il-oruur : o 282 65l oo 26

Transkript

il-oruur : o 282 65l oo 26
@
23/08 2016 15:07
ooorzooos
FAX
T"C:
rprinonG vALiLiGi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Mudurlugti
.'
Sayr : 3i403330 - 453.ggrt&l59- E.1509
Konu : Organize Sanayi Bdlgeleri ile itgiti
Diler igler
'.
:
oRcANizE sAI\tAyi BoLGE
'ELIME$E MiiDtrRrticti
VELiME$E oRGANizE sANAYi uor-cnsi MAH.
3.YA}I'YOL CADDESi NO: 1/2
ERGEIVE/TEKiRDAG
Dilnya ticmeturi:in
7
-/o
taqrmaciltfrnm kara Yoluna gtire
bir
sayrlabilecek
dnemli
alanlnda
plastik
vb' bir gok
tastik
elekhonilq boya,
sektiirleri beslemesi nedenleriyle bnemli sekt
ilimizde de makine, teghizat, elektri
gosteren frmalann fazla olmasi nedeniyte il
lr'
sektorlerinde faaliyet
nqa sekt0fl:ne iiretim
Teknopark istanbul Konferans salonunda
istanbul iiyesi sanayiciler vs ilimizde faaliyet
e
kadar agaprda verilen telefon numaralan
ile irtibata gegmeleri gerekmektedir,
t !--yazrn m firi:rlalar a duyrrulm asr hu susunda, gereflini ri ca Ederim
AKQAL
Il MUduru
Fahrettin
irtibat
il-oruur
: o 282 65l oo 26
Sorularrnq lciT
Murat YETI$GIN
0541 243 72 46
EK:
Program (2 SaYfa) (2 saYfa)
GOvenll.€lektronik
lmzafu Ash lle Ayntdr.
L
E2260 1391
i gov
tr
fu
""xivpp12936cD" DYS
oriqebirirsiniz.XiV PP
129 3
6CD
1/1
,
.
,,
-o-,,F. I z 0,,{.fi,...,.:}-
No ve evmk larihi
ilc
E ooozzooos
2g/oS 2016 15:07
FAX
SAHA ISIANBUI SAWI.JMA HAvAcItIK vE uznyKUMTT.INMESI DERNEdI
Teknopark lstanbul B Blok D10a pendik 34906
/lsranUulTTUnXlVn
TeI0216999 70 18 Faks 02L6ggg7Q0Z
info @.sahais tanbul.org.tr www,sahaistanb
ul,org.tr
sAYtN UYEMiZ
/
PARTNERIMIZ,
iteili Kisi : Katrtrm igln suzan Hanrm lo28265LoO26-271qoRru
"suqzluk@nkqtekn
/
NKUTEK EURAS|ATECHNoPARK araymrz v€ya
"mail attntz"
1"
ThyssenKrupp Mai'ine Systems GrhbH ile SAHA lstanbul liye sanayicilerin bulu5masr 01 Haziran2O16,
09:00 tarihinde Teknopark istanbul Konferans Salonunda yapllacaktrr"
2,
Toplantt igin ThyssenKrupp firmasrndan katrlacak personel listesi ve 96revleri aga$tdaki gizelgede
belinilmigtir.
Ki5isel Sorumluluk ALANI
isim
Boltim
Soyadr
Ait oldufru
Btt[im
Tim
KRABBES
Savunma Sanayi Urilnlerl
Sanayilegme (Dolaylt)
ihracatr
Michael
ALEXANDER
Sanayile5me (Dolaylt)
Savunma Sanayi
U
rilnleri
ihracatr
J6rg
KRENZ
Alt Y0klenici Kalite
Ydnetimi
Alt Ytiklenici Nitelendirme
Gelistirme ve A.S.
ibrahim
ciM
Sanavilesme (DoErudan)
Yeni Tip Denizaltt Projesi
Teoman
YILMAZ
Tedarik
Yardtmct
Hidrotik Arrnattirler
A,5"
Sistemler
Jessica
3.
VICK
Tedarik
Tersane
Tersane Hizmetleri A.$.
Seruisleri
Uretime Yakin Hizmetler
Toplantrda agafrdakl program uygulanacakttr.
Toplantr Prograrnr
09:00 - 09:20
ThyssenKrupp Marine Systems A.$, firma Tantttm Sunumu
09:20 - 09:40
Offset Sunumu
09:40
-
10:40
- 11:00
11:00 - 12:00
10:40
AIt Y0klenici Nitelendirme ve Geligtirme Sunumu
Ara
Birebir gdri,igmeler
12:00
-
13;00
Yemek
13:00
-
18:00
Birebir gdrilgmeler
@
23/05 2016 1'5:07
4,
oooszooos
FAX
Toplantrda ThyssenKrupp firmasrndan, tiretim konusuna uygun tedarikgisigdrtiSme igin mevctjt olan
firmalara ikili gdr0gmeler planlanacakttr,
5;.Konusunda,ThyssenKrupp,tantaraftndatedarik9imuhatabro|mayanfirma|ar,ingi|izce.sunumlarini
ThysseriKrupp,tanibrah|mQimBey,ee!denteslimedecek|er.Almanya,dabusunum|arincelendikten
sonra ilgilenilen firmalarla ThyssenKrupp'tan ilgili firmalarrn bulu5acafir bir bagka galrEma yaprlacaktir.
nt
re:
Di
6,
I
sunumlarrnr bir kopya olacak gekilde
lngifizce sunumlarin teslim,edilmeSini
p
7,
0gle yemegi igin Teknopark istanbul'da tedbir altnacakttr'
g,
0t
edilen srK ve Kurumlarin
Haziran 2016 tarihinde yapacagrmrz bu bulugma igin kendisinden firma talep
bildirmeleri
Katrlmcr Listeleri'nl 26 Mayls 20L6 tarihine kadar SAHA lstanbul sekretaryaslna
gerekmektedir.
g.
tedarikgi olarak belirlenen flrmalar, yalntzca T0rkiye iEin iiretilen denizaltrlartn
igin iirettipi gemive sistemlerin
aegil, thyssenKrupp'un tedarikgi network'tine alrnarak, tUm diinya
Bu grir1Emeler sonucu
tedarikgisi olacakla rdtr.
ve slstem iireten her ti'irlil yerli ve
10. Gemi imalatrnda kullanrlan ya da kullanrlabilecek malzeme, yazrhm
milli iireticifirrnanm bu gorti;mede yer almast gerektifi deferlendirllmektedir'
Saygtlartmtzla,
Murat YETiSGiN
SAHA TRAKYA
o 54t24372 46 CEF
O28265t00 26 Santral
llhamiKELE$
SAHA lstanbul Genei Sekreteri
Sdyfaz

Benzer belgeler