Slayt 1 - Denizatı

Transkript

Slayt 1 - Denizatı
ETKĠNLĠKLERĠMĠZ
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ
SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ
OYUN ETKĠNLĠKLERĠ
FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠKLERĠ
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI
SOSYAL ETKĠNLĠKLER
AĠLE KATILIMI
ÇOCUKLARLA GENEL KÜLTÜR
GÜNLÜK YAġAM EGZERSĠZLERĠ
ÇOCUKLARLA FELSEFE
BRANġ DERSLERĠMĠZ
ALMANCA
MÜZĠK
SATRANÇ
GÖRSEL SANATLAR
DRAMA
HALK OYUNLARI VE MODERN DANS
ĠNGĠLĠZCE
DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
SĠZĠN ĠÇĠN SEÇTĠKLERĠMĠZ
BĠLMECELERĠMĠZ
Kitap, masa, öğretmen, okul, arı, bal, ayva, nar,
elma,göz,bacak,kulak,ağız.
Bir kutum var
Ġçi dolu inci(Ağız)
Yarım kaĢık,
Duvara yapıĢık(Kulak)
AkĢam olunca kaparım
Gündüz olunca açarı(Göz)
Ġki direk,
Bir evi tutar(Bacak)
TEKERLEMELERĠMĠ
Çaldım kapıyı, temizlik
Çaldım Kapıyı
Çal kapıyı
Bak pencereden
Çevir mandalı
Gir içeri
Al bir sandalye
Otur Ģuraya
Nasılsın bugün AyĢe ,Fatma
Temizlik
Böyle okula gidemem
Etrafı kirletemem
Hem pasaklı,hem kirli
Kendimi bırakamam
ġĠĠRLERĠMĠZ
Sağlık, küçük fare, Cumhuriyet.
CUMHURĠYET
29 Ekim‟de
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini
Tüm dünyaya duyurdu
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata‟dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara‟dan
PARMAK OYUNLARIMIZ
Can ila Canan, çiçekler,insanlar.
ÇĠÇEKLER
Bir sırada 5 küçük çiçek varmıĢ
Birincisi benim büyüdüğümü görün demiĢ
Ġkincisi biraz güneĢe ihtiyacım var demiĢ
Üçüncüsü büyümek ne güzel demiĢ
Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel demiĢ
BeĢinci parmakta aynı fikirdeymiĢ
Bir sırada 5 güzel çiçek varmıĢ
Rüzgar estiği zaman baĢlarını sallarlarmıĢ
ARTIK MATERYAL ÇALIġMALARIMIZ
Çekirdeklerden ayçiçeği yapımı, artık materyal ile serbest
çalıĢma,kukla yapımı…
YOĞURMA ÇALIġMALARIMIZ
Oyun hamuru ve seramik hamuru
KÂĞIT ÇALIġMALARIMIZ
Origami tekniği ile insan çalıĢması. Katlama tekniği ile okul
çalıĢması,yırtma yapıĢtırma tekniği ile Ģemsiye yapımı,kesme çalıĢması
ile kukla yapımı..
BOYA ÇALIġMALARIMI
Serbest boyama çalıĢmaları, parmak boyası çalıĢmaları, guaj boya
çalıĢmaları,pastel boya çalıĢması,suluboya çalıĢması…
ġARKILARIMIZ
Okula geldik, Cumhuriyet, bebek fil, vuralım elleri, hayvanlar ne
ister, yaz geldi,Köpek uçmak istemis..
KÖPEK UÇMAK ĠSTEMĠġ
Köpek uçmak istemiĢ
Bir gün kargaya gitmiĢ
Karga ona anlatmıĢ
Bizimkide inanmıĢ
TırmanmıĢ koĢa koĢa
Balkon kenarına
AçmıĢ ayaklarını
DikmiĢ kulakların
Havlayıp birkaç kere
Hav hav hav atmıĢ kendini yere
Köpek düĢmüĢ vah vah vah
Karga gülmüĢ hah hah hah
OYUNLARIMIZ
KarĢıla ve geç, kim yok, mumya oyunu, sandalye kapmaca,balık
avı,tilki tilki saatin kaç,kırmızı balık,topuk burun.
MUMYA OYUNU
Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Gruplar kendi aralarında bir
kiĢiyi seçerler. Seçilen çocuk hiç kıpırdamadan grubunun ortasında
durur. Çocuklar tuvalet kağıdı ile ortada duran arkadaĢını
mumyalamaya çalıĢırlar. Ġlk bitiren grup oyunu kazanır.
DENEYLERĠMĠZ
Bir kağıdı en fazla ne kadar katlarız. Suyun üç
hali.Yanmayan Balon
YANMAYAN BALON
Balonlardan biri ĢiĢirilip ağzı bağlanır. Diğer balona
ise bardağın dörtte biri kadar su konulur. Daha sonra balon
ĢiĢirilip ağzı bağlanır. Ġçinde su olmayan ĢiĢmiĢ balon yanan
muma yaklaĢtırılır. Balon hemen patlayacaktır. Daha sonra
içinde su bulunan balon yanan muma yaklaĢtırılır. Balonun
hemen patlamadığı gözlenecektir.
DERGĠ ÇALIġMALARIMIZ
NeĢeli Yüzler 1. sayısı,Çizgi ÇalıĢması
Görsel algı ( 1-2-3 ) Mutlu-mutsuz, az-çok, ağır-hafif
RĠTMĠK SAYI SAYMA ÇALIġMALARIMIZ
1-20
ġEKĠL KAVRAMLARIMIZ
Daire ve üçgen
RENK KAVRAMLARIMIZ
Kırmızı, mavi, sarı.
ĠSTĠRĠDYELER
Ada Tüzün ( Hava Deneyi)
Baturalp Gönen (Renk Deneyi)
Beliz Keskin (Renk Deneyi)
Can AteĢ Bilgiç( Aslanlar)
DENĠZ YILDIZLARI
Ali Berhan Palabıyık (Fil)
Alp Hacıosmanoğlu(Kaplumbağa)
.
Arda Akarca
(Mikrop)
Begüm Küçüköztürk(Kedi)
Bora Avcı(Uzay ve Astronot)
BALIKLAR
Arda Özyardımcı(TaĢıtlar)
Berke TaĢkın (Atlar)
Berra Çizmeci (Organlar)
Bulut Atasoy(Kedi)
YUNUSLAR
Ali Emre Gemici(Dinazorlar)
Altan Kantarcı(Küçük Böcekler)
Bahar Tezcan(Zürafa)
Baran Olgun(Hortum)
YENGEÇLER
Umut Kerem Aktürk (Dinazor)
Deniz Tüzün(Uzay)
Defne Köse(Kuzu)
Tuna Anıl(Aslan)
Arda Demirbilek(Ġtfaiye)
PARTĠLERĠMĠZ
HOġGELDĠNĠZ PARTĠSĠ
DANS PARTĠSĠ
SÜPRĠZ PARTĠSĠ
CUMHURĠYET BAYRAMI KUTLAMALARI
MUTFAK ETKĠNLĠĞĠMĠZ
Yoğurt yapımı, poğaca yapımı, Cumhuriyet pastası yapımı.
TĠYATROMUZ
Bostancı Anaokulu, Kazasker Anaokulu, KayıĢdağı Anasınıfı
olarak 14/10/2010 tarihinde “Afacanlar Geliyor” adlı tiyatro oyununu
izledik. Okula gitmek istemeyen Mio ve arkadaĢları arasındaki olaylar
hem eğlenceli hem de öğreticiydi. ArkadaĢlarının desteği ile okula
gitmeye karar veren Miçoyu ve ona yardımcı olan arkadaĢlarını bol bol
alkıĢladık.
Atatürk çerçevesi, dairelerden araba yapımı.
Ekim aynın ilk Pazartesi günü Dünya Çocuk Günü
4 Ekim Hayvanları koruma günü
29 EKĠM CUMHURĠYET BAYRAMI
*Topu yakalayabilme.
*YetiĢkin gibi kalem tutma.
*Ġpe boncuk dizme.
*Burnumuzu nasıl sileriz.
*BoĢ bir kaba su doldurma çalıĢmaları.
*Sözel yönlendirmelere göre değiĢik hızlarda yürüyebilme.
*Oynadığı oyuncağı yerine kaldırma.
*Sınıfta yere düĢen kağıtları toplama.
*Ayakkabı çıkartıp giyme.
HAFTANIN KONUSU HACĠVAT VE KARAGÖZ:
Hacivat ve Karagözün bir gölge oyunu olduğunu öğrendik.
Hacivat ve karagöz kuklasını dönüĢümlü olarak oynattık. Hacivat ve
Karagözün resimlerini inceledik.
HAFTANIN KONUSU KÜRESEL ISINMA:
Küresel ısınmanın ne olduğunu öğrendik. Dünyamızı küresel
ısınmadan nasıl korumamız gerektiği hakkında sohbet ettik.
Küresel ısınmayı nelerin etkilediğini inceledik.
AYIN BĠTKĠSĠ AYÇĠÇEĞĠ:
Ayçiçeğinin nerelerde yetiĢtiği hakkında sohbet edildi. Nasıl
olgunlaĢtığını ve nasıl toplandığı anlatıldı. Ayçiçeğinden neler elde
edildiğini öğrendik.Çekirdek yedik ve ayçiçeği yağını inceledik.
AYIN HAYVANI TEMBEL HAYVAN:
Tembel hayvanın nerelerde yaĢadığını öğrendik ve resimlerini
inceledik. Çok yavaĢ hareket ettiklerini, günün 18-20 saatini uyuyarak
geçirdiklerini öğrendik. Çok yemek yemediklerini ve çoğunlukla ağaçların
tepelerinde yaĢadıklarını öğrendik.
BAġKA BĠRĠ OLABĠLSEYDĠN KĠMĠN YERĠNE GEÇMEK ĠSTERDĠN.NEDEN?
Nehir BaĢer:Ablamın yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok seviyorum.
Baturalp Gönen:Babamın yerine geçmek isterdim.Çünkü babam çok güçlü.
Ada Tüzün:Defne olmak isterdim.Çünkü o zaman onu her gün görürdüm.
IĢık Tan Tekiz:Ablam olmak isterdim .Çünkü ablam çok güzel.
Ekin Buğdaycı:Veteriner olurdum.Çünkü hayvanları çok seviyorum.
Doğa Sümer:Ablam olurdum.Çünkü benim ablam çok süslü.
Rohan Bayrak:Parentolog olurdum.Dinazorları çok seviyorum.
Can AteĢ Bilgiç:Babam olurdum.Çünkü babamı çok seviyorum.
Ender Cem Ertürk:AteĢ‟in yerine geçerdim.Çünkü o benim en iyi dostum.
Deniz Ġnanır:Öğretmen olmak isterdim.Çünkü onu çok seviyorum.
Duygu Yunus:Duru olmak isterdim.Çünkü Duru benim arkadaĢım.
Nil Altunsu:Babamın yerine geçmek isterdim.Çünkü babam her Ģeyi biliyor
Kuzey Gülkılık:Kedi olmak isterdim.Çünkü kediler çok sevimli.
Lal Torun:Annem olurdum.Çünkü onu çok seviyorum.
Defne Baran:Ada olmak isterdim.Çünkü onunla oyun oynamayı çok seviyorum.
Tuna Avcı:Bakıcı olurdum.Çünkü çocuklarla beraber olmayı seviyorum.
Kaan Demir:Babamın arkadaĢı olurdum.Çünkü babama herzaman yakın olurdum.
Duru Akpınar:Annem olurdum.Çünkü annem çok güzel.
Beliz Keskin:Annem olurdum.Çünkü annemi çok seviyorum.
Dicle Çakmakçı:Annem olurdum.Çünkü annemi çok seviyorum.
BĠR EV EġYASI OLSAYDIM… OLMAK ĠSTERDĠM. ÇÜNKÜ…
Nehir BaĢer:Dolap olurdum.Çünkü kıyafetlerimi saklardım.
Baturalp Gönen:Dinazor maketi olurdum.Çünkü çok büyük.
Ada Tüzün:Masa olurdum.Çünkü herkese yemek sunardım.
IĢık Tan Tekiz:Sandalye olurdum.Çünkü ablamın sandalyesi olurdum.
Ekin Buğdaycı:Koltuk olurdum.Çünkü çok rahat .
Doğa Sümer:Yatak olurdum.Çünkü bir insan üzerimde uyurdu.
Rohan Bayrak:Masa olurdum.Çünkü çok kullanıĢlı.
Can AteĢ Bilgiç:ÇamaĢır makinesı olurdum.Çünkü eĢyaları temizlerdim.
Ender Cem Ertürk:Dolap olurdum.Çünkü kıyafetler bende saklanırdı.
Deniz Ġnanır:Oyuncaklarım olurdum.Çünkü oyun oynamayı seviyorum.
Duygu Yunus:Yatak olurdum.Çünkü çok rahat.
Nil Altunsu:Elektrik süpürgesi olurdum.Çünkü temizliği seviyorum.
Kuzey Gülkılık:Kurutma makinesi olurdum.Çünkü eĢyalar çabuk kururdu.
Lal Torun:Temizlik eĢyası olurdum.Çünkü temizlik çok sağlıklı.
Defne Baran:Süpürge olurdum.Çünkü evi temizlerdim.
Tuna Avcı:Dolap olurdum.Çünkü her Ģeyi bende saklarlardı.
Kaan Demir:ÇamaĢır makinası olurdum.Bütün kıyafetleri saklardım.
Duru Akpınar:Süpürge olurdum.Çünkü temizlik yapmayı seviyorum.
Beliz Keskin:Fırın olurdum.Çünkü yemek yapmayı seviyorum.
Dicle Çakmakçı:Televizyon olurdum.Her zaman güzel program yapardım.
BAġKA BĠRĠ OLABĠLSEYDĠN KĠMĠN YERĠNE GEÇMEK ĠSTERDĠN.
NEDEN?
Ada Balcı: Annemin yerine geçmek isterim.Çünkü çok seviyorum.
Arda Özyadımcı:Öğretmenimin olmak isterim.Çünkü çok seviyorum.
Berra Çizmeci: Zeynep yerine geçmek isterim.Çünkü çok seviyorum.
Berke TaĢkın: Babam olmak isterim.Çünkü büyümek istiyorum.
Bulut Atasoy: Babamın yerine geçmek isterim.Çünkü çok eğlenceli.
Can Akkoyun: Levent Abim olmak isterim.Çünkü çok seviyorum.
Defne TaydaĢ: Annemi olmak isterim.Çünkü çok seviyorum.
Demir Özdemir: Babam olmak isterim.Çünkü onu çok seviyorum.
Deniz Umaysız: Annem olmak isterim.Çünkü çok seviyorum.
Duru Deniz Orman: Teyzem olmak isterim.Çünkü teyzem çok tatlı.
Efe Uyguç: Ġzzet amcam olmak isterim.Çünkü Ģaka yapıyor.
Ekin Tezcan: KardeĢim olmak isterim.Çünkü güzel resim yapıyor.
IĢıl Kaya: Reyna Duru olmak isterim.Çünkü siyah saçları var.
Irmak Çağlayan: Defne olmak isterim.Çünkü kurğaba prens puzzle var.
.Ġlhan Burçak BaĢ: Süperman olmak isterim.Çünkü insanlara yardım
ederim.
Kuzey Oyma: Babamın yerine geçmek isterim.Çünkü büyük olduğu için.
Lal Zorlu: Ada olmak isterim.Çünkü Adanın kardeĢi var
Mustafa Eren Soydan: Ġlhanc olmak isterdim.Çünkü benim arkadaĢım.
Reyna Gürbüz Duru:Anneannemin yerine geçmek isterim.Çünkü onlarla
kalırım.
BĠR EV EġYASI OLSAYDIM… OLMAK ĠSTERDĠM. ÇÜNKÜ…
Ada Balcı : Bardak olmak isterdim.Çünkü içecekleri severim.
Arda Özyardımcı: Oyuncak araba olmak isterdim.Çünkü seviyorum.
Berra Çizmeci: Barbie bebek olmak isterdim.Çünkü seviyorum.
Berke TaĢkın: Televizyon olmak isterdim.Çünkü beni seyrederler.
Bulut Atasoy: Tabak olmak isterdim.Çünkü üstümde yemek yerler.
Can Akkoyun: Asansör olmak isterim.Çünkü insanları taĢırım.
Defne TaydaĢ: Battaniye olmak isterim.Çünkü battaniye sıcak tutar.
Demir Özdemir: Çanta olmak isterdim.Çünkü çantaya para koyulur.
Deniz Umaysız: Dolap olmak isterdim.Çünkü içine bir Ģey koyulur.
Duru Deniz Orman: Oyuncak bebek olmak isterdim.Çünkü çok süslü.
Efe Uyguç: Oyuncak robot olmak isterdim.Çünkü çok güçlü.
Ekin Tezcan: Koltuk olmak isterdim.Çünkü çok rahat.
IĢıl Kaya: Oyuncak bebek olmak isterdim.Çünkü birinin bebeği olurdum
Irmak Çağlayan: Çanta olmak isterdim.Çünkü her yere götürebiliyorsun.
Ġlhan Burçak BaĢ: Vazo olmak isterdim.Çünkü üzerinde ejderha resmi
var.
Kuzey Oyma: Futbolcu oyuncağı olmak isterdim.Çünkü oyuncakları
seviyorum.
Lal Zorlu: Sallanan koltuk olmak isterdim.Çünkü küçüklüğümü anımsatıyor.
Mustafa Eren Soydan: Masa olmak isterdim.Çünkü kahvaltı yaparlar.
Reyna Duru Gürbüz: Koltuk olmak isterim.Çünkü orda oturmak isterdim.
DENĠZ YILDIZLARI SINIFI
BAġKA BĠRĠ OLABĠLSEYDĠN KĠMĠN YERĠNE GEÇMEK ĠSTERDĠN.
NEDEN?
Ali Berhan Palabıyık: Annemin yerine geçmek isterim.Çünkü onunla oyun oynamayı
seviyorum.
Alp Hacıosmanoğlu: Astronotun yerine geçmek isterdim.Çünkü uzaya çıkmak için.
Arda Akarca: Profesörün yerine geçmekisterdim.Çünkü araĢtırmacı oldukları için.
Begüm Küçüköztürk: Oyuncaklarımın yerine geçmekisterdim.Çünkü herkes benimle oynasın
diye.
Bora Avcı: YarıĢcıların yerine geçmekisterdim.Çünkü herkes benimle yarıĢabilsin diye.
Buse Tören: Oyuncaklarımın yerine geçmekisterdim.Çünkü oyuncaklarımı çok seviyorum.
Ceren Umaysız: Balerinin yerine geçmekisterdim.Çünkü balerinler sürekli dans ediyorlar.
Demid Kuzey Süer: Futbolcunun yerine geçmekisterdim.Çünkü top oynamayı çok seviyorum.
Deniz Aydın: Perinin yerine geçmekisterdim.Çünkü uçmak isterdim.
Doruk Öztürk: Tamircinin yerine geçmekisterdim.Çünkü eğlenceli olacağını düĢünüyorum.
Helin Dalkılıç: Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü annemi seviyorum.
Eylül ġarlak: Balerinin yerine geçmek isterdim.Çünkü saçları çok güzel.
Mina Bulur: Atatürk‟ün annesinin yerine geçmek isterdim.Çünkü Atatürk çok önemli bir
insan.
Mehmet Can Cömert: Postacının yerine geçmek isterdim.Çünkü mektupları dağıtırdım.
Derin Beydili: Öğretmenimin yerine geçmek isterdim.Çünkü öğretmenler bize her Ģeyi
öğretir.
Nil Baykan: Doktorların yerine geçmek isterdim.Çünkü hastaları iyileĢtirirdim.
Umut Ekin Ekiz: Batmanın yerine geçmek isterdim.Çünkü çok güçlü olduğu için.
Ural Avaz: Balıkçıların yerine geçmek isterdim.Çünkü oltalar atıp balık tuttukları için.
Nehir Özavnik: Ressamın yerine geçmek isterdim.Çünkü çok güzel resimler yaptığı için.
DENĠZ YILDIZLARI SINIFI
BĠR EV EġYASI OLSAYDIM… OLMAK ĠSTERDĠM. ÇÜNKÜ…
Ali Berhan Palabıyık:ÇamaĢır makinesi olmak isterim.Çünkü çamaĢır yıkadığı
için.
Alp Hacıosmanoğlu: Buzdolabı olmak isterim.Çünkü yiyecekler var.
Arda Akarca: Lamba olmak isterim.Çünkü elektrikli olduğu için.
Begüm Küçüköztürk: Yatak olmak isterdim.Çünkü herkes benimle yatsın.
Bora Avcı: ÇamaĢır makinesi olmak isterdim.Çünkü kıyafetleri yıkamak için.
Buse Tören: BulaĢık makinesi olmak isterdim.Çünkü bulaĢıklar yıkansın diye.
Ceren Umaysız: Dolap olmak isterdim.Çünkü oyuncakları koymak için.
Demid Kuzey Süer: Klima olmak isterdim.Çünkü herkesi serinlesin diye.
Deniz Aydın: Kitap dolabı olmak isterdim.Çünkü insanlar gelip kitap okusun
diye.
Doruk Öztürk: Bilgisayar olmak isterdim.Çünkü oyun oynamak için.
Helin Dalkılıç: Perde olmak isterdim.Çünkü çok sevdiğim için.
Eylül ġarlak: ġemsiye olmak isterdim.Çünkü yağmurdan koruduğu için.
Mina Bulur: Yatak olmak isterdim.Çünkü yatağımı seviyorum.
Mehmet Can Cömert: ÇamaĢır makinesi olmak isterdim.Çünkü çamaĢırlar temiz
olsun diye.
Derin Beydili: Buzdolabı olmak isterdim.Çünkü her Ģeyi soğuttuğu için.
Nil Baykan: Kutu olmak isterdim.Çünkü içine her Ģeyi koyabiliriz.
Umut Ekin Ekiz: Televizyon olmak isterdim.Çünkü insanlar televizyon izlesin
diye.
Ural Avaz: Mikser olmak isterdim.Çünkü her Ģeyi karıĢtırabilmek için.
Nehir Özavnik: Radyo olmak isterdim.Çünkü güzel müzikler olduğu için.
YENGEÇLER SINIFI
BAġKA BĠRĠ OLABĠLSEYDĠN KĠMĠN YERĠNE GEÇMEK ĠSTERDĠN.
NEDEN?
Umut Kerem Aktürk:Babamın olmakisterdim.Çünkü maç seyretmek çok güzel.
Deniz Tüzün:Defne‟nin yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok seviyorum.
Defne Köse:Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü annem beni çok seviyor.
Tuna Anıl:Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü kahvaltı yapmak istiyorum.
Arda Demirbilek:Babamın olmak isterdim.Çünkü babamı çok seviyorum.
Parla ġener:Annemin olmak isterdim.Çünkü oyun oynamayı çok seviyorum.
Yağız Efe:Ahtapotun yerine geçmek isterdim.Çünkü bir sürü kolu var.
Nehir ġit:Teyzemin yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok seviyorum.
Elif Ada Ġnal:Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü anneler bebek
doğuruyor.Bebeğimin olmasını çok isterdim.
Zeynep Çağla Yapar:Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü çok seviyorum.
Rana ilgi Yılmaz:Kedinin yerine geçmek isterdim.Çünkü hem miyavlardım,hem
de yerde yürürdüm.Bana süt verirlerdi.
Mete Aybars Zemheri:Ablamın arkadaĢı Armağanın yerine geçmek
isterdim.Çünkü çok uslu bir çocuk.
Mercan Saygı:Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü annem beni çok
seviyor.
Alp Güney:Futbolcunun yerine geçmek isterdim.Çünkü futbol oynamak çok
iyi geliyor.
Deniz Sabuncuoğlu:Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü çocukları çok
seviyor.
YENGEÇLER SINIFI
BĠR EV EġYASI OLSAYDIM… OLMAK ĠSTERDĠM. ÇÜNKÜ…
Umut Kerem Aktürk:Sandalye olmak isterdim.Çünkü üzerime yumuĢak bir
Ģeyler koyuyorlar.Ġnsanlar ona oturuyor.
Deniz Tüzün:Masa olmak isterdim.Çünkü üzerimde yemek yenmesi için.
Defne Köse:Televizyon olmak isterdim.Çünkü herkes beni izlesin diye.
Yuna Anıl:Odamdaki mavi çanta olmak isterdim.Çünkü okula getirmek
istiyorum.
Arda Demirbilek:Televizyon olmak isterdim.Çünkü çocuklara bir Ģeyler
gösterebilirim.
Parla ġener:Televizyon olmak isterdim.Çünkü çocuklar izlesin diye.
Yağız Efe:BulaĢık makinesi olmak isterdim.Çünkü tabakları yıkamak isterdim.
Nehir ġit:Tabak olmak isterdim.Çünkü benim üstümden yemek yerlerdi.
Elif Ada Ġnal:Saat olmak isterdim.Çünkü saatler uyanmamızı
sağlıyor.Herkesi uyandırmak isterdim.
Zeynep Çağla Yapar:Tabak olmak isterdim.Çünkü hep tabaktan yemek
yiyorum.
Rana Ġlgi Yılmaz:Yatak olmak isterdim.Çünkü yatarlardı.
Mete Aybars Zemheri:Buzdolabı olmak isterdim.Çünkü içinde yemekleri
biriktirmek için.
Mercan Saygı:Sandalye olmak isterdim.Çünkü üstüme otururlardı.
Alp Güney:Dolap olmak isterdim.Çünkü değerli eĢyaları koyarlar.
Deniz Sabuncuoğlu:Koltuk olmak isterdim.Çünkü üstümde zıplansın diye.
YUNUSLAR SINIFI
BAġKA BĠRĠ OLABĠLSEYDĠN KĠMĠN YERĠNE GEÇMEK ĠSTERDĠN.
NEDEN?
Ali Emre Gemici:BarıĢ Elerman arkadaĢımın yerine geçmek
isterdim.Çünkü onu çok seviyorum.
Altan Kantarcı: Futbolcuların yerine geçmek isterdim.Çünkü futbol
oynamayı seviyorum.
Ayla Didem Arıkan: Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü annemi çok
seviyorum.
Bahar Tezcan: BarıĢ amcamın yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok
seviyorum.
Baran Olgun: Batu Divitlioğlu‟nun yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok
seviyorum.
Batu Divitlioğlu: Babamın yerine geçmek isterdim.Çünkü onun gibi iĢe
gitmek istiyorum.
Berk Okay: Baran Olgun‟un yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok
sevdiğim için.
Can Çorman: Atatürk‟ün yerine geçmek isterdim.Çünkü o bizi
düĢmanlardan kurtardı.Onu çok seviyorum.
Defne Uyguç: Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü annem beni çok
sever.
Demir Gülkılık: Babamın yerine geçmek isterdim.Çünkü babam gibi
büyük olmak istiyorum.
Derin Deniz Ġnel: Atatürk‟ün yerine geçmek isterdim.Çünkü bende Atatürk
gibi çocukları çok seviyorum.
Egemen Türk: Kendimin yerine geçmek isterdim.Çünkü kendimi çok
seviyorum.
Emre TaydaĢ: Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok seviyorum.
Mert BarıĢ Elerman: ArkadaĢım Demirin yerine geçmek isterdim.Çünkü o
benim dostum.
Lara TıraĢın: ArkadaĢım Baharın yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok
seviyorum.
Nehir Ada Saraç: Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü onu çok
seviyorum.
Ömer Cenk Koç: Dedemin yerine geçmek isterdim.Çünkü bahçede her zaman
köpeğim boncukla olmak istiyorum.
Sedef Altınok: ArkadaĢım Bahar‟ın yerine geçmek isterdim.Çünkü çok
sevdiğim bir arkadaĢım.
Sude Naz Ġnanır: Atatürk‟ün yerinde olmak isterdim.Çünkü çocukları çok
sevdiği için.
Zeynep Acar: Annemin yerine geçmek isterdim.Çünkü çok güzel yemek
yapıyor.
YUNUSLAR SINIFI
BĠR EV EġYASI OLSAYDIM… OLMAK ĠSTERDĠM. ÇÜNKÜ…
Ali Emre Gemici: Buzdolabı olmak isterdim.Çünkü içindekileri yemek
isterdim.
Altan Kantarcı: Sandık olmak isterdim.Çünkü sandığın içine bütün
oyuncaklarımda girebilir.
Ayla Didem Arıkan: Koltuk olmak isterdim.Çünkü yumuĢak olduğu için.
Bahar Tezcan: Televizyon olmak isterdim.Çünkü çalıĢkan olmayı çok
seviyorum. Televizyonda sürekli çalıĢıyor.
Baran Olgun: Televizyon olmak isterdim.Çünkü çok fazla kanalları
olduğu için.
Batu Divitlioğlu: Çiçek saksısı olmak isterdim.Çünkü bitkilerin
büyümesine yardımcı olmak için.
Berk Okay: Cd çalar olmak isterdim.Çünkü insanların beni dinlemesini
isterim.
Can Çorman: Radyo ve Televizyon olmak isterdim.Çünkü bütün
haberleri ve filmleri gösterdiği için.
Defne Uyguç: Barbie Bebek olmak isterdim.Çünkü bebekleri çok
seviyorum.
Demir Gülkılık: Tuğla olmak isterdim.Çünkü sağlam bir olması için.
Derin Deniz Ġnel: Televizyon olmak isterdim.Çünkü çocukları
eğlendirmek isterdim.
Egemen Türk: Gar dolap olmak isterdim.Çünkü kendim içine girdiğim
için.
Emre TaydaĢ: Elektrik süpürgesi olmak isterdim.Çünkü temizlik olsun
diye.
Mert BarıĢ Elerman: Oyuncaklarımdan biri olmak isterdim.Çünkü
oyuncakları seviyorum.
Lara TıraĢın: Vazo olmak isterdim.Çünkü çiçeklerin canlı kalmasını
istediğim için.
Nehir Ada Saraç: Koltuk olmak isterdim.Çünkü kendim koltukta yatmayı
çok seviyorum.
Ömer Cenk Koç: Yatak olmak isterdim.Çünkü uyumayı çok seviyorum.
Sedef Altınok: Bardak olmayı isterdim.Çünkü bardakta çok çeĢitli
içecekler içeriz.
Sude Naz Ġnanır: Koltuk olmak isterdim.Çünkü yumuĢak olduğu için.
Zeynep Acar: Yatak olmak isterdim.Çünkü rahat olduğu için.
ALMANCA DERSĠMĠZ:




Guten Morgen !
Guten Tag !
Guten Abend !
Gute Nacht !
 Hallo !
 Tschüs !
 Auf Wiedersehen !
Rot, Schwarz, Lila, Grün, Gelb,
Orange, Weiss, Blau, Braun,
Rosa
Ich bin ich und du bist du,
Ich heiβe …… ,
Und wie heiβt du?
Ene mene miste
es rappelt in derKiste
Ene mene meck
und du bist weg.
Guten Morgen
Guten Morgen alle miteinander
Seid ihr fröhlich aufgewacht
Habt ihr euch die Zähne schon geputzt ja,
so wie man es macht, oleeeey!,
Ich habe 1, 2, 3, 4 Vorderzähne
Ich habe 1, 2, 3, 4 Vorderzähne
habe 1, 2, 3, 4 Vorderzähne
habe 1, 2, 3, 4 Vorderzähne
Die sind wackelig.
Ich habe 1,2 Vorderzähne
habe 1, 2 Vorderzähne
habe 1, 2 Vorderzähne
Die sind wackelig.
Ich habe 1, 2, 3, Vorderzähne
habe 1, 2, 3, Vorderzähne
habe 1, 2, 3, Vorderzähne
Die sind wackelig.
Ich habe einen Vorderzahn
habe einen Vorderzahn
habe einen Vorderzahn
Der ist wackelig.
MÜZĠK DERSĠMĠZ:
Müzisyenler ve Cumhuriyet Ģarkısı öğretilmiĢtir. Ritim
çalıĢması ve ritim ile ilgili oyunlar oynatılmıĢtır.
CUMHURĠYET
Cumhuriyet hürriyet demek
Cumhuriyet özgürce yaĢamak,
Uygarlığa, çağdaĢlığa
Durmadan, yılmadan koĢmak demek
MÜZĠSYENLER
Haydi gel bizimle Ģarkılar söyle (2)
Önce kemanı çal,önce kemanı çal
Viyo viyo viyola viyola viyola
Viyo viyo viyola viyo viyola.
Haydi gel bizimle Ģarkılar söyle (2)
ġimdi gitarı çal,Ģimdi gitarı çal
Zım zım zım zım zım zım zım
Zım zım zım zım zım zım (2)
Haydi gel bizimle Ģarkılar söyle (2)
ġimdi davulu çal, Ģimdi davulu çal
Umpa umpa umpam pa umpam pa umpam pa
Umpa umpa umpam pa umpa umpam pa
SATRANÇ DERSĠMĠZ:
Satranç oyunu hakkında sohbet edildi .
Satranç tahtası hakkında bilgi aktarımı.
Satranç taĢlarının isimlerini öğrenildi.
Kale ve filin hareketleri öğrenildi.
HALK OYUNLARI VE MODERN DANS DERSĠMĠZ:
Bale 1. pozisyonu çalıĢması.
Kelebek duruĢ 1. pozisyon çalıĢması.
Yılan dansı ve kuĢ uçurma kol hareketleri.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için sıra
oluĢturma, sevgi çiçekleri rondu, asker rondu
çalıĢmaları.
GÖRSEL SANATLAR DERSĠMĠZ:
Sınırlı boyama ile Denizatı Ģablonu ve gemi resimleri.
Geometrik Ģekilleri tanıma ve formlar oluĢturma tekniği ile:
Kamyon, uğurböceği
DRAMA DERSĠMĠZ:
1)Ġsim oyunlarıyla tanıĢma oyunları
(1.Hafta)
Müzik eĢliğinde dans edilir,müzik durduğunda tüm grup heykel olur,öğretmenin
omzuna dokunduğu çocuk ismini söylemek için canlanır ve söyler söylemez tekrar heykel
olur. Herkes kendi isimlerini farklı hareketler ve ritimlerle söyler.Hey,hey ben geldim
oyunu;tüm grup çember olur öğretmenin kuklası hey,hey ben geldim Ģarkısını söyleyerek
çemberde dolaĢır.KarĢısında durduğu kiĢi en çok sevdiği hayvanı söyler ve tüm grup o
hayvanın Ģeklini ve seslerini canlandırır.Herkes sevdiği hayvan rolüne girerek tanıĢma
canlandırmaları yapılır.Hayvanların yaĢadıkları yerler hakkında konuĢulur.ÇeĢitli hayvanların
taklitlerinden yola çıkarak hikaye oluĢturulur ve dramatizasyonu yapılır.
2)Grup oyunları,hikaye oluĢturma ve canlandırma
(2.Hafta)
Müzikle dans edilir,müzik durduğunda herkes kıpırdamadan heykel
olur.Öğretmenin verdiği yönerge sırasıyla Ģu canlandırmalar yapılır;‟‟Maymunlar dans
etse, nasıl dans ederler?‟‟kuĢlar,kurbağalar,arılar,filler,yılanlar,ördekler,v.b…Tüm
çocuklar yerde küçücük su damlaları olurlar.2‟Ģerli 3‟erli su damlacıkları
olurlar.Göl,deniz ve okyanus bilgileri verilir.Sayıları çoğaldıkça göl,deniz ve okyanus
oluĢtururlar.Öğretmenin „‟Kerem ve AyĢe bahçede çok güzel bir çiçek görmüĢler,çiçeğin
kuruduğunu fark etmiĢler ve sonra ne olmuĢ olabilir çocuklar?‟‟ cümlesiyle yola çıkarak
bir hikaye oluĢturulur.Bu hikayede sayılar,büyük küçük kavramı,su ve faydaları gibi
bilgiler kullanılır.Hikaye bitiminde çocuklarla,soru-cevap tekniğiyle hikaye hatırlatılır
ve dramatizasyonu yapılır.
3)Tilki saatin kaç oyunuyla sayılar
(3.Hafta)
„‟Tilki, tilki saatin kaç?‟‟ oyunu;1 ebe seçilir ebe, tilki rolüne girer,diğer
katılımcılar ise kuzu rolüne girer. Tilki sınıfın bir ucuna kuzular da diğer ucuna
yerleĢirler. Kuzular el ele tutuĢarak düz sıra halinde„‟Tilki, tilki saatin kaç?‟‟diye
tilkiye seslenirler. Tilki 1‟den 1o‟a kadar bir sayı söyler, kuzular yüksek sesle
adımlarını sayarak söylenen sayı kadar tilkiye yaklaĢırlar. Kuzular, tilkiye
yaklaĢıncaya kadar aynı iĢlemi tekrarlar, öğretmenin „‟kaç‟‟ yönergesiyle tilkiden
kaçmaya çalıĢırlar. Ebelenen kuzu, tilki rolüne girer ve oyun devam eder.Ġçinde
mutlu-üzgün,büyük –küçük sayıların olduğu bir hikaye oluĢturulur çocuklarla
canlandırmaları yapılır.
4)Duygularımız
(4.Hafta)
Tüm öğrencilerle mutlu ve üzgün oldukları anlar hakkında konuĢulur duygular
konusunda bilgi verilir.Tüm öğrenciler yavaĢ ve sakin müzikle dans ederler,müzik
durduğunda öğretmenleri yorgun oldukları bir fotoğraf vermelerini ister.Çok keyifli ve
hızlı bir Ģarkı eĢliğinde dans ederler,müzik durduğunda öğretmenleri mutlu oldukları bir
fotoğraf vermelerini ister.Çok yavaĢ ve hüzünlü bir müzik eĢliğinde yürümelerini
ister,müzik durduğunda herkesin üzgün bir fotoğraf vermesini ister.Yine hareketli ama
seslerin karıĢık olduğu yüksek sesli Ģarkıda zıplamalarını ister,müzik durduğunda kızgın
oldukları bir fotoğraf vermelerini ister.Tüm öğrenciler çember düzeninde
oturur.Duygularımız hakkında konuĢulur.‟‟Ne zaman seviniriz?,ne zaman üzülürüz?ne
zaman ĢaĢırırız?,ne zaman kızarız ya da kızdırırız?‟‟gibi soru ve cevaplardan yola çıkarak
çocukların verdiği örnekler canlandırılır.Ellerimiz ve yüzümüzle mutlu-mutsuz,kızgınĢaĢkın maske oyununu oynanır.
ĠNGĠLĠZCE DERSĠMĠZ:
Greetings: Hello, Good morning, Good
afternoon,How are you?- I am fine thank
you.- What is your name?- My name is…….,
What is the weather like today?- Is it
sunny?, Is it rainy?- Yes, it is sunny, No,
Ġt isn‟t rainy- Nice to meet you.
New words:
Elephant
Spider
Fish
Rainbow
BODY PARTS:
EYES
NOSE
EAR
MOUTH
NUMBERS:
one,two,three,four,five,six,seven,eight,
nine,ten.
I CAN COUNT TO 10.
OPPOSITES:
HAPPY
SMALL
BIG
SAD
I CAN SING ENGLISH SONGS.
Little little spider up the
tree(2).rain(3). rain on me.little
little spider,down the tree.
Sun(3). Shine on me, little little
spider up the tree.
One,two,three(2),Sing with
me(2).One,two,three(2), Clap with
me,clap with me(2). One,two
,three(2), Jump with me(2).
AGE 6: Meeting with cheeky monkey.
GREETINGS:
Hello,what is your name?
My name is Sue.
How are you?
My name is Joe.
What is your name?
I am fine. thank you.
HELLO,GOOD MORNING,GOOD AFTERNOON
WHAT IS THE WEATHER LİKE TODAY?
sunny
rainy
windy
I CUNDERSTAND SOME ACTION
VERBS:
Stand up! Open your book!Close your book!
Sit down !Be quiet !Wave your hand!Make
a circle!Hug!Blow a kiss!Turn around!Sleep!
Touch your …..! Point to the….!
NEW WORDS:
BODYPARTS(nose,ears,mouth,fingers,toe
s tummy,hair)
WORDS:
BODYPARTS(nose,ears,mouth,fingers,toes
tummy,hair)
ANIMALS:
RORY LION
&
CHEEKY MONKEY
WHERE IS CHEEKY GOING?
RESTAURANT
ZOO
FUNFAIR
FUNFAIR
PICNIC
SCHOOL
OPPOSITES:
BIG&SMALL
HOH,HOH,HOO
HIH,HIH,HII
WHAT A BIG NOSE LOOK
AT ME!
HOH,HOH,HOO
HIH,HIH,HII
WHAT BIG EARS LOOK AT
ME!
EMOTIONS:
HAPPY, SAD, ANGRY
DON’T WORRY
MUMMY AND
DADDY, I WILL
DO MY BEST FOR
ENGLISH…
KĠTAP ÖNERĠLERĠ:
AĠLEYE YÖNELĠK: DENĠZ KATEDRALĠ
KĠTAP ADI: DENĠZ KATEDRALĠ
YAZARI: ILDEFONSO FALCONES
YAYINEVĠ: PAGASUS YAYINCILIK
14. yüzyıl Ġspanyasında feodal beyinden kaçan bir serf.
Kıtlık, veba ve yasak bir aĢk… ġehrin büyük bir özveriyle
inĢaatında çalıĢtığı Deniz Katedrali'nin gölgesinde, özgürlüğünü
kazanan ve Yahudi bir kadınla yasak aĢk yaĢamakla suçlanan,
Kilise'yi karĢısına alan Arnau.
ÇOCUKLARA YÖNELĠK:
KĠTAP ADI: KÜÇÜK ÖZGÜR ADAMLAR
YAZARI: TERRY PRATCHETT
YAYINEVĠ: TUDEM YAYINLARI
Küçük Özgür Adamlar, Terry Pratchett‟ın Diskdünya‟sında
geçen, çocuklara yönelik yazılmıĢ bir macera. Kitap, küçük bir kızın
cadılara olan ilgisini, o yöreye göz koymuĢ kötü ve güzel bir peri
kraliçesini ve kahramanımıza yardımcı olan kısacık, çok güçlü ve
asabi özgür adamların hikayesini anlatıyor.
Terry Pratchett, modern yazarlar arasında en yaratıcı ve
en güzel hikayeleri kurgulayan bir yazar. Kitapları dünyada sürekli
çok satanlar listesinde olmasına rağmen, Türkiye‟de aynı bilinirliği
yakalayamadı.
Küçük Özgür Adamlar, Tudem yayınları tarafından basıldı,
çevirisini ise fantastik edebiyat çevirilerinde deneyimli ve benim
gibi bir Pratchett-sever olan Niran Bahçekapılı yaptı.

Benzer belgeler

almanca dersġmġz

almanca dersġmġz ETKĠNLĠKLERĠMĠZ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ OYUN ETKĠNLĠKLERĠ FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠKLERĠ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI SOSYAL ETKĠNLĠKLER AĠLE KATILIMI ÇOC...

Detaylı