PDF ( 2 )

Transkript

PDF ( 2 )
Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de
Kadına Yönelik Şiddetin Durumu
Tijen Harcar
Özlem Çakır
Yard. Doç. Dr.
Đzmir Ekonomi Üniversitesi
Đşletme Bölümü
E-posta: [email protected]
Yard. Doç. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi
E-posta: [email protected]
Olca Sürgevil
Gönül Budak
Araş. Gör. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi
E-posta: [email protected]
Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi
E-posta: [email protected]
Özet: Şiddet olgusu en yalın haliyle “bir kişiye güç veya baskı uygulayarak istenen bir
şeyi yapmaya zorlama” şeklinde tanımlanmaktadır. Đnsanlık tarihi boyunca bireysel ve
toplumsal düzeyde farklı boyutlarda gözlenen şiddet olgusu, ne yazık ki yaşamın
ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman fiziksel kimi zaman da
psikolojik düzeyde kendisini gösteren bu olgu, bireylerin yaşam kalitelerine büyük
ölçüde zarar vermektedir. Hemen hemen her toplumda mücadele edilen sosyal
sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimlerin başında maalesef
kadınlar gelmektedir. Kadınlar çoğu zaman, şiddetin yaratmış olduğu fiziksel, psikolojik,
sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada,
toplumun geleceğini şekillendirmede önemli role sahip olan kadınların uğradığı şiddetin
neden olduğu sonuçlara ve toplum açısından önlenebilir bir toplumsal soruna dikkat
çekmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla; şiddet olgusu kavram, biçim ve yaklaşımlar
açısından ele alınmakta, kadına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları üzerinde
durulmaktadır. Ayrıca çalışmada, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin boyutları; konuya
ilişkin yapılmış araştırma sonuçları ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler ile
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık
Concepts and Issues in Violence toward Women: The Situation in
Turkey
Abstract: Violence that can simply be defined as “the use power and oppression to
force a person or group of people to do something the benefit of the person holding the
power” Throughout the history of humanity, the phenomenon of violence can be
observed in the individual and societal level, and, unfortunately has become an
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Eylül-Aralık, 2008, s. 51-70.
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
intrinsic feature of life. This phenomenon can seriously damage the person life
physically and psychologically. Violence is a challenging social problem for almost every
country, and especially women, who are exposed to its negative physical,
psychological, social and economic consequences. This study aims at drawing attention
to this social problem and how it can be avoided and the results indicate that women
have an important role in this process. Therefore, in considering the concept of
violence, the approaches, causes and effects of violence towards women are
emphasized. The facets of violence towards women are evaluated by empirical studies
and data from Security General Directorate. Furthermore, empirical studies and data
from the Security General Directorate are used in the evaluation of the various facets
of violence towards women.
Keywords: Violence, violence toward women, discrimination
Giriş
Şiddet ne yazık ki insanlık tarihinde, yaşamın politik, ekonomik, sosyal
ve psikolojik tüm alanlarında çeşitli biçimlerde yaşana gelmiş olgu ve
sorunlardan biridir. Şiddet olgusu ister gerçek ve ister potansiyel olsun,
bireylerin yaşam kalitelerini büyük ölçüde zedeleyen, zarar veren, yöneldiği
kişi ve kesime göre çeşitli olumsuz etkiler yaratan ve bugün hemen hemen
her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında gelmektedir.
Şiddetin yoğun olarak uygulandığı bir kesim olan kadınlar da söz konusu
durumun yarattığı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlarla
karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplumun geleceğini biçimlendirmede önemli
role sahip olan kadınların uğradığı şiddetin neden olduğu sonuçlara ve toplum
açısından önlenebilir bir toplumsal soruna dikkat çekmeyi amaçlayan bu
çalışmada şiddet olgusu kavram, biçim ve yaklaşımlar açısından ele
alınmakta, kadına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları üzerinde
durulmaktadır.
Şiddet Kavramı, Biçimleri ve Türleri
Şiddet Kavramı
Đnsanlık tarihi boyunca bireysel ve toplumsal düzeyde farklı boyutlarda
görülen şiddet, kimi zaman fiziksel kimi zaman da psikolojik düzeyde
kendisini gösteren, ne yazık ki yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu durumda şiddet, insanın doğal bir özelliği olarak
algılanmaktadır. Genellikle inandırma ve ikna yerine, kaba söz ve güç
kullanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kasıtlı olarak “anlamın çarpıtılması” ve
“aşağılayıcı davranışlara ve dile başvurma” da şiddet kapsamında
değerlendirilmelidir (Tutar, 2004: 13). Şiddetin tanımı kadar “algılanması” da
önemlidir. Benzer davranışlara maruz kalan bireylerin bazıları, şiddet
sayılması gereken davranışları şiddet olarak algılamadıklarından, gereken
önlemleri almada yetersizlik gösterebilmektedirler. Şiddetle mücadele etmede
geç kalan bireyler ise, dozu giderek artan şiddet ve büyük bir çaresizlik içinde
kalmaktadırlar.
52
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
Derriennic (1972), Galtung’un gerçekleştirdiği şiddet incelemesine
dayandırdığı şiddet analizinde, şiddetin bireysel ve yapısal boyutlarını
saptamıştır. Bu ayrımdaki sebep sonuç ilişkisine göre yapısal şiddetin,
bireysel şiddetin baş nedeni olduğunu ve şiddet konusu incelenirken bu
ikisinin bir arada ele alınması gerektiği sonucuna varmıştır. Klasik yaklaşım
(classical approach) olarak adlandırılan bu yaklaşım barış araştırmalarının ve
çatışma yönetimi çalışmalarının temelini teşkil etmektedir. Ancak Galtung’un
yaklaşımı; kuralcı yaklaşımla (normative perspective) desteklendiğinde daha
iyi anlaşılır, buna göre hem yapısal hem de bireysel şiddet toplum açısından
kötü sonuçlara yol açar ve birini azaltmak için diğerine ilişkin sorunlara da
bakılmazsa genel durumda bir iyileşme olup olmadığından söz edilemez.
Galtung şiddetin altı boyutundan söz eder: 1. Şiddet fiziksel veya psikolojik
olabilir, 2. Pozitif veya negatif etkisi olabilir, 3. Bir nesne içerebilir veya
içermeyebilir, 4. Bireysel veya yapısal bir konusu olabilir veya olmayabilir, 5.
Đsteyerek veya istemeden olabilir, 6. Aleni veya gizli olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre şiddet; bir yaralanma ya
da yaralanma tehlikesi, ölüm, psikolojik hasar, gelişim bozukluğu ya da
yoksunlukla sonuçlanan, bir kişiye, kişinin kendi kendine, bir grup ya da
topluma kasıtlı olarak fiziksel ya da duygusal zor kullanması, güç uygulaması
veya tehdididir (WHO, 2002; 5). Bu çalışmada şiddetin tür ve biçimleri DSÖ
tipolojisi çerçevesinde ele alınacaktır.
Şiddet Biçimleri ve Türleri
DSÖ, şiddet raporunda şiddeti küresel bir halk sağlığı sorunu olarak
benimsemiş, şiddetin tür ve biçimlerini aşağıdaki tipoloji ile açıklamıştır.
Şiddet Biçimleri
Fiziksel Şiddet: Güç kullanımına dayanan ve herhangi bir fiziksel zarar
vermeye yönelik saldırgan davranışların tümü fiziksel şiddet olarak
değerlendirilmektedir (Atman, 2003: 333).
Cinsel Şiddet: Dünya Sağlık Örgütü cinsel şiddeti, iş, ev ya da her türlü
ortamda gerçekleştirilebilen, cinsel ilişkiye zorlama, istenmeyen cinsel
davranışlarda bulunma, rahatsız etme, cinselliği vurgulayan eleştirilerde
bulunma ve sözler söyleme, istenmeyen cinsel içerikli konuşmalar yapma
davranışları olarak tanımlamıştır. Buna göre baskı ve zorlama fiziksel
olabildiği gibi, tehdit ve psikolojik baskı biçiminde de olabilmektedir. Kadına
yönelik cinsel şiddetin sonuçları ölümcül olmayan sonuçlar (istenmeyen
gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, jinekolojik sorunlar, kendine zarar
veren davranışlar, düşükler, baş ağrısı), psikolojik sonuçlar (depresyon,
korku, kaygı, kendine güvensizlik, cinsel bozukluklar, yeme sorunu) ve
ölümcül sonuçlar (intihar, öldürme, HIV/AIDS) olarak üç grupta toplanabilir
(Atman, 2003: 335).
53
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
Psikolojik Şiddet: Bireyin benlik duygusunu ortadan kaldırmaya ya da en
azından yaralamaya yönelik tüm saldırıları psikolojik şiddet olarak
tanımlamak mümkündür. Psikolojik şiddet bu durumda, bir kişinin, bir veya
daha fazla kişi tarafından hedef seçilmesiyle başlayan ve bu kişiye her gün
düzenli olarak ve aylarca süren bir zaman diliminde saldırarak, onu yardıma
muhtaç hale getiren bir süreçtir (Leymann, 1996: 168). Psikolojik şiddet, her
şeyden önce duygusal bir saldırıyı kapsar. Bireye sürekli kötü niyetli
davranışlarda bulunma, alay etme, küçük düşürme, toplumsal itibarını
zedeleme gibi yollarla saldırmaktır (Davenport vd., 2003: 15). Bugün
genellikle işyerlerinde, okullarda vb. toplu yerlerdeki olumsuz davranışları
tanımlamada kullanılan psikolojik şiddet kavramı (Bkz: Gücenmez, 2007);
aile içi ilişkilerde de maalesef yaygın olarak bulunmaktadır. Kadın-erkek,
çocuk-ebeveyn, farklı kuşakların birbirine psikolojik şiddet uyguladıkları
bilinmektedir.
Yoksunluk ve Đhmal: Yoksunluk ve ihmalin özellikle şiddet olarak
algılanmasının temel nedeni, kasıt içermesidir. Bireyler, ulaşmak istedikleri
bir şeyden yoksun bırakılarak cezalandırılabilirler. Örneğin, sevgiden, ilgiden
yoksun bırakma, psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilebilirken; eğitim,
sosyal hayata katılım gibi engellemeler de bireyi bunalıma sürükleyebilir.
Đhmal ise; bireyin kendisine, etrafındaki bireylere veya ortamına yönelik
olabilir. Yoksunluk ve ihmal birbirini takip edebilmektedir. Yoksun bırakılan
bireyler, yoksun bırakanları, ihmal ile cezalandırabilirler. Her iki durumda da
engellenmiş olan birey, psikolojik şiddeti zaman zaman fiziksel şiddete
dönüştürebilir.
Şiddet Türleri
Kişinin Kendine Uyguladığı Şiddet: Kişinin kendine uyguladığı şiddet,
kendine fiziksel zarar verme, intihar eğilimi ve intihar eylemlerini
içermektedir. Çoğu zaman yaşanan kişisel ruhsal sorunların bir sonucu olarak
ortaya çıkmakla beraber, şiddetin bu türünün, aşağıda ele alınacak olan
kişiler arası şiddet sonucunda da gerçekleştirilebildiği görülmektedir.
Kişiler Arası Şiddet: Kişilerarası şiddet, aile içinde uygulanan şiddet ve
topluluk içi şiddet olarak iki alt gruba ayrılmaktadır:
1. Aile Đçi Şiddet: Genellikle ev içinde eş veya diğer aile bireylerinin,
birbirine-özellikle kadına, çocuk ve yaşlılara uyguladığı şiddeti ifade eder. Bu
şiddet türü çalışmanın temel konusu olan kadına yönelik şiddeti içerdiğinden
çalışmamızda ayrı bir önem taşımaktadır.
1.a. Kadına Yönelik Şiddet: Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Bildirgesi, kadınlara yönelik şiddeti; “ister kamusal isterse özel
yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya
ızdırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma” şeklinde tanımlamaktadır (UN, 1993). Bildirge ayrıca kadına yönelik
54
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
şiddetin “kadının erkek tarafından ezilmesine ve ayrımcılığa yol açan, kadın
ile erkek arasındaki eşit olmayan tarihsel güç ilişkilerinin bir göstergesi” ve
“kadına yönelik şiddetin kadını, erkeklerinkiyle karşılaştırıldığında daha alt bir
statüye indirgeyen sosyal mekanizmaların en önemlilerinden birisi” olduğunu
belirtmektedir.
1.b. Çocuğa Yönelik Şiddet: Çocuğa yönelik şiddet, çocuk istismarı ve
ihmalini de içeren geniş bir çerçeve ile ele alınmaktadır. Çocuk istismarı ve
ihmali, anne, baba veya bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen,
toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz, yahut hasar verici
olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen veya kısıtlayan eylem ve
eylemsizliklerin tümüdür (Hıdıroğlu vd. 2006: 197). Evinden kaçan çocukların
yarıya yakını evdeki dayaktan yakınmaktadır” (Yurdakök, 2007).
1.c. Yaşlıya Yönelik Şiddet: Aile içinde uygulanan şiddet türlerinden biri de
yaşlıya yönelik olan şiddettir. Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma
Ulusal Eylem Planı’nda yaşlı istismarı ve ihmalinin türleri: Fiziksel istismar,
cinsel istismar, duygusal ya da psikolojik istismar, ihmal ve terk etme,
ekonomik istismar, kendi kendini ihmal biçiminde sınıflandırılmıştır (DPT,
2007). Yaşlılara yönelik şiddet ve istismarda ölümle sonuçlanan travmaların
artış gösterdiğini ortaya koyan bir çalışmada elde edilen bulgular ilginçtir.
Buna göre adli nedenli otopsiler içindeki yaşlı oranları 1996’da %6,1 iken,
2001 yılında bu oran %8,8’e çıkmış, yaşlıya zarar vermek amacıyla yapıldığı
kesin olarak söylenebilecek eylemlerde de artış tespit edilmiştir (Đnce vd.,
2007: 37).
2. Topluluk Đçi Şiddet: Birbirini tanıyan veya tanımayan aile dışı kimseler
arasında yaşanan şiddet olgusunu içerir. Bu şiddet türü işyerindeki, eğitim
kurumlarındaki, hapishanelerdeki, bakım evlerindeki ya da diğer benzer
mekânlardaki fiziksel ve psikolojik şiddeti, tecavüzü, cinsel kötü muameleyi,
cinsel tacizi ve saldırıları kapsar (WHO, 2002, 6). Silahlı gruplar tarafından
işlenen tecavüz ve diğer ihlaller, satılma, fahişeliğe ve çalışmaya zorlanma bu
gruba dâhildir (Amnesty, 2007).
Đşyerinde Şiddet: Đşyerinde şiddet, sadece fiziksel şiddeti değil aynı
zamanda kurbanı psikolojik açıdan yıpratmaya yönelik davranışları da
içerdiğinden, cinsel taciz ve psikolojik taciz/yıldırma davranışları ile de ifade
edilmektedir. Psikolojik şiddet içine zorbalık, cinsel taciz, tehdit, sindirme,
gözdağı verme ve diğer psikolojik saldırı biçimleri girmektedir.
Eğitim Kurumları, Bakımevleri ve Diğer Kurumlarda Şiddet:
Çocuklar, kreşler, yuvalar, bakım evleri ve okullar gibi eğitim kurumlarında;
yaşlılar, yaşlı bakımevlerinde ve mahkûmlar, hapishanelerde şiddete maruz
kalabilmektedirler. Şiddetin bu türü de duygusal ve fiziksel içerikli olabildiği
gibi cinsel istismar biçiminde de gerçekleşebilmektedir. Yapılan az sayıda
çalışmada okullardaki çocukların % 50-75’inin değişen derecelerde fiziksel
cezaya uğradıkları gösterilmiştir (Şahin & Beyazova, 2001). Fiziksel cezalar
ve duygusal istismar çocukların okuldan uzaklaşması, öz-güven ve özsaygısını yitirmesi gibi sonuçlar doğururken bir taraftan da şiddeti
55
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
içselleştirerek, daha saldırgan tutum ve davranışlara yol açabilmektedir
(Christophersen, 1980: 641).
3. Örgütlü / Toplumsal Şiddet: Diğer şiddet türlerinden farklı olarak,
büyük örgütlü gruplarca yapılan şiddeti içermektedir. Suç örgütleri, terör
örgütleri ve toplu olarak yapılan diğer zarar verici saldırılar bu grupta yer
almaktadır. Bu tür şiddetin sosyal, ekonomik ve politik yönleri de
bulunmaktadır. Ayrıca savaş ve savaşa ilişkin çatışma ve saldırılar boyutunda
devletler de bu tür şiddetin içinde yer almaktadır (WHO, 2002: 6).
Kadına Yönelik Şiddete Đlişkin Temel Yaklaşımlar
Kadına Yönelik Şiddet Ortamını Hazırlayan Temel Faktörler
Kadınlar dünyanın pek çok yerinde insan yaşamının gerektirdiği temel
fonksiyonların desteklenmesi açısından zayıf kalmaktadır. Eşit olmayan sosyal
ve politik koşullar, kadınların birer insan olarak sahip olması gereken doğal ve
insani yetkinliklere eşit ulaşımını da engellemektedir. Nussbaum makalesinde
(2002: 123-135); kadınların başkaları tarafından pasif olarak verilenlerle ne
kadar tatmin oldukları veya çeşitli yönlendirmelerle önlerine sunulan
kaynakları nasıl yönetebildiklerine dair fonksiyonel işlevleri değil, saygın birer
insan ve toplumun özgür bireyleri olarak kendi hayatlarını yönlendirmeleri
konusunda “gerçekten ne yapabilip ne olabildikleri” ne ilişkin sorulara cevap
arayan yetkinlikler yaklaşımını (capabilities approach) incelemiştir. Bu
yaklaşımın temel politik hedefi, kadının toplum içinde sahip olduğu
basmakalıp roller çerçevesinde fonksiyonel olması değil, bir birey olarak her
alanda sahip olduğu insan yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesidir.
Dolayısıyla kadınlar, dünyanın pek çok yerinde bir insan yaşamının
gerektirdiği temel fonksiyonlardan yoksun kalmaktadırlar. Erkeklere göre
daha kötü beslenirler, daha sağlıksızdırlar, fiziksel şiddete ve cinsel tacize
uğramaya daha yatkındırlar. Erkeklere göre daha eğitimsizdirler ve bunun
sonucu olarak profesyonel ve teknik eğitimden de yoksun kalırlar. Đş
yaşamına girmeye kalktıklarında, çoğu hukuki yaptırımlardan uzak, aile veya
eşin karşı çıkması, işe alınmada cinsiyet ayrımcılığı ve iş yerinde cinsel taciz
vb. konuları da içeren pek çok engelle karşılaşırlar. Benzer engeller politik
yaşama katılmak istediklerinde de karşılarına çıkar. Tüm bunlar, eşit olmayan
sosyal ve politik koşulların kadına getirmiş olduğu eşit olmayan insan
yetkinliklerinin sonucudur. Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, 1999 yılı
Đnsani Kalkınma Raporuna göre, en basit sağlık ve gıda hizmetlerinden politik
hayata katılım ve ekonomik aktivitelere kadar, kadınlarına erkekler kadar eşit
koşullar sağlayan hiçbir ülke yoktur.
Hayatın kadınlar açısından eşitsizlik taşıyan alanlarından biri de bakım
hizmetidir. Kadınlar, hayatları bakıma muhtaç ve karşısındakine bağımlı
küçük çocuklara, yaşlılara, fiziksel veya zihinsel yetersiz akraba ve kişilere
bakmakla geçip çoğunlukla “normal insan yaşamı” şeklinde algılanan,
dünyanın en temel ve genellikle tek bakım hizmeti veren cinsiyet grubudur.
56
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
Çok uzun saatler ve uzun bir yaşam zamanı gerektiren bu bakım hizmetleri
kadınların çalışma, vatandaşlık, boş zaman ve kendini ifade etme özgürlüğü
gibi diğer yaşam alanlarında faaliyet göstermelerini güçleştirmektedir.
BM’in Đnsani Kalkınma Raporu’nun da desteğiyle daha önceki
yaklaşımlara bakıldığında, bir ülkenin yaşam standardını ölçmeye yönelik en
basit yaklaşım, kişi başına düşen milli gelir düzeyidir. Ancak bu yaklaşımın en
büyük eksiği, ülkenin refah ve gelirlerindeki dağılımın adaletsizliğini göz ardı
etmesidir. Dolayısıyla aynı durum devletin bu dağılımı kadınlar için ne kadar
eşit sağladığını incelemeyi gerektirir, bu eşitliğin de kadınların yaşam süresi,
çocuk ölümleri, sağlık hizmetleri, iş imkânları, gayrimenkul hakları, politik
özgürlükler gibi hangi tür yaşam alanlarındaki sorunlara çözüm getireceği
ayrıntısına bakmak gerekir. Genellikle tüm kaynağa-dayalı yaklaşımlardaki
(resource-based approaches) temel sorun, kaynak dağılımına özen gösterilse
bile durum, bireylerin bu kaynakları fonksiyonel hale getirebilme yeteneğine
sahip olup olmadığına göre de değişmesidir. Bu kaynaklardan bazıları
doğrudan fiziksel içeriklidir; beslenme ihtiyacının yaş, meslek ve cinsiyete
göre değişmesi gibi. Örneğin hamile veya emziren bir kadının beslenme
ihtiyacı normal bir kadından daha fazladır, bir çocuğun protein ihtiyacı bir
yetişkinden daha fazladır; bu ihtiyaçların dağılımındaki özen o ülkenin sadece
gelişmişlik düzeyine göre değil, sosyal ve buna bağlı olarak toplumlardaki
geleneksel hiyerarşi ve önyargılara göre de değişir. Çünkü sorunlu kesimin
kalkındırılması, kaynakların daha fazla o yöne aktarımını gerektirecektir.
Dolayısıyla sadece kaynaklara bağlı olarak hareket edilirse, sağlıklı bir
toplumsal yaşantıya ulaşmak adına eşitsizliklerin daha çok körükleneceği
söylenebilir.
Kaynağa-dayalı yaklaşımdan tercihe-dayalı yaklaşımlara (preferencebased approaches) gelindiğinde daha farklı bir problem setiyle karşılaşılır. Bu
yaklaşımların kişi başına milli gelir yaklaşımına göre bir avantajı, kaynakların
insanların yaşam standartlarını gerçekten yükseltmeye yönelik olarak
kullanılmasıdır. Fakat buradaki eksiklik de, kaynakların kişilerin sadece o
andaki yaşamlarına ilişkin tatminlerine yönelik kullanılmasıdır. Bu tercihler
çoğu zaman ekonomik ve sosyal koşullardan bağımsız verilmiştir. Mesela
kadınlar, diğer herkes gibi eşit bir değere sahip olduklarına inanmaları
yolunda ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeden ve bir vatandaş olarak
haklarının neler olduğunu öğrenmeden önce, sosyal olarak toplum tarafından
önceden belirlenmiş tutum ve yargılar çerçevesinde tercihler öğrenirler;
erkeklerin tercihleri de aynı koşullarla şekillenir. Dolayısıyla tercihe-dayalı
yaklaşımlar da eşitsizliği desteklemektedir.
Son olarak, etkili insan hakları yaklaşımından (influential human rights
approach) söz edilebilir. Đnsan hakları yaklaşımının da eşitsizlikler konusunda
söyleyecek çok sözü olmasına rağmen, bu yaklaşım da insan haklarının ne
olduğuna ve nasıl sağlanacağına yönelik kavramsal ve uygulamaya yönelik
tartışmalar içermektedir. Diğer bir husus, haklar kavramı tarihsel olarak
politik ve sivil, ancak yakın bir zamanda ekonomik ve sosyal özgürlükler ile
bunlara bağlı olarak ifade ve dernekleşme özgürlüklerinden söz etmeye
57
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
başlamıştır. Eğitim hakkından yoksun bir kadın, aynı zamanda politikaya
katılma ve ifade özgürlüğünden de yoksun kalacaktır. Üçüncü husus, kadının
toplumsal şiddet ve vücuduna yönelik tacizlerden korunmasına yönelik
konularda korumanın önemsenmemesidir. Aynı şekilde aile içindeki acil
meseleler de önemsenmemiştir, ailedeki kaynak ve fırsatların üyeler arasında
eşit dağılmaması, kadınların yaptıkları işin işten sayılmaması gibi. Bu
konuların dikkate alınmaması da kazara değildir, çünkü aileye ilişkin konular
“kamu alanından farklı olarak özel alan içine dâhil edilip sınır dışı
bırakılmıştır”. Đnsan haklarına ilişkin dördüncü ve son husus ise; hakların
negatif bir özgürlük getirmesi meselesidir. Negatif özgürlük, bilhassa
kadınların eğitim haklarından faydalanmasından evlilik içindeki reformlara
kadar çeşitli alanlar üzerinde etkili olmakta ve yine eşitsizliğe yol açmaktadır.
Kadın Şiddeti Hak Eder mi?
Berns (2001: 262-281); erkeğin şiddete yönelmesinin temel nedeninin
kadınların sorumluluğu olarak algılanması şeklinde birtakım politik oyunların
varlığından söz etmektedir. Bu yaklaşım şiddeti, ataerkil bir sosyal yapının
getirdiği sosyal bir sorun ve yapısal kurulumların bir neticesi olarak
göstererek etki-tepkiden kaynaklanan haksızlığı hafifletilmiş tepkisel bir
konuma oturtmaktadır. Bu yapısal kurulumların başında ise; ataerkil sosyal
yapının getirmiş olduğu maskülen spor türleri, kadına çıplaklıkla ilgili yazı ve
resimlerle yer veren popüler politika, spor ve erkek dergileri, kadını magazin
programlarında sürekli bir cinsel obje olarak işleyen medya (kitap, gazete, TV
programları, sinema filmleri vb.), internet, hatta bireyler arası diğer günlük
konuşma ve yaşantının yer aldığı tartışmalar, sınıflar, mahkemeler vb. sosyal
ortamlar gelmektedir. Bu da sorunu erkeklerin sorumlu olduğu bir davranış
olmaktan çıkartıp, daha sosyal ve kültürel bir yapıya büründürmektedir.
Berns, popüler erkek dergilerindeki şiddetin nasıl sadece erkeğe ait bir
konu olmadığına yönelik ifadeler taşıdığını inceleyen bir vaka çalışması
yapmıştır. Bu çalışmaya göre bu dergilerin ileri sürdüğü ortak görüş arasında,
“şiddet sadece erkek veya sadece kadını ilgilendiren bir konu değil, genel
olarak insanı ilgilendiren bir sorundur”, veya “şiddet tek başına ne erkeği ne
de kadını ilgilendirir, her iki cins de birbirini kışkırtarak incinmelere yol
açmaktadır”, veya “şiddet ya biri veya diğeri meselesi değildir, yani ya
erkeğin ya kadının suçudur denemez, şiddet her iki cinsi de içeren bir
problemdir” gibi ifadeler yer almaktadır. Durumu çift yönlü hale getirmeye
çalışan bu perspektife ve erkeklerin de kadınlar kadar fiziksel şiddete maruz
kaldıklarını ileri süren tüm iddialara rağmen, kadınlar erkeklere oranla en az
10 misli daha fazla şiddete maruz kalıp cinsel, ruhsal ve fiziksel hasara
uğramaktadırlar.
Bu noktada şiddeti eşit olarak ele alan Johnson ve Ferraro (2000: 948963), 1990’lardaki taraflar arası karşılıklı şiddet eğilimlerini dört ana başlık
altında toplamışlardır: Bunlardan birincisi, eşler arası olağan şiddettir
(common couple violence). Bu şiddet türünde, diğer eşe yönelik herhangi bir
58
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
kontrol yönelimi yoktur, sadece özel bir konudan çıkan bir tartışma
sonucunda eşlerin birbirleriyle kavga etmeleri, karşılıklı sözel ve çok ciddi
olmayan fiziksel bir çekişmeye sebep olabilmektedir. Đkinci şiddet eğilimi olan
mahremiyet teröründe (intimate terrorism), karşı tarafı (çoğunlukla erkeğin
kadını) zaman içerisinde bilinçli olarak baskı ve kontrol altına almaya yönelik
taktiklerin yer aldığı sistematik bir süreçtir. Genellikle tek taraflıdır ve çok
daha
ciddi
hasarlara
yol
açabilir.
Bu
şiddet
türü
çoğunlukla
duygusal/manevi/psikolojik şiddet içerir ve bilhassa kadının kendisine ait
özgüveninin yok olması ile başlayarak, çocukları, yakınları ve çevresiyle
ilişkilerini ve dünyadaki yerini ve var olma nedenini bile sorguladığı bir
kısırdöngü içerisinde yaşayıp içinden çıkamadığı depresif bir tuzak ortamı
oluşturur. Nefsi müdafaa (violent resistance/self-defense) olarak tanımlanan
üçüncü şiddet türü, sebep ve koşulları kanuni olarak tanımlandığı için hukuki
açıdan oldukça net açıklanabilir, karşı tarafın şiddetinden kendisini korumaya
yönelik şiddete karşı koyma davranışını ifade eder. Dördüncü ve son şiddet
türü olan karşılıklı kontrol şiddeti (mutual violent control) ise; hem kadın,
hem erkeğin şiddete meyilli olduğu ve her iki tarafın da birbirini kontrol altına
almaya çalıştığı nadir bir şiddet türüdür ve literatürde bu konuda fazla da
örnek yoktur.
Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalarda kadının şiddeti hak edebileceği
bazı
davranışların
varlığının
kadınlar
tarafından
ifade
edilmesi
düşündürücüdür. 2003 yılında yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, 2004), kadınların, yemeği
yakması, kocasına karşılık vermesi, lüzumsuz para harcaması, çocukların
bakımını ihmal etmesi, cinsel ilişkiyi reddetmesi gibi durumlardan en az
birinde kocası tarafından dövülmeyi onaylama oranı Đstanbul bölgesinde
%26.8 olarak saptanmıştır. Yanıkkerem ve Saruhan tarafından Đzmir’de 345
kadın üzerinde yapılan kadına yönelik bir şiddet çalışmasında kadınların bazı
durumlarda “şiddeti hak ettiklerini” ifade ettiklerine dair %8’lik istatistik
dikkati çekmektedir (Kayar, 2003). Bu rakam, yukarıda belirtildiği gibi sosyal
kurulumların şiddeti haklı ve doğal gösterici tutumları ile, yarının ebeveynleri
olan çocukların aile ortamlarında dayak yiyerek veya dayağı görerek
büyümelerinin, bugünün anne-babalarının geçmiş dayak tecrübelerine de
bağlı olarak şiddet uygulama eğilimini artırdığını ve şiddeti kabullenme
oranını da yükselttiğini göstermektedir.
Kadın Neden Şiddet Ortamında Yaşamaya Devam Eder?
Yukarıda da belirtildiği gibi, erkeğin genellikle eşi üzerinde üstünlük
kurma ve kontrol davranışına yönelik şiddet içerikli davranışı, evlilikte güç
elde etme isteğiyle açıklanabilir. Bunun ataerkil toplumlarda sosyal olarak
desteklendiği de göz önünde tutulursa, kontrol davranışına yönelik şiddet
oldukça yaygın ve kabul görür bir davranış biçimi halini almaktadır.
Burada akılları kurcalayan temel soru, duygusal ve fiziksel şiddete
uğrayan bu kadınların neden böyle bir şiddet ortamında yaşamaya devam
59
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
ettikleri paradoksudur. Daha önce açıklandığı gibi sosyal ve toplumsal
kurulumların kendiliğinden getirdiği kutsal yuvanın idamesi, çocuklar, vb. için
katlanmak gibi aile içi “fedakâr ve verici kadın” rollerinin, kadın tarafından
yıllarca süren telkinler sonucunda kabullenilmesinin yanında, karı-koca
arasında mahremiyet alanı olarak çizilmiş sınırların içinde kalan sırların
deşifre edilmemesi yönünde toplumsal bir telkin hatta baskı da kadını
çözümsüzlüğe itmektedir. Eğitim düzeyi yüksek çiftlerin evliliklerinde dahi, bu
toplumsal baskı yüzünden şiddete maruz kalan kadın, genellikle susmakta ve
yıllardır kendisine dayatılan rollerinin baskısı altında evliliğin devamı için bu
duruma katlanmaktadır. Özet olarak sosyal statü, baskı, özellikle ekonomik
baskı, sosyal çevre baskısı, kendine güvenmeme ve toplumsal cinsiyet
rollerinin etkisiyle kadınlar, şiddet gördükleri evliliklerini mutsuz olma
pahasına sürdürmektedirler.
Gelles (1976: 959-668), bu sebepleri yedi ana başlık altında
toplamıştır: 1. Kadınlar kendilerine yönelik negatif fikirlere sahiptirler, 2.
Kocalarının değişip kendilerine karşı iyileşeceğine inanırlar, 3. Ekonomik
zorunluluklar, 4. Babanın ekonomik desteğine ihtiyaç duydukları çocukları
vardır, 5. Tek başlarına yapamayacaklarını düşünürler, 6. Boşanmış dulların
sosyal olarak hoş karşılanmadığına inanırlar, 7. Çocuklu kadınların bir iş
bulmaları daha güçtür.
Dolayısıyla bu önyargıları kırmada, kadınlara sağlanacak sosyal ve
toplumsal destek, kadının şiddete maruz kaldığı mutsuz bir evlilikte yaşama
kararını değiştirmesinde önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
değişimin sağlanamadığı toplumlarda ise; kadınlar sadece eşlerinden şiddet
görmekle kalmayıp, sosyal açıdan da çoklu tacize uğramaktadırlar.
Rothenberg (2003: 771-787); makalesinde bu soruna değinerek kadınların
içine düştükleri zor durumu ortaya koymaya çalışmıştır. Rothenberg’e göre ilk
aşamada kadın, önce eşinden şiddete maruz kalarak tacize uğramaktadır.
Daha sonra, önceden de belirtildiği gibi, toplum birtakım haklı nedenlerle bu
şiddeti meşrulaştırıcı yapı ve sistemleri ortaya koyarak kadının sosyal açıdan
desteksiz ve yapayalnız kalmasına yol açmaktadır. Çünkü sosyal kurumlar da
şiddet gören kadınları korumak yerine, geleneksel fikir ve önyargılarla kadını
toplum dışına iten bir tutum sergilemektedir. Buna ne yazık ki hukuk ve
hükümet yetkilileri, suç ve adalet sistemi, sağlık görevlileri, psikologlar,
psikiyatrlar, sosyal yardım uzmanları, sığınma evi görevlileri de dâhildir.
Bunların yanında günlük hayatta ataerkil bir sosyal yapının getirdiği toplumsal
koşullar da bu olumsuzluklara eklenmektedir. Cinsiyetler arası ücret
dengesizliği, çocukların bakımındaki eşitsizlikler, kadınlara sunulan eğitim ve
iş imkânlarının zayıflığı sadece şiddete maruz kalan kadınların sorunu değildir,
bu genel bir toplumsal sorun olarak tüm kadınları tehdit etmektedir.
Dolayısıyla, genel olarak kadınları tehdit eden bu günlük yaşam içindeki
toplumsal gerçeklerin ve sosyal adaletteki dezavantajların, şiddete uğrayan
kadınlar açısından daha da büyük bir tehdit oluşturduğu ve değiştirilmesi
gerektiği açıktır.
60
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
Anderson (1997: 655-669) makalesinde, kadının evlilik içinde erkeğe
maddi-manevi koşulsuz bağımlılığının kontrol ve şiddete davetiye çıkardığını
ileri sürmüştür. Anderson’a göre, eğer kadın küçük çocukları nedeniyle eşine
bağımlı ise veya eğitim, çalışma ve kazanç statüleri açısından kocasından
daha düşük seviyede ise, erkek karar mekanizmalarında daha çok söz sahibi
olup daha çok kontrol ve şiddete eğilimli olmaktadır. Tauchen, Witte ve Long
(1991: 491-511); yaptıkları araştırmada, özellikle orta ve düşük gelirli
ailelerde erkeğin kadına şiddet eğilimli ve kontrol davranışının doğru orantılı
olarak daha çok arttığı, gelir düzeyi daha yüksek ailelerde ise; her iki tarafın
da ilişkiden tatmin olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Ancak araştırma, hem
kadının hem erkeğin çalıştığı durumlarda kazandıkları paranın miktarına ve
evlilik içinde paranın eşler arası transferinin ve paylaşımının nasıl yapılacağına
göre de şiddetin oranı ve derecesinin artıp azalmakta olduğunu, dolayısıyla
aile içi şiddetin dışarıda çalışma ve ekonomik kazanç elde etmekle doğrudan
bağlantılı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu şiddet, kadının çalışmayıp
kocasına bağımlı olduğu, çalışıp kocasından az kazandığı veya daha çok
kazandığı, kocanın çalışmadığı veya çalışıp da sözü edildiği gibi kazanç
seviyesinin kadının kazancına göre farklılık gösterdiği durumların
kombinasyonuna göre çeşitlilik teşkil etmektedir.
Aslında geçmişte ve halen sosyal kalkınma düzeyi düşük bazı
toplumlarda sosyolog ve ekonomistler, kadının erkeğe bağımlı yaşamasında
bir sakınca görmemektedirler (Türkiye’deki hukuki uygulamalara ilişkin bir
çalışma için bkz: Yılmaz, Đhsan, Non-Recognition of Post-Modern Turkish
Socio-Legal Reality and the Predicament of Women, British Journal of Middle
Eastern Studies, Vol.30, No.1, May 2003, 25-41). Buradaki en büyük etken
kadın ve erkek cinsiyetlerindeki rol ayrımının toplumsal inanç ve geleneklere
bağlı olarak kesin çizgilerle ayrılmış olmasıdır ve kadının çocuk doğurma ve
anne olma vasfından dolayı otomatik olarak evinde çocukların bakımını
üstlenerek kocasına bağımlı ve onu eve ekmek getiren taraf olarak
destekleyerek yaşaması konusunda aile içi bir işbölümüne gidilmesi doğal
karşılanmaktadır. Ancak sorun, erkeğin eve ekmek getirme ve kadının
kendisine bağımlı olması gücünü, aile içi bu işbölümüne ve eşine karşı bir
istismar unsuru olarak kullanarak karar mekanizmalarında, bireysel ve
şiddete yönelik uygulamalarda bulunmasıdır. Bu yüzden kadının kocaya
bağımlı yaşaması, kendisi ve çocukları için bir risk olmakta ve birey olarak
kendi ayakları üzerinde durabilmesi hayati önem taşımaktadır (McLahan,
1987: 659-687).
Eşlerin gelir düzeyleri ve mesleki statülerindeki farklılığın aile içi şiddeti
ne yönde etkilediğine ilişkin destekleyici diğer bir çalışma da McCloskey
(1996: 449-463) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, bahsi geçen farklılığın
sadece kadına değil aile içindeki çocuklara da şiddet uygulanmasıyla
sonuçlandığı belirtilmiştir. Özellikle erkeğin işini kaybettiği ve/veya gelir
düzeyinde azalma olduğu durumlarda eşe ve çocuklara saldırganlık ve şiddet
düzeyinde belirgin bir artış olduğu tespit edilmiştir. Benzer olarak 800 çalışan
çift arasında yapılan araştırmaya göre, kadının erkekten daha statülü ve daha
61
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
yüksek gelirle çalıştığı durumlarda erkeğin kadına yönelik şiddet eğilimi
yüksek oranda artış göstermiştir.
Kadına Yönelik Şiddet Türleri
Kadına yönelik şiddet, aile içinde ve işyerinde ayrımcılık ve şiddet
olarak temel iki ayrımda incelenebilir. Aile içi şiddette fiziksel şiddettin
yanında psikolojik şiddet de dikkate alınmalıdır. Aile içinde erkeğin karısına
çeşitli sebeplerle bağırması, küfretmesi, aşağılaması, hakaret etmesi
psikolojik şiddete örnek teşkil eder (Sümer, 1998). Bu şiddet türüne, kadının
kendi şahsına ve hayatına ilişkin karar ve hareket özgürlüğünün kısıtlanması
ile diğer tehdit unsurları da dâhil olmaktadır. Benzer şiddet biçimlerinin
yaşandığı bir diğer alan da çalışma yaşamıdır.
Aile Đçinde Ayrımcılık ve Şiddet
Thompson ve Walker’in (1989: 845-871) aile yaşamında cinsiyeti,
evlilik, iş (hem aile içindeki, hem de dışarıda ücretli çalışma) ve ebeveynlik
görevi olmak üzere üç alanda incelenmiştir. Aile yaşamındaki bu üç alan,
kendi içerisinde birbiriyle sürekli etkileşim halinde olup kadının erkeğe karşı
bağımlı olması durumuna göre, kadın güçlü ya da zayıf pozisyonda
olabilmekte ve bu da doğrudan kadına karşı şiddetin biçim ve derecesini
belirlemektedir. Ancak eşlerinden şiddet görmüş kadınlarla yapılan
görüşmelere dayanarak bir genelleme yapılacak olursa, erkeklerin şiddete
başvurmasının temel nedenleri arasında; eşlerini kontrol altında tutma isteği,
kendilerini savunmalarını engellemek için fiziksel ve sözel olarak incitip
korkutmaları ve susturmaları, eşlerini “iyi bir eş” olmamaktan dolayı
cezalandırmaları vb. sayılabilir.
Sonuç olarak evlilik içinde kadın erkeğe göre her zaman daha incinebilir
durumdadır; özellikle ekonomik yönden bağımlı ise; kadının şiddete maruz
kalma ve bunu kabullenme riski daha da yükselmektedir. Ancak yapılan
araştırmalarda ekonomik bağımsızlığın kadına eşit güç sağladığı varsayımına
rağmen, çalışan ve kocasından daha başarılı olup daha çok kazanan
kadınların, kocaları tarafından bir tehdit unsuru görülüp daha fazla şiddete
maruz kaldıkları paradoksu da ortaya çıkmaktadır. Buradaki en önemli fark,
ekonomik bağımsızlığa sahip kadınların kötü evliliklerden boşanarak kurtulma
imkânlarının olmasına rağmen, kocalarına ekonomik yönden bağımlı olan
kadınların bu tür evliliklerden uzaklaşma şansının ne yazık ki daha az
olduğudur (Thompson & Walker, 1989).
Waite (2000), ailenin 21. yüzyılda “sosyal bir örgüt” olarak ele alınması
gerekliliğini öne sürmüştür. Bu ele alış, aileyi geçmişin sadece kendi
içerisinde akrabalık ilişkileri olan ve topluma bağlı küçük yapısından
çıkartarak, 21. yüzyılda ekonomik açıdan üreten, toplumsal kaynakların
dengeli tüketiminde sorumluluk taşıyan, yeni nesillerin geleceğe dönük
62
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
verimli yetişmesine ve sosyalleşmesine aracı olan ve toplumdaki diğer
kesimlere bir bağlantı kurması açısından daha farklı bir konuma getirmiştir.
Bu anlamıyla aile, toplum içerisinde daha kurumsal ve işlevsel bir statü
kazanarak fertlerine de daha farklı sorumluluklar ve işlevler yüklemiştir.
Bunun bilincinde olan kadın ve erkeklerin evliliğe yaklaşma zihniyetlerini de
otomatik olarak değiştirmiş, bilhassa kadının ekonomik bağımsızlığını
tartışmasız elde etme isteği evlilik yaşının gecikmesine, çocukların bakım
şekillerinin değişmesine, evlilik anlaşmalarıyla duygusal ve ekonomik birtakım
kurumsal yaptırımlara yönelik tedbirleri önceden almaya itmiş, tüm bunlara
bağlı olarak ekonomik koşulların getirdiği güvensizlik ve bireysellik, aile ve
evlilik kavramlarının taşıması gereken ortaklık ve fedakârlık değerleriyle
çelişerek boşanma oranlarının da artmasına yol açmıştır (Waite, 2000: 463469).
Bu noktada aile ve evlilikte sözü geçen “ortaklık ve fedakârlık”
değerlerinin çoğunlukla kadından beklendiği, “yuvayı dişi kuş yapar”, “olayları
alttan almak”, “her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” vb. basmakalıp
önyargıların artık kadınlar tarafından kabul görmemesi ve kutsal evlilik bağı
ve ortaklığı yerine, kadının kontrol altına alınarak hak ve özgürlüklerinin
kısıtlanması durumunun reddedilmesi de boşanma oranlarını önemli ölçüde
artıran unsurlar arasındadır.
Aile içi şiddeti açıklamaya yönelik olarak Denzin (1984: 483-513),
yaşamak için kötü bir ortam haline gelmiş bir ailede duygusal tatminden
yoksun olan ve sorunu artık tek başlarına çözemeyen aile fertlerinin,
birbirlerine karşı kızgınlık duyguları besleyerek birbirlerinden uzaklaşıp
yabancılaştıkları
ve
nihayetinde
şiddete
kadar
varan
tepkiler
gösterebildiklerini teorik bir yaklaşımla ifade etmiştir. Bu noktada Denzin,
sorunlarını çözmede başarısız ve zorda kalan ailelerin tek başlarına
bırakılmamaları gerektiği üzerinde durarak, sorunun daha önce belirtilen eşler
arası özel mahremiyet sınırlarından çıkartılıp toplumsal ve kamusal alana ait
bir sorun olarak kamuya mal edilip çözümlenmesinin zorunluluğunu ve
böylelikle sonu şiddetle biten aile içi çatışmalara bir önlem olabileceğini dile
getirmektedir.
Đşyerinde Ayrımcılık ve Şiddet
Daha önceki bölümlerde incelendiği gibi toplumdaki cinsiyet
ayrımcılığına ve dolayısıyla sosyal adaletsizliğe yol açan yaklaşımlardan biri
tercihe-dayalı yaklaşımdı. Hatırlanacağı gibi bu yaklaşımda toplumsal
gelenek, örf ve önyargılara bağlı olarak hazır sosyal kurulumlara göre kadın
ve erkeğin tercihleri şekillenir. Aynı mantık Martin’in çalışmasında (2003); iş
yeri ortamı açısından değerlendirilmiş ve kadınla erkek arasındaki eşitsizliğe
yol açan uygulamaların sebepleri incelenmiştir. Bu sebeplere bakıldığında, a)
kadın ve erkeğin iş yerinde cinsiyetleri ve cinsiyetlere yönelik uygulamaları ön
plana çıkartarak sosyal yapılaşmalara yol açtığı, b) bu kalıp yapılaşmaların
kadın ve erkeğin iş yeri tecrübelerini önemli ölçüde etkilediği, c) cinsiyete
63
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
yönelik bu ayrımcı uygulamaların kadının kişisel benliğine ve kendine olan
güvenine olumsuz etki ettiği ve d) cinsiyet ayrımcılığının iş yerinde nasıl eşit
olmayan bir ortam meydana getirdiği, ortaya konmuştur. Baron ve Bielby’nin
1980’lerde California’daki 400’den fazla kamu ve özel kuruluşta yaptığı
araştırmanın dikkat çekici sonuçlarına göre işyerleri tamamıyla cinsiyet
odaklıdır. Bir örgütte kadınlar için ayrılan bazı pozisyonlar, çoğunlukla başka
örgütlerde erkekler tarafından kullanılmakta, bunun yanında kadınlara
cinsiyetlerine göre iş ayrımcılığı yapılmaktadır.
Kadının iş yaşamına ilişkin olarak, özellikle evlendikten sonra cinsiyet
rollerindeki ayrım nedeniyle iş ve aile yaşamının dengelenmesi zorunluluğu,
kadının bir müddet sonra her iki sorumluluğu yerine getirmekte yaşadığı
sorunlar, onu iş hayatından uzaklaştırmakta ve aile sorumluluklarını ön plana
alarak erkeğe bağımlı bir pozisyona razı olmasına yol açmaktadır. Đş ve aile
yaşamının dengelenmesine yönelik kadın akademisyenler üzerine yapılmış bir
araştırmada (Gönen vd., 2004); akademisyen kadınların ileri kariyer
aşamalarında özellikle evlilik sonrası sayılarının giderek azalması bu gerçeğe
somut bir örnek teşkil etmektedir.
Ülkemizde işyerinde cinsel tacize ve işyerinde diğer şiddet biçimlerine
ilişkin yapılan araştırmalar, cinsel tacizin ifade edilememesi, gizlenmesi ve
tanımlanması konusundaki sınırlılıklara rağmen önemli sonuçlar ortaya
koymaktadır. 112 Sağlık hizmeti çalışanları üzerinde 1999 yılında yapılan bir
araştırmada, fiziksel saldırıya maruz kalma oranı %16, sözlü tacize maruz
kalma oranı %67,6, sözlü tehdide maruz kalma oranı ise % 48,6 olarak
saptanmıştır (Ölmezoğlu vd., 1999). Bir başka çalışmada, 1071 sağlık
çalışanında şiddete uğrama oranı %50,8 bulunmuştur (Ayrancı vd., 2002).
Kamu ve işyerlerine ait bürolarda çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırmada,
araştırmaya katılan 303 kişinin işyerinde cinsel tacize maruz kaldığını
belirtenlerin oranı kadınlarda %49, erkeklerde %30’dur. Yetkililere şikayet
edenlerin oranı kadınlarda %91,1, erkeklerde ise %62,5’dir (Tengilimoğlu
vd., 2004: 35).
Dünya’da ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet
Şiddet dünya genelinde halk sağlığını ilgilendiren önemli sorunlardan
biridir. Her yıl 1.6 milyon insan şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Dünya genelinde 15-44 yaş arası şiddet nedeniyle gerçekleşen ölümlerin
oranı erkeklerde %14, kadınlarda %7’dir. Şiddetin sonuçlarından etkilenen
milyonlarca insan ise; yaralanmakta, sakat kalmakta veya ruhsal sağlık
sorunları yaşamaktadır. WHO’na göre şiddet önlenebilir sosyal sorunlardan
biridir. Kadına yönelik şiddet konusundaki çeşitli istatistikler, dünyada kadına
yönelik şiddetin boyutlarını anlamak açısından önemli ipuçları ortaya
koymaktadır (bkz. WHO, 2002: 5-6).
Ülkemizde şiddete ilişkin yapılan araştırmalar, konunun hassasiyeti
nedeniyle veri toplamada yaşanan zorluklar, istatistikî verilerin azlığı gibi
64
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
nedenlerle sınırlıdır. Ancak son yıllarda özellikle işyerlerinde şiddet ve
psikolojik saldırılara yönelik yapılan araştırma ve tezlerin sayısında artış
görülmektedir. Bu araştırmaların, yaşamsal bir gerçek olan şiddetin ne
boyutlarda olduğunun ülkemiz açısından ortaya konularak, engellenmesi ve
yok edilmesi çabalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2001 yılında hamilelik sürecinde şiddete uğramaya ilişkin olarak 154
kadınla görüşme ve anket yoluyla yapılan bir araştırmada, bu kadınlardan
110’unun hamileliği süresinde şiddete maruz kaldığı saptanmıştır (Ayrancı,
Günay ve Ünlüoğlu, 2001). Araştırmada ortaya konulan sonuçlar son derece
düşündürücüdür. Örneğin söz konusu kadınların %36,4’ü fiziksel şiddet
(tokat, tekme veya yumruk atılması, sopa veya bir eşya ile vurulması vb.),
%5,4 ‘ü cinsel şiddet (cinsel ilişkiye zorlanma, cinselliği ile alay edilme,
başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlanma vb.), %97,3’ü ruhsal/sözel şiddet
(bağırma, azarlar şekilde çağrılma, onurun kırılması, yalan söyleme, güveni
kötüye kullanma vb), %26,4’ü tehdit ve gözdağı (el ile tehdit, evdeki
eşyaların sokağa fırlatılması, sopa, silah, bıçak gibi bir nesne ile tehdit edilme
vb.) biçimindeki davranışlara maruz kalmıştır.
162 kadınla aile içi şiddete ilişkin yapılan bir araştırmada da, fiziksel
şiddet göreme oranı %59,7, sözel şiddet görme oranı %47,4 ve duygusal
şiddet görme oranı %21,4 olarak saptanmıştır. Aynı araştırmada söz konusu
şiddetin %91 oranın eş tarafından uygulandığı belirtilmiştir (Güler vd., 2005:
53). 977 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir başka araştırmada, kız
öğrencilerin %6,2’si, erkek öğrencilerin %7,9’u son onbeş gün içinde fiziksel
şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Fiziksel şiddet kız öğrencilere baba,
ağabey, arkadaş, öğretmen veya tanımadıkları biri tarafından uygulanmıştır.
Aynı araştırmada duygusal şiddete maruz kalma kız öğrencilerde %23,7,
erkek öğrencilerde %20,5 oranında ve çoğunlukla aile içinden kaynaklandığı
saptanmıştır (Yiğitalp v.d., 2007: 132-133).
Kadın ve çocuklara yönelik şiddete ilişkin yapılan bir araştırmada,
çalışmaya katılan 145 kadının %63,7’si çocukluklarında ebeveynleri
tarafından kendilerine vurulduğunu, %40,4’ü eşlerinin kendilerine vurduğunu
belirtmiştir. Aynı araştırmada ortaya çıkan ilginç bir sonuç da haklı görmeyi
gerektirebilecek herhangi bir nedenle şiddete evet diyenlerin oranının %78,1
gibi yüksek bir oran olmasıdır (Hıdıroğlu, 2006: 198).
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Alınan Veriler Işığında Şiddet/Kadına
Yönelik Şiddet
8 Mart 2007 tarihinde T.C. Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden talep edilen ve Müdürlük tarafından gönderilen bazı istatistikî
veriler ve bulgular Türkiye’de şiddetin kolluk güçlerine intikal eden olaylar
neticesinde ortaya çıkan boyutu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu
bilgilere göre; Türkiye genelinde “aile fertlerine kötü muamele” olaylarının
sayısı 17.064’tür. Bu kötü muamele mağdurlarının 6.788’i kadın, 1.498’i
65
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
erkektir. Mağdur kadınların, % 5’i (396 mağdur) 18 ve altı yaş grubunda
iken; % 95’i (6.392 mağdur) 19 ve üstü yaş grubunda yer almaktadır.
Mağdur erkeklerin, % 17’si 18 ve altı yaş grubunda iken (262 mağdur); %
83’ü (1.236 mağdur) 19 ve üstü yaş grubunda yer almaktadır. Verilerden
görüldüğü gibi, bu gruplar arasında en çok mağdur olan grup 19 ve üstü yaş
grubunda yer alan kadınlar olmaktadır. 2007 yılı Ocak ayında meydana gelen
asayiş olayları ise aşağıda değerlendirilmektedir:
Tablo 1. 2007 Yılı Ocak Ayında Meydana Gelen Asayiş Olayları
Đller
Olay
Sayısı
Kadın Mağdurlar
Erkek Mağdurlar
18 ve altı
yaş grubu
19 ve üstü
yaş grubu
18 ve altı
yaş grubu
19 ve üstü
yaş grubu
Kişilere karşı
olaylar
15.866
(%25)
576
2.217
355
4.202
Mal varlığına karşı
olaylar
35.280
(%57)
101
3.442
415
18.059
Topluma karşı
olaylar
4.798
(%8)
112
693
49
680
Millete ve devlete
karşı olaylar
808
(%1)
3
35
2
758
Takibi gereken
olaylar
4.023
(%7)
147
250
97
499
Aile fertlerine kötü
muamele
1.520
(%2)
38
530
19
133
Toplam
62.295
977
7.167
937
24.331
Tablodan da görüldüğü gibi, 2007 Ocak ayında meydana gelen asayiş
olaylarının % 57’sini mal varlığına karşı olaylar; % 25’ini ise kişilere karşı
olaylar oluşturmaktadır. 2006 yılı (Ocak-Aralık) Türkiye geneli polis
sorumluluk bölgesinde meydana gelen şahsa ve mala karşı asayiş olaylarının,
illere göre dağılımları değerlendirildiğinde (Tüm veriler sadece T.C. uyruklu
vatandaşlarımızı kapsamaktadır); şu sonuçlara ulaşılmaktadır: Şahsa karşı
gerçekleştirilen olay sayısı toplamı 321.676’dır. En fazla şahsa karşı asayiş
olaylarına, Đstanbul’da rastlanmaktadır (44.423 olay). Đstanbul’u; 20.048
olayla Đzmir, 17.765 olayla Ankara, 13.868 olayla Antalya ve 12.933 olayla
Bursa takip etmektedir. Bu illerde yaşanan olaylara ilişkin mağdur olan kadın
ve erkeklerin yaş gruplarına göre kayıt altındaki rakamları aşağıdaki tabloda
yer almaktadır:
66
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
Tablo 2. Đllerde Yaşanan Olaylara Đlişkin Mağdur Olan Kadın Ve Erkeklerin Yaş
Gruplarına Göre Kayıt Altındaki Rakamları
Đl
Đstanbul
Đzmir
Ankara
Antalya
Bursa
Olay
Sayısı
44.423
20.048
17.765
13.868
12.933
Kadın Mağdurlar
18 ve altı
19 ve üstü
yaş grubu
yaş grubu
1.054
7.491
1.050
2.905
705
4.069
287
2.622
636
2.456
Erkek Mağdurlar
18 ve altı
19 ve üstü
yaş grubu
yaş grubu
744
14.569
348
4.551
337
8.028
160
5.323
331
3.849
Đstanbul’daki olaylar değerlendirildiğinde; 18 ve altı yaş grubundaki
kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere nazaran ve 19 yaş ve üstü yaş
grubundaki erkek mağdurların, aynı yaş grubundaki kadınlara nazaran daha
çok mağdur oldukları görülmektedir. Benzer bir değerlendirme tüm iller için
yapılabilmektedir. Yaşanan olaylarda şüpheli görülerek yakalanan kadın ve
erkeklerin yaş gruplarına göre kayıt altındaki rakamları da aşağıdaki tabloda
yer almaktadır:
Tablo 3. Şüpheli Görülerek Yakalanan Kadın Ve Erkeklerin Yaş Gruplarına
Göre Kayıt Altındaki Rakamları
Đller
Olay
Sayısı
Đstanbul
Đzmir
Ankara
Antalya
Bursa
44.423
20.048
17.765
13.868
12.933
Şüpheli / Yakalanan
Kadın
18 ve altı
19 ve üstü
yaş grubu
yaş grubu
306
4.653
308
3.094
271
2.677
85
1.527
487
2.359
Şüpheli / Yakalanan
Erkek
18 ve altı
19 ve üstü
yaş grubu
yaş grubu
2.097
35.677
1.885
19.104
1.712
18.338
459
11.670
1.434
11.288
Yukarıda aktarılan veriler değerlendirildiğinde; genel olarak erkeklerin
şahsa karşı asayiş olaylarına karışma oranlarının kadınlardan, her ilde ve yaş
gruplarında önemli ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir. Toplam asayiş
olayları (321.676) değerlendirildiğinde, bu olaylarda 4.877’sinin 18 ve altı yaş
grubundaki kadınlar, 51.284’ünün 19 ve üstü yaş grubundaki kadınların
şüpheli olarak yer aldığı görülmektedir. Erkeklerin asayiş olaylarında aldıkları
yer ise; hem rakamsal hem de oransal olarak kadınlardan çok daha fazladır.
Buna göre; 18 ve altı yaş grubundan 26.306 erkek ile 19 ve üstü yaş
grubundan 303.226 erkek şüpheli olarak yakalanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olarak ele alınıp, devletin
ve toplumun tüm organlarının aktif katılımıyla elbirliğiyle çözümüne yönelik
yaptırımlar getirilmesi ve bu yaptırımların toplumsal bir zihniyet değişikliğine
67
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
yön vermesi hedeflenmelidir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde veya hızla
müdahale edilip önüne geçilmesinde sözü edilen devlet kurumları ile aracı
organların sistemli ve koordineli çalışması son derece stratejik bir öneme
sahiptir. Kadına yönelik şiddete önlem ve müdahale konusunda söz konusu
bu kurum ve organlar arasında en fazla önem taşıyanları şöyle sıralanabilir:
Polis, aile mahkemeleri, genel hukuk ve mahkeme personeli, mahalli otorite
özel ünitesi (mahalli polis), mahalli otorite sosyal hizmet departmanları,
mahalli otorite ev bulma departmanları, mahalli otorite eğitim departmanları,
sağlık hizmetleri, vatandaşlık hakları kurumları, kadın koruma ve
yardımlaşma dernekleri, şiddete maruz kalmış kişileri koruyan ve destekleyen
kurumlar, çocuklara yönelik hayır kurumları, akrabalar, mahalli destek
grupları, gençlik projeleri, diğer gönüllü sektör projeleri, özel çabalar (Malos,
2000: 120-135). Kuşkusuz kadınlarla çocukları koruyucu hükümet politikaları
ve bunlar sonucunda çıkarılacak kanunlarla gerçekleşebilecek hukuki
reformlar çok daha büyük önem taşımaktadır (Kelly & Humphreys, 2000: 1024).
Hukuksal yaptırımlar, toplumun şiddet konusunda genel zihniyetini
değiştirici okullardaki eğitim programlarının değiştirilmesi, medya ve internet
üzerinde kadına yönelik cinsel obje ve şiddet içerikli aktivitelerin takip edilip
engellenmesine yönelik çalışmaları desteklemelidir. Bu yaptırımlar olmadan,
toplumsal ve sosyal bir iyileşme beklenmesi mümkün değildir. Çünkü
yaptırımları güçlü olmayan bir toplumda kadınlar ve çocuklar cinsel ve şiddete
yönelik tacizlere maruz kalmaya devam edecekleri gibi, sosyal destekten ve
korumadan yoksun ve yalnız başına bırakıldıkları takdirde uyuşturucu çeteleri,
kadın ve çocuk ticareti gibi daha kurumsal tuzakların içerisine itilerek sorunun
daha da içinden çıkılamaz ve topluma daha çok zarar verici hale gelmesi
kaçınılmaz olacaktır. Bu durum çalışmanın sayfaları boyunca açıklanmaya
çalışılan nedenler yüzünden zaten zayıflamış olan aile yapısının daha da
çökmesine ve fertlerine güvenli, huzurlu ve geleceğe nesil yetiştiren
fonksiyonlarını gerçekleştirmek yerine şiddete maruz kalarak daha da
yıpranmasına sebep olacaktır.
Kaynakça
Amnesty,
Her
Şey
Elimizde
Kadına
Yönelik
Şiddete
Son,
[http://www.amnesty.org.tr/v0903200401.si], e.t. 11.01.2007.
Anderson, K. L., 1997, “Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of
Feminist and Family Violence Approaches”, Journal of Marriage and the Family,
59 (3), August, pp. 655-669.
Atman, Ü., 2003, “Kadına Yönelik Şiddet; Cinsel Taciz / Irza Geçme”, STED, 12 (9), s.
333.
Ayrancı, Ü., Günay, Y. & Ünlüoğlu, Đ., 2002, “Hamilelikte aile içi şiddeti: Birinci
basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma”, Anadolu
Psikiyatri Dergisi, 3, s. 75-87.
Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Günay, Y. & Kaptanoğlu, C., 2002, “Çeşitli Sağlık
Kurumlarında Ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı”, Anadolu
Psikiyatri Dergisi, 3, s. 147-154.
68
Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G., “Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına
Yönelik Şiddetin Durumu”
Berns, N., 2001, “Degendering the Problem and Gendering the Blame: Political
Discourse on Women and Violence”, Gender and Society, 15 (2), April, pp. 262281.
Christophersen, E. R., 1980, “The Pediatrician and Parental Discipline”, Pediatrics, Vol.
66, pp. 641-642.
Denzin, N., 1984, “Toward a Phenomenology of Domestic, Family Violence”, The
American Journal of Sociology, 90 (3), November, pp. 483-513.
DPT, 2007, Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, Sosyal
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
Gelles, R. J., 1976, “Abused Wives: Why Do They Stay?”, Journal of Marriage and the
Family, 38 (4), November, pp. 659-668.
Gönen, E., Hablemitoğlu, Ş. & Özmete, E., 2004, Đş ve Aile Yaşamının Dengelenmesi:
Akademisyen Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma, Toplumsal Dönüşüm Yayınları,
Đstanbul.
Güler, N., Tel, H. & Özkan, T. F., 2005, “Kadının Aile Đçinde Yaşanan Şiddete Bakışı”,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 27, 2, s. 51-56.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, 2004, Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması 2003 ve 2004, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü,
Ankara.
Hıdıroğlu, S., Topuzoğlu, A., Ay, P. & Karavuş, M., 2006, “Kadın ve Çocuklara Karşı
Fiziksel Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Đstanbul’da Sağlık Ocağı
Tabanlı Bir Çalışma”, Yeni Symposium Journal, Ekim, 44 (4), s. 197.
Đnce, H., Aliustaoğlu, S., Yazıcı, Y. & Đnce, N., 2007, “Đstanbul’da Adli Tıp Bakışı Đle
Yaşlı Ölümleri ve Özellikleri”, Đstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 70 (2), s. 37.
Johnson, M. P. & Ferraro, K. J., 2000, “Research on Domestic Violence in the 1990s:
Making Distinctions”, Journal of Marriage and Family, 62 (49), November, pp.
948-963.
Kayar, H. Y., 2003, “Kadın Şiddeti Hak Eder mi?”, Türk Hukuk Sitesi.
Kelley, L. & Humphreys, C., 2000, “Stalking and Paedophilia: Ironies and
Contradictions in the Politics of Naming and Legal Reform”, içinde Women,
Violence, and Strategies for Actions, ed. Radford, J., Friedberg, M. & Harne, L.,
Open University Press, pp. 10-24.
Malos, E., 2000, “Supping with the Devil?: multi-agency initiatives on domestic
violence”, in Women, Violence and Strategies for Actions, (ed) Jill, R., Friedberg,
M. & Harne, L., Open University Press, pp. 120-135.
Martin, P. Y., 2003, “Said and Done” versus “Saying and Doing”, Gendering Practices,
Practicing Gender at Work, Gender and Society, 17 (3), June, pp. 342-366.
McCloskey, L. A., 1996, “Socioeconomic and Coercive Power within the Family”, Gender
and Society, 10 (4), August, pp. 449-463.
McLahan, S., 1987, “Married Women’s Economic Dependency, 1940-1980”, The
American Journal of Sociology, 93 (3), November, pp. 659-687.
Nussbaum, M., 2002, “Capabilities and Social Justice International Relations and the
New Inequality”, International Studies Review, 4 (2), Summer, pp. 123-135.
Ölmezolu, Z. B., Vatansever, K. & Ergör, A., 1999, “Đzmir Metropol Alanı 112
Çalışanlarında Şiddet Maruziyetinin Değerlendirilmesi”, Toplum ve Hekim
Dergisi, 14 (6), s. 420-425.
Rothenberg, B., 2003, “We Don’t Have Time for Social Change: Cultural Compromise
and the Battered Woman Syndrome”, Gender and Society, 17 (5), October, pp.
771-787.
Sümer, N., 1998, “Kültür, Yasa ve Aile Đçi Şiddet”, içinde 20.Yüzyılın Sonunda Kadınlar
ve Gelecek Konferansı, ed. Çitci, O., TODAĐE, Yayın No. 285, Đnsan Hakları
Araştırma ve Derleme Merkezi Yayın No. 16, Ankara.
Şahin, F. & Beyazova, U., 2001, “Çocuğun Şiddetten Korunma Hakkı”, Milli Eğitim
Dergisi, Sayı 151, Temmuz-Ağustos.
Tauchen, H. V., Witte, A. D. & Long, S. K., 1991, “Domestic Violence: A Nonrandom
Affair”, International Economic Review, 32 (2), May, pp. 491-511.
69
Tematik Yazılar, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Nisan-Aralık, 2008, s. 51-70.
Tengilimoğlu, D. & Tahtasakal, M., 2004, “Büro Etik Kuralları ve Bürolarda Yaşanan
Cinsel Taciz Olaylarının Cinsiyete Göre Algılanma Biçimi: Bir Alan Araştırması”,
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi, Sayı 15, s. 35.
Thompson, L. & Walker, A. J., 1989, “Gender in Families: Women and Men in Marriage,
Work, and Parenthood”, Journal of Marriage and the Family, 51 (4), pp. 845871.
UN, 1993, G. A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49.
Waite, L. J., 2000, “The Family as a Social Organization: Key Ideas for the Twenty First
Century”, Contemporary Sociology, 29 (3), May, pp. 463-469.
WHO, 2002, World Report on Violence and Health, Geneva.
Yurdakök, M., 2007, Çoçuklara Yönelik Şiddet, Suistimal ve Đhmalin Önlenmesi ve Mavi
Kurdele Kampanyası, [http://www.millipediatri.org.tr/news.php?id=573], e. t.
14.01.2007.
70

Benzer belgeler