KULÜP ve SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve

Yorumlar

Transkript

KULÜP ve SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve
KULÜP, ANTRENÖR, HAKEM ve SPORCU
LİSANS, TESCİL, VİZE ve
TRANSFER TALİMATI
İlk Yayın Tarihi
19.12.2006
Kaldırılan Talimat
Değişiklik Tarihi
21.12.2009
19.12.2008
01.01.2008 tarih
Talimat Seri Numarası
Tra-Tes_902
Tra-Tes_0901
Tra-Tes_0801
1/9
1 - AMAÇ
Bu talimatın amacı, tenis faaliyetinde bulunan kulüpler ile yarışmalara katılacak
sporcuların uyacakları usul ve esasları belirlemektir.
2 - KAPSAM
Bu talimat, yarışmalara katılacak sporcuların tescili ile lisans, vize ve transfer
işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile tenis faaliyetinde bulunacak olan her tür kuruluş
ve kulüplerin tescil işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
3 - DAYANAK
Bu talimat, 25758 Sayı ile 17 Mart 2005 Perşembe günü resmi gazetede yayınlanan
özerk Tenis Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kulüp Tescil ve Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği işlemleri Tenis
Federasyonu ve ilgili teşkilatları tarafından yürütülmektedir.
4 - TANIMLAR
Bu talimatta geçen:
Federasyon: Tenis Federasyonunu,
GSGM: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Teşkilat: Tenis Federasyonu taşra birimlerini,
Kulüp: Federasyonun faaliyetine katılan tenis kulüpleri ile özel tenis kulüpleri ve
diğer tenis faaliyetinde bulunan kuruluşları,
Sporcu: Yaş grubu performans tenisçilerini ve Senior tenisçileri,
Antrenör: Federasyon ve Uluslararası Antrenör eğitim kademelerinden herhangi
birine sahip çalıştırıcıyı
Hakem: Federasyon ve Uluslararası Tenis Federasyonu hakemlik eğitimlerinden
herhangi bir kademeye sahip hakemi
Tescil: Bir kulübün veya kişi veya kuruluşun tesislerinde veya bir derneğin
tesislerinde tenis faaliyetinde bulunabilmek için kayıt işlemlerini ve bir sporcunun
müsabakalara katılabilmesi için yaptıracağı kayıt işlemlerini,
Lisans: Sporcunun yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla verilen onaylı
belgeyi,
Vize: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl onaylanması
işlemini ve kulüplerin, kişi ve kuruluşların veya bir derneğin tesislerinde tenis
faaliyetinde bulunabilmeleri için tescillerinin her yıl onaylanması işlemini,
2/9
Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
Faaliyet Programı: Federasyonun her yıl için yeniden planladığı, yaş grubu ve
Senior turnuvaları ile ligler ve takım şampiyonalarını ifade eder.
5 - LİSANS MECBURİYETİ
Sporcuların Federasyonca düzenlenmiş tenis müsabakalarına katılabilmeleri için, bu
talimat hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve lisanslarını her sezon
Federasyona vize ettirmeleri zorunludur.
Kulüplerin ve tenis faaliyetinde bulunan her türlü kuruluşların bu talimat hükümlerine
göre kulüp tescil ruhsatı almış olmaları ve ruhsatlarını her sezon Federasyona vize
ettirmeleri zorunludur.
Antrenörlerin herhangi bir kulüpte veya özel tesiste tenisçi yetiştirmeye yönelik eğitim
vermeleri, münferit veya grup tenis eğitimi verebilmeleri için bu talimat hükümlerine
göre antrenör lisansı almış olmaları ve lisanslarını her yıl Federasyona vize
ettirmeleri zorunludur.
Hakemlerin herhangi bir turnuvada görev alabilmeleri için bu talimat hükümlerine
göre hakemlik lisansı almış olmaları ve lisanslarını her yıl Federasyona vize
ettirmeleri zorunludur.
Sporcu, Antrenör ve Hakem lisanslarının tescil, vize ve transfer işlemleri Tenis
Federasyonu merkez ve taşra teşkilatları tarafından yapılır. Tenis Federasyonu lisans
ve vize işlemlerini her yıl için anlaşabileceği bir banka, sigorta kurumu ve/veya sağlık
kuruluşu kanalı ile de yapabilir. Bu durumda, lisans ve vize işlemi için anlaşılan
banka, sigorta kurumu ve/veya sağlık kuruluşu işlemi yaptıktan hemen sonra sporcu
lisans ve vize bilgilerini Tenis Federasyonuna aktarır ve tüm bilgiler Federasyon
merkezinde saklanır. Bu ve buna benzer işlemler Federasyon yönetim kurulunca
belirlenir.
Kulüp tescil ve vize işlemleri Tenis Federasyonu merkez ve taşra teşkilatları
tarafından yapılır. Kulüp veya faaliyeti yapacak kuruluşa “Tenis Faaliyeti Ruhsatı”
verilir ve her yıl vize edilir. Tescil işleminden sonra, tescil fişlerinin biri tescilin
yapıldığı kulüp veya faaliyetin yapılacağı teşkilatta, biri kulübünde ve diğeri
Federasyon merkezinde saklanır.
Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyon merkez
veya taşra teşkilatından ferdi sporcu lisansı alabilirler ve bu lisanslarını her yıl tescili
aldığı noktada vize ettirebilirler. Vize şekli Federasyon tarafından belirlenir.
Bir spor kulübüne tescilli iken ferdi lisans almak isteyen sporculara, bu talimat
esaslarına göre ferdi sporcu lisansı verilebilir. Bu sporcular, ferdi lisans tarihinden
itibaren 1 yıllık tescil sürelerini doldurmadan tekrar eski kulüpleri adına veya başka
bir kulüp adına lisans çıkaramazlar. Ferdi lisanslı sporcuların Tenis Liglerinde kiralık
olarak oynamasına izin verilmez. Liglerde mücadele etmek isteyen Ferdi sporcular
kulüp adına lisans çıkartmak mecburiyetindedirler.
3/9
6 - TESCİL İŞLEMLERİ
Kulüpler, Antrenörler, Hakemler ve sporcuların müsabakalara katılabilmeleri ve spor
faaliyetinde bulunabilmeleri için lisans tescil işlemi yaptırmaları şarttır.
Tenis dalında lisans alacak sporcuların 7 (yedi) yaşını bitirmiş olmaları şarttır.
Müsabakalara katılabilme yaşı hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının
çıkarılması yöntemi esastır.
Buna göre, lisans çıkacak sporcuların tescil işlemlerinde aşağıdaki belgeler aranır:
a)
Reşit olmayan sporcular için veli izin belgesi,
b)
Fotoğraflı üç tescil fişi ve bir lisans,
c)
Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği
d)
Sağlık izin belgesi. Sağlık izin belgesi 18 yaşın altında ebeveynlerin
sorumluluğundadır. 18 yaşın üzerinde sporcunun kendi sorumluluğunda olup,
sporcunun spor yapma ve müsabakalara katılmaya elverişli olup olmaması
konusunda Federasyon sorumluluk taşımaz.
e)
Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Sporcu tescil bedeli,
Federasyon yönetim kurulu tarafından her yıl faaliyet dönemi başında belirlenecektir.
Tenis faaliyetinde bulunan tüm kulüplerin, tenis tesisi bulunan dernek, kişi ve
kuruluşların tescil yaptırmaları zorunludur. Tenis dalında faaliyet gösterecek olan
veya başka bir spor dalı adına tescilli olup tenis faaliyetinde bulunacak olan tüm
şirket, otel,tatil köyü ve kulüpler için aşağıdaki belgeler aranır.
a) Spor Kulübü Dernekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınmış faaliyet
belgesi, Derneği temsile yetkili kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri,
Çalıştırdıkları minimum 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip antrenörün SGK
dan alınmış son aya ait hizmet belgesi
b) Şirketler ve diğer kuruluşlar için şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,
Şirket kuruluş gazetesi, vergi levhası fotokopisi,
c) Kulüp veya tesis bilgi formu
d) Kulüp Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Kulüp tescil
bedelleri her yıl için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında
belirlenecektir.
Tenis eğitim faaliyetinde bulunan tüm antrenörlerin tescil yaptırmaları zorunludur.
Buna göre Tescil için aşağıdaki belgeler aranır.
a) Federasyon antrenör eğitim faaliyetlerine katılarak veya Antrenör Eğitim
Talimatı denklik kriterlerine kazanılmış herhangi bir kademe antrenör belgesi
b) Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi
4/9
c) Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Tescil bedeli her yıl için,
Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir.
Tenis hakemliği faaliyetinde bulunan tüm hakemlerin tescil yaptırmaları zorunludur.
Buna göre Tescil için aşağıdaki belgeler aranır.
a) Federasyon Hakem eğitim faaliyetlerine katılarak veya Hakem Eğitim Talimatı
denklik kriterlerine kazanılmış herhangi bir kademe antrenör belgesi
b) Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi
c) Tescil bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Tescil bedeli her yıl için,
Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir.
7 - VİZE İŞLEMLERİ
Kulüpler, Antrenörler, Hakemler ve Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri ve spor
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için lisanslarını her sezon vize ettirmeleri
zorunludur.
Vize işlemlerine 1 Ocak tarihinde başlanır ve 31 Aralık tarihinde son verilir.
Sporcu vize işlemleri için her yıl Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği şekil ve
sistem, yine aynı şekilde her türlü kuruluşun, tesislerinin tescili de yine Federasyon
yönetim kurulunca her yıl belirlenir.
8 – SPORCU TRANSFER İŞLEMLERİ
Sporcular, bu talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle, kulüplerinden başka bir
kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler. Ancak, kulüpleri kapanan veya
lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon
içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu
beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler. Kulüp adına lisanslı olup 2 yıl
süre ile kulübü adına Federasyon faaliyetlerine katılmamış sporcular bedelsiz olarak
serbest kalır.
Sporcuların transferleri; normal transfer, serbest transfer ve fakülte veya yüksek okul
kazanmak ya da velisinin iş/il değiştirmesi şeklinde yapılır. Senior sporcular için
kendisinin veya eşinin iş/il değiştirmesi şeklinde yapılır.
9 – SPORCU NORMAL TRANSFER İŞLEMLERİ
Sporcular, bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ve Federasyonun onayını almak şartı
ile bir sezonda bir defa transfer yapabilirler.
Bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve yarışma takım
listesinde adının bulunması transfer yapmasına engel değildir. Bu şekilde transfer
yapacak sporcuların, transfer yaptıkları sezon içerisinde eski kulüpleri adına fiilen
yarışmaya katılmamış olması şarttır.
Normal Transferde aşağıdaki belgeler istenir;
5/9
a) 18 yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi
b)
Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi
c) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar ve milli takım değerlendirme
turnuvası hariç, resmi yarışmalarda yer almadığına dair Federasyondan
alınacak onay.
10 – SPORCU SERBEST TRANSFER İŞLEMLERİ
Sporcular, Kulübünde 1 (bir) yıl tescilli kalmış olmak şartı ile , lisanslı oldukları
kulübün iznine bakılmaksızın ve Federasyonca belirlenmiş ilişiksiz belgesi bedelinin
%10’unu Federasyona, %90’ ını kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer
olabilirler. 30 yaşını aşmış sporcular Federasyonca onaylanmış bir sözleşme
olmaması durumunda bonservis bedeli ödemeksizin Federasyon katkı payını
ödeyerek serbest transfer yapabilirler. Tescilden sonra yapılmış yaş düzeltmeleri
nazara alınmaz. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun kulübü adına lisanslı olduğu yıl
dikkate alınarak hesaplanır. Senior sporcularda ilişiksiz belgesi; kulüple sporcu
arasında yapılmış ve Federasyonca onaylanmış bir sözleşme olmaması durumunda
bedelsiz olarak verilir.
Serbest Transfer yaş sınırı 30 Kasım 2010 tarihinden itibaren 15 yaşını aşmış
sporcular olarak değiştirilecektir. Kulüplerle sporcular arasında sözleşme yapılması
esastır. 30 Kasım 2010 tarihinden itibaren 15 yaşını aşmış sporcular, federasyonca
onaylanmış sözleşmeleri olmaması durumunda kulübünün iznine bakılmaksızın
bedelsiz olarak serbest kalırlar. Federasyonca onaylanmış sözleşmeler max. 2 yıllık
yapılacaktır. Sözleşme bitiminde Sporcu ayrılmak istediği taktirde kulüpten aldığı
toplam
paranın ¼ ünü ödeyerek serbest kalabilecektir. Bedelsiz yapılan
sözleşmelerde sözleşme sonunda sporcu bedelsiz olarak serbest kalacaktır. Aynı
tarihten itibaren 15 yaşının altındaki sporcular her yıl belirlenen Federasyon yıllık
tescil ücretinin 4 katı meblağı(yıl başına) Kulübüne aidat olarak ödeyen sporcuların
ödemelerini makbuz ile belgelemeleri durumunda bonservislerini bedelsiz olarak
kulüplerinden alabileceklerdir. Ödedikleri aidat 4 katı meblağın altında kaldığı taktirde
aradaki farkı bonservis bedeli olarak ödeyerek serbest kalabileceklerdir.
1 (bir) yıllık tescil süresi, sporcunun kulübüne ilk defa tescil olduğu veya transfer
yapmak suretiyle yeni kulübüne katıldığı tarihten başlar. Tescil sürelerinin hesabında
altı ay ve daha fazla olan süreler tam yıla tamamlanır. Yıl hesabında takvim yılı
dikkate alınır.
Bir spor kulübüne tescilli iken ferdi lisans almış sporcular, 1 yıllık tescil süresini
doldurduktan sonra diledikleri kulübe bedelsiz olarak transfer yapabilir.
Senior sporcularda zorunlu tescil süresi 1 takvim yılıdır.
İstifa dilekçeleri iki nüsha hazırlanır ve bir nüshası kulübüne, diğer nüshası
Federasyon merkezine noterden veya postaneden taahhütlü olarak gönderilir.
Serbest transferde yukarıdaki şartlara uymak suretiyle aşağıdaki belgeler istenir.
6/9
a) Federasyonca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz
belgesi bedelinin (Federasyonca her yıl belirlenir) Federasyona ve kulübüne
yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi.
Bu ilişiksiz belgesi Federasyonca onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler bu
şartlara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz
belgesi vermezlerse, bu belge Federasyonca düzenlenir ve kulüpler Ceza
kuruluna sevk edilir.
b) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar ve milli takım değerlendirme turnuvası
hariç, resmi yarışmalarda yer almadığına dair düzenlenmiş Federasyon belgesi.
11 - OKUL DURUMU
YAPILACAK TRANSFER
VEYA
ZORUNLU
İL
DEĞİŞİKLİĞİ
NEDENİYLE
Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda adına lisansının tescil edildiği
kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde öğrencilik hakkını kazanan ve bu öğrenim
kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ve ana ve babasının özel sektör veya
kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği veya tayinleri gerçekleşen ve bu hususu
belgeleyen sporcular, Federasyonca belirlenmiş ilişiksiz belgesi bedelinin%10 nu
Federasyon hesabına yatırmak şartı ile o il veya ilçedeki bir kulübe transfer
yapabilirler. Açık öğretim fakültesi ile merkezi sistem dışındaki okul değişiklikleri bu
kapsamın dışındadır.
Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına
transfer yapan sporcularda Federasyon belgesi aranmaz. Kesin kayıt yaptıran
sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak
zorundadırlar.
Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına
transfer yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkilerinin
kesilmesine kadar il dışı transfer yapamazlar. Ayrıca, kendi isteği ile öğretim
kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler, bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden
ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar.
Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle veya ana ve
babasının özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği veya Senior
sporcuların işyeri ve ikametgah değişikliği nedeni ile transferlerde aşağıdaki belgeler
istenir.
a) Fakülte, yüksek okula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırdığına dair belge.
Veya Ebeveyninin özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği yaptığına
dair resmi belge
b) Federasyonca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz
belgesi bedelinin % nun Federasyona yatırıldığına dair makbuz.
c) Senior tenisciler için kendi veya eşinin işyeri değişikliği yaptığına dair resmi
belge.
7/9
d) Federasyon tarafından onaylanmış sözleşmesi olan Senior oyuncuların
ilişiksiz belgesi.
12 - YURTDIŞINDAN GELEN T.C. VATANDAŞI SPORCULARIN TRANSFER VE
TESCİL İŞLEMLERİ
Yurt dışında her hangi bir spor kulübünde spor yapan T.C. vatandaşı sporcular
Türkiye'deki spor kulüplerine transfer yapabilirler ve lisans çıkarabilirler.
13 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ' NDEN GELEN SPORCULARIN
TRANSFER VE TESCİL İŞLEMLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının transfer, tescil ve vize işlemleri bağlı
oldukları Federasyonun izni alınmak şartıyla her zaman yapılır.
14 - YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ
Yabancı uyruklu sporcuların transfer, tescil ve vize işlemlerinde aşağıdaki hükümler
uygulanır:
a) Kulübün resmi transfer talebi ve oyuncunun kişisel bilgilerinin Federasyona
iletilmesi zorunluluğu vardır.
b) Yabancı uyruklu sporcular Türkiye'de herhangi bir kulübe tescil işlemi
yaptırdıktan sonra başka bir kulüpte aynı yıl oynayamaz. Yabancı uyruklu
sporcular sadece klasman turnuvalarında ve 1. ligde oynayabilir. Liglerde
oynayacak yabancı uyruklu oyuncularla ilgili uygulamalar Lig Talimatı ile
belirlenir.
Kulüpler yabancı uyruklu bir oyuncuyu 1. Lig dışında bir müsabakada veya aynı
faaliyet yılı içinde bir başka kulüp adına herhangi bir müsabakada oynatmaları
halinde lig talimatı madde 9 'a göre 'kurallara aykırı oyuncu' oynatmış sayılırlar.
c) Türkiye'de bir kulübe tescilli yabancı uyruklu sporcular, başka bir ülkenin
resmi müsabakalarına katıldığının belgelenmesi halinde, Merkez Ceza Kuruluna
sevk edilirler. Kendi ülkelerinin milli maçlarında oynamaları, bu hükmün
dışındadır.
15 – ÖZEL SÖZLEŞMELER
Kulüpler sporcularıyla özel sözleşmeler yapabilir. Sözleşmeler için Federasyon
tarafından hazırlanan ve sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerini de içermesi
gereken sözleşme formatı kullanılacaktır. Federasyonca belirlenmiş formata uygun
bir şekilde hazırlanacak sözleşmeler Federasyon tarafından onaylanmadıkça geçerli
sayılmaz.
16 – KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ
Kulüpler sadece 1. ve 2. Ligde oynatmak üzere oyuncu kiralayabilir veya kiraya
verebilir. Kiralama Liglerin başlamasından 21 gün önce ve Federasyonca belirlenmiş
kiralama alt ve üst bedelleriyle yapılabilir. Kiralama müddeti liglerin başlamasından
8/9
21 gün öncesiyle play-off müsabakalarının bitiş tarihleriyle sınırlıdır ve Federasyon
onayına tabidir.
Aynı sezon içinde bir takım listesinden liglere katılmış olan sporcular kiralama
kapsamı dışındadır.
17 - SİLAH ALTINA ALINAN SPORCULAR
Muvazzaf subay ve astsubaylar ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde
tescilli bulunan erbaş ve erler; askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri
okullar, Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer
alır ve Silahlı kuvvetler Şampiyonalarına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişkileri
kesilir.
Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda
oynayabilirler. Sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah
altına alınmadan önceki kulüplerine hiç bir belge aranmaksızın ve süre
beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir kulübe gitmek istedikleri takdirde
haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında
lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden
sayılmaz.
18 - BİRLEŞEN VEYA İSİM DEĞİŞTİREN KULÜPLERİN SPORCULARI
Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşen veya isim değiştiren
kulübün sporcusu olurlar.
19 -KAPANAN VEYA BRANŞI KAPATILAN KULÜPLERİN SPORCULARI
Kulübü kapanan veya branşı kapatılan sporcular serbest kalırlar. Bu durumda
transferde ilişiksiz belgesi aranmaz ancak, sporcuların kulübün kapandığını veya
branş tescilinin iptal edildiğini belgelemeleri gerekir.
20 - YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, Federasyon ve GSGM internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile
yürürlüğe girer.
21 - YÜRÜTME
Bu talimat hükümlerini Tenis Federasyonu yürütür.
22 - KAPANIŞ
Bu talimat 9 (dokuz) sayfa ve 22 (yirmi) maddeden oluşmaktadır.
9/9

Benzer belgeler

1 türkiye muaythaı federasyonu sporcu lisans, tescil, vize, transfer ile

1 türkiye muaythaı federasyonu sporcu lisans, tescil, vize, transfer ile 10 Yaşın altında olan sporcular hiçbir bedel ödemeksizin başka kulüplere transfer olabilirler, Zorunlu Transferler: Zorunlu Transferler; Sporcunun Okulundan, Velisinin Yer Değiştirme Durumundan Vey...

Detaylı

Sporcu Lisans,Tescil,Vize,Transfer ve Kulüp Akreditasyon Talimatı

Sporcu Lisans,Tescil,Vize,Transfer ve Kulüp Akreditasyon Talimatı Muvazzaf subay ve astsubaylar ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler; askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar, Kuvvet komutanlıklar...

Detaylı