amerikan istihbaratı - USAM - İstanbul Aydın Üniversitesi

Transkript

amerikan istihbaratı - USAM - İstanbul Aydın Üniversitesi
AMERİKAN İSTİHBARATI - 2013
Doç.Dr.Sait YILMAZ*
Giriş
ABD istihbaratı denilince akıla tek bir istihbarat servisi değil, 16 istihbarat
servisi ile birlikte bu servislerle işbirliği yapan ya da iş ilişkisi olan tüm adreslerin
toplamı gelir. Bunların hepsine birden “İstihbarat Toplumu (Intelligence Community)”
adı verilir. Amerikan istihbarat toplumunda yer alan servisler uyumlu bir toplumun
parçası olmaktan ziyade rakip kabileler gibidir. ABD devlet istihbarat sistemi içindeki
istihbarat teşkilleri1; (1) Bağımsız CIA, (2) Savunma Bakanlığı istihbarat teşkilleri ve
(3) Diğer Bakanlıkların istihbarat teşkilleri veya işlevleri olmak üzere üç gruba
ayrılmaktadır. Bakanlık istihbarat servislerinden sekizi Savunma Bakanlığı, yedisi sivil
politika bakanlıkları dâhilindedir. ABD istihbarat toplumunda resmi olarak
200.000’den fazla kişi çalışmaktadır2. Ülkede güvenlik kleransı olan 850.000 kişi
bulunduğu ve pek çok özel güvenlik şirketinin istihbarat işinde olduğu göz önüne
alınırsa bu rakamın daha da büyüyeceği dikkate alınmalıdır. ABD’de istihbarat
denince akla önce FBI sonra CIA gelir. 11 Eylül 2001 saldırıları CIA ve FBI gibi pek
çok istihbarat servisinde önemli reformlara neden oldu, yeni kurumlar oluşturuldu.
Bunlar arasında 1947 yılında kurulan CIA’dan beri en kapsamlı yapılanmaya sahip
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ve Anavatan Güvenlik Bakanlığı’nın teşkili başta
gelmektedir. DNI, tıpkı DCI gibi 16 istihbarat örgütünün idarecisi oldu ama bu lafta
kaldı çünkü istihbarat örgütleri büyük ölçüde otonomilerini devam ettirdiler. Bu
makalede ABD istihbaratında yaşanan değişim ve gelinen aşamaya odaklanacağız.
Soğuk Savaş Döneminde ABD İstihbaratı
İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde Amerikalı liderler barış
zamanında bir istihbarat teşkilatına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorlardı. Onlar için
istihbarat sadece savaşları kazanmak için gerekli idi. 1947 yılında Truman’ın barışı
korumak için de istihbarat gereklidir teorisi CIA kanunu ile hayata geçti. CIA için
başlangıçta iki görev belirlenmişti3; stratejik sürprizleri haber vermek ve ülke dışındaki
örtülü faaliyetleri gerçekleştirmek. İstihbarat stratejisi ise yeni teknoloji ve gizli
istihbarat ittifakları ile Sovyet silahlarının gelişimini, bilimsel faaliyetlerini ve daha
önemlisi liderlerinin komşu ülkelere ilişkin niyetlerini ve planlarını ortaya çıkarılmasını
hedeflemekteydi. İkinci Dünya Savaşı esnasında sinyal ve görüntü istihbaratının
öneminin fark edilmesi teknolojik arayışları bu yöne sevk etti. Savaş sonrası kısa
zamanda U-2 Keşif Uçakları, uzay programları, bilgisayarların en eski örnekleri ve
örtülü operasyonlar ile ilgili özel vasıtaların gelişimi konusunda önemli adımlar atıldı.
4 Haziran 1956’da Sovyetler Birliği üzerinde yapılan ilk U-2 uçuşundan iki ay sonra
bir keşif uydusu üretimi için operasyonel gerekçeler üretilmeye başlandı. CIA üretilen
istihbaratı ve hassas fotoğrafları ABD Başkanı’na, ekonomi analizcilerine ve askeri
planlamacılara yayacak bir analiz merkezi oluşturdu.
*İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi, [email protected] Twitter:
@DocDrSaitYilmaz
1
Loch K. Johnson: Handbook of Intelligence Studies, Routledge, (2007), p.4.
2
Amerikan istihbaratı ile ilgili geniş bilgi için; Sait Yılmaz: ABD İstihbaratı (1947-2013), Kripto Yayınları,
(Ankara, 2013). (Yayım aşamasında).
3
Deborah G. Barger: Toward A Revolution in Intelligence Affairs, National Security Research Division,
Rand Corporation, (Arlington/VA, 2005), p.88.
1
1947 yılında CIA kurulduğunda sivil bir istihbarat teşkilatı kurulmasına
askerlerden kuvvetli bir muhalefet gelmişti. Çünkü askerler savaş zamanında askeri
istihbarat teşkilatını zaten kurmuştu ve bir savaş çıktığında sivil bir teşkilatın çok
faydasının olmayacağı düşünülüyordu4. Bugün hala askerler CIA’nın varlığını değil
ama ayrıcalıkları ve görevlerini sorgulamaya devam ediyorlar. Bunun altında yatan
temel neden ise CIA’nın savaş zamanında askerlerin kontrolüne gireceği ve ne
zaman savaşta olup olmadıklarının sık sık tartışılmasıdır. Ancak resmi bir savaş ilan
edilmemiş olsa da askerler CIA benzeri gizli operasyonel kabiliyetler oluşturmaya
devam etmektedirler. 1947 yılında çıkarılan Ulusal Güvenlik Kanunu ile CIA, ulusal
güvenliğin merkezine yerleştirildi. 1964 yılına kadar ABD istihbarat toplumunun CIA,
DIA ve NSA’nın da olduğu 9 üyesi vardı. İstihbarat toplumu dünya genelinde örtülü
operasyonlar düzenliyor, hükümetleri değiştiriyor, seçimleri etkiliyor, Kongre’nin bilgisi
ve Başkan’ın tam kontrolü olmadan dilediğini yapıyordu. Müttefik ülkelerde rejim
etkilenmesin diye “yabancı yok (no outsider)” prensibi uygulanıyor, Amerikan gizli
servisi arka planda kontrolü elinde tutuyordu5.
Şekil : Amerikan İstihbarat Toplumu
Kaynak: Loch K. Johnson: Handbook of Intelligence Studies, Routledge, (2007), Appendix A.
4
Miller Center Newsletter, 18, 3 (Summer 2002), p. 22.
Tom Engelhardt: How the US Intelligence Community Came Out of the Shadows, MotherJhones,
(Jan. 2, 2013). http://www.motherjones.com/politics/2013/01/cia-nsa-us-intelligence-shadows
5
2
Soğuk Savaş boyunca CIA örtülü operasyonlarının ana hedefi ne zaman ve
nerede olursa olsun komünizm idi6. Soğuk Savaş döneminde CIA, Kennedy’den
Reagan dönemine, Sovyet muhalifi grupları silahlandırmış ve eğitmiş, ABD
çıkarlarına uygun olarak dünyayı manipüle etmiş ama bunların çoğunu gölgede
tutmayı başarmıştı. CIA’nın önde gelen vasıtaları; arka kapılar, yabancı ajanlar, gizli
banka hesapları ve dezenformasyon idi7. 1960’lı yıllarda CIA, Domuzlar Körfezi,
zehirli puro, suikastlar, Güney Amerika’daki darbeler ve katliamlar gibi öldürücü örtülü
faaliyetlerini ancak 1970’lerin ortasında başlayan Kongre denetlemeleri ile
duraklatmıştı. 1975 yılında Senato ve Kongre’de olabilecek istismarları tespit etmek
üzere istihbarat denetleme komiteleri kuruldu. CIA’nın suikastları, rüşvet ve diğer
uğursuzlukları bir seri Kongre sorgulamasından geçtikten sonra bazı sınırlamalar
koymak ve denetlemek akla geldi. Örtülü faaliyetler durmamıştı ama 1980’ler ve
1990’larda istihbarat dünyasının odak noktası öldürücü örtülü güç kullanmak değil,
istihbarat toplama ve analiz idi. Soğuk Savaş’ın 40 yılı süresince CIA yüzlerce örtülü
operasyon yaptı ve çoğu kamuoyuna yansımadı8.
El Kaide lideri Usame Bin Ladin 1990’larda tehdit olarak belirmeye başladı.
ABD hedeflerine ilk saldırısı 1993’de Mogadişu’da oldu. Aynı yıl Dünya Ticaret
Merkezi’ne ilk saldırı yapıldı. 7 Ağustos 1998’de Doğu Afrika’da iki ABD
büyükelçiliğine ve Ekim 2000’de Aden Körfezi’nde ABD gemisi USS Cole’a
saldırıldıktan sonra sıra 11 Eylül 2001’e geldi. O tarihe kadar CIA, hemen her gün
Ladin’in yerini biliyordu. Bu bilgiler yabancı hükümetler, CIA’nın kendi insan
istihbaratı kaynakları ve teknik kaynaklardan alınıyordu. ABD, Ladin’i Afganistan’dan
çıkaracak ya da öldürecek kabiliyete kesinlikle sahipti. 11 Eylül 2001 sonrası durum
hızla değişti. Afganistan’a ilk giden Amerikalılar CIA elemanları idi. Onların
arkasından Amerikan Özel Kuvvetleri geldi. CIA unsurları, Afgan Kuzey İttifakı
askerleri ile birlikte çatışmalara girdiler, Tora Bora ve Anakonda Operasyonu gibi
çatışmalara aktif olarak katıldılar. Müteakip yıllarda CIA, paramiliter yönünü geliştirdi
ve bunun için ordunun özel kuvvetler mensuplarını işe aldı. CIA gittikçe paramiliter,
askerler ise örtülü istihbarat faaliyetlere odaklanırken aralarındaki çizginin gittikçe
kaybolmasının diğer bir sonucu ikisinin tehditleri değişmesi, sonuçların ve
sorumlulukların birbirine karışması oldu.
11 Eylül 2001 Sonrası ABD İstihbaratı
ABD, 11 Eylül öncesi en yüksek teknolojiye sahip silahlara yatırım yaparken,
askeri komuta merkezindeki telefonların çalışır halde olmasını ve kendi hava sahası
egemenliğini korumayı unuttu. 11 Eylül 2001 gününe gelindiğinde ABD istihbarat
toplumu 90’larda maruz kaldığı önemli küçülmelerle oldukça güç kaybetmişti.
Dünyanın bazı yerlerinde ne bir CIA istasyonu ne de kapsama alanı vardı. Kısaca pek
çok yerde dükkânı kapatmışlardı. Eski CIA Başkanı Tenet, 11 Eylül sorgulama
komisyonunda verdiği ifadede 1991-1996 yılları arasında Bin Ladin ve faaliyetlerinin
CIA tarafından bilinmekte olduğunu söylemişti 9. Daha öncesinde El Kaide gibi
6
Tovar, B. Hugh: Strengths and Weaknesses in Past U.S. Covert Action, In Intelligence Requirements
for the 1980s: Covert Action, Roy Godson, ed., National Strategy Information Center, (Washington,
D.C.,1981), pp.194–195.
7
Max Fisher: CIA Outsmarted by Hezbollah: Is This the Cost of Counterterrorism?, The Atlantic, (Nov
21, 2011).
8
William J. Daugherty: The Role of Covert Action, in Loch K. Johnson: Handbook of Intelligence
Studies, Routledge, (2007) p.286.
9
DCI Testimony to U.S. Senate Select Committee on Intelligence and U.S. Permanent Select
Committee on Intelligence, (2001), p.3.
3
grupların muhtemelen kitle imha silahı kullanarak bu tür bir saldırı yapabileceğinin
ikazı yapılmıştı10. 2001 Yaz’ındaki bir telefon dinlemesinden ülke içinde bir yere
büyük bir terörist saldırısı yapılacağının yakın olduğu anlaşılmıştı. 6 Ağustos 2001
tarihindeki Başkan’ın Günlük Brifingi’nde (PDB), Bin Ladin’in ABD’yi vurma kararlılığı
içinde olduğu söylenmişti11. Örneğin sadece FBI, 2001 yılında 216 terör saldırısı
uyarısı yapmıştı ve bunlardan 6 tanesi havaalanları ve hava yolları ile ilgili idi. FBI ve
CIA arasındaki kültür farkı bilgi paylaşımını engelliyordu. FBI ve CIA elemanları aynı
olay yerinde yan yana geldiklerinde birbirleri ile konuşmuyorlardı 12. Bunun nedeni
1978 yılında çıkarılan Yabancı İstihbarat Gözetleme Kanunu ile birlikte dış ve iç
istihbarat arasında bir duvar örülmüş olması, bu nedenle iki tarafın ajanlarının
birbirleri ile görüşmemesi idi13. Böylece 11 Eylül 2001’e gelindi.
ABD Kongresi, 11 Eylül Komisyonu Raporu ile istihbarat sistemi üzerindeki
denetimi artırma ihtiyacını belirlemiş olsa da yapılanlar yeterli olmadı. 2004 yılında
önce Kongre komisyonlarının tavsiyeleri kabul görmedi. 11 Eylül Komisyonu’nun
yaptığı 340 tavsiyeden ancak 35’i başarılı şekilde uygulandı, 268’i ile ilgili hiçbir şey
yapılmadı14. İstihbarat servisleri bunlara ya direnç gösterdiler ya da kapasiteleri
dışında olduğunu söylediler. Bunun üzerine dışarıdan bir denetim mekanizması
kuruldu ve Silberman-Robb Komisyonu’nun önerileri uygulandı. 2007 yılında Senato
İstihbarat Komitesi, 11 Eylül Komisyonu’nun başkan yardımcısı Lee Hamilton’ı görüş
bildirmeye çağırdı. Hamilton, istihbarat komitesi üyelerinin işlerini iyi yapmadıklarını
söyledi. Hamilton’un sözleri önemli değişikliklere neden olmadığı gibi, daha önce
komitelerin ödenekleri ve yetkilendirme denetleme yetkileri ile ilgili reform önerileri de
rafa kalktı. Ocak 2010’da Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını ve Terörizmi Önleme
Komisyonu, Kongre’nin önerdiği istihbarat ve anavatan güvenlik reformlarının
başarısız olduğunu rapor ediyordu15. Önemli reform konularından biri de CIA’nın
paramiliter operasyon kabiliyetlerinin Afganistan harekâtında görülen başarısızlık
üzerine Silahlı Kuvvetlere transfer edilmesi idi 16. CIA, paramiliter operasyon ağırlık
merkezi olmayı kaybederken, Florida’da bulunan ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı
mevcudu 50.000’e çıktı17.
Bush yönetiminin 7 yıllık istihbarat fiyaskosu ABD istihbaratındaki reform
arayışlarını devam ettirmektedir. ABD istihbarat reform tartışmalarının temelinde
Kongre’nin özel (sözleşmeci) şirketlere aşırı para dağıtması, istihbarat teşkilleri
arasında işbirliği ve paylaşım olmaması, özel operasyonlara artan ihtiyaç, başta
insansız hava araçları olmak üzere teknolojinin artan masrafları gibi konular
gelmektedir. Reform arayışları en çok istihbarat bütçesinin % 80’ini kontrol eden
Savunma Bakanlığı’nın gündemindedir18. Yapılan reformlar Usame bin Ladin’in
öldürülmesi gibi bazı önemli başarılar getirmiş olsa da bazı reformlar sonuç getirmedi
ve başarısız oldu. Pek çoğu kısa sürede ömrünü tamamladı, bazıları tam aksi
10
Richard K. Betts: 9/11 Lessons: Intelligence Reform, CFR, (August 26, 2011).
R.J. Hillhouse: Outsourcing Intelligence, The Nation, (July 24, 2007).
12
Mike Rogers: Intelligence Lessons Learned From the Recent Osama Bin Laden Operation, Council
on Foreign Relations, Washington D.C., (May 11, 2011).
13
Roger Pilon: Listening to the Enemy, The Wall Street Journal, (Jan 28, 2008).
14
Amy B. Zegart: September 11 and the Adaptation Failure of U.S. Intelligence Agencies, International
Security, Vol. 29, No. 4 (Spring 2005), pp.88.
15
Amy B. Zegart: Eyes on Spies, Hoover Institution Press Publication, 2011.
16
Julian Borger: Bush: CIA Must Grow By % 50, The Guardian, (04 Dec 2004).
17
Daniel Smith: Dark Side To US Intelligence Reform, Washington Quarterly, (08 Dec 2004).
18
Tim Shorrock: Revisiting Intelligence Reform Foreign Policy In Focus, Foreign Policy, (December 6,
2007), http://www.fpif.org/fpiftxt/4795
11
4
sonuçlar verdi ya da sonuçtan ziyade angarya üretti. CIA Terörle Mücadele
Merkezi’nin girişinde hala şu levha bulunmaktadır; “Bugün; 12 Eylül 2001”.
2006 yılında ABD dışında CIA tarafından işletilen hapishaneler küresel
medyanın gündemine oturdu. Amerikan istihbarat yetkililerinin özel jet uçakları ile
yaptığı yolculuklar bağlamında ortaya çıkan hapishane ağının arkasında Pentagon’un
sözleşme yaptığı ABD şirketlerin de yer aldığı ortaya çıktı. Bu şirketler arasında
DynCorp, Richmor Aviation Inc., SportsFlight Air bulunmaktadır 19. Jetlerin gittiği
yerler arasında Islamabad, Romea, Djibouti, Frankfurt, Dubai, Shannon, (İrlanda),
Glasgow, Tenerife, Sharm el Sheik (Mısır), Tripoli (Libya) bulunmaktadır. 2009
yılında CIA Direktörü Panetta, hapishanelerin artık kullanılmadığını açıkladı. Obama
yönetimi CIA’nın gizli hapishaneler sistemini bozmuş olsa da Somali dâhil pek çok
ülkede şüphelileri tutuklamaya devam etmektedir. Çoğunlukla Peştunlardan oluşan
militanlar Pakistan içinde istihbarat toplamak için kullanılmaktadır. Irak’ta yaşanan
işkence olaylarından sonra CIA’nın sorgulama yöntemleri tartışılır hale geldi. Böylece
su tahtası işkencesi (yüzüne su dökerek boğulma hissi yaratma, akciğer ve beyine
zarar verme) Amerikan yönetiminin favori işkence uygulaması haline geldi 20. CIA’nın
büyük çaplı drone savaşları askeri ve diplomatik şikayetlere neden olurken, Beyaz
Saray 2011 yazında bir denetleme yaptırdı ama sonuç CIA programına tam destek
idi21. Drone saldırıları öyle rutin hale geldi ki yüksek düzeyli bir El Kaide lideri
ölmedikçe kamuoyunun dikkatini çekmemektedir. Drone saldırılarında 2000’den fazla
militan ve sivil öldürüldü.
ABD İstihbaratı’nın Yeni Paradigması; Drone Savaşları
Bush yönetimi ile birlikte örtülü operasyonların yeni altın çağı başladı. Sadece
terörle savaşılmayacak, demokrasi de götürülecekti. Amerikan istihbaratının (DNI)
Başkanı John Negroponte 27 Ekim 2005 tarihinde AFP’ye yaptığı açıklamada,
demokrasilerin güçlendirilmesi konusunun bundan böyle terörizmle mücadelenin
yanında, Amerikan istihbarat servislerinin yeni stratejisi olacağını belirtti 22. Bush
döneminin ilk yıllarından beri Pentagon, CIA’nın bazı işlerinin kendilerine ait olduğunu
iddia etmeye başlamıştı. 11 Eylül 2001’den kısa bir süre sonra Savunma Bakanı
Donald Rumsfeld, Pentagon’u CIA tipi istihbarat faaliyetleri için zorlamaya başladı.
Mayıs 2006’da CIA Direktörü General Michael V. Hayden kendilerini gittikçe askeri
faaliyetler içinde bulduklarını açıkladı. CIA, Irak’ta askeri kuvvetleri desteklemek için
espiyonaj yani taktik istihbarat peşinde idi 23. Küçük ölçekli operasyonlar yoğundu ve
askerler gittikçe daha fazla CIA’ya bağımlı hale gelmişti. Özel Kuvvetlerin yeni bütçe
ile örtülü operasyonlar için yerel grupları kiralama yetkisini alması, CIA’nın bir
ayrıcalığını daha yok etmişti. Rumsfeld ve DNI John Negroponte arasındaki rekabette
Rumsfeld üstün gelmişti24. Rumsfeld, özel kuvvetlere terörle mücadele yanında
19
Stephen Braun: Court Case Lifts Lid on Secret Detainee Flights, The Associated Press, (Aug 31,
2011).
20
Adam Blickstein. Un-tortured Past at Root of CIA's Interrogation Problems? Democracy Arsenal,
(November 02, 2005).
21
James Joyner: Defense and State Reining in CIA Drone War, Outside the Beltway, (November 4,
2011). http://www.outsidethebeltway.com/defense-and-state-reining-in-cia-drone-war/drone-wars-wsj/
22
Agence France Presse: Amerikan İstihbaratının Yeni Stratejisi Demokrasiyi Güçlendirmek, (Oct
28,.2005).
23
Senate Select Committee on Intelligence, Hearing: Nomination of General Michael V. Hayden as
Director of the Central Intelligence Agency, Transcript, (May 18, 2006).
24
Andrew Feickert: US Special Operations Forces (SOF): Background and Issues for Congress,
Congressional Research Service Report RS21048, (April 17, 2006).
5
espiyonaj görevleri de yüklemişti. Böylece kendi başlarına gizli savaş yapacak hale
geldiler. Sorun bu savaşın nasıl yapılacağı idi.
İşte böylece istihbarat 21. yüzyıldaki yeni paradigmasını buldu. Belirsiz olan
durumlarda bile hedef nerede olursa olsun bulunacak ve yok edilecekti. Yeni yüzyılın
istihbarat paradigması ‘saldırgan avcı’ stratejisi oldu25. Bunun için istihbarat ve
operasyon kabiliyetleri birleştirilecek ve Afganistan ve Irak savaşlarında olduğu gibi
CIA ve Özel Kuvvetler birlikte çalışacaktı. CIA unsurları Özel Kuvvetlere destek oldu.
İş bölümüne göre CIA, yerelde para ve istihbarat toplama kaynakları ile temaslar
kuruyor, Özel Kuvvetler ise hava kuvvetlerini de yardıma çağırarak operasyonlar
yapıyordu. CIA, Taliban ve El Kaide ile savaşmak için gönüllü olan Kuzey İttifakı ve
diğer Afgan gruplar ile temas kurmak için, Özel Kuvvetlere destek sağlıyordu 26. İşte
bu safhada özel kuvvetler ve CIA örtülü operasyoncuları uzaktan savaşa karar
verdiler. Bu hassas güdümlü füze taşıyan insansız hava araçları (drone) ile savaş
anlamına geliyordu. Silahlı drone’lar, muharabe amaçlı olarak Afganistan, Irak,
Pakistan ve Yemen’de kullanılmaya başlandı. Uzaktan savaş operasyonları bu
kabiliyete sadece ABD sahip olduğu için asker kaybını azalttı ve savaş alanında uzak
durma, hedef olmama gibi avantajlar sağladı. Diğer yandan örtülü ve konvansiyonel
savaş arasındaki fark eridi. ABD için örtülü operasyonların geldiği son nokta
burasıdır.
Resim: Hangisi Terörist?
11 Eylül 2001 sonrasında CIA, Soğuk Savaş dönemindeki gibi tekrar saldırgan
bir tutum edindi ama bu sefer bir casus teşkilatından daha çok paramiliter bir örgüte
dönüştü. CIA analizcilerinin %20’si artık drone’lar için hedef bulmakta ya da yeni
eleman temini için verileri taramaktadır. Hedef bulmak CIA elemanları için bir kariyer,
terfi veya ödül faktörü haline getirildi. Ancak CIA’nın kinetik operasyonlara yönelerek,
geleneksel espiyonaj ve görevlerinden uzaklaştığı, Arap Baharı gibi küresel
gelişmelere yeterince yoğunlaşmadığı eleştirileri yapılmaktadır. CIA’nın gittikçe askeri
bir güce dönüşmesi insan hakları grupları tarafından da ABD’yi sorumluluk altında
bırakmakla eleştirilmektedir. Obama ile İnsansız Hava Araçları (Drone’lar) Amerikan
gücünün ve suçsuz sivilleri de öldürmenin sembolü oldu. Bu cinayet sistemi
25
Scott, Jackson: ibid, (2004), pp.157.
Peter Jackson, L.V. Scott: Understanding Intelligence in the Twenty-First Century: Journeys in
Shadows, Taylor Francis, (2004), pp.2.
26
6
kendilerine de lazım olduğundan Rusya ve Çin durumu izlemekten başka bir şey
yapmadılar. ABD hükümetinin ulusal güvenlik mekanizmasının içindeki 100’den fazla
kişi hemen her hafta güvenli telekonferans metodu ile Pentagon’un
koordinatörlüğünde mevcut şüphelilerin biyografileri üzerinden ölme sırası gelen kişiyi
Obama’ya tavsiye ediyor. CIA drone saldırılarına katılımını resmen kabul etmese de
2009’da CIA Direktörü Panetta, bu işte çok etkili olduklarını ve hatta bu kasabada
başka bir oyun olmadığını söylüyordu.
Obama döneminde CIA ne isterse aldı ve dış politikanın uygulanmasında
büyük güç ve geniş bir alan edindi. Öyle ki istihbarat ve Pentagon arasındaki çizgi
belirsiz hale geldi. CIA’nın diğer bir güç gösterisi 2009 yılında örtülü operasyonlar için
onay almada Ulusal İstihbarat Direktörü’nü atlayarak Beyaz Saray ile doğrudan bir
hat kurması oldu. Ayrıca CIA istasyon şefleri dış görevlerde en üst istihbarat yetkilisi
konumu edindi. 2010 yılında Obama, CIA programını 14 drone yörüngesine
genişletti. Her yörüngede genellikle üç drone bulunmakta ve Pakistan kırsalını sürekli
gözetlemektedirler. Drone’lar şu an ABD ulusal güvenlik politikasının ana vasıtası
haline gelmiştir27. CIA’nın Afganistan üzerinde uçan drone’ları Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi tarafından izlenmektedir. CIA Analitik Daire çalışanlarının %35’inin
işi operasyonları desteklemek iken, %10’u ülke dışında kullanılmaktadır. Kısaca artık
analizciler rapor yazmıyor, olaylara öncülük ediyor. CIA’nın soğuk terörle mücadele
konsepti oldukça basittir; hedefleri bulmak ve ele geçirmek ya da öldürmek. CIA
bugün bir ölüm makinesi haline geldi, makinenin motoru “terörle mücadele
merkezi”dir. Elde edilen sonuçlar harika olmaya yakın çok iyi olduğu için CIA,
cehenneme gidiş için operasyonel bir alet kutusu olarak tanımlanmaktadır. Ancak
yapılan iş yenilerinin ortaya çıkmasından daha fazlasını öldürmeye gayret etmektir.
Usame Bin Ladin’e Yapılan Operasyon
11 Eylül 2001 sonrası CIA’ya getirilen en önemli eleştiri El Kaide’ye insan
kaynakları ile sızmada büyük ölçüde başarısız olması oldu. CIA, El Kaide’nin kalbine
yapılacak bir istihbarat operasyonundan hep uzak kaldı. İşe savaş alanından insanlar
alınıp, sorgulanması ile başlandı. Bugün de bu yöntem önemini hala korumakta, bu
yüzden Guantanamo’dan ve işkencelerden vazgeçememektedirler. Yeni eleman
almak için harcanan tüm paralara, çeşitli ülkelerle yapılan işbirliğine hatta AfganistanPakistan sınırındaki Haqqani ağı ile olan savaş ilişkilerine rağmen ilk yıllarda elde
edilen istihbaratın %70’i sorgulamalar yolu ile elde edilmişti. 11 Eylül 2001’den ancak
beş yıl sonra bir sorgulamada Usame Bin Ladin’in kurye ağı ile ilgili küçük bir bilgiye
Arapça takma adlı birinin ifadesinden ulaşıldı. İstihbaratçılar uzun zaman sonra
gerçekten bir şey elde etmişlerdi. ABD’nin El Kaide ile mücadelesinde 11 Eylül’ün
planlayıcısı olarak gösterilen Halid Şeyh Muhammed’in yakalanması en önemli
başarı ve dönüm noktası olarak görülmektedir28. 2005 yılında tutuklanan Abu Faraj
Al-Libbi’nin sorgusundan Bin Ladin’in Afganistan’daki Tora Bora mağara
kompleksinden ayrıldığı öğrenilmişti. Al-Libbi, başka bir kurye olan Maulawi Abu AlHalit Jan’ı beklerken yakalanmıştı. Temmuz 2010’a kadar kuryelerin takibinden bir
sonuç alınamadı ama beyaz bir Suzuki araç ile Peşavar yakınındaki Abbottabad
kompleksine gelip gitmeye başlayan bir araç dikkat çekti. Bu kişi Abu Ahmed olarak
bilinen El Kaide’nin önemli liderlerinden Halit Şeyh Muhammed idi.
27
Joyner: ibid, (November 4, 2011).
Michael V. Hayden: CIA Director's Remarks at the INSA Dinner, Celebrating the 60th Anniversary of
the National Security Act of 1947, ( September 18, 2007).
28
7
İstihbarat teknolojisinin her parçası ve elde insan istihbaratı adına ne varsa
hepsi bu bilginin üzerine inşa edildi. Görüntü istihbaratı aşağıdakinin kim olduğunu
anlamak için fiziksel özelliklerine odaklandı. Sinyal istihbaratı ise çok daha iyisini
yaptı; kimin kimle, ne zaman, ne konuştuğunu tespit etti ve böylece zamanla insanları
tanımlamak kolaylaştı. Örgütün büyük bir lider kadrosu şeması ortaya çıkarıldı.
Bunların yaşam tarzları ve hareketleri görüntü istihbaratı ile takibe alındı. CIA’da öyle
büyük bir grup takip içinde idi ki ABD’deki en büyük Starbucks CIA merkezinde
açıldı29. Ancak takip edilen liderler birden kayboldu ve her biri bir deliğe girdi. Bu
durum Ağustos 2010’a kadar böyle devam etti ve şans kapıyı bir kez daha çaldı.
Başka bir sorgulamada bir ismin daha işe yarayabileceği itiraf edildi. Bu kişi Usame
Bin Ladin’in saklandığı yere giden kurye idi. CIA sonunda bin Ladin’in yanına giden
kuryenin ismini öğrenmişti; Ahmed Al-Kuwaiti. Ancak gidilen yer aranan özelliklere
uymuyor, daha çok kasabanın kenarındaki bir malikâneye benziyordu. Böylece analiz
için özel bir birim oluşturularak, bütün istihbarat kaynakları ile hedefe odaklanıldı.
Dokuz ay boyunca bu kişi takip edildi ama Bin Ladin’in orada olduğu uydu takibi ile
anlaşılamıyordu. Bu takip sır olarak saklandı ve güvenilir bulunmayan Pakistan
hükümeti ile paylaşılmadı. Özel tim eğitime başladı ve ancak Nisan ayında operasyon
ile ilgili bilgileri oldu30.
2 Mayıs 2011 gecesi 79 Amerikan özel kuvvetler mensubu dört helikopterle
tesise inerek, operasyonu yaptılar. Operasyon oldukça başarılı oldu ve geriye sadece
Bin Ladin’in başına kurşun yemiş şekilde, kanlı yüzünü gösteren bir resim kaldı.
Operasyonun çatışma kısmı üç dakikadan az sürdü ve Usame Bin Ladin haricinde üç
El Kaide üyesinden kurye olarak bilinen ikisi operasyonda öldürüldü. Deniz Özel
Savaş Grubu’na bağlı Seal Timi-6, Eagle Claw denilen operasyonda Bin Ladin,
oğlunu, iki erkek kuryesini ve yanlışlıkla bir kadını öldürdü 31. Sonraki kırk dakika
odaların aranması kitap, disk, kâğıt ne varsa toplanması ile geçti. Bu operasyonun
detayları uzun süre daha tartışılacak ve ortaya yeni bilgiler daha yayılacaktır. Ama
sorulması gereken şu; gerçekten Usame Bin Ladin diye biri var mı idi? Bu adam
gerçekte kimdi? Neden kimse bulmasın denize atıldı? Kimden saklandı? Usame Bin
Ladin’in öldürülmesi operasyonu sinema filmi (Zero Dark Thirty) haline getirilince
senaryo ile ilgili pek çok tartışma başladı. Bazılarına göre Ahmed Al-Kuwaiti’nin ismi
işkence sırasında ve bir tutukludan alınmadı. Bu bilgi zaten işkence öncesi alınmıştı.
Öte yandan CIA direktörlüğüne vekâlet eden Michael Morell’e göre, Abbottabad’ın
yeri tek bir kaynaktan değil, pek çok kaynaktan gelen bilgiler birleştirilerek
belirlenmişti32.
Amerikan istihbarat sistemi, Arap hareketlerinde Tunus ve Mısır’da olanlar ile
ilgili yeterli taktik istihbarat üretemedi. Amerikalı analizciler halkın nabzını iyi
ölçememekle eleştirildi33. Hükümet ve oyunun içindeki diğer aktörlerin her safhada
hedeflerinin ve bir sonraki hareketlerinin hesaplanması kolay değildi. CIA Direktörü
Panetta, kendisini şöyle savundu; “Tunus’ta Ben Ali bile uçağa binene kadar gidipgitmeyeceğini bilmiyordu.” Libya’daki savaşın muhalif kanadının askeri çatısını
oluşturan Libya İslamcı Savaş Grubu (LIFG), CIA tarafından 1990’ların ortalarında
29
Mike Rogers: Intelligence Lessons Learned From the Recent Osama Bin Laden Operation, Council
on Foreign Relations, Washington D.C., (May 11, 2011).
30
Michael Clarke: The Killing of Osama: Easy Operation as a Result of Hard Intelligence, RUSI, (may
06, 2011).
31
Sean D. Naylor: A Triumph for JSOC, Successful Raid Follows 31-Year Effort To Build Elite Force of
Special Operators, Defense News, (9 May 2011).
32
Amy Zegart: Not Just Another Movie, Foreign Policy, (Jan 30, 2013).
33
Abraham N. Shulsky: Another Intelligence Failure?, The Weekly Standard, (February 28, 2011).
8
Afganistan’da El Kaide ağının Libya kolu olarak kurulmuştu. CIA, 2009 yılında
Libya’da bir istasyon açmış ve terörle mücadele programı başlatmıştı 34. Bu
programdan yararlananlar da tabii ki Kaddafi’ye karşı ayaklanmanın lideri olan LIFG
oldu. CIA ve M16 ile isyan provaları yapıldı ancak medyaya LIFG’nin dağıtıldığı
söylenmişti. Haziran 2011’e kadar BM GK’nın terörist grup listesinde olan LIFG, 21
Haziran 2011’de birden listeden çıkmıştı. LIFG’nin lideri Abdul Hâkim Belhhadj
Afganistan’daki CIA kampında eğitim almış, uzun yıllar CIA vasıtası olarak çalışmış
ve Libya’daki harekata komuta etmişti 35. Bugün LIFG ve diğer pek çok El Kaide
uzantısı Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nda ABD ve müttefikleri için savaşıyor.
Obama, Libya meselesinde olduğu gibi Suriye için de bu konuda Kongre’den izin
almadı36.
Karikatür: Suriye’deki El Kaide
Sonuç Yerine; ABD İstihbaratı Başarısız Oldukça Genişliyor..
11 Eylül 2001 sonrası Amerikan ulusal güvenliğinde temel olarak üç şey
değişti37. Öncelikle pek çok ulusal güvenlik konusuna özel sözleşmeci şirketler angaje
oldu. ABD güç ve faaliyet konsantrasyonu, deniz aşırı yerlerden ABD içine, özellikle
Washington bölgesine kaydı. İstihbarat dünyasının gittikçe açık faaliyette bulunması,
gizli dünyada başkalarının rol kapmasına yol açtı. Nisan 2012’de Pentagon, yeni bir
casusluk teşkilatı olan Savunma Gizli Servisi’ni (DCS 38) kurmakta olduğunu açıkladı.
Pentagon içinde istihbarat geçmişi olan üst düzey yetkililer terfi ettirilmeye başlandı.
Çoğu Özel Kuvvetler çalışanı ve CIA tarafından eğitilen 1.600 toplayıcı böylece gizli
servis istihbarat toplayıcısı oldu. ABD elçilikleri böylece diplomasi hakkında hiçbir şey
34
Michel Chossudovsky: Our Man in Tripoli: US-NATO Sponsored Islamic Terrorists Integrate Libya's
Pro-Democracy Opposition, Global Research, (April 3, 2011).
35
The Globe and Mail: Libyan Rebels at Pains to Distance Themselves From Extremists, (March 12,
2011).
36
Alexandra Valiente: Obama’s Order to CIA to Bring Down Assad Violates UN Resolution, Syria360,
(August 2, 2012). http://syria360.wordpress.com/2012/08/02/ obamas-order-to-cia-to-bring-downassad-violates-un-resolution/
37
Dana Priest, Bill Arkin: Top Secret America: A Hidden World, Growing Out of Control, Washington
Post, (July 19, 2010).
38
Defense Clandestine Service.
9
bilmeyen diplomatlar ile dolmaya başladı. Amerikanın gizli dünyası gene ulusal
güvenlik adına hayal edilemeyecek kadar büyüyordu. Bu nedenle ABD, Londra’dan
Bağdat ve İslamabat’a dünyanın her yerinde kale gibi büyük, emperyal saraylar
dikiyor, içlerini birbiri ile paralel çalışmayan diplomatlar ile dolduruyordu 39. Bunlar
büyük miktarlarda CIA, DIA, DCS elemanları ve diplomatik görüntü altındaki diğer
ajanlardı. Bu artık Amerika için geri dönülmez bir yol oldu ve sonsuz bir emperyal güç
olmanın gereği olarak kabul edildi. Amerikan halkı da bu güce alıştırılıyor ve bilinçli
olarak pek çok şey kamuoyuna yansıtılıyor.
ABD savunması gibi istihbaratı da 11 Eylül sonrası özel şirketler tarafından
işgal edildi. Mayıs 2007’de yayınlanan ODNI’nin bütçesinin %70’inin sözleşmeci
şirketlere gittiği görüldü. NSA’nın işlerini özel şirketler olmadan yapması mümkün
değildir. Pentagon’un yeni istihbarat birimi Terörle Mücadele Sahra Hareketi (CIFA40)
personelinin %70’i gene sözleşmeci şirket elemanıdır. DIA’nın 2007’deki
çalışanlarının %51’i aynı durumda idi. CIA iş gücünün %50-60’ı, özellikle Ulusal Gizli
Servis (NCS) ve insan istihbaratı bölümü çalışanları özel şirketlere mensuptu 41. Özel
şirket çalışanları, CIA içindeki adı ile “Yeşil Porsuklar”, teşkilat adına insan istihbaratı
toplayıp, analiz ettiler ve yarattıkları ürünleri istihbarat toplumu ve hükümetin diğer
daireleri ile paylaştılar. Lockheed Martin, Raytheon, Booz Allen Hamilton, SAIC ve
diğer şirketlerin istihbaratçı profesyonelleri, ODNI ve diğer istihbarat servislerinin
analitik bölümlerine entegre oldular. Sonuç, ABD istihbarat toplumundaki pek çok
servis fazladan ve gereksiz yere aynı işi yapmaktadır. ABD hükümeti 2007 yılında
istihbarat toplama operasyonlarına 43.5 milyar dolar harcarken, bunun %70’i
sözleşmeci şirketlere gitti42. ABD’de özel sözleşmeci şirket çalışanı sayısı 7.5
milyondan fazla olup, bu federal işgücünden dört kata daha fazladır. Bütçe açığının
10 trilyon doları geçtiği ABD’de, sözleşmeci şirketlere yılda yarım trilyon dolar
verilmektedir43. CIA ise mavi bröveli çalışanlarını hızlı bir şekilde yeşil bröveli
sözleşmeci şirketlere kaptırdı. Sonuç gizlilik ve bürokrasinin harap bir yapıda birleştiği
şişmiş bir istihbarat toplumudur44.
CIA’nın geçmişini birkaç cümle ile özetleyecek olursak, parlak kısa süreli
başarıları yanında uzun süren başarısızlıkları olan bir istihbarat servisi olduğunu
söyleyebiliriz. Batı medeniyeti tarihinin en güçlü ülkesi, birinci sınıf casus teşkilatı
kurmayı başaramadı. CIA’nın en önemli sorunları, yanlış değerlendirmeler, iki
yüzlülük, düşman ajanlarının sızması ve genel kişisel yetersizlikler olageldi. Yapılan
analizler genellikle tek taraflı ve tek boyutlu idi. CIA’nın tüm Soğuk Savaş’ta
Sovyetlerle dansı üç ajanın etrafında döndü 45. Bugün CIA, akıcı Arapça, Peştun,
Urdu, Farsça ve diğer diller konuşan Amerikalı eleman peşindedir. İslamcı çalışmalar
ve Ortadoğu’nun siyasi, kültürel ve toplumsal yapısı ile ilgili daha fazla uzmana
ihtiyaç vardır. Şimdi stratejik ağırlık Güney Asya’ya kaydığından bu coğrafyaya
yönelik yapılanma ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ana gayret alanlarından biri de
fikirler savaşını kazanmaktır. Bunun için kültürleri ve toplumları daha iyi anlama
39
Tom Engelhardt: How the US Intelligence Community Came Out of the Shadows, MotherJones,
(Jan. 2, 2013). http://www.motherjones.com/politics/2013/01/cia-nsa-us-intelligence-shadows
40
Counterintelligence Field Activity.
41
R.J. Hillhouse: Outsourcing Intelligence, The Nation, (July 24, 2007).
42
Scott Shane & Ron Nixon: In Washington, Contractors Take on Biggest Role Ever, New York Times,
(Feb. 4, 2007), available at http://www.nytimes.com/2007/02/04/washington/04contract.html..
43
Shane & Nixon: ibid, (Feb. 4, 2007).
44
David Ignatius: How About a Leaner and Meaner Intelligence System?, Washington Post, (July 21,
2010).
45
Henry E. Mattox (Edit.): Legacy of Ashes: The History of the CIA, Doubleday, (New York, 2007).
10
ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla akademik seferberliğe tekrar ağırlık
verilmiştir46. Bugün için CIA’nın en öncelikli görevi İslamcı gruplara sızmaktır.
Uluslararası ortamın artık tolerans göstermediği CIA’nın gizli savaşçıları, üçüncü
tarafları kullanmakta zorlanmakta ve askerlerin yardımına ihtiyaç duymaktadır.
Bugünkü CIA, yeni direktörünü beklerken daha fazla öldürmeye, daha az insan
istihbaratı ve analize odaklanmış durumdadır.
46
Michael V. Hayden: CIA Director's Remarks at the INSA Dinner, Celebrating the 60th Anniversary of
the National Security Act of 1947, ( September 18, 2007).
11