Yerköy Şube Müdürlüğü Telefon: 0 354

Transkript

Yerköy Şube Müdürlüğü Telefon: 0 354
İHALE İLANI
1-Toprak Mahsulleri Ofisi taşıma ihalesi. Sorgun Ajans Amirliğine bağlı Akdağmadeni Ekip Şefliği’nden toplam
1,455 ton hububatın taşınması işi
a) Yapılacak İşin Türü
b) Yapılacak İşin Yeri
c) İhale Usulü
ve pazarlık yöntemiyle,
d) İhalenin Yapılacağı Yer
:Karayolu Taşıma İşi,
:Aşağıdaki işyeri hizasında belirtilen miktarlarda
:TMO İhale Yönetmeliği 22/1 maddesi gereğince kapalı zarfla teklif alma
:T.M.O. Yerköy Şube Müdürlüğü İhale Salonu,
2- Teklif mektubu:
a) Tekliflerin verileceği yer
: T.M.O. Yerköy Şube Müdürlüğü
b) Son Teklif Verme Tarihi ( İhale Tarihi )
İhale saatinden önce
c) Son Teklif Verme Saati ( İhale Saati )
: Aşağıdaki tabloda verilmiştir.
d)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
e)Teklif Mektubunun üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması,
f )Teklif Mektubunun üzerinde ad ve soyadı ile ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması
zorunludur.
g) Teklif Fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. Belirtilmemiş ise KDV hariç kabul edilir.
h) Teklif mektupları aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Şube Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Servisine
elden veya posta yoluyla verilecektir. Teklif mektubu zarfı üzerine hangi işyeri için verildiği açıkça yazılacaktır. Son başvuru
saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği istekliler ihale saatinde
ihale salonunda hazır bulunacak, yazılı ilk teklifler üzerinden pazarlık yapılacaktır.
3- İhaleye girecek isteklilerin:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası.
c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi veya ilgili meslek odası belgesi.
1-)Gerçek kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış ilgisine göre
Ticaret ve /veya Sanayi odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2-)Tüzel kişi olması halinde işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya T.M.O. merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2-) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunma tarihi itibarıyla en son durumunu gösteren şirket
ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter tasdikli
sureti ile tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi.
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
g) Bu Şartnamenin 17. maddesine belirtilen ve şartname ekinde örneği bulunan geçici teminat
h) Kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu bulunmadığına dair taahhütname ( Ancak ihale üzerinde kaldığı taktirde
ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce
verilecektir.)
ı) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname, ( Ancak ihale üzerinde kaldığı taktirde ihale tarihi
itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
i) İmzalı ve kaşeli şartname ve sözleşme taslağı.
j) Gerçek ve tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa müştereken
ihaleye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi
üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek veya Tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık
ilişkileri ve anlaşmaları ofisi bağlamaz.
k) Yasaklı olmadığına dair taahhütname,
l- Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınma;
1-)Gerçek ve tüzel kişiler ilanda belirtilen günlük taşıma taahhüdünün asgari 2 katı kadar kendi adına
K belgesi (K1 veya K2) ile birlikte ihaleye katılabileceklerdir.
2-)Ticari amaç ile yurtiçi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerin de R belgesinin
(R1 veya R2 ) ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.
3-)Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden G, H ve L yetki belgesi olanlarda
ihaleye katılabileceklerdir. Ancak H türü yetki belge sahipleri Taşıma Yetki Belgesini ibraz etmek
zorundadır.
4-)Aynı yetki belgesine (K1-L1) sahip olanlar kendi aralarında ve birbirleriyle ortak taşıma sözleşmesi
akdederek ihaleye katılabileceklerdir. İstekliler yukarıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz
etmek zorundadır. Ancak günlük taşıma tonajının iki katı kadar istiap kapasitesi olacaktır.
Yerköy Şube Müdürlüğü
Fabrika Caddesi -YERKÖY
Telefon: 0 354- 516 16 62
Faks : 0 354 516 16 90- 28 98
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen
belgenin fotokopisine” Aslı gibidir” şerhi düşülerek belgenin aslı istekliye iade edilebilir.
4- Yükleme-Boşaltma ofise ait olup, müteahhit sadece taşıma işini yapacaktır.
5- Şartlı ve gruplu teklif kabul edilmeyecektir.
6- İhale onaylandığı takdirde keyfiyet Ofisçe üzerine geçici ihale yapılmış olan kişinin bildirdiği kanuni ikametgâh
adresine tebliğ edilir. Bu tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren müteahhit 3 gün içerisinde geçici teminatı kesin teminata
çevirmeye ve sözleşme yapmaya mecburdur. Aksi takdirde geçici teminat irad kaydedilebilir.
7- Üzerine geçici ihale yapılan istekli verdiği fiyattan ve üstlendiği yükümlülüklerden geri dönemez. Ancak ihale
gününden itibaren geçecek 30 gün içerisinde ofis ihalenin kesinleştiğini tebliğ etmez ise geçici ihale sahibi Ofise yazılı olarak
bildirmek kaydıyla taahhütten vazgeçebilir.
8- Karayolları Trafik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 17.10.1996 tarih 4199 sayılı kanunun 25.
maddesi, aynı maddenin 65. maddesinin 5. fıkrasının değiştirilmiş şekli gereğince yük nakli yaptırılacak araçların azami
toplam ağırlıklarının dikkate alınarak yükleme yapılması zorunludur.
9- Ofis 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, 4734, 4735 sayılı kanundaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
10- Şartname ve tasarısı KDV dahil aşağıdaki her işyeri için 50,00.- TL karşılığında Şube Müdürlüğümüzden temin
edilir.
VAKIF BANK YERKÖY ŞUBESİ
: TR510001500158007290059826
HALK BANKASI YERKÖY ŞUBESİ
: TR860001200978600013000001
ZİRAAT BANKASI
: TR750001000327337470525001
İşyeri
Akdağmaden
Tesellüm
İşyeri
Km
Cinsi
Tertip
Mik.
(ton)
Gün.
Tonaj
İhale Tarihi
ve Saati
Geçici Teminat
yerköy
145
Buğday
1,455
200
12,04,2013-16,00
Teklif fiyat x tertip mik.x %3’u
İhaleye katılım olmadığında 2. ihale 16,04,2013 aynı saatlerde olacaktır.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yerköy Şube Müdürlüğü
Fabrika Caddesi -YERKÖY
Telefon: 0 354- 516 16 62
Faks : 0 354 516 16 90- 28 98

Benzer belgeler

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım ihale salonunda hazır bulunacak, yazılı ilk teklifler üzerinden pazarlık yapılacaktır. 3- İhaleye girecek isteklilerin: a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi b) Tebligat için adres beya...

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname. (Ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde , ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik pirim borcu Olma-dığına dair bel...

Detaylı