Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
DOKUZUNCU EK
SUPPLEMENT NINTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2013
2015
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
DOKUZUNCU EK
SUPPLEMENT NINTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2013
2015
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz---------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar -------------III
Kısaltmalar --------------------------------------------------------------------------------------- XIX
İstatistikler----------------------------------------------------------------------------------------- XX
Kısraklar ve Tayları -------------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi -------------------------------------------- 165
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar -------------------------------------- 175
İthal Kısraklar ------------------------------------------------------------------------------------ 177
İthal Aygırlar-------------------------------------------------------------------------------------- 183
İthal Taylar ---------------------------------------------------------------------------------------- 185
İhraç Atlar ----------------------------------------------------------------------------------------- 187
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar------------------------- 189
Eklemeler ve Düzeltmeler ---------------------------------------------------------------------- 203
İsimsiz Tayların İndeksi ------------------------------------------------------------------------ 209
İndeks ---------------------------------------------------------------------------------------------- 211
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword- -------------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry ------------------------------------------------------------------------------------ XI
Abbreviations ------------------------------------------------------------------------------------ XIX
Statistical ------------------------------------------------------------------------------------------ XX
Broodmares with Their Produce ----------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 165
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 175
Imported Mares----------------------------------------------------------------------------------- 177
Imported Stallions ------------------------------------------------------------------------------- 183
Imported Foals------------------------------------------------------------------------------------ 185
Exported Horses ---------------------------------------------------------------------------------- 187
Addenda (Names) To Previous Volumes --------------------------------------------------- 189
Addenda and Errata------------------------------------------------------------------------------ 203
Unnamed Foals Index --------------------------------------------------------------------------- 209
Index ------------------------------------------------------------------------------------------------ 211
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 9. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2013 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 1965 baş kısrak ile 105 baş ithal kısrak, 5 baş
ithal aygır, 40 baş ithal tay, 3 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I
FOREWORD
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the 1965
active broodmares in 2013 season 5 stallion, 105 broodmares and 40 foals imported, 3 exported
horses. I wish success for your horses.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
Suleyman POLAT
The Chief of Studbook Office
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
X
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
XVIII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
HUN
IND
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
LEB
MAL
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
HUNGARY
INDIA
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOREA
LEBANON
MALAYSIA
LTU
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
OM
PAN
PRY
PER
PHI
POL
QA
RUM
RUS
KSA
SRB&BIH
SVK
SVN
SAF&ZIM
SPA
SWE
SWI
SY
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
UKR
UZB
VEN
XIX
LITHUANIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
SULTANATE OF OMAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA&BOSNIA&HERZEGOVINA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA&ZIMBABWE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
UKRAINE
UZBEKISTAN
VENEZUELA
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
Colts
Fillies
Twins
Barren
Dead Foals No Sex
Dead Foals Twins
Dead Foals Colts
Dead Foals Fillies
Early Abortion
Slipped
Not Covered
No Return
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XX
789
784
0
169
29
0
2
1
103
72
0
16
1965
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A DROP OF LOVE , b , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Cephista (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 8. Sup. p : 1)
2013 (May 02), b, f, by Mountain Cat (USA)
Serdar Kemal Özçolak
ABBEVILLE (GB) , gr , 1999 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Highest Honor (FR), out of Altamura
(USA), by El Gran Senor (USA) (see 8. Sup. p : 1)
2013 (Apr 14), gr, c, WHITE HART LANE by Okawango (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ABİMİN HEDİYESİ , ch , 2007 , bred by Erman Çıkıllı, by Kaplan (IRE), out of Belin, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 15)
2013 (Mar 12), b, f, NOBLE MOUNTAIN by Sports Hero (USA)
Adnan Babadağ
ABJORA , ch , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Rising Technology (USA), by Technology (USA)
(see 7. Sup. p : 1)
2013,early abortion, by River Special (USA)
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA)
(see 7. Sup. p : 1)
2013,early abortion, by Win River Win (USA)
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 8. Sup. p : 1)
Cevriye Mehtap Yargı
2013 (May 21), b, c, BUCAK by Yonaguska (USA)
ABUNAY , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 1)
Ekrem Beşerler
2013 (May 18), ch, c, DER KAISER by Kaneko
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 7.
Sup. p : 1)
2013, barren to Pressing (IRE)
ACES DANCING (GER) , b , 2001 , bred by Gestut Auenquelle, by Big Shuffle (USA), out of Auenglocke (GER), by Surumu
(GER) (see 7. Sup. p : 1)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Mar 15), b, c, KREACHER by Dehere (USA)
ACOUSTIC , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Namid (GB), out of Number Ten (GB), by Polish Precedent (USA) (see 8. Sup.
p : 1)
2013 (May 01), b, c, TOUCH THE WOLF by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
ACQUAVITA , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 8. Sup. p : 1)
2013 (Mar 26), ch, c, MERDERHAN by De Nıro
Süleyman Selman Taşbek
AÇIĞMA KÜN , b , 2002 , bred by Yavuz Selim Aktaş, by Strike The Gold (USA), out of Meltem I, by Seren (see 7. Sup. p : 1)
Mehmet Tayoğlu
2013 (Jan 24), b, c, IMMORTAL TURK by Ilgazhan
1
Kısraklar - Broodmares
AD VICTORIAM (IRE) , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Night Shift (USA), out of Fizzy Pop (GB), by Robellino (USA)
(see 8. Sup. p : 1)
2013 (Mar 30), b, c, THE LAST LEGEND by Unaccounted For (USA)
Ertan Gürdal
ADAGÜLÜ , b , 2007 , bred by Şaban Gül, by Unaccounted For (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 8. Sup. p : 1)
2013 (Apr 28), b, c, BATAJA by Mountain Cat (USA)
Ferhat Ürküt
ADATIYA (IRE) , b , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shardari (IRE), out of Adarika (IRE), by Kings Lake
(USA) (see 8. Sup. p : 2)
2013 (Mar 11), b, f, GÖNÜL AL by Tsar
Osman Hattat
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 8. Sup. p : 2)
Tamer Koldaş
2013 (May 13), b, f, SMOGY by Luxor
ADEL BİHİLİ , ch , 2005 , bred by Tomris Girgin, by River Special (USA), out of Four Leavs, by Palace Pageant (USA) (see 8.
Sup. p : 2)
2013, barren to Mountain Cat (USA)
ADHAABA (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Girchoop (USA), by Storm Cat (USA) (see
7. Sup. p : 2)
2013 (Apr 28), b, f, CUBA LIBRE by Unaccounted For (USA)
Murat Kadaifçioğlu
ADRIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Common Grounds (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 8. Sup. p : 2)
2013 (Apr 04), b, c, OSMANİYE ÇOCUĞU by Mountain Cat (USA)
Gürkal Uludağ
ADRIANA LA CERVA (GB) , ch , 2006 , bred by Usk Valley Stud, by Lomitas (GB), out of India Atlanta (IRE), by Ahonoora
(GB) (see 8. Sup. p : 2)
Nişan Arek Kuyumciyan
2013 (Feb 24), b, c, FAIR MONT by Bin Ajwaad (IRE)
ADVENTURE DAY , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Daylami (IRE), out of Love And Adventure (USA),
by Halling (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 72)
2013 (Feb 25), b, c, WHITE CREST by Ocean Crest (USA)
Alaettin Akkoç
AFADLİ , ch , 2005 , bred by Hasan Görgün, by Fantastic Fellow (USA), out of Fairy Blesse (IRE), by Fairy King (USA) (see
8. Sup. p : 2)
2013 (Apr 10), b, f, KAKTEE by Victory Gallop (CAN)
Hasan Görgün
AFRICAN DAISY , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (see 8.
Sup. p : 2)
2013 (Feb 20), b, c, ANATOLIAN DAISY by Scream To Scream (IRE)
Hacire Kaya
AFRICAN SUNDANCE (USA) , b , 2006 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds, by Johannesburg (USA), out of Mystery
Rays (USA), by Nijinsky (CAN) (see 8. Sup. p : 2)
2013 (Feb 12), b, c, VICTORY RHYTHM by Victory Gallop (CAN)
2
Muzaffer Buğdaycı
Kısraklar - Broodmares
AFTO (USA) , gr , 1990 , bred by L. Lavin, A.A. Seeligson Parrish Hill Farm, by Relaunch (USA), out of Magari (USA), by
Quack (USA) (see 8. Sup. p : 2)
Fehamet Şeker
2013 (Apr 23), gr, f, SNOW BUNNY by Lion Heart (USA)
AGA PİMU , b , 2006 , bred by Nuri Naci Erturgut, by Marlin (USA), out of Saver, by My Volga Boatman (USA) (see 8. Sup. p
: 3)
2013 (Apr 28), b, f, KIZIL SAHRA by Ajmera (GB)
Dilek Cebe
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see
7. Sup. p : 2)
2013 (May 10), b, c, THE CHAMPION by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Doruk Yılmaz
AĞAKIZI , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Mujtahid (USA), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 6. Sup. p : 2)
2013 (Apr 28), ch, f, ELA KIZ by Avşarbeyi
Hülya Gürman
AH TAMARA , ch , 2005 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by Lockton (GB), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 7.
Sup. p : 2)
2013 (Feb 02), b, f, MISS SHY by Pressing (IRE)
Yusuf Ziya Yurtsever
AIRFORCE (GER) , b , 2006 , bred by Gestüt Hof Vesterberg, by Big Shuffle (USA), out of Alzara (GER), by Air Express
(IRE) (see 8. Sup. p : 3)
2013, barren to Luxor
AJNUR , b , 2004 , bred by Ercan Kılıç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Funny Money, by Uğurtay (see 8. Sup. p : 3)
2013,early abortion, by Emirim
AJWAAD CAN , b , 2009 , bred by Özen Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Can Ayşe, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. p
: 20)
2013,early abortion, by Sarsılmaz
AKARMASİS , b , 2007 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Always A Classic (CAN), out of Şelale, by Gold Guard (see 8.
Sup. p : 3)
2013, barren to Banknote (GB)
AKBALIKLI SILA , gr , 2008 , bred by Salim Güneş, by Star Grey (FR), out of My Gold Gırl, by Hanbaba (see 8. Sup. p : 3)
2013 (Mar 04), b, c, ÇİKOK FATİHİ by Dai Jin (GB)
Erol Çoklar
AKDAĞ , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Distant Relative (IRE), out of French Mist (GB), by Mystiko (USA)
(see 8. Sup. p : 3)
2013 (Mar 17), b, c, PUSAT by My Sea
Nedim Kisbu
AKKAYALI , b , 2001 , bred by Erhan Özkan, by Soviet Star (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see 7.
Sup. p : 3)
2013 (Mar 09), b, c, KING YAVUZ by Faırson
Tuncay Yavuz
3
Kısraklar - Broodmares
AKODGÜZELİ , b , 2007 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Bosphorus Kıng, out of Laetıtıa, by Mujtahid (USA) (see 8. Sup.
p : 3)
Oğuz Yalçın
2013 (Apr 25), b, c, BAILAMOS by Yonaguska (USA)
AKSEL , b , 2004 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Marlin (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 8. Sup. p : 3)
Metin Işık Sel
2013 (Apr 07), b, c, DORUKSEL by Banknote (GB)
AKSU , b , 2004 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sri Pekan (USA), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 8. Sup. p : 3)
2013 (Apr 25), b, c, ÖMERLİ by River Special (USA)
Ömer Karakuş
Died in 2013
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see 8. Sup. p : 3)
2013 (Apr 08), b, f, AKYAZILI DİLA by Eagle Eyed (USA)
Hüsamettin Kopal
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 7. Sup. p : 3)
Yavuz Yılmaz
2013 (Apr 23), b, f, by Bosporus (IRE)
AL KAMAH (USA) , b , 2003 , bred by Brushwood Stable, by Kingmambo (USA), out of Catinca (USA), by Storm Cat (USA)
(see 8. Sup. p : 4)
Mustafa Mehmet İlhan and İrfan Ilgazlı
2013 (May 20), b, f, KIZIM BURCU by Powerscourt (GB)
ALAÇAT , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see 7.
Sup. p : 3)
2013, barren to Nuhbaba
ALAKUŞ , b , 2005 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Sri Pekan (USA), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 4)
Haşim Tınas
2013 (Feb 04), b, c, TORUN KARAYEL by El Salvador
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 8. Sup. p : 4)
2013 (Apr 21), ch, c, ŞAVŞATLI by Mountain Cat (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALAYEL , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Charlotte, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 4)
2013 (Mar 24), ch, f, TATVAN GÜLÜ by Lion Heart (USA)
Levent Sarıkaya
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Hamas (IRE), out of Alaiyda (USA), by
Shahrastani (USA) (see 7. Sup. p : 4)
Begüm Atman Karataş
2013 (Jan 22), b, f, LA NOUBA by Powerscourt (GB)
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 7.
Sup. p : 4)
2013 (Feb 11), ch, f, CHARDONNAY by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
ALEKSANDRA , b , 2000 , bred by Arslan Aybek, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 8. Sup. p : 4)
2013 (Mar 27), ch, c, AKMERT by Medya
Mehmet Nabi Aksoy
4
Kısraklar - Broodmares
ALESSIA , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 8. Sup. p : 4)
Sevgi Tosunoğlu
2013 (Feb 03), b, c, TAYBATU by Perfect Storm
ALEYNA , ch , 1998 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Setenay, by Cock Robin (USA) (see 7. Sup. p :
4)
2013 (Jan 29), ch, f, DISEGUSYA by Eagle Spırıt
Cankat Toğan
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sadler's Wells (USA), out of Harayir (USA), by
Gulch (USA) (see 8. Sup. p : 4)
2013 (Feb 09), b, c, BEDWULF by Yonaguska (USA)
Yaman Zingal
ALIVE (GB) , ch , 2003 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Halling (USA), out of Rive (USA), by Riverman (USA) (see 8.
Sup. p : 5)
2013 (May 05), b, f, NEVŞİN by Halicarnassus (IRE)
Mehmet Altunbaş
ALIZE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell, by Lord Carson (USA), out of Bistra (USA), by Classic Go Go (USA)
(see 8. Sup. p : 5)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (May 03), b, f, FLY SO FREE by Yonaguska (USA)
ALİYE HATUN , b , 2004 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Saraylı, by Lockton (GB) (see
8. Sup. p : 5)
2013 (Jan 29), b, c, VOLİ by Lion Heart (USA)
Tevfik Çelikoğlu
ALİZE , b , 2006 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş, by Banko II, out of Briza (GB), by Pivotal (GB) (see 7. Sup. p : 5)
2013 (Feb 23), b, c, YİĞİTER by Bin Ajwaad (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş.
ALL GRAIN (GB) , b , 1998 , bred by W. and R. Barnett Ltd, by Polish Precedent (USA), out of Mill Line (GB), by Mill Reef
(USA) (see 8. Sup. p : 5)
2013 (Apr 24), b, f, GOLD CLAMP by Cuvee (USA)
Hacire Kaya
ALL THE BEES (IRE) , b , 2005 , bred by Brian Killeen, by Galileo (IRE), out of Zakota (IRE), by Polish Precedent (USA)
(see 8. Sup. p : 5)
2013 (Mar 01), b, c, NERI VALIANT by Mountain Cat (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
ALLEGRA , ch , 2007 , bred by Francesco Sponza, by Eagle Eyed (USA), out of Duomo, by Doyoun (IRE) (see 8. Sup. p : 5)
2013 (Feb 03), ch, f, ZEHİR by Okawango (USA)
Necati Çiftçioğlu
ALLIANCE LADY , b , 2002 , bred by İrfan Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 7. Sup. p : 5)
2013 (Mar 19), ch, f, NO WOMAN NO CRY by Akindayim (IRE)
Hasan Özceyhan
ALLIANOI , b , 2004 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Bijou D'inde (GB), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (see 8. Sup. p : 5)
2013 (Apr 29), b, f, by Yonaguska (USA)
Sevil Buruk
5
Kısraklar - Broodmares
ALLURE D'AMOUR (USA) , ch , 2008 , bred by Chelston foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v : 32 ),
by Giant's Causeway (USA), out of Salut D'amour (IRE), by Danehill Dancer (IRE)
2013 (Apr 15), ch, c, GREGOR KAFKA by Cape Blanco (IRE)
Tuğban İzzet Aksoy
ALMELEK , ch , 2004 , bred by Ümit Akcan, by Banko II, out of Bimbarun, by Galetto (FR) (see 8. Sup. p : 5)
2013, barren to Desert Sound (IRE)
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint
(USA) (see 7. Sup. p : 5)
2013 (Mar 08), b, c, THE HUNDERED by Kaneko
Mehmet Kerem Alkan
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 8. Sup. p : 5)
Mustafa Özsarı
2013 (Feb 28), b, f, BLACK BEADS by Ultramar
ALNADAS , ch , 2007 , bred by Adem Gözoğlu, by Natıve Procıda, out of Venezıa, by Bering (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
Adem Gözoğlu
2013 (Mar 28), ch, f, SAFKAN by Luxor
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 8. Sup. p : 5)
2013 (Feb 05), b, c, BREACH by Green Gönen
Selahattin Gedik
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see 8.
Sup. p : 5)
2013,slipped foal, by Mountain Cat (USA)
ALTA GRACIA , ch , 2006 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by Strike The Gold (USA), out of Bella Zeynep,
by Mountain Cat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2013, barren to Scarface
ALTES , ch , 2005 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Mujtahid (USA), out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p : 6)
Mehmet İzzet Gürüz
2013 (Apr 04), ch, f, USLAN by Medya
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 8.
Sup. p : 6)
Erdoğan Şenocaklı
2013 (May 14), b, f, VIVA LA VIDA by Kaneko
ALTIN RENET , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Common Grounds (GB), out of Topless, by Castle Rising (GB)
(see 8. Sup. p : 6)
2013 (Feb 16), ch, f, FINE GOLD by Lion Heart (USA)
Fahri Bayer
ALWAYS A DREAM , ch , 2007 , bred by Ertuğrul Özay, by Always A Classic (CAN), out of Rosie Dream (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 101)
2013,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
ALWAYS FUN , ch , 2004 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see
8. Sup. p : 6)
Cem Atılgan
2013 (May 10), ch, c, JEPAR PARTY by Türcosel
6
Kısraklar - Broodmares
ALWAYS JOY , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 8. Sup. p : 6)
Mustafa Doruk Yılmaz
2013 (Apr 17), b, f, YETER by Ocean Crest (USA)
ALWAYS LANTERN , ch , 2008 , bred by İsmet Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
ALWAYS RUNNER , b , 2005 , bred by Selçuk Sezal, by Always A Classic (CAN), out of Barfly, by Barnato (USA) (see 8.
Sup. p : 6)
2013 (Jun 05), b, f, by Perfect Storm
Erkut Bilen
ALWAYS SUNNY , ch , 2007 , bred by Turhan Türeray, by Ocean Crest (USA), out of Turkuaz, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p :
6)
2013 (Mar 08), ch, c, VICTORY SWORD by Victory Gallop (CAN)
Telat Aydın
ALWAYS THE FIRST , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Medya, out of Dame De Sion (IRE), by College Chapel (GB)
(see 8. Sup. p : 6)
2013 (Jan 23), b, c, HIT THE ROAD JACK by Lion Heart (USA)
Sema Ulaş
AMANDRA , b , 2003 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 8. Sup. p :
6)
2013 (Apr 17), b, c, LİTOR by Cuvee (USA)
İsmail Yüksel
AMARILOU (FR) , gr , 2008 , bred by Duygu Fatura foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v : 061 ), by
Slickly (FR), out of Amarige (FR), by Lesotho (USA)
2013 (Mar 16), b, c, KENDO by Kendargent (FR)
Duygu Fatura
AMASRA , b , 2005 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Sri Pekan (USA), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 8. Sup. p : 7)
2013, barren to Scarface
AMASTRIST , b , 2003 , bred by Seyfi Dikyol, by Fantastic Fellow (USA), out of Ataköylü, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p :
7)
2013 (Feb 28), b, f, ASİ RÜZGAR by El Salvador
Haşim Tınas
AMAYA , gr , 2007 , bred by İlhami Gültepe, by Sri Pekan (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 110)
2013, barren to Dai Jin (GB)
AMBITIOUS , b , 2005 , bred by Can Necmettin Güven, by Marlin (USA), out of Santa Evseeva, by Manila (USA) (see 6. Sup.
p : 6)
2013 (Apr 11), b, c, BY APİ by Appıah
Özgür Rasih Yağcı
AMED DANSÇISI , b , 2006 , bred by Muzaffer Bayar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Tatar Dansçisi (IRE), by Shareef Dancer
(USA) (see 8. Sup. p : 7)
2013 (Mar 01), b, c, ESERHAN by Sri Pekan (USA)
Kaan Kayhan
7
Kısraklar - Broodmares
AMED KIZI , b , 2008 , bred by İlhan Akbaş, by Luxor, out of Mynancy, by Bijou D'inde (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 82)
2013 (Apr 14), b, f, by Harputlu Gaggoş
Mehmet Öksüz
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 8. Sup. p : 7)
2013 (May 04), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Hakan Sabri Özcan
AMENAPINGA (FR) , ch , 2004 , bred by S.N.C. Lagardere Elevage foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v :
057 ), by Spinning World (USA), out of Amen (USA), by Alydar (USA)
Ege Yatırım Holding A.Ş.
2013 (May 17), b, c, POLAR BEAR by Desert Style (IRE)
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 8. Sup. p : 7)
2013 (Feb 20), b, c, FIRST IS FIRST by Bin Ajwaad (IRE)
Adil Mert Kaya
ANA YELE , gr , 2007 , bred by Hulusi Taşkıran, by Göksoy, out of Glorıa, by Mujtahid (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 47)
2013, barren to Fantastic Fellow (USA)
ANAHITA , ch , 2005 , bred by Merih Taşbek, by Sea Hero (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 59)
Ferhat Haşimoğlu
2013 (Mar 31), ch, f, by Flying Boy (IRE)
ANAIDA (IRE) , b , 1996 , bred by Lodge Park Stud , by Perugino (USA), out of Wilderness (IRE), by Martinmas (GB) (see 7.
Sup. p : 7)
2013,dead foal, by Drop Of The Flower
ANARKALİ , ch , 2008 , bred by Kamil Bolcan, by Ocean Crest (USA), out of Benti Kısrağı, by Prestıge (see 4. Sup. to v 3, p :
15)
2013, barren to Dai Jin (GB)
ANARZA FIRTINASI , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Thunder Fırst, by Thunder Bolt I (see 7. Sup.
p : 7)
Özer Başel
2013 (Jan 28), b, c, ÖZBUHAN by Bosporus (IRE)
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 8. Sup. p : 7)
Kasım Ercan Ekenler
2013 (May 12), ch, f, ANATOLIAN SUN by Cuvee (USA)
ANAYURT , b , 2006 , bred by Mehmet Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib (USA) (see 8. Sup. p : 7)
2013 (Apr 29), b, f, PERFECT SPRINTER by Perfect Storm
Nazmi Filibeli
ANCESTOR , b , 2007 , bred by Turhan Çakar, by Abdulçakar (IRE), out of Nafko, by Bin Ajwaad (IRE) (see 8. Sup. p : 7)
2013 (Feb 27), b, c, YAVUZSOY by Halicarnassus (IRE)
Özkan Çebi
ANDALUCIAN (GB) , b , 2001 , bred by Juddmonte Farms foaled in GB and imported from USA in 2012, ( see GSB v : 45, p :
41 ), by Zafonic (USA), out of Andaleeb (USA), by Lyphard (USA)
2013 (Apr 05), b, c, KAZANCI NİZAM by Henrythenavigator (USA)
8
Hakkı Özyurteri
Kısraklar - Broodmares
ANEMON , b , 1999 , bred by Halil Fatih Türeray, by Sun Music (IRE), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p : 8)
2013 (Mar 08), b, c, BİRHAN by Lion Heart (USA)
İlhami Gültepe
ANEY , b , 2003, bred by Murat Yarar, by Sea Hero (USA), out of Beyond The Lace (IRE), by Lomond (USA) (see 8. Sup. p : 8)
2013 (Feb 14), b, f, ARYA SULTAN by Luxor
Murat Yarar
ANGEL'S SONG , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 8. Sup. p : 8)
2013 (Mar 24), ch, c, THE WORLD IS YOURS by Unaccounted For (USA)
Adil Mert Kaya
ANGEL EYES , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Şahnaz, by Orak (see 6. Sup. p
: 7)
Gökhan Alveroğlu
2013 (Feb 10), ch, c, ÖMERHAN by Luxor
ANGEL RACHEL (USA) , b , 2008 , bred by Mr.& Mrs. Cristopher Paasch & Bonnie Paasch foaled in USA and imported from
USA in 2008, (see AM.SB Electronic ), by Stormy Atlantic (USA), out of Conveyor's Angel (USA), by Conveyor (USA)
2013, barren to Victory Gallop (CAN)
ANGELA , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Vettori (IRE), out of Alieria (IRE), by Lomond (USA) (see 8. Sup. p : 8)
2013 (Apr 12), b, f, ANGELA KHAN by Halicarnassus (IRE)
Murat Karabulut
ANGELİCA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA) (see 6. Sup. p :
7)
2013 (Apr 20), b, c, BUENOS DIAS by Mali
Adil Mert Kaya
ANGOLA , ch , 2007 , bred by Mehmet Özeser, by Galetto (FR), out of İremnaz, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 59)
2013 (Jun 04), b, c, BERFO by Win River Win (USA)
Mehmet Özeser
ANKA KUŞU , b , 2007 , bred by Yusuf Atlı, by Mountain Cat (USA), out of Nevres, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p : 8)
2013 (Mar 06), b, c, LİRA LİRA by Luxor
Yusuf Atlı
ANNUAL VISIT (IRE) , b , 1995 , bred by Swettenham Stud Caradale and Trading Co and T.Stack, by Alzao (USA), out of
Melinte (IRE), by Caerleon (USA) (see 8. Sup. p : 8)
2013,early abortion, by Mali
ANOTHER LEGEND , b , 2006 , bred by Rasim Tetik, by Royal Abjar (USA), out of Fırst Shıny, by İnfisah (see 8. Sup. p : 8)
2013 (Apr 30), ch, f, GIRL RIVER by Pan Rıver
Aydın Tahincioğlu
ANOTHER LIFE , ch , 2008 , bred by Yaman Zingal, by Ocean Crest (USA), out of Macao, by Doyoun (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 70)
2013, barren to Dai Jin (GB)
ANTILOP , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Green Flag, by Always A Classic (CAN) (see 7. Sup. p :
8)
2013 (Feb 20), b, c, NEW CASTLE by Mountain Cat (USA)
9
Zahide Üçeş
Kısraklar - Broodmares
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see 8. Sup. p : 8)
Hayrullah Doğan
2013 (Apr 28), b, c, MOONBOW by Divine Light (JPN)
AOSTA , b , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Roman Art (USA), out of Aspen, by Royal Applause (GB) (see 8.
Sup. p : 9)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (Feb 28), b, f, CANDAL QUEEN by Fernando
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p : 9)
Mehmet Emin Demirkıran
2013 (Apr 07), b, f, KADERHAN by Last Son
APSUVA , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan, by Majestic Endeavour (CAN), out of Gondola, by Vidar (see 8. Sup. p : 9)
Yavuz Yılmaz
2013 (Feb 25), ch, c, YILMAZEMRE by Tabasco
ARABY (USA) , gr , 2005 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Aljabr (USA), out of Miss Zafonic (FR), by Zafonic (USA)
(see 8. Sup. p : 9)
2013 (Mar 29), b, f, FLYING QUEEN by Yonaguska (USA)
Vehbi Hakan Keleş
ARAGEL , b , 2005 , bred by Mustafa Kastar, by Sri Pekan (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 8. Sup. p : 9)
İsmail Kazım Kastar
2013 (Apr 04), b, f, ARRIVE LINE by Attacante
ARAPKIZI , b , 2003 , bred by Nasri Artar, by Sea Hero (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 8. Sup. p : 9)
2013 (Apr 28), b, f, GEÇ GELDÜNYA by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Geçgel
ARC EN CIEL , ch , 2005 , bred by Gülnur Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 8.
Sup. p : 9)
2013 (May 13), b, c, ARAS FIRTINASI by Sri Pekan (USA)
Ahmet Kılıç
ARFİNKIZI , ch , 2004 , bred by Ömer Akaltun, by Devir, out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see 8. Sup. p : 10)
2013, barren to River Special (USA)
ARGUNBA (IRE) , b , 1999 , bred by Arthur S. Phelan, by Mukaddamah (USA), out of Vitality (GB), by Young Generation
(IRE) (see 8. Sup. p : 10)
2013 (Apr 15), b, f, SIMRA by Kurtiniadis (IRE)
Oya Sabay
ARİFE , gr , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Big Party (IRE), out of Silver Fast (GB), by Greensmith (GB) (see 8. Sup. p
: 10)
2013,dead foal, by Oğlumemre
ARİSTAGÜL , b , 2007 , bred by Orhan Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 10)
2013 (Jan 28), b, c, POWER TIME by Ronaldinho
Orhan Bekmezci
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see
8. Sup. p : 10)
İsmail Kazım Kastar
2013 (May 08), b, c, ARCHMAN by Attacante
10
Kısraklar - Broodmares
ARMANİ , b , 2000 , bred by Niko Atanasyadis, by Manila (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 10)
2013 (Feb 12), b, f, GÜN ANA by Halicarnassus (IRE)
Umur Özarar
ARRIVATA , ch , 2007 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Ameena (USA), by Irish River (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 5)
2013 (Feb 05), b, f, ASİLDİYE by El Salvador
Haşim Tınas
ARSOL , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Daggers Drawn (USA), out of Lumiere Du Soleil (GB), by Tragic Role
(USA) (see 8. Sup. p : 10)
İsmail Kazım Kastar
2013 (Feb 05), b, f, ARCANTE by Attacante
ARSUZ , ch , 2005 , bred by Emin Çılgın, by Always A Classic (CAN), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 8. Sup. p : 10)
2013 (May 09), b, f, NEVİŞAH by Luxor
Mehmet Ulusoy
ARWA , b , 2006 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN) (see 8.
Sup. p : 11)
2013 (Mar 13), b, c, İHTİYAR DELİKANLI by Al's Theatre (USA)
Kasım Ercan Ekenler
ARYAM , gr , 2001 , bred by Şerife İnci Polatyar, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 8. Sup. p : 11)
2013 (Mar 09), gr, c, ARNAVUT BEYİ by Pan Rıver
Müge Aracı
ARYUŞ , b , 2002 , bred by Şerife İnci Polatyar, by Royal Abjar (USA), out of Zephaniah (IRE), by Ajraas (USA) (see 8. Sup. p
: 11)
2013, barren to Medya
AS FLARE , b , 2006 , bred by Sedat Şentürk, by Strike The Gold (USA), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 7. Sup. p :
10)
2013 (Mar 07), b, c, PERFECTO SON by Perfecto
Engin Alagöz
ASAFA (IRE) , b , 2004 , bred by Redmondstown Stud, by King's Best (USA), out of Azra (IRE), by Danehill (USA) (see 7.
Sup. p : 10)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2013 (Apr 24), b, f, by Victory Gallop (CAN)
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by
Be My Guest (USA) (see 7. Sup. p : 10)
2013 (Mar 18), b, c, BEST GUNNER by Sümen
Yasemin Topçu
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) , b , 1999 , bred by Mıss Anne Marıe O'Meara, by Mukaddamah (USA), out of Nancy Drew
(IRE), by Sexton Blake (IRE) (see 8. Sup. p : 11)
İsmail Kazım Kastar
2013 (Feb 05), b, c, AROIDI by Avangard (IRE)
Died in 2013
ASARTE , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see
8. Sup. p : 11)
2013, barren to Yonaguska (USA)
11
Kısraklar - Broodmares
ASETON , b , 2006 , bred by Ali Rana Bekpınar, by Shining Steel (GB), out of Our Desdemona (GB), by Emperor Jones (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 104)
Ali Rana Bekpınar
2013 (Mar 22), b, f, ETER by Powerscourt (GB)
ASFALYA , b , 2007 , bred by Şenol Gümüşdere, by Mujtahid (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 106)
2013 (Mar 05), ch, f, GİZEM SULTAN by River Special (USA)
İmam Bakır Toydemir
ASİKIR , gr , 2007 , bred by Onur Homurlu, by Sea Hero (USA), out of Yamis, by Distant Relative (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
133)
2013,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
ASİLZADE , b , 2009 , bred by Yaman Zingal, by Manila (USA), out of Kınalım, by Centroline (GB) (see 5. Sup. p : 62)
2013 (May 28), ch, c, UNCHAIN MY HEART by Harputlu Gaggoş
Niyazi Azın
ASYAM , ch , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Galetto (FR), out of West Gun (USA), by Gone West (USA) (see 8. Sup. p
: 11)
İnci Özdemir
2013 (Mar 22), ch, f, by Mountain Cat (USA)
AŞKINA İSYANKAR , b , 2005 , bred by Serkan Çankaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kuyrukluyıldız, by Orak (see 8. Sup. p
: 12)
2013,early abortion, by Powerscourt (GB)
AŞKİTO , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p : 12, 196)
2013 (Apr 18), b, c, KİMSİN by Scream To Scream (IRE)
Seyhan Erkan
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 7. Sup. p : 10)
2013,early abortion, by Gold For Lady
ATAKHANIM , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Yalancı Sonbahar, by Shining Steel (GB)
(see 8. Sup. p : 12)
İbrahim Atak
2013 (Apr 19), b, f, ANFIELD ROAD by Bosporus (IRE)
ATAY HATUN , b , 2006 , bred by Metin Atay, by Bin Ajwaad (IRE), out of Biriz (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 8. Sup. p
: 12,196)
2013 (Apr 25), ch, f, KAVUNİÇİ by Leventcan
Muzaffer Necef
ATEŞ SULTAN , b , 2008 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 4. Sup. to v 3,
p : 21)
Mustafa Ateş
2013 (Jan 10), b, f, DEAR NANCY by Scream To Scream (IRE)
Died in 2013
ATEŞHATUN , b , 2005 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 8. Sup. p : 12)
Mustafa Ateş
2013 (Jan 07), ch, f, FRIENDLY NANCY by Cuvee (USA)
12
Kısraklar - Broodmares
ATEŞİN KIZI , b , 2004 , bred by İlknur Muazzez Demir, by Marlin (USA), out of Ana Kraliçe, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p
: 8)
Kazım Yararel
2013 (Apr 18), b, c, AVOKADO by Halicarnassus (IRE)
ATHALIA , b , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
(see 8. Sup. p : 12)
Ömer Halim Aydın
2013 (Feb 28), b, c, by Perfect Storm
ATTRACTIVE , b , 2002 , bred by Osman Hattat, by Sea Hero (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 8.
Sup. p : 12)
2013 (Mar 05), b, c, ÇARINOĞLU by Tsar
Yusuf Erkut Ersever
AUGURI , ch , 2008 , bred by Kenan C. Daysal and Mustafa Cesurlar, by Sea Hero (USA), out of Mıss Lara, by Strike The
Gold (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 77)
2013 (Mar 25), ch, c, YILMAZ EFE by Bosporus (IRE)
Mustafa Cesurlar
AURA , ch , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 7. Sup. p : 11)
Tarık Aydın
2013 (Apr 28), ch, f, MAJULI by Victory Gallop (CAN)
Died in 2013
AURORA LIGHTS (GB) , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v :
46, p : 721 ), by Fantastic Light (USA), out of Sweet Revival (GB), by Claude Monet (USA)
2013 (Apr 09), b, c, SERSERİ by Bushranger (IRE)
Süleyman Bülent Karabağlı
AUTUMN RIDGE (USA) , ch , 2002 , bred by High Creek Farm, by Thunder Gulch (USA), out of Vilikaia (USA), by Nureyev
(USA) (see 8. Sup. p : 12)
Ömer Halim Aydın
2013 (Feb 10), b, c, KADEEM by Perfect Storm
Died in 2013
AY KARAN , b , 2003 , bred by Yunus Karan, by Golden Knıght, out of Papatya I, by Barbar (see 8. Sup. p : 12,196)
2013,dead foal, by Grand Ekinoks
AYAZMAYELİ , b , 1997 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz, by Ottoman, out of Tezel, by Hakan I (see 8. Sup. p : 13)
2013 (Jan 11), b, f, GALLOPING SEVGI by Berathan
Hamiyet Kavaz
AYBEK HATUN , ch , 2006 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see 8.
Sup. p : 13)
2013 (Jan 13), b, c, YILMAZHAN by Victory Gallop (CAN)
Yılmaz Cahit Aybek
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 7. Sup.
p : 11)
Kayhan Altınöz
2013 (Mar 26), b, f, LAST SPEED by Mountain Cat (USA)
AYPARE , ch , 2005 , bred by Erman Çıkıllı, by Strike The Gold (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 7.
Sup. p : 12)
2013, barren to Tony Montana
13
Kısraklar - Broodmares
AYPİKE , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Mujtahid (USA), out of Hayabusa, by Red Route (GB) (see 7. Sup. p : 12)
2013 (Mar 09), b, c, NORTHERN STORM by Perfect Storm
Cüneyt Doğan
AYRILMA ZAMANI , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Reckless (GB), by Mystiko
(USA) (see 8. Sup. p : 13)
2013 (Apr 23), b, f, İMBAT by Fıorıto
Hamdi Özşahin
AYSIZ GECEM , ch , 2002 , bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 8. Sup. p : 13)
2013 (Mar 26), b, f, SNOWFLOWER by Yonaguska (USA)
Erkan Gündüz and Kadir Selvitopu
AYSULTAN , ch , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Mujtahid (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see
8. Sup. p : 13)
2013 (Apr 23), b, c, NIGHT OF THE OCEAN by Bin Ajwaad (IRE)
Kenan Cevat Daysal
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 13)
Selda Karaca İnal
2013 (Apr 27), b, f, JACQUELINY by Bosporus (IRE)
AYVA SARI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Anabaa Blue (GB), out of Slander (USA), by Miswaki (USA) (see 8. Sup.
p : 13)
2013 (Mar 09), b, f, ANDURIL by Victory Gallop (CAN)
Adem Erdölek
AZUMİ , b , 2005 , bred by Duygu Fatura Oluk, by Sri Pekan (USA), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN) (see
8. Sup. p : 13)
2013 (Apr 21), b, c, HANSHI by Bin Ajwaad (IRE)
Duygu Fatura Oluk
BABİLYON , b , 2003 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p : 14)
2013 (Mar 17), b, c, UÇAR by Marlin (USA)
Mehmet Cihat Gürüz
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 14)
2013, barren to Teeth To Teeth (IRE)
BACHELETTE (IRE) , b , 2006 , bred by John O'Connor, by Bachelor Duke (USA), out of Magic Feeling (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 8. Sup. p : 14)
Adsız Doğan Ekmekçi
2013 (Feb 20), b, c, by Powerscourt (GB)
BACIM , b , 2002 , bred by Aysel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Chebba, by Armanasco (IRE) (see 8. Sup. p : 14)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 8. Sup. p : 14)
2013 (Mar 27), b, c, XDRIVE by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
BACKDRAFT (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Titus Livius (FR), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE)
(see 8. Sup. p : 14)
2013 (Mar 06), b, f, LADY HUNTERS by Yonaguska (USA)
14
Gökçe Dinçtürk
Kısraklar - Broodmares
BADE , ch , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 8. Sup. p : 14)
2013 (Apr 23), b, f, GONDOR by Unaccounted For (USA)
Adem Erdölek
BADELAL , ch , 2006 , bred by Tayral Tutumlu, by Night Shift (USA), out of Emerald Cut (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 8. Sup. p : 14)
2013 (Feb 11), b, f, INVINCIBLE LION by Victory Gallop (CAN)
Muzaffer Buğdaycı
BAHARAT , b , 2009 , bred by Nevzat Seyok, by Rail Link (GB), out of Spice Gardens (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 5.
Sup. p : 113)
2013 (Apr 30), ch, c, DEAD PAN by Pan Rıver
Nevzat Seyok
BAK , b , 2004 , bred by Acar Yıldırım, by Red Bishop (USA), out of Bahtiyar (USA), by Alwuhush (USA) (see 8. Sup. p : 14)
2013 (Jan 17), b, c, by Dai Jin (GB)
Metin Günday
BAKAN CAN , gr , 2006 , bred by Muzaffer Bayar, by Velociraptor (GB), out of Mıss Yes, by Mıster Mo (see 8. Sup. p : 15)
2013 (Mar 28), gr, f, KISS OF THE WIND by Malkoçoğlu (USA)
Yasin Çıkman
BAKHTAWAR (IRE) , b , 2004 , bred by Genesis Green Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v :
45, p : 1274 ), by Lomitas (GB), out of Vayavaig (GB), by Damister (USA)
2013 (Mar 28), ch, f, SEPTEMBER WIND by Showcasing (GB)
Murat Er
BALIK PEARLS (GB) , b , 2003 , bred by T. K.& Mrs P. A. Knox, by Xaar (GB), out of Miss Mercy (IRE), by Law Society
(USA) (see 8. Sup. p : 15)
Hayrullah Doğan
2013 (Apr 13), b, f, by Kaneko
Died in 2013
BALIKÇIL (GB) , b , 1999 , bred by A. H. Bennet, by Never So Bold (IRE), out of Gentle Gain (GB), by Final Straw (GB) (see
8. Sup. p : 15)
2013 (Mar 29), b, f, AWARD LOVER by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
BALİYA , b , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Thunder Fırst, by Thunder Bolt I (see 1. Sup. to v 3,
p : 175)
2013,early abortion, by Cuvee (USA)
BALLIAMO (IRE) , b , 1998 , bred by Scuderia Super Kıng S R L, by Royal Academy (USA), out of Gracieuse Majeste (FR),
by Saint Cyrien (FR) (see 8. Sup. p : 15)
2013, no return to De Nıro
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p : 15)
2013 (Feb 03), b, f, SEVİM TEYZE by Ocean Crest (USA)
Mehmet Fatih Türktaş
BALTAKÖYLÜ , ch , 2007 , bred by Erdoğan Atay, by Royal Abjar (USA), out of Süperkız, by Süpertay (see 7. Sup. p : 14)
2013 (Apr 13), ch, c, ÜNSAL EFE by Golden Sun
Gönen Aras
15
Kısraklar - Broodmares
BALTICA (IRE) , b , 2002 , bred by Ammerland Gestut KG, by Sadler's Wells (USA), out of Borgia (GER), by Acatenango
(GER) (see 8. Sup. p : 15)
2013 (May 10), ch, c, FELEMEZ AĞA by Okawango (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
BANDİL , ch , 2004 , bred by Şevket Erkan Şar and Şafak Dil, by Strike The Gold (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 8. Sup. p : 15)
2013 (Mar 30), b, c, TOPRAKHAN by Mountain Cat (USA)
Gökhan Alveroğlu
BANKBOOK , b , 2007 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Ilinska (IRE), by Nashwan (USA) (see 8. Sup. p : 15)
2013 (Apr 10), b, f, RINDAMIN by Kaneko
Turan Ülke
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 8. Sup. p : 15)
Faruk Tınaz
2013 (Feb 15), b, c, BARB FACE by Scarface
BARTROBEL , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Honey Church (USA), by Bering (GB) (see 6. Sup.
p : 15)
2013 (May 03), b, c, WOLF PRINCE by High Chaparral (IRE)Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
BARETTO , ch , 2007 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Handsome Star (IRE), out of Legal Alıen, by Dernier Empereur (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 70)
2013 (Feb 14), b, f, BAHTIM by Flıer's Fantasy
Volkan Emre Onay
BAŞKIZ , b , 2007 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Kazbek (FR), out of Başsultan, by Gökhan (see 8. Sup. p : 16)
2013,early abortion, by Kaneko
BAŞTACI , ch , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 8. Sup. p : 16)
2013 (Apr 12), b, f, BAŞ ÜSTÜNE by Bin Ajwaad (IRE)
Yasemen Tuncer
BAYBURT GÜZELİ , b , 2000 , bred by Hüseyin Erdem, by Sarisaka (GB), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see
8. Sup. p : 16,197)
2013 (Mar 21), b, c, KABADAYI KILIÇ by Hanaş
Fatih Kocaman
BAYIR GÜLÜ , ch , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Strike The Gold (USA), out of Fine Print (IRE), by Taufan
(USA) (see 8. Sup. p : 16)
2013 (Feb 14), ch, f, TİBO by Faırson
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
BAYONETTE , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 8. Sup. p :
16)
2013 (May 13), ch, f, ALAGÜL by Always A Classic (CAN)
Murat Ersin Şeremetoğlu
BE BOP ALOHA (GB) , b , 2002 , bred by Henry And Mrs Rosemary Moszkowicz, by Most Welcome (GB), out of Just Julia
(GB), by Natroun (FR) (see 6. Sup. p : 16)
Cem Atılgan
2013 (Apr 05), b, c, ABANT LAKE by Kurtiniadis (IRE)
16
Kısraklar - Broodmares
BE HAVE , b , 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 8. Sup. p : 16)
Süleyman Şire
2013 (May 11), ch, f, OCEAN GIRL by Cuvee (USA)
BE SMART , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 6. Sup. p : 16)
2013,dead foal, by Flying Boy (IRE)
BEATRIX (IRE) , b , 2004 , bred by Maurice Burns, by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 7. Sup. p : 15)
2013 (Mar 31), ch, c, JAMES BOND by Kaneko
Cengizhan Gödek
BEATTE JUICE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 8.
Sup. p : 16)
2013, barren to Powerscourt (GB)
BEBEĞİM , b , 2000 , bred by İbrahim Tamer, by Abbas, out of Klara I, by Koca Yusuf (see 5. Sup. p : 13)
2013 (May 02), b, c, YİĞİT ARDA by Karabeyhan (GB)
Mustafa Yılmaz
BEBEK CAFE , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan
(see 8. Sup. p : 17)
Ali Çetin Özçılnak
2013 (Mar 27), b, c, EZBERBOZAN by Lion Heart (USA)
BEDEHALA , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Red Bishop (USA), out of Glass Harmonica (USA), by Miswaki (USA) (see
7. Sup. p : 15)
2013, barren to Faırson
BEELINE , ch , 2007 , bred by Tayral Tutumlu, by Royal Abjar (USA), out of Ashley, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p : 17)
2013,early abortion, by Kaneko
BEFORE ME , b , 2007 , bred by Kayahan Köylü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 43)
2013, barren to Pressing (IRE)
BEFUDDELED (USA) , b , 2004 , bred by Anstu Farm LLC, by Tiznow (USA), out of Tugger (USA), by Twining (USA) (see
8. Sup. p : 17)
2013 (Mar 13), b, f, LADY AVATAR by Yonaguska (USA)
Fatma Erinç
BELAMİ , gr , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Fusaichi Pegasus (USA), out of Inbuilt Beauty (USA), by Giant's Causeway
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
Tamer Koldaş
2013 (Apr 28), ch, f, MAGIC PEARL by Dai Jin (GB)
BELCE , b , 2006 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Bijou D'inde (GB), out of Canantay, by Süpertay (see 7. Sup. p : 15)
2013 (Apr 27), b, f, AYŞOM by Pressing (IRE)
Akın Torunlu
17
Kısraklar - Broodmares
BELGİNİM , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA)
(see 8. Sup. p : 17)
2013 (May 01), ch, c, LİKAPA by Bosporus (IRE)
İskender Demirci
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 8. Sup. p : 17)
2013, barren to Sports Hero (USA)
BELİT , b , 2000 , bred by Mustafa Tokgöz, by Abbas, out of Pashmına, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 17)
Coşkun Yıldız
2013 (Mar 26), b, c, STAR PEKAN by Sri Pekan (USA)
BELLA RAGAZZA , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Mırage, by Gerald Martin
(IRE) (see 7. Sup. p : 16)
Serkan Karakılıç and Resul Ünlü
2013 (Jan 28), ch, f, ÇAVBELLA by Cuvee (USA)
BELLE EPOCH (GB) , b , 2006 , bred by Belgrave Bloodstock & Sphere Bloodstock, by Sadler's Wells (USA), out of Solaia
(USA), by Miswaki (USA) (see 8. Sup. p : 17)
2013 (Mar 15), b, c, JUNIOR PAN by Pan Rıver
Nevzat Seyok
BELLEGARDE , ch , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Belle Maniere (USA), by Northern Baby (CAN)
(see 8. Sup. p : 17)
2013,slipped foal, by Pan Rıver
BELLINI ROSE (IRE) , b , 2007 , bred by Five Horses Ltd, by Bertolini (USA), out of Prospectress (USA), by Mining (USA)
(see 8. Sup. p : 17)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
2013 (Mar 18), ch, f, MIMOSA ROSE by Dai Jin (GB)
BEN-U-SEN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Manila (USA), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 8. Sup. p : 18)
2013,dead foal, by Sri Pekan (USA)
BEN BEN , b , 2006 , bred by Behçet Homurlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Çavlan, by Mujtahid (USA) (see 8. Sup. p : 18)
2013,c,dead, by Faırson
BENEDICT , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Marlin (USA), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 7. Sup.
p : 16)
İlhami Gültepe
2013 (Mar 20), b, f, MEMORABLE by Okawango (USA)
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 7. Sup. p : 16)
2013, no return to Lion Heart (USA)
BERAY TÜTÜN , ch , 2007 , bred by Erman Çıkıllı, by Mountain Cat (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 56)
Süreyya Baytınaz
2013 (May 02), b, c, GHANA by Dehere (USA)
18
Kısraklar - Broodmares
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings, by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme
(USA) (see 8. Sup. p : 18)
Lithosan Basım Yayım Abl. S.Tic.A.Ş.
2013 (Mar 24), b, f, SWEETIE by Sri Pekan (USA)
BERNICE , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by West By West (USA), out of Tekero (GB), by
Muhtarram (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2013 (Apr 12), b, c, COPPERHEAD by Yonaguska (USA)
Bilgin Akman and Emre Demir
BERRAKSU , b , 2005 , bred by Nasri Artar, by Sri Pekan (USA), out of Özlemcan, by Palace Pageant (USA) (see 8. Sup. p :
18)
2013 (Feb 15), b, c, KIZILŞAHİN by Unaccounted For (USA)
Nasri Artar
BERRİN , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tweety, by Indian Ridge (IRE) (see 6. Sup.
p : 18)
2013 (May 10), b, c, TUHUEFE by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
BERSUDE , b , 2004 , bred by Muammer Öğüt, by Galetto (FR), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p : 18)
Ahmet Özçılnak
2013 (May 21), b, f, BOZBÖRÜ by Powerscourt (GB)
BERVA , b , 2004 , bred by Yaman Zingal, by West By West (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 8. Sup. p :
18)
2013 (Mar 07), b, c, HARPUTLU by Harputlu Gaggoş
Hikmet Ali Ataman
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 8. Sup. p : 18)
2013 (Mar 16), b, f, MELEĞİM by Balboa
Fatma Şanslı
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by
Roberto (USA) (see 8. Sup. p : 18)
2013 (Jan 23), ch, c, DAĞDEVİREN by Ronaldinho
Orhan Bekmezci
BEST MODEL , ch , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough (USA)
(see 8. Sup. p : 18)
2013 (Feb 04), b, f, AUF WIEDERSEHEN by Evoke (USA)
Veysel Kahraman
BESTSELLER , b , 2004 , bred by Ömer Kaçağan, by My Volga Boatman (USA), out of Fontenoy (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 8. Sup. p : 18)
2013,slipped foal, by Dai Jin (GB)
BEŞİ BİR YERDE , b , 2005 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Mujtahid (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see 8. Sup. p :
19)
2013, barren to Mountain Cat (USA)
BETHESNA , ch , 2004 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Sea Hero (USA), out of Paşasoylu, by Bachelor Party (IRE) (see 7.
Sup. p : 17)
2013 (Jan 13), b, c, UMUT YOLCUSU by Scream To Scream (IRE)
19
Hüseyin Sime
Kısraklar - Broodmares
BEVERLY DANCER , ch , 2007 , bred by Levent Nuri Gelgin, by Royal Abjar (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 98)
Hatice Yıldız
2013 (Apr 06), ch, f, SHINING DANCER by Luxor
BEVERLY HILLS , b , 2005 , bred by Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu, by River Special (USA), out of Charming Dream
(IRE), by Nordico (USA) (see 8. Sup. p : 19)
Mertkan Kantarmacı
2013 (Apr 22), ch, c, MY KRAKOW by Bosporus (IRE)
BEYAZ GELİNCİK , gr , 2006 , bred by Erman Çıkıllı, by Manila (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p : 19)
Erman Çıkıllı
2013 (Apr 22), gr, c, by Bin Ajwaad (IRE)
BEYAZ SU , b , 2008 , bred by Yalçın Aslan, by Ocean Crest (USA), out of Golden Spırıt, by Bin Ajwaad (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 46)
2013 (May 27), b, c, KEMALİM by Karabeyhan (GB)
Nedim Bayrak
BEYKIZ , b , 2002 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Emerald Dancer (USA), by Green Dancer (USA) (see 8.
Sup. p : 19)
2013, barren to Victory Gallop (CAN)
BICIRIK , ch , 1998 , bred by Alfred Roidi, by Royal Bequest (CAN), out of Bit Of A Fiddle (IRE), by Stradavinsky (IRE) (see
7. Sup. p : 18)
Ramazan Yıldız
2013 (May 23), b, c, KUMCAMET by Banknote (GB)
BIELLA , b , 2008 , bred by Raşit Tevfik Şerifoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Şerbetli, by Common Grounds (GB) (see 8.
Sup. p : 19)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2013 (Apr 06), b, f, SOLDANA by Royal Abjar (USA)
BIG SEA , b , 2005 , bred by Sedat Şentürk, by Always A Classic (CAN), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 8. Sup. p :
19)
2013 (Feb 04), b, f, BLACK OF WESTPORT by Velociraptor (GB)
Erol Gökkaya
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , bred by Josham Farms Limited, by Danzig (USA), out of Bimini Blues (USA), by Cure
The Blues (USA) (see 7. Sup. p : 18)
2013 (Feb 11), b, c, KHOR KALBA by Okawango (USA)
Fedai Kahraman
BIN QUEST , b , 2006 , bred by Hüseyin Çetin, by Bin Ajwaad (IRE), out of Verde, by Ohio Dancer (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
150)
2013 (Feb 13), b, c, MILFORD SOUND by Zambezı
Hüseyin Çetin
BİN GÜL , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mıss Gülümsün, by Young Prınce (see 8. Sup. p : 19)
Ziya Şemenoğlu
2013 (Jun 20), b, c, FIRE FLY by Competus
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 8.
Sup. p : 20)
2013 (Apr 02), b, c, BADARBUNGA by Victory Gallop (CAN)
20
Tayral Tutumlu
Kısraklar - Broodmares
BİR BEN STAR , ch , 2005 , bred by Müthiş Ölçer, by West By West (USA), out of Buğselen, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p :
27)
2013 (Feb 01), b, f, ATEŞ BÖCEĞİM by Ocean Crest (USA)
Müthiş Ölçer
BİR DAHA , b , 2006 , bred by Eyüp Süleyman Sanver, by Natıve Procıda, out of Invitation (GER), by Nebos (GER) (see 8.
Sup. p : 20)
Hatice Uğur Sanver
2013 (Apr 18), b, c, RUN AGAIN by Luxor
BİRCE , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 6. Sup. p : 19)
2013 (Apr 19), b, c, YILDIRIM ŞAH by Eagle Eyed (USA)
Aloş Yıldırım
BİRİCİK KARAN , b , 2007 , bred by Yunus Karan, by Royal Abjar (USA), out of Karan Tay, by Natıve Procıda (see 8. Sup. p
: 20)
2013 (Apr 02), ch, c, DANGER BOY by Luxor
Yunus Karan
BİRSEN HANIM , b , 2006 , bred by Nevzat Ünlü, by Sea Hero (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 8. Sup. p : 20)
2013 (Feb 23), b, c, SADO BY SADO by Kaneko
Nevzat Ünlü
BİRSU , b , 2007 , bred by Ahmet Aksencer, by Unaccounted For (USA), out of Şuşalı Kız, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p :
20)
2013 (Apr 25), ch, c, NURİ BEY by Sea Hero (USA)
Aslan Savaşan
BLACK BLOOD , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood
Forest (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 37)
2013,dead foal, by Prınce Of Eulleup
BLACK ISLAND , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of Ceilidh Jig (IRE), by General Monash
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 24)
2013,early abortion, by Yonaguska (USA)
BLACK SHADOW , b , 1997 , bred by Osman Hattat, by Persian Bold (IRE), out of Spring Carnival (USA), by Riverman
(USA) (see 8. Sup. p : 21)
2013,early abortion, by Red Bishop (USA)
BLACK TULIP , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Statue Of Liberty (USA), out of Celebrity Style (USA), by
Seeking The Gold (USA) (see 8. Sup. p : 21)
2013 (Apr 12), b, f, PRETTY TULIP by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
BLACK TYPE (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Second Term (IRE), by Second Set
(IRE) (see 8. Sup. p : 21)
2013 (Apr 23), b, f, MUSTANG SALLY by Scream To Scream (IRE)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
BLONDE GIRL , ch , 2007 , bred by Mehmet Oktay Arıcan, by Dinyeper (GB), out of Rainelle (GB), by Rainbow Quest
(USA) (see 8. Sup. p : 21)
2013 (Apr 02), b, f, HEREGÜZELİ by Halicarnassus (IRE)
Celal Ersoy
21
Kısraklar - Broodmares
BLOODY MOON (IRE) , gr , 1998 , bred by Denis Phelan Jnr, by Goldmark (USA), out of Rarely Irish (USA), by Irish Tower
(USA) (see 7. Sup. p : 19)
2013 (Feb 16), b, f, GAZİ SULTAN by Victory Gallop (CAN)
Servet Erbaşı
BLUE JEANS , ch , 2009 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see 5. Sup. p :
86)
2013 (Apr 17), b, c, HARPUTLU AĞA by All For Osman
Mehmet Çelik
BLUE LADY , b , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Bluebird (USA), out of Frisky Lady (GB), by Magic Ring (IRE) (see 8. Sup.
p : 21)
Tamer Koldaş
2013 (Mar 26), ch, f, SINGAPORE SLING by Dai Jin (GB)
BLUE LIGHTENING , ch , 2009 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 5. Sup. p : 35)
2013 (Mar 27), ch, f, LION BLEU by Lion Heart (USA)
Ahmet Kavran
BLUE MOON , b , 2008 , bred by Gençay Dilek Emirsoy, by West By West (USA), out of Lıfechaın, by Abbas (see 4. Sup. to v
3, p : 68)
2013 (May 19), b, c, GABRİELMOON by Nuhbaba
Hasan Öge
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see 7. Sup. p : 19)
2013 (Apr 23), ch, f, KIZIL IRMAK by Commoner
Mustafa Aslan
BLUEBIRD DAY (IRE) , gr , 1999 , bred by Tullamaine Castle Stud And Partners foaled in IRE and imported from USA in 2012,
( see GSB v : 44, p : 679 ), by Sadler's Wells (USA), out of Desert Bluebell (GB), by Kalaglow (IRE)
2013 (Mar 07), b, c, KARA NEZİR by Dai Jin (GB)
İsmail Hadioğlu
BLUSHING DOE (USA) , ch , 2005 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Hero's Love (USA), by Hero's
Honor (USA) (see 8. Sup. p : 21)
Murat Kadaifçioğlu
2013 (Apr 27), ch, c, NEGRONI by Dai Jin (GB)
BON VOYAGE , ch , 2006 , bred by Hayrullah Doğan, by Mujtahid (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 8.
Sup. p : 21)
Hayrullah Doğan
2013 (Mar 02), ch, c, by Lion Heart (USA)
BONA DEA (IRE) , b , 2000 , bred by Epona Bloodstock Ltd, by Danehill (USA), out of Sweet Justice (IRE), by Law Society
(USA) (see 8. Sup. p : 21)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Apr 17), b, f, BESTEREK by Kaneko
BOND PRINCESS (USA) , gr , 2005 , bred by Philip Matthews & Karen Matthews, by Trippi (USA), out of Leggy Super Model
(USA), by Vigors (USA) (see 8. Sup. p : 22)
Tevfik Çelikoğlu
2013 (May 23), b, c, YOUNG BOND by Yonaguska (USA)
BONNE NOUVELLE , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by
Night Shift (USA) (see 8. Sup. p : 22)
2013,early abortion, by Ilgazhan
22
Kısraklar - Broodmares
BONORVA (IRE) , b , 2003 , bred by Citadel Stud, by Grand Lodge (USA), out of Cortona (IRE), by Caerleon (USA) (see 8.
Sup. p : 22)
2013 (Mar 23), ch, f, by Win River Win (USA)
Angelica Demos Sponza
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , bred by G. Watts Humphrey Jr., by Giant's Causeway (USA), out of Tutorial (USA), by
Forty Niner (USA) (see 8. Sup. p : 22)
İsmail Hadioğlu
2013 (Apr 19), b, f, KAVAZAR by Bin Ajwaad (IRE)
BORDERS BELLE (IRE) , b , 1998 , bred by Floors Farming And Mrs Sarah Speke, by Pursuit Of Love (GB), out of Sheryl
Lynn (GB), by Miller's Mate (GB) (see 8. Sup. p : 22)
2013, barren to All The Good (IRE)
BORN SHINING , gr , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Shining Image (FR), by George
Thomas (see 8. Sup. p : 22)
2013, barren to Halicarnassus (IRE)
BOYSTAR , b , 2005 , bred by Ziya Şemenoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 40)
2013 (Mar 25), b, c, GECE KUŞU by Medya
Mustafa Korkmaz
BÖZÜYÜKLÜ , b , 2003 , bred by Ahmet Değişmez, by Private Tender (GB), out of Nesij, by Eastern Dancer (GB) (see 7. Sup.
p : 20)
2013,early abortion, by Moon Khan
BRIBISCUIT (USA) , b , 2003 , bred by North Wales LLC & Darley Stud Management LLC, by Machiavellian (USA), out of
Astrologica (ARG), by Senor Pete (USA) (see 8. Sup. p : 22)
2013 (Apr 17), b, f, KOŞAN KIZ by Luxor
Engin Alagöz
BROADWAY GIRL , gr , 2007 , bred by Orhan Tanatar, by Mountain Cat (USA), out of Aslinaz (GB), by Efisio (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 10)
İhsan Doğrutekin
2013 (Mar 21), gr, c, FELEKSOR by Perfect Storm
BUBBLE GUM , b , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 8.
Sup. p : 23)
Baran Düçem Cemiloğlu
2013 (Feb 21), b, f, SASUNSI by Bosporus (IRE)
BUCA GÜZELİ , ch , 2003 , bred by Ersen Kuru, by Royal Abjar (USA), out of No Kıddıng, by Bachelor Party (IRE) (see 6.
Sup. p : 21)
Kenan Elaldı
2013 (Feb 10), b, f, BENGÜ by Mountain Cat (USA)
BUDAPEST (GER) , b , 1998 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Blumme (CHI), by Jadar (CHI) (see 8.
Sup. p : 23)
2013 (Apr 24), b, f, MERZUKA by Lion Heart (USA)
Duygu Fatura
BUĞSELEN , b , 1995 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Barbar, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (see 8. Sup. p :
23)
Saadet Dıblen
2013 (May 13), b, c, by Unaccounted For (USA)
23
Kısraklar - Broodmares
BULLSEYE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see 8.
Sup. p : 23)
2013 (Feb 06), b, f, KARAYELİN İZİ by El Salvador
Haşim Tınas
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 8. Sup.
p : 23)
2013 (Apr 09), ch, c, EFE KHAN by Kaneko
Murat Karabulut
BURAT , b , 2006 , bred by İhsan Erturgut, by Unaccounted For (USA), out of Pizzazz (GB), by Unfuwain (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 108)
2013 (Apr 01), b, c, YUSUFHAT by Salvatore
Mehmet Korkmaz
BURCU YELİ , b , 2002 , bred by H. Hüseyin Kavaz, by Barnato (USA), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see 8. Sup. p : 23)
2013 (Jan 26), b, f, GALLOPING RIVER by Berathan
Hamiyet Kavaz
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 8. Sup. p : 23)
2013 (May 30), ch, c, DÖRT KÖŞE by Leventcan
Muzaffer Necef
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 7. Sup. p
: 21)
2013,slipped foal, by Faırson
BURSALI , ch , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal, by Lockton (GB), out of Hazalhatun, by Eagle Eyed (USA)
(see 8. Sup. p : 23)
2013 (May 28), ch, f, ROJBİN by Fantastic Fellow (USA)
Erdal Kölen
BURUNÖREN , b , 2004 , bred by Sadettin Atığ, by Toyota I, out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 8. Sup. p : 23)
2013,early abortion, by Scream To Scream (IRE)
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 7.
Sup. p : 21)
2013 (May 15), b, f, FOTON by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
BUSİ , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 8. Sup. p : 23)
2013 (Feb 27), b, f, ŞAHDİLDAR by Golden Sun
Ayşe Kundakçı
BÜYÜK GÖL , b , 2005 , bred by Yaşar Gölbaş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Spanish Guitar (IRE), by Doyoun (IRE) (see 8.
Sup. p : 24)
2013 (Apr 05), b, c, SKY PRINCE by Spıtfıre
Yüksel Bulut
BY MY SIDE , ch , 2001 , bred by Sadullah Teoman, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 8.
Sup. p : 24)
2013, barren to Halicarnassus (IRE)
24
Kısraklar - Broodmares
BYE BYE BABY , b , 2007 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Sri Pekan (USA), out of Voleano, by My Volga Boatman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2013,slipped foal, by Mummy's Love
CABANATI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 7. Sup. p :
22)
2013 (May 30), b, f, by Oğlumemre
Yavuz Yılmaz
CABARETTE , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p : 24)
Faruk Ateş
2013 (Feb 18), b, c, RADYOCU by Sri Pekan (USA)
CAMINANDO , b , 2002 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 8.
Sup. p : 24)
2013 (Mar 04), b, c, COOGER by Victory Gallop (CAN)
Eray Hazar
CAN AYŞE , gr , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 7. Sup. p : 22)
2013 (Mar 11), gr, c, ZAPATA by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
CAN SİMA , ch , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar, by Galetto (FR), out of Bıçkıdereli, by Centroline (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
18)
2013,early abortion, by Fıorıto
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 8. Sup. p : 24)
Barış Özdoğan
2013 (Mar 19), b, f, STORY MOMENT by Luxor
CANAY (USA) , ch , 1999 , bred by McDowell Farm, by Storm Boot (USA), out of Kenergy (USA), by King Emperor (USA)
(see 8. Sup. p : 24)
2013 (Feb 21), b, f, LADY ÇİKOLATA by Sri Pekan (USA)
Metin Çalık
CANDUŞ , b , 1998 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Bachelor Party (IRE), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time
(CAN) (see 8. Sup. p : 25)
2013 (Apr 20), b, c, KOMEDYEN by Medya
Halit Ay
Died in 2013
CANITEZ , b , 2008 , bred by Tayral Tutumlu, by Le Vie Dei Colori (GB), out of Taminas Gift (GB), by Giant's Causeway
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 114)
Muzaffer Buğdaycı
2013 (Mar 23), b, f, GÖZDECAN by Powerscourt (GB)
CANOBELLA , gr , 2006 , bred by İlhan Akbaş, by George Thomas, out of Mynancy, by Bijou D'inde (GB) (see 8. Sup. p : 25)
2013 (May 02), b, f, ÖZÜMRAN by Fantastic Fellow (USA)
Alparslan Atlı
CANPARE , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 8. Sup. p : 25)
Oğuz Yalçın
2013 (Jan 11), b, f, SELF CONTROL by Powerscourt (GB)
CANSEN , b , 2004 , bred by Mustafa Köse, by Sun Music (IRE), out of İzabon, by Private Tender (GB) (see 8. Sup. p : 25)
2013,early abortion, by Spıtfıre
25
Kısraklar - Broodmares
CANTAY , b , 2005 , bred by Ferudun Koşar, by Sun Music (IRE), out of Sue, by Karpit (see 8. Sup. p : 25)
2013,slipped foal, by Win River Win (USA)
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 8. Sup. p : 25)
İsmail Hadioğlu
2013 (Apr 06), b, f, by Dai Jin (GB)
CAPRICE LOVE (IRE) , ch , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Grand Lodge (USA), out of Brooks' Quest (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 8. Sup. p : 25)
2013,early abortion, by Lion Heart (USA)
CAPTAIN'S GIRL (USA) , ch , 1999 , bred by William D. Gould, by Miswaki (USA), out of Aerturas (FR), by Manado (IRE)
(see 7. Sup. p : 23)
2013 (Apr 09), ch, c, ASLANAĞZI by Lion Heart (USA)
Can Artam
CAPUCINO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 8. Sup.
p : 25)
2013 (Feb 20), b, f, PENGUEN by Lion Heart (USA)
Nancy Kibar (Kuyumciyan)
CARAMEL , ch , 2007 , bred by Gülay Taşkıran, by Royal Abjar (USA), out of Melita (IRE), by Tagula (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 77)
Gülay Taşkıran
2013 (Feb 27), b, c, KUBANGO by Kaneko
CARAMEL CREME (GB) , ch , 2005 , bred by Normandie Stud Ltd, by Cadeaux Genereux (GB), out of Foodbroker Fancy
(IRE), by Halling (USA) (see 8. Sup. p : 26)
2013 (Apr 04), b, c, PAN CREAM by Pressing (IRE)
Nevzat Seyok
CARDENAS , gr , 2001 , bred by Rıdvan Dilmen, by Handsome Star (IRE), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 8.
Sup. p : 26)
2013 (Apr 16), ch, f, BARDAM by Lion Heart (USA)
Yaman Zingal
CARIBU , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mountain Cat (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 8. Sup. p : 26)
2013 (Feb 28), b, c, ASTRAL JOURNEY by Perfect Storm
Serdar Kemal Özçolak
CARİYEM , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Bachelor Party (IRE), out of Secring (USA), by Secreto (USA) (see
7. Sup. p : 23)
Ramazan Demirkıran
2013 (Apr 07), b, c, LION AMED by Last Son
CARLETTA , b , 2008 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Royal Abjar (USA), out of Well Proud (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 8. Sup. p : 26)
Gülsün Taşkıran
2013 (Mar 19), b, c, KUTAYHAN by Scarface
CARLY BABY , b , 2005 , bred by Bahadır Gödek, by Unaccounted For (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 8. Sup. p : 26)
2013, barren to Mountain Cat (USA)
26
Kısraklar - Broodmares
CARPENTARIA , b , 2003 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p :
26)
2013 (Jan 20), b, f, RIGA by Scream To Scream (IRE)
Sanem Kahraman (Yaman)
CARRIG GIRL (GB) , b , 2006 , bred by Azienda Agricola Patrizia foaled in GB and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v :
46, p : 299 ), by Nayef (USA), out of Hamsaat (IRE), by Sadler's Wells (USA)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Feb 13), b, c, VOLDEMORT by Aqlaam (GB)
CARRY ON ELLIE (IRE) , b , 2005 , bred by Swordlestown Stud, by Fasliyev (USA), out of Dinka Raja (USA), by Woodman
(USA) (see 7. Sup. p : 23)
Mustafa Mehmet İlhan and İrfan Ilgazlı
2013 (Mar 28), b, c, SONG BLEU by Victory Gallop (CAN)
CARTEL , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Shining Steel (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see 8. Sup.
p : 26)
2013 (Apr 10), b, c, STAR OF EMİR by Anotolıan Fıre
Şahin İpek
Died in 2013
CASA DEL BATLLE (IRE) , gr , 1996 , bred by Mrs M. A. Sanchez, by Cozzene (USA), out of Royale Bobbe (GB), by
Kaldoun (FR) (see 8. Sup. p : 26)
Ahmet Halim Celaloğlu
2013 (May 02), gr, c, BLACK ORPHAN by Banknote (GB)
Died in 2013
CASSIOPEIA , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Leyla Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Calandra, by Castle
Rising (GB) (see 7. Sup. p : 24)
2013 (Feb 06), ch, c, GRAND MONTANA by My Sea
Nedim Kisbu
CASTALIA , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Eagle Eyed (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (see 8. Sup. p : 27)
2013 (Mar 15), b, c, CUTE BOY by Velociraptor (GB)
Burcu Uyar
CAT WALK , gr , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by West By West (USA), out of Fikret, by Chilibang (GB) (see 8. Sup. p :
27)
Gökhan İnce
2013 (Feb 01), ch, f, AYZA by Kaneko
CATALOGUE , ch , 2005 , bred by Ümit Akcan, by Bijou D'inde (GB), out of Bimbarun, by Galetto (FR) (see 8. Sup. p : 27)
2013 (May 23), b, f, CATALEA by Guşav
Vedat Tezel
CATCH ME , ch , 2003 , bred by Naci Yücel Köylü, by Royal Abjar (USA), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 8. Sup.
p : 27)
2013 (Feb 07), b, c, ŞAHFIRAT by Scream To Scream (IRE)
Metin Çaldıran
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation
(IRE), by Distant Relative (IRE) (see 8. Sup. p : 197)
2013 (Apr 18), b, f, LADY DANGER by Dai Jin (GB)
Mehmet Çelik
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade
(GB), by Reform (GB) (see 7. Sup. p : 24)
2013,early abortion, by Cuvee (USA)
27
Kısraklar - Broodmares
CAZİBE HANIM (IRE) , ch , 1999 , bred by Denis Brosnan, by Spectrum (IRE), out of Classic Opera (IRE), by Lomond
(USA) (see 8. Sup. p : 27)
2013 (May 16), b, c, VICTORY CHARM by Victory Gallop (CAN)
Hakan Agar
CEHENNEM ATEŞİ , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Trexenta (IRE), by Green Desert (USA)
(see 8. Sup. p : 27)
2013 (May 01), b, f, KEMERALTI GÜZELİ by Win River Win (USA)
Faruk Ateş
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 8. Sup. p : 27)
Erdinç Saroğlu
2013 (Jan 22), b, f, OZY by Aras (IRE)
CEKA DANCER (IRE) , ch , 2005 , bred by Robert De Vere Hunt, by Danehill Dancer (IRE), out of Tidal Reach (USA), by
Kris S. (USA) (see 8. Sup. p : 27)
2013 (Apr 26), b, c, DOUBLE DAY by Velociraptor (GB)
Gülnur Gülerce
CELESTE , b , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB) (see 8.
Sup. p : 27)
2013 (Mar 26), b, c, KUTİBEYİM by Dehere (USA)
Ömer Halim Aydın
CELTIC DREAM , b , 1998 , bred by Hakan Yücetürk, by Celtic Swing (GB), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert
(USA) (see 6. Sup. p : 26)
2013 (Feb 27), b, c, WINCHESTER by Perfect Storm
Hakan Yücetürk
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 8. Sup. p :
27)
2013, barren to Kıng Alex
CESARET , b , 2009 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 5. Sup. p : 69)
2013 (Apr 16), b, c, AYTEMİZ by Sports Hero (USA)
Adem Erdölek
CEVİZ , b , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Xaar (GB), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 8. Sup. p : 28)
2013 (Apr 09), b, c, ONUREFE by Sports Hero (USA)
Nejdet Sumel
Died in 2013
CEYLANKIZ , b , 2006 , bred by Fikret Ceylan, by Strike The Gold (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA)
(see 8. Sup. p : 28)
2013 (Feb 02), b, f, DONA by Lion Heart (USA)
Fikret Ceylan
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA),
by Blood Royal (USA) (see 7. Sup. p : 25)
2013,early abortion, by Scarface
CHAMPION GIRL , b , 2008 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Kurtaran (IRE), out of Koloratur (USA), by Mt
Livermore (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2013 (Mar 26), b, c, BIG BANG THEORY by Powerscourt (GB)
28
Uğurcan Sakızlı
Kısraklar - Broodmares
CHANCE OF HISTORY , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Suyun Bige, by College Chapel
(GB) (see 8. Sup. p : 28)
2013 (Mar 20), ch, f, FADİLE by Ocean Crest (USA)
Süleyman Kar
CHARMING DREAM (IRE) , b , 1993 , bred by J. R. and A. Bell, by Nordico (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold
Lad (IRE) (see 8. Sup. p : 28)
2013 (Apr 10), b, f, CHARMING PRINCESS by Lion Heart (USA)
Ali Erden
CHARON , b , 2005 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 8. Sup. p : 28)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
2013 (Mar 24), ch, f, OCEAN EYE by Last Commander (USA)
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps, by Highest Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB) (see 8.
Sup. p : 28)
2013 (May 10), ch, c, FINE HONOR by Precıous
İrfan Suat Kutlu
CHATILA (USA) , b , 2003 , bred by Grapestock LLC, by Red Ransom (USA), out of Silvester Lady (GB), by Pivotal (GB)
(see 8. Sup. p : 28)
2013 (Mar 17), b, c, BRO by Luxor
Gençay Dilek Emirsoy
CHE SARA SARA (GB) , b , 1999 , bred by Keith Wills, by Reprimand (GB), out of Almadaniyah (GB), by Dunbeath (USA)
(see 7. Sup. p : 26)
2013 (Apr 12), b, f, DAĞLI KIZI by Bin Ajwaad (IRE)
Ali Rıza Paksoy
CHERRY FLOWER , b , 2003 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Yenisu, by Eastern Star (see 8. Sup. p :
28)
2013 (Jan 17), b, c, CIRCASSION WORIWOR by Teeth To Teeth (IRE)
Tuncay Demirtaş
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Cherry Flambe (USA), by
Explosive Red (USA) (see 8. Sup. p : 28)
2013,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
CHESTNUT , ch , 2005 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Apple Blossom, by Castle Rising
(GB) (see 8. Sup. p : 29)
Şaban Şerif Saraçoğlu
2013 (Apr 19), b, c, SPLENDID BOY by Pressing (IRE)
Died in 2013
CHI , ch , 2006 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Unaccounted For (USA), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 2)
Mustafa Doruk Yılmaz
2013 (Apr 19), b, f, CHI BOMB by Dehere (USA)
CHILI PEPPER , gr , 2006 , bred by Yervant Ütücü, by Ocean Crest (USA), out of Siboş, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 129)
2013 (Apr 01), b, f, SİYUMBİKE by Halicarnassus (IRE)
İsmail Demircan
CHILLOUT MOODS , b , 2004 , bred by Mustafa Selçuk San, by Red Bishop (USA), out of Potentially Hot (USA), by Salt
Lake (USA) (see 8. Sup. p : 29)
İrfan Babayiğit
2013 (Jan 25), b, f, RED RUBY by Halicarnassus (IRE)
29
Kısraklar - Broodmares
CHINOISERIE (GB) , b , 2005 , bred by Marquesa De Moratalla, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sensitivity (USA), by
Blushing John (USA) (see 8. Sup. p : 29)
2013 (Feb 23), b, f, VIRGINIA WOLF by Victory Gallop (CAN)
Tuğban İzzet Aksoy
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter, by Bering (GB), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 7. Sup. p
: 26)
Esra Taşkan and Saadet Kunt
2013 (Jun 23), b, f, CONFIDENTIAL by Scarface
CITADEL , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Strike The Gold (USA), out of Habinar (USA), by Southern Halo (USA) (see 8.
Sup. p : 29)
2013 (Mar 13), b, f, NO MONEY NO HONEY by Mountain Cat (USA)
Sedat Altunkılınç
CİCOLİNA , b , 2005 , bred by Tuncay Mısırlıoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güney Rüzgari (GB), by Deploy (GB) (see 7.
Sup. p : 27)
2013,slipped foal, by Akindayim (IRE)
CİHANYANDI LÜTFİYE , gr , 1992 , bred by Abdulkadir Koç, by Kılıçaslan, out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 8. Sup.
p : 29)
Levent Sarıkaya
2013 (Mar 27), b, f, DORUYEL by Luxor
CLAIR DE LUNE , b , 2007 , bred by Mehtap Ertekin, by Manila (USA), out of Eagle Girl (IRE), by Eagle Eyed (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 35)
2013 (May 10), b, f, BERİLCAN by Karabeyhan (GB)
İlker Artan
CLASSICAL GIRL , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Distant Relative (IRE), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin
(IRE) (see 8. Sup. p : 29)
2013 (May 24), b, f, HAMARAT by Unaccounted For (USA)
Tayral Tutumlu
CLOUD DANCER , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 7. Sup. p :
27)
2013 (Apr 08), b, f, FECİRA by Victory Gallop (CAN)
Onur Aydın
COCCINELLE , b , 2007 , bred by Nurbiye Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 22)
2013 (Apr 06), b, f, YILDIZIM by Scream To Scream (IRE)
Firdes Cingözler
COCONUT , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Unaccounted For (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by Night
Shift (USA) (see 8. Sup. p : 30)
Murat Erşahin
2013 (Mar 23), b, c, DESERT LION by Lion Heart (USA)
COLENELS LOVE , ch , 2007 , bred by Nedim Akagündüz, by Strike The Gold (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic
Ring (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 35)
2013 (Mar 10), b, c, HILL HEAD by Powerscourt (GB)
Nedim Akagündüz
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see
8. Sup. p : 30)
2013 (Apr 02), b, f, KAKUMEI by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
30
Kısraklar - Broodmares
CONCORDE KISS (USA) , b , 2007 , bred by Stratford Place Stud, by Harlan's Holiday (USA), out of Saraa Ree (USA), by
Caro (IRE) (see 8. Sup. p : 30)
2013 (Apr 13), b, c, PARANOID by Victory Gallop (CAN)
Murat Mergin
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 7. Sup. p :
28)
2013 (Mar 23), b, c, STALWART by Scarface
Erkan Gündüz and Kadir Selvitopu
CONFIDENCE , b , 2004 , bred by Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 8.
Sup. p : 30)
2013 (May 19), b, f, BELEKİ by Dehere (USA)
Gazal Kaya
CONTESSINA (IRE) , ch , 2005 , bred by Christoph Amerian, by Medicean (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 8. Sup. p : 30)
2013 (May 17), b, f, DİLAY STAR by Luxor
Şevki Eren
CONVEYOR'S ANGEL (USA) , b , 2002 , bred by Debra Backlinie & Bill Backlinie, by Conveyor (USA), out of Supreme
Angel (USA), by Prince Valid (USA) (see 8. Sup. p : 30)
2013 (Feb 05), ch, f, İMROZ by Unaccounted For (USA)
Emir Alkaş
COPY CAT , ch , 2007 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Royal Abjar (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 111)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (Apr 19), ch, f, RIDE HIGH by Always A Classic (CAN)
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see
8. Sup. p : 31)
2013, barren to Bosporus (IRE)
COSSET , b , 1995 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB)
(see 8. Sup. p : 31)
2013 (Mar 23), b, c, FRENSİZ by Yonaguska (USA)
Yaman Zingal
COŞGEL , b , 2007 , bred by Abdullah Yalçın, by Yavuz Star, out of Angel Zeyno, by Knight Line Dancer (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 6)
Abdullah Yalçın
2013 (Apr 29), ch, f, ABOV by Cuvee (USA)
COŞKUNPRENSES , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Simgehanım, by Barnato (USA) (see 8.
Sup. p : 31)
Haldun Coşkun
2013 (Feb 25), ch, c, ALTAY HAN by River Special (USA)
Died in 2013
COŞKUNSU , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Fantastic Fellow (USA), out of Defne Su, by Fısherman (see 8. Sup. p : 31)
2013 (Feb 02), b, c, TALAY HAN by Coşkunağa
Haldun Coşkun
COUNTENANCE DIVINE (GB) , ch , 2007 , bred by Lady Bamford foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB
v : 46, p : 714 ), by Pivotal (GB), out of Sundari (IRE), by Danehill (USA)
2013 (Jan 26), b, c, BABAKAĞAN by Powerscourt (GB)
Gençay Dilek Emirsoy
31
Kısraklar - Broodmares
COUP DE COEUR (IRE) , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v :
44, p : 883 ), by Kahyasi (IRE), out of Flamme D'amour (IRE), by Gift Card (FR)
2013 (Mar 29), b, f, JOLI COEUR by Alfred Nobel (IRE)
Ali Levent Dilmaç
COVERGIRL , b , 2007 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 8. Sup.
p : 31)
2013 (Feb 27), b, f, PENDİK FIRTINASI by Eagle Eyed (USA)
Korhan Akgün
COZY MESA (USA) , b , 2005 , bred by Marylou Withney Stables foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Sky Mesa (USA), out of Cozy Island (USA), by Cozzene (USA)
2013 (Apr 16), b, f, KENTUCKY PRENSES by Birdstone (USA)
Can Artam
CROCO LADY (IRE) , ch , 2008 , bred by Serdal Adalı foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 46, p :
1682 ), by Croco Rouge (IRE), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
2013 (Apr 01), b, c, SHAPE by Out Of Control
Fedai Kahraman
CROQUET (USA) , b , 2005 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Empire Maker (USA), out of Devon Heights (USA), by Mt
Livermore (USA) (see 8. Sup. p : 31)
2013 (Mar 21), b, c, TOKYO by Sports Hero (USA)
Veysel Kahraman
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p :
31)
Mahmut Şeref Somtürk
2013 (May 07), b, c, ULUDAZ by Kaneko
CRYO STAR , b , 2006 , bred by Fedai Kahraman, by Yavuz Star, out of Daspleto (GB), by Rock Hopper (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 34)
2013 (Mar 13), b, c, BARNE BAU by Sports Hero (USA)
Veysel Kahraman
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 7. Sup. p : 29)
2013 (Mar 25), b, f, by Dai Jin (GB)
Riza Bayender
CRYSTAL , b , 1995 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by My Volga Boatman (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 7. Sup. p : 29)
2013 (May 16), b, c, MASALIM by Luxor
Osman Aksoy
CUNDALI , b , 2007 , bred by Ufuk Kurtlar and Süleyman Altunbaş, by Asakir (GB), out of Sky Life (IRE), by Unblest (GB)
(see 8. Sup. p : 31)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
CURITIBA , gr , 2008 , bred by Meral Atman and Esra Atman Özyiğit, by Malakaye (GB), out of Thyke, by Bustino (GB) (see
8. Sup. p : 31)
2013, no return to Teeth To Teeth (IRE)
CUT CLEAR (GB) , b , 1989 , bred by R. H. Cowell, by Kris (GB), out of Shoot Clear (IRE), by Bay Express (IRE) (see 8.
Sup. p : 31)
2013 (Apr 24), ch, c, YÜKSEL FISH by Mountain Cat (USA)
32
Alaattin Çoban
Kısraklar - Broodmares
CUTE GIRL , b , 2007 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Eagle Eyed (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 8.
Sup. p : 32)
2013 (Feb 12), b, f, MISS ESKİŞEHİR by My Grandson (GB)
İrfan Suat Kutlu
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 8. Sup. p : 32)
2013,early abortion, by Pressing (IRE)
ÇALI KIZI , b , 2006 , bred by Mustafa Garip, by Yavuztay (USA), out of Miniko, by Tüten (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2013,early abortion, by Almıghty
ÇAMALAN , b , 2005 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Red Bishop (USA), out of Rhegma (GB), by Common Grounds (GB) (see
7. Sup. p : 29)
İlker Artan
2013 (May 05), b, c, EKREMCAN by Karabeyhan (GB)
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 8. Sup. p : 32)
2013 (Feb 18), b, f, MOUNTAIN FLOWER by Ocean Crest (USA)
Kemal Öztürk
ÇANCAVA , b , 2008 , bred by Turhan Çakar, by Abdulçakar (IRE), out of Nafko, by Bin Ajwaad (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
82)
İrfan Babayiğit
2013 (Mar 27), b, c, KING KUTAY by Tomma Hawk
ÇATAN KIZ , b , 2003 , bred by Çetin Çatan, by Lear White (USA), out of Easy Does It (FR), by Greinton (GB) (see 8. Sup. p :
32)
2013 (Feb 05), b, f, WOMEN by Luxor
Çetin Çatan
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 8. Sup. p : 32)
2013 (Feb 04), b, f, DREAMS TO REALITY by Cuvee (USA)
Behçet Homurlu
ÇERKEZ KIZI , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE)
(see 8. Sup. p : 32)
2013 (Mar 21), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Emine Direkli and Murat Direkli
ÇEŞMİNAZ , b , 2007 , bred by Ali Çaldıran, by Perugino Star (IRE), out of Myfanwy, by Toraman (see 8. Sup. p : 32)
2013 (Feb 12), ch, c, BABANURİ by Ocean Crest (USA)
Abdullah Demirci
ÇINARINKIZI , b , 2003 , bred by Birol Çınaroğlu, by Unaccounted For (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 8.
Sup. p : 32)
Birol Çınaroğlu
2013 (Mar 28), b, f, FOURTY FOUR by Bosporus (IRE)
ÇİLİMLİ , ch , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pro Gay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 8. Sup.
p : 33)
2013 (Mar 12), ch, f, REHBERKIZI by Balak Baba
Mustafa Korkmaz
ÇİLLİM , gr , 2007 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Dinyeper (GB), out of Beneklikız, by Play Boy I (see 8. Sup. p : 33)
2013, barren to Mali
33
Kısraklar - Broodmares
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith, by Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA) (see
8. Sup. p : 33)
2013,early abortion, by Lion Heart (USA)
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 8. Sup. p : 33)
2013 (Feb 25), ch, f, ÖZGÜ by Always A Classic (CAN)
Sebati Duman
ÇOPPA , b , 1998 , bred by Nurbiye Gülerce, by Tender Prınce, out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 7. Sup. p
: 30)
2013 (Mar 14), ch, c, SARI BOĞA by Last Commander (USA)
Gültekin Arıcı
ÇÖL KUŞU , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Safawan (IRE), out of School Concert (GB), by Music Boy (GB) (see 8. Sup.
p : 33)
2013,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
ÇUPÇİK , b , 1997 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Ezzoud (IRE), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 8.
Sup. p : 33)
İbrahim Etem Heper
2013 (Jan 25), b, c, AYKUSBA by Lion Heart (USA)
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
7. Sup. p : 30)
2013 (Mar 15), b, c, SPEEDY GUNNER by Cuvee (USA)
Yasemin Topçu
DAISYCUTTER (GB) , ch , 2000 , bred by Hascombe and Valiant Studs foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see
GSB v : 44, p : 1193 ), by Zafonic (USA), out of Ingozi (GB), by Warning (GB)
Esra Atman Özyiğit
2013 (Mar 16), ch, f, EDELWEISS by Dai Jin (GB)
DAISYLAND , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou (GB)
(see 6. Sup. p : 31)
2013 (Mar 15), b, f, NİLBERK by River Special (USA)
Ömer Altın
DAMASSERIE (IRE) , b , 2000 , bred by Illuminatus Investments, by Be My Guest (USA), out of Derena (FR), by Crystal
Palace (FR) (see 7. Sup. p : 31)
2013 (Feb 25), b, f, BRAVE DAUGHTER by Halicarnassus (IRE)
Fatih Özcan
DAMLASAN , b , 1995 , bred by Nursel Narin, by Cock Robin (USA), out of Damla I, by Kampala (GB) (see 8. Sup. p : 33)
2013 (May 22), ch, c, KÜÇÜK ALEKSE by Sümen
Mustafa Gündüz
DAN'S PRIDE (USA) , b , 2005 , bred by Swettenham Stud, by Cherokee Run (USA), out of La Vida Loca (IRE), by Caerleon
(USA) (see 8. Sup. p : 33)
Begüm Atman Karataş
2013 (Mar 03), b, f, JINS PRIDE by Dai Jin (GB)
DANAMORADA (BRZ) , ch , 2001 , bred by Haras Simpatia foaled in BRZ and imported from U.K. in 2010, ( see BRZ v : 28 ),
by Notation (USA), out of Barouche (BRZ), by Ghadeer (FR)
2013 (Mar 15), b, f, BOBUSHKA by Victory Gallop (CAN)
34
Batur Adalı
Kısraklar - Broodmares
DANCE OF DESTINY , b , 2000 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Bahhare (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk
(USA) (see 7. Sup. p : 31)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed, by Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed
(USA) (see 7. Sup. p : 31)
2013 (May 18), b, c, BLACK WASP by Halicarnassus (IRE)
Ahmet Halim Celaloğlu
DANCE SCHOOL (GB) , b , 2003 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Zafonic (USA), out of Dust Dancer (GB), by Suave
Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 33)
2013,dead foal, by Bosporus (IRE)
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 8. Sup. p : 34)
Fahri Murat İpkin and Cumhur Arslan
2013 (Mar 07), b, c, TROJAN PRINCE by Pressing (IRE)
DANE WELLS (IRE) , b , 2005 , bred by Patrick J Connolly foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p
: 2201 ), by Danetime (IRE), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2013 (Mar 19), b, c, WHATSTHAT by Thewayyouare (USA)
Fazlı Yurdabak
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 7. Sup. p : 31)
İlter Özgüzel
2013 (Mar 20), b, c, VENOMANCER by Pressing (IRE)
DANEHILL KIZ , b , 2008 , bred by Orhan Bekmezci, by Marlin (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 28)
2013 (Mar 01), b, c, SON TANIK by Ocean Crest (USA)
Orhan Bekmezci
DARABELA (IRE) , b , 2000 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2011,
( see GSB v : 44, p : 637 ), by Desert King (IRE), out of Dararita (IRE), by Halo (USA)
2013 (Jan 31), b, c, CALIFORNIA DREAM by Bosporus (IRE)
Behçet Yaşar
DARABY (USA) , ch , 2005 , bred by Brookdale Thorougbreds, LLC, by Sky Classic (CAN), out of Dariela (USA), by Manila
(USA) (see 8. Sup. p : 34)
2013, barren to Yonaguska (USA)
DARIA , b , 2003 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Archway Belle (IRE), by Archway (IRE) (see 7. Sup. p :
32)
2013 (Feb 22), ch, f, BLOVED by Cuvee (USA)
Behçet Homurlu
DARK , b , 2006 , bred by Davide Franco, by George Thomas, out of Sterna Hermina (GER), by Highest Honor (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 133)
2013 (Apr 08), b, c, BLACK TRABLER by Ajmera (GB)
Nedri Çeçen
DARK STORM , b , 2007 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Perfect Storm, out of Canantay, by Süpertay (see 3. Sup. to v 3, p
: 22)
Akın Torunlu
2013 (Apr 13), b, c, CANAKIN by Sea Hero (USA)
35
Kısraklar - Broodmares
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 34)
2013 (Mar 21), b, c, YILDIZHAN STAR by Sri Pekan (USA)
Uğur Baytınaz
DAWN RAID (IRE) , ch , 2001 , bred by K. and Mrs Cullen, by Docksider (USA), out of Morning Welcome (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 8. Sup. p : 34)
Muzaffer Buğdaycı
2013 (May 27), b, f, WILD STEP by Sri Pekan (USA)
DEEP BROWN , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Sri Pekan (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 8. Sup.
p : 35)
2013 (Apr 20), b, f, DERT ETME by Bin Ajwaad (IRE)
Yasemen Tuncer
DEEP IN SHINING , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Green Side (USA), by Green
Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 35)
2013 (Mar 17), b, f, KHALESSİ by Bosporus (IRE)
Ahmet Atakan
DEEP RIVER , ch , 2009 , bred by Recep Özmen, by Okawango (USA), out of Yeşilyurtlum, by River Special (USA) (see 5.
Sup. p : 131)
2013 (Mar 29), b, f, TOPUKLU EFE by Yonaguska (USA)
Sevinç Özmen
DEFLECT , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
8. Sup. p : 35)
2013, barren to Ajmera (GB)
DELANİ , b , 2003 , bred by Fatma Şanslı, by Shining Steel (GB), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 8. Sup. p
: 35)
2013, barren to Balboa
DELFİNA , b , 2002 , bred by Enver Sertoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 35)
2013 (Feb 08), b, f, SEYİR by Kaneko
İsmail Türüt
DELLARA , b , 2006 , bred by Alaeddin Yıldırım, by Dinyeper (GB), out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 7. Sup. p :
33)
2013, barren to Bosporus (IRE)
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms , by Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
(see 7. Sup. p : 33)
2013 (May 05), ch, f, ANGEL GUNNER by Okawango (USA)
Yasemin Topçu
DEMETER , b , 2007 , bred by Fikret Ceylan, by Eagle Eyed (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 57)
İbrahim Saygılı
2013 (Mar 03), ch, c, ESGOLD by Bosporus (IRE)
DENİZİM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Marlin (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 8. Sup. p : 35)
2013 (Mar 17), b, f, QUEENS LEGEND by Lion Heart (USA)
36
Deniz Kurtel
Kısraklar - Broodmares
DERİNTAY , ch , 2002 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Melisatay, by Distant Relative (IRE) (see 5.
Sup. p : 29)
2013 (Jan 20), ch, c, GÜNGÖRHAN by Bosporus (IRE)
Mehmet Arif Güngör
DESİREE , ch , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Night Shift (USA), out of West Side Auction (GB), by Benny The Dip (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2013 (Apr 01), b, f, DESTINO by Kaneko
Ahmet Tonguç Çetin
DESTE , b , 2006 , bred by Kadir Noyan Birol, by Pardon (FR), out of Şakbaşak, by Cim Bom Bom (IRE) (see 7. Sup. p : 34)
2013 (Mar 25), b, f, DESTEKIZIM by Hıgh Court
Ayşan Kaya
DETELİNA , ch , 2006 , bred by Adem Gözoğlu, by Unaccounted For (USA), out of Venezıa, by Bering (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 150)
2013,dead foal, by Kaneko
DETTİN , b , 2005 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 8.
Sup. p : 36)
2013, barren to Dai Jin (GB)
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 8.
Sup. p : 36)
Zeynep Baytınaz
2013 (Apr 02), b, f, NYMERIA by Sri Pekan (USA)
DID U MISS ME (USA) , ch , 2005 , bred by Michael W. Jester, by Hennessy (USA), out of Miss U Fran (USA), by Brocco
(USA) (see 8. Sup. p : 36)
2013 (Apr 14), b, c, ENDLESS by Victory Gallop (CAN)
Gülnur Gülerce
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 7. Sup. p :
34)
2013, barren to Lion Heart (USA)
DISTANT DESIRE , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Serdesire (GB), by Shalford
(IRE) (see 7. Sup. p : 34)
2013 (Feb 15), b, f, SÜPER POWER by Powerscourt (GB)
Ömer Uslu
DISTANT MUSIC , b , 2000 , bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 8.
Sup. p : 36)
2013,dead foal, by Green Gönen
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) , b , 1993 , bred by Eddie Fitzpatrick, by Distinctly North (USA), out of Amata (USA), by
Nodouble (USA) (see 6. Sup. p : 35)
2013,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
DIVINE LIFE , b , 2009 , bred by Süleyman Altunbaş, by Divine Light (JPN), out of Sky Life (IRE), by Unblest (GB) (see 5.
Sup. p : 110)
Süleyman Altunbaş
2013 (May 05), b, c, EL VEDA by Halicarnassus (IRE)
37
Kısraklar - Broodmares
DIXIE DARLENE , b , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Revoque (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious
(IRE) (see 8. Sup. p : 36)
Zeynep Baytınaz
2013 (Feb 16), ch, c, DOMBRA by Perfect Storm
DİCOŞ , ch , 2004 , bred by Bahri Tatar, by Sun Music (IRE), out of Last Game, by Fısherman (see 7. Sup. p : 35)
2013, no return to Eagle Spırıt
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 7. Sup. p : 35)
2013,early abortion, by Faırson
DİLOŞ , gr , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 8. Sup. p : 37)
2013 (Apr 20), b, f, CRAZY SALLY by Unaccounted For (USA)
Haluk Eron
DİLŞARHANIM , b , 2007 , bred by Şevket Erkan Şar, by Mountain Cat (USA), out of Tarhundas, by Miswaki (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 122)
2013 (Apr 01), b, c, ŞEVKETHAN by Scarface
Şevket Erkan Şar
DİNEMİS , ch , 2003 , bred by Erden Katipoğlu, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
8. Sup. p : 37)
2013 (Mar 09), b, c, SON OF NORTH by Bin Ajwaad (IRE)
Mustafa Memik
DİRHEM DİRHEM , gr , 2005 , bred by Nurbiye Gülerce, by River Special (USA), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB)
(see 8. Sup. p : 37)
2013,slipped foal, by Bin Ajwaad (IRE)
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 8. Sup. p : 37)
2013 (Apr 08), b, f, KAİNAT GÜZELİ by Topor
Ali Celalettin Alkan
DOLLY FOX , ch , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bijou D'inde (GB), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB) (see 7. Sup. p :
35)
2013 (Mar 05), b, c, BARDARBUNGA by Okawango (USA)
Tamer Koldaş
DOLORES , ch , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Exceed And Excel (AUS), out of Ivy Lodge (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
Serdar Süleyman Yılmaz
2013 (Apr 14), b, c, TELATHAN by Yonaguska (USA)
DOMİNANT , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 8. Sup.
p : 37)
2013, barren to Mountain Cat (USA)
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 8. Sup. p : 37)
2013 (May 04), b, c, CANTONA by Kaneko
Erhan Kum
DORCAS , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Celerity, by Rakan (USA) (see v : 3, p : 35)
2013,slipped foal, by Scarface
38
Kısraklar - Broodmares
DORINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see 8.
Sup. p : 37)
2013 (Mar 26), b, f, TAŞANSU by Scarface
Caner Şafak
DOVE LAMORE , ch , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Red Bishop (USA), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman
(USA) (see 8. Sup. p : 38)
2013,early abortion, by Cuvee (USA)
DÖNENCE , b , 2003 , bred by Halil Fatih Türeray, by Fantastic Fellow (USA), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p : 38)
2013 (Feb 22), b, f, FLY CAT by Mountain Cat (USA)
Hakan Ay and Özcan Sevinç
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita
(IRE), by Habitat (USA) (see 8. Sup. p : 38)
2013 (Jan 26), b, f, ŞİRİN HANIM by Bin Ajwaad (IRE)
Bülent Taşçı
DRAMA CLUB (IRE) , b , 2000 , bred by Swettenham Stud, by Sadler's Wells (USA), out of Aunt Pearl (USA), by Seattle
Slew (USA) (see 8. Sup. p : 38)
2013 (Apr 01), ch, c, COCHABAMBA by Kaneko
Adil Mert Kaya
DRAMA QUEEN , b , 2007 , bred by Levent Sarıkaya, by Natıve Procıda, out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 8.
Sup. p : 38)
Yavuz Sarıkaya
2013 (Apr 12), b, f, AURA QUEEN by Okawango (USA)
DRAMALI KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüz Dramalı, by Royal Abjar (USA), out of Drama Güzeli (IRE), by College
Chapel (GB) (see 8. Sup. p : 38)
2013 (Feb 24), b, f, MISS SEDEF by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
DRAMATIC SCENES (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. Plummer, by Deploy (GB), out of Dramatic Mood (GB), by Jalmood
(USA) (see 8. Sup. p : 38)
2013 (Mar 27), b, c, FIRST GUNNER by Victory Gallop (CAN)
Yasemin Topçu
DREAM KEEPER (IRE) , b , 2001 , bred by George F. Keogh, by Cape Cross (IRE), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 8. Sup. p : 38)
2013 (Apr 27), b, f, ULTRASTAR by Aras (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
DREAM OF INFINITY , b , 2009 , bred by İlyas İlbey, by Zorbaz (USA), out of Treasury Key (USA), by A.p. Indy (USA)
(see 5. Sup. p : 123)
Cumhur Adlı
2013 (Apr 19), b, c, TRAPHO by Mali
DREAM STATE (IRE) , b , 2002 , bred by Islanmore Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 45, p :
2902 ), by Machiavellian (USA), out of Reveuse De Jour (IRE), by Sadlers Wells (USA)
2013 (May 10), b, c, STALLION FALCON by Dylan Thomas (IRE)
Sadettin Atığ
DREAMY , b , 2008 , bred by Yasemen Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Stygian (USA), by Irish River (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 110)
2013 (Feb 26), b, f, HAZAR YOLU by Bosporus (IRE)
Mehmet Kaya
39
Kısraklar - Broodmares
DRY LOVE , b , 2008 , bred by Ferhat Oktay, by Royal Abjar (USA), out of Yasko (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 127)
2013,slipped foal, by Kaneko
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 38)
2013, barren to Green Gönen
DUSELİK , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Sunny's Halo (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 8. Sup. p :
39)
2013 (May 04), ch, f, WARRIOR LADY by Mountain Cat (USA)
Şahin Yıldırım
DUT BEYAZ , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Always A Classic (CAN), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB)
(see 7. Sup. p : 37)
2013,slipped foal, by Pan Rıver
DUYGU ECE , b , 2003 , bred by Nedim Akagündüz, by Doyoun (IRE), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE) (see
8. Sup. p : 39)
2013,slipped foal, by Bosporus (IRE)
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing
Brave (USA) (see 7. Sup. p : 37)
2013,early abortion, by Powerscourt (GB)
DÜDEN , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by Sri Pekan (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 8. Sup. p : 39)
2013 (Jan 24), b, c, MAHİR BEY by Mountain Cat (USA)
Halil Fahri Narmanlı
DÜNYA GÜZELİ (GB) , b , 1998 , bred by J. A. Porteous, by So Factual (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek
(IRE) (see 8. Sup. p : 39)
2013, barren to Kaneko
DYNAMARE , b , 2007 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Sea Hero (USA), out of Yenice (USA), by Dynaformer (USA)
(see 8. Sup. p : 39)
2013 (Mar 18), b, f, ESKUBERDE by Halicarnassus (IRE)
Ethem Murat Kesebir
EAGLE CLAW , ch , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB)
(see 8. Sup. p : 39)
2013 (Apr 29), ch, f, EAGLE CREST by Ocean Crest (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
EAGLE FLIGHT , b , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Margaret, by Octagonal (NZ) (see 3. Sup.
to v 3, p : 74)
2013,slipped foal, by Tony Montana
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE),
by Glow (USA) (see 8. Sup. p : 39)
S. Azizoğlu and Abdulaziz Azizoğlu
2013 (Mar 31), b, c, BATU BABA by My Bolt
40
Kısraklar - Broodmares
EAST WIND , ch , 2005 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 8.
Sup. p : 39)
2013 (Mar 21), ch, f, WINDY GIRL by Kazbek (FR)
Ali Samsa Karamehmet
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by General Monash (USA), out of Broadway Rosie (GB), by
Absalom (GB) (see 7. Sup. p : 37)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
EASTERN LADY , ch , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Doğu (FR), out of Lady Entıty, by Gökhan (see 8. Sup. p :
40)
2013 (Apr 11), ch, f, CLASSIC LADY by Always A Classic (CAN)
Mustafa Doruk Yılmaz
EASTERN SOCIETY (IRE) , b , 2007 , bred by Hakan Keles, by Exceed And Excel (AUS), out of Shady Point (IRE), by
Unfuwain (USA) (see 8. Sup. p : 40)
2013 (Apr 21), b, f, POWER SOCIETY by Powerscourt (GB)
Vehbi Hakan Keleş
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 8.
Sup. p : 40)
2013 (Jan 26), b, c, TAYFUNHAN by Bosporus (IRE)
Ufuk Karan
EBRU HANIM , b , 2005 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Kral Sezen (IRE), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent
Double (USA) (see 8. Sup. p : 40)
Gamze Çelikkıran and Hanife Şahin
2013 (Mar 21), b, f, ADA SULTAN by Medya
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 8. Sup. p : 40)
2013 (Apr 29), b, c, JOBABA by Kaneko
Kostantinos Makri
ECE EFE , b , 2008 , bred by Cem Kahraman, by Ajmera (GB), out of Exeter, by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 39)
2013 (Feb 14), b, c, KURT EFE by Kurtiniadis (IRE)
Cem Kahraman
ECE LİN , b , 2002 , bred by Birol Çınaroğlu, by West By West (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 8. Sup. p :
40)
2013 (May 12), ch, f, MESSİNA by Bosporus (IRE)
Birol Çınaroğlu
ECEMSULTAN , b , 2002 , bred by Savaş Gürkaynak, by Ocean Crest (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 8. Sup. p :
40)
2013 (Apr 26), b, f, by Moon Khan
Hasan Bayrak
EDREMİT GÜZELİ , gr , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 7.
Sup. p : 38)
2013 (Jan 17), b, f, ELYSİON by Ezbiderli
Selda Karaca İnal
EFES ATEŞİ , ch , 2005 , bred by Selman Erdemirci, by Royal Abjar (USA), out of Spatula (IRE), by Tagula (IRE) (see 6. Sup.
p : 39)
2013 (Mar 08), ch, f, FLAME ANGEL by Eagle Eyed (USA)
41
Selman Erdemirci
Kısraklar - Broodmares
EFES PRENSESİ , b , 2006 , bred by İbrahim Gökbaş, by Handsome Star (IRE), out of Cosset, by Cossack Guard (USA) (see
8. Sup. p : 40)
2013 (Feb 13), b, f, MENINA by Yonaguska (USA)
Hasan Gergin
EIGHT BELLES , b , 2006 , bred by Orhan Bekmezci, by Mountain Cat (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill
(USA) (see 8. Sup. p : 40)
2013 (Feb 23), ch, f, NEW THOMAS by Ronaldinho
Orhan Bekmezci
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see 8. Sup. p : 40)
2013,early abortion, by Grand Ekinoks
EKINOKS NATALMA , gr , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Royal Abjar (USA), out of Miss Ekinoks (GB), by Mystiko
(USA) (see 8. Sup. p : 41)
2013 (Feb 08), gr, f, NARATA by River Special (USA)
Hüseyin Çetin
EKINOKS WEST , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Lodge (USA), out of West Gun (USA), by Gone West
(USA) (see 8. Sup. p : 41)
2013 (Mar 11), b, c, BRAVO RIVA by Pressing (IRE)
Düçem Yegane Ekinci
EL SALLA , b , 2008 , bred by Fatine Özsoy, by Unaccounted For (USA), out of Trust (GB), by Mind Games (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 119)
2013,early abortion, by Dai Jin (GB)
ELADENİZ , b , 2007 , bred by Ahmet Cavcav, by Karakol (IRE), out of Judiana (IRE), by Dolphin Street (FR) (see 8. Sup. p :
41)
2013,slipped foal, by Malkoçoğlu (USA)
ELANOR , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 14)
2013 (Apr 23), b, c, SAMİHAN by Yonaguska (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
ELASEL , b , 2006 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Velociraptor (GB), out of Kıng Sel, by Kıngefe (see 8. Sup. p : 41)
2013 (May 03), ch, c, LUAYF by Sports Hero (USA)
Zeki Tok
ELEKTRA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Erhaab (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 7.
Sup. p : 38)
2013,slipped foal, by Unaccounted For (USA)
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 41)
2013 (Apr 07), b, f, ESHIM YESHIM by Pan Rıver
Mehmet Yiğit Alp
ELITE GIRL , b , 2005 , bred by Uğur Alp Atan, by Always A Classic (CAN), out of Apasra, by Mujtahid (USA) (see 8. Sup. p
: 41)
2013 (May 24), b, c, MED CEZİR by Cuvee (USA)
Fevzi Yılmaz
42
Kısraklar - Broodmares
ELLENS PRINCESS (IRE) , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v
: 45, p : 2328 ), by Desert Prince (IRE), out of Lady Ellen (IRE), by Horage (IRE)
Süleyman Bülent Karabağlı
2013 (Feb 18), b, c, DERBIST by Dylan Thomas (IRE)
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , bred by Calumet Farm, by Kingmambo (USA), out of Ophidian (USA), by Ogygian
(USA) (see 7. Sup. p : 39)
Kadriye Meliha Eliyeşil
2013 (Mar 12), b, c, ITALIANO by Powerscourt (GB)
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
7. Sup. p : 39)
2013 (Mar 02), b, f, LUZERN by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
ELUSIVE RIDGE (USA) , ch , 2008 , bred by Haymarket Farm, by Elusive Quality (USA), out of Ocean Ridge (USA), by
Storm Bird (CAN) (see 8. Sup. p : 42)
İrfan Berberoğlu
2013 (May 06), b, c, HARDRIDGE by Yonaguska (USA)
EMERALD , ch , 2004 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Shining Steel (GB), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB)
(see 8. Sup. p : 42)
2013 (Apr 07), b, c, ŞERİF BEY by Okawango (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA),
by Nashua (USA) (see 8. Sup. p : 42)
İlyas İlbey
2013 (Apr 12), b, c, SANIRSAM by Topor
EMILIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 8. Sup. p : 42)
Emre Şahin
2013 (Apr 30), ch, c, FLY EAGLE by Mountain Cat (USA)
EMILY , b , 2000 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Victory Note (USA), out of Holly Dream (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 8. Sup. p : 42)
2013 (Apr 27), b, f, WILD CHERRY by Okawango (USA)
Haluk Eron
EMILY BLACKWELL (GB) , ch , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın foaled in GB and imported from FR in 2013, ( see GSB v :
46, p : 708 ), by Dr Fong (USA) , out of Strike Hard (IRE), by Green Desert (USA)
2013 (Apr 19), ch, c, PULPFICTION by Roderic O'connor (IRE)
Taner Turgu
EMMA , b , 2002 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Shining Steel (GB), out of Su I, by Ay Tudor (see
8. Sup. p : 42)
2013 (Mar 25), b, c, by Kaneko
Gençay Dilek Emirsoy
EMOTION , ch , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA)
(see 8. Sup. p : 42)
2013 (Mar 29), b, c, ŞEHZADE METEHAN by Bin Ajwaad (IRE)
Necati Çiftçioğlu
EMOTION GIRL , ch , 2007 , bred by Umur Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Eolıon, by Distant Relative (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 38)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
43
Kısraklar - Broodmares
ENDLESS FREEDOM , b , 2002 , bred by Suat Demiral, by Zilzal (USA), out of Segovia (GB), by Groom Dancer (USA) (see
7. Sup. p : 40)
2013 (May 20), b, f, WHITE RIVER by Sri Pekan (USA)
Alaettin Akkoç
ENDURANCE , b , 2006 , bred by Gökhan Yılmaz and Yücel Boztürk, by Mountain Cat (USA), out of Şıbıla, by Tender Prınce
(see 8. Sup. p : 42)
2013 (Feb 19), b, c, VELİAHT by Perfect Storm
Münir Yılmaz
ENERJİ , b , 2004 , bred by Atilla Özsoy, by Distant Relative (IRE), out of Shifting Time (GB), by Night Shift (USA) (see 8.
Sup. p : 43)
2013 (May 10), b, c, by Dai Jin (GB)
Atilla Özsoy
ENGAGEMENT (GB) , b , 2004 , bred by The Duke Of Devonshire, by Generous (IRE), out of Personal Love (USA), by
Diesis (GB) (see 8. Sup. p : 43)
2013,slipped foal, by Okawango (USA)
ENHANCE (GB) , b , 2001 , bred by Plantation Stud, by Entrepreneur (GB), out of Charming Life (NZ), by Sir Tristram (IRE)
(see 8. Sup. p : 43)
2013 (Feb 26), b, c, GREAT DEMAND by Sri Pekan (USA)
Vefa İbrahim Aracı
EOLA , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of Ogalo, by Galetto (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2013 (Mar 06), ch, f, VICTOLA by Victory Gallop (CAN)
Dinçer Karabulut
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 43)
2013 (Feb 04), ch, f, CANGÜZEL by Lion Heart (USA)
Mustafa Dinçal
EPONA , b , 2008 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 68)
2013 (Mar 15), b, f, BORNEO by Victory Gallop (CAN)
Adem Erdölek
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
(see 7. Sup. p : 40)
2013 (Feb 27), b, f, PEACE TIME by Banknote (GB)
Erdal Kurdu
ERBİKE , ch , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 8. Sup. p : 43)
2013 (Mar 23), b, f, LADY ROZA by Mali
Özlem Gençer O.
ERENGÜL , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Eagle Eyed (USA), out of Kınalım, by Centroline (GB) (see 8. Sup. p :
43)
Mehmet Bakır
2013 (Mar 09), b, c, KAÇAR MAHMUT by Dai Jin (GB)
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of William's Bird
(USA), by Master Willie (GB) (see 7. Sup. p : 40)
2013 (Mar 20), b, f, SHEILLA by Okawango (USA)
Erhan Özkan
44
Kısraklar - Broodmares
ERKINTAY (IRE) , b , 2007 , bred by Mehmet Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v : 46 ), by
Tambulot , out of Mırror's Secret , by The Best
2013 (Apr 05), b, c, GOLD WING by Ocean Crest (USA)
Aykut Aytar
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see
8. Sup. p : 43)
2013, barren to Carıbou
ESCLARMONDE (IRE) , b , 2004 , bred by D.J.Bloodstosk,G. Roddick & Wrottesley Ltd foaled in IRE and imported from FR in
2013, ( see GSB v : 45, p : 974 ), by In The Wings (GB), out of Questina (FR), by Rainbow Quest (USA)
2013 (Apr 25), b, c, TEGRONI by Duke Of Marmalade (IRE)
Murat Kadaifçioğlu
ESEN RÜZGAR , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Doyoun (IRE), out of Kaşemumkara, by Rakan (USA) (see 8.
Sup. p : 43,197)
2013 (Mar 16), b, c, OĞLUM AKIN by Mali
Hatice Karayağız
ESENTAY , ch , 2003 , bred by İhsan Atlı, by Unaccounted For (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 43)
2013,early abortion, by Tony Montana
ESMA HANIM , ch , 2008 , bred by Murat Levent Kavak, by Always A Classic (CAN), out of Talıa, by Mıchael Jackson (see
4. Sup. to v 3, p : 114)
2013 (May 25), ch, c, ASTA LAVISTA by Cuvee (USA)
Murat Levent Kavak
ESPERIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Accelerator (USA), out of Sampower Lady (GB), by Rock City (IRE) (see 8.
Sup. p : 44)
2013 (Apr 28), b, f, ARKEJU by Vento
Nedri Çeçen
ETOLLE FILANTE , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see 8. Sup. p : 44)
2013,dead foal, by Eagle Eyed (USA)
EVENING STAR , b , 2005 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Spectrum (IRE), out of Evening Moon (USA), by Dayjur
(USA) (see 8. Sup. p : 44)
2013 (Apr 11), b, f, by Pressing (IRE)
Ahmet Yücel Birol
EVENING STAR (IRE) , b , 2008 , bred by Quay Bloodstock And The Niarchos Family, by Holy Roman Emperor (IRE), out of
Rafina (USA), by Mr Prospector (USA) (see 8. Sup. p : 44)
2013 (Feb 20), b, f, FLAWLESS VICTORY by Victory Gallop (CAN)
Ekrem Beşerler
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 7. Sup. p : 41)
Recep Avşar
2013 (Apr 20), b, c, WILD GUNNER by Powerscourt (GB)
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , bred by Denis And Cathal Brosnan, by Royal Academy (USA), out of
Appreciatively (USA), by Affirmed (USA) (see 8. Sup. p : 44)
2013,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
45
Kısraklar - Broodmares
EXCUSEME , ch , 1992 , bred by Naci Yücel Köylü, by Arslan, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 8. Sup. p : 44)
2013 (Mar 10), b, c, NAİFCAN by Sri Pekan (USA)
Kayahan Köylü
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see 8. Sup. p : 45)
2013 (Mar 05), b, f, FLY TIME by Kaneko
Cem Kahraman
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see
7. Sup. p : 41)
2013, barren to Luxor
EXOTIC FLAME , b , 2004 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Bishop (USA), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see
8. Sup. p : 45)
Osman Doğan
2013 (Apr 10), b, f, MOTIVATION by Sports Hero (USA)
EYRIE , b , 2006 , bred by Yavuz Vidinli, by Eagle Eyed (USA), out of Himaye, by Ghathanfar (USA) (see 8. Sup. p : 45)
İrşil Mazıcı
2013 (May 30), b, f, ÇOTANAK by All For Osman
EYŞA , b , 1997 , bred by Yıldırım Bulduk, by Hoy (GB), out of Falcon Crest, by Vidar (see 8. Sup. p : 45)
Yıldırım Bulduk
2013 (Mar 27), b, f, LOWE by Win River Win (USA)
EZO ŞAH , ch , 2008 , bred by Şaban Gül, by Royal Abjar (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 4. Sup. to v 3, p : 117)
2013 (Feb 28), ch, f, LONGLIVE by Bosporus (IRE)
Tuncer Gökçe
EZRA , gr , 2004 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 8. Sup. p : 45)
2013 (Feb 15), b, f, KEEP ON SHINING by Halicarnassus (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
FABOLOUS , b , 2008 , bred by Haci İpek, by Ultramar, out of Portakalçiçeği, by Toraman (see 4. Sup. to v 3, p : 91)
2013 (Feb 19), b, f, SİBİRYA GÖZLÜ by Popular Demand
Haci İpek
FAFATARA , b , 2007 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p
: 46)
2013 (Feb 08), b, c, GREAT GALLOP by Victory Gallop (CAN)
Ali Erden
FAIR ROSE , b , 2008 , bred by Yaman Zingal, by Royal Abjar (USA), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 39)
2013 (May 06), b, c, MEMEDİM by Dai Jin (GB)
Hikmet Akbulut
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 8. Sup. p : 46)
Yaşar Kaya
2013 (Jan 27), b, f, ATEN CAT by Mountain Cat (USA)
FAIRWUALA (IRE) , b , 2002 , bred by M. Lagardere , by Unfuwain (USA), out of Fairly Grey (FR), by Linamix (FR) (see 8.
Sup. p : 46)
2013 (Apr 17), b, c, FAIRLY BORDER by Lion Heart (USA)
46
Vefa İbrahim Aracı
Kısraklar - Broodmares
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Renowned (IRE), by Darshaan (GB) (see 7. Sup. p :
43)
Hünkar Adalı
2013 (May 12), b, c, by Out Of Control
FAMOUS MISS BLUE (USA) , b , 2003 , bred by Blooming Hills Inc., by General Meeting (USA), out of Danzig Key (USA),
by Danzig (USA) (see 7. Sup. p : 43)
2013, barren to Victory Gallop (CAN)
FANTASTIC MIST (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Fantastic Light (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 7. Sup. p : 43)
2013 (Feb 17), b, c, TALLSHIP by Yonaguska (USA)
Erhan Kum
FANTASTIC SERA (IRE) , ch , 1999 , bred by Azienda Agricola Le and Ferriere , by Ali-Royal (IRE), out of Kentucky Belle
(GB), by Glint Of Gold (GB) (see 7. Sup. p : 43)
2013 (Apr 15), ch, f, KÜÇÜK EYLEM by River Special (USA)
Ali Kaya
FANTASTİC YELLOW , ch , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Fantastic Fellow (USA), out of Simin, by Down The Flag
(USA) (see 8. Sup. p : 46)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
2013 (Mar 05), ch, c, CURVE by Cuvee (USA)
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by
Turn And Count (USA) (see 8. Sup. p : 46)
2013 (May 02), b, f, GOLDEN COUNTESS by Golden Sun
Ersan Özbelge
FARELL , b , 2005 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Marlin (USA), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (see 8. Sup. p :
46)
2013, barren to River Special (USA)
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Halling (USA), out of Danish (IRE), by Danehill (USA) (see 7. Sup. p
: 43)
Nişan Arek Kuyumciyan
2013 (Feb 06), b, f, ANGEL BLUE by Lion Heart (USA)
FAROZLU (IRE) , b , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Perugino (USA), out of Ascensiontide (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 7. Sup. p : 43)
2013 (Mar 14), b, c, MAGNETO by Bin Ajwaad (IRE)
Ferhat Oktay
FASIL , ch , 2005 , bred by Ahmet Güven, by Royal Abjar (USA), out of Gündeş, by Royal Bequest (CAN) (see 8. Sup. p : 46)
2013 (Mar 02), b, c, NANİS by Banknote (GB)
Ahmet Güven
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 8. Sup. p : 47)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
2013 (Mar 14), b, f, SERAYLI by Kurtiniadis (IRE)
FAUNA (USA) , ch , 2000 , bred by Phillips Racing Partnership, by Woodman (USA), out of Floramera (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 8. Sup. p : 47)
2013, barren to Pressing (IRE)
47
Kısraklar - Broodmares
FAWN LILY (IRE) , b , 2006 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see
GSB v : 46, p : 237 ), by King's Best (USA), out of Fawaayid (USA), by Vaguely Noble (IRE)
Sadettin Atığ
2013 (Apr 19), b, f, FAST KHAN by Fast Company (IRE)
FELIGIRL , gr , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 8. Sup. p :
47)
2013,early abortion, by River Special (USA)
FERDANENİN KIZI , b , 2006 , bred by Ferdane Çelik, by Distant Relative (IRE), out of Ferdane, by Desert Style (IRE) (see
8. Sup. p : 47)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
2013 (Feb 09), b, c, YILMAZTÜRK by Yonaguska (USA)
FERİYE , b , 2009 , bred by Yelda Türeray, by Argaeus (GB), out of Delta Queen, by Ghathanfar (USA) (see 5. Sup. p : 28)
2013 (Mar 22), ch, f, BARGİLYA by Kaneko
Ercüment Atlı and Tolga Alkan
FERKO , ch , 1998 , bred by Ferhan Kolverdi, by Fısherman, out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 7. Sup. p : 44)
2013 (Apr 02), b, c, COPPER KING by Bambula
Sebahattin Demukan
FEVZUŞ , b , 2007 , bred by Tufan Adışen, by Royal Abjar (USA), out of Bademiye, by Gürhan I (see 3. Sup. to v 3, p : 12)
2013 (Apr 27), b, c, BABİ by Velociraptor (GB)
Şükrüye Adışen
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 6. Sup.
p : 46)
2013 (Apr 03), b, f, MARIAGE by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
FIGO STAR , gr , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 8.
Sup. p : 47)
2013,slipped foal, by Dai Jin (GB)
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see
7. Sup. p : 44)
2013 (Mar 23), b, c, ABREKJAN by Fantastic Fellow (USA)
Vasıf Güney
FILLE GENEREUX (GB) , ch , 1998 , bred by Bottisham Heath Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Mohican Girl (GB),
by Dancing Brave (USA) (see 8. Sup. p : 47)
2013 (Mar 13), ch, c, OTTOMAN SWORD by Scream To Scream (IRE)
Hüseyin Can Cenük
FINAL DESTINATION , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Marlin (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 8. Sup. p : 47)
2013 (Mar 22), ch, f, THE LADY GONE FOR by Dehere (USA)
Süreyya Baytınaz
FINAL LOOK (USA) , gr , 1999 , bred by J. Mack Robinson, by Holy Bull (USA), out of Bat Prospector (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 7. Sup. p : 45)
Özden Erhan Sofuoğlu
2013 (Mar 11), gr, f, SENACAN by Yonaguska (USA)
48
Kısraklar - Broodmares
FINE TIME LUCILLE (USA) , b , 2005 , bred by Mary Lester & Howard Lester, by Mineshaft (USA), out of Prom Knight
(USA), by Sir Harry Lewis (USA) (see 8. Sup. p : 47)
2013 (Apr 07), ch, c, by Lion Heart (USA)
Hakan Sabri Özcan
FIONE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 8. Sup. p : 47)
2013 (May 31), ch, c, HANOĞLU by Perfect Storm
Zeynep Baytınaz
FIRE GIRL , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by West By West (USA), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 8. Sup. p :
47)
2013, barren to Kaneko
FIRE OF FREEDOM , b , 2008 , bred by Şenol Gümüşdere, by Marlin (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 8.
Sup. p : 47)
Özkan Taşkın
2013 (May 29), b, c, KOBATHAN by Mountain Cat (USA)
FIRST PRINCESS (IRE) , b , 2004 , bred by Mount Eaton Stud, by King's Best (USA), out of Try To Catch Me (USA), by
Shareef Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 48)
2013 (Mar 13), b, f, by Kaneko
Mustafa Molu
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 7. Sup. p : 45)
2013,early abortion, by Vento
FIRTINASEL , b , 2007 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Eagle Eyed (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 91)
2013 (Apr 15), ch, c, HOŞBEŞ by Leventcan
Muzaffer Necef
FİLİK , gr , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Eagle Eyed (USA), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see 8. Sup. p
: 48)
2013 (Feb 08), gr, c, SON OF A LEGEND by Lion Heart (USA)
Melis Kurtel Emin
FİLİZİM , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Tüten, out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 8. Sup. p : 48)
2013,slipped foal, by Commoner
FİNCAN , b , 2005 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 8. Sup. p : 48)
2013 (May 14), b, c, SERHUNCAN by Mountain Cat (USA)
Cengiz Yılmaz
FİYAN , b , 2004 , bred by Ali Orhan Birol, by West By West (USA), out of Rubin, by Armanasco (IRE) (see 8. Sup. p : 48)
2013,slipped foal, by Mountain Cat (USA)
FİYO , b , 2008 , bred by Erdem Bekmezci, by Natıve Procıda, out of Sevdik, by Sarisaka (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 102)
2013,slipped foal, by Mali
FLASHY'S SONG (USA) , b , 2007 , bred by Robert E. Courtney, Jr. & Rick Stivers foaled in USA and imported from USA in
2012, ( see Am. SB v : 32 ), by Songandaprayer (USA), out of Flashy (USA), by Wild Again (USA)
2013 (Feb 09), b, f, HAYATIN RENGİ by Langfuhr (USA)
Gülnur Gülerce
49
Kısraklar - Broodmares
FLATTER (IRE) , b , 2001 , bred by Floors Farming And Side Hill Stud, by Barathea (IRE), out of Comic (IRE), by Be My
Chief (USA) (see 7. Sup. p : 46)
Ziya Şemenoğlu
2013 (Mar 18), b, f, SEA PEARL by Bin Ajwaad (IRE)
FLEGMATIK (IRE) , ch , 1999 , bred by P. E. Banahan, by Perugino (USA), out of Center Moriches (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 7. Sup. p : 46)
2013 (Apr 09), b, f, FLEGSIZE by Appıah
Mustafa Yağcı
FLORAL BEAUTY (USA) , b , 2000 , bred by Jaime S. Carrion, Trustee, by Gone West (USA), out of Chelsey Flower (USA),
by His Majesty (USA) (see 7. Sup. p : 46)
2013,slipped foal, by Kurtiniadis (IRE)
FLORANCE (GER) , b , 2005 , bred by K. Nercessian, by Orpen (USA), out of Fureau (GER), by Ferdinand (USA) (see 8.
Sup. p : 48)
2013, barren to Yonaguska (USA)
FLORISSANT , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Fıorella, by Karayel (see 8. Sup. p :
48)
Kadriye Meliha Eliyeşil
2013 (Mar 07), b, c, KING WILLIAM by Luxor
FLOWER DRUM (FR) , b , 2001 , bred by P. D. Savill foaled in FR and imported from U.K. in 2013, ( see SBF v : 54 ), by
Celtic Swing (GB), out of Another Legend (USA), by Lyphard's Wish (FR)
2013 (Apr 08), b, c, DRUMMER by Papal Bull (GB)
Ali Levent Dilmaç
FLYING GUITAR , b , 1999 , bred by Osman Budak, by Johny Guıtar, out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup.
p : 49)
2013, no return to Evoke (USA)
FLYING SAUCER , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Eagle Eyed (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 5. Sup. p : 38)
2013 (Mar 25), ch, c, by Shınıng Wolf
Kamil Levent Kitapçı
FOLLY FOX (GB) , ch , 1998 , bred by Mrs R. Pease , by Alhijaz (GB), out of Fox Oa (FR), by French Friend (USA) (see 8.
Sup. p : 49)
2013 (Mar 22), b, f, THE FLAMINGO by Victory Gallop (CAN)
Abdulsamet Tekin
FONSECA (FR) , b , 2000 , bred by Antoine Capozzi And Pierre Talvard foaled in FR and imported from FR in 2011, ( see SBF
v : 54 ), by Entrepreneur (GB), out of Fay Wray (FR), by Primo Dominie (GB)
2013 (Apr 14), b, f, LITTLE ANNIE by Dai Jin (GB)
Duygu Fatura
Died in 2013
FONT , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Danehill Dancer (IRE), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 8. Sup. p : 49)
2013 (Mar 08), b, f, by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
FOR SALE , ch , 2005 , bred by Bedri Öztürk, by Unaccounted For (USA), out of Satılmış, by Down The Flag (USA) (see 8.
Sup. p : 49)
2013 (Feb 15), b, c, PAYASLI by Pan Rıver
Şevki Eren
50
Kısraklar - Broodmares
FOR TOUCH , ch , 2008 , bred by Zuhal Yıldırım, by Dr Fong (USA), out of Tatterdemalion (GB), by Galileo (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 115)
2013 (Mar 17), ch, c, FATİH AGA by Kavranhan
Ahmet Kavran
FOREIGN AFFAIRS , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Warrshan (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA) (see
7. Sup. p : 47)
2013 (May 18), ch, c, STRONG WIND by Always A Classic (CAN)
Muammer Öğüt
FOREST EDITION (IRE) , ch , 2004 , bred by B. Wallace And M. Lydon, by Pivotal (GB), out of Forest Express (AUS), by
Kaaptive Edition (NZ) (see 7. Sup. p : 47)
Vehbi Hakan Keleş
2013 (May 17), b, c, RED PAPER by Sri Pekan (USA)
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 8. Sup. p : 49)
2013 (Feb 22), b, f, GOLD SADDLE by Victory Gallop (CAN)
Kemal Kurt
FOREVER , b , 2005 , bred by Halil Fatih Türeray, by Strike The Gold (USA), out of Anemon, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup.
p : 49)
Hayrettin Karamazı
2013 (Apr 23), b, f, FLORA by Powerscourt (GB)
FORS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Manila (USA), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (see 8. Sup. p : 49)
2013 (Mar 23), b, f, DERAŞ by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
FORTIS , ch , 2004 , bred by Orhan Bekmezci, by West By West (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
8. Sup. p : 49)
2013,early abortion, by Pressing (IRE)
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 8. Sup.
p : 49)
İsmail Hadioğlu
2013 (Apr 06), b, f, BLACK WEASEL by Kaneko
FRANCO DESIRE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 8.
Sup. p : 50)
2013,slipped foal, by Dai Jin (GB)
FRECKLES , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR)
(see 8. Sup. p : 50)
2013 (Mar 02), b, f, GLORY OWNER by Halicarnassus (IRE)
Ahmet Bakır
FREE AS A BIRD , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Flying Chevron (USA), out of Flower Delivery (USA), by Stately Don
(USA) (see 8. Sup. p : 50)
2013 (Feb 27), b, c, SAHALARIN EFESİ by Ocean Crest (USA)
Özdemir Tezgelmiş
FREE FIGHTER , ch , 2003 , bred by Yaşar Gölbaş, by Mujtahid (USA), out of Historiette (GB), by Chief's Crown (USA) (see
8. Sup. p : 50)
Hakkı Yener
2013 (Apr 05), b, c, FAST FLYING STAR by Dai Jin (GB)
51
Kısraklar - Broodmares
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 7.
Sup. p : 48)
Muammer Öğüt
2013 (Jan 26), b, f, FAST WHISPER by Yonaguska (USA)
FRENCH ACTRESS (USA) , b , 2000 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds foaled in USA and imported from FR in 2013,
( see Am. SB v : 31 ), by Theatrical (IRE), out of Mercantile (FR), by Kenmare (FR)
Zekeriya Aydın
2013 (Apr 15), b, c, by Captain Marvelous (IRE)
FRENCH GIRL , ch , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see
8. Sup. p : 50)
Yılmaz Sevinç
2013 (Mar 18), ch, f, STAR GIRL by Mountain Cat (USA)
FRIDA , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ and Gülay Atığ, by Shining Steel (GB), out of Golden Mayores, by Efisio (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2013, barren to Gold For Lady
FRIENDLY NORTH (USA) , ch , 2009 , bred by Michael Daly foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see Am. SB v
: 32 ), by North Light (IRE), out of Best Of Friends (CAN), by Mining (USA)
2013 (May 15), ch, f, NEVAL ALASKA by Art Connoisseur (IRE)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FROGGY , ch , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 44)
2013 (Apr 22), ch, c, SERBEYHAN by Ocean Crest (USA)
Burhan Özkan
FUNNY GIRL , ch , 2003 , bred by Fazlı Yurdabak, by Fantastic Fellow (USA), out of Tos Lady (IRE), by College Chapel
(GB) (see v : 3, p : 203)
2013 (Apr 22), ch, f, by Okawango (USA)
Kamil Yurdabak
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 8.
Sup. p : 50)
2013,early abortion, by Kıng Alex
FUSS CAT , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 44)
2013 (Feb 20), b, f, KAİNAT by Dai Jin (GB)
İsmail Hadioğlu
FUŞYA , ch , 2005 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bijou D'inde (GB), out of Two Won Two (IRE), by Perugino (USA) (see 8.
Sup. p : 50)
2013,dead foal, by Mountain Cat (USA)
GAGKOŞ , b , 2003 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bijou D'inde (GB), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see 8.
Sup. p : 50)
Hayrettin Karamazı
2013 (Jan 27), b, f, OLGO by Bin Ajwaad (IRE)
GALETEA , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Manila (USA), out of Lost Afternoon (USA), by Halo (USA) (see 8.
Sup. p : 51)
2013,slipped foal, by Okawango (USA)
52
Kısraklar - Broodmares
GALOHA , b , 2007 , bred by Selahattin Gedik, by Galetto (FR), out of Aloha II, by Barbar (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2013, barren to Green Gönen
GALONIKA , ch , 2009 , bred by İdil Atakol, by Victory Gallop (CAN), out of Klubnika, by Johny Guıtar (see 5. Sup. p : 63)
2013,early abortion, by Scream To Scream (IRE)
GAMBITA (IRE) , b , 1996 , bred by Barronstown Stud and Ron and Co Ltd. , by Tenby (GB), out of Bonnie Isle (GB), by
Pitcairn (IRE) (see 8. Sup. p : 51)
2013, barren to Lion Heart (USA)
GAMBITANIN KIZI , b , 2006 , bred by İbrahim Altınöz, by River Special (USA), out of Gambita (IRE), by Tenby (GB) (see
8. Sup. p : 51)
2013 (Apr 25), b, c, HASTA SIEMPRE by Bin Ajwaad (IRE)
Gündüz Gündoğdu
GAVIOTTA , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 51)
2013, barren to Green Gönen
GAYEM SU , b , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Mujtahid (USA), out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2013 (Jan 29), b, c, UNCLE MEVLÜT by Halicarnassus (IRE)
Mevlüt Taniyit
GEISHA , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Hamas (IRE), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see 8. Sup. p : 51)
Mehmet Doğan
2013 (Mar 27), b, f, ELLA BELLA by Kurtiniadis (IRE)
GEMREŞ , b , 1998 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Tokdemir (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 8. Sup. p :
51)
2013 (May 20), ch, f, PİYONA by Cuvee (USA)
Ali Kaya
GENERAL JANE (GB) , ch , 1998 , bred by Brook Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of Brave Advance (USA), by Bold
Laddie (USA) (see 8. Sup. p : 51)
2013, barren to Bosporus (IRE)
GEOLOGIST (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud, by Lycius (USA), out of Felsen (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 8. Sup. p
: 52)
2013, barren to Pressing (IRE)
GIARO , b , 2005 , bred by Hasan Güven, by Denkyra, out of Scorpıo, by Pennine Walk (IRE) (see 8. Sup. p : 52)
Mete Mazıcı
2013 (Mar 31), b, f, QUAGADOUGOU by All For Osman
GIFTED APAKAY (USA) , ch , 2007 , bred by R.D. Hubbard, by Leroidesanimaux (BRZ), out of Sentimental Gift (USA), by
Green Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 52)
2013, barren to Unaccounted For (USA)
GIKGA , b , 2007 , bred by Mehmet Çay, by Strike The Gold (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 102)
2013 (Feb 17), ch, f, KAIMOS by Lion Heart (USA)
Gülnur Gülerce
53
Kısraklar - Broodmares
GIMME HOPE JOANNA , b , 2006 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont
(USA) (see 8. Sup. p : 52)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (Feb 22), b, f, WARRIOR GIRL by Fernando
GINGA GIRL , b , 2004 , bred by Mustafa Çöldür, by Sri Pekan (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 7.
Sup. p : 50)
2013 (Feb 07), b, f, PARADISE GIRL by Pan Rıver
Ömer Peynirci
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 8. Sup. p : 52)
2013,dead foal, by Always A Classic (CAN)
GIRL ATEN , b , 2004 , bred by Yaşar Kaya, by Sri Pekan (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 8. Sup. p :
52)
2013,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
GIRL IN PARADISE , b , 2002 , bred by Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk, by Manila (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 8. Sup. p : 52)
2013, barren to Victory Gallop (CAN)
GIRL OF KING , b , 2006 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Bin Ajwaad (IRE), out of İman, by Karayel (see 8. Sup. p : 52)
2013 (Mar 22), b, c, NUR OĞLU by Ultramar
Haci İpek
GIRLIE , b , 2005 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by West By West (USA), out of Sun Child (USA), by Beau Genius (USA) (see
8. Sup. p : 52)
2013 (Mar 03), ch, f, LEYLUŞİ by Lion Heart (USA)
Mine Koyuncuoğlu
GISABELLE , b , 2007 , bred by Derviş Meral, by Strike The Gold (USA), out of Black Baby, by Marlin (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 18)
2013, barren to Türcosel
GLASHEEN (USA) , b , 2004 , bred by Pamela Dupont LLC, by Take Me Out (USA), out of Just Cuz (USA), by Cormorant
(USA) (see 8. Sup. p : 53)
2013 (May 21), b, c, MONAVENTO by Okawango (USA)
Murat Cavcav
GLORIA , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mujtahid (USA), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup.
p : 53)
2013 (Mar 24), b, c, GERGERİLİ BURHAN by Halicarnassus (IRE)
Hulusi Taşkıran
GLORIA MUNDI , b , 2007 , bred by İdil Atakol, by Mountain Cat (USA), out of Ulibka, by Johny Guıtar (see 7. Sup. p : 51)
2013 (Apr 30), b, c, GOLDINIADIS by Kurtiniadis (IRE)
Vedat Tezel
GLUCOSA , b , 2005 , bred by Ali Benli, by Tahakaan (GB), out of Knees To Kness (IRE), by Tagula (IRE) (see 8. Sup. p : 53)
2013 (Apr 10), b, c, MIRACLE STORM by Perfect Storm
Bahar Akgün
54
Kısraklar - Broodmares
GO DANCING (GB) , b , 2004 , bred by Crandon Park Stud, by Golan (IRE), out of Torrid Tango (USA), by Green Dancer
(USA) (see 8. Sup. p : 53)
Begüm Atman Karataş
2013 (May 11), b, c, GILGAMESH by Halicarnassus (IRE)
GOD BLESS YOU , ch , 2004 , bred by Yaşar Gölbaş, by Common Grounds (GB), out of Historiette (GB), by Chief's Crown
(USA) (see 8. Sup. p : 53)
Yaşar Gölbaş
2013 (Apr 19), b, f, RED EXPRESS by Akindayim (IRE)
Died in 2013
GOGGA , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Ambassadear (USA), by Caro (IRE) (see 8. Sup. p :
53)
2013 (Mar 22), b, c, KIZILYILMAZ by Mountain Cat (USA)
Ahmet Kılıç
GOING WITH MUMMY (IRE) , b , 2006 , bred by Patrick M Ryan foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB
v : 46, p : 1665 ), by Masterful (USA), out of Miss Bagatelle (GB), by Mummy's Pet (GB)
2013 (Mar 27), ch, f, THASSOS by Kaneko
Selman Erdemirci
GOLANLI , ch , 2005 , bred by Mehmet Çelik, by Ashkalani (IRE), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 8.
Sup. p : 53)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
2013 (Mar 20), b, c, NALYAKAN by Yonaguska (USA)
GOLD BLOSSOM (IRE) , ch , 2006 , bred by Grangecon Stud, by Danehill Dancer (IRE), out of Lovely Blossom (FR), by
Spinning World (USA) (see 7. Sup. p : 52)
2013 (Mar 15), ch, c, EVENING by Bosporus (IRE)
Ali Celalettin Alkan
GOLD HYPERION , ch , 1994 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Pharly (FR), out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
7. Sup. p : 52)
2013, barren to Powerscourt (GB)
GOLD MARIA , b , 2007 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Strike The Gold (USA), out of Ave Marıa, by Johny Guıtar (see 3.
Sup. to v 3, p : 11)
2013 (May 04), ch, c, DİDİ KOÇİ by Bosporus (IRE)
Mustafa Taşkın Köroğlu
GOLD TULIP , ch , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mountain Cat (USA), out of Celebrity Style (USA), by Seeking
The Gold (USA) (see 8. Sup. p : 53)
Oğuz Yalçın
2013 (Jan 26), b, c, STEP by Perfect Storm
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon, by Surumu (GER), out of Galina (FR), by Bon Sang (FR) (see 6. Sup. p :
53)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
2013 (Mar 06), b, c, STORMBOLT by Bin Ajwaad (IRE)
GOLDA , ch , 2008 , bred by Emir Alkaş, by Bosporus (IRE), out of Mabi, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 70)
2013 (Apr 03), b, c, ERKOŞ by Dai Jin (GB)
Kazım Yararel
GOLDEN ATTRACTION , ch , 2005 , bred by Cengizhan Gödek, by Royal Abjar (USA), out of Irish Victory (IRE), by
Danehill (USA) (see 8. Sup. p : 53)
2013 (Mar 04), ch, c, ÜNALAĞA by Win River Win (USA)
55
Ünal Kavçın
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN CANDLE (USA) , ch , 2001 , bred by Mr.& Mrs. Richard S. Kaster, by King Of Kings (IRE), out of Crafty Nan
(USA), by Crafty Prospector (USA) (see 7. Sup. p : 52)
2013 (Apr 04), b, c, CIRCASSIAN by Bin Ajwaad (IRE)
Erman Aydemir
GOLDEN DREAM , ch , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Dinyeper (GB), out of La Peregrına, by Thyphonıc Rısıng (see
8. Sup. p : 54)
2013 (Mar 05), ch, f, ALAS ALAS by Cuvee (USA)
Hatice Kaya
GOLDEN INFINITY (USA) , ch , 2009 , bred by Adena Springs foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v
: 32 ), by Ghostzapper (USA), out of Last Romance (USA), by Wild Rush (USA)
2013 (Apr 16), b, f, SOME MIGHT SAY by Einstein (BRZ)
Can Artam
GOLDEN LEAF , gr , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 8. Sup. p : 54)
2013 (Feb 25), gr, f, GOLDEN OK by Okawango (USA)
Hulusi Çil
GOLDEN LIFE , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by River Special (USA), out of Caroline Connors (GB), by Fairy King
(USA) (see 8. Sup. p : 54)
2013 (Apr 01), ch, f, İSTİRK by Medya
Sait Korkmaz
GOLDEN OLIVE , b , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 8.
Sup. p : 54)
Ercan Tatı
2013 (Feb 19), b, f, LADY ELIZ by Lion Heart (USA)
GOLDEN PIE , b , 2005 , bred by İbrahim Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Apple Pıe, by Knight Line Dancer (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 9)
2013 (Apr 04), b, f, QUEEN OF ROCK by Bors
Hatice Kaya
GOLDEN RIVER , ch , 2002 , bred by Turgay Sasallı, by River Special (USA), out of Lucky Princes, by Golden Prınce (see 7.
Sup. p : 52)
2013 (Apr 30), ch, c, OLIVE KING by Kıng's Pleasure
Erol Şirin
GOLDEN ROCK , b , 2002 , bred by Erçin Kayar, by Marlin (USA), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see
8. Sup. p : 54)
2013 (Feb 27), b, f, GÖLALAN by Victory Gallop (CAN)
Ergin Kayar
GOLDEN ROSE , ch , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Rose Noır, by
Doyoun (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 101)
2013 (Mar 15), b, f, ROSE KIZI by Sümen
Cebrail Demirbilek
GOLDEN SELEN , ch , 2006 , bred by Yıldırım Gelgin, by Strike The Gold (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 81)
2013 (Apr 16), b, c, SELEN BOY by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of
Dearest Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 8. Sup. p : 54)
2013 (Mar 14), ch, f, OCEAN SERAPH by Ocean Crest (USA)
56
Kasım Ercan Ekenler
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN VICTORY , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Acclamation (GB), out of Golden Country (IRE),
by Sadler's Wells (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 48)
2013 (Apr 28), b, f, PRENSESIRMAK by Cuvee (USA)
Mehmet Kurt
GOLDGREEN , ch , 2007 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Green Gönen, out of Goldvalley, by Strike The Gold (USA) (see 8.
Sup. p : 54)
2013 (Apr 15), b, f, LİTRECİKIZ by Fantastic Fellow (USA)
Aydın Engin
GOLDRAP , ch , 2008 , bred by Demirhan Yılmaz, by Luxor, out of Red Fact, by Asakir (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 94)
2013,early abortion, by Tony Montana
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by
Unbridled (USA) (see 8. Sup. p : 54)
2013 (Apr 06), ch, f, GOLD EAGLE by Eagle Eyed (USA)
Selma Buyruk
GOLDVINE , ch , 2009 , bred by Şerafettin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. p : 128)
2013 (Apr 25), ch, f, UMUDUN RENGİ by Bors
Kaya Kaya
GOMAN , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 8. Sup. p : 55)
2013 (Apr 03), b, c, KÜÇÜK SELAMİ by Pressing (IRE)
Salih Tekinalp
GOOD EVENING (USA) , b , 2003 , bred by Janis R. Whitham foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v :
32 ), by Dixieland Heat (USA), out of Tuesday Evening (USA), by Nodouble (USA)
2013 (Feb 22), ch, c, IMPULSIVE by Mizzen Mast (USA)
Fedai Kahraman
GOOD MEMORY , ch , 2005 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Bosporus (IRE), out of Loch Diamond (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 8. Sup. p : 55)
2013 (Jan 29), b, c, THE PRESIDENT SON by Mountain Cat (USA)
Oğuz Tekcan
GOOD WILL , ch , 1997 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 55)
Faruk Ateş
2013 (Apr 21), b, f, EDEN BULUR by Luxor
GORDION , b , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by West By West (USA), out of Just On The Market (IRE), by
Shalford (IRE) (see 8. Sup. p : 55)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (May 08), ch, f, KEISHA by Lion Heart (USA)
GOSSIP GIRL , b , 2008 , bred by Fehamet Şeker, by Revoque (IRE), out of Della Victoria (USA), by Tale Of The Cat (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2013,early abortion, by Dai Jin (GB)
GÖKBENİM , gr , 2006 , bred by Alaattin Karaca, by Distant Relative (IRE), out of Maralcan, by Barbar (see 8. Sup. p : 55)
2013 (Apr 24), gr, c, KÖRFEZ KRALI by Körfezbeyi
Seda Karaca
57
Kısraklar - Broodmares
GÖKTULUY , ch , 2003 , bred by Cengiz Tuluy, by Barnato (USA), out of Well Off, by Golden Prınce (see v : 3, p : 213)
2013,slipped foal, by Kıng Alex
GÖLCÜK FIRTINASI , ch , 2004 , bred by Tekin Akyavuz, by Young Prınce, out of Çelebi Sultan, by Çelebi (see 8. Sup. p :
55)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Lockton (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see
8. Sup. p : 55)
Abdurrahim Kıramanlıoğlu
2013 (May 27), ch, f, by Dai Jin (GB)
Died in 2013
GÖNÜL KIRMAZ , b , 2006 , bred by Aziz Alpay, by Barbar, out of No Panıc, by Storm II (see 2. Sup. to v 3, p : 101)
2013 (Apr 15), b, c, KIZILBEY by Ajmera (GB)
Dilek Cebe
GÖNÜL VEREN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Common Grounds (GB), out of İcraat, by Barnato (USA)
(see 7. Sup. p : 54)
2013,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
GÖNÜLDEM , b , 2004 , bred by Hasan Saydam, by Red Bishop (USA), out of Güldita, by Bankocu (see 7. Sup. p : 54)
2013 (May 05), b, f, HEYYAVRUMHEY by Luxor
Kamil Yurdabak
GÖZTEPECİ , b , 2003 , bred by Yücel Birol, by Mountain Cat (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (see 8.
Sup. p : 55)
2013 (Mar 12), ch, c, ÇAKABEY by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
GRADIVA (USA) , b , 2005 , bred by Mr Norman Cheng, by Grand Slam (USA), out of Ascension (IRE), by Night Shift (USA)
(see 8. Sup. p : 55)
2013 (Apr 07), ch, f, ÇAĞCAN by Lion Heart (USA)
Fahri Murat İpkin
GRAND WOMAN , b , 2007 , bred by Yunus Karan, by Unaccounted For (USA), out of Papatya I, by Barbar (see 8. Sup. p :
56)
2013 (May 29), b, c, GERİDÖN by Sports Hero (USA)
Berk Odabaşı
GRANDCHANGE , b , 2006 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dilum (USA), out of Güz Yağmuru, by Sarisaka (GB) (see 7.
Sup. p : 54)
2013,early abortion, by Prınce Of Eulleup
GRANT GIFT , b , 2006 , bred by Mustafa Ateş, by Royal Abjar (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see 8.
Sup. p : 56)
2013 (Feb 20), ch, c, ATEŞ BEY by Özipek
Mustafa Ateş
GREAT FLORABUNDA (IRE) , b , 2004 , bred by Ballylinch Stud, by Traditionally (USA), out of Wild Bluebell (IRE), by
Bluebird (USA) (see 7. Sup. p : 54)
2013,c,dead, by Lion Heart (USA)
Died in 2013
58
Kısraklar - Broodmares
GRECIAN GRAIL (IRE) , ch , 2001 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd, by Rainbow Quest (USA), out of Grecian Urn (IRE),
by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 8. Sup. p : 56)
2013,slipped foal, by Victory Gallop (CAN)
GREEN EYE , b , 2006 , bred by Soner Sökmen, by Fantastic Fellow (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge
(USA) (see 8. Sup. p : 56)
2013 (Mar 29), b, f, SHEBA by Kurtiniadis (IRE)
Soner Sökmen
GREEN FLAG , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA)
(see 8. Sup. p : 56)
2013 (Apr 21), b, c, BÜYÜKBEY by Unaccounted For (USA)
Demirhan Yılmaz
GREY BEAUTY (FR) , gr , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Medaaly (GB), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see 7.
Sup. p : 55)
2013 (Apr 03), b, f, VELİMEŞELİM by Pressing (IRE)
İsmail Demirel
GREY VIOLET , gr , 2002 , bred by Ahmet Göçmen, by George Thomas, out of Grey Stone, by Environment Friend (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 48)
2013 (Apr 10), gr, f, GÜLDEFNE by Scarface
Ahmet Göçmen
GROUND SHAKER , ch , 2009 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Grand Ekinoks, out of Çok Çok (IRE), by Night Shift
(USA) (see 5. Sup. p : 25)
2013 (Mar 17), ch, f, RAIL TRAP by Akindayim (IRE)
Tuncer Gökçe
GULA BERFİ , b , 2008 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Common Grounds (GB), out of Rose Marıe, by Distant Relative
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 97)
2013 (Apr 11), b, f, HEART PAIN by Orpheo
Ali Çelik
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see
8. Sup. p : 56)
2013 (May 27), ch, c, BAŞARILAR by De Nıro
Süleyman Selman Taşbek
GÜL BEBEĞİM , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 8. Sup. p : 56)
2013, barren to Medya
GÜLA ÇİYA , b , 2007 , bred by Alsem Charles Roidi and Sema Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE),
by Second Set (IRE) (see 8. Sup. p : 56)
2013,early abortion, by Medya
GÜLARZUM , b , 2007 , bred by Turhan Çakar, by Pardon (FR), out of Dance On Air (IRE), by Lion Cavern (USA) (see 8.
Sup. p : 56)
2013 (Apr 12), b, c, SCONE by Yonaguska (USA)
Turhan Çakar
GÜLAY SULTAN , ch , 2007 , bred by Şadi Kaan Sezen, by Mountain Cat (USA), out of Sevinç Sultan, by Night Shift (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 109)
2013 (Feb 09), b, f, ŞÜKRAN SULTAN by Ocean Crest (USA)
59
Fırat Tanyiğit
Kısraklar - Broodmares
GÜLAYIM , b , 2007 , bred by Şadi Kaan Sezen, by Bosphorus Kıng, out of Tessaby (GER), by Surumu (GER) (see 8. Sup. p :
57)
Mehmet Avcı
2013 (Mar 18), ch, c, SÖZÜER by Medya
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 8. Sup.
p : 57)
2013 (Mar 31), b, c, KASAP ÜNAL by Eagle Eyed (USA)
Derya Deniz Kanar
GÜLDEMİN KIZI , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Manila (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 8. Sup.
p : 57)
2013 (Feb 16), b, c, FOREVER HERE by Lion Heart (USA)
Melis Kurtel Emin
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 8. Sup.
p : 57)
2013, no return to Velociraptor (GB)
GÜLEDANUR , ch , 2009 , bred by Levent Demirgüreş, by Marlin (USA), out of Orsa (IRE), by Lion Cavern (USA) (see 5.
Sup. p : 89)
2013 (Mar 12), b, f, SENCENAZLIKIZ by Sea Hero (USA)
Nihat Ertürk
GÜLEN GELİN , b , 2008 , bred by Zahit Demirkan, by Perfect Storm, out of Cıty Bank, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p : 24)
2013, barren to Bors
GÜLİZAR , b , 2002 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Sea Hero (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 8. Sup. p : 57)
2013, barren to Bosporus (IRE)
GÜLRU (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bigstone (IRE), out of Mom's Gal (IRE), by Shareef Dancer (USA)
(see 8. Sup. p : 57)
Ali Erkan Yılmaz
2013 (Mar 06), b, f, PRINCESS WARRIOR by Luxor
GÜLSEÇ , ch , 2008 , bred by Şaban Gül, by Royal Abjar (USA), out of Moon Davon, by Strike The Gold (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 79)
2013 (Mar 09), ch, f, SMARTY ROSE by Mountain Cat (USA)
Hakkı Yener
GÜLSULTAN , b , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
94)
2013 (Apr 12), ch, c, BARAN BEY by Scream To Scream (IRE)
Ethem Bakırcı
GÜLŞAH HANIM , ch , 2005 , bred by Ali Sülün, by Mujtahid (USA), out of Sülünkız, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 57)
2013, no return to Luxor
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 8. Sup.
p : 58)
2013 (Mar 06), b, c, SELİMBEY by Sri Pekan (USA)
Hatice Kaya and İlhan Güçlü
60
Kısraklar - Broodmares
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina
Love (IRE), by Law Society (USA) (see 8. Sup. p : 58)
Lütfü Kıpkıp
2013 (Feb 15), b, f, SEASHE by Sea Hero (USA)
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath, by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
(see 7. Sup. p : 56)
2013 (Apr 05), b, c, ALL IS WELL by Pressing (IRE)
Erkan Öztenekeci
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 58)
Sabri Altın
2013 (Jan 25), b, c, AVSUMAY by Sümen
GÜNEYLİ , b , 2008 , bred by Ahmet Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Judiana (IRE), by Dolphin Street (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 58)
Ahmet Bakır
2013 (Mar 30), b, f, MISAE by Unaccounted For (USA)
Died in 2013
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see 8. Sup. p : 58)
Muammer Öğüt
2013 (May 17), b, c, AYA BAKAN by Sri Pekan (USA)
GÜRPINAR , gr , 2003 , bred by Zekeriya Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Göze, by George Thomas (see 8. Sup. p : 58)
2013 (Mar 01), b, c, by Carıbou
Gıyasettin Şen
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 8. Sup. p :
58)
2013 (Apr 16), ch, f, KEEP YOUR BREATH by My Bolt
Zekeriya Aytar
GÜZEL GELİN , b , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Eagle Eyed (USA), out of Lady Unıon, by Castle Rising (GB)
(see 8. Sup. p : 58)
Nevzat Yalçınsu
2013 (Feb 20), b, c, BOZO by Luxor
HABINAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 8. Sup. p : 59)
2013 (Jan 18), b, f, SMART LADY by Dehere (USA)
Orhan Tanatar
HADİSE , b , 2004 , bred by Halid Milli, by Sea Hero (USA), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 59)
2013 (Feb 20), ch, f, HADİSEGÜLÜ by Bors
Beşir Kaya
HAJRACE (GB) , b , 2008 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sakhee (USA), out of Mufradat (IRE), by Desert
Prince (IRE) (see 8. Sup. p : 59)
2013 (Feb 15), b, f, DEMİRÖYKÜ by Pressing (IRE)
Levent Demirgüreş
HALAAK (USA) , b , 2006 , bred by Brereton C. Jones, by Harlan's Holiday (USA), out of Henderson Band (USA), by Chimes
Band (USA) (see 7. Sup. p : 57)
2013 (Feb 15), b, c, KARALTI by Victory Gallop (CAN)
Adem Erdölek
61
Kısraklar - Broodmares
HALE , b , 2007 , bred by Ahmet Aksencer, by Unaccounted For (USA), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 101)
Aslan Savaşan
2013 (Mar 21), b, f, FIGHTING by Sea Hero (USA)
HALEHANIM , b , 1998 , bred by Ali Sülün, by Aristocrat (GB), out of Peçenek, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p : 59)
İsmail Kazım Kastar
2013 (Feb 25), b, f, ARWAADI by Attacante
Died in 2013
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , bred by Seim, Springman & Methvin, by Bustopher Jones (USA), out of Liba's Choice
(USA), by Halo (USA) (see 8. Sup. p : 59)
2013 (May 03), ch, c, KING GUNNER by Okawango (USA)
Yasemin Topçu
HAMİTİN KIZI , b , 2005 , bred by Refik Hamit Botasun, by Turaç (IRE), out of April Point (IRE), by Fools Holme (USA)
(see 8. Sup. p : 59)
2013,early abortion, by Cuvee (USA)
HANDE SULTAN , b , 2002 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 8. Sup.
p : 60)
Hulusi Taşkıran
2013 (Mar 11), b, f, EBRU QUEEN by Lion Heart (USA)
HANDIYA (IRE) , b , 2008 , bred by Ahmet Kavran foaled in IRE and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 46, p : 1357 ),
by Barathea (IRE), out of Handaza (IRE), by Be My Guest (USA)
2013 (Jan 16), b, f, MANDRANA by Manduro (GER)
Ahmet Kavran
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over
(USA) (see 7. Sup. p : 58)
2013, barren to Luxor
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 8. Sup. p : 60)
2013 (Feb 02), b, f, LEZGİN by Mali
Adil Mert Kaya
HANOVERIA (USA) , b , 1995 , bred by Darley Stud Management Inc., by Hansel (USA), out of Patricia ( USA), by Assert
(IRE) (see 8. Sup. p : 60)
2013 (Apr 07), ch, c, KALINGRAD by Luxor
Murat Mergin
Died in 2013
HAPİY , b , 2000 , bred by Hikmet Yıldız, by Gapano, out of Paradıse I, by Ightham (USA) (see 8. Sup. p : 60)
2013 (Apr 25), b, f, GÜZELYALI by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
HAPRY MARE , ch , 2003 , bred by Sebahaddin Şen, by Lockton (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p
: 60)
2013 (Feb 17), b, c, AHMETBABA by Pressing (IRE)
Ufuk Bayat
HARMONY IN BLUE , b , 2007 , bred by Melis Kurtel Emin, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing
Dissident (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 100)
2013 (Jan 31), b, f, PRETTY LADY by Victory Gallop (CAN)
62
Melis Kurtel Emin
Kısraklar - Broodmares
HARPUT GÜZELİ , ch , 2007 , bred by Kayahan Köylü, by Dinyeper (GB), out of Excuseme, by Arslan (see 3. Sup. to v 3, p :
39)
2013 (Feb 13), b, f, by Luxor
Kenan Özdemir
HARRARE , b , 2005 , bred by Selahattin Gedik, by Bijou D'inde (GB), out of Aloha II, by Barbar (see 8. Sup. p : 60)
Şerafettin Gedik
2013 (May 09), b, f, CHRISTAL GREEN by Green Gönen
HASPA , b , 2007 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Red Bishop (USA), out of Tenderly, by Private Tender (GB) (see 8. Sup. p
: 60)
2013 (Apr 08), b, f, YURDAKAN by Yonaguska (USA)
Mohsen Tajik
HATUN SOYLU , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Narino, out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 7. Sup. p : 59)
2013,slipped foal, by September Storm
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 7. Sup. p
: 59)
2013 (Jan 14), b, c, MUFASA by Mali
Adil Mert Kaya
HAVVANUR , b , 2006 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Mystic Charm (GB), by Nashwan (USA) (see 7.
Sup. p : 59)
2013 (Mar 29), b, c, HANTAYWEE by Teeth To Teeth (IRE)
Gıyasettin Şen
HAYABALA , b , 2007 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Hayabusa, by Red Route (GB) (see 8. Sup. p : 61)
2013 (Apr 07), b, f, COOL BALA by Luxor
Erhan Kum
HAYATIM ROMAN , ch , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Roman Art (USA), out of Just On The Market (IRE),
by Shalford (IRE) (see 8. Sup. p : 61)
2013 (Apr 13), ch, c, ÜÇORTAKLAR by De Nıro
Süleyman Selman Taşbek
HAYIRLISI , b , 1994 , bred by Çetin Ali Çubukçu, by My Volga Boatman (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 6. Sup. p :
60)
2013 (May 20), b, f, BLAZING SPEED by Bin Ajwaad (IRE)
Yakup Ahmet Çubukçu
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 8. Sup. p : 61)
2013 (Mar 21), b, c, RACER MAN by Mountain Cat (USA)
Zahide Üçeş
HAZ , ch , 2001 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Strike The Gold (USA), out of Zırzop, by Uğurtay (see 8. Sup. p : 61)
2013 (May 07), ch, c, SOYSAL HAN by Sea Hero (USA)
Bekir Soysal
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 8.
Sup. p : 61)
2013 (Apr 03), b, c, UÇAROĞLU by Sri Pekan (USA)
Mehmet Sencer Girgin
HEART BEATS TRUE (USA) , b , 1997 , bred by Paradigm Thoroughbreds Inc., by Cherokee Run (USA), out of Dewan's Flag
(USA), by Dewan (USA) (see 8. Sup. p : 61)
2013 (Mar 25), ch, c, ZURICH by Scream To Scream (IRE)
Sanem Kahraman (Yaman)
63
Kısraklar - Broodmares
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 8.
Sup. p : 62)
2013 (Jan 10), b, c, COURCHEVEL by Mali
Adil Mert Kaya
HELİNA , b , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Sea Hero (USA), out of Helin, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p : 62)
2013 (Mar 27), ch, f, ELMİRA by Dehere (USA)
Tarık Aydın
HELLO MAMA , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see 7. Sup. p :
60)
2013 (Apr 29), b, c, BAŞKALAŞMA by Vento
Nedri Çeçen
HELLO SUNSHINE , b , 2002 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Shining Steel (GB), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p :
62)
2013,dead foal, by Luxor
HELLOIMUSTBEGOING (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Red Ransom (USA), out of Arsaan (USA),
by Nureyev (USA) (see 8. Sup. p : 62)
Doğan Küçükemre
2013 (May 24), b, c, MALVO by Cuvee (USA)
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 8. Sup. p
: 62)
2013 (May 15), b, f, KONIGIN by Scarface
Beyhan Kibar
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p : 62)
2013 (Mar 12), ch, f, KÜÇÜK BERİKAN by River Special (USA)
Hakkı Kaplan
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 7. Sup. p : 61)
2013,early abortion, by Sea Hero (USA)
HERMIONETTA , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Irlanda Rüzgari (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see
8. Sup. p : 62)
2013, barren to All The Good (IRE)
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 8.
Sup. p : 62)
2013,early abortion, by Luxor
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 7. Sup. p : 61)
2013 (Feb 10), b, c, MISTER LEO by Luxor
Ali Levent Dilmaç
HESCAPADE (FR) , b , 1999 , bred by Haras De Mauhourat, by Green Tune (USA), out of Sequoya Forest (USA), by Green
Forest (USA) (see 8. Sup. p : 62)
2013 (Feb 10), b, c, PINKY GREEN by Halicarnassus (IRE)
64
Murat Mergin
Kısraklar - Broodmares
HICCUP , b , 2006 , bred by Türker Demir and Yıldırım Bulduk, by Eagle Eyed (USA), out of Selin Tanem, by Handsome Star
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2013 (Apr 02), b, c, TEKŞUBAT by Orpheo
Bozan Demir
HIDDEN LAKE , gr , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by West By West (USA), out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 8.
Sup. p : 62)
2013, barren to Ocean Crest (USA)
HIGH CLASS , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Always A Classic (CAN), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 8.
Sup. p : 62)
Çağlar Uluçay
2013 (Mar 06), b, f, MONETA by Kurtiniadis (IRE)
HIGH DIVA , b , 2003 , bred by Mustafa Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Dawawin (USA), by Dixieland Band (USA) (see
7. Sup. p : 61)
2013 (Mar 01), b, c, by Dai Jin (GB)
Mustafa Molu
HIGH HOPE , b , 2007 , bred by Mustafa Molu, by Desert Sound (IRE), out of Nida, by Sea Hero (USA) (see 8. Sup. p : 63)
2013 (Feb 01), b, f, PİANO PİANO by Victory Gallop (CAN)
Oğuz Yalçın
HIGH POTENTIAL (USA) , b , 1999 , bred by G. Watts Humphrey Jr. & Louise I., by Pleasant Colony (USA), out of Highland
Legend (USA), by Storm Bird (CAN) (see 8. Sup. p : 63)
Cüneyt Çalıcıoğlu
2013 (Feb 21), b, c, RAGING BULL by Lion Heart (USA)
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
7. Sup. p : 61)
2013 (Apr 21), b, c, STALKER by Powerscourt (GB)
Serdar Kemal Özçolak
HIGH TEA , gr , 2007 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of Haute Rive (FR), by Highest Honor (FR) (see 8. Sup. p :
63)
2013 (Apr 05), ch, c, HIGH TREE by Green Gönen
Berrin Gedik
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 8. Sup. p : 63)
Vehbi Hakan Keleş
2013 (Mar 19), ch, f, ROYAL HIGNESS by Kaneko
HILL ONE , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 8. Sup. p :
63)
2013,dead foal, by River Special (USA)
HILL POINT , b , 2006 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Zaptiye, out of Filika, by Primo Dominie (GB)
(see 8. Sup. p : 63)
Oğuz Yalçın
2013 (Mar 28), b, c, by Dehere (USA)
HIRSLI , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Eviyrna (USA), by The Minstrel (CAN) (see 8. Sup. p : 63)
2013, barren to Nuhbaba
65
Kısraklar - Broodmares
HIZELİN KIZI , b , 2006 , bred by Tahsin Hızel, by Old Bond, out of Dandini, by Tüten (see 8. Sup. p : 63)
2013 (Mar 08), b, f, KEÇEY by Scream To Scream (IRE)
Hasan Kaya
HİCAZKAR , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Magic Ring (IRE), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN)
(see 8. Sup. p : 63)
2013 (Mar 08), b, f, HERRING by Victory Gallop (CAN)
Vedat Söylemez
HİLAL YILDIZI , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Fair Cap (FR), by Always Fair (USA) (see 7. Sup. p
: 62)
2013 (Apr 13), b, c, GOLD BLOOD by Al's Theatre (USA)
Yasemin Turaktekin
HİMALAYE , b , 2005 , bred by Yavuz Vidinli, by My Volga Boatman (USA), out of Himaye, by Ghathanfar (USA) (see 8.
Sup. p : 63)
2013 (Feb 12), b, f, MISS NİLAY by Dehere (USA)
Yavuz Vidinli
HİOS , ch , 1999 , bred by Selman Erdemirci, by Lockton (GB), out of Geyşa, by Ghathanfar (USA) (see 8. Sup. p : 63)
2013 (Mar 20), ch, f, STEELROSE by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
HİVDA , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Sun Dew, by Soviet Star (USA) (see 8. Sup. p : 64)
Tarık Aydın
2013 (Feb 22), ch, f, VARGAS by Lion Heart (USA)
HOBY CAFE , b , 2003 , bred by Mehmet Ural, by Sri Pekan (USA), out of Naxia (IRE), by Fairy King (USA) (see 8. Sup. p :
64)
2013 (Feb 21), b, f, KOŞAN HATUN by Salvatore
Mehmet Ural
HOLIANNA (GER) , b , 2008 , bred by H. Kahrs foaled in GER and imported from U.K. in 2013, ( see Ger. SB v : 38 ), by
Black Sam Bellamy (IRE), out of Hosina (GER), by Goofalik (USA)
2013 (Mar 28), b, c, by Alexandros (GB)
Naciye Çokay
HOLLYWOOD , b , 2006 , bred by Ali Levent Dilmaç, by West By West (USA), out of Holycat, by Mountain Cat (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 64)
2013 (Mar 19), b, c, PETIT CAPORAL by Pressing (IRE)
Ali Levent Dilmaç
HONESTY (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs Carrol Weld, by Tenby (GB), out of Tumble Ria (IRE), by Tumble Wind (USA) (see
8. Sup. p : 64)
2013 (Jun 05), b, c, by Sri Pekan (USA)
Serdar Kemal Özçolak
HOOPLAH (GB) , b , 2003 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Pivotal (GB), out of La Piaf (FR) , by Fabulous Dancer (USA)
(see 8. Sup. p : 64)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
2013 (Mar 17), b, c, by Yonaguska (USA)
HOP COMAS , ch , 2004 , bred by Sadullah Teoman, by George Thomas, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 176)
Kamil Levent Kitapçı
2013 (May 26), b, f, KEEP SMILING by Luxor
66
Kısraklar - Broodmares
HOPA GÜZELİ , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Angel's Song, by Manila (USA) (see 7. Sup. p : 62)
Sevgi Tosunoğlu
2013 (Mar 07), b, c, BATUTAY by Perfect Storm
HOPE , b , 2004 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Sea Hero (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 8. Sup. p : 64)
İrfan Suat Kutlu
2013 (Apr 11), b, f, FIRE FLOWER by My Grandson (GB)
HORATIA , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Slmaat (GB), by Sharpo (GB) (see 8.
Sup. p : 64)
Abdullah Adanır
2013 (Feb 10), b, f, SERA by Dehere (USA)
HORSEPOWER (USA) , ch , 1999 , bred by Scott Kendall Elise W.Kendall, by Personal Hope (USA), out of Misty Connection
(USA), by Danzig Connection (USA) (see 6. Sup. p : 64)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
HOSTES , b , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE), by Second Set (IRE) (see 7.
Sup. p : 63)
Özden Açar and Mutlu Çalışkan
2013 (Jan 17), b, c, ARJUNA by Luxor
HOT AND SPICY (GB) , ch , 2002 , bred by Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti foaled in GB and imported from U.K. in
2013, ( see GSB v : 45, p : 556 ), by Grand Lodge (USA), out of Isle Of Spice (USA), by Diesis (GB)
2013 (Mar 11), b, c, FINAL COUNTDOWN by Cape Cross (IRE)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
HURICANE GIRL , ch , 2008 , bred by Selman Erdemirci, by Luxor, out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 94)
2013 (Jun 07), b, c, FAMILY JOY by Harputlu Gaggoş
Selman Erdemirci
HURRIKANE , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 8.
Sup. p : 64)
2013 (Feb 05), b, f, LADY MONTANA by Tony Montana
Atilla Sevim
HUZANA (GB) , b , 2005 , bred by Sir Eric Parker, by Pivotal (GB), out of Hasta (USA), by Theatrical (IRE) (see 7. Sup. p :
63)
2013 (May 26), ch, c, LONG WAY by Victory Gallop (CAN)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
HÜLYA HANIM , gr , 2004 , bred by Mustafa Cemal Şentürk, by Shrewd Idea (GB), out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 8. Sup. p : 64)
2013 (Feb 25), b, f, SON PRENSES by Mali
Hasan Öge
HÜMAYUNÜM , b , 2007 , bred by Mehmet Eren Doğanbey, by High Chaparral (IRE), out of Euphoria (GB), by Unfuwain
(USA) (see 8. Sup. p : 65)
2013 (Apr 21), b, f, LION OF KAFKAS by Faırson
Cumhur Balkaroğlu
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 7. Sup. p : 63)
Kasım Ercan Ekenler
2013 (Feb 15), b, f, HOPE DIAMOND by Cuvee (USA)
67
Kısraklar - Broodmares
HÜRSOY , b , 2002 , bred by İsmail Ensonra, by Eagle Eyed (USA), out of Ünüvar, by Rısıng Sun (see 8. Sup. p : 65)
2013 (Jan 28), ch, c, HÜR TUMBUL by River Special (USA)
Deham Tumbul
IAM FOREVERBLOWING (GB) , ch , 2002 , bred by Ahmed M. Foustok, by Dr Fong (USA) , out of Farhana (GB), by
Fayruz (GB) (see 8. Sup. p : 65)
2013 (Feb 09), b, f, AYANA by Luxor
Fikret Ceylan
ICE QUEEN , ch , 2008 , bred by Muammer Öğüt, by Royal Abjar (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 43)
Gökhan Savaşkurt
2013 (Mar 21), b, c, ATLANTIC MAX by Luxor
IDA LUPINO (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con, by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by
Northern Dancer (CAN) (see 7. Sup. p : 64)
2013 (May 30), b, f, ŞEKERCAN by Sea Hero (USA)
Ercan Şeker
IGUASSU , b , 2009 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Mountain Cat (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see 5.
Sup. p : 75)
2013 (Apr 27), b, f, MİMACIM by Win River Win (USA)
Halil Fahri Narmanlı
IMDINA (IRE) , b , 2001 , bred by Levent Demirgüreş foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 45, p : 3147
), by Soviet Star (USA), out of Stellina (IRE), by Caerleon (USA)
2013 (May 01), b, c, DEMİRBURAK by Jeremy (USA)
Levent Demirgüreş
IMPASSE , ch , 2004 , bred by Sefa Çıkmaz, by Mountain Cat (USA), out of Müktesep Hak (GB), by Highest Honor (FR) (see
8. Sup. p : 65)
2013,dead foal, by Eagle Spırıt
IMPROVISE (GB) , b , 2002 , bred by Darley , by Lend A Hand (GB), out of Mellow Jazz (GB), by Lycius (USA) (see 8. Sup.
p : 65)
2013 (Apr 17), b, c, ÇAKILTAŞI by Luxor
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Ela Athena (GB), by
Ezzoud (IRE) (see 7. Sup. p : 64)
Serdal Adalı
2013 (Mar 15), b, f, YOSUN SULTAN by Out Of Control
INDESTRUCTIBLE , b , 2005 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Marlin (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 8.
Sup. p : 65)
2013 (Mar 18), b, f, CİVAN HANIM by Pressing (IRE)
Tekin Arslanca
INDIAN GREEN , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Lakshmı, by Barathea (IRE) (see 8. Sup. p : 65)
2013 (Apr 10), b, c, STURDY by Win River Win (USA)
Gökben Güçlü
INDIAN LILY , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Islambol, out of Lakshmı, by Barathea (IRE) (see 7. Sup. p : 64)
2013 (Apr 08), b, c, GÖZ GÖZ EREN by Bin Ajwaad (IRE)
68
Faruk Ateş
Kısraklar - Broodmares
INFINITY , ch , 2004 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA)
(see 7. Sup. p : 64)
2013 (May 15), ch, c, BRAVE DECISION by High Chaparral (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
INGLEWOOD , b , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Rakan (USA), out of Innamorata, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2013 (Apr 06), b, f, ILARIA by Yavuzkaya
Hülya Eltemur
INNOCENCE , ch , 2009 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 5. Sup. p : 86)
2013 (Apr 17), ch, f, VİRA VİRA by Okawango (USA)
Oğuz Yalçın
INSOLENCE (USA) , b , 2006 , bred by Fortress Pacific Equine LLC, by Mr. Greeley (USA), out of Brianda (IRE), by Alzao
(USA) (see 7. Sup. p : 65)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Feb 08), ch, f, IRON ROSE by Royal Abjar (USA)
INVINCIBLE GIRL , b , 2007 , bred by Ayşegül Kurtel, by Mountain Cat (USA), out of Dame De Sion (IRE), by College
Chapel (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 29)
2013 (Feb 11), b, f, MISS LEGEND by High Chaparral (IRE)
Ayşegül Kurtel
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 7. Sup. p : 65)
2013,early abortion, by Unaccounted For (USA)
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 7. Sup. p : 65)
2013 (Jun 22), b, c, YAĞIZ BABA by Ocean Crest (USA)
Fırat Tanyiğit
ISOLDE (IRE) , ch , 1998 , bred by Frances R. Hutch, by Dolphin Street (FR), out of Pharjoy (FR), by Pharly (FR) (see 7. Sup.
p : 65)
2013 (Apr 25), b, c, DEFINATELY PERFECT by Pressing (IRE)
Barış Öpçin
IT'S ME , b , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Lucky Angel, by Private Tender (GB) (see 7.
Sup. p : 65)
2013 (Mar 02), b, f, NİLSTAR by Halicarnassus (IRE)
Nurhan Demircan
IT'S TOAST (IRE) , b , 2006 , bred by Stone Ridge Farm, by Diktat (GB), out of Kapria (FR), by Simon Du Desert (FR) (see 8.
Sup. p : 66)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Mar 21), b, f, BORAGAN by Bosporus (IRE)
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL, by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach
(GB), by Slew O'gold (USA) (see 8. Sup. p : 66)
2013 (Apr 07), ch, c, SARIDAYI by Indigo Red (GB)
Sanem Kahraman (Yaman)
IVYSAUR , b , 2009 , bred by Tufan Adışen, by Divine Light (JPN), out of Bırthday Gırl, by Common Grounds (GB) (see 5.
Sup. p : 16)
2013 (Apr 11), b, c, CANBURAK by İzmirli
Tufan Adışen
69
Kısraklar - Broodmares
IZADORE (IRE) , b , 2003 , bred by Ballygoran Stud, by In The Wings (GB), out of Groom Order (GB), by Groom Dancer
(USA) (see 8. Sup. p : 66)
2013 (Mar 27), ch, c, İSFAHAN by Kurtiniadis (IRE)
Mehmet Necdet Narin
İASOSLU MEF , gr , 2006 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Mustafa Metin Kayıkçı, by Ocean Crest (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2013 (Feb 28), gr, c, BOSSLION by Perfect Storm
Ali Oken
İÇEL GÜZELİ , b , 2004 , bred by Mevlüt Taniyit, by Aristocrat (GB), out of Geyve, by My Volga Boatman (USA) (see 7.
Sup. p : 65)
2013, barren to Marlin (USA)
İÇKALE , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 8. Sup. p : 66)
2013 (Apr 05), b, f, CHASING THE WIND by Unaccounted For (USA)
Çetin Çatan
İHSANSULTANIN KIZI , ch , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Mutamanni (GB), out of İhsan Sultan, by Red Bishop (USA)
(see 8. Sup. p : 66)
2013 (Apr 11), b, f, MIRLINDA by Desert Sound (IRE)
Müjdat Gider
İKONCAN , b , 2009 , bred by Onur Yetkin, by Okawango (USA), out of Burka , by Thyphonıc Rısıng (see 5. Sup. p : 18)
Makbule Sakallı
2013 (Mar 07), b, f, HANIM ABLA by Kaneko
İLAYDAKIZ , b , 2001 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Altınörs, out of Suzan II, by Ay Tudor (see 6. Sup. p : 67)
Cemal Başel
2013 (Mar 24), b, f, GÜLDEHAN by Kaneko
İLKSEL , b , 2005 , bred by Nedim Akagündüz, by Strike The Gold (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 7. Sup. p : 66)
2013 (Mar 04), b, f, TIRSONEEX by Powerscourt (GB)
Serdar Kemal Özçolak
İLMİRA , b , 2003 , bred by Selahattin Can Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Bloodstock, by Vidar (see 5. Sup. p : 58)
2013,dead foal, by Pressing (IRE)
İMAJ , b , 2000 , bred by İsmail Bora Ergüden and Berkan Bircil, by Always A Classic (CAN), out of Kraliçem, by Chıco (see
8. Sup. p : 66)
2013 (Apr 17), b, f, KÜÇÜKTATLIPRENSES by Powerscourt (GB)
I.D. Gürkaynak and Belgin Karabıyık
İNCİLAY , b , 2008 , bred by Hayriye Kocaman, by Sorgunbeyi, out of Slug, by Always A Classic (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p
: 107)
2013 (Apr 09), b, f, PEARL KHAN by Bin Ajwaad (IRE)
Murat Karabulut
İNDO , b , 2004 , bred by Mustafa Yüksel, by Bosporus (IRE), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 8. Sup. p : 67)
Necmi Şölen
2013 (May 05), b, f, ÇERKES DANSI by Sri Pekan (USA)
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 6. Sup. p : 67)
2013 (Feb 26), b, f, MAKARON by Bosporus (IRE)
Tracy Kayahan
70
Kısraklar - Broodmares
İSKENDERUN , ch , 2005 , bred by Salahattin Güven, by Common Grounds (GB), out of Canoş, by Gold Guard (see 8. Sup. p :
67)
2013 (Apr 22), ch, f, MERSİNLİ YARİM by Lion Heart (USA)
Semra Aksu
İSMETİNKIZI , ch , 2006 , bred by Abdullah Şahin, by Tender Dad (GB), out of Angels Fury, by Storm II (see 8. Sup. p : 67)
Abdullah Şahin
2013 (Mar 08), b, c, PUBLIC POWER by Kaneko
İSPİR , b , 2006 , bred by Soner Sökmen, by Mountain Cat (USA), out of Delta Lady (CHI), by Roy (USA) (see 7. Sup. p : 66)
2013 (Jan 15), b, c, ONLY SON by Bekmezbey
Soner Sökmen
İZBELİ , ch , 2007 , bred by Mehmet Çelik, by Unaccounted For (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius (USA)
(see 8. Sup. p : 67)
2013,slipped foal, by Faırson
JAKEENO (USA) , ch , 1998 , bred by Michael J. Cartee, by Green Dancer (USA), out of Calling Ann (USA), by Affirmed
(USA) (see 8. Sup. p : 67)
2013, no return to Powerscourt (GB)
JAMMING'S BEAUTY , ch , 2003 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Fantastic Fellow (USA), out of Jammıng Sessıons, by
Oğlu (see 8. Sup. p : 67)
Ferhat Demiroğlu
2013 (Mar 18), ch, c, CRANK by Cuvee (USA)
JANE SEYMOUR (GB) , b , 2002 , bred by C. R. Mason, by Xaar (GB), out of Once In My Life (IRE), by Lomond (USA) (see
7. Sup. p : 67)
2013 (Apr 26), b, f, DEWILS GIRL by Lion Heart (USA)
Erhan Özkan
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 7. Sup.
p : 67)
2013 (Jan 28), b, c, ATABALA by Coşkunağa
Haldun Coşkun
JENNIFER , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by West By West (USA), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 8. Sup. p : 67)
2013 (Feb 25), b, c, THE YILDIZER by Always A Classic (CAN)
Died in 2013
Tayral Tutumlu
JERIJE , b , 2008 , bred by Çiçek Yılmaz, by Tos Dancer (IRE), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 8. Sup. p
: 68)
Tuncay Demirtaş
2013 (Mar 10), ch, f, MAZANE by Teeth To Teeth (IRE)
JET SET , b , 2008 , bred by Ersan Özbelge, by Marlin (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 56)
2013 (Mar 18), b, c, ÇEVİK TAY by Bıg Trouble
Muhammet Çevik
JET SPRINT , b , 2005 , bred by Galip Kaya, by Marlin (USA), out of Pradera (GER), by Abary (GER) (see 8. Sup. p : 68)
2013 (Apr 09), ch, c, BABA HALİL by Scream To Scream (IRE)
71
İsmet Yılmaz
Kısraklar - Broodmares
JILLIAN , b , 2007 , bred by Hüsnü Sural, by Marlin (USA), out of Nükte, by Sea Hero (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2013 (Jan 31), ch, f, QUEEN FARALYA by Luxor
Mine Cesurlar
JIMBILBA , b , 2006 , bred by Kemal Kurt, by Distant Relative (IRE), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA) (see 8.
Sup. p : 68)
2013 (Feb 22), b, f, BERATINKIZI by Lion Heart (USA)
Adil Mert Kaya
JIMS LOVE , b , 2001 , bred by Ümit Bekmezci, by Doyoun (IRE), out of Sketch, by Ezy Koter (GB) (see 8. Sup. p : 68)
2013 (Apr 01), b, f, MERCY DİLEK by Tabasco
Yavuz Yılmaz
Died in 2013
JIVE , b , 2006 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Sun Music (IRE), out of Tenderly, by Private Tender (GB) (see 8. Sup. p : 68)
2013 (Mar 13), b, f, ADA KIZIM by Pressing (IRE)
Ahmet Ziya Kutnak
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al, by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal
(USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 8. Sup. p : 68)
2013 (May 28), b, f, DERİN SULTAN by Luxor
Necati Demirkol
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see 8.
Sup. p : 68)
Mustafa Ozan Şer
2013 (Mar 27), b, f, RED ONE by Lion Heart (USA)
JOIN THE CAUSE , ch , 2005 , bred by Aydoğan San, by Strike The Gold (USA), out of Blow Up, by Gold Guard (see 8. Sup.
p : 68)
Fevzi Yılmaz
2013 (Apr 05), ch, f, AÇIKSU by Cuvee (USA)
JOY RIDE , b , 2004 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bedouin Veil (USA), by Shareef Dancer
(USA) (see 8. Sup. p : 68)
Gürhan Şevket Özbelge
2013 (Feb 23), b, c, OTTO by Sea Hero (USA)
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 8.
Sup. p : 69)
2013 (May 20), ch, c, PERİ BEYİ by Scream To Scream (IRE)
Serdar Ergel
JUBILEE TREAT (USA) , b , 2000 , bred by Tarworth Bloodstock Ltd., by Seeking The Gold (USA), out of Dance Treat
(USA), by Nureyev (USA) (see 8. Sup. p : 69)
Muzaffer Buğdaycı
2013 (May 08), b, c, POWER KING by Powerscourt (GB)
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 7. Sup.
p : 68)
2013 (Mar 28), b, f, AYŞİMİN by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
JULE OF SUCCESS (USA) , b , 2008 , bred by Barry Weisbord & Margaret Santulli, by Successful Appeal (USA), out of
Nothing Special (CAN), by Tejabo (CAN) (see 8. Sup. p : 69)
Muzaffer Buğdaycı
2013 (May 12), b, c, KING OF BROTHERS by Luxor
72
Kısraklar - Broodmares
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 8. Sup. p : 69)
2013, barren to Popular Demand
JUST A PROMISE (FR) , ch , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Jural (GB),
by Kris (GB) (see 8. Sup. p : 69)
2013 (Mar 25), ch, c, MURAMER by Lion Heart (USA)
Murat Cavcav
JUST ADD OATS (USA) , b , 2004 , bred by Medeleine A Paulson & Ernest Moody, by Touch Gold (USA), out of Corridora
Slew (ARG), by Corridor Key (USA) (see 8. Sup. p : 69)
2013 (Apr 28), ch, f, KIZIL GÜNEŞ by Lion Heart (USA)
Adem Erdölek
KALANİSİM , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
(see 8. Sup. p : 69)
2013 (Apr 02), b, f, DESIRES PEARL by Banknote (GB)
Serdar Kemal Özçolak
KALATUNA (FR) , ch , 2001 , bred by Mr Modest Van Loy foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v : 055 ), by
Green Tune (USA), out of Kalasinger (FR), by Chief Singer (IRE)
Hayrullah Doğan
2013 (Apr 12), b, c, DIRTY HARRY by Le Havre (IRE)
KALUGA , ch , 2004 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 8.
Sup. p : 70)
Begüm Atman Karataş
2013 (May 18), b, c, KALINAGO by Okawango (USA)
KAMALAME (USA) , b , 2001 , bred by Jon Starr & Dr. Dan White, by Souvenir Copy (USA), out of A Status Symbol (USA),
by Exclusive Native (USA) (see 7. Sup. p : 69)
2013 (May 15), ch, c, by Lion Heart (USA)
Habibe Hazal Kayahan
KAMİLE SULTAN , b , 2007 , bred by Demirhan Yılmaz, by Unaccounted For (USA), out of Deer Hunter, by Langfuhr (USA)
(see 8. Sup. p : 70)
2013 (Apr 07), b, c, GENÇAY by Ocean Crest (USA)
Ayhan Giray
KANSAS (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from FR in 2013, ( see GSB v : 45, p : 600 ), by Kahyasi
(IRE), out of Khalafiya (IRE), by Darshaan (GB)
2013 (May 07), ch, f, WILLY WILLY by Soldier Of Fortune (IRE)
Hakkı Tarık Dikencik
KAPTANIN KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Akgümüş, by Ramadan, out of Turunç Çiçeği, by Private Tender (GB) (see 8.
Sup. p : 70)
2013 (May 07), b, f, NEGRİCAN by Medya
Salih Kızılkanat
KARA ELMAS , b , 2007 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Arch (USA), out of Remy Red (USA), by Hennessy (USA) (see 8.
Sup. p : 70)
2013 (Feb 28), b, f, NIGELLA by Powerscourt (GB)
Onur Yetkin
KARA MAMBA , b , 2009 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mitina (IRE), by Common Grounds (GB)
(see 5. Sup. p : 80)
2013 (May 14), b, f, MAMBA LEYDİ by Sümen
Bülent Doğan
73
Kısraklar - Broodmares
KARABACAK , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Distant Relative (IRE), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see
8. Sup. p : 70)
2013 (Mar 26), b, c, PO by Powerscourt (GB)
Adem Erdölek
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 7. Sup.
p : 69)
2013 (May 22), b, c, ALWAYS CRAZY by Always A Classic (CAN)
Volkan Yoncaağaç
KARAMELA , b , 1996 , bred by Fatih Türeray, by Uğurtay, out of Su I, by Ay Tudor (see 7. Sup. p : 69)
2013 (Jan 17), gr, c, ŞEDRİK by Argaeus (GB)
Cevriye Mehtap Yargı and Gülizar Er
KARAMUK , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2013 (Feb 13), b, c, TORUNUMUZ ÖMER by Aras (IRE)
Sefer Ahmet Arslan
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see 8. Sup. p : 70)
2013 (Apr 25), b, c, LAZ ASKER by Bosporus (IRE)
Yunus Karan
KARASEVDA , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of Devil's Crown (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 8. Sup. p : 70)
2013 (Feb 18), b, f, BLACK TO BLACK by Yonaguska (USA)
Mehmet Ziya Adalar
KARATUTKUM , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 8. Sup.
p : 70)
2013,slipped foal, by Unaccounted For (USA)
KARBONEL , b , 2006 , bred by Kadir Noyan Birol, by Perfect Storm, out of Rubin, by Armanasco (IRE) (see 8. Sup. p : 71)
2013 (Apr 20), ch, c, PRINCELY by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
KARMA (GB) , ch , 2006 , bred by Recep Avşar foaled in GB and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 46, p : 365 ), by
Fraam (GB), out of Kimono (IRE), by Machiavellian (USA)
2013 (Apr 05), ch, f, AVŞAR GIRL by Zoffany (IRE)
Recep Avşar
KARPAZ , b , 2006 , bred by Behçet Homurlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Yamis, by Distant Relative (IRE) (see 8. Sup. p :
71)
2013 (Apr 15), b, f, LADY CATALEIA by Golden Sun
Ercüment Güçlü
KARUMA , ch , 2003 , bred by Orhan Uzun, by Always A Classic (CAN), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 8. Sup. p : 71)
2013 (May 04), b, c, DREJ by Unaccounted For (USA)
Engin Alagöz
KARYAĞDIGELİN , gr , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Petong (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA)
(see v : 3, p : 57)
2013 (Apr 04), gr, f, NİGOŞUM by Flying Boy (IRE)
Fuat Nihat Buruk
74
Kısraklar - Broodmares
KATIRISA (IRE) , b , 2004 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Spinning World (USA), out of Katiykha
(IRE), by Darshaan (GB) (see 6. Sup. p : 71)
Faruk Tınaz
2013 (Apr 10), b, c, ALAMUT by Kaneko
KATRE HATUN , b , 2003 , bred by Sina Erdal, by Mujtahid (USA), out of Vülya, by Paco (see 8. Sup. p : 71)
2013 (May 22), b, f, LADİN by Halicarnassus (IRE)
Uçar Erdal
KATRINA , b , 2006 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş, by Mujtahid (USA), out of Antakiya (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 7)
2013 (May 19), b, c, MY DADAŞ by Yonaguska (USA)
Oğuz Tekcan
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 8.
Sup. p : 71)
2013 (Apr 27), ch, f, KAVALA GIRL by Pan Rıver
Mete Albayrak
KAVİYOLU , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Marlin (USA), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 8. Sup. p :
71)
2013 (Jan 28), ch, f, AMBRASIA by Lion Heart (USA)
Nirgül Turgu
KAYA BUSESİ , b , 2006 , bred by Selahattin Gedik, by Green Gönen, out of Aloha II, by Barbar (see 8. Sup. p : 71)
2013 (Apr 09), ch, f, ŞANLIKAYA by Lion Heart (USA)
Hatice Kaya
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 7. Sup. p : 70)
2013 (Mar 27), b, f, PAN STAR by Faırson
Mete Levent Topsakal
KAZORİNA , b , 2002 , bred by Işıl Deniz Ergüden Gürkaynak, by Mujtahid (USA), out of Pretty Woman, by My Volga
Boatman (USA) (see 8. Sup. p : 71)
2013, barren to Ilgazhan
KEEPIN COMPANY (USA) , b , 2005 , bred by J. V. Shields Jr. & Leverett S. Miller, by Mineshaft (USA), out of House Party
(USA), by French Deputy (USA) (see 8. Sup. p : 71)
2013,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 8. Sup. p : 71)
2013 (Apr 08), b, f, NALÇABAŞI by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Atakan
KEMENÇEM , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Entrepreneur (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB)
(see 7. Sup. p : 71)
2013 (Mar 14), ch, c, DEMİR YÜREK by Lion Heart (USA)
Ahmet Özçılnak
KENYONA , b , 2003 , bred by Gina Alkaş, by Sea Hero (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 7. Sup. p : 71)
Aykut Ecevit Baş
2013 (Mar 03), b, f, AMIGRA by Popular Demand
75
Kısraklar - Broodmares
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud, by Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
(see 8. Sup. p : 72)
Süreyya Baytınaz
2013 (Feb 19), b, c, KHAOS MAN by Mountain Cat (USA)
KINALI YAPINCAK , b , 2004 , bred by Selim Özekici, by Bin Ajwaad (IRE), out of Desert Rose (FR), by Homme De Loi
(IRE) (see 8. Sup. p : 72)
2013,early abortion, by Aleko
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
8. Sup. p : 72)
2013 (Apr 08), b, f, SİLBAŞTAN by Mali
Şemsi Ağırtaş
KINALIADA , ch , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by West By West (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 8. Sup. p : 72)
2013 (Apr 23), b, c, IMMIGRANT by Win River Win (USA)
Talya Fedianin
KING'S DAUGHTER , b , 2004 , bred by İsmail Özkan, by River Special (USA), out of Miniko, by Tüten (see 7. Sup. p : 71)
İsmail Özkan
2013 (Mar 16), ch, c, KORHAN KAPTAN by Kaneko
KISA HABER , b , 2005 , bred by Davut Yıldırım, by Medya, out of Ctadel, by Paco (see 8. Sup. p : 72)
2013 (Mar 10), b, f, EVRİM SULTAN by Luxor
Ali Can Dağtekin
KISAS , b , 2007 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by West By West (USA), out of Mutlu Kız, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup.
p : 72)
2013 (Mar 21), b, c, CEMALETTİN BEY by Mountain Cat (USA)
Ali Oken
KISS AND SAY BYE , ch , 2007 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see
8. Sup. p : 72)
2013, barren to Emirim
KISS OF FIRE , ch , 2007 , bred by Atilla Özsoy, by Eagle Eyed (USA), out of Sadler's Fly (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 103)
2013 (May 28), b, f, by Yonaguska (USA)
Atilla Özsoy
KIZIL SONYA , b , 2005 , bred by Ali Çelik Varisleri and Mehmet Veysi Hamulu, by River Special (USA), out of River Jef
(USA), by Al Nasr (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2013 (Apr 11), b, c, PESOTA by Akindayim (IRE)
Alattin Çelik
KIZILELMA , ch , 2006 , bred by Yavuz Vidinli, by Strike The Gold (USA), out of Saichania (GB), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 119)
2013 (Apr 10), b, c, KEEP OUT by Carıbou
Tamer Karaduman
KIZIM ELİF , b , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Unaccounted For (USA), out of Tahiti Beach (GB), by Slip
Anchor (GB) (see 8. Sup. p : 73)
2013 (Apr 21), b, c, BOTANVADİSİ by Okawango (USA)
Ahmet Polat
76
Kısraklar - Broodmares
KIZIM ÖZGE , ch , 2006 , bred by Gürgüç Özlem Erturgut, by Ocean Crest (USA), out of Grigwa (FR), by Lion Cavern (USA)
(see 8. Sup. p : 73)
2013 (Mar 17), b, c, AKYOL by Perfect Storm
Türkan Kutlu and Musa Kutlu
KIZININ KIZI , ch , 2005 , bred by Sebahaddin Şen, by Always A Classic (CAN), out of Kızı I, by Likya (see 7. Sup. p : 72)
2013,early abortion, by Kosovar
KİBAR HANIM , b , 2005 , bred by Cengizhan Bayır, by West By West (USA), out of Erkilet, by Primo Dominie (GB) (see 8.
Sup. p : 73)
2013, barren to Okawango (USA)
KİTARA , b , 2004 , bred by Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya, by Manila (USA), out of Tyranno Rex (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 8. Sup. p : 73)
Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya
2013 (Mar 31), b, c, COSMIC CLOUD by Luxor
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 8.
Sup. p : 73)
2013,early abortion, by Dai Jin (GB)
KNEES TO KNESS (IRE) , gr , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy
(IRE) (see 8. Sup. p : 73)
2013 (May 19), ch, c, BABA GALİP by Mountain Cat (USA)
Hulusi Gürsel
KOKOŞ , b , 2008 , bred by İlker Yağız, by Ekinoks Gulch (USA), out of Bonanetto, by Shareef Dancer (USA) (see 8. Sup. p :
73)
Tamer Koldaş
2013 (Apr 04), b, c, JUDGE by Halicarnassus (IRE)
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 8. Sup. p : 74)
2013 (May 08), b, c, YADİGARBEY by Cuvee (USA)
Turan Ülke
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 8.
Sup. p : 74)
Şerafettin Gedik
2013 (Feb 01), b, f, KONTESSE LULU by Luxor
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA)
(see 8. Sup. p : 74)
2013 (Mar 12), b, c, ÖZDEMİR by Unaccounted For (USA)
Ayten Günay
KORZA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Emperor Jones (USA), out of Bint Damascus (USA), by Damascus (USA) (see
7. Sup. p : 73)
Abdülkadir Üçeş
2013 (Feb 13), b, c, NOBLE MEN by Aleko
KÖSEM SULTAN , b , 2007 , bred by Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib
(USA) (see 8. Sup. p : 74)
2013, barren to Akindayim (IRE)
77
Kısraklar - Broodmares
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , bred by Foxfield , by Crafty Prospector (USA), out of Tide (USA), by Coastal
(USA) (see 7. Sup. p : 73)
2013,early abortion, by Dehere (USA)
KRALİÇE KIZI , b , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Last Queen, by Play Boy I (see 8. Sup. p : 74)
2013 (Apr 09), b, f, SEA PRINCESS by Cuvee (USA)
Hasan Görgün
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 8. Sup. p
: 74)
2013 (Apr 15), ch, c, GANİZADE by Kaneko
Mehmet Sabri Tuncer
KUNG FU GRIP (USA) , ch , 2007 , bred by Anstu Farm LLC, by Belong To Me (USA), out of Tugger (USA), by Twining
(USA) (see 8. Sup. p : 74)
2013 (May 02), b, c, ALTINBEŞİK by Yonaguska (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
KURŞUN , gr , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 8. Sup. p : 74)
2013 (Feb 19), b, c, DOMDOM by Powerscourt (GB)
Adem Erdölek
KURTİS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Spectrum (IRE), out of Fiddler's Moll (IRE), by Dr Devious (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 57)
2013 (Mar 21), ch, f, ABUDARAM by Luxor
Kemal Kurt
KURTLAR VADİSİ , b , 2003 , bred by Levent Göksu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Harbinger, by Lockton (GB) (see 5. Sup. p
: 64)
2013 (Apr 02), b, f, AURIS GIRL by Victory Gallop (CAN)
Tahsin Begimgil and Bertuğ Şentürk
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
8. Sup. p : 74)
2013,slipped foal, by Oğlumemre
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 8. Sup. p : 74)
2013, barren to Pressing (IRE)
KÜÇÜKASLIKIZ , b , 2005 , bred by Mustafa Korkmaz, by Dear Star (GB), out of Aslıkız, by Red Route (GB) (see 8. Sup. p :
75)
2013, barren to Kizilmurat (IRE)
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 8.
Sup. p : 75)
2013, barren to De Nıro
LA COLITA , b , 2008 , bred by Murat Kadaifçioğlu, by Iceman (GB), out of Adhaaba (USA), by Dayjur (USA) (see 8. Sup. p :
75)
Murat Kadaifçioğlu
2013 (Feb 26), b, f, GIPSY QUEEN by Dehere (USA)
78
Kısraklar - Broodmares
LA DANSEUSE (GB) , b , 2001 , bred by A. L. Penfold And H. Lascelles, by Groom Dancer (USA), out of Alik (FR), by
Targowice (USA) (see 8. Sup. p : 75)
2013, barren to Bin Ajwaad (IRE)
LA ROCHELLE , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Marlin (USA), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see
8. Sup. p : 75)
2013 (Apr 24), b, f, FATİ by Lion Heart (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
LA ROSE , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Lockton (GB), out of Reıne Rose, by Galetto (FR) (see 7. Sup. p : 75)
2013 (Apr 25), ch, f, DÜLDÜLBİR by Medya
Mehmet Akgöbek
LA TURQUE (IRE) , b , 2001 , bred by Wood Hall Stud Limited, by Diesis (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 8. Sup. p : 75)
2013,early abortion, by Yonaguska (USA)
LA VITA E BELLA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of La Bella (IRE), by Lil E Tee
(USA) (see 8. Sup. p : 76)
2013 (Apr 26), ch, f, SEMELE by Fernando
Erol Göçmen
LADY ARWEN , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sea Hero (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 7.
Sup. p : 75)
2013 (Mar 03), b, f, ŞEKER YILDIZI by Lion Heart (USA)
Reyhan Şeker
LADY BURNELLE , b , 1998 , bred by Celal Tekdoğan, by Natıve Procıda, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 8. Sup.
p : 76)
2013 (Apr 24), b, c, TOUGH ROCK by Pan Rıver
Hatice Kaya
LADY CHARA , b , 2008 , bred by Demirhan Yılmaz, by Royal Abjar (USA), out of Karatutkum, by Bin Ajwaad (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 60)
Demirhan Yılmaz
2013 (Mar 16), b, c, MUSYUS by Yonaguska (USA)
LADY ÇUARD , b , 2005 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hıghest Lady, by Highest Honor (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 77)
2013 (Mar 22), ch, c, by Genç Brıght
Hakan Sabri Özcan
LADY EAGLE , b , 2006 , bred by Ahmet Aytar, by Eagle Eyed (USA), out of Mango, by Barbar (see 8. Sup. p : 76)
2013, barren to My Bolt
LADY EXTRA , b , 2001 , bred by İrfan Berberoğlu, by Orpen (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 7. Sup. p : 75)
2013 (Mar 17), b, c, EXTRA POWER by Powerscourt (GB)
İrfan Berberoğlu
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 8. Sup. p :
76)
Oğuz Yalçın
2013 (May 03), b, c, TARANCI by Mountain Cat (USA)
79
Kısraklar - Broodmares
LADY GREGORY (IRE) , b , 2002 , bred by Recep Avşar foaled in IRE and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 45, p :
1453 ), by In The Wings (GB), out of Athlumney Lady (GB), by Lycius (USA)
Recep Avşar
2013 (Feb 20), b, c, AEGEAN by Zoffany (IRE)
LADY HERO , b , 2001 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Sea Hero (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 7. Sup. p : 75)
2013 (Jun 02), b, f, CRAZY CAT by Mountain Cat (USA)
Mehmet Kaya
LADY ISLAND (FR) , ch , 2002 , bred by S.N.C. Ecurie Bouchard Jean-Louis, by Grand Lodge (USA), out of Harbour Island
(FR), by Selkirk (USA) (see 7. Sup. p : 76)
2013 (Feb 17), ch, f, FLOWER by Faırson
Faruk Tınaz
LADY JULIET , b , 2008 , bred by Turgay Adışen, by Sea Hero (USA), out of Golden Gal, by Always A Classic (CAN) (see 4.
Sup. to v 3, p : 46)
2013,early abortion, by Sümen
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 8. Sup.
p : 77)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (Apr 11), b, c, SARIOGLU by Victory Gallop (CAN)
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
8. Sup. p : 77)
2013, no return to Bors
LADY MÜKERREM , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Sri Pekan (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 4. Sup.
to v 3, p : 44)
2013 (Mar 17), b, f, DREAM LINE by Lion Heart (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
LADY NAOMI , b , 2007 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Perfect Storm, out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 8. Sup. p : 77)
2013 (Mar 23), b, c, ŞEKER EFE by Victory Gallop (CAN)
Reyhan Şeker
LADY NAPE (GB) , b , 1999 , bred by C. H. Bothway, by Prince Sabo (GB), out of Star Arrangement (GB), by Star Appeal
(IRE) (see 8. Sup. p : 77)
Yaşar Gölbaş
2013 (Mar 25), b, f, LATMOS by Akindayim (IRE)
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , bred by Naver Enterprises Ltd., by Sadler's Wells (USA), out of Natuschka (IRE), by
Authi (IRE) (see 8. Sup. p : 77)
2013,slipped foal, by Lion Heart (USA)
LADY OF FORTUNE , b , 2009 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Victory Gallop (CAN), out of Simbatu (GB), by Muhtarram
(USA) (see 5. Sup. p : 109)
İrfan Suat Kutlu
2013 (Feb 22), b, c, VINNER BOY by My Grandson (GB)
LADY OF TROY (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Salse (USA), out of Three For Fantasy (IRE), by
Common Grounds (GB) (see 8. Sup. p : 77)
2013 (Jun 16), b, c, BABALAR GÜNÜ by Gaffar
Kamil Bolcan
80
Kısraklar - Broodmares
LADY SACRED , b , 2009 , bred by Nedim Akagündüz, by Velociraptor (GB), out of İlksel, by Strike The Gold (USA) (see 5.
Sup. p : 57)
2013 (Mar 08), b, c, SECRET SON by Luxor
Dinçer Karabulut
LADY SYMBA , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl (GER)
(see 8. Sup. p : 77)
2013 (Mar 04), ch, f, UMUT KUŞU by Cuvee (USA)
Hacire Kaya
LADY TAVERNER (GB) , b , 2001 , bred by Highclere Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Prompting (GB), by Primo Dominie
(GB) (see 8. Sup. p : 78,198)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (May 12), ch, f, CHARMANT by Dehere (USA)
LADY TRUVA , ch , 2007 , bred by Derviş Meral, by West By West (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 8. Sup. p : 78)
2013, barren to Yonaguska (USA)
LADY TURK , b , 2003 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 8. Sup. p : 78)
2013 (May 12), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Orhan Bekmezci
LAGUNA BEACH , ch , 2007 , bred by Yıldırım Gelgin, by Footstepsinthesand (GB), out of Westernize (USA), by Gone West
(USA) (see 8. Sup. p : 78)
2013 (Feb 20), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Enis Emre Gelgin
LAILA MANJA (IRE) , b , 1996 , bred by H R H Sultan Ahmad Shah, by Diesis (GB), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 8. Sup. p : 78)
Şevket Erkan Şar
2013 (Feb 02), b, c, MUSTAFAHAN by Scarface
LAİK KIZ , b , 2008 , bred by Onur Yetkin, by Common Grounds (GB), out of Pallina (GB), by Emperor Jones (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 89)
2013 (Feb 10), b, f, LINDORA by Victory Gallop (CAN)
Onur Yetkin
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 8. Sup. p : 78)
2013, barren to Green Gönen
LALE DEVRİ , b , 2005 , bred by Mehmet Alpay Özoğul, by Always A Classic (CAN), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE)
(see 8. Sup. p : 78)
2013 (May 09), b, c, TERSLALE by Shınıng Wolf
Ethem Murat Kesebir
LALINE , b , 2002 , bred by Sedat Üründül, by Common Grounds (GB), out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see 8. Sup. p
: 78)
Zahide Üçeş
2013 (May 05), ch, f, by Mountain Cat (USA)
LALLA MINA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Kit Kat, by Karayel (see
8. Sup. p : 79)
2013 (Feb 08), b, f, Mİ BOMBON by Cuvee (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
81
Kısraklar - Broodmares
LAMOS , ch , 2003 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by River Special (USA), out of İman, by Karayel (see 8. Sup. p : 79)
2013 (Apr 25), ch, c, BORANEFE by Cuvee (USA)
Semra Aksu
LAS BEATAS (GB) , b , 2003 , bred by Pendley Farm, by Green Desert (USA), out of Dora Carrington (IRE), by Sri Pekan
(USA) (see 8. Sup. p : 79)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
2013 (Apr 02), b, f, JACKIE BROWN by Dehere (USA)
LASER , b , 2008 , bred by Soner Sökmen, by Bin Ajwaad (IRE), out of Sılk, by Red Bishop (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2013 (Apr 01), b, f, KANPARNA by Scarface
Soner Sökmen
LASHA , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Cozzene (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see 8.
Sup. p : 198)
2013 (Apr 16), gr, f, SNOWFLAKE by Hanaş
Cahit Kocaman
LAST CHANCE , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 7. Sup. p : 78)
2013,early abortion, by Ortak (IRE)
LAST DIANA , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 8. Sup. p : 79)
2013 (Feb 25), ch, f, ALAVYA by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Tüzün
LAST ROSE , ch , 2007 , bred by Serdal Adalı, by West By West (USA), out of Mıss Gülümsün, by Young Prınce (see 8. Sup.
p : 79)
2013,slipped foal, by Commoner
LATIGO BAY , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by Eagle Eyed (USA), out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see v : 3, p :
219)
2013 (Apr 06), b, c, TEMSİL by Dai Jin (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
LAUD (USA) , b , 2005 , bred by S. D. Brilie L. P., by Honour And Glory (USA), out of Stylish Accent (USA), by Beau's Eagle
(USA) (see 8. Sup. p : 79)
2013,slipped foal, by Lion Heart (USA)
LE REVE , b , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 8. Sup. p : 79)
2013 (Feb 21), b, f, UÇARLI by Golden Sun
Fikret Kanman
LEANDRA , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Elixir (IRE), out of Lady Mar (GB), by Generous (IRE) (see 8.
Sup. p : 79)
2013 (Mar 26), b, f, TROPICAL STORM by Okawango (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LEDA , b , 2007 , bred by Kadri Soytürk, by Marlin (USA), out of Spectrum Quest, by Spectrum (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
115)
2013 (Apr 20), b, f, GÜNDÜZÜN KIZI by Arsen
Mehmet Gündüzeli
82
Kısraklar - Broodmares
LEGAL ALIEN , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Dernier Empereur (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see
8. Sup. p : 80)
Adsız Doğan Ekmekçi
2013 (Feb 10), ch, c, CHICAGO by Bosporus (IRE)
LEONES , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Leontine (GER), by Selkirk (USA) (see 7. Sup. p : 79)
2013 (Mar 06), ch, f, PRINCESS WESTPORT by Bosporus (IRE)
Kenan Kirişçiler and Mustafa Kurdu
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 8.
Sup. p : 80)
2013 (Mar 16), ch, f, LUCKY TIME by Win River Win (USA)
Mümin Çılgın and Ertürk Kurdu
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see
8. Sup. p : 80)
2013, barren to Green Gönen
LESLIE PARISH , b , 2008 , bred by Tuncay Çakır, by West By West (USA), out of Gırl In Paradıse, by Manila (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 46)
2013,early abortion, by Scream To Scream (IRE)
LEYDİ HANIM , ch , 2007 , bred by Cengizhan Bayır, by Mountain Cat (USA), out of Mecidiye, by Royal Abjar (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 76)
2013 (Apr 01), b, c, GENÇ POYRAZ by Genç Gürkan
Nuray Gençol
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 8. Sup. p : 80)
2013 (Mar 09), b, c, ABBAS YOLCU by Mountain Cat (USA)
Oğuz Yalçın
LIGHT BLUE , b , 2007 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Always A Classic (CAN), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see 5.
Sup. p : 167)
Ahmet Haşim Ağar
2013 (Mar 11), b, c, DARK BLUE by Bin Ajwaad (IRE)
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev
(USA) (see 8. Sup. p : 80)
2013 (May 13), gr, f, HAKİME by Perfect Storm
Adem Erdölek
LIL RED , ch , 2000 , bred by Hulusi Çil, by Mujtahid (USA), out of Müjde I, by İltiyah (see 8. Sup. p : 80)
2013 (Feb 24), b, c, KENDRIKS by Unaccounted For (USA)
Hulusi Çil
LILIANA ROZITA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Alydear (USA), by Alydar (USA)
(see 7. Sup. p : 80)
Yavuz Yılmaz
2013 (Apr 23), b, c, AGRESIF by Mali
LILY GIRL , b , 2005 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by My Volga Boatman (USA), out of Vefra, by Paco (see 8. Sup. p : 80)
2013,early abortion, by Oğlumemre
83
Kısraklar - Broodmares
LILYA EKINOKS , ch , 2004 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Common Grounds (GB), out of West Gun (USA), by Gone
West (USA) (see 8. Sup. p : 80)
Uğur Baytınaz
2013 (Apr 28), b, f, NEVAL by Perfect Storm
LIMANDA (IRE) , b , 1991 , bred by Mrs P. Grubb, by Astronef (IRE), out of Unaria (GB), by Prince Tenderfoot (USA) (see 8.
Sup. p : 81)
2013 (Jun 11), b, f, BALVERİR by Topor
İlyas İlbey
LINDA ROSE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by Orpen (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 68)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
LINGUS (IRE) , ch , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Eagle Eyed (USA), out of I Want My Say (USA), by Tilt Up (USA)
(see 8. Sup. p : 81)
2013 (Apr 22), b, c, ŞERVAN YILDIZI by Medya
Murat Yıldızer
LION'S BRIDE (FR) , gr , 2002 , bred by Haras de Manneville, by Highest Honor (FR), out of Chimes (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 8. Sup. p : 81)
2013 (May 02), b, f, JUST IN TIME by Victory Gallop (CAN)
Francesco Sponza
LION DANCE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by Orpen (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
8. Sup. p : 81)
2013 (Feb 25), b, c, ZALATINSKA by Luxor
Kemal Kurt
LITE FANTASTIC (USA) , b , 2003 , bred by Tomoka Farms, Inc. foaled in TUR and imported from USA in 2013, ( see Am. SB
v : 32 ), by Lite The Fuse (USA), out of Tensie's Pro (USA), by Distinctive Pro (USA)
2013 (Apr 13), b, c, LEMNOS by Regal Ransom (USA)
Turhan Çakar
LITTLE OCEAN , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 7. Sup.
p : 80)
2013 (Mar 23), b, c, GENTLEMAN JACK by Cuvee (USA)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 8. Sup.
p : 81)
2013,dead foal, by Victory Gallop (CAN)
LIWAS LOOK , ch , 2008 , bred by Şerafettin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 68)
2013 (Mar 28), b, f, JAYLEE by Pressing (IRE)
Ali Kaya
LİNA , ch , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Sımele, by Always A Classic (CAN) (see 8. Sup. p :
81)
2013 (Apr 21), b, f, MALAKANA by Victory Gallop (CAN)
Tarık Aydın
LİSSEY , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Mountain Cat (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 8. Sup. p : 81)
2013 (Apr 18), ch, c, by Pan Rıver
Hayrullah Doğan
84
Kısraklar - Broodmares
LONE LOOK (GB) , b , 2001 , bred by Skymarc Farms, by Danehill (USA), out of Lone Spirit (IRE), by El Gran Senor (USA)
(see 8. Sup. p : 82)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
2013 (Feb 01), b, f, WHISPY by Powerscourt (GB)
LORNA , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 7. Sup. p :
81)
Metin Balekoğlu
2013 (Jan 29), b, f, LADY BELLA by Pressing (IRE)
LOST , b , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hıghest Lady, by Highest Honor (FR) (see 7.
Sup. p : 81)
2013,early abortion, by Yonaguska (USA)
LOST CONTROL , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA)
(see 8. Sup. p : 82)
2013 (May 05), ch, c, TOLGAHAN by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LOTABENNIT (USA) , b , 1994 , bred by Tod C. Manley, by Crafty Prospector (USA), out of Lotareason (USA), by Hail To
Reason (USA) (see 7. Sup. p : 82)
2013 (Feb 22), b, f, PALESTINIAN BABY by Kurtiniadis (IRE)
Çağlar Uluçay
LOUISA , ch , 2008 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by West By West (USA), out of Red Whıte, by Red Route (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 95)
2013,early abortion, by Fantastic Fellow (USA)
LOVE ALWAYS , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (see 8. Sup. p : 82)
2013 (Apr 13), b, c, GOLDEN SWORD by Golden Sun
Ersan Özbelge
LOVE IN DREAM , b , 2004 , bred by Bahadır Gödek, by Royal Abjar (USA), out of Varykino (GB), by Soviet Star (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 182)
İsmail Altuntaş
2013 (Feb 12), b, f, GÜLLER AÇTI by Pressing (IRE)
LOVED BY ALL (IRE) , b , 2009 , bred by Keogh Family foaled in IRE and imported from FR in 2013, ( see GSB v : 47 ), by
Elusive City (USA), out of Bianca Cappello (IRE), by Glenstal (USA)
Ege Yatırım Holding A.Ş.
2013 (Mar 10), b, c, TOUJOURS by Youmzain (IRE)
LOVELY DOYOUN , b , 2003 , bred by Yıldırım Gelgin, by Doyoun (IRE), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(see 8. Sup. p : 82)
2013 (Feb 23), ch, c, VICTORY IS OURS by Victory Gallop (CAN)
Yıldırım Gelgin
LOVES TIME , ch , 2005 , bred by Ahmet Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 6. Sup. p
: 83)
2013 (Mar 21), ch, c, HAZARYOLCUSU by Yelpinari (IRE)
Emrah Karamazı
LU LORA , b , 2007 , bred by Faruk Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Vague Alarme (IRE), by Anabaa (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 128)
2013 (Apr 01), b, c, CAPITANE by Wazdano
Muzaffer Necef
85
Kısraklar - Broodmares
LUCKY CHARMS , ch , 2007 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Asakir (GB), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh
Albadou (GB) (see 8. Sup. p : 83)
2013 (Apr 30), b, f, TENACIOUS by Halicarnassus (IRE)
Ethem Murat Kesebir
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 7. Sup. p : 82)
Suat Yücebaş
2013 (Apr 26), b, c, LEADER by Mountain Cat (USA)
LUCY CAT , b , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 8. Sup. p
: 83)
2013, barren to Pan Rıver
LUCY IN THE SKY , b , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Musical Myth (USA), by Crafty
Prospector (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2013 (May 06), b, f, PRENSES OLGU by Yonaguska (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 8. Sup. p : 83)
2013 (Mar 05), ch, f, ALMİLA HANIM by Always A Classic (CAN)
Mehmet Ercan Emre
LUÇİKA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Night Shift (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 8. Sup. p : 83)
2013 (Feb 21), ch, f, SULTANS RING by Dehere (USA)
Nedim Akagündüz
LULUBAR , b , 2006 , bred by Bahadır Gödek, by Mountain Cat (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB) (see
7. Sup. p : 83)
2013,early abortion, by Pressing (IRE)
LUNAR EYED , ch , 2007 , bred by Gina Alkaş, by Eagle Eyed (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
11)
2013 (Apr 29), ch, f, MAGIC BLUE by Scream To Scream (IRE)
Resul Ünlü and Serkan Karakılıç
LUNAR GOLD , ch , 2008 , bred by Gina Alkaş, by Strike The Gold (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 11)
2013 (Mar 14), b, f, SAVIOR ANGEL by Powerscourt (GB)
İshak Yalçın
LUNARAT , gr , 2004 , bred by Erden Katipoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 35)
Celal Tekdoğan
2013 (Feb 22), b, c, SAWYER by Dai Jin (GB)
LUXENIA , ch , 2008 , bred by Adem Gözoğlu, by Luxor, out of Venezıa, by Bering (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2013 (Apr 01), b, f, BROWN SUGAR by Halicarnassus (IRE)
Volkan Yoncaağaç
LÜKS HAYAT , b , 2008 , bred by Ayten Günay, by Royal Abjar (USA), out of Lady Be Lucky (IRE), by Taufan (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 64)
2013 (Apr 09), ch, f, HEART OF GOLD by Mountain Cat (USA)
86
Selma Buyruk
Kısraklar - Broodmares
MA BELLE FILLE , b , 1999 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p
: 83)
2013,early abortion, by Sümen
MACIG TOUCH , b , 2008 , bred by Fikret Ceylan, by Dilshaan (GB), out of Kimash (IRE), by Woodman (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 61)
Mümin Çılgın
2013 (Apr 10), b, f, SILVER BUBBLE by Perfect Storm
MACRAKANTA , gr , 2007 , bred by Aydoğan San, by Unaccounted For (USA), out of Blow Up, by Gold Guard (see 3. Sup.
to v 3, p : 18)
2013 (Mar 07), b, f, YER UÇAĞI by Dehere (USA)
İshak Yalçın
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud, by Royal Abjar (USA), out of Maxencia (FR), by Tennyson (FR) (see 8.
Sup. p : 83)
2013,early abortion, by Yonaguska (USA)
MADAM HOMBERG (IRE) , ch , 2006 , bred by CAS , by Distant Music (USA), out of Family At War (USA), by Explodent
(USA) (see 8. Sup. p : 83)
Ömer Halim Aydın
2013 (Mar 03), b, c, LIFE VEST by Yonaguska (USA)
MADAME ANNE PETERS (GB) , ch , 2003 , bred by Newgate Stud Co, by Selkirk (USA), out of Lajna (GB), by Be My
Guest (USA) (see 8. Sup. p : 83)
Begüm Atman Karataş
2013 (Apr 26), b, c, ADRENALIZE by Sri Pekan (USA)
MADAME CASTELO (BRZ) , b , 2002 , bred by Stud Doce Ilusao, by Dubai Dust (USA), out of Eden's Garden (BRZ), by
Minstrel Glory (USA) (see 8. Sup. p : 84)
Vehbi Hakan Keleş
2013 (May 05), b, c, PROFESSOR by Okawango (USA)
MADDIE'S PEARL (IRE) , b , 2005 , bred by Maurice Burns foaled in TUR and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46,
p : 1829 ), by Clodovil (IRE), out of Perle D'irlande (FR), by Top Ville (IRE)
2013 (Feb 08), b, f, PATATUKA by Elusive Pimpernel (USA)
Atalay Sarmış
MADRIGALE (GB) , b , 2004 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Averti (IRE), out of Shy Minstrel (USA), by The Minstrel
(CAN) (see 8. Sup. p : 84)
2013,early abortion, by Sri Pekan (USA)
MADRUK , b , 2004 , bred by Ender Dürüst, by Galetto (FR), out of Avare, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p : 84)
2013 (Feb 25), b, f, BESAME MUCHO by Pressing (IRE)
Ender Dürüst
MAGIC GLOVE , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 8. Sup. p :
84)
2013 (Mar 14), ch, f, JADE MAGIC by Green Gönen
Berrin Gedik
MAGIC WAND , b , 2006 , bred by Ramazan Arinç, by Fantastic Fellow (USA), out of Uçan Güzel, by Rakan (USA) (see 7.
Sup. p : 84)
Murat Çakır
2013 (Apr 05), b, f, JABUTICABA by Banknote (GB)
87
Kısraklar - Broodmares
MAGICIAN GIRL , ch , 2007 , bred by Hamit Topçu, by Mandrake, out of Sökeli, by Merhaba I (see 8. Sup. p : 84)
2013 (Apr 05), ch, c, GALBATORİS by Avşarbeyi
Zafer Barman
MAGNOLIA , ch , 2006 , bred by Birol Çınaroğlu, by Ocean Crest (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 8. Sup. p
: 84)
Birol Çınaroğlu
2013 (Feb 15), ch, f, ANGEL OF WESTPORT by Luxor
MAHA SULTAN , gr , 2006 , bred by Hasan Şer, by Natıve Procıda, out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 8. Sup.
p : 84)
Hasan Şer
2013 (Mar 14), ch, c, KANATORYA by Luxor
MAHİ HANIM , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by West By West (USA), out of Saver, by My Volga Boatman
(USA) (see 7. Sup. p : 84)
2013,early abortion, by Mali
MAJESTIC GIRL , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Yörükhanim (GB), by Alwuhush (USA) (see
8. Sup. p : 84)
2013 (Apr 19), b, f, MAJESTIC STAR by Bin Ajwaad (IRE)
Süleyman Fehmi Karagöz
MAKE IT EASY , b , 2007 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Take It Easy, by Always A
Classic (CAN) (see 8. Sup. p : 85)
2013 (Apr 02), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Yasemen Tuncer
MAKE ME HAPPY , gr , 2000 , bred by Musa Demirsel, by Lockton (GB), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 7.
Sup. p : 84)
2013 (Jan 19), gr, c, ERLİKHAN by Coşkunağa
Haldun Coşkun
Died in 2013
MAKE ME SMILE , b , 2005 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Sri Pekan (USA), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour
(CAN) (see 8. Sup. p : 85)
2013 (Mar 22), b, f, YAĞIZ KIZ by Sports Hero (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
MALCONTENTA (GB) , ch , 2007 , bred by Skymarc Farm , by Galileo (IRE), out of Ma Paloma (FR), by Highest Honor (FR)
(see 8. Sup. p : 85)
2013 (Feb 17), b, c, SEYHUNCEYHUN by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
MAMAS WOLF , ch , 2005 , bred by Olcay Altınkurt, by Sun Music (IRE), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p :
85)
Alp Şemsettin Evcimen
2013 (Feb 23), b, f, ALEV ABLA by Velociraptor (GB)
MAMMA MIA , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see
8. Sup. p : 85)
2013 (Feb 12), ch, c, TRAFALGAR by Bosporus (IRE)
Vahan Garo Kuyumciyan
MANDA ISLAND (USA) , b , 2002 , bred by Anthony Speelman foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v
: 31 ), by Dynaformer (USA), out of Alcando (IRE), by Alzao (USA)
2013 (Mar 19), b, f, SAHİBE by Bellamy Road (USA)
Hakkı Özyurteri
88
Kısraklar - Broodmares
MANGALA (IRE) , b , 2005 , bred by Union Gestut, by Anabaa (USA), out of Maltage (USA), by Affirmed (USA) (see 8. Sup.
p : 85)
2013 (Mar 12), b, c, PANZEHİR by Halicarnassus (IRE)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
MANILATAY , b , 2006 , bred by Kemal Tezcanlılar, by Manila (USA), out of Karamela, by Uğurtay (see 8. Sup. p : 85)
2013 (Mar 08), b, f, KATLEYA by Halicarnassus (IRE)
Umur Özarar
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 6. Sup. p :
85)
2013 (Apr 25), b, f, ATA SÖZÜ by Fıorıto
Hamdi Özşahin
MANİSALI KIZ , b , 1999 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 8. Sup. p : 85)
2013 (Apr 09), b, f, QUEEN OF MANİSA by Powerscourt (GB)
Hakan Agar
MANNORA (GB) , b , 2000 , bred by Bishop Wilton Stud, by Prince Sabo (GB), out of Miss Bussel (GB), by Sabrehill (USA)
(see 8. Sup. p : 85)
Barış Şenocak and Erhan Özkan
2013 (Apr 20), b, c, SUNAY BEY by Perfect Storm
MANOR HOUSE , b , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see
8. Sup. p : 85)
2013, barren to Lion Heart (USA)
MARAIN (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Dalton, by Marju (IRE), out of Rainstone (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 8.
Sup. p : 86)
2013 (Mar 04), b, c, İNTİKAM RÜZGARI by Yonaguska (USA)
Died in 2013
Sultan Sökmen
MARELLA , b , 2002 , bred by Berrin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 8. Sup. p
: 86)
2013 (Feb 14), b, c, GREEN MARBLE by Green Gönen
Berrin Gedik
MARENGO , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 8.
Sup. p : 86)
2013 (Apr 24), b, f, MAVİ ADALI by Bosporus (IRE)
Kemal Fırat Danışoğlu
MARGARET , b , 2002 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Octagonal (NZ), out of Milesime (USA), by Riverman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 73)
Levent Sarıkaya
2013 (May 04), ch, c, SADIO by Dai Jin (GB)
MARIA CENY , b , 2006 , bred by Aslıhan Demirkıran, by Commoner, out of Filizim, by Tüten (see 8. Sup. p : 86)
Ali Demirkıran
2013 (Feb 21), b, f, WALK GIRL by Kizilmurat (IRE)
MARIA DELFINA (IRE) , b , 2002 , bred by Mervyn Stewkesbury, by Giant's Causeway (USA), out of Photographie (USA),
by Trempolino (USA) (see 8. Sup. p : 86)
2013,slipped foal, by Okawango (USA)
MARIA ROSE , b , 2008 , bred by Zeki Demirkıran, by Commoner, out of Mrs Erdem, by Shernazar (IRE) (see 8. Sup. p : 86)
Zeki Demirkıran
2013 (Mar 12), b, c, CANLI HEDEF by Kizilmurat (IRE)
89
Kısraklar - Broodmares
MARIANNE , b , 2005 , bred by Murat Cavcav, by Loup Solitaire (USA), out of Greenest Hills (FR), by Danehill (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 70)
2013 (Jan 23), b, f, MARLENE by Cuvee (USA)
Metin Günday
MARICA , b , 2003 , bred by Hasan Adalı, by Marlin (USA), out of Carla, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 86)
2013, barren to Luxor
MARIDUDU , b , 2009 , bred by Selahattin Turgu, by Eagle Eyed (USA), out of Affairiste (IRE), by Simply Great (FR) (see 5.
Sup. p : 1)
2013 (May 29), b, c, by Scarface
Ahmet Göçmen
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 87)
Şerafettin Gedik
2013 (Apr 02), b, c, MAKE IT GREEN by Green Gönen
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 8.
Sup. p : 87)
2013 (Jan 27), b, f, JUST ANGRY by Pressing (IRE)
Mehmet Katar
MARJINAL , gr , 2000 , bred by Erman Çıkıllı, by Always A Classic (CAN), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see 8. Sup. p :
87)
2013,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
MARLIN EKINOKS , b , 2002 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Marlin (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see
8. Sup. p : 87)
2013 (May 02), b, c, LATİN LOVER by Victory Gallop (CAN)
Francesco Sponza
MARMARINI (GB) , b , 2000 , bred by Ahmed M.Foustok foaled in GB and imported from GR in 2011, ( see GSB v : 44, p :
1276 ), by Bin Ajwaad (IRE), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA)
2013 (Mar 18), b, f, MANA by Lion Heart (USA)
Ayten Günay
MARQUISE , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Common Grounds (GB), out of My Brıde, by Alleged (USA) (see 8.
Sup. p : 87)
2013 (May 24), b, f, ARİN by Sri Pekan (USA)
Veli Akbulut
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 8. Sup. p : 87)
2013 (Apr 20), ch, f, SASAKİ by Eagle Eyed (USA)
Oğuz Yalçın
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 8. Sup. p : 87)
2013, no return to Perfect Storm
MARTIŞKA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Marlin (USA), out of Alaruşka, by Superlative (IRE) (see 7. Sup. p :
87)
2013 (May 18), b, c, SANSAR SELİM by Unaccounted For (USA)
90
Saim Bora Atakol
Kısraklar - Broodmares
MARY KIES (USA) , ch , 1997 , bred by Allen E. Paulson, by Opening Verse (USA), out of Flying Girl (FR), by Rusticaro
(FR) (see 8. Sup. p : 87)
Ömer Halim Aydın
2013 (Feb 27), ch, f, FLYING BIRD by Lion Heart (USA)
MARYOLEN , b , 2002 , bred by Niko Atanasyadis, by Mountain Cat (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p : 87)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2013 (Mar 17), b, c, SATEN by Powerscourt (GB)
MASHLY , b , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 8. Sup. p :
87,198)
2013, barren to Mali
MASILIA (IRE) , b , 1997 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Kahyasi (IRE), out of Masmouda (IRE), by
Dalsaan (GB) (see 7. Sup. p : 87)
Vehbi Hakan Keleş
2013 (Jun 17), b, c, BIG SURPRISE by Eagle Eyed (USA)
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 8. Sup. p : 88)
Sinan Yanmaz and Taner Altın
2013 (Mar 25), ch, f, WEST LADY by Bosporus (IRE)
MATAOKA , b , 2002 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk (USA) (see 8.
Sup. p : 88)
Ayşe Bulut
2013 (Apr 15), b, f, by Ocean Crest (USA)
MAVİ RÜYA , b , 2006 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Ocean Crest (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see
8. Sup. p : 88)
2013 (Jan 23), ch, f, KUMSAL GÜZELİ by Royal Abjar (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİ ŞİMŞEK , b , 2007 , bred by Onur Homurlu, by Sea Hero (USA), out of Çavlan, by Mujtahid (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 28)
2013 (Mar 25), b, f, MAVİŞKIZI by Medya
Mahmut Demir
MAXINE , ch , 2001 , bred by Umur Tamer, by Lomitas (GB), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 8. Sup. p :
88)
İlkay Pireci
2013 (Jan 30), ch, c, COOL KING by Royal Abjar (USA)
MAYA DİVA , b , 2005 , bred by Ahmet Cavcav, by River Special (USA), out of Judiana (IRE), by Dolphin Street (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 86)
Ali Can Dağtekin
2013 (Mar 14), b, f, ECEHANIM by Luxor
MAYUŞKA , b , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Mountain Cat (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2013 (Mar 10), ch, f, LOVELY MAYA by Dehere (USA)
Levent Nuri Gelgin
MCQUEENIE (IRE) , b , 2001 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Twine (IRE), by
Thatching (IRE) (see 7. Sup. p : 88)
2013 (Mar 25), b, f, WILD RUNNER by Mountain Cat (USA)
91
Aykut Aytar
Kısraklar - Broodmares
ME MOE YOU CURLY (USA) , b , 2001 , bred by Hat Ranch West foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Memo (CHI), out of Hepatica (USA), by Slewpy (USA)
2013 (Apr 21), b, c, DEATH RACER by Forestry (USA)
Can Artam
MEAN MACHINE , ch , 2006 , bred by Ayşe Sağman, by Ocean Crest (USA), out of Luçe, by Bachelor Party (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 83)
Ayşe Sağman
2013 (Apr 18), ch, c, LAZER DOG by Grand Ekinoks
MECHANIC GIRL , b , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 8. Sup.
p : 88)
2013, barren to Victory Gallop (CAN)
MEGA BAYT , b , 1999 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Shining Steel (GB), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 8.
Sup. p : 89)
Mehmet Ali Demiralın
2013 (Feb 24), ch, c, DAY KING by Dai Jin (GB)
MEGRED GÜL , b , 2009 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Megred (GB), by Soviet Star (USA) (see 5.
Sup. p : 75)
2013 (Mar 21), b, c, DRAGON KING by Ocean Crest (USA)
Orhan Bekmezci
MEKİN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Fantastic Fellow (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 7. Sup. p : 88)
2013 (Apr 09), ch, f, KARDELINA by Victory Gallop (CAN)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
MELANCHOLY , b , 2008 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Mountain Cat (USA), out of Dream Keeper (IRE), by Cape Cross
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
Vedat Özkanlı
2013 (Mar 04), b, c, MY NAME LEGEND by Scarface
MELEKHANIM , b , 2003 , bred by Hasan Şer, by Accelerator (USA), out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 7.
Sup. p : 88)
Ahmet Kılıç
2013 (Feb 19), b, f, MANSURE by Victory Gallop (CAN)
MELODIC BREEZE , ch , 2004 , bred by Ersen Kuru, by Lockton (GB), out of Egedeniz, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p :
89)
2013 (May 20), b, f, YAK GEL by Sea Hero (USA)
Gürkan Öztürk
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 8. Sup. p : 89)
2013 (Mar 28), b, f, HOŞSEDA by Mountain Cat (USA)
Tayral Tutumlu
MELODY OF THE WIND , ch , 2005 , bred by Ayşegül Kurtel, by Always A Classic (CAN), out of Güldem II, by Running
Mill (GB) (see 8. Sup. p : 89)
Mustafa Çağatay Ülgün
2013 (Apr 28), ch, f, DONT BLAME ME by Perfect Storm
MELTEM I , b , 1991 , bred by Abdullah K. Aktaş, by Seren, out of Jah, by Maşallah I (see 7. Sup. p : 89)
2013 (Mar 30), b, f, BAYIN BİKE by Malkoçoğlu (USA)
Ahmet Aktaş
92
Kısraklar - Broodmares
MENEVİŞ , gr , 2008 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Başkurt, out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
112)
Ahmet Aydın Doğan
2013 (Apr 06), gr, c, BOYKA by Bosporus (IRE)
MENGENLİ KIZ , ch , 2005 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by River Special (USA), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 8. Sup. p : 89)
2013,slipped foal, by Oğlumemre
MERRIMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Michael Cooper & Pamala Ziebarth, by Mt Livermore (USA), out of Merry Festival
(USA), by Private Account (USA) (see 8. Sup. p : 89)
Cüneyt Çalıcıoğlu
2013 (Feb 14), b, f, by Victory Gallop (CAN)
MESİR , b , 2005 , bred by Şenol Gümüşdere, by Sri Pekan (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
149)
2013 (Jan 03), b, f, HASRET RÜZGARI by Sümen
Salih Tekinalp
MESMERIST (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Green Desert (USA), out of Mesmerize (IRE), by Mill
Reef (USA) (see 8. Sup. p : 89)
Cüneyt Çalıcıoğlu
2013 (Feb 26), b, c, by Kaneko
MEZAMER , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
7. Sup. p : 89)
2013 (Mar 14), b, c, ALAKBEY by Scream To Scream (IRE)
Nazlı Alak
MEZRANA , ch , 2008 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş, by Keyif, out of Alathezal (USA), by Zilzal (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 3)
2013, barren to Commoner
MIA WOMAN , ch , 2004 , bred by Murat İnay Alkan, by Strike The Gold (USA), out of Last Concert, by Thunder Bolt I (see
8. Sup. p : 89)
Murat İnay Alkan
2013 (Mar 14), b, f, AKASYA by Mountain Cat (USA)
MIDCORKTARMAC (IRE) , ch , 2004 , bred by Highfort Stud, by Shinko Forest (IRE), out of Nipitinthebud (USA), by Night
Shift (USA) (see 7. Sup. p : 89)
2013 (Jan 27), b, f, by Mali
Adil Mert Kaya
MIDNIGHT ANGEL , ch , 2001 , bred by Mustafa Selçuk San, by Always A Classic (CAN), out of Lotabennit (USA), by
Crafty Prospector (USA) (see 8. Sup. p : 90)
2013 (Jun 06), b, f, MAYKO by Halicarnassus (IRE)
Alican Buruk
MIDNIGHT CAFE (IRE) , b , 1999 , bred by Hugo Merry And Jack Dorrain, by Sri Pekan (USA), out of Midnight Heights
(GB), by Persian Heights (GB) (see 8. Sup. p : 90)
2013,slipped foal, by Halicarnassus (IRE)
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by
Lemhi Gold (USA) (see 7. Sup. p : 89)
2013 (May 03), b, c, BUNGALOW by Luxor
Tayral Tutumlu
93
Kısraklar - Broodmares
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b , 2000 , bred by Flaxman Holdings Ltd, by Kingmambo (USA), out of Witching Hour (FR),
by Fairy King (USA) (see 7. Sup. p : 89)
2013 (Apr 01), b, c, KIZIL KOURGAN by Duke Of Marmalade (IRE)
Zuhal Kurt Yıldırım
MIDNIGHT SERENADE , b , 2006 , bred by Fatine Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Verve (IRE), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 8. Sup. p : 90)
2013, barren to Dai Jin (GB)
MILLENIUM LADY , ch , 2002 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Dısco Baby, by Lockton (GB) (see 8.
Sup. p : 90)
2013 (Mar 20), ch, f, SÜPRİZCİ by Wazdano
İbrahim Şimşek
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see 8. Sup. p :
90)
2013, barren to Cuvee (USA)
MINHALL (GB) , b , 1997 , bred by Curtasse SAS , by Saddlers' Hall (IRE), out of Jalcamin (IRE), by Jalmood (USA) (see 7.
Sup. p : 89)
Yalçın Koşapınar
2013 (Feb 22), b, f, BOND GIRL by Mountain Cat (USA)
MINISTER THATCHER (USA) , b , 1999 , bred by Martyn Arbib, by Deputy Minister (CAN), out of Blushing Heiress (USA),
by Blushing John (USA) (see 7. Sup. p : 90)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
2013 (Feb 01), ch, f, LADY MARIA by Ocean Blue
MISAWA , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Daggers Drawn (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 8. Sup. p : 90)
2013 (Mar 28), ch, c, BABA YALÇIN by Mountain Cat (USA)
Erman Güracar
MISK (USA) , b , 1997 , bred by Buckram Oak Farm foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v : 32 ), by
Quiet American (USA), out of Perlee (FR) , by Margouillat (FR)
2013,f,dead, by Divine Park (USA)
MISS AKDOĞAN , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Victory Note (USA), out of Simplyhectic (IRE), by Simply Great
(FR) (see 8. Sup. p : 90,198)
Ferdi Göktuğ
2013 (Apr 27), b, f, SOSONO by Pressing (IRE)
MISS BRAHMS , b , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Brahms (USA), out of Rahy Star (USA), by Rahy (USA) (see 8. Sup. p
: 90)
2013 (Jun 10), b, c, DESTINATION by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
MISS BURCU , b , 2003 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujadil (USA), out of Key To The Song (IRE), by Mujtahid
(USA) (see 8. Sup. p : 91)
2013 (Mar 20), b, c, ÇINAR EFE by Pressing (IRE)
Adil Atan
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 7. Sup. p : 90)
2013,early abortion, by Flying Boy (IRE)
94
Kısraklar - Broodmares
MISS DESPINA , ch , 2007 , bred by Hatice Somtürk, by Always A Classic (CAN), out of Cruella, by Distant Relative (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2013 (Mar 30), b, f, HELGALEIN by Halicarnassus (IRE)
Metin Günday
MISS DISCO , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Gold Away (IRE), out of Pourville (USA), by Manila (USA) (see 8. Sup. p :
91)
2013, barren to Pressing (IRE)
MISS EKINOKS (GB) , gr , 1997 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Che Gambe (USA), by
Lyphard (USA) (see 8. Sup. p : 91)
2013 (May 22), b, c, KARA ARDA by Kurtiniadis (IRE)
Süleyman Aslan
MISS GARDNER (GB) , b , 1999 , bred by J. P. Coggan, by Piccolo (GB), out of Silver Purse (GB), by Interrex (CAN) (see 8.
Sup. p : 91)
2013 (Mar 24), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Fatine Özsoy
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto
(GB) (see 8. Sup. p : 91)
2013 (May 07), b, c, LEGEND OF THE BACK by Leventcan
Murat Soygüllücü
MISS HUNGARY (HUN) , b , 2000 , bred by Enyingi Agrar Rt., and Stud Farm Saripuszta,, by Jolly Groom (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 8. Sup. p : 91)
2013,slipped foal, by Pressing (IRE)
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 8.
Sup. p : 91)
2013 (Apr 03), b, f, JANSEREY by Okawango (USA)
Erhan Kum
MISS INDEPENDENT , b , 2005 , bred by Selin Dikencik, by Always A Classic (CAN), out of Estava (FR), by Top Ville
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 52)
2013 (May 21), b, f, FAVORY CELIA by Mountain Cat (USA)
Selin Dikencik
MISS JUDGE , b , 2004 , bred by Necati Bozkurt, by Strike The Gold (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 7. Sup. p : 91)
2013 (Apr 26), b, c, ANGEL HORSE by Sri Pekan (USA)
Mehmet Gündüzeli
MISS KADER , b , 2003 , bred by Tuncay Öztürk, by Red Bishop (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 8. Sup. p : 92)
2013 (Mar 25), b, c, GENÇ YİĞİT by Genç Gürkan
Nuray Gençol
MISS KAYRA , gr , 2007 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Al's Theatre (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 8.
Sup. p : 92)
2013 (Mar 30), gr, c, TRIPLE EYE by Eagle Eyed (USA)
Hatice Esin Köseli
MISS LADY , ch , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see 8. Sup. p : 92)
2013,early abortion, by Bosporus (IRE)
95
Kısraklar - Broodmares
MISS LARA , b , 2000 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Daysal, by Strike The Gold (USA), out of North Wınd, by
Night Shift (USA) (see 8. Sup. p : 92)
2013 (Feb 06), ch, f, TO BE BY YOUR SIDE by Mountain Cat (USA)
Kenan C. Daysal and Mustafa Cesurlar
MISS MÜGE , b , 2004 , bred by Işıl Güneş, by Sri Pekan (USA), out of Serendiz, by Wolf (CHI) (see 8. Sup. p : 92)
2013 (Apr 12), b, f, NOROLİM by Luxor
Haldun Güneş
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 8. Sup. p : 92)
2013 (Apr 06), b, f, EZMATRA by Perfecto
Engin Alagöz
MISS OLGA , b , 2007 , bred by Aysel Kuru, by Unaccounted For (USA), out of Alaram, by Barbar (see 3. Sup. to v 3, p : 3)
2013 (Mar 10), b, c, ACE DIAMOND by Sea Hero (USA)
Muzaffer Necef
MISS PARTIZAN , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Zazel, by Holding Society (GB) (see
8. Sup. p : 92)
2013 (May 10), b, f, FİRUZAN by Kurtiniadis (IRE)
Sadullah Celen
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 8. Sup. p : 93)
2013 (Apr 27), b, f, CANPETEK by Expansion (USA)
Oktay Serici
MISS PRETTY , b , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Pretty Woman, by My Volga Boatman (USA)
(see 8. Sup. p : 93)
2013 (May 11), b, f, AYSUN SULTAN by Okawango (USA)
Hakan Bayraklı
MISS RAIN , b , 2000 , bred by Ali Uluçay, by Barnato (USA), out of Işıldar, by Baba Seyfi (see 7. Sup. p : 92)
Çağlar Uluçay
2013 (Feb 14), b, c, BALOTELLI by Kurtiniadis (IRE)
MISS SAIGON , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Sea Hero (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see 7. Sup. p
: 92)
2013,slipped foal, by Bosporus (IRE)
MISS SALSA DANCER (GB) , ch , 1995 , bred by Side Hill Stud, by Salse (USA), out of Thakhayr (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 7. Sup. p : 92)
2013 (Mar 20), b, f, DERİNİYA by Dehere (USA)
Serdal Adalı
MISS SURAL , b , 2002 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see 8. Sup.
p : 93)
2013 (May 30), b, c, İHKAN DEDEM by Sri Pekan (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 8. Sup. p : 93)
2013 (Mar 08), b, f, ORDİNARYÜS PINAR by Banknote (GB)
96
Serkan Karakılıç and Resul Ünlü
Kısraklar - Broodmares
MISS TRUTH , b , 2007 , bred by Cemal Başel, by Sri Pekan (USA), out of Krisdaline (USA), by Kris S. (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 65)
2013 (Mar 20), b, c, CHROME WIRE by Halicarnassus (IRE)
Haluk Atabek
MISSY ELLIOTT , ch , 2005 , bred by Tahsin Yıldırım, by Common Grounds (GB), out of Lucky Lady, by Chıco (see 7. Sup.
p : 92)
Tahsin Yıldırım
2013 (Jan 28), b, f, REAL CAT by Mountain Cat (USA)
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see
8. Sup. p : 93)
2013 (May 09), b, f, SUDDEN STORM by Perfect Storm
Arslan Aybek
MİA SU , ch , 2005 , bred by Murat İnay Alkan, by Shining Steel (GB), out of Last Concert, by Thunder Bolt I (see 7. Sup. p :
92)
2013 (Apr 10), b, f, SUPER DİDİ by Scarface
Murat İnay Alkan
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA)
(see 8. Sup. p : 93)
2013 (Apr 11), b, f, HIZ DELİSİ by Okawango (USA)
Mustafa Dinçal
MİKADO , ch , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Lockton (GB), out of Karya, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p : 93)
2013, barren to Yonaguska (USA)
MİNELLA , b , 2004 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 8. Sup. p
: 94)
2013 (Apr 29), b, f, HİCRAN SULTAN by Unaccounted For (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
MİNİMİNİ , ch , 2003 , bred by Edip Çizmeci, by Unaccounted For (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 7. Sup. p : 93)
2013 (May 06), ch, c, GHOST WARRIOR by Win River Win (USA)
Erdal Kara
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 7. Sup. p : 93)
Gültekin Arıcı
2013 (Apr 27), ch, c, by Flying Boy (IRE)
MİRAY SULTANS , b , 2005 , bred by Soner Yağız, by Karelin (IRE), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 8. Sup. p :
94)
2013 (Feb 15), ch, c, KING MURAT by Mountain Cat (USA)
Faruk Ateş
MİRCAN HATUN , ch , 2007 , bred by Recep Keleş, by Perugino Star (IRE), out of Anneannem, by Red Route (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 7)
2013, barren to Sports Hero (USA)
MİS MIRASS , b , 2007 , bred by Tuncay Demirtaş, by Maynatay, out of Esbikey, by Red Bishop (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
38)
2013 (Jan 27), ch, c, LORD OF THE DANCE by Teeth To Teeth (IRE)
97
Tuncay Demirtaş
Kısraklar - Broodmares
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 8.
Sup. p : 94)
2013 (Feb 11), ch, c, RUNHAPPY by Scream To Scream (IRE)
Sadun Oktav
MİSLİYNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE)
(see 6. Sup. p : 93)
2013,slipped foal, by Faırson
MOHITO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Unaccounted For (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 8.
Sup. p : 94)
2013 (Jun 01), b, c, KUZEY POYRAZI by Win River Win (USA)
Erman Güracar
MOLDOVA (USA) , b , 2002 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Chester House (USA), out of Cyrillic (USA), by Irish River
(FR) (see 8. Sup. p : 94)
2013 (Jun 01), b, f, ŞUBAR by Unaccounted For (USA)
Mete Albayrak
MOMENTUM , b , 2003 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Lockton (GB), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 8. Sup. p : 94)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
2013 (Jan 23), b, f, MOMENTERO by Sri Pekan (USA)
MONDAY MORNING (IRE) , b , 2005 , bred by Pat Beirne, by Touch Of The Blues (FR), out of Thats Your Opinion (GB), by
Last Tycoon (IRE) (see 8. Sup. p : 94,199)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Apr 05), ch, f, FORCE START by Okawango (USA)
MONJAL , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Cemre, by Holding Society (GB) (see 8. Sup. p :
94)
2013 (Apr 23), ch, f, PHANAR by Bosporus (IRE)
Senem Gözel
MONTEMİRA , b , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 18)
2013, barren to Ocean Crest (USA)
MOON DAVON , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 8. Sup. p :
94)
2013,early abortion, by Okawango (USA)
MOON RIVER , ch , 2001 , bred by Ayşe Sağman, by River Special (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 7. Sup. p :
93)
2013 (Apr 14), b, c, INVINCIBLE KING by Win River Win (USA)
Gülşen Kara
MOONGUN , b , 2003 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see
8. Sup. p : 95)
Ekrem Beşerler
2013 (Apr 06), b, f, FURY by Perfect Storm
MOONSTEP (USA) , ch , 2007 , bred by B. M. Kelly, by Strong Hope (USA), out of Mexican Moonlight (USA), by El Prado
(IRE) (see 8. Sup. p : 95)
2013, barren to Kıng Alex
98
Kısraklar - Broodmares
MOONŞEROSE , gr , 2005 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see 8. Sup.
p : 95)
2013 (Jan 27), gr, c, GAME OF SHADOWS by Powerscourt (GB)
Aytuğ Atalay
MOONTAN (IRE) , b , 2006 , bred by Gaines Centry Thoroughbreds, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Life At The Top (GB),
by Habitat (USA) (see 8. Sup. p : 95)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Apr 19), ch, c, KRAL EGE by Luxor
MORRIS CODE (USA) , b , 1992 , bred by Hargus Sexton, by Lost Code (USA), out of Unique Millie R. (USA), by Olden
Times (USA) (see 8. Sup. p : 95)
2013 (Mar 17), b, f, by Grand Ekinoks
Yasin Kadri Ekinci
MOUNT CAVELL (CAN) , b , 2003 , bred by Ormonde Farm, by Vision And Verse (USA), out of Mesappiano (USA), by
Fappiano (USA) (see 8. Sup. p : 95)
2013 (Apr 11), b, f, ZAFER DAĞI by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Necdet Narin
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
(see 8. Sup. p : 95)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
2013 (Mar 09), b, f, KARA TURNA by Kaneko
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So
Blessed (GB) (see 8. Sup. p : 96)
2013 (Jun 15), ch, c, CESUR YÜREK by Always A Classic (CAN)
Enes Tel Örgü Hur.İnş.Tar.Ltd.Şti
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 8.
Sup. p : 96)
İsmet Çakmakoğlu
2013 (Feb 26), ch, c, DOCTOR TANER by Cuvee (USA)
MS TROIA (GB) , ch , 1999 , bred by John Warren Bloodstock, HMH and Management and A.Stroud, by Alhaarth (IRE), out of
Ethical (USA), by Mt Livermore (USA) (see 7. Sup. p : 94)
2013 (Apr 10), ch, f, NAME HER NAME by Cuvee (USA)
Hatice Kaya
MURDEROUS MYRTLE (USA) , b , 2000 , bred by Chance Farm, by Dehere (USA), out of Apogee (USA), by Star De
Naskra (USA) (see 8. Sup. p : 96)
2013 (May 01), ch, f, SHERMAN OAKS by Lion Heart (USA)
Hakan Yücetürk
MUSKİ , ch , 1995 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Arslan, out of Lena, by Çukurova (see 7. Sup. p : 95)
2013 (Apr 05), ch, f, RABİŞ by Banknote (GB)
Halil İbrahim Uğun
MUWAJAHA (GB) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Night Shift (USA), out of Maraatib (IRE), by
Green Desert (USA) (see 8. Sup. p : 96)
2013 (Feb 12), b, c, FEARLESS SON by Yonaguska (USA)
Sultan Sökmen
MÜGİDE , b , 2005 , bred by Mustafa Yüksel, by Mujtahid (USA), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 8. Sup. p : 96)
2013 (Feb 11), b, f, DAY WATER by Okawango (USA)
Mustafa Yüksel
99
Kısraklar - Broodmares
MÜKERREM , b , 2006 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 8. Sup.
p : 96)
2013,slipped foal, by Yonaguska (USA)
MÜSTESNA , ch , 2008 , bred by Haldun Coşkun, by Always A Classic (CAN), out of Intrepid (GB), by Rousillon (USA) (see
8. Sup. p : 96)
2013, barren to River Special (USA)
MÜŞÜM , b , 2002 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Fantastic Fellow (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 8. Sup. p : 97)
Ali Müşfik Işık
2013 (Apr 01), b, f, CARIGRAD by Victory Gallop (CAN)
MY ACCOUNT , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 8. Sup.
p : 97)
2013 (Mar 18), b, c, FİNALİST by Pressing (IRE)
Salih Tavukcu
MY BRIDE , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Alleged (USA), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 7. Sup. p : 96)
2013 (Jan 27), b, c, BOMANI by Luxor
Yaman Zingal
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 8.
Sup. p : 97)
2013 (Mar 27), b, c, APIKO DORA by Victory Gallop (CAN)
Nurbiye Gülerce
MY CRAZY AUNT , b , 2004 , bred by Faruk Tınaz, by Galetto (FR), out of Buğday, by Robellino (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 27)
2013 (Jan 14), b, c, MISTER TAPİR by Tomma Hawk
İrfan Babayiğit
MY GINETTA , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Angel Of Musıc, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p : 97)
Haci İpek
2013 (Jan 15), b, c, NURHANBEY by Popular Demand
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atcı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see 8. Sup. p : 97)
2013 (Apr 09), b, f, ÇİKOK GIRL by Okawango (USA)
Erol Çoklar
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 97)
2013, barren to Ocean Crest (USA)
MY LADY , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 97)
Şerafettin Gedik
2013 (Feb 13), b, c, JUNGLE LION by Lion Heart (USA)
MY LUCKY CHARM , b , 2006 , bred by Süha Ülgen, by Eagle Eyed (USA), out of Fastest Irish (IRE), by Ile De Chypre (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2013 (Mar 20), b, f, ALEXTRASZA by Scream To Scream (IRE)
100
Süha Ülgen
Kısraklar - Broodmares
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see 8.
Sup. p : 98)
2013 (Apr 04), b, f, ŞANSLI TORUN by Mountain Cat (USA)
Sedat Altunkılınç
MY PRECIOUS GIRL , b , 2005 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Always A Classic (CAN), out of Simbatu (GB), by Muhtarram
(USA) (see 7. Sup. p : 96)
2013, barren to Ajmera (GB)
MYSTERY QUEST (IRE) , ch , 2001 , bred by Petra Bloodstock Agency Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Mistreat (GB),
by Gay Mecene (USA) (see 8. Sup. p : 98)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
MYSTICAL FALLS , b , 2008 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Star On My Flag (USA), by Personal
Flag (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2013 (Mar 16), b, c, PRENS ALTINLI by Mountain Cat (USA)
Müjdat Altınlı
MYTHICAL GIRL (USA) , b , 1996 , bred by Gainsborough Farm Inc foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see
Am. SB v : 37 ), by Gone West (USA), out of Yousefia (USA), by Danzig (USA)
2013 (May 16), b, c, TRANSPORTER by Authorized (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
NAGM (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Kayrawan (USA), out of Hamasah (USA), by Irish River (FR) (see 8.
Sup. p : 98)
2013, barren to Pan Rıver
NAĞME , b , 1996 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 7. Sup. p : 97)
Cihan Şemenoğlu
2013 (Feb 27), b, c, GUNNER by Sea Hero (USA)
NAİDE SULTAN , b , 2007 , bred by Ahmet Halim Celaloğlu, by Ekinoks Gulch (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock
(see 3. Sup. to v 3, p : 67)
2013 (Apr 18), b, f, PANMITO by Pan Rıver
Ali Suayin
NALIN FIRTINASI , b , 2005 , bred by Saim Durmuş, by Marlin (USA), out of Last Queen, by Play Boy I (see 8. Sup. p : 98)
2013 (Jan 30), b, c, by Drop Of The Flower
Cuma Bayram
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 8. Sup. p :
98)
2013 (Apr 01), b, f, MOR UÇURTMA by Mountain Cat (USA)
Oğuz Yalçın
NAOMİ , b , 1994 , bred by Belma Toksipahi, by My Volga Boatman (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 8.
Sup. p : 99)
2013,dead foal, by Mali
NARİNKIZ , ch , 1996 , bred by Ali Sülün, by Barnato (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p : 99)
Nazmi Filibeli and Faruk Şamlı
2013 (May 06), ch, f, INFAILLIBLE by Dai Jin (GB)
101
Kısraklar - Broodmares
NARRATION (IRE) , ch , 2008 , bred by Darley , by Motivator (GB), out of Squeak (GB), by Selkirk (USA) (see 8. Sup. p :
99)
Oğuz Yalçın
2013 (Feb 01), ch, f, LIFETIME by Kurtiniadis (IRE)
Died in 2013
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by Roberto (USA)
(see 8. Sup. p : 99)
2013 (Apr 07), b, c, NOTHING PERSONAL by Flıer's Fantasy
Kamil Levent Kitapçı
NATIVE QUEEN (FR) , b , 1999 , bred by Elevage De Bois Carrouges, by Desert King (IRE), out of Native Twine (GB), by
Be My Native (USA) (see 7. Sup. p : 98)
Ayşe Ceyda Feyzullah
2013 (Feb 20), b, f, JOYA by Pressing (IRE)
NAUGHTY GIRL , b , 2006 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Unaccounted For (USA), out of Kalimat (GB), by Be My Guest
(USA) (see 8. Sup. p : 99)
2013, barren to Okawango (USA)
NAZ BEBEK , b , 2006 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Mountain Cat (USA), out of Fire Of London (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 46)
Süleyman Bülent Karabağlı
2013 (Apr 29), b, c, TARRAGONA by Yonaguska (USA)
NAZ NİYAZ , b , 2007 , bred by Cengizhan Gödek, by Ocean Crest (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see
8. Sup. p : 99)
2013 (Apr 26), b, f, PARAMOUR by Pressing (IRE)
Cengizhan Gödek
NAZAR , ch , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Lear White (USA), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 8. Sup. p : 99)
2013, barren to Luxor
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 99)
2013 (Apr 10), ch, f, PİTOR by River Special (USA)
Suphi Akyavuz
NAZO , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sri Pekan (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p : 100)
2013 (Feb 24), b, f, BETÜL HANIM by Mountain Cat (USA)
Erman Çıkıllı
NEFESKESEN , b , 2007 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş, by Nitro (GB), out of Gönül Veren, by Common Grounds
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 49)
2013 (May 04), b, f, NEFESİM by Guşav
Fatih Korkmaz and Celal Karataş
NELIA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 7. Sup. p : 98)
Serhat Akbaş
2013 (Feb 28), b, c, MARMARAY by Tsar
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd, by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
(see 8. Sup. p : 100)
2013 (Mar 16), b, c, HOPE NATURE by Dehere (USA)
Hasan Gergin
102
Kısraklar - Broodmares
NERİS , b , 2008 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Perfect Storm, out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 70)
2013 (Mar 18), b, c, AYDIN AĞBİM by Sports Hero (USA)
Ahmet Yeşildağ
NERMINOV , b , 2004 , bred by Ali Topal, by River Special (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 8. Sup. p
: 100)
2013,slipped foal, by Yonaguska (USA)
NESRİNA , ch , 2002 , bred by Hanzade Erüç, by Fantastic Fellow (USA), out of Acuba, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p
: 100)
Alper Şengezer
2013 (May 06), b, f, EZ BESO by Win River Win (USA)
NESSİE , b , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 8. Sup. p :
100)
Telat Aydın
2013 (Feb 12), b, c, HECTOR by Sri Pekan (USA)
NEŞECAN , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 5. Sup. p : 85)
2013 (Mar 12), b, f, by Pan Rıver
Ahmet Yücel Birol
Died in 2013
NEVER LOST , ch , 2004 , bred by Ali Yöndem, by Strike The Gold (USA), out of Segi (GB), by Definite Article (GB) (see 7.
Sup. p : 99)
2013 (Mar 31), ch, f, DEHERE VERE by Dehere (USA)
Serdar Kemal Özçolak
NEVER PINK (FR) , b , 2004 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v : 57 ), by
Poliglote (GB), out of Ring Pink (USA), by Bering (GB)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (Mar 28), ch, c, HURRICANE FLY by Aqlaam (GB)
NEVER TOUCH ME , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by West By West (USA), out of Royal Circle (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 8. Sup. p : 100)
Serdal Adalı
2013 (Mar 22), b, c, BABA ERKUL by Okawango (USA)
NEVİNOV , b , 2003 , bred by Ali Topal, by Mull Of Kintyre (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 8. Sup. p
: 100)
Lithosan Basım Yayım Abl. S.Tic.A.Ş.
2013 (Feb 23), b, c, SAILWIND by Bosporus (IRE)
NEVRUZCAN , ch , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri, by Efisio (GB) (see 7. Sup. p : 99)
2013 (Apr 26), b, f, DEFNE HANIM by Bin Ajwaad (IRE)
Selçuk Ünlü
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
8. Sup. p : 101)
2013 (Jan 10), b, f, ŞEVVAL SULTAN by Indigo Red (GB)
Sanem Kahraman (Yaman)
NEW GIRLFRIEND , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 8.
Sup. p : 101)
Fahri İşinibilir
2013 (Mar 19), ch, c, LASTHERO by Sea Hero (USA)
103
Kısraklar - Broodmares
NEW JOYZEE (USA) , b , 2002 , bred by Danny Lake, by Eastern Echo (USA), out of Joiski's Star (USA), by Star De Naskra
(USA) (see 7. Sup. p : 100)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (May 08), b, c, ROCK MY HEART by Luxor
NEW ORLEANS , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Furiously (USA), out of Early Sunshine (USA), by Miswaki (USA) (see
8. Sup. p : 101)
2013 (Mar 22), b, f, PETEK SULTAN by Victory Gallop (CAN)
Oktay Serici
NEXT STAR , b , 2007 , bred by Soner Sökmen, by Shining Steel (GB), out of Next, by Soviet Star (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 87)
2013 (Mar 16), b, f, VOGAYER by Scarface
Soner Sökmen
NEYTİRİ , b , 2008 , bred by Selin Dikencik, by Dinyeper (GB), out of Queenıe Belle, by Distant Relative (IRE) (see 8. Sup. p :
101)
2013,early abortion, by Mountain Cat (USA)
NICE OF TIME , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Sea Hero (USA), out of Mihrişah, by Mountain Cat (USA) (see 8. Sup. p :
101)
2013 (Apr 07), b, c, ROCKET MAN by Lion Heart (USA)
Mustafa Dinçal
NIGHT BLUE , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Free Man, out of Teutonic Lass (IRE), by Night Shift (USA)
(see 7. Sup. p : 100)
2013,slipped foal, by Akindayim (IRE)
NIGHT DREAMING , ch , 2001 , bred by Avram Barokas, by Eagle Eyed (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB)
(see 6. Sup. p : 101)
2013,slipped foal, by Teeth To Teeth (IRE)
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Saint Ballado (CAN), out of Midnight Air (USA), by
Green Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 101)
Serdal Adalı
2013 (Feb 18), b, c, by Kaneko
NIGHTINGALE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Pivotal (GB), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 8. Sup. p : 101)
2013 (Mar 16), ch, c, by Lion Heart (USA)
Tayral Tutumlu
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) , ch , 2000 , bred by I.W. Allan, by Entrepreneur (GB), out of Escrime (USA), by Sharpen Up
(GB) (see 6. Sup. p : 101)
2013 (Feb 07), b, f, PULLOVER by Pressing (IRE)
Ali Meral
NIJINSKA , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Sea Hero (USA), out of Heron Skips Trial (USA), by Skip Trial (USA) (see 8.
Sup. p : 101)
2013 (Jan 30), b, f, HAPPY END by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
NIMBLE FANTASY (USA) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Lear Fan (USA), out of Nimble Feet (USA), by
Danzig (USA) (see 8. Sup. p : 101)
Pınar Aracı Baş
2013 (Apr 15), b, c, DEM BABA by Bosporus (IRE)
104
Kısraklar - Broodmares
NIOBE , b , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Eagle Eyed (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 8. Sup. p : 102)
İlyas İlbey
2013 (Mar 04), ch, f, TOSYA by Pardon (FR)
NIOBE (GB) , ch , 2003 , bred by A. Pereira foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 45, p : 857 ), by
Pivotal (GB), out of Notturna (IRE), by Diu Star (GER)
2013 (Mar 23), b, f, MERVE SULTAN by Roderic O'connor (IRE)
Murat Er
NITTEDAS , ch , 2005 , bred by Hüseyin Boyraz, by Strike The Gold (USA), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 8.
Sup. p : 102)
2013 (Apr 09), b, f, MISS SENATORE by Senatore
Ayhan Giray
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 8. Sup. p : 102)
2013 (Apr 27), b, f, LADY OF CHARM by Victory Gallop (CAN)
Yıldırım Gelgin
NİCOMEDİA , b , 1994 , bred by S. Atığ, by Most Welcome (GB), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 7. Sup. p :
100)
2013 (Apr 15), b, f, MAESTRALE by Bin Ajwaad (IRE)
Adil Mert Kaya
NİKİNİKİ , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 43)
2013 (May 10), b, f, MANDARİN by Kaneko
Ahmet Kurt
NO COMMENT , ch , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 68)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2013 (Apr 24), ch, c, STORMBORN by Okawango (USA)
NO DRESS CODE (USA) , ch , 2000 , bred by James Brunacini foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v :
32 ), by Distorted Humor (USA), out of Westfold Vale (USA), by Flying Paster (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
2013 (Mar 24), ch, c, by City Zip (USA)
NO MORE CONTROL , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Draglıne, out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA) (see
8. Sup. p : 102)
Nahit Özer Koldaş
2013 (Jan 18), b, f, GIULIETTA by Powerscourt (GB)
NOBLE DAME , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights (GB) (see 8.
Sup. p : 102)
2013 (Mar 19), b, c, HUBBLE by Always A Classic (CAN)
Tayral Tutumlu
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see 8. Sup. p : 102)
Yılmaz Sevinç
2013 (Mar 16), b, c, PRESSURE by Pressing (IRE)
NOKS , b , 2007 , bred by Faik Uğur Kızılserap, by Unaccounted For (USA), out of Salgır, by Ottoman (see 3. Sup. to v 3, p :
104)
2013 (May 11), b, c, BY AYHAN by Ronaldinho
Ayhan Durgun and Mihri Kesici
105
Kısraklar - Broodmares
NOKTA (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Woodborough (USA), out of Angelique (GB), by Soviet Star (USA)
(see 7. Sup. p : 101)
2013 (Mar 28), b, c, ÇETİNİN OĞLU by Ajmera (GB)
Nedri Çeçen
NORDIC RIDDLE (IRE) , b , 1994 , bred by Peter Thome, by Royal Academy (USA), out of Nordic Soprano (IRE), by
Nordico (USA) (see 8. Sup. p : 102)
2013 (May 25), b, c, AEGEAN RIDDLE by Pressing (IRE)
Abdullah Raif Özet
NORMA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Parade Ground (USA), out of Castelli Motel (USA), by Leo Castelli (USA)
(see 8. Sup. p : 102)
2013 (Mar 04), ch, f, WATER SHINE by Mountain Cat (USA)
Eyüp Ensar Çelik
NORTHERN SABRINA , b , 2005 , bred by Mehmet Kuzukulak, by Strike The Gold (USA), out of Northern Ballerina (GB), by
Dance In Time (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 125)
Erdinç Saltabaş
2013 (Mar 27), ch, c, BEST STORM by Perfect Storm
NOT A CARE (CAN) , ch , 2006 , bred by George Strawbridge Jr., by Maria's Mon (USA), out of Bristol Pistol (CAN), by
Regal Classic (USA) (see 8. Sup. p : 103)
2013, barren to Lion Heart (USA)
NUIT DE FETE (FR) , b , 1994 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Night Shift (USA), out of Hot Favourite (FR), by Fast
Topaze (USA) (see 8. Sup. p : 103)
2013,slipped foal, by Lion Heart (USA)
NUMBER STONE , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Mujtahid (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 8. Sup. p
: 103)
2013 (Mar 11), b, c, SHOWE BEGINS by Scarface
Hatice Kaya
NUNİ , b , 2003 , bred by Nevzat Ünlü, by Mountain Cat (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 8. Sup. p : 103)
2013 (Mar 18), ch, f, by Perfect Storm
Serdar Kemal Özçolak
NUR CEMAL , ch , 2006 , bred by Abdulkadir Koç, by Strike The Gold (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 73)
Nebahat Cankılıç
2013 (Feb 12), ch, c, RED CLIFF by Son Of Sun
NUR SABAH , b , 2007 , bred by İlhan Güçlü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülten, by Mountain Cat (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 51)
İlhan Güçlü
2013 (Mar 15), b, c, SERVETBEY by Bors
NURŞO , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Marlin (USA), out of Ulya, by Pennine Walk (IRE) (see 8. Sup. p : 103)
Emir Alkaş
2013 (Apr 07), ch, c, by Mountain Cat (USA)
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 8. Sup.
p : 103)
2013 (Jun 01), b, c, HOVERCRAFT by Banknote (GB)
Tayral Tutumlu
106
Kısraklar - Broodmares
NÜ PERA , b , 2006 , bred by Kazım Yararel, by Eagle Eyed (USA), out of Burano, by Knight Line Dancer (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 22)
2013, barren to Flying Boy (IRE)
NÜNÜ , ch , 2000 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Royal Abjar (USA), out of Broadway Gal (USA), by Foolish Pleasure
(USA) (see 8. Sup. p : 103)
2013,slipped foal, by Dehere (USA)
NYANA , b , 2006 , bred by Mehmet Reşit Görgün, by Sea Hero (USA), out of Bay Storm (IRE), by Woodborough (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 14)
2013, barren to Yonaguska (USA)
OCEAN LADY , b , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Avangard (IRE), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble (IRE)
(see 5. Sup. p : 87)
2013, barren to Kıng Alex
OCEAN ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Kepezli, by Moun A'mour (see 8. Sup. p : 103)
2013 (Feb 12), b, f, SEVİM HALA by Yonaguska (USA)
Sabahattin Uluçay
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock, by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy
(USA) (see 8. Sup. p : 103)
2013 (Mar 01), b, f, RISE AND SHINE by Okawango (USA)
Zuhal Kurt Yıldırım
OCTOBER BABY , b , 2005 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 8. Sup. p : 104)
2013 (Jan 27), b, c, KINOWA by Mountain Cat (USA)
Hüseyin Sinan Serter
OKEYCİ , b , 2002 , bred by Ali Sülün, by Manila (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p : 104)
2013 (Feb 20), b, c, MOUNTAIN ROCK by Mountain Cat (USA)
Hatice Kaya
OKTORU , b , 1996 , bred by Behçet Homurlu, by Aristocrat (GB), out of Take A Cup (IRE), by Godswalk (USA) (see 8. Sup.
p : 104)
2013 (Apr 28), b, c, İRFAN USTA by Sri Pekan (USA)
Mehmet Şafak Akpınar
OLIMPIA , ch , 2002 , bred by Hakan Çadırcıoğlu, by Ceyhanlı, out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 104)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
OLIVE EYED , ch , 2008 , bred by Hüseyin Koçak, by Eagle Eyed (USA), out of Blamına, by Kıngefe (see 4. Sup. to v 3, p :
18)
2013 (Apr 05), b, f, GÖZDE HANIM by Victory Gallop (CAN)
Hüseyin Koçak
OLIVE GARDEN , b , 2008 , bred by Ayhan Zeytinoğlu, by Kurtaran (IRE), out of Logo Connection (GER), by Law Society
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 69)
2013 (Apr 17), b, c, ZEYTİNOĞLU by Bosporus (IRE)
Ayhan Zeytinoğlu
107
Kısraklar - Broodmares
OLIVE GIRL , b , 2002 , bred by Hüseyin Koçak, by Manila (USA), out of Blamına, by Kıngefe (see 8. Sup. p : 104)
2013 (Apr 27), ch, c, FATİH EFENDİ by Pan Rıver
Hüseyin Koçak
OLIVE LADY , ch , 2005 , bred by Hüseyin Koçak, by Always A Classic (CAN), out of Blamına, by Kıngefe (see 8. Sup. p :
104)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
OLIVETTE , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 104)
2013 (Apr 15), b, c, ONYX by Okawango (USA)
Julie Alev Dilmaç
OLYMPIYA , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Mountain Cat (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see
8. Sup. p : 104)
2013 (Feb 04), b, c, TOYGAR by Lion Heart (USA)
Fikret Ceylan
OLYMPOS MIRROR , ch , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 8.
Sup. p : 104)
2013,early abortion, by Gold For Lady
OMERTA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by West By West (USA), out of Horsepower (USA), by Personal Hope (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 78)
2013 (Apr 08), b, c, KURTARDEDE by River Special (USA)
Hikmet Camuz
OMNITA (GER) , ch , 1996 , bred by Gestüt Sommerberg, by Lomitas (GB), out of Omnica (IRE), by Windwurf (GER) (see 6.
Sup. p : 104)
2013,dead foal, by Faırson
ONE MINUTE , ch , 2007 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Sada (GB), by Mujtahid (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 103)
2013 (Feb 07), b, c, SCREAM TO SURUÇ by Scream To Scream (IRE)
İlyas Tunçay
ONKRAT , gr , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Almutawakel (GB), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 8.
Sup. p : 104)
2013 (Feb 01), gr, c, ERGONABİ by Lion Heart (USA)
Gülşen Şenocaklı
ONLY ONE , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Serhanbey (GB), out of Outcry (GB), by Caerleon (USA) (see 2. Sup. to v 3, p
: 104)
2013, barren to Red Bishop (USA)
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , bred by Augustin Stable, by Dayjur (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 7. Sup. p : 103)
2013 (May 09), b, c, COMFORT ZONE by Bosporus (IRE)
Tamer Koldaş
OPALINE , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by West By West (USA), out of Ogalo, by Galetto (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
103)
2013 (Feb 05), b, f, DERİN İZ by El Salvador
Haşim Tınas
108
Kısraklar - Broodmares
OPERA GIRL , b , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Distant Relative (IRE), out of Ten Four (FR), by Tot Ou Tard (IRE)
(see 8. Sup. p : 104)
2013 (Apr 17), ch, c, İLZAM by Dai Jin (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
ORAMA'S GHOST (GB) , b , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Golan (IRE), out of Orange Sunset (IRE), by
Roanoke (USA) (see 7. Sup. p : 103)
2013 (Mar 01), b, c, ÇELEBİ CİHAN by Azamour (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
ORATION , b , 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Oratorio (IRE), out of Love And Adventure (USA), by
Halling (USA) (see 5. Sup. p : 71)
2013 (Mar 05), b, f, SALLY OBELISK by Okawango (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ORHİDEYA , b , 2004 , bred by Birol Çınaroğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 8. Sup. p :
105)
2013 (Feb 18), ch, c, İLKAAN by Lion Heart (USA)
Birol Çınaroğlu
ORIENTAL , ch , 2007 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Royal Abjar (USA), out of Stage Door East, by Yemken (GB) (see
8. Sup. p : 105)
2013 (Apr 28), ch, c, VOBLER by Luxor
Murat Mergin
ORSE GÜL , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2013 (Mar 03), b, f, LIGHT IN BABYLON by Argaeus (GB)
Cevriye Mehtap Yargı
ORTAGENA , b , 2002 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Katarına, by Cartegena (see 8. Sup. p :
105)
İsmet Çakmakoğlu
2013 (Feb 19), ch, f, ALISA by Cuvee (USA)
ORTANCIA , b , 2006 , bred by Faruk Şamlı, by Alderado, out of Nevruzcan, by Fasht Eldebl (GB) (see 8. Sup. p : 105)
2013 (Mar 30), b, f, RADAR by Pressing (IRE)
Volkan Ünlü
OSLO , b , 2005 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 8. Sup. p : 105)
Ateş Saltukoğlu
2013 (May 22), b, f, SEA STORM by Perfect Storm
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , bred by E. Kopica And M. Rosenfeld, by Priolo (USA), out of Ostrusa (AUT), by Rustan (HUN)
(see 8. Sup. p : 105)
2013 (May 02), b, f, MARANA TAU by Yonaguska (USA)
Yasemin Topçu
OVA GÜZELİ , gr , 2005 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Natıve Procıda, out of Tiamo, by Barbar (see 8. Sup. p : 106)
2013 (Mar 11), gr, f, COME BACK by Luxor
Engin Alagöz
OVER GIRL , b , 2007 , bred by İbrahim Adak, by Royal Abjar (USA), out of Overblack (USA), by Lost Code (USA) (see 8.
Sup. p : 106)
2013,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
109
Kısraklar - Broodmares
OVER LOOKED , gr , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Unaccounted For (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 91)
Şerafettin Gedik
2013 (Apr 06), b, f, LOUBLIEE by Luxor
ÖZDEN SULTAN , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mujtahid (USA), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 8. Sup. p : 106)
2013 (Apr 03), ch, f, SILAM by Golden Sun
Ahmet Demir
ÖZENKIZ , ch , 2004 , bred by Abdülhadi Çelen, by Mountain Cat (USA), out of Sherry's Star, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p
: 106)
2013,early abortion, by Oğlumemre
ÖZENNAZ , gr , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Ayşem I, by Burçak (see 8. Sup. p : 106)
Mustafa Metin Kayıkçı
2013 (Mar 13), gr, f, ENFRARUJ by Kurtiniadis (IRE)
PALMİRA , ch , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Ekinoks Gulch (USA), out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 8.
Sup. p : 107)
2013,early abortion, by Ocean Crest (USA)
PAMİR , b , 2008 , bred by Soner Sökmen, by Royal Abjar (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 125)
2013 (Mar 04), b, c, CACHE CACHE by Yonaguska (USA)
Soner Sökmen
PANGEA , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sea Hero (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 58)
Barış Öpçin
2013 (May 15), b, c, FALAFEL by Banknote (GB)
PANTANTİF , b , 2008 , bred by Can Necmettin Güven, by Eagle Eyed (USA), out of Tahiti, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p :
113)
İlkay Pireci
2013 (Apr 05), b, f, SKY DIAMOND by Luxor
PANZER , ch , 2007 , bred by Mehmet Çelik, by Mountain Cat (USA), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95)
2013, no return to Yonaguska (USA)
PAPARAZZİ , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Sea Hero (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see 8.
Sup. p : 107)
2013, barren to Drop Of The Flower
PAPER BELL , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Bella Vısta, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p :
107)
2013 (Jun 02), b, c, YAKATORI by Yonaguska (USA)
Ali Levent Dilmaç
PARISEAN LOVE (FR) , b , 1999 , bred by Stonersıde Stable Ltd, by Revoque (IRE), out of Internet (GB), by Tender King
(IRE) (see 8. Sup. p : 107)
Bülent Taşçı
2013 (Mar 04), b, c, WHITE POINT by Mali
Died in 2013
110
Kısraklar - Broodmares
PARISIENNE (IRE) , b , 1999 , bred by Dayton Investments Ltd., by Distant Relative (IRE), out of Poughkeepsie (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see 8. Sup. p : 107)
2013,dead foal, by Dehere (USA)
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 108)
2013 (Apr 05), ch, f, YAĞMUR KIZ by Kurtiniadis (IRE)
Barış Öpçin
PASTORALE , b , 2008 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Strike The Gold (USA), out of Pıstol Prıncess, by Beretta (see 8. Sup.
p : 108)
2013 (Mar 12), ch, f, PASTORIA by Royal Abjar (USA)
Ali Levent Dilmaç
PATUŞKA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Catherine Geary, by Idris (IRE), out of Nordic Queen (IRE), by Nordico (USA) (see
8. Sup. p : 108)
2013 (Mar 22), ch, f, KIZIM İLAYDA by Lion Heart (USA)
Selma Buyruk
PEARL QUEST (GB) , b , 2004 , bred by Sadettin Atığ foaled in TUR and imported from FR in 2013, ( see GSB v : 45, p : 883 ),
by Rainbow Quest (USA), out of Oyester Catcher (IRE), by Bluebird (USA)
Serdal Adalı
2013 (Apr 20), b, f, by Muhtathir (GB)
PECAN PIE , b , 2008 , bred by Saim Bora Atakol, by Sri Pekan (USA), out of Krasiva (GB), by Elmaamul (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 63)
2013,early abortion, by Mummy's Love
PEKGÜZEL , b , 2004 , bred by Edip Çizmeci, by Marlin (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p : 108)
2013 (May 24), b, f, MISS ROXANNE by Win River Win (USA)
Mehmet Zeki Ziya
PENELOPIAD (IRE) , ch , 2008 , bred by Darley foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p : 540 ),
by Dubai Destination (USA), out of Pearl Kite (USA), by Silver Hawk (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
2013 (Mar 09), b, f, MY BIANCA by Cape Cross (IRE)
PENNYGHAEL (UAE) , ch , 2000 , bred by Darley Dubai, by Pennekamp (USA), out of Kerrera (IRE), by Diesis (GB) (see 8.
Sup. p : 108)
Nişan Arek Kuyumciyan
2013 (Mar 30), ch, f, POUR TOI by Bosporus (IRE)
PERFECT CIRCLE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Far Out Countess (USA), by Far Out East
(USA) (see 8. Sup. p : 109)
Gürhan Şevket Özbelge
2013 (Mar 22), ch, f, MY DESIRE by Sea Hero (USA)
PERFECT STYLE , ch , 2006 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Perfect Storm, out of Baştacı, by Always A Classic (CAN)
(see 8. Sup. p : 109)
2013,early abortion, by Golden Sun
PETEKŞAH , b , 2005 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Trapper, out of Aluna, by Muhtarram (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2013 (May 05), b, f, LEYDİ ŞAH by Mali
Feyzi Petekkaya
111
Kısraklar - Broodmares
PETITE CHATTE (USA) , b , 1999 , bred by Martin J. Wygod & Dr. Manual Jacobs foaled in USA and imported from USA in
2012, ( see Am. SB v : 32 ), by Storm Cat (USA), out of Private Persuasion (USA), by Pirate's Bounty (USA)
2013 (May 17), b, f, TENERIFE by Henrythenavigator (USA)
Fedai Kahraman
PHENOMENA , ch , 2004 , bred by Nedim Kisbu, by Sea Hero (USA), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 8.
Sup. p : 109)
2013 (Mar 29), ch, c, PİRİŞTİNELİ by My Sea
Nedim Kisbu
PIANO ROLL (IRE) , b , 2008 , bred by Ahmet Kavran foaled in IRE and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 46, p :
1893 ), by Invincible Spirit (IRE), out of Ragtime Rumble (USA), by Dixieland Band (USA)
2013 (Mar 20), b, f, DONG SOCIETY by Art Connoisseur (IRE)
Ahmet Kavran
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see
7. Sup. p : 108)
2013 (May 07), b, f, PREZIOSA by Perfect Storm
Ersan Özbelge
PIETRA QUEX , b , 2008 , bred by Hatice Somtürk, by Perfect Storm, out of Cruella, by Distant Relative (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 26)
2013 (Mar 25), b, f, PALURİ by Victory Gallop (CAN)
Emre Çolak
PIGALE , ch , 2007 , bred by Murat Siyahi, by River Special (USA), out of Pravolo (GB), by Fools Holme (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 96)
2013 (Jan 15), ch, f, MOTHER OF DRAGONS by Bekmezbey
Murat Siyahi
Died in 2013
PIMIENTA , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Manila (USA), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p
: 109)
Begüm Atman Karataş
2013 (Apr 01), b, f, SAMPER FI by Victory Gallop (CAN)
PINARCA KIZI , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Perugino (USA), out of O La Bamba (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 8. Sup. p : 109)
2013 (Mar 24), b, c, BABAORHAN by Desert Sound (IRE)
Hüseyin Karagöz
PINK LADY , ch , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Mountain Cat (USA), out of Narçiçeği I, by Lockton (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 86)
2013, barren to Akindayim (IRE)
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe, by Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
(see 8. Sup. p : 109)
Fuat Başaran
2013 (Feb 26), ch, c, MOBANGO by Kaneko
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad
Rock (IRE) (see 8. Sup. p : 110)
Ahmet Demirkıran
2013 (Jan 25), b, c, BAY GAZO by Kizilmurat (IRE)
PLATONIC CHAT (IRE) , b , 2004 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Danehill Dancer (IRE), out of Summer Trysting
(USA), by Alleged (USA) (see 8. Sup. p : 110)
2013 (Apr 10), b, f, FİRDEVS by Victory Gallop (CAN)
Nişan Arek Kuyumciyan
112
Kısraklar - Broodmares
POINTING NORTH (USA) , ch , 2006 , bred by Daystar Farm, Inc. foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Orientate (USA), out of Firm Stance (USA), by Affirmed (USA)
Haldun Güneş
2013 (Apr 27), b, f, CLOATTRO by Clodovil (IRE)
POISON IVY , ch , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble
(IRE) (see 8. Sup. p : 110)
2013 (Jun 20), ch, c, HECARİM by River Special (USA)
Abdi Çiçekçi
POLAR CADEAUX (GB) , b , 2005 , bred by Mehmet İlker Akdeniz foaled in GB and imported from FR in 2013, ( see GSB v :
46, p : - ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Polar Charge (GB), by Polar Falcon (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (Apr 06), b, c, WIN FOR ME by Sageburg (IRE)
POLENTE , b , 2005 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 8. Sup. p : 110)
2013 (Mar 01), b, f, BURSA GÜZELİ by Kaneko
Selman Erdemirci
POPCORN , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Awayil (USA), by Woodman (USA) (see
8. Sup. p : 110)
2013 (Jan 31), ch, c, MY ROYAL SUN by Royal Abjar (USA)
Mustafa Yurteri
POPÜLİST , b , 2003 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Shining Steel (GB), out of Pop Star, by Gerald Martin (IRE) (see 8.
Sup. p : 110)
2013 (Jan 20), b, c, SON DELİ by Pressing (IRE)
Orhan Ünlü
PORTO VENERE (IRE) , ch , 2002 , bred by Cheerine Stud, by Ashkalani (IRE), out of Feather River (USA), by Strike The
Gold (USA) (see 8. Sup. p : 110)
2013 (Apr 20), b, c, by Yonaguska (USA)
Alaettin Akkoç
POSADAS (USA) , ch , 1998 , bred by Santa Escolastica Inc. Walmac Internatıonal & Ha, by Miswaki (USA), out of Portugal
(USA), by Topsider (USA) (see 7. Sup. p : 109)
2013 (Feb 16), b, f, KRALİÇE HERA by Powerscourt (GB)
Vehbi Hakan Keleş
POWER OF GIRL , b , 1994 , bred by Murat Karasu, by Laughing Matter (USA), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 8.
Sup. p : 110)
2013,slipped foal, by Powerscourt (GB)
POZANTI GÜZELİ , b , 2007 , bred by Mikail Aytar, by Canemre, out of Crazy Liz (GB), by Emperor Jones (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 27)
2013, barren to Ortak (IRE)
PRASHOCK (IRE) , ch , 2004 , bred by Ballylinch Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 45, p :
3051 ), by Traditionally (USA), out of Shigeru Summit (GB), by Be My Chief (USA)
Baran Düçem Cemiloğlu
2013 (May 09), ch, c, HANO by Arcano (IRE)
PRECIOUS PEARL (IRE) , ch , 2000 , bred by Dayton Ltd., by Peintre Celebre (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by
Lyphard (USA) (see 8. Sup. p : 111)
2013 (Apr 12), ch, c, PRECIOUS STORM by Perfect Storm
113
Ersan Özbelge
Kısraklar - Broodmares
PRELUDE , ch , 2008 , bred by Derviş Meral, by Strike The Gold (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2013, barren to Türcosel
PRENSES KARLA , b , 2006 , bred by Efendi Avcı, by Aristocrat (GB), out of Dıable, by Storm II (see 8. Sup. p : 111)
2013 (Mar 09), ch, f, TÜNEL by Prınce Of Eulleup
Ayşe Bulut
PRENSES KÜBRA , ch , 2003 , bred by Mustafa Akkaya, by Ocean Crest (USA), out of Delilo, by Hombre I (see 8. Sup. p :
111)
İhsan Behçet Üner
2013 (Apr 21), b, c, THREE POINT by Halicarnassus (IRE)
PRENSES LEIA , b , 2007 , bred by Turgay Adışen, by Sun Music (IRE), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm Lake
(IRE) (see 8. Sup. p : 111)
2013 (Apr 10), b, c, AYAZEFE by Moon Khan
Tansel Ayaz
PREVISION (USA) , b , 2007 , bred by Skymarc Farm Inc., by Northern Afleet (USA), out of Prevail (USA), by Danzig (USA)
(see 8. Sup. p : 111)
Mehmet Beşerler
2013 (Apr 26), b, f, POWER ON by Powerscourt (GB)
PRIERA MENTA (IRE) , gr , 2004 , bred by Abe Swersky And Associates And Orpendale, by Montjeu (IRE), out of Plume
Bleu Pale (USA), by El Gran Senor (USA) (see 8. Sup. p : 111)
Mehmet Beşerler
2013 (Mar 08), gr, f, EFES by Mountain Cat (USA)
PRIMA FACIE (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Soluce (IRE), by Junius
(USA) (see 7. Sup. p : 110)
2013 (May 03), b, f, by Lion Heart (USA)
Atilla Özsoy
PRIMADONNA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Halling (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 8. Sup.
p : 111)
2013 (Mar 08), b, c, CURTARALO by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
PRINCESS MADAEN (IRE) , b , 2005 , bred by Mr J. Joyce, by Elusive Quality (USA), out of Madaen (USA), by Nureyev
(USA) (see 8. Sup. p : 112)
2013 (May 07), b, f, MONTELLA by Kaneko
Onur Dilbaz and Recep Turan Demiröz
PRINCESS ÖZDEN , b , 2004 , bred by Semih Akcan, by Royal Abjar (USA), out of Well Born (GB), by Owington (GB) (see
8. Sup. p : 112)
2013 (Apr 14), b, c, THE LAST MONARCH by Mali
Semih Akcan
PRINCESS PROCLA (IRE) , b , 2004 , bred by John Drawn And Tony Lewis, by Barathea (IRE), out of Peace In The Park
(IRE), by Ahonoora (GB) (see 8. Sup. p : 112)
2013 (Mar 04), b, f, HÜRKUŞ by Kaneko
Yusuf Kağan Gürsoy
Died in 2013
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley , by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon
(IRE) (see 8. Sup. p : 112)
2013 (May 12), b, f, MISS IRONARM by Lion Heart (USA)
114
Necati Demirkol
Kısraklar - Broodmares
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by
Mr Fluorocarbon (GB) (see 8. Sup. p : 112)
2013 (Mar 29), b, c, TERRA ROSSA by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
PRINCESS SERA , ch , 1993 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB)
(see 7. Sup. p : 111)
2013 (Apr 14), ch, c, ANTONOV by Lion Heart (USA)
Pelin Yücetürk
PRINCESS VIVI , ch , 2008 , bred by Şerafettin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2013 (Mar 17), ch, c, PRENSROCK by Bors
Hatice Kaya
PRINCESSE GULCH , ch , 2005 , bred by Ahmet Halim Celaloğlu, by Ekinoks Gulch (USA), out of Casa Del Batlle (IRE), by
Cozzene (USA) (see 8. Sup. p : 112)
2013 (May 22), b, f, DARK CHOCOLATE by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Halim Celaloğlu
PRIVATE PROTECTION , b , 2004 , bred by Yavuz Vidinli, by Private Tender (GB), out of Himaye, by Ghathanfar (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2013 (May 01), b, f, by Powerscourt (GB)
Nihal Asilsoy
PROCEED , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (see 5. Sup.
p : 113)
2013, barren to Luxor
PROMENADE AGAIN (USA) , b , 2000 , bred by Sondra Bender & Howard M. Bender foaled in USA and imported from FR in
2013, ( see Am. SB v : 32 ), by Wild Again (USA) , out of Promenade Colony (USA), by Pleasant Colony (USA)
Ege Yatırım Holding A.Ş.
2013 (Apr 02), b, c, BLACK SAILOR by Falco (USA)
PROSERPINE (GB) , b , 1999 , bred by The Earl Cadogan , by Robellino (USA), out of Hymne D'amour (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 8. Sup. p : 112)
2013,early abortion, by All The Good (IRE)
PSİNEF , ch , 2007 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Argunba (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 8. Sup. p : 112)
2013 (Mar 13), b, c, KÜLÜNK HAN by Mountain Cat (USA)
Ayşe Demirtaş
PUÇİKA , ch , 2006 , bred by Nedim Akagündüz, by Fantastic Fellow (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2013 (Feb 04), ch, c, FİDANHAN by Bosporus (IRE)
Kadir Fidan
PURPLE , b , 2006 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Fantastic Fellow (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 8.
Sup. p : 113)
2013,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
PUSU , b , 2004 , bred by M. Sencer Girgin, by Sun Music (IRE), out of Hazal (FR), by Sanglamore (USA) (see 8. Sup. p : 113)
Akademik FC Reklamcılık İth..Pz..Lt.Ş
2013 (Mar 02), b, f, BUZ by Victory Gallop (CAN)
115
Kısraklar - Broodmares
QUANTUM , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 8. Sup. p : 113)
2013 (Apr 15), b, c, KORAYHAN by Scream To Scream (IRE)
Meziyet Oktav
QUEEN NALA (AUS) , b , 2007 , bred by Mr. C.E. Holt, by Redoute's Choice (AUS), out of Catnipped (AUS), by Rory's Jester
(AUS) (see 8. Sup. p : 113)
2013 (May 10), b, f, QUEEN OF DIAMONS by Powerscourt (GB)
Gürhan Şevket Özbelge
QUEEN OF FORTUNE , ch , 2008 , bred by Cuma Polat, by Free Man, out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 69)
İrfan Suat Kutlu
2013 (Apr 06), b, f, MOON BABY by My Grandson (GB)
QUEEN OF SPADES , b , 2002 , bred by Aydoğan San, by West By West (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA)
(see 8. Sup. p : 113)
2013,slipped foal, by Victory Gallop (CAN)
QUEEN OF VANDAMME , b , 2006 , bred by Oktay Serici, by Van Damme (IRE), out of Mississippi Jo (USA), by Gulch
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2013 (Apr 16), ch, f, UNIVERSE FALCON by Faırson
Onur Karademir
QUEEN TO QUEEN , b , 2006 , bred by Murat Cavcav, by Sri Pekan (USA), out of Greenest Hills (FR), by Danehill (USA)
(see 8. Sup. p : 113)
2013,early abortion, by Ocean Crest (USA)
QUEEN ZENOBIA (GB) , b , 1996 , bred by Bıshop's Down Farm , by Danehill (USA), out of Persia (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 7. Sup. p : 112)
2013 (Apr 20), b, f, QUEEN DİLARA by Powerscourt (GB)
Eşref Emiroğlu
QUEENLAGINA , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Native Queen (FR), by Desert King
(IRE) (see 5. Sup. p : 84)
2013 (Feb 17), b, c, BE CALM by Scream To Scream (IRE)
Tamer Koldaş
QUEENS HEAD (GB) , b , 2002 , bred by Bodfari Stud Ltd, by King's Best (USA), out of Dime Bag (GB), by High Line (GB)
(see 8. Sup. p : 113)
2013 (Apr 27), b, f, ROLİN by Pan Rıver
Mustafa Kaya
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , bred by B. Freiha, by Cadeaux Genereux (GB), out of Keswa (IRE), by Kings Lake (USA)
(see 8. Sup. p : 113)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (Mar 18), ch, f, CANTARE by Lion Heart (USA)
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 8. Sup. p : 114)
2013, barren to Lion Heart (USA)
RACING HEART (USA) , b , 2002 , bred by Robert A. Gentry foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v :
32 ), by Fusaichi Pegasus (USA), out of Goodbye Heart (USA), by Tsunami Slew (USA)
2013 (May 01), b, f, CIAO by Drosselmeyer (USA)
Fedai Kahraman
116
Kısraklar - Broodmares
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 8. Sup. p :
114)
2013 (Mar 30), b, c, RADIKAL STORM by Mountain Cat (USA)
Mustafa Memik
RADIKAL PRENSES , b , 2007 , bred by Mustafa Memik, by Sorgunbeyi, out of Radıkal Gırl, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p
: 114)
2013 (Mar 02), b, f, RADIKAL DREAM by Kaneko
Mustafa Memik
RAEDAH (USA) , b , 2006 , bred by Shadwell Farm LLC, by Elusive Quality (USA), out of Fatwa (IRE), by Lahib (USA) (see
8. Sup. p : 114)
2013 (Mar 14), b, f, MY CRAZY HORSE by Scarface
Mehmet Ziya Adalar
RAFİA , ch , 2004 , bred by Fedai Kahraman, by Ramadan, out of Sabirli Kadin (IRE), by Catrail (USA) (see 8. Sup. p : 114)
2013 (Jan 17), ch, f, KIZIM ASUDE by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
RAIN STAR , b , 2002 , bred by Ramazan Yıldız, by Cristo (GB), out of Hidra, by Old Bond (see 7. Sup. p : 113)
2013 (Mar 26), b, c, MUSAOĞLU by Win River Win (USA)
Ramazan Yıldız
RAINBOW D'BEAUTE (GB) , ch , 1999 , bred by Sir Eric Parker, by Rainbow Quest (USA), out of Reine D'beaute (GB), by
Caerleon (USA) (see 8. Sup. p : 114)
2013, barren to All The Good (IRE)
RAKİP , b , 2001 , bred by Güler Türksev, by Spectrum (IRE), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 7. Sup. p
: 113)
2013 (Mar 18), b, f, KARSULTAN by Keremhan (GB)
Süleyman Kar
RAM BELLE , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ramadan, out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA)
(see 8. Sup. p : 114)
Ergun İslim
2013 (Feb 04), b, f, ICE PRINCESS by Ocean Crest (USA)
RAMBLER (GB) , b , 2000 , bred by George Strawbridge foaled in GB and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 44, p :
2157 ), by Rahhaam (USA), out of Selkirk (USA), by Secreto (USA)
Baran Düçem Cemiloğlu
2013 (May 24), ch, c, SONKARAR by Tamayuz (GB)
RAMİNA , b , 2006 , bred by Bülent Kaya, by Ramadan, out of Calena, by Cartegena (see 8. Sup. p : 114)
2013 (Mar 24), b, f, NAZZA by Medya
Enver Toydemir
RAMZIA (IRE) , ch , 2005 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from GER in 2013,
( see GSB v : 46, p : 1904 ), by Soviet Star (USA), out of Rayseka (IRE), by Dancing Brave (USA)
2013 (Apr 03), b, f, LADY GÖKTÜRK by Myboycharlie (IRE)
Yüksel Göktürk
RANA SULTAN , b , 2005 , bred by Adnan Bucak, by Mujtahid (USA), out of La Alla Wa Asa (IRE), by Alzao (USA) (see 8.
Sup. p : 114)
2013,slipped foal, by Cuvee (USA)
117
Kısraklar - Broodmares
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 8. Sup.
p : 114)
Şerafettin Gedik
2013 (Apr 22), b, c, ROI VENT by Green Gönen
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 8. Sup. p : 115)
2013 (May 02), b, c, KARESİ by Kaneko
Rifat Özkan
RASPBERRY , ch , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Free Man, out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 61)
2013 (Apr 17), b, f, ZİLZAL by Pressing (IRE)
Erhan Yemişciler
RASTABAN , b , 2007 , bred by Aydoğan San, by Eagle Eyed (USA), out of Canay (USA), by Storm Boot (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 22)
2013 (Jan 29), b, f, NOBLE BLOOD by Scream To Scream (IRE)
Ömer Şahin Eğilli
RATISBONA (GER) , b , 2008 , bred by G. Kredel foaled in GER and imported from GER in 2013, ( see Ger. SB v : 38 ), by
Sholokhov (IRE), out of Rondinay (FR), by Cadeaux Genereux (GB)
2013 (May 05), b, c, LORD OF ISTANBUL by Lord Of England
Yüksel Göktürk
RAVENNA , ch , 1997 , bred by Özdemir Atman, by Be My Guest (USA), out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 8. Sup. p :
115)
Meral Atman and Begüm A. Karataş
2013 (Jun 04), b, f, QUEEN CORDELIA by Dai Jin (GB)
RAZARUN , gr , 2007 , bred by Abdullah Selim Oktav, by Razgard (IRE), out of Namrun , by Night Shift (USA) (see 8. Sup. p
: 115)
2013 (Apr 26), gr, c, WIRETOP by Al's Theatre (USA)
Süleyman Vural Oktav
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see 7. Sup. p :
114)
2013 (Feb 06), ch, c, ÖZARAR by Lion Heart (USA)
Kaan Köylü
REALLY DARLENE (USA) , b , 2005 , bred by Damara Farm LC, by Sky Mesa (USA), out of Bubbles Darlene (USA), by
Fappiano (USA) (see 8. Sup. p : 115)
2013 (Apr 06), ch, f, PARAIBA by Victory Gallop (CAN)
Angelica Demos Sponza
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 8.
Sup. p : 115)
2013,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
RED FLAME (IRE) , ch , 2000 , bred by Branston Stud Ltd, by Selkirk (USA), out of Branston Jewel (IRE), by Prince Sabo
(GB) (see 8. Sup. p : 115)
2013 (Feb 20), ch, c, LABİRENT by All The Good (IRE)
Ayşe Bulut
RED LETTER DAY , ch , 2008 , bred by Tahsin Kanpolat, by Perfect Storm, out of Thunder Cat, by Thunder Bolt I (see 4.
Sup. to v 3, p : 117)
2013, barren to Kosovar
118
Kısraklar - Broodmares
RED SALVIA (GB) , b , 2006 , bred by Francesco Sponza foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p :
595 ), by Selkirk (USA), out of Red Camelilia (GB), by Polar Falcon (USA)
2013 (May 14), b, f, TIME OF FLIGHT by Victory Gallop (CAN)
Francesco Sponza
RED SPRING , b , 2001 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Red Bishop (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see 8. Sup. p : 116)
2013 (Feb 02), b, f, by Ocean Crest (USA)
Ali Samsa Karamehmet
RED WINE , b , 2002 , bred by A. Ferhat Küçüker, by Lockton (GB), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see 7. Sup. p : 114)
2013 (May 10), b, c, KARAAĞAÇLI by Kıng Bıshop
Hülya Gürman
REDROCK , b , 2007 , bred by Ekrem Beşerler, by Perfect Storm, out of Shınkansen, by Always A Classic (CAN) (see 8. Sup.
p : 116)
2013 (Mar 07), b, f, VICTORY GIRL by Victory Gallop (CAN)
Ekrem Beşerler
REDS ATTACK , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA) (see 8.
Sup. p : 116)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
REGAL BALLERINA (CAN) , ch , 2001 , bred by William Sorokolit, by Sky Classic (CAN), out of Heavenly Ballerina (CAN),
by Conquistador Cielo (USA) (see 7. Sup. p : 115)
2013 (Feb 15), b, f, ÇİNTEMANİ by Yonaguska (USA)
Mehmet Ali Beycan
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 6. Sup.
p : 114)
2013, barren to Lion Heart (USA)
REGINA , b , 2007 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Lady Wıllpower, by Tagula (IRE) (see 8. Sup. p
: 116)
Hayrettin Karamazı
2013 (Apr 09), b, f, LAREN by Okawango (USA)
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 8. Sup.
p : 116)
Zeki Demirkıran
2013 (Mar 03), ch, f, MARY JANE by Kizilmurat (IRE)
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 8. Sup. p : 116)
Tarık Aydın
2013 (Apr 17), b, c, PARLAN by Yonaguska (USA)
RELATIVISTA , b , 2004 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by
Aristocrat (GB) (see 7. Sup. p : 115)
Süreyya Baytınaz
2013 (Feb 11), b, f, by Perfect Storm
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm, by Hennessy (USA), out of Inny River (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 8. Sup. p : 116)
Vehbi Hakan Keleş
2013 (Mar 25), b, c, MAN ON FIRE by Yonaguska (USA)
119
Kısraklar - Broodmares
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 7. Sup. p : 115)
2013 (Feb 24), b, f, DARK POINT by Royal Abjar (USA)
Orhan Tanatar
RICHIE , ch , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Strike The Gold (USA), out of Salience (IRE), by Digamist (USA) (see 8.
Sup. p : 117)
2013 (Mar 24), ch, f, BAYCANIM by Fiyakalı
Hamza Özen
RICONACENTE , b , 2004 , bred by Emin Çılgın, by Common Grounds (GB), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 1. Sup.
to v 3, p : 131)
Kıymet Adışen
2013 (Feb 27), b, c, by Akindayim (IRE)
RIGEL , ch , 2007 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Sea Hero (USA), out of Şeker Ayak, by Karpit (see 8. Sup. p : 117)
2013 (Feb 16), ch, c, KÜLÜNK EFE by Mountain Cat (USA)
Eyüp Ensar Çelik
RIGOLETTA , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 117)
Şerafettin Gedik
2013 (Apr 27), b, c, GO GREEN by Green Gönen
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by
Ballymore (IRE) (see 7. Sup. p : 116)
2013 (Mar 04), b, c, DAYS OF THUNDER by Unaccounted For (USA)
Melis Kurtel Emin
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 7. Sup. p : 116)
2013 (Mar 17), b, c, NEW WIND by Cuvee (USA)
Belma Toksipahi
RIVER EMOTION , ch , 2007 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Strike The Gold (USA), out of Rubio, by Devir (see 3. Sup. to
v 3, p : 102)
2013 (Mar 20), b, c, GEÇİT YOK by Velociraptor (GB)
Metin Işık Sel
RIVER GLITTER , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Sable River, by River Special (USA) (see 8.
Sup. p : 117)
2013 (Jan 19), ch, f, MY FUNNYLOVE by Victory Gallop (CAN)
Ercan Tatı
RIVER QUEEN , b , 2008 , bred by Nevzat Seyok, by Royal Abjar (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2013 (Jan 26), b, f, PAN QUEEN by Dai Jin (GB)
Nevzat Seyok
ROCKET POWER , b , 2007 , bred by Gençay Dilek Emirsoy, by West By West (USA), out of Belagio (GB), by Robellino
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2013 (Feb 25), b, c, HODİVAMA by Powerscourt (GB)
Burhan Şen
RODAN , b , 2009 , bred by Abdülkadir Üçeş, by Sun Music (IRE), out of Korza, by Emperor Jones (USA) (see 5. Sup. p : 64)
Abdülkadir Üçeş
2013 (Feb 11), b, f, SUN GIRL by Aleko
120
Kısraklar - Broodmares
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see 7. Sup.
p : 116)
Ahmet Can Filizdayılar
2013 (Feb 28), b, c, JINGIM by Powerscourt (GB)
ROKOKO , gr , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 2.
Sup. to v 3, p : 29)
Cavanşir Mehmetoğlu
2013 (Mar 08), b, f, NEFERU by Unaccounted For (USA)
ROMANZA (GB) , b , 2001 , bred by Darley , by In The Wings (GB), out of Ela Romara (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 7.
Sup. p : 117)
Serdal Adalı
2013 (Mar 25), b, f, POWER LOVE by Kaneko
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see 8. Sup. p
: 118)
2013 (Apr 05), ch, c, by İzmirli
Atakan Efe Kanman
ROSE MARIE , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Distant Relative (IRE), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 7. Sup. p : 117)
2013, no return to Moon Khan
ROSE OF THE BOSS , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Tobougg (IRE), out of Thumamah (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 117)
2013 (Apr 05), b, c, BABBINO CARO by Scream To Scream (IRE)
Tamer Koldaş
ROSIE DREAM (GB) , ch , 1996 , bred by Mount Coote Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Impudent Miss (IRE), by
Persian Bold (IRE) (see 8. Sup. p : 118)
2013 (May 04), b, f, EL MANO by Halicarnassus (IRE)
Fuat Nihat Buruk
ROULETTE , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Rakan (USA), out of Dream Cat, by Mountain Cat (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 33)
2013 (Feb 25), b, c, AKMANLAR EXPRESS by Dai Jin (GB)
Bülent Akman
ROXY , b , 2005 , bred by Nisso Benhason, by Always A Classic (CAN), out of Playa Blanca, by Laughing Matter (USA) (see
7. Sup. p : 117)
2013 (Mar 04), b, c, BELLIGERENT by Pressing (IRE)
Nisso Benhason
ROYAL ALIEN , b , 2006 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Miss Alien (GB), by Safawan (IRE)
(see 8. Sup. p : 118)
2013 (Feb 28), b, c, İVRİZHAN by Pressing (IRE)
Mehmet Esmer
ROYAL BOX (USA) , ch , 2001 , bred by W.S. Farish,James Elkins& W. Temple Webber Jr. foaled in USA and imported from
USA in 2012, ( see Am. SB v : 32 ), by A.p. Indy (USA), out of Private Status (USA), by Alydar (USA)
2013 (Feb 20), b, f, ANGEL WINGS by Dehere (USA)
Fatma Erinç
ROYAL CLASS , ch , 2008 , bred by Ali Topal, by Royal Abjar (USA), out of Paleria (USA), by Zilzal (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 88)
Lithosan Basım Yayım Abl. S.Tic.A.Ş.
2013 (Mar 10), b, f, MYLIE by Sri Pekan (USA)
121
Kısraklar - Broodmares
ROYAL ÇELİK , b , 2007 , bred by Ferdane Çelik, by Royal Abjar (USA), out of Asalet Müftiyesi (IRE), by Mukaddamah
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 9)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
2013 (Apr 03), b, c, LUCKY DEX by Yonaguska (USA)
ROYAL DUCHESS , b , 2008 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 97)
2013 (May 04), b, c, ALWAYS ROYAL by Always A Classic (CAN)
Ali Samsa Karamehmet
ROYAL KAŞGAR , ch , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Royal Abjar (USA), out of Kaşgar, by Pro Gay (see 1. Sup.
to v 3, p : 89)
2013, barren to Scream To Scream (IRE)
ROYAL MANOR , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 8.
Sup. p : 118)
2013 (Apr 13), b, f, MADAME ROYALE by Dehere (USA)
Berrin Gedik
ROYAL NAVY , b , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Sally Navy (USA), by Polish Navy (USA)
(see 8. Sup. p : 119)
2013 (Feb 14), b, c, GÜRMAN AĞA by Unaccounted For (USA)
Tevfik Çelikoğlu
ROYAL TULIB , b , 2002 , bred by Gaye Aksongur, by Royal Abjar (USA), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 8. Sup. p :
119)
2013 (Apr 03), b, c, KRASNODAR by Halicarnassus (IRE)
Mehmet Pamukci
ROYAL VISIT , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Annual Visit (IRE), by Alzao (USA) (see 8. Sup. p :
119)
2013,early abortion, by Lion Heart (USA)
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by
Wollow (IRE) (see 7. Sup. p : 118)
2013 (May 03), b, f, ROYAL CUPOLA by Victory Gallop (CAN)
Gülnur Gülerce
ROYALE HIGHNEST (FR) , b , 2000 , bred by Jacques Bouchara, by Highest Honor (FR), out of Royale Riviere (FR), by
Kaldoun (FR) (see 8. Sup. p : 119)
2013,early abortion, by Pressing (IRE)
RUBİO , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Devir, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 8. Sup. p : 119)
2013,early abortion, by Win River Win (USA)
RUMELİA , b , 2004 , bred by Ersan Özbelge, by Distant Relative (IRE), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 8. Sup.
p : 119)
2013, barren to Perfect Storm
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 8. Sup. p : 119)
2013,slipped foal, by Commoner
122
Kısraklar - Broodmares
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 8. Sup.
p : 119)
2013,early abortion, by Yonaguska (USA)
RUSALKA , ch , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Marlin (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA) (see 7. Sup. p :
119)
2013 (Feb 15), b, c, MIGHTY RIVER by Win River Win (USA)
Orhan Cem Gelgin
RUSSIAN DOLL (USA) , b , 2005 , bred by Darley foaled in USA and imported from GER in 2013, ( see Am. SB v : 32 ), by
Rainbow Quest (USA), out of Petrushka (IRE), by Unfuwain (USA)
Kamil Levent Kitapçı
2013 (Feb 24), b, f, CHANTILLY by Whipper (USA)
SAADA ONE (IRE) , b , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Donya (IRE),
by Mill Reef (USA) (see 7. Sup. p : 119)
2013 (Feb 25), b, f, MAGIC GIRL by Mountain Cat (USA)
Orhan Tanatar
SAARATT (GB) , ch , 2004 , bred by Darley , by Mark Of Esteem (IRE), out of Cambara (GB), by Dancing Brave (USA) (see
8. Sup. p : 119)
2013 (Apr 18), ch, c, MASCHERANO by Victory Gallop (CAN)
Umut Coşar
SABBATH (USA) , b , 2005 , bred by Mr Stuart S. Janney III, by Pulpit (USA), out of Cuando Puede (USA), by Lord At War
(ARG) (see 8. Sup. p : 119)
2013 (May 10), b, f, LA BOHEME by Mountain Cat (USA)
Esra Atman Özyiğit
SABİRE , ch , 2003 , bred by Göksel Şengün, by Royal Abjar (USA), out of D.fawless (IRE), by Bluebird (USA) (see 8. Sup. p :
120)
2013 (Feb 15), b, c, ATEŞ SUYU by Scarface
Çağlar Uluçay
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p :
120)
2013,dead foal, by Green Gönen
SABRINA , ch , 2004 , bred by Ayşe Sağman, by Marlin (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 120)
Coşkun Yıldız
2013 (Apr 29), b, f, STAR LUXOR by Luxor
SABUR , b , 2005 , bred by Emine Direkli and Mehmet Direkli, by Red Bishop (USA), out of Çerkez Kızı, by Al Murtajaz
(USA) (see 7. Sup. p : 119)
Feyat Şahin
2013 (Apr 04), b, c, BOZTEPE by Sümen
SAÇAKLI (IRE) , ch , 1998 , bred by Ray Cullen, by Persian Bold (IRE), out of Polish Saga (GB), by Polish Patriot (USA) (see
8. Sup. p : 120)
2013 (Mar 31), b, c, AKHTAMAR by Victory Gallop (CAN)
Nedim Akagündüz
SADA (GB) , b , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Mujtahid (USA), out of Peace Girl (GB), by Dominion (GB)
(see 7. Sup. p : 120)
2013 (May 05), b, c, SIDESTAR by Ajmera (GB)
Davut Uçar
123
Kısraklar - Broodmares
SADALBARİ , b , 2003 , bred by Demirhan Yılmaz, by Natıve Procıda, out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA) (see 8.
Sup. p : 120)
2013 (Apr 24), b, c, SASPUNAS by Unaccounted For (USA)
Demirhan Yılmaz
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA)
(see 7. Sup. p : 120)
2013 (Jan 24), b, c, EXCHANGER by Scream To Scream (IRE)
Sanem Kahraman (Yaman)
SAFİRA , ch , 2007 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Luçe, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p : 120)
2013 (Jan 27), b, c, THE TIME MACHINE by Pressing (IRE)
Savaş Aydoğdi
SAGA (USA) , ch , 2008 , bred by McKee Stables, Inc. foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v : 32 ), by
First Samurai (USA), out of Sweeping Story (USA), by End Sweep (USA)
2013 (Apr 22), b, c, EZOP KAHRAMANI by Archarcharch (USA)
Gülnur Gülerce
SAGA BELLA (IRE) , b , 2005 , bred by Haras De Son Altesse Laga Khan Scea, by Sadler's Wells (USA), out of Sagalina
(IRE), by Linamix (FR) (see 8. Sup. p : 120)
2013 (Feb 27), b, c, ATLETICO by Bosporus (IRE)
Vahan Garo Kuyumciyan
SAHAYB (GB) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Green Desert (USA), out of Matila (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 8. Sup. p : 120)
2013 (Jan 21), ch, c, HEADWAY by Bosporus (IRE)
Ali Topal
SAHRALAR GÜLÜ , ch , 2007 , bred by M.Reşad Öncel and Ali Avli, by Thunder Bolt I, out of Gül Bebeğim, by Sarisaka
(GB) (see 8. Sup. p : 121)
2013,early abortion, by River Special (USA)
SAIL AWAY (GB) , b , 1996 , bred by Lord Howard de Walden, by Slip Anchor (GB), out of Meliora (GB), by Crowned Prince
(USA) (see 8. Sup. p : 121)
2013 (Mar 11), b, f, ROYAL LADY by Mountain Cat (USA)
Ahmet Haşim Ağar
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 121)
2013 (Apr 13), b, f, ASYA SAİRA by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Nüvit Yeğin
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 7. Sup. p :
121)
2013 (Feb 24), b, c, SWORDS OF HUNZACH by Wazdano
Ahmet Şimşek
SALONNAHE (GER) , b , 2005 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Next Desert (IRE), out of Salonrolle (IRE), by Tirol (IRE)
(see 7. Sup. p : 121)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Apr 21), b, f, BOSTORGAY by Dai Jin (GB)
SALUTE HER (USA) , b , 2000 , bred by Barbara C. Graham, by King Of Kings (IRE), out of Countess Shorwind (USA), by
Dancing Count (CAN) (see 8. Sup. p : 121)
Uğur Karakoca
2013 (Jan 27), ch, f, YOLCU KIZI by Dai Jin (GB)
124
Kısraklar - Broodmares
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite
House (USA) (see 8. Sup. p : 121)
Doğan Küçükemre
2013 (Mar 21), ch, f, PERHANE by Victory Gallop (CAN)
SAM GIRL , b , 2007 , bred by Doğan Küçükemre, by Velociraptor (GB), out of Sam Connectıon, by Mutamanni (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 104)
2013 (Feb 01), b, f, SAM SULTAN by Win River Win (USA)
Doğan Küçükemre
SAM MARTA , b , 2008 , bred by Doğan Küçükemre, by Kurtaran (IRE), out of Sam Connectıon, by Mutamanni (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 99)
Mutlu Tolga Tantoğlu
2013 (Apr 04), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
SAM SOCIETY , b , 1996 , bred by Özkan İşgüden, by Petorius (IRE), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA)
(see 8. Sup. p : 121)
2013 (Feb 24), b, f, PİANİSTİN KIZI by Kaneko
Ayhan Çalıkoğlu
SAMBACI , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Hazel, by Arslan (see 8. Sup. p : 121)
2013 (Apr 10), b, f, PAMUK ŞEKER by Leventcan
Muzaffer Necef
SAMOTRACIA (IRE) , b , 2005 , bred by Allevamento Dei Sei Srt foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v
: 46, p : 1977 ), by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sangueta (USA), by Miswaki (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2013 (Apr 30), b, f, RESPIRAX by Arcano (IRE)
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 8. Sup. p : 121)
2013 (Mar 03), b, c, by Yonaguska (USA)
Sabahattin Uluçay
SANS MERCI (IRE) , b , 2000 , bred by George F. Keogh, by Victory Note (USA), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 8. Sup. p : 122)
Telat Aydın
2013 (Apr 19), b, c, SCUDERIA by Sri Pekan (USA)
SANTA BARBARA GIRL , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 8.
Sup. p : 122)
2013, barren to Bors
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 8. Sup.
p : 122)
2013 (Mar 01), b, f, by Lion Heart (USA)
Can Necmettin Güven
SANTA LUCIA , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Bin Ajwaad (IRE), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see v : 3, p : 117)
2013 (Apr 26), b, f, SANTA by Mega Bucks
Sefer Ünlü
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 7.
Sup. p : 122)
2013 (Apr 18), b, c, BABABİRBAY by Marlin (USA)
Müslüm Arslan
125
Kısraklar - Broodmares
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
7. Sup. p : 122)
Şerafettin Gedik
2013 (May 18), b, c, GREEN SAPHIR by Bin Ajwaad (IRE)
SARA , ch , 2003 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 7. Sup. p : 122)
2013 (Feb 24), b, f, AYLİN SULTAN by Sheer Honor
Kasım Ercan Ekenler
Died in 2013
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra
(USA) (see 8. Sup. p : 122)
Ahmet Haşim Ağar
2013 (Apr 06), b, c, CONQUESTA by Powerscourt (GB)
SARI ARI , ch , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval
(CAN) (see 8. Sup. p : 122)
2013 (Mar 19), ch, f, LADY ALEN by Dehere (USA)
Mehmet Hanifi Polat
SARI MELEK , ch , 2000 , bred by Ender Us, by Cock Robin (USA), out of Marına, by Kıngefe (see 8. Sup. p : 122)
2013 (Apr 28), b, f, ROYAL RUNNER by Banknote (GB)
Ali Taç Zerener
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 7. Sup. p : 123)
2013 (Feb 12), b, c, GOYCOCHEA by Powerscourt (GB)
Adil Mert Kaya
SARIÇAL , b , 2007 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marseıllaıse, by
Manila (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 75)
2013 (Jan 16), b, f, TAŞMEKTEPLİ by Pressing (IRE)
Cahit Çetinsu
SARIKIZ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Manila (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 122)
2013,slipped foal, by Ezbiderli
SARILAR GÜZELİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş, by Mujtahid (USA), out of Best Of All (IRE), by Try
My Best (USA) (see 8. Sup. p : 122)
2013 (May 01), ch, c, GOLDEN PROTECTOR by Bosporus (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
SARIŞIN BOMBA , ch , 2007 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by George Thomas, out of Çok Çok (IRE), by Night Shift (USA)
(see 8. Sup. p : 122)
2013 (May 02), b, c, ÜNLÜOĞLU by Unaccounted For (USA)
Hüseyin Mert Aksoy
SATYA (USA) , b , 2003 , bred by Team Valor , by Cozzene (USA), out of Saralea (FR), by Sillery (USA) (see 8. Sup. p : 122)
2013 (Apr 23), b, c, ATLANTIC OCEAN by Scream To Scream (IRE)
Sanem Kahraman (Yaman)
SAVANNAH , b , 1996 , bred by Özden Tapçalap, by Palace Pageant (USA), out of Sınav, by Longonat (FR) (see 5. Sup. p :
104)
Nuran Aslan and Kıvanç Aslan
2013 (Mar 06), b, c, GROZNI by Bin Ajwaad (IRE)
126
Kısraklar - Broodmares
SAVORSKY , b , 1997 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p :
106)
2013 (Mar 01), gr, c, KING OF COPPERLAND by Al's Theatre (USA)
Ahmet İpek
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 122)
2013 (Apr 10), ch, c, VAAD by Halicarnassus (IRE)
Yasin Muzaffer Öztop
SCARLET OHARA , b , 2006 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Marlin (USA), out of Mbunda (GB), by Mtoto (GB) (see 8.
Sup. p : 123)
2013 (Feb 20), b, f, BEAUTIFUL LIFE by Pressing (IRE)
Ayla Tavukcu Korkmaz
SCARLET ROSE , ch , 2006 , bred by Yurdagül Ülgen, by Manila (USA), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 116)
Barış Öpçin
2013 (Feb 25), ch, f, BAILANDO by Kurtiniadis (IRE)
SCHOOL FOR SCANDAL (USA) , b , 1999 , bred by Ming J. Fong & Sandra F. Albus, by Is It True (USA), out of Valhalla
Vixen (USA), by Deerhound (USA) (see 8. Sup. p : 123)
Tevfik Çelikoğlu
2013 (May 19), b, c, SCHOOL DANCER by Yonaguska (USA)
Died in 2013
SCREAM OF NIGHT , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Full Orchestra (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 8. Sup. p : 123)
2013, barren to Banknote (GB)
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Slip Anchor (GB), out of Beveridge (USA), by Spectacular Bid
(USA) (see 8. Sup. p : 123)
2013, barren to Sports Hero (USA)
SEACLEEF (FR) , b , 1999 , bred by M. Alec Head & Ghislaine Head, by A.p. Indy (USA), out of Silverqueen (FR), by Alydar
(USA) (see 8. Sup. p : 123)
2013 (Feb 14), b, c, THATS THE MOMENT by Victory Gallop (CAN)
Günsen Soyupak
SECOND GROUND , b , 2004 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Common Grounds (GB), out of Second Term (IRE), by
Second Set (IRE) (see 8. Sup. p : 123)
2013, barren to Lion Heart (USA)
SECRET , b , 2004 , bred by Nuri Naci Erturgut, by West By West (USA), out of Khazinat El Dar (USA), by Slew O'gold
(USA) (see 8. Sup. p : 123)
2013 (Apr 23), b, f, WEST FIRE by Spıtfıre
Yüksel Bulut
SECRET DE VIE (GB) , gr , 2006 , bred by Grundy Bloodstock SRL foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 46, p : 293 ), by Fantastic Light (USA), out of Grey Way (USA), by Cozzene (USA)
Muzaffer Buğdaycı
2013 (Mar 18), gr, c, FORTY FIVE by Lion Heart (USA)
SECRET FANTASY , b , 2007 , bred by Bora Karayel, by Free Man, out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 124)
2013 (Apr 13), b, f, SECRET MOUNTAIN by Mountain Cat (USA)
127
Tamer Koldaş
Kısraklar - Broodmares
SECRET PATRIOT (USA) , b , 2001 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Secret Hello (USA), out of Flag Waver (USA), by
Hoist The Flag (USA) (see 8. Sup. p : 124)
2013 (Mar 25), b, f, SECRET PRESS by Pressing (IRE)
Mehmet Necdet Narin
SECURE ROCK , b , 2004 , bred by Ergin Kayar, by Sri Pekan (USA), out of Yağmurdamlası, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p :
188)
2013, barren to Luxor
SEDENİM , b , 2003 , bred by Süleyman Hakan Acar, by Sri Pekan (USA), out of Katanning (GB), by Green Desert (USA) (see
8. Sup. p : 124)
2013 (Feb 28), gr, f, SESSİZCE GEÇER by Argaeus (GB)
Asim Ökten
SEDNA , b , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Mountain Cat (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see v : 3, p : 117)
2013 (May 11), ch, c, NORT OF THE KING by Bosporus (IRE)
Fuat Çelik
SEDUISANTE (FR) , b , 2000 , bred by Alec Head and Mme Ghislaine Head foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see
SBF v : 053 ), by Anabaa (USA), out of Silvermine (FR), by Bellypha (IRE)
Hayrullah Doğan
2013 (Feb 25), b, f, by Mr Sidney (USA)
SEEKING KALI (IRE) , b , 2003 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see
GSB v : 45, p : 3117 ), by Kalanisi (IRE), out of Sought Out (IRE), by Rainbow Quest (USA)
2013 (Feb 16), b, c, HALİTHAN by Sir Percy (GB)
Sadettin Atığ
SEHAR , b , 2006 , bred by İsmail Kaan Sidar and Mehmet Ercan Emre, by Manila (USA), out of Rubına, by Bachelor Party
(IRE) (see 8. Sup. p : 124)
2013, barren to Bin Ajwaad (IRE)
SEHER RÜZGARI , b , 2005 , bred by Kubilay Kılınç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Çeşme Rüzgarı, by Süpertay (see 8. Sup. p
: 124)
2013,slipped foal, by Powerscourt (GB)
SELAMLIK , ch , 2007 , bred by Mehmet Eren Doğanbey, by West By West (USA), out of Sabah, by College Chapel (GB) (see
7. Sup. p : 125)
2013 (Apr 01), ch, f, MİMOZA ÇİÇEĞİ by Medya
Karaca Avcı
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff
(USA) (see 8. Sup. p : 124)
2013,early abortion, by Okawango (USA)
SELCANIM , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see
8. Sup. p : 125)
2013 (Apr 28), ch, f, MAVİ AY by Lion Heart (USA)
İlhami Gültepe
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 8. Sup. p : 125)
2013 (Apr 12), b, c, BIG VALENCIA by Pan Rıver
Yavuz Vidinli
128
Kısraklar - Broodmares
SELDEN KALAN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Sel Suyu, by The Best (see 8. Sup. p : 125)
Ayşe Bulut
2013 (Mar 30), ch, c, ALMA AL by Keremhan (GB)
SELENDER , ch , 2005 , bred by Ender Aydıner, by Bosporus (IRE), out of Tiraje, by Pursuit Of Love (GB) (see 7. Sup. p :
125)
2013 (Mar 11), b, c, SABRİ BABA by Pressing (IRE)
Ceyhan Balcı
SELİNA , ch , 2002 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Mistay, by Wolf (CHI) (see 8. Sup. p : 125)
2013, barren to Sea Hero (USA)
SELMA , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Cornelıa, by With Approval (CAN) (see 8.
Sup. p : 125)
2013, barren to Kurtiniadis (IRE)
SEMOSHUM , ch , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Dr Fong (USA), out of Night Maiden (USA), by Saint Ballado (CAN) (see
3. Sup. to v 3, p : 87)
Batur Adalı
2013 (Apr 18), ch, c, by Lion Heart (USA)
SENİHA SULTAN , ch , 2008 , bred by Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti., by Grand Ekinoks, out of Jardın De Lıla, by
Galetto (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2013 (Apr 02), ch, c, BABA MEHEY by Guşav
Celal Karataş
SENZAPIOMBO , ch , 2005 , bred by Fazlı Yurdabak, by Mujtahid (USA), out of Tos Lady (IRE), by College Chapel (GB)
(see 8. Sup. p : 125)
2013 (Apr 25), ch, f, QUEEN DIMPLE by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kırlı
SEPTEMBER DANCER , b , 2005 , bred by İlyas İlbey, by West By West (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 8.
Sup. p : 125)
2013 (Apr 09), b, c, DELİ İMPARATOR by Bors
Zeruk Kaya
SEPTO , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mtoto (GB), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 8. Sup. p : 125)
2013, barren to Nuhbaba
SERAP GELİN , b , 2005 , bred by Kamil Yurdabak, by Mountain Cat (USA), out of Lady Salome (GB), by Absalom (GB)
(see 8. Sup. p : 125)
2013, barren to Royal Abjar (USA)
SERAPCAN , b , 1996 , bred by Galip Gençol, by Royal Bequest (CAN), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see 8. Sup. p :
126)
2013, barren to Mountain Cat (USA)
SERENDİZ , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Wolf (CHI), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 8. Sup. p : 126)
2013, barren to Bors
129
Kısraklar - Broodmares
SERENGETI , b , 2004 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Distant Relative (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see
8. Sup. p : 126)
2013, no return to Halicarnassus (IRE)
SERHATIN KIZI , gr , 2004 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2013 (Mar 14), b, f, AŞK ATEŞİ by Spıtfıre
Yüksel Bulut
SERRAM (IRE) , b , 1997 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Baie Sauvage (USA), by Bering (GB) (see 5.
Sup. p : 105)
2013 (Jan 01), b, f, BEZİRGAN by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
SERVAL , b , 2007 , bred by Kamil Bolcan, by Marlin (USA), out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (see 8. Sup. p : 126)
2013 (Mar 10), b, c, SOYDAN by Scarface
Kamil Bolcan
SERVİN , b , 2000 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Aysima, by Uğurtay (see 7. Sup. p : 126)
2013 (Mar 23), b, c, WIND OF EAST by Mali
Celal Yavuz
SESSİZ KADIN (GB) , b , 1997 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Scighera (GB), by Bustino (GB) (see
8. Sup. p : 126)
2013 (May 13), b, c, STROMWOLF by Kurtiniadis (IRE)
Aysen Esen Demirel
SESSİZ SULTAN (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs A. Hughes, by Persian Bold (IRE), out of Shoka (FR), by Kaldoun (FR) (see
8. Sup. p : 126)
2013 (Mar 15), b, c, TEKCANSTAR by Medya
Hüsnü Ercan
SET THE SCENE (IRE) , b , 2004 , bred by Carwell Equities Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Margarula (IRE), by
Doyoun (IRE) (see 8. Sup. p : 126)
2013 (Jun 06), b, c, ROYAL SET by Royal Abjar (USA)
Adnan Keskin
SETRYN , gr , 2007 , bred by Can Burak Saltabaş, by Strike The Gold (USA), out of Fıgo Star, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup.
p : 126)
2013 (Mar 07), gr, c, GRAYSTORM by Luxor
Ahmet Güzelocak
SEVGİHANIM , ch , 2003 , bred by Mehmet Tansı, by Galetto (FR), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p :
127)
Haşim Tınas
2013 (Feb 04), b, f, EL RÜZGAR by El Salvador
SEVİLAY , b , 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see 8. Sup. p : 127)
2013 (May 01), b, c, by Marlin (USA)
Mevlüt Taniyit
SEVİM ANA , gr , 2005 , bred by Alaattin Karaca, by Common Grounds (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 7. Sup. p : 127)
2013 (Apr 08), b, c, BRONTES by Perfect Storm
Seda Karaca
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 8. Sup. p : 127)
2013 (Feb 24), b, f, LADY DIAMOND by Sea Hero (USA)
130
İrfan Berberoğlu
Kısraklar - Broodmares
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 7. Sup. p : 127)
Ergun İslim
2013 (Apr 04), b, f, PENTOLINE by Sri Pekan (USA)
SEXY LADY , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Swetlana, by Palace Pageant
(USA) (see 7. Sup. p : 127)
2013, barren to Scarface
SEYDİKÖYLÜ , b , 2005 , bred by Ercan Kılıç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Funny Money, by Uğurtay (see 8. Sup. p : 127)
2013 (May 25), ch, f, ŞURACAN by Emirim
Ercan Kılıç
SEYRAN , ch , 2008 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Cannon, out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
35)
2013 (Apr 06), b, c, USLU by Mahalle Çocuğu
Mehmet Cihat Gürüz
SEZENAY (IRE) , b , 1998 , bred by Elperefa Bloodstock, by Distinctly North (USA), out of Sable Lake (IRE), by Thatching
(IRE) (see 8. Sup. p : 127)
2013 (Apr 23), b, c, DELİ NUSRET by Medya
Mustafa Kaya
Died in 2013
SEZGİ HANIM , b , 2004 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Mountain Cat (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
8. Sup. p : 127)
2013 (Mar 05), b, f, MINT COPY by Pressing (IRE)
Selahattin Sahra Gülü
SHAHAAMAH (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 44,
p : 1233 ), by Red Ransom (USA), out of Jawlaat (USA), by Dayjur (USA)
Ömer Halim Aydın
2013 (Apr 24), b, f, LADY ORORA by Arcano (IRE)
SHAKE , b , 2007 , bred by Yasemen Tuncer, by Royal Abjar (USA), out of Eagle Feathers (GB), by Indian Ridge (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 35)
2013,early abortion, by Medya
SHAKINA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see 8. Sup. p :
127)
2013 (Feb 24), b, c, DAYIHAN by Dai Jin (GB)
Yusuf Erkut Ersever
SHALL WE DANCE , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Unaccounted For (USA), out of Musical Myth (USA),
by Crafty Prospector (USA) (see 8. Sup. p : 127)
2013 (Mar 30), b, f, TROPICAL STAR by Yonaguska (USA)
Süleyman Selman Taşbek
SHANTI (GER) , b , 2005 , bred by Gestüt Schlenderhan, by Monsun (GER), out of Schwarzach (GER), by Grand Lodge
(USA) (see 8. Sup. p : 128)
2013, barren to Bin Ajwaad (IRE)
SHAPES AND SHADOWS (USA) , b , 2000 , bred by Everest Stables Inc., by Dynaformer (USA), out of Isla Mujeres (USA),
by Crafty Prospector (USA) (see 7. Sup. p : 127)
2013,slipped foal, by Eagle Eyed (USA)
131
Kısraklar - Broodmares
SHAR HERO , ch , 2005 , bred by Şafak Dil and Şevket Erkan Şar, by Sea Hero (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 8. Sup. p : 128)
2013 (Jan 13), b, f, TAY NAZ by Carıbou
Tayfun Ata
SHAR NOTE , b , 2002 , bred by Şevket Erkan Şar, by Victory Note (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB) (see 8.
Sup. p : 128,199)
Ünal Kavçın
2013 (Apr 17), b, f, THREEPIECE by Banknote (GB)
SHARAPOVA , ch , 2003 , bred by Alfred Roidi, by Mujtahid (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see 8.
Sup. p : 128)
2013 (Feb 05), b, f, MAYA BIEN by Pressing (IRE)
Melih Gürsoy
SHARARA , ch , 2002 , bred by Fehamet Şeker, by Lion Cavern (USA), out of Skytech (USA), by Sky Classic (CAN) (see 8.
Sup. p : 128)
2013 (Apr 30), ch, f, DEMİRSU by Sea Hero (USA)
Levent Demirgüreş
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 7. Sup. p : 128)
2013 (Apr 01), b, c, DAÇAPİ by Pressing (IRE)
Mehmet Gündüzeli
SHARPLY DRAWN , b , 2006 , bred by Selçuk Tamgaç, by Common Grounds (GB), out of Back To Back (IRE), by College
Chapel (GB) (see 8. Sup. p : 128)
2013 (Mar 27), b, c, EMİRDAĞ by Mountain Cat (USA)
Ali Can Dağtekin
SHAW AVENUE , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by West By West (USA), out of Simin, by Down The Flag (USA) (see 8.
Sup. p : 128)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
2013 (Apr 18), b, c, LE CAPPADOCIAN by Dai Jin (GB)
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 8. Sup. p : 128)
2013 (Apr 26), b, f, SCARF by Scarface
Kemal Kurt
SHEEMAR , b , 2005 , bred by Özman Binicilik Dış Tic.Lmt.Şti., by Shrewd Idea (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High
Top (IRE) (see 8. Sup. p : 128)
İsmail Baki
2013 (May 02), b, c, KAPTAN AMCA by Mali
SHELLBY , b , 2007 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Always A Classic (CAN), out of Sweet Harmony, by Bin Ajwaad (IRE)
(see 8. Sup. p : 128)
2013, barren to Ortak (IRE)
SHELLIN (IRE) , b , 2003 , bred by Park Place International Ltd, by Sinndar (IRE), out of Ezilla (IRE), by Darshaan (GB) (see
8. Sup. p : 128)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
2013 (Feb 22), b, c, EFEBEY by Yonaguska (USA)
SHER (IRE) , b , 1999 , bred by James P. Staunton, by Darnay (GB), out of Onde De Choc (USA), by Roberto (USA) (see 8.
Sup. p : 128)
Hasan Şer
2013 (Mar 15), b, f, LEVES by Lion Heart (USA)
132
Kısraklar - Broodmares
SHERIFF'S POSSE (USA) , ch , 2000 , bred by Robert B. Berger, by Silver Deputy (CAN), out of Starry Val (USA), by Val
De L'orne (FR) (see 7. Sup. p : 128)
2013, barren to Cuvee (USA)
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see
8. Sup. p : 129)
2013,slipped foal, by Mountain Cat (USA)
SHIERO , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 8. Sup. p :
129)
İlyas İlbey
2013 (Mar 06), gr, f, by Red Bishop (USA)
SHINING DEBUT (IRE) , b , 2002 , bred by Darley foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 45, p : 698 ),
by In The Wings (GB), out of Lustre (USA), by Halo (USA)
2013 (Apr 15), b, f, MONTPELLIER by Iffraaj (GB)
Murat Er
SHINING IMAGE (FR) , gr , 1994 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Top Image (GB), by High Top
(IRE) (see 7. Sup. p : 128)
2013 (Apr 09), b, c, RAHMİ DEDE by Sea Hero (USA)
Fatih Özcan
SHINKANSEN , ch , 2001 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB)
(see 8. Sup. p : 129)
Mehmet Beşerler
2013 (Jan 19), ch, c, KINTARO by Luxor
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 8. Sup. p : 129)
2013 (Feb 28), ch, c, ZÜLKÜF by Dai Jin (GB)
Erdem Bekmezci
SHOW PLAY , ch , 2007 , bred by Erdem Bekmezci, by Top Play, out of Show Gırl, by Mujtahid (USA) (see 8. Sup. p : 129)
2013 (Feb 10), b, c, KARA TOZAN by Faırson
Tamer Koldaş
SHUKOSH , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Vettori (IRE), out of Flore Fair (GB), by Polar Falcon (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 59)
2013,slipped foal, by Cuvee (USA)
SIERRA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 8. Sup. p : 129)
2013 (Apr 12), b, f, CABİRE by River Special (USA)
Cevher Şıtıl
SIGNORINA STELLA , b , 2007 , bred by Özgür Kızılkaya, by Unaccounted For (USA), out of Güzihala, by Sea Hero (USA)
(see 8. Sup. p : 129)
Nurdoğan Rıfat Özdede
2013 (Feb 15), ch, c, TAMERCAN by Dehere (USA)
SILENCE IS GOLDEN (GB) , ch , 1999 , bred by Mrs M. T. Dawson, by Danehill Dancer (IRE), out of Silent Girl (GB), by
Krayyan (GB) (see 8. Sup. p : 129)
Serdal Adalı
2013 (Feb 18), b, c, MANCINI by Powerscourt (GB)
133
Kısraklar - Broodmares
SILENT BULL (USA) , b , 2001 , bred by Maple Leaf Farm, by Holy Bull (USA), out of Silent Turn (USA), by Silent Cal
(USA) (see 8. Sup. p : 129)
Serdal Adalı
2013 (Jan 23), b, f, SILENT CAT by Mountain Cat (USA)
SILISTIC (USA) , b , 2004 , bred by Larry Cassaday & Jack D. Thompson, by Silic (FR), out of Idealistic Cause (USA), by
Habitony (USA) (see 8. Sup. p : 130)
2013, barren to Yonaguska (USA)
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 7. Sup.
p : 129)
2013 (Apr 08), b, c, LAST SOLDIER by Yonaguska (USA)
Soner Sökmen
SILKY , b , 2005 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Aliye Pınar Çelikoğlu Oskay, by Sea Hero (USA), out of Saraylı, by Lockton
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 149)
Tevfik Çelikoğlu
2013 (Mar 29), b, f, FREESIA by Victory Gallop (CAN)
SILVER DANCER , gr , 2007 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu, by West By West (USA), out of Elodie, by Bankocu (see 3.
Sup. to v 3, p : 37)
2013 (Feb 15), b, f, YEŞİLMİŞİK by Unaccounted For (USA)
Emir Alkaş
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR)
(see 8. Sup. p : 130)
2013 (May 19), b, c, FAST GUNNER by Yonaguska (USA)
Yasemin Topçu
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 8. Sup. p : 130)
2013, barren to Akindayim (IRE)
SILVER NATIVE , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by West By West (USA), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see
6. Sup. p : 127)
2013 (Feb 03), ch, c, JUNIOR DURU by Win River Win (USA)
Nurcan Umar
SILVER QUEEN , gr , 2006 , bred by İlhami Gültepe, by Distant Relative (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 8. Sup. p : 130)
2013,early abortion, by Okawango (USA)
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff, by Silver Deputy (CAN), out of Special Broad (USA), by Broad
Brush (USA) (see 8. Sup. p : 130)
Batur Adalı
2013 (Apr 02), b, f, SILVER HEART by Lion Heart (USA)
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 8.
Sup. p : 130)
İrfan Suat Kutlu
2013 (Apr 09), b, f, ARPELLO by My Grandson (GB)
Died in 2013
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 8.
Sup. p : 130)
2013 (Feb 12), b, c, BALTIMORE by Win River Win (USA)
134
İsmail Hakkı Tiritoğlu
Kısraklar - Broodmares
SING A SONG , b , 1999 , bred by Mustafa Kura, by Sun Music (IRE), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA)
(see 8. Sup. p : 131)
2013, barren to Nuhbaba
SINGLE FACTOR (USA) , b , 2001 , bred by Stephen Baker foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v :
32 ), by Mutakddim (USA), out of Wellford (USA), by Fit To Fight (USA)
2013 (Apr 29), b, f, PETEK DİSA by Sky Mesa (USA)
Gülnur Gülerce
SINGLE VOTE (GB) , b , 2005 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Pivotal (GB), out of Singleton (GB), by Singspiel
(IRE) (see 7. Sup. p : 130)
2013 (Apr 16), b, f, SEVENTH HEAVEN by Bin Ajwaad (IRE)
Ayten Günay and Belma Toksipahi
SIRÇA BEBEK , b , 2006 , bred by Necati Bozkurt, by Mountain Cat (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 8. Sup. p : 131)
2013 (Jan 20), b, f, by Royal Abjar (USA)
Mehmet Gündüzeli
SIRDAŞ (GB) , ch , 1999 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Bahamian Bounty (GB), out of Toast (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 8. Sup. p : 131)
2013 (May 13), ch, c, YAĞMUR RÜZGARI by Goldat (GB)
Taner Çelik
SIRENITA , b , 1993 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Castle Rising (GB), out of Makita, by Rugged (GB) (see 8.
Sup. p : 131)
2013 (Apr 08), b, c, RÜZGAR SERO by Perfect Storm
Mustafa Ergin
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 7. Sup. p : 131)
2013 (Jan 18), ch, c, UTKUNHAN by Victory Gallop (CAN)
Bülent Utkun
SIXTH SENSE , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 7. Sup. p :
131)
2013 (May 27), ch, f, MİRAMİRA by Always A Classic (CAN)
Fatih Özcan
SİDNEY , b , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 7. Sup. p : 131)
2013 (Jan 29), ch, f, ASLAN MELEK by Lion Heart (USA)
Cüneyt Buğdaycı
SİGAR , b , 2004 , bred by Sina Erdal, by Always A Classic (CAN), out of Vülya, by Paco (see 8. Sup. p : 131)
2013 (Mar 23), b, c, SİNCLAR by Okawango (USA)
Sina Erdal
SİLVA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 8. Sup. p : 131)
2013 (Feb 01), ch, c, PAN REKA by Pan Rıver
Halil Bilgin and Murat Öztürk
SİNCAP KIZ , b , 2005 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
8. Sup. p : 131)
2013 (Mar 04), b, f, GÖKNİL by Pressing (IRE)
İlter Özgüzel
135
Kısraklar - Broodmares
SİNEMCAN , ch , 1999 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 8. Sup. p : 131)
Celal Erdoğan
2013 (Apr 01), b, c, AIRCRAFT by Sümen
SİYAH BEYAZ , b , 2002 , bred by Oktay Serici, by Distant Relative (IRE), out of Dooze (IRE), by Marju (IRE) (see 8. Sup. p :
131)
Mehmet Şerif Kanık
2013 (Mar 25), b, f, JUAGO by Kaneko
SKILL (GER) , b , 2003 , bred by H. Greis foaled in GER and imported from U.K. in 2009, ( see Ger. SB v : 36 ), by Tiger
Hill (IRE), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA)
2013 (Apr 08), b, f, STILL WAITING by Kaneko
Erhan Kum
SKY , ch , 2005 , bred by Ayşe Sağman, by My Volga Boatman (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 132)
Ayşe Sağman
2013 (May 01), ch, f, by Win River Win (USA)
SKY BEAUTY , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see 8.
Sup. p : 132)
2013,early abortion, by Dai Jin (GB)
SKY IS THE LIMIT , b , 2007 , bred by Melis Kurtel Emin, by Mountain Cat (USA), out of Stands To Reason (USA), by
Gulch (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 116)
2013 (Apr 06), ch, c, PIRATE LEGEND by Perfect Storm
Melis Kurtel Emin
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of
Copeaway (USA), by Copelan (USA) (see 6. Sup. p : 129)
2013,early abortion, by Bosporus (IRE)
SKYGGER , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Peintre Celebre (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 8. Sup.
p : 132)
2013 (Apr 10), b, c, MATALON by Kaneko
Kemal Kurt
SLAM'S LEGEND (USA) , ch , 2005 , bred by Ecurie Haras De Meautry, by Grand Slam (USA), out of England's Legend (FR),
by Lure (USA) (see 8. Sup. p : 132)
2013 (Feb 06), b, f, LEGEND OF CARIA by Halicarnassus (IRE)
Begüm Atman Karataş
SLASL (GB) , b , 2007 , bred by Rabbah Bloodstock Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2012, ( see GSB v : 46, p
: 446 ), by Dubawi (IRE), out of Mazuna (IRE), by Cape Cross (IRE)
2013 (May 05), b, c, GREAT MASTER by Mastercraftsman (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
SLY (GER) , b , 1998 , bred by H. Greis, by Monsun (GER), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA) (see 8. Sup. p :
132)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (Feb 28), b, f, CRAZY ISLAND by Dai Jin (GB)
SMART RED (GB) , b , 2008 , bred by R.W. Rusesell foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p : 803 ),
by Bachelor Duke (USA), out of Zarannda (IRE), by Last Tycoon (IRE)
2013 (Mar 30), b, f, DİLIR by Authorized (IRE)
İlyas İlbey
136
Kısraklar - Broodmares
SMOOTH PLAYER (USA) , b , 1996 , bred by Martin J. Wygod & John Spohler foaled in USA and imported from USA in 2012,
( see Am. SB v : 32 ), by Bertrando (USA), out of Shy Pirate (USA), by Pirate's Bounty (USA)
2013 (Mar 29), b, c, SMOOTH CANDY by Twirling Candy (USA)
Tevfik Çelikoğlu
SMYRNA , b , 1999 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 6. Sup. p :
129)
2013,dead foal, by Mountain Cat (USA)
SNEAK OUT (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & W. Temple Webber Jr., by Belong To Me (USA), out of Sneaky Quiet
(USA), by Seeking The Gold (USA) (see 8. Sup. p : 132)
2013 (May 02), b, c, VICTORY RUNNER by Yonaguska (USA)
Ömer Halim Aydın
SNIPER , b , 2001 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Pennine Walk (IRE), out of Cin, by Yemken (GB) (see 7. Sup. p : 132)
2013 (Apr 26), b, f, KIZ AYŞE by Banknote (GB)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
SNOW MOUNTAIN , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Monashee Mountain (USA), out of Titsan (IRE), by Zilzal (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 176)
2013 (Mar 22), b, f, QUEEN OF ALTAY by Kaneko
Svetlana Zherebyatyeva
SNOWDROP , b , 2006 , bred by Halil İbrahim Bozkurt, by Velociraptor (GB), out of Sharon (HUN), by Glenstal (USA) (see 8.
Sup. p : 133)
2013 (Apr 29), b, f, BÖRTE by Win River Win (USA)
Necati Bozkurt
SOLARE , ch , 2006 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 146)
2013, barren to Ocean Crest (USA)
SOLFEJS GIRL , b , 2007 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Solfej, by My Volga Boatman (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 114)
2013 (Feb 04), b, f, NAGİŞ by Luxor
Hulusi Taşkıran
SOLITARY , b , 2005 , bred by Nevzat Seyok, by Manila (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 8. Sup. p :
133)
2013,slipped foal, by River Special (USA)
SOLLEVARE , b , 2007 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (see 3.
Sup. to v 3, p : 20)
2013 (Mar 03), b, c, DEMİRRIFKI by Powerscourt (GB)
Levent Demirgüreş
SOLMAZGÜL , b , 2005 , bred by Naci Birsen, by Ocean Crest (USA), out of İnitay, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p : 133)
2013 (May 05), b, c, MAMOSTE by September Storm
Naci Birsen
SON DÜZLÜK , b , 2005 , bred by Mehmet Kurt, by Red Bishop (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 7. Sup. p :
132)
2013,slipped foal, by Okawango (USA)
137
Kısraklar - Broodmares
SONGTHRUSH (USA) , gr , 2002 , bred by Joseph Stavola & William Stavola, Inc., by Unbridled's Song (USA), out of Virgin
Michael (USA), by Green Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 133)
2013 (Apr 07), gr, f, SMOKY MOUNTAIN by Lion Heart (USA)
H. Sabri Özcan and Hakan Yücetürk
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 8. Sup. p : 133)
2013 (Feb 25), ch, f, EYE CANDY by İzmirli
Fikret Kanman
SOPRAN GATH (ITY) , b , 2003 , bred by Scuderia Alessia, by Galileo (IRE), out of Theano (IRE), by Thatching (IRE) (see 7.
Sup. p : 133)
2013 (Apr 09), b, f, PRINCESS GUNNER by Lion Heart (USA)
Yasemin Topçu
SOPRAN HEART (IRE) , b , 2002 , bred by Azienda Agricola S. Uberto In Cerrecchia SRL, by Barathea (IRE), out of Foolish
Heart (IRE), by Fools Holme (USA) (see 8. Sup. p : 133)
2013, barren to Dai Jin (GB)
SORENTO , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p :
133)
2013 (Feb 24), b, c, LİDER EGE by Halicarnassus (IRE)
Ahmet Güzelocak
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl by Al Murtajaz (USA) (see 8. Sup. p : 133)
2013 (Mar 23), ch, c, DREAM AHMET by Victory Gallop (CAN)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
SORTİ , b , 2001 , bred by Hasan Bektaş, by Sortıe, out of Elızabeth, by Chıco (see 6. Sup. p : 130)
Hasan Bektaş
2013 (Jan 17), b, c, by Kosovar
SOVIET KIRI (IRE) , b , 2004 , bred by Cora Srl , by Soviet Star (USA), out of Kiriyaki (USA), by Secretariat (USA) (see 8.
Sup. p : 134)
2013 (Apr 26), b, c, HALOWANGO by Pan Rıver
Hakan Meral
SOVIET WEAPON (IRE) , ch , 1999 , bred by John McKay, by Hamas (IRE), out of Soviet Maid (IRE), by Soviet Star (USA)
(see 8. Sup. p : 134)
2013 (Apr 22), ch, f, SARIÇİÇEĞİM by Cuvee (USA)
Kazım Namlı
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 8. Sup. p : 134)
2013 (Feb 06), b, c, MARK HOLMES by Powerscourt (GB)
Ahmet Dinçer
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , bred by T. F. VanMeter, Henrickson & Lowenbaum, by Brahms (USA), out of St Clair
Ridge (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 8. Sup. p : 134)
2013 (Mar 13), b, c, NERUDA by Dai Jin (GB)
Gülgün Yurdaer
SPECIAL ROCK , b , 2007 , bred by Ergin Kayar, by Mountain Cat (USA), out of Alacakaya, by Wolf (CHI) (see 8. Sup. p :
134,199)
2013 (Apr 21), b, c, ATEŞİM by Luxor
Yunus Kardiyen
138
Kısraklar - Broodmares
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see
8. Sup. p : 134)
2013 (Mar 10), ch, f, by My Sea
Nedim Kisbu
SPEED FOR (IRE) , ch , 1999 , bred by Andrew Bradley, by Grand Lodge (USA), out of God Speed Her (IRE), by Pas De Seul
(GB) (see 8. Sup. p : 134)
Oktay Karaköseoğlu
2013 (Apr 16), ch, f, SPEED FUL by Sea Hero (USA)
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 7. Sup. p : 134)
Özcan Yılmaz
2013 (Feb 02), b, f, FOULITA by Unaccounted For (USA)
SPICE GARDENS (IRE) , ch , 2004 , bred by Chevington Stud, by Indian Ridge (IRE), out of Lime Gardens (GB), by Sadler's
Wells (USA) (see 8. Sup. p : 134)
2013 (Apr 01), ch, f, MÜZEYYEN KIZ by Wazdano
Cengiz Özdemir
SPINALONG (USA) , b , 1999 , bred by George Pruette, by Siphon (BRZ), out of Deviled (USA), by Devils Bag (USA) (see 8.
Sup. p : 134)
2013,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
SPLATTER HOUSE , ch , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of She Wadi Wadi (GB), by Green
Desert (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 104)
Serkan Bandırma and Figen Berkol
2013 (Mar 25), b, f, AYSEDEF by Dai Jin (GB)
SPOT , b , 2004 , bred by Yavuz Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder (USA) (see 8.
Sup. p : 134)
2013 (Apr 17), ch, f, ADİNHAN by Banknote (GB)
İlhan Cinoğlu
SPRING FIRE , b , 2008 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Marlin (USA), out of Survıvor, by Doyoun (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 111)
2013 (Feb 03), ch, f, KIZILYELE by Faırson
Celal Ersoy
SPRING GIRL , b , 2005 , bred by İbrahim Gökbaş, by Sümen, out of Speedy Gırl, by Wolf (CHI) (see 8. Sup. p : 135)
2013 (Mar 08), b, c, DEAR FATHER by Çelikmehmet
Salih Tavukcu
SPRING GREEN , ch , 2009 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Spring Dance (FR), by Dancing Spree (USA)
(see 5. Sup. p : 113)
2013 (Mar 09), b, c, ŞATIR BEY by Akindayim (IRE)
Ercan Tatı
SPRING IS HERE , ch , 2004 , bred by Yıldırım Gelgin, by Distant View (USA), out of Nizaly (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 8. Sup. p : 135)
2013 (Mar 18), b, f, CANAN HALA by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
SPRING LADY , b , 1999 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Agam (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 7.
Sup. p : 134)
2013,slipped foal, by Pressing (IRE)
139
Kısraklar - Broodmares
SRI LANKA , b , 2004 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Sri Pekan (USA), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see 8.
Sup. p : 135)
2013 (Feb 27), b, c, MY HEAVEN by Victory Gallop (CAN)
Tülin Beydili Özkan
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 8. Sup. p : 135)
Muammer Kitapçı
2013 (Apr 22), b, c, MAKEDON by Okawango (USA)
STAGE PRO , ch , 2008 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 109)
2013 (Apr 05), b, f, DAUGHTER OF THESUN by Flıer's Fantasy
Kamil Levent Kitapçı
STAID GIRL , b , 2006 , bred by Selçuk Tamgaç, by Sri Pekan (USA), out of Sertbora (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 125)
2013,slipped foal, by Luxor
STAND UP PLEASE (GB) , b , 1999 , bred by J. R. Mitchell, by Mistertopogigo (IRE), out of Strapless (IRE), by Bustino (GB)
(see 8. Sup. p : 135)
2013,dead foal, by Sheer Honor
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 7. Sup. p : 134)
2013, barren to Victory Gallop (CAN)
STAR BABY , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 8.
Sup. p : 135)
2013 (Apr 28), ch, c, FIRE ROCK by Dai Jin (GB)
Hatice Kaya
STARBUST , ch , 2004 , bred by Ali Nur Kutnak, by Mujtahid (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 135)
2013 (Mar 17), b, c, RÜZGAR GOLD by Yonaguska (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
STARLARKS (IRE) , b , 2006 , bred by Stourbank Stud, by Mujahid (USA), out of Violet (IRE), by Mukaddamah (USA) (see
7. Sup. p : 135)
Tevfik Çelikoğlu
2013 (Apr 15), b, f, by Unaccounted For (USA)
STARLINE (GER) , ch , 2001 , bred by Gestut Eulenberger Hof, by Trempolino (USA), out of Santina (GER), by Gimont
(GER) (see 8. Sup. p : 135)
Serdal Adalı
2013 (Feb 09), b, f, SHANDA by Scarface
STARLIT , b , 2007 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (see
8. Sup. p : 135)
2013,dead foal, by Pressing (IRE)
STARRY SKY , ch , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Mountain Cat (USA), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 4)
2013 (May 04), ch, f, ÇIRALIKIZ by River Special (USA)
Bozan Aslan
140
Kısraklar - Broodmares
STARVALLA (FR) , gr , 2000 , bred by S.N.C. Lagardere Elevage foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v : 53 ),
by With Approval (CAN), out of Star's Proud Penny (USA), by Proud Birdie (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (Apr 10), gr, c, SILVER ROCK by Literato (FR)
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 8.
Sup. p : 136)
2013 (Mar 06), b, c, YAĞIZINOĞLU by Okawango (USA)
Erdem Bekmezci
STELLA ROSSA (IRE) , b , 2005 , bred by Citadel Stud, by Key Of Luck (USA), out of Sovana (IRE), by Desert King (IRE)
(see 8. Sup. p : 136)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
2013 (Mar 15), b, f, SAYANORA by Halicarnassus (IRE)
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , bred by Robert N. Clay & Stud TNT, by Belong To Me (USA), out of Stellarina
(USA), by Pleasant Colony (USA) (see 8. Sup. p : 136)
2013 (Jan 26), b, c, RUNNER CAT by Mountain Cat (USA)
Türker Demir
STERNA BERINGA (GER) , ch , 2001 , bred by Gestüt Röttgen, by Bering (GB), out of Sternwappen (GER), by Wauthi
(GER) (see 8. Sup. p : 136)
2013 (Apr 15), ch, f, PINK DIAMOND by Bosporus (IRE)
Francesco Sponza
STERNA HERMINA (GER) , b , 1999 , bred by Gestut Rottgen, by Highest Honor (FR), out of Sternwappen (GER), by
Wauthi (GER) (see 8. Sup. p : 136)
2013,dead foal, by Mali
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 8. Sup. p : 136)
2013 (Jan 25), ch, c, LAS PALMAS by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
STRAVINIA (USA) , ch , 2002 , bred by Syd Belzberg & Budget Stable, by Stravinsky (USA), out of Tuviah (USA), by
Eastern Echo (USA) (see 8. Sup. p : 136)
2013 (Apr 02), ch, c, HONTİ by Pan Rıver
Nevzat Seyok
STRIKE FORCE , ch , 2007 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Strike The Gold (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman
(USA) (see 8. Sup. p : 136)
İdil Atakol
2013 (May 07), ch, f, CORSICA by Dehere (USA)
SU DAMLASI , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Royal Abjar (USA), out of Su I, by Ay
Tudor (see 8. Sup. p : 136)
2013,slipped foal, by Victory Gallop (CAN)
SUAREZ , b , 2007 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Unaccounted For (USA), out of Sıngıta, by Royal Abjar (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 112)
2013 (Feb 22), b, c, TEKTEK by Luxor
Nafiz Çelik
SUBSCRIPTION , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by West By West (USA), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 8.
Sup. p : 137)
2013 (Feb 07), b, c, KARADUMAN BEYİ by Carıbou
Tamer Karaduman
141
Kısraklar - Broodmares
SUCCESSFUL DANCER , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Common Grounds (GB), out of Miss Salsa Dancer (GB), by
Salse (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 114)
2013, barren to Bosporus (IRE)
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 8. Sup. p :
137)
2013,early abortion, by Balboa
SUELINN , b , 2004 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sea Hero (USA), out of Su I, by Ay Tudor (see
8. Sup. p : 137)
Gülizar Er and Cevriye Mehtap Yargı
2013 (Feb 25), b, c, FOREVER AND EVER by Argaeus (GB)
SUGAR FREE , b , 2006 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Bin Ajwaad (IRE), out of Şeker Ayak, by Karpit (see 8. Sup. p :
137)
2013 (Mar 12), b, c, CAPE FREE by Caperena
Ali Samsa Karamehmet
Died in 2013
SULTAN PRINCESS , ch , 2007 , bred by Alaattin Koyuncu, by Strike The Gold (USA), out of Sunday's Chapel (IRE), by
College Chapel (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 117)
2013,early abortion, by Oğlumemre
SULTANİYE , ch , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by River Special (USA), out of Shara, by Cock Robin (USA) (see 8.
Sup. p : 137)
2013 (Feb 28), b, c, HUNZACH DANCER by Perfect Storm
Atila Özkan
SUMMER BREEZE , ch , 2005 , bred by Eda Özlem Suyolcu, by Royal Abjar (USA), out of Berceste, by Handsome Star
(IRE) (see 8. Sup. p : 137)
2013 (Feb 27), b, c, OUT OF THE BLUE by Powerscourt (GB)
Recai Bülüktimur
SUMMER QUEEN , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Tomba (GB), out of Summery (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 8.
Sup. p : 137)
2013 (Jan 14), b, c, DİRİLİŞ by Sports Hero (USA)
Veysel Kahraman
SUMMERSTRAND (IRE) , b , 2005 , bred by Darley , by Cape Cross (IRE), out of Flamelet (USA), by Theatrical (IRE) (see
8. Sup. p : 137)
2013 (Apr 02), b, f, WANGO TANGO by Okawango (USA)
Murat Mergin
SUMRU , gr , 2004 , bred by Fatma Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 8. Sup. p : 137)
2013,slipped foal, by Yonaguska (USA)
SUN CAT , b , 2007 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (see 8. Sup. p : 138)
Mustafa Berberoğlu
2013 (Feb 26), b, c, by Sri Pekan (USA)
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 8. Sup. p : 138)
Mine Koyuncuoğlu
2013 (Apr 03), ch, f, BERDIL by Lion Heart (USA)
142
Kısraklar - Broodmares
SUN OF SUMBAS , b , 2006 , bred by Şükrü Erdem, by Medya, out of Varykino (GB), by Soviet Star (USA) (see 8. Sup. p :
138)
2013, barren to Sri Pekan (USA)
SUN STORM , ch , 2004 , bred by Haluk Zekai Erkal, by Royal Abjar (USA), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 8. Sup. p : 138)
Zahide Üçeş
2013 (Mar 02), b, f, SAN MARINO by Sri Pekan (USA)
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by
Taufan (USA) (see 7. Sup. p : 137)
2013 (Feb 16), ch, f, ARINA ME by Bosporus (IRE)
Mehmet Gündüzeli
SUNSET , b , 2008 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ultramar, out of Belle Toto, by Mtoto (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2013 (Mar 07), b, f, WINSET by Win River Win (USA)
Mustafa Ergin
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd, by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by
Raise A Native (USA) (see 8. Sup. p : 138)
2013 (Feb 04), ch, f, ROHAN by Lion Heart (USA)
Adem Erdölek
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see 7. Sup. p : 137)
2013,early abortion, by Perfect Storm
SUPER ONE , ch , 2008 , bred by Mehmet Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 119)
2013,early abortion, by Luxor
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 7. Sup. p :
138)
2013 (Mar 18), b, f, BARBIE BABY by Sri Pekan (USA)
Hüseyin Türkarslan
SÜMEYRA HANIM , ch , 2005 , bred by Mustafa Şişman, by Lugano, out of Silga, by Pennine Walk (IRE) (see 7. Sup. p :
138)
2013,slipped foal, by Oğlumemre
SÜS BİBERİ , b , 2003 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülhanım II, by Üni (see 8. Sup. p : 138)
2013 (Mar 28), b, f, ŞEYTAN TÜYÜ by Unaccounted For (USA)
Müthiş Ölçer
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see 8. Sup. p : 138)
Şükrü Keklikoğlu
2013 (Feb 09), b, f, by Mountain Cat (USA)
SWEET FALCON , b , 2001 , bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see 8. Sup. p : 138)
2013,early abortion, by Faırson
143
Kısraklar - Broodmares
SWEETEST , b , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Byron (GB), out of Banadiyka (IRE), by Darshaan (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 13)
2013 (Mar 06), b, c, BİNDOKUZYÜZYEDİ by Victory Gallop (CAN)
Recep Avşar
SWEETY GIRL , ch , 2006 , bred by Alaettin Akkoç, by Trapper, out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 90)
Serdar Koşapınar and Sinan Koşapınar
2013 (May 12), ch, c, DOCTOR HOUSE by Cuvee (USA)
SWILLY (USA) , b , 1998 , bred by Dr. Carlos Vittadini, by Irish River (FR), out of Northern Naiad (FR), by Nureyev (USA)
(see 8. Sup. p : 139)
2013, barren to Okawango (USA)
SWORD TIGRESS (GER) , b , 2002 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Tiger Hill (IRE), out of Sappho (GER), by Windwurf
(GER) (see 8. Sup. p : 139)
Levent Sarıkaya
2013 (May 17), b, c, SHOGUN by Luxor
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , bred by Ballerine Partnership, by Ashkalani (IRE), out of Ballerine (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 7. Sup. p : 138)
2013, barren to Royal Abjar (USA)
ŞAHİNAZIN , gr , 2004 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Sea Hero (USA), out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 8. Sup. p
: 139)
Ahmet Aydın Doğan
2013 (Mar 30), gr, c, TOMS by Luxor
ŞAHMERAL , ch , 2005 , bred by Ali Erol and Aydan Has, by Sun Music (IRE), out of Cleo Sorella, by My Volga Boatman
(USA) (see 8. Sup. p : 139)
2013 (Jan 19), ch, f, AYNIŞAH by Royal Abjar (USA)
Nihat Has
ŞAHNUR , b , 2004 , bred by İbrahim Tamer, by Ocean Crest (USA), out of Tamerinkizi (IRE), by Petorius (IRE) (see 8. Sup. p
: 139,200)
Fırat Karaca
2013 (Mar 25), b, c, NOTORIOUS by Dai Jin (GB)
ŞAHSUNA , ch , 2007 , bred by İbrahim Çak, by Royal Abjar (USA), out of Mıss No, by Storm II (see 3. Sup. to v 3, p : 80)
2013, no return to Bosporus (IRE)
ŞAMAŞ , gr , 2006 , bred by Süleyman Aslan, by Ekinoks Gulch (USA), out of Miss Ekinoks (GB), by Mystiko (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 91)
2013 (Apr 10), gr, f, IMAGINARYWORLD by Scarface
Süleyman Aslan
ŞANS MELEĞİ , b , 2008 , bred by Kostantinos Makri, by Sri Pekan (USA), out of Ebruş, by Ghathanfar (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 34)
2013 (Mar 24), b, f, AJDAM by Bin Ajwaad (IRE)
Kostantinos Makri
ŞEHRAZAT , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 8. Sup. p : 139)
Savaş Kuru
2013 (Mar 25), b, f, GIRL OF WAR by Dai Jin (GB)
144
Kısraklar - Broodmares
ŞEKER AYŞE , gr , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (see 8. Sup. p : 140)
2013 (Feb 24), b, c, CESUR by Pan Rıver
Hasan Selçuk Ekinci
ŞEKERNENE , gr , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Manila (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see 7. Sup. p : 139)
2013, barren to Cuvee (USA)
ŞERBETLİ , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Common Grounds (GB), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 8. Sup. p
: 140)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2013 (May 04), b, f, RANDAL by Yonaguska (USA)
ŞEREFNUR , b , 1996 , bred by Nuri Dürüst, by Uğurtay, out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 8. Sup. p : 200)
2013 (Apr 10), ch, f, CERENİN KIZI by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Yüksel
ŞİMAL , b , 2003 , bred by İbrahim Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Twinkle Wood (IRE), by Be My Guest (USA) (see
8. Sup. p : 140)
2013 (Apr 14), b, c, AWENTİA by Teeth To Teeth (IRE)
İbrahim Şimşek
ŞÖVGEN , ch , 2000 , bred by İnanç Köse, by Barnato (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see 8. Sup. p : 140)
2013, no return to Mali
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 7. Sup. p : 139)
2013 (Apr 09), b, f, CAITLYN by Pressing (IRE)
Murat Sümer
TAJARIB (IRE) , gr , 1990 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Last Tycoon (IRE), out of Turkish Treasure (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 8. Sup. p : 140)
Erdoğan Şenocaklı
2013 (Apr 27), gr, f, KUMKAT by Pressing (IRE)
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 8. Sup. p : 140)
Gürhan Şevket Özbelge
2013 (May 08), b, f, DO IT EASY by Red Bishop (USA)
TALİHLİ , b , 2002 , bred by Emin Çılgın, by Doyoun (IRE), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 8. Sup. p : 141)
İdris Ünlü
2013 (Mar 01), b, f, LUCY GIRL by Mega Bucks
TALOŞ , ch , 2003 , bred by Osman Ali Homurlu, by Mujtahid (USA), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see v : 3, p : 152)
2013, barren to Ortak (IRE)
TALULAH , ch , 2006 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Kit Kat, by Karayel (see 7. Sup. p : 140)
Adem İpek
2013 (Feb 20), ch, f, NUR KIZI by Popular Demand
TAMANGO (USA) , b , 1998 , bred by Brereton C. Jones, by West By West (USA), out of Dayjur's M.d. (USA), by Dayjur
(USA) (see 7. Sup. p : 140)
2013 (Mar 27), b, c, ORDINARUS by Scarface
Ahmet Kurt
145
Kısraklar - Broodmares
TAMINAS GIFT (GB) , b , 2002 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Tamise (USA), by Time
For A Change (USA) (see 7. Sup. p : 140)
2013,early abortion, by Powerscourt (GB)
TANAMERA , b , 2007 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Always A Classic (CAN), out of Kundalina, by Deploy (GB) (see 8.
Sup. p : 141)
2013 (Mar 05), b, f, CAPPUCCINO by Kurtiniadis (IRE)
Uluç Yüksel Ardahan
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p :
141)
2013, barren to Perfecto
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 8. Sup. p
: 141)
2013,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
TANJA KRISTINA , gr , 2008 , bred by Selman Erdemirci, by Royal Abjar (USA), out of Sweet Light (USA), by Langfuhr
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2013 (May 27), gr, f, SWEET STONE by Lion Heart (USA)
Selman Erdemirci
TAOJAN PRINCESS , b , 2003 , bred by Ali Şahin, by Mountain Cat (USA), out of Banu Çiçek, by Yemken (GB) (see 8. Sup.
p : 141,200)
Cumali Karataş
2013 (Mar 21), b, c, MUTLU BABA by Eagle Eyed (USA)
TAPO , b , 2000 , bred by Francesco Sponza, by Inchinor (GB), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 8. Sup. p :
141)
2013 (Apr 28), b, f, RUMBA by Dehere (USA)
Francesco Sponza
TARABYA , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Statoblest (GB), out of Careless Whisper (GB), by Homing (GB) (see 6. Sup.
p : 138)
2013, barren to Faırson
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 7. Sup. p : 140)
2013 (Mar 01), b, f, PRINCESS SIRENA by Dai Jin (GB)
Burcu Filibeli
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 8. Sup. p : 141)
2013 (Apr 21), b, c, ŞAFAKHAN by Scarface
Şevket Erkan Şar
TARTE FINE (FR) , b , 2001 , bred by Mr. Gerard Samama, by Goldneyev (USA), out of Tarta Whisky (FR), by King Of
Macedon (IRE) (see 8. Sup. p : 141)
2013 (Apr 27), b, c, SAKE BOMB by Victory Gallop (CAN)
Murat Kadaifçioğlu
TAŞÇI KIZI , gr , 2007 , bred by Bülent Taşçı, by Ajmera (GB), out of Black Voıce, by Sri Pekan (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
18)
Demirhan Yılmaz
2013 (May 08), b, c, DAMARLI by All For Osman
146
Kısraklar - Broodmares
TATA , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 8. Sup. p : 142)
2013 (Feb 02), b, f, QUEEN GUNNER by Victory Gallop (CAN)
Yasemin Topçu
TATAR DANSÇISI (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud and Widden Stud, by Shareef Dancer (USA), out of Sleeping Beauty
(GB), by Mill Reef (USA) (see 8. Sup. p : 142)
2013,slipped foal, by Dehere (USA)
TATLIÇAĞ , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Çağlam, by Our Guile (GB) (see 6. Sup. p : 139)
2013 (May 07), ch, c, ÖZTÜRKMEN by Cuvee (USA)
Kemal Öztürk
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 8. Sup. p : 142)
2013 (Feb 10), ch, f, AYLİŞKO by Red Bishop (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm, by Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy
(CAN) (see 8. Sup. p : 142)
2013 (Mar 04), ch, c, DAR ES SALAAM by Royal Abjar (USA)
Fedai Kahraman
TEK STAR , gr , 2002 , bred by Zelkif Öcal, by Lear White (USA), out of Balca, by Cock Robin (USA) (see 7. Sup. p : 141)
2013,early abortion, by Cesur İskoç (GB)
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
8. Sup. p : 142)
2013 (Mar 21), b, f, by Unaccounted For (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see 8. Sup. p :
142)
2013 (Apr 03), b, f, İPEKKIZ by Victory Gallop (CAN)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
TEMPURA , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Punto (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see 8. Sup. p :
142)
2013 (Apr 20), ch, f, LADY BABY by Acem
Hülya Otman
TENEDOS , b , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Çupçik, by Ezzoud (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 32)
2013 (Feb 08), b, c, TESLA by Win River Win (USA)
Meftuni Arduç
TERAMO (IRE) , ch , 2005 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Cadeaux Genereux (GB), out of Pescara (IRE),
by Common Grounds (GB) (see 8. Sup. p : 143)
2013 (Feb 15), ch, c, YOUNG GENERATION by All The Good (IRE)
Naciye Çokay
TERRE DE SABLE (FR) , b , 2007 , bred by Zakarian Hakam, by Marchand De Sable (USA), out of Lute String (FR), by No
Lute (FR) (see 8. Sup. p : 143)
2013 (Apr 14), b, f, BLACK FOX by Yonaguska (USA)
Duygu Fatura
147
Kısraklar - Broodmares
TEUTONIC LASS (IRE) , b , 1994 , bred by Stable Stall Ventura, by Night Shift (USA), out of Highness Lady (GER), by
Cagliostro (GER) (see 7. Sup. p : 141)
Nişan Arek Kuyumciyan
2013 (Mar 06), ch, f, PEPPERONI by Unaccounted For (USA)
Died in 2013
TEXAS GAL (USA) , b , 1996 , bred by Curtis G. Mikkelesen and Patricia J. Horth, by Sky Classic (CAN), out of Loving Cup
(USA), by Big Spruce (USA) (see 6. Sup. p : 140)
2013, barren to Al's Theatre (USA)
TEXAS TEA , ch , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 7. Sup. p : 142)
2013 (May 10), b, f, DRY CLEANER by Powerscourt (GB)
Mazlum Kayacık
THANK YOU VET , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Danetime (IRE), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 5. Sup. p : 120)
Özden Açar and Mutlu Çalışkan
2013 (Feb 11), b, f, VENJURA by Pressing (IRE)
THE END , b , 2006 , bred by Özen Adalı and Ayşe Adalı, by Draglıne, out of Ela Kori Mu (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 41)
2013 (May 15), b, f, BERMAL by Win River Win (USA)
Mehmet Özeser
THEATRICAL LADY (USA) , gr , 1997 , bred by Fares Farms Inc., by Theatrical (IRE), out of Ken De Saron (USA), by
Kenmare (FR) (see 8. Sup. p : 143)
2013 (May 27), gr, c, by Yonaguska (USA)
Erol Göçmen
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell, by Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR) (see 8.
Sup. p : 143)
2013 (Apr 18), b, c, WAR LEGEND by Victory Gallop (CAN)
Ayşegül Kurtel
THEMIS , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Celtic Swing (GB), out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 8.
Sup. p : 143)
Adem Gözoğlu
2013 (Mar 29), b, c, BAYSAMA by Luxor
THINKER BELL , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Always A Classic (CAN), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant
Colony (USA) (see 8. Sup. p : 200)
2013 (Apr 02), b, f, WILD FLOWER by Expansion (USA)
Oktay Serici
THIRTEEN , ch , 2007 , bred by Ümit Beyazıtlı, by Mujtahid (USA), out of Tapo, by Inchinor (GB) (see 8. Sup. p : 143)
Ümit Beyazıtlı
2013 (Jan 30), b, f, SHUME MIRE by Scarface
THUNDER BEST , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 7. Sup. p : 142)
Şaban Gül
2013 (Feb 16), ch, f, AIR ROSE by Okawango (USA)
THUNDER WOLF , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Lady Wolf, by Wolf (CHI) (see 5. Sup.
p : 67)
İbrahim Açıksöz
2013 (Apr 25), b, f, ÖZGÜLÜM by Win River Win (USA)
148
Kısraklar - Broodmares
TIA JUANA (IRE) , b , 2007 , bred by Mrs T. V. Ryan foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p :
2168 ), by Shamardal (USA), out of Tiavanita (USA), by J O Tobin (USA)
2013 (Apr 03), b, c, MOKAGO by Mohan
Nevzat Seyok
TIERRA , gr , 2006 , bred by Meral Atman and Begüm Atman Karataş, by Unaccounted For (USA), out of Talarıa, by Castle
Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 140)
Begüm Atman Karataş
2013 (Mar 16), gr, c, TIGLON by Lion Heart (USA)
TISLIMEEN (GB) , b , 2007 , bred by Whitsbury Manor Stud & Piegon House Stud, by Alhaarth (IRE), out of Torgau (IRE), by
Zieten (USA) (see 8. Sup. p : 144)
2013,early abortion, by Okawango (USA)
TITTIBA (GB) , b , 2005 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Domedriver (IRE), out of Stark Ballet (USA), by Nureyev
(USA) (see 8. Sup. p : 144)
2013 (Apr 03), b, f, FLY KHAN by Mali
Murat Karabulut
TIZZIE MILLIE (USA) , b , 2003 , bred by Winstar Farm LLC foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Tiznow (USA), out of Millie's Quest (USA), by Quest For Fame (GB)
2013 (Apr 12), b, c, KOZBEYİ by Yonaguska (USA)
Faruk Tınaz
TİLİA , ch , 2005 , bred by Ahmet Cavat Heper, by River Special (USA), out of Mor Menekşe, by Little Guest (USA) (see 8.
Sup. p : 144)
2013 (Mar 02), b, f, AQUA by Pan Rıver
Ahmet Cavat Heper
TOBIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see 8. Sup. p :
144)
2013 (Mar 15), b, c, BLIND SON by Okawango (USA)
Fatma Hazar
TOHUM , b , 1993 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 7. Sup. p : 143)
2013 (Jan 05), b, c, NACRA by Eagle Spırıt
Cankat Toğan
TOK EZGİ , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see 8.
Sup. p : 144)
2013 (Feb 10), b, c, AS GRANDFATHER by Bosporus (IRE)
Kemalettin Ezgi
TONNANTE (GB) , b , 2004 , bred by Miss K. Rausing , by Hernando (FR), out of Thunder Queen (USA), by Thunder Gulch
(USA) (see 8. Sup. p : 144)
Vefa İbrahim Aracı
2013 (Feb 27), b, f, LUXANTE by Luxor
TONY'S RIDGE (GB) , ch , 1994 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Indian Ridge (IRE), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras
(FR) (see 8. Sup. p : 144)
2013 (May 08), ch, c, VICTORY TIMES by Victory Gallop (CAN)
Ayşete Top
TOP OFF (FR) , b , 2004 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Fasliyev (USA), out of Tossup (USA), by Gone West (USA) (see
7. Sup. p : 144)
Murat Kadaifçioğlu
2013 (Mar 26), b, f, MODERNISTA by Bin Ajwaad (IRE)
149
Kısraklar - Broodmares
TOP ROYAL , ch , 2003 , bred by Emin Çılgın, by Royal Abjar (USA), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 7. Sup. p :
144)
2013 (Mar 27), ch, f, HIZMALI by Perfecto
Engin Alagöz
TOPPOLİNO , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 8. Sup.
p : 145)
2013 (May 07), b, c, SİLİNDİR by Pressing (IRE)
Abdulkadir Salman
TORUNUM BEYZA , b , 2008 , bred by Mehmet Gündüz Dramalı, by Sea Hero (USA), out of Drama Güzeli (IRE), by College
Chapel (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2013 (Mar 18), ch, c, SUCOOT by İzmirli
Ferdane Dramalı and Hanzade Dramalı
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide
(IRE), by Thatching (IRE) (see 8. Sup. p : 145)
2013, barren to Tony Montana
TOTUR , b , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Metfield (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 6. Sup. p :
142)
2013 (Apr 11), b, f, GÖKSENİN TUTKU by Moon Khan
Akın Taşer
Died in 2013
TOUGH GIRL , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Numerous (USA), out of Royale Highnest (FR), by Highest Honor
(FR) (see 5. Sup. p : 99)
2013 (Apr 08), b, f, MASTAR KIZI by Victory Gallop (CAN)
Kenan Özdemir
TOWERVINT , b , 2006 , bred by Fatma Şanslı, by Marlin (USA), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 8. Sup. p
: 145)
Fatma Şanslı
2013 (Feb 19), b, c, KAMALI by Balboa
TRACE , b , 2006 , bred by Emir Alkaş, by Mountain Cat (USA), out of Mabi, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p : 145)
2013,slipped foal, by Okawango (USA)
TRANI (USA) , b , 2003 , bred by Courtlandt Farm, TAC Holdings, Inc., by Fusaichi Pegasus (USA), out of Gourmet Girl
(USA), by Cees Tizzy (USA) (see 8. Sup. p : 145)
2013 (Apr 28), ch, c, SEVEN AND SEVEN by Dai Jin (GB)
Murat Kadaifçioğlu
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see
7. Sup. p : 144)
2013, barren to Lion Heart (USA)
TRESPASSER , b , 2006 , bred by Furkan Yüce, by Perfect Storm, out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see 8.
Sup. p : 145)
2013 (Feb 10), b, f, BONCUK by Royal Abjar (USA)
Hikmet Terzi
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 7.
Sup. p : 144)
2013 (Feb 13), ch, c, ÇAĞ TUFANI by Lion Heart (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nk.Lt.Ş
150
Kısraklar - Broodmares
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 7. Sup. p : 144)
2013 (Mar 10), b, c, REÇETE by Pressing (IRE)
Nurcan Özet
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 8. Sup. p : 145)
2013 (Jan 22), b, c, LAST STAR by Scarface
Taner Turgu
TRIUMPH , b , 2004 , bred by Selahattin Gedik, by Beretta, out of Aloha II, by Barbar (see 8. Sup. p : 145)
2013 (Mar 25), b, f, TRY ME CATHY by Mountain Cat (USA)
Ali Levent Dilmaç
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 8.
Sup. p : 146)
2013 (Jan 18), b, f, MUSKET GIRL by Yonaguska (USA)
Memet Arslan
TROPIC SUMMER , ch , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tropıc Star, by Dilum (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 126)
2013 (Jan 11), b, f, DARKNESS PRINCESS by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2013
Memet Arslan
TROY EAGLE , ch , 2008 , bred by Serdar Atanç, by Eagle Eyed (USA), out of Miss Troy (IRE), by Caerleon (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 78)
2013,early abortion, by Emirim
TRUCE (GB) , b , 1999 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Nashwan (USA), out of Tromond (GB), by Lomond (USA) (see
7. Sup. p : 145)
2013 (May 01), ch, c, by Cuvee (USA)
Belma Toksipahi
TRUEBA , ch , 2004 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Royal Abjar (USA), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (see 8.
Sup. p : 146)
2013 (Mar 13), b, c, KARAESER by Ocean Crest (USA)
Nihat Tangülü
TRY MY LOVE (GB) , b , 2005 , bred by Scuderia Antonella, by Danehill Dancer (IRE), out of Turning Leaf (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 8. Sup. p : 146)
2013, barren to Okawango (USA)
TRYSA , ch , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Royal Abjar (USA), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup.
p : 146)
Begüm Atman Karataş
2013 (Feb 23), b, c, QUINOA by Halicarnassus (IRE)
TSARINA , b , 2007 , bred by Fikret Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 39)
2013 (Apr 19), b, c, OLD BOY by Bin Ajwaad (IRE)
Fikret Kaya
TURKISH COFFEE , ch , 1998 , bred by Mehmet Sadettin Akel, by Opus Magnum (USA), out of Cibele, by Arslan (see 8.
Sup. p : 146)
2013 (May 28), b, f, AKMAN POWER by Kurtiniadis (IRE)
151
Fatih Akman
Kısraklar - Broodmares
TURKISH DELIGHT , b , 2003 , bred by Orhan Bekmezci and Hayrullah Doğan, by Doyoun (IRE), out of Syria (GB), by
Halling (USA) (see 8. Sup. p : 146)
2013,slipped foal, by Kurtiniadis (IRE)
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
8. Sup. p : 146)
Serdal Adalı
2013 (Apr 06), b, f, MALEFICENT by Sri Pekan (USA)
TUTTA BELLA , ch , 2006 , bred by Meral Özen, by Tender Prınce, out of Vilitay, by Han-Bakü (see 8. Sup. p : 147)
2013 (Mar 12), ch, f, CEYLAN HANIM by Fiyakalı
Hamza Özen
TUYA NAZ , ch , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Mujtahid (USA), out of Flore Fair (GB), by Polar Falcon (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 48)
2013 (May 03), ch, f, KOMSHU by Kaneko
Melih Görgün
TÜRKKANI , b , 2005 , bred by Cahit Yurtoğlu, by River Special (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see 8. Sup. p :
147)
2013 (Mar 24), b, c, ALEHSAN by Pressing (IRE)
Ayhan Önal
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 8. Sup. p : 147)
2013 (Jan 29), b, c, WIND OF MAJESTY by Unaccounted For (USA)
Muammer Öğüt
TWO TURN , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Doyoun (IRE), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 8. Sup. p :
147)
2013 (Feb 10), b, f, DIRTY by Bosporus (IRE)
Kemal Kurt
TWO WON TWO (IRE) , b , 1996 , bred by A. J. Poulton (Epping) Ltd, by Perugino (USA), out of Ride Bold (USA), by J O
Tobin (USA) (see 8. Sup. p : 200)
2013 (Mar 11), b, c, BANGKOK by Banknote (GB)
Ahmet Yücel Birol
Died in 2013
TYANA GÜZELİ , ch , 2004 , bred by Güler Türksev, by Marlin (USA), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see
8. Sup. p : 147,200)
2013 (Feb 01), b, c, DİTAYS by Teeth To Teeth (IRE)
Ali Çetinkaya
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR),
by Northfields (USA) (see 8. Sup. p : 147)
2013 (Apr 11), ch, f, HASKÖY GÜZELİ by Perfect Storm
Ahmet Özkaya and Cesur Sağlamoğlu
UBA , ch , 2007 , bred by Hami Yavaş, by River Special (USA), out of Deluge (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 8. Sup. p :
147)
2013 (Mar 30), ch, c, COUNT ON YOU by Unaccounted For (USA)
Erhan Kum
UÇANKILIÇ , ch , 2003 , bred by Ali Kılıç, by Red Bishop (USA), out of Betsy, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 147)
2013 (Apr 18), ch, c, BEZZONİ by Medya
Ali Kılıç
152
Kısraklar - Broodmares
UĞURUM , b , 2005 , bred by Mete Tolunay, by Tarsus, out of Selin Hanim (FR), by Loup Solitaire (USA) (see 7. Sup. p : 147)
2013 (Mar 23), b, f, JUST WIN by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 8. Sup.
p : 148)
2013,slipped foal, by Bosporus (IRE)
ULTRATIST , ch , 2009 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Last Commander (USA), out of Sam Land (GB), by Tirol
(IRE) (see 5. Sup. p : 102)
2013,early abortion, by Pan Rıver
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 7. Sup. p :
147)
2013 (Jan 29), ch, c, HERR ATAKAN by Victory Gallop (CAN)
Yaman Zingal
UMUTLU , ch , 2004 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı and Fazıl Muzaffer Kayıkçı, by Strike The Gold (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 8. Sup. p : 148)
2013 (Feb 27), b, c, ÇİFTÇİ REİS by Mountain Cat (USA)
Yavuz Çiftçi
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by
Secret Slew (USA) (see 8. Sup. p : 148)
2013 (Jan 29), b, c, MIDNIGHT MAGIC by Victory Gallop (CAN)
Ertan Gürdal
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 7. Sup. p : 147)
Hamdi Özşahin
2013 (Feb 01), ch, f, FATO ANA by Bosporus (IRE)
UNITY (IRE) , b , 2007 , bred by Matrix Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p : 1693 ),
by Sadler's Wells (USA), out of Moments Of Joy (GB), by Darshaan (GB)
2013 (Mar 24), b, c, CRIMEAN TATAR by Sea The Stars (Sent to IRE in 2013)
Sent to IRE in 2013
Vefa İbrahim Aracı
UTOPIA , ch , 2007 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu, by Mujtahid (USA), out of Gold Way (FR), by Surumu (GER) (see 8.
Sup. p : 148)
Muzaffer Necef and Tuncay Bamyacı
2013 (Feb 09), b, f, TURKISH BEAUTY by Scarface
UVA , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 7. Sup. p : 147)
2013 (Apr 29), ch, c, MISTER LOBA LOBA by Rock Of Gibraltar (IRE) Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 8. Sup. p : 148)
2013 (Mar 24), b, c, by Unaccounted For (USA)
Hakan Sabri Özcan
ÜLKÜ HOCA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Bijou D'inde (GB), out of Beverly, by Eastern Star (see 7. Sup. p :
148)
2013,early abortion, by Prınce Of Eulleup
153
Kısraklar - Broodmares
ÜLTİMATOM , ch , 2008 , bred by Yaşar Gölbaş, by Royal Abjar (USA), out of Good Wıll, by Galetto (FR) (see 4. Sup. to v 3,
p : 47)
2013 (May 20), b, c, THE ARTIST by Akindayim (IRE)
Serkan Özgür
ÜMRANCAN , b , 2001 , bred by Nasri Artar, by Eagle Eyed (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 8. Sup. p :
148)
2013 (Mar 20), ch, f, DAĞAŞANKIZI by Carıbou
Tacettin Kaplan
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see
7. Sup. p : 148)
2013,slipped foal, by Kaneko
VALENTINE MINE (USA) , b , 2009 , bred by Rancha Fresa, Inc. & W. S. Farish foaled in USA and imported from USA in
2012, ( see Am. SB v : 32 ), by Mineshaft (USA), out of Mysia Jo (USA), by Upping The Ante (USA)
Suphiye Gündeş Atığ
2013 (Apr 13), ch, c, MAKEDONYA by Expansion (USA)
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 8. Sup. p : 148)
2013 (Feb 01), b, c, TONY OBELIX by Royal Abjar (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , bred by Celbridge Estates Ltd, by Bering (GB), out of Vassiana (FR), by Anabaa (USA)
(see 8. Sup. p : 148)
Faruk Tınaz
2013 (Mar 13), b, c, KING CROWN by Yonaguska (USA)
VALLERIA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Valdara
(GB), by Darshaan (GB) (see 7. Sup. p : 148)
2013 (Feb 11), b, f, GÖZDE GELİN by Bin Ajwaad (IRE)
Şaban Gül
VAN TO ONE , b , 2004 , bred by Eyüp Süleyman Sanver and Hatice Uğur Sanver, by Eagle Eyed (USA), out of Peerless Robın,
by Cock Robin (USA) (see 8. Sup. p : 149)
Yaşar Gölbaş and Eyüp Süleyman Sanver
2013 (Jan 25), ch, c, KAOS by Akindayim (IRE)
VANDRERE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 8.
Sup. p : 149)
2013 (Apr 19), b, c, IALYSOS by Scarface
Kemal Kurt
VANITY ROYALE (IRE) , b , 2003 , bred by Monread Stud, by Desert Prince (IRE), out of Decant (GB), by Rousillon (USA)
(see 7. Sup. p : 148)
2013 (Mar 04), b, f, LION QUEEN by Victory Gallop (CAN)
Vehbi Hakan Keleş
VANİLYA , gr , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Marlin (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 8. Sup. p :
149)
2013 (May 12), b, f, KİRAZDALI by Bin Ajwaad (IRE)
Hikmet Akbulut
VARANASI , gr , 2008 , bred by Esra Atman Özyiğit and Meral Atman, by Bold Pılot, out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2013 (Mar 15), b, c, TODO CAMBIA by Halicarnassus (IRE)
154
Begüm Atman Karataş
Kısraklar - Broodmares
VASELINA (USA) , b , 2008, bred by B. Wayne Hughes foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB Electronic ),
by Giant's Causeway (USA), out of Hello Lucky (USA), by Lucky Lionel (USA)
2013 (Mar 14), b, c, MY BILLIONAIRE by Victory Gallop (CAN)
Tevfik Çelikoğlu
VASVUŞ , b , 2004 , bred by Cenk Şamlı, by Sri Pekan (USA), out of Pantomime I, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p : 149)
2013 (Apr 12), b, f, POWERFUL WOMAN by Perfect Storm
Cenk Şamlı
VATTENE (IRE) , b , 2005 , bred by Vefa İbrahim Aracı foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p :
2233 ), by Kendor (FR), out of Voglia Matta (IRE), by Second Set (IRE)
2013 (Mar 24), b, f, NAGİRİ by Cape Cross (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
VELO BREEZE , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 8. Sup. p : 149)
2013 (Apr 05), b, c, DENİZBEY by Mountain Cat (USA)
Hasan Uluç
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 8. Sup. p : 149)
2013 (Mar 09), ch, f, WIND OF HAEVEN by Cuvee (USA)
Behçet Homurlu
VELVET GREEN , ch , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 7. Sup. p :
149)
2013 (Feb 07), b, f, DOĞA MARIA by Eagle Eyed (USA)
Emre Karayel
VENDELA , b , 2002 , bred by Şadi Sezen, by Bijou D'inde (GB), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 8. Sup. p : 149)
2013 (Mar 01), b, f, VICTORY BLUES by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet İlker Akdeniz
VENEDİK , b , 2005 , bred by Halid Milli, by Always A Classic (CAN), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 149)
2013 (Apr 07), ch, c, PADRINO by Okawango (USA)
Kamil Arda
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 8.
Sup. p : 149)
2013 (Apr 16), b, c, KING DOTHARK by Ortega
Serdar Kemal Özçolak
VEY RON , b , 2006 , bred by Erdinç Gündoğdu, by Ocean Crest (USA), out of Eftal I, by Ezy Koter (GB) (see 8. Sup. p : 150)
2013,slipped foal, by Cuvee (USA)
VIANE (FR) , gr , 2000 , bred by Yüksel Göktürk foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v : 53, p : - ), by
Cardoun (FR), out of Varoom (FR), by Courtroom (FR)
2013 (May 12), gr, c, POLDİ by Le Havre (IRE)
Yüksel Göktürk
VICTORY KISS , b , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Victory Gallop (CAN), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 5.
Sup. p : 19)
2013 (Mar 28), b, f, UNIVERSE by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
155
Kısraklar - Broodmares
VICTORYS DREAM , b , 2005 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Lockton (GB), out of Victory Demo (IRE), by Danehill
Dancer (IRE) (see 8. Sup. p : 150)
2013 (Feb 22), b, f, ACOUSTIK DREAM by Unaccounted For (USA)
Ahmet Kılıçcıoğlu
VILLA MARGURITE (USA) , b , 2003 , bred by Edward Nahem, by Bertrando (USA), out of Personal Victory (USA), by
Private Account (USA) (see 8. Sup. p : 150)
2013 (Apr 19), ch, c, GARİPAĞA by Kıng Alex
Orhan Hadioğlu
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 8. Sup. p :
150)
2013 (Mar 08), b, c, KING SAILOR by Evoke (USA)
Veysel Kahraman
VIOLENT GIRL , b , 1990 , bred by Yaman Zingal, by Aristocrat (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 8. Sup. p : 150)
Oğuz Yalçın
2013 (May 22), b, f, FOREVER LOVE by Mali
VIOLENT STORM , b , 2009 , bred by İdil Shannak, by Victory Gallop (CAN), out of Olga, by Sri Pekan (USA) (see 5. Sup. p
: 88)
2013,slipped foal, by Yonaguska (USA)
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty
(USA) (see 5. Sup. p : 128)
2013 (Feb 14), b, f, THANK YOU DİDEM by Hanaş
Levent Sarıkaya
VIVA REGINA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 8. Sup. p : 150)
2013 (Apr 03), b, c, ERTUĞRUL by Dai Jin (GB)
Behçet Homurlu
VIVA SKEEANNO (USA) , ch , 1995 , bred by T. Baxter , by Peteski (CAN), out of Cindazanno (USA), by Alleged (USA)
(see 8. Sup. p : 150)
Ömer Halim Aydın
2013 (Mar 15), ch, c, SPLENDOR by Lion Heart (USA)
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup.
p : 151)
Şerafettin Gedik
2013 (Apr 09), b, c, VALBONNE by Bin Ajwaad (IRE)
VİNCERO , b , 2006 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Mountain Cat (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see 8. Sup. p : 151)
Mehmet İlker Akdeniz
2013 (Apr 10), b, f, NO MORE WAR by Victory Gallop (CAN)
VİYAN , b , 2008 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of My Brıde, by Alleged (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
81)
2013 (Apr 11), b, f, ÇÖLAN RÜZGARI by Bosporus (IRE)
Remzi Akbulut
Died in 2013
VOILETTE , ch , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 185)
2013,slipped foal, by Green Gönen
156
Kısraklar - Broodmares
VOLDA RIVER , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see 5. Sup. p : 128)
2013 (Apr 08), ch, f, ADIYEŞ by Teeth To Teeth (IRE)
Zülfikar Baykal
VOLÜPTAS (IRE) , gr , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Turtle Island (IRE), out of Cheese Soup (USA), by Spectacular
Bid (USA) (see 8. Sup. p : 151)
2013 (May 17), gr, f, YAYA by Sri Pekan (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
WAADI , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 8. Sup. p : 151)
Süleyman Selman Taşbek
2013 (Apr 23), b, c, MY FAST BOY by Yonaguska (USA)
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership, by Seeking The Gold (USA),
out of Polish Spring (IRE), by Polish Precedent (USA) (see 7. Sup. p : 151)
2013 (Feb 22), b, c, BÜYÜK AJİBA by Okawango (USA)
İbrahim Etem Heper
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked
Folly (IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 8. Sup. p : 151)
2013, barren to Red Bishop (USA)
WAY TO JOY , b , 2005 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 7. Sup. p : 151)
2013,dead foal, by Türcosel
WELL DEFINED (GB) , b , 2003 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Barathea (IRE), out of Serene View (USA), by
Distant View (USA) (see 8. Sup. p : 151)
2013, barren to Mountain Cat (USA)
WELLDONE WEST , ch , 2003 , bred by Aysel Birol, by West By West (USA), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 8.
Sup. p : 151)
2013 (Feb 18), b, f, ÖZDENİZKIZI by Banknote (GB)
Aysel Birol
WEST BOUND , gr , 2008 , bred by Hasan Görgün, by Bin Ajwaad (IRE), out of Makale, by River Special (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 71)
2013 (Apr 15), b, f, ZOR BELA by Dinyeper (GB)
Bora Karayel
WEST SIDE AUCTION (GB) , b , 2002 , bred by İrCliveden Stud Ltd, by Benny The Dip (USA), out of Select Sale (GB), by
Auction Ring (USA) (see 8. Sup. p : 152)
2013 (Apr 25), b, c, AŞKARHAN by Dehere (USA)
Tamer Koldaş
WESTERN GAL , ch , 2007 , bred by Tülin Beydili Özkan, by West By West (USA), out of Ninni, by Laughing Matter (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 88)
2013 (Mar 10), b, c, CONT COMPADOR by Unaccounted For (USA)
Tülin Beydili Özkan
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 8. Sup. p : 152)
2013 (Mar 29), b, c, GALLOP TO WEST by Victory Gallop (CAN)
157
Yıldırım Gelgin
Kısraklar - Broodmares
WESTWOOD GIRL , b , 2007 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sri Pekan (USA), out of Nizaly (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 8. Sup. p : 152)
2013, barren to Faırson
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd, by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring
(USA) (see 8. Sup. p : 152)
2013 (Apr 12), b, c, TRAVELER by Yonaguska (USA)
Francesco Sponza
WHITE AURA (USA) , b , 2002 , bred by Irving Cowan & Marjorie Cowan, by Rahy (USA), out of Hollywood Baldcat (USA),
by Kris S. (USA) (see 8. Sup. p : 152)
2013 (Apr 09), ch, c, NEZİRKHAN by Lion Heart (USA)
İsmail Hadioğlu
WHITE BLOOD , ch , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Unaccounted For (USA), out of Navajo, by Tejano Run (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 83)
2013 (Mar 17), b, c, BÜYÜK BEYAZ by Kurtiniadis (IRE)
Serkan Beyaz
WHITE DIAMOND , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 8.
Sup. p : 152)
2013 (May 07), b, c, BAVİ REŞ by Yonaguska (USA)
Ömer Tulgar
WHITE FLAG , b , 2004 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 7. Sup. p
: 152)
Hasan Turgut Alakuş
2013 (Feb 09), ch, f, ALASTAR by Lion Heart (USA)
WICKED WORLD , b , 2005 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Devir, out of Hanoveria (USA), by Hansel (USA) (see 8. Sup.
p : 152)
2013 (Mar 28), b, c, by Luxor
Behçet Mergin
WILAYA (USA) , b , 2008 , bred by Aleyrion Bloodstock Ltd foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see Am. SB v :
37 ), by Bernardini (USA), out of Tanzania (IRE), by Alzao (USA)
2013 (Feb 22), b, f, MISS CHARMING by Intikhab (USA)
Volkan Seyok
WILD GIRL , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 8. Sup. p : 152)
2013,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
WILLOWBRIDGE (IRE) , ch , 1999 , bred by Swettenham Stud, Caradale Trading Co & Partners foaled in IRE and imported
from U.K. in 2011, ( see GSB v : 44, p : 941 ), by Entrepreneur (GB), out of Fruition (IRE), by Rheingold (IRE)
2013 (Apr 16), b, c, KOSTANAY by Kurtiniadis (IRE)
Yusuf Dökmeci
WIND GIRL , b , 2005 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 8. Sup. p : 153)
2013 (Apr 29), b, f, HİRASU by Bosporus (IRE)
Gülden Kahya
WINNER GIRL , b , 2004 , bred by Saim Başoğlu, by Private Tender (GB), out of Dombili, by Majestic Endeavour (CAN) (see
8. Sup. p : 153)
2013 (May 03), b, c, PATRIOT GUNNER by Cuvee (USA)
158
Yasemin Topçu
Kısraklar - Broodmares
WINTER GREEN , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA) (see
8. Sup. p : 153)
2013 (Apr 15), b, c, WINTER GALLOP by Victory Gallop (CAN)
Şerafettin Gedik
WINTER PRINCESS , b , 2003 , bred by Mehmet Çay, by Mountain Cat (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal
Academy (USA) (see 8. Sup. p : 153)
2013 (Mar 05), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Nurbiye Gülerce
WITHOUT YOU (GB) , b , 2004 , bred by N. P. Bloodstock Ltd, by Selkirk (USA), out of Seltitude (IRE), by Fairy King
(USA) (see 8. Sup. p : 153)
2013 (Feb 23), ch, c, SNAP ELECTION by Lion Heart (USA)
Vefa İbrahim Aracı
WONDERFULL QUEEN (IRE) , gr , 1998 , bred by Mıss Mary Caesar, by Shalford (IRE), out of Paddock Princess (GB), by
Dragonara Palace (USA) (see 8. Sup. p : 153)
Rıdvan Kartal
2013 (Apr 17), ch, c, FOÇA KARTALI by Bosporus (IRE)
WOODMANS GIRL (IRE) , ch , 2006 , bred by A. Kurtel, by Woodman (USA), out of Undercover Soldier (USA), by Lost
Soldier (USA) (see 8. Sup. p : 153)
2013 (Feb 26), ch, f, BUTTERFLY DREAMS by Lion Heart (USA)
Aytuğ Atalay
WOODUDANCE (USA) , b , 2002 , bred by Mr. and Mrs. F. Gill Aulick, by You And I (USA), out of Lina Cavalieri (GB), by
Star Appeal (IRE) (see 8. Sup. p : 153)
2013 (Apr 22), b, f, ATLANTIC WARRIOR by Powerscourt (GB)
Sercan Kavuşan
WOW , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Cape Cross (IRE), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA) (see 8. Sup. p
: 153)
2013 (Mar 27), b, c, WOW SO NICE by Kaneko
Kemal Kurt
YAHŞİ , b , 2008 , bred by Haldun Coşkun, by İrlandali (IRE), out of Janjer, by Eastern Dancer (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2013, barren to Coşkunağa
YALÇINDAĞ STAR , b , 2007 , bred by Halil Taner Yalçındağ, by Yavuz Star, out of Miss Irish Beauty (GB), by Bin Ajwaad
(IRE) (see 8. Sup. p : 154)
Halil Taner Yalçındağ
2013 (Mar 05), b, c, HIDDEN JEWELS by Bosporus (IRE)
YALÇINKIZ , b , 2005 , bred by İlyas İlbey, by Sea Hero (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 8. Sup. p :
154)
2013, barren to Marlin (USA)
YALÇINRÜZGAR , b , 2007 , bred by İbrahim Arslan, by Natıve Procıda, out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see 8.
Sup. p : 154)
2013, barren to Yonaguska (USA)
YALÇINSU (IRE) , ch , 1999 , bred by Peter Magnier, by College Chapel (GB), out of Hyannis (FR), by Esprit Du Nord (USA)
(see 8. Sup. p : 154)
Nevzat Yalçınsu
2013 (Feb 18), b, c, HACO by Powerscourt (GB)
159
Kısraklar - Broodmares
YALNIZDAM , b , 2006 , bred by Müthiş Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Wallflower (GB), by Polar Falcon (USA)
(see 8. Sup. p : 154)
2013 (May 19), ch, f, BEST SISTER by Kaneko
Murat Mergin
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 7. Sup. p : 153)
2013 (Jan 21), gr, f, ELL BAHR by Cuvee (USA)
Behçet Homurlu
YANKIM , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sea Hero (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see 8. Sup. p : 154)
2013 (May 05), b, c, GÖZALAN by Luxor
Engin Alagöz
YANTRA (GB) , ch , 2002 , bred by Plantation Stud, by Indian Ridge (IRE), out of Divine Quest (GB), by Kris (GB) (see 7.
Sup. p : 153)
2013 (Apr 29), ch, c, SPORTIVO by Eagle Eyed (USA)
Can Artam
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see 7. Sup. p :
154)
2013 (Feb 10), ch, f, CASSOWARY by Unaccounted For (USA)
Hasan Hüseyin Temel
YASEMİN KIZ , b , 2005 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Mujtahid (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see
7. Sup. p : 154)
2013 (Feb 19), ch, c, FALL THE SUN by Bosporus (IRE)
Murat Özgür Kayar
YAZ YAĞMURU , b , 2005 , bred by Hasan Tolon, by River Special (USA), out of Redmont, by Manila (USA) (see 8. Sup. p :
154)
2013 (May 27), b, c, KARAGÜN DOSTU by Sports Hero (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock, by Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 8. Sup. p : 154)
Nilay Karadağ
2013 (Apr 13), ch, f, MYRINA by All The Good (IRE)
YELLOW ANGEL , ch , 2008 , bred by Düçem Yegane Ekinci, by Keyif, out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 123)
2013 (Apr 25), ch, c, RED ANGEL by Victory Gallop (CAN)
Volkan Rauf Ekinci
YENA , ch , 2008 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Unaccounted For (USA), out of Silver Fast (GB), by Greensmith (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 105)
2013 (Mar 17), b, c, DEMİR PENÇE by Arsen
Keziban Gündüzeli
YENİCE (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Dynaformer (USA), out of Red Ice (USA), by Icecapade (USA) (see 8.
Sup. p : 155)
Kadriye Meliha Eliyeşil
2013 (Apr 17), b, f, OSIRIA by Dai Jin (GB)
YEŞİLYURTLUM , ch , 2000 , bred by Ali Sülün, by River Special (USA), out of Hür Azer, by Bachelor Party (IRE) (see 8.
Sup. p : 155)
2013,dead foal, by Luxor
160
Kısraklar - Broodmares
YETİŞ , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Marlin (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 8. Sup. p : 155)
2013,early abortion, by Pan Rıver
YILDIRIMIŞIK , b , 1997 , bred by Mustafa Cesurlar, by Private Tender (GB), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see
7. Sup. p : 155)
2013 (Apr 04), b, f, GEMMA by Kıng Bıshop
Akman Akay
Died in 2013
YILDIZHANIM , b , 2009 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Mountain Cat (USA), out of Rubio, by Devir (see 5. Sup. p : 100)
Cüneyt Yıldızhan
2013 (Feb 19), b, c, PERFECT YILDIZ by Perfect Storm
YILDIZIN KIZI , b , 2007 , bred by Tuna Aygören, by Barbarino (FR), out of Filarmoni, by Woodchat (USA) (see 8. Sup. p :
155)
Tamer Koldaş
2013 (Apr 11), b, f, by Mali
YOLGEÇEN STARI , b , 2005 , bred by Hasan Ölçer, by Marlin (USA), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see 7.
Sup. p : 155)
2013,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
YOSUN , b , 2006 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 8. Sup. p : 155)
2013 (Jan 25), b, f, MALEFİZ by Bin Ajwaad (IRE)
Yaman Zingal
YOUDRIVESMECRAZY (USA) , b , 2005 , bred by Mike G. Rutherford, by Silver Deputy (CAN), out of Show Me The Stage
(USA), by Slew The Surgeon (USA) (see 8. Sup. p : 155)
2013 (May 02), b, c, LOVE ME TENDER by Lion Heart (USA)
Tamer Koldaş
YÖRÜK KIZI , b , 1993 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Barbar, out of Drazinnda (FR), by Top Ville (IRE) (see 8. Sup. p :
155)
2013, barren to Yonaguska (USA)
YURDANUR , b , 2007 , bred by Kokteyl Telekominasyon İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti., by Mountain Cat (USA), out of Hangül
(USA), by Saint Ballado (USA) (see 8. Sup. p : 155)
Mikail Altın
2013 (Mar 12), b, c, COLORS OF THE LIFE by Orpheo
ZAMBAK (IRE) , b , 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE)
(see 8. Sup. p : 156)
2013 (May 27), ch, c, by Banknote (GB)
Nedim Akagündüz
ZAMİRA , b , 2009 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Relatively Quiet (IRE), by Woodman (USA) (see 5. Sup. p :
97)
Tarık Aydın
2013 (Mar 07), ch, c, COLMAR by Lion Heart (USA)
ZARIPINARI , b , 2005 , bred by Ferdane Çelik, by Marlin (USA), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see 8. Sup. p :
156)
2013, barren to Yonaguska (USA)
161
Kısraklar - Broodmares
ZAYLAH (USA) , ch , 2000 , bred by Shadwell Farm LLC, by Pulpit (USA), out of Alghuzaylah (IRE), by Habitat (USA) (see
8. Sup. p : 156)
Emir Alkaş
2013 (May 03), ch, c, MY SUN by Perfect Storm
ZEHRA NUR , b , 2005 , bred by Nebahat Yalçın, by Mıchael Jackson, out of Hexe, by Wolf (CHI) (see 6. Sup. p : 153)
2013 (Jan 10), b, c, ZEHRANIN OĞLU by Ali Sina
Hülya Gürman
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 8. Sup. p :
156)
2013 (Apr 19), b, c, CLEAN BLOOD by Yonaguska (USA)
İbrahim Arıkan
ZELDA , b , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Trapper, out of Zenya(GB), by Emperor Jones (USA) (see 8. Sup. p : 156)
2013 (Mar 17), b, f, by Luxor
Erkan Demir
ZEMHERİ , b , 1993 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 8. Sup. p :
156)
2013,dead foal, by Teeth To Teeth (IRE)
ZEUGMA (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Rainbows For Life (CAN), out of Kiloune (IRE), by Bluebird
(USA) (see 7. Sup. p : 155)
2013, no return to Cesur İskoç (GB)
ZEVİ , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see 7. Sup. p : 156)
Mustafa Hakkı Üçeş
2013 (Apr 30), b, c, HOROSANLI by River Special (USA)
ZEYNEP HANIM , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Distant Relative (IRE), out of Sweet Surrender, by Uğurtay (see 8.
Sup. p : 156)
2013 (Mar 27), b, f, ŞOŞOLOZA by Okawango (USA)
Necati Demirkol
ZEYNEP NAFİA , b , 2008 , bred by Muammer Tütüncüler, by Sea Hero (USA), out of Love Mıracle, by Lockton (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 69)
Zeynep Baytınaz
2013 (Mar 19), ch, f, FÜSBAY by Dehere (USA)
ZEYNO , b , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Sri Pekan (USA), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 95)
2013 (Apr 08), b, c, ALTERNATİF by Powerscourt (GB)
Ali Çetin Özçılnak
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm , by Efisio (GB), out of Rare Roberta (USA), by Roberto (USA) (see
7. Sup. p : 156)
2013 (Mar 23), b, c, KARABEYİM by Perfect Storm
Erhan Özkan
ZINGELA (GB) , gr , 2005 , bred by Hammarsfield Bloodstock Stuart Mullion foaled in GB and imported from FR in 2013, ( see
GSB v : 46, p : 585 ), by Dalakhani (IRE), out of Quiet Councel (IRE), by Law Society (USA)
Ege Yatırım Holding A.Ş.
2013 (Mar 03), gr, f, PRODIGY by Archipenko (USA)
162
Kısraklar - Broodmares
ZIP ZIP , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mountain Cat (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 8. Sup. p
: 156)
2013 (May 05), b, c, FIRST POWER by Divine Light (JPN)
Muammer Öğüt
ZİFONA , b , 2007 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 8. Sup. p : 157)
Tarık Aydın
2013 (Apr 14), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
ZİN , ch , 1993 , bred by Ömer Ural, by Bachelor Party (IRE), out of Ginza, by Arslan (see 8. Sup. p : 157)
2013, barren to Aleko
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative
(IRE) (see 8. Sup. p : 157)
Derviş Meral
2013 (Feb 18), b, f, BRAMARE by Victory Gallop (CAN)
ZORBİKE , gr , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Zorbaz (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 8. Sup. p : 157)
2013 (May 21), gr, f, NUPELDA by Bin Ajwaad (IRE)
Zehra Günertürk
ZYGOSIS (GB) , ch , 1999 , bred by Ewar Stud Farms, by Wolfhound (USA), out of Lady Kate (USA), by Trempolino (USA)
(see 8. Sup. p : 157)
2013 (May 20), b, c, ANKARALI by Banknote (GB)
Mustafa Okan Anaç
163
Kısraklar - Broodmares
164
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ACEM , ch , 2005 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Mujtahid (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see v: Suppl. 1, p:26)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AKINDAYIM (IRE) , b , 1999 , bred by B. Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2508 ),
by Hamas (IRE), out of Snoozy Time (GB), by Cavo Doro (IRE)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALEKO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Sterna Hermina (GER), by Highest Honor (FR) (see v:
Suppl. 1, p:164)
ALİ SİNA , b , 2007 , bred by Muammer Öğüt, by Red Bishop (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (see v: Suppl. 3, p:44)
ALL FOR OSMAN , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Hernando (FR), out of Peak Viewing (IRE), by Sri Pekan (USA) (see v:
Suppl. 1, p:130)
ALL THE GOOD (IRE) , ch , 2003 , bred by Mount Coote Partnership foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 45, p : 3408 ), by Diesis (GB), out of Zarara (USA), by Manila (USA)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
ANOTOLIAN FIRE , b , 2005 , bred by Şahin İpek, by Red Bishop (USA), out of Savorsky, by Bankocu (see v: Suppl. 1, p:150)
APPIAH , b , 2005 , bred by Ali Erol, by My Volga Boatman (USA), out of İremnaz, by Barnato (USA) (see v: Suppl. 1, p:84)
ARAS (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs T. Stack and Mrs S. and Magnier foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB
v : 44 ), by Sri Pekan (USA), out of Smeraldina (USA), by Night Shift (USA)
ARGAEUS (GB) , gr , 1993 , bred by D. A. and Mrs. Hicks foaled in GB and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 43, p :
2238 ), by Dominion (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
ARSEN , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Turtle Island (IRE), out of Palmyra (GER), by Arratos (GER) (See v:3, p:150)
ATTACANTE , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Unaccounted For (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA)
(See v:3, p:171)
AVANGARD (IRE) , b , 1998 , bred by F. Hinojosa foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 992 ), by
Rainbows For Life (CAN), out of Glanessa (GB), by Kind Of Hush (GB)
AVŞARBEYİ , ch , 2001 , bred by Recep Avşar, by Lockton (GB), out of Excel Horse (IRE), by Pistolet Bleu (IRE) (See v:3,
p:59)
BALAK BABA , ch , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Royal Abjar (USA), out of Midnight Chimes (USA), by St Jovite (USA)
(See v:3, p:128)
BALBOA , ch , 2007 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Pıece Of Cake, by Mujtahid (USA) (see v: Suppl. 3, p:94)
165
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
BAMBULA , b , 2007 , bred by Berrin Gedik, by Bin Ajwaad (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see v: Suppl. 3, p:66)
BANKNOTE (GB) , b , 2002 , bred by Exors Of The Late Queen Elizabeth foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 151 ), by Zafonic (USA), out of Brand (GB), by Shareef Dancer (USA)
BEKMEZBEY , b , 2006 , bred by Ümit Bekmezci, by Perfect Storm, out of Power Cat, by Mountain Cat (USA) (see v: Suppl. 2,
p:109)
Died in 2012
BERATHAN , ch , 2006 , bred by Arslan Aybek, by Unaccounted For (USA), out of İclal (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see v:
Suppl. 2, p:67)
BIG TROUBLE , ch , 2003 , bred by Cenk Şamlı, by Sea Hero (USA), out of Pantomime I, by Yemken (GB) (See v:3, p:150)
Died in 2013
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BORS , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Lend A Hand (GB), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (See v:3, p:177)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
CAPERENA , ch , 1997 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Galetto (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA) (See v:2,
p:6)
CARIBOU , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:9)
CHURCH PICTURES (GB) , b , 1998 , bred by Kingwood Bloodstock Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see
GSB v : 44, p : 1935 ), by Distant Relative (IRE), out of On The Top (GB), by High Top (IRE)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COMPETUS , ch , 2006 , bred by Ziya Şemenoğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Nağme, by Lockton (GB) (see v: Suppl. 2, p:97)
COŞKUNAĞA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Noble Prıncess, by The
Noble Player (USA) (see v: Suppl. 1, p:124)
CUVEE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Carson City (USA), out of Christmas Star (USA), by Star De Naskra (USA)
ÇELİKMEHMET , b , 2002 , bred by Mehmet Çelik, by Distant Relative (IRE), out of Pigeon Pea (USA), by Topsider (USA)
(See v:3, p:154)
DAI JIN (GB) , b , 2000 , bred by Gestut Schlenderhan foaled in GB and imported from GER in 2012, ( see GSB v : 44 ), by
Peintre Celebre (USA), out of Dawlah (GB), by Shirley Heights (GB)
DE NIRO , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Daggers Drawn (USA), out of Musical Myth (USA), by Crafty
Prospector (USA) (see v: Suppl. 1, p:118)
166
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
DEHERE (USA) , b , 1991 , bred by Due Process Stable foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Deputy Minister (CAN), out of Sister Dot (USA), by Secretariat (USA)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DIVINE LIGHT (JPN) , b , 1995 , bred by Shadai Farm foaled in JPN and imported from FR in 2007, ( see JPN v : 15 ), by
Sunday Silence (USA), out of Meld Sport (JPN), by Northern Taste (CAN)
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DROP OF THE FLOWER , b , 2004 , bred by Haci İpek, by Ramadan, out of Portakalçiçeği, by Toraman (see v: Suppl. 1,
p:134)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EAGLE SPIRIT , ch , 2006 , bred by Ali Benli, by Eagle Eyed (USA), out of Apex, by Aristocrat (GB) (see v: Suppl. 2, p:8)
EL SALVADOR , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Portakalçiçeği, by Toraman (See v:3, p:156)
EMİRİM , b , 2006 , bred by Sebahaddin Şen, by Velociraptor (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see v: Suppl. 2,
p:61)
EVOKE (USA) , b , 2000 , bred by Wertheimer & Frere foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Raise A Beauty (USA), by Alydar (USA)
EXPANSION (USA) , b , 2005 , bred by Darley foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v : 32 ), by Maria's
Mon (USA), out of La Sylphide (SWI), by Barathea (IRE)
EZBİDERLİ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Sea Hero (USA), out of Maralcan, by Barbar (See v:3, p:123)
FAIRSON , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Royal Abjar (USA), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (See v:3,
p:60)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
Died in 2013
FERNANDO , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon (USA) (See v:2,
p:115)
FIORITO , b , 2001 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (See v:3,
p:212)
FİYAKALI , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Mister Baileys (GB), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (See v:3, p:37)
FLIER'S FANTASY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Lahib (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA) (See
v:2, p:42)
167
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
FLYING BOY (IRE) , ch , 1999 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 15 ), by
Lycius (USA), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA)
GAFFAR , b , 2002 , bred by Kamil Bolcan, by Distant Relative (IRE), out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:170)
GENÇ BRIGHT , b , 2001 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Brıde, by Vacarme (USA) (See v:3,
p:72)
GENÇ GÜRKAN , b , 2004 , bred by Galip Gençol, by Lockton (GB), out of Erkut, by Komet (see v: Suppl. 1, p:52)
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
GOLDEN SUN , b , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (See
v:3, p:171)
GRAND EKİNOKS , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Barnato (USA), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:2,
p:139)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
GUŞAV , b , 2005 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see v: Suppl. 1, p:34)
HALICARNASSUS (IRE) , b , 2004 , bred by Yeomanstown Lodge Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2012, ( see
GSB v : 45, p : 2372 ), by Cape Cross (IRE), out of Launch Time (USA), by Relaunch (USA)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HARPUTLU GAGGOŞ , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Royal Abjar (USA), out of Beneklikız, by Play Boy I (see
v: Suppl. 1, p:21)
HIGH COURT , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by First Trump (GB), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion (USA) (See
v:3, p:152)
Died in 2012
HIZEL BEYİ , b , 2003 , bred by Tahsin Hızel, by Red Bishop (USA), out of Dandini, by Tüten (See v:3, p:46)
ILGAZHAN , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by West By West (USA), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA)
(See v:3, p:146)
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
İZMİRLİ , ch , 2003 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Royal Abjar (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (See v:3,
p:17)
KANEKO , b , 2001 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pivotal (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA) (See v:3, p:97)
168
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KAZBEK (FR) , ch , 1992 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45, p : 102 ),
by Saint Andrews (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
KEREMHAN (GB) , ch , 1995 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p
: 6 ), by Sharpo (GB), out of Absoloute Service (GB), by Absalom (GB)
Died in 2013
KING'S PLEASURE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by King Of Kings (IRE), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (See v:3, p:94)
KING ALEX , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Sri Pekan (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see v:
Suppl. 1, p:18)
KING BISHOP , b , 2002 , bred by Alfred Roidi, by Red Bishop (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (See v:3, p:68)
KIZILMURAT (IRE) , ch , 1998 , bred by P. Hardy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2111 ),
by Barathea (IRE), out of Princess Reema (USA), by Affirmed (USA)
KOSOVAR , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (See v:2, p:138)
KÖRFEZBEYİ , b , 2002 , bred by Alaattin Karaca, by Bin Ajwaad (IRE), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (See v:3, p:140)
KURTINIADIS (IRE) , b , 2003 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2003, ( see GSB v : 45, p : 1966 ),
by Mujahid (USA), out of Fiddler's Moll (IRE), by Dr Devious (IRE)
LAST COMMANDER (USA) , ch , 1999 , bred by Gulf Coast Farms and Bloodstock LP foaled in USA and imported from USA in
1999, (see AM.SB Electronic ), by Tabasco Cat (USA), out of Silken Magic (USA), by Naevus (USA)
LAST SON , ch , 1999 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2, p:109)
LEVENTCAN , b , 2005 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Royal Abjar (USA), out of Rubio, by Devir (see v: Suppl. 1, p:144)
LION HEART (USA) , ch , 2001 , bred by Edward P. Evans foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Tale Of The Cat (USA), out of Satin Sunrise (USA), by Mr. Leader (USA)
LUXOR , b , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Distant Relative (IRE), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:3, p:101)
MAHALLE ÇOCUĞU , b , 2002 , bred by Edip Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (See v:3,
p:44)
MALİ , b , 2004 , bred by A. İhsan Kaya, by Distant Relative (IRE), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see v: Suppl. 1,
p:123)
169
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
MALKOÇOĞLU (USA) , b , 1998 , bred by Langsem Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Known Fact (USA), out of Maiden Lane (USA), by Roberto (USA)
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, (see AM.SB Electronic ), by
Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MEGA BUCKS , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Zieten (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by Night Shift (USA)
(See v:3, p:199)
MEHMET BORA , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Revoque (IRE), out of Princess Alina (GER), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:158)
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MOON KHAN , ch , 2002 , bred by Mehmet Güngör Ekmekçibaşı, by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose, by Arslan (See
v:3, p:13)
Died in 2013
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MY BOLT , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (See v:3, p:125)
Died in 2012
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
MY SEA , ch , 2004 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu, by Unaccounted For (USA), out of Elodie, by Bankocu (see v: Suppl. 1,
p:50)
NUHBABA , b , 2001 , bred by Necla Kaya, by Ocean Crest (USA), out of Gesi, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:73)
OCEAN BLUE , ch , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Royal Abjar (USA), out of Suyayeb (USA), by The Minstrel
(CAN) (see v: Suppl. 1, p:166)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OĞLUMEMRE , ch , 2005 , bred by Halil Batarlar and Ergun Çam, by Royal Abjar (USA), out of Sketch, by Ezy Koter (GB)
(see v: Suppl. 1, p:160)
OKAWANGO (USA) , b , 1998 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in USA and imported from FR in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Kingmambo (USA), out of Krissante (USA), by Kris (GB)
ORPHEO , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Up All Night (GB), by Green Desert (USA) (See v:3,
p:207)
Died in 2013
ORTEGA , b , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Efisio (GB), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (See v:3, p:43)
170
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
OUT OF CONTROL , b , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Cape Cross (IRE), out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA)
(See v:3, p:41)
ÖZİPEK , b , 2003 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (See v:3, p:32)
Died in 2013
PAN RIVER , b , 2005 , bred by Nevzat Seyok, by Red Bishop (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA) (see v:
Suppl. 1, p:186)
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from U.K. in 1999, ( see SBF v
: 052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
PERFECTO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see v:
Suppl. 1, p:75)
POPULAR DEMAND , b , 2002 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Eagle Eyed (USA), out of İman, by Karayel (See v:3, p:93)
POWERSCOURT (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p :
2159 ), by Sadler's Wells (USA), out of Rainbow Lake (GB), by Rainbow Quest (USA)
PRECIOUS , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Be My Guest (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (See v:3,
p:183)
PRESSING (IRE) , b , 2003 , bred by Azienda Agricola Del Parco foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v :
45, p : 2860 ), by Soviet Star (USA), out of Rafif (USA), by Riverman (USA)
PRINCE OF EULLEUP , b , 2003 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Monashee Mountain (USA), out of Floria (IRE), by
Petorius (IRE) (See v:3, p:66)
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
Died in 2013
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
AM.SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
RONALDİNHO , b , 2004 , bred by Hüsnü Ahmet Giz and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Megred (GB), by Soviet
Star (USA) (see v: Suppl. 1, p:110)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (see AM.SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
SALVATORE , b , 2004 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see v:
Suppl. 1, p:109)
SCARFACE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Montjeu (IRE), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB) (See v:3,
p:160)
171
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SCREAM TO SCREAM (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44
), by Dr Devious (IRE), out of My Firebird (GB), by Rudimentary (USA)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
SENATORE , b , 2005 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Lear White (USA), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (see
v: Suppl. 1, p:143)
SEPTEMBER STORM , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Lahib (USA), out of Alyara (USA), by Alydar (USA) (See v:3,
p:6)
SHEER HONOR , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Highest Honor (FR), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights
(GB) (See v:2, p:119)
SHINING WOLF , b , 1998 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:2, p:69)
SON OF SUN , ch , 2002 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (See v:3, p:190)
SPITFIRE , b , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see v:
Suppl. 1, p:116)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
SÜMEN , b , 1996 , bred by Kaya Erkkul, by Private Tender (GB), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2,
p:109)
Died in 2013
TABASCO , ch , 2001 , bred by Garip Özsancak, by Sea Hero (USA), out of Eda II, by Uğurtay (See v:3, p:54)
TEETH TO TEETH (IRE) , b , 1998 , bred by Noel O'Toole foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
1434 ), by Idris (IRE), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA)
TOMMA HAWK , b , 2003 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (See v:3, p:40)
TONY MONTANA , b , 2005 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujtahid (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab
(USA) (see v: Suppl. 1, p:145)
TOPOR , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Sri Pekan (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see v: Suppl. 1, p:155)
TSAR , b , 2006 , bred by Fikret Kaya, by Manila (USA), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see v: Suppl. 2, p:44)
TUHU DAYI , b , 2001 , bred by Necdet Özbek, by Sea Hero (USA), out of Badı Saba, by Columnist (GB) (See v:3, p:16)
172
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
TÜRCOSEL , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Selkirk (USA), out of Tularosa (GB), by In The Wings (GB) (see v: Suppl. 1,
p:179)
ULTRAMAR , b , 1999 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:2, p:43)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, (see AM.SB Electronic ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
Died in 2013
VELOCIRAPTOR (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371
), by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VENTO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Vettori (IRE), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see v: Suppl. 1, p:143)
VICTORY GALLOP (CAN) , b , 1995 , bred by Tall Oaks Farm foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Cryptoclearance (USA), out of Victorious Lil (CAN), by Vice Regent (CAN)
WAZDANO , ch , 2002 , bred by Abdulvahap Güneş, by West By West (USA), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (See v:3,
p:75)
Died in 2012
WIN RIVER WIN (USA) , b , 1999 , bred by James G. Bell foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic
), by Virginia Rapids (USA), out of Thirty Zip (USA), by Tri Jet (USA)
YAVUZKAYA , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Singspiel (IRE), out of Quadriga (GER), by Bob Back (USA) (See v:3,
p:159)
YELPINARI (IRE) , ch , 2000 , bred by Wıjı Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA)
Died in 2013
YONAGUSKA (USA) , b , 1998 , bred by Sabine Stable foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Cherokee Run (USA), out of Marital Spook (USA), by Silver Ghost (USA)
ZAMBEZI , b , 2006 , bred by Sadettin Atığ, by Key Prado (USA), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see v: Suppl. 2, p:143)
173
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
174
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
ALEXANDROS (GB) , ch , 2005 , by Kingmambo (USA) , out of Arlette (IRE) , by King Of Kings (IRE)
ALFRED NOBEL (IRE) , b , 2007 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Glinting Desert (IRE) , by Desert Prince (IRE)
AQLAAM (GB) , b , 2005 , by Oasis Dream (GB) , out of Bourbonella (GB) , by Rainbow Quest (USA)
ARABIAN GLEAM (GB) , b , 2004 , by Kyllachy (GB) , out of Gleam Of Light (IRE) , by Danehill (USA)
ARCANO (IRE) , b , 2007 , by Oasis Dream (GB) , out of Tariysha (IRE) , by Daylami (IRE)
ARCHARCHARCH (USA) , b , 2008 , by Arch (USA) , out of Woodman's Dancer (USA) , by Woodman (USA)
ARCHIPENKO (USA) , b , 2004 , by Kingmambo (USA) , out of Bound (USA) , by Nijinsky (CAN)
ART CONNOISSEUR (IRE) , b , 2006 , by Lucky Story (USA) , out of Withorwithoutyou (IRE) , by Danehill (USA)
AUTHORIZED (IRE) , b , 2004 , by Montjeu (IRE) , out of Funsie (FR) , by Saumarez (GB)
AZAMOUR (IRE) , b , 2001 , by Night Shift (USA) , out of Asmara (USA) , by Lear Fan (USA)
BAHRI (USA) , b , 1992 , by Riverman (USA) , out of Wasnah (USA) , by Nijinsky (CAN)
BELLAMY ROAD (USA) , b , 2002 , by Concerto (USA) , out of Hurry Home Hillary (USA) , by Deputed Testamony
(USA)
BIG BROWN (USA) , b , 2005 , by Boundary (USA) , out of Mien (USA) , by Nureyev (USA)
BIRDSTONE (USA) , b , 2001 , by Grindstone (USA) , out of Dear Birdie (USA) , by Storm Bird (CAN)
BLUEGRASS CAT (USA) , b , 2003 , by Storm Cat (USA) , out of She's A Winner (USA) , by A.p. Indy (USA)
BUSHRANGER (IRE) , b , 2006 , by Danetime (IRE) , out of Danz Danz (GB) , by Efisio (GB)
CAPE BLANCO (IRE) , ch , 2007 , by Galileo (IRE) , out of Laurel Delight (GB) , by Presidium (GB)
CAPE CROSS (IRE) , b , 1994 , by Green Desert (USA) , out of Park Appeal (GB) , by Ahonoora (GB)
CAPTAIN MARVELOUS (IRE) , b , 2004 , by Invincible Spirit (IRE) , out of Shesasmartlady (IRE) , by Dolphin Street
(FR)
CITY ZIP (USA) , ch , 1998 , by Carson City (USA) , out of Baby Zip (USA) , by Relaunch (USA)
CLODOVIL (IRE) , gr , 2000 , by Danehill (USA) , out of Clodora (FR) , by Linamix (FR)
CURLIN (USA) , ch , 2004 , by Smart Strike (CAN) , out of Sherriffs Deputy (USA) , by Deputy Minister (CAN)
DESERT STYLE (IRE) , b , 1992 , by Green Desert (USA) , out of Organza (GB) , by High Top (IRE)
DISCREET CAT (USA) , b , 2003 , by Forestry (USA) , out of Pretty Discreet (USA) , by Private Account (USA)
DREAM AHEAD (USA) , b , 2008 , by Diktat (GB) , out of Land Of Dreams (GB) , by Cadeaux Genereux (GB)
DROSSELMEYER (USA) , ch , 2007 , by Distorted Humor (USA) , out of Golden Ballet (USA) , by Moscow Ballet
(USA)
DUKE OF MARMALADE (IRE) , b , 2004 , by Danehill (USA) , out of Love Me True (USA) , by Kingmambo (USA)
DYLAN THOMAS (IRE) , b , 2003 , by Danehill (USA) , out of Lagrion (USA) , by Diesis (GB)
EINSTEIN (BRZ) , b , 2002 , by Spend A Buck (USA) , out of Gay Charm (BRZ) , by Ghadeer (FR)
ELUSIVE PIMPERNEL (USA) , b , 2007 , by Elusive Quality (USA) , out of Cara Fantasy (IRE) , by Sadler's Wells
(USA)
EXCELLENT ART (GB) , b , 2004 , by Pivotal (GB) , out of Obsessive (USA) , by Seeking The Gold (USA)
FALCO (USA) , b , 2005 , by Pivotal (GB) , out of Icelips (USA) , by Unbridled (USA)
FAST COMPANY (IRE) , b , 2005 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Sheezalady (GB) , by Zafonic (USA)
FASTNET ROCK (AUS) , b , 2001 , by Danehill (USA) , out of Piccadilly Circus (AUS) , by Royal Academy (USA)
FORESTRY (USA) , b , 1996 , by Storm Cat (USA) , out of Shared Interest (USA) , by Pleasant Colony (USA)
HENRYTHENAVIGATOR (USA) , b , 2005 , by Kingmambo (USA) , out of Sequoyah (IRE) , by Sadler's Wells
(USA)
HIGH CHAPARRAL (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Kasora (IRE) , by Darshaan (GB)
IFFRAAJ (GB) , b , 2001 , by Zafonic (USA) , out of Pastorale (GB) , by Nureyev (USA)
INTIKHAB (USA) , b , 1994 , by Red Ransom (USA) , out of Crafty Example (USA) , by Crafty Prospector (USA)
INVINCIBLE SPIRIT (IRE) , b , 1997 , by Green Desert (USA) , out of Rafha (GB) , by Kris (GB)
175
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
JEREMY (USA) , b , 2003 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Glint In Her Eye (USA) , by Arazi (USA)
KENDARGENT (FR) , gr , 2003 , by Kendor (FR) , out of Pax Bella (FR) , by Linamix (FR)
LANGFUHR (USA) , b , 1992 , by Danzig (USA) , out of Sweet Briar Too (USA) , by Briartic (CAN)
LE HAVRE (IRE) , b , 2006 , by Noverre (USA) , out of Marie Rheinberg (GER) , by Surako (GER)
LINNGARI (IRE) , ch , 2002 , by Indian Ridge (IRE) , out of Lidakiya (IRE) , by Kahyasi (IRE)
LITERATO (FR) , gr , 2004 , by Kendor (FR) , out of La Cibeles (FR) , by Cardoun (FR)
MANDURO (GER) , b , 2002 , by Monsun (GER) , out of Mandellicht (GER) , by Be My Guest (USA)
MASTERCRAFTSMAN (IRE) , gr , 2006 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Starlight Dreams (USA) , by Black Tie
Affair (IRE)
MIZZEN MAST (USA) , gr , 1998 , by Cozzene (USA) , out of Kinema (USA) , by Graustark (USA)
MOUNT NELSON (GB) , b , 2004 , by Rock Of Gibraltar (IRE) , out of Independence (GB) , by Selkirk (USA)
MR SIDNEY (USA) , b , 2004 , by Storm Cat (USA) , out of Tomisues Delight (USA) , by A.p. Indy (USA)
MUHTATHIR (GB) , ch , 1995 , by Elmaamul (USA) , out of Majmu (USA) , by Al Nasr (FR)
MYBOYCHARLIE (IRE) , b , 2005 , by Danetime (IRE) , out of Dulceata (IRE) , by Rousillon (USA)
PACO BOY (IRE) , b , 2005 , by Desert Style (IRE) , out of Tappen Zee (IRE) , by Sandhurst Prince (IRE)
PAPAL BULL (GB) , b , 2003 , by Montjeu (IRE) , out of Mialuna (GB) , by Zafonic (USA)
PIVOTAL (GB) , ch , 1993 , by Polar Falcon (USA) , out of Fearless Revival (GB) , by Cozzene (USA)
POET'S VOICE (GB) , b , 2007 , by Dubawi (IRE) , out of Bright Tiara (USA) , by Chief's Crown (USA)
REGAL RANSOM (USA) , b , 2006 , by Distorted Humor (USA) , out of Kellis Ransom (USA) , by Red Ransom (USA)
ROCK HARD TEN (USA) , b , 2001 , by Kris S. (USA) , out of Tersa (USA) , by Mr. Prospector (USA)
ROCK OF GIBRALTAR (IRE) , b , 1999 , by Danehill (USA) , out of Offshore Boom (IRE) , by Be My Guest (USA)
RODERIC O'CONNOR (IRE) , b , 2008 , by Galileo (IRE) , out of Secret Garden (IRE) , by Danehill (USA)
SAGEBURG (IRE) , gr , 2004 , by Johannesburg (USA) , out of Sage Et Jolie (GB) , by Linamix (FR)
SHOWCASING (GB) , b , 2007 , by Oasis Dream (GB) , out of Arabesque (GB) , by Zafonic (USA)
SIR PERCY (GB) , b , 2003 , by Mark Of Esteem (IRE) , out of Percy's Lass (GB) , by Blakeney (GB)
SKY MESA (USA) , b , 2000 , by Pulpit (USA) , out of Caress (USA) , by Storm Cat (USA)
SOLDIER OF FORTUNE (IRE) , b , 2004 , by Galileo (IRE) , out of Affianced (IRE) , by Erins Isle (IRE)
STRATEGIC PRINCE (GB) , b , 2004 , by Dansili (GB) , out of Ausherra (USA) , by Diesis (GB)
TAMAYUZ (GB) , ch , 2005 , by Nayef (USA) , out of Al Ishq (FR) , by Nureyev (USA)
TEMPLE CITY (USA) , -- , 2005 , by Dynaformer (USA) , out of Curriculum (USA) , by Danzig (USA)
THEWAYYOUARE (USA) , b , 2005 , by Kingmambo (USA) , out of Maryinsky (IRE) , by Sadlers Wells (USA)
TURTLE BOWL (IRE) , b , 2002 , by Dyhim Diamond (IRE) , out of Clara Bow (FR) , by Top Ville (IRE)
TWIRLING CANDY (USA) , b , 2007 , by Candy Ride (ARG) , out of House Of Danzing (USA) , by Chester House
(USA)
WHIPPER (USA) , b , 2001 , by Miesques Son (USA) , out of Myth To Reality (FR) , by Sadlers Wells (USA)
YOUMZAIN (IRE) , b , 2003 , by Sinndar (IRE) , out of Sadima (IRE) , by Sadlers Wells (USA)
ZOFFANY (IRE) , b , 2008 , by Dansili (GB) , out of Tyranny (GB) , by Machiavellian (USA)
176
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2013 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2013
A STAR IS GORN (USA) , b , 2008 , by Aragorn (IRE) , out of Advancing Star (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
AKOYA (IRE) , b , 2003 , by Anabaa (USA) , out of Galitizine (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 2028)
ALLURE D'AMOUR (USA) , ch , 2008 , by Giant's Causeway (USA) , out of Salut D'amour (IRE), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
ALONG CAME MOLLY (GB) , ch , 2002 , by Dr Fong (USA) , out of Torrid Tango (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 1241)
AMARILOU (FR) , gr , 2008 , by Slickly (FR) , out of Amarige (FR), imported from FR (see SBF v : 061)
AMENAPINGA (FR) , ch , 2004 , by Spinning World (USA) , out of Amen (USA), imported from FR (see SBF v : 057)
AURORA LIGHTS (GB) , ch , 2007 , by Fantastic Light (USA) , out of Sweet Revival (GB), imported from GB (see
GSB v : 46 p : 721)
AUTUMN STAR (IRE) , b , 2005 , by Mujadil (USA) , out of Second Omen (GB), imported from IRE (see GSB v : 46
p : 1995)
BAKHTAWAR (IRE) , b , 2004 , by Lomitas (GB) , out of Vayavaig (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
1274)
BALLROOM DANCER (IRE) , b , 2004 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Dwell (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 332)
BEAUTIFUL LIL (USA) , b , 2004 , by Aptitude (USA) , out of Sky Meadows (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
CAONACH (IRE) , b , 2009 , by Moss Vale (IRE) , out of Eva Luna (IRE), imported from IRE (see GSB v : 47 p :
1041)
COUP DE COEUR (IRE) , b , 2000 , by Kahyasi (IRE) , out of Flamme D'amour (IRE), imported from IRE (see GSB v
: 44 p : 883)
COZY MESA (USA) , b , 2005 , by Sky Mesa (USA) , out of Cozy Island (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
DAME SHANAKILL (USA) , ch , 2007 , by Mr Greeley (USA) , out of Innovate (USA), imported from IRE (see Am.
SB v : 32)
DANCE SOLO (GB) , b , 2001 , by Sadler's Wells (USA) , out of Obsessive (USA), imported from IRE (see GSB v : 45
p : 863)
DANE WELLS (IRE) , b , 2005 , by Danetime (IRE) , out of Tuesday Morning (IRE), imported from IRE (see GSB v :
46 p : 2201)
DARAVIKA (IRE) , b , 2005 , by Soviet Star (USA) , out of Daralbayda (IRE), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
1139)
DARK ENCHANTRESS (USA) , b , 2008 , by War Chant (USA) , out of Lemon Drop Cello (USA), imported from
USA (see Am. SB v : 32)
DENICES DESERT (GB) , b , 2006 , by Green Desert (USA) , out of Denice (GB), imported from IRE (see GSB v : 46
p : 184)
DIVA POP (IRE) , b , 2008 , by Peintre Celebre (USA) , out of Sans Prix (FR), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
1978)
DREAM STATE (IRE) , b , 2002 , by Machiavellian (USA) , out of Reveuse De Jour (IRE), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 2902)
ELLENS PRINCESS (IRE) , b , 2002 , by Desert Prince (IRE) , out of Lady Ellen (IRE), imported from IRE (see GSB
v : 45 p : 2328)
177
2013 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2013
EMILY BLACKWELL (GB) , ch , 2006 , by Dr Fong (USA) , out of Strike Hard (IRE), imported from FR (see GSB v
: 46 p : 708)
ESCLARMONDE (IRE) , b , 2004 , by In The Wings (GB) , out of Questina (FR), imported from FR (see GSB v : 45 p
: 974)
EVADING (USA) , b , 2009 , by Street Sense (USA) , out of Ever Love (BRZ), imported from FR (see Am. SB v : 32)
FAWN LILY (IRE) , b , 2006 , by King's Best (USA) , out of Fawaayid (USA), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
237)
FLOWER DRUM (FR) , b , 2001 , by Celtic Swing (GB) , out of Another Legend (USA), imported from IRE (see SBF
v : 54)
FORDYCE (USA) , ch , 1994 , by Cox's Ridge (USA) , out of Foresta (USA), imported from USA (see Am. SB v : 32)
FRENCH ACTRESS (USA) , b , 2000 , by Theatrical (IRE) , out of Mercantile (FR), imported from FR (see Am. SB v :
31)
FRIENDLY NORTH (USA) , ch , 2009 , by North Light (IRE) , out of Best Of Friends (CAN), imported from IRE (see
Am. SB v : 32)
FULL STORM (USA) , b , 2007 , by Full Mandate (USA) , out of Stormack (USA), imported from USA (see Am. SB v
: 32)
GEMINI JOAN (GB) , b , 2006 , by Montjeu (IRE) , out of Cephalonie (USA), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
123)
GLASS PATH (USA) , ch , 2007 , by El Corredor (USA) , out of Afternoon Krystal (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
GOLDEN INFINITY (USA) , ch , 2009 , by Ghostzapper (USA) , out of Last Romance (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
GRAND DESIGN (GB) , b , 2002 , by Danzero (AUS) , out of Duende, imported from IRE (see GSB v : 45 p : 328)
HIGH LITE (GB) , ch , 2004 , by Observatory (USA) , out of Shall We Run (GB), imported from IRE (see GSB v : 45
p : 1088)
HIGHEST APPROVAL (USA) , ch , 2007 , by High Fly (USA) , out of Win Approval (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
HOLIANNA (GER) , b , 2008 , by Black Sam Bellamy (IRE) , out of Hosina (GER), imported from GB (see Ger. SB v :
38)
HOT AND SPICY (GB) , ch , 2002 , by Grand Lodge (USA) , out of Isle Of Spice (USA), imported from GB (see GSB
v : 45 p : 556)
IMDINA (IRE) , b , 2001 , by Soviet Star (USA) , out of Stellina (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 3147)
JUMHURIYA (IRE) , b , 2009 , by Shamardal (USA) , out of Queen Of Poland (GB), imported from IRE (see GSB v :
47 p : 513)
KALATUNA (FR) , ch , 2001 , by Green Tune (USA) , out of Kalasinger (FR), imported from FR (see SBF v : 055)
KANSAS (GB) , b , 2001 , by Kahyasi (IRE) , out of Khalafiya (IRE), imported from FR (see GSB v : 45 p : 600)
KAREN'S CUISINE (USA) , b , 2009 , by Leroidesanimaux (BRZ) , out of Mary Linoa (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
KISS AN ANGEL (USA) , b , 2009 , by Hard Spun (USA) , out of Beautys Due (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
LA POLONAISE (USA) , b , 2009 , by Smart Strike (CAN) , out of Soldera (USA), imported from FR (see Am. SB v :
32)
178
2013 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2013
LADY CHANTERLY (USA) , b , 2006 , by War Chant (USA) , out of Gal O Gal (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
LAKE LADOGA (GB) , b , 2006 , by Green Desert (USA) , out of Viz (USA), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
776)
LEMONY FRESH (USA) , b , 2007 , by Lemon Drop Kid (USA) , out of Pareja (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
LITE FANTASTIC (USA) , b , 2003 , by Lite The Fuse (USA) , out of Tensie's Pro (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
LOVED BY ALL (IRE) , b , 2009 , by Elusive City (USA) , out of Bianca Cappello (IRE), imported from FR (see GSB
v : 47)
LUCIES PRIDE (IRE) , b , 2005 , by Noverre (USA) , out of Ghassak (IRE), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
1305)
MADDIE'S PEARL (IRE) , b , 2005 , by Clodovil (IRE) , out of Perle D'irlande (FR), imported from IRE (see GSB v :
46 p : 1829)
MATCH POINT (USA) , b , 2006 , by Toccet (USA) , out of Leo's Lucky Lady (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
ME MOE YOU CURLY (USA) , b , 2001 , by Memo (CHI) , out of Hepatica (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
MISK (USA) , b , 1997 , by Quiet American (USA) , out of Perlee (FR) , imported from USA (see Am. SB v : 32)
MOON CREST (IRE) , b , 2007 , by Singspiel (IRE) , out of Dixie Evans (GB), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
1174)
MOTREVLA (IRE) , ch , 2007 , by Strike The Gold (USA) , out of Rettin, imported from FR (see GSB v : 46)
MULTAKA (USA) , b , 2000 , by Gone West (USA) , out of Wasnah (USA), imported from IRE (see Am. SB v : 32)
MYTHICAL GIRL (USA) , b , 1996 , by Gone West (USA) , out of Yousefia (USA), imported from GB (see Am. SB v
: 37)
NEVER PINK (FR) , b , 2004 , by Poliglote (GB) , out of Ring Pink (USA), imported from FR (see SBF v : 57)
NIOBE (GB) , ch , 2003 , by Pivotal (GB) , out of Notturna (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p : 857)
NO DRESS CODE (USA) , ch , 2000 , by Distorted Humor (USA) , out of Westfold Vale (USA), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
NOTION OF EMOTION (USA) , b , 2009 , by Tiznow (USA) , out of Out Of Reach (GB), imported from IRE (see Am.
SB v : 37)
NUMERUS CLAUSUS (FR) , b , 2004 , by Numerous (USA) , out of Marcotte (GB), imported from IRE (see SBF v :
59)
PALMETTO LANE (USA) , b , 2008 , by Flower Alley (USA) , out of Pieria (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
PEARL QUEST (GB) , b , 2004 , by Rainbow Quest (USA) , out of Oyester Catcher (IRE), imported from FR (see GSB
v : 45 p : 883)
PENELOPIAD (IRE) , ch , 2008 , by Dubai Destination (USA) , out of Pearl Kite (USA), imported from GB (see GSB
v : 46 p : 540)
PHARMA WEST (USA) , b , 2000 , by Gone West (USA) , out of Pharma (USA), imported from IRE (see Am. SB v :
37)
POINTING NORTH (USA) , ch , 2006 , by Orientate (USA) , out of Firm Stance (USA), imported from IRE (see Am.
SB v : 32)
179
2013 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2013
POLAR CADEAUX (GB) , b , 2005 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Polar Charge (GB), imported from FR (see
GSB v : 46 p : -)
POMEROL (USA) , b , 2005 , by Honour And Glory (USA) , out of Delicate Vine (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
PRINCESS KAIULANI (IRE) , b , 2009 , by Royal Applause (GB) , out of Scottish Exile (IRE), imported from IRE
(see GSB v : 47 p : 569)
PROMENADE AGAIN (USA) , b , 2000 , by Wild Again (USA) , out of Promenade Colony (USA), imported from FR
(see Am. SB v : 32)
QUIET EXUBERANCE (USA) , b , 2004 , by Quiet American (USA) , out of My Bubbling Belle (USA), imported from
USA (see Am. SB v : 32)
RAMZIA (IRE) , ch , 2005 , by Soviet Star (USA) , out of Rayseka (IRE), imported from GER (see GSB v : 46 p :
1904)
RATISBONA (GER) , b , 2008 , by Sholokhov (IRE) , out of Rondinay (FR), imported from GER (see Ger. SB v : 38)
ROYAL FEAT (USA) , b , 1999 , by Kingmambo (USA) , out of Richly Rewarded (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
RUSSIAN DOLL (USA) , b , 2005 , by Rainbow Quest (USA) , out of Petrushka (IRE), imported from GER (see Am.
SB v : 32)
SALPIGLOSSIS (GER) , ch , 2000 , by Monsun (GER) , out of Sangueta (USA), imported from IRE (see Ger. SB v :
36)
SAMOTRACIA (IRE) , b , 2005 , by Rock Of Gibraltar (IRE) , out of Sangueta (USA), imported from IRE (see GSB v :
46 p : 1977)
SEDUISANTE (FR) , b , 2000 , by Anabaa (USA) , out of Silvermine (FR), imported from FR (see SBF v : 053)
SEEKING KALI (IRE) , b , 2003 , by Kalanisi (IRE) , out of Sought Out (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
3117)
SERIAL SINNER (IRE) , b , 2008 , by High Chaparral (IRE) , out of Putout (GB), imported from IRE (see GSB v : 47
p : 1531)
SHAHAAMAH (IRE) , b , 2000 , by Red Ransom (USA) , out of Jawlaat (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p
: 1233)
SHINING DEBUT (IRE) , b , 2002 , by In The Wings (GB) , out of Lustre (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p
: 698)
SILENT OASIS (GB) , b , 2006 , by Oasis Dream (GB) , out of Silence Is Golden (GB), imported from GB (see GSB v :
46 p : 669)
SMART RED (GB) , b , 2008 , by Bachelor Duke (USA) , out of Zarannda (IRE), imported from GB (see GSB v : 46 p
: 803)
SOIREE RUSSE (USA) , b , 1997 , by Nureyev (USA) , out of Private View (USA), imported from GB (see Am. SB v :
36)
SPLASH MOUNTAIN (IRE) , b , 2005 , by Peintre Celebre (USA) , out of Secret Dream (IRE), imported from IRE (see
GSB v : 46 p : 1996)
STARVALLA (FR) , gr , 2000 , by With Approval (CAN) , out of Star's Proud Penny (USA), imported from FR (see
SBF v : 53)
STEELY GRACE (IRE) , b , 2009 , by Refuse To Bend (IRE) , out of Daganya (IRE), imported from IRE (see GSB v :
47 p : 961)
TAWAFEEG (USA) , b , 2010 , by Bernardini (USA) , out of Transition Time (USA), imported from GB (see Am. SB v
: 37)
180
2013 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2013
TOP ROYELLE (GB) , b , 2004 , by Royal Applause (GB) , out of Colchica (GB), imported from USA (see GSB v : 45
p : 234)
UNITY (IRE) , b , 2007 , by Sadler's Wells (USA) , out of Moments Of Joy (GB), imported from GB (see GSB v : 46 p
: 1693)
VATTENE (IRE) , b , 2005 , by Kendor (FR) , out of Voglia Matta (IRE), imported from IRE (see GSB v : 46 p : 2233)
VERY SOCIAL (IRE) , ch , 2009 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Pillars Of Society (IRE), imported from IRE (see
GSB v : 47 p : 1502)
VIANE (FR) , gr , 2000 , by Cardoun (FR) , out of Varoom (FR), imported from FR (see SBF v : 53 p : -)
VIRGINIA PLAIN (USA) , b , 2002 , by Gulch (USA) , out of Trishyde Slew (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
WATERWILD (FR) , gr , 2008 , by Country Reel (USA) , out of Carmel (FR), imported from FR (see SBF v : 063)
WEDDING GOWN (GB) , b , 2006 , by Dubai Destination (USA) , out of Bright Tiara (USA), imported from IRE (see
GSB v : 46 p : 99)
WILAYA (USA) , b , 2008 , by Bernardini (USA) , out of Tanzania (IRE), imported from GB (see Am. SB v : 37)
YAKUTINE (FR) , b , 2010 , by Librettist (USA) , out of Yakutiye, imported from FR (see SBF v : 064)
ZINGELA (GB) , gr , 2005 , by Dalakhani (IRE) , out of Quiet Councel (IRE), imported from FR (see GSB v : 46 p :
585)
181
2013 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2013
182
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2013 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2013
COUNTRY REEL (USA) , b , 2000 , by Danzig (USA) , out of Country Belle (USA), imported from FR (see Am. SB v
: 31)
DR FONG (USA) , ch , 1995 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA), imported from FR (see Am. SB v : 35)
INDIAN DAYS (GB) , ch , 2005 , by Daylami (IRE) , out of Cap Coz (IRE), imported from GB (see GSB v : 46 p :
112)
NATIVE KHAN (FR) , gr , 2008 , by Azamour (IRE) , out of Viva Maria, imported from IRE (see SBF v : 61 p : -)
THREE VALLEYS (USA) , ch , 2001 , by Diesis (GB) , out of Skiable (IRE)Three, imported from IRE (see Am. SB v :
37)
183
2013 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2013
184
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2013 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2013
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.
date
Imp.from
Country
Stubook
referance
BLUE GLEAM (GB)
2013
b
f
Arabian Gleam (GB)
Princess Kaiulani (IRE)
GB
(see GSB v : 48--)
BAHRIYE (GB)
2013
b
f
Bahri (USA)
Silent Oasis (GB)
GB
(see GSB v : 48--)
CIRIPAHA (USA)
2013
b
f
Big Brown (USA)
Grand Fan (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
RED REBEL (USA)
2013
ch
c
Bluegrass Cat (USA)
Purer Than Pure (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
AKOYA PEARL (IRE)
2013
b
f
Bushranger (IRE)
Akoya (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
EUPRHATES (USA)
2013
b
c
Curlin (USA)
Sacred Sue (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
TATVAN KIZILCA (CAN)
2013
b
f
Discreet Cat (USA)
Supah Gem (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
PEDALIZA (IRE)
2013
b
f
Dream Ahead (USA)
Sesenta (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
Mary's Dream (USA)
GLOIN (USA)
2013
ch
c
Drosselmeyer (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
KURT TO KURT (IRE)
2013
b
c
Duke Of Marmalade (IRE) Fiddler's Moll (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2013
b
c
Excellent Art (GB)
Very Social (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
GLOSS FOR US (IRE)
2013
b
c
Excellent Art (GB)
La Stravaganza (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
TENERIFE SONG (GB)
2013
b
f
Fastnet Rock (AUS)
Dancingintheclouds (IRE)
GB
(see GSB v : 48--)
SPECIAL DREAM (IRE)
2013
b
f
Iffraaj (GB)
Tryphaena (FR)
IRE
(see GSB v : 48--)
DRIVE FASTER (GB)
2013
b
c
Invincible Spirit (IRE)
Fowey (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
FASHITIVE (IRE)
2013
ch
f
Linngari (IRE)
Diva Pop (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
BLOW THE WIND (IRE)
2013
b
f
Lion Heart (USA)
Star Flicker (CAN)
IRE
(see GSB v : 48--)
MAHREM (IRE)
2013
b
f
Lion Heart (USA)
Zhou (CHI)
IRE
(see GSB v : 48--)
SOUL STAR (IRE)
2013
ch
c
Lion Heart (USA)
Vettori Call (GB)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2013
ch
c
Lion Heart (USA)
Southern (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
DAYIM BENIM (IRE)
2013
ch
c
Lion Heart (USA)
St Clair Ridge (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
ISKRA (GB)
2013
b
f
Mount Nelson (GB)
Euro Empire (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
BELEGORSK (GB)
2013
b
c
Paco Boy (IRE)
Gemini Joan (GB)
IRE
(see GSB v : 48--)
GREY DESERT (GB)
2013
ch
f
Pivotal (GB)
Retake (GB)
GB
(see GSB v : 48--)
MY PARADISE (IRE)
2013
b
f
Poet's Voice (GB)
Prodigal Daughter (GB)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2013
b
c
Rock Hard Ten (USA)
Powder Bowl (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
GRAN EMPORIUM (IRE)
2013
b
c
Rock Of Gibraltar (IRE)
Ribella (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
ILDIR RUZGARI (USA)
2013
ch
c
Sky Mesa (USA)
Endless Sea (CAN)
USA
(see AM.SB Electronic)
(see GSB v : 48--)
ILDIR GUZELI (IRE)
2013
b
f
Sri Pekan (USA)
One To Win (IRE)
IRE
VAYVAYVAY (IRE)
2013
b
c
Strategic Prince (GB)
Blew Her Top (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2013
b
f
Temple City (USA)
A Star Is Gorn (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
SHUTKA (IRE)
2013
b
c
Turtle Bowl (IRE)
Pharma West (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
KUZMA (IRE)
2013
b
f
Twirling Candy (USA)
Palapa (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
ALL ACCOUNTED FOR (IRE) 2013
ch
c
Unaccounted For (USA)
Dawn Surprise (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
ALTIN ADIM (IRE)
ch
f
Unaccounted For (USA)
Merryland Missy (USA)
IRE
(see GSB v : 48--)
2013
MAHPERI (IRE)
2013
b
f
Unaccounted For (USA)
Dossier (GB)
IRE
(see GSB v : 48--)
ADABEYI (IRE)
2013
ch
c
Unaccounted For (USA)
Dame De Sion (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
VICTORY LEGEND (IRE)
2013
b
f
Unaccounted For (USA)
Paoenia (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
ILDIR BEYI (IRE)
2013
b
c
Victory Gallop (CAN)
Nazluş
IRE
(see GSB v : 48--)
EL SUENA (IRE)
2013
b
f
Zoffany (IRE)
Fedian (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
185
2013 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2013
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
186
Imp.
date
Imp.from
Country
Stubook
referance
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2013 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2013
CRIMEAN TATAR , b, c, 2013 ) bred by Vefa İbrahim Aracı by Sea The Stars, out of Unıty (IRE), By Sadler’s Wells
(USA) (See When Publıshed) Sent to IRE
RIDAFA (IRE) , b, f, 2000 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Darshaan (GB), out of Ridaiyma
(IRE), by Kahyasi (IRE) (see 8. Sup. p : 117), Sent to IRE
UNITY (IRE) , b, f, 2007 , bred by Matrix Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46,
p : 1693 ), by Sadler's Wells (USA), out of Moments Of Joy (GB), by Darshaan (GB), Sent to IRE
187
2013 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2013
188
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
LIST OF FOALS PUBLISHED UNNAMED
and
NOW NAMED
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 1
8. Sup. p : 1
8. Sup. p : 1
8. Sup. p : 2
8. Sup. p : 2
8. Sup. p : 2
8. Sup. p : 2
8. Sup. p : 2
8. Sup. p : 2
8. Sup. p : 3
8. Sup. p : 3
8. Sup. p : 3
8. Sup. p : 3
8. Sup. p : 4
8. Sup. p : 4
8. Sup. p : 4
8. Sup. p : 4
8. Sup. p : 4
8. Sup. p : 5
8. Sup. p : 5
8. Sup. p : 5
8. Sup. p : 5
8. Sup. p : 6
8. Sup. p : 6
8. Sup. p : 6
8. Sup. p : 6
8. Sup. p : 6
8. Sup. p : 7
8. Sup. p : 7
8. Sup. p : 7
8. Sup. p : 7
8. Sup. p : 7
8. Sup. p : 7
8. Sup. p : 8
8. Sup. p : 8
8. Sup. p : 8
8. Sup. p : 8
8. Sup. p : 8
8. Sup. p : 9
8. Sup. p : 9
8. Sup. p : 9
8. Sup. p : 9
8. Sup. p : 9
8. Sup. p : 10
8. Sup. p : 10
8. Sup. p : 10
8. Sup. p : 11
8. Sup. p : 11
8. Sup. p : 11
8. Sup. p : 11
8. Sup. p : 12
8. Sup. p : 12
8. Sup. p : 13
BALKU, ch,c, (2012) by Medya - A Drop Of Love
LISOWSKA, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Acoustıc
FREE HAPPY, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Ad Victoriam (IRE)
LIFE ANGEL, b,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Adatiya (IRE)
DIKE, b,f, (2012) by Scarface - Adau
PRINCESSE ELYA, b,f, (2012) by Gaffar - Adel
NOT FINISHED YET, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Adel Bihili
FLYING BEAUTIFUL, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Afadli
BRITISHGIRL, gr,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Afto (USA)
BİHTERCAN, b,f, (2012) by Emirim - Ajnur
AYIKÖZ AYDIN, ch,c, (2012) by Always A Classic (CAN) - Akbalıklı Sıla
ARMONICA, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Akodgüzeli
SANTA CLARA, b,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Aksel
LEA, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Alangoya
ALBEN, b,c, (2012) by Montjeu (IRE) - Alayel
FREDONIA, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Alberıca
ODE TO JOY, ch,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Alexıa
AMARELISE, b,f, (2012) by Luxor - Alfunun (IRE)
EYE OF THE WIND, ch,c, (2012) by Red Bishop (USA) - All The Bees (IRE)
SEVİLİNKIZI, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Allıanoı
FORCEFULMAN, b,c, (2012) by Desert Sound (IRE) - Almelek
ESNAZLI, ch,f, (2012) by West By West (USA) - Alsevin
TAY BİKE, b,f, (2012) by Kaneko - Altin Bike (USA)
ODYSSEY, ch,c, (2012) by Caperena - Always Joy
LADY KRUSEVAC, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Always Sunny
ALWAYS FAST, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Always The Fırst
KRAL AMED, gr,c, (2012) by Luxor - Amasis
PRINCESS SİLİVRİ, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Amasra
GALATASULTANI, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Amatıs
FOREST RUNNER, b,c, (2012) by Kaneko - Ameena (USA)
NATIONAL, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Ana Kraliçe
GLAMOUR, b,f, (2012) by Kaneko - Anabelle
MY LEGEND, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Ancestor
GÖLCÜKLÜ, b,c, (2012) by Sri Pekan (USA) - Angela
DIAMOND FLAME, ch,f, (2012) by Luxor - Anka Kuşu
SOMPTUEUSE, b,f, (2012) by Dehere (USA) - Anna
KAYLAKIZ, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Another Legend
LANNISTER, b,c, (2012) by Kaneko - Anyela
BABY MOON, ch,f, (2012) by Fernando - Aosta
LA RELANCE, ch,f, (2012) by Luxor - Apple Blossom
MY CAPRICE, ch,f, (2012) by Tabasco - Apsuva
BROWN ARABY, b,f, (2012) by Big Brown (USA) - Araby (USA)
SPECIAL SWORD, ch,f, (2012) by Kaneko - Arc En Cıel
CLERICUZIO, b,c, (2012) by Scarface - Arıa
TRUSTME EMRE, ch,f, (2012) by Tabasco - Arife
AKINŞAH, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Arsuz
SON ŞANS, b,f, (2012) by Al's Theatre (USA) - Arwa
ŞALT APAY, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Aryam
FALEZ, b,c, (2012) by Sri Pekan (USA) - Asarte
AZURE, b,f, (2012) by Scarface - Asi Baby
MILANESE, b,f, (2012) by Perfect Storm - Atto
ROMANESCA, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Autumn Ridge (USA)
DREJAN, b,c, (2012) by Topor - Aysız Gecem
189
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 13
8. Sup. p : 13
8. Sup. p : 13
8. Sup. p : 14
8. Sup. p : 14
8. Sup. p : 14
8. Sup. p : 15
8. Sup. p : 15
8. Sup. p : 15
8. Sup. p : 16
8. Sup. p : 16
8. Sup. p : 16
8. Sup. p : 17
8. Sup. p : 17
8. Sup. p : 18
8. Sup. p : 18
8. Sup. p : 19
8. Sup. p : 19
8. Sup. p : 19
8. Sup. p : 19
8. Sup. p : 20
8. Sup. p : 20
8. Sup. p : 20
8. Sup. p : 20
8. Sup. p : 20
8. Sup. p : 20
8. Sup. p : 21
8. Sup. p : 21
8. Sup. p : 21
8. Sup. p : 21
8. Sup. p : 21
8. Sup. p : 21
8. Sup. p : 22
8. Sup. p : 22
8. Sup. p : 22
8. Sup. p : 22
8. Sup. p : 22
8. Sup. p : 23
8. Sup. p : 23
8. Sup. p : 24
8. Sup. p : 24
8. Sup. p : 24
8. Sup. p : 25
8. Sup. p : 25
8. Sup. p : 26
8. Sup. p : 26
8. Sup. p : 26
8. Sup. p : 26
8. Sup. p : 27
8. Sup. p : 27
8. Sup. p : 27
8. Sup. p : 27
8. Sup. p : 28
8. Sup. p : 28
ALTIFEN, ch,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Ayva Sarı
NECROMACER, b,c, (2012) by Karabeyhan (GB) - Azucar Moreno
KYOSHI, ch,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Azumi
ZEYZEY, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Babasınınkızı
SERAPUS, ch,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Bade
WARRIOR STAR, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Badelal
MI VIDA, b,f, (2012) by Kaneko - Balik Pearls (GB)
MAMBO ITALIANO, ch,f, (2012) by Okawango (USA) - Balliamo (IRE)
PRIZMA, b,f, (2012) by West By West (USA) - Bartoya
DIVINE LOVE, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Başak Sultan
BAŞROL, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Baştacı
ÇEPNİHAN, b,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Beautiful Noise (GB)
BABACAN, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Beelıne
STAR HOPE, b,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Belit
DOKTOR VOLKAN, ch,c, (2012) by Grand Ekinoks - Ben-U-Sen
BAYBAŞKAN, b,c, (2012) by Flıer's Fantasy - Best Queen
BLACK ZEN, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Beşi Bir Yerde
GRIZABELLA, ch,f, (2012) by Dehere (USA) - Betik
DIZZY, ch,c, (2012) by Always A Classic (CAN) - Beyaz Gelincik
YAHYALI RÜZGARI, ch,f, (2012) by Gölgeyele - Bin Gül
BALLIKAYA, ch,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Bin Umut
TOROSLAR, ch,f, (2012) by Luxor - Bir Daha
MİRAÇHAN, ch,c, (2012) by Mountain Cat (USA) - Bir Güzel
HURİSULTAN, b,f, (2012) by Luxor - Birsen Hanım
AIR BOLD, b,f, (2012) by West By West (USA) - Black Baby
NOW IT TIME, b,c, (2012) by Drop Of The Flower - Black Ram
AYAK İZİ, gr,f, (2012) by Kıng Zeus - Blue Ice
VIVA SHA, b,f, (2012) by Perfect Storm - Blue Lady
KOREK, gr,c, (2012) by Pioneerof The Nile (USA) - Bluebird Day (IRE)
WAKANDA, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Blushing Doe (USA)
CAESARS, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Bon Voyage
TARGET PEKAN, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Bona Dea (IRE)
BIÇKIN BEY, gr,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Bond Princess (USA)
BORDONARO, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Book Report (USA)
NAZLI STAR, ch,f, (2012) by All The Good (IRE) - Borders Belle (IRE)
SUHULET, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Bribiscuit (USA)
TEK ÇİÇEK, b,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Brıde Maıd
MISS LINDER, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Budapest (GER)
BURANO KIZI, b,f, (2012) by Kaneko - Burano
BADIŞIN TAYFASI, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Büşra
LADY RIVER, b,f, (2012) by Muratcan - Cadı Ülker
RİMİNİ, b,f, (2012) by Shınıng Wolf - Cadika
ITS TIME TO SEA, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Candy Cove (GB)
FAVORİ, b,c, (2012) by Mali - Caprice Love (IRE)
SAVOIA, gr,f, (2012) by Dehere (USA) - Cardenas
BY PELLO, b,c, (2012) by Out Of Control - Carla
MALABAR, b,c, (2012) by Sports Hero (USA) - Carpentarıa
UNLUCKY STAR, gr,f, (2012) by Cuvee (USA) - Casa Del Batlle (IRE)
WIN LADY CAT, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Cat's Cola
OCIUS, gr,c, (2012) by Divine Light (JPN) - Cat Walk
EDUL, b,f, (2012) by Arsenıc - Ceka Dancer (IRE)
EMPIRE SON, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Cemre
NEVER FORGET, ch,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Chamomıle
CHARMING STORM, b,c, (2012) by Kaneko - Charming Dream (IRE)
190
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 28
8. Sup. p : 28
8. Sup. p : 28
8. Sup. p : 28
8. Sup. p : 29
8. Sup. p : 29
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 30
8. Sup. p : 31
8. Sup. p : 31
8. Sup. p : 31
8. Sup. p : 31
8. Sup. p : 31
8. Sup. p : 32
8. Sup. p : 32
8. Sup. p : 32
8. Sup. p : 33
8. Sup. p : 33
8. Sup. p : 33
8. Sup. p : 34
8. Sup. p : 34
8. Sup. p : 34
8. Sup. p : 34
8. Sup. p : 34
8. Sup. p : 34
8. Sup. p : 35
8. Sup. p : 35
8. Sup. p : 35
8. Sup. p : 35
8. Sup. p : 36
8. Sup. p : 36
8. Sup. p : 36
8. Sup. p : 36
8. Sup. p : 37
8. Sup. p : 37
8. Sup. p : 37
8. Sup. p : 38
8. Sup. p : 38
8. Sup. p : 38
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 39
8. Sup. p : 40
8. Sup. p : 40
8. Sup. p : 40
ASİLBEY, ch,c, (2012) by Flying Boy (IRE) - Charon
TOKYO VENTURE, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Chatila (USA)
İNEBOLU GÜLÜ, b,f, (2012) by Carıbou - Cherry Flower
FLYING BLACK, b,c, (2012) by Avangard (IRE) - Cherry Red (USA)
HEPER, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Chestnut
GOWANGO, b,c, (2012) by Okawango (USA) - Chıpıe
SAINT TROPEZ, b,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Come Alone
KARAYAZMALI, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Commedia Dell'arte (IRE)
CONTROLLABLE, b,f, (2012) by Al's Theatre (USA) - Committal (USA)
LADY CANDY, b,f, (2012) by Candy Ride (ARG) - Common Hope (USA)
HOLLY HOLIDAY, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Concorde Kiss (USA)
GRAND COURAGE, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Concordia (HUN)
YES OF AFRIKA, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Confıdence
CRESTINA, b,f, (2012) by Luxor - Cordoba
FIERY ANGEL, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Cosset
EL CALAFATE, ch,f, (2012) by Doctor Dino (FR) - Croquet (USA)
PRENSES PARTHENIOS, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Cruella
RISING STEEL, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Cut Clear (GB)
STROMA CORAL, ch,c, (2012) by Kaneko - Cücen
MISIS, ch,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Çamur
DARONBEY, ch,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Çiftöz
YALINFİLİZ, ch,f, (2012) by Cuvee (USA) - Çöl Kuşu
WISH DREAM, b,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Dame De Sion (IRE)
MISS ZEYNEP, b,f, (2012) by Luxor - Dance School (GB)
MAKTAYMAN, b,c, (2012) by Kaneko - Dancing Diamonds (GB)
STRIKE THE SWORD, ch,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Daphne's Love
EDGARDO, ch,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Daraby (USA)
WHITE DROP, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Darga
ASPORÇA, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Darker
HURACAN, b,c, (2012) by Cape Cross (IRE) - Dawn Raid (IRE)
POWER SURPRISE, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Dawn Surprise (USA)
ZERDENAZ, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Deer Hunter
GÖZDENİZ, b,f, (2012) by Akindayim (IRE) - Değirmendereliemre
CALYPSO SEA, b,f, (2012) by Dehere (USA) - Denizim
STRONG SHUTTLE, ch,f, (2012) by Kaneko - Did U Miss Me (USA)
BADIŞIN KIZI, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Dıe Wılde
SERÇE, b,f, (2012) by Kaneko - Dıstant Gırl
DISTANT HERO, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Dıstant Tıme
HORUS, b,c, (2012) by Luxor - Dinemis
TEKTAŞIM, b,f, (2012) by Banknote (GB) - Dominant
SELFIE, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Dorında
FIRST NIGHT FEVER, b,f, (2012) by Thewayyouare (USA) - Dossier (GB)
SANTINO, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Drama Club (IRE)
DAUGAVA, ch,f, (2012) by Luxor - Drama Queen
ELPIS, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Duomo
COLENELS RING, b,c, (2012) by West By West (USA) - Durham Dancer (GB)
LITTLE BIRD, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Duygu Ece
ATAŞTACUS, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Dynamare
CLEAR ALL, b,c, (2012) by Doğu (FR) - Eagle Cap
EAST CLAW, ch,f, (2012) by Doğu (FR) - Eagle Claw
SÜPRİZ AŞK, b,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Eagle Feathers (GB)
DIVINE SOCIETY, b,c, (2012) by Divine Light (JPN) - Eastern Society (IRE)
RIVER OF STARS, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Ebruş
ALİEFE, ch,c, (2012) by Win River Win (USA) - Edessa
191
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 40
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 41
8. Sup. p : 42
8. Sup. p : 43
8. Sup. p : 43
8. Sup. p : 43
8. Sup. p : 43
8. Sup. p : 43
8. Sup. p : 43
8. Sup. p : 44
8. Sup. p : 44
8. Sup. p : 44
8. Sup. p : 44
8. Sup. p : 44
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 45
8. Sup. p : 46
8. Sup. p : 46
8. Sup. p : 47
8. Sup. p : 47
8. Sup. p : 47
8. Sup. p : 47
8. Sup. p : 47
8. Sup. p : 48
8. Sup. p : 48
8. Sup. p : 48
8. Sup. p : 48
8. Sup. p : 48
8. Sup. p : 48
8. Sup. p : 49
8. Sup. p : 49
8. Sup. p : 49
8. Sup. p : 49
8. Sup. p : 49
8. Sup. p : 49
8. Sup. p : 50
8. Sup. p : 50
8. Sup. p : 50
8. Sup. p : 51
8. Sup. p : 51
8. Sup. p : 51
BLUE, b,c, (2012) by Grand Ekinoks - Ekınoks Code
NATALMA FIRE, b,f, (2012) by Fire To Fire (IRE) - Ekınoks Natalma
AYSELTAY, ch,f, (2012) by Grand Ekinoks - Ekınoks West
KIRMIZILI KIZ, ch,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Ela Kori Mu (GB)
ELASTORM, b,f, (2012) by Perfect Storm - Eladeniz
BIANCOMONTANA, ch,c, (2012) by Kaneko - Elıte Gırl
MERİSEDEF, b,f, (2012) by Intense Focus (USA) - Elizabethan Age (FR)
FORTE, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Elle Diva (GER)
DIAMOND CUTTER, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Elmas Kız
YOUR TIME, b,c, (2012) by Pressing (IRE) - Emerald
PRINCE OF BROTHERS, b,c, (2012) by Sri Pekan (USA) - Engagement (GB)
GIFTED SISTER, b,f, (2012) by Kaneko - Enhance (GB)
REUNION, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Erbike
MADAM ODİL, b,f, (2012) by My Bolt - Erdemay
ALTINGÜL, b,f, (2012) by Luxor - Erengül
SİVA MONTANA, b,f, (2012) by Tony Montana - Esentay
ABILITY, ch,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Esrahanim (IRE)
TUHUKIZI, ch,f, (2012) by Moon Khan - Estelya
COELACANTHE, ch,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Eva
ŞEBBOY, gr,f, (2012) by Derviş - Evenıng Star
BABA LEFTER, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Excuseme
TEK BU, ch,f, (2012) by Mummy's Love - Exeptıon
BLAZE OF GLORY, b,f, (2012) by Luxor - Exeter
OGHUZ, b,c, (2012) by Montjeu (IRE) - Explosıve
THE CHOSEN ONE, b,f, (2012) by Mummy's Love - Eye Of The Tıger
SCHTERNE, b,f, (2012) by All For Osman - Eyrıe
KUPA ASI, ch,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Eyşa
SNOW PRINCESS, b,f, (2012) by Luxor - Ezra
SULTANS AND KINGS, ch,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Faerıe Fıre
KİŞKENE APAKAY, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Fairwuala (IRE)
SURUÇLU ZENAN, b,f, (2012) by Scarface - Fantastıc Mıstress
AYNUR, b,f, (2012) by Flying Boy (IRE) - Fast Spartan (USA)
WHITE CORAL, gr,c, (2012) by Kaneko - Fıgo Star
MISTER STORM, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Fine Time Lucille (USA)
ABELARD, b,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Fıone
IMPOSSIBLE LOVE, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Fıre Of Freedom
ASİL SOYLUM, b,f, (2012) by Desert Sound (IRE) - First Princess (IRE)
LEZZAZ, ch,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - First Time Affair (USA)
GÜRKANEFE, ch,c, (2012) by Win River Win (USA) - Firtina Kiz (IRE)
YEKTANE, b,f, (2012) by Kizilmurat (IRE) - Filizim
AKÇATEPE, b,c, (2012) by Derviş - Fiyan
FABIOLA, b,f, (2012) by Banknote (GB) - Florance (GER)
RYAN AREL, ch,c, (2012) by Goldat (GB) - Flyıng Guıtar
ANNESE, b,f, (2012) by Okawango (USA) - For You
AMAZING LOVE, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Forested (USA)
CASPIAN, b,c, (2012) by Divine Light (JPN) - Fors
GRAND AMOUR, b,f, (2012) by Bekmezbey - Fortıs
RIO CIRCLE, ch,c, (2012) by Kaneko - Four By Four
MARKIR, b,c, (2012) by Luxor - Franco Desıre
SWASH BUCKLER, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Free Speed
KARAKUTU, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Free Trade
WINTER FLOWER, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Gaia Bronswick (GB)
RACE THE WIND, ch,f, (2012) by Cuvee (USA) - Galetea
KING BOY, ch,c, (2012) by Always A Classic (CAN) - Gambıtanın Kızı
192
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 51
8. Sup. p : 51
8. Sup. p : 51
8. Sup. p : 52
8. Sup. p : 52
8. Sup. p : 52
8. Sup. p : 52
8. Sup. p : 53
8. Sup. p : 53
8. Sup. p : 53
8. Sup. p : 53
8. Sup. p : 54
8. Sup. p : 54
8. Sup. p : 54
8. Sup. p : 54
8. Sup. p : 54
8. Sup. p : 55
8. Sup. p : 55
8. Sup. p : 55
8. Sup. p : 55
8. Sup. p : 55
8. Sup. p : 56
8. Sup. p : 56
8. Sup. p : 56
8. Sup. p : 57
8. Sup. p : 57
8. Sup. p : 57
8. Sup. p : 57
8. Sup. p : 57
8. Sup. p : 58
8. Sup. p : 58
8. Sup. p : 58
8. Sup. p : 58
8. Sup. p : 59
8. Sup. p : 59
8. Sup. p : 60
8. Sup. p : 60
8. Sup. p : 60
8. Sup. p : 60
8. Sup. p : 60
8. Sup. p : 60
8. Sup. p : 61
8. Sup. p : 61
8. Sup. p : 61
8. Sup. p : 61
8. Sup. p : 62
8. Sup. p : 62
8. Sup. p : 62
8. Sup. p : 62
8. Sup. p : 63
8. Sup. p : 63
8. Sup. p : 63
8. Sup. p : 64
8. Sup. p : 64
GASPERINI, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Gascogne (CAN)
MY FIRST LADY, ch,f, (2012) by Tabasco - Geısha
LİMA, b,f, (2012) by Ocean Crest (USA) - Gelsomino (IRE)
BRAVE APTE, b,f, (2012) by Yeats (IRE) - Gifted Apakay (USA)
YALPAGAN, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Gımme Hope Joanna
WHITE HEART, b,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Gırl Aten
BELIVE, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Gırlıe
GIRL ON FIRE, b,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Glasheen (USA)
MY BAŞKAN, b,c, (2012) by Luxor - Glorıa
PRENSES BAUBA, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Gogga
SUPER STEP, b,c, (2012) by Perfect Storm - Gold Tulıp
KIZIM TUANA, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Golden Gal
KETENCELİ, b,c, (2012) by Luxor - Golden Lıght
NAZKO, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Golden Mayores
GOLDEN FOOT, b,c, (2012) by Pressing (IRE) - Golden Rock
GOLD CHANCE, ch,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Goldrush (FR)
VICTORY SUN, ch,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Good Tıme Gırl
GOD PLEASE, ch,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Gönül Alan
RÜZGARI GEÇEN, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Gözde Sultan
ŞEBNUR, b,f, (2012) by Derviş - Göztepeci
ETHRA, b,f, (2012) by Scarface - Gradiva (USA)
ESKİ TOPRAK, ch,c, (2012) by Strike The Gold (USA) - Grecian Grail (IRE)
ZİRVE CAN, b,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Green Flag
TAVŞAN BILLY, gr,c, (2012) by Şafak II - Grey Rabbıt
GOLD SPEAR, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Gülizar
GOLD SILVER, b,c, (2012) by Mountain Cat (USA) - Gülnal
SON BEKMEZ, b,c, (2012) by Bekmezbey - Gülnihal
SALNAZAR, b,c, (2012) by Kaneko - Gülru (IRE)
URALINOĞLU, b,c, (2012) by Luxor - Gülşah Hanım
KIZIMASLI, b,f, (2012) by Akindayim (IRE) - Gülüm Sultan (IRE)
PAKYAVUZ, gr,c, (2012) by Eryavuz - Gümele
MISS TURKEY, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Gürfidan
ZEYBEK KIZI, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Güzihala
İHTİYAR, b,c, (2012) by Tagula (IRE) - Haf (IRE)
GÖKTUNA, b,c, (2012) by Okawango (USA) - Halayık
GOOD HEARTED, b,c, (2012) by Kaneko - Hande Sultan
KEVSER SULTAN, b,f, (2012) by Fantastic Fellow (USA) - Hanis Kızı
RED HOOK, b,f, (2012) by Unaccounted For (USA) - Hanoveria (USA)
TUHU AĞA, b,c, (2012) by Tuhu Dayı - Hapiy
NARMADA, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Hapry Mare
PATRICIA FORCE, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Haspa
NUMERO UNO, b,c, (2012) by Mr Sidney (USA) - Hathenia (FR)
SURUÇLU KADİRAĞA, ch,c, (2012) by Cuvee (USA) - Hayatım Roman
FAIR STORM, b,f, (2012) by Unaccounted For (USA) - Hayriye
GRAVESEND, b,c, (2012) by Okawango (USA) - Helderberg (USA)
MISTER STRONG, b,c, (2012) by Dilum (USA) - Helloimustbegoing (USA)
SIGNOR VENTO, b,c, (2012) by Luxor - Hernando Kızı
GREENPOINT, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Hescapade (FR)
WIND OF KEPEZ, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Hıgh Class
BY MYSELF, b,f, (2012) by Perfect Storm - High Contrast (USA)
KANIK, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Hıgh Hope
POTENTIAL DANGER, b,f, (2012) by Ocean Crest (USA) - High Potential (USA)
UÇAN HİSAR, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Hisarım
HOMEROS, ch,c, (2012) by Trapper - Hivda
193
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 64
8. Sup. p : 65
8. Sup. p : 65
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 66
8. Sup. p : 67
8. Sup. p : 67
8. Sup. p : 67
8. Sup. p : 67
8. Sup. p : 67
8. Sup. p : 68
8. Sup. p : 68
8. Sup. p : 68
8. Sup. p : 68
8. Sup. p : 68
8. Sup. p : 68
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 69
8. Sup. p : 70
8. Sup. p : 70
8. Sup. p : 70
8. Sup. p : 70
8. Sup. p : 71
8. Sup. p : 71
8. Sup. p : 72
8. Sup. p : 72
8. Sup. p : 73
8. Sup. p : 73
8. Sup. p : 73
8. Sup. p : 74
8. Sup. p : 74
8. Sup. p : 74
8. Sup. p : 74
8. Sup. p : 74
8. Sup. p : 75
8. Sup. p : 75
8. Sup. p : 75
8. Sup. p : 75
8. Sup. p : 75
8. Sup. p : 76
8. Sup. p : 76
8. Sup. p : 76
8. Sup. p : 76
HARD STONE, b,c, (2012) by Red Bishop (USA) - Honesty (IRE)
EASTERN PROMISE, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Indestructıble
GELEG SIPAS, ch,f, (2012) by Medya - Indian Goddess (IRE)
BABA GÜR, b,c, (2012) by Sri Pekan (USA) - Isle Of Palms (IRE)
MIAMI BEACH, b,f, (2012) by Kaneko - Italian Beach (IRE)
ROYAL ORDER, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Ivy Lodge (IRE)
ICON, ch,f, (2012) by Cuvee (USA) - Izadore (IRE)
MAYSAPERA, b,f, (2012) by Lion Heart (USA) - İhsan Sultan
QUEEN OF KHALKEDON, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - İhsansultanın Kızı
HESTIA, b,f, (2012) by Golden Sun - İmaj
JACK THE RIPPER, b,c, (2012) by Win River Win (USA) - İndo
KANTOR, ch,c, (2012) by Indigo Red (GB) - İsmetinkızı
NESLİMİZ, b,f, (2012) by Eryavuz - Jade
GÜRSOY, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Jamaica Affair (USA)
FORTUNATE, b,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Jammıng's Beauty
GÜRÜN GÜLÜ, b,f, (2012) by Carıbou - Jerıje
HELI GOLD, b,f, (2012) by Out Of Control - Jewel On The Nile (IRE)
POR FAVOR, b,c, (2012) by Perfect Storm - Jımbılba
DEMİR YUMRUK, ch,c, (2012) by Always A Classic (CAN) - Jineps
FEDELE, b,c, (2012) by Kurtaran (IRE) - Johnny And Clyde (USA)
TURKISH STYLE, b,f, (2012) by Perfect Storm - Joy Rıde
ASEL, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Juanita (GB)
LADY MIRANDA, b,f, (2012) by Sharp Humor (USA) - Jule Of Success (USA)
MİNALHAN, ch,c, (2012) by Perfect Storm - Jumaırah
ADASTRALINA, ch,f, (2012) by Ocean Crest (USA) - Just A Promise (FR)
DİLBAR, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Just Add Oats (USA)
YAMANSOY, b,c, (2012) by Win River Win (USA) - Kaceri
ONE STAR, b,f, (2012) by Dehere (USA) - Kafkafe
SPUNKY, b,c, (2012) by Velociraptor (GB) - Kalanisim
IM JULI, ch,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Kamile Sultan
BABACIM, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Kara Elmas
BELIVE IN MIRACLES, b,c, (2012) by Luxor - Karasevda
ORADINARIO, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Karatutkum
NURTOPU, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Karbonel
KAR LEOPARI, b,f, (2012) by Kaneko - Karuma
YEŞİLLİ BEY, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Kısas
EYŞANCAN, ch,f, (2012) by Emirim - Kıss And Say Bye
PERFECTUS, b,c, (2012) by Okawango (USA) - Kibar Hanım
REX RAY, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Kitara
PAVORE, b,f, (2012) by Golden Sun - Kokoş
SOLDANUS, b,f, (2012) by Out Of Control - Komara
SOĞUKKANLI, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Kortay (USA)
KLEINER KIND, b,c, (2012) by Velociraptor (GB) - Kraliçe Kızı
SUATIN KIZI, b,f, (2012) by West By West (USA) - Kutupyıldızı
RIVER FALLS, b,f, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Kuzey Rüzgarı
RÜZGAR BEY, b,c, (2012) by Indigo Red (GB) - Küçükaslıkız
ZEFİR, b,c, (2012) by Pressing (IRE) - L'orpheline (FR)
ARSEN LUPEN, gr,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - La Bamboocha (IRE)
DRACARYS, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - La Colıta
SHOW ALLPOWER, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - La Turque (IRE)
ALDEMKAN, b,c, (2012) by Fernando - La Vıta E Bella
İNCİR ÇEKİRDEĞİM, b,f, (2012) by Unaccounted For (USA) - Labetera (GB)
TAMBORA, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Lady Elemis
LADY LAURA, ch,f, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Lady Fi
194
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 76
8. Sup. p : 77
8. Sup. p : 77
8. Sup. p : 78
8. Sup. p : 78
8. Sup. p : 78
8. Sup. p : 78
8. Sup. p : 79
8. Sup. p : 79
8. Sup. p : 79
8. Sup. p : 79
8. Sup. p : 79
8. Sup. p : 79
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 80
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 81
8. Sup. p : 82
8. Sup. p : 82
8. Sup. p : 82
8. Sup. p : 82
8. Sup. p : 82
8. Sup. p : 83
8. Sup. p : 83
8. Sup. p : 83
8. Sup. p : 84
8. Sup. p : 84
8. Sup. p : 84
8. Sup. p : 84
8. Sup. p : 84
8. Sup. p : 85
8. Sup. p : 85
8. Sup. p : 85
8. Sup. p : 85
8. Sup. p : 86
8. Sup. p : 86
8. Sup. p : 86
8. Sup. p : 86
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 87
İREMSULTAN, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Lady Hero
SİMOKİN, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Lady Of Troy (GB)
OLA LAA, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Lady Owington (GB)
DIVINE POWER, b,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Lady Truva
GET AWAY, b,f, (2012) by Bekmezbey - Lady Turk
DİŞİ LEOPAR, b,f, (2012) by Scarface - Lala Musa (GB)
LUCKY WOMEN, b,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Lalıne
MALALA, b,f, (2012) by Dehere (USA) - Lalla Mına
GOOD CURRY, b,c, (2012) by Sharp Humor (USA) - Laud (USA)
SCIROCCO, b,c, (2012) by İzmirli - Le Reve
GORKY PARK, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Leandra
KRALİÇE FATMA, b,f, (2012) by Scarface - Lebi Derya
DELİOĞLAN, b,c, (2012) by Luxor - Leblebi
KILAVUZ HATİCE, b,f, (2012) by Kaneko - Legal Alıen
DIBLANZADE, b,c, (2012) by Maharadcha - Lellow (GB)
CRAZY FOR YOU, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Leontine (GER)
LEGENDARY MEMORY, b,c, (2012) by Arsenıc - Letthe Sunshıne In
PRINCESS NOORA, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Leylim
WONDERFUL LIFE, b,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Lıfechaın
ALDERAN, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Light Fantastic (GB)
ZORDERİN, b,f, (2012) by Perfect Storm - Lılıbet
CLARIS, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Lılya Ekınoks
GELİNEFE, b,f, (2012) by Topor - Limanda (IRE)
ROYAL ASCOT, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Limyra (IRE)
MELIORA, ch,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Lion Dance (IRE)
EL PASO, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Lisa M (USA)
KÜLHAN, ch,c, (2012) by Lando (GER) - Little Movie Star (GB)
AVIL, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Lina
OZAN SAMİ, b,c, (2012) by Kaneko - Lissey
OHRID PEARL, ch,f, (2012) by Dutch Art (GB) - Lobby Card (USA)
MY NUMBER TWO, b,c, (2012) by Kaneko - Loch Diamond (GB)
FAIR LINE, b,c, (2012) by Marlin (USA) - Lone Look (GB)
ALKANHAN, b,c, (2012) by Kaneko - Lost Control
PLAYFELLOW, b,c, (2012) by Dilum (USA) - Love And Adventure (USA)
BLAZE OF LIGHT, b,c, (2012) by Cuvee (USA) - Lovely Blaze
LOVELY PRENS, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Lovely Doyoun
AKŞAM SEFASI, b,f, (2012) by Fancymera - Lucky Charms
MERIDYA, ch,f, (2012) by Luxor - Luçe
OTTONE, b,c, (2012) by Oratorio (IRE) - Madam Homberg (IRE)
HAVAR, b,f, (2012) by El Corredor (USA) - Madame Castelo (BRZ)
MY BOMBARDMENT, b,c, (2012) by Intikhab (USA) - Madrigale (GB)
WESTERN POWER, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Mae West
ACHTUNG BABY, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Majestıc Gırl
RED QUEEN, ch,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Majestıc Lass
TANZER, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Make Me Smıle
PASIFIC OCEAN, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Mamma Mıa
RAIN DROP, b,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Manılatay
BORHAN, b,c, (2012) by Golden Sun - Mannora (GB)
IMMORTAL SON, b,c, (2012) by Okawango (USA) - Marain (IRE)
PERİSU, b,f, (2012) by Kizilmurat (IRE) - Marıa Ceny
MISTER POWER, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Maria Delfina (IRE)
TONO NEGRO, b,c, (2012) by Perfect Storm - Marıca
RECEP BEY, b,c, (2012) by Perfect Storm - Marikula
KISÇE, gr,f, (2012) by Guşav - Marjınal
195
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 87
8. Sup. p : 88
8. Sup. p : 88
8. Sup. p : 88
8. Sup. p : 88
8. Sup. p : 88
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 89
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 90
8. Sup. p : 91
8. Sup. p : 91
8. Sup. p : 91
8. Sup. p : 91
8. Sup. p : 92
8. Sup. p : 92
8. Sup. p : 92
8. Sup. p : 92
8. Sup. p : 92
8. Sup. p : 92
8. Sup. p : 93
8. Sup. p : 93
8. Sup. p : 93
8. Sup. p : 93
8. Sup. p : 93
8. Sup. p : 94
8. Sup. p : 94
8. Sup. p : 94
8. Sup. p : 94
8. Sup. p : 94
8. Sup. p : 95
8. Sup. p : 95
8. Sup. p : 95
8. Sup. p : 95
8. Sup. p : 95
8. Sup. p : 96
8. Sup. p : 96
8. Sup. p : 97
WHISTLE, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Marla
KARAMAZOF, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Marlın Ekınoks
ÇAR BRUSK, b,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Marquıse
AŞAR, b,c, (2012) by Kaneko - Marseıllaıse
LA FOLLIA, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Mary Kies (USA)
UĞURDAYI, b,c, (2012) by Shınıng Wolf - Mashly
MBAMBA, ch,c, (2012) by Luxor - Master Plan
BIG TIGER, b,c, (2012) by Mummy's Love - Mavisu
MUHABBET, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Maxsi (USA)
YALINEFE, b,c, (2012) by West By West (USA) - Mechanıc Gırl
LULA ROSSA, b,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Medora Leigh (USA)
EMİREFE, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Mektepli (GB)
GLOBAL POWER, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Melodıc Mıstress
HOLD THAT MELODY, b,f, (2012) by Marlin (USA) - Melody Of The Wınd
SATINKA, b,f, (2012) by Sakhee's Secret (GB) - Memory And Magic (USA)
YABAN EMRE, ch,c, (2012) by Oğlumemre - Mengenli Kız
QUICK RATE, gr,c, (2012) by Exchange Rate (USA) - Merryland Missy (USA)
JANO GRANDE, b,c, (2012) by Ultramar - Mıa Brunı
LA SOLISTA, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Mıdnıght Angel
FERMANBEY, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Midnight Cafe (IRE)
PIN UP, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Milesime (USA)
KRYPTO GIRL, b,f, (2012) by Velociraptor (GB) - Minden (IRE)
BELLA, b,f, (2012) by Fernando - Mırabella
RETURNED, b,f, (2012) by Velociraptor (GB) - Mısawa
ALWAYS REMEMBER, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Mıss Akdoğan
DIABLO THIN, b,f, (2012) by Sports Hero (USA) - Mıss Brahms
KUMPAS, b,c, (2012) by Türcosel - Mıss Cat
DANGEROUS TEACHER, b,f, (2012) by Akindayim (IRE) - Mıss Danger
HEALER GIRL, b,f, (2012) by Topor - Miss Ekinoks (GB)
GASTEMENA, ch,f, (2012) by Perfect Storm - Mıss Frısky
PLAYER, ch,c, (2012) by Luxor - Mıss Lady
LEFKELİ, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Mıss Lara
PAIX, b,c, (2012) by Oratorio (IRE) - Miss Lopez (IRE)
GALLOPING BLISS, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Mıss Mıll
CAVIL VOLANT, b,c, (2012) by Mountain Cat (USA) - Mıss No
BERSİS, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Mıss Partızan
ÜSTAD, ch,c, (2012) by Kaneko - Miss Susie Q (USA)
RAIN MAN, ch,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Mıstress Purple
ZU HAT, b,c, (2012) by Kaneko - Mitraillette (USA)
MILONGA, ch,f, (2012) by Ocean Crest (USA) - Mikado
KINGS SHADOW, b,c, (2012) by Cuvee (USA) - Mindari
ÖMERBABA, b,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Minella
KASAP FARİZ, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Mohıto
ANAVARZA, ch,f, (2012) by Unaccounted For (USA) - Momentum
WAVE RUNNER, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Monday Morning (IRE)
FUBSY, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Monjal
BRITISH CHANNEL, ch,f, (2012) by English Channel (USA) - Moonstep (USA)
FIRST EMPIRE, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Moonşerose
PROFITABLE, b,c, (2012) by Yavuz Star - Moontan (IRE)
ÖRÜMCEK ADAM, b,c, (2012) by Grand Ekinoks - Morris Code (USA)
LION STORM, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Mountaın Storm
PRINCESS FIONA, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Muwajaha (GB)
WON CALM, b,c, (2012) by Red Bishop (USA) - Münevver Hanım
SOLI SOL SOLI, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - My Cellıst
196
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 97
8. Sup. p : 97
8. Sup. p : 97
8. Sup. p : 98
8. Sup. p : 98
8. Sup. p : 98
8. Sup. p : 98
8. Sup. p : 98
8. Sup. p : 99
8. Sup. p : 99
8. Sup. p : 99
8. Sup. p : 99
8. Sup. p : 99
8. Sup. p : 100
8. Sup. p : 100
8. Sup. p : 100
8. Sup. p : 100
8. Sup. p : 100
8. Sup. p : 101
8. Sup. p : 101
8. Sup. p : 101
8. Sup. p : 101
8. Sup. p : 102
8. Sup. p : 102
8. Sup. p : 102
8. Sup. p : 102
8. Sup. p : 102
8. Sup. p : 103
8. Sup. p : 103
8. Sup. p : 103
8. Sup. p : 103
8. Sup. p : 104
8. Sup. p : 104
8. Sup. p : 104
8. Sup. p : 104
8. Sup. p : 104
8. Sup. p : 105
8. Sup. p : 105
8. Sup. p : 105
8. Sup. p : 106
8. Sup. p : 106
8. Sup. p : 106
8. Sup. p : 106
8. Sup. p : 106
8. Sup. p : 106
8. Sup. p : 107
8. Sup. p : 107
8. Sup. p : 107
8. Sup. p : 107
8. Sup. p : 107
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
ŞERARE, b,f, (2012) by Islambol - My Fırst Love
ÇİKOK GELİNİ, b,f, (2012) by Scarface - My Gold Gırl
SNOW, b,f, (2012) by Velociraptor (GB) - My Joba
MY ECHO, b,f, (2012) by All For Osman - My Wısh
MY SWAN, b,f, (2012) by Yavuzkaya - Mybelle
PEHLEVİ, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Nagm (USA)
KING BYZAS, b,c, (2012) by Cuvee (USA) - Nalmes
FLORETTE, b,f, (2012) by West By West (USA) - Namrun
SWEET MADAME, b,f, (2012) by Shınıng Wolf - Naomi
ŞİİR GİBİ, b,f, (2012) by Bushranger (IRE) - Narration (IRE)
LADYLUX, b,f, (2012) by Luxor - Natıve Lady
EFZA, b,f, (2012) by Grand Ekinoks - Naughty Gırl
OCEAN LOWER, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Nazluş
BÖRTEÇİNE, b,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Nazo
LASER BOY, b,c, (2012) by Strike The Gold (USA) - Nemo
APRICOT GIRL, ch,f, (2012) by Cuvee (USA) - Nenagh (IRE)
LAVIN, b,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Never Say
WHO IS THAT CHICK, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Never Touch Me
JAKŞİ JİLKI, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Night Maiden (USA)
GOBBLE UP, ch,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Nıghtıngale
GOLDCREST, b,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Nıjınska
AKGÜNAY, b,c, (2012) by Maldıya - Nikita (GB)
ESNAF, b,c, (2012) by Topor - Nıobe
HAN ARDA, b,c, (2012) by Mountain Cat (USA) - Nıttedas
RIVER BEAUTY, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Nizaly (GB)
GENAROTOR, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Noble Dame
RED RIDDLE, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Nordic Riddle (IRE)
SAHARA SKY, b,f, (2012) by Dehere (USA) - Not A Care (CAN)
CANBERKHAN, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Nuit De Fete (FR)
İZİVAR, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Nuryeşim
ASLANCAN, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Ocean Rose
FİGEN SULTAN, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Ojınskı
KARAKIZ, b,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Oktoru
ABİDİN EFENDİ, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Olıve Gırl
CATCH THE LIGHT, b,c, (2012) by Echo Of Light (GB) - One To Win (IRE)
SPORTING, b,c, (2012) by Cuvee (USA) - Onkrat
CHANDRAKANTA, b,c, (2012) by Rock Hard Ten (USA) - Orange Twilight (USA)
FLATBUSH FIVE, ch,c, (2012) by Shınıng Wolf - Orıental
OTANTİK, gr,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Otaki (IRE)
KEPEZ STORM, b,f, (2012) by Kaneko - Ova Güzeli
BROKEN ARROW, ch,c, (2012) by Always A Classic (CAN) - Over Gırl
AMPHITRITE, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Özbaşak
ZEHRA SU, b,f, (2012) by Golden Sun - Özden Sultan
YOLALAN, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Özdenim
ÖZEN HANIM, ch,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Özennaz
DÜZCEBEYİ, ch,c, (2012) by Moon Khan - Pakize Hala
VARDAR OVASI, ch,c, (2012) by Cuvee (USA) - Pallina (GB)
CESUR DROP, ch,c, (2012) by Drop Of The Flower - Paparazzi
POLGAP, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Paradin
DARK PANTHER, b,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Parisean Love (FR)
GÖLGEN YETER, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Parlakkız
PARTY LOVER, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Part Tıme Lover
FARFİRİŞKO, ch,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Patuşka (IRE)
YOZGATLI, b,c, (2012) by Win River Win (USA) - Pearl
197
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 108
8. Sup. p : 109
8. Sup. p : 109
8. Sup. p : 109
8. Sup. p : 109
8. Sup. p : 109
8. Sup. p : 109
8. Sup. p : 110
8. Sup. p : 110
8. Sup. p : 110
8. Sup. p : 110
8. Sup. p : 110
8. Sup. p : 111
8. Sup. p : 111
8. Sup. p : 111
8. Sup. p : 111
8. Sup. p : 111
8. Sup. p : 112
8. Sup. p : 112
8. Sup. p : 112
8. Sup. p : 112
8. Sup. p : 112
8. Sup. p : 112
8. Sup. p : 113
8. Sup. p : 113
8. Sup. p : 113
8. Sup. p : 114
8. Sup. p : 114
8. Sup. p : 114
8. Sup. p : 114
8. Sup. p : 114
8. Sup. p : 115
8. Sup. p : 115
8. Sup. p : 115
8. Sup. p : 115
8. Sup. p : 115
8. Sup. p : 116
8. Sup. p : 116
8. Sup. p : 116
8. Sup. p : 116
8. Sup. p : 116
8. Sup. p : 116
8. Sup. p : 117
8. Sup. p : 117
8. Sup. p : 117
8. Sup. p : 117
8. Sup. p : 118
8. Sup. p : 118
8. Sup. p : 118
8. Sup. p : 119
İKİDOST, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Pebbledash (GB)
ELAZIĞ, b,c, (2012) by Cuvee (USA) - Pekgüzel
GÖĞDELİ, ch,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Pelinşah
BATON ROUGE, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Pennyghael (UAE)
BURCUNUN KIZI, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Penta (GB)
MAKE A WISH, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Perfect Cırcle
ALGI, b,f, (2012) by Derviş - Perfect Match
AĞVA, ch,c, (2012) by Kıng's Pleasure - Perfect Style
ATLANTIC CITY, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Pergola (GB)
FLUTTERINA, ch,f, (2012) by Lando (GER) - Picturesque (GB)
HANEDANIM, b,c, (2012) by Scarface - Piombo (IRE)
PETERSBURG, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Pinika
RENESME, ch,f, (2012) by Kizilmurat (IRE) - Platanus (IRE)
BRITISH SIANG, b,f, (2012) by Ocean Crest (USA) - Polente
MY LUCKY GIRL, b,f, (2012) by Banknote (GB) - Popcorn
WOLF KHAN, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Porta Delgado (IRE)
NOBLEMAN, b,c, (2012) by Perfect Storm - Prıceless
PRIMONETTA, b,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Prımadonna
HERCULES, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Primelta (GB)
NORTH ROCK, b,c, (2012) by Divine Light (JPN) - Princess Aries (USA)
EROE, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Prıncess Ironarm
MIRACLE BOY, b,c, (2012) by Win River Win (USA) - Prıncess Özden
KEBERLİ SULTANI, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Princess Procla (IRE)
ZEMBİL, gr,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Princess Renesis (IRE)
BE YOUR SELF, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Princess Selen (IRE)
HUMBARA, ch,c, (2012) by Cuvee (USA) - Prıncesse Des Iles
DARK GUARDIAN, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Prıncesse Gulch
GÜRCÜ BEYİ, b,c, (2012) by Goldat (GB) - Quantum
OLGARHAN, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Queen Nala (AUS)
ACE OF SPADES, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Queen Of Spades
POWER OF BROTHERS, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Radıkal Gırl
QUEEN OF BROTHERS, ch,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Radıkal Prenses
KARA MAHMUT, b,c, (2012) by Sports Hero (USA) - Rafia
EGELİ CİGO, b,c, (2012) by Last Legend - Raın Dancer
THE LAST RAJ, b,c, (2012) by Win River Win (USA) - Raj Dancer (USA)
ŞEKİL, gr,f, (2012) by Al's Theatre (USA) - Razarun
RIGHT TIME, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Real Money
ALCHIBA, b,f, (2012) by Archipenko (USA) - Realy Queen (USA)
HOKKABAZ, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Red Bırd
BİNİZET GÜLÜ, b,f, (2012) by Perfect Storm - Red Jacket
POWER OF MANNERS, b,f, (2012) by Sea Hero (USA) - Red Power
GOFOR, ch,c, (2012) by Doğu (FR) - Red Sprıng
GÖZÜİPEK, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Red Whıte
SİDELİ, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Relatively Quiet (IRE)
ISIRGAN, b,f, (2012) by Kazbek (FR) - Relatıves Joy
SHOPAHOLIC, ch,f, (2012) by Kaneko - Remy Red (USA)
KIRMIZI EXPRESS, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Revani
QUEEN OF ES ES, ch,f, (2012) by Okawango (USA) - Revna
DUKE OF YORK, b,c, (2012) by Divine Light (JPN) - Ridafa (IRE)
ROYAL RIGO, b,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Rigorous (USA)
GOLD DIGGER, ch,f, (2012) by Perfect Storm - Rose Bay
KERİM ABİ, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Rosie Dream (GB)
BÜYÜK AĞA, b,c, (2012) by Mountain Cat (USA) - Roxie Hart (IRE)
İLSEN, b,f, (2012) by Doğu (FR) - Royal Pekan
198
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 119
8. Sup. p : 119
8. Sup. p : 119
8. Sup. p : 119
8. Sup. p : 120
8. Sup. p : 120
8. Sup. p : 120
8. Sup. p : 120
8. Sup. p : 120
8. Sup. p : 120
8. Sup. p : 121
8. Sup. p : 121
8. Sup. p : 122
8. Sup. p : 122
8. Sup. p : 122
8. Sup. p : 123
8. Sup. p : 123
8. Sup. p : 123
8. Sup. p : 123
8. Sup. p : 124
8. Sup. p : 124
8. Sup. p : 124
8. Sup. p : 124
8. Sup. p : 124
8. Sup. p : 125
8. Sup. p : 125
8. Sup. p : 126
8. Sup. p : 126
8. Sup. p : 126
8. Sup. p : 126
8. Sup. p : 126
8. Sup. p : 127
8. Sup. p : 127
8. Sup. p : 127
8. Sup. p : 127
8. Sup. p : 127
8. Sup. p : 128
8. Sup. p : 128
8. Sup. p : 128
8. Sup. p : 128
8. Sup. p : 129
8. Sup. p : 129
8. Sup. p : 129
8. Sup. p : 129
8. Sup. p : 129
8. Sup. p : 130
8. Sup. p : 130
8. Sup. p : 130
8. Sup. p : 130
8. Sup. p : 131
8. Sup. p : 131
8. Sup. p : 131
8. Sup. p : 131
8. Sup. p : 131
LAST RUBIO, b,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Rubio
GHIMGHICHE, b,f, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Rumelia
REBEL GIRL, b,f, (2012) by Commoner - Run Baby Run
KALWARIA, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Sabbath (USA)
OTTOMAN SLAP, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Sabin
FUAT AĞA, b,c, (2012) by Pressing (IRE) - Sabire
PIRATE GIRL, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Saçakli (IRE)
LITAI, ch,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Sadalbari
TETRARK, ch,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Safira
DELTA FORCE, gr,f, (2012) by Değirmendereli - Sahra
EXCELSIOR, b,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Sala (USA)
ŞEKER ABİ, b,c, (2012) by Velociraptor (GB) - Sanem
YAKUPBEY, b,c, (2012) by Out Of Control - Santilla
GÜRSEMENCAN, b,c, (2012) by Maldıya - Sarayın Sultanı
GÜMÜŞKUT, ch,f, (2012) by Medya - Sarı Melek
SKYPE, b,c, (2012) by Sky Mesa (USA) - School For Scandal (USA)
BADE HANIM, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Scıntılla
GLORIFY, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Scream Of Nıght
LUCKY MOMENT, b,f, (2012) by Youmzain (IRE) - Seacleef (FR)
REAKSİYON, b,f, (2012) by Golden Sun - Secret Goal
NECROMANCY, b,f, (2012) by Karabeyhan (GB) - Secret Name
SECRET SEA, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Secret Patriot (USA)
NURSENA, b,f, (2012) by Scarface - Sedenim
MATIAS, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Sehar
ALTINGÜZEL, ch,f, (2012) by Golden Sun - Selina
ONEYLÜL, ch,f, (2012) by Dehere (USA) - Selma
ORE, ch,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Serenat
CABALLO VOLADOR, b,c, (2012) by Perfecto - Serengetı
LIKE FATHER, b,f, (2012) by Luxor - Serracım
DEDOM, b,c, (2012) by Okawango (USA) - Serval
EGEHÜR, b,c, (2012) by Ocean Crest (USA) - Setryn
VIKING BOY, b,c, (2012) by Muratcan - Sevilay
TUĞBACAN, ch,f, (2012) by Emirim - Seydiköylü
BAHATRIS, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Shady Point (IRE)
HOUDINI, ch,c, (2012) by Fernando - Shall We Dance
LEYDİ İNTO, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Shamo (GB)
CREAMPIE, ch,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Sharapova
EMİRHAN, b,c, (2012) by Velociraptor (GB) - Sharply Drawn
HAŞİM AĞA, b,c, (2012) by Divine Light (JPN) - She Wadi Wadi (GB)
ANNAGUSKA, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Sheemar
SAND SPOUT, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Shıero
ONE STEP AHEAD, b,c, (2012) by Oratorio (IRE) - Shooter Guest (FR)
CANARSIE, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Sıena
BLACK IRON, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Silence Is Golden (GB)
GUILTY PLEASURE, b,f, (2012) by Always A Classic (CAN) - Silent Bull (USA)
ASİL MAHMUT, ch,c, (2012) by Kaneko - Silver Fast (GB)
SARAJEVO, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Sılver Queen
ŞAHİNOĞLU, b,c, (2012) by Unaccounted For (USA) - Silverine (USA)
REŞATBABA, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Sımele
HEZRİN, b,f, (2012) by Banknote (GB) - Sırenıta
MİNİ STAR, ch,f, (2012) by Okawango (USA) - Sitare (USA)
SOLO TÜRK, ch,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Silva
BEKMEZ, b,c, (2012) by Bekmezbey - Sincap Kız
DATSE GUBSE, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Siyah Beyaz
199
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 132
8. Sup. p : 132
8. Sup. p : 132
8. Sup. p : 132
8. Sup. p : 133
8. Sup. p : 133
8. Sup. p : 133
8. Sup. p : 133
8. Sup. p : 133
8. Sup. p : 134
8. Sup. p : 134
8. Sup. p : 134
8. Sup. p : 134
8. Sup. p : 135
8. Sup. p : 135
8. Sup. p : 135
8. Sup. p : 135
8. Sup. p : 135
8. Sup. p : 135
8. Sup. p : 136
8. Sup. p : 136
8. Sup. p : 136
8. Sup. p : 136
8. Sup. p : 136
8. Sup. p : 137
8. Sup. p : 137
8. Sup. p : 137
8. Sup. p : 137
8. Sup. p : 137
8. Sup. p : 137
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 138
8. Sup. p : 139
8. Sup. p : 139
8. Sup. p : 139
8. Sup. p : 139
8. Sup. p : 140
8. Sup. p : 140
8. Sup. p : 140
8. Sup. p : 140
8. Sup. p : 140
8. Sup. p : 141
8. Sup. p : 141
8. Sup. p : 141
8. Sup. p : 141
8. Sup. p : 141
8. Sup. p : 141
8. Sup. p : 142
BARIŞIN KIZI, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Skihawn (IRE)
LET IT GO, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Sky
PATIENT, ch,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Sky Water
CANSONETTA, b,f, (2012) by City Zip (USA) - Sneak Out (USA)
MY SWEET LADY, gr,f, (2012) by Awesome Again (CAN) - Songthrush (USA)
QUEEN OF MEMO, b,f, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Sonja
FANCYCHANCY, ch,f, (2012) by Avangard (IRE) - Sopran
VANILLA SKY, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Sopran Heart (IRE)
YAŞARIM, b,c, (2012) by Pressing (IRE) - Sorento
AKFIRAT, b,c, (2012) by Sri Pekan (USA) - Soviet Kiri (IRE)
ALL THE RACERAISER, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Soylu Satici (IRE)
CREE MAX, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Specıal Rock
SIGHT SEERS, b,c, (2012) by Sightseeing (USA) - Spinalong (USA)
GRAND SPRING, ch,f, (2012) by Grand Ekinoks - Sprıng Is Here
MYSTERY STAR, ch,f, (2012) by Divine Light (JPN) - Srı Lanka
FLIGHT ATTENDANT, b,f, (2012) by Flıer's Fantasy - Stage Door East
VULCANUS, b,c, (2012) by Yonaguska (USA) - Star Bike
FAIRY FAST, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Star Flicker (CAN)
BEYAZ MELEK, gr,f, (2012) by Al's Theatre (USA) - Starline (GER)
LUX AL NATH, b,c, (2012) by Pressing (IRE) - Steel Heart
SHE IS MINE, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Stellar Valentine (USA)
TO WIN, b,f, (2012) by Scarface - Sterna Hermina (GER)
MISS İREMNUR, ch,f, (2012) by Sports Hero (USA) - Storm To Storm (IRE)
PASANDA WIND, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Strıke Force
WOLF GIRL, b,f, (2012) by Scarface - Sue
VAKA COBA COBA, b,f, (2012) by Scarface - Suelınn
NİLES, b,f, (2012) by Caperena - Sugar Free
SILVERADO, b,c, (2012) by Indigo Red (GB) - Summer Queen
GOWANUS, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Summerstrand (IRE)
MAHMUTBEY, b,c, (2012) by Royal Abjar (USA) - Sumru
LOVELY SUN, ch,c, (2012) by Cuvee (USA) - Sun Cat
TORO TORO, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Sun Child (USA)
WHO KEEPS ME, b,f, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Sun Of Sumbas
BLACK SUN, b,c, (2012) by Dehere (USA) - Sun Shines East (USA)
NİLAYA, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Suntasach (USA)
ASLI NESLİ, b,f, (2012) by Dehere (USA) - Süs Biberi
CAN DRAGON, ch,c, (2012) by Perfect Storm - Süsen
BULUTUNOĞLU, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Sweet Falcon
SEA DRAGON, ch,c, (2012) by Kaneko - Sword Tigress (GER)
FOLLPROOF, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Şahinaz (GB)
APOLLO GIRL, b,f, (2012) by Akindayim (IRE) - Şapkali Kadin (GB)
ALEMONIA, b,f, (2012) by Değirmendereli - Şehrazat
CADI MELİS, b,f, (2012) by Shınıng Wolf - Şemmame
MERUŞ, b,f, (2012) by Win River Win (USA) - Şeytanın Kızı
UÇAN EXPRESS, b,c, (2012) by Velociraptor (GB) - Şımarık Star
ÇİKOK PRENSESİ, b,f, (2012) by Champs To Champs - Şövgen
BULLET PROOF, ch,c, (2012) by Strike The Gold (USA) - Take It Easy
THEBLACKPRINCE, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Talıa Rose
SÖNMEZAY, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Tanem
DOUBLE BLACK, b,c, (2012) by Avangard (IRE) - Tanışığı
PRINCESS HAZEL, b,f, (2012) by Perfect Storm - Tanyeri
BİNBİR GECE, ch,f, (2012) by Cuvee (USA) - Tapo
WAKIZA, b,c, (2012) by Soldier Of Fortune (IRE) - Tarte Fine (FR)
HADOĞLU, b,c, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Tayra
200
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 142
8. Sup. p : 142
8. Sup. p : 142
8. Sup. p : 143
8. Sup. p : 143
8. Sup. p : 143
8. Sup. p : 143
8. Sup. p : 143
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 144
8. Sup. p : 145
8. Sup. p : 145
8. Sup. p : 145
8. Sup. p : 145
8. Sup. p : 146
8. Sup. p : 146
8. Sup. p : 146
8. Sup. p : 146
8. Sup. p : 146
8. Sup. p : 147
8. Sup. p : 147
8. Sup. p : 147
8. Sup. p : 147
8. Sup. p : 148
8. Sup. p : 148
8. Sup. p : 148
8. Sup. p : 148
8. Sup. p : 149
8. Sup. p : 149
8. Sup. p : 149
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 150
8. Sup. p : 151
8. Sup. p : 151
8. Sup. p : 151
8. Sup. p : 151
8. Sup. p : 151
8. Sup. p : 152
8. Sup. p : 152
8. Sup. p : 152
8. Sup. p : 152
8. Sup. p : 152
8. Sup. p : 152
KADER TAŞI, ch,f, (2012) by Kaneko - Tayyareci (IRE)
CASH OUT, b,c, (2012) by Out Of Control - Tearful (USA)
ASTARTE, b,f, (2012) by Kaneko - Tekero (GB)
QUEEN OF AGEAN, b,f, (2012) by Hellvelyn (GB) - Teramo (IRE)
ZEMANOVA, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Thara (GER)
CASH IN, ch,c, (2012) by Red Bishop (USA) - The De Chine (FR)
DREAM THEATER, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Theatrical Lady (USA)
MAGIC MOMENT, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Thecelo (GB)
MISS ELENI, b,f, (2012) by Clodovil (IRE) - Tislimeen (GB)
BLACK KHAN, b,f, (2012) by Bin Ajwaad (IRE) - Tittiba (GB)
AURORA POWER, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - Tilia
KARNOVA, b,c, (2012) by Bosporus (IRE) - Tok Ezgi
DİYAPİR, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Tokgözece
BELLA STEPS, ch,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Tonnante (GB)
OĞLUMKEREM, b,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Tony's Ridge (GB)
ADIYILMAZ, b,c, (2012) by Sea Hero (USA) - Torino
TAİMA, b,f, (2012) by Strike The Gold (USA) - Trani (USA)
SUMLE, ch,f, (2012) by Win River Win (USA) - Trespasser
TEMAYUZ, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Tricky Destiny (USA)
STOOTSKRAPER, b,c, (2012) by Always A Classic (CAN) - Try My Love (GB)
LADY FORCE, b,f, (2012) by Değirmendereli - Tugana
AL MAHA, b,f, (2012) by Powerscourt (GB) - Tulameen (UAE)
SEDDIFI, b,f, (2012) by Bekmezbey - Turkısh Delıght
THE BEST GIFT, b,c, (2012) by Scarface - Turunç (IRE)
TOPLUNUR, ch,f, (2012) by Fiyakalı - Tutta Bella
LION WIND, ch,f, (2012) by Lion Heart (USA) - Twıst Of Faıth
ALAATTİNO, b,c, (2012) by Divine Light (JPN) - Two Turn
RAINSTORM, b,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Tyranno Rex (IRE)
GHOST OF DARKNESS, b,c, (2012) by Perfect Storm - Undercover Soldier (USA)
STELLA MIA, ch,f, (2012) by Unaccounted For (USA) - Uzakakraba (GB)
MAGNESIA, b,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Üniversiteli
DOCTOR TURKMEN, b,c, (2012) by Oratorio (IRE) - Valley Orchard (FR)
SOREHEELS, b,f, (2012) by Scarface - Vandrere
HEIMDALL, ch,c, (2012) by Ocean Crest (USA) - Veloce
RED MUSTANG, ch,c, (2012) by Cuvee (USA) - Vere's Love
KARABAŞ GÜLÜ, gr,f, (2012) by Fire To Fire (IRE) - Very Lucky
ICE GIRL, b,f, (2012) by Luxor - Veznedar (GB)
BUGABOO, b,c, (2012) by Ocean Crest (USA) - Vıctory Road
MADALYON, ch,c, (2012) by After Market (USA) - Villa Margurite (USA)
İLKNUR SULTAN, b,f, (2012) by Indigo Red (GB) - Vıola
GRAND SHINING, b,c, (2012) by Shınıng Wolf - Vıolent Gırl
EYOTA, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Vıva Regına
ARENA, ch,c, (2012) by Lion Heart (USA) - Viva Skeeanno (USA)
ZENYETTA GIRL, b,f, (2012) by Fiyakalı - Vilitay
TRIPTONIC, b,c, (2012) by Sports Hero (USA) - Voice To Voice (IRE)
HOŞGÖRÜ, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Volüptas (IRE)
NEWYORKLU, b,f, (2012) by Banknote (GB) - Welldone West
SEN BİLİRSİN, b,c, (2012) by Velociraptor (GB) - West Of Gırl
POWER DIP, b,c, (2012) by Powerscourt (GB) - West Side Auction (GB)
LADY WIN, b,f, (2012) by Cuvee (USA) - Westernize (USA)
SEBAARBİN, b,f, (2012) by Stormy Atlantic (USA) - White Aura (USA)
SAKAR BEY, ch,c, (2012) by Doğu (FR) - Wıch Me Luck
CONEY ISLAND, b,c, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Wıcked World
KOCA MUSA, b,c, (2012) by Win River Win (USA) - Wıld Thıng
201
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
8. Sup. p : 152
8. Sup. p : 153
8. Sup. p : 153
8. Sup. p : 153
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 154
8. Sup. p : 155
8. Sup. p : 155
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 156
8. Sup. p : 157
8. Sup. p : 157
REDENTOR, b,c, (2012) by Kaneko - Wildstella (USA)
PICCIKATO, b,f, (2012) by Bosporus (IRE) - Without You (GB)
BIG HEART, ch,c, (2012) by Eagle Eyed (USA) - Woodmans Girl (IRE)
MADAM CORLEONE, b,f, (2012) by Okawango (USA) - Woodudance (USA)
HASİPAĞA, b,c, (2012) by Champs To Champs - Yalçındağ Star
LİDYA, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Yalçınrüzgar
CORTELYON CAT, b,f, (2012) by Mountain Cat (USA) - Yalnızdam
JULEM, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Yalvaçlim (HUN)
WALDORF, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Yasko (IRE)
DUYGUABLA, b,f, (2012) by Pressing (IRE) - Yaz Yağmuru
OHRID QUEEN, ch,f, (2012) by All The Good (IRE) - Yekayek (GB)
GINKGO BILOBA, b,f, (2012) by Unaccounted For (USA) - Yıldızın Kızı
APRIL RYAN, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Youdrivesmecrazy (USA)
SENCERBEY, ch,c, (2012) by Cuvee (USA) - Zambak (IRE)
LAND OF FIRE, b,f, (2012) by Sri Pekan (USA) - Zarife
KARABİGALI, b,c, (2012) by Carıbou - Zemheri
MÜRÜVVET, b,f, (2012) by Yonaguska (USA) - Zeynep Hanım
NICELY DONE, b,f, (2012) by Victory Gallop (CAN) - Zeynom (IRE)
SKY HERO, b,c, (2012) by Giant's Causeway (USA) - Zhou (CHI)
SİLA SULTAN, b,f, (2012) by Royal Abjar (USA) - Zıp Zıp
HEREDOT, b,c, (2012) by Sri Pekan (USA) - Zifona
YOUNG LORD, ch,c, (2012) by Banknote (GB) - Zonpa (IRE)
202
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
VII. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO SEVENTH SUPPLEMENT
Doğru
Correct
97
11
2011 (Mar 23), ch, f, by Eagle Eyed (USA),
2011 (Mar 23), ch, c, ÇİZMELİ REİS by Eagle Eyed (USA)
42
25
2011, barren to Sri Pekan (USA)
2011 (May 07), b, f, ALARGA by Sri Pekan (USA)
Yanlış
Incorrect
Mehmet Gür Tügelay
Bedri Balkar Balkaroğlu
VIII. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO EIGHT SUPPLEMENT
Doğru
Correct
Sayfa
Page
Satır
Line
134
22
2012, barren to Velociraptor (GB)
2012 (Apr 21), b, f, QUEEN DERİN by Velociraptor (GB)
Oktay Karaköseoğlu
23
10
2012, dead foal, by Yavuz Star
2012 (Mar 31), b, c, THE STROKES by Yavuz Star
Saadet Dıblen
61
20
2012, dead foal, by Pressing (IRE)
2012 (Apr 18), b, c, SALAR BEYİ by Pressing (IRE)
Serkan Salar
50
22
2012, barren to Green Gönen
2012 (Feb 25), ch, f, FLAME GIRL by Green Gönen
Yılmaz Sevinç
97
28
2012, early abortion, by Scarface
2012 (Mar 21), b, f, FIRE AND ANGEL by Scarface
Osman Tanju Güneri
74
33
2012, dead foal, by Orpheo
2012 (Apr 17), b, c, FARUK by Orpheo
Halil Şimşek
91
1
2012, barren to Luxor
2012 (Mar 13), b, c, SKORER by Luxor
Adil Atan
203
GEÇ KAYIT (LATE REGISTRATION)
VI. EK’E İLAVELER (ADDENDA TO SIX SUPPLEMENT)
YERLİ KISAKLAR
BROODMARES
LAS NAVAS (USA) , gr , 2003 , bred by Jaime S. Carrion, Trustee foaled in USA and imported from USA in 2010, ( see Am. SB v : 31 ), by El Prado (IRE), out of Runaway Cherokee
(USA), by Runaway Groom (USA)
2010 (Mar 18), gr, f, INTISAAR by Peintre Celebre (USA)
Can Artam
Died in 2010
HERDEM , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Shining Steel (GB), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA) (see 5. Sup. p : 53)
2010 (Apr 08), ch, f JIGGLYPUFF by Perfect Storm
Yasemen Tuncer
Died in 2011
204
GEÇ KAYIT (LATE REGISTRATION)
VII. EK’E İLAVELER (ADDENDA TO SEVENTH SUPPLEMENT)
YERLİ KISAKLAR
BROODMARES
ŞİRAZ , b , 2004 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 5. Sup. p : 118)
2011 (Mar 31), b, f, by Derviş
Selahattin Can Birol
MİSLİYNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE) (see 6. Sup. p : 93)
2011 (May 02), b, c, KEMBOİ by Yavuz Star
Bedri Balkar Balkaroğlu
BALSANNDA (USA) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in USA and imported from FR in 2011, ( see Am. SB v : 36 ), by Rahy (USA), out of Balanka
(IRE), by Alzao (USA)
2011 (Jun 04), b, c, BLACK MAMBA by Sageburg (IRE)
Ahmet Özbelge
IRADAH (USA) , ch , 1991 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Topsider (USA), out of Kittihawk Miss (USA), by Alydar (USA) (see 7. Sup. p : 65)
Sevgi Tosunoğlu
2011 (May 04), ch, f, HOPALI by Eagle Eyed (USA)
205
GEÇ KAYIT (LATE REGISTRATION)
VIII. EK’E İLAVELER (ADDENDA TO EIGHT SUPPLEMENT)
YERLİ KISRAKLAR
BROODMARES
BRAVUS , b , 2003 , bred by Hüseyin Özen, by Üni, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 7. Sup. p : 20)
2012 (May 10), ch, c, RADETZKY by Fiyakalı
Hüseyin Özen
Died in 2012
RED SALVIA (GB) , b , 2006 , bred by Francesco Sponza foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p : 595 ), by Selkirk (USA), out of Red Camelilia (GB), by
Polar Falcon (USA)
2012 (Mar 24), gr, c, SIR PATRICK by Dark Angel (IRE)
Francesco Sponza
COUNTENANCE DIVINE (GB) , ch , 2007 , bred by Lady Bamford foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p : 714 ), by Pivotal (GB), out of Sundari (IRE), by
Danehill (USA)
2012 (Feb 14), b, f, HAPPY VALENTINE by Thewayyouare (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
SHARK BAY (GB) , b , 2000 , bred by Le Thenney S. A. foaled in GB and imported from FR in 2012, ( see GSB v : 44 ), by Anabaa (USA), out of Zinarelle (FR), by Zino (GB)
Hakkı Tarık Dikencik
2012 (Jun 03), b, c, FAVORITAS by Loup Solitaire (USA)
CHILI PEPPER , gr , 2006 , bred by Yervant Ütücü, by Ocean Crest (USA), out of Siboş, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 129)
2012 (Apr 05), b, c, GREAT POWER by Flıer's Fantasy
İsmail Demircan
SUN OF PARADISE , b , 2003 , bred by Fatine Özsoy, by Eagle Eyed (USA), out of Donna Vittoria (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 7. Sup. p : 137)
2012 (May 14), b, c, by Okawango (USA)
Fatine Özsoy
206
NEVRASULTAN , b , 2004 , bred by İsmet Artık and İsmail Atik, by Sri Pekan (USA), out of Pupilla, by Barbar (see 7. Sup. p : 99)
2012 (Mar 18), b, f, MISS DİLA by Pressing (IRE)
Volkan Atik
Died in 2013
AYTOP HANIM , b , 2005 , bred by Tülay Yurdabak, by Unaccounted For (USA), out of Shatalia (USA), by Shahrastani (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 155)
Penbegül Mantı
2012 (May 17), b, c, GÜRCANBEY by Sea Hero (USA)
ALİCANTE , b , 2002 , bred by Levent Sarıkaya, by Marju (IRE), out of Khaydara (IRE), by Indian King (USA) (see v : 3, p : 102)
Levent Sarıkaya
2012 (Mar 23), b, c, ANGORA by High Chaparral (IRE)
SECRET JUSTICE (USA) , gr , 2000 , bred by Francesco Sponza foaled in USA and imported from U.K. in 2011, ( see Am. SB v : 37, p : --- ), by Lit De Justice (USA), out of Secret
Form (IRE), by Formidable (USA)
2012 (May 30), gr, c, SINABUNG by Amadeus Wolf (GB)
Francesco Sponza
BİRCE , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 6. Sup. p : 19)
Aloş Yıldırım
2012 (Feb 29), b, c, SON FIRTINA by Royal Abjar (USA)
BARETTO , ch , 2007 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Handsome Star (IRE), out of Legal Alıen, by Dernier Empereur (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 70)
2012 (Feb 09), b, f, TAURIEL by Flıer's Fantasy
Volkan Emre Onay
SERPE , ch , 2005 , bred by Oktay Serici, by Mountain Cat (USA), out of Okaliptüs, by Anshan (GB) (see 8. Sup. p : 195)
2012 (Jun 15), b, c, HİLMİ BABA by Karabeyhan (GB)
Nedim Bayrak
SHAKTI (GB) , ch , 2005 , bred by Levent Demirgüreş foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p : 714 ), by Indian Ridge (IRE), out of Sundari (IRE), by Danehill
(USA)
Levent Demirgüreş
2012 (Mar 18), b, c, PEPE by Intikhab (USA)
207
DARABELA (IRE) , b , 2000 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 44, p : 637 ), by Desert King (IRE), out of
Dararita (IRE), by Halo (USA)
Ömer Halim Aydın
2012 (Jan 31), b, f, HIGHBELA by High Chaparral (IRE)
KİBİRLİ , b , 2006 , bred by Gençay Dilek Emirsoy, by Islambol, out of Belagio (GB), by Robellino (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 15)
2012 (Apr 01), b, c, AZADHAN by Royal Abjar (USA)
Kenan Güler
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED BROODMARES
SHARK BAY (GB) , b , 2000 , bred by Le Thenney S. A. foaled in GB and imported from FR in 2012, ( see GSB v : 44 ), by Anabaa (USA), out of Zinarelle (FR), by Zino (GB)
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
MASTER PATRICK (IRE)
2012
b
c
Azamour (IRE)
Handiya (IRE)
2012
IRE
GSB
47
KOFA (IRE)
2012
b
f
Excellent Art (GB)
Shahaamah (IRE)
2012
IRE
GSB
47
RIJA (IRE)
2012
ch
f
Lion Heart (USA)
Fiddler's Moll (IRE)
2012
IRE
GSB
47
208
İSİMSİZ TAYLARIN
İNDEKSİ
UNNAMED FOALS
INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
by Mountain Cat (USA), out of A Drop Of Love ........................................................ 1
by Bosporus (IRE), out of Akyazılıseda...................................................................... 4
by Yonaguska (USA), out of Allıanoı ......................................................................... 5
by Perfect Storm, out of Always Runner..................................................................... 7
by Harputlu Gaggoş, out of Amed Kızı....................................................................... 8
by Victory Gallop (CAN), out of Ameena (USA) ....................................................... 8
by Flying Boy (IRE), out of Anahıta ........................................................................... 8
by Victory Gallop (CAN), out of Asafa (IRE) ...........................................................11
by Mountain Cat (USA), out of Asyam ......................................................................12
by Perfect Storm, out of Athalıa .................................................................................13
by Powerscourt (GB), out of Bachelette (IRE) ...........................................................14
by Dai Jin (GB), out of Bak .......................................................................................15
by Kaneko, out of Balik Pearls (GB) ..........................................................................15
by Bin Ajwaad (IRE), out of Beyaz Gelincik .............................................................20
by Lion Heart (USA), out of Bon Voyage..................................................................22
by Win River Win (USA), out of Bonorva (IRE) .......................................................23
by Unaccounted For (USA), out of Buğselen .............................................................23
by Oğlumemre, out of Cabanatı .................................................................................25
by Dai Jin (GB), out of Capable (IRE) .......................................................................26
by Dai Jin (GB), out of Crypto Slew (USA) ..............................................................32
by Scream To Scream (IRE), out of Çerkez Kızı .......................................................33
by Moon Khan, out of Ecemsultan .............................................................................41
by Kaneko, out of Emma............................................................................................43
by Dai Jin (GB), out of Enerji ....................................................................................44
by Pressing (IRE), out of Evenıng Star ......................................................................45
by Out Of Control, out of Famous Five (UAE) ..........................................................47
by Lion Heart (USA), out of Fine Time Lucille (USA) .............................................49
by Kaneko, out of First Princess (IRE).......................................................................49
by Shınıng Wolf, out of Flyıng Saucer .......................................................................50
by Velociraptor (GB), out of Font ..............................................................................50
by Captain Marvelous (IRE), out of French Actress (USA) .......................................52
by Okawango (USA), out of Funny Gırl ....................................................................52
by Dai Jin (GB), out of Gönül Çelen ..........................................................................58
by Carıbou, out of Gürpınar .......................................................................................61
by Luxor, out of Harput Güzeli ..................................................................................63
by Dai Jin (GB), out of Hıgh Dıva .............................................................................65
by Dehere (USA), out of Hıll Poınt ............................................................................65
by Alexandros (GB), out of Holianna (GER) .............................................................66
by Sri Pekan (USA), out of Honesty (IRE) ................................................................66
by Yonaguska (USA), out of Hooplah (GB) ..............................................................66
by Lion Heart (USA), out of Kamalame (USA) .........................................................73
by Yonaguska (USA), out of Kıss Of Fıre .................................................................76
by Genç Brıght, out of Lady Çuard ............................................................................79
by Kurtiniadis (IRE), out of Lady Turk .....................................................................81
by Victory Gallop (CAN), out of Laguna Beach ........................................................81
by Mountain Cat (USA), out of Lalıne .......................................................................81
by Pan Rıver, out of Lissey ........................................................................................84
by Victory Gallop (CAN), out of Make It Easy .........................................................88
by Scarface, out of Marıdudu .....................................................................................90
by Ocean Crest (USA), out of Mataoka .....................................................................91
by Victory Gallop (CAN), out of Merriment (USA) .................................................93
by Kaneko, out of Mesmerist (USA) ..........................................................................93
by Mali, out of Midcorktarmac (IRE) ........................................................................93
by Victory Gallop (CAN), out of Miss Gardner (GB) ................................................95
by Flying Boy (IRE), out of Miniş .............................................................................97
by Grand Ekinoks, out of Morris Code (USA) ...........................................................99
by Drop Of The Flower, out of Nalın Fırtınası.........................................................101
by Pan Rıver, out of Neşecan ...................................................................................103
by Kaneko, out of Night Maiden (USA) ..................................................................104
by Lion Heart (USA), out of Nıghtıngale .................................................................104
by City Zip (USA), out of No Dress Code (USA) ....................................................105
by Perfect Storm, out of Nuni ..................................................................................106
by Mountain Cat (USA), out of Nurşo .....................................................................106
by Muhtathir (GB), out of Pearl Quest (GB) ............................................................111
by Yonaguska (USA), out of Porto Venere (IRE) ....................................................113
by Lion Heart (USA), out of Prima Facie (GB) .......................................................114
by Powerscourt (GB), out of Prıvate Protectıon .......................................................115
209
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
2013,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
gr,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
by Ocean Crest (USA), out of Red Sprıng ...............................................................119
by Perfect Storm, out of Relatıvısta .........................................................................119
by Akindayim (IRE), out of Rıconacente .................................................................120
by İzmirli, out of Romarın ........................................................................................121
by Victory Gallop (CAN), out of Sam Marta ...........................................................125
by Yonaguska (USA), out of San Juan Lady............................................................125
by Lion Heart (USA), out of Santa Evseeva.............................................................125
by Mr Sidney (USA), out of Seduisante (FR) ..........................................................128
by Lion Heart (USA), out of Semoshum ..................................................................129
by Marlin (USA), out of Sevilay ..............................................................................130
by Red Bishop (USA), out of Shıero ........................................................................133
by Royal Abjar (USA), out of Sırça Bebek ..............................................................135
by Win River Win (USA), out of Sky ......................................................................136
by Kosovar, out of Sorti ...........................................................................................138
by My Sea, out of Spectrum Quest ...........................................................................139
by Unaccounted For (USA), out of Starlarks (IRE) .................................................140
by Sri Pekan (USA), out of Sun Cat .........................................................................142
by Mountain Cat (USA), out of Süsen .....................................................................143
by Unaccounted For (USA), out of Tekero (GB) .....................................................147
by Yonaguska (USA), out of Theatrical Lady (USA) ..............................................148
by Cuvee (USA) , out of Truce (GB) .......................................................................151
by Unaccounted For (USA), out of Uzakakraba (GB) .............................................153
by Luxor, out of Wıcked World ...............................................................................158
by Victory Gallop (CAN), out of Wınter Prıncess ...................................................159
by Mali, out of Yıldızın Kızı ....................................................................................161
by Banknote (GB), out of Zambak (IRE) .................................................................161
by Luxor, out of Zelda..............................................................................................162
by Bin Ajwaad (IRE), out of Zifona .........................................................................163
210
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A DROP OF LOVE ------------------------------------- 1
ABANT LAKE ---------------------------------------- 16
ABBAS YOLCU -------------------------------------- 83
ABBEVILLE (GB) ------------------------------------- 1
ABİMİN HEDİYESİ ----------------------------------- 1
ABJORA ------------------------------------------------- 1
ABOV -------------------------------------------------- 31
ABRASIVE (USA) ------------------------------------- 1
ABREAS ------------------------------------------------- 1
ABREKJAN ------------------------------------------- 48
ABUDARAM ----------------------------------------- 78
ABUNAY ------------------------------------------------ 1
ABZAGU (IRE) ----------------------------------------- 1
ACE DIAMOND -------------------------------------- 96
ACES DANCING (GER) ------------------------------ 1
ACOUSTIC ---------------------------------------------- 1
ACOUSTIK DREAM ------------------------------- 156
ACQUAVITA ------------------------------------------- 1
AÇIĞMA KÜN------------------------------------------ 1
AÇIKSU ------------------------------------------------ 72
AD VICTORIAM (IRE) ------------------------------- 2
ADA KIZIM ------------------------------------------- 72
ADA SULTAN ---------------------------------------- 41
ADAGÜLÜ ---------------------------------------------- 2
ADATIYA (IRE) ---------------------------------------- 2
ADAU ---------------------------------------------------- 2
ADEL BİHİLİ ------------------------------------------- 2
ADHAABA (USA) ------------------------------------- 2
ADIYEŞ ----------------------------------------------- 157
ADİNHAN -------------------------------------------- 139
ADRENALIZE ---------------------------------------- 87
ADRIANA ----------------------------------------------- 2
ADRIANA LA CERVA (GB)------------------------- 2
ADVENTURE DAY ----------------------------------- 2
AEGEAN ----------------------------------------------- 80
AEGEAN RIDDLE ---------------------------------- 106
AFADLİ -------------------------------------------------- 2
AFRICAN DAISY -------------------------------------- 2
AFRICAN SUNDANCE (USA) ---------------------- 2
AFTO (USA) -------------------------------------------- 3
AGA PİMU ---------------------------------------------- 3
AGRESIF ---------------------------------------------- 83
AĞA'S JOY ---------------------------------------------- 3
AĞAKIZI ------------------------------------------------ 3
AH TAMARA ------------------------------------------- 3
AHMETBABA ---------------------------------------- 62
AIR ROSE -------------------------------------------- 148
AIRCRAFT ------------------------------------------- 136
AIRFORCE (GER) ------------------------------------- 3
AJDAM ------------------------------------------------ 144
AJNUR --------------------------------------------------- 3
AJWAAD CAN ----------------------------------------- 3
AKARMASİS ------------------------------------------- 3
AKASYA ---------------------------------------------- 93
AKBALIKLI SILA ------------------------------------- 3
AKDAĞ -------------------------------------------------- 3
AKHTAMAR ----------------------------------------- 123
AKKAYALI --------------------------------------------- 3
AKMAN POWER ----------------------------------- 151
AKMANLAR EXPRESS --------------------------- 121
AKMERT ------------------------------------------------ 4
AKODGÜZELİ ----------------------------------------- 4
AKSEL --------------------------------------------------- 4
AKSU ----------------------------------------------------- 4
AKYAZILI DİLA --------------------------------------- 4
AKYAZILI ESRA -------------------------------------- 4
AKYAZILISEDA --------------------------------------- 4
AKYOL ------------------------------------------------- 77
AL KAMAH (USA)------------------------------------ 4
ALAÇAT ------------------------------------------------ 4
ALAGÜL ----------------------------------------------- 16
ALAKBEY --------------------------------------------- 93
ALAKUŞ ------------------------------------------------ 4
ALAMET (FR) ----------------------------------------- 4
ALAMUT----------------------------------------------- 75
ALAS ALAS ------------------------------------------- 56
ALASTAR-------------------------------------------- 158
ALAVYA ----------------------------------------------- 82
ALAYEL ------------------------------------------------ 4
ALAYNIA (IRE) --------------------------------------- 4
ALCINA ------------------------------------------------- 4
ALEHSAN ------------------------------------------- 152
ALEKSANDRA ---------------------------------------- 4
ALESSIA ------------------------------------------------ 5
ALEV ABLA ------------------------------------------ 88
ALEXTRASZA -------------------------------------- 100
ALEYNA ------------------------------------------------ 5
ALFUNUN (IRE) -------------------------------------- 5
ALISA------------------------------------------------- 109
ALIVE (GB) -------------------------------------------- 5
ALIZE (USA) ------------------------------------------- 5
ALİYE HATUN ---------------------------------------- 5
ALİZE ---------------------------------------------------- 5
ALL GRAIN (GB) ------------------------------------- 5
ALL IS WELL ----------------------------------------- 61
ALL THE BEES (IRE) -------------------------------- 5
ALLEGRA ---------------------------------------------- 5
ALLIANCE LADY ------------------------------------ 5
ALLIANOI ---------------------------------------------- 5
ALLURE D'AMOUR (USA) ------------------------- 6
ALMA AL -------------------------------------------- 129
ALMELEK ---------------------------------------------- 6
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 6
ALMİDA ------------------------------------------------ 6
ALMİLA HANIM ------------------------------------- 86
ALNADAS ---------------------------------------------- 6
ALOHA II ----------------------------------------------- 6
ALSEVİN------------------------------------------------ 6
ALTA GRACIA ---------------------------------------- 6
ALTAY HAN ------------------------------------------ 31
ALTERNATİF --------------------------------------- 162
ALTES --------------------------------------------------- 6
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 6
ALTIN RENET ----------------------------------------- 6
ALTINBEŞİK ------------------------------------------ 78
ALWAYS A DREAM --------------------------------- 6
ALWAYS CRAZY ------------------------------------ 74
ALWAYS FUN ----------------------------------------- 6
ALWAYS JOY ----------------------------------------- 7
ALWAYS LANTERN --------------------------------- 7
ALWAYS ROYAL --------------------------------- 122
ALWAYS RUNNER ---------------------------------- 7
ALWAYS SUNNY ------------------------------------ 7
ALWAYS THE FIRST -------------------------------- 7
AMANDRA --------------------------------------------- 7
AMARILOU (FR) -------------------------------------- 7
AMASRA------------------------------------------------ 7
AMASTRIST ------------------------------------------- 7
AMAYA ------------------------------------------------- 7
AMBITIOUS -------------------------------------------- 7
AMBRASIA-------------------------------------------- 75
AMED DANSÇISI ------------------------------------- 7
AMED KIZI --------------------------------------------- 8
AMEENA (USA) --------------------------------------- 8
211
İNDEKS-Index
AMENAPINGA (FR) ---------------------------------- 8
AMIGRA ----------------------------------------------- 75
ANA KRALİÇE ----------------------------------------- 8
ANA YELE ---------------------------------------------- 8
ANAHITA ----------------------------------------------- 8
ANAIDA (IRE)------------------------------------------ 8
ANARKALİ --------------------------------------------- 8
ANARZA FIRTINASI --------------------------------- 8
ANATOLIAN ------------------------------------------- 8
ANATOLIAN DAISY --------------------------------- 2
ANATOLIAN SUN------------------------------------- 8
ANAYURT ---------------------------------------------- 8
ANCESTOR --------------------------------------------- 8
ANDALUCIAN (GB) ---------------------------------- 8
ANDURIL --------------------------------------------- 14
ANEMON ------------------------------------------------ 9
ANEY ----------------------------------------------------- 9
ANFIELD ROAD ------------------------------------- 12
ANGEL'S SONG ---------------------------------------- 9
ANGEL BLUE ---------------------------------------- 47
ANGEL EYES------------------------------------------- 9
ANGEL GUNNER------------------------------------ 36
ANGEL HORSE -------------------------------------- 95
ANGEL OF WESTPORT---------------------------- 88
ANGEL RACHEL (USA) ----------------------------- 9
ANGEL WINGS ------------------------------------- 121
ANGELA ----------------------------------------------- 9
ANGELA KHAN --------------------------------------- 9
ANGELİCA---------------------------------------------- 9
ANGOLA ------------------------------------------------ 9
ANKA KUŞU ------------------------------------------- 9
ANKARALI ------------------------------------------ 163
ANNUAL VISIT (IRE) -------------------------------- 9
ANOTHER LEGEND ---------------------------------- 9
ANOTHER LIFE---------------------------------------- 9
ANTILOP ------------------------------------------------ 9
ANTONOV ------------------------------------------- 115
ANYELA----------------------------------------------- 10
AOSTA ------------------------------------------------- 10
APEX --------------------------------------------------- 10
APIKO DORA---------------------------------------- 100
APSUVA ----------------------------------------------- 10
AQUA ------------------------------------------------- 149
ARABY (USA) ---------------------------------------- 10
ARAGEL ----------------------------------------------- 10
ARAPKIZI --------------------------------------------- 10
ARAS FIRTINASI ------------------------------------ 10
ARC EN CIEL ----------------------------------------- 10
ARCANTE --------------------------------------------- 11
ARCHMAN -------------------------------------------- 10
ARFİNKIZI -------------------------------------------- 10
ARGUNBA (IRE)------------------------------------- 10
ARINA ME ------------------------------------------- 143
ARİFE -------------------------------------------------- 10
ARİN ---------------------------------------------------- 90
ARİSTAGÜL ------------------------------------------ 10
ARJUNA ----------------------------------------------- 67
ARKEJU ----------------------------------------------- 45
ARLI (IRE) -------------------------------------------- 10
ARMANİ ----------------------------------------------- 11
ARNAVUT BEYİ------------------------------------- 11
AROIDI ------------------------------------------------ 11
ARPELLO -------------------------------------------- 134
ARRIVATA ------------------------------------------- 11
ARRIVE LINE ---------------------------------------- 10
ARSOL ------------------------------------------------- 11
ARSUZ ------------------------------------------------- 11
ARWA -------------------------------------------------- 11
ARWAADI --------------------------------------------- 62
ARYA SULTAN --------------------------------------- 9
ARYAM ------------------------------------------------ 11
ARYUŞ ------------------------------------------------- 11
AS FLARE --------------------------------------------- 11
AS GRANDFATHER ------------------------------ 149
ASAFA (IRE) ------------------------------------------ 11
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) ----------------------- 11
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) ----------------------- 11
ASARTE ------------------------------------------------ 11
ASETON------------------------------------------------ 12
ASFALYA---------------------------------------------- 12
ASİ RÜZGAR ------------------------------------------ 7
ASİKIR ------------------------------------------------- 12
ASİLDİYE---------------------------------------------- 11
ASİLZADE --------------------------------------------- 12
ASLAN MELEK ------------------------------------ 135
ASLANAĞZI ------------------------------------------ 26
ASTA LAVISTA -------------------------------------- 45
ASTRAL JOURNEY --------------------------------- 26
ASYA SAİRA --------------------------------------- 124
ASYAM ------------------------------------------------- 12
AŞK ATEŞİ ------------------------------------------ 130
AŞKARHAN ----------------------------------------- 157
AŞKINA İSYANKAR -------------------------------- 12
AŞKİTO ------------------------------------------------ 12
ATA SÖZÜ --------------------------------------------- 89
ATABALA --------------------------------------------- 71
ATAKAN HATUN ----------------------------------- 12
ATAKHANIM ----------------------------------------- 12
ATAY HATUN ---------------------------------------- 12
ATEN CAT --------------------------------------------- 46
ATEŞ BEY --------------------------------------------- 58
ATEŞ BÖCEĞİM ------------------------------------- 21
ATEŞ SULTAN --------------------------------------- 12
ATEŞ SUYU ----------------------------------------- 123
ATEŞHATUN ----------------------------------------- 12
ATEŞİM ---------------------------------------------- 138
ATEŞİN KIZI ------------------------------------------ 13
ATHALIA ---------------------------------------------- 13
ATLANTIC MAX ------------------------------------- 68
ATLANTIC OCEAN ------------------------------- 126
ATLANTIC WARRIOR --------------------------- 159
ATLETICO ------------------------------------------- 124
ATTRACTIVE----------------------------------------- 13
AUF WIEDERSEHEN ------------------------------- 19
AUGURI ------------------------------------------------ 13
AURA --------------------------------------------------- 13
AURA QUEEN ---------------------------------------- 39
AURIS GIRL ------------------------------------------- 78
AURORA LIGHTS (GB) ---------------------------- 13
AUTUMN RIDGE (USA)---------------------------- 13
AVOKADO -------------------------------------------- 13
AVSUMAY -------------------------------------------- 61
AVŞAR GIRL ----------------------------------------- 74
AWARD LOVER ------------------------------------- 15
AWENTİA ------------------------------------------- 145
AY KARAN -------------------------------------------- 13
AYA BAKAN ----------------------------------------- 61
AYANA------------------------------------------------- 68
AYAZEFE -------------------------------------------- 114
AYAZMAYELİ --------------------------------------- 13
AYBEK HATUN -------------------------------------- 13
AYCEM ------------------------------------------------- 13
AYDIN AĞBİM ------------------------------------- 103
AYKUSBA --------------------------------------------- 34
212
İNDEKS-Index
AYLİN SULTAN ------------------------------------ 126
AYLİŞKO --------------------------------------------- 147
AYNIŞAH -------------------------------------------- 144
AYPARE ----------------------------------------------- 13
AYPİKE ------------------------------------------------ 14
AYRILMA ZAMANI -------------------------------- 14
AYSEDEF -------------------------------------------- 139
AYSIZ GECEM --------------------------------------- 14
AYSULTAN ------------------------------------------- 14
AYSUN SULTAN ------------------------------------ 96
AYŞECAN --------------------------------------------- 14
AYŞİMİN ---------------------------------------------- 72
AYŞOM ------------------------------------------------ 17
AYTEMİZ --------------------------------------------- 28
AYVA SARI ------------------------------------------- 14
AYZA--------------------------------------------------- 27
AZUMİ ------------------------------------------------- 14
BABA ERKUL --------------------------------------- 103
BABA GALİP ----------------------------------------- 77
BABA HALİL ----------------------------------------- 71
BABA MEHEY -------------------------------------- 129
BABA YALÇIN--------------------------------------- 94
BABABİRBAY -------------------------------------- 125
BABAKAĞAN ---------------------------------------- 31
BABALAR GÜNÜ ----------------------------------- 80
BABANURİ ------------------------------------------- 33
BABAORHAN --------------------------------------- 112
BABBINO CARO ----------------------------------- 121
BABİ ---------------------------------------------------- 48
BABİLYON ------------------------------------------- 14
BABY KISS ------------------------------------------- 14
BACHELETTE (IRE) -------------------------------- 14
BACIM ------------------------------------------------- 14
BACK TO BACK (IRE) ----------------------------- 14
BACKDRAFT (IRE) --------------------------------- 14
BADARBUNGA -------------------------------------- 20
BADE --------------------------------------------------- 15
BADELAL --------------------------------------------- 15
BAHARAT -------------------------------------------- 15
BAHTIM ----------------------------------------------- 16
BAILAMOS --------------------------------------------- 4
BAILANDO ------------------------------------------ 127
BAK ----------------------------------------------------- 15
BAKAN CAN ----------------------------------------- 15
BAKHTAWAR (IRE) -------------------------------- 15
BALIK PEARLS (GB) ------------------------------- 15
BALIKÇIL (GB) -------------------------------------- 15
BALİYA------------------------------------------------ 15
BALLIAMO (IRE)------------------------------------ 15
BALOTELLI ------------------------------------------ 96
BALPINAR -------------------------------------------- 15
BALTAKÖYLÜ -------------------------------------- 15
BALTICA (IRE) -------------------------------------- 16
BALTIMORE ---------------------------------------- 134
BALVERİR -------------------------------------------- 84
BANDİL------------------------------------------------ 16
BANGKOK ------------------------------------------- 152
BANKBOOK ------------------------------------------ 16
BARAN BEY ------------------------------------------ 60
BARB FACE ------------------------------------------ 16
BARB WIRE (IRE) ----------------------------------- 16
BARTROBEL ----------------------------------------- 16
BARBIE BABY -------------------------------------- 143
BARDAM ---------------------------------------------- 26
BARDARBUNGA ------------------------------------ 38
BARETTO --------------------------------------------- 16
BARGİLYA ------------------------------------------- 48
BARNE BAU ------------------------------------------ 32
BAŞ ÜSTÜNE ----------------------------------------- 16
BAŞARILAR ------------------------------------------ 59
BAŞKALAŞMA --------------------------------------- 64
BAŞKIZ------------------------------------------------- 16
BAŞTACI----------------------------------------------- 16
BATAJA ------------------------------------------------- 2
BATU BABA ------------------------------------------ 40
BATUTAY --------------------------------------------- 67
BAVİ REŞ -------------------------------------------- 158
BAY GAZO ------------------------------------------ 112
BAYBURT GÜZELİ --------------------------------- 16
BAYCANIM ----------------------------------------- 120
BAYIN BİKE ------------------------------------------ 92
BAYIR GÜLÜ ----------------------------------------- 16
BAYONETTE ----------------------------------------- 16
BAYSAMA ------------------------------------------ 148
BE BOP ALOHA (GB) ------------------------------- 16
BE CALM -------------------------------------------- 116
BE HAVE ---------------------------------------------- 17
BE SMART -------------------------------------------- 17
BEATRIX (IRE) --------------------------------------- 17
BEATTE JUICE --------------------------------------- 17
BEAUTIFUL LIFE ---------------------------------- 127
BEBEĞİM ---------------------------------------------- 17
BEBEK CAFE ----------------------------------------- 17
BEDEHALA ------------------------------------------- 17
BEDWULF ---------------------------------------------- 5
BEELINE ----------------------------------------------- 17
BEFORE ME ------------------------------------------- 17
BEFUDDELED (USA) ------------------------------- 17
BELAMİ ------------------------------------------------ 17
BELCE -------------------------------------------------- 17
BELEKİ ------------------------------------------------- 31
BELGİNİM --------------------------------------------- 18
BELİN--------------------------------------------------- 18
BELİT --------------------------------------------------- 18
BELLA RAGAZZA ----------------------------------- 18
BELLE EPOCH (GB)--------------------------------- 18
BELLEGARDE ---------------------------------------- 18
BELLIGERENT ------------------------------------- 121
BELLINI ROSE (IRE) -------------------------------- 18
BEN-U-SEN-------------------------------------------- 18
BEN BEN ----------------------------------------------- 18
BENEDICT--------------------------------------------- 18
BENEKLİKIZ ------------------------------------------ 18
BENGÜ ------------------------------------------------- 23
BERATINKIZI ---------------------------------------- 72
BERAY TÜTÜN -------------------------------------- 18
BERDIL----------------------------------------------- 142
BERENIQUE (IRE) ----------------------------------- 19
BERFO --------------------------------------------------- 9
BERİLCAN -------------------------------------------- 30
BERMAL --------------------------------------------- 148
BERNICE----------------------------------------------- 19
BERRAKSU ------------------------------------------- 19
BERRİN ------------------------------------------------ 19
BERSUDE ---------------------------------------------- 19
BERVA ------------------------------------------------- 19
BESAME MUCHO ----------------------------------- 87
BESRA -------------------------------------------------- 19
BEST CLASS ------------------------------------------ 19
BEST GUNNER --------------------------------------- 11
BEST MODEL ----------------------------------------- 19
BEST SISTER --------------------------------------- 160
BEST STORM --------------------------------------- 106
BESTEREK -------------------------------------------- 22
213
İNDEKS-Index
BESTSELLER----------------------------------------- 19
BEŞİ BİR YERDE ------------------------------------ 19
BETHESNA ------------------------------------------- 19
BETÜL HANIM ------------------------------------- 102
BEVERLY DANCER -------------------------------- 20
BEVERLY HILLS ------------------------------------ 20
BEYAZ GELİNCİK ---------------------------------- 20
BEYAZ SU -------------------------------------------- 20
BEYKIZ ------------------------------------------------ 20
BEZİRGAN ------------------------------------------- 130
BEZZONİ --------------------------------------------- 152
BICIRIK ------------------------------------------------ 20
BIELLA ------------------------------------------------ 20
BIG BANG THEORY -------------------------------- 28
BIG SEA ----------------------------------------------- 20
BIG SURPRISE --------------------------------------- 91
BIG VALENCIA ------------------------------------- 128
BIMINI BREEZE (CAN) ---------------------------- 20
BIN QUEST ------------------------------------------- 20
BİN GÜL ----------------------------------------------- 20
BİNDOKUZYÜZYEDİ ----------------------------- 144
BİONİC ANGEL -------------------------------------- 20
BİR BEN STAR --------------------------------------- 21
BİR DAHA--------------------------------------------- 21
BİRCE -------------------------------------------------- 21
BİRHAN ------------------------------------------------- 9
BİRİCİK KARAN ------------------------------------ 21
BİRSEN HANIM ------------------------------------- 21
BİRSU -------------------------------------------------- 21
BLACK BEADS ---------------------------------------- 6
BLACK BLOOD -------------------------------------- 21
BLACK FOX ----------------------------------------- 147
BLACK ISLAND ------------------------------------- 21
BLACK OF WESTPORT---------------------------- 20
BLACK ORPHAN ------------------------------------ 27
BLACK SAILOR ------------------------------------ 115
BLACK SHADOW ----------------------------------- 21
BLACK TO BLACK --------------------------------- 74
BLACK TRABLER ---------------------------------- 35
BLACK TULIP---------------------------------------- 21
BLACK TYPE (IRE) -------------------------------- 21
BLACK WASP ---------------------------------------- 35
BLACK WEASEL ------------------------------------ 51
BLAZING SPEED ------------------------------------ 63
BLIND SON ------------------------------------------ 149
BLONDE GIRL --------------------------------------- 21
BLOODY MOON (IRE) ----------------------------- 22
BLOVED ----------------------------------------------- 35
BLUE JEANS ----------------------------------------- 22
BLUE LADY ------------------------------------------ 22
BLUE LIGHTENING -------------------------------- 22
BLUE MOON ----------------------------------------- 22
BLUE SKY -------------------------------------------- 22
BLUEBIRD DAY (IRE) ----------------------------- 22
BLUSHING DOE (USA) ---------------------------- 22
BOBUSHKA ------------------------------------------ 34
BOMANI ---------------------------------------------- 100
BON VOYAGE --------------------------------------- 22
BONA DEA (IRE) ------------------------------------ 22
BONCUK --------------------------------------------- 150
BOND GIRL ------------------------------------------- 94
BOND PRINCESS (USA) --------------------------- 22
BONNE NOUVELLE -------------------------------- 22
BONORVA (IRE)------------------------------------- 23
BOOK REPORT (USA) ----------------------------- 23
BORAGAN -------------------------------------------- 69
BORANEFE ------------------------------------------- 82
BORDERS BELLE (IRE) ---------------------------- 23
BORN SHINING -------------------------------------- 23
BORNEO ----------------------------------------------- 44
BOSSLION --------------------------------------------- 70
BOSTORGAY --------------------------------------- 124
BOTANVADİSİ --------------------------------------- 76
BOYKA ------------------------------------------------- 93
BOYSTAR --------------------------------------------- 23
BOZBÖRÜ --------------------------------------------- 19
BOZO --------------------------------------------------- 61
BOZTEPE -------------------------------------------- 123
BÖRTE------------------------------------------------ 137
BÖZÜYÜKLÜ ----------------------------------------- 23
BRAMARE------------------------------------------- 163
BRAVE DAUGHTER -------------------------------- 34
BRAVE DECISION ---------------------------------- 69
BRAVO RIVA ----------------------------------------- 42
BREACH ------------------------------------------------ 6
BRIBISCUIT (USA) ---------------------------------- 23
BRO ----------------------------------------------------- 29
BROADWAY GIRL ---------------------------------- 23
BRONTES -------------------------------------------- 130
BROWN SUGAR ------------------------------------- 86
BUBBLE GUM ---------------------------------------- 23
BUCA GÜZELİ --------------------------------------- 23
BUCAK -------------------------------------------------- 1
BUDAPEST (GER) ----------------------------------- 23
BUENOS DIAS ----------------------------------------- 9
BUĞSELEN -------------------------------------------- 23
BULLSEYE -------------------------------------------- 24
BUNGALOW ------------------------------------------ 93
BURANO ----------------------------------------------- 24
BURAT ------------------------------------------------- 24
BURCU YELİ ----------------------------------------- 24
BURCUM ---------------------------------------------- 24
BURLAHATUN --------------------------------------- 24
BURSA GÜZELİ ------------------------------------ 113
BURSALI----------------------------------------------- 24
BURUNÖREN ----------------------------------------- 24
BUSECİK (GB) ---------------------------------------- 24
BUSİ----------------------------------------------------- 24
BUTTERFLY DREAMS --------------------------- 159
BUZ --------------------------------------------------- 115
BÜYÜK AJİBA ------------------------------------- 157
BÜYÜK BEYAZ ------------------------------------ 158
BÜYÜK GÖL ------------------------------------------ 24
BÜYÜKBEY ------------------------------------------- 59
BY APİ --------------------------------------------------- 7
BY AYHAN ------------------------------------------ 105
BY MY SIDE ------------------------------------------ 24
BYE BYE BABY-------------------------------------- 25
CABANATI -------------------------------------------- 25
CABARETTE ------------------------------------------ 25
CABİRE ---------------------------------------------- 133
CACHE CACHE ------------------------------------ 110
CAITLYN -------------------------------------------- 145
CALIFORNIA DREAM ------------------------------ 35
CAMINANDO ----------------------------------------- 25
CAN AYŞE -------------------------------------------- 25
CAN SİMA --------------------------------------------- 25
CANAKIN---------------------------------------------- 35
CANAN HALA -------------------------------------- 139
CANANTAY------------------------------------------- 25
CANAY (USA) ---------------------------------------- 25
CANBURAK------------------------------------------- 69
CANDAL QUEEN ------------------------------------ 10
CANDUŞ ----------------------------------------------- 25
214
İNDEKS-Index
CANGÜZEL ------------------------------------------- 44
CANITEZ ---------------------------------------------- 25
CANLI HEDEF --------------------------------------- 89
CANOBELLA ----------------------------------------- 25
CANPARE --------------------------------------------- 25
CANPETEK ------------------------------------------- 96
CANSEN ----------------------------------------------- 25
CANTARE -------------------------------------------- 116
CANTAY ---------------------------------------------- 26
CANTONA -------------------------------------------- 38
CAPABLE (IRE) -------------------------------------- 26
CAPE FREE ------------------------------------------ 142
CAPITANE -------------------------------------------- 85
CAPPUCCINO --------------------------------------- 146
CAPRICE LOVE (IRE) ----------------------------- 26
CAPTAIN'S GIRL (USA) --------------------------- 26
CAPUCINO-------------------------------------------- 26
CARAMEL -------------------------------------------- 26
CARAMEL CREME (GB) -------------------------- 26
CARDENAS ------------------------------------------- 26
CARIBU ------------------------------------------------ 26
CARIGRAD ------------------------------------------ 100
CARİYEM --------------------------------------------- 26
CARLETTA ------------------------------------------- 26
CARLY BABY ---------------------------------------- 26
CARPENTARIA -------------------------------------- 27
CARRIG GIRL (GB) --------------------------------- 27
CARRY ON ELLIE (IRE) --------------------------- 27
CARTEL ----------------------------------------------- 27
CASA DEL BATLLE (IRE)------------------------- 27
CASSIOPEIA------------------------------------------ 27
CASSOWARY --------------------------------------- 160
CASTALIA -------------------------------------------- 27
CAT WALK ------------------------------------------- 27
CATALEA --------------------------------------------- 27
CATALOGUE ----------------------------------------- 27
CATCH ME-------------------------------------------- 27
CAULRY RED (IRE) -------------------------------- 27
CAVIAR AND CANDY (GB) ---------------------- 27
CAZİBE HANIM (IRE)------------------------------ 28
CEHENNEM ATEŞİ --------------------------------- 28
CEILIDH JIG (IRE) ---------------------------------- 28
CEKA DANCER (IRE) ------------------------------ 28
CELESTE ---------------------------------------------- 28
CELTIC DREAM ------------------------------------- 28
CEMALETTİN BEY --------------------------------- 76
CEMRE------------------------------------------------- 28
CERENİN KIZI -------------------------------------- 145
CESARET---------------------------------------------- 28
CESUR ------------------------------------------------ 145
CESUR YÜREK ------------------------------------- 99
CEVİZ -------------------------------------------------- 28
CEYLAN HANIM ----------------------------------- 152
CEYLANKIZ ------------------------------------------ 28
CHAMPAGNE BARB (USA) ---------------------- 28
CHAMPION GIRL ----------------------------------- 28
CHANCE OF HISTORY ---------------------------- 29
CHANTILLY ----------------------------------------- 123
CHARDONNAY ---------------------------------------- 4
CHARMANT ------------------------------------------ 81
CHARMING DREAM (IRE) ----------------------- 29
CHARMING PRINCESS ---------------------------- 29
CHARON ---------------------------------------------- 29
CHASING THE WIND ------------------------------ 70
CHASTITY (FR) -------------------------------------- 29
CHATILA (USA) ------------------------------------- 29
CHE SARA SARA (GB) ---------------------------- 29
CHERRY FLOWER ---------------------------------- 29
CHERRY RED (USA) -------------------------------- 29
CHESTNUT -------------------------------------------- 29
CHI ------------------------------------------------------ 29
CHI BOMB --------------------------------------------- 29
CHICAGO ---------------------------------------------- 83
CHILI PEPPER ---------------------------------------- 29
CHILLOUT MOODS --------------------------------- 29
CHINOISERIE (GB) ---------------------------------- 30
CHRISTAL GREEN ---------------------------------- 63
CHROME WIRE -------------------------------------- 97
CIAO -------------------------------------------------- 116
CIMAISE (FR) ----------------------------------------- 30
CIRCASSIAN ---------------------------------------- 56
CIRCASSION WORIWOR -------------------------- 29
CITADEL----------------------------------------------- 30
CİCOLİNA --------------------------------------------- 30
CİHANYANDI LÜTFİYE --------------------------- 30
CİVAN HANIM --------------------------------------- 68
CLAIR DE LUNE ------------------------------------- 30
CLASSIC LADY -------------------------------------- 41
CLASSICAL GIRL ----------------------------------- 30
CLEAN BLOOD ------------------------------------ 162
CLOATTRO ----------------------------------------- 113
CLOUD DANCER ------------------------------------ 30
COCCINELLE ----------------------------------------- 30
COCHABAMBA -------------------------------------- 39
COCONUT --------------------------------------------- 30
COLENELS LOVE ----------------------------------- 30
COLMAR--------------------------------------------- 161
COLORS OF THE LIFE --------------------------- 161
COME ALONE ---------------------------------------- 30
COME BACK ---------------------------------------- 109
COMFORT ZONE ---------------------------------- 108
CONCORDE KISS (USA) --------------------------- 31
CONDOR ----------------------------------------------- 31
CONFIDENCE ---------------------------------------- 31
CONFIDENTIAL ------------------------------------- 30
CONQUESTA --------------------------------------- 126
CONT COMPADOR ------------------------------- 157
CONTESSINA (IRE) --------------------------------- 31
CONVEYOR'S ANGEL (USA) --------------------- 31
COOGER ----------------------------------------------- 25
COOL BALA ------------------------------------------ 63
COOL KING ------------------------------------------- 91
COPPER KING ---------------------------------------- 48
COPPERHEAD ---------------------------------------- 19
COPY CAT --------------------------------------------- 31
CORDOBA --------------------------------------------- 31
CORSICA -------------------------------------------- 141
COSMIC CLOUD ------------------------------------- 77
COSSET ------------------------------------------------ 31
COŞGEL ------------------------------------------------ 31
COŞKUNPRENSES ---------------------------------- 31
COŞKUNSU ------------------------------------------- 31
COUNT ON YOU ----------------------------------- 152
COUNTENANCE DIVINE (GB) ------------------- 31
COUP DE COEUR (IRE) ---------------------------- 32
COURCHEVEL --------------------------------------- 64
COVERGIRL ------------------------------------------ 32
COZY MESA (USA) --------------------------------- 32
CRANK ------------------------------------------------- 71
CRAZY CAT ------------------------------------------ 80
CRAZY ISLAND ----------------------------------- 136
CRAZY SALLY --------------------------------------- 38
CRIMEAN TATAR --------------------------------- 153
CROCO LADY (IRE) -------------------------------- 32
215
İNDEKS-Index
CROQUET (USA) ------------------------------------ 32
CRUELLA --------------------------------------------- 32
CRYO STAR ------------------------------------------ 32
CRYPTO SLEW (USA) ----------------------------- 32
CRYSTAL --------------------------------------------- 32
CUBA LIBRE ------------------------------------------- 2
CUNDALI --------------------------------------------- 32
CURITIBA --------------------------------------------- 32
CURTARALO ---------------------------------------- 114
CURVE ------------------------------------------------- 47
CUT CLEAR (GB) ----------------------------------- 32
CUTE BOY -------------------------------------------- 27
CUTE GIRL ------------------------------------------- 33
CÜCEN ------------------------------------------------- 33
ÇAĞ TUFANI ---------------------------------------- 150
ÇAĞCAN ---------------------------------------------- 58
ÇAKABEY -------------------------------------------- 58
ÇAKILTAŞI ------------------------------------------- 68
ÇALI KIZI --------------------------------------------- 33
ÇAMALAN -------------------------------------------- 33
ÇAMTEPE GÜZELİ --------------------------------- 33
ÇANCAVA -------------------------------------------- 33
ÇARINOĞLU ----------------------------------------- 13
ÇATAN KIZ ------------------------------------------- 33
ÇAVBELLA ------------------------------------------- 18
ÇAVLAN ---------------------------------------------- 33
ÇELEBİ CİHAN ------------------------------------- 109
ÇERKES DANSI ------------------------------------- 70
ÇERKEZ KIZI----------------------------------------- 33
ÇEŞMİNAZ-------------------------------------------- 33
ÇETİNİN OĞLU ------------------------------------- 106
ÇEVİK TAY ------------------------------------------- 71
ÇINAR EFE-------------------------------------------- 94
ÇINARINKIZI ---------------------------------------- 33
ÇIRALIKIZ ------------------------------------------- 140
ÇİFTÇİ REİS ----------------------------------------- 153
ÇİKOK FATİHİ ----------------------------------------- 3
ÇİKOK GIRL ----------------------------------------- 100
ÇİLİMLİ ------------------------------------------------ 33
ÇİLLİM ------------------------------------------------- 33
ÇİNTEMANİ ----------------------------------------- 119
ÇOK ÇOK (IRE) -------------------------------------- 34
ÇOKŞEKER ------------------------------------------- 34
ÇOPPA ------------------------------------------------- 34
ÇOTANAK -------------------------------------------- 46
ÇÖL KUŞU -------------------------------------------- 34
ÇÖLAN RÜZGARI---------------------------------- 156
ÇUPÇİK ------------------------------------------------ 34
D'ARTIMILLION------------------------------------- 34
DAÇAPİ ----------------------------------------------- 132
DAĞAŞANKIZI ------------------------------------- 154
DAĞDEVİREN --------------------------------------- 19
DAĞLI KIZI ------------------------------------------- 29
DAISYCUTTER (GB) ------------------------------- 34
DAISYLAND ----------------------------------------- 34
DAMARLI -------------------------------------------- 146
DAMASSERIE (IRE) -------------------------------- 34
DAMLASAN ------------------------------------------ 34
DAN'S PRIDE (USA) -------------------------------- 34
DANAMORADA (BRZ) ---------------------------- 34
DANCE OF DESTINY ------------------------------ 35
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------ 35
DANCE SCHOOL (GB) ----------------------------- 35
DANCING MASTER -------------------------------- 35
DANE WELLS (IRE) -------------------------------- 35
DANEHILL FLAME (IRE) ------------------------- 35
DANEHILL KIZ -------------------------------------- 35
DANGER BOY ---------------------------------------- 21
DAR ES SALAAM --------------------------------- 147
DARABELA (IRE) ----------------------------------- 35
DARABY (USA) -------------------------------------- 35
DARIA -------------------------------------------------- 35
DARK --------------------------------------------------- 35
DARK BLUE ------------------------------------------ 83
DARK CHOCOLATE ------------------------------ 115
DARK POINT --------------------------------------- 120
DARK STORM ---------------------------------------- 35
DARKER ----------------------------------------------- 36
DARKNESS PRINCESS --------------------------- 151
DAUGHTER OF THESUN ------------------------ 140
DAWN RAID (IRE) ---------------------------------- 36
DAY KING --------------------------------------------- 92
DAY WATER ----------------------------------------- 99
DAYIHAN ------------------------------------------- 131
DAYS OF THUNDER------------------------------ 120
DEAD PAN -------------------------------------------- 15
DEAR FATHER ------------------------------------- 139
DEAR NANCY ---------------------------------------- 12
DEATH RACER -------------------------------------- 92
DEEP BROWN ---------------------------------------- 36
DEEP IN SHINING ----------------------------------- 36
DEEP RIVER ------------------------------------------ 36
DEFINATELY PERFECT --------------------------- 69
DEFLECT ---------------------------------------------- 36
DEFNE HANIM ------------------------------------- 103
DEHERE VERE ------------------------------------- 103
DELANİ ------------------------------------------------ 36
DELFİNA----------------------------------------------- 36
DELİ İMPARATOR -------------------------------- 129
DELİ NUSRET -------------------------------------- 131
DELLARA --------------------------------------------- 36
DELUGE (GB) ---------------------------------------- 36
DEM BABA ------------------------------------------ 104
DEMETER --------------------------------------------- 36
DEMİR PENÇE ------------------------------------- 160
DEMİR YÜREK --------------------------------------- 75
DEMİRBURAK --------------------------------------- 68
DEMİRÖYKÜ ----------------------------------------- 61
DEMİRRIFKI ---------------------------------------- 137
DEMİRSU -------------------------------------------- 132
DENİZBEY ------------------------------------------ 155
DENİZİM ----------------------------------------------- 36
DER KAISER ------------------------------------------- 1
DERAŞ-------------------------------------------------- 51
DERBIST ----------------------------------------------- 43
DERİNİYA --------------------------------------------- 96
DERİN İZ --------------------------------------------- 108
DERİN SULTAN -------------------------------------- 72
DERİNTAY -------------------------------------------- 37
DERT ETME ------------------------------------------- 36
DESERT LION ---------------------------------------- 30
DESIRES PEARL ------------------------------------- 73
DESİREE ----------------------------------------------- 37
DESTE -------------------------------------------------- 37
DESTEKIZIM ----------------------------------------- 37
DESTINATION --------------------------------------- 94
DESTINO----------------------------------------------- 37
DETELİNA--------------------------------------------- 37
DETTİN------------------------------------------------- 37
DEVOYKA--------------------------------------------- 37
DEWILS GIRL ---------------------------------------- 71
DID U MISS ME (USA) ----------------------------- 37
DINAH (FR) ------------------------------------------- 37
DIRTY ------------------------------------------------ 152
216
İNDEKS-Index
DIRTY HARRY--------------------------------------- 73
DISEGUSYA -------------------------------------------- 5
DISTANT DESIRE ----------------------------------- 37
DISTANT MUSIC ------------------------------------ 37
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) -------------------- 37
DIVINE LIFE------------------------------------------ 37
DIXIE DARLENE ------------------------------------ 38
DİCOŞ -------------------------------------------------- 38
DİDİ KOÇİ--------------------------------------------- 55
DİJAN -------------------------------------------------- 38
DİLAY STAR ----------------------------------------- 31
DİLIR -------------------------------------------------- 136
DİLOŞ -------------------------------------------------- 38
DİLŞARHANIM -------------------------------------- 38
DİNEMİS ---------------------------------------------- 38
DİRHEM DİRHEM----------------------------------- 38
DİRİLİŞ ----------------------------------------------- 142
DİTAYS ----------------------------------------------- 152
DO IT EASY ----------------------------------------- 145
DOCTOR HOUSE ----------------------------------- 144
DOCTOR TANER ------------------------------------ 99
DOĞA MARIA--------------------------------------- 155
DOLİ ---------------------------------------------------- 38
DOLLY FOX ------------------------------------------ 38
DOLORES --------------------------------------------- 38
DOMBRA ---------------------------------------------- 38
DOMDOM --------------------------------------------- 78
DOMİNANT ------------------------------------------- 38
DONA -------------------------------------------------- 28
DONG SOCIETY ------------------------------------ 112
DONT BLAME ME ---------------------------------- 92
DORASAURA (IRE) --------------------------------- 38
DORCAS ----------------------------------------------- 38
DORINDA --------------------------------------------- 39
DORUKSEL --------------------------------------------- 4
DORUYEL--------------------------------------------- 30
DOUBLE DAY---------------------------------------- 28
DOVE LAMORE ------------------------------------- 39
DÖNENCE--------------------------------------------- 39
DÖRT KÖŞE ------------------------------------------ 24
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------ 39
DRAGON KING -------------------------------------- 92
DRAMA CLUB (IRE) ------------------------------- 39
DRAMA QUEEN ------------------------------------- 39
DRAMALI KIZI -------------------------------------- 39
DRAMATIC SCENES (GB) ------------------------ 39
DREAM AHMET ------------------------------------ 138
DREAM KEEPER (IRE) ---------------------------- 39
DREAM LINE----------------------------------------- 80
DREAM OF INFINITY ------------------------------ 39
DREAM STATE (IRE) ------------------------------ 39
DREAMS TO REALITY ---------------------------- 33
DREAMY ---------------------------------------------- 39
DREJ ---------------------------------------------------- 74
DRUMMER ------------------------------------------- 50
DRY CLEANER ------------------------------------- 148
DRY LOVE -------------------------------------------- 40
DUBAI PEARL --------------------------------------- 40
DUSELİK ---------------------------------------------- 40
DUT BEYAZ ------------------------------------------ 40
DUYGU ECE ------------------------------------------ 40
DUYGULU (GB) ------------------------------------ 40
DÜDEN ------------------------------------------------ 40
DÜLDÜLBİR ------------------------------------------ 79
DÜNYA GÜZELİ (GB) ------------------------------ 40
DYNAMARE------------------------------------------ 40
EAGLE CLAW---------------------------------------- 40
EAGLE CREST --------------------------------------- 40
EAGLE FLIGHT -------------------------------------- 40
EAGLE PRINCESS (IRE) --------------------------- 40
EAST WIND ------------------------------------------- 41
EASTERN BABY (IRE) ----------------------------- 41
EASTERN LADY ------------------------------------- 41
EASTERN SOCIETY (IRE) ------------------------- 41
EASY DOES IT (FR) --------------------------------- 41
EBRU HANIM ---------------------------------------- 41
EBRU QUEEN ---------------------------------------- 62
EBRUŞ -------------------------------------------------- 41
ECE EFE ------------------------------------------------ 41
ECE LİN ------------------------------------------------ 41
ECEHANIM -------------------------------------------- 91
ECEMSULTAN --------------------------------------- 41
EDELWEISS ------------------------------------------- 34
EDEN BULUR ---------------------------------------- 57
EDREMİT GÜZELİ ---------------------------------- 41
EFE KHAN --------------------------------------------- 24
EFEBEY ---------------------------------------------- 132
EFES ------------------------------------------------- 114
EFES ATEŞİ ------------------------------------------- 41
EFES PRENSESİ -------------------------------------- 42
EIGHT BELLES --------------------------------------- 42
EKINOKS CODE ------------------------------------- 42
EKINOKS NATALMA ------------------------------ 42
EKINOKS WEST ------------------------------------- 42
EKREMCAN------------------------------------------- 33
EL MANO -------------------------------------------- 121
EL RÜZGAR ----------------------------------------- 130
EL SALLA --------------------------------------------- 42
EL VEDA ----------------------------------------------- 37
ELA KIZ ------------------------------------------------- 3
ELADENİZ --------------------------------------------- 42
ELANOR ----------------------------------------------- 42
ELASEL ------------------------------------------------ 42
ELEKTRA ---------------------------------------------- 42
ELEONOR --------------------------------------------- 42
ELITE GIRL ------------------------------------------- 42
ELL BAHR ------------------------------------------- 160
ELLA BELLA ----------------------------------------- 53
ELLENS PRINCESS (IRE) -------------------------- 43
ELLIE'S MAMBO (USA) ---------------------------- 43
ELMAS BIKE ----------------------------------------- 43
ELMİRA ------------------------------------------------ 64
ELUSIVE RIDGE (USA) ---------------------------- 43
ELYSİON----------------------------------------------- 41
EMERALD --------------------------------------------- 43
EMERALD DANCER (USA) ----------------------- 43
EMILIA ------------------------------------------------- 43
EMILY -------------------------------------------------- 43
EMILY BLACKWELL (GB) ------------------------ 43
EMİRDAĞ ------------------------------------------- 132
EMMA -------------------------------------------------- 43
EMOTION---------------------------------------------- 43
EMOTION GIRL -------------------------------------- 43
ENDLESS ---------------------------------------------- 37
ENDLESS FREEDOM ------------------------------- 44
ENDURANCE ----------------------------------------- 44
ENERJİ ------------------------------------------------- 44
ENFRARUJ ------------------------------------------ 110
ENGAGEMENT (GB) -------------------------------- 44
ENHANCE (GB) -------------------------------------- 44
EOLA --------------------------------------------------- 44
EOLION ------------------------------------------------ 44
EPONA ------------------------------------------------- 44
ERANS TIE (IRE)------------------------------------- 44
217
İNDEKS-Index
ERBİKE ------------------------------------------------ 44
ERENGÜL --------------------------------------------- 44
ERGONABİ ------------------------------------------ 108
ERITH'S CHILL WIND (GB) ---------------------- 44
ERKINTAY (IRE) ------------------------------------ 45
ERKOŞ ------------------------------------------------- 55
ERLİKHAN -------------------------------------------- 88
ERTUĞRUL ------------------------------------------ 156
ESBİKEY ---------------------------------------------- 45
ESCLARMONDE (IRE) ----------------------------- 45
ESEN RÜZGAR -------------------------------------- 45
ESENTAY --------------------------------------------- 45
ESERHAN ----------------------------------------------- 7
ESGOLD ----------------------------------------------- 36
ESHIM YESHIM ------------------------------------- 42
ESKUBERDE ----------------------------------------- 40
ESMA HANIM ---------------------------------------- 45
ESPERIA ----------------------------------------------- 45
ETER --------------------------------------------------- 12
ETOLLE FILANTE ---------------------------------- 45
EVENING---------------------------------------------- 55
EVENING STAR ------------------------------------- 45
EVENING STAR (IRE)------------------------------ 45
EVRİM SULTAN ------------------------------------- 76
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 45
EXCHANGER --------------------------------------- 124
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) ------------------- 45
EXCUSEME ------------------------------------------- 46
EXETER ----------------------------------------------- 46
EXOTIC DANCER ----------------------------------- 46
EXOTIC FLAME ------------------------------------- 46
EXTRA POWER -------------------------------------- 79
EYE CANDY ----------------------------------------- 138
EYRIE -------------------------------------------------- 46
EYŞA --------------------------------------------------- 46
EZ BESO ---------------------------------------------- 103
EZBERBOZAN --------------------------------------- 17
EZMATRA -------------------------------------------- 96
EZO ŞAH ---------------------------------------------- 46
EZOP KAHRAMANI ------------------------------- 124
EZRA --------------------------------------------------- 46
FABOLOUS ------------------------------------------- 46
FADİLE ------------------------------------------------ 29
FAFATARA ------------------------------------------- 46
FAIR MONT--------------------------------------------- 2
FAIR ROSE -------------------------------------------- 46
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 46
FAIRLY BORDER ----------------------------------- 46
FAIRWUALA (IRE) --------------------------------- 46
FALAFEL --------------------------------------------- 110
FALL THE SUN ------------------------------------- 160
FAMILY JOY ----------------------------------------- 67
FAMOUS FIVE (UAE) ------------------------------ 47
FAMOUS MISS BLUE (USA) --------------------- 47
FANTASTIC MIST (GB) ---------------------------- 47
FANTASTIC SERA (IRE) -------------------------- 47
FANTASTİC YELLOW ----------------------------- 47
FAR OUT COUNTESS (USA) --------------------- 47
FARELL------------------------------------------------ 47
FAROE ISLANDS (GB) ----------------------------- 47
FAROZLU (IRE)-------------------------------------- 47
FASIL--------------------------------------------------- 47
FAST FLYING STAR ------------------------------- 51
FAST GUNNER ------------------------------------- 134
FAST KHAN ------------------------------------------ 48
FAST SPARTAN (USA) ---------------------------- 47
FAST WHISPER -------------------------------------- 52
FATİ ----------------------------------------------------- 79
FATİH AGA ------------------------------------------- 51
FATİH EFENDİ ------------------------------------- 108
FATO ANA ------------------------------------------ 153
FAUNA (USA) ---------------------------------------- 47
FAVORY CELIA ------------------------------------- 95
FAWN LILY (IRE) ----------------------------------- 48
FEARLESS SON -------------------------------------- 99
FECİRA ------------------------------------------------- 30
FELEKSOR -------------------------------------------- 23
FELEMEZ AĞA --------------------------------------- 16
FELIGIRL ---------------------------------------------- 48
FERDANENİN KIZI --------------------------------- 48
FERİYE ------------------------------------------------- 48
FERKO-------------------------------------------------- 48
FEVZUŞ ------------------------------------------------ 48
FIGARO ------------------------------------------------ 48
FIGHTING --------------------------------------------- 62
FIGO STAR -------------------------------------------- 48
FILLE DU GALETTO-------------------------------- 48
FILLE GENEREUX (GB) --------------------------- 48
FINAL COUNTDOWN ------------------------------ 67
FINAL DESTINATION ------------------------------ 48
FINAL LOOK (USA) --------------------------------- 48
FINE GOLD --------------------------------------------- 6
FINE HONOR ----------------------------------------- 29
FINE TIME LUCILLE (USA) ----------------------- 49
FIONE--------------------------------------------------- 49
FIRE FLOWER ---------------------------------------- 67
FIRE FLY ---------------------------------------------- 20
FIRE GIRL --------------------------------------------- 49
FIRE OF FREEDOM --------------------------------- 49
FIRE ROCK ------------------------------------------ 140
FIRST GUNNER -------------------------------------- 39
FIRST IS FIRST ---------------------------------------- 8
FIRST POWER -------------------------------------- 163
FIRST PRINCESS (IRE) ----------------------------- 49
FIRST SHINY ----------------------------------------- 49
FIRTINASEL ------------------------------------------ 49
FİDANHAN ------------------------------------------ 115
FİLİK ---------------------------------------------------- 49
FİLİZİM ------------------------------------------------ 49
FİNALİST -------------------------------------------- 100
FİNCAN ------------------------------------------------ 49
FİRDEVS --------------------------------------------- 112
FİRUZAN ---------------------------------------------- 96
FİYAN -------------------------------------------------- 49
FİYO ---------------------------------------------------- 49
FLAME ANGEL -------------------------------------- 41
FLASHY'S SONG (USA) ---------------------------- 49
FLATTER (IRE) --------------------------------------- 50
FLAWLESS VICTORY ------------------------------ 45
FLEGMATIK (IRE) ---------------------------------- 50
FLEGSIZE---------------------------------------------- 50
FLORA-------------------------------------------------- 51
FLORAL BEAUTY (USA) -------------------------- 50
FLORANCE (GER) ----------------------------------- 50
FLORISSANT ----------------------------------------- 50
FLOWER ----------------------------------------------- 80
FLOWER DRUM (FR) ------------------------------- 50
FLY CAT ----------------------------------------------- 39
FLY EAGLE ------------------------------------------- 43
FLY KHAN ------------------------------------------ 149
FLY SO FREE ------------------------------------------ 5
FLY TIME ---------------------------------------------- 46
FLYING BIRD ---------------------------------------- 91
FLYING GUITAR ------------------------------------ 50
218
İNDEKS-Index
FLYING QUEEN ------------------------------------- 10
FLYING SAUCER ----------------------------------- 50
FOÇA KARTALI ------------------------------------ 159
FOLLY FOX (GB)------------------------------------ 50
FONSECA (FR) --------------------------------------- 50
FONT --------------------------------------------------- 50
FOR SALE --------------------------------------------- 50
FOR TOUCH ------------------------------------------ 51
FORCE START --------------------------------------- 98
FOREIGN AFFAIRS --------------------------------- 51
FOREST EDITION (IRE) --------------------------- 51
FORESTED (USA) ----------------------------------- 51
FOREVER --------------------------------------------- 51
FOREVER AND EVER ---------------------------- 142
FOREVER HERE ------------------------------------- 60
FOREVER LOVE------------------------------------ 156
FORS --------------------------------------------------- 51
FORTIS ------------------------------------------------- 51
FORTY FIVE ----------------------------------------- 127
FOTON ------------------------------------------------- 24
FOULITA --------------------------------------------- 139
FOUR BY FOUR ------------------------------------- 51
FOURTY FOUR -------------------------------------- 33
FRANCO DESIRE ----------------------------------- 51
FRECKLES -------------------------------------------- 51
FREE AS A BIRD ------------------------------------ 51
FREE FIGHTER -------------------------------------- 51
FREE LADY------------------------------------------- 52
FREESIA ---------------------------------------------- 134
FRENCH ACTRESS (USA) ------------------------ 52
FRENCH GIRL --------------------------------------- 52
FRENSİZ ----------------------------------------------- 31
FRIDA -------------------------------------------------- 52
FRIENDLY NANCY --------------------------------- 12
FRIENDLY NORTH (USA) ------------------------ 52
FROGGY ----------------------------------------------- 52
FUNNY GIRL ----------------------------------------- 52
FURY --------------------------------------------------- 98
FUSS (USA) ------------------------------------------- 52
FUSS CAT --------------------------------------------- 52
FUŞYA ------------------------------------------------- 52
FÜSBAY ---------------------------------------------- 162
GABRİELMOON ------------------------------------- 22
GAGKOŞ ---------------------------------------------- 52
GALBATORİS ---------------------------------------- 88
GALETEA --------------------------------------------- 52
GALLOP TO WEST -------------------------------- 157
GALLOPING RIVER -------------------------------- 24
GALLOPING SEVGI -------------------------------- 13
GALOHA ---------------------------------------------- 53
GALONIKA ------------------------------------------- 53
GAMBITA (IRE) ------------------------------------- 53
GAMBITANIN KIZI --------------------------------- 53
GAME OF SHADOWS ------------------------------ 99
GANİZADE ------------------------------------------- 78
GARİPAĞA ------------------------------------------ 156
GAVIOTTA ------------------------------------------- 53
GAYEM SU ------------------------------------------- 53
GAZİ SULTAN --------------------------------------- 22
GECE KUŞU ------------------------------------------ 23
GEÇ GELDÜNYA------------------------------------ 10
GEÇİT YOK ------------------------------------------ 120
GEISHA ------------------------------------------------ 53
GEMMA ---------------------------------------------- 161
GEMREŞ ----------------------------------------------- 53
GENÇ POYRAZ -------------------------------------- 83
GENÇ YİĞİT ------------------------------------------ 95
GENÇAY ----------------------------------------------- 73
GENERAL JANE (GB) ------------------------------ 53
GENTLEMAN JACK -------------------------------- 84
GEOLOGIST (IRE) ----------------------------------- 53
GERGERİLİ BURHAN ------------------------------ 54
GERİDÖN ---------------------------------------------- 58
GHANA------------------------------------------------- 18
GHOST WARRIOR ---------------------------------- 97
GIARO -------------------------------------------------- 53
GIFTED APAKAY (USA) --------------------------- 53
GIKGA -------------------------------------------------- 53
GILGAMESH ------------------------------------------ 55
GIMME HOPE JOANNA ---------------------------- 54
GINGA GIRL ------------------------------------------ 54
GINGER ------------------------------------------------ 54
GIPSY QUEEN ---------------------------------------- 78
GIRL ATEN -------------------------------------------- 54
GIRL IN PARADISE --------------------------------- 54
GIRL OF KING---------------------------------------- 54
GIRL OF WAR -------------------------------------- 144
GIRL RIVER -------------------------------------------- 9
GIRLIE-------------------------------------------------- 54
GISABELLE ------------------------------------------- 54
GIULIETTA------------------------------------------ 105
GİZEM SULTAN ------------------------------------- 12
GLASHEEN (USA) ----------------------------------- 54
GLORIA ------------------------------------------------ 54
GLORIA MUNDI ------------------------------------- 54
GLORY OWNER ------------------------------------- 51
GLUCOSA --------------------------------------------- 54
GO DANCING (GB)---------------------------------- 55
GO GREEN ------------------------------------------ 120
GOD BLESS YOU ------------------------------------ 55
GOGGA------------------------------------------------- 55
GOING WITH MUMMY (IRE) -------------------- 55
GOLANLI ---------------------------------------------- 55
GOLD BLOOD ---------------------------------------- 66
GOLD BLOSSOM (IRE)----------------------------- 55
GOLD CLAMP ----------------------------------------- 5
GOLD EAGLE ---------------------------------------- 57
GOLD HYPERION ----------------------------------- 55
GOLD MARIA ---------------------------------------- 55
GOLD SADDLE -------------------------------------- 51
GOLD TULIP ------------------------------------------ 55
GOLD WAY (FR) ------------------------------------- 55
GOLD WING ------------------------------------------ 45
GOLDA ------------------------------------------------- 55
GOLDEN ATTRACTION --------------------------- 55
GOLDEN CANDLE (USA) ------------------------- 56
GOLDEN COUNTESS ------------------------------- 47
GOLDEN DREAM ----------------------------------- 56
GOLDEN INFINITY (USA)------------------------- 56
GOLDEN LEAF --------------------------------------- 56
GOLDEN LIFE ---------------------------------------- 56
GOLDEN OK ------------------------------------------ 56
GOLDEN OLIVE ------------------------------------- 56
GOLDEN PIE ------------------------------------------ 56
GOLDEN PROTECTOR --------------------------- 126
GOLDEN RIVER ------------------------------------- 56
GOLDEN ROCK -------------------------------------- 56
GOLDEN ROSE --------------------------------------- 56
GOLDEN SELEN ------------------------------------- 56
GOLDEN SERAPH (USA) -------------------------- 56
GOLDEN SWORD ----------------------------------- 85
GOLDEN VICTORY --------------------------------- 57
GOLDGREEN ----------------------------------------- 57
GOLDINIADIS ---------------------------------------- 54
219
İNDEKS-Index
GÜLŞAH HANIM ------------------------------------ 60
GÜLTEN ----------------------------------------------- 60
GÜLÜM SULTAN (IRE) ---------------------------- 61
GÜMÜŞ EYER (IRE) -------------------------------- 61
GÜN ANA ---------------------------------------------- 11
GÜNDÜZÜN KIZI ------------------------------------ 82
GÜNEŞİN KIZI --------------------------------------- 61
GÜNEYLİ ---------------------------------------------- 61
GÜNGÖRHAN ---------------------------------------- 37
GÜREYLÜL ------------------------------------------- 61
GÜRMAN AĞA ------------------------------------- 122
GÜRPINAR -------------------------------------------- 61
GÜZ YAĞMURU ------------------------------------- 61
GÜZEL GELİN ---------------------------------------- 61
GÜZELYALI ------------------------------------------ 62
HABINAR (USA) ------------------------------------- 61
HACO ------------------------------------------------- 159
HADİSE ------------------------------------------------ 61
HADİSEGÜLÜ ---------------------------------------- 61
HAJRACE (GB) --------------------------------------- 61
HAKİME ----------------------------------------------- 83
HALAAK (USA) -------------------------------------- 61
HALE --------------------------------------------------- 62
HALEHANIM ----------------------------------------- 62
HALİTHAN ------------------------------------------ 128
HALO MY CAT (USA) ------------------------------ 62
HALOWANGO-------------------------------------- 138
HAMARAT -------------------------------------------- 30
HAMİTİN KIZI ---------------------------------------- 62
HANDE SULTAN ------------------------------------ 62
HANDIYA (IRE) -------------------------------------- 62
HANGÜL (USA) -------------------------------------- 62
HANIM ABLA ---------------------------------------- 70
HANIMKIZ -------------------------------------------- 62
HANO ------------------------------------------------- 113
HANOĞLU--------------------------------------------- 49
HANOVERIA (USA) --------------------------------- 62
HANSHI ------------------------------------------------ 14
HANTAYWEE ---------------------------------------- 63
HAPİY -------------------------------------------------- 62
HAPPY END ----------------------------------------- 104
HAPRY MARE ---------------------------------------- 62
HARDRIDGE ------------------------------------------ 43
HARMONY IN BLUE ------------------------------- 62
HARPUT GÜZELİ ------------------------------------ 63
HARPUTLU ------------------------------------------- 19
HARPUTLU AĞA ------------------------------------ 22
HARRARE --------------------------------------------- 63
HASKÖY GÜZELİ --------------------------------- 152
HASPA-------------------------------------------------- 63
HASRET RÜZGARI ---------------------------------- 93
HASTA SIEMPRE ------------------------------------ 53
HATUN SOYLU -------------------------------------- 63
HAVİN -------------------------------------------------- 63
HAVVANUR ------------------------------------------ 63
HAYABALA------------------------------------------- 63
HAYATIM ROMAN --------------------------------- 63
HAYATIN RENGİ ------------------------------------ 49
HAYIRLISI -------------------------------------------- 63
HAYRİYE ---------------------------------------------- 63
HAZ ----------------------------------------------------- 63
HAZAL (FR) ------------------------------------------- 63
HAZAR YOLU ---------------------------------------- 39
HAZARYOLCUSU ----------------------------------- 85
HEADWAY ------------------------------------------ 124
HEART BEATS TRUE (USA) ---------------------- 63
HEART OF GOLD ------------------------------------ 86
GOLDRAP --------------------------------------------- 57
GOLDRUSH (FR) ------------------------------------ 57
GOLDVINE ------------------------------------------- 57
GOMAN ------------------------------------------------ 57
GONDOR ---------------------------------------------- 15
GOOD EVENING (USA) --------------------------- 57
GOOD MEMORY ------------------------------------ 57
GOOD WILL ------------------------------------------ 57
GORDION --------------------------------------------- 57
GOSSIP GIRL ----------------------------------------- 57
GOYCOCHEA --------------------------------------- 126
GÖKBENİM ------------------------------------------- 57
GÖKNİL ---------------------------------------------- 135
GÖKSENİN TUTKU -------------------------------- 150
GÖKTULUY ------------------------------------------ 58
GÖLALAN -------------------------------------------- 56
GÖLCÜK FIRTINASI ------------------------------- 58
GÖNÜL AL ---------------------------------------------- 2
GÖNÜL ÇELEN -------------------------------------- 58
GÖNÜL KIRMAZ ------------------------------------ 58
GÖNÜL VEREN -------------------------------------- 58
GÖNÜLDEM ------------------------------------------ 58
GÖZ GÖZ EREN ------------------------------------- 68
GÖZALAN ------------------------------------------- 160
GÖZDE HANIM ------------------------------------- 107
GÖZDECAN ------------------------------------------ 25
GÖZTEPECİ------------------------------------------- 58
GRADIVA (USA) ------------------------------------ 58
GRAND MONTANA -------------------------------- 27
GRAND WOMAN------------------------------------ 58
GRANDCHANGE ------------------------------------ 58
GRANT GIFT ----------------------------------------- 58
GRAYSTORM --------------------------------------- 130
GREAT DEMAND ----------------------------------- 44
GREAT FLORABUNDA (IRE) -------------------- 58
GREAT GALLOP ------------------------------------ 46
GREAT MASTER ----------------------------------- 136
GRECIAN GRAIL (IRE) ---------------------------- 59
GREEN EYE ------------------------------------------ 59
GREEN FLAG ---------------------------------------- 59
GREEN MARBLE ------------------------------------ 89
GREEN SAPHIR ------------------------------------ 126
GREGOR KAFKA ------------------------------------- 6
GREY BEAUTY (FR) ------------------------------- 59
GREY VIOLET -------------------------------------- 59
GROUND SHAKER --------------------------------- 59
GROZNI ----------------------------------------------- 126
GULA BERFİ ----------------------------------------- 59
GUNNER --------------------------------------------- 101
GUNS N ROSES -------------------------------------- 59
GÜL BEBEĞİM--------------------------------------- 59
GÜLA ÇİYA------------------------------------------- 59
GÜLARZUM ------------------------------------------ 59
GÜLAY SULTAN ------------------------------------ 59
GÜLAYIM --------------------------------------------- 60
GÜLBİN SULTAN ----------------------------------- 60
GÜLDEFNE ------------------------------------------- 59
GÜLDEHAN ------------------------------------------ 70
GÜLDEMİN KIZI ------------------------------------ 60
GÜLECEK --------------------------------------------- 60
GÜLEDANUR ---------------------------------------- 60
GÜLEN GELİN --------------------------------------- 60
GÜLİZAR ---------------------------------------------- 60
GÜLLER AÇTI --------------------------------------- 85
GÜLRU (IRE) ----------------------------------------- 60
GÜLSEÇ ----------------------------------------------- 60
GÜLSULTAN ----------------------------------------- 60
220
İNDEKS-Index
HEART PAIN ----------------------------------------- 59
HECARİM -------------------------------------------- 113
HECTOR ---------------------------------------------- 103
HELGALEIN ------------------------------------------ 95
HELİN -------------------------------------------------- 64
HELİNA ------------------------------------------------ 64
HELLO MAMA --------------------------------------- 64
HELLO SUNSHINE---------------------------------- 64
HELLOIMUSTBEGOING (USA)------------------ 64
HELSINKI --------------------------------------------- 64
HERA --------------------------------------------------- 64
HERA GLORY ---------------------------------------- 64
HEREGÜZELİ ---------------------------------------- 21
HERMIONETTA ------------------------------------- 64
HERNANDO KIZI ----------------------------------- 64
HEROIKA --------------------------------------------- 64
HERR ATAKAN------------------------------------- 153
HERRING---------------------------------------------- 66
HESCAPADE (FR) ----------------------------------- 64
HEYYAVRUMHEY --------------------------------- 58
HICCUP ------------------------------------------------ 65
HIDDEN JEWELS----------------------------------- 159
HIDDEN LAKE --------------------------------------- 65
HIGH CLASS ----------------------------------------- 65
HIGH DIVA ------------------------------------------- 65
HIGH HOPE ------------------------------------------- 65
HIGH POTENTIAL (USA) ------------------------- 65
HIGH STAR ------------------------------------------- 65
HIGH TEA --------------------------------------------- 65
HIGH TREE ------------------------------------------- 65
HIGHNESS DAUGHTER (FR) -------------------- 65
HILL HEAD ------------------------------------------- 30
HILL ONE --------------------------------------------- 65
HILL POINT------------------------------------------- 65
HIRSLI ------------------------------------------------- 65
HIT THE ROAD JACK -------------------------------- 7
HIZ DELİSİ -------------------------------------------- 97
HIZELİN KIZI ---------------------------------------- 66
HIZMALI --------------------------------------------- 150
HİCAZKAR ------------------------------------------- 66
HİCRAN SULTAN ----------------------------------- 97
HİLAL YILDIZI -------------------------------------- 66
HİMALAYE ------------------------------------------- 66
HİOS ---------------------------------------------------- 66
HİRASU ----------------------------------------------- 158
HİVDA ------------------------------------------------- 66
HOBY CAFE ------------------------------------------ 66
HODİVAMA ----------------------------------------- 120
HOLIANNA (GER) ---------------------------------- 66
HOLLYWOOD --------------------------------------- 66
HONESTY (IRE) ------------------------------------- 66
HONTİ ------------------------------------------------- 141
HOOPLAH (GB) -------------------------------------- 66
HOP COMAS ----------------------------------------- 66
HOPA GÜZELİ --------------------------------------- 67
HOPE --------------------------------------------------- 67
HOPE DIAMOND ------------------------------------ 67
HOPE NATURE ------------------------------------- 102
HORATIA --------------------------------------------- 67
HOROSANLI ----------------------------------------- 162
HORSEPOWER (USA) ------------------------------ 67
HOSTES ------------------------------------------------ 67
HOŞBEŞ ----------------------------------------------- 49
HOŞSEDA --------------------------------------------- 92
HOT AND SPICY (GB) ----------------------------- 67
HOVERCRAFT -------------------------------------- 106
HUBBLE ---------------------------------------------- 105
HUNZACH DANCER ------------------------------ 142
HURICANE GIRL ------------------------------------ 67
HURRICANE FLY --------------------------------- 103
HURRIKANE ------------------------------------------ 67
HUZANA (GB) ---------------------------------------- 67
HÜLYA HANIM -------------------------------------- 67
HÜMAYUNÜM --------------------------------------- 67
HÜR TUMBUL ---------------------------------------- 68
HÜRKUŞ --------------------------------------------- 114
HÜRREM----------------------------------------------- 67
HÜRSOY ----------------------------------------------- 68
IALYSOS --------------------------------------------- 154
IAM FOREVERBLOWING (GB) ------------------ 68
ICE PRINCESS -------------------------------------- 117
ICE QUEEN -------------------------------------------- 68
IDA LUPINO (IRE) ----------------------------------- 68
IGUASSU ---------------------------------------------- 68
ILARIA ------------------------------------------------- 69
IMAGINARYWORLD ----------------------------- 144
IMDINA (IRE) ----------------------------------------- 68
IMMIGRANT ------------------------------------------ 76
IMMORTAL TURK ----------------------------------- 1
IMPASSE ----------------------------------------------- 68
IMPROVISE (GB) ------------------------------------ 68
IMPULSIVE ------------------------------------------- 57
INBUILT BEAUTY (USA) -------------------------- 68
INDESTRUCTIBLE ---------------------------------- 68
INDIAN GREEN -------------------------------------- 68
INDIAN LILY ----------------------------------------- 68
INFAILLIBLE --------------------------------------- 101
INFINITY ---------------------------------------------- 69
INGLEWOOD ----------------------------------------- 69
INNOCENCE ------------------------------------------ 69
INSOLENCE (USA) --------------------------------- 69
INVINCIBLE GIRL ---------------------------------- 69
INVINCIBLE KING ---------------------------------- 98
INVINCIBLE LION ---------------------------------- 15
IRLANDA RÜZGARI (IRE) ------------------------ 69
IRON ROSE -------------------------------------------- 69
ISHTAR------------------------------------------------- 69
ISOLDE (IRE) ----------------------------------------- 69
IT'S ME ------------------------------------------------- 69
IT'S TOAST (IRE) ------------------------------------ 69
ITALIAN BEACH (IRE) ----------------------------- 69
ITALIANO --------------------------------------------- 43
IVYSAUR ---------------------------------------------- 69
IZADORE (IRE) --------------------------------------- 70
İASOSLU MEF ---------------------------------------- 70
İÇEL GÜZELİ ----------------------------------------- 70
İÇKALE ------------------------------------------------ 70
İHKAN DEDEM -------------------------------------- 96
İHSANSULTANIN KIZI ---------------------------- 70
İHTİYAR DELİKANLI ------------------------------ 11
İKONCAN---------------------------------------------- 70
İLAYDAKIZ ------------------------------------------- 70
İLKAAN ---------------------------------------------- 109
İLKSEL ------------------------------------------------- 70
İLMİRA ------------------------------------------------- 70
İLZAM ------------------------------------------------ 109
İMAJ ---------------------------------------------------- 70
İMBAT -------------------------------------------------- 14
İMROZ -------------------------------------------------- 31
İNCİLAY ----------------------------------------------- 70
İNDO ---------------------------------------------------- 70
İNTİKAM RÜZGARI -------------------------------- 89
İPEK YOLU (GB) ------------------------------------- 70
İPEKKIZ ---------------------------------------------- 147
221
İNDEKS-Index
İRFAN USTA ---------------------------------------- 107
İSFAHAN ---------------------------------------------- 70
İSKENDERUN ---------------------------------------- 71
İSMETİNKIZI ----------------------------------------- 71
İSPİR---------------------------------------------------- 71
İSTİRK ------------------------------------------------- 56
İVRİZHAN ------------------------------------------- 121
İZBELİ ------------------------------------------------- 71
JABUTICABA ---------------------------------------- 87
JACKIE BROWN ------------------------------------- 82
JACQUELINY ---------------------------------------- 14
JADE MAGIC ----------------------------------------- 87
JAKEENO (USA) ------------------------------------- 71
JAMES BOND ---------------------------------------- 17
JAMMING'S BEAUTY ------------------------------ 71
JANE SEYMOUR (GB) ----------------------------- 71
JANJER ------------------------------------------------ 71
JANSEREY -------------------------------------------- 95
JAYLEE ------------------------------------------------ 84
JENNIFER --------------------------------------------- 71
JEPAR PARTY ----------------------------------------- 6
JERIJE -------------------------------------------------- 71
JET SET ------------------------------------------------ 71
JET SPRINT ------------------------------------------- 71
JILLIAN ------------------------------------------------ 72
JIMBILBA --------------------------------------------- 72
JIMS LOVE -------------------------------------------- 72
JINGIM ------------------------------------------------ 121
JINS PRIDE ------------------------------------------- 34
JIVE ----------------------------------------------------- 72
JOBABA ----------------------------------------------- 41
JOHNNY AND CLYDE (USA) -------------------- 72
JOHNNY DANCER ---------------------------------- 72
JOIN THE CAUSE ----------------------------------- 72
JOLI COEUR ------------------------------------------ 32
JOY RIDE ---------------------------------------------- 72
JOYA -------------------------------------------------- 102
JUAGO ------------------------------------------------ 136
JUBILANTLY ----------------------------------------- 72
JUBILEE TREAT (USA) ---------------------------- 72
JUDGE ------------------------------------------------- 77
JUDIANA (IRE) -------------------------------------- 72
JULE OF SUCCESS (USA) ------------------------- 72
JUNGLE LION --------------------------------------- 100
JUNIOR DURU -------------------------------------- 134
JUNIOR PAN------------------------------------------ 18
JUNIOR SULTAN ------------------------------------ 73
JUST A PROMISE (FR) ----------------------------- 73
JUST ADD OATS (USA) --------------------------- 73
JUST ANGRY ----------------------------------------- 90
JUST IN TIME ---------------------------------------- 84
JUST WIN -------------------------------------------- 153
KABADAYI KILIÇ ---------------------------------- 16
KAÇAR MAHMUT ---------------------------------- 44
KADEEM ---------------------------------------------- 13
KADERHAN ------------------------------------------ 10
KAIMOS ----------------------------------------------- 53
KAİNAT ----------------------------------------------- 52
KAİNAT GÜZELİ ------------------------------------ 38
KAKTEE ------------------------------------------------- 2
KAKUMEI --------------------------------------------- 30
KALANİSİM ------------------------------------------ 73
KALATUNA (FR) ------------------------------------ 73
KALINAGO ------------------------------------------- 73
KALINGRAD ----------------------------------------- 62
KALUGA ---------------------------------------------- 73
KAMALAME (USA)--------------------------------- 73
KAMALI --------------------------------------------- 150
KAMİLE SULTAN ----------------------------------- 73
KANATORYA ---------------------------------------- 88
KANPARNA ------------------------------------------- 82
KANSAS (GB) ---------------------------------------- 73
KAOS ------------------------------------------------- 154
KAPTAN AMCA ----------------------------------- 132
KAPTANIN KIZI ------------------------------------- 73
KARA ARDA ------------------------------------------ 95
KARA ELMAS ---------------------------------------- 73
KARA MAMBA -------------------------------------- 73
KARA NEZİR ----------------------------------------- 22
KARA TOZAN -------------------------------------- 133
KARA TURNA ---------------------------------------- 99
KARAAĞAÇLI-------------------------------------- 119
KARABACAK ---------------------------------------- 74
KARABEYİM --------------------------------------- 162
KARACEL --------------------------------------------- 74
KARADUMAN BEYİ ------------------------------ 141
KARAESER------------------------------------------ 151
KARAGÜN DOSTU -------------------------------- 160
KARALTI ---------------------------------------------- 61
KARAMELA ------------------------------------------ 74
KARAMUK -------------------------------------------- 74
KARAN TAY ------------------------------------------ 74
KARASEVDA ----------------------------------------- 74
KARATUTKUM -------------------------------------- 74
KARAYELİN İZİ ------------------------------------- 24
KARBONEL ------------------------------------------- 74
KARDELINA ------------------------------------------ 92
KARESİ----------------------------------------------- 118
KARMA (GB) ----------------------------------------- 74
KARPAZ ----------------------------------------------- 74
KARSULTAN --------------------------------------- 117
KARUMA ---------------------------------------------- 74
KARYAĞDIGELİN ---------------------------------- 74
KASAP ÜNAL ---------------------------------------- 60
KATIRISA (IRE) -------------------------------------- 75
KATLEYA --------------------------------------------- 89
KATRE HATUN -------------------------------------- 75
KATRINA ---------------------------------------------- 75
KAVALA GIRL --------------------------------------- 75
KAVALA LADY -------------------------------------- 75
KAVAZAR --------------------------------------------- 23
KAVİYOLU-------------------------------------------- 75
KAVUNİÇİ--------------------------------------------- 12
KAYA BUSESİ ---------------------------------------- 75
KAYLA ------------------------------------------------- 75
KAZANCI NİZAM ------------------------------------ 8
KAZORİNA -------------------------------------------- 75
KEÇEY ------------------------------------------------- 66
KEEP ON SHINING ---------------------------------- 46
KEEP OUT --------------------------------------------- 76
KEEP SMILING --------------------------------------- 66
KEEP YOUR BREATH ------------------------------ 61
KEEPIN COMPANY (USA) ------------------------ 75
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------ 75
KEISHA ------------------------------------------------ 57
KEMALİM --------------------------------------------- 20
KEMENÇEM ------------------------------------------ 75
KEMERALTI GÜZELİ ------------------------------ 28
KENDO -------------------------------------------------- 7
KENDRIKS -------------------------------------------- 83
KENTUCKY PRENSES ----------------------------- 32
KENYONA--------------------------------------------- 75
KHALESSİ --------------------------------------------- 36
KHAOS MAN ----------------------------------------- 76
222
İNDEKS-Index
KHOR KALBA --------------------------------------- 20
KIMASH (IRE)---------------------------------------- 76
KINALI YAPINCAK -------------------------------- 76
KINALI YÖRÜK ------------------------------------- 76
KINALIADA ------------------------------------------ 76
KING'S DAUGHTER -------------------------------- 76
KING CROWN--------------------------------------- 154
KING DOTHARK ----------------------------------- 155
KING GUNNER -------------------------------------- 62
KING KUTAY ---------------------------------------- 33
KING MURAT ---------------------------------------- 97
KING OF BROTHERS ------------------------------ 72
KING OF COPPERLAND ------------------------- 127
KING SAILOR --------------------------------------- 156
KING WILLIAM ------------------------------------- 50
KING YAVUZ ------------------------------------------ 3
KINOWA --------------------------------------------- 107
KINTARO -------------------------------------------- 133
KISA HABER ----------------------------------------- 76
KISAS -------------------------------------------------- 76
KISS AND SAY BYE -------------------------------- 76
KISS OF FIRE----------------------------------------- 76
KISS OF THE WIND -------------------------------- 15
KIZ AYŞE -------------------------------------------- 137
KIZIL GÜNEŞ ---------------------------------------- 73
KIZIL IRMAK ---------------------------------------- 22
KIZIL SAHRA ------------------------------------------ 3
KIZIL SONYA ---------------------------------------- 76
KIZILBEY --------------------------------------------- 58
KIZILELMA------------------------------------------- 76
KIZILŞAHİN ------------------------------------------ 19
KIZILYELE ------------------------------------------ 139
KIZILYILMAZ --------------------------------------- 55
KIZIM ASUDE--------------------------------------- 117
KIZIM BURCU ----------------------------------------- 4
KIZIM ELİF ------------------------------------------- 76
KIZIM İLAYDA ------------------------------------- 111
KIZIM ÖZGE------------------------------------------ 77
KIZININ KIZI ----------------------------------------- 77
KİBAR HANIM --------------------------------------- 77
KİMSİN ------------------------------------------------ 12
KİRAZDALI ------------------------------------------ 154
KİTARA------------------------------------------------ 77
KLUBNİKA ------------------------------------------- 77
KNEES TO KNESS (IRE) --------------------------- 77
KOBATHAN ------------------------------------------ 49
KOKOŞ ------------------------------------------------- 77
KOMARA---------------------------------------------- 77
KOMEDYEN ------------------------------------------ 25
KOMSHU --------------------------------------------- 152
KONIGIN ---------------------------------------------- 64
KONTESSE LULU ----------------------------------- 77
KONTESSİNA ---------------------------------------- 77
KORAYHAN ----------------------------------------- 116
KORHAN KAPTAN --------------------------------- 76
KORTAY (USA) -------------------------------------- 77
KORZA------------------------------------------------- 77
KOSTANAY ----------------------------------------- 158
KOŞAN HATUN ------------------------------------- 66
KOŞAN KIZ ------------------------------------------- 23
KOZBEYİ --------------------------------------------- 149
KÖRFEZ KRALI ------------------------------------- 57
KÖSEM SULTAN ------------------------------------ 77
KRAFTY KELLI KAYE (USA) -------------------- 78
KRAL EGE -------------------------------------------- 99
KRALİÇE HERA ------------------------------------ 113
KRALİÇE KIZI --------------------------------------- 78
KRASNODAR --------------------------------------- 122
KREACHER -------------------------------------------- 1
KUBANGO -------------------------------------------- 26
KUMCAMET ------------------------------------------ 20
KUMKAT -------------------------------------------- 145
KUMSAL GÜZELİ ----------------------------------- 91
KUNDALİNA ----------------------------------------- 78
KUNG FU GRIP (USA) ------------------------------ 78
KURŞUN ----------------------------------------------- 78
KURT EFE --------------------------------------------- 41
KURTARDEDE ------------------------------------- 108
KURTİS ------------------------------------------------- 78
KURTLAR VADİSİ ---------------------------------- 78
KUTAYHAN ------------------------------------------ 26
KUTİBEYİM ------------------------------------------- 28
KUTUPYILDIZI -------------------------------------- 78
KUZEY POYRAZI ----------------------------------- 98
KUZEY RÜZGARI ----------------------------------- 78
KÜÇÜK ALEKSE ------------------------------------ 34
KÜÇÜK BERİKAN ----------------------------------- 64
KÜÇÜK EYLEM -------------------------------------- 47
KÜÇÜK SELAMİ ------------------------------------- 57
KÜÇÜKASLIKIZ ------------------------------------- 78
KÜÇÜKTATLIPRENSES --------------------------- 70
KÜLÜNK EFE --------------------------------------- 120
KÜLÜNK HAN ------------------------------------- 115
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 78
LA BOHEME ---------------------------------------- 123
LA COLITA -------------------------------------------- 78
LA DANSEUSE (GB) -------------------------------- 79
LA NOUBA --------------------------------------------- 4
LA ROCHELLE --------------------------------------- 79
LA ROSE ----------------------------------------------- 79
LA TURQUE (IRE) ----------------------------------- 79
LA VITA E BELLA ---------------------------------- 79
LABİRENT------------------------------------------- 118
LADİN -------------------------------------------------- 75
LADY ALEN ---------------------------------------- 126
LADY ARWEN --------------------------------------- 79
LADY AVATAR -------------------------------------- 17
LADY BABY ---------------------------------------- 147
LADY BELLA ----------------------------------------- 85
LADY BURNELLE ----------------------------------- 79
LADY CATALEIA ----------------------------------- 74
LADY CHARA ---------------------------------------- 79
LADY ÇİKOLATA ----------------------------------- 25
LADY ÇUARD ---------------------------------------- 79
LADY DANGER -------------------------------------- 27
LADY DIAMOND ---------------------------------- 130
LADY EAGLE ---------------------------------------- 79
LADY ELIZ -------------------------------------------- 56
LADY EXTRA ---------------------------------------- 79
LADY Fİ ------------------------------------------------ 79
LADY GÖKTÜRK ---------------------------------- 117
LADY GREGORY (IRE) --------------------------- 80
LADY HERO ------------------------------------------ 80
LADY HUNTERS ------------------------------------ 14
LADY ISLAND (FR) --------------------------------- 80
LADY JULIET ---------------------------------------- 80
LADY MAR (GB)------------------------------------- 80
LADY MARIA ---------------------------------------- 94
LADY MASTER -------------------------------------- 80
LADY MONTANA ----------------------------------- 67
LADY MÜKERREM --------------------------------- 80
LADY NAOMI ---------------------------------------- 80
LADY NAPE (GB)------------------------------------ 80
LADY NATUSCHKA (IRE) ------------------------ 80
223
İNDEKS-Index
LADY OF CHARM --------------------------------- 105
LADY OF FORTUNE ------------------------------- 80
LADY OF TROY (GB) ------------------------------ 80
LADY ORORA -------------------------------------- 131
LADY ROZA ------------------------------------------ 44
LADY SACRED -------------------------------------- 81
LADY SYMBA --------------------------------------- 81
LADY TAVERNER (GB) --------------------------- 81
LADY TRUVA---------------------------------------- 81
LADY TURK ------------------------------------------ 81
LAGUNA BEACH ----------------------------------- 81
LAILA MANJA (IRE) ------------------------------- 81
LAİK KIZ ---------------------------------------------- 81
LAKSHMI --------------------------------------------- 81
LALE DEVRİ ----------------------------------------- 81
LALINE ------------------------------------------------ 81
LALLA MINA ---------------------------------------- 81
LAMOS ------------------------------------------------ 82
LAREN ------------------------------------------------ 119
LAS BEATAS (GB) ---------------------------------- 82
LAS PALMAS --------------------------------------- 141
LASER ------------------------------------------------- 82
LASHA ------------------------------------------------- 82
LAST CHANCE -------------------------------------- 82
LAST DIANA ----------------------------------------- 82
LAST ROSE ------------------------------------------- 82
LAST SOLDIER ------------------------------------- 134
LAST SPEED------------------------------------------ 13
LAST STAR ------------------------------------------ 151
LASTHERO ------------------------------------------ 103
LATIGO BAY ----------------------------------------- 82
LATİN LOVER --------------------------------------- 90
LATMOS ----------------------------------------------- 80
LAUD (USA) ------------------------------------------ 82
LAZ ASKER------------------------------------------- 74
LAZER DOG ------------------------------------------ 92
LE CAPPADOCIAN -------------------------------- 132
LE REVE ----------------------------------------------- 82
LEADER ----------------------------------------------- 86
LEANDRA--------------------------------------------- 82
LEDA --------------------------------------------------- 82
LEGAL ALIEN --------------------------------------- 83
LEGEND OF CARIA ------------------------------- 136
LEGEND OF THE BACK --------------------------- 95
LEMNOS ----------------------------------------------- 84
LEONES ----------------------------------------------- 83
LEONTINE (GER) ----------------------------------- 83
LES OLIVIERS --------------------------------------- 83
LESLIE PARISH-------------------------------------- 83
LEVES------------------------------------------------- 132
LEYDİ HANIM --------------------------------------- 83
LEYDİ ŞAH ------------------------------------------ 111
LEYLUŞİ ---------------------------------------------- 54
LEZGİN ------------------------------------------------ 62
LIFE VEST -------------------------------------------- 87
LIFECHAIN ------------------------------------------- 83
LIFETIME -------------------------------------------- 102
LIGHT BLUE ----------------------------------------- 83
LIGHT FANTASTIC (GB) -------------------------- 83
LIGHT IN BABYLON ------------------------------ 109
LIL RED------------------------------------------------ 83
LILIANA ROZITA ----------------------------------- 83
LILY GIRL -------------------------------------------- 83
LILYA EKINOKS ------------------------------------ 84
LIMANDA (IRE) ------------------------------------- 84
LINDA ROSE (IRE)---------------------------------- 84
LINDORA --------------------------------------------- 81
LINGUS (IRE) ----------------------------------------- 84
LION'S BRIDE (FR) ---------------------------------- 84
LION AMED ------------------------------------------- 26
LION BLEU -------------------------------------------- 22
LION DANCE (IRE)---------------------------------- 84
LION OF KAFKAS ----------------------------------- 67
LION QUEEN --------------------------------------- 154
LITE FANTASTIC (USA) --------------------------- 84
LITTLE ANNIE --------------------------------------- 50
LITTLE OCEAN -------------------------------------- 84
LIWA (FR) --------------------------------------------- 84
LIWAS LOOK ----------------------------------------- 84
LİDER EGE ------------------------------------------ 138
LİKAPA ------------------------------------------------ 18
LİNA ---------------------------------------------------- 84
LİRA LİRA ---------------------------------------------- 9
LİSSEY ------------------------------------------------- 84
LİTOR---------------------------------------------------- 7
LİTRECİKIZ ------------------------------------------- 57
LONE LOOK (GB) ----------------------------------- 85
LONG WAY ------------------------------------------- 67
LONGLIVE -------------------------------------------- 46
LORD OF ISTANBUL ----------------------------- 118
LORD OF THE DANCE ----------------------------- 97
LORNA ------------------------------------------------- 85
LOST ---------------------------------------------------- 85
LOST CONTROL ------------------------------------- 85
LOTABENNIT (USA) -------------------------------- 85
LOUBLIEE ------------------------------------------- 110
LOUISA ------------------------------------------------ 85
LOVE ALWAYS -------------------------------------- 85
LOVE IN DREAM ------------------------------------ 85
LOVE ME TENDER-------------------------------- 161
LOVED BY ALL (IRE) ------------------------------ 85
LOVELY DOYOUN ---------------------------------- 85
LOVELY MAYA ------------------------------------- 91
LOVES TIME ------------------------------------------ 85
LOWE --------------------------------------------------- 46
LU LORA ---------------------------------------------- 85
LUAYF ------------------------------------------------- 42
LUCKY CHARMS ------------------------------------ 86
LUCKY DEX ---------------------------------------- 122
LUCKY LADY ---------------------------------------- 86
LUCKY TIME ----------------------------------------- 83
LUCY CAT -------------------------------------------- 86
LUCY GIRL ----------------------------------------- 145
LUCY IN THE SKY ---------------------------------- 86
LUÇE---------------------------------------------------- 86
LUÇİKA ------------------------------------------------ 86
LULUBAR --------------------------------------------- 86
LUNAR EYED ---------------------------------------- 86
LUNAR GOLD ---------------------------------------- 86
LUNARAT --------------------------------------------- 86
LUXANTE ------------------------------------------- 149
LUXENIA ---------------------------------------------- 86
LUZERN------------------------------------------------ 43
LÜKS HAYAT ---------------------------------------- 86
MA BELLE FILLE ------------------------------------ 87
MACIG TOUCH -------------------------------------- 87
MACRAKANTA -------------------------------------- 87
MADAM ELİ (IRE)----------------------------------- 87
MADAM HOMBERG (IRE) ------------------------ 87
MADAME ANNE PETERS (GB) ------------------ 87
MADAME CASTELO (BRZ) ----------------------- 87
MADAME ROYALE ------------------------------- 122
MADDIE'S PEARL (IRE) --------------------------- 87
MADRIGALE (GB) ---------------------------------- 87
224
İNDEKS-Index
MADRUK ---------------------------------------------- 87
MAESTRALE ---------------------------------------- 105
MAGIC BLUE ---------------------------------------- 86
MAGIC GIRL ---------------------------------------- 123
MAGIC GLOVE -------------------------------------- 87
MAGIC PEARL --------------------------------------- 17
MAGIC WAND --------------------------------------- 87
MAGICIAN GIRL ------------------------------------ 88
MAGNETO -------------------------------------------- 47
MAGNOLIA------------------------------------------- 88
MAHA SULTAN ------------------------------------- 88
MAHİ HANIM ---------------------------------------- 88
MAHİR BEY ------------------------------------------ 40
MAJESTIC GIRL ------------------------------------- 88
MAJESTIC STAR ------------------------------------ 88
MAJULI ------------------------------------------------ 13
MAKARON ------------------------------------------- 70
MAKE IT EASY -------------------------------------- 88
MAKE IT GREEN ------------------------------------ 90
MAKE ME HAPPY ---------------------------------- 88
MAKE ME SMILE ----------------------------------- 88
MAKEDON ------------------------------------------- 140
MAKEDONYA -------------------------------------- 154
MALAKANA ----------------------------------------- 84
MALCONTENTA (GB) ----------------------------- 88
MALEFICENT --------------------------------------- 152
MALEFİZ --------------------------------------------- 161
MALVO ------------------------------------------------ 64
MAMAS WOLF -------------------------------------- 88
MAMBA LEYDİ-------------------------------------- 73
MAMMA MIA ---------------------------------------- 88
MAMOSTE ------------------------------------------- 137
MAN ON FIRE--------------------------------------- 119
MANA -------------------------------------------------- 90
MANCINI --------------------------------------------- 133
MANDA ISLAND (USA) --------------------------- 88
MANDARİN ----------------------------------------- 105
MANDRANA ----------------------------------------- 62
MANGALA (IRE) ------------------------------------ 89
MANILATAY ----------------------------------------- 89
MANISHING ------------------------------------------ 89
MANİSALI KIZ--------------------------------------- 89
MANNORA (GB)------------------------------------- 89
MANOR HOUSE ------------------------------------- 89
MANSURE -------------------------------------------- 92
MARAIN (IRE) --------------------------------------- 89
MARANA TAU -------------------------------------- 109
MARELLA -------------------------------------------- 89
MARENGO -------------------------------------------- 89
MARGARET ------------------------------------------ 89
MARIA CENY ---------------------------------------- 89
MARIA DELFINA (IRE) ---------------------------- 89
MARIA ROSE ---------------------------------------- 89
MARIAGE --------------------------------------------- 48
MARIANNE ------------------------------------------- 90
MARICA ----------------------------------------------- 90
MARIDUDU ------------------------------------------ 90
MARIVI ------------------------------------------------ 90
MARİKULA ------------------------------------------- 90
MARJINAL -------------------------------------------- 90
MARK HOLMES ------------------------------------ 138
MARLENE -------------------------------------------- 90
MARLIN EKINOKS --------------------------------- 90
MARMARAY ---------------------------------------- 102
MARMARINI (GB) ---------------------------------- 90
MARQUISE ------------------------------------------- 90
MARSEILLAISE ------------------------------------- 90
MARTINESZKY (HUN) ----------------------------- 90
MARTIŞKA -------------------------------------------- 90
MARY JANE ---------------------------------------- 119
MARY KIES (USA) ---------------------------------- 91
MARYOLEN ------------------------------------------ 91
MASALIM --------------------------------------------- 32
MASCHERANO ------------------------------------ 123
MASHLY ----------------------------------------------- 91
MASILIA (IRE) --------------------------------------- 91
MASTAR KIZI -------------------------------------- 150
MASTER PLAN --------------------------------------- 91
MATALON ------------------------------------------ 136
MATAOKA -------------------------------------------- 91
MAVİ ADALI ----------------------------------------- 89
MAVİ AY -------------------------------------------- 128
MAVİ RÜYA ------------------------------------------ 91
MAVİ ŞİMŞEK---------------------------------------- 91
MAVİŞKIZI -------------------------------------------- 91
MAXINE ----------------------------------------------- 91
MAYA BIEN ---------------------------------------- 132
MAYA DİVA ------------------------------------------ 91
MAYKO ------------------------------------------------ 93
MAYUŞKA -------------------------------------------- 91
MAZANE----------------------------------------------- 71
MCQUEENIE (IRE) ---------------------------------- 91
ME MOE YOU CURLY (USA)--------------------- 92
MEAN MACHINE ------------------------------------ 92
MECHANIC GIRL ------------------------------------ 92
MED CEZİR ------------------------------------------- 42
MEGA BAYT ------------------------------------------ 92
MEGRED GÜL ---------------------------------------- 92
MEKİN-------------------------------------------------- 92
MELANCHOLY -------------------------------------- 92
MELEĞİM --------------------------------------------- 19
MELEKHANIM --------------------------------------- 92
MELODIC BREEZE ---------------------------------- 92
MELODIC MISTRESS ------------------------------- 92
MELODY OF THE WIND -------------------------- 92
MELTEM I --------------------------------------------- 92
MEMEDİM--------------------------------------------- 46
MEMORABLE ---------------------------------------- 18
MENEVİŞ ---------------------------------------------- 93
MENGENLİ KIZ -------------------------------------- 93
MENINA ----------------------------------------------- 42
MERCY DİLEK --------------------------------------- 72
MERDERHAN ----------------------------------------- 1
MERRIMENT (USA) -------------------------------- 93
MERSİNLİ YARİM ---------------------------------- 71
MERVE SULTAN ---------------------------------- 105
MERZUKA--------------------------------------------- 23
MESİR -------------------------------------------------- 93
MESMERIST (USA) --------------------------------- 93
MESSİNA ---------------------------------------------- 41
MEZAMER -------------------------------------------- 93
MEZRANA--------------------------------------------- 93
MIA WOMAN ----------------------------------------- 93
MIDCORKTARMAC (IRE) ------------------------- 93
MIDNIGHT ANGEL --------------------------------- 93
MIDNIGHT CAFE (IRE) ---------------------------- 93
MIDNIGHT CHIMES (USA) ----------------------- 93
MIDNIGHT MAGIC ------------------------------- 153
MIDNIGHT SERENADE ---------------------------- 94
MIGHTY RIVER ------------------------------------ 123
MILFORD SOUND ----------------------------------- 20
MILLENIUM LADY --------------------------------- 94
MIMOSA ROSE --------------------------------------- 18
MINDEN (IRE) ---------------------------------------- 94
225
İNDEKS-Index
MINHALL (GB) -------------------------------------- 94
MINISTER THATCHER (USA) ------------------- 94
MINT COPY------------------------------------------ 131
MIRACLE STORM ---------------------------------- 54
MIRLINDA -------------------------------------------- 70
MISAE-------------------------------------------------- 61
MISAWA ---------------------------------------------- 94
MISK (USA) ------------------------------------------- 94
MISS AKDOĞAN ------------------------------------ 94
MISS BRAHMS -------------------------------------- 94
MISS BURCU ----------------------------------------- 94
MISS CANAN ---------------------------------------- 94
MISS CHARMING ---------------------------------- 158
MISS DESPINA -------------------------------------- 95
MISS DISCO ------------------------------------------ 95
MISS EKINOKS (GB) ------------------------------- 95
MISS ESKİŞEHİR ------------------------------------ 33
MISS GARDNER (GB) ------------------------------ 95
MISS GROUNDS (IRE) ----------------------------- 95
MISS HUNGARY (HUN) --------------------------- 95
MISS IGNATA ---------------------------------------- 95
MISS INDEPENDENT ------------------------------ 95
MISS IRONARM ------------------------------------ 114
MISS JUDGE ------------------------------------------ 95
MISS KADER ----------------------------------------- 95
MISS KAYRA ---------------------------------------- 95
MISS LADY ------------------------------------------- 95
MISS LARA ------------------------------------------- 96
MISS LEGEND --------------------------------------- 69
MISS MÜGE ------------------------------------------ 96
MISS NANCY ---------------------------------------- 96
MISS NİLAY ------------------------------------------ 66
MISS OLGA ------------------------------------------- 96
MISS PARTIZAN ------------------------------------ 96
MISS PETEK ------------------------------------------ 96
MISS PRETTY ---------------------------------------- 96
MISS RAIN -------------------------------------------- 96
MISS ROXANNE ----------------------------------- 111
MISS SAIGON ---------------------------------------- 96
MISS SALSA DANCER (GB) ---------------------- 96
MISS SEDEF ------------------------------------------ 39
MISS SENATORE ---------------------------------- 105
MISS SHY ----------------------------------------------- 3
MISS SURAL ----------------------------------------- 96
MISS SUSIE Q (USA) ------------------------------- 96
MISS TRUTH ----------------------------------------- 97
MISSY ELLIOTT ------------------------------------- 97
MISTER LEO ----------------------------------------- 64
MISTER LOBA LOBA ----------------------------- 153
MISTER TAPİR ------------------------------------- 100
MISTY POINT (GB) --------------------------------- 97
Mİ BOMBON ----------------------------------------- 81
MİA SU------------------------------------------------- 97
MİHRİŞAH -------------------------------------------- 97
MİKADO ----------------------------------------------- 97
MİMACIM --------------------------------------------- 68
MİMOZA ÇİÇEĞİ ----------------------------------- 128
MİNELLA --------------------------------------------- 97
MİNİMİNİ --------------------------------------------- 97
MİNİŞ -------------------------------------------------- 97
MİRAMİRA ------------------------------------------ 135
MİRAY SULTANS ----------------------------------- 97
MİRCAN HATUN ------------------------------------ 97
MİS MIRASS ------------------------------------------ 97
MİSAFİR (IRE) --------------------------------------- 98
MİSLİYNA -------------------------------------------- 98
MOBANGO ------------------------------------------ 112
MODERNISTA -------------------------------------- 149
MOHITO ----------------------------------------------- 98
MOKAGO -------------------------------------------- 149
MOLDOVA (USA) ----------------------------------- 98
MOMENTERO ---------------------------------------- 98
MOMENTUM ----------------------------------------- 98
MONAVENTO ---------------------------------------- 54
MONDAY MORNING (IRE) ----------------------- 98
MONETA----------------------------------------------- 65
MONJAL ----------------------------------------------- 98
MONTELLA ----------------------------------------- 114
MONTEMİRA ----------------------------------------- 98
MONTPELLIER------------------------------------- 133
MOON BABY --------------------------------------- 116
MOON DAVON --------------------------------------- 98
MOON RIVER ---------------------------------------- 98
MOONBOW ------------------------------------------- 10
MOONGUN -------------------------------------------- 98
MOONSTEP (USA) ---------------------------------- 98
MOONŞEROSE --------------------------------------- 99
MOONTAN (IRE) ------------------------------------ 99
MOR UÇURTMA ----------------------------------- 101
MORRIS CODE (USA) ------------------------------ 99
MOTHER OF DRAGONS ------------------------- 112
MOTIVATION ---------------------------------------- 46
MOUNT CAVELL (CAN) --------------------------- 99
MOUNTAIN FLOWER ------------------------------ 33
MOUNTAIN ROCK -------------------------------- 107
MRS LURE (USA) ------------------------------------ 99
MS CELINE (IRE) ------------------------------------ 99
MS HERO ---------------------------------------------- 99
MS TROIA (GB) -------------------------------------- 99
MUFASA ----------------------------------------------- 63
MURAMER -------------------------------------------- 73
MURDEROUS MYRTLE (USA) ------------------- 99
MUSAOĞLU ---------------------------------------- 117
MUSKET GIRL ------------------------------------- 151
MUSKİ -------------------------------------------------- 99
MUSTAFAHAN--------------------------------------- 81
MUSTANG SALLY ---------------------------------- 21
MUSYUS ----------------------------------------------- 79
MUTLU BABA -------------------------------------- 146
MUWAJAHA (GB) ----------------------------------- 99
MÜGİDE ----------------------------------------------- 99
MÜKERREM ---------------------------------------- 100
MÜSTESNA ----------------------------------------- 100
MÜŞÜM ---------------------------------------------- 100
MÜZEYYEN KIZ ----------------------------------- 139
MY ACCOUNT ------------------------------------- 100
MY BIANCA ---------------------------------------- 111
MY BILLIONAIRE --------------------------------- 155
MY BRIDE ------------------------------------------- 100
MY CELLIST ---------------------------------------- 100
MY CRAZY AUNT--------------------------------- 100
MY CRAZY HORSE ------------------------------- 117
MY DADAŞ ------------------------------------------- 75
MY DESIRE ----------------------------------------- 111
MY FAST BOY ------------------------------------- 157
MY FUNNYLOVE --------------------------------- 120
MY GINETTA --------------------------------------- 100
MY GOLD GIRL ------------------------------------ 100
MY HEAVEN --------------------------------------- 140
MY JOBA -------------------------------------------- 100
MY KRAKOW ---------------------------------------- 20
MY LADY ------------------------------------------- 100
MY LUCKY CHARM ------------------------------ 100
MY NAME LEGEND -------------------------------- 92
226
İNDEKS-Index
NEZİRKHAN ---------------------------------------- 158
NICE OF TIME -------------------------------------- 104
NIGELLA ---------------------------------------------- 73
NIGHT BLUE --------------------------------------- 104
NIGHT DREAMING ------------------------------- 104
NIGHT MAIDEN (USA)--------------------------- 104
NIGHT OF THE OCEAN ---------------------------- 14
NIGHTINGALE ------------------------------------- 104
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) ------------------ 104
NIJINSKA -------------------------------------------- 104
NIMBLE FANTASY (USA)----------------------- 104
NIOBE ------------------------------------------------ 105
NIOBE (GB) ----------------------------------------- 105
NITTEDAS ------------------------------------------- 105
NIZALY (GB) --------------------------------------- 105
NİCOMEDİA ---------------------------------------- 105
NİGOŞUM --------------------------------------------- 74
NİKİNİKİ --------------------------------------------- 105
NİLBERK ---------------------------------------------- 34
NİLSTAR ----------------------------------------------- 69
NO COMMENT ------------------------------------- 105
NO DRESS CODE (USA) ------------------------- 105
NO MONEY NO HONEY --------------------------- 30
NO MORE CONTROL ----------------------------- 105
NO MORE WAR ------------------------------------ 156
NO WOMAN NO CRY ------------------------------- 5
NOBLE BLOOD ------------------------------------ 118
NOBLE DAME -------------------------------------- 105
NOBLE MEN ------------------------------------------ 77
NOBLE MOUNTAIN --------------------------------- 1
NOFRET ---------------------------------------------- 105
NOKS ------------------------------------------------- 105
NOKTA (IRE) --------------------------------------- 106
NORDIC RIDDLE (IRE)--------------------------- 106
NORMA ---------------------------------------------- 106
NOROLİM --------------------------------------------- 96
NORT OF THE KING ------------------------------ 128
NORTHERN SABRINA --------------------------- 106
NORTHERN STORM -------------------------------- 14
NOT A CARE (CAN) ------------------------------ 106
NOTHING PERSONAL --------------------------- 102
NOTORIOUS ---------------------------------------- 144
NUIT DE FETE (FR) ------------------------------- 106
NUMBER STONE ---------------------------------- 106
NUNİ -------------------------------------------------- 106
NUPELDA ------------------------------------------- 163
NUR CEMAL ---------------------------------------- 106
NUR KIZI -------------------------------------------- 145
NUR OĞLU -------------------------------------------- 54
NUR SABAH ---------------------------------------- 106
NURHANBEY--------------------------------------- 100
NURİ BEY --------------------------------------------- 21
NURŞO ----------------------------------------------- 106
NURTEPE -------------------------------------------- 106
NÜ PERA--------------------------------------------- 107
NÜNÜ ------------------------------------------------- 107
NYANA----------------------------------------------- 107
NYMERIA --------------------------------------------- 37
OCEAN EYE ------------------------------------------ 29
OCEAN GIRL ----------------------------------------- 17
OCEAN LADY -------------------------------------- 107
OCEAN ROSE --------------------------------------- 107
OCEAN SERAPH ------------------------------------- 56
OCEAN SUNRISE (IRE) -------------------------- 107
OCTOBER BABY ---------------------------------- 107
OĞLUM AKIN ---------------------------------------- 45
OKEYCİ ---------------------------------------------- 107
MY PEARL ------------------------------------------- 101
MY PRECIOUS GIRL ------------------------------ 101
MY ROYAL SUN ----------------------------------- 113
MY SUN ---------------------------------------------- 162
MYLIE ------------------------------------------------ 121
MYRINA ---------------------------------------------- 160
MYSTERY QUEST (IRE)-------------------------- 101
MYSTICAL FALLS --------------------------------- 101
MYTHICAL GIRL (USA) -------------------------- 101
NACRA ----------------------------------------------- 149
NAGİRİ ----------------------------------------------- 155
NAGİŞ ------------------------------------------------- 137
NAGM (USA) ---------------------------------------- 101
NAĞME ----------------------------------------------- 101
NAİDE SULTAN ------------------------------------ 101
NAİFCAN ---------------------------------------------- 46
NALÇABAŞI ------------------------------------------ 75
NALIN FIRTINASI --------------------------------- 101
NALYAKAN ------------------------------------------ 55
NAME HER NAME ---------------------------------- 99
NAMRUN -------------------------------------------- 101
NANİS -------------------------------------------------- 47
NAOMİ ------------------------------------------------ 101
NARATA ---------------------------------------------- 42
NARİNKIZ ------------------------------------------- 101
NARRATION (IRE) --------------------------------- 102
NATIVE LADY -------------------------------------- 102
NATIVE QUEEN (FR) ----------------------------- 102
NAUGHTY GIRL ----------------------------------- 102
NAZ BEBEK ----------------------------------------- 102
NAZ NİYAZ ------------------------------------------ 102
NAZAR ------------------------------------------------ 102
NAZLITAY ------------------------------------------- 102
NAZO -------------------------------------------------- 102
NAZZA ------------------------------------------------ 117
NEFERU ---------------------------------------------- 121
NEFESİM --------------------------------------------- 102
NEFESKESEN --------------------------------------- 102
NEGRİCAN ------------------------------------------- 73
NEGRONI --------------------------------------------- 22
NELIA ------------------------------------------------- 102
NENAGH (IRE) -------------------------------------- 102
NERI VALIANT ---------------------------------------- 5
NERİS ------------------------------------------------- 103
NERMINOV ------------------------------------------ 103
NERUDA --------------------------------------------- 138
NESRİNA --------------------------------------------- 103
NESSİE ------------------------------------------------ 103
NEŞECAN -------------------------------------------- 103
NEVAL ------------------------------------------------- 84
NEVAL ALASKA ------------------------------------ 52
NEVER LOST ---------------------------------------- 103
NEVER PINK (FR) ---------------------------------- 103
NEVER TOUCH ME-------------------------------- 103
NEVİNOV -------------------------------------------- 103
NEVİŞAH ---------------------------------------------- 11
NEVRUZCAN --------------------------------------- 103
NEVŞİN -------------------------------------------------- 5
NEW CASTLE ------------------------------------------ 9
NEW DANCER -------------------------------------- 103
NEW GIRLFRIEND--------------------------------- 103
NEW JOYZEE (USA) ------------------------------- 104
NEW ORLEANS------------------------------------- 104
NEW THOMAS --------------------------------------- 42
NEW WIND ------------------------------------------ 120
NEXT STAR------------------------------------------ 104
NEYTİRİ ---------------------------------------------- 104
227
İNDEKS-Index
OKTORU --------------------------------------------- 107
OLD BOY --------------------------------------------- 151
OLGO --------------------------------------------------- 52
OLIMPIA --------------------------------------------- 107
OLIVE EYED ---------------------------------------- 107
OLIVE GARDEN ------------------------------------ 107
OLIVE GIRL ----------------------------------------- 108
OLIVE KING ------------------------------------------ 56
OLIVE LADY ---------------------------------------- 108
OLIVETTE ------------------------------------------- 108
OLYMPIYA ------------------------------------------ 108
OLYMPOS MIRROR ------------------------------- 108
OMERTA --------------------------------------------- 108
OMNITA (GER) ------------------------------------- 108
ONE MINUTE --------------------------------------- 108
ONKRAT --------------------------------------------- 108
ONLY ONE ------------------------------------------- 108
ONLY SON -------------------------------------------- 71
ONTHEREBOUND (USA)------------------------- 108
ONUREFE --------------------------------------------- 28
ONYX ------------------------------------------------- 108
OPALINE --------------------------------------------- 108
OPERA GIRL ---------------------------------------- 109
ORAMA'S GHOST (GB) --------------------------- 109
ORATION -------------------------------------------- 109
ORDINARUS ---------------------------------------- 145
ORDİNARYÜS PINAR ----------------------------- 96
ORHİDEYA ------------------------------------------ 109
ORIENTAL ------------------------------------------- 109
ORSE GÜL ------------------------------------------- 109
ORTAGENA ----------------------------------------- 109
ORTANCIA ------------------------------------------ 109
OSIRIA ------------------------------------------------ 160
OSLO -------------------------------------------------- 109
OSMANİYE ÇOCUĞU -------------------------------- 2
OSTOPET (IRE) ------------------------------------- 109
OTTO --------------------------------------------------- 72
OTTOMAN SWORD -------------------------------- 48
OUT OF THE BLUE -------------------------------- 142
OVA GÜZELİ ---------------------------------------- 109
OVER GIRL ------------------------------------------ 109
OVER LOOKED ------------------------------------- 110
OZY ----------------------------------------------------- 28
ÖMERHAN ---------------------------------------------- 9
ÖMERLİ ------------------------------------------------- 4
ÖZARAR ---------------------------------------------- 118
ÖZBUHAN ---------------------------------------------- 8
ÖZDEMİR --------------------------------------------- 77
ÖZDEN SULTAN ----------------------------------- 110
ÖZDENİZKIZI --------------------------------------- 157
ÖZENKIZ --------------------------------------------- 110
ÖZENNAZ -------------------------------------------- 110
ÖZGÜ --------------------------------------------------- 34
ÖZGÜLÜM ------------------------------------------- 148
ÖZTÜRKMEN --------------------------------------- 147
ÖZÜMRAN -------------------------------------------- 25
PADRINO--------------------------------------------- 155
PALESTINIAN BABY ------------------------------ 85
PALMİRA -------------------------------------------- 110
PALURİ ----------------------------------------------- 112
PAMİR ------------------------------------------------ 110
PAMUK ŞEKER ------------------------------------- 125
PAN CREAM ----------------------------------------- 26
PAN QUEEN ----------------------------------------- 120
PAN REKA ------------------------------------------- 135
PAN STAR -------------------------------------------- 75
PANGEA ---------------------------------------------- 110
PANMITO -------------------------------------------- 101
PANTANTİF ----------------------------------------- 110
PANZEHİR--------------------------------------------- 89
PANZER ---------------------------------------------- 110
PAPARAZZİ ----------------------------------------- 110
PAPER BELL --------------------------------------- 110
PARADISE GIRL ------------------------------------- 54
PARAIBA -------------------------------------------- 118
PARAMOUR ---------------------------------------- 102
PARANOID -------------------------------------------- 31
PARISEAN LOVE (FR)---------------------------- 110
PARISIENNE (IRE) -------------------------------- 111
PARLAKKIZ ---------------------------------------- 111
PARLAN --------------------------------------------- 119
PASTORALE ---------------------------------------- 111
PASTORIA ------------------------------------------- 111
PATATUKA ------------------------------------------- 87
PATRIOT GUNNER ------------------------------- 158
PATUŞKA (IRE) ------------------------------------ 111
PAYASLI ----------------------------------------------- 50
PEACE TIME ------------------------------------------ 44
PEARL KHAN ---------------------------------------- 70
PEARL QUEST (GB)------------------------------- 111
PECAN PIE ------------------------------------------ 111
PEKGÜZEL ------------------------------------------ 111
PENDİK FIRTINASI --------------------------------- 32
PENELOPIAD (IRE) ------------------------------- 111
PENGUEN --------------------------------------------- 26
PENNYGHAEL (UAE) ---------------------------- 111
PENTOLINE ----------------------------------------- 131
PEPPERONI ----------------------------------------- 148
PERFECT CIRCLE --------------------------------- 111
PERFECT SPRINTER --------------------------------- 8
PERFECT STYLE ---------------------------------- 111
PERFECT YILDIZ ---------------------------------- 161
PERFECTO SON -------------------------------------- 11
PERHANE-------------------------------------------- 125
PERİ BEYİ --------------------------------------------- 72
PESOTA ------------------------------------------------ 76
PETEK DİSA ---------------------------------------- 135
PETEK SULTAN ----------------------------------- 104
PETEKŞAH ------------------------------------------ 111
PETIT CAPORAL ------------------------------------ 66
PETITE CHATTE (USA) -------------------------- 112
PHANAR ----------------------------------------------- 98
PHENOMENA--------------------------------------- 112
PIANO ROLL (IRE) -------------------------------- 112
PIECE OF CAKE------------------------------------ 112
PIETRA QUEX -------------------------------------- 112
PIGALE ----------------------------------------------- 112
PIMIENTA ------------------------------------------- 112
PINARCA KIZI ------------------------------------- 112
PINK DIAMOND ----------------------------------- 141
PINK LADY ----------------------------------------- 112
PINKY GREEN --------------------------------------- 64
PIOMBO (IRE) -------------------------------------- 112
PIRATE LEGEND ---------------------------------- 136
PİANİSTİN KIZI ------------------------------------ 125
PİANO PİANO ---------------------------------------- 65
PİRİŞTİNELİ ---------------------------------------- 112
PİTOR ------------------------------------------------- 102
PİYONA ------------------------------------------------ 53
PLATANUS (IRE) ---------------------------------- 112
PLATONIC CHAT (IRE) -------------------------- 112
PO-------------------------------------------------------- 74
POINTING NORTH (USA) ----------------------- 113
POISON IVY ---------------------------------------- 113
228
İNDEKS-Index
QUEEN DİLARA ----------------------------------- 116
QUEEN FARALYA ---------------------------------- 72
QUEEN GUNNER ---------------------------------- 147
QUEEN NALA (AUS) ----------------------------- 116
QUEEN OF ALTAY -------------------------------- 137
QUEEN OF DIAMONS ---------------------------- 116
QUEEN OF FORTUNE ---------------------------- 116
QUEEN OF MANİSA -------------------------------- 89
QUEEN OF ROCK------------------------------------ 56
QUEEN OF SPADES ------------------------------- 116
QUEEN OF VANDAMME ------------------------ 116
QUEEN TO QUEEN-------------------------------- 116
QUEEN ZENOBIA (GB) -------------------------- 116
QUEENLAGINA ------------------------------------ 116
QUEENS HEAD (GB) ----------------------------- 116
QUEENS LEGEND ----------------------------------- 36
QUINOA---------------------------------------------- 151
RABİŞ --------------------------------------------------- 99
RACER MAN ------------------------------------------ 63
RACHEL PRINT (GB) ----------------------------- 116
RACING HEART (GB) ---------------------------- 116
RACING HEART (USA) -------------------------- 116
RADAR ----------------------------------------------- 109
RADIKAL DREAM -------------------------------- 117
RADIKAL GIRL ------------------------------------ 117
RADIKAL PRENSES ------------------------------ 117
RADIKAL STORM --------------------------------- 117
RADYOCU--------------------------------------------- 25
RAEDAH (USA) ------------------------------------ 117
RAFİA ------------------------------------------------ 117
RAGING BULL --------------------------------------- 65
RAHMİ DEDE --------------------------------------- 133
RAIL TRAP -------------------------------------------- 59
RAIN STAR ------------------------------------------ 117
RAINBOW D'BEAUTE (GB) --------------------- 117
RAKİP ------------------------------------------------ 117
RAM BELLE ---------------------------------------- 117
RAMBLER (GB) ------------------------------------ 117
RAMİNA --------------------------------------------- 117
RAMZIA (IRE) -------------------------------------- 117
RANA SULTAN ------------------------------------ 117
RANAVALO----------------------------------------- 118
RANDAL --------------------------------------------- 145
RAPATOR (GB) ------------------------------------ 118
RASPBERRY ---------------------------------------- 118
RASTABAN ----------------------------------------- 118
RATISBONA (GER) ------------------------------- 118
RAVENNA ------------------------------------------- 118
RAZARUN ------------------------------------------- 118
REAL CAT --------------------------------------------- 97
REAL GIRL ------------------------------------------ 118
REALLY DARLENE (USA) ---------------------- 118
REÇETE ---------------------------------------------- 151
RED ANGEL ---------------------------------------- 160
RED CLIFF ------------------------------------------ 106
RED EXPRESS ---------------------------------------- 55
RED FACT ------------------------------------------- 118
RED FLAME (IRE) --------------------------------- 118
RED LETTER DAY -------------------------------- 118
RED ONE ---------------------------------------------- 72
RED PAPER ------------------------------------------- 51
RED RUBY -------------------------------------------- 29
RED SALVIA (GB) --------------------------------- 119
RED SPRING ---------------------------------------- 119
RED WINE ------------------------------------------- 119
REDROCK ------------------------------------------- 119
REDS ATTACK ------------------------------------- 119
POLAR BEAR ------------------------------------------ 8
POLAR CADEAUX (GB) -------------------------- 113
POLDİ ------------------------------------------------- 155
POLENTE--------------------------------------------- 113
POPCORN -------------------------------------------- 113
POPÜLİST -------------------------------------------- 113
PORTO VENERE (IRE) ---------------------------- 113
POSADAS (USA) ----------------------------------- 113
POUR TOI -------------------------------------------- 111
POWER KING ---------------------------------------- 72
POWER LOVE --------------------------------------- 121
POWER OF GIRL ----------------------------------- 113
POWER ON ------------------------------------------ 114
POWER SOCIETY ----------------------------------- 41
POWER TIME ---------------------------------------- 10
POWERFUL WOMAN ----------------------------- 155
POZANTI GÜZELİ---------------------------------- 113
PRASHOCK (IRE) ---------------------------------- 113
PRECIOUS PEARL (IRE)-------------------------- 113
PRECIOUS STORM -------------------------------- 113
PRELUDE -------------------------------------------- 114
PRENS ALTINLI ------------------------------------ 101
PRENSES KARLA ---------------------------------- 114
PRENSES KÜBRA ---------------------------------- 114
PRENSES LEIA ------------------------------------- 114
PRENSES OLGU ------------------------------------- 86
PRENSESIRMAK ------------------------------------ 57
PRENSROCK ---------------------------------------- 115
PRESSURE ------------------------------------------- 105
PRETTY LADY--------------------------------------- 62
PRETTY TULIP -------------------------------------- 21
PREVISION (USA)---------------------------------- 114
PREZIOSA-------------------------------------------- 112
PRIERA MENTA (IRE) ---------------------------- 114
PRIMA FACIE (GB) -------------------------------- 114
PRIMADONNA-------------------------------------- 114
PRINCELY -------------------------------------------- 74
PRINCESS GUNNER ------------------------------- 138
PRINCESS MADAEN (IRE) ---------------------- 114
PRINCESS ÖZDEN --------------------------------- 114
PRINCESS PROCLA (IRE) ------------------------ 114
PRINCESS RENESIS (IRE) ----------------------- 114
PRINCESS SELEN (IRE) -------------------------- 115
PRINCESS SERA ----------------------------------- 115
PRINCESS SIRENA -------------------------------- 146
PRINCESS VIVI ------------------------------------- 115
PRINCESS WARRIOR ------------------------------ 60
PRINCESS WESTPORT ---------------------------- 83
PRINCESSE GULCH ------------------------------- 115
PRIVATE PROTECTION -------------------------- 115
PROCEED -------------------------------------------- 115
PRODIGY--------------------------------------------- 162
PROFESSOR ------------------------------------------ 87
PROMENADE AGAIN (USA) -------------------- 115
PROSERPINE (GB) --------------------------------- 115
PSİNEF ------------------------------------------------ 115
PUBLIC POWER ------------------------------------- 71
PUÇİKA ----------------------------------------------- 115
PULLOVER ------------------------------------------ 104
PULPFICTION ---------------------------------------- 43
PURPLE ----------------------------------------------- 115
PUSAT --------------------------------------------------- 3
PUSU -------------------------------------------------- 115
QUAGADOUGOU ----------------------------------- 53
QUANTUM ------------------------------------------- 116
QUEEN CORDELIA -------------------------------- 118
QUEEN DIMPLE ------------------------------------ 129
229
İNDEKS-Index
REGAL BALLERINA (CAN) --------------------- 119
REGATTA (GB) ------------------------------------- 119
REGINA----------------------------------------------- 119
REHBERKIZI ----------------------------------------- 33
REINE ROSE ----------------------------------------- 119
RELATIVELY QUIET (IRE) ---------------------- 119
RELATIVISTA -------------------------------------- 119
REMY RED (USA) ---------------------------------- 119
RESPIRAX ------------------------------------------- 125
RESUME (IRE) -------------------------------------- 120
RICHIE ------------------------------------------------ 120
RICONACENTE ------------------------------------- 120
RIDE HIGH -------------------------------------------- 31
RIGA---------------------------------------------------- 27
RIGEL ------------------------------------------------- 120
RIGOLETTA ----------------------------------------- 120
RINCE ABHANN (IRE) ---------------------------- 120
RINDAMIN-------------------------------------------- 16
RISE AND SHINE----------------------------------- 107
RISING STAR --------------------------------------- 120
RIVER EMOTION ---------------------------------- 120
RIVER GLITTER ------------------------------------ 120
RIVER QUEEN -------------------------------------- 120
ROCK MY HEART --------------------------------- 104
ROCKET MAN -------------------------------------- 104
ROCKET POWER ----------------------------------- 120
RODAN ----------------------------------------------- 120
RODELINDA ---------------------------------------- 121
ROHAN ----------------------------------------------- 143
ROI VENT -------------------------------------------- 118
ROJBİN ------------------------------------------------ 24
ROKOKO --------------------------------------------- 121
ROLİN ------------------------------------------------- 116
ROMANZA (GB) ------------------------------------ 121
ROMARIN -------------------------------------------- 121
ROSE KIZI--------------------------------------------- 56
ROSE MARIE ---------------------------------------- 121
ROSE OF THE BOSS ------------------------------- 121
ROSIE DREAM (GB) ------------------------------- 121
ROULETTE ------------------------------------------ 121
ROXY ------------------------------------------------- 121
ROYAL ALIEN -------------------------------------- 121
ROYAL BOX (USA) -------------------------------- 121
ROYAL CLASS ------------------------------------- 121
ROYAL CUPOLA ----------------------------------- 122
ROYAL ÇELİK -------------------------------------- 122
ROYAL DUCHESS --------------------------------- 122
ROYAL HIGNESS ----------------------------------- 65
ROYAL KAŞGAR ---------------------------------- 122
ROYAL LADY--------------------------------------- 124
ROYAL MANOR ------------------------------------ 122
ROYAL NAVY -------------------------------------- 122
ROYAL RUNNER----------------------------------- 126
ROYAL SET------------------------------------------ 130
ROYAL TULIB -------------------------------------- 122
ROYAL VISIT --------------------------------------- 122
ROYAL WELCOME (IRE) ------------------------ 122
ROYALE HIGHNEST (FR)------------------------ 122
RUBİO------------------------------------------------- 122
RUMBA ----------------------------------------------- 146
RUMELİA -------------------------------------------- 122
RUN AGAIN ------------------------------------------ 21
RUN BABY RUN ----------------------------------- 122
RUN HARD ------------------------------------------ 123
RUNHAPPY ------------------------------------------- 98
RUNNER CAT --------------------------------------- 141
RUSALKA -------------------------------------------- 123
RUSSIAN DOLL (USA) --------------------------- 123
RÜZGAR GOLD ------------------------------------ 140
RÜZGAR SERO ------------------------------------- 135
SAADA ONE (IRE)--------------------------------- 123
SAARATT (GB) ------------------------------------- 123
SABBATH (USA) ----------------------------------- 123
SABİRE ----------------------------------------------- 123
SABLE RİVER -------------------------------------- 123
SABRINA -------------------------------------------- 123
SABRİ BABA --------------------------------------- 129
SABUR ----------------------------------------------- 123
SAÇAKLI (IRE) ------------------------------------- 123
SADA (GB) ------------------------------------------ 123
SADIO -------------------------------------------------- 89
SADALBARİ ---------------------------------------- 124
SADO BY SADO ------------------------------------- 21
SAFIN (GB) ----------------------------------------- 124
SAFİRA ----------------------------------------------- 124
SAFKAN ------------------------------------------------ 6
SAGA (USA) ---------------------------------------- 124
SAGA BELLA (IRE) ------------------------------- 124
SAHALARIN EFESİ --------------------------------- 51
SAHAYB (GB) -------------------------------------- 124
SAHİBE------------------------------------------------- 88
SAHRALAR GÜLÜ -------------------------------- 124
SAIL AWAY (GB) ---------------------------------- 124
SAILWIND------------------------------------------- 103
SAİRA ------------------------------------------------ 124
SAKARYA GÜZELİ ------------------------------- 124
SAKE BOMB ---------------------------------------- 146
SALLY OBELISK ---------------------------------- 109
SALONNAHE (GER) ------------------------------ 124
SALUTE HER (USA) ------------------------------ 124
SAM CONNECTION ------------------------------- 125
SAM GIRL ------------------------------------------- 125
SAM MARTA --------------------------------------- 125
SAM SOCIETY ------------------------------------- 125
SAM SULTAN -------------------------------------- 125
SAMBACI -------------------------------------------- 125
SAMİHAN --------------------------------------------- 42
SAMOTRACIA (IRE) ------------------------------ 125
SAMPER FI ------------------------------------------ 112
SAN JUAN LADY ---------------------------------- 125
SAN MARINO -------------------------------------- 143
SANIRSAM -------------------------------------------- 43
SANS MERCI (IRE) -------------------------------- 125
SANSAR SELİM -------------------------------------- 90
SANTA ---------------------------------------------- 125
SANTA BARBARA GIRL ------------------------ 125
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 125
SANTA LUCIA ------------------------------------- 125
SANTARITA ---------------------------------------- 125
SAPHİRA--------------------------------------------- 126
SARA ------------------------------------------------- 126
SARDES (IRE) -------------------------------------- 126
SARI ARI --------------------------------------------- 126
SARI BOĞA ------------------------------------------- 34
SARI MELEK --------------------------------------- 126
SARI TRAMVAY (IRE) --------------------------- 126
SARIÇAL--------------------------------------------- 126
SARIÇİÇEĞİM -------------------------------------- 138
SARIDAYI --------------------------------------------- 69
SARIKIZ---------------------------------------------- 126
SARILAR GÜZELİ --------------------------------- 126
SARIOGLU -------------------------------------------- 80
SARIŞIN BOMBA ---------------------------------- 126
SASAKİ------------------------------------------------- 90
230
İNDEKS-Index
SASPUNAS------------------------------------------- 124
SASUNSI ---------------------------------------------- 23
SATEN ------------------------------------------------- 91
SATYA (USA) --------------------------------------- 126
SAVANNAH ----------------------------------------- 126
SAVIOR ANGEL ------------------------------------- 86
SAVORSKY ------------------------------------------ 127
SAWYER ---------------------------------------------- 86
SAYANORA ----------------------------------------- 141
SAYKALY -------------------------------------------- 127
SCARF ------------------------------------------------ 132
SCARLET OHARA --------------------------------- 127
SCARLET ROSE ------------------------------------ 127
SCHOOL DANCER --------------------------------- 127
SCHOOL FOR SCANDAL (USA) ---------------- 127
SCONE ------------------------------------------------- 59
SCREAM OF NIGHT ------------------------------- 127
SCREAM TO SURUÇ ------------------------------ 108
SCUDERIA ------------------------------------------- 125
SEA PEARL ------------------------------------------- 50
SEA PRINCESS -------------------------------------- 78
SEA RIDGE (GB) ----------------------------------- 127
SEA STORM ----------------------------------------- 109
SEACLEEF (FR) ------------------------------------- 127
SEASHE------------------------------------------------ 61
SECOND GROUND -------------------------------- 127
SECRET ----------------------------------------------- 127
SECRET DE VIE (GB) ----------------------------- 127
SECRET FANTASY -------------------------------- 127
SECRET MOUNTAIN ------------------------------ 127
SECRET PATRIOT (USA) ------------------------- 128
SECRET PRESS ------------------------------------- 128
SECRET SON ----------------------------------------- 81
SECURE ROCK ------------------------------------- 128
SEDENİM--------------------------------------------- 128
SEDNA ------------------------------------------------ 128
SEDUISANTE (FR) --------------------------------- 128
SEEKING KALI (IRE)------------------------------ 128
SEHAR ------------------------------------------------ 128
SEHER RÜZGARI ---------------------------------- 128
SELAMLIK ------------------------------------------- 128
SELCAN (USA) ------------------------------------- 128
SELCANIM ------------------------------------------- 128
SELDA'S GIRL (IRE) ------------------------------- 128
SELDEN KALAN ----------------------------------- 129
SELEN BOY------------------------------------------- 56
SELENDER------------------------------------------- 129
SELF CONTROL ------------------------------------- 25
SELİMBEY -------------------------------------------- 60
SELİNA ----------------------------------------------- 129
SELMA ------------------------------------------------ 129
SEMELE ----------------------------------------------- 79
SEMOSHUM ----------------------------------------- 129
SENACAN --------------------------------------------- 48
SENCENAZLIKIZ ----------------------------------- 60
SENİHA SULTAN ---------------------------------- 129
SENZAPIOMBO------------------------------------- 129
SEPTEMBER DANCER --------------------------- 129
SEPTEMBER WIND --------------------------------- 15
SEPTO ------------------------------------------------- 129
SERA --------------------------------------------------- 67
SERAP GELİN --------------------------------------- 129
SERAPCAN ------------------------------------------ 129
SERAYLI ---------------------------------------------- 47
SERBEYHAN ----------------------------------------- 52
SERENDİZ ------------------------------------------- 129
SERENGETI ------------------------------------------ 130
SERHATIN KIZI ------------------------------------ 130
SERHUNCAN ----------------------------------------- 49
SERRAM (IRE) ------------------------------------- 130
SERSERİ ----------------------------------------------- 13
SERVAL ---------------------------------------------- 130
SERVETBEY ---------------------------------------- 106
SERVİN----------------------------------------------- 130
SESSİZ KADIN (GB) ------------------------------ 130
SESSİZ SULTAN (IRE)---------------------------- 130
SESSİZCE GEÇER --------------------------------- 128
SET THE SCENE (IRE) ---------------------------- 130
SETRYN ---------------------------------------------- 130
SEVEN AND SEVEN ------------------------------ 150
SEVENTH HEAVEN ------------------------------- 135
SEVGİHANIM -------------------------------------- 130
SEVİLAY--------------------------------------------- 130
SEVİM ANA ----------------------------------------- 130
SEVİM HALA --------------------------------------- 107
SEVİM TEYZE ---------------------------------------- 15
SEVİMABLA ---------------------------------------- 130
SEVİNÇ SULTAN ---------------------------------- 131
SEXY LADY ---------------------------------------- 131
SEYDİKÖYLÜ -------------------------------------- 131
SEYHUNCEYHUN ----------------------------------- 88
SEYİR --------------------------------------------------- 36
SEYRAN --------------------------------------------- 131
SEZENAY (IRE) ------------------------------------ 131
SEZGİ HANIM -------------------------------------- 131
SHAHAAMAH (IRE) ------------------------------ 131
SHAKE ----------------------------------------------- 131
SHAKINA -------------------------------------------- 131
SHALL WE DANCE ------------------------------- 131
SHANDA --------------------------------------------- 140
SHANTI (GER) -------------------------------------- 131
SHAPE -------------------------------------------------- 32
SHAPES AND SHADOWS (USA) --------------- 131
SHAR HERO ---------------------------------------- 132
SHAR NOTE ----------------------------------------- 132
SHARAPOVA --------------------------------------- 132
SHARARA ------------------------------------------- 132
SHARON (HUN) ------------------------------------ 132
SHARPLY DRAWN -------------------------------- 132
SHAW AVENUE ----------------------------------- 132
SHE WADI WADI (GB) --------------------------- 132
SHEBA-------------------------------------------------- 59
SHEEMAR ------------------------------------------- 132
SHEILLA ----------------------------------------------- 44
SHELLBY -------------------------------------------- 132
SHELLIN (IRE) ------------------------------------- 132
SHER (IRE) ------------------------------------------ 132
SHERIFF'S POSSE (USA) ------------------------- 133
SHERMAN OAKS ------------------------------------ 99
SHERRY'S STAR ----------------------------------- 133
SHIERO----------------------------------------------- 133
SHINING DANCER ---------------------------------- 20
SHINING DEBUT (IRE) --------------------------- 133
SHINING IMAGE (FR) ---------------------------- 133
SHINKANSEN -------------------------------------- 133
SHOGUN --------------------------------------------- 144
SHOW GIRL ----------------------------------------- 133
SHOW PLAY ---------------------------------------- 133
SHOWE BEGINS ----------------------------------- 106
SHUKOSH ------------------------------------------- 133
SHUME MIRE--------------------------------------- 148
SIDESTAR ------------------------------------------- 123
SIERRA ----------------------------------------------- 133
SIGNORINA STELLA ----------------------------- 133
231
İNDEKS-Index
SILAM ------------------------------------------------- 110
SILENCE IS GOLDEN (GB) ---------------------- 133
SILENT BULL (USA) ------------------------------ 134
SILENT CAT ----------------------------------------- 134
SILISTIC (USA) ------------------------------------- 134
SILK --------------------------------------------------- 134
SILKY ------------------------------------------------- 134
SILVER BUBBLE ------------------------------------ 87
SILVER DANCER ---------------------------------- 134
SILVER GIRL (IRE) -------------------------------- 134
SILVER HEART ------------------------------------- 134
SILVER METER (IRE) ----------------------------- 134
SILVER NATIVE------------------------------------ 134
SILVER QUEEN------------------------------------- 134
SILVER ROCK -------------------------------------- 141
SILVERINE (USA) ---------------------------------- 134
SIMBATU (GB)-------------------------------------- 134
SIMPATICA ------------------------------------------ 134
SIMRA ------------------------------------------------- 10
SING A SONG --------------------------------------- 135
SINGAPORE SLING -------------------------------- 22
SINGLE FACTOR (USA) -------------------------- 135
SINGLE VOTE (GB) -------------------------------- 135
SIRÇA BEBEK -------------------------------------- 135
SIRDAŞ (GB) ---------------------------------------- 135
SIRENITA -------------------------------------------- 135
SIRNAŞIK -------------------------------------------- 135
SIXTH SENSE --------------------------------------- 135
SİBİRYA GÖZLÜ ------------------------------------ 46
SİDNEY ----------------------------------------------- 135
SİGAR ------------------------------------------------- 135
SİLBAŞTAN ------------------------------------------ 76
SİLİNDİR --------------------------------------------- 150
SİLVA ------------------------------------------------- 135
SİNCAP KIZ------------------------------------------ 135
SİNCLAR --------------------------------------------- 135
SİNEMCAN ------------------------------------------ 136
SİYAH BEYAZ -------------------------------------- 136
SİYUMBİKE ------------------------------------------ 29
SKILL (GER) ----------------------------------------- 136
SKY ---------------------------------------------------- 136
SKY BEAUTY --------------------------------------- 136
SKY DIAMOND ------------------------------------- 110
SKY IS THE LIMIT --------------------------------- 136
SKY PRINCE ----------------------------------------- 24
SKY TORNADO (USA) ---------------------------- 136
SKYGGER -------------------------------------------- 136
SLAM'S LEGEND (USA) -------------------------- 136
SLASL (GB) ------------------------------------------ 136
SLY (GER)-------------------------------------------- 136
SMART LADY---------------------------------------- 61
SMART RED (GB) ---------------------------------- 136
SMARTY ROSE -------------------------------------- 60
SMOGY -------------------------------------------------- 2
SMOKY MOUNTAIN ------------------------------ 138
SMOOTH CANDY ---------------------------------- 137
SMOOTH PLAYER (USA) ------------------------ 137
SMYRNA --------------------------------------------- 137
SNAP ELECTION ----------------------------------- 159
SNEAK OUT (USA) -------------------------------- 137
SNIPER------------------------------------------------ 137
SNOW BUNNY ----------------------------------------- 3
SNOW MOUNTAIN -------------------------------- 137
SNOWDROP ----------------------------------------- 137
SNOWFLAKE ---------------------------------------- 82
SNOWFLOWER -------------------------------------- 14
SOLARE ---------------------------------------------- 137
SOLDANA --------------------------------------------- 20
SOLFEJS GIRL -------------------------------------- 137
SOLITARY------------------------------------------- 137
SOLLEVARE ---------------------------------------- 137
SOLMAZGÜL --------------------------------------- 137
SOME MIGHT SAY ---------------------------------- 56
SON DELİ -------------------------------------------- 113
SON DÜZLÜK -------------------------------------- 137
SON OF A LEGEND --------------------------------- 49
SON OF NORTH -------------------------------------- 38
SON PRENSES ---------------------------------------- 67
SON TANIK ------------------------------------------- 35
SONG BLEU ------------------------------------------- 27
SONGTHRUSH (USA) ---------------------------- 138
SONKARAR ----------------------------------------- 117
SOPRAN---------------------------------------------- 138
SOPRAN GATH (ITY) ----------------------------- 138
SOPRAN HEART (IRE) --------------------------- 138
SORENTO-------------------------------------------- 138
SORGUN KIZI -------------------------------------- 138
SORTİ ------------------------------------------------- 138
SOSONO ----------------------------------------------- 94
SOVIET KIRI (IRE) -------------------------------- 138
SOVIET WEAPON (IRE)-------------------------- 138
SOYDAN --------------------------------------------- 130
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 138
SOYSAL HAN ---------------------------------------- 63
SÖZÜER ------------------------------------------------ 60
SPANISH SONG (USA) --------------------------- 138
SPECIAL ROCK ------------------------------------ 138
SPECTRUM QUEST ------------------------------- 139
SPEED FOR (IRE) ---------------------------------- 139
SPEED FUL ------------------------------------------ 139
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 139
SPEEDY GUNNER ----------------------------------- 34
SPICE GARDENS (IRE) --------------------------- 139
SPINALONG (USA) -------------------------------- 139
SPLATTER HOUSE -------------------------------- 139
SPLENDID BOY -------------------------------------- 29
SPLENDOR ------------------------------------------ 156
SPORTIVO ------------------------------------------- 160
SPOT -------------------------------------------------- 139
SPRING FIRE --------------------------------------- 139
SPRING GIRL --------------------------------------- 139
SPRING GREEN ------------------------------------ 139
SPRING IS HERE ----------------------------------- 139
SPRING LADY -------------------------------------- 139
SRI LANKA ----------------------------------------- 140
STAGE DOOR EAST ------------------------------ 140
STAGE PRO ----------------------------------------- 140
STAID GIRL ----------------------------------------- 140
STALKER ---------------------------------------------- 65
STALLION FALCON -------------------------------- 39
STALWART ------------------------------------------- 31
STAND UP PLEASE (GB) ------------------------ 140
STANDS TO REASON (USA) ------------------- 140
STAR BABY ----------------------------------------- 140
STAR GIRL -------------------------------------------- 52
STAR LUXOR --------------------------------------- 123
STAR OF EMİR --------------------------------------- 27
STAR PEKAN ----------------------------------------- 18
STARBUST ------------------------------------------ 140
STARLARKS (IRE) -------------------------------- 140
STARLINE (GER) ---------------------------------- 140
STARLIT --------------------------------------------- 140
STARRY SKY --------------------------------------- 140
STARVALLA (FR) --------------------------------- 141
232
İNDEKS-Index
ŞAMAŞ ----------------------------------------------- 144
ŞANLIKAYA ------------------------------------------ 75
ŞANS MELEĞİ -------------------------------------- 144
ŞANSLI TORUN ------------------------------------ 101
ŞATIR BEY ------------------------------------------ 139
ŞAVŞATLI ---------------------------------------------- 4
ŞEDRİK------------------------------------------------- 74
ŞEHRAZAT ------------------------------------------ 144
ŞEHZADE METEHAN ------------------------------ 43
ŞEKER AYŞE --------------------------------------- 145
ŞEKER EFE -------------------------------------------- 80
ŞEKER YILDIZI -------------------------------------- 79
ŞEKERCAN-------------------------------------------- 68
ŞEKERNENE ---------------------------------------- 145
ŞERBETLİ ------------------------------------------- 145
ŞEREFNUR ------------------------------------------ 145
ŞERİF BEY -------------------------------------------- 43
ŞERVAN YILDIZI ------------------------------------ 84
ŞEVKETHAN ----------------------------------------- 38
ŞEVVAL SULTAN --------------------------------- 103
ŞEYTAN TÜYÜ ------------------------------------ 143
ŞİMAL ------------------------------------------------ 145
ŞİRİN HANIM ----------------------------------------- 39
ŞOŞOLOZA ------------------------------------------ 162
ŞÖVGEN --------------------------------------------- 145
ŞUBAR ------------------------------------------------- 98
ŞURACAN ------------------------------------------- 131
ŞÜKRAN SULTAN ---------------------------------- 59
TAFFY ------------------------------------------------ 145
TAJARIB (IRE) ------------------------------------- 145
TAKE IT EASY ------------------------------------- 145
TALAY HAN ------------------------------------------ 31
TALİHLİ---------------------------------------------- 145
TALLSHIP --------------------------------------------- 47
TALOŞ ------------------------------------------------ 145
TALULAH ------------------------------------------- 145
TAMANGO (USA) --------------------------------- 145
TAMERCAN----------------------------------------- 133
TAMINAS GIFT (GB) ----------------------------- 146
TANAMERA ---------------------------------------- 146
TANEM ----------------------------------------------- 146
TANIŞIĞI -------------------------------------------- 146
TANJA KRISTINA --------------------------------- 146
TAOJAN PRINCESS ------------------------------- 146
TAPO-------------------------------------------------- 146
TARABYA ------------------------------------------- 146
TARANCI ---------------------------------------------- 79
TARHAN (IRE) ------------------------------------- 146
TARHUNDAS --------------------------------------- 146
TARRAGONA--------------------------------------- 102
TARTE FINE (FR) ---------------------------------- 146
TAŞANSU---------------------------------------------- 39
TAŞÇI KIZI ------------------------------------------ 146
TAŞMEKTEPLİ ------------------------------------- 126
TATA ------------------------------------------------- 147
TATAR DANSÇISI (IRE) ------------------------- 147
TATLIÇAĞ ------------------------------------------ 147
TATVAN GÜLÜ --------------------------------------- 4
TAY NAZ -------------------------------------------- 132
TAYBATU --------------------------------------------- 5
TAYFUNHAN ----------------------------------------- 41
TAYYARECİ (IRE) -------------------------------- 147
TEARFUL (USA) ----------------------------------- 147
TEGRONI ---------------------------------------------- 45
TEK STAR ------------------------------------------- 147
TEKCANSTAR-------------------------------------- 130
TEKERO (GB) --------------------------------------- 147
STEEL GIRL ----------------------------------------- 141
STEELROSE ------------------------------------------ 66
STELLA ROSSA (IRE) ----------------------------- 141
STELLAR VALENTINE (USA) ------------------ 141
STEP ---------------------------------------------------- 55
STERNA BERINGA (GER) ----------------------- 141
STERNA HERMINA (GER) ----------------------- 141
STILL WAITING ------------------------------------ 136
STORM TO STORM (IRE) ------------------------ 141
STORMBOLT ----------------------------------------- 55
STORMBORN --------------------------------------- 105
STORY MOMENT ----------------------------------- 25
STRAVINIA (USA) --------------------------------- 141
STRIKE FORCE ------------------------------------- 141
STROMWOLF --------------------------------------- 130
STRONG WIND -------------------------------------- 51
STURDY ----------------------------------------------- 68
SU DAMLASI ---------------------------------------- 141
SUAREZ ---------------------------------------------- 141
SUBSCRIPTION------------------------------------- 141
SUCCESSFUL DANCER -------------------------- 142
SUCOOT ---------------------------------------------- 150
SUDDEN STORM ------------------------------------ 97
SUDENAZ -------------------------------------------- 142
SUELINN --------------------------------------------- 142
SUGAR FREE ---------------------------------------- 142
SULTAN PRINCESS ------------------------------- 142
SULTANİYE ----------------------------------------- 142
SULTANS RING ------------------------------------- 86
SUMMER BREEZE --------------------------------- 142
SUMMER QUEEN ---------------------------------- 142
SUMMERSTRAND (IRE) ------------------------- 142
SUMRU ----------------------------------------------- 142
SUN CAT --------------------------------------------- 142
SUN CHILD (USA) --------------------------------- 142
SUN GIRL -------------------------------------------- 120
SUN OF SUMBAS ---------------------------------- 143
SUN STORM ----------------------------------------- 143
SUNAY BEY ------------------------------------------ 89
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) ----------------------- 143
SUNSET----------------------------------------------- 143
SUNTASACH (USA) ------------------------------- 143
SUPER DİDİ------------------------------------------- 97
SUPER GIRL ----------------------------------------- 143
SUPER ONE ------------------------------------------ 143
SURVIVOR------------------------------------------- 143
SÜMEYRA HANIM -------------------------------- 143
SÜPER POWER -------------------------------------- 37
SÜPRİZCİ---------------------------------------------- 94
SÜS BİBERİ ------------------------------------------ 143
SÜSEN ------------------------------------------------ 143
SWEET FALCON ----------------------------------- 143
SWEET STONE-------------------------------------- 146
SWEETEST ------------------------------------------- 144
SWEETIE ---------------------------------------------- 19
SWEETY GIRL -------------------------------------- 144
SWILLY (USA) -------------------------------------- 144
SWORD TIGRESS (GER) ------------------------- 144
SWORDS OF HUNZACH ------------------------- 124
SYLVIANI (GB) ------------------------------------- 144
ŞAFAKHAN ------------------------------------------ 146
ŞAHDİLDAR ------------------------------------------ 24
ŞAHFIRAT -------------------------------------------- 27
ŞAHİNAZIN ------------------------------------------ 144
ŞAHMERAL ----------------------------------------- 144
ŞAHNUR ---------------------------------------------- 144
ŞAHSUNA -------------------------------------------- 144
233
İNDEKS-Index
TEKŞUBAT ------------------------------------------- 65
TEKTEK ---------------------------------------------- 141
TEKYILDIZ ------------------------------------------ 147
TELATHAN ------------------------------------------- 38
TEMPURA-------------------------------------------- 147
TEMSİL ------------------------------------------------ 82
TENACIOUS ------------------------------------------ 86
TENEDOS -------------------------------------------- 147
TENERIFE -------------------------------------------- 112
TERAMO (IRE) -------------------------------------- 147
TERRA ROSSA -------------------------------------- 115
TERRE DE SABLE (FR) --------------------------- 147
TERSLALE -------------------------------------------- 81
TESLA------------------------------------------------- 147
TEUTONIC LASS (IRE) --------------------------- 148
TEXAS GAL (USA) --------------------------------- 148
TEXAS TEA ------------------------------------------ 148
THANK YOU DİDEM ------------------------------ 156
THANK YOU VET---------------------------------- 148
THASSOS ---------------------------------------------- 55
THATS THE MOMENT ---------------------------- 127
THE ARTIST ----------------------------------------- 154
THE CHAMPION -------------------------------------- 3
THE END --------------------------------------------- 148
THE FLAMINGO------------------------------------- 50
THE HUNDERED -------------------------------------- 6
THE LADY GONE FOR ---------------------------- 48
THE LAST LEGEND ---------------------------------- 2
THE LAST MONARCH ---------------------------- 114
THE PRESIDENT SON ----------------------------- 57
THE TIME MACHINE ----------------------------- 124
THE WORLD IS YOURS ----------------------------- 9
THE YILDIZER--------------------------------------- 71
THEATRICAL LADY (USA) --------------------- 148
THECELO (GB) ------------------------------------- 148
THEMIS ----------------------------------------------- 148
THINKER BELL------------------------------------- 148
THIRTEEN ------------------------------------------- 148
THREE POINT --------------------------------------- 114
THREEPIECE ---------------------------------------- 132
THUNDER BEST------------------------------------ 148
THUNDER WOLF ---------------------------------- 148
TIA JUANA (IRE) ----------------------------------- 149
TIERRA ----------------------------------------------- 149
TIGLON ----------------------------------------------- 149
TIME OF FLIGHT ----------------------------------- 119
TIRSONEEX ------------------------------------------ 70
TISLIMEEN (GB) ----------------------------------- 149
TITTIBA (GB) --------------------------------------- 149
TIZZIE MILLIE (USA) ----------------------------- 149
TİBO ---------------------------------------------------- 16
TİLİA -------------------------------------------------- 149
TO BE BY YOUR SIDE ----------------------------- 96
TOBIANA -------------------------------------------- 149
TODO CAMBIA ------------------------------------- 154
TOHUM ----------------------------------------------- 149
TOK EZGİ -------------------------------------------- 149
TOKYO ------------------------------------------------ 32
TOLGAHAN ------------------------------------------ 85
TOMS -------------------------------------------------- 144
TONNANTE (GB) ----------------------------------- 149
TONY'S RIDGE (GB)------------------------------- 149
TONY OBELIX -------------------------------------- 154
TOP OFF (FR)---------------------------------------- 149
TOP ROYAL ----------------------------------------- 150
TOPPOLİNO ----------------------------------------- 150
TOPRAKHAN ---------------------------------------- 16
TOPUKLU EFE --------------------------------------- 36
TORUN KARAYEL ----------------------------------- 4
TORUNUM BEYZA ------------------------------- 150
TORUNUMUZ ÖMER ------------------------------- 74
TOS LADY (IRE) ----------------------------------- 150
TOSYA ----------------------------------------------- 105
TOTUR ----------------------------------------------- 150
TOUCH THE WOLF ---------------------------------- 1
TOUGH GIRL --------------------------------------- 150
TOUGH ROCK ---------------------------------------- 79
TOUJOURS -------------------------------------------- 85
TOWERVINT---------------------------------------- 150
TOYGAR --------------------------------------------- 108
TRACE------------------------------------------------ 150
TRAFALGAR ----------------------------------------- 88
TRANI (USA) --------------------------------------- 150
TRANSPORTER ------------------------------------ 101
TRAPHO ----------------------------------------------- 39
TRAVELER ------------------------------------------ 158
TREASURY KEY (USA) -------------------------- 150
TRESPASSER --------------------------------------- 150
TRIANGLE (GB) ----------------------------------- 150
TRICKERY (IRE) ----------------------------------- 151
TRIM STAR (GB)----------------------------------- 151
TRIPLE EYE ------------------------------------------- 95
TRIUMPH -------------------------------------------- 151
TROJAN PRINCE ------------------------------------ 35
TROPIC STAR -------------------------------------- 151
TROPIC SUMMER --------------------------------- 151
TROPICAL STAR ---------------------------------- 131
TROPICAL STORM ---------------------------------- 82
TROY EAGLE --------------------------------------- 151
TRUCE (GB) ----------------------------------------- 151
TRUEBA --------------------------------------------- 151
TRY ME CATHY ----------------------------------- 151
TRY MY LOVE (GB) ------------------------------ 151
TRYSA------------------------------------------------ 151
TSARINA -------------------------------------------- 151
TUHUEFE ---------------------------------------------- 19
TURKISH BEAUTY ------------------------------- 153
TURKISH COFFEE -------------------------------- 151
TURKISH DELIGHT ------------------------------- 152
TURUNÇ (IRE) ------------------------------------- 152
TUTTA BELLA ------------------------------------- 152
TUYA NAZ ------------------------------------------ 152
TÜNEL------------------------------------------------ 114
TÜRKKANI ------------------------------------------ 152
TWIST OF FAITH ---------------------------------- 152
TWO TURN ------------------------------------------ 152
TWO WON TWO (IRE) --------------------------- 152
TYANA GÜZELİ ----------------------------------- 152
TYRANNO REX (IRE) ---------------------------- 152
UBA --------------------------------------------------- 152
UÇANKILIÇ ----------------------------------------- 152
UÇAR -------------------------------------------------- 14
UÇARLI ------------------------------------------------ 82
UÇAROĞLU ------------------------------------------- 63
UĞURUM -------------------------------------------- 153
ULİBKA ---------------------------------------------- 153
ULTRASTAR ------------------------------------------ 39
ULTRATIST ----------------------------------------- 153
ULUDAZ ----------------------------------------------- 32
ULYA ------------------------------------------------- 153
UMUDUN RENGİ ------------------------------------ 57
UMUT KUŞU ------------------------------------------ 81
UMUT YOLCUSU ------------------------------------ 19
UMUTLU--------------------------------------------- 153
234
İNDEKS-Index
UNCHAIN MY HEART ----------------------------- 12
UNCLE MEVLÜT ------------------------------------ 53
UNDERCOVER SOLDIER (USA) --------------- 153
UNIQUE STONE (USA) --------------------------- 153
UNITY (IRE) ----------------------------------------- 153
UNIVERSE ------------------------------------------- 155
UNIVERSE FALCON ------------------------------ 116
USLAN --------------------------------------------------- 6
USLU -------------------------------------------------- 131
UTKUNHAN ----------------------------------------- 135
UTOPIA ----------------------------------------------- 153
UVA --------------------------------------------------- 153
UZAKAKRABA (GB) ------------------------------ 153
ÜÇORTAKLAR -------------------------------------- 63
ÜLKÜ HOCA ---------------------------------------- 153
ÜLTİMATOM ---------------------------------------- 154
ÜMRANCAN ---------------------------------------- 154
ÜNALAĞA -------------------------------------------- 55
ÜNLÜOĞLU ----------------------------------------- 126
ÜNSAL EFE ------------------------------------------- 15
VAAD ------------------------------------------------- 127
VAGUE ALARME (IRE) -------------------------- 154
VALBONNE ----------------------------------------- 156
VALENTINE MINE (USA) ------------------------ 154
VALERIE (GB) -------------------------------------- 154
VALLEMELDEE (IRE) ---------------------------- 154
VAN TO ONE ---------------------------------------- 154
VANDRERE------------------------------------------ 154
VANITY ROYALE (IRE) -------------------------- 154
VANİLYA -------------------------------------------- 154
VARANASI ------------------------------------------ 154
VARGAS ----------------------------------------------- 66
VASELINA (USA) ---------------------------------- 155
VASVUŞ ---------------------------------------------- 155
VATTENE (IRE)------------------------------------- 155
VELİAHT ---------------------------------------------- 44
VELİMEŞELİM--------------------------------------- 59
VELO BREEZE -------------------------------------- 155
VELOCE ---------------------------------------------- 155
VELVET GREEN ----------------------------------- 155
VENDELA -------------------------------------------- 155
VENEDİK--------------------------------------------- 155
VENJURA -------------------------------------------- 148
VENOMANCER -------------------------------------- 35
VERE'S LOVE --------------------------------------- 155
VEY RON --------------------------------------------- 155
VIANE (FR) ------------------------------------------ 155
VICTOLA ---------------------------------------------- 44
VICTORY BLUES ---------------------------------- 155
VICTORY CHARM ---------------------------------- 28
VICTORY GIRL ------------------------------------- 119
VICTORY IS OURS --------------------------------- 85
VICTORY KISS ------------------------------------- 155
VICTORY RHYTHM ---------------------------------- 2
VICTORY RUNNER-------------------------------- 137
VICTORY SWORD ------------------------------------ 7
VICTORY TIMES ----------------------------------- 149
VICTORYS DREAM ------------------------------- 156
VILLA MARGURITE (USA) ---------------------- 156
VINNER BOY----------------------------------------- 80
VIOLA------------------------------------------------- 156
VIOLENT GIRL ------------------------------------- 156
VIOLENT STORM ---------------------------------- 156
VIRGINIA WOLF ------------------------------------ 30
VISAL (USA) ---------------------------------------- 156
VIVA LA VIDA ---------------------------------------- 6
VIVA REGINA -------------------------------------- 156
VIVA SKEEANNO (USA) ------------------------ 156
VIVIANA--------------------------------------------- 156
VİNCERO -------------------------------------------- 156
VİRA VİRA -------------------------------------------- 69
VİYAN ------------------------------------------------ 156
VOBLER --------------------------------------------- 109
VOGAYER ------------------------------------------- 104
VOILETTE ------------------------------------------- 156
VOLDA RIVER ------------------------------------- 157
VOLDEMORT----------------------------------------- 27
VOLİ ----------------------------------------------------- 5
VOLÜPTAS (IRE) ---------------------------------- 157
WAADI ----------------------------------------------- 157
WAIT FOR SPRING (USA) ----------------------- 157
WALK GIRL ------------------------------------------- 89
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------ 157
WANGO TANGO ----------------------------------- 142
WAR LEGEND -------------------------------------- 148
WARRIOR GIRL ------------------------------------- 54
WARRIOR LADY ------------------------------------ 40
WATER SHINE ------------------------------------- 106
WAY TO JOY --------------------------------------- 157
WELL DEFINED (GB)----------------------------- 157
WELLDONE WEST -------------------------------- 157
WEST BOUND -------------------------------------- 157
WEST FIRE ------------------------------------------ 127
WEST LADY ------------------------------------------ 91
WEST SIDE AUCTION (GB) --------------------- 157
WESTERN GAL ------------------------------------ 157
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 157
WESTWOOD GIRL -------------------------------- 158
WHATSTHAT ----------------------------------------- 35
WHISPY ------------------------------------------------ 85
WHITBY ABBEY (GB)---------------------------- 158
WHITE AURA (USA) ------------------------------ 158
WHITE BLOOD ------------------------------------- 158
WHITE CREST ----------------------------------------- 2
WHITE DIAMOND -------------------------------- 158
WHITE FLAG --------------------------------------- 158
WHITE HART LANE --------------------------------- 1
WHITE POINT -------------------------------------- 110
WHITE RIVER ---------------------------------------- 44
WICKED WORLD ---------------------------------- 158
WILAYA (USA) ------------------------------------ 158
WILD CHERRY --------------------------------------- 43
WILD FLOWER ------------------------------------ 148
WILD GIRL ------------------------------------------ 158
WILD GUNNER -------------------------------------- 45
WILD RUNNER -------------------------------------- 91
WILD STEP -------------------------------------------- 36
WILLOWBRIDGE (IRE) -------------------------- 158
WILLY WILLY --------------------------------------- 73
WIN FOR ME---------------------------------------- 113
WINCHESTER ---------------------------------------- 28
WIND GIRL ----------------------------------------- 158
WIND OF EAST ------------------------------------ 130
WIND OF HAEVEN-------------------------------- 155
WIND OF MAJESTY ------------------------------ 152
WINDY GIRL ----------------------------------------- 41
WINNER GIRL -------------------------------------- 158
WINSET ---------------------------------------------- 143
WINTER GALLOP --------------------------------- 159
WINTER GREEN ----------------------------------- 159
WINTER PRINCESS ------------------------------- 159
WIRETOP -------------------------------------------- 118
WITHOUT YOU (GB) ----------------------------- 159
WOLF PRINCE --------------------------------------- 16
235
İNDEKS-Index
WOMEN ----------------------------------------------- 33
WONDERFULL QUEEN (IRE) ------------------- 159
WOODMANS GIRL (IRE)------------------------- 159
WOODUDANCE (USA) --------------------------- 159
WOW -------------------------------------------------- 159
WOW SO NICE -------------------------------------- 159
XDRIVE------------------------------------------------ 14
YADİGARBEY --------------------------------------- 77
YAĞIZ BABA----------------------------------------- 69
YAĞIZ KIZ -------------------------------------------- 88
YAĞIZINOĞLU ------------------------------------- 141
YAĞMUR KIZ --------------------------------------- 111
YAĞMUR RÜZGARI------------------------------- 135
YAHŞİ ------------------------------------------------- 159
YAK GEL ---------------------------------------------- 92
YAKATORI ------------------------------------------ 110
YALÇINDAĞ STAR -------------------------------- 159
YALÇINKIZ ------------------------------------------ 159
YALÇINRÜZGAR ---------------------------------- 159
YALÇINSU (IRE) ----------------------------------- 159
YALNIZDAM ---------------------------------------- 160
YAMİS ------------------------------------------------ 160
YANKIM ---------------------------------------------- 160
YANTRA (GB)--------------------------------------- 160
YAPRAK ---------------------------------------------- 160
YASEMİN KIZ--------------------------------------- 160
YAVUZSOY -------------------------------------------- 8
YAYA ------------------------------------------------- 157
YAZ YAĞMURU------------------------------------ 160
YEKAYEK (GB)------------------------------------- 160
YELLOW ANGEL ---------------------------------- 160
YENA-------------------------------------------------- 160
YENİCE (USA) -------------------------------------- 160
YER UÇAĞI ------------------------------------------- 87
YEŞİLMİŞİK ----------------------------------------- 134
YEŞİLYURTLUM ----------------------------------- 160
YETER --------------------------------------------------- 7
YETİŞ ------------------------------------------------- 161
YILDIRIM ŞAH -------------------------------------- 21
YILDIRIMIŞIK -------------------------------------- 161
YILDIZHAN STAR ---------------------------------- 36
YILDIZHANIM -------------------------------------- 161
YILDIZIM --------------------------------------------- 30
YILDIZIN KIZI -------------------------------------- 161
YILMAZ EFE ----------------------------------------- 13
YILMAZEMRE --------------------------------------- 10
YILMAZHAN ----------------------------------------- 13
YILMAZTÜRK --------------------------------------- 48
YİĞİT ARDA------------------------------------------ 17
YİĞİTER ------------------------------------------------- 5
YOLCU KIZI ----------------------------------------- 124
YOLGEÇEN STARI -------------------------------- 161
YOSUN------------------------------------------------ 161
YOSUN SULTAN ------------------------------------ 68
YOUDRIVESMECRAZY (USA) ----------------- 161
YOUNG BOND --------------------------------------- 22
YOUNG GENERATION --------------------------- 147
YÖRÜK KIZI----------------------------------------- 161
YURDAKAN ------------------------------------------ 63
YURDANUR ----------------------------------------- 161
YUSUFHAT ------------------------------------------- 24
YÜKSEL FISH ---------------------------------------- 32
ZAFER DAĞI ----------------------------------------- 99
ZALATINSKA ---------------------------------------- 84
ZAMBAK (IRE) ------------------------------------- 161
ZAMİRA ---------------------------------------------- 161
ZAPATA ----------------------------------------------- 25
ZARIPINARI ---------------------------------------- 161
ZAYLAH (USA) ------------------------------------ 162
ZEHİR---------------------------------------------------- 5
ZEHRA NUR ---------------------------------------- 162
ZEHRANIN OĞLU --------------------------------- 162
ZEHVA ----------------------------------------------- 162
ZELDA------------------------------------------------ 162
ZEMHERİ -------------------------------------------- 162
ZEUGMA (IRE) ------------------------------------- 162
ZEVİ--------------------------------------------------- 162
ZEYNEP HANIM ----------------------------------- 162
ZEYNEP NAFİA ------------------------------------ 162
ZEYNO ----------------------------------------------- 162
ZEYTİNOĞLU -------------------------------------- 107
ZIHUATANEJO (GB) ------------------------------ 162
ZINGELA (GB) ------------------------------------- 162
ZIP ZIP ------------------------------------------------ 163
ZİFONA ---------------------------------------------- 163
ZİLZAL ----------------------------------------------- 118
ZİN ---------------------------------------------------- 163
ZONPA (IRE) --------------------------------------- 163
ZOR BELA ------------------------------------------- 157
ZORBİKE -------------------------------------------- 163
ZURICH ------------------------------------------------ 63
ZÜLKÜF ---------------------------------------------- 133
ZYGOSIS (GB) -------------------------------------- 163
236

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 159 Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 169 Imported ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi -------------------------------------------- 165 Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar -------------------------------------- 175

Detaylı

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler)

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler) Foreword- -------------------------------------------------------------------------------------------- II Rules Of Entry ----------------------------------------------------------------------------...

Detaylı

16 February 2016 Tuesday Declarations Kocaeli Racecourse

16 February 2016 Tuesday Declarations Kocaeli Racecourse SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA DAİR KURALLAR SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı