PDF İndir

Transkript

PDF İndir
Temel Anatomi (Kaslar) Ünite 2 Ders Özeti (Çalışma Notları)
Diğer Özetleri: www.mazotkacakcisi.com’dan indirebilirsiniz.
Kasları inceleyen bilim dalına myologia (miyoloji) denir. Kasların Latince ismi musculus’tur. Kas şekillerine de etki eden
faktörler; Yer faktörü, Fonksiyon faktörü, Eklemlerle olan ilgileri, Kas liflerinin yönü, Kas kirişi gibi faktörlerdir.
Kas lifleri kemiklere doğrudan yapışmaz. Kemiklere yapışan kas bölümüne kasın tendonu (kas kirişi) denir. Tendonun geniş
bir yapı şeklindeki görünümüne ise aponevroz adı verilir.
Bazı kasların isimlendirilmesi (şekilleri)  Dört kenarlı kaslar  Geniş kas  Düz kas  İğ şekilli kas  İki başlı kas  İki karınlı kas 
Yuvarlak kas
Kasın başlangıç noktasına origo, sonlanma yerine de insertio denir.
Kasların iki ucunda bulunan tendonlar genellikle iki ayrı kemiğe tutunurlar. Tutunduğu noktalardan biri hareketsiz, diğeri ise
hareketli noktadır. Hareketsiz veya az hareketli noktaya, kasın başlangıcı anlamına gelen origo denir. Kasın diğer ucunun
tutunduğu bölgeye ise sonlanma yeri anlamına gelen insertio denir.
Kasların belli bir gerginliği (sertliği) vardır. Kasların istirahat hâlindeki bu sertliğe tonus denir. Normotonik kas: Sağlıklı kas,
normal kas. Hipotonik kas: Tonusu azalmış kas. Hipertonik kas: Tonusu normalden fazla olan kas.
Kaslarda Kasılma Çeşitleri Tonik kasılma: Kas devamlı kasılı halde Klonik kasılma: Kasta kasılma ve gevşeme periyotları birbirini
takip ediyorsa İzotonik kasılma: Kas gerginliği değişmez ancak kasın boyunda kısalma olur. Yürüme, koşma gibi hareketlerde.
İzometrik kasılma: Kasın boyunda kısalma olmaz. Kas kasılı ve gergin durumda bulunur.
İnsan vücudunda bulunan kaslar üç gruba ayrılır.  Çizgili kaslar: İskelet kasıdır. Hareketlerimizden sorumludurlar. İsteğimize
bağlı sinir sistemi tarafından çalıştırılmaktadır.  Düz kaslar: İç organların ve damarların duvar yapılarında bulunur. Düz kaslar
isteğimiz dışında çalışır ve sinir sisteminin otonom bölümü tarafından innerve edilir.  Kalp kası: Yapısal olarak çizgili kaslara,
fonksiyon olarak ise düz kaslara benzer.
Baş ve yüz kasları  Epicranius kasları (m. epicranius): Baş bölgesinin en üst tarafında bulunan kaslardır. Saçlı deriyi hareket
ettirirler. Yüz kasları (mimik kaslar) orbicularis oculi: Göz çevresinde bulunan kaslar. göz kapaklarının kapanmasını sağlar. m.
Nasalis: Burun çevresinde bulunan kaslardır.Burun deliklerini genişletirken bir bölümü ise daralmasını sağlar. orbicularis oris:
Ağız çevresinde bulunan kaslar. Bu kas hem dudaklarımızın yapısında hem de dudaklarımızın hareketlerinİ sağlar.
Not: Yüz kaslarının innervasyonunu yani uyarılmasını yedinci kafa çifti olan nervus facialis (fasial sinir) yapmaktadır. Bu sinirin
hasarında yüz felci oluşur.
Çiğneme kasları: M. temporalis M. masseter M. pterygoideus lateralis M. pterygoideus medialis
Boyun kasları m. sternocleidomastoideus: Boyun bölgesinin ön ve yan tarafında yer alırlar. Baş ve toraks hareketleri ile ilgili
görevleri vardır.
Sırtta bulunan en yüzeyel kasları m. trapezius ve m. latissimus dorsi'dir.
Pectoral bölge kasları: Toraks (göğüs) bölgesinin ön tarafında yer alan kaslardır. Kol, toraks ve gövde hareketleri ile ilgili
fonksiyonları vardır. Bu kaslar; M. pectoralis major M. pectoralis minor M. serratus anterior M. subclavius’tur.
Karın bölgesi kasları: Karın ön ve yan duvarlarının yapısına katılan kaslardır. Karın (abdomen) içerisinde bulunan organları
korur, karın içi basıncının artmasında ve gövdenin hareketleri ile ilgili önemli fonksiyonları bulunur. Bu kaslar; M. obliquus
externus abdominis M. obliquus internus abdominis M. transversus abdominis M. rectus abdominis M. pyramidalis
Omuz bölgesindeki en önemli kas m. deltoideus’tur. Bu kas aynı zamanda omuzun şeklini de verir.
Kolun ön tarafında bulunan kaslara kola ve önkola fleksiyon yaptırdıkları için fleksör kaslar olarak bilinirler. Bu bölgede bulunan
en önemli kas m. biceps brachiidir(pazu kası).
Kolun arka tarafında bulunan kaslara kola ve önkola ekstansiyon yaptırdıkları için ekstansör kaslar olarak bilinirler. Bu bölgede
bulunan en önemli kas m. triceps brachii’dir.
Kolun ön tarafında m. biceps brachii, arka tarafında m. triceps brachii bulunur.
Ön kol kasları: Bu bölgenin kasları ön ve arka grup olmak üzere ikiye ayrılır. Kolun ön tarafında yer alan kaslara fleksor, ön
kolun arka tarafında yer alan kaslara ise ekstansor grubu kaslar denir. Fleksor grubu kaslar ön kola ve ele fleksiyon yaptırır.
Ekstansor grubu kaslar önkola ve ele ekstansiyon yaptırır.
Vücudun çizgili kasları fascia ismi verilen bağ dokusuyla sarılmıştır. Ekstremitede ve el bileğinin ön tarafında bulunan bağ
dokusu (fascia profunda) kalınlaşarak retinaculum flexorum denen oluşumu meydana getirir. Ön kolun ön bölgesinde yer alan
kaslar genellikle retinaculumun altından geçerek el bölgesinde sonlanırlar. Retinakulum fleksorum'un altından aynı zamanda n.
medianus denilen sinir de geçmektedir. Elin aşırı kullanılması veya bu bölgenin enflamasyonu sonucu n. medianus sıkışır, el
bölgesinde ve parmaklarda ağrı ve güçsüzlük görülür. Bu duruma karpal tünel sendromu denir.
Kalça bölgesi (gluteal bölge) kasları M. gluteus maximus M. gluteus medius M. gluteus minimus
Uyluk kasları uyluk ve bacak bölgesine: Fleksiyon Ekstansiyon Addüksiyon Abdüksiyon İç rotasyon Dış rotasyon hareketlerini
yaptırır. Uyluğun ön tarafında yer alan m. quadriceps femoris (uyluğun dört başlı kası) bölgenin en önemli kaslarından bir
tanesidir. Bu kas uyluğa fleksiyon, bacağa ekstansiyon yaptırması açısından önem arzeder. M.quadriceps femoris’in dış
bölümünü oluşturan kas (m. vastus lateralis) özellikle çocuklara yapılacak intramüsküler enjeksiyonlar için uygulama bölgesi
olarak tercih edilmektedir.














Biceps: İki başlı.
Triceps: Üç başlı.
Diaphragma(Solunum
kası):Karın
ile
göğüs
boşluğunu birbirinden ayırır.
Latissimus: En geniş şekilde olan.
Musculus: Kas.
Musculi: Kaslar.
Hipertoni: Kas tonusunun aşırı derecede artmasına
denir.
Pectoralis: Göğüse ait. Göğüsün ön bölgesi.
Plantaris: Ayak tabanı.
Trapezius: Yamuk veya trapez şeklinde olan.
Tonus: Kasların istirahat halindeki normal gerginlik
haline verilen isim.
Aponevroz: Yassı ve geniş olan kas kirişi.
Myocardium: Kalbin kas tabakası, miyokart.
Tremor: Kaslarda istem dışı kasılma, titreme.











Kas Atrofisi: Kas dokusunu oluşturan hücrelerin
hacim olarak azalma göstermesi.
Kontraktür: Kasın sürekli kasılma hâlinde olması.
Kramp: Bir kas veya kas grubunun ani olarak irade
dışı ağrılı kasılması
Hipertrofi: Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim
olarak artış göstermesi.
Hipertoni: Kas tonusunun aşırı derecede artışı.
Hipotoni: Kas tonusunun aşırı derecede azalması.
Lumbago: Bel ağrısı.
Miyalji: Kas ağrısı.
Spazm: Kaslarda ani olarak meydana gelen istem dışı
geçici kasılma.
Tendinit: Kas kirişinin iltihabı.
Tetani: Bir kasın sık uyarılması sonucu sürekli kasılı
kalması hâli.
www.mazotkacakcisi.com