Temmuz-Sayı: 88 - Adalet Bakanlığı

Transkript

Temmuz-Sayı: 88 - Adalet Bakanlığı
Seslenis
“Ekonomik kalkýnma,
Türkiye'nin hür,
müstakil, daima daha
kuvvetli, daima daha
refahlý Türkiye
idealinin
belkemiðidir.”
ATATÜRK
15 Temmuz 2009 Çarþamba • Ücretsizdir • Ayda bir çýkar • Yýl: 8 • Sayý: 88
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr
Kosova Adalet Bakaný
Nekibe Kelmendi
Türkiye’yi ziyaret etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman, Kosova Adalet Bakaný
Nekibe Kelmendi’ye çini vazo takdim etti.
KOSOVA Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi,
beraberinde Özel Kalem Müdürü Venera
Raifi, Adalet Bakanlýðý Ýdarî Müdürü Florian Dushi ve Cezaevleri Ýdaresi Müdürü
Resmi Hoxha'dan oluþan heyetle Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin
Kalaman'ý ziyaret etti.
16 HAZÝRAN 2009 tarihinde yapýlan ziyarette Kosova cezaevlerinin iyileþtirilmesi
baþta olmak üzere adlî konularda iþ birliði
yapýlmasýna yönelik olarak görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 2’de
TBMM Baþkaný Toptan,
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Sergisinin
açýlýþýný yaptý
TBMM Baþkaný Köksal Toptan, Ýnebolu’nun kurtuluþun 88’incisi yýl dönümü
münasebetiyle gerçekleþtirilen "9 Haziran Þeref ve Kahramanlýk Günü” kutlama
etkinlikleri çerçevesinde, Ýnebolu M Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Resim ve El
Sanatlarý Sergisinin açýlýþýný yaptý. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen Toptan, beðendiði ürünlerden satýn aldý. 8’de
Ceza infaz kurumunda badminton þampiyonasý
Azerbaycan heyetinden
CTE Genel Müdürlüðüne ziyaret
AZERBAYCAN Cezaevi Ýdaresi Baþkaný Hasan Seyidbeyov,
Cezaevi Operasyon-Rejim Ýdaresi Rejim Kontrol Þubesi Müdür Vekili Orhan Manafov, Cezalarýn Uygulanmalarý Kontrol
Müfettiþliði Baþdanýþmaný Faiq
Dadaþov'dan oluþan bir heyet
22-27 Haziran 2009 tarihleri
arasýnda ülkemize ziyaret gerçekleþtirdi. Devamý 2’de
Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý,
büyük bir baþarýya imza attý. Bu
yýl Bölgesel Lig’de fýrtýna gibi
esen Takým, Türkiye Voleybol
3.Ligine yükseldi. Devamý 13’te
Adana’da Ýhsan
Eroðul anýsýna
futbol turnuvasý
Adana’da 2006 yýlýnda baþlatýlan ve bu yýl 4’üncüsü düzenlenen "Bölgesel Futbol Turnuvasý" görevi baþýnda hayatýný kaybeden Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ýhsan Eroðul’un anýsýna gerçekleþtirildi. Devamý 16’da
Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýlhan
Koç’a ‘Fair Play’ ödülü / 16’da
Bu yýl 2’ncisi düzenlenen Ceza Ýnfaz Kurumlarý Arasý Badminton Þampiyonasý 1718 Temmuz 2009 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Ankara’da yapýlan turnuvaya 22 ceza
infaz kurumundan 100 sporcu katýldý. 6’da
Hükümlü ve tutuklularýn el emeði
göz nuru ürünleri görücüye çýktý
Ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklularýn el emeði-göz nuru ürünleri açýlan sergilerde satýþa sunuldu. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði sergiler, hükümlü ve tutuklularýn
topluma kazandýrýlmalarýnýn güzel bir örneði olarak deðerlendiriliyor.
Hüsn ü Þenlendirici’ den Ber g ama M
Tipi’nde m uhteþem konser
(
Ünlü Klar net vir tüö zü Hüsnü
Hüsnü Þenlendiri ci, Ber g ama M Tipi K a palý Ce za infaz
infaz
Kur umunda,
umunda, hükümlü ve
ve tutuklu çocukçocuklar a unutulmaz
unutulmaz konser
konser ver
ver di. 12’de
12’de
(
Denizli D Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý ‘3.Lig’e
yükseldi
2.Badminton Þampiyonasý Ankara’da yapýldý
CEZA infaz kurumlarýnda hükümlü ve
tutuklularýn bir yýldýr hazýrladýklarý el
emeði göz nuru ürünlerinin satýþ ve tanýtýmýnýn yapýldýðý çok sayýda sergi açýldý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman, kurumlardaki
yürütülen eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, açýlan
sergileri hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarýnýn en güzel örneði olarak gördüklerini ifade etti.
GENEL Müdür Kalaman, Kartal H
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun 25
Mayýs 2009 tarihinde düzenlediði serginin açýlýþýný yaptý. 8-9’da
Personele moral pikniði / 7’de
Ýzmir’de futbol turnuvasý / 14’te
Aydýn E Tipi’nde kreþ açýlýþý / 16’da
Sayfa 2
Seslenis
15 Temmuz 2009
Kosova Adalet Bakaný Nekibe
Kelmendi, Türkiye’yi ziyaret etti
Kosova Adalet Bakaný Nekibe
Kelmendi, beraberinde Özel Kalem
Müdürü Venera Raifi, Adalet Bakanlýðý Ýdarî Müdürü Florian Dushi
ve Cezaevleri Ýdaresi Müdürü Resmi Hoxha'dan oluþan heyetle Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman'ý ziyaret etti.
16 Haziran 2009 tarihinde yapýlan ziyarette Genel Müdür Kalaman, konuk Bakanla makamýnda
bir süre görüþtü. Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç'ýn da hazýr
bulunduðu ziyarette Kosova cezaevlerinin iyileþtirilmesi, ceza infaz
mevzuatý, infaz hizmetleri gibi adlî
konularda iþ birliði yapýlmasýna yönelik olarak görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Kosova Adalet Bakaný Kelmendi, baðýmsýzlýðýný yeni kazanmýþ bir
ülke olarak, özellikle cezaevleri konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.
Genel Müdür Kalaman da, dost
ve kardeþ ülke Kosova Adalet Bakaný Kelmendi'nin ziyaretini memnuniyetle karþýladýðýný belirterek, Kosova'ya cezaevlerinin kurulmasýnda
mimarî ve teknik yönden, cezaevi
idaresi ve infaz hizmetleri alanýnda
da mevzuat yönünden her türlü
desteðe hazýr olduklarýný ifade etti.
Görüþmenin sonunda Genel
Müdür Kalaman, konuk Bakan Kelmendi'ye çini vazo hediye etti.
Konuk Bakan Kelmendi, 14-19
Haziran 2009 tarihleri arasýnda
Türkiye'ye gerçekleþtirdiði ziyaret
çerçevesinde Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Personeli Ankara Eðitim Merkezi,
Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu,
Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ankara Kadýn Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda incelemelerde
bulundu.
Azerbaycan heyetinden
CTE Genel Müdürlüðüne ziyaret
Ünye M Tipi’nde ‘tekstil
ötelyesi’ açýlýþý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Heyet, 22 Haziran 2009 tarihinde
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Basri
Baðcý, konuk heyeti kabul ederek, bir
süre görüþtü. Türkiye ve Azerbaycan
cezaevleri konusunda görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyarette Türkiye'nin son yýllarda, cezaevi reformu
konusunda büyük mesafeler aldýðýna
dikkat çekildi.
Azerbaycan Cezaevi Ýdaresi Baþkaný Hasan Seyidbeyov, Türkiye'nin
cezaevi uygulamalarýný yerinde görerek, bu konudaki tecrübelerinden
faydalanmak istediklerini belirterek,
Türkiye'den destek beklediklerini
söyledi.
CTE Genel Müdür Yardýmcýsý
Basri Baðcý, Türkiye'de son yýllarda
gerçekleþtirilen reform çalýþmalarýyla
cezaevi sorununun büyük oranda çözüldüðünü hatýrlatarak, bu konudaki
tecrübelerini Azerbaycan ile paylaþmaya hazýr olduklarýný ifade etti.
Ziyarette konuk Azerbaycan heyeti, yanlarýnda getirdikleri Azerbaycan
Cezaevinde yapýlan küçük kilim ve
tespihi Genel Müdür Yardýmcýsý
Baðcý'ya takdim ederken, Genel Müdür Yardýmcýsý Baðcý da misafirlerine
çini tabak hediye etti.
Heyet, 22-27 Haziran 2009 tarihleri arasýnda, ülkemizdeki ceza infaz
uygulamalarýný yerinde görmek amacýyla Ankara Çocuk Eðitimevi, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara
Eðitim Merkezi ve Ankara Denetimli
Serbestlik Þubesi; Ankara 1 No'lu L
Tipi Kapalý, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý, Ankara Sincan Açýk, Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalý, Kütahya E Tipi Kapalý, Bursa
H Tipi Kapalý, Gemlik Açýk ve Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tarihî Kütahya Adalet Sarayýnda incelemelerde bulundu.
Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü ile Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle kurulan Konfeksiyon ve Tekstil Atölyesi törenle
açýldý.
5 Mayýs 2009 tarihinde yapýlan
açýlýþ törenine Ünye Cumhuriyet
Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Cumhuriyet
Savcýsý Ozan Kaya, Ýþ-Kur Ýl Müdürü Mehmet Döktür, Halk Eðitim
Müdürü Celal Acar, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ali Ýhsan Çetindere,
ikinci müdürler ve diðer personel
katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem
Saðdýç, açýlýþ konuþmasýnda; projeye katký saðlayan Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðüne, Halk Eðitim Müdürlüðü ile
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðüne
ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Saðdýç, iþ dünyasýnýn yetiþmiþ
elaman sorununa dikkat çekerek,
ceza infaz kurumlarýný eðitim yuvasý
haline getirmeyi hedeflediklerini
söyledi.
Seslenis
15 Temmuz 2009
Sayfa 3
SEVMEK ZOR ÝÞ
SENÝ GÖRÜYORUM
BIRAKMIYORLAR
KENDÝ KENDÝNE
Seni seviyorum,
Çünkü…
Çünküsü yok sevmenin;
Hiçbir nedene sarýlmadan,
Hiçbir ipe tutunmadan,
Koþulsuz býrakýyorum hayatýmý
Ellerinin arasýna.
Güneþi görüyorum gözlerinde,
Ýçindeki sessizliði…
Aþký görüyorum gökyüzünde,
Bulutlar sevdalý.
Ateþi görüyorum gözlerinde,
Uçan kül gibi masum.
Sessizliði dinliyorum her sabah,
Aþk yetersiz, çaresiz…
Yýllar yýlý aðladým hep yana yana,
Yeter yazýk diyen olmadý bana.
Vefasýz dosta kalleþ zamana,
Gülmek istiyorum, býrakmýyorlar.
Yine bir baþýna yazýyor kalem,
Dertleþir kaðýtla kendi kendine.
Bir bardak efkara daðýlýr gecem,
Yüreðim içlenir kendi kendime.
Serdar Mükyen
Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Bu alem duygusuz insan ormaný,
Kalmadý dizimin gücü dermaný,
Ne fýrsatý gördüm ne de imkaný,
Kurtulmak istiyorum, býrakmýyorlar.
Sevmek istiyorum, býrakmýyorlar.
Yokluðuna dayanmamýn.
Hasretine katlanmamýn,
Seni beklememin çünküsü yok.
Çünküsü yok,
Seni böylesine sevmemin.
Ýmkânsýzý aþýyorsam senin için,
Yok olan zamanýn peþindeysem eðer,
Nefes nefese koþuyorsam,
Ýnandýðým için.
Baðýrýyorsam sessiz sessiz,
Çünküsü yok.
Çünküsü yok seni böylesine sevmemin.
Her þeye tercih ediyorsam seni.
Hatta minik serçelerime..
Ve kalburüstü hatýralarýma bile.
Belki de tüm bencilliklerine raðmen,
Çünküsü yok.
Çünküsü yok seni böylesine sevmemin.
Ne kýzýp baðýrmalarýn,
Ne çekip gitmelerin,
Hiçbiri bitirmiyor,
Son vermiyor seni sevmeme,
Gitmekle bitmiyor iþte.
Ýnandýðým için inadýna,
Seviyorum seni.
Çünküsü yok;
Çünküsü yok seni böylesine sevmemin.
Çünküsü yok;
Çünkü; sevmek zor iþ.
ÖÐRENMEK
Bu nemli köhne duvarlar arasýnda,
Ne yana baksam yalnýzlýk kokuyor.
Günler çabuk geçiyor da,
Yýllar geçmek bilmiyor.
Denizin kokusunu alýrsan da
Dokunmazsýn nafile,
O berrak maviliðe.
Eskiden kalan tek hatýra,
Engin semalarýn pýrlantalarýdýr bana.
Ama ona bile bakmaya korkarým,
Acý çektirir diye bana.
O an bir söz gelir aklýma,
Nereden hatýrlarým bilmem;
"Acý öðrenmektir"
Anlarým;
Öðrenmek için kaybetmek gerekir.
Bayram Çakmak
Silivri 7 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu
Evrim Ertekin
Öðretmen
Konya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
KÝM SUÇLU, KÝM SUÇSUZ
Yalanmýþ dünyada açan renk renk çiçek,
Kimbilir kimler geldi, daha kimler gelecek.
Þahlanma deli gönül, kral olsan da,
Zamaný geldi mi elbet o da ölecek.
Durduramazsýn geçen zamaný,
Düþün geçmiþini anla hataný!
Kim demiþ ki sana kader kurbaný?
Kendin ettin, þimdi çekme zamaný.
Attýðýn adýmlar volta olsa da,
Ýçin kahýrlanýp kanla dolsa da,
Gözlerinden yaþ yerine kanlar aksa da,
Unutma ki yaþadýðýn alem hayal dünyasý.
Kim suçlu kim suçsuz ben bilemem;
Yaþadýðým hayat küçük bir alem,
Baþucumda küçücük pencerem.
Biliyorum zamaný geldi mi kapanýr birden,
Bilmediðim bir tek ölümden sonrasý…
Nihat Yýldýrým
Silifke M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
Dalga dalga uçuyorsun
Tohumunu kusuyorsun
Söyle niye susuyorsun
Susma sen Ardýç kuþusun
Ýsmini tüm dünya duysun
At tohumlan büyüsün
Kararlý olsun tutumun
Susma sen Ardýç kuþusun
Bal gibi olmalý sözün
Göz kontaðý kursun gözün
Tebessüm edin ve susun
Ardýç olsun Özün sözün
Koþun bilgi için koþun
Yapacaðýn iþin düþün
Tohum aðzýmdadýr kuþun
Ardýçla þahlanýn coþun
AÐLANMAZ MI?
Ardýçlarýn ömrü uzun
Nisan yaðmuru bol olsun
Kalmasýn kederle hüzün
Her çocuk bir Ardýç olsun
Bir haberin bile gelmiyor artýk
Gelemedim senin gittiðin yerlere
Ne küstüm seninle, ne de darýldým
Aðlanmaz mý sensiz geçen günlere
Ýstiyorum yüzler gülsün
Ardýç bitsin kuþlar uçsun
Çocuklar evine dönsün
Hedefimiz Ardýç olsun
Tozpembeydi dünya, karardý birden
Ayrýlýk getirdi rüzgâr bir yerden
Þimdi gözyaþýmýn farký yok selden
Aðlanmaz mý sensiz geçen günlere
Ardýçlar ki umut olsun
Bir zaman sende çocuktun
Çocuk þifren Ardýç olsun
Mutlusun ve umutlusun.
Fedadýr uðruna çektiðim çile
Gözyaþým aþkýma az gelir bile
Bu dünyada deðil mahþerde bile
Aðlanmaz mý sensiz geçen günlere
Serkan Tüter
Çorum L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
Sefer Demirci*
Ýnfaz Koruma Baþmemuru
Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
* Bu þiir Ardýç Programý eðitimlerinin ardýndan kaleme alýnmýþtýr.
Aydýnlýk ararým her gün her yerde,
Çekerler önüme yedi kat perde.
Zulüm kimden gelir delikanlýlýk nerede,
Haykýrmak istiyorum, býrakmýyorlar.
Mehmet Çakmaktaþ
Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
FIKRA
ELÝMÝ AL
Mahallenin bencil imamý, çaya
düþmüþ. Baþlamýþ çýrpýnmaya. Hemen koþarak imamýn yanýna yaklaþan köylüler. "Elini ver, elini ver."
diye baðýrmýþlar. Ama adam elini
uzatmýyormuþ. Tam göz göre göre
boðuluyormuþ ki, Nasreddin Hoca
seslenmiþ: “Yahu! O vermeyi bilmez. Elimi al, diye baðýrsanýza.”
Ne zaman aklýmý salsam sýlaya,
Boþalýr gözlerim kendi kendine.
Dünyanýn yükünü katýp voltaya,
Yürüyor ayaklarým kendi kendine.
Babam insanlardan dost olmaz derdi,
Söylenir dururdu kendi kendine.
Kimsenin kimseye hayrý yok þimdi,
Keder de sevinç de kendi kendine.
Zulüm olur memleketin özlemi
Söz dinlemez çöker kendi kendine
Islah olmaz elimden kapar kalemi
Bir sevda karalar kendi kendine.
Fatih Akýn
Ermenek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
GÜZEL SÖZ
Demiri çürüten pas nasýl
kendi içindeyse, suçluyu
asýl cezalandýran da kendi
vicdanýdýr. (Gandhi)
KÝTAP NEDÝR?
- Kitap bir dünyadýr, okunarak gezilir. Kitapla Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya bedava yolculuk yapabilirsiniz.
- Kitap, insanýn en iyi dostudur. Asla vefasýzlýk yapmaz, ne zaman istesek yanýmýzdadýr.
- Geçmiþi aydýnlatan, yaþadýðýmýz günlere anlam kazandýran ve geleceðe ýþýk tutan yine kitaptýr.
- Kitap, sayfalarýný çevirirken kokusunu içimize çektiðimiz bir sevgilidir.
- Kitap, iç dünyamýza sevgiyi, nefreti, kýskançlýðý, arzuyu, kederi ve hasreti yaþatan bir baþka dünyadýr.
- Kitap bir hazinedir; okudukça kazanýr, geliþir olgunlaþýrýz.
- Kitap, içindeki kahramanlarla yer deðiþtirdiðimiz, yolculuða çýktýðýmýz bir maceradýr.
- Kitap, bilginin ve tecrübenin toplandýðý bir kumbaradýr.
- Kitap, bize yetecek kadar büyük bir krallýktýr.
Gönderen: Ahmet Erayman / Kahramanmaraþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
BULMACA
SOLDAN SAÐA
1) Eski Adalet Bakanýnýn ön
adý-Tümör. 2) Er kiþi-Aðabey-Bir
seslenme sözü. 3) Gizem-Bir
makyaj malzemesi. 4) Maliye eski
Bakaný soyadý-Cadde þenlik kemeri. 5) Yasa dýþý silâhlý örgüt üyesi-Yazýklar olsun. 6) Sazýn en kalýn
teli-Haram olmayan.7) Merhum
ünlü bir yazarýmýz ön adý-Bir tahýl
ölçeði. 8) Bir harfin okunuþuKum falý-Bir rüzgâr. 9) (Kýsaca)
Ýstanbul Teknik Üniversitesi-Eski
olmayan. 10) Henüz doðmamýþ
bebek-Saha. 11) Mitolojik bir çalgý-Yapýlan iþ, edim, fiil. 12) Açýklama-Satrançta bir taþ-Bir ülke.
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YURARIDAN AÞAÐIYA
1) Suçsuz-Çabalayan, kararlý. 2) Kazaným, birikim-Bir besin-Emare. 3) Yük taþýyan-Tenha, kýyýda
kalan. 4) (Kýsaca) Milimetre-Ýnce, nazik. 5) Keresteden ince, düz tahta-Ýtalya’da bir yanardað. 6)
Uzaklýðý anlatýr-Eksiksiz-Dolaylý anlatým. 7) YaþýtSüs, bezek. 8) Lanetli-El yapma. 9) Saný-Olumsuzluk ön eki. 10) Bir bayan ismi-Depeleme, doldurma.
11) Ýzmir’in bir ilçesi- Kaba baston-Ýsviçre’de bir ýrmak. 12) Bir nota-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün soyadý.
Cenk Talay / Konya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü
Seslenis
Sayfa 4
15 Temmuz 2009
OLMAZ KÝ
ÖZGÜRLÜÐÜ ÖZLÜYORUM
SEN GÝDÝNCE
BIR KEZ GÖNÜL YIKTIN ÝSE
Çaresiz kalmýþ gönlüm,
Yalandýr diyemem ki.
Kalbimdeki sýzýydýn
Ýçimden atamam ki.
Bir kez gönül yýktýn ise
Bu kýldýðýn namaz deðil
Yetmiþ iki millet dahi
Elin yüzün yumaz deðil
Yataðýmda için için aðladým.
Sevdiðimin yollarýný gözlüyorum.
Deðerini, kaybedince anladým,
Burada, özgürlüðü özlüyorum.
Bakýþlarýmý çalar, bir katil þehir,
Göz yaþlarýmý kýskanýr, cahil bir nehir.
Benim de halime ancak Mecnun denir,
Aþk dolu gönlümden sen gidince.
Sana bir gün kavuþmak,
Duygularýn en hoþu.
Akýyor göz yaþlarým,
Sil desen silemem ki.
USTALARDAN SEÇMELER
YUNUS EMRE
Bir gönülü yaptýn ise
Er eteðin tuttun ise
Bir kez hayýr ettin ise
Binde bir ise az deðil
Yol odur ki doðru vara
Göz odur ki Hak'ký göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz deðil
Erden sana nazar ola
Ýçin dýþýn pür nur ola
Beli kurtulmuþtan ola
Þol kiþi kim gammaz deðil
Yunus bu sözleri çatar
Sanki balý yaða katar
Halka matahlarýn satar
Yükü gevherdir tuz deðil
YUNUS EMRE
Yaþamýna iliþkin bilgiler sýnýrlý.
Doðum yeri kesin olarak bilinmemektedir. 13'üncü yüzyýlýn ortalarýna doðru
Moðal istilasý ve Selçuklu Devleti'nin
yýkýldýðý dönemde yaþadýðý sanýlýyor.
Bu dönemin sarsýntý ve acýlarý Yunus'un eserlerinde derin izler býraktý.
Babasýnýn adý Ýsmail. Medrese eðitimi
gördü. Arapça ve Farsça öðrendi. Ýran
ve Yunan Mitolojisiyle, Tasavvuf Tarihini inceledi. Hacý Bektaþ ya da Sinan
Ata'nýn halifesi Taptuk Emre'nin dergahýnda hizmet etti. Taptuk Emre'nin
düþüncelerini yaymak için Anadolu'yu
dolaþtý.
Eskiþehir Sarýköy, Manisa Buna ve
Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman'da adýna
yapýlmýþ mezarlar bulunmaktadýr. Ancak nerede öldüðü ve mezarýnýn nerede olduðu kesin belli deðildir.
Tasavvuf yorumunu benimseyen
Yunus Emre'nin keskin bir gözlem gücü, derin bir hoþgörü anlayýþý var. Þiirlerini hece ölçüsüyle yazdý. Ama aruz
denemelerine de yer verdi. Hece ölçüsüyle yazdýðý dörtlüklerin yaný sýra yine
hece ile beyitler ve gazeller de yazdý.
Arý bir Türkçe ile yazmasýna raðmen,
yer yer Arapça ve Farsça tamlamalar
kullandý.
Saðlýðýnda düzenlediði divaný bulunamadý. Günümüzdeki divanlarý
derlemedir. 1904'te birinci, 1924'te
ikinci basýmlarý yapýlan Divan-ý Aþýk,
Yunus Emre'nin yanýsýra Burhan Toprak ve Abdülbaki Gölpýnarlý'nýn derleyip yayýnladýðý Yunus Emre divanlarý
var.
ESERLERÝ
Divan, Risaletü'n-Nushiye (Öðüt
Kitapçýðý).
Dünya alem duysun,
Bir daha sevemem ki!
Uykumdaki rüyasýn,
Çýk git de diyemem ki.
Seni yeniden görmek,
Dileklerin en baþý.
Çabalarýmý boþ yere,
Unut desen olmaz ki.
Erkan Yücedað
Bolu Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu
SANA ÞÝÝRLER
YAZDIM
Sana þiirler yazdým,
Gönlümün efkarýndan.
Bir teselli bulman için,
Yüreðimin yarasýndan.
Derman olman için,
Sana þiirler yazdým.
Kararan umutlarýmdan,
Sevdiðimi söylemen için.
Sana þiirler yazdým,
Köpüren kahrýmdan,
Seni sevmem için.
Sana þiirler yazdým;
Yalnýzken yalnýzlýða,
Özlediðimi söylemen için.
Sana þiirler yazdým;
Doðacak mutluluða,
Her kederi yenmen için.
Sana þiirler yazdým;
Hayalini kurmaya,
Gerçeði görmen için.
Sana þiirler yazdým;
Gül gibi koklamaya,
Kalbine iþlemen için.
Sana þiirler yazdým;
Sevda dolu,
Gönlüne sarman için.
Sana þiirler yazdým;
Ne mutlu olman için.
Sana þiirler yazdým;
Hasretin yolu,
Sabrý bulman için.
Sana þiirler yazdým;
Ak düþmüþ saçlar gibi,
Kýnalar yakman için.
Sana þiirler yazdým;
Sultana taçlar gibi,
Baþýna koyman için.
Hadi Demirel
Bitlis E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
ÇÝÇEKLERÝN DÝLÝ
Kiraz aðaçlarý çiçek açarken,
Kýrmýzý gülün yapraklarýný
okþarken,
Orkide kadar zarif ve ince,
Papatyalar kadar narin,
Bonsailer kadar sabýrlý,
Tatlý bir yaz güneþi gibi,
Hayat çiçekler kadar güzel
ve geçiçi.
Emine Halman Çetin
Hâkim
Hasret, içimi kor gibi yakýyor,
Kanlý göz yaþým içime akýyor,
Acýlý yârim yollara bakýyor,
Mazideki günleri özlüyorum.
Gelen mektuplarda hasret kokuyor,
Açýnca içime hüzün çöküyor.
Bütün sevdiklerim acý çekiyor,
Vefalý dostlarýmý özlüyorum.
Güzel olan her þey uzakta kaldý,
Dostun acý sözü baðrýmý deldi,
Aklýma gelmeyen baþýma geldi,
Kaybolan hürriyetimi özlüyorum.
Bayram Ali acýlardan yoruldu,
Sevdiðinin acýsýyla kavruldu,
Yaprak gibi buralara savruldu,
Yitirdiðim canlarý özlüyorum.
Bayram Ali Ýnce
Ýzmir F Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
NE ZAMAN SEVDÝMSE
Kaç kere yaþadým ben bu romaný,
Ne zaman sevdimse ayrýlýk vardý.
Hep kendim kuruttum göz yaþlarýmý,
Ne zaman sevdimse yalnýzlýk vardý.
Sen de git, býrak git beni düþünme;
Kader de, hayat de, boþver üzülme!
Alýþtým hasretin her türlüsüne,
Ne zaman sevdimse ayrýlýk vardý.
Alýþtým kaderin her cilvesine,
Ne zaman sevdimse yalnýzlýk vardý.
Yaþamadým gitti gönül tadýnda,
Nelerden vazgeçtim senin uðrunda.
Seni de kaybettim yol ortasýnda,
Ne zaman sevdimse karanlýk vardý,
Ne zaman sevdimse piþmanlýk vardý.
Abdullah Güngörmüþ
Kütahya E Tipi kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
Umutlarýmý saklar, bir gizli zula,
Ümidimi karartýr þu yalancý dünya.
Tabip de derman olmaz, kanayan cana,
Aþk dolu gönlümden sen gidince.
Gülen yüzüm silinir resimlerimde gülse de,
Zehir düþer artýk þiir okuduðum dile.
Uykularým firar olur, hem gündüz hem gece,
Aþk dolu gönlümden sen gidince.
Hasretin zindan olur, üstüme çöker,
Bükülmeyen bileðimi yokluðun büker.
Mevsimlerim ya sonbahar ya da hazana döner,
Aþk dolu gönlümden sen gidince.
Dünyam yýkýlýr, yýldýzlarým kararýr,
Güneþim söner, tabiatým sararýr.
Sanki bedenim, ateþler içinde kalýr,
Aþk dolu gönlümden sen gidince.
Hayattan ömrümce bir tat alamam,
Baþka sevgilerle mutlu olamam,
Kara gözlerime tebessüm katamam,
Aþk dolu gönlümden sen gidince.
Ayhan Cengiz
Elbistan E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
GÖRDÜM
Güneþin denize düþüp söndüðünü gördüm,
Bütün dünyanýn karanlýkta kaldýðýný gördüm,
Koca denizin suyunu bir balýðýn içtiðini gördüm,
Sonra da havalanýp o balýðýn uçtuðunu gördüm.
Gördüm bütün çöllerin deniz oluþunu gördüm,
O denizin havaya uçup bulut oluþunu gördüm,
Bulutlarýn havada rüzgârdan kaçýþýný gördüm,
Sonra da birbirleriyle çarpýþýp yok oluþunu gördüm.
Ýnsanlarýn mantoyla plajda güneþleniþini gördüm,
Yýlanlarýn ayaklanýp kaçýþýný gördüm,
Gökyüzünün ortadan ikiye ayrýlýþýný gördüm,
Ve sonra da, bütün alemin yok oluþunu gördüm.
Kadir Uzun
Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
BÝRBÝRÝNÝ BÝLMELÝ
SEVDAYA KOÞUYORUM
Et týrnaktan ayrýlmaz,
Kýrma kalbim doðrulmaz,
Kardeþ gibi yâr bulunmaz,
Kardeþ bacý birbirini bilmeli.
Sözlerim hep manalýdýr,
Garip gönlüm yaralýdýr,
Dertlerim hep sýralýdýr,
Kardeþ bacý birbirini bilmeli.
Umutlar hiç bitmesin güller yeþersin diye,
Ellerimde baharla sevdaya koþuyorum.
Sevenler ayrýlmasýn aþklar sönmesin diye,
Yüreðimde sevgiyle sevdaya koþuyorum.
Sabah çýplak ayakla basa basa topraða,
Dokunup filizlere, yeþillenen yapraða.
Girerek ayrýlýðýn ilk düþtüðü sokaða,
Aþklar yeþersin diye sevdaya koþuyorum.
Kardeþim gel bir bardak su ver içeyim,
Kendim gibi dertlileri seçeyim.
Dört kýzýmdan bir oðlumdan nasýl geçeyim,
Kardeþ bacý birbirini bilmeli.
Eyvallah dememeli aþký bilmez zalime,
Uðratmamalý asla sevenleri zulme.
Gidilmesi gerekse hep beraber ölüme,
Aþkla ölümler güzel sevdaya koþuyorum.
Yakup Yaðlý böyle söyler,
Darýlmayýn bana beyler.
Viran oldu bizim evler,
Kardeþ bacý birbirini bilmeli.
Ne ayrýlýklar yýksýn ne sýla uzak kalsýn,
Bahane bulunup da mutluluk çalýnmasýn.
Aþýklar dile gelip aþký için haykýrsýn,
Delikanlý aþk için sevdaya koþuyorum.
Yakup Yaðlý
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Selçuk Yavuz
Bartýn Kapalý Ceza Ýnfz Kurumu
15 Temmuz 2009
Seslenis
Sayfa 5
Genel Müdür Kalaman, Mardin’de "Aile ve Þiddet"
konulu sempozyumun açýlýþýnda konuþma ve sunum yaptý
"Eðitim Yoluyla Þiddetin Azaltýlmasý ve Suçun Önlenmesi Projesi" kapsamýnda düzenlenen "Aile ve Þiddet
Sempozyumu" 22-23 Haziran 2009 tarihlerinde, Mardin'de gerçekleþtirildi.
Mardin Valiliði ve Hayat Boyu Geliþim Eðitim Derneði (HEGEM) iþ birliðiyle düzenlenen sempozyumun açýlýþýnda Mardin Valisi Hasan Duruer, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayþe
Gürcan ve HEGEM Genel Baþkaný
Adem Solak konuþma yaptýlar.
Toplam altý oturum hâlinde yapýlan
sempozyumun açýlýþýnda konuþan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, son yýllarda suç olgusunda ülkemizde dikkat çekici bir artýþ
görüldüðünü hatýrlatarak, "Þiddetin etkisi, yalnýzca yaþatan ve maruz kalan kiþiyle sýnýrlý kalmamakta, televizyonlar
ve gazeteler aracýlýðýyla dalga dalga toplumun her kesimine yayýlmaktadýr."dedi.
Þiddet öðrenmeyle yoluyla kazanýlýr
Genel Müdür Kalaman, þiddetin,
kiþinin kendisine veya bir baþkasýna yönelik gösterdiði maddî ve manevî her
türlü zarar verme davranýþý olarak tanýmlandýðýný ifade ederken, þiddet davranýþýndan en çok çocuklarýn etkilendiðini vurguladý. Kalaman, þöyle konuþtu:
"Þiddet, öðrenme yoluyla kazanýlýr. Ailesi veya çevresi tarafýndan þiddet davranýþýna maruz býrakýlan veya bunu þa-
hit olarak gözlemleyen çocuk þiddetin
kabul edilebilir olduðu mesajýný alýr ve
bu durumu normal görmeye baþlar.
Sorunlar karþýsýnda þiddeti bir çözüm
aracý olarak kullanmayý alýþkanlýk hâline getirebilir. Annesi ve babasýyla çatýþma yaþadýðýnda, kardeþiyle kavga ettiðinde, arkadaþlarýyla tartýþtýðýnda baðýrmayý, hakaret etmeyi ve vurmayý bir
çözüm olarak görmeye baþlayabilir."
Aile ve sosyal çevre önemli
Çocuklarýn suça sürüklenmesinde
aile ve sosyal çevrenin etkisi olduðunu
dile getiren Genel Müdür Kalaman,
"Her çocuk dünyaya kabul edilmeyi
bekleyerek gelir ve çevresi tarafýndan
sevilmeyi, dinlenmeyi, þefkat görmeyi
ve takdir görmeyi ister. Ailesi tarafýndan bu ihtiyaçlarý zamanýnda ve kaliteli
bir þekilde karþýlanmadýðýnda bu ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý sorumluluðu
akrabalarýnda ve yakýn çevresindedir.
Hepimiz sosyal çevrenin önemini dile
getirirken ne yazýk ki sosyal çevrenin ta
kendisi olduðumuzu unutmaktayýz. Birinin eþyasýný gasp etmiþ, bir yaþýtýný
yaralamýþ, bir dükkandan hýrsýzlýk yapmýþ çocuklar bir þiddet öyküsünün faili
gibi görünürken, aslýnda toplumun
maðdurudurlar." þeklinde konuþtu.
Kurumlarýmýzdaki 2839 çocuðu
güvenli limanlara taþýma gayretindeyiz
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü olarak suç gemisine binmiþ ve halen kurumlarda kalan 2839 çocuðu yeniden güvenli limanlara taþýma gayreti
içinde olduklarýný anlatan Genel Müdür Kalaman, yaptýklarý çalýþmalarla
çocuðu bu noktaya getiren süreci tersine çevirmeye, toplumun, okulun, çevrenin ve ailenin yerine getirmediði sorumluluðun telafisini yapmaya çalýþtýklarýnýn altýný çizdi. Kalaman, þunlarý
söyledi: "Çocuða sosyal ve kültürel faaliyetlerle toplumun bir bireyi olmayý;
okuma yazma kurslarý, açýk ilköðretim,
lise, üniversite faaliyetleri ile eðitim
düzeyini yükseltmeyi; ailelere yönelik
bilgilendirme çalýþmalarýyla çocuk-aile
iliþkisini yeniden ve doðru bir þekilde
yapýlandýrmayý hedeflemekteyiz. Kurumlarýmýzda çalýþan psiko-sosyal servis uzmanlarý bireysel görüþmeler ve
grup çalýþmalarý yaparak doðru bir þekilde büyütülmemiþ bu çocuklara iletiþim kurmayý, ýsrarlara karþý koymayý,
duygularýný ifade etmeyi, sorunlarýný
Mardin E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
doðru yöntemlerle çözmeyi, alkol ve
uyuþturucu kullanýmýndan uzak durmayý öðretmektedir."
Kalaman, ceza infaz kurumlarýnda
yürütülen çalýþmalara ek olarak hakkýnda Denetimli Serbestlik kararý alýnmýþ çocuklarý yeniden kazanmak için
projeler yürütüldüðünü ifade ederek,
bu projelerle Çocuk Adalet Sistemi içerisine girmiþ çocuklarýn ve ayný zamanda tüm suç maðdurlarýnýn da ihtiyaç
duyduklarý desteði Ceza Adalet Sisteminden almalarý hedeflendiðini kaydetti. Kalaman, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ancak, bir çocuðun doðru biçimde büyütülmesi hedefine ulaþmak,
çocuðun sonrasýnda içinde yaþayacaðý
ortamdan destek almadan mümkün
deðildir. Kurum içerisinde geriye dönük tüm ihtiyaçlarý karþýlanan bir çocuðun, ayný duyarsýz düzene girmesi
halinde, önceden bildiði limanlara sýðýnmasý doðal sonuçtur. Dolayýsýyla aile, çocuða ilk temasý veren kurum olarak üzerine düþeni yapmalý, hatalarýndan ders çýkarmalý ve çocuða ihtiyaç
duyduðu kabulü vermelidir."
Ceza infaz kurumlarýna ziyaret
Genel Müdür Kalaman Diyarbakýr,
Mardin ve Kýzýltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarýna da gezi ve incelemelerde
bulundu.
Ordu E Tipi’nde “Gençlik Haftasý” etkinlikleri
Ordu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle Gençlik Haftasý (19-25
Mayýs) kapsamýnda tiyatro ve konser etkinlikleri ile futbol, masa tenisi, satranç,
dart ve voleybol turnuvalarý düzenlendi.
Ordu Gençlik Merkezi Müdürlüðünün katkýlarýyla OBKT Tiyatrosu Genel
Sanat Yönetmeni Ali Kemal Tandoðan’ýn
yönetiminde hazýrlanan "Ah Þu Gençler"
adlý tiyatro oyunu ve Gençlik Merkezi Gitar Grubunun konseri 25.05.2009 tarihinde saat 15.00'da Ceza Ýnfaz Kurumu Çok
Amaçlý Kültür Salonunda gerçekleþtirildi.
Turnuvalara; masa tenisinde 66 hükümlü, santrançta 32 hükümlü, dartta 32
hükümlü, voleybolda ise 25 oda katýldý. Yapýlan müsabakalar sonucunda masa tenisinde Barýþ Ermiþ birinci, Üzeyir Acar
ikinci, Servet Demirhan da üçüncü oldu.
Voleybol turnuvasýnda ise birinciliði D-13
odasý, ikinciliði D-16 odasý üçüncülüðü de
D-2 odasý aldý. Santranç turnuvasýnda ise
birinci Hamdullah Þahin, ikinci Yüksel
Toksoy, üçüncü ise Eduart Aairapetuan oldu. Dart turnuvasýnda ise birinci Muammer Çalýþkan, ikinci Olcay Öztürk, üçüncü Hasan Örsan Saydut oldu.
Ceza Ýnfaz Kurumunda Açýk Bölümünde düzenlenen masa tenisi turnuvasýna ise 16 hükümlü katýldý. Müsabakalar
sonucunda masa tenisinde birinci Ýbrahim Aþkýn, Ýkinci Hüseyin Binektaþý,
Üçüncü ise Seracettin Çelebi oldu.
Ayrýca Ceza Ýnfaz Kurumu futbol sahasýnda Kurum personeliden oluþan Futbol takýmý ile Kurumun Açýk Bölümünde
kalan hükümlülerden oluþan futbol takýmý
arasýnda yapýlan final maçýný Kurum Personeli Futbol takýmý 8-3 kazandý.
Masa tenisi, satranç, dart, voleybol ve
futbol olmak üzere beþ branþta gerçekleþtirilen turnuvalara yaklaþýk 400 hükümlü
ve tutuklu katýldý.
Büyük çekiþme yaþanan final maçlarýný; Cumhuriyet Savcýsý Abdurrahim Alan,
Kurum Müdürü Hasan Savaþçý, Ordu
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Akdoðan, Ordu Gençlik Merkezi Þefi Hande
Çelebi, Kurum personeli ile hükümlü ve
tutuklular izledi.
Turnuvalar sonucunda dereceye giren
personele, hükümlülere ve tutuklulara
madalya, plaket ve çeþitli hediyeler verildi.
Seslenis
Sayfa 6
15 Temmuz 2009
Ceza infaz kurumunda ‘badminton þampiyonasý’
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü ile Türkiye Badminton Federasyonu iþ birliðinde düzenlenen "Ceza Ýnfaz Kurumlarý Arasý Türkiye Badminton Þampiyonasý" 17-18 Haziran
2009 tarihleri arasýnda Ankara’da gerçekleþtirildi.
Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Spor Salonunda gerçekleþtirilen ve bu
yýl ikincisi yapýlan þampiyonaya
22 ceza infaz kurumundan 100
hükümlü sporcu katýldý.
Þampiyonanýn açýlýþýna Ceza
ve Tevkif Evleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç,
Gençlik ve Spor Genel Müdür
Yardýmcýlarý Nuri Demirci ve
Mehmet Kocatepe, Badminton
Federasyonu Baþkaný Murat Özmekik, Badminton Federasyonu
Genel Sekreteri Servet Devebacak, Tetkik Hâkimi Fahrettin
Kýrbýyýk, çok sayýda ceza infaz
kurumu müdürü, Ceza Ýnfaz
Kurumu personeli, basýn mensuplarý ve hükümlü sporcular
katýldý.
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç açýlýþ konuþmasýnda; çaðdaþ
infaz anlayýþýnýn, kanunla ve toplumla ters düþen insanlarý sadece dört duvar arasýnda tutmak
olmadýðýný belirterek, ceza infaz
kurumlarýndaki eðitim-öðretim,
sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerden oluþan eðitim-iyileþtirme faaliyetlerinin önemini vurguladý. Kulaç, kurumlarda sportif faaliyetlere önem verdiklerini
hatýrlatarak, "'Hükümlü ve tutuklu arkadaþlarýmýzýn topluma
uyumunu saðlamak için sportif
organizasyonlar bizim açýmýzdan çok önemli." dedi.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü (GSGM) ile Badminton Federasyonuna teþekkürlerini sunan Kulaç, þöyle konuþtu:
"Ýnfazýný çeken hükümlü arkadaþlar, her birimizin akrabasý,
komþusu, arkadaþý olabilir. Hükümlüler, özgürlükleri kýsýtlý insanlardýr. Psikolojik durumlarýný
rahatlatmak açýsýndan spor çok
faydalý. Kurumlarýmýzdaki sportif faaliyetler sadece badmintonla sýnýrlý deðil. Birçok spor dalýnda faaliyetler yapýlmaktadýr."
Gençlik ve Spor Genel Mü-
dür Yardýmcýsý Nuri Demirci ise
badmintonu yýllar önce Almanya'da öðrendiðini ve oynadýðýný
ifade ederek, þunlarý söyledi:
"Ýlerleyen zamanlarda buralardan milli takým seviyesinde yarýþacak arkadaþlarýmýzýn çýkacaðýný düþünüyorum. Badmintonun
Türkiye'ye gelmesinde büyük
emeðim var. Türkiye geneline
yayýlmasý ve olimpik bir branþ
haline gelmesi beni fazlasýyla sevindiriyor.''
Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocatepe de Badminton Federasyonunun spor açýsýndan atýl durumda
olan birçok kurum ve kuruluþu
sporun içine çektiðini vurgulayarak, ''Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðünün bundan sonraki
hedefi, performans sporcusu yetiþtirmenin yaný sýra, bu tür binlerce insaný, yýllarýný tükettiði bu
yerlerde sporla rehabilite etmek
ve topluma kazandýrmak.
GSGM ile Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlacak planlama ile en az 10
branþta böyle organizasyonlar
düzenlemeyi düþünüyoruz. Cezaevleri, artýk spor salonlarý hâline gelecek.'' diye konuþtu.
Badminton Federasyonu
Baþkaný Murat Özmekik, 2007
yýlýnda ilkini yaptýklarý bu þampiyonanýn ikincisini düzenleme-
nin mutluluðu içinde olduklarýný vurgularken, þöyle devam etti:
"Antrenör belgesi verdiðimiz
400 infaz ve koruma memuru
antrenörle birlikte 110 hükümlü
ve tutuklunun iþtirak ettiði bu
þampiyona, bizim açýmýzdan da
hükümlü ve tutuklular açýsýndan
da oldukça verimli geçiyor. Katýlýmcý 22 cezaevi dýþýndaki cezaevlerinde badminton oynayanlarýn sayýsý 2 bine yaklaþtý. Bu arkadaþlarýmýzýn, badminton oynayarak sorunlarýndan uzaklaþtýklarýný görüyoruz. Bu tür sosyal
sorumluluk projeleri, insan kazanýmý anlamýna geliyor. Bir insan kazanmak, bütün insanlarýn
kazanýlmasý demektir. Biz bir
tohum ektik. Bu tohum fidan
olacak, fidanlar büyüyecek, barýþ
aðaçlarý olacak. Bu barýþ aðaçlarý
da barýþ ormanlarý haline gelecek ve insanlýk bu ormanlarda
yaþayacak.''
Hükümlü ve tutuklular arasýndan veteran milli takýmýna
katýlým da olabileceðinin altýný
çizen Özmekik, ''Buradaki arkadaþlarýmýz, izin verilmesi halinde 35 yaþ üstü veteran milli takýmýmýza katýlabilir. Bu olmayacak
bir konu deðil. Buradan diðer federasyon baþkanlarýna sesleniyorum. Her federasyon baþkaný,
kendi branþlarýyla ilgili cezaevlerinde çalýþma yaparsa, 110 bin
hükümlü ve tutuklu sayýsý azalacaktýr."dedi.
Yoðun katýlým ve büyük ilgi
ile izlenen turnuva sonunda birinciliði Malatya E tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu, ikinciliði
Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu alýrken, Çanakkale E
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
ile Giresun E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu üçüncülüðü paylaþtýlar.
Dereceye giren takýmlara ve
sporculara ödülleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Badminton
Federasyonu Baþkaný Murat Özmekik ve Genel Sekreter Servet
Devebacak ile ceza infaz kurumu müdürleri tarafýndan verildi.
15 Temmuz 2009
Seslenis
Sayfa 7
‘Ardýç Programý’ kapsamýnda
‘hizmet içi eðitim semineri’ ve
‘kurumlara ziyaret’ gerçekleþtirildi
Ceza infaz kurumlarýnda çocuklarla
çalýþan personele yönelik olarak geliþtirilen Ardýç Programý kapsamýnda, Þubat, Nisan ve Haziran aylarýnda Ceza
Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi ile Ord.
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Ýstanbul Personel Eðitim Merkezinde hizmet içi
eðitim seminerleri gerçekleþtirildi.
Semenire Ankara Çocuk Eðitimevi,
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu, Maltepe Çocuk ve
Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu,
Pozantý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu ile Antalya L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumundan kurum müdürü,
ikinci müdür, idare memuru, öðretmen, sosyal çalýþmacý, psikolog, kâtip,
infaz koruma baþmemuru ve infaz koruma memurlarýndan oluþan toplam
120 personel ile kurumda çocuklara uygulanmak üzere geliþtirilen psiko-sosyal müdahale programlarý eðitimine 30
uzman katýldý.
Ardýç Programý kapsamýnda iletiþim, ekip çalýþmasý, benlik durumlarý,
ergenlik dönemi özellikleri, ihmal ve istismar, yönetim becerilerinin artýrýlmasý, kurum çalýþma plânlarýnýn oluþturulmasý, çocuk mevzuatý, intihar, kendine
zarar verme, öfke kontrolü, aile eðitimi,
ÝKM bilgilendirme programlarýyla ilgili
eðitimler verildi.
Yeniden Saðlýk ve Eðitim Derneði
Baþkaný Doç. Dr. Kültegin Ögel ve
ekibi ile CTE Genel Müdürlüðünde,
ceza infaz kurumlarý ve tutukevleri eðitim merkezleri ve kurumlarda görev yapan Psikologlar A. Çiðdem Erkunt,
Fahriye Yergin ve Murat Erkan,
Sosyal Çalýþmacýlar Elif Kaleli, Hasan Matrak, M. Özkan Aslýpek, Osman Ýlbilgi, Ali Duran, Yenal Çevik,
Kurum Müdürü Mehmet Olcar,
Öðretmen Nafiz Civelek ile Elçin
Çakar Terzioðlu ve Habil Kanoðlu
tarafýndan verilen eðitimlerin ardýndan
eðitimin etkililiðini ve kurumlardaki uygulamalarý yerinde görmek amacýyla ceza infaz kurumlarýna ziyaretler gerçekleþtirildi.
Tetkik Hakimi Fahrettin Kýrbýyýk, Þube Müdürü Habil Kanoðlu
ve Eðitici ekibinden Sosyal Çalýþmacý
Osman Ýlbilgi’den oluþan heyet 25
Haziran 2009 tarihinde Maltepe Çocuk
ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti.
Kurum ziyaretlerinin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Çocuk Gözetim Eðitim ve Ýyileþtirme Ýþleri Þube
Müdürlüðünce devam etmesi hedefleniyor.
Kurumlarda personele
moral ve kaynaþma pikniði
Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, Harbiye
Defay Tesislerinde düzenlenen piknikte gönüllerince eðlendi.
Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen
piknikte Kurum Müdürü Muzaffer
Avcý, Ýkinci Müdür Yaþar Gülþen,
Sosyal Hizmet Uzmaný Muzaffer
Zubari ve diðer personel Kurumda
çalýþmanýn verdiði yorgunluðu bol
bol eðlenerek ve oynayarak attýlar.
Harbiye Turistik Tesislerinin
duayen sanatçýlarýndan Fuat Büyükaþýk ve Mehmet Polat’ýn yemek süresince söyledikleri neþeli ve hareketli parçalarla eðlence doruk noktasýna ulaþtý.
Kurum Müdürü Muzaffer Avcý,
çok stresli ve yorucu bir iþi yaptýklarýný hatýrlatarak, böyle bir etkinlikle
personelin bir nebze de olsa sýkýntý
ve stresten uzaklaþmasýný, personel
ve ailelerinin birbirleriyle tanýþýp
kaynaþmasýný amaçladýklarýný vurguladý.
Ýskenderun M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu personel ve
aileleri BOTAÞ Sosyal Tesislerinde
düzenlenen piknikte bir araya geldi.
23 Mayýs 2009 tarihinde gerçekleþtirilen pikniðe Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper,
Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Mahmut Ege, Cumhuriyet Savcýlarý Mustafa Tarsuslu, Ali Rýza Sam
ve Mehmet Ali Sayýn, Hâkim Kemal
Varan, Ceza Ýnfaz Kurumu persone-
Hatay
li ve aileleri katýldý.
Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu, böyle bir etkinliðin ilk defa
yapýldýðýný hatýrlatarak, bundan sonra bu faaliyetlere geleneksel olarak
devam edilmesi gerektiðini ve burada kaldýðý süre içerisinde mümkün
olduðunca bunu gerçekleþtireceðini
söyledi.
Piknikte, çocuklara ve personele
yönelik kaþýkta yumurta taþýma, çuvalla koþu ve halat çekme yarýþlarý yapýlarak birinci olanlara çeþitli hediyeler verildi.
Pikniðe katýlan personel ve aileleri, uzun zamandýr böyle bir eðlencede bulunmadýklarýný, bundan sonraki yýllarda da bu tür faaliyetlerin devam etmesini istediler.
Ýskenderun
Piknik sonunda bir
konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa
Alper, bu tür sosyal faaliyetlerin personel ve ailelerinin birlik ve beraberlik ruhunu geliþtirdiðini,
sosyal açýdan rahatlattýðýný hatýrlatarak, yýlda en
az iki defa yapýlmasýnýn
gerekli olduðunu söyledi.
Kadirli’de belge
daðýtým töreni
Kadirli A2 Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunda bilgisayar iþletmenliði kursunun sertifikalarý yapýlan törende daðýtýldý.
Belge daðýtým törenine Kaymakam A. Rauf Ulusoy, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Kasým Tüten, Cumhuriyet Savcýlarý Fahri Ýnce ve Arman Ýlhan, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili
Selami Çaylak, Ýlçe Emniyet Müdürü Baykal Yorulmaz, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Kasým Taþkýn, Orman
Ýþletmesi Müdürü Zafer Çetin, Tedaþ Müdürü Faruk Temel, Halk
Eðitim Merkezi Müdürü Hasan
Çiftçi, okul müdürleri ile infaz koruma baþmemur ve memurlarý katýldý.
Halk Eðitim Merkezi Müdürü
Hasan Çiftçi, Kurumda açýlan bilgisayar iþletmenliði kursunda 9 hükümlü ve tutuklunun baþarýlý olduðunu söyledi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Kasým
Tüten de Kurumda, bilgisayar iþletmenliðinin yaný sýra üç ay sürecek olan sýhhi tesisatçýlýk kursu
açýldýðýný hatýrlatarak, Halk Eðitim
Merkezi iþ birliðiyle açýlan bu eðitimlerin hükümlü ve tutuklularýn
salýverilmeleri sonrasýnda topluma
faydalý birer fert olmalarý için büyük
önem taþýdýðýný söyledi.
Sayfa 8
Seslenis
15 Temmuz 2009
Hükümlü ve tutuklularýn el emeði
TBMM Baþkaný Toptan, Ýnebolu M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisinin açýlýþýný yaptý
Millî mücadelede kullanýlan silâh
ve cephaneleri teslim almak isteyen
Yunan zýrhlýlarýnýn 9 Haziran 1921 tarihindeki bombardýmanýna kahramanca direnen Ýnebolu’da, o günün
anýsýna düzenlenen Þeref ve Kahramanlýk Günü'nün 88. yýl dönümünü
törenlerle kutladý.
Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda, Ýnebolu
halkýnýn ve kayýkçýlarýnýn Ýstanbul'dan
gizlice getirilen silâhlarý ve cephaneleri önce denk kayýklarý ile karaya çýkarýp, daha sonra kaðný arabalarý ve
sýrtlarýnda Küre - Seydiler - Kastamonu üzerinden Ankara'ya ve oradan
da cepheye ulaþtýrarak göstermiþ olduklarý fedakarlýk ve özverilerinden
dolayý Ýnebolu Ýlçesi 11 Þubat 1924 tarihinde TBMM'nin 99. oturumunda
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan beyaz þeritli "Ýstiklal Madalyasý ve
Beratý" ile taltif edildi.
"9 Haziran Þeref ve Kahramanlýk
Günü 88. Kutlama Etkinlikleri" çerçevesinde, Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da hükümlü ve tutuklularýn el emeði ve göz nuru el iþi
ürünlerinin tanýtýmýnýn yapýldýðý
"Resim ve El Ýþi Sergisi" gerçekleþtirdi.
Ýlçedeki Tarihi Türk Ocaðý Binasýnda 9 Haziran 2009 Salý günü düzenlenen serginin açýlýþýný TBMM
Baþkaný Köksal Toptan ve Kastamonu
Valisi Mustafa Kara birlikte yaptýlar.
Açýlýþa Kastamonu Milletvekilleri Hasan Altan, Musa Sývacýoðlu ve Mehmet Serdardoðlu, TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Kocadaðý, Kastamonu Cumhuriyet Baþsavcýsý Ayhan
Turhan, Ýl Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, Ýnebolu Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Cumhuriyet
Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Ýlçe Kaymakamý Dr. Ýlhan Karakoyun ve çok
sayýda davetli katýldý.
Açýlýþ sonrasýnda TBMM Baþkaný
Köksal Toptan ve beraberindeki heyet, hükümlülerin ve tutuklularýn
yaptýklarý resim ve el iþleri ile Kurumda açýlan aðaç oymacýlýðý kursunda yapýlan Denk Kayýklarý ve Tarihi
Aþý Boyalý Ýnebolu Ev Maketlerinden
oluþan sergiyi gezdiler.
TBMM Baþkaný Toptan ve beraberindekilere, Ýnebolu Cumhuriyet
Baþsavcýsý Özkan Gültekin, serginin
yaný sýra Ceza Ýnfaz Kurumundaki
sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili
bilgi verdi. Cumhuriyet Baþsavcýsý
Gültekin, TBMM Baþkaný Toptan’a
"Denk Kayýðý Maketi" hediye etti.
Sergide yapýlan ürünleri tek tek
inceleyen Toptan, hükümlü ve tutuklularýn yaptýðý el iþi çalýþmalarýndan
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beþiktaþ'ýn renklerini taþýyan 4
adet tespih ile biri Galatasaray amb-
lemli diðeri Türk Bayraðý desenli iki
adet araba süsü satýn alarak karþýlýðýnda 60 TL ücret ödedi. TBMM
Baþkaný Toptan, Ýnebolu Cumhuriyet
Baþsavcýsýna ve Kurum personeline
teþekkür etti.
Hükümlü ve tutuklularýn el iþi çalýþmalarý ile resim atölyesinde yapýlan
çalýþmalarýnýn yaný sýra boncuktan
yapýlma hediye kutularý da içeren sergi, üç gün boyunca ziyaretçilere açýk
kaldý.
Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundan örnek sergi
Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik baþlatýlan kumaþ üzerine
Ebru Sanatý, Konfeksiyon (Kravat.Fular), Yaðlý Boya, Rölyef (Bakýr
Kabartma) Mum ve Maket Yapýmý
gibi kurslarda elde edilen ürünler,
25 Mayýs - 01 Haziran 2009 tarihleri arasýnda Pendik Mehmet Akif
Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde
gerçekleþtirilen 7. Geleneksel Sergiyle ziyaretçilerin beðenisine sunuldu.
Serginin açýlýþýnda konuþan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman, sergiyi çok
beðendiðini ve hükümlü-tutuklularýn çok güzel ürünler ortaya koyduklarýný vurgulayarak, serginin
hükümlü ve tutuklularýn topluma
kazandýrýlmalarýna güzel bir örnek
olduðunu ifade etti.
Açýlýþ merasimine Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Yusuf Ulu, Pendik Kaymakamý M. Haluk Saygý,
Kartal Kaymakamý Hasan Baðcý,
Pendik Belediye Baþkaný Salih
Kenan Þahin, diðer ilçelerin Cumhuriyet baþsavcýlarý, Adli Yargý Ýlk
derece Adalet Komisyon Baþkanlarý, Emniyet müdürleri, Pendik ve
Kartal Milli Eðitim Müdürleri,
Halk Eðitimi Müdürleri ve Müdür
yardýmcýlarý, Cumhuriyet Savcýlarý,
Ýzleme Kurulu üyeleri, Ýlçe Müftüleri, Maltepe ve Yeditepe Üniversitelerinin Rektörleri, Kartal H Tipi,
Maltepe, Ümraniye, Silivri Ceza
Ýnfaz Kurumlarý müdürleri, personel ve aileleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
15 Temmuz 2009
Seslenis
Sayfa 9
i göz nuru ürünleri görücüye çýktý
Çok sayýda ceza infaz kurumundan örnek sergi
Kýrýkhan'da Hatay E Tipi ve Kýrýkhan Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumlarý sergisi
Kýrýkhan Belediyesinin düzenlendiði Bahar Þenlikleri kapsamýnda Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Kýrýkhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ortaklaþa sergi
açtý. 10 Mayýs 2009 tarihinde açýlan þenlikteki sergide
sebze-meyve fideleri, hükümlü ve tutuklularýn gemi maketi, þal, resim, boncuk iþi, kadýn çantasý gibi el iþlerinin
satýþý yapýldý.
Aðrý M Tipi'den giyim ürünleri sergisi
Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk
Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan giyim kursunda
kadýn hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý emeði göz nuru ürünleri 11 Mayýs 2009 tarihinde açýlýþý yapýlan sergide tanýtýldý. Serginin açýlýþý Cumhuriyet Savcýsý Ramazan Yaldýzkaya, Halk Eðitim Müdürü Ýsmail Akdemir tarafýndan yapýldý. Açýlýþ töreninde; Müdür Yardýmcýlarý
Fuat Yýlmaz ve Önder Tunay, Kurum Müdürü Abdullah
Ulaþ, Ýdare Memuru Ayhan Karabulak, Öðretmen Mahmut Barýþ Demir, Kurs Öðretmeni Ayten Eroðlu, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Cumhuriyet Savcýsý Yaldýzkaya açýlýþ konuþmasýnda; serginin hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarý açýsýndan önemine dikkat çekerken þöyle konuþtu: "Hükümlü tutuklularýmýzýn topluma yeniden kazandýrýlmalarýna yönelik çalýþmalarýmýzý daha da güçlendirmek istiyoruz. Üretken hâle gelmelerini, yeniden sosyal bir vatandaþ hâline gelmelerini amaçlýyoruz." dedi.
Halk Eðitim Müdürü Ýsmail Akdemir de ceza infaz
kurumlarýnýn özellikli yerler olduðunu, burada açtýklarý
kurslarýn daha anlamlý olduðunu, bu nedenle kursa katýlarak baþarýlý olan kursiyerleri tebrik ettiðini belirtti.
Ýzmir 2 No'lu F Tipi'nden METEF Sergisi
Ýzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Meslekî ve Teknik Eðitim Fuarý (METEF) kapsamýnda bu yýl 6'ncý sergisini açtý. 2008-2009
Eðitim-Öðretim Döneminde, Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile hükümlü ve tutuklular için
açýlan çini desenleme, bakýr rölyef, yaðlý boya resim ve el
iþleri kurslarýnda yapýlan ürünlerinin yer aldýðý serginin
açýlýþýna Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Ýzmir
Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Naim Kartal, Ýzmir
Cumhuriyet Baþsavcý Vekilleri Cevat Barutçu ve Emin
Atik, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Buca Kaymakamý Mehmet Taþdöðen, Buca Ýlçe Emniyet Müdürü Ercan Sarýdoðan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Celal Yýldýz,
Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürü Hasan Okur, Cezaevi Bölük Komutaný Ramazan Dal, Ýzmir 1 No’lu F Tipi
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Halil Özsan, Kurum Müdürü Necmi Üçler, Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Remzi Uluþahin, Ýzmir Çocuk Eðitimevi Müdürü Mustafa Koçer, Öðretmenler Mustafa Küçük,
Ümit Yüksek, Hacý Ali Korkmaz, Mehmet Orhan ve
Necdet Örnek, Psikolog Deniz Polat, H. Ece Telsarar,
Sosyal Hizmet Uzmanlarý H. Demet Alkulak, Yenal Çevik ve Zafer Zaim, Kurum personeli ve çok sayýda ziyaretçi katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, serginin F Tipi Cezaevinde kalan deðiþik suç örgütlerinden hükümlü
ve tutuklularýn el emeði göz nuru eserlerinin sergileniyor olmasý açýsýndan ayrý bir önemi olduðun vurguladý.
Bingöl M Tipi'nden resim ve el iþi sergisi
Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kalmakta olan hükümlü ve tutuklularýn yaðlý boya resim ve
el iþlerinden oluþan sergi ise 4 Haziran 2009 tarihinde
Bingöl Hükümet Konaðý önündeki Sanat Sokaðýnda açýldý. Açýlýþa Vali Ýrfan Balkanlýoðlu, Belediye Baþkaný Serdar Atalay, Cumhuriyet Baþsavcýsý H. Hakan Yaðýz, Adli
Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Yakup Moðol, Cumhuriyet Savcýsý Alper Arýtan, Ýzleme Kurulu Baþkaný, Kurum Müdür Vekili Mustafa Yeþilyurt, Ýkinci Müdür Asým
Avluk, kamu kurumlarýnýn müdürleri, Kurum personeli,
hükümlü ve tutuklu yakýnlarý ile vatandaþlar katýldý.
Serginin açýlýþýný Vali Ýrfan Balkanlýoðlu ile Belediye
Baþkaný Serdar Atalay birlikte yaptý.
Açýlýþta konuþan Vali Ýrfan Balkanlýoðlu, "Cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular hem hoþça vakit geçirmek, hem de meslek edinmek ve gelir elde etmek amacýyla bir çalýþma yapmýþlardýr. Bu sergiden dolayý Cumhuriyet Baþsavcýsý H. Hakan Yaðýz’a ve Cezaevi Yönetimine teþekkür ederim. Gerçekten nadide eserler ortaya
çýkmýþ. Bundan sonra da benzeri çalýþmalarda Valilik
olarak her türlü desteði vereceðiz." diye konuþtu.
Kurum Müdür Vekili Mustafa Yeþilyurt, sergide hükümlü ve tutuklularýn 1200 adet eserinin sergilendiðini
söyledi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý H. Hakan Yaðýz, Vali Ýrfan
Balkanlýoðlu ve Belediye Baþkaný Serdar Atalay'a birer
adet boncuktan tespih hediye etti. Vali Balkanlýoðlu ve
Belediye Baþkaný Atalay da birer adet tablo satýn alarak
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu sergisi
katkýda bulundular.
Edirne'de ceza infaz kurumlarý sergisi
Edirne'de ise Edirne Açýk, Edirne Kapalý ve Edirne
F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarý, Devecihan Kültür Merkezinde, el sanatlarý sergisi açtý. Hükümlü ve tutuklularýn
el emeði ürünlerinin yer aldýðý serginin açýlýþýný Vali
Mustafa Büyük, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem
Dikmen ve Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi birlikte yaptý. 2 Haziran 2009 tarihindeki serginin açýlýþýna Tugay
Komutaný Paþa Özen, Baro Baþkaný Avukat Faruk Sezer,
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran ve
çok sayýda davetli katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Dikmen; "Çaðdaþ ceza infaz rejiminde hükümlünün topluma yeninden kazandýrýlmasý önemlidir.
Suça iten faktörleri ortadan kaldýrmalý ve hükümlüler
sanki cezaevine hiç girmemiþ gibi topluma yararlý bir insan haline getirilmelidir." dedi.
Çini, bakýr, resim, meyveler ve diðer ürünler satýþa
sunulduðu sergi 6 Haziran 2009 tarihine kadar açýk kaldý.
Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisi
Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýn hükümlü ve tutuklularýn el iþi çalýþmalarý, Kafkas Üniversitesi
Rektörlüðü iþ birliðiyle Eðitim Fakültesi öðretmen ve öðrencilerince Topluma Hizmet Dersi kapsamýnda Kafkas
Üniversitesi Eðitim Fakültesi Kapalý Spor Salonunda
sergilendi.
Sergiye, öðretim üyeleri ile öðrenciler yoðun ilgi
gösterdi. Sergilenen ürünlerin öðrencilere satýþý yapýlarak elde edilen gelir hükümlü ve tutuklulara verildi.
Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisi
Salihli'de Eðitim Uygulama Okulu Müdürlüðünde
bulunan çocuklar ile Salihli C Tipi Kapalý Kurumunda
açýlan kurslarda hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý el iþi
ürünleri 25-29 Mayýs 2009 tarihlerinde Ceza Ýnfaz Kurumu çim sahasýnda sergilendi.
Serginin açýlýþýna Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Arzýk, Cumhuriyet Savcýsý Bülent Canoðlu, Salihli Eðitim Uygulama Okulu Müdürü Cafer Azak ve Müdür Yardýmcýsý Birol Baðlar, Kurum Müdürü Kadir Avara, Kurum Ýkinci Müdürü Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurs Öðretmenleri Berçem Erçelik ve Rufýye Yaz ile basýn mensuplarý katýldý.
Kocaeli 1 No'lu F Tipi'nden METEF Sergisi
Kocaeli Valiliði, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi iþ birliði ile düzenlenen geleneksel 9. Mesleki Teknik Eðitim Fuarý (METEF), 12
Mayýs 2009 tarihinde törenle açýldý. 12-15 Mayýs 2009 tarihleri arasýnde gerçekleþtirilen fuarda, Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan kurslarda hükümlü ve tutuklularca yapýlan ahþap yakma ve boyama resimleri, yaðlý boya tablolar,
karakalem çalýþmalar, çini saatler ve el iþleri sergilendi.
Fuarýn açýlýþýndan sonra Kocaeli Vali Vekili Ýdris
Kurtkaya, Vali Yardýmcýsý Ali Sözen, Kocaeli Büyükþehir
Belediye Baþkan Vekili Ýlyas Þeker, Ýzmit Kaymakamý Sabit Kaya, Baþiskele Kaymakamý Selamý Aydýn, Ýl Milli
Eðitim Müdürü Nevzat Ýspirli, Ýzmit Halk Eðitim Merkezi Müdürü A.Cihat Hatipoðlu, KOTO Baþkaný Ýbrahim Keleþ, Ceza Ýnfaz Kurumu standýný ziyaret ettiler.
Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, Eðitimden Sorumlu
Ýkinci Müdür Hakký Ceylan ve Kurum öðretmenleri gelen ziyaretçilere, sergi ve Kurumdaki faaliyetlerle ilgili
bilgi verdiler.
Burdur E Tipi'den Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde sergi açýlýþý
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklularýn iþ atölyelerinde yapmýþ olduklarý el
Karabük Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu sergisi
iþleri 14-15 Mayýs 2009 tarihleri arasýnda, Bahar Þenlikleri kapsamýnda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüs alanýnda sergilendi. Þenliðin açýlýþýna Belediye Baþkaný Sabahattin Akkata, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökay Yýldýz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, öðretim üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Þenlikte, hükümlü ve tutuklularýn yapmýþ olduklarý el iþlerinin yer aldýðý sergi büyük ilgi gördü
Manisa E Tipi Kapalý Cezaevi Mesir Fuarý
Standý
Manisa’da bu yýl 469’uncusu düzenlenen Uluslararasý Manisa Mesir Festivali 20-26 Nisan 2009 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirildi. Festival çerçevesinde 16. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarý açýldý. Bir çok yerli ve yabancý
markanýn yer bulduðu Fuarda, Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kuruumu da kentin geleneðine sahip çýkmak
adýna stant kurdu. Bir hafta içinde 200 bini aþkýn ziyaretçiye ev sahipliði yapan fuarda, cezaevi standý, el emeði
göz nuru hediyelik eþyalarýyla en çok ilgi gören stantlardan oldu.
Manisalýlardan büyük ilgi gören stantta; makrome
örgü, bayan çantalarý, fanatikler için futbol takýmlarýnýn
armalarýnýn yer aldýðý duvar saatleri, bakýr iþleme tablolar, tespih, bebek giysileri, makrome abajurlar, bayan taký eþyalarý gibi bir çok el yapýmý eser satýþa sunuldu.
Ankara 2 No'lu F Tipi'nden Beypazarý Festivali'nde sergi
Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Kurumu, 06-07 Haziran 2009 tarihlerinde 10'uncusu
gerçekleþtirilen Beypazarý Festivalinde hükümlü ve tutuklularýn iþyurdu atölyelerinde ürettikleri ürünlerden
oluþan bir stant açtý.
Ankara'nýn Beypazarý ilçesinde, her yýl Haziran ayýnýn ilk haftasýnda düzenlenen ve yerli ve yabancý gruplar
gösteri ve konserler sunduðu, yöresel yemekler ve tatlýlarýn tanýtýldýðý ''Beypazarý Uluslararasý Geleneksel Tarihi
Evler, El Sanatlarý, Havuç ve Güveç Festivali'' büyük ilgi
gördü. Festivalde, Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun standýnda Müzik
Aletleri Yapým Atölyesinde üretilen baðlamalar, Ahþap
Boyama Atölyesinde üretilen ahþap ürünleri, Resim
Atölyesinde yapýlan resimler ile Polyester Döküm Atölyesindeki heykeller, adalet amblemi ve logolarý sergilendi.
Karabük A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan sergi
Karabük A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Halk
Eðitim Merkezi ve ÝÞKUR Müdürlüðü iþ birliðiyle atöleyler ve iþ-meslek kurslarýnda hükümlü ve tutuklurýn
yaptýklarý Safranbolu maket evleri ile alüminyum kabartma çalýþmalarýndan oluþan sergi açtý.
9 Haziran 2009 tarihinde gerçekleþtirilen serginin
açýlýþýna Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Mercan, Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Faruk Korkmaz, Ýkinci Müdür
Hasan Ýlhan Soykan, çok sayýda davetli, Kurum personeli katýldý.
Seslenis
Sayfa 10
15 Temmuz 2009
Nazilli E Tipi’nde kreþ açýlýþý
Nazilli Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ramazan Solmaz’ýn baþkanlýðýndaki Koruma Kurulu ve Nazilli Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüðü tarafýndan Nazilli
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kreþ açýlýþý gerçekleþtirildi.
Açýlýþa Nazilli Kaymakamý Caner Yýldýz, Nazilli Belediye Baþkaný
H. Haluk Alýcýk, Garnizon Komutaný Hüseyin Ulukaraaðaç, Cumhuriyet Savcýsý Erkan Doðukan, Nazilli
Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yaþar Özen, Nazilli Ýlçe Emniyet
Müdürü Abdullah Günal, Nazilli Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Kadir Ayhan ve Koruma Kurulu üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý.
Nazilli Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürü Özgür Bozat tarafýndan yapýlan açýlýþ
konuþmasýnda; Nazilli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan kadýn hükümlü ve tutuklularýn
yasal olarak yanlarýnda kalmasýna
izin verilen 0-6 yaþ grubundaki çocuklarýn geliþimlerine ve eðitimlerine katký saðlamak, zaruri olarak
bulunduklarý cezaevinin çocuklar
üzerindeki olumsuz etkisini orta-
dan kaldýrmak, ayrýca ceza infaz kurumundan ayrýldýktan sonra çevreye
adaptasyon aþamasýnda karþýlaþtýklarý engelleri bertaraf etmek amacýyla kreþ açýlmasý fikrinin Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz
baþkanlýðýnda toplanan Koruma
Kurulu toplantýsýnda gündeme
alýndýðýný ve Kurul kararýnýn uygun
görüþü ve Kurul üyelerinin desteði
ile projenin hayata geçirildiðini belirterek, projenin hayata geçmesinde emeðini ve desteðini esirgemeyen Latife Haným Anaokulu Müdürü Hilal Pamukoðlu'na ve öðretmenlerine, Nazilli Rotary Kulübü
Baþkaný Mehmet Karaaslan ve Kulüp temsilcisi Ahmet Yumlu'ya teþekkür etti.
Kreþin açýlýþýný Nazilli Kaymakamý Caner Yýldýz ve Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ramazan Solmaz birlikte
yaptý.
Açýlýþýn ardýndan kreþi gezen
Protokol üyeleri ve davetliler, sonrasýnda ceza infaz kurumunda çalýþan
ve görevlerinde üstün baþarý gösteren personele teþekkür belgelerini
verdi.
Kilis’te rehber öðretmenlere yönelik seminer gerçekleþtirildi
Kilis Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Cumhuriyet
Savcýsý Mustafa Seymen’in baþkanlýðýnda Kilis
Belediyesi toplantý salonunda düzenlenen seminere, Ýl ve ilçe milli eðitim müdürlüklerinde
görevli okul müdürleri, müdür yardýmcýlarý ve
rehber öðretmenler katýldý.
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Seymen, seminerdeki konuþmasýnda; hapis cezasýna alternatif denetimli serbestlik uygulamalarý sayesinde
suçlular dört duvar arasýnda deðil, toplum içerisinde cezasýný çektiðini hatýrlatarak, bu kiþilerin, denetimli serbestlik þube müdürlüðünde
görevli personel tarafýndan her zaman denetlendiðini, suça karýþmýþ kiþilerin bir daha suç
iþlemeye yönelmemesi için gerekli psiko-sosyal
yardýmlarýn yapýldýðýný ifade etti. Þube Müdürü
Emin Özel ise mahkemelerce suç iþleyen kiþilerin eðitimi, sosyal ve psikolojik durumu göz
önüne alýnarak çeþitli eðitimler verildiðini, bu
kapsamda Adalet Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda iþ birliði yapýldýðýný kaydetti.
Seminerde Sosyolog Mehmet Ali Ufuk Özo-
ðuz ve Denetim Memurlarý Ýlkay Çetintaþ ve
Aysun Kandemir Kayasöken tarafýndan katýlýmcýlara eðitim tedbirlerinin infaz aþamalarý ve
mahkemelerce verilen tedbirlerin infazý sýrasýnda hazýrlanan plân, form ve raporlar konularýnda bilgiler verildi.
Uþak’ta Ýl Emniyet Müdürlüðü personeline
yönelik seminer
düzenlendi
Uþak Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, Ýl Emniyet Müdürlüðü personeline "Denetimli Serbestlik Uygulamalarý" konulu konferans verildi.
Uþak Adliyesi Ek Bina USÝAD
toplantý salonunda gerçekleþtirilen
konferansa Denetimli Serbestlik
Hizmetlerinden Sorumlu Cumhuriyet savcýsý Hayati Türk baþta olmak üzere, Ýl Emniyet Müdürlüðü
Þube Müdürleri, birim amirleri ile
çok sayýda emniyet mensubu katýldý.
Büyük bir katýlým ile gerçekleþen
konferansta; denetimli serbestliðin
amacý, tanýmý, geçmiþi ve þube müdürlüðünce gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda sunumlar yapýlýrken; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diðer
mevzuatta yer alan denetimli serbestlik hükümleri hakkýnda bilgi verildi. Konferans sonunda emniyet
yetkilileri ile denetimli serbestlik
þube müdürlüðünde bir araya gelinerek, uygulamaya iliþkin deðerlendirmeler yapýlýp, karþýlýklý bilgi alýþ
veriþinde bulunuldu.
Seslenis
15 Temmuz 2009
Sayfa 11
Ýletiþim stratejileri ekibi, yeni iletiþim araçlarý geliþtirdi
Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde
Çocuklar ve Maðdurlara Yönelik Çalýþmalarýn
Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda iki haftalýk
çalýþmalarýný tamamlayan iletiþim stratejileri
ekibi yeni iletiþim araçlarý geliþtirdi.
Suç maðdurlarý ve çocuk çalýþmalarý ile ilgili
denetimli serbestlik hizmetlerinin kurumsal
kapasitesini güçlendirerek suç maðdurlarýnýn
rehabilitasyonunu saðlamak ve çocuklarýn yeniden suç iþlemelerini önlemek amacýyla hayata
geçirilen proje kapsamýnda 13.04.2009 24.04.2009 tarihleri arasýnda ilk çalýþmalarýný
tamamlayan ekip bu çalýþmada projenin çocuk
ve maðdur bileþenlerine ait iletiþim strateji ve
eylem planlarýný oluþturmuþtu. Eylem planlarý
ile hedef gruplara yönelik bilgilendirme, paydaþlarýn desteklerini alabilmek, denetimli serbestlik hizmetlerini tanýtmak amaçlanýrken
22.06.2009-03.07.2009 tarihleri arasýnda Ankara
Eðitim Merkezinde gerçekleþtirilen çalýþmada
eylem planlarýný hayata geçirmeye yönelik çalýþmalarý yürüten ekip; hedef gruplara yönelik birçok broþür, sunum, poster ve basýn bildirisini
hazýrladý.
Çalýþmalarýný tamamlayan ekipte; Çevirmen
Yelda Doðruoðlu ve Özge Birinci, Þube Müdürleri Ömer Taþçý, Fatih Sancak, Denetim Görevlileri Serkan Mutan, Gülderen Tabak, Kader
Karasaç, Bülent Özdek, Denetleme Memurlarý
Gönül Yýlmaz, Özlem M. Ünlü, Sariye Aydýn,
Rabia Kývrak ve Ümit Bostancý görev yaptý.
Çalýþmalara kýsa ziyaretleri ile katýlan Yerle-
þik Eþleþtirme Danýþma Mary Anne Mcfarlane
ve Tetkik Hakim Ýbrahim Usta çalýþmanýn çýktýlarýný çok beðendiklerini dile getirdi. Ýki haftalýk çalýþmaya Ýngiltere'den kýsa dönem uzman
olarak katýlan Sarah Brimelow ve Janine
McCarty ise yoðun çalýþmayý tamamlayan ekip
üyelerine teþekkür ederken iki haftalýk çalýþmanýn sonunda sayýca fazla olan dokümanlarýn bu
denli baþarýlý bir þekilde oluþturulabilmesini
takdirle karþýladýklarýný belirtti.
Ýskenderun’da kamu yararýna çalýþma cezasý
Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce
kamu yararýna ücretsiz olarak çalýþtýrma seçenek yaptýrýmlarýnýn infazýna yönelik çalýþmalar her geçen
gün artarak devam ediyor.
Ýskenderun 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Selim Eren
tarafýndan Hatay'ýn Belen Ýlçesinde
6831 Sayýlý Orman Yasasý'na muhalefet suçundan iki kardeþe bahçe ve
aðaç iþlerinde iki ay süreyle çalýþmak üzere, kamu yararýna çalýþma
cezasý verildi. Orman yasasýna muhalefetten suçlu bulunan iki kardeþ
M.D. ile S.D. Belen Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý olan Sebati
Gönenç Ýlköðretim Okulunun bahçesinde, aðaçlarýn bakýmý, çevre ve
bahçe düzenlemesi gibi iþlerde çalýþarak cezalarýný tamamladýlar. Mesai saatleri dýþýnda günlük hayatlarý-
na devam eden hükümlüler, hapis
cezasý yerine sosyal yaþamlarýna devam ederken, hem cezalarýný çektiler, hem de topluma ve kamuya fay-
dalý iþler yaparak, suçtan uzak durdular. Mahkeme tarafýndan verilen
kamu yararýna çalýþma cezasý Ýskenderun Denetimli Serbestlik ve Yar-
dým Merkezi Þube Müdürlüðü gözetiminde tamamlandý. Hükümlüler
M.D. ile S.D., ceza infaz kurumunda hapis yatmaktansa bu þekilde cezalarýný çekmekten memnun olduklarýný ifade ettiler. Bu þekilde hem
ailelerinden kopmadýklarýný, hem de
normal yaþantýlarýný devam ettirebilme fýrsatlarýnýn olduðunu söyleyerek, ayný zamanda, çocuklarýn eðitim gördüðü okula bu vesile ile bir
katkýda bulunduklarýný ve onlarýn
daha nezih bir çevrede eðitimlerini
sürdürmelerine yardýmcý olmalarýndan dolayý da memnuniyetlerini ifade ettiler.
Hükümlüleri çalýþtýran okul müdürleri de bu þekilde yaratýlan ek
katkýdan memnun olduklarýný belirtirken okullarýna saðlanan bu hizmetten yararlanmaya devam edeceklerini dile getirdiler.
Niðde E Tipi’nde ‘Koruma Kurulu Toplantýsý’
Niðde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý Haziran ayý
olaðan toplantýsýný Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yaptý.
9 Haziran 2009 tarihindeki toplantý
Niðde Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Koruma Kurulu Baþkaný Alaettin Soylu’nun
baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Niðde Cumhuriyet Baþsavcýsý ve
Koruma Kurulu Baþkaný Alaettin Soylu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan
gündeme geçildi.
Gündemin görüþülmesi sonrasýnda
Niðde Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Koruma Kurulu Baþkaný Alaettin Soylu, Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa Öztürk, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Caymaz, Ýl Millî Eðitim Müdürü Halil Ýbrahim Yaþar, NESOB Baþkaný Fahri
Eker, ÝÞKUR Müdürü Ekrem Sayýn, diðer üyeler, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme
Kurulu Baþkan ve üyeleri ile basýn
mensuplarýnýn katýlýmýyla öðle yemeði
yenildi.
Seslenis
Sayfa 12
ÝLK KEZ SUÇ ÝÞLEYEN VE ÝKÝ YIL VEYA DAHA AZ SÜREYLE HAPÝS CEZASINA
HÜKÜMLÜ BULUNANLARIN AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMLARINA AYRILMALARI
Ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlülerin, infaz edilmekte olan cezalarýndan bir
kýsmýný açýk kurumlarýnda geçirmeleri, iyileþtirmede esas alýnan uygulamalarýn baþýnda
gelmektedir.
Bu nedenle;
Mevcut uygulamalarýmýza baktýðýmýzda,
kapalý kurumlarda kalan hükümlülerin, toplumla kopan iliþkilerini geliþtirmeleri ve toplum içindeki yerlerini tekrar alabilmelerini
saðlamak için, cezalarýnýn bir kýsmýnýn infazýna açýk kurumlarýnda devam edilmektedir.
Ayrýca;
Ýnfaz mevzuatýmýz incelendiðinde, kapalý
ceza infaz kurumlarýndaki hükümlülerin, infaz edilmekte olan cezalarýnýn bir kýsmýný açýk
kurumlarýnda çekmelerinin yanýnda, belirli
þartlarýn mevcut olmasý halinde, cezalarýnýn
tamamýnýn doðrudan açýk kurumlarýnda infaz
edilmesine de imkan bulunduðu görülmektedir.
Ancak;
Doðrudan açýk kurumlara ayýrma uygulamasýnýn, kurumlarýmýzda çok sýk rastlanan
bir uygulama olmadýðý da gözlenmektedir.
Bu nedenle, hem kapalý kurumlar, hem
de hükümlüler açýsýndan son derece önemli
olan bu konunun, birkez daha mevzuat bakýmýndan ela alýp incelenmesinin ve elde edilecek bilgilerin deðerlendirilerek, kurum idareleri tarafýndan uygulamalara yansýtýlmasýnýn
yararlý olacaðý düþünülmektedir.
Buna göre;
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarýnda;
"(2) Hükümlülerin açýk cezaevlerine ayrýlmalarýna iliþkin esas ve usûller yönetmelikte gösterilir.
(3) Ýlk kez suç iþleyen ve iki yýl veya daha
az süreyle hapis cezasýna hükümlü bulunanlarýn cezalarý doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýnda yerine getirilebilir."
Hükmü yer almaktadýr.
5275 sayýlý Kanunun 14 üncü maddesinin
2 nci fýkrasý uyarýnca hazýrlanan ve açýk ceza
infaz kurumlarýna ayrýlmalarla ilgili esas ve
usûlleri belirleyen " Hükümlülerin Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlmalarý Hakkýnda Yönetmelik ", 17 Haziran 2005 tarih ve 25848 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe
girmiþtir.
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun ile adý geçen Yönetmelik birlikte deðerlendirildiðinde, ilk kez
suç iþleyen ve iki yýl veya daha az süreyle hapis
cezasýna hükümlü bulunanlar ile adlî para cezasý iki yýl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin cezalarý, doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýnda yerine getirilebilecektir.
Ýlk defa suç iþlemiþ ve iki yýldan az ceza
almýþ olsalar bile, 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun;
102.Maddesi Cinsel Saldýrý,
103.Maddesi Çocuklarýn Cinsel Ýstismarý,
142.Maddesi Nitelikli Hýrsýzlýk,
148.Maddesi Yaðma,
149.Maddesi Nitelikli Yaðma,
188.Maddesi Uyuþturucu veya Uyarýcý
Madde Ýmal ve Ticareti,
190.Maddesi Uyuþturucu veya Uyarýcý
Madde Kullanýlmasýný Kolaylaþtýrma,
220.Maddesi Suç Ýþlemek Maksadýyla Örgüt Kurma,
328.Maddesi Siyasal veya Askeri Casusluk,
335.Maddesi Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadýyla Temini,
336.Maddesi Yasaklanan Bilgileri Açýklama,
337.Maddesi Yasaklanan Bilgileri Siyasal
veya Askeri Casusluk Maksadýyla Açýklama,
suçlarýndan hükümlü olanlar, ancak koþullu salýverilmelerine bir yýldan az süre bulunmasý halinde doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna gönderilebilecektir.
Adli sicil belgesinde para cezasý dahil her
hangi bir hükümlülük kaydý bulunanlar, ilk
kez suç iþleyen kapsamýnda deðerlendirilmeyip mükerrir kabul edilecektir.
Yukarýdaki açýklamalardan sonra, iki yýl
veya daha az süreyle hapis cezasýna hükümlü
bulunanlar bakýmýndan açýk ceza infaz kurumlarýna ayýrma iþlemlerini inceleyecek
olursak:
Ýlk kez suç iþleyen ve iki yýl veya daha az
süreyle hapis cezasýna hükümlü bulunanlar
ile adlî para cezasý iki yýl ve daha az süre ile
hapse çevrilenlerin ve yukarýda sayýlan suçlardan hükümlü olmakla birlikte, koþullu salýverilmelerine bir yýldan az süre kalanlar;
a) Teslim olmalarý halinde,
b) Yakalanmalarý halinde,
c) Kapalý ceza infaz kurumunda bulunmalarý halinde,
açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma iþlemleri, ilgili Yönetmelik'te düzenlendiði üzere ve aþaðýda belirtildiði þekilde yapýlacaktýr.
Burada dikkat edilmesi gereken husus,
yakalanma ve kurumda bulunma hallerindeki
düzenlemeler, uygulama açýsýndan kurum
idarelerini çok yakýndan ilgilendirdiðinden,
bu konuda hassas davranmalarý ve hükümlülere gerekli bilgilendirmeyi mutlaka yapmalarýdýr.
a) Teslim olmalarý halinde:
Ýki yýl veya daha az süreyle hapis cezasý
alan hükümlülerden, hükmün infazý için çýkarýlan davetiye uyarak, Cumhuriyet savcýlýðýna
teslim olanlarýn, ilk defa suç iþlemiþ olmalarý
ve yukarýda sayýlan suçlardan hükümlü olmakla birlikte, koþullu salýverilmelerine bir
yýldan az süre kalmýþ olmasý durumunda, kapalý ceza infaz kurumlarýna konulmadan, cezalarýnýn infazýnýn doðrudan açýk ceza infaz
kurumlarýnda yerine getirilebileceði kendilerine bildirilir.
Hükümlünün teslim olduðu yerdeki
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza
infaz kurumu bulunuyorsa, bu yer Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, kurumun koþullarýnýn uygun olmasý da dikkate alýnarak, açýk ceza infaz
kurumuna ayýrma kararý verilip, hükümlünün
doðrudan açýk ceza infaz kurumuna alýnmasý
saðlanabilir.
Hükümlünün teslim olduðu yerdeki
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza
infaz kurumu bulunmuyorsa, hükümlünün
tercih ettiði açýk ceza infaz kurumlarýný gösteren dilekçesi ve Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn
açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý Bakanlýða faks ile gönderilir.
Bakanlýktan gelecek cevaba kadar geçecek
süre içerisinde, hükümlü kapalý ceza infaz kurumuna konulmaz, adres ve gerekli irtibatý
saðlayacak bilgiler kendisinden alýndýktan
sonra geri gönderilir.
Bakanlýktan cevap geldiðinde, hükümlü
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna çaðrýlýr ve on günlük süre içinde gidecekleri kuruma teslim olmalarý kararý, Yönetmelik ekinde bulunan
Ek-1 nolu "Hükümlülerin Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumlarýna Ayrýlma Belgesi" ile teblið edilir.
Ayrýca, hükümlüye ait ilam ile "Hükümlülerin
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlma Belgesi" nin bir nüshasý, hükümlünün gideceði açýk
ceza infaz kurumunun baðlý bulunduðu
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilir.
Hükümlünün on günlük süre içerisinde,
gideceði açýk ceza infaz kurumuna teslim olmamasý halinde, kurumun bulunduðu yer
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca hükümlü hakkýnda yakalama emri çýkarýlýr.
b) Yakalanmalarý halinde:
Ýki yýl veya daha az süreyle hapis cezasý
alan hükümlülerden, hükmün infazý için çýkarýlan davete uymayanlardan, güvenlik güçlerince yakalananlar, öncelikli olarak kapalý ceza
infaz kurumlarýna konulurlar.
Kapalý ceza infaz kurumuna konulan hükümlülerin evrakýnýn tamamlanmasý ve doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlabilme
koþullarýný taþýdýklarýnýn Cumhuriyet baþsavcýlýðý veya kurum tarafýndan belirlenmesi halinde, gözlem ve sýnýflandýrmaya tabi tutulmaksýzýn, açýk ceza infaz kurumlarýna gönderilmelerinin saðlanmasý için gitmek istedikleri açýk ceza infaz kurumlarýnýda belirtir dilekçeleriyle birlikte Cumhuriyet baþsavcýlýðýna
bildirilir.
Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza
infaz kurumu bulunuyorsa, kurumun koþullarýnýn uygun olmasý da dikkate alýnarak, bu yer
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, açýk ceza infaz
kurumuna ayýrma kararý verilip, hükümlünün
doðrudan açýk ceza infaz kurumuna alýnmasý
saðlanabilir.
Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza
infaz kurumu bulunmuyorsa, hükümlünün
tercih ettiði açýk ceza infaz kurumlarýný gösteren dilekçesi ile Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn
açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý Bakanlýða faks ile gönderilir ve Bakanlýktan gelecek cevaba göre açýk ceza infaz kurumlarýna
sevk iþlemi gerçekleþtirilir.
c) Kapalý ceza infaz kurumunda bulunmalarý halinde:
Kapalý ceza infaz kurumlarýnda tutuklu
olarak kalmaktayken iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasý alarak hükümlü konumuna geçenler ile haklarýnda herhangi bir iþlem yapýlmaksýzýn, iki yýl veya daha az süreli hapis cezalarýný infaz etmek üzere kapalý ceza infaz
15 Temmuz 2009
Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný
kurumlarýna getirilen hükümlülerin durumlarý da, kendi talepleri veya Cumhuriyet baþsavcýlýðý ya da kurum tarafýndan, ilk defa suç
iþlemiþ olmalarý ve yukarýda sayýlan suçlardan
hükümlü olmakla birlikte, koþullu salýverilmelerine bir yýldan az süre kalmýþ olmalarý
bakýmýndan incelenir ve þartlarý taþýdýklarýnýn
belirlenmesi halinde, gözlem ve sýnýflandýrmaya tabi tutulmaksýzýn, doðrudan açýk ceza
infaz kurumlarýna gönderilmelerinin saðlanmasý için gitmek istedikleri açýk ceza infaz kurumlarýnýda belirtir dilekçeleriyle birlikte
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna bildirilir.
Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza
infaz kurumu bulunuyorsa, kurumun koþullarýnýn uygun olmasý da dikkate alýnarak, bu yer
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, açýk ceza infaz
kurumuna ayýrma kararý verilip, hükümlünün
doðrudan açýk ceza infaz kurumuna alýnmasý
saðlanabilir.
Hükümlünün kalmakta olduðu kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza
infaz kurumu bulunmuyorsa, hükümlünün
tercih ettiði açýk ceza infaz kurumlarýný gösteren dilekçesi ile Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn
açýk ceza infaz kurumuna ayýrma kararý Bakanlýða faks ile gönderilir ve Bakanlýktan gelecek cevaba göre açýk ceza infaz kurumlarýna
sevk iþlemi gerçekleþtirilir.
Sonuç olarak;
Ýki yýl veya daha az süreyle hapis cezasýna
hükümlü olan bir kiþi, cezasýnýn infazý için
teslim olmasý halinde, doðrudan açýk kurumlara gönderilebilirken, ayný kiþinin yakalanma
sonucu cezasýnýn infazýna baþlandýðýnda, öncelikli olarak mutlaka kapalý bir kuruma konulmasý ve daha sonrasýnda hakkýnda açýk iþlemleri yapýlmasý gerekmektedir.
Burada üzerinde durulmasý gereken asýl
konu, iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasýna hükümlü olup da gerekli þartlarý taþýyor olmalarýna raðmen, ister teslim olmalarý sonucu, isterse yakalanmalarý suretiyle kuruma getirilmiþ hükümlülerden, açýða gönderilmemiþ
olanlarýn tespit edilmesinde ve gerekli iþlemlerin yapýlmasýnda hassasiyet göstermektir.
Bu nedenle;
Kurumlarda kalmakta olan hükümlülerden, iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasýna hükümlü olup da yukarýda belirtilen þartlarý taþýyanlarýn, herhangi bir gözlem ve sýnýflandýrmaya tabi tutulmaksýzýn, haklarýnda
açýk kurumlara ayrýlma kararý verilmesi ve hükümlülerin, kalmakta olduklarý kapalý ceza infaz kurumunun bulunduðu yerdeki Cumhuriyet baþsavcýlýðýna baðlý bir açýk ceza infaz
kurumunu tercih etmeleri halinde doðrudan,
baþka yerdeki bir açýk kurumunu tercih etmeleri halinde ise Bakanlýða gönderilecek dilekçenin sonucuna göre iþlem yapýlmasý saðlanmalýdýr.
Siverek’te personele moral yemeði
Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli için moral yemeði gerçekleþtirildi.
29 Mayýs 2009 tarihinde düzenlenen yemeðe Siverek Cumhuriyet Baþsavcýsý Önder Yeniçeri, Cumhuriyet Savcýsý Bilal Gümüþ, Siverek Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Ali Baþekin, Ýkinci Müdür Mustafa Tatlýca, Ýdare Memuru M. Ekrem Gündüz ve Kurum personeli katýldý.
Yemekte; Ceza Ýnfaz Kurumumunda yýllarca baþarý ile hizmet ederek emekli olan Ýnfaz ve
Koruma Baþmemuru Þehmus
Akdað’a hizmetlerinden dolayý
Cumhuriyet Baþsavcýsý Önder
Yeniçeri tarafýndan plâket ve baþarý belgesi verildi. Yemekte; Ceza Ýnfaz Kurumunda 2008-2009
eðitim ve öðretini döneminde
açýlan bilgisayar iþletmenliði ve
kalorifer ateþçiliði kurslarýnda
baþarýlý olan 8 personele belgeleri Cumhuriyet Savcýsý Bilal Gümüþ, Kurum Müdürü Ali Baþekin, Ýkinci Müdür Mustafa Tatlýca ve Ýdare Memuru M. Ekrem
Gündüz tarafýndan verildi.
Hüsnü Þenlendirici’den Bergama’da muhteþem konser
Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, ünlü klarnet virtüözü
Hüsnü Þenlendirici, hükümlü ve tutuklulara muhteþem bir konser verdi.
Müzik Grubu Bergama Tayfanýn da
sahne aldýðý konsere 210 çocuðun yaný
sýra Bergama Cumhuriyet Baþsavcýsý
Metin Uslu, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü
Battal Doðan, Bergama Turizm Derneði
Baþkaný Macit Gönlügür, Kurum ikinci
müdürleri ve çok sayýda personel katýldý.
Müzik ziyafeti öncesinde kýsa bir konuþma yapan ünlü sanatçý, özgürlüðü
kýsýtlanmýþ çocuklara böyle bir hizmette
bulunduðu için kendisini çok þanslý hissettiðini, kendisine bu imkâný tanýyanlara minnettar olduðunu dile getirdi.
Repertuarýnýn seçkin parçalarýný ardý ardýna sýralayan Þenlendirici’nin, büyük bir beðeniyle izlenen konserinde
çaldýðý her parçanýn öncesinde ve sonrasýnda alkýþ tufaný koptu. Müziðin büyüsüne kapýlan çocuklar, gönüllerince
eðlendiler.
Seslenis
15 Temmuz 2009
Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi
ÖLMEDEN ÖLMEK
Köyünde sertliði ve metinliðiyle tanýnan Fatma kadýnýn o gün de burnunun direði sýzlýyordu. Dün gece uyumuþ, uyanmýþ; her gece olduðu gibi yine hep onu,
kýzý Emine'yi düþünmüþtü. Zaten Emine
hiç aklýndan çýktýðý yoktu ki. Her ne kadar
"Ben onu defterden sildim, benim Emine
diye bir kýzým yok." dese de, söylediklerinin kendini aldatmaktan ibaret olduðunu,
ne kendisinin ne de çevresindekilerin buna inanmadýðýný biliyordu. Gerek çocuklarý, gerekse akraba, dost, arkadaþ ve komþularý onu üzmemek için yanýnda Emine'den hiç bahsetmezlerdi.
Emine, Fatma kadýnýn ilk çocuðuydu.
Evliðinin ilk beþ yýlýnda çocuðu olmadýðýndan, onu hasretle beklemiþ, hamile
kaldýðýný öðrendiðinde dünyalar onun olmuþtu. Hele hele saðlýklý doðum yaptýðýnda evlerinde sevinç rüzgarlarý esmiþ; kurban kesilmiþ ve lokma dökülmüþtü. Emine, çok güzel bir çocuktu. Zeki ve akýllýydý. Evlerinin neþesi, yaþamlarýnýn renk ve
hareket kaynaðýydý. Onun dünyaya gelmesi, sevgisini hiçbir zaman belli etmeyen
kocasýný bile deðiþtirmiþ; akþamlarý kahvehaneye çýkmadan duramayan eþi evde
oturmaya baþlamýþtý. Sonraki yýllarda bir
oðlu ve bir kýzýnýn olmasý da Emine'nin
ayrýcalýðýný sona erdirmemiþti. Emine,
onun ilk göz aðrýsý ve beþ yýllýk hasretinin
meyvesiydi.
*
*
*
Bebekliði farklý olan Emine, çocukluðunda da farklýlýðýný sürdürmüþ, köydeki
ilkokul öðretmeni devamlý olarak "Fatma
Haným, bu çocuðu okutmazsanýz yazýk
olur." dediðinden, onu öðrenimi için Saruhanlý'da oturan ve çocuðu olmayan teyzesinin yanýna göndermiþlerdi. Ortaokul
ve lisede de baþarýsýný devam ettiren Emine, devamlý sýnýf birincisi olmuþ, liseyi birincilikle bitirmiþ ve týp fakültesini kazanmýþtý.
Üniversitede ilk iki yýl sýnýfýný birincilikle geçen Emine, üçüncü sýnýfta eðitimini aksatmaya, köye gelmemeye, gelirse de
yasak savarcasýna günü birlik ziyaretlerle
yetinmeye baþlamýþtý. Kýzýndaki deðiþimi
gören Fatma kadýn, onu ne kadar uyarýrsa
uyarsýn sonuç alamamýþ; Ýzmir'e giden kocasýnýn yaptýðý araþtýrmalardan Emine'nin, kaldýðý yurttan çýkarak bir evde kalmaya baþladýðýný, ticaretle uðraþýyor dediði ve zengin olduðunu söylediði kendisinden on beþ yaþ büyük evli bir adamla birlikte yaþadýðýný öðrenince yýkýlmýþtý. Tüm
karþý çýkmalarýna raðmen; Emine, bu þahýsla birlikteliðini sürdürmüþ, eþinden
boþanýnca evlenmiþ ve okulunu býrakmýþtý. Ancak bu evlilik yürümemiþ, üç yýl sonra da boþanmýþtý.
Fatma kadýn, eþi ve diðer iki çocuðu
Emine ile iliþkilerini kesmiþlerdi. Eþi bu
acýya dayanamamýþ, kýsa bir süre sonra da
kahrýndan ölmüþtü. Fatma kadýn, Emine'nin tüm eþyasýný atmýþ, fotoðraflarýný
bile yýrtmýþtý. Emine ile ilgili olarak köyde
çýkan söylentiler onu kahretmiþ; ölümü
bir son addetmese de o ölmeden ölmüþtü.
Artýk evlerinde Emine'nin adý anýlmýyordu.
Bu arada Emine'nin barýþma giriþimleri sonuç vermemiþ, Fatma kadýn hiddetle kýzýný kovmuþ, kocasýnýn ölümünden de
onu sorumlu tutmuþtu.
*
*
*
Kocasýndan boþanýnca Emine, çeþitli
iþlere girip çýkmýþ, hiçbir iþte dikiþ tutturamamýþtý. Önce okuldan arkadaþý olan
bir doktorla yaþamýþ, bu iliþki bitince oturduðu mahalleden tanýdýðý, kendisinden
yaþça küçük Mehmet isimli bir þoförle evlenmiþ, bu birliktelikten bir kýzý dünyaya
gelmiþti. Mehmet, iyi bir insandý. Ancak
düzenli bir iþi yoktu. Ýþ bulunca dolmuþlarda çalýþýyor, kýt kanaat geçinip gidiyorlardý. Emine, her þeye raðmen hayatýndan
memnundu. O da iþ bulunca çalýþýyor, eve
destek oluyordu. Mehmet'in geçirdiði bir
trafik kazasýnda ölümü, mutluluklarýnýn
sonu olmuþtu. Eþinin ölümünden sonra
Emine'nin hayatý çok zorlaþmýþ, kýsa bir
süre sonra da kendisine pankreas kanseri
teþhisi konmuþtu. Günleri sayýlýydý.
*
*
*
Geçen yýllar Fatma kadýnýn kýzgýnlýðýný azaltmýþ, zaman zaman Emine'ye haksýzlýk yaptýðýný düþünmeye baþlamýþtý.
Emine'nin üzerinde büyük hakký olan,
ortaokul ve lise yýllarýnda ona altý yýl bakan
kýz kardeþi Ayþe ile birlikte Konya'ya yaptýklarý bir seyahat düþüncelerinin deðiþmesinde etkili olmuþtu. Mevlâna Celalettin Rumî'nin türbesini ziyaretleri sýrasýnda gümüþ kapýnýn üzerinde yazýlan ve
kendilerine anlatýlan el yazmasý "Bu makam aþýklarýn kâbesidir. Buraya noksan
gelen tamamlanýr" þeklindeki metin aklýndan hiç çýkmýyordu. Af dilemeye, barýþmaya gelen kýzýna, bu kadar sert ve haþin davranmasý doðru muydu? Emine'yi affedip
barýþamaz mýydý? Kýzýnýn gidebileceði kaç
kapý vardý ki? Evinin kapýsýný ona kapatmasý yanlýþ olmamýþ mýydý? Piþmanlýðýný
kimseye açamýyor, kendi kendini yiyip bitiriyordu.
*
*
*
Çok kez Emine ile görüþtüðünü zannettiði kýz kardeþine sormaya niyetlenmiþ,
ancak bir türlü gururunu aþýp soramamýþ;
kýz kardeþinin zaman zaman Emine'den
söz etme giriþimlerini de tersleyerek bitirmiþti. Kahvaltýsýný yaptýktan sonra biraz
bahçesini çapalamýþ, yorulunca da soluklanmak için oturmuþtu. O kadar dalgýndý
ki kapýnýn açýldýðýný duymamýþ, kýz kardeþi Ayþe'nin geldiðini seslenince fark etmiþti. Hoþbeþten sonra aralarýnda uzun
bir sessizlik olmuþtu. Halbuki Ayþe konuþmadan duramazdý. Hareketlerinden
Ayþe'nin bir þeyler söylemek istediði, ancak nasýl ve nereden baþlayacaðýný düþündüðü anlaþýlýyordu. Sonunda "Abla, Emine
çok hasta, benim evimde kalýyor" diyerek
söze ortasýndan girmiþti. Fatma kadýn "Ayþe, bu evde ondan söz edilmeyeceðini bilmiyor musun?" diyerek tersleyince; Ayþe
hiddetle ayaða kalkýp o güne kadar hiç
yapmadýðý bir þekilde baðýrarak "Yeter be
abla, yeter. Býktým senin kininden. Çocuk
bir hata yaptý. Bedelini ödedi. Emine ölüyor be ölüyor. Hiç mi insafýn yok?" deyin-
Sayfa 13
ce, Fatma kadýn þaþkýnlýðýndan pýsýp kalmýþtý. Kendisini toparlayýnca "Ölürse ölsün. O benim için çoktan öldü" diyerek
kýzgýnlýðýný sürdürünce; Ayþe oturmadan
"Ne yaparsan yap, Emine kýzýyla yanýmda"
demiþ ve hýzla gitmiþti. Ayþe'nin ayrýlmasýndan sonra Fatma kadýn kararýný vermiþti. Kýzý hata yapmýþtý ama o da hatalýydý. Et
týrnaktan ayrýlýr mýydý? Hayatýn can suyu
aþk, onun da en büyük aþký, biriciði Eminesi deðil miydi? Herkes ayýplarý, kusurlarý ve iyi yönleriyle kendi hayatýný yaþýyordu.
Kim ne derse desin, hatta diðer çocuklarý
bile karþý çýksa ona düþen kýzýný affetmek,
baðrýna basarak eve getirmekti. Hemen
mantosunu giyip tülbendini örtünerek köy
meydanýna doðru yürüdü.
Kýz kardeþini bindiði dolmuþun kalkmasýný beklerken buldu. Gidip yanýna
oturdu. Hiç konuþmadan Saruhanlý'ya, Ayþe'nin evine gittiler. Yarým saatlik yol, ona
çok uzun gelmiþti. Kalbi pýr pýr ediyordu.
Eve girdiklerinde Emine'yi yere serilmiþ
bir yatakta yatar buldu. Yanýnda, Emine'ye
çok benzeyen beþ altý yaþlarýnda bir kýz
çocuðu yatýyordu. Emine annesini görünce zorlukla doðrularak "Anne, annem, seni çok özledim, affet beni" diyerek ellerine
sarýldý. Sözün bittiði andý. Ana-kýz birbirlerine sarýlýp dakikalarca aðladýlar. Daha
sonra torununu kucaðýna alarak uzun
uzun sevdi. Emine bitikti. Her hâlinden
hastalýðý anlaþýlýyordu. Fatma kadýnýn kýzýna karþý hiçbir kýzgýnlýðý kalmamýþtý. Ne
olursa olsun Emine onun kýzýydý. Geç de
olsa geçen yýllarýn acýsýný çýkaracak; birlikte olacak; Emine'yi tedavi ettirerek sonuna
kadar bakacak; ölürse de çocuðunu baðrýna basýp sahiplenecekti.
GÜZEL SÖZLER
Ayný dili konuþanlar deðil, ayný duygularý paylaþanlar anlaþabilir. (Mevlâna)
Düþünce goncadýr; dil tomurcuk. Eylem ise bunlarýn arkasýndaki meyve...
(Ralph Waldo Emerson)
Açýlmamýþ kanatlarýn büyüklüðü bilinmez. (Andre Gide)
Güneþi gözden kaçýrdým diye üzülürsen yýldýzlarý da göremezsin. (Tagore)
Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Voleybol Takýmý ‘3.Lig’e yükseldi
Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý, büyük bir baþarýya imza attý. Bu yýl Bölgesel Lig’de fýrtýna gibi
esen Voleybol Takýmý, Türkiye Voleybol 3.Ligine yükseldi.
Yýl: 8
Sayý: 88
15 Temmuz 2009
YAYIN KURULU
Ekrem BAKIR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Yayýn Kurulu Baþkaný
Erhan POLAT
Fahrettin KIRBIYIK
Denetimli Ser. ve Yar.
Tetkik Hâkimi
Hiz. Sorumlu Dai. Baþk.
Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)
Hamit KANSIZ
Þube Md. (Öðretmen)
Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Ali Turan KARADAÐ
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU
Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ
Montaj: Zafer KARAKAYA
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83 Faks: 319 46 34
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli
Basým Tarihi: 15 Temmuz 2009
Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Voleybol Takýmý, Türkiye Voleybol 3. Ligine yükseldi. Baþarýlý bir
sezon geçirerek, bir üst lige çýkan Denizli D Tipi Kapalý CÝK Spor Kulübünün, önümüzdeki sezonda bu klasmanda da baþarýlý olmasý bekleniyor.
Geçtiðimiz yýl Denizli Ýl birinciliðini elde ederek Bölgesel Lig'e çýkmayý
baþaran D Tipi CÝK Spor Kulübü Voleybol Takýmý, bu grupta Milasspor,
Korkutelispor ve Aydýn Polisgücü ekiplerini saf dýþý býrakmýþtý. Böylece 3. Lige Yükselme Terfi Maçlarý yapma hakkýný elde eden takým, bu klasmanda da
Ýstanbul ES Spor, Zonguldak Ereðli ve
Ankara Barosu kulüpleriyle karþýlaþmalar yaptý.
Eskiþehir'de yapýlan maçlarýn ardýndan Türkiye Voleybol 3. Ligine yükselen Denizli D Tipi CÝK Spor Kulübü,
önümüzdeki sezonda bu klasmanda
mücadele edecek tek ceza infaz kurumu takýmý olma baþarýsýný elde etti.
Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu'nun büyük destek ve
katkýlarýyla 2007 yýlýnda kurulan Denizli
D Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Spor Kulübü Baþkaný ve Kurum Müdürü Ensar
Çelik, takýmýnýn bu güne deðin tüm kýsýtlý olanaklara raðmen ciddi baþarýlar
elde ettiðini belirterek, "Baþta oyuncularýmýz olmak üzere, bu baþarýnýn altýnda imzasý bulunan tüm çalýþma arkadaþlarýmý yürekten kutluyorum. 3. Lig-
de Denizli'yi en iyi biçimde temsil edeceðimize inanýyorum." dedi.
Takým Antrenörü Savaþ Salgýn da
yaptýðý açýklamada, bu baþarýyý Denizli'ye armaðan ettiklerini belirterek, Denizli halkýnýn desteðiyle bu baþarýlarýnýn
devam edeceðini söyledi. Salgýn, "Sevgili hemþehrilerimizin takýmýmýza sahip
çýkmalarý durumunda Ýlimizin adýný daha farklý platformlarda da duyurma gayreti içinde olabiliriz." þeklinde konuþtu.
Sayfa 14
Seslenis
15 Temmuz 2009
Ýzmir’de Futbol Turnuvasý coþkusu
Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca
geleneksel hale getirilen Bahar Kupasý Halý Saha Futbol Turnuvasýnýn
ikincisi 07.04.2009 - 20.05.2009 tarihleri arasýnda Ýzmir Çocuk Eðitimevi
Müdürlüðü halý sahasýnda gerçekleþtirildi.
Turnuvaya Ýzmir Çocuk Eðitimevi,
Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, 1
No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Foça Tarým Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu, Ýzmir Adliyesi ve Ýzmir Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þubesi katýldý.
Kurum personelinin birbiriyle tanýþýp, kaynaþmasý; aralarýndaki dayanýþma ve moral-motivasyonunun artýrýlmasý amacýyla Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler’in desteðiyle düzenlenen turnuvanýn tertip komitesi
Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Cevat Barutçu ve Cumhuriyet Savcýsý Yusuf
Arslan’dan oluþtu.
Turnuvanýn finali 20.05.2009 tarihinde 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ile Ýzmir Adliyesi arasýnda yapýldý. Final
karþýlaþmasýný Cumhuriyet Baþsavcýsý
Emin Özler, Cumhuriyet Baþsavcý Vekilleri Cevat Barutçu ve Mehmet Doðar, Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Ars-
lan, Buca Kaymakamý Mehmet Taþdöðen, Buca Emniyet Müdürü Ercan
Sarýcan, Halk Eðitim Müdürü Hasan
Okur ile diðer daire amirleri, kurum
müdürleri, ceza infaz kurumlarýnýn
personeli ve aileleri katýldý.
Bol gollü ve çekiþmeli geçen final
karþýlaþmasýnda Ýzmir Adliyesi, 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunu 7 - 6 yenerek
Bahar Kupasýný almaya hak kazandý.
Turnuvada 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
da üçüncü oldu.
Turnuva sonunda düzenlenen kupa töreninde konuþan Cumhuriyet
Baþsavcýsý Emin Özler, bu tür faaliyetlerin kurumlar arasý birlik beraberliði geliþtirdiðini, dayanýþmayý artýrdýðýný, personeli motive ettiðini vurgulayarak, etkinliðin bundan sonrada
devam edeceðini söyledi.
Turnuva þampiyonu Ýzmir Adliyesine birincilik kupasýný Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, turnuva ikincisi olan 1 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun kupasýný Buca kaymakamý
Mehmet Daðdöðen, turnuva üçüncüsü olan 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ise
kupasýný Cumhuriyet Baþsavcý Vekili
Mehmet Doðar verdi.
Silivri Açýk’ta belge daðýtým töreni
Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Silivri Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði (SÝAD) Baþkaný Kadir Baran’ýn öncülüðünde, Silivri Satranç ve Spor
Kulübünün maddî ve manevî destekleri ile 09.02.2009-29.04.2009 tarihleri
arasýnda hükümlülere yönelik açýlan
satranç kursunun ardýndan düzenlenen satranç turnuvasýnýn ödülleri törenle daðýtýldý.
Ödül törenine Silivri Kaymakamý
Ahmet Mesut Demirkol, Silivri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Kandemir, Silivri Cumhuriyet Baþsavcý
Vekili Adnan Özcan, Silivri Emniyet
Müdürü Ömer Duman, Vergi Dairesi
Müdürü Halil Gündoðdu ve Müdür
Yardýmcýsý Mahmut Korucuoðlu, Ýlçe
Millî Eðitim Müdürü Halis Ýþler, Ýlçe
Tarým Müdürü Hasan Güven, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Tabur Komutaný Hasan Koçyiðit, Ýlçe Jandarma Bölük Ko-
mutaný Osman Kýlýç, Silivri Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Necati Sevük,
Silivri L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Birinci Müdürleri ve Ýkinci Müdürleri ile personel ve hükümlüler katýldý.
Kurum Müdürü Necati Sevük konuþmasýnda böyle bir organizasyonu
düzenledikleri için Silivri Satranç ve
Spor Kulübüne teþekkür etti.
SÝAD ve Silivri Satranç ve Spor
Kulübü Yönetim Kurulu Bbaþkaný
Bafra T Tipi’nde ‘tiyatro gösterisi’
Bafra T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza infaz Kurumunda, Bafra
Koruma Kurulu Baþkanlýðý iþ birliði ile Tiyatro TEMAÞA Grubunca oynanan madde baðýmlýlýðýný konu alan 'Gülün Solduðu
Gün' isimli tiyatro gösterisi sahnelendi.
25.05.2009 tarihinde gerçekleþtirilen tiyatro gösterisine Bafra Cumhuriyet Baþsavcýsý Salih Çokal, Bafra Koruma Kurulu
Baþkaný Cumhuriyet Savcýsý Bahattin Kaya, Kurum Müdürü
Kâtip Özen ile Bafra Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Hasan
Çini, Denetimli Serbestlik ve Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile
tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Bafra Koruma Kurulu Baþkam Cumhuriyet Savcýsý Bahattin
Kaya yaptýðý konuþmada madde baðýmlýlýðýnýn birey, aile ve toplum üzerinde yarattýðý olumsuzluklar ile baðýmlýlýkla mücadele
konusunda bilgilendirmede bulundu.
Kadir Baran ise konuþmasýnda “Derneðimizce tertip edilen bu satranç
kursunun bitmesi nedeniyle hazýrladýðýmýz bu mütevazý törene katýldýðýnýz için hepinize çok teþekkür ediyorum.” dedi.
Silivri Kaymakamý Ahmet Mesut
Demirkol, organizasyonun dört dörtlük olduðunu söyledi ve emeði geçen
herkese teþekkür etti.
Satranç turnuvasýnda birinci olan
hükümlü Hasan Coþkun ödülünü
Kaymakam Ahmet Mesut Demirkol’un elinden aldý.
Turnuva sonunda hükümlü Hasan
Coþkun birinci, Faruk Öz ikinci, Mustafa Karayalý ise üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren hükümlüler madalya, kupa ve sertifikalarý, turnuvaya
katýlan 18 hükümlüye ise teþekkür
belgesi ve sertifikalarý Protokol üyelerince verildi.
“Komþu Köyün Delisi”
Sivas E Tipi’nde
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 02.06.2009 tarihinde Sivas
Gazi Mustafa Kemal Paþa Ýlköðretim
Okulu Müdür Yardýmcýsý Ali Özdemir
ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan ve
sahnelenen "Komþu Köyün Delisi"
isimli tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.
Oyunu Cumhuriyet Savcýsý Yalçýn
Topçu, Kurum Müdür Vekili Güven
Þakar, Kurum Ýkinci Müdürleri Bektaþ
Çelik, Uzay Kýrýlmaz ile Kurum Öðretmenleri Halis Duman ve Murat
Þanlý, diðer personel, hükümlü ve tutuklular izledi.
15 Temmuz 2009
Seslenis
Sayfa 15
Ýzmir Çocuk Eðitimevinde ‘tiyatro gösterisi’
Ýzmir Çocuk Eðitimevinde, sosyal
ve kültürel etkinlikler kapsamýnda 8
Mayýs 2009 tarihinde, tiyatro gösterisi
gerçekleþtirildi.
Haþmet Zeybek’in yazdýðý "Düðün
yada Davul" adlý iki perdelik komedi
oyununu, Turgay Tanülkü yönetimindeki Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu oyuncularý sahneledi.
Oyunda; Anadolu insanýnýn yaþadýðý sýkýntýlar eðlenceli bir dille ifade
edilerek, günümüzde bile etkileri hissedilen erkek ve kadýn eþitsizliðinin,
kadýnýn toplum içerisinde ikinci plana
atýlmasýnýn yol açtýðý problemler ve
aðalýk sistemine de mizah yoluyla
eleþtirelere yer veriliyor.
Eðitimevinin çok amaçlý salonunda sahnelenen oyunu Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Cevat Barutçu, Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan,
hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Buca
Kaymakamý Mehmet Taþdöðen, Buca
Emniyet Müdürü Ercan Sarýcan, Ýlçe
Oltu T Tipi’nde
tiyatro gösterisi
Milli Eðitim Müdürü, Halk Eðitim
Merkezi Müdürü, Ýlçemizdeki bazý
okul müdürleri, diðer daire amirleri,
Ýzleme Kurulu üyeleri, sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri, Eðitimevi
personeli ve aileleri ile çocuklar katýldý.
Davetliler ve çocuklar tarafýndan il-
gi ve beðeniyle izlenen tiyatro gösterisini sonunda Tiyatro Yönetmeni Turgay Tanülkü’ye Cumhuriyet Savcýsý
Yusuf Arslan, etkinlik için plaket takdim ederken, oyunda rol alan oyunculara da Kurum personeli çiçek verdi.
Sinop E Tipi’nde ‘moral konseri’
Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda tutuklu ve hükümlülere
yönelik olarak Samsun Musikî Cemiyeti Korosu tarafýndan moral konseri
verildi.
Kültür Bakanlýðý ve TRT Devlet
Sanatçýlarýndan oluþan Samsun Musikî Cemiyeti Korosunun 29 Mayýs
2009 tarihinde gerçekleþtirdiði Türk
Sanat Müziði Konseri, TRT Genel
Müdürlüðü Samsun Haber Bürosu
ile ortaklaþa düzenlendi.
Programa Cumhuriyet Baþsavcýsý
Sadettin Arslan, Hâkimler Gül Altýnok, Veysel Bülbül, Tuncay Çelik ve
Metin Tüzemen, Cumhuriyet Savcýsý Nuri Gül, Kurum Müdür Vekili
Kazým Ýlyaz ve Kurum personeli ile
tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Konser esnasýnda zaman zaman
duygulu anlar yaþanýrken, söylenen
hareketli þarkýlar eþliðinde tutuklu ve
hükümlüler gönüllerince eðlendiler.
Program çerçevesinde, konfeksiyon makineleri kullaným kursunu
baþarýyla bitiren kadýn ve erkek tutuklu-hükümlülere belgeleri Cumhuriyet Baþsavcýsý Sadettin Arslan
ve Hâkim Gül Altýnok tarafýndan verildi.
Kurumlarda ‘Trafik ve Ýlk Yardým Haftasý’ etkinlikleri
Yalvaç Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, “Trafik ve Ýlk Yardým Haftasý” etkinlikleri kapsamýnda, 7 Mayýs
2009 tarihinde tutuklu ve hükümlülere yönelik konferans dezenlendi.
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik
Amiri Cafer Gül ve Polis Memuru Fatih Sözgen tarafýndan verilen konferansa; Kurum Müdür Vekili Mustafa
Yeþiltaþ, Kurum personeli ile tutuklu
ve hükümlüler katýldý.
Konferansta; trafik kurallarý,
trafik kurallarýna uymanýn önemi, trafikte hýz ve zararlarý konularýnda bilgiler aktarýldýktan
sonra tutuklu ve hükümlülerin
sorularý cevaplandýrýldý.
Bergama M Tipi Çocuk
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da Trafik ve Ýlk Yardým
Haftasý münasebetiyle çocuk tutuklulara seminer verildi.
Seminere 105 çocuk tutuklunun yaný sýra Kurum Müdürü
Battal Doðan, Kurum Ýkinci Müdürleri Ahmet Akar, Cahit Açýkel ve Kazým
Bozgun, Kurum öðretmenleri ve personeli katýldý.
Bergama Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
Trafik Þube Amiri Komiser Coþkun
Akyol trafiðin tanýmý, trafikte bulunanlarýn üzerlerine düþen görev ve sorumluluklarý ile Emniyet Genel Müdürlüðü
ve Bergama Ýlçe Emniyet Müdürlüðünün konuya iliþkin çalýþmalarýný anlattý.
Komiser Akyol’un ardýndan konuþan Trafik Polisi Özay Çapa, kural ihlallerinin doðurduðu sonuçlar ve cezai uygulamalar ile ilgili bilgiler verirken, motorize trafik ekibinden Polis
Memuru Yüksel Yaðlý da motosiklet
kullanýrken özen gösterilmesi gereken kurallar ve baþta kask ve elbise olmak üzere alýnacak tedbirlerin kaza
anýnda yaralanmalarýn önüne geçmede gösterdiði faydalarYalvaç
dan söz etti.
Geliþmiþ toplumlarla ülkemizdeki uygulama ve kurallara uyma
farklýlýklarýnýn da irdelendiði etkinlik sonunda
çocuk tutuklular Nazif
Aldemir, Sacit Gökmen
ve Onur Sakarya da hazýrlanan trafik konulu
þiirleri okuyarak güne
renk kattýlar.
Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 25.05.2009 tarihinde Oltu Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncularý tarafýndan ''Ýnternet cafe, uþaklar
duymasýn, telefon sapýðý ve göz okuma ile ilgili'' tiyatro oyunlarý sahnelendi. Oyunlar arasýnda hükümlü ve tutuklular müzik eþliðinde türküler söyleyerek gönüllerince eðlendiler.
Tiyatro gösterisini, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ercan Karakuþ, Cumhuriyet Savcýsý Arif Gedikoðlu, Kurum
Müdürü Metin Sönmez, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Yüzbaþý Necati
Akbulut, Kurum ikinci müdürleri,
Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular ilgi ve beðeniyle izledi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ercan Karakuþ ve Kurum Müdürü Metin Sönmez Oltu Belediyesi Tiyatro Grubu
oyuncularýna sergiledikleri baþarýlý
oyunlarýndan dolayý teþekkür ettiler.
Eskiþehir H Tipi’nde
belge daðýtým töreni
Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Anadolu Üniversitesi iþ birliðiyle infaz ve koruma memurlarýna yönelik olarak düzenlenen
"Ýletiþim Becerileri - Öfke Kontrolü Stresle Baþa Çýkma" konularýný içeren Eðitim Seminerine katýlan 60
personele sertifikalarý düzenlenen
törenle verildi.
Törene Cumhuriyet Baþsavcýsý
Gökhan Karaburun, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Cumhuriyet Savcýsý Þenol Demir, Öðretim Görevlileri Doç. Dr. Esra Ceyhan, Bahriye Yemenici, Ý. Sevgi
Dönmezel ve Ayþe Kýzýltaþ, Kurum
Müdürü Veysel Yüksel, Eðitimden
Sorumlu Ýkinci Müdür M.Cavit Dedeþah, Kurum Ýkinci Müdürü Ali Ekber Göksu, Kurum Öðretmenleri
Mehmet Tekeli ve Özgür Karakuþ,
Psikologlar Ayþe Gencer ve Ebru
Topsakal, Sosyal Çalýþmacý Özge Kekilli ile kursiyer personel katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Gökhan
Karaburun, Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’ye
plâket, görevli uzmanlara da birer buket çiçek vererek, destek ve katkýlarý
için teþekkür etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, ceza infaz
personelinin oldukça stresli bir ortamda görev yaptýðýný, bu tür eðitimlerin onlarýn iþ verimliliðini artýracaðýna inandýðýný vurguladý.
GEÇMÝÞ OLSUN!
Trabzon E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, sorumlu
infaz ve koruma baþmemuru olarak görev
yapan Mehmet Arif Þimþek,
22.05.2009 tarihinde, evinin
önünde uðradýðý silâhlý saldýrýyla
aðýr yaralandý.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Týp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ýnfaz ve Koruma Baþmeru Þimþek’e þifalar dileriz.
Seslenis
Aydýn’da kreþ açýlýþý
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
annesinin yanýnda kalan çocuklar için kreþ açýldý.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla oluþturulan kreþin açýlýþý, geçtiðimiz ay Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun tarafýndan yapýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Beytorun, 0-6 yaþ grubu 8 çocuðun faydalandýðý kreþin çocuklarýn bedensel ve
zihinsel geliþimleri için önemli olduðunu söyledi.
Ceza infaz kurumlarýnda ‘veda’ töreni
Ermenek M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda görev yapmakta
iken emekliye ayrýlan Ýnfaz ve Koruma
Memurlarý Canan Bahçeli, Mehmet
Top ve Mustafa Dilekli ile Kurum Kalorifercisi
Mehmet
Dað
için
22.06.2009 tarihinde veda yemeði düzenlendi.
Yemeðe Cumhuriyet Baþsavcýsý
Mustafa Köylü, Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Mustafa Sarýgedik, Cumhuriyet
Savcýlarý Asým Ekren, Muhammet Varol, Ali Fuat Saruhan, Hâkimler Sezai
Gönültaþ ve Okan Odabaþý, Kurum
Müdürü Hasan Uçkaç, Kurum ikinci
müdürleri ve Kurum personeli katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa
Köylü, emekli olan personele teþekkür belgesi vererek, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Kurum
Müdürü Hasan Uçkaç da emekli olan
personele çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek, bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diledi.
Ayvalýk K2 Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
Plâket takdiminin ardýndan Müzik
Öðretmeni Murat Koruk seslendirdiði þarkýlarla geceye renk katarken,
duygulu anlar yaþandý.
Ayvalýk K2 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 08.05.2009 tarihinde, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Özcan Bozkurt’un emekli olmasý mü-
nasebetiyle veda yemeði gerçekleþtirildi.
Kurumda düzenlenen yemeðe
Cumhuriyet Baþsavcýsý N. Uður
Kamber, Cumhuriyet Savcýlarý Halit
Koçak, Murat Dizle ve Kamuran Kaya, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Seyithan Atasoy, diðer personel ve Adliye
personeli katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý N. Uður
Kamber, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Özcan Bozkurt’a hizmet süresini
baþarý ile tamamlamasýndan dolayý teþekkür ederek, bir plâket verdi.
Törende, emekli olan Bozkurt’a
Cumhuriyet Savcýsý Halit Koçak teþekkür belgesi, Cumhuriyet Savcýsý
Murat Dizle de hediye verdi.
Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma
baþmemuru olarak görev yapan Ahmet Týðýrek için 26.05.2009 tarihinde
veda yemeði düzenlendi.
Törene Cumhuriyet Baþsavcýsý
Nihat Erol, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Veysel Garani Ýsmailoðlu,
Kurum Müdürü Sedat Karaca ve Kurumda görev yapan personel katýldý.
Törende Cumhuriyet Baþsavcýsý
Nihat Erol emekli olan Ahmet Týðýrek’e hizmetinden dolayý teþekkür
belgesi ve plaket takdim ederek
emeklilik hayatýnda baþarýlar diledi.
Adana’da Ýhsan Eroðul anýsýna futbol turnuvasý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Geleneksel Ýhsan Eroðul Futbol
Turnuvasý adý verilen ve 11 Nisan 2009
tarihinde baþlayan turnuva, 1 Haziran
2009 tarihinde ilk üçe giren takýmlarýn
belirlendiði müsabakalar ve kupa töreni ile sona erdi..
Turnuvaya Mersin E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, Adana Adliyesi, Þanlýurfa
Barosu, Tarsus Adliyesi, Adana Barosu
Turkuaz Futbol Takýmý, Yeni Adana
Adliyesi, Tarsus C Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumu, Þanlýurfa Adliyesi, Osmaniye C Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, Osmaniye Adliyesi, Mersin Adliyesi, Adana
E Tipi Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Adana E ve F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarý,
Pozantý M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Adana Barosu, Kadirli
Adliyesi, Ýskenderun Adliyesi ve Hatay
Barosundan oluþan 21 takým katýldý.
Edirne’de kulüpler arasý
voleybol turnuvasý
Edirne Kapalý Ceza infaz Kurumu
Spor Kulübü Iþýk Spor, Edirne’de faaliyet gösteren spor kulüpleri arasýnda
düzenlenen Voleybol Turnuvasýna katýldý.
22 Mayýs - 05 Haziran 2009 tarihleri arasý Edirne Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 2008 2009 Sezonu Kulüpler arasý Voleybol
Büyük Erkekler Ligine katýlarak ilk kez
amatör düzeyde resmi maçlara çýktý.
Müsabakalar sonunda Gençlik ve
Spor Ýl Müdürlüðünden Baþarý Belgesi
alan Iþýk Spor Kulübü oyuncularý gelecek yýllarda daha baþarýlý ve iddialý olacaklarýný belirtti.
Maçlarýn Adana 5 Ocak ve Kürkçüler Belediyesi Statlarýnda oynandýðý
turnuva Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü, Türkiye Futbol Federasyonu Baþkanlýðý, Türkiye Futbol Federasyonu
Bölge Temsilciliði, Ýl Hakemler Kurulu Baþkanlýðý iþ birliðiyle düzenlendi.
Turnuvaya Cumhuriyet baþsavcýlýklarý, ceza infaz kurumu müdürlükleri, il
Saðlýk Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi, Adana Demirspor Kulübü,
Adana Spor Kulübü, ulusal ve yerel
basýn, kamu kurum ve kuruluþlarý ile
sivil toplum örgütleri destek verdi.
Sýnmaz Gýda A.Þ. ve ÖZ-SÜT’ün
sponsorluðundaki turnuvaya Türkiye
Futbol Federasyonu Baþkan Vekili
Lutfi Arýboðan da destekte bulundu.
1 Haziran 2009 tarihinde, 5 Ocak
Stadyumunda yapýlan maçlarla sona
eren turnuvada Mersin Adliyesi birinci, Yeni Adana Adliyesi ikinci, Adana E
ve F Tipi takýmý üçüncü oldu. Adana E
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri
hiç kart görmedikleri ve hakeme itirazlarý olmadýðýndan centilmen davranýþlarý nedeniyle komite tarafýndan en
centilmen takým seçildi. Adana E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerin-
den oluþan takýma kupa ve günün anýsýna tüm oyunculara isimleri yazýlý hediye verildi.
Final maçý ve kupa törenine Vali Ýlhan Atýþ, Vali Yardýmcýsý Reþat Özdemir, Jandarma Alay Komutaný Ýzzet
Cural, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Reþit Özcan, Bölge Ýdare Mahkemesi
Baþkaný A. Yaþar Yurdabak, Cumhuriyet Savcýsý ve Turnuva Tertip Komitesi
Baþkaný M. Hakan Uyar, F Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Yunus Þener,
E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Nedim Elbistan, Adana Baro Baþkaný
Aziz Erbek, Ýl Hakemler Kurulu Baþkaný Ýlyas Ayan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fazlý Bayram Hadi, hâkim ve
Cumhuriyet savcýlarý, çok sayýda ceza
infaz kurumu personeli katýldý.
Turnuvada ilk üçe giren takýmlara
kupa, takým yetkilerine Türkiye Futbol
Federasyonunun gönderdiði millî takým eþofmanlarý, gol kralýna krampon
ve millî takým eþofmaný, turnuvaya
destekte bulunan sponsorlara ve diðer
kiþilere yine Türkiye Futbol Federasyonunun gönderdiði hediyelerden verildi.
Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýlhan Koç’a ‘Fair Plây’ ödülü
Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýlhan
Koç, mesai saatleri dýþýnda Sivas'ta
çocuklarý spora yönlendirmek amacýyla yaptýðý çalýþmarý nedeniyle
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafýndan ‘Fair Play’ ödülüne layýk görüldü.
Oturduðu mahallede, ilköðretim
çaðýndaki çocuklara boþ zamanlarýnda atletizmi sevdirebilmek amacýyla
plastik su bidonlarý, su borularý ve ekmek kasalarý gibi malzemelerden hazýrladýðý parkurlarda anrtrenman yaptýran
Koç’a Türkiye Milli Olimpiyat Komite-
si Fair-Play Komitesince, 2008 yýlý Türkiye Fair-Play Ödülleri kapsamýnda Kariyer Dalý Kutlama Mektubu verildi.
Lisanslý atlet Ýlhan Koç, ödülünü aldýktan sonra mahalledeki antrenmanla-
ra kaldýðý yerden devam ederken,
idmanlarda çocuklarýn sýkýlmamasý için oyun içerikli çalýþmalara
da yer vererek, çocuklara neþeli
anlar yaþatýyor.
Boþ zamanlarýnda mahallesindeki çocuklara atletizmi sevdirmek için çaba gösterdiðini ifade eden Koç, yaklaþýk 2 yýldýr çocuklara antrenman yaptýrdýðýný,
bu çocuklardan 2'sinin Atletizmi
Geliþtirme Projesi kapsamýnda Tokat ve
Çorum'da düzenlenen yarýþmalarda baþarýlý olarak, Ankara’da final yarýþlarýna
katýldýklarýný söyledi.

Benzer belgeler

Ağustos-Sayı: 77 - Adalet Bakanlığı

Ağustos-Sayı: 77 - Adalet Bakanlığı Yaþar Boyraz, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Özgür Yorulmaz, Cumhuriyet Savcýsý Tuncay Yýlmaz, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Göksel Seri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Arslan, Ýlçe Halk Eðitim Merke...

Detaylı

Ağustos-Sayı: 101 - Adalet Bakanlığı

Ağustos-Sayı: 101 - Adalet Bakanlığı Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, serginin açýlýþ konuþmasýnda; ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekerek, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz K...

Detaylı

Haziran-Sayı: 87 - Adalet Bakanlığı

Haziran-Sayı: 87 - Adalet Bakanlığı kontrolü, iletiþim ve halkla iliþkiler, ekip çalýþmasý ve zaman yönetimi konularýnda eðitim verildi. 2’de

Detaylı