gozcu-kameralı aydınlatma sistemi.cdr

Transkript

gozcu-kameralı aydınlatma sistemi.cdr
Kameralý Aydýnlatma Sistemi
AEC-939AD
Paket Ýçeriði
Kameralý Aydýnlatma Sistemi
Kullanma kýlavuzu
1 Adet alyan anahtar
1 Adet 300w halojen lamba
Aksesuar poþeti; 2 dubel 2 vida
1 Gb SD hafýza kartý
Us e r M an ual
Sma rt gua r d M otion Li ght
wit h Vide o Ca mera
Gözcü
Vidalar
Halojen Lamba
Dubeller
Kullanma Kýlavuzu
SD Hafýza Kartý
www.yale.com.tr
Alyan Anahtar
Kameralý Aynýnlatma Sistemi’ne Genel Bakýþ
Projektör
Projektör kapaðý
Halojen lamba
45
Suya dayanýklý gövde
45
50
Kamera lensi
Hareket sensör lensi
45
45
35
Þekil. 1
Þekil. 2
1. Adým: Montaj
1. Halojen lambanýn kurulum/deðiþtirilmesi
Cihazýn kapalý ve elektrik baðlantýsýnýn kesik
olduðundan emin olun.
Yýldýz tornavida yardýmý ile projektör kapak vidalarýný
açýp projektör kapaðýný çýkartýnýz.
Lambayý deðiþtirmek istiyorsanýz eskisini çýkartýnýz.
Max.300 watlýk yeni bir halojen lamba takýnýz.
Projektör kapaðýný dikkatli bir þekilde yerine yerleþtirip
vidalarýný sýkýnýz.
Dikkat: Asla ampule çýplak elle dokunmayýnýz.
Her zaman temiz bez, eldiven vb. ile dokununuz.
*Dikkat: Asla ampule çýplak elle dokunmayýnýz
Her zaman temiz bez, eldiven vb. ile dokununuz.
Fig. 3
2.Adým: SD Hafýza Kartý Takma/Çýkartma
Suya dayanýklý kapaðý uygun alyan anahtar yardýmý ile açýnýz. SD hafýza kartýný uygun pozisyonda
yerine oturana kadar yuvaya ittiriniz.
SD hafýza kartýný çýkartmanýz gerekiyor ise OFF düðmesine basarak 30 saniye içerisinde kartý çýkartýnýz.
Uyarý ledi yeþil renkte iken SD hafýza kartýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Bu iþlem; veri kayýplarýna neden
olabilir.
2
SD hafýza kartýný çýkartmak için hafifçe iterek kilitten kurtardýktan sonra çekerek çýkartýnýz.
Þekil. 4
3.Adým: Kameralý Aydýnlatma Sistemi
ÖNEMLÝ
KURULUM KONUSUNDA ÞÜPHE YAÞAMANIZ DURUMUNDA MUTLAKA PROFESYONEL BÝR YARDIM ALINIZ.
- Bu ürün topraklanarak kullanýlmalýdýr.
- Cihazý asla yanýcý yüzeylere monte etmeyiniz.
- Hareket sensörü aþaðýdaki durumlarda doðru çalýþmaz.
1 Merkezi iklimlendirme cihazý yanýnda
2 Klima tesisi yanýnda
3 Sürekli hareketli cisimlere bakacak þekilde
4 Su yansýmalarýnýn olduðu bölgelerde
5 Baþka ýþýk kaynaklarýnýn lens üzerine yansýmasý durumunda
HERHANGÝ BÝR KURULUM VEYA BAKIM YAPMADAN EVVEL ELEKTRÝK KAYNAÐININ VEYA AKIM KORUMA
SÝGORTALARININ KAPALI OLDUÐUNDAN EMÝN OLUNUZ.
Baðlantý iþleminden önce lütfen þehir þebeke voltajýnýn cihaz ile uyumlu olduðu konusunda emin olun. Emin
deðil iseniz ürün satýcýnýz ile görüþün.
Not: En iyi performans için Kameralý Aydýnlatma Sistemi’ni yerden 2.m yüksekliðe yerleþtirmeniz
önerilir. 1.2 metre altýna monte etmeyiniz. En uygun montaj için aþaðýdaki resmi inceleyiniz.
Algýlama Aralýðý: 10M x 160° (Þekil. 5)
Fig. 5
3
Vida E
Vida A
Þekil. 7
Çihaz açýldýktan sonra 1 dakikalýk ýsýnma süresi tanýyýn.
* Cihazý açtýktan sonra reset düðmesine basýn
Plastik lens koruyucu bandýný þekildeki gibi çýkartýn (bakýnýz þekil. 8)
Þekil. 8
4.Adým: Zaman ve Hassasiyet Ayarlarý (Þekil 9~11)
Zaman Ayarý:
Zaman ayar potansiyometresini “+” “-” yönüne
çevirerek zaman ayarýný minimum 30 sn. maximum
7dk. kadar ayarlayabilirsiniz.
Hassasiyet Ayarý:
Hassasiyet ayar potansiyometresini “+” “-” yönüne
Vida A
çevirerek Hassasiyet ayarýný yaklaþýk 2m ile 10m
arasýnda deðiþecek þekilde ayarlayabilirsiniz.
Çalýþma Modunun Seçilmesi:
Zaman
Hassasiyet
Þekil. 9
Mod 1: Tüm gün ýþýk + kamera kayýt modu
- Gündüz ve gece hareket algýladýðýnda ýþýk yanarak belirlediðiniz süre kadar yanýk kalýp kayýt yapacaktýr
Mod 2: Karanlýk ortamda ýþýk (gece) + kamera kayýt modu
- Gündüz: ýþýk kapalý kamera açýktýr. Hareket algýladýðýnda belirlediðiniz süre kadar kayýt yapacaktýr.
- Gece: Iþýk ve kamera açýktýr. Hareket algýladýðýnda ýþýk yanarak belirlediðiniz süre kadar yanýk
kalýp kayýt yapacaktýr.
4
Kameralý Aydýnlatma Sistemi’nin Kurulumu (Þekil 6 ve 7)
1. Þekilde görüldüðü gibi uygun delikleri açarak vida dubellerini yerlerine yerleþtirin. Elektrikli bir
tornavida ile montaj çerçevesini vidalar yardýmý ile yüzeye sabitleyin.
2. Aþýnmayý önlemek amacý ile elektrik kablosunu alt kýsýmdaki kablo deliðinden geçirerek montaj
çerçevesine getiriniz.
3. Tüm kablolarýn düzgün þekilde takýldýðýndan ve vidalarýn iyice sýkýldýðýndan emin olun.
GÝRÝÞ GÜCÜ
MONTAJ ÇERÇEVESÝ
Toprak (Yeþil Sarý)
Toprak (Yeþil Sarý)
Nötr (Mavi yada Siyah)
Nötr (Mavi yada Siyah)
Faz (Kahverengi yada Kýrmýzý)
Faz (Kahverengi yada Kýrmýzý)
4. Faz, Nötr ve toprak uçlarýnýn doðru yerlere takýldýðýndan emin olun aksi takdirde cihaz çalýþmaz
duruma gelebilir.
5. Cihazý montaj çerçevesine dikkatlice yerleþtirip A vidasýný yuvasýna yerleþtrip iyice sýkýn.
Yeþil / Sarý
Mavi
Kahverengi
AC Güç Kablosu
Vida A
Þekil. 6
5
LED Gösterge:Cihazýn durumunu bildiren uyarý ýþýðýdýr.
1) Kýrmýzý: SD kart takýlý deðil veya sistem arýzada.
2) Yeþil: Sistem kayýtta
3) LED Kapalý: Cihaz bekleme modunda (SD Kart Takýlý) off/record düðmesine basýldýðýnda
* Off/record düðmesine bastýðýnýzda SD kartý 30 sn. içinde çýkartmanýz gerekir. (SD kartý çýkarttýktan
sonra LED kýrmýzý olacaktýr.)
Reset düðmesi: Tüm ayarlarý fabrika çýkýþ ayarýna getirir.
1) Reset düðmesine birkez basarak sistemi açabilirsiniz.
2) Sistem arýzaya geçtiðinde bu düðmeyi kullanarak resetleme iþlemini yapabilirsiniz.
Off/Rec: Lütfen bu düðmeye SD kartý çýkartmak için basýnýz. Bilgi kayýplarýna neden olmamak için
düðmeye bastýktan sonra 30 sn. içerisinde SD kartý çýkartýnýz.
Mod Deðiþim Düðmesi
Reset
OFF/REC
Zaman/Tarih Ayar
Þekil. 10
Þekil. 11
5. Adým: Saat ve Tarih Ayarlanmasý
Bu özellik sayesinde çekilen kayýtlarýn hangi tarih ve hangi saat diliminde olduðunu anlayabilirsiniz.
TIME/DATE SET düðmesine 3 saniye basýlý tutun LCD panel 3 kere Flash (yanýp sönmek) yapýp
ayarlama moduna girer.
Þekil. 12
6
1. "Yýl” Ayarý: Ekranda "Y" ve "08" karakterleri gözükür; düðmeye basarak yýl ayarýný “8-99” arasýnda
belirleyin. Düðmeye 3 sn. boyunca bastýðýnýzda hemen diðer adýma geçersiniz. Düðmeye basmadan
beklerseniz sistem otomatik olarak diðer adýma geçecektir.
2. Ayný Prosedürü izleyerek AY/GÜN/SAAT/DAKÝKA ayarlarýný yapýnýz.
3. "VIDEO/FOTOÐRAF "Ayarý: Bu moda girdiðinizde ekranda yandaki
iki ikon ve “V” karakteri görünür. Video kaydýný seçmek için “V” Fotoðraf kaydýný seçmek için “P” yi seçiniz.
Ayarý kayýt etmek için 3sn. boyunca düðmeye basmayýn, ekranda “OK” görülür.
* “P” fotoðraf seçeneðini seçerseniz bu modda cihaz saniyede 3 fotoðraf çeker.
Baþlama
Yýl
Ayarý
Ay
Ayarý
Tarih
Ayarý
Saat
Ayarý
Video /
Fotograf
Ayarý
Dakika
Ayarý
Bitiþ
6. Adým: Video Kayýtlarýný Ýzleme
1. Video kayýtlarýný bilgisayardaki kart okuyucu yardýmý ile izleyebilirsiniz. (Þekil 13)
Kameralý Aydýnlatma Sistemi’nin suya dayanýklý kapaðýný uygun anahtar yardýmý ile açýn.
Off/Rec düðmesine basýn. SD kartý yuvasýndan çýkartýn.
SD Kartý bilgisayarýnýzýn kart okuyucusuna takýn. Bilgisayarýnýzdaki uygun video oynatýcý programý
yardýmý ile kayýtlarý izleyebilirsiniz.
Þekil. 13
7
Teknik Özellikler:
o
Pýr (Hareket Sensörü) algýlama açýsý 160 ve algýlama mesafesi 10m dir.
Kayýtlar 10fps 640x480pixel çözünürlükte ve 20 saniyedir
Sd hafýza kartý için dahili SD kart hafýza slotu mevcuttur.
Maksimum 2gb a kadar SD hafýza kartý desteklemektedir.
SD hafýza kartý dosya sistemi: FAT
Otomatik parlaklýk, beyaz dengesi ve keskinlik ayarý.
Otomatik kayýda entegre edilmiþ saat ve tarih bilgisi.
o
Efektif görüþ açýsý 60
Efektif görüþ mesafesi: 8m.
Dosya formatý : JPGve AVI
Çalýþma gerilimi AC100-240V
Halojen ampul: 300 wat
Otomatik ýþýk sensörü
Hassasiyet kontrolü
Genel Bilgiler ve Güvenlik
Özel Bakým Talimatlarý:
Kameralý aydýnlatma Sistemi yoðun hava þartlarýna dayanýklý þekilde imal edilmiþtir. fakat cihazý
direkt olarak su veya sývý içerisine sokmayýnýz.
Bu ürün aydýnlatma ve video kayýt aracý ile üretilmiþtir, üretici mülke zarar, yaralanma veya ölüm vb.
olaylar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Kamera lensini temizlemek için yumuþak ve temiz bir bez kullanýn, lense direkt temastan kaçýnýn.
Kameralý aydýnlatma Sistemi’ni hafif nemli ve deterjanlý bez ile temizleyebilirsiniz. Kullanýlmadýðý
zamanlarda uygun bir materyalden yapýlmýþ koruma malzemesi ile dýþ etkenlerden koruyacak þekilde
muhafaza edebilirsiniz.
Kameralý aydýnlatma Sistemi’nin yetkili olmayan kiþilerce açýlmasýna izin vermeyiniz. Böyle bir
durumda cihaz, garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr.
Kameralý aydýnlatma Sistemi hassas bir elektirikli cihazdýr. Cihazý asla kendi imkanlarýnýzla tamir
etmeye çalýþmayýnýz, bu durum cihazý garanti dýsýnda býrakacaðý gibi, elektrik çarpýlmalarý yada benzeri
durumlara neden olabilir.
Yüksek sýcaklýktan dolayý yanma kazalarýna karþý projektöre cihaz çalýþýrken dokunmayýnýz.
DÝKKAT!!!