Saman-i Viran-i Evvel Camii

Transkript

Saman-i Viran-i Evvel Camii
264
Âbideler Þehri Ýstanbul
Saman-i Viran-i Evvel Camii
(Çukur Çeþme Camii)
Saman-ý
Viran-i Evvel
camiinin
minaresi
deðiþik bir
biçimde inþâ
edilmiþtir.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Süleymaniye Camii’nin doðusunda
arka cephesinde yer alan ve Çukur
Çeþme Mescidi olarak da tanýnan tarihi
Saman-ý Virani Evvel camii, Saman
Emini (Saman-ý Virani) Hoca Sinan
tarafýndan 15. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
yaptýrýlmýþtýr.
Ancak camiin inþa tarihi net olarak
bilinmemektedir.
Bânîsi olan Hoca Sinan Efendi’nin
kabri, bu camiin son cemaat yerinde
bulunmaktadýr.
Tarihi kaynaklar incelendiðinde
ayrýca “Çukur Çeþme Mescidi” olarak
da isimlendirilen cami, banisinin Saman
Virani Hoca Sinan olarak anýlmasýyla
birlikte Saman-ý Virani Camii olarak,
daha yaygýn bir isim olarak kabul
görmüþtür.
Zaten camiin bulunduðu mahalle
de Saman Veren Mahallesi olarak
anýlmaktaydý.
Vakýf kayýtlarýna göre, bu mescide
Yavaþça Þahin Camii ile birlikte 15300
akçelik bir gelir býrakýlmýþtýr. Bu meblaðýn 2000 akçesi nakit, geri kalaný
ise vakfedilen gayrimenkullerden elde
edilmektedir.
Gelirden iki mescidin imamlarýna
günde 6, müezzinlerine 4, on cüzhana
10, yað ve hasýra 15, mütevvelliye
3 akçe ayrýlmýþtýr. Bu durumda masraflardan sonra her yýl 6900 akçe
artmaktaydý.
Hadikatü’l Cevâmî’de cami ile
ilgili aþaðýdaki bilgiler yeralmaktadýr:
Âbideler Þehri Ýstanbul
5 Samanviren mescidi der kurb-i
uzunçarþu.
Bânîsi sabýkan Çukurçeþme zeylinde
yazýlmýþdýr minberini Sadr-ý a’zâm-ý esbâk
265
Maktul Mustafâ Paþa vaz’eylemiþdir ki
Midilli’de medfûndur fî 1178 (11641765) mahallesi vardýr.
Saman-ý
Viran-i Evvel
Camiinin dýþ
görünümü.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Camiin diðer
bir görünümü
ve dýþ kapýsý.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
266
Camiin
bânîsi olan
Hoca Sinan
Efendi’nin
kabri camiin
son cemaat
yerindedir.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Saman-ý
Viran-i Evvel
camiinin
cümle kapýsý
ve mihrabý.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz
Âbideler Þehri Ýstanbul
Camiin Yapýsý
Cami, iki sýra tuðla ile bir sýra
düzgün ve ince moloz taþýndan
yapýlmýþtýr. Minberini farklý bir hayýrsever olan Köse Bahir Paþa koydurmuþtur.
Çevresindeki arazi çok dik olduðundan,
Âbideler Þehri Ýstanbul
haremin altýnda bir bodrum oluþturulmuþtur.
267
Klasik Osmanlý cami modeline
göre çatýsý, minberi ve son cemaat
Camiin iç
görünümü.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Camiin
minberi ve
kürsüsü.
Fotograflar:
H.Veysel
Güleryüz
268
Saman-ý
Viran-i Evvel
Camiinin
planý.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Saman-ý
Viran-i Evvel
camiine yakýn
olarak inþa
edilen banisi
Hoca Sinan
Efendi olan
Saman-ý
Viran-i Sani
Camii.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Âbideler Þehri Ýstanbul
yeri ahþap olan camiin tek þerefeli ve
gösteriþli bir minaresi vardýr.
Zarif ve gösteriþli minaresinden
baþlayan bir ihata duvarý bir harem
avlu oluþturmakta, meyilden sonra cami
seviye-sine merdivenle çýkýlmaktadýr.
Minaresi, tek þerefeli, kaidesi yontulmuþ
küçük taþlardan ve gövdesi tuðladandýr
Mescid, yapýmýndan sonra geçen
zaman içerisinde çeþitli nedenlerle
tahrib olmuþ, sývalarý dökülmüþ, çatýsý
çökmüþ ve minaresinin saçak seviyesinden sonrasý yýkýlmýþ olarak kalmýþtýr.
1950 yýlýna kadar içinde çuval
tamir edilen bir yer olarak kullanýlmýş.
Daha sonra 1973 yýlýnda onarýlarak
yeniden ibadete açýlmýþtýr. Mahallesi
önceleri cami adýyla anýlmaktayken
daha sonra Süleymaniye mahallesine
katýlmýþtýr.
Saman-ý Viran-i Sânî Camii
Cami, Fatih döneminde, Saman
Veren-i Evvel Mescidi’nin banisi Saman
Viranî Hoca Sinan tarafýndan yapýlmýþ;
19 Haziran 1887’de yenilenmiþtir.
Cümle kapýsýnda yenilenme kitabesi
bulunmaktadýr.
Mescide dükkânlar arasýndaki aralýktan girilmektedir.
Giriþinden baþka her tarafý binalar-
Âbideler Þehri Ýstanbul
269
Saman-ý
Viran-i
Sani Camii
Mercan’da
(Bayezit)
binalar
arasýna
sýkýþmýþ
vaziyettedir.
Yanda
camiin eski
bir fotografý
görülmektedir.
Kaynak:
Eminönü
Camileri Kitabý
Saman-ý Virani
Sani Camiinin
iç görünümü.
la çevrilmiþtir. İç alaný 90 metrekare
olup duvar kalýnlýðý 60 cm. kadardýr.
Kargir yapýlýdýr ve çatýsý ahþaptýr.
Sað köþede tuðladan yapýlmýþ, tek
þerefeli ve 32 basamaklý bir minaresi
vardýr.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
270
Âbideler Þehri Ýstanbul
Saman-ý
Viran-i
Sani Camii
kapýsýnýn
üzerindeki
kitabe.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
Camiin
mihrob,
minber ve
kürsüsü.
Fotograf:
H.Veysel
Güleryüz
21 pencereden ýþýk almakta, son
cemaat yeri ile balkonu; ahþaptan
kürsüsü ve minberi bulunmaktadýr. Ýç
kýsmý plastik badanalýdýr.
Mahallesi Mercan Aða sýnýrlarý
içerisine alýnmýþtýr. Bu mahalle önceleri
“Saman-ý Viran-ý Sani” adýyla anýlmaktaydý. Camiin bânîsi olan Hoca Sinan
Efendi’nin kabri Saman-ý Viran-ý Evvel
camiinin son cemaat yerindedir.