türkiye`de çorap ticaretinin güncel durumu dünya ticaretinde

Transkript

türkiye`de çorap ticaretinin güncel durumu dünya ticaretinde
T Ü R K İ Y E ’D E Ç O R A P T İ C A R E T İ N İ N
GÜNCEL DURUMU
VE
D Ü N Y A T İC A R E T İN D E Y E R İ
2014
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ
EKİM 2014
TÜRKİYE’DE ÇORAP TİCARETİNİN
GÜNCEL DURUMU
VE
DÜNYA TİCARETİNDE YERİ
2014
I. Giriş ......................................................................................................................... 1
II.Dünya Çorap Ticareti ............................................................................................... 2
İhracat ..................................................................................................................... 2
İthalat ...................................................................................................................... 3
III.En Fazla Çorap İthal Eden Ülkelerde Durum .......................................................... 5
ABD’nin Çorap İthalatı............................................................................................. 5
Japonya’nın Çorap İthalatı ...................................................................................... 7
Almanya’nın Çorap İthalatı ...................................................................................... 9
İngiltere’nin Çorap İthalatı ..................................................................................... 11
Fransa’nın Çorap İthalatı....................................................................................... 13
IV. Türkiye’nin Çorap Dış Ticareti ............................................................................. 15
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı ...................................... 17
Ürün Bazında Çorap İhracatı ................................................................................ 18
Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar ...................................................................... 21
Türkiye’nin Çorap İthalatı ...................................................................................... 25
Çorap İthalatının Örme Konfeksiyon İthalatındaki Payı ......................................... 27
Ürün Bazında Çorap İthalatı.................................................................................. 28
Çorap İthalatında Başlıca Tedarikçiler .................................................................. 31
V. Değerlendirme ...................................................................................................... 35
ii
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
TÜRKİYE’DE ÇORAP TİCARETİNİN
GÜNCEL DURUMU
VE
DÜNYA TİCARETİNDE YERİ
2014
I. Giriş
Çoraplar, tarihi taş devrine kadar uzanan, dünyanın en eski giyim
eşyalarındandır. Yıllarca elde örülen çoraplar, yüzyıllar içinde makina kullanılarak
üretilmeye başlamış, üretim artınca kullanım da yaygınlaşmış ve sanayi devrimi ile
gelişen teknoloji, seri üretimin yolunu açmıştır. Bu süreçte naylon ve benzeri sentetik
liflerin bulunması ile pamuk, yün gibi doğal liflerin yanısıra sentetik lifler de çorap
üretiminde kullanılmaya başlamıştır.
Özellikle 1940 yılından sonra gerek hammadde gerekse teknoloji anlamında
tekstil ve konfeksiyon sanayiindeki gelişmeler paralelinde çorap sektöründe de
pekçok yenilik ve gelişme olmuş, üretim yelpazesi genişlemiş ve çoraplar
çeşitlenmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda artık nitelikli ve modern çoraplar
tasarlanmakta ve üretilmektedir.
Bugün çoraplar her kesimden insan için vazgeçilmez giysilerdir ve sağlıkestetik gibi kaygılar ile çoraplara ilave nitelikler kazandırılması, kullanımı her geçen
gün arttırmaktadır.
Yumuşak sarış rahatlığı, daha iyi esneme ve geri toplama performansı,
geliştirilmiş nefes alabilme özellikleri, gümüş iyonları katkısı ile istenmeyen kokuların
önlenmesi ve antibakteriyel özellikler, geliştirilmiş nem kontrolü ile serinletici etki,
basınç ayarlanarak vücuttaki kan dolaşımının hızlandırılması, sık yıkanmaya karşı
daha az solma, aromaterapi, günümüz çoraplarına ileri teknolojiler ile kazandırılan
özelliklerdendir.
Bu çalışma, dünyanın en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapan altıncı
ülkesi olan Türkiye’de, çorap sanayiinin oldukça önemli bir alt sektör olduğu ve
ihracat potansiyeli dikkate alınarak çorap ticaretinin güncel durumunu ve dünya
ticaretindeki yerini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.
Bu raporda, sektörel dış ticareti en güncel ve güvenilir istatistiklerle ortaya
koymak açısından, önce dünya çorap ihracatı ve ithalatı ITC/Trademap kaynaklı
uluslararası istatistiklerden 2012 ve 2013 yıllık olarak ülkeler bazında ortaya konmuş,
dünyanın en fazla çorap ithalatı yapan beş ülkesinde Türkiye’nin konumu ve pazar
payı irdelenmiştir. Hemen akabinde Türkiye’nin 2012 - 2013 yıllarında ve 2014 OcakTemmuz döneminde yaptığı çorap ihracatı ve ithalatı, ürünler ve ülkeler bazında
verilmiştir.
1
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
II.Dünya Çorap Ticareti
İhracat
ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre, 2013 yılında dünya
çorap ihracatı 2012 yılına kıyasla %8 oranında artarak 12,9 milyar dolardan 13,9
milyar dolara yükselmiştir. 159 ülke çorap ihracatı yapmıştır.
En fazla çorap ihracatı yapan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Türkiye,
Almanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. Belçika, Pakistan, ABD, Sırbistan, El
Salvador, Portekiz ve Kore önde gelen ihracatçılardandır.
2013 yılında en fazla çorap ihracatı yapan ülkelere ilişkin ihracat verileri ile
yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir.
DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ EDEN ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
2012 / 2013
DEĞİŞİM
Birim: 1.000 $
ÜLKELER
2012
DEĞER
2013
DEĞER
Çin Halk Cumhuriyeti
5.578.664
6.142.875
İtalya
1.128.719
993.028
Türkiye
%
PAY
%
10
44
1.155.655
2
8
1.152.545
16
8
Almanya
568.164
602.440
6
4
Hollanda
298.941
325.973
9
2
Belçika
248.556
316.763
27
2
Pakistan
259.925
304.153
17
2
ABD
326.635
303.470
Sırbistan
227.890
274.074
El Salvador
234.233
228.374
Portekiz
195.168
Kore
174.938
Polonya
150.045
İngiltere
121.577
-
7
2
20
2
3
2
198.306
2
1
179.632
3
1
159.142
6
1
143.821
18
1
-
Fransa
123.600
142.937
Meksika
155.757
138.048
-
Hırvatistan
140.324
136.610
-
Avusturya
120.038
121.087
1
1
3
1
1
1
Endonezya
120.733
120.426
0,3
1
Belarus
110.262
118.524
7
1
İlk 20 Ülke Toplamı
11.277.197
12.264.855
9
88
Dünya Çorap İhracatı
12.853.454
13.876.428
8
100
88
88
20 Ülkenin Payı %
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
2
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
-
16
11
DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ EDEN ÜLKELER
2013 YILLIK
Diğer Ülkeler
19%
Kore
1%
Portekiz
1%
El Salvador
2%
Çin Halk
Cumhuriyeti
44%
Sırbistan
2%
ABD
2%
Pakistan
2%
Belçika
2%
Hollanda
2%
Almanya
4%
Türkiye
8%
İtalya
8%
Çin Halk Cumhuriyeti 6,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile dünya pazarının
%44’ünü elinde tutmaktadır. İtalya 1,2 milyar dolar ile pazarın %8’ini elinde tutarken,
Türkiye’nin 1,2 milyar dolar ile pazar payı %8’dir. Dördüncü büyük çorap ihracatçısı
Almanya 602,4 milyon dolar ile dünya çorap ihracatından %4 pay alırken, Hollanda
326 milyon dolarlık ihracat ile dünya pazarından %2 pay almaktadır.
2013 yılında en fazla ihracat yapan ilk yirmi ülke, 13,9 milyar dolarlık ihracatın
%88’ini gerçekleştirmiştir. Bu yirmi ülkeden onbeşinin ihracatı %1 ile %27 arasında
değişen oranlarda artarken, beş ülkenin ihracatı %0,3 ile %11 arasında değişen
oranlarda artmıştır. Çorap ihracatını en yüksek oranlı arttıran ülke Belçika olurken,
ihracat 248,6 milyon dolardan %27 artış ile 316,8 milyon dolara çıkmıştır. Sırbistan
%20, İngiltere %8 ve Pakistan %17 oranında artışlarla dikkat çeken diğer ülkelerdir.
En fazla ihracat yapan ilk yirmi ülke içerisinde 2013 yılında ihracatı azalan
ülkeler arasında %11’lik düşüşle Meksika, %7’lik düşüşle ABD, %3’lük düşüşlerle El
Salvador ve Hırvatistan yeralmaktadır. Yüksek oranlı ihracat düşüşlerinin görüldüğü
ülkeler içinde Latin Amerika ülkeleri ve ABD’nin yeralması dikkat çekicidir.
İthalat
2013 yılında 213 ülke toplam 12,8 milyar dolar değerinde çorap ithalatı
gerçekleştirmiştir. İthalat, 2012 yılına kıyasla %13 oranında artmıştır. En fazla ithalat
yapan ilk yirmi ülke toplam ithalatın %80’ini gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
En fazla çorap ithalatı yapan ülke olarak ABD yerini korumaktadır. ABD dünya
ithalatının %18’ini gerçekleştirmektedir ve 2013 yılında ülkenin çorap ithalatı %7
oranında artışla 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa,
Rusya Federasyonu ve İtalya diğer önemli çorap ithalatçısı ülkelerdir. Bu noktada,
3
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
2010 yılında - iki yıl önce - üçüncü ithalatçı olan Japonya’nın 2012 yılı itibarıyla
Almanya’yı geçerek ikinci sıraya yükseldiğini, benzer şekilde Rusya Federasyonu’nun
yedinci büyük ithalatçı konumundan İtalya’yı geçerek altıncılığa yükseldiğini ve 2013
yılında bu konumlarını koruduklarını hatırlamakta fayda görülmektedir.
Dünyanın en fazla çorap ithal eden ülkelerine ilişkin veriler, yıllık değişimler ve
dünya ithalatında paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İTHAL EDEN ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
Birim: 1.000 $
ÜLKELER
2012
DEĞER
2013
DEĞER
2012 / 2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
ABD
2.114.699
2.254.028
7
18
Japonya
1.181.836
1.235.540
5
10
Almanya
1.031.592
1.126.667
9
9
790.104
836.718
6
7
İngiltere
Fransa
610.042
679.470
11
5
Rusya Federasyonu
600.636
608.807
1
5
İtalya
466.697
463.817
1
4
Hollanda
328.159
398.534
21
3
Vietnam
2.465
392.638
15.829
3
-
Belçika
253.827
305.223
20
2
Kanada
264.647
285.980
8
2
İspanya
271.992
284.748
5
2
Kırgızistan
22.750
229.861
910
2
Avusturya
212.806
227.671
7
2
Avustralya
146.781
164.677
12
1
Birleşik Arap Emirlikleri
170.366
161.414
5
1
İsveç
147.006
153.663
5
1
İsviçre
152.342
152.772
0
1
Şili
133.367
148.245
11
1
45.275
115.289
155
1
İlk 20 Ülke Toplamı
8.947.389
10.225.762
14
80
Dünya Çorap İthalatı
11.337.010
12.823.338
13
100
79
80
Kazakistan
20 Ülkenin Payı %
-
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
Dünyanın en fazla çorap ithal eden ikinci ülkesi Japonya’nın çorap ithalatı
2013 yılında 2012 yılına göre %5 artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir.Pazar payı
%10 olarak hesaplanmaktadır. Üçüncü büyük çorap ithalatçısı Almanya 2013 yılında
%9 artışla 1,1 milyar dolar değerinde çorap ithal etmiş ve dünya ithalatından %9 pay
almıştır. Dünyanın dördüncü büyük çorap ithalatçısı İngiltere’dir. İngiltere’ye 2013
yılında %6 artışla 836,7 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Beşinci sırada Fransa %11
artışla 679,5 milyon dolar değerinde çorap ithalatı ile dünya ithalatının %5’ini
gerçekleştirmiştir.
4
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
İlk yirmi ithalatçı ülke içerisinde Vietnam %15829 gibi yüksek oranlı ithalat
artışı ve 2,5 milyon dolardan 392,6 milyon dolara fırlayan ithalat değeri ile dikkat
çekmektedir. %910 ithalat artışı ve 229,9 milyon dolar değer ile Kırgızistan, %155
ithalat artışı ve 115,3 milyon dolar değer ile Kazakistan, çorap ithalatının arttığı diğer
ülkelerdir.
İlk yirmi ülke içerisinde onsekiz ülkenin ithalatı %1 ile %15829 arasında
değişen oranlarda artarken, iki ülkenin ithalatı %1 ile %5 arasında değişen oranlarda
azalmıştır.
DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İTHAL EDEN ÜLKELER
2013 YILLIK
ABD
18%
Diğer Ülkeler
31%
Japonya
10%
İspanya
2%
Almanya
9%
Kanada
2%
Belçika
2%
Vietnam
3%
Hollanda
3%
İtalya
4%
Fransa
Rusya Fed. 5%
İngiltere
7%
5%
III.En Fazla Çorap İthal Eden Ülkelerde Durum
ABD’nin Çorap İthalatı
ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre dünyanın en büyük
çorap ithalatçısı, bir başka ifade ile dünyanın en büyük çorap pazarı 314 milyon
nüfusu ve 9,8 milyon km² yüzölçümü ile ABD’dir. 2013 yılında ABD’nin çorap ithalatı
%7 oranında artışla 2,1 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükselmiştir.
ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden
yapılan çorap ithalatı, ABD’nin 2,3 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %54’üne
karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 1,2 milyar dolarlık çorap ithal edilmiş ve
ithalat 2012 yılına kıyasla %15 oranında artmıştır.
Orta Amerika ülkesi El Salvador, ABD’nin ikinci büyük çorap tedarikçisi olarak
görünmektedir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %3 düşüşle 243,2 milyon dolara
gerilemiştir. El Salvador, ABD çorap ithalatının %11’ini sağlamaktadır.
5
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Honduras, ABD’nin üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında
Honduras’tan çorap ithalatı %12 düşüşle 161,1 milyon dolara gerilemiştir.
Honduras’tan yapılan çorap ithalatı ABD toplam çorap ithalatının %7’sine karşılık
gelmektedir.
Pakistan, Meksika, Kore, Tayvan ve İtalya, ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği
ülkeler arasındadır. Bu ülkeler içerisinden Kore’den ithalat %9 ve İtalya’dan ithalat
%8 oranında artarken, Meksika, Pakistan ve Tayvan’dan ithalat sırasıyla %15, %0,2
ve %8 oranında azalmıştır.
Türkiye , ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ilk on beş ülke içerisinde
dokuzuncu sıradadır. 2013 yılında ABD’nin Türkiye’den çorap ithlatı %6 oranında
azalmıştır. Türkiye’nin ABD’nin çorap ithalatında payı sadece %1 düzeyindedir. ABD
nüfusunun kalabalıklığı dikkate alındığında coğrafi uzaklığa rağmen ABD daha çok
pay alınması gereken, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir pazar niteliğindedir.
ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim
oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir.
ABD'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
2012 / 2013
DEĞİŞİM
Birim: 1.000 $
ÜLKELER
Çin Halk Cumhuriyeti
2012
DEĞER
2013
DEĞER
1.051.693
%
1.211.081
PAY
%
15
54
El Salvador
251.630
243.202
-
3
11
Honduras
182.599
161.061
-
12
7
Pakistan
128.739
128.534
-
0,2
6
Meksika
134.031
114.265
-
15
5
93.400
101.744
9
5
Kore
Tayvan
71.149
65.520
İtalya
29.644
31.874
Türkiye
21.821
20.431
9.943
17.072
Bulgaristan
Kostarika
-
8
3
8
1
6
1
72
1
109
1
5
1
8.097
16.903
Kanada
16.085
15.300
Hindistan
10.782
14.981
39
0,7
Tayland
9.161
11.431
25
0,5
Vietnam
7.667
11.195
46
0,5
İlk 15 Ülke Toplamı
2.026.441
2.164.594
7
96
ABD'nin Toplam Çorap İthalatı
2.114.699
2.254.028
7
100
96
96
İlk 15 Ülkenin Payı %
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
6
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
-
ABD'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2013 YILLIK
Türkiye
1%
Diğer Ülkeler .
8%
İtalya
1%
Tayvan
3%
Kore Cumh.
5%
Meksika
5%
Çin Halk Cumh.
54%
Pakistan
6%
Honduras
7%
El Salvador
11%
Japonya’nın Çorap İthalatı
ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre, Japonya dünyanın en
büyük ikinci çorap ithalatçısı konumundadır. 2013 yılında Japonya’nın 62 farklı
ülkeden çorap ithalatı %5 oranında artışla 1,2 milyar doların üzerine çıkmıştır.
Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülke ABD’ye benzer şekilde Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, Japonya’nın 1,2 milyar dolarlık
toplam çorap ithalatının %85’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 1,1 milyar
dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %4 oranında artmıştır. Bu
rakamlar ışığında, Çin’in tek başına Japonya çorap pazarını elinde tuttuğu
söylenebilir.
Tayland, Japonya’nın ikinci büyük çorap tedarikçisidir. Bu ülkeden ithalat 2013
yılında %5 artışla 81,2 milyon dolara yükselmiştir. Tayland, Japonya çorap ithalatının
%7’sini sağlamaktadır.
Vietnam, Japonya’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında
Vietnam’dan çorap ithalatı %37 oranında artarak 25,2 milyon dolara yükselmiştir.
Vietnam’dan yapılan çorap ithalatı Japonya toplam çorap ithalatının %2’sine karşılık
gelmektedir.
Kore, Endonezya, ABD, Tayvan, İtalya ve Almanya Japonya’nın en fazla çorap
ithal ettiği önemli ülkelerdir. Bu ülkelerden Kore, ABD ve Tayvan’dan ithalat %10 ile
%14 arasında değişen oranlarda azalırken, Endonezya’dan ithalat %37 oranında,
İtalya’dan ithalat %7 oranında ve Almanya’dan ithalat %14 oranında artmıştır.
7
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ilk yirmi ülke içinde Filipinler %192 artış
ile, Pakistan %126 artış ile Türkiye %63 artış ile dikkat çekmektedir.
2010 yılında Türkiye , Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkeler içerisinde
onaltıncı sırada yeralmış iken, 2012 yılında onbirinci sıraya, 2013 yılında ise 10.
sıraya yükselmiştir. Japonya Türkiye’den 2,5 milyon dolar değerinde çorap ithal
etmiştir. Bu artışla, Türkiye’nin Japonya toplam çorap ithalatında payı hala oldukça
küçük olmakla birlikte, %0,2’ye yükselmiştir. Japonya’nın girilmesi zor bir pazar
olması ve Çin’in neredeyse pazarın tamamına hakim olması, Türkiye’nin bu pazarda
daha iyi paylar almasına engel teşkil etmektedir.
Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim
oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
JAPONYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
Birim: 1.000 $
ÜLKELER
Çin Halk Cumhuriyeti
2012
DEĞER
2013
DEĞER
2012 / 2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
1.013.904
1.053.075
4
85
Tayland
77.584
81.227
5
7
Vietnam
18.383
25.228
37
2
Kore
18.857
16.341
9.584
12.627
12.166
10.919
7.714
6.608
Endonezya
ABD
Tayvan
-
13
1
32
1
-
10
1
-
14
1
İtalya
4.817
5.174
7
0,4
Almanya
4.420
5.053
14
0,4
Türkiye
Laos
1.515
2.534
2.469
2.204
63
13
0,2
0,2
Pakistan
812
1.838
126
0,1
Filipinler
583
1.703
192
0,1
Hindistan
Madagaskar
1.083
1.360
-
1.330
-
26
-
0,1
0,1
İlk 15 Ülke Toplamı
1.173.956
1.227.156
5
99
Japonya'nın Toplam Çorap İthalatı
1.181.836
1.235.540
5
100
99
99
İlk 15 Ülkenin Payı %
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
8
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
JAPONYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2013 YILLIK
ABD
1%
Tayvan
1% İtalya
0,4%
Endonezya
Kore
1%
Diğer Ülkeler 2%
1%
Vietnam.
2%
Tayland
7%
Çin Halk
Cumhuriyeti
85%
Almanya’nın Çorap İthalatı
Almanya 2013 yılı itibarıyla dünyanın en fazla çorap ithal eden üçüncü ülkesi
konumunu korumaktadır. 81 milyon nüfusu ile Almanya, 2013 yılında 1,1 milyar
dolarlık çorap ithal etmiş, ithalatı 2012 yılına kıyasla %9 oranında artmıştır.
Almanya’nın en büyük onbeş çorap tedarikçisinden on üçünden ithalatı %2 ile
%84 arasında değişen oranlarda artarken sadece iki ülkeden, Portekiz ve
Endonezya’dan ithalat azalmıştır. 2012 yılında çorap ithalatı %19 gibi önemli bir
oranda azalan Almanya’da 2013 yılında perakende satışlardaki olumlu havanın çorap
sektörüne de yansıdığını görmek sevindiricidir.
ABD ve Japonya gibi, Almanya’nın da en fazla çorap ithal ettiği ülke Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, Almanya’nın 1,1 milyar dolarlık
toplam çorap ithalatının %21’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 236,3
milyon dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %2 oranında artmıştır.
9
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Türkiye, Almanya’nın ikinci büyük çorap tedarikçisidir. Almanya’nın
Türkiye’den çorap ithalatı ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre 2013
yılında %16 artışla 233,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, Almanya çorap
ithalatının %21’ini, diğer bir ifade ile yaklaşık beşte birini sağlamaktadır.
İtalya, Almanya’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında İtalya’dan
çorap ithalatı %7 oranında artarak 111,9 milyon dolara yükselmiştir. İtalya’dan
yapılan çorap ithalatı Almanya toplam çorap ithalatının %10’una karşılık gelmektedir.
Almanya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim
oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir
ALMANYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
Birim: 1.000 $
ÜLKELER
2012
DEĞER
2013
DEĞER
2012 / 2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
Çin Halk Cumhuriyeti
231.617
236.257
2
21
Türkiye
İtalya
201.212
104.168
233.409
111.871
16
7
21
10
Slovak Cumhuriyeti
58.305
59.472
2
5
Hollanda
34.620
58.893
70
5
Portekiz
58.578
53.672
-
8
5
Endonezya
46.227
45.981
-
1
4
Sırbistan
36.829
44.474
21
4
Pakistan
23.777
31.795
34
3
Yunanistan
23.237
25.330
9
2
İsviçre
20.293
22.120
9
2
9.805
18.074
84
2
Fas
16.290
16.675
2
1,5
ABD
15.253
15.596
2
1,4
Sri Lanka
13.710
15.258
11
1,4
893.921
988.877
11
88
1.031.592
1.126.667
9
100
87
88
Çek Cumhuriyeti
İlk 15 Ülke Toplamı
Almanya'nın Toplam Çorap İthalatı
İlk 15 Ülkenin Payı %
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
10
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2013 YILLIK
Yunanistan
2%
Çin Halk Cumh.
21%
Diğer Ülkeler
20%
Pakistan
3%
Sırbistan
4%
Türkiye
21%
Endonezya
4%
İtalya
10%
Portekiz
5%
Hollanda 6%
Slovak Cumh.
5%
Slovak Cumhuriyeti, Hollanda, Portekiz, Endonezya, Sırbistan ve Pakistan,
Almanya’nın diğer önde gelen çorap tedarikçilerindendir. Bu ülkeler içerisinden
Hollanda’dan ithalat %70 gibi nisbeten yüksek oranlı bir artışla dikkat çekerken,
Pakistan’dan ithalat 34 oranında ve Sırbistan’dan ithalat %34 oranında artmıştır.
Portekiz ve Endonezya, Almanya çorap pazarında pay kaybeden ülkelerdir.
İngiltere’nin Çorap İthalatı
İngiltere dünyanın dördüncü büyük çorap ithalatçısıdır ve 2013 yılında 44 farklı
ülkeden 836,7 milyon dolarlık çorap ithal etmiştir. İthalat 2012 yılına kıyasla %6
oranında artmıştır.
İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke Türkiye’dir. Türkiye’den yapılan
ithalat 2013 yılında %2 oranında artışla 254,2 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’den
yapılan çorap ithalatı İngiltere’nin yaptığı toplam ithalatın %30’una karşılık
gelmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye pazarın yaklaşık üçte birine hakimdir.
Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere’nin ikinci büyük çorap tedarikçisi olarak
görünmektedir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %4 artışla 243,9 milyon dolara
yükselmiştir. Çin, İngiltere çorap ithalatının %29’unu sağlamaktadır.
11
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
İtalya, İngiltere’nin üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında İtalya’dan
çorap ithalatı %6 artışla 93,1 milyon dolara yükselmiştir. Bu ülkeden yapılan çorap
ithalatı İngiltere’nin toplam çorap ithalatının %11’ine karşılık gelmektedir.
Almanya, Portekiz, Pakistan, Belçika, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Polonya, İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkeler arasındadır. Bu ülkeler
içerisinden Belçika’dan ithalatın %19 oranında azalması, Almanya’dan ithalatın ise
%59 oranında artması dikkat çekicidir.
En fazla ithalat yapılan ilk onbeş ülke içerisinde on ülkeden ithalat %2 ile %59
arasında değişen oranlarda artarken, beş ülkeden ithalat %1 ile %19 arasında
değişen oranlarda azalmıştır.
İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim
oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
Birim: 1.000 $
ÜLKELER
Türkiye
Çin Halk Cumhuriyeti
2012
DEĞER
2013
DEĞER
249.738
233.423
254.164
243.890
İtalya
87.710
Almanya
24.956
Portekiz
Pakistan
Belçika
2012 / 2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
2
4
30
29
93.146
6
11
39.802
59
5
19.123
26.294
37
3
21.490
23.814
11
3
24.027
19.389
19
2
-
Hollanda
15.146
19.064
26
2
Birleşik Arap Emirlikleri
18.534
17.353
-
6
2
Polonya
-
10
1
10
1
12.694
11.450
Endonezya
9.681
10.672
İrlanda
9.208
9.104
-
1
1
İspanya
9.411
8.859
-
6
1
ABD
6.055
7.819
29
1
Fransa
4.603
6.163
34
1
İlk 15 Ülke Toplamı
745.799
790.983
6
95
İngiltere'nin Toplam Çorap İthalatı
790.104
836.718
6
100
94
95
İlk 15 Ülkenin Payı %
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
12
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2013 YILLIK
Polonya
1%
Birl.Arap
Emirlikleri
2%
Hollanda
2%
Belçika
2%
Pakistan
3% Portekiz
Diğer Ülkeler
11%
Türkiye
30%
3%
Almanya
5%
İtalya
11%
Çin Halk
Cumhuriyeti
29%
Fransa’nın Çorap İthalatı
ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre dünyanın beşinci büyük
çorap ithalatçısı Fransa’dır. 2013 yılında Fransa’nın 91 farklı ülkeden çorap ithalatı
%11 oranında artışla 610 milyon dolardan 679,5 milyon dolara yükselmiştir.
Fransa’nın en fazla çorap ithal ettiği ülke İtalya’dır. 2013 yılında İtalya’dan
yapılan çorap ithalatı, Fransa’nın 679,5 milyon dolarlık toplam çorap ithalatının
%27’sine, diğer bir ifade ile dörtte birine karşılık gelmektedir. 2013 yılında İtalya’dan
186,7 milyon dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %10 oranında
artmıştır.
Türkiye 2012 yılında Fransa’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisi iken 2013
yılında ikinciliğe yükselmiştir. Türkiye’den ithalat 2013 yılında %32 artışla 100,7
milyon dolardan 133,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, Fransa çorap ithalatının
%20’sini , diğer bir ifade ile beşte birini sağlamaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013
yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nden çorap ithalatı %16 oranında artışla 87,1 milyon
dolardan 100,7 milyon dolara yükselmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan çorap
ithalatı, Fransa toplam çorap ithalatının %15’ine karşılık gelmektedir. 2012 yılında
Fransa’nın beşinci çorap tedarikçisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 2013 yılında pazar
payını %8’den %15’e yükselterek üçüncü tedarikçi konumuna geçmesi dikkat
çekicidir.
Fransa’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim
oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir.
13
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
FRANSA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
2012 / 2013
DEĞİŞİM
Birim: 1.000 $
2012
DEĞER
ÜLKELER
2013
DEĞER
%
PAY
%
İtalya
169.835
186.736
10
27
Türkiye
100.693
133.365
32
20
Çin Halk Cumhuriyeti
87.055
100.733
16
15
Romanya
58.274
57.686
1
8
Portekiz
25.466
31.103
22
5
Endonezya
27.394
24.515
-
11
4
3
3
-
5
2
Almanya
18.256
18.823
Belçika
15.845
15.118
-
Pakistan
14.703
15.105
3
2
Hollanda
10.627
11.651
10
2
Polonya
7.206
8.784
22
1
Avusturya
6.854
6.634
İspanya
5.392
Bulgaristan
Hindistan
3
1
6.094
13
1
5.118
5.598
9
1
5.782
5.117
12
1
İlk 15 Ülke Toplamı
558.500
627.062
12
92
Fransa'nın Toplam Çorap İthalatı
610.042
679.470
11
100
92
92
İlk 15 Ülkenin Payı %
-
-
Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014
Romanya, Portekiz, Endonezya, Almanya, Belçika ve Pakistan, Fransa’nın
çorap ithal ettiği diğer önemli ülkelerdendir. Bu ülkeler içerisinden Romanya,
Endonezya ve Belçika %1 ile %11 arasında değişen düşüşlerle dikkat çekerken,
Portekiz %22 artışla öne çıkmaktadır.
FRANSA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2013 YILLIK
Pakistan
2%
Diğer Ülkeler
14%
Belçika
2%
İtalya
27%
Almanya
3%
Endonezya
4%
Portekiz
5%
Türkiye
20%
Romanya
10%
Çin Halk
Cumhuriyeti
15%
14
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
IV. Türkiye’nin Çorap Dış Ticareti
Türkiye’de hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün gelişimine paralel şekilde
çorap sanayi de gelişmiş, yıllar içerisinde modern teknoloji ile donanımlı önemli bir
üretim kapasitesi yaratılmış, ürün yelpazesi geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş, ar-ge ve
ürün geliştirme çalışmaları yapılarak başarılı bir ihracat performansı yakalanmıştır.
Türkiye’de çorap üretim kapasitesine ilişkin sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte,
mevcut kapasite paralelinde gösterilen ihracat performansı, sektörel değerlendirme
için gösterge niteliğindedir.
Bugün Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya’nın ardından dünyanın en fazla
çorap ihraç eden 3. ülkesi pozisyonundadır. Pazar payı %8’dir.
AB ülkeleri pazarında Türkiye, Çin’in ardından 2. tedarikçi durumundadır ve pazar
payı %17,5’tir.
Dünyanın en büyük çorap ithalatçısı ABD’nin çorapta 9. tedarikçisidir, pazar payı
%1’dir.
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 44 temel ürün grubu içerisinde 7.
sırada çoraplar yeralmaktadır.
2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar son on dört yılı aşkın bir
süreçte Türkiye’nin çorap ihracatı mercek altına alındığında, çorap ihracatının 2012
yılına kadar devamlı artan bir eğilim içerisinde olduğu, sadece 2012 yılında %6,2
oranında azaldığı görülmektedir. Süreç içerisinde 2000 yılında 281,1 milyon dolar
değerinde olan çorap ihracatı, 2003 yılında 500 milyon doların üzerine çıkmış, 2011
yılında ise 1 milyar dolarlık eşik değer atlanmıştır.
2000 yılından 2004 yılına kadar %15 ile %34 arasında değişen oranlarda artan
çorap ihracatı, 2005 ve 2006 yıllarında %8,7 ve %2’lik tek haneli artışlarla 728,4
milyon dolara yükselmiştir. 2007 yılında %17,6’lık artış sektörel ihracatı 856,4 milyon
dolara çıkartırken, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında %1,1’lere kadar düşen tek haneli
artışlarla Türkiye’nin çorap ihracatı 952,7 milyon dolara yükselmiştir. 2011 yılında
%11’lik artışla sektörel ihracat 1,1 milyar dolara yükselerek tavan yapmış, 2012
yılında ise %6,1’lik düşüşle 991,9 milyon dolara gerilemiştir. 2013 yılında tekrar
toparlanan çorap ihracatı %16,1’lik artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir.
2000 yılında 85 ülkeye 281 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilen
Türkiye’den, 2013 yılı itibariyle 136 ülke ve serbest bölgeye 1,2 milyar dolar
değerinde çorap ihraç edilmiştir.
2014 yılının Ocak-Temmuz ilk yedi aylık döneminde ise Türkiye’den 135
ülkeye 674,4 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilmiş, ihracat 2013 yılının eş
dönemine kıyasla %13,9 oranında artmıştır.
15
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE
TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI
2000 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK-TEMMUZ
İhracat
Değişim %
2000
281.082.065
2001
324.362.801
15,4
2002
393.287.799
21,2
2003
527.488.907
34,1
2004
657.095.086
24,6
2005
713.938.272
8,7
2006
728.370.467
2,0
2007
856.368.869
17,6
2008
871.862.965
1,8
2009
881.063.359
1,1
2010
952.720.638
8,1
2011
1.056.734.005
10,9
2012
991.656.027
2013
1.151.211.526
2013 Ocak - Temmuz
592.326.600
2014 Ocak-Temmuz
674.367.671
-
6,2
16,1
13,9
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI
2000 - 2013 YILLIK ve 2013 - 2014 OCAK-TEMMUZ
1.400.000.000
1.200.000.000
1.056.734.005
1.000.000.000
$
D
B
A
800.000.000
600.000.000
713.938.272
952.720.638
856.368.869
881.063.359
871.862.965
728.370.467
200.000.000
674.367.671
592.326.600
393.287.799
324.362.801
281.082.065
-
YILLAR
16
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
991.656.027
657.095.086
527.488.907
400.000.000
1.151.211.526
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı
Çoraplar örme konfeksiyon mamüllerinin temel ürün gruplarındandır ve çorap
ihracatının Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatı içerisinde kayda değer bir payı
bulunmaktadır. 2000 yılında %7,5 olan bu pay, 2005 yılına kadar düzenli şekilde
artarak %10,8’e yükselmiş, 2006 yılında %10,5’e hafifçe gerileyerek, takibeden üç
yılda devamlı artarak 2009 yılında %12,7’ye ulaşmıştır.
2009 yılı, küresel ekonomik krizin pek çok ülkeyi ve pek çok sektörü etkilediği
bir yıl olmakla beraber, çorap ihracatının Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatı
içindeki payının en yüksek olduğu yıl olarak dikkat çekmektedir. 2010 yılında %12,3’e
gerileyen bu pay, 2011 yılında %12,6’ya yükselmiş, 2012 yılında %11,8’e hafifçe
gerilemiş, 2013 yılında ise tekrar yükselerek %12,4 olmuştur. Çorap ihracatının 2014
Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla örme konfeksiyon ihracatında payı %11,4 olarak
hesaplanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda 2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar son
onüç yıllık süreçte çorap ihracatının örme konfeksiyon ihracatındaki payına ilişkin
veriler yeralmaktadır.
ÇORAP İHRACATININ
ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI İÇERİSİNDEKİ PAYI
Birim : $
YILLAR
ÖRME
KONFEKSİYON
İHRACATI
2000
3.728.649.685
281.082.065
7,5
2001
3.641.200.082
324.362.801
8,9
2002
4.443.027.138
393.287.799
8,9
2003
5.732.568.984
527.488.907
9,2
2004
6.259.221.871
657.095.086
10,5
2005
6.590.352.173
713.938.272
10,8
2006
6.938.274.616
728.370.467
10,5
2007
8.022.460.339
856.368.869
10,7
2008
7.826.731.868
871.862.965
11,1
2009
6.925.600.992
881.063.359
12,7
2010
7.731.211.950
952.720.638
12,3
2011
8.385.635.881
1.056.734.005
12,6
2012
8.418.617.980
991.656.027
11,8
2013
9.256.681.002
1.151.211.526
12,4
2013 Ocak-Temmuz
5.266.779.751
592.326.600
11,2
2014 Ocak-Temmuz
5.916.503.598
674.367.671
11,4
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
17
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
ÇORAP İHRACATI
ÇORAP
İHRACATININ
PAYI %
Ürün Bazında Çorap İhracatı
Türkiye’den en fazla ihrac edilen çoraplar, 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu
çoraplardır. Bu çorapların ihracatı, 2013 yılında değer olarak %13 oranında artışla
620,2 milyon dolara yükselmiştir. Ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında
payı %54’tür.
İkinci önemli ürün grubu %28 ihracat artışı ile 151,7 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirilen 61 15 29 00 00 12 GTİP’li pamuklu örme külotlu çorap ve taytlar
olmuştur. Ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında payı %13’tür.
Türkiye’den en çok ihraç edilen üçüncü önemli ürün grubu ise 87,8 milyon
dolar değerinde ihracat yapılan 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden örme külotlu
çoraplar ve taytlardır. Ürün grubunun toplam ihracatta payı %8’dir.
ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI
2012 - 2013 YILLIK
2012
2013
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM
TOPLAMDA
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER (%)
PAY %
Çorap; Pamuktan (Örme)
547.468.747
620.163.234
13
54
GTİP
611595000000
KAPSAM
2012/13
611529000012
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme)
118.491.986
151.696.651
28
13
611529000011
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme)
87.033.464
87.846.397
1
8
611596990000
Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme)
68.267.295
82.803.085
21
7
611521000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek
Kat Desiteks <67) (Örme)
70.130.219
74.407.044
6
6
611599000000
Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden
(Örme)
26.944.397
31.551.550
17
3
611522000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek
Kat Desiteks >67) (Örme)
10.776.110
22.903.066
113
2
611529000019
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer
Maddelerden (Örme)
9.498.280
18.753.988
97
2
611596100000
Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis
Çorapları Hariç) (Örme)
18.348.967
18.530.284
1
2
611594000000
Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından
(Örme)
9.613.992
13.362.332
39
1
611530110000
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik
Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
8.004.702
9.910.282
24
1
611596910000
Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme)
6.572.734
6.015.083
8
1
4.525.626
4.885.318
8
0
2.853.322
3.250.541
14
0,3
611530900011
611530190000
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya
Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks)
(Ö
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden
(Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
-
611510900000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer
Maddelerden Varis Çorapları) (Örme)
985.893
1.940.868
97
0,2
611510100000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik
Liflerden Varis Çorapları) (Örme)
960.613
1.544.774
61
0,1
611530900019
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya
Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks)
(Örme)
849.683
1.276.186
50
0,1
611529000013
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan
Kıllarından (Örme)
329.997
370.843
12
0,0
991.656.027
1.151.211.526
16
100
8.418.617.980
9.256.681.002
10
11,8
12,4
TOPLAM
TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI
ÇORAP İHRACATININ PAYI %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
18
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
2013 yılında ihracatı en yüksek oranlı artan çoraplar 61 15 22 00 00 00 GTİP’li
sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlardır. Ürün grubunda ihracat 2012 yılına kıyasla
%113 oranında artışla 10,8 milyon dolardan 22,9 milyon dolara yükselmiştir. 61 15 22
00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytların Türkiye toplam çorap
ihracatında payı %2’dir.
Yüksek oranlı ihracat artışı görülen diğer iki ürün grubu %97 artışla 18,8
milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 29 00 00 19 GTİP’li dokumaya elverişli diğer
maddelerden külotlu çorap ve taytlar ile yine %97 artışla 1,9 milyon dolarlık ihracat
yapılan 61 15 10 90 00 00 GTİP’li varis çoraplarıdır. 61 15 29 00 00 19 GTİP’li çorap
ve taytların toplam çorap ihracatında payı %2 ve 61 15 10 90 00 00 GTİP’li varis
çoraplarının payı %0,2 düzeyindedir.
TÜRKİYE'DEN EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ
2013 YILLIK
Sentetik
Liflerden Külotlu
Çorap ve Taytlar
6%
Diğer Çoraplar
12%
Pamuklu Örme
Çoraplar
54%
Sentetik Liflerden
Diğer Çoraplar
7%
Suni Liflerden
Külotlu Çorap ve
Taytlar
8%
Pamuklu Örme
Külotlu Çorap ve
Taytlar
13%
2013 yılında ihracatı azalan tek ürün grubu 61 15 96 91 00 00 GTİP’li sentetik
liflerden örme kadın çoraplarıdır. Bu ürün grubunda ihracat 2012 yılına kıyasla %8
oranında azalmış ve 6,6 milyon dolardan 6 milyon dolara gerilemiştir.
Ürün grupları bazında çorap ihracatına 2014 yılının Ocak- Temmuz dönemi
itibarıyla bakıldığında ise en fazla ihraç edilen ürün grubunun 61 15 95 00 00 00
GTİP’li pamuklu örme çoraplar olduğu görülmektedir. Ürün grubunun ihracatı %15
artışla 396,2 milyon dolara yükselirken , toplam çorap ihracatında pay %59’a
yükselmiştir.
Benzer şekilde 2014 Ocak-Temmuz döneminde ikinci önemli ihraç kalemi 61
15 29 00 00 12 GTİP başlıklı pamuklu örme külotlu çorap ve taytların ihracatı %14
oranında artarken, toplam çorap ihracatında pay %12 olmuştur.
2014’ün ilk yedi ayı içinde ihracatı yüksek oranlı artan ürün grupları %125
artışla 19,5 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden
külotlu çoraplar ve taytlar ile %111 artışla 51,5 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15
19
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
29 00 00 13 GTİP başlıklı yün ve incehayvan kıllarından külotlu çoraplar ve taytlar
olmuştur.
2014 yılında ürün grubu bazında ihracatta dikkat çeken bir husus da 2013
yılında sadece bir tek ürün grubunda düşüş görülmüşken, bu defa altı ürün grubunda
%1 ile %42 arasında değişen oranlarda düşüşler olmasıdır. 61 15 30 90 00 19 GTİP
başlıklı dokumaya elverişli diğer maddelerden bayanlar için uzun çoraplar %42 ile en
yüksek oranlı düşüş olan ürün grubudur, ancak bu ürün grubunun Türkiye toplam
çorap ihracatında payı da %0,1 gibi oldukça küçüktür.
2014 Ocak-Temmuz döneminde ürün grupları bazında çorap ihracatına ilişkin
veriler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.
ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI
2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ
GTİP
KAPSAM
2013
2014
2013/14
OCAK - TEMMUZ
OCAK - TEMMUZ
DEĞİŞİM
TOPLAMDA
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER (%)
PAY %
345.682.359
396.162.928
15
59
611595000000
Çorap; Pamuktan (Örme)
611529000012
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme)
72.976.549
83.110.988
14
12
611596990000
Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar
(Örme)
39.742.148
48.690.697
23
7
611521000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden
(Tek Kat Desiteks <67) (Örme)
35.638.050
35.270.532
-
1
5
611529000011
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden
(Örme)
38.659.724
35.006.928
-
9
5
611522000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden
(Tek Kat Desiteks >67) (Örme)
8.695.539
19.524.074
125
3
611599000000
Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden
(Örme)
14.582.873
16.845.566
16
2
611529000019
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli
Diğer Maddelerden (Örme)
9.590.217
10.158.209
6
2
611530110000
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik
Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
5.460.200
7.264.720
33
1
611596100000
Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları
(Varis Çorapları Hariç) (Örme)
7.365.254
7.166.824
-
3
1
611594000000
Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan
Kıllarından (Örme)
4.395.327
4.043.894
-
8
1
611596910000
Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları
(Örme)
2.431.487
3.507.848
44
1
611530900011
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap;
Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek
Katı <67 Desiteks)
2.785.269
2.385.412
14
0
611530190000
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik
Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
1.488.822
1.577.412
6
0,2
611510100000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik
Liflerden Varis Çorapları) (Örme)
897.730
1.559.035
74
0,2
611510900000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer
Maddelerden Varis Çorapları) (Örme)
894.314
1.454.373
63
0,2
611530900019
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya
Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67
Desiteks) (Örme)
1.016.306
586.686
42
0,1
611529000013
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce
Hayvan Kıllarından (Örme)
24.432
51.545
111
0,0
592.326.600
674.367.671
14
100
5.266.779.751
5.916.503.598
12
11,2
11,4
TOPLAM
TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI
ÇORAP İHRACATININ PAYI %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
20
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
-
-
TÜRKİYE'DEN EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ
2014 OCAK - TEMMUZ
Suni Liflerden
Külotlu Çorap ve
Taytlar
5%
Sentetik Liflerden
Külotlu Çorap ve
Taytlar
5%
Diğer Çoraplar
11%
Pamuklu Örme
Çoraplar
59%
Sentetik Liflerden
Diğer Çoraplar
7%
Pamuklu Örme
Külotlu Çorap ve
Taytlar
12%
Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar
Türkiye’den Rusya Federasyonu’ndan ABD’ye, Japonya’dan Şili’ye farklı
kıtalarda pek çok ülkeye çorap ihracatı yapılmaktadır. 2013 yılında 136 ülkeye ihracat
gerçekleştirilmiştir. Çorap ihracatında önde gelen pazarlar 2013 yılı itibariyle İngiltere,
Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. Bu ilk beş pazara
2012 yılına kıyasla 2013 yılında ihracat %3 ile %40 arasında değişen oranlarda
artmıştır.
İngiltere Türkiye’nin çorap ihracatının %24’ünün yapıldığı en büyük pazar
konumundadır. 2013 yılında İngiltere’ye 280,3 milyon dolar değerinde çorap ihraç
edilmiş, ihracat 2012 yılına kıyasla %3 oranında artmıştır. İkinci büyük pazar
Almanya’ya %17 artışla 234 milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş ve toplam ihracatta
pay %20 olmuştur. Fransa %40 artış ve 112,2 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü
büyük pazar konumunu korurken, %20 artışla 90,5 milyon dolarlık çorap ihraç edilen
İspanya dördüncü büyük pazar olarak kalmıştır. Fransa 2012 yılında çorap
ihracatında en yüksek oranlı kayba uğranan pazar iken 2013 yılında toparlanarak,
yüksek oranlı artış sağlanan bir pazar konumuna gelmiştir. Dolar bazında yaklaşık 32
milyon doları geçen bu kazanç, sektörel ihracat artışının en önemli bileşenlerinden
biri durumundadır. %40’lık artış ayrıca Fransa’nın Türkiye toplam çorap ihracatında
payını %10’a yükseltmiştir.
2013 yılında Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülke içerisinde en
yüksek oranlı ihracat artışı %112 artışla 14,6 milyon dolarlık ihracat yapılan
Romanya’da olmuştur. %51 artışla 9,3 milyon dolarlık ihracat yapılan Yunanistan ve
%43 artışla 23 milyon dolarlık ihracat yapılan Rusya Federasyonu , diğer yüksek
oranlı ihracat artışı elde edilen pazarlardır.
21
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Aşağıdaki tabloda 2013 yılında Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler,
yıllık değişimler ve paylar yeralmaktadır.
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
2012/2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
2012
DEĞER ($)
2013
DEĞER ($)
İngiltere
272.733.347
280.290.601
3
24
Almanya
199.789.645
234.003.999
17
20
Fransa
80.145.904
112.208.632
40
10
İspanya
75.112.167
90.454.614
20
8
Hollanda
41.623.948
54.121.495
30
5
İtalya
27.285.474
37.808.846
39
3
İsveç
34.731.060
36.103.914
4
3
Belçika
33.561.971
35.569.069
6
3
Rusya Federasyonu
16.100.192
22.975.739
43
2
Polonya
16.983.194
22.663.000
33
2
Danimarka
20.712.736
21.169.757
2
2
A.B.D.
19.969.150
18.120.630
9
2
İsviçre
15.498.620
16.175.498
4
1
6.865.577
14.578.509
112
1
42
1
12
1
ÜLKELER
Romanya
Slovakya
-
9.803.578
13.957.884
12.987.309
11.437.924
Avusturya
7.963.520
9.765.781
23
1
B.A.E.
9.139.630
9.459.837
4
1
Yunanistan
6.168.547
9.317.229
51
1
İrlanda
9.462.174
8.521.572
10
1
İlk 20 Ülke Toplamı
916.637.743
1.058.704.530
15
92
Türkiye Toplam Çorap İhracatı
991.656.027
1.151.211.526
16
100
92
92
Norveç
20 Ülkenin Payı %
-
-
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
2013 yılında en fazla ihracat yapılan ilk yirmi ülke içerisinde sadece üç ülkeye
yapılan çorap ihracatında azalma olmuştur. Bunlar %9 düşüşle 18,1 milyon dolarlık
ihracat yapılan ABD, %12 düşüşle 11,4 milyon dolarlık ihracat yapılan Kuzey Avrupa
ülkesi Norveç ve %10 düşüşle 8,5 milyon dolarlık ihracat yapılan AB ülkesi
İrlanda’dır.
22
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER
2013
Diğer Ülkeler
16%
Polonya
2%
Danimarka.
2%
İngiltere
24%
ABD.
2%
Rusya Fed.
2%
Belçika
3%
İsveç
3%
İtalya
3%
Almanya
20%
Hollanda
5%
İspanya
8%
Fransa
10%
2014 yılının Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla çorap ihracatının ülkeler itibarıyla
dağılımına bakıldığında en büyük ilk beş pazarın – İngiltere, Almanya, Fransa,
İspanya ve Hollanda - değişmediği görülmektedir. Ancak, İngiltere’ye ihracat %15
artışla, Almanya’ya ihracat %13 artışla ve Fransa’ya ihracat %31 artışla devam
ederken,İspanya pazarında %21’lik bir kayıp dikkat çekmektedir. Hollanda’ya
ihracatta da %1’lik düşüş kaydedilmiştir. İngiltere ve Almanya %24 ve %20 olarak
Türkiye toplam çorap ihracatında paylarını korurlarken, Fransa’nın 2013 yılında %10
olan payı %12’ye çıkmış, İspanya’nın %8 olan payı ise %5’e gerilemiştir.
2014 yılının Ocak-Temmuz döneminde çorap ihracatının en yüksek oranlı
arttığı ülke %177 artışla ihracatın 3,5 milyon dolardan 9,8 milyon dolara yükseldiği
Romanya olmuştur. Slovak Cumhuriyeti %75 ihracat artış ile Danimarka ve Norveç
%36’lık artışlarla dikkat çekmektedir.
ABD, İsviçre ve Yunanistan en fazla ihracat yapılan ilk yirmi ülke içinde %14 ile
%27 arasında oranlarda düşüş görülen diğer ülkelerdir.
2014 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen
ülkeler, yıllık değişimler ve paylar izleyen tabloda verilmektedir.
23
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER
2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ
$ SIRALI
2013
OCAK-TEMMUZ
DEĞER ($)
ÜLKELER
2014
OCAK-TEMMUZ
DEĞER ($)
İngiltere
142.824.925
160.993.738
Almanya
2012/2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
13
24
119.796.916
137.987.602
15
20
Fransa
61.071.258
80.057.503
31
12
İspanya
42.970.608
34.128.960
-
21
5
Hollanda
28.106.426
27.964.967
-
1
4
İtalya
19.598.450
24.847.687
27
4
İsveç
18.921.370
23.110.959
22
3
Belçika
18.950.520
20.475.818
8
3
Danimarka
10.723.820
14.636.664
36
2
Rusya Federasyonu
13.224.783
13.562.800
3
2
Polonya
10.785.635
12.070.015
12
2
6.723.603
11.783.724
75
2
Slovak Cumhuriyeti
3.544.720
9.810.659
A.B.D.
Romanya
11.063.414
8.096.605
Norveç
5.781.586
7.851.365
İsviçre
9.745.642
7.735.270
B.A.E.
4.884.671
6.447.798
32
1
Suudi Arabistan
4.666.610
5.734.897
23
1
İrlanda
4.298.042
5.085.490
18
1
Yunanistan
-
1
27
1
36
1
21
1
5.862.393
5.030.340
14
1
İlk 20 Ülke Toplamı
543.545.392
617.412.861
14
92
Türkiye Toplam Çorap İhracatı
592.326.600
674.367.671
14
100
92
92
20 Ülkenin Payı %
-
177
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER
2014 OCAK - TEMMUZ
Diğer Ülkeler
16%
Polonya
2%
Slovak Cumh.
2%
İngiltere
24%
Rusya Fed.
2%
Danimarka
2%
Belçika
3%
İsveç
3%
İtalya
3%
Almanya
20%
Hollanda
5%
İspanya
8%
24
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Fransa
10%
Türkiye’nin Çorap İthalatı
Özellikle son yıllarda Türk toplumunun gerek uluslararası moda eğilimlerini
takibetmesi gerekse kendi modasını- markalarını yaratması, bayanların her geçen
gün daha fazla çalışma hayatının içinde yeralmaları ve çeşitli estetik kaygılar gibi
etkenler, hem giysi hem çorap ve ayakkabı hem de aksesuar kullanımında çeşitliliği
arttırmaktadır. Bu eğilimler ve artan talep, Türkiye’de çorap perakende piyasasında
dikkat çekici bir ürün çeşitliliğini ve perakende satışlarda dikkate değer bir canlılığı
beraberinde getirmiştir. İç piyasadaki ürün çeşitliliği, büyük ölçüde yerli üretim ile
karşılanırken, kısmen yabancı ülkelerden yapılan ithalat ile de karşılanmaktadır.
Dünya’nın 3. büyük çorap ihracatçısı olan Türkiye, mevcut piyasa şartlarında
bir miktar ithalat da yapmaktadır. 2000 yılında 4,6 milyon dolar olan ithalat 2004
yılında 10 milyon doları aşmış, yıllık %70’lere dayanan yüksek oranlı artışlar ve
sadece 2009 yılında %16’lık bir düşüşle 2011 yılında 61,1 milyon dolara yükselerek
bir nevi tavan yapmıştır. 2012 yılında %8,2’lik düşüşle 56,1 milyon dolara inen
Türkiye’nin çorap ithalatı 2013 yılında %13,5’lik düşüşle 48,5 milyon dolara
gerilemiştir.
Güncel veriler, çorap ithalatının 2000 yılından 2013 yılına son ondört yıl
içerisinde 10,5 katına çıktığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte 2001 yılında %1,3’lük,
küresel ekonomik krizin etkisi altında kalınan 2009 yılında %16’lık, 2012 yılında
%8,2’lik ve 2013 yılında %13,5’lik ithalat düşüşleri olmuş, diğer yıllar ise %4,4 ile
%68,4 arasında değişen oranlarda ithalat artmıştır.
2014 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise çorap ithalatı %27 oranında artarak
23,6 milyon dolardan 30 milyon dolara tekrar yükselişe geçmiştir.
Bu arada, 2000 yılından 2013 yılına Türkiye’nin çorap ihracatı yıllık ortalama
%12 artış kaydederken, ithalatın yıllık ortalama %23,2 oranında arttığı
hesaplanmıştır. Dolar bazında sektörel ihracat ve ithalat rakamları birbirine yakın
olmamakla birlikte, ithalatın ihracattan daha yüksek oranlı artması sektör adına
olumsuz bir gelişme olarak nitelenebilir.
2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar Türkiye’nin çorap
ithalatına ilişkin veriler ile yıllık değişimler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
25
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE
TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI
2000 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK-TEMMUZ
İthalat
Değişim %
2000
4.607.813
2001
4.549.719
2002
4.747.894
4,4
2003
6.618.056
39,4
2004
10.639.972
60,8
2005
12.073.690
13,5
2006
20.329.601
68,4
2007
28.414.183
39,8
2008
33.699.667
18,6
2009
28.316.350
2010
46.017.250
62,5
2011
61.127.952
32,8
2012
56.090.697
-
8,2
2013
48.533.752
-
13,5
2013 Ocak - Temmuz
23.629.422
2014 Ocak-Temmuz
30.010.057
-
-
1,3
16,0
27,0
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
Türkiye’nin 2000’li yıllarda çorap dış ticaretine ilişkin bir grafik aşağıda
verilmektedir.
YILLAR İTİBARIYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI
2000 - 2013 YILLIK ve 2013 - 2014 OCAK-TEMMUZ
70.000.000
61.127.952
60.000.000
56.090.697
50.000.000
46.017.250
$ 40.000.000
D
B
A
30.000.000
33.699.667
30.010.057
28.414.183
28.316.350
23.629.422
20.000.000
20.329.601
12.073.690
10.000.000
48.533.752
4.747.894
10.639.972
6.618.056
4.549.719
4.607.813
-
YILLAR
26
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Çorap İthalatının Örme Konfeksiyon İthalatındaki Payı
Yıllar içerisinde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı artarken
gereksinimler, hızlı moda ve global eğilimler doğrultusunda ithalat da artmıştır. Örme
konfeksiyon ürün grubunda ithalat 2000 yılında 111,9 milyon dolar iken, 2010 yılında
1 milyar doları aşmış, 2013 yılında ise 941,2 milyon dolar olmuştur. 941,2 milyon
dolarlık örme konfeksiyon ithalatı içerisinde 48,5 milyon dolarlık çorap ihracatının
payı %5,2’dir. Bu pay, 2000 yılında %4,1 iken yıllar itibarıyla dalgalanarak kah %3,8’e
inmiş kah %6,7’ye çıkmış, ama 2013 yılı sonunda %5,2 olmuştur.2014 OcakTemmuz döneminde ise çorap ihracatının örme konfeksiyon ihracatı içinde payı %5,5
olarak hesaplanmaktadır.
Türkiye’nin örme hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı 2013 yılında 2012 yılına
kıyasla %11,6 oranında artarken, çorap ithalatının %13,5 oranında azalması, bu ürün
grubunun örme hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatındaki payının %6,7’den %5,2’ye
düşmesine sebebiyet vermiştir.
2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar çorap ithalatının Türkiye
toplam örme konfeksiyon ithalatındaki payı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
ÇORAP İTHALATININ
ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI İÇERİSİNDEKİ PAYI
Birim : $
YILLAR
ÖRME
KONFEKSİYON
İTHALATI
ÇORAP İTHALATI
ÇORAP
İTHALATININ
PAYI %
2000
111.926.789
4.607.813
4,1
2001
83.730.542
4.549.719
5,4
2002
90.724.204
4.747.894
5,2
2003
140.507.688
6.618.056
4,7
2004
224.453.755
10.639.972
4,7
2005
252.710.518
12.073.690
4,8
2006
374.777.588
20.329.601
5,4
2007
539.045.378
28.414.183
5,3
2008
761.127.204
33.699.667
4,4
2009
752.709.225
28.316.350
3,8
2010
1.007.370.733
46.017.250
4,6
2011
1.084.866.422
61.127.952
5,6
2012
843.387.620
56.090.697
6,7
2013
941.228.657
48.533.752
5,2
2013 Ocak-Temmuz
486.237.709
23.629.422
4,9
2014 Ocak-Temmuz
541.937.070
30.010.057
5,5
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
27
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Ürün Bazında Çorap İthalatı
2013 yılında Türkiye’ye en fazla ithal edilen çoraplar, 61 15 95 00 00 00
GTİP’li pamuklu örme çoraplar olmuştur. Bu tür çorapların ithalatı 2012 yılına kıyasla
%27 oranında artarak 13,4 milyon dolardan 17 milyon dolara yükselmiş, ürün
grubunun toplam çorap ithalatında payı %35 olmuştur. 61 15 95 00 00 00 GTİP’li
pamuklu örme çoraplar, aynı zamanda en fazla ihraç edilen ürün grubudur.
İthal edilen ikinci önemli çorap çeşidi 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik
liflerden külotlu çorap ve taytlardır ki, bu grupta 2013 yılında %182 artışla 8,7 milyon
dolarlık ithalat yapılmıştır. Ürün grubunun toplam ithalatta payı %18’dir.
2013 yılında ithalatı en yüksek oranlı artan çoraplar, %2405 artışla 336,7
milyon dolarlık ithalat yapılan 61 15 30 90 00 11 GTİP’li dokumaya elverişli diğer
maddelerden kadınlar için dizaltı çoraplar, % 182 artışla 8,7 milyon dolarlık ihracat
yapılan 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlar ve %82
artışla 540,2 milyon dolarlık ithalat yapılan 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden
külotlu çoraplar ve taytlar olmuştur.
ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI
2012 - 2013 YILLIK
GTİP
KAPSAM
2012
2013
2012/13
YILLIK
DEĞER ($)
YILLIK
DEĞER ($)
DEĞİŞİM
DEĞER (%)
TOPLAMDA
PAY %
611595000000
Çorap; Pamuktan (Örme)
13.372.580
17.012.440
27
35
611522000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek
Kat Desiteks >67) (Örme)
3.086.555
8.709.568
182
18
611521000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek
Kat Desiteks <67) (Örme)
18.823.646
6.720.249
64
14
611596990000
Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme)
3.327.701
4.222.354
27
9
611530110000
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik
Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
5.801.147
2.110.566
-
64
4
611510100000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik
Liflerden Varis Çorapları) (Örme)
2.909.192
2.080.756
-
28
4
611599000000
Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden
(Örme)
1.924.129
1.603.635
-
17
3
-
611596910000
Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme)
1.593.429
1.403.344
-
12
3
611529000012
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme)
1.402.391
980.233
-
30
2
611529000019
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer
Maddelerden (Örme)
744.857
773.773
4
2
611596100000
Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis
Çorapları Hariç) (Örme)
1.308.298
759.829
42
2
82
1
23
1
1
-
611529000011
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme)
296.272
540.249
611530190000
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden
(Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
651.991
502.248
611510900000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer
Maddelerden Varis Çorapları) (Örme)
243.149
411.144
69
611530900011
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya
Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks)
13.439
336.670
2.405
0,7
611594000000
Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından
(Örme)
448.897
290.909
-
35
0,6
611530900019
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya
Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks)
76.379
69.355
-
9
0,1
611529000013
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan
Kıllarından (Örme)
66.645
6.430
-
90
0,0
-
13
TOPLAM ÇORAP İTHALATI
56.090.697
48.533.752
TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI
843.387.620
941.228.657
6,7
5,2
ÇORAP İTHALATININ PAYI %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi /Eylül 2014
28
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
-
12
4
Diğer yandan, 61 15 29 00 00 13 GTİP’li yün ve ince hayvan kılından külotlu
çoraplar ve taytlar, 61 15 21 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve
taytlar ile 61 15 30 11 00 00 GTİP’li sentetik liflerden dizaltı çoraplar ise 2013 yılında
ithalatı yüksek oranlı olarak azalan çorap çeşitleri olmuşlardır. 61 15 29 00 00 13
GTİP’li yün ve ince hayvan kılından külotlu çoraplar ve taytların ithalatı %90 düşüşle
6,4 milyon dolara gerilerken, 61 15 21 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu
çoraplar ve taytların ithalatı %64 oranında azalarak 18,8 milyon dolardan 6,7 milyon
dolara ve 61 15 30 11 00 00 GTİP’li sentetik liflerden dizaltı çorapların ithalatı %64
düşüşle 5,8 milyon dolardan 2,1 milyon dolara gerilemiştir.
İthalatın mamül bazında dağılımına ilişkin grafik aşağıda verilmektedir.
TÜRKİYE'YE EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ
2013 YILLIK
Pamuklu Örme
Çoraplar
35%
Diğer çoraplar
20%
Sentetik Liflerden
Bayan Dizaltı
Çoraplar
4%
Sentetik Liflerden
Diğer Çoraplar
9%
Sentetik Liflerden
Külotlu Çoraplar
ve Taytlar
18%
Sentetik Liflerden
Külotlu Çorap ve
Taytlar (ince)
14%
Türkiye’nin çorap ithalatına 2014 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla bakıldığında
2013 yılının eş dönemine kıyasla ithalatın %15 oranında azalarak 23,6 milyon
dolardan 20 milyon dolara indiği görülmektedir. Yılın ilk yedi ayında, en fazla ithal
edilen ürün grubu değişmezken, toplam onbir ürün grubunda %1 ile %61 arasında
değişen oranlarda düşüşler, yedi ürün grubunda ise %33 ile %824 arasında değişen
oranlarda artışlar kaydedilmiştir.
2014 Ocak-Temmuz döneminde en fazla ithal edilen çoraplar yine 61 15 95 00
00 00 GTİP’li pamuklu örme çoraplar olmuştur. %16 düşüşle 8,3 milyon dolarlık
ithalat yapılmış ve ürün grubunun toplam ithalatta payı %42 olmuştur. 61 15 21 00 00
00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve taytlar %48 düşüş ve 2 milyon dolar
değer ile ikinci büyük ithalat kalemi olurken, 61 15 96 99 00 00 GTİP’li sentetik
liflerden çoraplar %11 düşüş ve 1,9 milyon dolar ile üçüncü büyük ithalat kalemi
olmuştur.
Yılın ilk yedi ayı itibarıyla 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden külotlu çorap
ve taytlarda %824’lük ithalat artışı ve 61 15 30 19 00 00 GTİP başlıklı sentetik
29
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
liflerden kadınlar için uzun çoraplardaki %354’lük ithalat artışı dikkate değer
bulunmaktadır.
2014 yılının ilk yedi ayı itibarıyla Türkiye’ye yapılan çorap ithalatının ürün
bazında dağılımına ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte yeralmaktadır.
ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI
2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ
KAPSAM
GTİP
2013
2014
2013/14
OCAK - TEMMUZ
DEĞER ($)
OCAK - TEMMUZ
DEĞER ($)
DEĞİŞİM
DEĞER (%)
TOPLAMDA
PAY %
611595000000
Çorap; Pamuktan (Örme)
9.865.823
8.317.655
-
16
42
611521000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden
(Tek Kat Desiteks <67) (Örme)
3.851.128
2.016.070
-
48
10
611596990000
Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar
(Örme)
2.140.278
1.903.106
-
11
10
611522000000
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden
(Tek Kat Desiteks >67) (Örme)
1.266.093
1.690.731
34
8
611510100000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik
Liflerden Varis Çorapları) (Örme)
1.227.694
1.055.148
14
5
611530190000
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik
Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
230.414
1.046.890
354
5
611596910000
Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları
(Örme)
819.112
814.192
-
1
4
611530110000
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik
Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme)
1.650.565
638.302
-
61
3
611529000012
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme)
388.197
610.384
57
3
611596100000
Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları
(Varis Çorapları Hariç) (Örme)
350.704
466.091
33
2
611529000011
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden
(Örme)
50.250
464.207
824
2
611529000019
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli
Diğer Maddelerden (Örme)
186.751
395.704
112
2
611599000000
Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden
(Örme)
1.237.423
290.874
-
76
1
611510900000
Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer
Maddelerden Varis Çorapları) (Örme)
248.306
145.590
-
41
1
611594000000
Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan
Kıllarından (Örme)
92.477
72.235
-
22
0,4
611530900011
Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap;
Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek
Katı <67 Desiteks)
-
64.787
21.750
16.551
-
24
0,1
2.457
1.540
-
37
0,0
TOPLAM ÇORAP İTHALATI
23.629.422
20.010.057
-
15
TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI
486.237.709
541.937.070
4,9
3,7
611530900019
611529000013
Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya
Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67
Desiteks) (Örme)
Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce
Hayvan Kıllarından (Örme)
ÇORAP İTHALATININ PAYI %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
30
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
-
-
0,3
11
3
TÜRKİYE'YE EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ
2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ
Diğer çoraplar
25%
Pamuklu Örme
Çoraplar
42%
Sentetik Liflerden
Varis Çorapları
5%
Sentetik Liflerden
Külotlu Çorap ve
Taytlar
8%
Sentetik Liflerden
Diğer Çoraplar
10%
Sentetik Liflerden
Külotlu Çorap ve
Taytlar
10%
Çorap İthalatında Başlıca Tedarikçiler
2013 yılında Türkiye’ye 70 ülkeden çorap ithalatı yapılmıştır. En fazla ithalat
yapılan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Almanya olarak
sıralanmaktadır. 48,5 milyon dolarlık çorap ithalatının %29’luk bölümü 14 milyon
dolar bedel ile Çin’den, %13’lük bölümü ise 6,3 milyon dolar bedel ile İtalya’dan ithal
edilmiştir. Çin’den çorap ithalatı 2012 yılına kıyasla %40 oranında artmıştır. İtalya’dan
ithalat ise %63 oranında azalmıştır. 2012 yılında İtalya Türkiye’nin en fazla çorap ithal
ettiği ülke iken, %63 düşüş neticesinde ikinci tedarikçi konumuna düşmüştür.
Üçüncü tedarikçi Bangladeş’ten 2013 yılında %22 düşüşle 5,7 milyon dolarlık
ithalat yapılırken, dördüncü tedarikçi Pakistan’dan %358 artışla 3,4 milyon dolar
değerinde ve Almanya’dan %6 düşüşle 3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir.
Bangladeş’ten yapılan çorap ithalatının Türkiye toplam çorap ithalatında payı %12,
Pakistan’ın payı %7 ve Almanya’nın payı %7’dir. Bangladeş’in 2012 yılında %8 olan
payını 2013 yılında %12’ye çıkartması ve Pakistan’ın 2012 yılında %1 pay ile onikinci
tedarikçi iken 2013 yılında %7 pay ile dördüncü tedarikçi durumuna gelmesi dikkat
çekici gelişmeler olarak not edilmelidir.
48,5 milyon dolarlık çorap ithalatının %95’i ilk yirmi tedarikçi ülkeden
gerçekleştirilmektedir.
En fazla ithalat yapılan ilk yirmi ülke içerisinde dördüncü sırada Pakistan
%358’lik ithalat artışı ile ve onikinci sırada Hollanda %159 ithalat artışı ile dikkat
çekmektedir. Pakistan’dan çorap ithalatı 2012 yılında 749,9 bin dolar iken 2013
yılında hemen hemen beş katına çıkarak 3,4 milyon dolara yükselmiştir. %159 artışla
716,7 bin dolarlık ithalat yapılan AB ülkesi Hollanda ve %58 artışla 1,2 milyon
dolarlık ithalat yapılan Endonezya, 2013 yılında çorap ithalatının yüksek oranlı arttığı
diğer ülkelerdir.
31
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Slovak Cumhuriyeti, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Litvanya, Polonya ve İspanya
ise 2013 yılında çorap ithalatının %6 ile %60 arasında değişen oranlarda azaldığı
diğer önde gelen tedarikçilerdir.
Türkiye’nin 2013 yılında en fazla çorap ithal ettiği ülkeler ile pazar payları,
izleyen tablo ve grafikten görülebilir.
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2012 - 2013 YILLIK
$ SIRALI
2012
DEĞER ($)
2013
DEĞER ($)
9.958.459
13.987.783
17.173.203
6.303.917
4.657.079
Pakistan
ÜLKELER
Çin
2012/2013
DEĞİŞİM
PAY
%
%
40
29
63
13
5.666.744
22
12
749.897
3.433.574
358
7
Almanya
3.215.417
3.008.417
-
6
6
Slovak Cumhuriyeti
5.192.546
2.086.494
-
60
4
Hırvatistan
1.598.922
1.610.531
1
3
Bulgaristan
1.519.399
1.563.780
3
3
Sırbistan
2.033.993
1.494.790
-
27
3
İngiltere
1.656.939
1.400.677
-
15
3
Endonezya
790.625
1.247.043
58
3
Hollanda
276.733
716.677
159
1
Belçika
480.673
586.830
22
1
İsviçre
702.398
581.316
-
17
1
Litvanya
890.798
513.371
-
42
1
Portekiz
354.243
447.676
26
1
İtalya
Bangladeş
Ege Serbest Bölge
-
-
400.105
-
1
Polonya
393.739
347.409
-
12
1
İspanya
417.901
307.285
-
26
1
B.A.E.
284.511
291.753
3
1
İlk 20 Ülke Toplamı
52.347.475
45.996.172
-
12
95
Türkiye Toplam Çorap İthalatı
56.090.697
48.533.752
-
13
100
93
95
20 Ülkenin Payı %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
32
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜLKELER
2013
Diğer ülkeler
190%
Sırbistan
3%
Çin
29%
Bulgaristan
3%
Hırvatistan
3%
İtalya
13%
Slovak Cumh.
4%
Almanya
6%
Bangladeş
12%
Pakistan
7%
2014 yılının ilk yedi ayında Türkiye’ye 61 ülkeden 20 milyon dolarlık çorap
ithalatı yapılmıştır. İthalat 2013’ün eş dönemine kıyasla %15 oranında azalmıştır. En
fazla ithalat yapılan ilk yirmi ülke toplam ithalatın %93’ünü tedarik etmektedir. İlk
beşte yeralan tedarikçi ülkeler değişmezken, Çin dışında ülke sıralamaları
değişmiştir.
Yılın yedi ayı içinde yine en fazla çorap ithalatı Çin’den yapılmış, ancak
Almanya’dan yapılan ithalatın %72 artmasının da etkisiyle Çin’den yapılan ithalatın
Türkiye toplam çorap ithalatında payı %26’ya gerilemiştir. Çin’den ithalat 2014 OcakTemmuz döneminde %42 artışla 5,2 milyon dolara yükselmiştir.
İkinci tedarikçiliğe yükselen Almanya’dan ithalat %72 artışla 1,6 milyon
dolardan 2,8 milyon dolara yükselirken, üçüncü tedarikçi İtalya’dan ithalat %42
düşüşle 2,2 milyon dolara gerilemiştir. %1 artışla Pakistan dördüncü tedarikçi olarak
yerini korumuş, Bangladeş ise %65 ithalat düşüşü ile Türkiye çorap pazarında pay
kaybetmiş ve beşinci tedarikçi konumuna geçmiştir.
2014 Ocak-Temmuz döneminde en yüksek oranlı ithalat artışı %113 ile
İspanya’da görülürken, en yüksek oranlı ithalat düşüşü %66 ile Bulgaristan’da
görülmüştür.
33
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Türkiye’nin 2014 Ocak-Temmuz döneminde en fazla çorap ithal ettiği ülkeler
ile pazar payları, izleyen tablo ve grafikten görülebilir.
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER
2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ
$ SIRALI
ÜLKELER
2013
OCAK-TEMMUZ
DEĞER ($)
2014
OCAK-TEMMUZ
DEĞER ($)
2013/2014
DEĞİŞİM
%
PAY
%
Çin
3.636.242
5.167.782
42
26
Almanya
1.642.095
2.827.334
72
14
İtalya
3.712.002
2.150.830
-
42
11
1
7
-
65
6
29
4
Pakistan
1.440.028
1.452.048
Bangladeş
3.690.783
1.292.028
591.339
761.897
Endonezya
Hırvatistan
Slovakya
İngiltere
Bulgaristan
668.580
706.208
6
4
1.473.349
657.806
-
55
3
889.306
626.606
-
30
3
1.142.696
384.727
-
66
2
Sırbistan
898.743
381.574
-
58
2
Belçika
412.579
370.948
-
10
2
46
2
Ege Serbest Bölge
-
332.991
-
576.490
313.587
B.A.E.
177.783
273.802
54
1
Kostarika
114.757
213.367
86
1
İsviçre
306.656
206.899
İspanya
89.348
190.478
Portekiz
181.513
168.506
96.677
167.302
İlk 20 Ülke Toplamı
21.740.966
18.646.720
Türkiye Toplam Çorap İthalatı
23.629.422
20.010.057
92
93
Mısır
20 Ülkenin Payı %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014
34
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
-
2
Hollanda
-
33
1
113
1
7
1
73
1
-
14
93
-
15
100
-
TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜLKELER
2014 OCAK - TEMMUZ
Diğer ülkeler
22%
Çin
26%
İngiltere
3%
Slovak Cumh.
3%
Almanya
14%
Hırvatistan
4%
Endonezya
4%
Bangladeş
7%
Pakistan
7%
İtalya
11%
V. Değerlendirme
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 1980’li yıllardan bu yana gösterdiği
gelişim paralelinde gelişen çorap sektörü, gerek üretim gerekse ihracat açısından
önemli bir alt sektör haline gelmiştir. Sektörün kapasitesi ve yakaladığı ihracat
performansı bugün Türkiye’yi Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya’nın ardından dünyanın
3. büyük çorap ihracatçısı konumuna getirmiştir.
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %75-76’sının yapıldığı 28 AB
ülkesinde 2013 yılında olumlu ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye toplam
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %8,9 artışla 17,2 milyar dolara yükseldiği 2013
yılında, çorap ihracatının %16 oranında artarak 1 milyar doların üzerine çıkması
ihracat performansı anlamında gayet olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. %16’lık
artış çorap ihracatının Türkiye toplam örme konfeksiyon ihracatındaki payını da
%11,8’den %12,4’e yükseltmiştir.
Aynı yıl, uluslararası kaynaklı istatistiklere göre dünya çorap ihracatı da %8
oranında artmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika,
Pakistan, Sırbistan gibi önde gelen çorap ihracatçısı ülkelerin ihracatlarında %27’lere
varan artışlar olmuştur. Diğer yandan, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa
gibi en fazla ithalat yapan ülkeler ile Vietnam , Kırgızistan, Kazakistan gibi bazı
ülkelerin ithalatında %1000’lere dayanan artışlar sözkonusudur. Dolayısıyla global
pazarda çorap ticaretindeki olumlu gelişmelerin Türkiye’nin çorap ihracatına da
yansıdığını söylemek yanlış olmaz.
35
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Öte yandan, Türkiye’nin çorap ihracatındaki performans artışının esas
itibariyle -yaklaşık 34 milyon dolara denk gelen- %17’lik artışın olduğu Almanya’dan,
-yaklaşık 32 milyon dolara denk gelen -%40’lık artışın olduğu Fransa’dan ve -yine
yaklaşık 15 milyon dolara denk gelen- %20’lik artışın olduğu İspanya’dan
kaynaklandığı bu raporun “ Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar” bölümünde yeralan
istatistiklerden anlaşılmaktadır.
Almanya, Fransa ve İspanya pazarında elde edilen toplam 81 milyon dolarlık (
34 +32 +15 milyon dolar) kazanç, 2013 yılında 2012 yılına kıyasla Türkiye toplam çorap
ihracatında sağlanan 142 milyon dolarlık ( 1.058,7 milyon dolar – 916,6 milyon dolar)
kazancın en büyük bileşeni gibi durmaktadır.İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya,
Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkelere ihracatta kaydedilen
dikkate değer artışlar da yıllık %16’lık artışın diğer destekleyicileri olmuşlardır.
2014 yılının Ocak-Temmuz ilk yedi aylık dönemi itibarıyla gerek hazırgiyim ve
konfeksiyon sektörü gerekse çorap sanayi açısından olumlu ihracat performansı
devam etmektedir. Ekonomi Bakanlığı kaynaklı istatistiklere göre, yılın ilk yedi
ayında, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2013 yılının ilk yedi aylık dönemine kıyasla
%11,2 oranında artarak 11 milyar dolara yükselmiştir. Aynı zaman diliminde çorap
ihracatı ise %14 oranında artarak 592,3 milyon dolardan 674,4 milyon dolara
yükselmiştir.
Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %11,2 oranında artarken çorap
ihracatının %14 gibi daha yüksek bir oranda artması, çorap ihracatı için olumlu
performans göstergelerinin devam ettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle AB ülkelerine
ihracatta gözlenen artışlar bu göstergelerin en belirgin bileşenlerindendir.
Mevcut istatistikler ışığında, 2012 yılında bir miktar performans kaybı yaşayan
Türkiye’nin çorap ihracatında 2013 yılında dikkate değer bir performans iyileşmesi
olduğu ve bu olumlu gidişin 2014 yılının ilk yedi ayı itibariyle de devam ettiği
görülmektedir.
Berna Türkant
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat
Şube Şefi
Ekim 2014
Önemli Not: “İTKİB Genel Sekreterliği” kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
36
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi

Benzer belgeler