Gastronomi - Devr

Transkript

Gastronomi - Devr
Gastronomi
Toska na ’nın şa ra p ba ğla rında n Pie dmont yeme klerine, Sicilya
nın da ğla rında n Elba Adası’na, İta lya n mutfa ğını keşfe çıkıyoruz.
İste r ha ya tınızda hiç ye mek pişirmemiş, iste r de rin le zze tle ri
ta kip e de n sıkı bir gurme olun, gastronomi se ya ha t progra mla rımızda mutlaka ke ndinize uygun mutlulukla r bula caksınız. 4,
7 ve 8 gün olmak üze re Toskana, İta lya n Rivie rası, Pie dmont,
Elba Adası ve Sicilya da düze nle diğimiz ga stronomi progra mla rına yıl boyu ka tılabilir, bir ya nda n ta til ya pıp bu eşsiz bölge le rin ta dını çıka rırke n diğe r yandan ünlü İta lya n aşçıla rının
kursla rına ka tıla ra k sıkı bir gurme ola rak e vinize dönebilirsiniz.
Aşçılık se rtifika nız, şa pka nız ve önlüğünüz, kendi ha zırla dığınız ye mekle r ve doğru seçilmiş şa ra pla rla a ile ve dostla rınıza
ve re ce ğiniz da ve tler bunda n böyle kola y kola y unutulma yaca k.
NEDEN GASTRONOMİ SEYAHATLERİ ?
Gurme de ğilseniz, “he m ta til ya pa yım he m de gittiğim ye rle rin kültürü ile ilgili ba zı de ne yimle r e dine yim a ma bu keşifle r
sa de ce bilgide n iba re t olmasın, be nde bir iz bıraksın, be ceri ka za ndırsın” diyorsa nız ga stronomi turla rı ta m size göre.
Eğe r gurme ise niz ya da gurme olma yolunda ilerliyorsa nız
za te n söyle ye cek pek fa zla bir şe y yok, bu se ya ha t progra mla rına mutlaka ka tılma lısınız. Gastronomiye profesyone l açıda n
bakıyorsa nız, örne ğin bir İta lya n fırını ya da lokantası a çma yı
düşünüyorsanız progra mla rımız yine size fa zla sıyla yol göste rece ktir.
Saba h erke nden ka lkıp villa mızın ha vuzunda sporumuzu ya pıp yüzdükte n sonra ba hçe de ne fis bir ka hva ltıya ve a rdında n
çe vre yi keşfe çıkıyoruz. Göz a labildiğince uza na n şa ra p ba ğla rı, ze ytinlikle r, villala r, çiftlik e vle ri e tra fımızı sa rmış durumda.
İste r bu muhte şem ortamın ta dını çıka rabilir, iste r yakında
buluna n ta rihi ese rler, müzele r ve alış ve riş me rke zle rini ya da
pe ynir ve şa ra p ya pım e vle rini ziya re te gidebiliriz.
Öğle de n sonramızı İta lya n mutfa ğına a yırıyoruz ve başla ngıcı,
a na ye me ği, sa la ta sı, ta tlısında n oluşa n ta m bir menü ha zırla ma yı öğre niyoruz. Neşe içinde , şaka laşa ra k, güle -oyna ya ge çen
aşçılık de rsinde n sonra ke ndi pişirdiklerimizle ha rika bir sofra
ha zırla tıp yıldızla rın a ltında ke yifli bir sohbe t eşliğinde a fiye tle
yiyoruz.
Bunda n da ha idea l bir ta til düşünebilir misiniz ?
Sicilya’da Yerel Lezzetlerin Peşinde
SİCİLY A
Güze l Taormina te rasla rında n Akde niz’in her iki körfe zini ve Etna Ya na rda ğı’nın muhte şem ma nza rasını
izle me k mümkün. Ha rika konumu, ne fis ba hçele ri, villa la rı, Ortaça ğ’da n ka la n ta rihi me yda nı, Yuna n Tiya trosu ve 15.yy’da n 19.yy’a ka da r uza nan sa ra yla rı ile 100
yılı a şkın bir süre dir sa dece ge zginle ri de ğil a ynı
za ma nda Goe the ve D.H.La wrence gibi ünlüleri de sa yısız ke z ke ndisine çekmiş ola n Taormina. Bu güze llikle rin ya nı sıra Ta ormina’da ka lite li ba lık lokanta la rı, ne fis
pastane le r (Ma rzipa n, Ca ssa te Keki, Ca nnoli ve diğe r Sicilya pa sta la rı), a lışve riş me rke zle ri de bulma k mümkün.
Ye re l re hbe rimiz La ra bölge ile ilgili sa yısız bilgi ve hika ye ye sa hip. Anla ta ca ğı birbirinden ilginç ola yla rla
bizle ri he ye canla ndıra cak. Aynı za ma nda Yuna n Tiya trosu konusunda da uzma n ola n ve birçok a nıya sa hip
La ra ’nın bize söyle yece ği çok şe yi va r. Öze llikle yıldızla r
a ltında Nure ye v’in Yuna n Tiya trosunda ya ptığı muhte şe m da ns göste risinin hika ye sini dinleme nizi ta vsiye
e de riz.
Etna 3.350 mt boyu ile dünya nın e n yüksek ya na rda ğla rı’ndan birisi konumunda. Kilome tre lerce a la na ya yıla n e tekle ri, da ima ka rla ka plı duma nlı zirve si ge rçe kte n
görülme ye de ğe r. Da ğ’ın kuze y kra te rlerinde yürüyüş
sıra dışı bir de ne yim çünkü bura da siya h kumla rın ve
donmuş la vla rın a rasında n fışkırmış yeşil ve a ltın sarısı
a ğaçla r sanki a y yüze yinin yeşe rmiş ha li gibi duruyor.
Ye şil, sa rı, siya h tonla r ve Akde niz’in turkuva z ma visi iç
içe te za t bir görüntü oluşturuyor.
Stromboli Adası, Sicilya ’nın kuze y-doğu a çıkla rında,
Ae olia n Ta kım Ada la rının ve Akde niz’in krista l sularının a rasında n fırla mış siya h bir inci gibi. Aktif volka n
a da yı yeşil akıntıla r ve siyah kumla rla belirgin ha le ge tiriyor. Ka saba nın me rke zindeki ca dde le r modern a raçla rın da hi geçe me ye ce ği da rlıkta ve te pe lerde n kıvrıla ra k
sa hil boyunca ile rliyor. Be ya za boya nmış, köşe le ri yuva rlak ka re e vle r, a vlula rı ve e tra fı çe vrilmiş duva rla rı ile
a de ta Kuze y Afrika ’yı a nımsa tıyor. Ba hçe le r be gonville r,
limon ve porta ka l a ğa çla rı ya nı sıra gülle rle ka plı. Plajda
ge rçekte n de siya h kumla rın üze rine uza nıp güneşleniyorsunuz.
Se yaha t Konse pti : Gastronomi
Se yaha t Adı : Sicilya ’da Ye re l Le zze tle rin Peşinde
Se yaha t Kodu : GICS28
Destinasyon : İta lya
Me vsim : Ma yıs’tan Ekim’e
Se yaha t Süresi : Ga ra nti Depa rlı 7 Gün
Fiya t : Kişi Başı 2.670 €’da n İtiba re n
Ka tılımcı Sa yısı : Min. 4 Ma ks. 6 Kişi
Vize : Şe ngen ve ya İta lya
Re hbe r : İngilizce ve İta lya nca dillerinde
Za man za man volka nın “benim sınırla rıma girdiniz” de rce sine çıka rdığı homurtula rı duyabiliyor, gece ise gökyüzüne fırla ttığı a te şle güç göste risine ta nık oluyorsunuz.
Stromboli’de olma k ge rçekte n sıra dışı bir dene yim.
He m Etna he m de Stromboli’nin mutfa ğı a ğırlıklı ola ra k
de niz ürünle rinde n oluşuyor. Tuna, kılıç ba lığı, a hta pot,
midye , istiridye , ye ngeç, ka la ma r, a nçüe z bura da oldukça
bol ve le zze tli. Ma rine e dilmiş ba lık, kekikli ekmek ve
şifalı otla rla sunula n kılıç balığı sa rması, doma te s ve tuna
soslu Ma cche roni ve doma tes soslu a nçüe z’i mutla ka de ne meli.
Deniz re ze nesi, me rca nköşkü, nane gibi şifa lı ve yaba n
otla rının bu mutfa kta çok önemli bir ye ri va r. Hamur işle ri
ve balığın he men heme n tüm çeşitle rinde mutla ka bu tip
ta tla ndırıcı ve fa yda lı otla r kulla nılıyor. Kebe re (ge bre
otu), ze ytin ve ça m fıstığının da birçok le zze tin ya ra tılmasında ya ygın ola rak ye ri bulunuyor.
Fırıncıla r; ba de m, limon ve porta ka l ile Ma rzipa n, Ca nnoli, Cassa ta gibi ola ğa nüstü le zze tli kekle r ve kurabiye le r ha zırlıyorla r. Etna ’nın e tekle rinde ki bölge le rde fırında
pişirilmiş Ricotta, siya h bibe rli sa la m ve pe ynir, ma nta r,
kıza rtılmış se bze le r, limon ya pra kla rında re ze ne ile pişirilmiş köfte gibi ta tla rın ya nı sıra fıstık ve ba de mle ya pılmış
çe şit çeşit ta tlıla r bula caksınız.
Etna ’nın e teklerinde ki te pe le rde ye tişe n üzümle r, içinde
bol mine ra l ba rındıra n volka nik la vlı topra ğın sunduğu
le zze t ne deniyle be ya z ve kırmızı şa ra p ya pımı için çok
idea l. Bu üzümle rin posa sı da da ha a z çıktığı için bölge de
ve rimli şa ra pla r ya pılıyor. Etna Rosso, Rosa to ve Bia nco
gibi şa ra pla rın tümü DOC. Kırmızı şa ra pla r için kulla nıla n
e n ya ygın üzüm Ne re llo Ma sca lese ve Ne ro d'Avola ike n
be ya z şa ra pla r için Ca rricante ve Ca ta rra tto üzümle ri kulla nılıyor.
Ae olia n Ada la rında da ha ziya de ta tlı şa ra pla r üre tiliyor.
Ma lvasia üzümü bu konuda çok iddia lı. Etna şa ra pla rının
üre ticisi ile Etna ’nın te pe le rindeki üre tim me rke zinde ta dım seansına ka tıla ca ğız.
Sicilya’da Yerel Lezzetlerin Peşinde
Bu turumuzda ikisi restora n şe fi, biri emekli olmuş bir
şe f ile (ve ya e vle rine konuk ola ca ğımız e v aşçısı ile ) 3
ye mek kursu a lıyoruz.
De rs 1 : Plajda De niz Ürünle ri
Birinci de rsimiz re hberimiz La ra ve Eşi Fra nco’nun düğün ve diğe r öne mli günle rini ge çirdikle ri ha rika ba lık
restora n’ında . Usta şe fimiz Sa lva tore ile birlikte Sa rde
Abe cca fico (kekikli ekmek, kuru üzüm ve ça m fıstığı ile
pişirilen Sa rdalya ), Penne tte Me ssina usulü kılıç ba lığı
(yaba n re zenesi, minik doma tes, fıstık ve e kme k çıtırı ile )
ve “Pasta ” şe fimiz Vince nzo ile Ca nnoli pişirece ğiz.
Bura da a ynı za ma nda ma rine e dilmiş ba lık ve de niz
ürünle ri, de niz ürünle ri sa la tası, midye dolma, fırında
kala ma r, ka ridesli Ta glia te lle ve ya Risotto öğre ne biliriz.
De rste n sonra kendimize bir ba rda k Etna şa rabı a lıp
bahçe de dinlene bilir ve ya akşam ye me ğimiz ha zır ola na
ka da r plajda yüze biliriz.
De rs 2 : Etna ’nın Ete kle rinde Da ğ Mutfa ğı
İkinci de rsimiz Etna ’nın e te klerinde, da ha önce çiftlik e vi
ola ra k kulla nılmış sonra dan müke mmel biçimde restore
e dilmiş, ha rika bir manza ra ya ve Signor Pippo gibi
e fe rve san, coşkulu ve sempa tik bir işle tmeciye sa hip bir
restora n’da ge rçekleşiyor. Pippo’nun oğlu Gae ta no müthiş bece rikli bir şe f. Ye mek de rslerimizi Gae ta no’da n,
ha ya t de rsle rimizi ise babası Pippo’da n ala ca ğız (konuşma yı çok se viyor ve sürekli gıda la rda n, şa ra pta n, ha ya tta n ba hse diyor).
Gae ta no öze l mutfa ğında bize ekmekli ma nta r, Pepe rona ta, ka rnıba ha r köftesi, pa tlıca nlı doma tesli ve fesle ğe nli Pasta Alla Norma, limon ya pra kla rında pişirilmiş e t köftesi, fıstıklı Se mifre ddo ha zırla ma yı öğre te cek.
Bu ye meklerin tümü Etna şa rabı ile yıka nıyor ve te rbiye
e diliyor.
Pippo ve Gae ta no de rs a rasında bizle re dinle nme sürprizi ya pıp ka ne pe ve köpüklü şa ra p ikra m e decekle r.
Ta tlımızı da birlikte pişirdikte n sonra “Cucina Tipica Sicilia na ” diploma la rımızı a laca ğız.
De rs 3 : Stromboli Ada Mutfa ğı
Üçüncü de rsimiz Stromboli Adası’nda. Bura daki bir ote lde n e mekli olmuş de ğe rli bir şe fte n ve ya ote lin sahiple rinin bizza t a nnesinde n (o da son de rece de ğe rli bir aşçı)
Stromboli mutfa ğı’nın sırla rını öğre ne ce ğiz. Aşçımızın eşi
Ca loge ro, son de re ce dışa dönük ve konuşma yı ina nılma z
se ve n, neşe li tipik bir İta lya n. De rsimiz sırasında sık sık
şe fimizin “bu a da mı burda n çıka rın!” diye ba ğırdığını,
Ca loge ro’nun he men mutfa ğı te rk e ttiğini a ncak birka ç
da kika sonra da ya na ma yıp ge ri döndüğünü göreceksiniz.
Kısa cası bura da çok e ğlene ce ğiz !
Şe fimiz Ba rtolo bize turumuz boyunca e n çok önemse diğimiz ye me ği ya ni “Stromboli Usulü Pe nne Strombola na ” yı öğre tecek. Uzun süre dinle ndirilmiş ve te rbiye
e dilmiş siya h ze ytin, doma tes, ge bre otu ve fe sle ğen soslu,
Stromboli’ye özgü bu ye mek ge rçekte n ne fis. Bura da a ynı
za ma nda pa tlıca n, Zucchini ve biber kıza rtmasının ince likle rini öğre nece ğiz. Na neli ve ze ytin ya ğlı pa tlıca n kıza rtması ge rçekte n ha rika .
Ana taba ğımız “Tota ni in Umido a lla Lucia na ” ya vaşça
pişirilen müre kke p ba lığı, be ya z şa ra p, fesle ğe n, doma tes,
be ze lye ve me rca n köşkünde n oluşuyor. Son de rece sıra
dışı bir ye mek.
Akşam a y ışığı, de niz ve ba hçe de ki porta ka l a ğaçla rında n
oluşa n ne fis bir manza ra ya ba ka n ve ra nda da tüm pişirdikle rimizle ha rika bir sofra ha zırla yıp, he p birlikte ha ya tın ta dını çıka ra ca ğız. Şe f Ba rtolo ve Ca loge ro’nun a nla ta ca ğı hika ye le r bizi çok güldüre cek.
Sicilya’da Yerel Lezzetlerin Peşinde
KONAKLAMA
Ote l Villa Schule r, Ta ormina
Ta ormina ’da te pe ye konumla nmış 3 yıldızlı Villa Schule r
de 3 gece ka lıyoruz. Burası 180 dere celik deniz ve Etna
Da ğı ma nza rasının ya nı sıra be gonvil ve gülle rle dolu
ne fis bir ba hçe ve son de rece konukse ve r bir hizme t
sunuyor.
Schule r Aile si a slında oturdukla rı e v ola n villa yı 1905
yılında ote le dönüştürmüşle r. Birçok ke re ler restorasyonda n ge çen villa başla ngıçtaki ka rakte rini ha len koruyor. Villa ze vkle döşe nmiş mode rn oda la ra sa hip.
Ote le a it minik kita p hem otelin hem de Schule r Ailesinin hika yesini a nla tıyor. Alma n köke nli olan Schule r
Aile si 1. ve 2. Dünya sa va şla rı sırasında e lle rinde n a lına n ote llerini zor da olsa 2 ke z ge ri a lma yı ve bura da ki
va rlıkla rını koruma yı başa rmışla r.
21 oda ve 6 süitin ta mamında klima, saç kurutma ma kinesi, çift ca mlı pe nce re ler, ortope dik ya takla r, e lektronik kasa ve LCD TV sta nda rt. Birçok oda de niz
ma nza ra lı ve ba lkonlu ike n a z sa yıda ki oda ha rika bir
a rka ba hçe ye ve te pe le re bakıyor. Ote lde a yrıca pa nora mik a sa nsör, ba r, kahva ltı sa lonu, te ra s, pia no ve TV
odası, oturma odası, 24 saa t ba r ve oda se rvisi, kuru
te mizle me ve ücre tsiz inte rne t ba ğlantı hizme tle ri va r.
Ote lin loka syonu ge rçe kten mükemme l. Ana ca dde ye ve
ma ğa za la rın, restora nla rın, ba rla rın ye r a ldığı Corso Umbe rto’ya birkaç a dım mesa fe de. Ulusa l pa rka 5, Yuna n
Tiya trosu’na ise 10 dk’lık yürüyüş ile ula şabiliyorsunuz.
Ote l Villa gio Stromboli
Stromboli Adası’nda geçirece ğimiz 2 gece boyunca 3
yıldızlı Villa gio Stromboli’de ka la ca ğız. Ote lin 37 odası
va r ve ga ye t hoş bir ma nza ra ya sa hip. De niz, siya h kumlu
plaj ve donmuş la v ka ya la rı birka ç a dım öte nizde. Ote l Di
Ma ttina a ilesine a it, a ile bura yı bizza t işle tiyor. Oda la r
mode rn ve basit, tümünde banyo, direk ha tlı te le fon,
miniba r, sa ç kurutma makinesi ve minik te ra s sta nda rt.
Ote lde a yrıca 2 ba r, restora n, kütüpha ne ve TV li okuma
odası, öze l plaj ve su sporla rı merke zi va r.
Ote l Ca po De i Greci
Son ge ce mizi ge çire ce ğimiz otelimiz Ca po Dei Gre ci, Taormina’nın 12 km kuze yinde ve ve da ye me ğimizi a la ca ğımız
restora n’a yakın. De nizde n yüksekte , se tlere kurulmuş,
büyük ve mode rn bir ote l. 2 yüzme ha vuzunda n, ba rla rında n ve ya de niz se viyesine inilen pa nora mik asa nsöründe n
çok ge niş bir deniz ma nza rasına sa hip.
142 çift kişilik oda, 18 junior süit ve 40 süit 2 ve 3 ka tlı
bina la rda ye r a lıyor. Modern ve ze vkli döşe nmiş oda la rda uydu ya yınlı TV, minik kasa, a ya rla nabilir klima, sa ç
kurutma ma kinesi, mini ba r, duş/tuva le t ve çoğunluğu
de niz ma nza ra lı büyük ba lkon ve ya te ra s standa rt.
Sicilya’da Yerel Lezzetlerin Peşinde
SEYAHAT PROGRAMI
1.Gün
Ca ta nia ha va lima nında ka rşılanıyor ve Taormina’da
buluna n Villa Schule r’e tra nsfe r ediliyoruz. Burası 180
de rece lik de niz ve Etna Da ğı ma nza rasının ya nı sıra
be gonvil ve gülle rle dolu ne fis bir ba hçe ve son de rece
konukse ve r bir hizme t sunuyor. Hoşge ldiniz ye me ğimizi Taormina ve ya Gia rdini Na xos’ta ki manza ra lı ve
e ğle nce li ye rel ba lık loka nta la rında n birinde ala ca ğız.
2.Gün
Ye re l re hbe rimizle ya paca ğımız ya klaşık 1,5 saa tlik
Ta ormina ve Yuna n Tiya trosu ge zisinde n sonra a lışve riş
için se rbestiz. Alışve rişimiz uza yabilir diye öğle n yeme ğinde de se rbest olaca ğız. Ote lin he me n yakınında ha rika
şa ra pla rı ve Sicilya me ze le ri olan hoş bir şa ra p ba r va r,
va kit ka za nmak a ma le zze tli bir şe yler a tıştırmak için
idea l. Saa t 15:00’de Ta ormina yakınındaki bir sa hilde
buluna n balık restora nına gidiyoruz. Bura da ilk de rsimizi a la ca ğız. Usta şe fimiz Sa lva tore ile birlikte Sa rde
Abe cca fico (kekikli ekmek, kuru üzüm ve ça m fıstığı ile
pişirilen Sa rdalya ), Penne tte Me ssina usulü kılıç ba lığı
(yaba n re zenesi, minik doma tes, fıstık ve e kme k çıtırı ile )
ve “Pasta ” şe fimiz Vince nzo ile Ca nnoli pişirece ğiz.
De rste n sonra ye mekle rimiz pişe ne ka da r plajda yürüye biliriz. Akşa ma ha zırla dığımız ne fis yeme kler, ye re l şa ra p, müzik ve da ns va r!
3.Gün
Saba hta n Etna’nın kuze yinde yürüyüşe çıkıyoruz, e ğe r
pe rformansımız e lve rirse tırma nış bile ya pabiliriz. Öğle n ye me ğimizi ye re l bir rustik da ğ restora nında pe ynir,
ze ytin, sa la m ve me ze lerle ha fif ola ra k geçiştirece ğiz.
Da ha sonra Etna şa ra p ta dımı ya pmak üze re Ga mbino
Şa ra pha nesi’ne gide ce ğiz. Ga mbino da ğın e tekle rinde
kurulmuş ma nza ra lı bir ye r. Sonra ki dura ğımız 5.000
nüfuslu Lingua glossa. Ye rel re hbe rimiz La ra bize bura da
2002’deki püskürme yi ve a ilesinin yaşa dıkla rını a nla tıp
bir pasta ne de ba de mli pasta la rda n ta ttıraca k. Saa t
16:00’da ikinci ye mek de rsimiz va r. Etna ’nın e teklerinde ,
da ha önce çiftlik e vi ola rak kulla nılmış, sonra da n müke mme l biçimde restore e dilmiş, ha rika bir ma nza ra ya
ve Signor Pippo gibi e fervesa n, çoşkulu ve se mpa tik bir
işle tmeciye sa hip bir restora n’da bu ke z da ğ le zze tle rinin
sırla rını öğrene ce ğiz. Pippo’nun oğlu ola n şe fimiz Gae ta no öze l mutfa ğında bize e kmekli ma nta r, Pe pe rona ta,
ka rnıba ha r köftesi, pa tlıca nlı doma tesli ve fe sle ğe nli Pasta
Alla Norma, limon ya prakla rında pişirilmiş e t köftesi,
fıstıklı Se mifre ddo ha zırla ma yı öğre te cek. Bu ye mekle rin
tümü Etna şa rabı ile yıka nıyor ve te rbiye e diliyor. Akşa m
ye me ğinde ka lite li ye rel şa ra pla r eşliğinde pişirdikle rimizi
a fiye tle yiyece ğiz.
4.Gün
Ta ormina ’da n saba h erken 06:00 gibi a yrılıyoruz çünkü
08:30’da Mila zzo’da n ka lka n tekne ye ye tişmemiz ge re kiyor. Ae olia n Ada la rı’nın a rasında n 3 saa tlik bir de niz
yolculuğu ile öğle n ye me ği za ma nı Stromboli’ye va raca ğız. Stromboli takım a da la r içinde ki son a da ve a ktif bir
volkana sa hip. Stromboli Adası, Sicilya ’nın kuze y-doğu
a çıkla rında, Ae olia n Takım Adala rı’nın ve Akde niz’in
Sicilya’da Yerel Lezzetlerin Peşinde
krista l sula rının a rasında n fırla mış siya h bir inci gibi.
Be ya za boya nmış, köşele ri yuva rlak ka re e vle r, a vlula rı
ve e tra fı çe vrilmiş duva rla rı ile ade ta Kuze y Afrika ’yı
a nımsa tıyor.
Deniz ke na rındaki ote limiz Villa ggio Stromboli’ye ye rleştikten sonra dinle nme ve ha fif bir ye mek için se rbestiz. Etra fı keşfe çıkabilir, plajda yüze biliriz.
Üçüncü dersimiz saa t 16:00’da Stromboli Adası’nda .
Bura da ki bir ote lde n eme kli olmuş de ğe rli bir şe fte n
ve ya ote lin sa hiplerinin bizza t a nnesinde n (o da son
de rece de ğe rli bir aşçı) Stromboli mutfa ğı’nın sırla rını
öğre nece ğiz. Aşçımızın eşi Ca loge ro, son dere ce dışa
dönük ve konuşma yı ina nılma z se ve n, neşe li tipik bir
İta lya n. Saa t 18:30’da Ma lvasia şa rabının ta dım seansı
va r. Bura da ye re l bir re hbe rle e vli ola n Avustra lyalı Vivia n ile sohbe t e dece ğiz. Ma lva sia komşu a da Sa lina da
ya pıla n ta tlı bir şa ra p. Vivia n’ın sohbe ti de a ynı ta tlılıkta . Akşa m ha zırla dığımız tüm ye me klerde n oluşa n
bir ziya fe t bizi be kliyor.
5.Gün
Öğle ne ka da r ve öğle n ye me ği de da hil olma k üze re
özgürüz. Plaja ine bilir, a lışve rişe çıkabilir, me ydanda
turla yıp ha rika lima nın ma nza rasını doyasıya se yre de biliriz. Bura da Stromboli’nin na if resimlerini çize n
oldukça ye te nekli bir ressa m va r, be lki onun ga le risine
gitme k iste yebiliriz. Öğle n ye me ğinde gurme le zze t
a vına çıkma k size ait. Saa t 16:00 civa rı önce gün ışığında
da ha sonra ha va ka ra rdığında e limizde ışıkla rla Stromboli’ye tırma na ca ğız. Amacımız volka nın he r iki ha lini
de keşfe tmek. Ha la a ktif olan volka nın akşa m gökyüzüne fırla ttığı a teş pa rça la rını izle mek ge rçe kten sıra dışı,
ha vai fişek göste risi gibi. Volka n ziya re timizin uzunluğuna göre akşam yeme ğimizi bir pizza ile geçiştirebilir
ve ya şık bir restora nda ka de hle rimizi volkanımız için
kaldırabiliriz (a kşa m ye me ğimiz progra mımıza da hil de ğil).
6.Gün
Stromboli’de n 07:30 gibi a yrılıyoruz. Ma yola rımızı a ldık
çünkü tekne ile Volka n a dasına gidip ora da doğa l ça mur
ha vuzunda bu ke z cildimize ziya fe t çekece ğiz. Ça murla ra e lle rimizi da ldırıp vücudumuzun he r ye rine sürüyor
ve kuruma sını be kliyoruz. Da ha sonra yıka ndığımızda cildimizin müthiş ra ha tla dığını ve yumuşa dığını hisse de ce ğiz. He pimiz için sıra dışı bir de ne yim olaca k. Vulca no’da ki öğle n ye me ği restora nımıza ge ldiğimizde duş
bölümünde önce güze l bir duş a laca k sonra üze rimizi
de ğiştirece ğiz. Öğle n ye me ği progra ma da hil de ğil. Ye mekte n sonra Vulca no’nun bira z da ha ta dını çıka rıp tekra r tekne yle Mila zzo’ya dönüyoruz. Son gece mizi Taormina’nın 12 km uza ğında, ha rika bir de niz ma nza rasına
sa hip Ca po De i Gre ci Ote l’de geçire ce ğiz. Ve da ye me ğimiz Ta ormina ’nın yakınında buluna n ve ünlü “Baba ”
filminin çe vrildiği ka saba da ki ünlü bir ba lık restora n’ında .
Bura da le zze tli yeme klerle dolu tabakla r biz istemese kte
süre kli ge lme ye de va m e diyor !
7.Gün
Ka hva ltıda n sonra uçuş saa timize göre Ca ta nia ha va lima nına tra nsfe r e diliyor ve e ve dönüş uçuşumuzla yolculuğumuzu sonla ndırıyoruz.
Sicilya’da Yerel Lezzetlerin Peşinde
DÖNEMLER ve FİYATLAR
2 KİŞİLİK
ODADA 1
TEK ODA
FARKI
BİRİNCİ
İLAVE YATAK
İKİNCİ İLAVE
YATAK
BİRİNCİ
ÇOCUK
İKİNCİ
ÇOCUK
2.804 €
1.302 €
2.737 €
sorunuz
2.737 €
sorunuz
2.670 €
1.302 €
2.603 €
sorunuz
2.603 €
sorunuz
Sicilya ’da 7 Gün, Her Cumartesi Depar
En Az 4 Ödeyen Yetişkin İçin
03.05.07 – 11.10.07
En Az 6 Ödeyen Yetişkin İçin
03.05.07 – 11.10.07
Önemli Bilgile r
10 ve üzeri yaş çocuklar ilave yatak ücreti öder ve aşçılık kurslar ına katıla bilirler.
Fiya tla ra Da hil Ola n Hizme tle r
Taormina'da Villa Schuler'de 3 gece, Stromboli'de Villagio Strom-boli Otel'de 2 gece ve Capo Dei Greci Otel'de 1 gece kahvaltı da-hil konaklama, Catania
Havalimanından Otele çift yön transferler, tur boyunca İtalyanca ve İngilizce konuşan yerel rehber, şoför, 3. gün öğlen yemeği, hoş geldiniz a kşam yeme ği,
aşçılık kurs-la rından sonraki 3 yemek ve 6.gün akşam yeme ği, 3 tam menü aşçılık kur su, 2 şarap tadımı ve ziyareti, Etna Yanardağı ve Strom boli'ye 2
yürüyüş/tırmanış, Ta ormina'da rehberli yürüyüş turu, Milazz o'dan Stromboli, Vulcano ve dönüş tekne transferleri.
Fiya tla ra Da hil Olma yan Hizme tle r
Uluslara rası uçuşlar, kendi favori şaraplar ınızı tercih edebilmeniz için yeme kler sıra sında şarapla r, 4 öğlen yemeği, Lingua glos-sa'da tadım, Strom boli
tırmanış günündeki akşam yemeği, kişise l harcamalar (kuru temizleme, telefon, bar harcamaları v.b. gibi), vize ve fazla bagaj ücretleri, havalimanı
vergileri, a şı ve sağlık gider leri, sigorta hizmetleri, bahşişler.
Vize Bilgile ri
Bu turumuza katılabilme k için Şengen veya İtalya vizenizin olma sı gere kiyor. İtalya vize si, İstanbul’da bu lunan Konsolosluğa başvuru tarihinden itibaren 5
iş günü içinde veriliyor. Şengen ülkeler ine girişte vizeniz ile birlikte zorunlu seyahat sigortası yaptırmanız şart. Dilerseniz vize aracılık hizmetlerim izden
yararlanabilir-siniz.
Tüm fiyatlar nakit ödemede geçerli, kişi başı ve Euro döviz cinsindendir. Kredi ka rtı ödemeler i için vade farklı 1, 3, 6, 9 ve 12 taksit imkanı sunuyoruz. Tüm
fiyatlar ve koşu llar bilgilendirme amaçlı olup rezervasyon anındaki fiyat ve koşullar geçerlidir.

Benzer belgeler