Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme

Transkript

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme
Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme
ISO/DIN
AISI
Teslim Sertliði
C
Si
Mn
Cr
V
N
Ni
Patent
420 Mod.
250 HB
0,24
0,30
0,50
13,6
0,4
0,12
1,30
Özellikleri
Uygulama Alanlarý
• Yüksek korozyon dayanýmý,
Korozyon dayanýmý istenen enjeksiyon
• Ýyi tokluk ve süneklik,
kalýplarýnda (PVC Enjeksiyonu), PVC
• Ýyi aþýnma direnci,
ekstrüzyonunda, yüksek yüzey kalitasi istenen
• Çok iyi ýsýl iþlem özellikleri,
optik ve þeffaf parçalarýn üretiminde, yüksek
• Mükemmel parlatýlabilirlik,
tokluk/ süneklik ihtiyacý olan komplex
• Erozyona uygunluk,
enjeksiyon
• Kolay kaynak edilebilirlik.
dayanýmýndan dolayý, takviyeli plastiklerin
kalýplarýnda
ve
aþýnma
enjeksiyon kalýplarýnda kullanýlmaktadýr.
Mekanik Özellikler
Yüzey Ýþlemleri
Sertlik
(HRc)
Basma Dayanýmý
(MPa, N/mm²)
Akma Dayanýmý
(MPa, N/mm²)
45
1500
1200
50
1780
1290
PVD ve nitrasyona uygun olmasýna raðmen
korozyon dayanýmýný düþüreceðinden bu tarz
yüzey
iþlemleri
ö n e r i l m e m e k t e d i r.
Sertleþtirlmiþ ve meneviþlenmiþ koþullarda
Mirrax ESR’nin parlatýlabilirliði çok iyidir.
Dikkat edilmesi gereken ise küçük adýmlarla
bu iþlerin yapýlmasýdýr. Böylece hem
portakallanmadan kaçýnýlmýþ olunur hem de
çok daha iyi parlak yüzey elde edilmiþ olunur.
Ayrýca yapýsý istenmeyen kalýntýlardan
arýndýrýldýðýndan daðlama özelliðide çok iyidir.
Fiziksel Özellikler
Kaynak
Sýcaklýk
0
C
20
200
400
Kaynak
Metodu
Kaynak
Sýcaklýðý
Elektrot/
Tel Tipi
Kaynak
Sonrasý Sertlik
Yoðunluk
(g/cm3)
7,74
-
-
ARK
Kaynaðý
200250 0C
STAVAX
WELD
54-56 HRc
Isýl Genleþme
Katsayýsý
-
11,1*10-6 11,7*10-6
TIG
200250 0C
STAVAX
TIG-WELD
54-56 HRc
Isýl Ýletkenlik
(W/m 0C)
-
20
24
Elestiklik Modülü
(MPa)
210000
200000
180000
Özgül Isý
(J/kg 0C)
460
-
-
Isýl Ýþlem
Ýþlem
Sertleþtirme Ortamý
Sýcaklýk
Yumuþak
740 °C
Tavlama
Gerilim
Tuz banyosu önerilmemektedir
650 °C / 2 h
Giderme
Vakum
Sertleþtirme
4-5 bar soðutma
Önýsýtma
600-920 °C
Östenitleme
1000-1025 °C
-
Meneviþleme
Östenitleme
Tutma
Meneviþ Öncesi
Sýcaklýðý [°C]
Süresi [dak]
Sertlik [HRc]
1000
30
54±2
En düþük meneviþleme süresi: 2 saat
1020
30
55±2
En az 2 meneviþ
Meneviþ Diyagramý
En düþük meneviþleme sýcaklýðý: 250 °C
Korozyon Dayanýmý
Sertlik, HRc
Artýk östenit,%
16
58
Göreceli korozyon dayanýmý
100
54
1020 °C
250°C’de düþük
meneviþ dayanýmý
12
50
75
1000 °C
46
8
50
1020 °C
42
500°C’de yüksek
meneviþ dayanýmý
25
1000 °C
38
4
34
MIRRAX
ESR
30
200
300
400
500
1.2083
MIRRAX
ESR
1.2083
600 °C
Meneviþ Sýcaklýðý
Ölçü Deðiþimi
Soðutma Hýzýna Baðlý Sertlik
Deðiþimi
Ölçüsel deðiþim, %
+0,14
800
700
Geniþlik
+0,06
600
Uzunluk
+0,02
54
500
0
400
-0,02
300
-0,06
200
-0,10
-0,14
200
5 bar
Azokt
basýncý
* Ø 250 mm Ø 400 mm Ø 825 mm
Kalýnlýk
+0,10
HRc
Sertlik, HV10
MIRRAX
ESR
48
41
30
1.2083/
AISI 420
100
* 0,30 °C/s 0,15 °C/s 0,05 °C/s
250
300
350
400
450
Meneviþ Sýcaklýðý 2x2h
500
550 °C
100
1000
10000
800-850 °C soðutma süresi,sn
100000

Benzer belgeler

Uddeholm Vanadis 23

Uddeholm Vanadis 23 Tabaka derinliði, µm

Detaylı

Shell Mysella XL Shell Mysella XL

Shell Mysella XL Shell Mysella XL aral›klar› sa¤lamak üzere özel olarak gelifltirilmifl yeni nesil bir motor ya¤›d›r. Mysella XL daha temiz ve verimli yanma sa¤layan, günümüzün ve gelecekte getirilmesi düflünülen düflük NOx emisyon...

Detaylı

Uddeholm Sverker 21

Uddeholm Sverker 21 aþýndýrýcý plastiklerde plastik kalýplarýnda ve

Detaylı

Uddeholm Sverker 3

Uddeholm Sverker 3 Fiziksel Özellikler Sýcaklýk

Detaylı

Model_ELCm09 - ensim.com.tr

Model_ELCm09 - ensim.com.tr ELC Seviye þalterleri tank ve kazanlarýn sývý seviye kontrolünde kullanýlmaktadýr. Oynar parçasý olmadýðýndan kritik ortamlarda, katý partiküllü düþük yoðunluklu ve yüksek viskoziteli iletken sývýl...

Detaylı

Çelik Tablosu - Quantum Takım Sanayi Ürünleri Çelik Ticaret A. Ş.

Çelik Tablosu - Quantum Takım Sanayi Ürünleri Çelik Ticaret A. Ş. Yüksek sýcaklýklarda yüksek tokluða sahiptir. Hafif metallerin metal enjeksiyon ve ekstrüzyon kalýplarýnda, sýcak dövme kalýplarýnda ve plastik enjeksiyon kalýplarýnda kullanýlýr.

Detaylı

öne çıkan ürünler 2016

öne çıkan ürünler 2016 yeni krom KCR kaliteleri ile değiştirdik. Optimize sertlik ve tokluk sayesinde, bu yeni kalitelerle daha da yüksek süreç güvenliği ve daha da iyi ekonomik verimlilik elde edersiniz ve mükemmel kesi...

Detaylı