RLS cift yakit 2 kademe.fh11

Yorumlar

Transkript

RLS cift yakit 2 kademe.fh11
Teknik Broflür
Çift Yak›tl›
RLS Serisi
Çift Yak›tl› (Motorin - Gaz) Brülörler
RLS 28
100/163 ÷ 325 kW
RLS 38
116/232 ÷ 442 kW
RLS 50
145/290 ÷ 581 kW
RLS 70
232/465 ÷ 814 kW
RLS 100
349/698 ÷ 1163 kW
RLS 130
465/930 ÷ 1395 kW
RLS serisi brülörler 163-1395 kW aras›nda kapasiteye sahiptirler ve düflük veya orta s›cakl›ktaki s›cak su kazanlar›, s›cak
hava veya buhar jeneratörleri ya da k›zg›n ya¤ kazanlar› için dizayn edilmifllerdir.
Brülörlerin çal›flmas› iki kademelidir, brülörler tüm çal›flma aflamalar›n› gösteren elektronik LED panel ile donat›lm›flt›r.
Ters kanatl› fan ve hava emifl devresiyle birlefltirilen ses yal›t›m malzemesinin kullan›m›yla en iyi gürültü seviyesine getirlmesi
sa¤lanm›flt›r.
Fanlar›n ve yanma bafll›¤›n›n art›r›lm›fl performans özellikleri, kullan›m kolayl›¤› ve tüm yanma oranlar›nda mükemmel bir
çal›flmay› sa¤lar.
Özel dizayn› ile minimum ölçülere sahip olup kullan›m ve bak›m kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r.
Genifl aksesuar grubu ile çal›flma alan›n›n esnekli¤i sa¤lanm›flt›r.
BRÜLÖRLER
BRÜLÖRLER
TEKN‹K VER‹LER
MODEL
Brülör Çal›flma fiekli
Maksimum güçte modülasyon oran›
Tipi
Servomotor
çal›flma zaman› s
kW
Is›l güç
Mcal/h
Çal›flma s›cakl›¤›
°C min/max
YAKIT/HAVA VER‹LER‹
kWh/kg
Motorin Net kalorifik de¤er
Light oil 20»Cdeki viskozite
mm 2/s (cSt)
Light oil Ç›k›fl
kg/h
Light oil Max. S›cakl›k
°C
Tipi
Pompa
kapasite kg/h
Püskürtme bas›nc›
bar
Net ›s›l de¤er G20 gaz›
kWh/Nm 3
Gaz yo¤unlu¤u G20
kg/Nm 3
Gaz debisi G20
Nm3/h
Net ›s›l de¤er G25
kWh/Nm 3
Gaz yo¤unlu¤u G25
kg/Nm 3
Gaz debisi G25
Nm3/h
Net ›s›l de¤er LPG
kWh/Nm 3
Gaz yo¤unlu¤u LPG
kg/Nm 3
Gaz debisi LPG
Nm3/h
Fan
type
Hava s›cakl›¤›
max °C
ELEKTR‹K B‹LG‹LER‹
Elektrik besleme
Ph/Hz/V
Kontrol sistemleri elektrik besleme,
Ph/Hz/V
Kontrol kutusu (röle)
type
Toplam elektrik gücü
kW
Kontrol sistemleri elektrik gücü
kW
Koruma seviyesi
IP
Fan motoru gücü
kW
Fan motoru çal›flma ak›m›
A
Fan motoru ilk çal›flma ak›m›
A
Fan motoru koruma seviyesi
IP
Pompa motoru gücü
kW
Pompa motoru çal›flma ak›m›
A
Pompa motoru ilk çal›flma ak›m›
A
Pompa motoru koruma seviyesi
IP
V1- V2
IAteflleme trafosu
I1 - I2
EM‹SYON DE⁄ERLER‹
Ses fiiddeti
Ses seviyesi
Motorin - CO emissions
Light oil - Grade of smoke indicator
Light oil - CxHy emissions
Light oil - NOx emissions
G20
- CO emission
Do¤algaz- NOx emission
ONAY
Direktif
Uygulanan standart
Belgelendirme
dBA
W
mg/kWh
N° Bacharach
mg/kWh
mg/kWh
mg/kWh
mg/kWh
RLS 28
RLS 38
RLS 50
RLS 70
‹ki kademe
2:1
LKS 210 - 08
RLS 100
RLS 130
LKS 210 - 10
5
100/163-325
86/140-303
116/232-442
100/200-380
145/290-581 232/465-814
125/249-500 200/400-700
0/40
349/698-1163 465/930-1395
300/600-1000 400/800-1200
11,8
4-6
8/14-28
10/20-37
12/25-49
20/39-69
30/59-99
39/79-118
60
AL 65B
63 (at 15 bar)
AJ 6CC
134 (at 20 bar)
12
10
0,71
10/16-32,5
12/23-44
14,5/29-58
23/46,5-81
35/70-116
46,5/93-139,5
27/54-95
41/81-135
54/108-162
6/11-23
9/18-32
Ters e¤itmli kanatl›-sentrifigal
60
14/27-45
18/36-54
8,6
0,78
12/19-38
13/27-51
17/33-68
25,8
2,02
4/6-13
4/9-17
1/50/230 (±10%)
0,53
0,19
0,76
0,25
0,25
2,1
4,8
-
0,42
2,9
11
44
0,09
0,8
-
68
-
70
-
3N/50/230-400 (±10%)
1/50/230 (±10%)
LFL 1.333
0,91
1,8
2,2
0,17
0,33
0,33
44
0,65
1,1
1,5
3 -1,7
4,8 - 2,8
5,9 - 3,4
13,8-8
22,6 -13,2
29,5 -17
55
0,37
2,4
44
230 V - 2 x 5 kV
1,9 A - 30 mA
En az her 24 saatte bir duraklama
72
-
74
-
3
0,43
2,2
8,8 - 5,1
52,8 - 30,6
54
77,5
-
-
80
-
< 20
<1
< 10
< 190
< 15
< 80
90/396/EC - 89/336 (2004/108) EC - 73/23 (2006/95) EC - 92/42/EC
EN 267 - EN 676
CE 0063 AR 4637
CE 0063 5G 835/97 M
• Referans flartlar:
S›cakl›k: 20°C, Bas›nç: 1013,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesi - gürültü seviyesi 1 metreden ölçülmüfltür.
• Riello sürekli olarak ürünlerini iyilefltirme çal›flmalar› yapmaktad›r, bu nedenle ürünün d›fl görünüflü, ölçüleri, teknik özellikleri, cihaz›n kendisi ve aksesuarlar›
de¤iflebilmektedir. Bu doküman Riello S.p.A. ya ait gizlilik dereceli ve mülkiyetinde olan bilgileri içermektedir, izin al›nmadan bu bilgilerin k›smen veya tamam›n›n
aç›klanmas› veya kopyalanmas› yasakt›r.
• Ürünlerin teknik özellikleri, boyutlar›, aksesuarlar ve ekipmanlar Riello S.p.A. taraf›ndan de¤ifltirilebilir. Bu bilgile Riello S.p.A.'dan izin al›nmaks›z›n kopyalanamaz
ve taklit edilemez.
2
BRÜLÖRLER
YANMA ve KAPAS‹TE E⁄R‹LER‹
Brülörün
seçilece¤i faydal›
çal›flma alan›
Modülasyon aral›¤›
Test flartlar› EN627 ye
uygundur
S›cakl›k: 20°C
Bas›nç: 1013,5 mbar
Yükseklik: Deniz
seviyesi
YAKIT BESLEME
Gaz hatlar›nda istenen ›s›ya göre yak›t beslemesi ayarlamak için bir regülâtör bulunur. Bu regülâtör brülörde bulunan
iki kademeli cihaz ile kontrol edilir.
Yak›t beslemesi uygulama flartlar›na göre sa¤dan veya soldan yap›labilir.
Maksimum bas›nç presostat› gaz hatt›nda afl›r› bas›nç olmas› durumunda brülörü durdurur.
Gaz hatt›, besleme
devresindeki yak›t kapasitesi ve bas›nc›na göre sistemin ihtiyaçlar›na en iyi uyacak flekilde seçilebilir.
Gaz hatlar› “Multiblok (bütün ana komponentlerin tek bir ünitede birlefltirilmesiyle oluflan)” ve “Kompoze” (ayr› ayr›
komponentlerin birlefltirilmesiyle oluflan) tiptir
1 Gaz girifl borusu
2 El kontrollu valf
3 Kompansatör
4 Filtre
5 Açma dü¤meli manometre
6 Bas›nç regülâtörü (dikey)
7 Minimum gaz bas›nç presostat›
8 VS emniyet solenoidi (dikey
9 VR regülasyon selonoidi (dikey
10 Conta ve flanfl brülörle birlikte verilir.
11 Brülör
S›z›nt› kontrol eleman› olmayan Multiblok Gaz Hatt›
3
BRÜLÖRLER
S›z›nt› kontrol eleman› olan Multiblok Gaz Hatt›
S›z›nt› kontrol eleman› olmayan Kompoze Gaz Hatt›
12 8-9 no'lu valfler için gaz kaçak kontrol valfi.
EN 676'ya göre 1200 kW ve üzeri güçteki brülörler
için s›zd›rmazl›k kontrolü mecburi olmas› gereken
donan›md›r.
13 Gaz hatt› brülör adaptörü
14 Maksimum gaz bas›nç presostat›
P1 Yanma kafas› bas›nc›
P2 Manometre
P3 Manometre
L Gaz hatt› ayr› olarak verilir, kodlar› tabloda verilmifltir.
L1 tesisatç› taraf›ndan temin edilecek
S›z›nt› kontrol eleman› olan Kompoze Gaz Hatt›
Gaz hatlar› EN 676 standard› gere¤ince brülörle
beraber onaylan›r.
Gaz hatt›n›n üzerindeki tüm elemanlarla genel ölçüleri
nelerden olufltu¤una ba¤l›d›r. Afla¤›daki tablo RLS serisi
brülörlere tak›labilecek gaz hatt› maksimum ölçülerini,
girifl ve ç›k›fl çaplar›n› ve e¤er tak›lm›flsa kaçak kontrol
cihaz› ölçülerini vermektedir.
E¤er kaçak kontrol cihaz› gaz hatt›nda yoksa sonradan
aksesuar olarak monte edilebilir.
“Multiblok” tip gaz hatt›n›n maksimum bas›nc› 300 mbar
ve “Kompozit-Birleflik” tip gaz hatt›n›n ise 500 mbar'd›r.
Y
Øi
Øo
Z
X
H‹DROL‹K DEVRELER
Y
Øo
RLS 28-38-50
Øi
Z
RL 70-100-130
P Ç›k›fl çevrimindeki filtreli pompa ve bas›nç regülâtörü
VS Ç›k›fl çevrimindeki emniyet valf›
V1
1. Kademe valf›
V2
2. Kademe valf›
PV
Meme ucu
U1
1. Kademe memesi
U2
2. Kademe memesi
4
X
BRÜLÖRLER
YAKIT BESLEME DEVRELER‹
7
10
9
5
V
1
P
6
+H
2
10 cm
8
4
5
7
H
Ø
P
V
1
2
3
4
5
6
7
Üstteki pompa ile alttaki valf aras›ndaki fark
‹ç boru çap›
Yükseklik “ 10m
Yükseklik” 4m
Brülör
Brülör pompas›
Filtre
Elle kapatmal› valf
Emme hatt›
Ortadaki valf
Uzaktan kumandal› ani kapatmal›
solenoit valf
8 Onayl› ani kapatmal› solenoit valf
9 Dönüfl Hatt›
10 Geri döndürmez valf
3
9
-H
6
Ring fleklinde yak›t da¤›t›m sisteminin çizimi ve boyutland›r›lmas›,
tesisat›n özellikleri ve ihtiyaçlar›na göre uygulama mühendislerinin
sorumlulu¤undad›r.
VANT‹LASYON
Havaland›rma devresi cihaz›n küçük ölçülerine ra¤men
bas›nç ve debi olarak yüksek performansta düflük
gürültü seviyesinde hava sa¤lar
Geriye do¤ru k›vr›k kanatl› fan ve özel ses izolasyonlu
kabin kullan›lmas› ses seviyesini düflük tutmaktad›r.
Sonuç gelifltirilmifl yanma performans›na sahip güçlü ve
sessiz bir brülördür
Servo motor, brülöre her çal›flma flart›nda do¤ru hava
ak›m› sa¤lar ve brülör durdu¤unda kazan›n so¤umas›n›
önleyecek flekilde hava damperini kapat›r.
RLS 70-100-130 serisi brülörlerde hava ayar› yapan servomotor örne¤i
5
BRÜLÖRLER
YANMA BAfiLI⁄I
RLS serisi brülörler için özel “namlu uzatma kiti”
kullan›larak farkl› uzunluklarda yanma kafalar›
bulunmaktad›r.
Namlu boyu seçimi kazan kapa¤› kal›nl›¤›na ve kazan
tipine ba¤l›d›r.
Kazan›n tipine ba¤l› olarak, yanma bafll›¤›n›n kazan
yanma odas› içerisine do¤ru miktarda girdi¤inden emin
olunuz.
Yanma bafll›¤›n›n yanma odas›ndaki pozisyonu, flanfl
üzerinde bulunan bir ayarlanabilir vida ile belirlenen
maksimum güç için kolayca ayarlanabilir.
RLS 130 serisi brülörlere ait yanma bafll›¤› örne¤i
Alevin çap› (m)
Örnek:
Brülör ›s›l gücü = 3500 kW;
L alev (m) = 3,5 m (ortalama de¤er);
D alev (m) = 1 m (ortalama de¤er)
Alevin uzunlu¤u (m)
ALEV BOYUTLARI
Brülör kapasitesi (MkW)
ÇALIfiMASI
‹ki kademeli iflletmede, RLS serisi brülörler sistemde gerekli olan s›cakl›k yükünü izleyebilir. Brülör, motorinle
çal›flt›r›ld›¤›nda memeler; gazla beslendi¤inde iki kademeli gaz hatt› ile 2:1'lik modülasyon oran› sa¤lan›r; Hava
servomotorun dönüflüne göre sevk edilir.
‹ki kademeli çal›flmada brülör, kademeli olarak istenen seviyeye ulaflmak için iki kademe aras›nda kendini ayarlar.
(Bak›n›z Resim A)
RLS serisi brülörler, resim B gösterilen LED ile iflaret veren 6 adet veriyi sa¤layan özel elektronik “Led panel” cihaz›
ile donat›lm›flt›r.
6
BRÜLÖRLER
‹K‹ KADEME ÇALIfiMA
Ç›k›fl Kontrol edilen de¤iflken
= Elektrik besleme (ON)
= Fan motoru kilitlendi, ar›za (k›rm›z›)
= Brülör ar›za (K›rm›z›)
= 2. kademe devrede
= 1. kademe devrede
zaman
= Brülör devrede
zaman
Resim A
Resim B LED panel
BRÜLÖR ÇALIfiMA ÇEVR‹M‹
RLS 28-38-50-70-100-130
Termostat kapan›r ve motor çal›flmaya bafllar.
0”
6”-11” Servomotor hava damperini açar.
11”-42”
Hava damperi aç›k olarak ön süpürme
42”-45” Servomotor hava damperini ateflleme pozisyonuna al›r
48”
Ön ateflleme
54”
Selonoit emniyet valf› VS ve 1. Kad. Valf› V1 aç›l›r.
3” atefllemeden sonra ateflleme trafosu durur (e¤er alev
alg›lanm›flsa, aksi halde brülör ar›zaya geçer).
66”
E¤er ›s› ihtiyac› karfl›lanmam›flsa 2. Kademe solenoit valf›
V2 aç›l›r ve ayn› zamanda servomotor da hava damperini
tam aç›k duruma al›r. Çal›flma çevrimi 2. kademe alevlin
oluflmas›yla sona erer.
zaman (s)
KABLOLAMA
Elektrik ba¤lant›lar› yetkili
bir elektrikçi taraf›ndan
yürürlükteki standartlara
uygun olarak
yap›lmal›d›r.
RLS 28-38 serisi brülörlerdeki elektrik ba¤lant› blo¤u örne¤i
7
BRÜLÖRLER
EM‹SYON DE⁄ERLER‹
Emisyon verileri de¤iflik modeller için EN 676 ve EN 267
standartlar›na göre maksimum kapasite ölçülmüfltür.
NO2 Emisyonu
DO⁄ANGAZ
MOTOR‹N
Ses fiiddeti
CO Emisyonu
8
BRÜLÖRLER
GENEL ÖLÇÜLER
BRÜLÖRLER
RLS28 - 38 - 50
Model
A
RLS 28
RLS 38
B
RLS70 - 100 - 130
C
D
E
F
476
474
580
476
474
580
RLS 50
476
474
RLS 70
691
296
395
RLS 100
707
312
395
RLS 130
733
338
395
- F(1)
H
I
L
M
N
O
- O(1)
S
V
191 - 326
140
352
164
1”1/2
108
810 - 810
201 - 336
152
352
164
1”1/2
108
810 - 810
367
367
168
580
216 - 351
152
352
164
1”1/2
108
810 - 810
367
168
555
840
250 - 385
179
430
214
555
840
250 - 385
189
430
214
2”
134
1161 - 1361
-
221
2”
134
1161 - 1361
-
221
555
840
250 - 385
189
430
214
2”
134
1161 - 1361
-
221
168
(1) Uzun namlu ile boy
KAZAN MONTAJ FLANfiI
M odel
D1
D2
Ø
RLS 28
160
224
M8
RLS 38
160
224
M8
RLS 50
160
224
M8
RLS 70
185
275-325
M12
RLS 100
195
275-325
M12
RLS 130
195
275-325
M12
kg
AMBALAJ
Z
X
Y
9
M odel
X
Y
Z
RLS 28
1190
492
510
43
RLS 38
1190
492
510
45
RLS 50
1190
492
510
46
RLS 70
1405
1000
660
70
RLS 100
1405
1000
660
73
RLS 130
1405
1000
660
76
BRÜLÖRLER
MONTAJ TANIMLAMALARI
Montaj, ilk çal›flt›rma ve bak›m mutlaka kalifiye personel ve yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Tüm ayarlar ve
operasyonlar, brülörle birlikte verilen teknik kullan›m kitap盤›ndaki tan›mlamalara göre yap›lmal›d›r.
Brülör Ayarlar›
• Daha kolay montaj ve bak›m için tüm RLS serisi brülörler kayar çubuklara sahiptir.
• Verilen conta flablonunu kullanarak kazan flanfl›n› deldikten sonra, yanma borusunu (alev bafll›¤›) brülörden
sökünüz ve kazana monte ediniz.
• Yanma bafll›¤›n› ayarlay›n›z.
• Kazan kapasitesine göre gaz valf›n› diyagramlardan seçiniz ve brülöre tak›n›z.
• Brülör gövdesini tekrar kayar çubuklar üzerine tak›n›z.
• Kazan kapasitesine göre memeyi diyagramlardan seçiniz ve brülöre tak›n›z.
• Elektrotlar›n pozisyonunu kontrol ediniz.
• Brülörü flanfl üstünde kayd›rarak kapat›n›z.
Elektrik ve Hidrolik ba¤lant›lar ve ilk çal›flma
• Brülörlerde yak›t devresine ba¤lanmak üzere 2 ad. Esnek hortum verilir.
• Esnek hortumlar›n uçlar›n› verilen nipellerle gelifl ve dönüfl devresine ba¤lay›n.
• Brülörün elektrik kablolar›n› kullanma k›lavuzunda belirtilen flekilde ba¤lay›n.
• Brülör motorunu döndürerek pompan›n havas›n› al›n, (üç faz motor ise önce dönüfl yönünü kontrol edin)
• Gaz hatt›n› ilk çal›flt›rma için ayarlay›n.
‹lk çal›flt›rmada flunlar› kontrol edin:
• Pompa bas›nc› ve regülâtör valf blo¤u bas›nc›,
• Yanma bafll›¤›ndaki gaz bas›nc› (maksimum-minimum kapasite)
• Yanma kalitesi (yanmam›fl maddeler ve hava fazlal›¤›)
BRÜLÖR AKSESUARLARI
Namlu uzatma kiti
Standart namlulu brülörler uzun namlulu modele özel kitleler dönüfltürülebilir.
STANDART NAMLU
UZUNLU⁄U (mm)
BRÜLÖR
UZUN NAMLU
UZUNLU⁄U (mm)
KOD
RLS 28
191
326
3010264
RLS 38
201
336
3010265
RLS 50
216
351
3010266
RLS 70
250
385
3010345
RLS 100
250
385
3010346
RLS 130
250
385
3010347
10
BRÜLÖRLER
Ses geçirmez kasa
E¤er gürültü seviyesi daha fazla azalt›lmak istenirse, afla¤›da verildi¤i gibi ses
geçirmeyen özel kasalar mevcuttur.
ORTALAMA GÜRÜLTÜ
SEV‹YES‹NDE AZALMA
(dB(AA)
KASA T‹P‹
BRÜLÖR
KOD
RLS 28 - 38 - 50
C1/3
10
3010403
RLS 70 - 100 - 130
C4/5
10
3010404
Tek borulu sistemlerde kullan›rken pompan›n emdi¤i yak›tta negatif bas›nç veya ar›zal›
conta nedeniyle hava olabilir.
Bu problemi çözmek için brülörün yan›na hava al›c› bir kit koyulmas›n› öneririz. Bu kitin
filtreli ve filtresiz olmak üzere 2 ayr› modeli vard›r.
Hava alma kiti
F‹LTREL‹ HAVA ALMA
K‹T‹ Ç‹N KOD
BRÜLÖR
RL 34 MZ - RL 34/1
MZ - 44 MZ - 50 - 70100 - 130 - 19 - 250 MZ
F‹LTRES‹Z HAVA ALMA
K‹T‹ Ç‹N KOD
3010055
3010054
GAZ HATTI AKSESUARLARI
S›z›nt› önleme kiti
BRÜLÖR
RLS 28
RLS 38
RLS 50
RLS 70
RLS 100
RLS 130
Mevcut Modeller
KOD
MBZRDLE 407 - MBZRDLE 410
MBZRDLE 412 - MBZRDLE 415 - MBZRDLE 420
3010123
CB 40/ 2 - CB 50/ 2
3010125
MBZRDLE 410 - MBZRDLE 412
MBZRDLE 415 - MBZRDLE 420
3010123
CB 40/ 2 - CB 50/ 2
3010125
MBZRDLE 410 - MBZRDLE 412
MBZRDLE 415 - MBZRDLE 420
3010123
CB 40/ 2 - CB 50/ 2
3010125
M BZRDLE 415 - M BZRDLE 420
3010123
CB 40/2 - CB 50/2 - CBF 65/2 - CBF 80/2
3010125
M BZRDLE 415 - M BZRDLE 420
3010125
M BZRDLE 415 - M BZRDLE 420
3010123
3010125
CB 40/2 - CB 50/2 - CBF 65/2 - CBF 80/2
FS1
LP
RLS28
TC
FS1
LP
RLS38
TC
LP
FS1
RLS50
TC
LP
FS1
RLS70
TC
FS1
LP
RLS100
TC
LP
FS1
RLS130
TC
Di¤er versiyonlar talep üzerine üretilebilir.
11
3010123
CB 40/2 - CB 50/2 - CBF 65/2 - CBF 80/2
1/ 230/ 50
1/ 230/ 50
3/ 230-400/50
3/ 230-400/50
3/ 230-400/50
3/ 230-400/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
BRÜLÖRLER
Ürün özellikleri
Brülör
Standart Donan›mlar
Monoblok üflemeli, çift yak›tl› brülör, iki kademe çal›flma,
Gaz hatt› contas›
üzerindeki donan›m:
Flanfl izolasyon contas›
Hava emme devresi içi ses emici madde ile kapl›
Flanfl montaj› için 4 c›vata
Ters e¤imli kanatl› fan
‹zolasyon contas›
Fan motor
Brülör flanfl›n›n kazana montaj› için 4 c›vata
Servo motor ile kontrol edilen ava ayar› için hava
damperi
Yak›t besleme devresine ba¤lant› için 2 esnek boru
Minimum hava presostat›
‹stenen kapasiteye göre ayarlanabilen yanma bafll›¤›
donan›mlar›
Yüksek bas›nçta yak›t beslemesi için diflli pompa
Pompay› çal›flt›ran motor
Ya¤ emniyet valflar›
‹ki yak›t valf› (1. ve 2. kademe)
Yanma kontrol paneli
Bütün brülörlerin ifllem durumlar›n› kontrol etmeye
yarayan elektronik cihaz(Led Panel)
Alev alg›lamak için UV fotoseli
Brülör aç/kapa anahtar›
S›v› yak›t/gaz seçici dü¤me
Manüel 1. ve 2. kademe anahtar›
Contalarla pompa ba¤lant›s› için 2 nipel ve contalar›
LPG dönüflüm kiti
Elektrik Ba¤lant›s› için k›lavuz ( RLS 28-38-50 modelleri
için)
Kullan›m ve bak›m kitab›
Yedek parça katalogu
Ayr›ca siparifl edilebilecek aksesuarlar
Memeler
Uzatma bafll›¤›
Sürekli süpürme kiti
Ses yal›t›m kabini
Adaptörler
Stabilizatör yay›
S›zd›rmazl›k kontrol kiti
Elektrik ba¤lant›lar› için soketler (RLS 28-38-50)
Alev gözetleme cam›
Kolay montaj ve bak›m için kayar çubuk sistemi
Radyo frekans filtrasyon sistemi
IP 44 elektrik korumas›
Avrupa direktiflerine uygunluk:
89/336/EC - 2004/108/EC (elektromanyetik uyumluluk)
73/23/EC (düflük voltaj)
92/42/EC (performans)
98/37/EC (makine)
EN 267 (S›v› yak›t brülörleri)
EN 676 (Gaz yak›t brülörleri)
PNS Teknik Muhendislik San ve Tic Ltd. Sti Soganlik caddesi No: 15 Yakacik/Kartal/ ISTANBUL
Tel:+90 (0)2216 390 00 44 Fax: +90 (0)216 309 60 64
www.pnsteknik.com • e-mail:[email protected]

Benzer belgeler

Teknik Broşür

Teknik Broşür • Daha kolay montaj ve bak›m için tüm RLS serisi brülörler kayar çubuklara sahiptir. • Verilen conta flablonunu kullanarak kazan flanfl›n› deldikten sonra, yanma borusunu (alev bafll›¤›) brülörden sök...

Detaylı