Koruyucu Güvenlik Şube Müdürlüğü Sunusu

Transkript

Koruyucu Güvenlik Şube Müdürlüğü Sunusu
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
BİNA-TESİS GÜVENLİK VE KORUMA AMİRLİĞİ
FORMATÖRLÜK KURSU
(14-18 MAYIS 2007)
Asef KAYGUSUZ
Koruyucu Güvenlik Şube Sorumlusu
Sivil Savunma Uzmanı
“VATAN SAVUNMASINA AİT VAZİFELERDEN DAHA
ÖNEMLİ VE YÜCE VAZİFE OLAMAZ”
(1921) K.ATATÜRK
Koruma ve Güvenlik Mevzuatı
Başbakanlık Kuruyucu Güvenlik Genel
Esasları Direktifi yürürlükten kaldırılmış olup,
Kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik
ile ilgili olarak Başbakanlık Güvenlik İşleri
Başkanlığının 18/04/2005 Tarih ve 930 sayılı
emirleri ile aşağıda açıklanan sekiz mevzuat
doğrultusunda uygulanması istenilmiştir.
• 13/05/1964 Tarihli ve 6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak
ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar.
(28/08/2006 tarih ve 2006/10953 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Güvenlik Belgesinin Kaldırılması(5 Ekim 2006
tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır))
• 18/01/1966 Tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu
Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24
Saat Devamını Sağlayan Kanun ve bu Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.
• 24/12/1973 Tarihli ve 7/7551 sayılı Parlayıcı,Patlayıcı,
Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük.
• 16/05/1988 Tarihli ve 1916
Yayımlanan
Devlet
Arşiv
Yönetmelik.
sayılı Resmi Gazetede
Hizmetleri
Hakkında
• 16/10/1988 Tarihli ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı
Koruma Yönetmeliği.
• 4045 sayılı Kanuna göre hazırlanan 14/02/2000 Tarihli
ve 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yönetmeliği.
• 12/06/2002 Tarihli ve 2002/4390 sayılı Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
• 10/06/2004 Tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine
Dair
Kanun
ve
bu
Kanunun
Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik.
Koruma ve Güvenlik
AMAÇ : Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında:
Personel, evrak, bina, tesis, araç ve gerece yönelik her
türlü sabotaj, yangın ve casusluk ile yıkıcı ve bölücü
faaliyetlerle, hırsızlığa karşı gerekli önlemlerin alınması,
Bunların planlanması için genel esasları ve
prensipleri belirtmek ve diğer daire ve kurumlarla karşılıklı
yardım ve işbirliği esaslarının düzenlenmesidir.
Koruma ve Güvenlik
2- SORUMLULUK:
Koruyucu güvenlik hizmetlerinin
tümüyle uygulanmasından ve denetiminden;
A. Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda Üst Düzey
Yöneticiler sorumludur,
B.
Alınan Koruyucu Güvenlik önlemlerine uymak ve bu
önlemleri uygulamaktan, aykırı davranış ve belirtileri
gecikmeksizin amirine veya en yakın makamlara haber
vermekten Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında
görevli personel şahsen sorumludur
Koruma ve Güvenlik
ANA PRENSİPLER :
1-Caydırıcılık ve Önleyicilik Hususlarının Üst Düzeyde
Tutulması,
2-Koruma Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
3-Yetenekli, Güvenilir Personele Sahip Olunması,
4-Eğitimin Her Düzeyde Yapılması,
5-Sorumlulukların Bilinmesi, şeklinde özetlenebilir.
KORUMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1- Sabotaj ve Terör Olaylarından Korunma
2- Personel Güvenliği
3- Evrak ve Haberleşme Güvenliği
4- Fiziki Koruma Önlemleri
5- Nöbet Hizmetleri
6- Koruma Planlarının Hazırlanması
7- Koruma ve Güvenlik Amirinin Görev ve Sorumlulukları
8- Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans
Rehberinin Uygulanması
9- Yangın ve Yangınlardan Korunma Önlemleri
SABOTAJ:
Sabotaj, en az insanla düşmanın savaş gücünü kırma
isteğine dek çok geniş alanlarda uygulanan saldırgan ve yıkıcı
etkinliklerdir.
Sabotajlar yangın çıkarılarak, patlayıcı madde
kullanarak, mekanik olarak yapılabileceği gibi, bakteriyolojik
ve kimyasal olarak da yapılır.
A.
SABOTAJ OLAYLARI :
1. Sabotaj; İnsanlar arasında kin ve
duygularıyla ortaya çıkan zarar verme arzuları,
nefret
2. Kamu ve özel sektörlere ait her türlü üretim tesis
ve ürünleri, harp silah ve araçları,
™
Ulaşım ve iletişim sistem ve araçları,
™
Milli ekonomiye ve ülke savunmasına katkısı
bulunan kuruluş ve tesisler sabotajın belirgin hedefleri
arasında yer almaktadır.
3. Sabotajların tahrip, imha,yangın ve yıkıcı
etkisinden fayda bekleyen, amacına ulaşmada onu bir
vasıta, bir aşama sayan yurt içi veya dışında herkes, her
örgüt, grup ve devlet tarafından gerçekleştirilmek
istenebilir.
Ancak sabotaj, kullanılan aracın kimyevi,
fiziki, elektrik ve elektronik gücü ve uygulamadaki
yetenek ve isabet ölçüsünde etkili olur.
4. Sabotajlardan korunmada başarı; 5188 Sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 88/13543 sayılı
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde önlemlerin alınması gerekmektedir.
B. TERÖR OLAYLARI
1. Terör: Baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma,
sindirme tehdit yöntemlerinden biriyle;
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin ana ilkeleri,
siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,
Devletin
düşürmek,
ve
Cumhuriyetin
varlığını
tehlikeye
Devletin otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak, ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetlerini yok etmek,
Devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve genel
sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ve kişiler
tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.
Terör, öldürme kaçırma eylemleri dışında Devletin gücünü
ve saygınlığını azaltmak,
Toplumu tedirgin etmek ve yıldırmak
bombasız afiş asmak,
için bombalı
Duvarlara yazı yazmak,
Tehdit mektupları gönderme gibi olaylara başvurur.
2. Terör olaylarına karşı koymada en etkili tedbir olayın
meydana gelmeden önlenmesidir.
Teröre mani olacak tedbirlerin geliştirilmesi, teröristi
caydırıcı önlemlerin alınması, personelin bilgilendirilmesi ve
eğitilmesi ile sağlanabilir.
3. Terör olayının meydana gelmesi halinde
önceden planlanan önlemler derhal uygulanır, güvenlik
güçlerine ve gerekirse itfaiyeye (110) haber verilir ve
yardım istenir.
4. Olay öncesi ve başlangıç safhasında etkin Koruyucu
Güvenlik önlemleri ve güncel “SABOTAJLARA KARŞI
KORUMA” planının uygulanması ile olay önlenebilir veya
etkisiz hale getirilebilir. Bu amaçla;
a) Sabotajlara Karşı Koruma Planının güncel,
uygulanabilir ve personeli bilgili ve eğitimli bulundurulur.
b) Güvenlik makamları ile işbirliği yapılır.
c) Kurum ve kuruluş civarında sık sık görülen şüpheli
kişi ve araçlar takip edilir ve güvenlik güçlerine bildirilir.
SABOTAJ ŞEKİLLERİ :
1.Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanış
malzemelerine göre ikiye ayrılır.
A. AKTİF SABOTAJLAR
1. Yangınla Sabotaj
2. Patlayıcı maddelerle Sabotaj
3. Mekanik Sabotaj
4. Bakteri biyolojik ve Kimyasal Sabotaj
B. PASİF SABOTAJLAR
1. Fikri Sabotaj
2. Psikolojik Sabotaj
Sabotaj
yapabilecek
sınıflandırılır.
kişiler
aşağıdaki
şekilde
a. Özel yetiştirilmiş kişiler (ajanlar),
b. Bir ideolojiye bağlı kişiler,
c. Başka milletler hesabına çalışan kişiler,
d. Doğrudan doğruya bu amaçla yetiştirilmiş askeri
personel,
e. Dışardan sızacak elamanların içerden bulacakları suç
ortakları,
SABOTAJLARDAN KORUNMA TEDBİRLERİ
a. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı
kuruluşun. etrafına tel örgü, parmaklık veya duvar çekilmesi,
b. İç ve dış çevrenin aydınlatılması,
c. Bekçi, güvenlik görevlisi, nöbetçi veya devriye
bulundurulması,
d. Özel yetiştirilmiş köpekler kullanılması,
e. Elektronik veya uygun görülecek yer alarm
sistemlerinin kullanılması,
f. Nöbetçi Kulübe veya kulelerinin yapılması,
g. Telli-Telsiz muhabere sistemi kurulması,
h. Gereken yerlere ikaz levhalarının
(Girilmesi yasaktır, Yasak Bölge vs. gibi ),
konulması
ı. Giriş-çıkış kapılarının sınırlandırılması ve bu kapıların
kontrol altında bulundurulması,
POSTA İLE GÖNDERİLEN
PATLAYICI MADDELERDEN
KORUNMA
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı
üst düzey yönetici ve kilit personeli, aşağıdaki belirtileri taşıyan
bombalı mektup ve paketlerle yapılacak saldırılar ve bunlara
karşı alınacak önlemler konusunda uyarılır.
a) Zarf veya paket üzerindeki posta damgası ile
göndericinin isim ve adresi incelenerek, zarf veya paketin
beklenilmeyen bir yerden gönderildiğinin anlaşılması,
b) Zarf veya paket üzerindeki el yazısının yabancı
olması,
c) Paketin bir yana yatık ve dengesiz durması,
d) Boyutlarına göre ağırlığının fazla olması, (Mektup
bombaları genellikle 50 gr. dan daha ağırdır. )
e) Zarfın 5 mm. den daha kalın olması,
f) Zarfın altında, üstünde ve yanlarında yay izlenimi
veren bir esnekliğin bulunması,
g) Zarf veya paket üzerinde küçük bir delik, iğne
deliği veya yağ lekesinin görülmesi,
h) Anormal kokular ( Özellikle badem yağı, badem
ezmesi kokusu) duyulması,
ı) Gevşek metal parçası gibi sesler alınması,
i) Zarfın içinde karton veya metal bir katılık (sertlik)
bulunması gibi belirtilerin gözlenmesi halinde paket veya
mektup;
1. Açılmamalıdır.
2. Islak elle tutulmamalı, suya sokulmamalıdır.
3. Ateşten uzak tutulmalı, yanında sigara içilmemelidir.
4. Elde fazla tutulmamalı, tahta bir masa veya sehpa
üzerine konulmalı ve mümkünse metal bir detektörle
incelenmelidir.
5. Zehir veya yanıcı kimyasal maddelerle doldurulmuş
olabileceği göz ardı edilmemelidir.
6. İzole edilmiş veya kimsenin sokulmayacağı bir yere
bırakılmalıdır.
7.Bu önlemler alınırken ilgililer uyarılmalı, POLİSE
HABER VERİLMELİDİR.
BOMBA İHBAR VE TEHDİTLERİNDE
HAREKET TARZI
a) Genel
1. Bomba tahrip uzmanlarıyla irtibat kurularak tesis
hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları sağlanır.
2. Yangın donanımı geliştirir, denenir ve kullanılır
olmaları sağlanır.
3. Personel ve araçların tesise giriş çıkışlarında yeterli
kontrol sağlanır.
4. Ortada bırakılmış şüpheli paket, çanta, elbise vb.
eşyalara dikkat edilir.
b. Telefonla alınan bomba ihbarı veya tehdidi
1. İhbar veya tehdit ayrıntılarıyla kaydedilir.
2. İhbarı yapanın sesi, davranışı ve geri plandaki tüm
gürültüler detaylı olarak yazılır.
3. Tehlikeyi bildiren mümkün olduğu kadar oyalanır.
Kayıt olanağı yoksa ihbarı yapandan ayrıntılar öğrenilir.
4. Durum, Amir ve güvenlikten sorumlu yetkililere
bildirilir.
c. Bomba bulunduğunda:
1. Bombaya dokunulmamalıdır.
2. Bomba sahası kontrol altına alınır ve bomba
uzmanlarına haber verilir.
3. Kapı ve pencereler açık bırakılır, gizlilik dereceli
evrak ve malzeme kontrol altına alınır.
4. Tehlikeli bölgeye giden elektrik, gaz ve yakıt hatları
kapatılır.
5. Çabuk alev alabilen maddeler tehlikeli yerden
uzaklaştırılır.
6. İlkyardım personeli hazır bulundurulur.
7. Yangın söndürme malzemesi hazır bulundurulur.
Yangın söndürme ekibine ve itfaiyeye haber verilir.
8. Bomba uzmanlarının önereceği kum torbaları, hasır
(örtü), diğer benzeri levha ve malzemeler bulundurulur.
İŞ YERLERİNDE GÜVENLİK
a. Ziyaretçilere karşı güvenlik önlemleri:
1.Tanınmayan ziyaretçiler kabul edilmemelidir.
2.Tanınmayan ziyaretçiyi kabul etmek zorunda
kalındığında kabul sırasında bir iki kişi hazır bulunmalı
veya diğer güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat
edilmelidir.
3.Tanınmayan ziyaretçiler içeri alınmadan önce
kimlik ve güvenlik denetimlerinin yapıldığından emin
olunmalıdır.
4.Kabuller
yapılmalıdır.
mümkün
oldukça
teker
teker
5.Çok geç gelen konuk ve ziyaretçilere kuşkulu gözle
bakılmalıdır.
6.Kimliğini
görüşülmemelidir.
ve
işini
belirtmeyen
kişilerle
b. Tamircilere karşı güvenlik önlemleri:
1. Tamirci ve bunun gibi kişileri çağırmadan önce en uygun
zaman ayarlanır.
2. Geldiklerinde kimlikleri kontrol edilir ve asla yalnız
bırakılmazlar.
3. Eğer beklenmedik bir zamanda gelmişlerse kimliklerini
açıklasalar bile işverenleri aranıp durumları kontrol edilir.
c. Satıcılar ve postacılara karşı güvenlik önlemleri:
1.Satıcıların getirdikleri paket ve çantaları kapı ve
pencere kenarına bırakılması önlenmelidir.
2.Eve teslim edilmesi istenilen şeyler iyice kontrol
edildikten sonra teslim alınır, şüpheli bir durum varsa getiren
kişi bırakılmamalıdır.
3.Bilinmeyen kişilerce gönderilen hediyeler veya
ısmarlanmamış paketler kabul edilmemelidir.
4.Postacı, sütçü ve diğer düzenli dağıtım yapan
kişilerin değişikliği izlenmelidir.
5.İş ile ilgili mektup ve paketler için iş adresi
kullanılmalıdır.
6.Ev adresine gönderilen mektup ve paketler üzerine
makam ve unvan yazılması sağlanmalıdır.
d. Bombanın imhasında veya patlaması halinde:
1.Gerekirse polis, yangın ve kurtarma ekipleri
çağrılır ve onlara yardım edilir.
2.Personel etkili alandan çıkarılır.
3.Tehlikeli alandaki gizlilik dereceli malzeme
koruma altına alınır.
4.Bomba uzmanlarının ve araştırmacıların gelişine
kadar bomba patlayan yerdeki deliller korunur.
e. Diğer Güvenlik Önlemleri:
1. İçinde bazı kişilerin beklediği arabalar, araba
onarır gibi gözükenler ve bakım onarım (tamirci) kılıklı
kişilerden sakınılır.
2. Çevrede, kötü bir amacın belirtileri olarak şüpheli
bazı hareket ve kişilerin sürekli olarak görülmesi halinde
durum değerlendirilmeli ve gerekli görüldüğünde polise
bildirilmelidir.
3. Evde bulunulmayacağı zamanlar, ilgisiz kişilere
söylenmemelidir.
4. Konut ve iş adresi yalnız ilgililere bildirilmelidir.
5. Bilinmeyen ve tanınmayan kişiler eve sokulmamalı,
kişisel
ve
ailevi
konular
dışarıda
başkaları
ile
konuşulmamalıdır.
6. Kapıya
edilmemelidir.
gelen
yabancılardan
hediye
kabul
7. Anket ve benzeri nedenlerle eve veya işyerlerine
gelenlere; kimlikleri ve görevle ilgili yetki belgeleri
görülmeden kendisi, ailesi veya komşusu hakkında bilgi
verilmemelidir.
8. Çok genel bilgilerin dışında hiç kimseye görev, resmi
ve özel yaşantı ile ilgili bilgi verilmemelidir.
9. Alınacak güvenlik
bireylerine bilgi verilir.
önlemleri
hakkında
aile
KAÇIRILMA OLAYLARINA KARŞI GÜVENLİK
a. Mümkün olduğu kadar yalnız gezmemeye dikkat
edilmelidir.
b. Hava karardıktan sonraki yürümelerde olanaklar
ölçüsünde kalabalık ve ışıklı yollar tercih edilmelidir.
c. Issız bir yerde kasten oluşturulabilecek olayla ilgili
olarak polisçe yapılacak karakola davetlerde polisin kimliği
araştırılmalıdır.
Gerekiyorsa başka polisin doğrulaması sağlanmalıdır.
d. Kim olursa olsun, araç durdurularak bir şey
sorulmak istendiğinde kapılar kilitli olmalı, cam çok az
açılmalıdır.
e. Aile bireylerinin kaçırılmalarına karşı;
1.Çocukların
verilmemelidir.
okula
yalnız
gidip
2.Park ve benzeri yerlerde
bulunmalarına dikkat edilmelidir.
gelmelerine
hemen
izin
yakınınızda
3.Herhangi bir sözde kaza veya olayı bahane ederek eş ve
çocukları olay yerine götürmeyi öneren tanıdık olmayan kişilere
inanılmamalıdır.
4.Uygulanan güvenlik önlemlerini eş ve yakınlarının da
uymaları sağlanmalıdır.
PERSONEL
GÜVENLİĞİ
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı
kuruluşta Gizlilik Dereceli birim, kısım ve görevlerde
çalışan personel hakkında 4045 sayılı Kanuna göre
çıkarılan 2000/284 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması
Yönetmeliği
hükümleri
çerçevesinde
hazırlanan ve 05/02/2003 tarih ve 12252 sayılı Bakan
Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
esasları doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması yapılır.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her
safhasında gizliliğe riayet edilir. Soruşturma ve arşiv
safhası ve sonrası bilmesi gerekenden başkasına
açıklanmaz.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV
ARAŞTIRMASI YAPTIRACAK MAKAMLAR
Bakanlık Personelinin Güvenlik Soruşturması
*Merkez Teşkilatındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması, Personel Genel Müdürlüğünce,
*Taşra Teşkilatındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması, İl Millî Eğitim Müdürü için Bakanlık Personel
Genel Müdürlüğünce, diğer personel için İl Millî Eğitim
Müdürlüğünün teklifi üzerine Valilik kanalı ile,
* Bağlı kuruluşta ise Genel Müdür için Bakanlık Personel
Genel Müdürlüğünce, kurumun diğer personeli için Genel
Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca,
yapılır.
* Müsteşar, kurul başkanı, genel müdür, yüksek öğrenim kredi ve
yurtlar kurumu genel müdürü, müstakil birim amirleri ve bunların
yardımcıları, birinci hukuk müşavirleri, hukuk müşavirleri, savunma
sekreteri, bakanlık müfettiş yardımcıları, sivil savunma uzmanları, il
millî eğitim müdürü ve yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürü ve
yardımcıları, şube müdürleri, ilköğretim müfettiş yardımcıları, eğitim
kurum müdürleri, yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu bölge
müdür ve yardımcıları ile müfettişleri, il özlük – sicil şubesi
müdürleri, yurt dışında görevlendirilecekler özel güvenlik personeli
ve arşiv görevlileri ile her türlü gizlilik dereceli birim ve kısımlarda
çalışacak personel ve bunların yukarıda sayılanlar dışındaki sıralı
sicil amirleri.
* Bakanlığımız teşkilatında (bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil) Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması yaptırmaktan Bakan, Müsteşar,
merkez ve taşra teşkilatı birim amirleri sorumludur.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV
ARAŞTIRMASINDA UYULACAK ESASLAR
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki; gizlilik
dereceli birim, kısım ve görevlerde çalışan/çalıştırılacak
tüm personel için “Millî Eğitim Bakanlığı Gizlilik
Dereceli Yönergesi”ne göre Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması yapılır.
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması, Millî
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri
tarafından yapılır.
• Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
yapılması istenen kişiler için Adalet Bakanlığı Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğünden sağlanan adli sicil
kaydıyla, formdan bir örneği, kişinin nüfusa kayıtlı
olduğu il valiliğine, bir örneği Emniyet Genel
Müdürlüğüne, bir örneği de ilgisine göre Millî İstihbarat
Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Bir örneği de istekte
bulunan birimin dosyasında saklanır.
• Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı
kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarında birim amirleri
gerekli görülen hâllerde, personelin güvenlik soruşturması
ve arşiv araştırması yapılmasını ve yenilenmesini
isteyebilirler.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
Soyadı :
FOTOGRAF
Adı
:
1- İkametgah Adresi :
2- Halen Oturma Adresi :
3- Öğrenim durumu :
En Son Bittirdiği Okulun Adı ve Yeri :
Tarihten Tarihe
.........................................................
………./……….
4- Aileye Dair Bilgiler
Soyadı Adı
Doğum yeri ve Tarihi Uyrukluğu Yaşayanların Adresi
Babasının: ……………………………………………………………..……………
Annesinin: …………………………………………………………………………
Eşinin: ……………………….………………………………………………………
Kardeşlerinin (18 Yaşından Büyük Olanlar): …………………………………..
5- En Son Çalıştığınız Yer: ….……………………………..…………………….
İşinin Çeşidi
Tarihten Tarihe İşverenin Adresi Ayrılış Sebebi
……………………………………………………………………………………
6- HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN
DEVAM EDEN CEZA .DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI
VAR ( )
YOK ( )
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİM
İMZA VE TARİH
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Soyadı
:
Adı
:
Baba Adı
:
Ana
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Medeni Hâli
:
Uyrukluğu
:
Dini
:
İl
:
İlçe
:
Mahalle
:
Köy
:
Cilt Nu
:
Sayfa Nu
:
Kütük Sıra Nu
:
Veriliş Sebebi
:
Veriliş Tarihi
:
Seri Nu
:
Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi :
Askerlik Hizmeti
:
a) Başlama Tarihi
:
b) Terhis Tarihi
:
Cezaları
:
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
SOYADI
ADI
GÖREVİ
İMZA - MÜHÜR
TARİH
Değerlendirme Komisyonu
Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması hâlinde,
personelin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli
yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu
görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve
sonucunu Bakanlık Makamının takdirine sunmak üzere;
* Bakanlıkta; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü,
I.Hukuk Müşaviri ve Savunma Sekreteri’nden,
* Taşra teşkilatında; valinin başkanlığında, il millî eğitim
müdürü, hukuk işleri müdürü ve millî eğitim müdürlüğü sivil
savunma uzmanı,
* Bağlı kuruluşlarda; Genel Müdürün başkanlığında, I.Hukuk
Müşaviri, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ve Sivil Savunma
Uzmanından,
oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur. Değerlendirme
Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması en geç 60 gün
içinde sonuçlandırılır
EVRAK GÜVENLİĞİ
* Evrak güvenliği, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile
bağlı ve ilgili kuruluşların görev ve faaliyetlerinin
sürdürüldüğü makamlarda her türlü evrakın korunması,
* Yetkili olmayan kişilerin eline geçmemesi ve gizlilik
derecesi ihlalinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması,
Evrak
içeriğinin
ilgili
olmayan
kişilere
açıklanmaması ve bu konuda gerekli görülecek diğer
önlemlerin alınması ve uygulanması hizmetidir.
* Her seviyedeki amirler ile personel evrakın
korunmasından ve güvenliğinin sağlanmasından ayrı
ayrı sorumludur.
* Evrakın hazırlanması ve el değiştirmesinde görevli
olan bütün personel için güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması yaptırılır.
* Çalışma saati sonunda masa, kasa ve dolaplar
üzerinde hiçbir suretle evrak bırakılmaz.
* İçinde “Hizmete Özel” gizlilik dereceli evrak muhafaza
edilebilen masaların üzerine ve kolay görülebilecek bir
yerine “Masa Taahhüt Kartı” yapıştırılır.
* Evrak, belge ve dokümanların muhafaza edildiği masa,
dolap ve kasaların üzerine yangın ve doğal afetlerle diğer
acil durumlarda kurtarılmasına ilişkin taşıdığı önem
derecesine göre öncelik derecesi verilir.
* Bu maksatla masa, kasa, dolap vb. nin kolay
görülebilecek yerine, kurtarılmada önceliği gösteren
etiketler yapıştırılır.
Masa Taahhüt Kartı
MASA TAAHHÜT KARTI
Bu masanın gözlerinde gizlilik derecesi “HİZMETE
ÖZEL”den yüksek dereceli evrak bulunmadığını taahhüt
ederim.
İmza
: ............................
Adı Soyadı
: ............................
Görev ve Unvanı: ............................
* Her yılın Ocak ayında bir önceki yıla ait evrak gözden
geçirilir ve işlemi tamamlananlar,
* İşlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına
rağmen elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde
ayrıma tabi tutulur.
* Bunlardan bir süre daha elde bulundurulması zorunlu
görülenler birim arşivine,
* Merkez arşivinde muhafazası gerekenlerle, imhası
öngörülenler de ŞUBAT AYINDA MERKEZ ARŞİVİNE
DEVREDİLİR.
* İmha işlemi Başbakanlığın “Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına göre yapılır ve iki nüsha
imha tutanağı tutulur.
* Tutanakların bir nüshası Merkez Arşivinde, diğer nüshası
da birim arşivinde 10 YIL SAKLANIR.
* Genel evraka gelen bütün evrak, evrak kayıt formuna
kaydedilir. Ayrıca gelen her evrak için havale kağıdı
hazırlanır. Bilgisayar sistemi kullanılan birimlerde evrak
(KONTROLLÜ EVRAK HARİÇ) bilgisayara kaydedilir.
* Her hangi bir nedenle görevi sona erenler, görevi ile
ilgili evrak, belge ve dokümanları teslim etmek
zorundadır.
* Çalışma odalarını en son terk eden şahıs, kasa, masa ve
dolapların kilitlenmiş olduğunu, açıkta gizlilik dereceli
veya tasnif dışı evrak, belge ve dokümanın olup
olmadığını kontrol eder. Günlük emniyet kontrol
çizelgesinin 1.kontrol sütununu imzalar ve ayrılış saatini
yazar. Çizelgenin 2. sütununu ise son kontrolü yapan
daire emniyet nöbetçi memuru imza eder.
ARŞİV GÜVENLİĞİ
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarda Genel Evrak ve Arşiv Bürosu, ihtiyaca göre de
Birim Arşivi kurulur.
Arşiv Amiri ve Personel;
* Yangın, su baskını, hırsızlık, rutubet, hayvan ve haşerelerin
tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,
* Yangın söndürme
bulundurulmasından
cihazlarının
çalışır
durumda
* Arşivin bazı bölgelerinde nem ölçüm cihazların (higrometre)
bulundurulmasından
* Fazla rutubetli odalarda rutubet emici kimyasal cihaz ile
kimyevi maddelerin kullanılmasından
* Arşivlerin yılda en az bir defa dezenfekte edilmesinden
* Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde
düzenlenmesinden sorumludur.
GİZLİLİK
DERECELERİ
Gizlilik Dereceleri Dört Sınıfa Ayrılır :
a. Hizmete Özel
b. Özel
c. Gizli
d. Çok Gizli
1- HİZMETE ÖZEL:
™
İhtiva ettiği bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel
gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi
gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen
MESAJ, RAPOR, DOKÜMAN, ARAÇ, GEREÇ, TESİS
VE YERLER İÇİN KULLANILIR.
™
Diğer gizlilik dereceli konular dışında olan ancak
güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren ve devlet hizmetine özel
bilgileri ihtiva eden evrak, belge ve MESAJLARA
VERİLEN GİZLİLİK DERECESİDİR.
2- ÖZEL
:
‰
Gerekli izin alınmadan açıklandığı takdirde
ulusumuzun çıkar ve prestijini zarar verecek, bir şahsın
zarar görmesine sebep olacak veya yabancı bir devlete yarar
sağlayacak MESAJ, RAPOR, DOKÜMAN, GEREÇ, TESİS
VE YERLER İÇİN KULLANILIR.
‰
Kişiye özel, bir gizlilik derecesi olmayıp, ilgili
kişi/kişilerin
dışında
herhangi
biri
tarafından
açılamayacağını belirtir.
3- GİZLİ
:
‰
Gerekli izin alınmadan açıklandığı takdirde ulusal
güvenliğimize, saygınlık ve çıkarımıza ciddi şekilde zarar
verecek;
‰
Diğer taraftan yabancı bir devlete faydalar temin
edecek mahiyette olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç,
tesis ve yerler için kullanılır.
4.
ÇOK GİZLİ
İzinsiz olarak açıklandığı takdirde ülkenin ve ulusun
güvenliğini, bölünmez bütünlüğünü, savunmasını, ulusal ve
ekonomik çıkarlarını ve uluslararası ilişkilerini olumsuz yönde
etkileyebilecek, ülkenin ve müttefiklerinin zararına neden
olabilecek nitelikte olağanüstü önem taşıyan evrak, belge,
malzeme ve bilgiler ÇOK GİZLİ olarak nitelendirilir.
Bu evraka “Kontrollü Evrak” ta denir.
TASNİF DIŞI
İçerdiği konular itibarıyla gizlilik dereceli bilgi taşımayan
ancak devlet hizmeti ile ilgili işlemleri içeren evrak, belge, bilgi
ve dokümanlar Tasnif Dışı olarak nitelendirilir.
Tasnif dışı evrak, gizlilik dereceli evrak gibi işaretlenir ve
izinsiz açıklanamaz.
GİZLİLİK DERECELİ EVRAKIN TABİ
TUTULACAĞI İŞLEM :
1- Doğru gizlilik derecesinin verilmesinden evrak,
belge veya dokümanı hazırlayan makam, birim veya kişiler
sorumludur.
2- Gizli, özel ve hizmete özel gizlilik derecesi, yazıyı
hazırlayan kişi tarafından verilir.
3- Gizlilik derecesi her sayfanın üst ve alt orta kısmına
daktilo veya bilgisayarla büyük harflerle yazılır, altı çizilir.
4- Bilmesi gerekmeyen kişilerle gizlilik dereceli
görüşülemez.
evrak
5- Çalışmakta olduğu odayı terk eden kimse, masadaki
gizlilik dereceli evrakı muhafaza altına almaktan
sorumludur.
6- Gizlilik dereceli evrakın bulunduğu yerler içten ve dıştan
emniyete alınır.
7- Gizlilik dereceli konular telefonla görüşülemez.
Telefonların üzerine “ Bu telefonla gizlilik dereceli konular
konuşulamaz” yazılı etiket yapıştırılır.
8- Gizli ve Özel Gizlilik dereceli evrak, Bakanlığımız
Merkez ve Taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşları arasında
evrak senedi, daire içinde ise imza karşılığı el değiştirir.
Dışarıya gönderilen bu evrak ilgili birimlerce
zarflanır, senet hazırlanır ve genel evraka imza karşılığı
teslim edilir.
9-Tasnif Dışı ve Hizmete Özel gizlilik dereceli evrak yurt içi
ve yurt dışında posta servisi,
Özel ve gizli gizlilik dereceli evrak özel kurye veya
yurt içinde taahhütlü olarak posta servisi, yurt dışında özel
kurye,
Çok Gizli gizlilik dereceli evrak ise yurt içinde ve
yurt dışında özel kurye ile gönderilir.
10- Özel ve Gizli gizlilik dereceli evrak iç içe iki zarf içinde
senetli ve taahhütlü olarak, hizmete özel ve tasnif dışı evrak
ise tek zarf içinde gönderilir.
11- Kurye veya haberci ile gönderilen gizlilik dereceli evrak
için ikinci zarf hazırlanmaz.
Kilitli kurye/haberci çantası veya torbası dış zarf
yerine geçer.
ÇOK GİZLİ GİZLİLİK DERECELİ
EVRAKIN HAZIRLANMASI
1- Çok gizli gizlilik derecesi, Genel Müdürlük
Merkez ve Taşra Teşkilatında bu makamlarca belirlenen
en az Şube Müdürü veya eşiti personel tarafından verilir.
2- Kontrollü evrakın gizlilik derecesi her sayfanın
üst ve alt orta kısma büyük harflerle yazılır ve altı çizilir.
Gizlilik
derecesi
ayrıca
kırmızı
ıstampa
mürekkepli lastik damga ile her sayfanın üst ve alt
ortasına vurulur.
3- Kontrollü evrak diğer kontrollü evrak bürolarına
gönderici makamın çıkaracağı kurye ile ulaştırılır.
Çok gizli, gizlilik dereceli (kontrollü) evrakların
muhafazası ve bu evraklara ilgili mevzuat esaslarına göre
işlem yapılabilmesi için Bakanlıklar, Mit Müsteşarlığı,
MGK Genel Sekreterliğinde birer kontrollü evrak bürosu
kurulur.
Valiliklerle, ilgili Bakanlık ve Mit Müsteşarlığınca
uygun görülecek Genel Müdürlük ve alt birimlerde birer
tali kontrollü evrak bürosu açılabilir.
Kontrollü ve tali kontrollü evrak büroları bakanlık
ve kurumlarca her yıl denetlenir, ve denetleme sonuç
raporlarının bir sureti Ocak ayı sonuna kadar MGK
Genel Sekreterliğine gönderilir.
GİZLİLİK DERECELİ EVRAKIN
KAYBOLMASI HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEM
•
Gizlilik dereceli evrakın kaybolduğu
edildiğinde durum hemen ilk amire bildirilir.
•
Daire Amiri kayıp evrakın bulunması için ilgili bir
birim (enformasyon, personel, Savunma veya Sivil
Savunma Birimleri Kontrollü Evrak Bürosu veya
gerekli görülen bir birim) görevlendirilir.
•
Yapılan araştırmaya rağmen bulunamayan evrak
için bu defa yukarıda belirtilen birim personelinden
oluşan üç kişilik bir inceleme heyeti teşkil edilir.
• Bu heyet hazırlanan raporu amire sunar.
fark
GİZLİ VE GİZLİLİK DERECELİ EVRAKTA
PERSONELİN KİŞİSEL SORUMLULUKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Gizlilik dereceli evrakı her durumda açıkta ve
muhafazasız bırakmamak,
Yetki verilmesi hâlinde gizlilik dereceli evrakı kilitli
muhafaza içerisinde taşımak.
Bilmesi gereken prensibi dışında yetkisiz kişilerin
yanında konuşma ve yazışma yapmamak.
Sır saklama disiplinine uymak, evrak ve bilgi
güvenliğini göz ardı etmemek.
Casusluk, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı uyanık
olmak ve önleyici tedbirler almak.
Tanınmayan kişilerle sıkı dostluklar kurmamak ve
görevle ilgili konuları görüşmemek.
Sosyal toplantılarda içki ve diğer yöntemlerle bilgi
sızdırmasına karşı uyanık bulunmak.
Şüpheli durumları ilgili amir ve makamlara iletmek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Evrak Senedi
NEREDEN : M.E.B.
Savunma
Sekreterliği
S.No
01/2007
NEREYE :
DOKÜMANIN TARİH VE SAYISI
MEB Savunma Sekreterliğinin
..../.../2007 tarih ve
B.08.0.SAS.0.35.00.00/
sayılı
yazısı.
Suretinin İadesi
ALAN ŞAHSIN
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
TARİH :
GİZLİLİK
DERECESİ
G
KOPYA
SAYISI
-
SENEDİ HAZIRLAYAN
KOPYA
NO
-
EKLER
T
Alındığı
Tarih
Daire Senet No :
LİSAN
Saat :
HABERLEŞME GÜVENLİĞİ:
Daire ve kurumlarda görevli personelin kendi
aralarında veya bunlarla diğer daire ve kurum personeli ya
da bunların dışındaki aboneler arasında gizlilik dereceli
konuların telli veya telsiz muhabere vasıtaları ile
görüşülmemesi ve görüşme yapılan oda, salon vb. yerlerde
haberleşme cihaz ve tesisatında görüşme güvenliğinin
sağlanmasıdır.
Haberleşme güvenliğinde alınacak tedbirler
1- Gizlilik dereceli konuların görüşüldüğü oda, şifre,
teleks, faks ve santral odalarının güvenliği sağlanır.
2- Telefon konuşmaları kısa ve öz olmalıdır.
3- İzin alınmadan paralel telefon bağlantısı yapılamaz.
4-Telefonlara
“Gizli
Gizlilik
konuşulamaz” ibaresi yazılır.
dereceli
konular
5-Gizlilik dereceli konular telsizle konuşulmaz, gizlilik
derecesi olmayan konular ise kodlandırılarak konuşulur.
6- Elektronik ses dinleme kayıt ve cihazlarına karşı her
türlü güvenlik önlemleri alınır.
(Her türlü
tesisat ile pencere ve panjurların
onarımları güvenlik belgeli personelin gözetimi altında
yaptırılır.)
7- Emniyetsiz faks cihazları üzerine “Gizlilik Dereceli
Mesajlar Çekilemez” ibaresi yazılır.
8- Faks sistemi içinde her türlü güvenlik önlemi alınır. Faks
üzerinden gizlilik dereceli evraklar kriptolaşmadan
gönderilmez.
9- Emniyetli faks sistemi üzerinden kriptolu modda en
fazla “gizli” gizlilik dereceli bilgiler gönderilir.
10- Bilgi işlem merkezi sistemleri ile bütünleşen iletişim
hat ve sistemlerinin iletişim güvenliği (personel güvenliği,
giriş ve çıkış noktaları, doküman güvenliği, fiziki güvenlik,
bakım güvenliği, bilgi sayardaki bilginin güvenliği,
radyasyona karşı güvenlik, iletişim güvenliği, İnternet
güvenliği) sağlanmalıdır.
BİLGİ İŞLEM MERKEZ VE
SİSTEMLERİN GÜVENLİĞİ
*Bilgi işlem merkezi (BİM), bu merkezin donanımı, her
türlü yazılımı ve sisteme yüklenen bilgiler; yetkisiz erişme,
kullanılma ve bozulmaya karşı son derece duyarlı, casusluk
ve sabotaj içinde ilgi odağıdır.
*Bilgi işlem sistemi ile bütünleşen iletişim hat ve
sistemlerinin iletişim güvenliği sağlanmalıdır.
*Fiziki ve personel güvenlik önlemlerinin uygulanması
her ne kadar güvenilir bir bilgi işlem ortamı yaratmaya
çalışsa da, işletme güvenliğine yönelik önlemler
uygulamadan, güvenlik tam olarak sağlanmaz.
*Bilmesi gereken ilkesini uygulamak, bilgiye yetkisiz
erişimi saptamak yada önlemek ve bu tür çabaları ortaya
çıkarmak için özel donalım ve yazılım gereklidir. Kurulan
güvenlik sistemi, hizmete sokulmadan önce kontrol
edilmelidir.
* Bilgi işlem sistemlerinin yaygın kullanımı veya dış
iletişime açıldıktan oranda üzerlerindeki tehdidin artacağı
göz ardı edilmemelidir.
* Alınan önlemlerin yeterli olduğuna karar vermek bir
yanılgı olabilir. Hiçbir önlemin aşılamaz olmadığı
unutulmamalıdır. Bazen bu önlem birden çok tehdidi
önlerken, bazen bir tehdidin önlenmesi için birden çok
önlemin koordineli olarak alınması gerekebilir.
FİZİKİ KORUMA ÖNLEMLERİ
Fiziki güvenlik (Koruma); yetkisiz kişilerin evrak, bilgi,
belge, malzeme, bina ve tesislere ulaşmasını önlemek,
bunların casusluk, sabotaj hırsızlık, hasar ve zarar verme
gibi eylemlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla
alınacak fiziki önlemlerdir.
FİZİKİ EMNİYET
*Hizmet binalarının ve bahçesinin etrafının duvar, tel örgü
vb. engellerle çevrilmesi
*Belirli noktalara güvenlik kulübelerinin yaptırılması,
*Aydınlatma ve ışıklandırma sisteminin tesisi ve faal
bulundurulması,
*Bahçe ve bina girişlerinin sınırlandırılması ve gerekli
tedbirlerinin alınması,
*Personele ait araçların kontrolü ve sistemli olarak otoparka
alınması , park ettirilmesi,
*Yabancı araçların bina ve bahçe önlerine park ettirilmemesi,
*İşportacıların,
seyyar
satıcıların
veya
çeşitli
ticaret
firmalarına ait satış elamanları hizmet binalarına ve bahçelere
girmelerini önlenmesi,
GİRİŞ KONTROLÜ
•Kontrol, giriş kapısından başlatılır,
• Giriş kapıları sınırlı tutulur.
•Dışardan gelen kişiler kontrol altında tutulur.
•Onarım için dışarıdan gelen kişilere refakat edilir.
•Tatil günlerinde ziyaretçi kabul edilmez.
•Özel ziyaretler ziyaretçi odasında yapılır.
•Giriş yerinde danışma bürosu kurulur.
•Girişte arama yapılır ve giriş kartı verilir.
•Ziyaretçi defteri iki yıl muhafaza edilir.
•Elektronik güvenlik sistemlerinden yararlanılır.
GİRİŞ KARTLARI
•Sürekli Giriş Kartı:
Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde çalışan kişilere
verilir.
•Ziyaretçi Giriş Kartı:
Ziyaret amacıyla gelenlere verilir.
•Geçici Giriş Kartı:
Görev, iş takibi, bakım ve onarım için gelenlere verilir.
Devam eden çalışmalarda mesai bitiminde geri alınır.
BİNA İÇİ KONTROLÜ
•
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluş
birim veya ünite amirleri tarafından kendi birimine ait
çalışma odalarına ve bu odaların giriş-çıkışa açıldığı
koridorlarda görev yapmak üzere her gün için birer
nöbetçi “ikiz görevli olarak” Daire Emniyet Nöbetçi
Memuru görevlendirilir.
• Birim amirleri tarafından kendi ünitelerinde şefler,
görevli öğretmenler dahil diğer alt unvandaki
memurlardan görev yapacak daire emniyet nöbetçi
memurunun Aylık Nöbet Çizelgeleri hazırlanarak
dosyasında muhafaza edilir.
•
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı
Kuruluş birim amirlerince kendilerine ait önemli büro,
garaj, yemekhane, kalorifer dairesi, yakıt depoları,
ambar, depo ve ikmal yerleri, arşiv, atölye, çay ocağı,
santral, matbaa, trafo, teksir ve fotokopi, mikrofilm,
bilgisayar, IBM makinelerinin bulunduğu vb. bilhassa
sabotaja, yangına ve hırsızlığa müsait yerler için
buralarda görevli personelin riayet edeceği “ÖZEL
BİR
ÇALIŞMA
TALİMATI”
hazırlattırılarak
uygulanması ve izlenmesi sağlanır.
NÖBET HİZMETLERİ
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarda
bir
bütün
olarak
hizmetlerin
yürütülmesi ve genel güvenliğin sağlanması
amacıyla personel arasında yürütülecek Nöbet
Hizmetleri Şunlardır:
A-BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA
1-Üst Yöneticilerinin Tatil Günlerinde Çalışma
Şekli,
2-Nöbetçi Memurluğu,
3-Daire Emniyet Nöbetçi Memurluğu,
4-Müracaat (Danışma) Memurluğu,
5-Özel Güvenlik Görevlileri
B-BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATINDA
1- Mülkî makamlarla bir arada bulunması halinde o yerin
en büyük mülkî Amirliğince tespit edilecek esaslara göre
yürütülür.
2- Müstakil binalarda görev yapılıyor ise mevcut personele
göre, ne şekilde nöbet tutulacağı Millî Eğitim Bakanlığı
Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar
Talimatı esasları dahilinde kendi bünyelerine uygun
olarak yürütülür.
NÖBETHİZMETLERİ GÖREVLİLERİ
A-BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA :
1-Üst Yöneticilerin Tatil Günlerinde
Müsteşarlık Dairesi Başkanlığın tarafından,
Çalışma
Şekli
2-Nöbetçi Memurluğu : Savunma Sekreterliği bünyesindeki
Nöbetçi Memurları tarafından,
3-Daire
Emniyet
Nöbetçi
Memurluğu:
Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının G.I.H
Genel
sınıfındaki memurlar tarafından
4-Müracaat (Danışma) Memurluğu: İdari ve Mali
İşler Dairesi Başkanlığı tarafından,
5-Koruma ve Güvenlik Görevlileri: İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı tarafından,
B-TAŞRA TEŞKİLATINDA
Gerek Mülkî makamlarla birlikte ve gerekse
müstakil binalarda çalışma durumlarına göre ne çeşit bir
nöbet hizmeti ihdas edilmiş ise, mevcut personel memuriyet
seviyesine
uygun
olarak
o
nöbet
hizmetlerinde
görevlendirilir. Ayrıca okullarda nöbetçi öğretmen nöbetçi
öğrenci de Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel
Talimatı Esasları dikkate alınır.
NÖBET HİZMETLERİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1- Dairede hangi nöbet
getirileceği tespit edilmeli.
hizmetlerinin
yerine
2- Nöbet hizmetlerini yürütecek personel tespit
edilmeli.
3- Nöbet hizmetleri için uygun talimatlar hazırlanmalı.
4- Talimat esaslarına uygun nöbet çizelgeleri tanzim
edilmeli.
5- Nöbet talimatları ve nöbet çizelgeleri ilgili personele imza
karşılığı tebliğ edilmeli,
6- Nöbet devir ve teslimleri usulüne uygun yapılmalı,
7- Bölme anahtarları için nöbetçi odasına anahtar dolabı
konmalı,
8- Mesai saatleri dışında dairede çalışacak personelin
isimleri daha önceden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına
bir yazı ile personelin ismi bildirilmeli,
9- Olağanüstü durumlarda nöbetçilerin ne şekilde hareket
edecekleri öğretilmelidir.
NÖBETÇİ MEMURLUĞU
•
•
Yetkili makamlar tarafından bildirilecek olan alarm
haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını
sağlamak amacıyla; Bakanlık merkez binasında, taşra
teşkilatında (il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde), bağlı
ve ilgili kuruluşlarda ve bunların kendilerince tespit edilen
taşra teşkilatlarında birer nöbetçi memurluğu kurulur.
Nöbet süresi 24 saattir.
•
Nöbetçi Memurlarının öncelikli görevleri, alarm
haberlerini süratle ve emniyetle alarm kod işlem
görevlisine ulaştırmakla beraber;
• Dairede güvenlik tedbirlerini (yangın, sabotaj, tabii afet, iç
emniyet) ve bununla ilgili personelin görevlerini yapıp
yapmadıklarını kontrol eder.
• Muhabere vasıtalarında (telli ve telsiz) oluşan arızaları
derhal ilgililere bildirir ve giderilmesini takip eder.
• Mesai saatleri dışında gelecek önemli ve ivedilik dereceli
haber ve yazıları alır ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar.
DAİRE (BİNA) EMNİYET MEMURLUĞU
•
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı ve
ilgili kuruluşlarda birden fazla ana birimin görev
yaptığı binalarda her birimde, tek birimin görev
yaptığı binalarda ise bu birim tarafından ayrı ayrı veya
müşterek daire emniyet memurluğu nöbeti tutulur.
•
Daire emniyet memurunun görevi sabah mesaisiyle
başlar, akşam mesai bitiminde koridor ve çalışma
odalarının emniyet kontrolünü yaptıktan sonra biter.
Görevleri:
•
Müracaat memuru bulunmadığı hâllerde giriş ve çıkışı
kontrol eder.
•
Toplantıların güvenliği konusunda toplantıyı yapan
makama yardımcı olur.
•
Onarım, boya-badana, yakıt ikmali ve benzeri
nedenlerle gelenlerin giriş-çıkışını kontrol altında
bulundurur ve bu personelin ilgililerle görüşmesini sağlar.
Daire Emniyet Nöbetçi Memurunun Görevleri
•
Daire emniyet nöbetçi memuru görevini aksatamaz.
Nöbet mesai saatiyle başlar, mesai sonu ile biter.
•
Birimlerine çeşitli sebeplerle ziyaret maksadıyla
gelen kişilerin durumlarını ve hareket tarzlarını
yakinen takip eder.
•
Ünitelerin kadrosunda bulunan personele; genel
olarak bu gibi ziyaretçilerin dikkati çeken ve olumsuz
hareketlerini bildirir ve ayrıca ilgililere haber verir.
•
Giriş kartı taşımayan personel ve ziyaretçinin
tespitini yaparak ilgililere duyurur.
• GİRİLMEZ işaretli yerlerde müsaadesiz dolaşanlara mâni
olur.
• Ziyaretçilerin koridorlarda keyfi dolaşmalarını önler.
• Şüpheli hareketlerde bulunanların takibini yapar.
• İçeriye girerken elinde bir şey olmadığı hâlde çıkarken
bazı eşyaların bulunması durumunda veya bunun tersi
hâllerde derhal ilgili amirleri haberdar eder.
• Sebepsiz dolaşmalara devam edenleri derhal Nöbetçi
Memurluğuna veya Müracaat Memurluğuna götürerek
elindeki giriş kartı alınarak daireyi terk etmesini sağlar.
•
Günlük çalışma bittikten sonra, bütün büroların
emniyet ve güvenlik kontrolünü yaparak GÜNLÜK
EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ’NE uygun olarak
terk edilip edilmediğini gözden geçirip imzalar.
• Çalışma odalarının emniyet kontrolünü yaptıktan
sonra gereksiz lambaları söndürür, unutulan gizlilik
dereceli evrak ve malzemelerin bulunduğu odaların
kapılarını kilitler; diğer kapı ve pencereleri kapatır,
anahtarları katlardaki anahtar dolabına takılmasını
sağlar.
GÜNLÜK EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ
ODA NO:
Odayı son terk Em. ve Tem.
eden görevli Nöbetçi Mem.
(1.Kontrol)
(2.Kontrol)
TARİH
İMZA SAAT İMZA
SAAT
Odayı son terk Em. ve Tem.
eden görevli Nöbetçi Mem.
(1.Kontrol)
(2.Kontrol)
TARİH
İMZA SAAT
İMZA
SAAT
ÇALIŞMA ODALARI:
1. Emniyete alınması gereken dolap, masa, kasa v.b. Uygun
şekilde kilitlenmiştir. Açıkta kilitsiz masa, dolap ve
kitaplıklarda gizlilik dereceli ve Tasnif Dışı evrak yoktur.
MÜRACAAT (DANIŞMA) MEMURUNUN
GÖREVLERİ:
1- Giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak.
(Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Özel Güvenlik
Personeli tarafından yapılmaktadır.)
2- Giriş kapısında personelin giriş kartlarını
takmalarını sağlamak, takmayanları ikaz etmek
zorundadır.
3- Gelen ziyaretçi ve iş takipçilerine yardımcı
olmaktan sorumludur.
SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANLARI
•
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve
uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ile 88/13543 sayılı
Yönetmelik
hükümlerine göre Bakanlığımız teşkilatı
(bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil), “Sabotajlara Karşı
Koruma Planı” hazırlamakla yükümlüdürler.
•
Sabotajlara karşı koruma planları; Bakanlığımızda
Savunma Sekreterliğince, taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili
kuruluşlarda ise Sivil Savunma Birim veya elemanları ile
koordine edilerek hazırlanır ve birim amirlerinin
sorumluluğunda uygulanır.
• Plânlar yılda en az bir defa gözden geçirilir ve
güncelleştirilir. Söz konusu plânların içerisinde fizikî ve
teknik koruma grupları oluşturulur.
KORUMA PLANLARININ ONAYLANMASI
A) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
•
Bakanlığımızda ayrı bina işgal eden merkez
teşkilatı birimlerinin hazırlayacakları koruma
planları Bakanlık Müsteşarı tarafından onaylanır.
•
Planın bir örneği Ankara Valiliğine gönderilir. Bir
örneği de uygulanmak üzere Bakanlıkta muhafaza
edilir.
B) TAŞRA TEŞKİLATI
•
•
•
Hazırlanan Koruma Planı İl Komisyonuna sunulur.
Komisyonca uygun görülen plan Valiliğin onayı ile
yürürlüğe konulur.
Planın bir örneği kendisinde muhafaza edilmek üzere
birer örneği İl Jandarma Alay Komutanlığına, İl
Emniyet Müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilir.
C) BAĞLI KURULUŞ
•
•
Hazırlanan Koruma
Planı
kuruluşun en üst
makamınca onaylanır.
Planın bir örneği kendisinde muhafaza edilmek üzere
birer örneği İl Jandarma Alay Komutanlığına, İl
Emniyet Müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilir.
KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİNİN
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
•
88/13543 sayılı Yönetmeliğin 14.maddesi gereği
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlarda her bağımsız hizmet binası için “Bina
Koruma Ve Güvenlik Amiri” görevlendirilir.
•
Koruma ve güvenlik amiri hizmet binasının
özelliklerini iyi bilen, karar verme yetki ve yeteneğine,
sevk ve idare kabiliyetine sahip olmalıdır.
GÖREVLERİ
• Sabotajlara karşı koruma
uygulanmasını sağlamak,
planlarını
hazırlayarak
• Koruyucu güvenlik hizmetlerine ayrılan personelin sevk
ve idarisini yapmak,
• Bağlı Personelini eğitmek, her düzeyde
eksikliğinin giderilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
eğitim
Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekirse
yeteri kadar amir yardımcısı ve görevi yürütecek ekip
personelini görevlendirmek.
Kurum içinde her görevin sorumlusunu önceden belirleyip
öğretim, eğitim ve provalarını yaptırarak olay anında panik
ve kargaşaya meydan vermeden tüm personelin göreve
yönelmesi sağlamak.
• Ayrıca, kurum ve kuruluş içinde yer değiştiren personelin
koruyucu güvenlik hizmetlerinde boş bırakacağı yere anında
yeni bir personel görevlendirmek ve bu kişinin kısa sürede
göreve intibakı sağlamak.
• Bu görevi ifa ederken Sivil Savunma Uzmanları ile
koordine sağlamak.
Sorumluluk:
•
Bina koruma ve güvenlik amirleri Bakanlığımız merkez
ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş amirlerine veya
onun yetkili kıldığı makam sahibine karşı sorumludur.
•
Koruma hizmetlerini mevcut personelden yeterli
miktarda seçeceği, fiziki ve teknik koruma grubu ile
sağlar.
•
Sorumluluğunu yerine getirmeyen görevlilere 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile Türk Ceza Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır.
KORUMA PLANININ İÇERİĞİ
KORUMA VE ÖNLEME TEDBİRLERİ
1- Hazırlık Bakımından:
a) Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu yerlerde alınan
tedbirler,
b) Girilmesi yasak yerlere, yasağı bildiren levhaların ilk
bakışta görülebilir biçimde konulması, bu yerlerin dış ve
iç kapı merdiven ve pencerelerinde alınan emniyet
tedbirleri ve bu tedbirlerin nasıl olduğu,
c) Kurumda özellikle hassas yerlerde çalışan personelin
özel ve genel durumunun sürekli şekilde nasıl tetkik ve
kontrol edildiği,
d) Durumları kuşku verici kimseler varsa, bunlar
hakkında kurum tarafından alınan tedbirler ve bu
konuda güvenlik güçleriyle yapılan temaslar,
e) Personel kontrolü için alınmış daha başka ve özel
tedbirler varsa neler olduğunun (yeminli gözcü
teşkilatının kurulup kurulmadığı),
f) Sağlanması güç ve yedek olacak malzeme depoları ile
diğer depoların, ihtiyaç yerleri yakınında kurulup
kurulmadıkları ve bu depoların nasıl korundukları,
g) Bir hedef sahasında toplu halde bulunan araç, gereç,
akaryakıt, yiyecek ve giyecek depoları ile önemli
tesislerin planlı olarak güvenli bölgelere dağıtılması için
alınan tedbir ve tertipler,
h) Komşu binalarında ve bu binaların damlarından ya
da herhangi bir yerinden müessese ve tesise girmek
mümkün ise bu gibi yerlerin nasıl korunduğu,
2- Teknik Bakımından:
a) Sabotajlara elverişli hassas yerlerde
bakımından alınması zorunlu zorunlu tedbirler,
teknik
b) Teknik koruma grubu teşkilatının kaç kişiden
oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı işlere dair bilgiler,
c) Müessese ve tesiste meydana gelebilecek herhangi bir
teknik arızanın en kısa zamanda giderilebilmesi için
alınan tedbirler,
d) Patlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler,
e) Patlayıcı ve parlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler,
f) Yangınlara karşı alınan tedbirler,
g) Elektro-manyetik, nükleer, biyolojik, kimyasal ve
buna benzer etkilere karşı alınan tedbirler,
3-Koruma Bakımından
a) Koruma personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde
görevlendirildikleri,
b) Koruma personeli ile ilgili Güvenlik Araştırmalarının
yapılıp yapılmadığı,
c) Nöbet ve devriye hizmetlerinin (24) saat süreklilik
esasına göre ne şekilde tertiplendiği,
d) Nöbetçilerin nasıl kontrol edildikleri (Nöbet yerine
özel talimat hazırlanır)
e) Koruma personelinin bir saldırıya karşılamak üzere
ne şekilde donatıldığı, nerede ve nasıl eğitim gördüğü,
f) Müessese ve tesisin genel giriş kapılarının sayısı ve bu
kapılarda alınan koruma tedbirleri,
g) İdari ve teknik personelin giriş ve çıkışlarına ayrılan
kapılarda alınacak tedbirler Aramaların hangi yerlerde
ve nasıl yapılacağı,
h) Müessese ve tesisin etrafında tel örgü, parmaklık veya
duvar gibi engellerden hangilerinin bulunduğu bunların
genişlik veya yükseklikleri,
i) Müessese ve tesisin etrafında ve özellikle önemli olan
yerlerde iç ve dış aydınlatmanın yeterli derecede yapılıp
yapılmadığı,
j) Bir tehlike anında kullanılmak üzere ikaz ve alarm
sisteminin kurulup kurulmadığı (Krokide gösterilir)
4- Ziyaretçiler Bakımından
a) Ziyaretçilerin hangi günlerde, hangi kapıdan
girebilecekleri, nerede ziyarette bulunabilecekleri,
hüviyetlerinin ve ziyaret sebeplerinin kaydedilebileceği
bir defterin bulunup bulunmadığı bu defterin bitiminden
itibaren iki yıl süre ile saklanıp saklanmadığı ve
ziyaretçilerin ne şekilde kontrol altında tutulduğu,
b) Özel misafirhane ve lojmanları olan müessese ve
tesislere gelecek ziyaretçiler veya misafirlerinin
hüviyetlerinin nasıl tespit ve muhafaza edilebileceği,
c) Müessese ve tesise girecek veya çıkacak her türlü araç,
gereç ve eşyanın özellikle patlayıcı, yanıcı ve yakıcı
maddelerin yükleme ve boşaltılmasında alınan emniyet
tedbirlerinin neler olduğu,
d) Sabotaj olaylarından sonra fiziki ve teknik koruma
guruplarının yapacağı işler,
5- Araçlar Bakımından
a) Binanın bahçesine resmi araçlar dışında başka
araçlar park edilmemeli,
b) Herhangi bir sebeple gelen araçlar bina çevresinin
(demir parmaklık duvar veya tel örgü) dışına, özellikle
de yolun karşı kaldırımına park ettirilmesi, zorunlu
hallerde ise gerekli kontrol yapıldıktan sonra okul
bahçesine alınmalıdır.
c) Belirlenen park yerine önceden park eden araçlar
park süresince nöbetçi personel tarafından gözetim
altında bulundurulmalı,
d) Araçlar bakımından alınan başka tedbirler varsa
neler olduğu yazılmalıdır.
6- İş Birliği ve Koordinasyon
Planın müessese veya tesis içinde genel kolluğu
ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında takip ve
gözetlemeyi gerektiren haller için mahalli genel kolluk
kuvvetleri ile ne şekilde temas ve iş birliği yapılacağı,
Komşu bulunan resmi kurum ve kuruluşlarla
yapılan özel protokollere yer verileceği,
7- Diğer Tedbirler:
a) Bütün koruma ve koruma tedbirlerinin, denetlemeler
yapılmak suretiyle daima işler halde tutulup tutulmadığı,
b) Görevlilerin plan kapsamındaki konularla ilgili
eğitimler için yapılan işler, alınan tedbirler ile uzman
kuruluşlardan
istenilebilecek
eğitim,
destek
ve
yardımların neler olduğu,
28 ARALIK 1988 TARİH VE 20033 SAYILI RESMİ GAZETEDE
YAYIMLANAN 16.10. 1988 TARİH VE 88/13543 SAYILI
BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜLÜĞE KONAN
“SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİE” NE GÖRE
HAZIRLANAN KORUMA PLANI ÖRNEK
SIRA
NO
YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR
YAPILAN İŞLER
1.
Müessesenin Adı ve Yeri
:
Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum ve
Kuruluş :
Planın Yapıldığı Tarih
:
2.
I.KORUNACAK YER HAKKINDA
BİLGİLER :
a)Müessesenin Üretim Cinsi ve
Kapasitesi :
Ülkemizde eğitim
yürütülmesini sağlar.
3.
b) Yerleşim Durumu :
Yerleşim planı (Ek-1)’de gösterilmiştir.
4.
c) Personel Miktarı :
MEMUR
ERKEK
KADIN
TOPLAM
ve
öğretim
İŞÇİ
ERKEK
KADIN
TOPLAM
hizmetlerinin
TOPLAM
5.
II. KORUMA GURUPLARI VE
GÖREVLERİ :
a)Koruma ve Güvenlik Amirinin Adı ve
Soyadı :
6.
b) Fiziki koruma Gurubu :
Adı ve Soyadı
1)…………………
………………
2)…………………..
………………
3)…………………..
………………
7.
c) Teknik Koruma Gurubu :
Adı ve Soyadı
1)…………………
………………
2)…………………
………………
3)…………………
………………
Görevi
Görevi
Çevre emniyet ve aydınlatma(EK-1) de emniyetle
ilgili koruma gurubu (EK-2) de görev talimatı
(EK-2-a) da gösterilmiştir
Teknik koruma gurubu ile yapacakları görevler
(EK-3) de gösterilmiştir.
8.
KORUMA VE ÖNLEME TEDBİRLERİ
1.Hazırlık Bakımından
a)Sabotaj Yapmaya Elverişli Yerler ve Bu
Yerlerde Alınan Tedbirler
Sabotaja müsait olan hassas yerler (EK-1) planında
gösterilmiştir. Okul ve kurumun etrafı ihata duvarı
çekilerek üzeri demir parmaklıklarla emniyet altına
alınmış iki ana giriş olup A-B-C-D bloklardan
oluşmakta her iki giriş ve bloklarda üç vardiya
halinde bekçiler 24 saat nöbet tutmakta ayrıca
geceleri bekçiler bloklarda ve çeşitli yerlerde
bulunan saat anahtarları ile bekçi saati kurmaktadır.
Yerleşke
geceleri
aydınlatılmaktadır,
yangın
söndürme cihazları bloklarda uygun yerlere
konulmuştur
9.
b)Girilmesi yasak olan yerlere, yasağı
bildiren levhaların ilk bakışta görülebilir
biçimde konulması, bu gibi yerlerin dış ve iç
kapı, merdiven ve pencerelerinde alınan
emniyet tedbirleri ve bu tedbirlerin nasıl
kontrol edildiği
Girilmesi yasak olan santral, trafo merkezi, kalorifer
dairesi kapıları kilit altına alınmıştır. Kapılarına
görevlilerden başkası giremez levhası takılmıştır. Bu
yerlerde 24 saat ilgili personel ve Nöbetçi memuru ile
bekçiler tarafından kontrol edilmektedir.
10.
c)Müessese ve tesiste özellikle hassas
yerlerde çalışan personelin özel ve genel
durumunun sürekli şekilde kontrol edilmesi
Kritik yerlerde çalışan personelin genel ve özlük
durumları daha ziyade ünite amirlerince takip ve
kontrol edilmekte olup, takip gerektirenler olursa
emniyet birimleri ile iş birliği yapılarak durumları
takip edilecektir, ayrıca nöbetçi memurları
tarafından kontrol edilmektedir.
11.
d)Durumları kuşku verici kimseler varsa,
bunlar hakkında müessese ve tesis
tarafından alınan tedbirler ve bu konuda
güvenlik örgütleri ile yapılan temaslar
Teşkilata alınan memur ve hizmetlilerin durumları
incelenerek doğruluk belgesi alınıp, özlük dosyalarına
konulur. Ayrıca gizlilik dereceli birim ve kısımlarda
çalışan personel hakkında birim amirlerince güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Buna
rağmen durumları şüpheli görülen personel kurum
veya koruma amirince Emniyet Makamlarına
bildirilir. Aynı anda Emniyet Makamları ile temas
kurularak gerekli tedbirler alınır.
12.
e)Personelin kontrolü için alınmış daha
başka ve özel tedbirleri varsa neler olduğu
(Yeminli
gözcü
teşkilatının
kurulup
kurulmadığı)
Bütün personel, bekçiler, nöbetçi memurları yetkili
personel tarafından kontrol edilmekte olup ayrıca
yeminli gözcü teşkilatı kurulmamıştır.
13.
f)Yabancı uzmanların adı ve soyadları,
uyrukları ve ne şekilde kontrol edildikleri
Okul
ve
kurumlarda
çalışmamaktadır.
yabancı
personel
14.
g)Sağlanması güç ve geç olarak yedek
malzeme depoları ile diğer depoların
ihtiyaç
yerleri
yakınında
kurulup
kurulmadıkları ve bu depoların nasıl
korundukları
Bakanlığımız hizmet binalarında tedarik güç veya
geç olacak malzeme ve depoları yoktur.
15.
h)Bir hedef sahasında toplu halde bulunan
araç, gereç, akaryakıt, yiyecek ve giyecek
depoları ile önemli tesislerin planlı olarak
güvenli bölgelere dağıtılması için alınan
tedbir ve tertipler
……. Şehri hassas klasik ve nükleer silahların hedef
şehridir. Bakanlığımız hizmet binalarına teçhizat
malzeme, yiyecek, giyecek ve akaryakıt depoları
yoktur.
16.
i)Özel Tedbir ve sınırlamalar alınması
gereken müesseselerde ve zamanlarda
müessese personeline iş yerleri için
fotoğraflı giriş kartları verilip verilmediği
ve işçilerin kendi iş yerlerinden başka
yerlere girememelerinin nasıl kontrol
edildiği (Değişik iş yerlerinin her birinde
personele değişik renkte giriş kartı
verilmesi gibi)
MEB “Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Genel
Esasları Talimatı”na göre Bakanlığımız memur ve
geçici personel için, iki değişik renkte daimi giriş
kartı tanzim edilerek yakalarına taktırılmakta,
ziyaret ve iş takipçilerine ziyaretçi kartı
verilmektedir. Ayrıca aracı olan tüm personele araç
tanıtma kartı verilmektedir. (EK-4) Buna rağmen
özel önlem alınması gereken hassas yerlere, orada
çalışanların dışında başka kimsenin giremeyeceğine
dair uyarıcı levhalar asılmıştır.
17.
j)Komşu binalardan veya bu binaların
damlarından yada her hangi bir yerinden
müessese ve tesise girmek mümkün ise bu
gibi yerlerin nasıl korunduğu
Bakanlığımız hizmet binaları çevresi ihate duvarı ve
üzeri demir parmaklık çekilerek koruma altına
alınmış civardaki binalardan veya damlardan girme
olanağı yoktur. Ayrıca yeterli çevre aydınlatması ile
birlikte bekçi personel ile korunmaktadır.
18.
k)Müessese ve tesisin özelliklerine göre
alınmış diğer tedbir ve tertiplerin neler
olduğu
Hizmet binaları nöbetçi memuru ve bekçi personelle
24 saat koruma ve gözetim altındadır.
19.
2- TEKNİK BAKIMDAN
a)Sabotajlara elverişli hassas yerlerde
teknik bakımdan alınan zorunlu tedbirler
Ekli planda (Ek-1) gösterilen ve sabotajlara karşı
hassas olan yerlerde teknik bakımından eleman,
makine, araç ve teçhizat açısından gerekli ve yeterli
tedbirler alınmıştır.
20.
b)Teknik koruma gurubu teşkilatının kaç
kişiden oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı
işlere dair bilgiler
Teknik koruma gurubu … kişiden kurulmuş ve her
hangi bir arızayı giderecek vasıftadır.(EK-3) de
gösterilmiştir.
21.
c)Müessese ve tesiste meydana gelebilecek
herhangi bir teknik arızanın en kısa
zamanda giderilebilecek için alınan
tedbirler
Teknik hususlarla ilgili personel devamlı olarak
bakım ve onarım işi ile meşgul olmakla beraber
muayyen zamanlarda ilgili personel tarafından
kontrolleri
yapılarak
arızaları
zamanında
giderilmektedir. Büyük ve onarılması güç arızalarda
ilgili yerlerden yardım istenecektir.
22.
d)Patlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler
Bakanlık binalarında patlayıcı madde olmadığından
başka bir tedbire gerek görülmemiştir.
23.
e)Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı alınan
tedbirler
Bakanlığımız laboratuarları ile kalorifer kazan
dairesinde bulunan parlayıcı ve yanıcı maddelere karşı
gereken her türlü tedbir alınmış ve ‘Sigara içilmez’
‘Girmek Yasaktır’ levhaları asılarak yangın çıkmaması
için azami özen gösterilmektedir.
24.
f)Yangınlara karşı alınan tedbirler
Bakanlar Kurulunun 2002/4390 sayılı kararı ile
yürürlüğe konan “Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik” ile MEB “Yangın Önleme ve
Söndürme Yönergesi” hazırlanmıştır. (EK-5) Bu
yönerge esaslarına göre gerekli her türlü yangın, araç
ve
gereç
malzemesi
temin
edilerek
hazır
bekletilmektedir. Ayrıca yönerge gereği kurulan
söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma ekipleri
yangın anında gerekli müdahaleyi yapacaktır.
(EK-3A)
25.
g)Elektro-manyetik nükleer, biyolojik,
kimyasal ve buna benzer etkilere karşı alınan
tedbirler
Bakanlık binalarının bodrum katları ve galeri
bölümleri tüm personelimizi alacak şekilde sığınak
olarak düzenlenmiştir. NBC silahlarına ve radyoaktif
serpintiye karşı bu sığınaklar idealdir. (EK-6) Ayrıca
bu konuda personel periyodik olarak eğitime tabi
tutulmaktadır, bina çatılarında paratoner sistemi
kurulmuştur.
26.
h)Müessese ve tesisin özelliklerine göre
alınması gereken tedbir ve tertipler
Koruma personeli ile sürekli kontrol altındadır.
27.
3-KORUMA BAKIMINDAN
a)koruma personelinin kaç kişi olduğu
ve nerelerde görevlendirildikleri (Yeterli
krokide gösterilir)
Koruma için her binanın giriş kapıları ile saha
içinde üç noktada 24 saat bekçiler tarafından
kontrol edilmektedir. Koruma personeli … kişiden
teşkil edilmiştir. Durum (EK-2) de gösterilmiştir.
28.
b)koruma personeli ile ilgili Güvenlik
Araştırmalarının yapılıp yapılmadığı
Tesisleri koruması için görevlendirilen bekçi
personelin Adli sicil kayıtları ilk işe girişlerinde
kendilerinden istenmekte, göreve başladıktan
sonra “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması” yapılmaktadır.
29.
c)Nöbet ve devriye hizmetlerinin (24) saat
süreklilik esasına göre ne şekilde
tertiplendiği (Yerleri krokide gösterilir)
Bekçiler nöbet mahallinde üç vardiya halinde 24
saat görev yapmakta ve her vardiyanın başında bir
bekçi başı bulunmaktadır. Görevli personel Nöbetçi
memurları tarafından sık sık kontrol edilmektedir.
30.
d)Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl
kontrol edildikleri (Nöbet yerine özel
talimat hazırlanır)
Nöbet devriyeleri günün her saatinde (gece gündüz) Bekçi başı, nöbetçi memuru, güvenlikten
sorumlu birim ve koruma amirleri tarafından
sürekli kontrol edilmektedir. MEB. ‘Nöbet
Hizmetleri Özel Talimatı’ ile beraber ‘Güvenlik
Talimatı’ da hazırlanarak personele tebellüğ
ettirilmiş ve görev yerlerine asılmıştır.
31.
e)Koruma personelinin bir saldırıya
karşılamak üzere ne şekilde donatıldığı,
nerede ve nasıl eğitim gördüğü
Koruma personeli telsiz cihazları yanında cop,
düdük ve el feneri ile teçhiz edilmiştir. Eğitimleri
kurum içinde periyodik olarak yaptırılmaktadır.
32.
f)Müessese ve tesisin genel giriş
kapılarının sayısı ve bu kapılarda alınan
koruma tedbirleri (Kapıların yeri krokide
gösterilecektir)
Okul ve kurumların tek giriş ve çıkış kapısı
bulunmaktadır. Gündüzleri müracaat memuru,
geceleri bekçi personel tarafından kontrol altında
tutulmaktadır. (EK-1) de yerleri gösterilmiştir.
33.
g)İşçilerin, idari ve teknik diğer personelin
giriş ve çıkışlarına ayrılan kapılarda
alınacak tedbirler Aramaların hangi
yerlerde ve nasıl yapılacağı (Krokide
işaretlenir)
Personelin giriş ve çıkışlarında bir arama söz konusu
olmamakla birlikte şüphe çekici bir durum olması
halinde
kapıda
görevli
personelce
arama
yapılmaktadır.
34.
h)Müessese ve tesisin etrafında tel örgü,
parmaklık veya duvar gibi engellerden
hangilerinin bulunduğu bunların genişlik
veya
yükseklikleri
(Krokide
yerleri
işaretlenir)
Okul ve kurumların çevresi ihata duvarlarının üstü
demir
parmaklıkla
çevrilidir.
(EK-1)’
de
gösterilmiştir.
35.
i)Müessese ve tesisin etrafında ve özellikle
önemli
olan
yerlerde
iç
ve
dış
aydınlatmanın yeterli derecede yapılıp
yapılmadığı (Krokide yerleri işaretlenir)
Okul ve kurumların önem arz eden yerleri projektör
ve cıvalı lambalar ile aydınlatılmakta dış girişler ile
idari binaları ise sürekli aydınlatılmaktadır. (EK-1)’
de gösterilmiştir
36.
j)Tesisin önemi, kapladığı alanın genişliği ve
bulunduğu yerin topoğrafik yapısı dikkate
alınarak çevresinde nöbetçi kule veya
kulübelerin yapılıp yapılmadığı, gerekli
muhabere
irtibatlarının
bulunup
bulunmadığı (Yerleri krokide gösterilir)
Okul ve kurum ana girişlerinde nöbetçi memurluğu
ayrıca tesisin yan tarafında bekçi kulübesi vardır.
Diğer blokların etrafında ise uygun yerlere anahtar
konularak bekçi saati kurdurulmaktadır. Tüm bu
noktalar arası haberleşme sabit telefon ve el telsizi
ile sağlanmaktadır.
37.
k)Bir tehlike anında kullanılmak üzere
ikaz ve alarm sisteminin kurulup
kurulmadığı (Krokide gösterilir)
Okul ve kurumlarda elektrikle çalışan siren sistemi
mevcuttur. (EK-1) de gösterilmiştir.
38.
I)Müessese ve tesisin özelliklerine göre
alınması yararlı görülen diğer tedbirler
ve tertipler
İmkanlar ölçüsünde diğer tedbirler de alınmaya
çalışılmaktadır.
39.
4-ZİYARETCİLERLE
TAŞIT
VE
ARAÇLARIN KONTROLÜ
a)Ziyaretçilerin hangi günlerde, hangi
kapıdan girecekleri, nerede ziyarette
bulunabilecekleri,
hüviyetlerinin
ve
ziyaret sebeplerinin kaydedileceği bir
defterin bulunup bulunmadığı bu
defterin bitiminden itibaren iki yıl süre
ile
saklanıp
saklanmadığı
ve
ziyaretçilerin ne şekilde kontrol altında
tutulduğu
Okul ve kurumlara ziyaretçiler mesai saatleri
içerisinde kabul edilmektedir. Gerek iş takibi
gerekse ziyaret maksadıyla gelenler, tek giriş
kapısından içeri alınarak kapı veya el detektörüyle
arandıktan sonra görevli tarafından ziyaretçilerin
hüviyetleri
alınarak
ziyaretçi
defterine
kaydedilmekte ve kendilerine (EK-4-A) ziyaretçi
kartı verilmektedir. Yakalarına takılan kartlar
ziyaret bitiminde geri alınarak hüviyetleri iade
edilmektedir. Ziyaretçi kayıt defterleri arşivimizde
en az (2) yıl saklanmaktadır. Ziyaretçiler ayrıca
blok katlarında kat emniyet nöbetçi memurlarınca
kontrol edilmektedir.
40.
b)Özel misafirhane ve lojmanları olan
müessese ve tesislere gelecek ziyaretçiler
veya misafirlerinin hüviyetlerinin nasıl
tespit ve muhafaza edildiği
Görevli müracaat memuru, misafirhaneye gelen
ziyaretçileri ilgili kişilerle, müracaatın yanında bulunan
dinlenme salonunda görüştürür. Ziyaretçiler kesinlikle
katlara bırakılmaz , misafirlerin hüviyetleri kayıt
defterine düzenli bir şekilde kaydedilir ve yasanın
öngördüğü şekilde muhafaza edilir.
41.
c)Müessese ve tesise girecek veya çıkacak
her türlü araç, gereç ve eşyanın özellikle
parlayıcı, yakıcı ve yanıcı maddelerin
yükleme
ve
boşaltılmasında
alınan
tedbirlerin neler olduğu
Okul ve kurumların sahasına girecek ve çıkacak her
türlü araç ve eşya görevli personelin gözetiminde kapıda
görevli bekçilerle kontrol edilir. Ziyaretçi kartı (Ek-4-A)
verilmesi gereken araç sürücüsünün hüviyeti alınır ve
deftere kayıt edilir, taşıtları ise oto parkına çekilir.
Şüphe çekici bir durum olursa ilgili amire haber verilir.
Patlayıcı ve yanıcı maddeler özelliklerine uygun biçimde
depolanmaktadır. Site dahiline patlayıcı madde
sokulmamaktadır.
42.
d)Sabotaj olaylarından sonra fiziki ve teknik
koruma guruplarının yapacağı işler
Meydana gelen bir sabotajda koruma personeli olay
yerini emniyet altına alacak giriş ve çıkışları
kapatacaktır. Müteakiben emniyet teşkilatı ile birlikte
tanzim edilecek rapordan sonra teknik onarım gurubu
ile mevcut imkanlarla derhal hasar giderilmeye
çalışılacaktır.
43.
5-SABOTAJLARIN
İHBARI
VE
YAPILACAK İŞLER
a)Yapılacağı haber alınan veya aniden
meydana gelen sabotajların müessese ve
tesis dahilindeki ilgililere ve üst kademedeki
yetkili personele ne şekilde duyurulacağı
Yapılacağı haber alınan veya aniden meydana gelen
sabotajlar kuruluş dahilindeki yetkili ve diğer personele
ilgili görevli tarafından telsiz, telefon , siren veya diğer
her türlü haberleşme aracıyla duyurulacaktır.
44.
b)Zora
başvurularak
girişilen
sabotajlarda alarm şekil ve araçları ile
alınacak karşı koyma tedbirleri
Zora başvurularak yapılacak sabotajlara karşı
görevli personel alarm zilini çalarak personele
duyuracak, eldeki mevcut imkanlarla karşı koymaya
çalışacaktır. Koruma veya kurum amirince de en seri
şekilde emniyet makamlarından yardım talebinde
bulunulacaktır.
45.
c)Sabotajların en kısa zamanda nasıl ve
kimler tarafından kolluk kuvvetlerine
bildirileceği
Bir sabotaj vukuunda sabotajı gören veya duyan
görevli personel, durumu amirine veya koruma
amirini el telsizi ile veya telefonla anında haberdar
edecek. Koruma amiri de telefonla veya diğer
haberleşme
araçlarıyla
kolluk
kuvvetlerine
bildirecektir. Haber verilecek önemli kişi veya
kuruluşlara ait isim, adres ve telefon numaraları
nöbet mahalline asılmıştır. (EK-7)
46.
d)Sabotaj olayından sonra fiziki ve teknik
koruma guruplarının yapacağı işler
Gerek fiziki gerekse teknik koruma grubu sabotaj
olayından sonra kendilerine düşen görevi en seri
şekilde yerine getirecektir.
47.
6-MAHALLİ GENEL KOLLUK KUVVETLERİ
İLE İŞ BİRLİĞİ
a)Bu planın müessese veya tesis içinde genel
kolluğu ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında
takip ve gözetlemeyi gerektiren haller için mahalli
genel kolluk kuvvetleri ile ne şekilde temas ve iş
birliği yapıldığı
Okul ve kurum tesisleri içinde emniyet
kuvvetlerini ilgilendiren bütün hususlar ile
bunun dışında takip ve tahkikatı gerektiren
hallerde, mahalli kolluk kuvvetleri ile yazılı ve
şifai
görüşmelerde
bulunarak
işbirliği
sağlanacaktır.
48.
b)Personelin fotoğraf, parmak izi, el yazıları ve
imza
örneklerinin
personel
birimlerinde
muhafaza edilip edilmediği
Bakanlığımız Teşkilatına her personel için,
Personel şubesince Gizli Sicil Dosyası tanzim
edilmektedir. Bu dosyada her personelin Adli
Sicil kaydı, Nüfus Hüviyet Cüzdanı, İkametgah
Belgesi bulunmaktadır.
49.
7-DİĞER TEDBİRLER
a)Bütün koruma ve koruma tedbirlerinin
denemeler yapılmak suretiyle daimi işler halde
tutulup tutulmadığı
Sabotajlara karşı koruma, koruma önlem ve
tedbirleri konusunda görevli personelin zaman
zaman yapılan eğitim ve tatbikatlarla daima
hazır durumda olmaları sağlanmaktadır.
50.
b)Görevlilerin plan kapsamındaki konularla ilgili
eğitimler için yapılan işler, alınan tedbirler ile
uzman kuruluşlardan istenebilecek eğitim, destek
ve yardımların neler olduğu
Sabotaj Yönetmeliğinin ilgili bölümleri görevli
personele okutulup öğretilmektedir. Zaman
zaman
prova,
seminer
ve
tatbikatlar
düzenlenmekte
olup
ayrıca,
emniyet
kuvvetlerinden de yardım talep edilmektedir.
51.
IV. SABOTAJ HABERİNİN DUYURULMASI:
A.İHBARLI SABOTAJ VE SALDIRI HALINDE
1.Çalışma saatleri içinde
2.Çalışma saatleri dışında
Sabotajı gören veya duyan personel en yakın
amirine veya koruma amirine, koruma amiri
kurum amirine, kurum amiri de emniyet
makamlarına duyuracaktır. İhbar haberi alan
veya duyan personel nöbetçi memuruna, nöbetçi
memuru bağlı olduğu birim ve koruma amirine
telsiz veya telefonla duyuracak, koruma amiri
de emniyet makamlarına bildirecektir. (EK-7)
52.
B.İHBARSIZ SABOTAJ VE SALDIRI HALINDE
1.Çalışma saatleri içinde
2. Çalışma saatleri dışında
Sabotajı gören veya duyan personel en yakın
amirine veya koruma amirine, koruma amiri de
emniyet ve kolluk kuvvetlerine durumu
bildirecektir.
Ani bir sabotaj veya saldırı durumunda görevli
personel karşı koymaya çalışırken nöbetçi
memuru da hem amirine, hem koruma amirine,
hem de emniyet ve kolluk kuvvetlerine durumu
bildirecektir.
53.
V.İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON VE KONTROL
Okul ve kurumlardaki güvenlik personeli ile
diğer personel arasında iyi bir iş birliği ve
koordinasyon sağlanmıştır. Bu iş birliği ve
koordinasyon komşu müesseseler ve kolluk
kuvvetleri ile de sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bütün bu görev ve hizmetlerin denetim ve
kontrolü kurum amirince sürekli olarak
yapılmaktadır.
54.
VI. EKLER
EK-1 Müessese Planı (Kroki)
EK-1A Okul ve Kurum Yerleşim Planı
EK-2 Fiziki Koruma Grubu
EK-2 A Fiziki Koruma Personeli Görev Talimatı
EK-3 Teknik Koruma Grubu ve Görevleri
EK-3A Yangın Yönergesi gereği oluşturulan
ekip personel listesi
EK-4 Personel Daimi Giriş ve Araç Tanıtım
Kartı
EK-4AMisafir giriş kartı ve misafir araç tanıtım
kartı
EK-5 Yangın Talimatı
EK-6 Sığınak Vaziyet Planı
Ek-7 Sabotajlarda Haber Verilecek Yetkili
Makamlar
İş bu koruma planı, 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmıştır.
MÜESSESE AMİRİ
Adı ve Soyadı
:
Görevi
:
İmza
:
KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
Adı ve Soyadı :
Görevi
:
İmza
:
Mühür veya Kaşe :
Mühür veya Kaşe :
FİZİKİ KORUMA GRUBU
Okul ve Kurumlarda fiziki koruma grubunda görevli personel
sayısı, iş yeri niteliğine göre yeterli olması nedeniyle ayrıca bir koruma
grubu oluşturulmamıştır. Bu görevli personel, herhangi bir olayı etkisiz
hale getirecek şekilde birbirleriyle anında haberleşecek cop, düdük ve el
feneri ile teçhiz edilmiş olarak görev yapmaktadır.
İşyerimizde istihdam edilmiş bulunan nöbetçi memurluğu 24
saat esasına göre nöbet tutmaktadır. Ayrıca bina girişinde mesai saatleri
içinde müracaat ve güvenlik memurları görev yapmaktadır.
KORUMA GRUBU
MÜRACAAT VE GÜVENLİK MEMURLARI
GÜVENLİK PERSONELİ (BEKÇİ)
NÖBETÇİ MEMURLARI
KORUMA PERSONELİ GÖREV TALİMATI
AMAÇ: Bu Talimatın amacı, 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu
Kanunu Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve
Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı, 88/13543
sayılı “Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği”, “Yangın
Önleme ve Söndürme Yönergesi”, “Nöbet Hizmetleri Özel
Talimatı” hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra
teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görev yapan bekçi-koruma
personelinin görev ve sorumluklarının belirlenmesidir.
UYGULAMA ESASLARI:
1- Koruma personeli günde 24 saat esasına göre iki
vardiya halinde görev yapacaktır.
2- Göreve başlayış ve bitiş saatleri ile vardiya gün sayısı
ünite amirince değiştirilecektir.
3- Görev başlangıcında bekçi başı/güvenlik şefi
tarafından kendisine görev yeri ve mahalli bildirilen
personel vardiyaya ait nöbet defterini imzalayarak
kendisinden önceki görevliden nöbeti devir teslim
alacaktır. Görevin sona ermesinden sonra aynı şekilde
görevi, bir sonraki vardiyaya devrederek nöbet defterini
imzalayacaktır. Bir sonraki görevlinin gelmemesi
halinde göreve devam edecektir.
4- Okul ve kurum binalarına mesai saatleri içerisinde
giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulacaktır. İş ve
ziyaret maksatlı gelenlerden kimlik istenerek
ziyaretçi kartı verilecek ve kimlikler ziyaretçi
defterine işlenecektir. Şüphe edilenlerden kime ve
nereye gidecekleri sorulacak ve gerektiğinde
gidecekleri yere götürülecek veya izlenecektir.
Mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde
teşkilat mensubu izinsiz, teşkilat dışında ise hiçbir
kimse okul ve kurumlara alınmayacak ve giriş
kapıları sürekli kapalı tutulacaktır. Vaki olabilecek
her hangi bir durum ünite amirine bildirilecektir.
5- Görev sırasında meydana gelecek her türlü
sabotaj, eylem, hırsızlık ve yangın gibi olaylara
anında müdahale edecek ilgili ve yetkili kişi ve
kuruluşlara
telefonla
durum
derhal
intikal
ettirilecektir.
6- Görev mahallinde (Bölgesinde-Noktasında) bulunan
saat kurma anahtarları en az her yarım saatte bir
dolaşılarak saatler kurulacaktır.
7- Görev esnasında “Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler
Genel Esaslar Talimatı” ile “Nöbet Hizmetleri Özel
Talimatı”’nda belirtilen tüm hususlara aynen riayet
edilecek ve izinsiz hiçbir şekilde görev mahalli terk
edilmeyecektir. Aksi halde kanuni işleme başvurulacaktır.
8- Devlet memurları kılık kıyafet yönetmeliğine uygun
hareket edilecek, resmi kıyafet giyilmeden hiçbir şekilde
göreve gelinmeyecek ve işbaşı yapılmayacaktır.
9- Vardiya bekçi başları/koruma şefleri korunan mahal ile
görevli personeli her on beş dakikada bir dolaşarak
gerekli kontrol ve denetlemeleri yapacaktır.
SORUMLULUK :
Bu Talimat yürütülmesinden ve uygulanmasından
koruma amiri sorumludur.
TEKNİK ONARIM SERVİSİ
Müessesemiz bir eğitim kuruluşudur. Bu itibarla teknik
konularla ilgili yeterli personel bulunmamaktadır.
Hasara uğraması muhtemel yerlerin onarımı için dışarıdan
destek alınacaktır. Kazan dairesinde görevli personel çalışmaktadır.
Bu bölümde görevli personel, ilkyardım, kurtarma ve yangın
söndürme konularında sürekli eğitilmektedir. Yeteri kadar yangın
söndürme araç, gereç ve cihazı mevcuttur.
Teknik koruma grubu personeline ait ev adresleri nöbetçi
memurluğunda mevcut bulunmaktadır.
TEKNİK KORUMA GRUPLARI
ELEKTRİK GRUBU
SIHHİ TESİSAT GRUBU
KALORİFERCİ GRUBU
YAPI USTASI GRUBU
KORUMA GRUBU
SÜREKLİ GİRİŞ KARTI
GİRİŞ KARTI ÖN YÜZÜ
GİRİŞ KARTI ARKA YÜZÜ
FOTO
SÜREKLİ GİRİŞ KARTI
MEB LOGO
1 – Bu Kart Mesai süresince fotoğraf ön tarafa gelecek
şekilde sağ yakaya takılır.
2 – ................................... personeline verilir.
3 – Kartın kaybedilmesi hâlinde derhal ...........................
..........................................Müdürlüğüne haber verilir.
ADI VE SOYADI :
4 –Bu Kartın mülkiyeti T.C.Millî Eğitim Bakanlığına aittir ve
istenildiğinde iade edilmesi zorunludur.
GÖREVİ/MEMURİYETİ:
SİCİL NU:
SÜREKLİ
GİRİŞ KARTI
2006-2009
GEÇİCİ GİRİŞ KARTI
GİRİŞ KARTI ÖN YÜZÜ
FOTO
MEB LOGO
GÖREVİ/MEMURİYETİ:
ADI VE SOYADI :
KART NU:
T.C.KİMLİK NU:
İMZA/MÜHÜR
PERSONEL İMZASI
KART NUMARASI:
GEÇİCİ
GİRİŞ KARTI
2006-2009
GİRİŞ KARTI ARKA YÜZÜ
GEÇİCİ GİRİŞ KARTI
1 – .Mesai süresince amblemi/kurumun
logosu ön tarafa gelecek şekilde şağ yakaya
takılır.
2 – ................................................geçici
görevli olarak gelen personeline verilir .
3 – Kartın kaybedilmesi hâlinde derhal
…………….. …………müdürlüğüne haber
verilir.
4 – Bu Kartın mülkiyeti T.C.Millî Eğitim
Bakanlığına aittir ve istenildiğinde iade
edilmesi zorunludur.
ZİYARETÇİ GİRİŞ KARTI
GİRİŞ KARTI ÖN YÜZÜ
GİRİŞ KARTI ARKA YÜZÜ
MEB LOGO
ZİYARETÇİ KARTI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Nu: 000123456
GEÇİCİ GİRİŞ KARTI
1 – ……………………………………………..girişi için
geçerlidir.
2 – “ZİYARETÇİ” yazısı ön tarafa gelecek şekilde
sağ yakada ziyaret süresince taşınır.
3 – Bu Kartın mülkiyeti T.C.Millî Eğitim Bakanlığına
aittir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
………… İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİR YANGIN HALİNDE
1- TELAŞLANMAYINIZ VE NE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ
2- BULUNDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ
SİGORTALARI KAPATINIZ
3- YANGINI
DUYURUNUZ
ÇEVRENİZDEKİLERE,
ÇEVRE
KAT
VE
BİNALARA
4- İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN (110) NUMARAYA
TELEFON EDİNİZ
5- ……….. YANGINI HABER VERMEK İÇİN ………..NUMARAYI ARAYINIZ
6- YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU OLARAK BİLDİRİNİZ
7- MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ (BİNA, AKARYAKIT, LPG,
MOTORLU ARAÇ GİBİ)
8- İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.
9- YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ
10- YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE
ATMAYINIZ, PANIK YAPMAYINIZ
11- GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE
ENGEL OLUNUZ
12- TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ
ASLA KULLANMAYINIZ, KORİDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ
TARAFINI KULLANINIZ.
Bu bölüm “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik” gereğince Millî Eğitim Bakanlığı “Yangın Önleme ve
Söndürme Yönergesi” doğrultusunda hazırlanmıştır.
Amaç: Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç
yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden
kontrol altında tutulmasını, yayılmasını önlemek can ve mal
kaybının azaltılması için acil tedbirlerin uygulanmasıdır.
Bakanlığımızda çalışan tüm personel ve ziyaretçiler
yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve belirtilen
hususlara aynen uymaya mecburdur.
Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerinin
aldırılmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır
tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında
sevk
ve idare edilmesinden bu bina veya
kattan
…………………………….. sorumludur.
1-SÖNDÜRME EKİBİ
2-KURTARMA EKİBİ
Binada çıkacak yangına derhal müdahale
ederek söndürmek ve büyümesini önlemek
Yangın vukuunda can ve mal
kurtarma işlemi yürütür
1-…………………………
2-…………………………
3-…………………………
4-…………………………
5-…………………………
6-………………………....
7-…………………………
8-…………………………
1-…………………………
2-…………………………
3-…………………………
4-…………………………
5-…………………………
6-…………………………
7-…………………………
3-KORUMA EKİBİ
4-İLKYARDIM EKİBİ
Kurtarılan eşyaları korumak, yangından
sonra meydana gelecek panik ve
kargaşalığı önlemek ve yürütmek
Yangın nedeni ile yaralanan
ve hastalananlara acil ilk
yardım yapmak
1-………………………………
2-……………………………….
3-……………………………….
4-……………………………….
5-……………………………….
6-……………………………….
7-……………………………….
1-……………………………
2-……………………………
3-……………………………
4-……………………………
5-……………………………
6-……………………………
7-……………………………
YANGIN ANINDA
HABER VERİLECEK MAKAMLAR
ŞEHİR İTFAİYESİ
:……………………………………
KURUM AMİRİ
:……………………………………
KORUMA AMİRİ
:……………………………………
SİVİL SAVUNMA UZMANI:……………………………………
İDARİ İŞLER ŞB. MÜD. :……………………………………
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :……………………………………
ACİL DURUMLARDA
HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER
1-HIZIR SERVİS
2-SU ARIZA
3-ELEKTRİK ARIZA
:……………………………..
:…………………………….
:…………………………….
KULLANMAYA HAZIR OLARAK BULUNDURULAN
YANGIN MALZEMELERİ
*KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)
*CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTRİK KONTAĞI)
*KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)
*TESİSAT HORTUM VE DOLABI
*YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI
YANGIN SINIFLARINA GÖRE
KULLANMA SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ
YANGIN
SINIFI
YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ
SU VE SULU
ÇÖZELTİ
ABC KURU
KİMYEVİ TOZU
KARBONDİOKSİT
CO2
KÖPÜK
A- Katı
Yanıcılar
+ +
+ +
-
+ +
B-Sıvı
Yanıcılar
-
+ +
+ +
+ +
C-Gaz
Yanıcılar
-
+ +
+ +
+ +
D-Metal
Yanıcılar
--
+-
- -
--
E-Elektrik
Yangınları
-
+ -
+ +
-
++ Çok iyi
+ İyi
+ - Ancak iyi
- İyi değil
- - Tehlikeli
BİNA SORUMLUSU
ADI SOYADI
ADRESİ
KAT
:……………………………
:…………………………..
:……….
NO:…………. TEL:………………
BİNA SORUMLU YARDIMCISI
ADI SOYADI
ADRESİ
KAT
:…………………………..
:………………………….
:…………
NO:…………
TEL:……………..
………………………. YANGIN KROKİSİ
-Şu anda bulunduğunuz nokta -Yangın ikaz bölümü -Yangın dolabı
-Yangın söndürme cihazı -Anahtar dolabı -Sigorta panosu -Yangın çıkışı
KALORİFER KAZANI ÇALIŞMA TALİMATI
Kazan işletmeciliği ve bakımı konusunda ehliyetli (ateşleyici
ve kaloriferci belgesi) olan kişiler tarafından yapılmalıdır.
KAZAN İŞLETMEYE ALINMADAN ÖNCE UYULMASI VE TAKİP
EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR
A- KAZAN DONANIMI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
KURALLAR
a) Vanalar, hidrometre, termometre, brülör kazan termostandı ve
sirkülasyon pompalarının kontrolü gözden geçirilmeli
b) Kazanların alev ve duman borularının temizliğine dikkat edilmeli
c) Kazan çıkış ve dönüş vanalarının kapalı olup olmadığına dikkat
edilmeli
d) Kazan sirkülasyon pompalarının dönüş yönü kontrolü yapılmalı,
pompalarda su kaçağı var ise biran önce giderilmelidir.
e) Kazan alev ve duman boruları en az haftada bir fırça ile
temizlenmeli
f) Kazan yatay duman kanalı haftada bir kez bu kanala bağlı ana baca
6 ayda bir temizlenerek tutulacak tutanak dosyasında muhafaza
edilmelidir.
g) Kazan besleme suyu su arıtma cihazından geçirilerek yapılmalıdır.
B- KAZAN YAKIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
KURALLAR
a) Ana yakıt tankının seviye kontrolü yapılmalı, yakıt tankları
havalandırmaları dışarıya (atmosfere) açılmalıdır.
b) Yakıt tankı ve yakıt çıkış filtrelerinin temizliği haftada bir kez
yapılmalıdır.
c) Ana yakıt tankı tahliye vanası her gün açılmalı, dibe çöken su ve
tortular boşaltılmalıdır.
d) Pot depo ısıtıcı termostandı 50-60 derece arasında ayarlanmalı
e) Pot depo üzerindeki termometrenin çalışıp çalışmadığına dikkat
edilmeli arızalı ise biran önce değiştirilmeli
f) Pot depo altındaki boşaltma vanası her gün açılarak su ve tortular
boşaltılmalıdır.
g) Haftada bir kez pot depo filtresinin temizlenmesine dikkat
edilmelidir.
C-BRÜLÖR
KURALLAR
İLE
İLGİLİ
DİKKAT
EDİLMESİ
GEREKİLEN
a) Kazan kapasitesine göre seçilen brülörlerde uygun meme
kullanılmalı
b) Kullanılan memeler 10-15 günde bir değiştirilmeli ve
temizlenmelidir, temizlik yapıldığına dair tutanaklar dosyasında
muhafaza edilmelidir.
c) Brülör ısıtıcılarının termostat ayarı 105-110 derece olmalıdır.
d) Çakmaklarının (Porselen elektrotlar) ağız aralıkları 3-5 mm
olmalı çakmakların metal uçlarının temizliğine dikkat edilmelidir.
e) Fotoselin temiz olduğuna dikkat edilmelidir.
D-KAZAN DAİRESİNİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
a) Kazan dairesinde temizlik çalışmalarında su ve yakıt gibi
maddelerin pis su kanalı vasıtası ile dışarı akıtılması, şayet kot
düşük ise pis su pompası ile logara bağlantısının yapılması ve
kanalın temiz tutulması lazımdır.
b) Ana yakıt tankı ve pot depo altına saçtan yapılmış bir tava
konulmalıdır.
c) Kazan dairesinin aydınlatması iyi olmalıdır.
d) Kazan dairesi havalandırma bacası olmalıdır.
e) Ana yakıt tankları ayrı bir bölümde yangın duvarı inşa
edilecek şekilde yerleştirilmelidir.
f) Elektrik tesisatı fenni şartnameye uygun olmalıdır.
BUHAR KAZANLARINDA EMNİYET FORMU
• Buhar kolektörü üzerinde bulunan vanalar kontrol edilecek.
• Kazan çıkış vanaları hiçbir nedenle kapatılmayacak.
• Herhangi bir nedenle, susuz kalarak kritik duruma giren buhar
kazanlarına hiçbir suretle su verilmeyecek.
• Kazan üzerindeki tadiye cihazı (Şamandıra) her sabah kısa süre
açacak, içindeki birikmiş bulunan tortuların akması sağlanacak.
• Buhar kazanlarının su giriş vanaları ve üzerinde bulunan çok valfe
bakılacaktır, su sayacı görüldüğünde brülör kapatılıp yetkili
personele haber verilecek.
• Kazanın çalıştırılması durumunda, su seviyesinin imkan nispetinde
sabit tutulması kazanın emniyeti bakımından önemlidir. Otomatik
kontrol cihazları, ne kadar mükemmel çalışıyorsa çalışsın kazanın
emniyeti yalnız bunlara bırakılmayacak, su seviyesi devamlı kontrol
edilecek.
•Kondest deposundaki su sık sık kontrol edilecek, su birikmişse
su giriş vanası açılıp, depo doldurulacak, dolayısıyla su
motorunun kazana su basması sağlanacak
•Manometreler zaman zaman dikkatli olarak kontrol edilip, basınç,
işletme basıncın üstüne çıktığında brülör kapatılacak
•Su seviye şişelerini temiz tutarak, su seviyesinin kontrolü
sağlanacak
•Presostat basıncı sabit tutulduğundan faal olup olmadığı her
hafta kontrol edilecek
•Kazan üzerindeki emniyet vantillerinin faal olup olmadığı her
hafta kontrol edilecek
•Su tahliye cihazının faal olup olmadığı her hafta kontrol edilecek
•Brülör kapatıldığı zaman meme yakıt kaçırmamalıdır, aksi halde
kazan içine yakıt yapılarak çalıştırma anında kazan patlamasına
veya yangına sebep olabilir.
YANICI VE PARLAYICI MADDELER EMNİYET FORMU
•“Sigara İçilmez” levhası kırmızı tablo ile görünecek yere asılır
•Yerlere dökülmüş akaryakıt derhal temizlenecek
•Yakıt ikmaline gelen araçlar stop ettirilecek
•Gece ikmal yapılmayacak zorunlu durumda yetkili personelin
denetiminde verilecek
•Yakıt ikmalinde kullanılan cihaz topraklanacak
•Yakıt depolarının çevresindeki ot ve diğer maddeler temizlenecek
•Yakıt depolarının üzerinden yüksek gerilim hatları geçirilmeyecek
KAZAN DAİRESİ EMNİYET FORMU
•Su tesisatla ilgili işler yetkili personel tarafından yapılacak
•Kaloriferciler YSC’larını (Köpüklü) kullanmasını tereddütsüz bilecek,
yeterli sayıda ve uygun YSC bulunduracak
•Yerlere dökülmüş yanıcı maddeler olmayacak
•Sigara içilmez levhaları asılacak
•Brülörün hangi saatte yanacağı hangi saatte söneceğine dair emir
uygulaması olacak
•Brülör çalışırken sorumlu yerinden ayrılmayacak
•Emniyet ventillerinin kontrolleri her hafta yapılacak ve yazılı olarak
rapor edilecek
•Açıkta elektrik kablo ucu olmayacak
•Yakıt deposu kilitli olacak
•Alarm sistemi çalışır olacak
•Yakıt deposu zeminlerinde yakıt bulaşığı olmayacak
•Kollektör ve vanalarda arıza olmayacak
•Duman boruları ve bacalar temizlenecek
•Kazan baca bağlantıları iyi kapanacak ve sık sık kontrol
edilecek
•Baca temizlik kapakları iyi kapanacak ve alçı ile sıvanacak, hava
alması önlenecek
•Her kazan dairesinde çalışma talimatı ve defteri olacak
•Borularda yakıt dolması halinde ateş yakılarak ısıtma yoluyla
çözülme yapılmayacak, bu gibi durumlarda yetkili personel
gerekli önlemini alacaktır.
Bir teşkilatın etkinliği; planlama, örgütlenme,
koordinasyon, icra ve denetim fonksiyonları ile ölçülür.
Genel olarak denetim; özel ve tüzel kişiliği
bulunan kurum ve kuruluşlarda yapılmakta olan işlerin,
kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak yasal çerçeve
ile belirlenen kuruluş amacına, öngörülen temel ilke ve
hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini,
verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini, objektif, geçerli,
güvenilir ölçülere göre karşılaştırma yapabilme, ulusal
standartlara ve planlanan esaslara uygunluğunu ortaya
koyma, giderilebilir eksiklikler ve rehberlik edecek
değişim ve gelişme için misyon ve vizyon kazandırmaya
ilişkin öneriler getirme sürecidir .
Denetlemede en önemli husus neyin nasıl
yapılacağının çok iyi bilinmesidir. Planlama ve
uygulamaların hedefe ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi,
varsa eksik ve sapmaların düzeltilmesi amacıyla
denetleme yapılır. Yapılan faaliyetlerden istenilen verimin
alınması, beklenen değişim ve gelişimin sağlanması,
düzenli faaliyetlerin başarı ile sürdürülebilmesi, sürekli
ve etkili bir denetimle sağlanır.
Yasal dayanak:
a) “3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun”
b) Bakanlığımızın “Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları
Direktifi”
c) Millî Savunma Bakanlığının “Seferberlik ve Savaş Hali
Erteleme Yönergesi”
d) 18.01.1966 tarih ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu
Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında
Mesainin
24 saat Devamını Sağlayan Kanun ve bu kanuna dayanılarak
çıkartılan Yönetmelik
e) 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği
f) Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
h) Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
i) Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkındaki
esaslar
j) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu
k) Millî Eğitim Bakanlığı
Hizmetleri Eğitim Muhtırası
Topyekun
Savunma
Sivil
l) Başbakanlık Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Hazırlık
ve Uygulama Esasları
m) Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler
Dokümanı Genel Esaslar Talimatı.
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ
90/500 “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” 2. bölüm 12.
maddesi ile “Seferberlik ve Savaş Hali Direktifi”nin 3. bölüm
13. maddesinde muhtelif kademelerin denetleme görev ve
yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
a) Ülke çapında verilen direktifler çerçevesinde
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Millî Güvenlik Kurulu adına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
b) Bakanlıklarda, bakan adına Savunma Sekreterleri ve
teftiş kurulları ile görevlendirilecek diğer makamlar,
c) Bağlı ve ilgili kuruluş genel müdürlüklerinde ve
teşkillerinde, Savunma Sekreterleri, Sivil Savunma
Uzmanlıkları ve teftiş kurulları ile görevlendirilen diğer
makamlar,
d) Kuruluşlarda, kuruluş amiri adına Savunma
Sekreteri veya Savunma uzmanlığı ile teftiş kurulları,
e) Mülki ve mahallî idarî amirlikleri ile özel sektörde
(sorumlu) yönetici veya adına yetkili kılınan personel ile sivil
savunma elemanları arasından görevlendirilecek personel
tarafından denetlenmektedir.
88/13543 sayılı
Planlarının Denetimi
Sabotajlara
Karşı
Korunma
Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliğine göre
hazırlanan Koruma Planları ve eğitim programları ile
uygulamaları, ilgili bakanlıkların Sivil Savunma uzmanları
veya illerde vali veya görevlendireceği yardımcısının emri
üzerine sorumluluk bölgelerine göre il jandarma alay
komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü tarafından yılda en az
bir defa denetlenir.
Binaların yangından korunması hakkındaki, 2002/4390
karar sayılı yönetmelik gereği hazırlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin
Denetimi,
Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme
Yönergesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı haber veya
habersiz olarak denetlenir.
Denetlemeler;
a- Bakanlık teftiş kurulu müfettişleri,
b- Savunma sekreteri veya görevlendireceği heyet,
c- Mülki amir veya görevlendireceği heyet,
d- Taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda görevli sivil savunma
uzmanları veya ilköğretim müfettişleri tarafından yapılır.
Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve
Performans Rehberi, ilgi mevzuat doğrultusunda Millî
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili
kuruluşlar ile okul ve kurumlara rehber olması ve yapılacak
denetimlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Amaç :
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili
kuruluş, taşra teşkilatı, okul ve kurum müdürlüklerinde
Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri kapsamı içerisinde yer
alan Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik
faaliyetleri ve Sivil Savunma Hizmetlerinin denetiminde
uygulanacak esasları belirlemektir.
Kapsam :
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili
kuruluş, taşra teşkilatı, okul ve kurum müdürlüklerini
kapsar.
DENETİM KONULARI
•
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları
•
Millî Alarm Planları
•
Personel Erteleme Planlaması
•
24 Saat Süreli Çalışma Düzeni Planlaması
•
Sivil Savunma Konuları
•
Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri
•
Kriz Merkezi
•
Eğitim ve Tatbikatlar
•
Denetim
•
Genel Değerlendirme
•
Raporlar
Denetim
Bakanlığımız yetkili mercileri Topyekun Savunma Sivil
Hizmetlerini değerlendirmek amacıyla; Bakanlık Merkez ve
Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve ilgili kuruluşlarını her yıl sondaj
yoluyla denetletir. Denetlemeler Bakan Adına savunma
sekreteri, savunma veya sivil savunma uzmanları, bunların
olmadığı yerlerde ise, bu hizmeti yürütmekle görevli
elemanlardan oluşan bir heyet tarafından yapılır. Heyet, en az
bir başkan ve bir üyeden oluşur.
Bağlı ve İlgili Kuruluşların denetlenmesi, birim amirince
görevlendirilecek Savunma, Sivil Savunma uzmanları
başkanlığında oluşturulan heyetler ile yapılır. Savunma, Sivil
Savunma uzmanın olmadığı yerlerde ise, bu hizmeti
yürütmekle görevli elemanlardan oluşan bir heyet tarafından
yapılır.
Taşra Teşkilatının denetlenmesi, Mülki Amirce
görevlendirilecek Savunma, Sivil Savunma Uzmanları
başkanlığında oluşturulan heyetler ile yapılır. Savunma, Sivil
savunma uzmanları olmadığı yerlerde ise, bu hizmeti
yürütmekle görevli elemanlardan oluşan bir heyet tarafından
yapılır
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ
DENETLEME FORMU
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
DENETLENEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
:
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI :
DAİRE/KURUM AMİRİNİN ADI SOYADI
:
BULUNDUĞU YER
:
DENETLEME TARİHİ
:
DENETLEME HEYETİ
:
I.SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI
PLANLAMA FAALİYETLERİ KONTROL FORMU
S.
NO
ARANACAK HUSUSLAR
1.
GENEL PLAN
Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı gereği il
detay planında eğitim ve öğretimin devamının
sağlanması için görevler belirlenmiş midir?
2.
MİLLİ ALARM PLANLAMASI
a) Milli Alarm Sistemi Yönergesi gereği, “Alarm
İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu”
hazırlanmış mı?
b) Alarm mesajı (İcra Emri) hazırlanması
biliniyor mu?
c) Sivil Durum Raporlarının Hazırlanması
biliniyor mu?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
3.
PERSONEL ERTELEME PLANLAMASI
a)Yedek personel ertelemesinde kullanılması gereken
mevzuat biliniyor mu?
b)Erteleme/erteleme kaldırma işlemi mevzuata uygun
yapılıyor mu?
c)Her yıl OCAK ayında yayımlanan yasal yaş sınırı
dışına çıkan erteli yedek personele gerekli işlem yapıldı
mı?
d)Erteleme/erteleme
kaldırma
hazırlanırken dikkat edilmesi
biliniyor mu?
belgesi
gereken
(ERT-2)
hususlar
e)Personel erteleme/erteleme kaldırma
yapılacak makamlar biliniyor mu?
teklifleri
f) Ertelemesi yapılmış personelin atanma, istifa,
emeklilik vb. durumlarında süresi içerisinde yapılacak
işlem biliniyor mu?
g) Erteleme teklif edilirken, teklif edilen aynı kadrodaki
diğer personelin durumu da dikkate alınmakta mı?
h) Okul ve kurumlarda görevli çağ içi yedek personel
yoklamasını yaptırmayan var mı?
4.
YİRMİDÖRT SAAT SÜRELİ ÇALIŞMA DÜZENİ
PLANLAMASI
a)24 saat süreli çalışma düzenine göre personelin üç
vardiya hâlinde görev yapmasını sağlayacak plan
yapılmış mı?
b) Planlar güncel mi?
c)Personel, hangi vardiyada görev yapacağını biliyor
mu?
II. SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ
KONTROL FORMU
SIRA
NO
1.
ARANACAK HUSUSLAR
SİVİL SAVUNMA PLANLARI
a)Sivil Savunma Hazırlık ve Planlamalarına ilişkin
mevzuat mevcut mudur?
b) Sivil Savunma Planı güncel mi?
2.
SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ VE TECHİZAT
DURUMU
a)Sivil Savunma Servisleri kurulmuş mu?
b)Servisler için gerekli araç ve gereç temin edilmiş mi?
3.
EĞİTİM VE TATBİKATLAR
a)Servislerde görevli personel için eğitim ve tatbikat
düzenlenmiş mi?
b)Tüm personele Sivil Savunma konusunda eğitim
verilmiş mi?
c)1-7 Mart deprem haftasında personel tahliye tatbikatı
yapılmış mı?
d)28 Şubat Sivil Savunma gününde İkaz-Alarm
tatbikatı yapılmış mı?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
4.
SIĞINAKLAR
a)Sığınak yerleri tespit edilmiş mi? Tespit edilen yerler sığınak
olma niteliklerine sahip mi?
b)Sığınak talimatı hazırlanmış mı?
c)Sığınakta bulunması zorunla malzemeler ve malzeme listesi
mevcut mu?
d)Mevcut olan malzemeler standartlara uygun mu?
e)Periyodik kontrol, bakım ve onarımları yapılmakta mı?
5.
İKAZ VE ALARM
a)İkaz alarmının duyurulması için gerekli önlemler alınmış
mı?
b)Alternatif ikaz vasıtası var mı?
6.
YANGIN TEDBİRLERİ
a)Bina ve tesislerin yangına karşı mimari ve inşaat teknolojisi
açısından özellikleri belirlenmiş mi?
b)Yangın söndürme vana, hortum ve muslukları standartlara
uygun mu?
c)Yangın söndürme cihazları mevcut mu?
d)Cihazlar uygun şekilde yerleştirilmiş mi?
e) Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları yapılmış
mı? Bu cihazlar k kullanıma hazır mı?
7.
KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ESASLARI VE
PROTOKOLLERİ
a)Okul ve kurumun Sivil Savunma Hizmet ve Planlamasına
ilişkin, imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde çevre kuruluşlarla
koordine sağlanarak gerekli protokoller yapılmış mı?
8.
TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME
a)Tahliye ve seyrekleştirmeye tabi tutulacak personel araç ve
gereç belirlemiş mi?
b)Tahliye ve seyrekleştirmenin hangi imkanlarla yapılacağı
tespit edilmiş mi?
9.
NBC SAVUNMA TEDBİRLERİ
a)NBC taarruzlarına karşı yeterli miktar ve özelliklerde
koruyucu araç ve gereci mevcut mu?
b)Personele NBC konusunda eğitim veriliyor mu?
III. KORUYUCU GÜVENLİK FAALİYETLERİ
KONTROL FORMU
SIRA
NO
ARANACAK HUSUSLAR
1.
KORUYUCU
GÜVENLİK
DİREKTİF
VE
TALİMATLARI
a)Millî Eğitim Bakanlığı Personel, evrak, bina, tesis,
araç ve gerecin güvenliğinin sağlanması ve bunlara
yönelik her türlü sabotaj, yangın, casusluk ile yıkıcı
ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak tedbir ve
müeyyideler Dokümanı mevcut mu?
b)Kurumun, Koruyucu Güvenlik Tedbir ve
Müeyyideler Dokümanı hazırlanarak ast birimlere
duyurulmuş mu?
2.
PERSONEL GÜVENLİĞİ
a)Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması yönergesi mevcut mu?
b)Gizli ve gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde
çalıştırılacak
personel
hakkında
Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmakta mı?
c)Güvenlik Belgesi “Güvenlik Yetkisi” bölümünde
personelin nüfuz edebileceği bilgilerin gizlilik
derecesi veya çalışabileceği yerin gizlilik derecesi
belirtilmiş mi?
d)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
olumlu olmayan personel ile ilgili yapılacak işlemler
biliniyor mu?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
3.
EVRAK VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ
a)İçinde yalnız “Hizmete Özel” gizlilik dereceli evrak muhafaza edilebilen
masaların üzerinde ve kolay görülebilecek bir yerinde “MASA TAAHHÜT
KARTI” var mı?
b)Masa ve evrak dolapları üzerinde “YANGINDA KURTARMA
ÖNCELİKLERİNİ” belirleyen etiketler var mı?
c)Çalışma saati sonunda çalışma odalarının kontrolü yapılmakta mı?
Odalarda “GÜNLÜK EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ” bulunmakta
mı?
d)Çalışma odalarında gizlilik dereceli evrak ve gerecin korunmasında
Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler
Dokümanı esaslarına uyulmakta mı?
e)Gizli ve gizlilik dereceli evrak kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte mi?
f)Gizli ve Gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler bilinmekte mi?
g)Gizlilik dereceli evraklara kontrol numarası verilmekte mi?
h)Gizlilik dereceli evraklara imha tutanağı düzenlenmekte mi?
I)Gizlilik dereceli evrakın kurum içinde ve dışında el değiştirilmesi senetle
yapılmakta mıdır?
i)Telefonlar üzerine “BU TELEFON İLE GİZLİLİK DERECELİ
KONULAR KONUŞULMAZ” yazılı etiketler yapıştırılmış mı?
j)Emniyetsiz faks cihazları üzerine “GİZLİLİK DERECELİ MESAJLAR
ÇEKİLMEZ” yazılı etiketler yapıştırılmış mı?
k)Bilgi işlem sisteminin bulunduğu yerlerde Millî Eğitim Bakanlığı
Koruyucu Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanında belirtilen
tedbirler alınmış mı?
l)Bilgisayar Sistem odası, toza, sigara dumanına, rutubet ve her türlü
kâğıt kırpıntısı ve çöpe karşı koruma altına alınmış mı?
4.
FİZİKİ GÜVENLİK VE NÖBET HİZMETLERİ
a)Binaların dış güvenliği ve çevre emniyeti için önlemler
alınmış mı?
b)Binaların giriş yerleri sınırlandırılmış mı?
c)Kapılarda
girişin
bulunmakta mı?
kontrolünü
sağlayacak
personel
d)Personelin veya misafirlerin binalara ve görev birimlerine
giriş ve çıkışlarda kart takmaları sağlanıyor mu?
e) Ziyaretçiler için ayrı bir kabul yeri düzenlenmiş mi?
f)Ziyaretçi kayıt defteri tutulmakta mı?
g)Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı
uygulanıyor mu?
h)Nöbetçi memurluğu kurulmuş mu?
I)Nöbetçi memurlar eğitimden geçirilmiş mi?
i)Alarm haberlerini kimlere ulaştıracağını biliyor mu?
k)Odalarda alarm haberini duyuracağı kişilerin ev adresi ve
telefon numaralarını gösterir çizelge bulunmakta mı?
l)Nöbetçi memuru aylık nöbet listesi hazırlanmış ve ilgili
birimlere duyurulmuş mu?
5.
SABOTAJ VE TERÖR OLAYLARINDAN KORUNMA
a)Sabotaj Koruma Planı hazırlanmış mı?
b)Koruma planı 88/13543 sayılı yönetmelikte bulunan örneğine
uygun mu?
c)88/13543 sayılı yönetmelikte yer alan “Koruma Planının
İhtiva Edeceği Hususlara” hazırlanan koruma planında yer
verilmiş mi?
d) Krokileri plana eklenmiş mi?
e)Koruma Planı en az yılda bir defa gözden geçirilerek
güncelleştirilmiş mi?
f)Fiziki Koruma Gurubunda yer alan koruma personeline
eğitim ve tatbikat yaptırılmakta mıdır?
6.
YANGINLARDAN KORUNMA
a)MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi gereği ekipler
Oluşturulmuş mu?
b)Yangın talimatı hazırlanmış mı?
c)Yangın Vukuunda Hareket Tarzı Tablosu personel ve
öğrencilerin görebileceği yerlere asılmış mı?
d)Yangın ikaz sistemi mevcut mu?
e)Yangın söndürme cihazların üstünde veya yakınında cihazın
nasıl kullanılacağı konusunda talimat var mı?
f)Cihazlar TSE standartlarına uygun mu?
g)Kazan dairesi görevli personelin ateşleme veya doğalgaz
kazan işletmeciliği belgesi var mı?
h) Personelin Ateşleme veya Doğalgaz kazan işletmeciliği
belgesi alınarak dosyasında muhafaza ediliyor mu?
I) Baca temizliği yıllık yapılarak rapor altına alınmış mı?
i) Elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrollerinin yapıldığına
dair kayıt tutularak dosyasında muhafaza ediliyor mu?
j) Elektrik planı ana panoya yakın bir yerde camlı dolap
içerisinde muhafaza edilmekte midir?
IV. KRİZ/İRTİBAT MERKEZ FAALİYETLERİ
KONTROL FORMU
SIRA
NO
ARANACAK HUSUSLAR
a)Millî Eğitim Bakanlığı kriz merkezi yönergesi
gereğince kriz merkezi /irtibat merkezi olarak
faaliyet gösterecek yeterli bir yer ayrılmış mı?
b)Millî Eğitim Bakanlığı kriz merkezi yönergesi
esaslarına uygun olarak kriz/irtibat merkezi açacak
kurumlar yönerge/talimat hazırlamış mı?
c)Kriz/irtibat merkezi faaliyete geçtiğinde
uygulanmak üzere önceden bir vardiya görevlisi
listesi hazırlanmış mı?
d)Bu liste güncel mi?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
e)Acil haberleşmeyi sağlayacak numarası belli telefon ve faks
belirlenmiş mi?
f)Cihazlar faal durumda mı?
g)Kriz/irtibat merkezinde görevlendirilen personel konusunda
uzman olanlardan seçilmiş mi?
h)Personel görev talimatı mevcut mu?
ı)Kriz/irtibat merkezi için malzeme kırtasiye ve doküman
ihtiyaçları tedarik edilmiş mi?
i)Barış ve normal durumlarda kriz/irtibat merkezi ile ilgili iş
ve işlemlerin yürütülmesi için personel görevlendirilmiş mi?
j)Alternatif kriz/irtibat merkezi oluşturulmuş mu?
k)Her konuya, kaynağa ait veri tabanı / bilgi paketleri önceden
hazırlanmış mı?
NOT: Her evet (1), her kısmen (0,5), her hayır (0) puan olup, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmış,
Yetersiz (0 - 59), orta (60 - 75), iyi (79 - 89), pekiyi (90 -100)
BÖLÜM AĞIRLIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME
TABLOSU
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Bölüm No:
Bölüm Derecesi:
Bölüm Ağırlığı
I-Seferberlik ve Savaş Hali
Hazırlıkları, Planlama Faaliyetleri
%15
II-Sivil Savunma Faaliyetleri
%30
III-Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri
%40
IV-Kriz/İrtibat Merkez Faaliyetleri
%15
Performans Değeri
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ
DENETLEME FORMU
KURUM VE OKULLAR
DENETLENEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
:
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI
:
DENETLENEN DAİRE,KURUM VEYA OKUL ADI
:
DAİRE/KURUM OKUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI
:
BULUNDUĞU YER
:
DENETLEME TARİHİ
:
DENETLEME HEYETİ
:
I.SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI
PLANLAMA FAALİYETLERİ
KONTROL FORMU
SIRA
NO
ARANACAK HUSUSLAR
a)Barışta ve savaşta alınması gereken tedbirler
biliniyor mu?. Mevzuata uygun olarak alınıyor
mu?
b)Erteleme işlemleri mevzuata uygun olarak
yapılmış mıdır?
c)24 saat süreli çalışma düzenine göre Personelin
üç vardiya hâlinde görev yapmasını sağlayacak
plan yapılmış mı? Planlar güncel mi?
d)Personel hangi vardiyada görev yapacağını
biliyor mu?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
II. SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ
KONTROL FORMU
SIRA
NO
1.
ARANACAK HUSUSLAR
SİVİL SAVUNMA PLANLARI
a)Sivil Savunma Hazırlık ve Planlamalarına ilişkin
mevzuat mevcut mudur?
b) Sivil Savunma Planı güncel mi?
2.
SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ VE TECHİZAT
DURUMU
a)Sivil Savunma Servisleri kurulmuş mu?
b)Servisler için gerekli araç ve gereç temin edilmiş mi?
3.
EĞİTİM VE TATBİKATLAR
a)Servislerde görevli personel için eğitim ve tatbikat
düzenlenmiş mi?
b)Tüm personele Sivil Savunma konusunda eğitim
verilmiş mi?
c)1-7 Mart deprem haftasında personel tahliye tatbikatı
yapılmış mı?
d)28 Şubat Sivil Savunma gününde İkaz-Alarm
tatbikatı yapılmış mı?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
4.
SIĞINAKLAR
a)Sığınak yerleri tespit edilmiş mi? Tespit edilen yeler sığınak
olma niteliklerine sahip mi?
b)Sığınak talimatı hazırlanmış mı?
c)Sığınakta bulunması zorunla malzemeler ve malzeme listesi
mevcut mu?
d)Sığınakta mevcut olan malzemeler standartlara uygun mu?
e)Sığınaktaki malzemelerin Periyodik kontrol, bakım ve
onarımları yapılmakta mı?
5.
İKAZ VE ALARM
a)İkaz ve alarm haberlerinin duyurulması için gerekli önlemler
alınmış mı?
b)Alternatif ikaz vasıtası var mı?
6.
YANGIN TEDBİRLERİ
a)Yangın söndürme vana, hortum ve muslukları Standartlara
uygun mu?
b)Yangın söndürme cihazları mevcut mu? Uygun şekilde
yerleştirilmiş mi?
c)Periyodik bakımları düzenli yapılarak kullanıma hazır
bulundurulmak ta mı?
7.
KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ESASLARI VE
PROTOKOLLERİ
a)Okul ve kurumun Sivil Savunma Hizmet ve Planlamasına
ilişkin, imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde çevre kuruluşlarla
koordine sağlanarak gerekli protokoller yapılmış mı?
8.
TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME
a)Tahliye ve seyrekleştirmeye tabi tutulacak personel araç ve
gereç belirlemiş mi?
b)Tahliye ve seyrekleştirmenin hangi imkanlarla yapılacağı
tespit edilmiş mi?
9.
NBC SAVUNMA TEDBİRLERİ
a)NBC taarruzlarına karşı yeterli miktar ve özelliklerde
koruyucu araç ve gereci mevcut mu?
b)Personele NBC konusunda eğitim veriliyor mu?
III. KORUYUCU GÜVENLİK FAALİYETLERİ
KONTROL FORMU
SIRA
NO
ARANACAK HUSUSLAR
1.
KORUYUCU GÜVENLİK DİREKTİF VE
TALİMATLARI
a) Millî Eğitim Bakanlığı Personel, evrak,
bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğinin
sağlanması ve bunlara yönelik her türlü
sabotaj, yangın, casusluk ile yıkıcı ve bölücü
faaliyetlere karşı alınacak tedbir ve
müeyyideler Dokümanı mevcut mu?
2.
PERSONEL GÜVENLİĞİ
a)Gizli ve gizlilik dereceli birim, kısım ve
görevlerde çalıştırılacak personel hakkında
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
yapılmakta mı?
b)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
olumlu olmayan personel ile ilgili yapılacak
işlemler biliniyor mu?
EVET
KISMEN
HAYIR
PUAN
AÇIKLAMA
3.
EVRAK VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ
a)İçinde yalnız “Hizmete Özel” gizlilik dereceli evrak muhafaza edilebilen
masaların üzerinde ve kolay görülebilecek bir yerinde “MASA TAAHHÜT
KARTI” var mı?
b)Masa ve evrak dolapları üzerinde “YANGINDA KURTARMA
ÖNCELİKLERİNİ” belirleyen etiketler var mı?
c)Çalışma saati sonunda çalışma odalarının kontrolü yapılmakta mı?
Odalarda “GÜNLÜK EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ” bulunmakta
mı?
d)Çalışma odalarında gizlilik dereceli evrak ve gerecin korunmasında
Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler
Dokümanı esaslarına uyulmakta mı?
e)Gizli ve gizlilik dereceli evrak kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte mi?
f)Gizli ve Gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler bilinmekte mi?
g)Gizlilik dereceli evraklara kontrol numarası verilmekte mi?
h)Gizlilik dereceli evraklara imha tutanağı düzenlenmekte mi?
I)Gizlilik dereceli evrakın kurum içinde ve dışında el değiştirilmesi senetle
yapılmakta mıdır?
i)Telefonlar üzerine “BU TELEFON İLE GİZLİLİK DERECELİ
KONULAR KONUŞULMAZ” yazılı etiketler yapıştırılmış mı?
j)Emniyetsiz faks cihazları üzerine “GİZLİLİK DERECELİ MESAJLAR
ÇEKİLMEZ” yazılı etiketler yapıştırılmış mı?
k)Bilgi işlem sisteminin bulunduğu yerlerde Millî Eğitim Bakanlığı
Koruyucu Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanında belirtilen
tedbirler alınmış mı?
l)Bilgisayar Sistem odası, toza, sigara dumanına, rutubet ve her türlü
kâğıt kırpıntısı ve çöpe karşı koruma altına alınmış mı?
4.
FİZİKİ GÜVENLİK VE NÖBET HİZMETLERİ
a)Binaların dış güvenliği ve çevre emniyeti için önlemler
alınmış mı?
b)Binaların giriş yerleri sınırlandırılmış mı?
c)Kapılarda
girişin
bulunmakta mı?
kontrolünü
sağlayacak
personel
d)Personelin veya misafirlerin binalara ve görev birimlerine
giriş ve çıkışlarda kart takmaları sağlanıyor mu?
e) Ziyaretçiler için ayrı bir kabul yeri düzenlenmiş mi?
f)Ziyaretçi kayıt defteri tutulmakta mı?
g)Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı
uygulanıyor mu?
h)Nöbetçi memurluğu kurulmuş mu?
I)Nöbetçi memurlar eğitimden geçirilmiş mi?
i)Alarm haberlerini kimlere ulaştıracağını biliyor mu?
k)Odalarda alarm haberini duyuracağı kişilerin ev adresi ve
telefon numaralarını gösterir çizelge bulunmakta mı?
l)Nöbetçi memuru aylık nöbet listesi hazırlanmış ve ilgili
birimlere duyurulmuş mu?
5.
SABOTAJ VE TERÖR OLAYLARINDAN KORUNMA
a)Sabotajdan Koruma Planı hazırlanmış mı?
b)Koruma planı 88/13543 sayılı yönetmelikte bulunan
örneğine uygun mu?
c) Krokileri plana eklenmiş mi?
d)Koruma Planı en az yılda bir defa gözden geçirilerek
güncelleştirilmiş mi?
e)Fiziki Koruma Gurubunda yer alan koruma personeline
eğitim ve tatbikat yaptırılmakta mıdır?
6.
YANGINLARDAN KORUNMA
a)MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi gereği ekipler
oluşturulmuş mu?
b)Yangın talimatı hazırlanmış mı?
c)Yangın Vukuunda Hareket Tarzı Tablosu personel ve
öğrencilerin görebileceği yerlere asılmış mı?
d)Yangın ikaz sistemi mevcut mu?
e)Yangın söndürme cihazların üstünde veya yakınında cihazın
nasıl kullanılacağı konusunda talimat var mı?
f)Cihazlar TSE standartlarına uygun mu?
g)Kazan dairesi görevlisinin ateşleme
dosyasında muhafaza ediliyor mu?
belgesi
alınarak
h)Baca temizliği yıllık yapılıyor mu? Rapor altına alınmış mı?
ı)Doğalgazla çalışan kazan dairesi görevlisinin “Doğalgazlı
Kazan Dairesi” işletmeciliği belgesi var mı? Doğalgaz kazan
işletmeciliği belgesi dosyasında muhafaza ediliyor mu?
k)Elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrollerinin yapıldığına
dair kayıt tutularak dosyasında muhafaza ediliyor mu?
l)Elektrik planı ana panoya yakın bir yerde camlı dolap
içerisinde muhafaza edilmekte midir?
NOT: Her evet (1,50), her kısmen (0,75), her hayır (0) puan olup, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmış,
Yetersiz (0 - 59), orta (60 - 75), iyi (79 - 89), pekiyi (90 -100)
BÖLÜM AĞIRLIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME
TABLOSU
Okul ve Kurumlar
I-Seferberlik ve Savaş Hali
Hazırlıkları, Planlama
Faaliyetleri
%15
II-Sivil Savunma Faaliyetleri
%35
III-Koruyucu Güvenlik
Faaliyetleri
--------------------------------------Performans değeri
-----------------------------------------
%50
-----------------------------------------
EK-B
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ
DENETLEME SONUÇ RAPORU
1-DENETLEMEYİ YAPTIRAN MAKAM
:
2-DENETLENEN MAKAM SORUMLUSU
:
3-İLGİLİ MEVZUAT
:
4-DENETLEME YERİ
:
5-DENETLEMENİN BAŞLANGIÇ ve BİTİM TARİHİ
:
6-DENETLENEN DAİRE, OKUL ve KURUM
:
7-DENETLEME HEYETİ
:
8-DENETLEMEDE GÖRÜLEN NOKSANLIKLAR
:
9-DENETLEMEDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN
GİDERİLME DURUMLARI
:
10-GENEL KIYMETLENDİRME ve SONUÇ
:
DENETLEME HEYETİ
…./…./200
ÜYE
BAŞKAN
TOPYEKÛN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ
DENETLEME SONUCU PERFORMANS ÇİZELGESİ
Sıra
No
Okul
ve
Kurum
Birim
Amirleri
Seferberlik ve Savaş
Hali Hazırlıkları
Planlama Faaliyeti
Sivil
Savunma
Faaliyetler
i
Koruyucu
Güvenlik
Faaliyetleri
Kriz
Merkezi
Faaliyetle
ri
Performans
Değeri
1.
İl Millî Eğitim
Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanı
84
2.
………. Öğretmen evi ve
AŞO
67
3.
………… İlköğretim
Okulu
77
4.
………. Anadolu Lisesi
87
5.
………………. Öğrenci
Yurdu
46
(1-5
ortalaması)
72
6.
…………… Lisesi
84
S.
No
Okul
ve
Kurum
Birim Amirleri
GENEL
DEĞELENDİRME
İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜ
Seferberlik ve
Savaş Hali
Hazırlıkları
Planlama
Faaliyeti
Sivil
Savunma
Faaliyetleri
Koruyucu
Güvenlik
Faaliyetleri
Kriz
Merkezi
Faaliyetl
eri
Performans
Değeri
-
-
-
-
78
DENETİM HEYETİ
Üye
Başkan
………………………….
….……………………..
Şube Müdürü
Sivil Savunma Uzmanı
O NAY
……………………
İl Millî Eğitim Müdürü
Yanma;
yanıcı
maddenin
ısı
ve
oksijenle
birleşmesinden meydana gelen kimyasal bir olaydır.
Yanma kontrol altında bulundurulduğunda yararlı
olmakta, kontrolden çıkması hâlinde ise YANGIN’a
dönüşmekte ve kısa sürede ulaştığı boyutlarla afet
hâlini alarak can ve mal kaybına neden olmakta,
yılların eserlerini ve ürünlerini yok etmektedir.
YANMANIN ŞARTLARI
Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın
bir arada olması gerekmektedir. Bu şartlar yanıcı madde,
ısı ve oksijendir. Şartlardan herhangi birisinin
bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde
yanma olayı meydana gelmez.
Bu olay yanma üçgeni ile aşağıdaki şekilde izah
edilebilir.
YANMANIN ÜRÜNLERİ
9Oksijen
9Isı
9Yanıcı Madde.
YANMANIN ÇEŞİTLERİ
1. Yavaş Yanma
2. Kendi Kendine Yanma
3. Hızlı Yanma
4. Parlama, Patlama Şeklinde Yanma
1.Yavaş Yanma
•
Yanıcı maddenin özelliği itibariyle yanıcı buhar veya
gaz meydana getiremediği halde, yeterli ısının olmaması
halinde yavaş yanma oluşur.
•
Örneğin demir (Fe), bakır (Cu), gibi metallerin
havadaki oksijen ve hava ısısıyla oksitlenmesi olayında
olduğu gibi. Yanıcı madde buhar veya gaz çıkaramamakta
dolayısıyla demir oksit (FO) veya bakır oksit (CuO)
oluşmaktadır.
•
Bir başka örnek ise yeterli oksijen olmaması
durumunda canlıların solunum olayı da bir nevi yavaş
yanma olayıdır.
2. Kendi Kendine Yanma
Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesidir.
Özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler normal hava ısısı ve
oksijeni içinde kolaylıkla oksitlenmekte bu oksitlenme
sırasında ise gittikçe artan bir ısı çıkarmaktadır. Zamanla
doğru orantılı olarak artan bu ısı bir süre sonra alevlenmeye
yetecek kadar maddenin kendiliğinden tutuşmasına neden
olmaktadır.
3. Hızlı Yanma
Alev, ısı, ışık ve korlaşmanın oluştuğu ve yanmanın bütün
belirtilerinin ortaya çıktığı yanma çeşididir. Bazı maddeler
katı halden önce sıvı hale daha sonra da buhar ya da gaz
haline geçerek yanarlar, parafin ya da mum gibi. Bazıları ise
doğrudan yanabilen buhar çıkarabilirler. Örneğin naftalin.
4. Parlama, Patlama Şeklinde Yanma
Parlama kolayca ateş alabilen maddelerde görülen
bir yanma olayıdır. Benzin gibi. Patlama ise maddenin
tamamının bir anda yanması olayıdır. Bunda
maddenin cinsi, birleşimi, şekli, büyüklüğü, küçüklüğü
ile oksijen oranının rolü büyüktür.
YANGIN NEDİR?
Yararlanmak amacı ile ateş dışında oluşan ve
kontrolden çıkmış yanma olayına “YANGIN” denir.
Bir cismin yanabilmesi için, en az ortamda % 1418 oranında OKSİJEN bulunması gereklidir. (Normal
şartlar altında, havada bulunan OKSİJEN oranı %
21’dir.)
YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI:
Yangının türü yanmakta olan maddeye göre
değişir. Bu nedenle yangınları 4 sınıfta toplayabiliriz.
1- A SINIFI: Katı yanıcı maddeler yangını; bu sınıftaki maddeler
genel olarak ısı etkisi ile yanıcı buhar veya gaz çıkartmakta ve
oksijen ile birleşmeleri halinde yanma olayı meydana
gelmektedir. (Çeşitli odun, kereste, ham ve mamul tekstil
maddeleri kağıt vb.) Bazı yanıcı maddeler ise önce eriyerek sıvı
hale geçmekte daha sonra buhar haline geçerek yanmaktadır
(Parafin, mum ve katı yağlar). Bazıları ise doğrudan buhar
haline geçerek yanmaktadır.(Naftalin). A Sınıfı yangınlar
soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir,
Kuru Kimyevi Toz veya su ile söndürülür.
2- B SINIFI: Sıvı yanıcı maddeler yangını genellikle
buharlaştıktan sonra yanarlar ve çoğu normal havada
buharlaşırlar. Gazyağı, benzin, mazot, fuel-oil, madeni yağlar,
alkol, tiner, vernik, boyalar vb. maddeler). Bazıları ise örneğin
benzin -7 santigrat derecede buharlaşmaya başlar ve 41
santigrat derecede alevlenir. Bu gruptaki yanıcılar katı yanıcı
maddelere göre daha kolay ve hızlı yanarlar. Sıvı yanıcı
maddelerin bir çoğunun buharı havadan ağırdır. B u tür
yangınlar soğutma, sis halinde su ile boğma, CO2, köpük
kuru kimyevi toz ile söndürülür.
3- C SINIFI: Gaz haldeki yanıcı maddeler yangını; likit petrol
gazı, doğal gaz, havagazı, hidrojen vb. gibi yanabilen gazların
oluşturduğu yangınlardır. Diğer yanıcı maddelere oranla daha
hızlı ve daha kolay yanarlar. Oksijenle temasları çok küçük
kitleler halinde olmadığı takdirde yanmaları patlama şeklinde
olacaktır. Zehirleme özellikleri vardır. Elektrikli makine ve
hassas cihazların yangınları da bu sınıfa girer. Kuru kimyevi
toz halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülür.
4- D SINIFI: Yanabilen hafif metaller yangını; Sodyum,
potasyum, titanyum, alüminyum, magnezyum, vb. gibi hafif
metallerin vb. alaşımların yanması ile oluşan yangınlardır.
Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır.
Elektrik yangınlarında elektrik akımı kesildikten sonra
yanmaya devam eden maddenin cinsine göre yukarıda izah
edilen yangın söndürme yöntemlerinden uygun olanı
kullanılır.
YANGIN OLUŞUM SAFHALARI
İlk aşamasında,
KOKU,
İkinci aşamasında,
DUMAN,
Üçüncü aşamasında, ALEV görülür.
YANGINLARIN NEDENLERİ
a- Korunma önlemlerinin alınmaması,
b- Bilgisizlik,
c- İhmal ve dikkatsizlik,
d- Kazalar,
e- Sıçrama,
f- Sabotaj,
g- Tabiat olayları.
a- Korunma önlemlerinin alınmaması: Yangına sebebiyet
veren nedenlerin başında kullanılan madde ve malzemelerin
özelliklerine
göre
yanmalarını
önleyici
tedbirlerin
alınmaması gelmektedir (Elektrik kontağı. LPG Tüpleri,
ısıtma sistemleri, patlayıcı parlayıcı maddelerin yeterince
korunmaya alınmamasından doğmaktadır). Özellikle büyük
yerleşim alanlarında konut ve işyerlerinde çıkan yangınların
büyük bir kısmı elektriğin ve LPG’nin yanlış kullanımından
kaynaklanmaktadır. Elektrik sistemi ile ilgili gerek tesisat
gerekse sigorta sistemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması,
binalarda çatı kirişler ile baca ilişkilerinin gereği gibi
düzenlenmemesi LPG kullanılırken tüp kullanımı ile ilgili
gerekli önlemlerin alınmaması, kalorifer sitemlerinde gerekli
tertibatın alınmayışı periyodik bakımlardaki aksaklıklar
nedeni ile yangın çıkmaktadır.
b- Bilgisizlik: Kullanılan madde ve malzemelerin yangına
sebebiyet verebilecek özelliklerinin bilinmemesi ve yangın
önlemlerinin ne şekilde alınacağına dair eğitim alınmaması
da yangının en önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletler
kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış
yerleştirmek, tavan arası, bodrum ve çatıya kolay ve çabuk
tutuşabilecek eşyalar koymak, yakıt depoları veya yakıtla
çalışan yerlerde kıvılcım çıkartacak etkenlerin bilinmemesi
gibi durumlarda yangının çıkmasına neden olur.
c- İhmal ve dikkatsizlik: Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli
tedbirleri almamaktır. Söndürülmeden atılan bir kibrit,
sigara izmariti gibi maddeler, Likit Petrol Gazı Tüplerinin
kibritle kontrol edilmesi, prizde ütü ve ocak fişi unutulması,
piknik tüpleri üzerine geniş tabanlı tencere, kazan konularak
uzun süre ısıtılması, sigortaya gerektiğinden fazla tel sarılması
gibi nedenler yangına sebep olur.
d- Kazalar: İstem dışı oluşan olaylardan bazıları da
(Kalorifer kazanının patlaması, trafik kazaları vb. yangına
neden olur.
e- Sıçrama: Direkt olarak yangın sebebi olmamakla birlikte
yanıcı maddenin üzerine düştüğü zaman yangına sebebiyet
veren yanan cisimlerden koparak etrafa sıçrayan
parçacıklardan meydana gelen yangın etkenidir (Fabrika ve
atölyelerde kaynak ve taşlama makinelerinden sıçrayan
kıvılcımların etrafında bulunan benzin, mazot vb. maddeler
üzerine düşmesi, sobadan sıçrayan yanan kömür
parçalarının halı, kilim vs. maddeler üzerine düşmesi sonucu
çıkan yangınlar)
f-Sabotaj: Yangına karşı gerekli önlemler alındığı halde
çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın
çıkartılmasıdır (Tarla ev yeri açmak amacıyla
ormanların yakılması, bina işyeri ve tesislerin
kundaklanması).
g-Tabiat olayları: Tabii olarak kendiliğinden çıkan
yangınlardır(Deprem,
yıldırım
düşmesi,
güneş
ışınlarından meydana gelen yangınlar).
YANGINLARIN ETKENLERİ (FAKTÖRLERİ):
a- Bacalar,
b- Sigara, kibrit,
c- Kıvılcım,
d- Elektrik,
e- Benzin,
f- Likit Petrol gazı, Doğal gaz,
g- Hayvanlar,
h- Yıldırım,
ı- Güneş ışığı
YANGIN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
İnşai (Yapı)
Bakımından
Tesisat
Bakımından
Kullanımı
Bakımından
Sabit Tesisler
Bakımından
Yangın İhbar Tesisleri
Bakımından
-Elektrik
-Mekanik sistem
- Su
-Otomatik Sistem
-Havagazı/
doğalgaz
*Isı Duyar
-Kalorifer
-Paratoner
*Duman Duyar
*Patlama Duyar
Elemanları
Diğer
Yangın Söndürme
Sistemleri Bakımından
-Otomatik Sabit Yangın
-Yağmurlama
-Köpükler Sistemi
-Kum Tozlu Sistem
-CO2 Gazlı Sistem
-Diğer
Sabit
Yangın
Söndürme Tesisleri
•Dahili Yangın Muslukları
•Sabit Su sistemi
•Yangın Köpüğü
İnşaî (Yapı) Bakımından Önleyici Tedbirler:
Binaları yangından koruyucu tedbirler; 12.06.2002
tarih ve 4390 sayılı “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik gereği binaların imar planına
uygun inşaatından başlayarak, ana taşıyıcı sistemleri,
kullanılacak yapı malzemeleri, kaçış yolları ve kaçış
merdivenleri, bacalar, sığınaklar, otoparklar gibi
binaların daha yapılma aşamasında alınması gereken
önlemler dizisiyle başlar. Yapı bakımından önleyici
tedbirler olarak üzerinde durulması gereken unsurlar;
1. İnşaat ve dekorasyon malzemesi,
2. Bacaların inşa durumu,
3. Yangın bölme duvarları,
4. Asansör motor daireleri ve havalandırma
bacaları,
5. Bacaya yakın yapılan kapı ve pencere söveleri,
6. Yangına hassas yerlerin ayrılması,
7. Yanmaz boya ve maddelerle kolay yanıcı
maddelerin üzerlerinin boyanması,
8. Yangın merdivenleri,
B) Tesisat Bakımından Önleyici Tedbirler:
1) Sabit Tesisler Bakımından:
Elektrik - su - hava gazı – kalorifer- paratoner ve
drenaj tesisatlarına göre önleyici tedbir olarak
incelenir.
a) Elektrik Tesisatı,
b) Su Tesisatı
c) Havagazı ve Doğalgaz Tesisatı
d) Kalorifer Tesisatı
e) Paratoner Tesisatı (Yıldırımlık)
2) Yangın İhbar Tesisleri Bakımından:
Yangın İhbar Sistemlerine ilişkin yasal düzenlemeler
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te
“Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri” başlığında toplanmıştır.
Bu sistemler;
a) Mekanik Sistem
b) Otomatik Sistem; Otomatik Sistemlerde yangını
algılayacak duyar elemanları ise;
(1) Isı Duyar Elemanları
(2) Duman Duyar Elemanları
(3) Alev Duyar Elemanları
(4) Patlama Duyar Elemanları
3)
Yangın Söndürme Sistemleri Bakımından:
a) Otomatik Sabit Yangın Söndürme Sistemleri
b) Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi
c) Köpüklü Söndürme Sistemi
d) Kuru Tozlu Söndürme Sistemi
e) CO2 Gazlı Söndürme Sistemi
f) Halon Gazlı Söndürme Sistemi
C) Kullanma Bakımından Önleyici Tedbirler:
Binanın, binadaki sabit tesislerin ve her çeşit eşyanın ve
donatımın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken
hususlar, kullanma bakımından önleyici tedbir olarak ele
alınır. Kullanımdaki hatalar, ihmaller veya bilgisizlik
birçok yangının nedeni olmuştur ve olmaktadır.
Bacalarda biriken kurumlar sık sık temizletilmelidir.
Baca kurumlarının tutuşması, bacayı aşırı derecede kızdırır,
çatlatabilir. Böylece bacaya temas eden ahşap kısımlar
tutuşabilir. Baca çatlaklarından çıkan kıvılcımlar çatıdaki
ahşap madde veya yanıcı maddelere temas ederek yangınlara
neden olabilir. Bacalar yakıtın cinsine uygun olarak sık sık
temizlenmelidir. Soba bacaları en çok iki ayda bir, kalorifer ve
mutfak bacaları ise ayda bir kere kontrol edilerek temizlenmeli
ve üzerine kıvılcım kafesi konmalıdır.
Çatı araları temiz olmalıdır. Çatılarda, yangına
karşı korunma gereçlerinden başka diğer herhangi bir eşya
yanıcı patlayıcı madde vb. bulunmamalıdır. Çatıya açılan
kapılar daima kilitli olmalı ve anahtarları ilgili amirde
bulundurulmalıdır. Çatılarda sigara içilmemeli, çakmak,
kibrit gibi maddeler aydınlatıcı olarak kullanılmamalı,
yalnız elektrik el fenerine izin verilmelidir.
Soba Kurulumu ve Yakılışı; soba ve boruları yanma
olasılığı olan maddelere en az 20-25 cm. kadar aralıklı olmalı,
soba altlarına 10 cm. kadar yüksekliğinde çinko veya kaplı
tabla konulmalı, baca olmayan odalarda soba boruları, sac
konan pencerelerden çıkarılmalı kalkan, saçak gibi ahşap
kısımlara 25 cm. açıkta ve çatı seviyesini aşacak kadar
yükseltilmelidir. Borular binaya temas ettirilmemeli, demir
kelepçelerle tespit edilmelidir.
Sobalar yakılırken çıra ile tutuşturulmalı, hiç bir
şekilde benzin, gaz yağı, tiner gibi maddelerle
tutuşturulmamalıdır.
Kalorifer Kazanlarında Dikkat Edilecek Hususlar:
•
Kalorifer kazanları etrafına odun, kömür vb. gibi yanıcı
şeyler konulmamalıdır.
•
Kazana fazla kömür atmamalı, devamlı alevli yanmasına
dikkat edilmelidir.
•
Kalorifere ait su deposunda su seviyesinin alçalmasına
dikkat edilmelidir.
•
Kalorifere ait su deposunda su seviyesinin alçalmasına
dikkat edilmelidir.
•
Akaryakıtla çalışan kalorifer kazanlarının ilk yakılışında
kazan içinde yakıt sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
•
Yakıt depolarına yakıt boşaltılırken yangından korunma
tedbirleri alınmalıdır.
Elektrik ve Elektrikli Aygıtlar; Elektrik sigorta
sistemi otomatik olmalı,
elektrik ocağı ve sobası
yanabilecek eşya üzerinde, yakınında veya temas halinde
olmamalı, iş bitiminde prize takılı unutulmamalıdır.
Likit Petrol Gazı (LPG) ve Doğalgaz;
Likit Petrol Gazı (LPG) Kullanımında Dikkat Edilecek
Hususlar;
1) Satıcı tarafından verilecek her türlü belgeyi,
kullanma kılavuzunu okuyup, cihazın bağlantısı teknik servise
yaptırılmalı, cihazın en altına kâğıt, plastik örtü, muşamba vs.
gibi yanıcı maddeler konulmamalı,
2)Cihazın yakınında kolay tutuşabilen maddelerin,
özellikle perdelerin bulunmamasına dikkat edilmeli,
3)Tüpler ocak düzeyinden daha aşağıya yerleştirilmeli,
dik tutulmalı, asla yatık şekilde kullanılmamalı,
4) Yedek tüpler çeşitli ısı kaynaklarının yanında
bulundurulmamalı, yatılan yerlerde kullanılmamalıdır.
LPG bağlantısında dikkat edilecek hususlar:
1) Bağlantı hortumu cihaza en yakın mesafeden
bağlattırılmalı, çevresinden dolaştırılmamalı ve hortum
uzunluğu 125 cm’den daha uzun tutulmamalıdır.
2) Arızalı olduğundan şüphelenilen dedantör
kesinlikle kullanılmamalı, hortumlar sık sık kontrol
edilmeli, eskiyen ve yumuşayanlar yenileri ile
değiştirilmeli, hortum cihaza ve dedantöre mutlaka kelepçe
ile bağlanmalıdır
Doğalgaz Tehlikelerine Karşı Alınacak Önlemler:
Konutlarda, alışveriş merkezlerinde, atölyelerde,
fabrikalarda ve işyerlerinde özellikleri itibariyle doğal gazın
oluşturduğu tehlikeler aynıdır. Cihazların verimli ve
güvenilir çalışması için imalatçının kullanma kılavuzuna
mutlaka uyulması gerekir.
1)Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri doğalgaz
yakıcı cihazlarından, sayaçlarından ve tesisatından uzak
tutulması,
2) Elektrik tesisat ve cihazları ile telefon ve kızgın su
borularının doğalgaz tesisat ve cihazlarına olan mesafesi en
az 30 cm. olmalı, elektrikli alet ve kablolar asla doğalgaz
tesisatına asılmamalı ve sarılmamalı,
3)Binanın doğalgaz ana kapama vanasının yerinin
öğrenilerek ani bir müdahale durumunda ne yapılacağının
bilinmesi,
4) Doğalgaz tesisatı boruları dolap veya asma tavan
içinde bırakılmamalı,
5) Mühürlenmiş vanaların ve sayaçlar yalnızca
yetkilileri tarafından açılabileceğinin bilinmesi, tesisatta
veya cihazda yapılacak bakımlar ve tadilatlar ehliyetli ve
yeterlilik almış firmalara yaptırılmalı,
6) Gaz veya ısı üreten cihazlarınızın yanına veya aynı
odaya benzin, solvent, cila sprey boyalar, spreyli böcek
ilaçları ve benzer basınçlı kutular gibi parlayıcı/patlayıcı
ürünler konulmaması,
Likit Petrol Gazı (LPG) ve Doğalgaz Kaçaklarına Karşı
Alınması Gerekli Önlemler:
1) Gaz algılama detektörü konulmalı, gaz kaçağı
kokusu hissedildiğinde cihaz kullanılmamalı, bu durumda
cihaz kapatılarak hemen teknik servis çağrılmalı,
2) Gaz kaçağının meydana geldiği hissedildiğinde yer
havalandırılmalı, ateş ve elektrik yakılmamalı, buzdolabı
açılmamalı, kıvılcım çıkarabilecek her türlü hareketten
kaçınılmalı,
3) Gaz kaçağı ateşle tespit edilmemeli, köpürtülen
sabunla bağlantı yerlerinde kabarcık oluşup oluşmadığı test
edilmeli,
4) Tüp yangından dolayı ısınmış ise gövdesi su ile
soğutulmalı, cihaz veya hortum yanıyorsa hemen tüp ıslak
havlu kullanılarak boğmak suretiyle söndürme işlemi
yapılmalı, dedantör kapatılmalı,
5) Yanan tüp dik tutulmaya çalışılmalı, tüp alev
aldığında kesinlikle paniğe kapılmamalı, kendinizi riske
atmadan yangın söndürme cihazları, su ve ıslak battaniye ile
söndürülmeye çalışılmalıdır.
D) Diğer Tedbirler:
1) Yasal Tedbirler:
Yangınlara karşı alınacak önlemler yasalar ile
düzenlenmelidir. Önlemler ve tedbirler yasalar ile
düzenlenmediği
takdirde
etkili
olamazlar.
Yasal
düzenlemelerde ancak noksansız ve gereken önem verilerek
uygulandığı takdirde yangına karşı tedbirler etkili olacaktır.
2) Eğitim Tedbirleri ve Denetimler:
a) Halkın bir eğitimi,
b) Okullarda eğitim,
c) Çalışan personelin eğitimi,
d) Ekiplerin eğitimi.
YANGIN SÖNDÜRME USULLERİ (PRENSİPLERİ)
Yangın olayını ortadan kaldırabilmek için yanmanın
şartlarında belirtilen üç esasın birisinin yok edilmesi
gerekmektedir. Bu esasları hatırlayacak olursak yanma
olayının meydana getiren yanıcı madde, ısı ve oksijenden
herhangi bir tanesinin ortadan kaldırılması yangın
üçgeninde de izah edildiği gibi yanmayı ortadan
kaldıracaktır. Bu temele dayanılarak yangın söndürme
prensiplerini şu şekilde izah edebiliriz.
a. Soğutarak söndürme (Isıyı azaltma veya ortadan
kaldırma):
1. Su ile soğutma,
2. Yanıcı maddeyi dağıtma,
3. Kuvvetli üfleme.
b. Havayı Kesme (Oksijeni yok etme veya oranını
düşürme):
1. Örtme,
2. Boğma,
3. Oksijeni azaltma.
c. Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma:
1. Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak,
2. Ara boşluğu meydana getirmek.
YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN MADDELER:
a) Su :
Su serinletici, kapatıcı, akıcı, karıştırıcı, yayıcı
özelliklere sahip bir maddedir. Isıyı emerek buharlaşır ve
hacimce genişler. Oksijen ağır olduğu için yanıcı maddenin
üstünü ve çevresini kaplar.
1- Soğutucu özelliği
2- Kaplama-Boğma özelliği
3- Emülsiyon-Söndürücü özelliği
b) Karbondioksit (CO2) :
Akaryakıt ve elektrik kaynaklı yangınlar da
kullanılacak (CO2) yanıcı olmayıp kimyevi maddelerle pek
kolay birleşmez. Gaz halinde olduğu için ateşin üzerine
kolayca dağılarak yancı maddenin üzerini kaplar. Yanıcı
madde üzerine kendi tazyiki ile püskürür, elektriği iletmez,
yalıtkandır.
c) Kuru Kimyevi Toz: B ve C sınıfı yangınlar için kullanılan
tozlar, sodyum bikarbonat asıllı tozlardır. A, B, C Sınıfı
yangınlarında kullanılan tozlar ise Amonyum Fosfat asıllı
bileşiklerden meydana gelmektedir. Kuru kimyevi tozlar,
akaryakıt yangınlarında, elektrikle çalışan makinelerin
yangınlarında kullanılmaktadır.
Kuru Kimyevi Tozların Söndürücülük Özellikleri;
Kuru kimyevi tozlar ateşi boğarak, soğutarak, zincirleme
yanma olayına kesintiye uğratarak söndürürler.
d) Köpük (FOAM) :
FOAM kimyasal bileşiktir. Basınçlı su ile karşılaştığında,
karışım köpük yapıcıdan tazyikle geçerken hava ile karışır ve
köpüğü meydana getirir. Köpük; yangın yüzeyini battaniye
gibi tamamen kaplar, hava ile teması keser, ayrıca soğutma
özelliği vardır. Bu nedenle iyi bir söndürücüdür.
e) Halojenli Hidrokarbonlar:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 01.07.1995 gün ve 3635
sayı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından ozon tabakasını
deldiği için dolum-satışı yasaklanmış 20.11.2997 gün ve 23176
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun gereğince tekrar
söndürücü madde kapsamına alınmıştır.
Hassas cihazların korunmasında, bilgi işlem
merkezlerinde,
laboratuarlarında,
telekomünikasyon
merkezlerinde vb. yerlerde kullanılan söndürücülerdir.
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (YSC)
Yangın Söndürme Cihazlarının etkileri çeşitlidir. Bu
etkiler cihazın soğutarak, havayı keserek, oksijeni azaltarak
reaksiyon sonucu yangın söndürücü özelliklerinden ileri
gelmektedir.
Yangın
Söndürme
Cihazları
birbirleriyle
karşılaştırmaları daima ayın kapasiteler üzerinden yapılmalıdır.
Aynı miktar su, (CO2) ve kuru kimyasal toz farklı söndürücü
niteliktedir.
Yangın Söndürme Cihazları her sınıf yangına karşı
kullanılamaz. Yangın Söndürme Cihazları belirli yangınların
söndürülmesi amacıyla yapılmıştır.
Ancak her cins yangına karşı kullanılan Yangın
Söndürme Cihazları da vardır.
Yangın Söndürme Cihazlarının Dağıtımı: Yangınların
başlangıçta söndürülebilmesi için bulundurulması gerekli
Yangın Söndürme Cihazlarının ne miktar olacağı
saptanmalıdır.
Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere, beher
(her bir ) 200m2’lik taban alanı için bir adet ilave edilerek
uygun tipte ve yeterli sayıda yangın söndürücü
bulundurulması esastır. Çok katlı yüksek binalar ve
endüstriyel yapılarda her 100m2 için bir adet 6 kg’lık yangın
söndürücü bulundurulur.
Motorlu Araçlar için: Oturma yeri 14 (14 dahil) kişiye
kadar olan otobüslerde 6 kg’lık 1 adet, tehlikeli madde
taşıyan araçlarda ve oturma yeri 14 kişiden fazla olan
otobüslerde 6 kg’lık 2 adet Yangın Söndürme Cihazı
bulundurulmalıdır.
Yangın Söndürme Cihazlarının Yerleştirilmesi: Yangın
Söndürme Cihazlarının bir bina veya tesis içinde
yerleştirilmelerinde aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
1) Yangın çeşitlerine uygun olmalıdır.
2) Çabuk ve/veya kolay ulaşılır yerlere konulmalıdır.
3) Yerleri hiç değiştirilmemeli ve bu yerler kırmızı boya ile
boyanmalıdır.
4) Duvarlara asılması halinde zeminden asam halkasına olan
uzaklığı 190 cm.’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
5) Yangın çıkması olasılığı olan yerin yakınına konulmalı,
makine, tezgâh, malzeme ve kapı arkasına konulmamalıdır.
Ayrıca güneş ve nemden uzak tutulmalıdır.
Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması ve Kontrolü :
a) Köpüklü Cihazlar (Minimaks tipi):
1)Kullanılması:
- Cihazı yerinden alınız.
- Üst tutacak yerinden tutularak yangın yerine
götürünüz.
- Cihazı ters çevirerek yavaşça yere vurunuz.
- Köpüğün daha iyi çıkması için cihazı ters tutarak
yangına mümkün olduğu kadar yanaşarak üzerini kapatmaya
çalışınız.
2) Kontrolü:
Cihazın aylık, altı aylık, bir yıllık ve beş yıllık bakımlarının
yapılması gerekmektedir.
Aylık Kontrol: Cihazın genel durumu gözden geçirilir. Püskürtme
memesi ve lansın tıkalı olup olmadığına bakılır.
Altı Aylık Kontrol: Aylık bakıma ek olarak cihazın kapağı açılır.
Kimyasal maddelerin yeterli olup olmadığına bakılır.
Bir Yıllık Kontrol: Cihaz yangın söndürme deneyine tabi
tutularak boşaltılır. Boşalmış cihazın kapağı açılarak içi iyice
temizlenmeli ve pas durumu kontrol edilmelidir. Paslı cihazlar
doldurulmamalı, passız olanlar ise doldurularak yeni kapak
contası konmalı ve kapak iyice sıkıştırılmalıdır.
Beş Yıllık Kontrol: Cihaz her beş yılda bir su basınç testine tabi
tutulmalıdır.
b) (CO2) Karbondioksitli Cihazlar:
(1) Kullanılması:
- Cihazı yerinden alınız.
- Valf emniyet pimini veya mührü çıkarınız.
- Lansı yerinden çıkararak yangına yaklaşınız. Valfın
cinsine göre tetiği veya veya valf kolunun sıkınız. Valf
çevirmeli cins ise sola çevirerek açınız.
- Rüzgarı arkanıza alarak cihazdan çıkan gazı ateşin
size yakın kısmından başlamak üzere ileriye doğru sevk ediniz.
- Yangın tamamen söndükten sonra dahi bir müddet
daha karbondioksit sıkınız.
- Cihazın içerisine hava girerek paslanma yapmasını
engellemek için cihazın içerisinde bir miktar gaz bırakınız.
- Valfı sağa doğru çevirerek kapatınız.
(2) Kontrolü:
Cihazın aylık, altı aylık ve on iki yıllık bakımlarının
yapılması gerekmektedir.
Aylık Kontrolü: Cihazın genel durumu gözden geçirilerek
boyasının emniyet pimi ve mührünün sağlam olup olmadığı,
lans ve hortumun durumu kontrol edilmelidir. Pimi veya
mührü olmayan veya kopuk olan cihazlar tartılmalıdır.
Altı Aylık Kontrolü: Aylık bakımın yanı sıra cihazlar
tartılarak dolu oldukları saptanmalıdır.
On İki Yıllık Kontrol: Cihaz on iki yılda bir boşaltılarak tüp
su basınç testine tabi tutulmalıdır(Alman DIN Normu:
Cihazlarda beş yılda bir).
c) Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar:
(1)Kullanılması:
- Cihazı yerinden alınız.
- Rüzgarı arkanıza alarak yangına yaklaşınız.
- Tetiği hortumla birlikte ateşe yöneltiniz.
- Basınç tüpünün vanasını açınız.
- Tetiğe basarak tozun dışarı çıkmasını sağlayınız.
- Tetikten çıkan tozu ateşin başlangıç noktasına tutunuz.
Hortumu ve tetiği sağa sola hareket ettirerek ileri doğru
tutunuz.
- Yangın söndürüldükten sonra cihaz içindeki tozu
sonuna kadar sıkınız.
(2) Kontrolü:
Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının
aylık, altı aylık, yıllık ve on yıllık kontrollerinin yapılması
gerekmektedir.
Aylık Kontrol: Cihazın genel durumu gözden
geçirilerek güvenlik piminin veya mührünün yerinde sağlam
olup olmadığı, boyası, nem izi (paslanma) olup olmadığı,
hortum, lans ve tetiklerin sağlam olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Cihaz nem almışsa senelik kontrole tabi
tutulmalıdır.
Altı Aylık Kontrol: Aylık kontrole ilaveten cin-haz
tartılarak kontrol edilir. Basınç tüpü ile aynı şekilde
tartılarak dolu olduğunun tespiti yapılır.
Bir Yıllık Kontrol: Altı aylık kontrole ilaveten cihaz
kapağı açılarak içindeki tozun kuru ve pudra halinde olduğu
tespit edilmelidir.
On Yıllık Kontrol: Cihazlar her on yılda bir
boşaltılarak su basınç testine tabi tutulmalıdır.
YANGIN GÜVENLİĞİ HAKKINDA GENEL
TEDBİRLER
• Yangının veya yangından doğabilecek kayıpların önlenmesi
veya azaltılabilmesi için öncelikle yangına neden olabilecek
faktörlerin ortadan kaldırılması veya yangına hemen
müdahale edilebilecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluş hizmet
binalarının yangınlardan korunma, söndürme ve kurtarma
ile ilgili faaliyetlerdeki yetki ve sorumluluklar bu konudaki
çeşitli
mevzuatta
belirtilmiştir.
Bununla
beraber
yangınlarda can ve mal kaybının önlenmesi ve azaltılması,
bina ve tesislerin yangından korunması amacıyla Bakanlık
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki en
yüksek amirler bina ve tesislerinde aşağıda belirtilen
önlemleri de almakla görevli ve yükümlüdürler.
Kapı Numaraları:
•
Bina içindeki kapılar numaralandırılır ve kapı
anahtarlarına üzerinde oda numarası yazılı (3x3 cm
ebadında) madeni plakalar takılır. Anahtarlar katlardaki
anahtar dolaplarına asılarak, dolabın anahtarları müracaat
/ nöbetçi memurluğundaki kilitli ve camlı bir dolapta
saklanır.
•
Çalışma saati bitiminde odayı en son terk eden şahıs
gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kapıyı kapatır ve oda
anahtarlarını kapı üzerinde bırakır. Nöbetçi veya
görevlileri odayı kontrol ettikten sonra Günlük Emniyet
Kontrol Çizelgesini imzalar ve odayı kilitleyerek
anahtarlarını anahtarlığa asar. Görevli personel daireyi
terk ederken hiçbir suretle anahtarı beraberinde
götüremez.
•
Kullanılan binanın kat durumu ve her katta bulunan
oda sayısının çoğunluğuna göre katlara da anahtarlık
dolabı yerleştirilebilir. Ancak bu dolap kilitlendikten sonra
anahtarı müracaat veya nöbetçi memurluğunda bulunan
anahtarlığa konur.
•
Odaların ikinci (yedek) anahtarları da oda
numarası ile etiketlendirilir ve topluca ilgili bir birimde
bulundurulur.
Sigara Yasağı:
•
Sigara içilmesi sakıncalı yerler, levhalarla belirtilir.
07.11.1996 tarih ve 4207 sayılı Kanuna ve yasaya
uyulması hususu takip edilir.
•
Sigara içilmesi serbest olan yerlerde sigara
tablaları ve içinde su, ıslak kum veya toprak bulunan
madeni kutular bulundurulur.
Kağıt Toplama-Kırpma Yakma:
•
Her odada etrafı kapalı madeni kâğıt sepeti, binanın
belli yerlerinde kâğıt varilleri bulundurulur. Bu
sepetlerden toplanan kâğıtlar (Gizli ve Çok Gizli
gizlilik dereceli olanlar hariç) öncelikle kırpılarak
hurda hâline getirilir. Mümkün değilse çalışma saati
bitiminde bina dışında bu işe mahsus yerde toplu hâlde
yakılır. Yakılmasına gerek görülmeyen ve kırpıntı
hâline
getirilen
kağıtlar
ise
hurda
olarak
değerlendirilmek üzere özel depoya alınır ve hiç
bekletmeden kağıt fabrikasına sevki sağlanır.
Personel Adresleri:
•
Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını
gösteren genel bir listenin, gerektiğinde çağrılmak üzere
görevliler tarafından kolayca görülebilecek bir yerde;
dairesince lüzum görülenlerin adreslerini de ayrıca o
mahallin emniyet veya jandarma karakollarında
bulundurulması sağlanır.
EVRAK GÜVENLİĞİ
•
Masa, kasa ve çelik dolaplarda bulunan evrak,
belge ve malzemenin önemine göre bunları yangından
kurtarmada öncelik derecesi verilir.
Yangında İlk Önce Kurtarılacaktır.
Yangında İkinci Öncelikle Kurtarılacaktır.
Yangında Üçüncü Öncelikle Kurtarılacaktır.
• Arşivlere ancak arşiv memurunun beraberinde ve sadece
gündüzleri girilebilir. Burada sigara içmek ve yanıcı
madde bulundurmak kesinlikle yasaktır.
Elektrik Tesisatı
•
Her bina ve tesisin elektrik planı, camlı bir dolap içinde
ve elektrik sayacına yakın bir yerde bulundurulur.
Otomatik Sigorta kullanılmalıdır.
•
Laboratuvar ve atölyeler dışında elektrik sobası, ocağı,
ütüsü, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski
yüksek cihazlar kullanılamaz.
•
Elektrik tesisatının bakımı, işletilmesi, kontrolü ve
işlerliği için kadrolu teknik eleman bulundurulur.
•
Elektrik tesisatının yıllık kontrolleri yapılarak raporları
dosyasında tutulur.
Çatı Güvenliği:
•
Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka
bir eşya, yanıcı ve parlayıcı bir madde vb. bulundurulmaz.
Çatıya elektrik tesisatı çekilmez, kapısı devamlı kilitli
tutulur. Çatı araları belirli zaman aralıkları ile temizlenir.
Kazan Dairesi:
Kazan Dairesinde görevli personelin mutlaka yetkili
bir kurum tarafından verilen “Kazan Dairesi
İşletmeciliği Kursu”nu bitirdiğine dair Sertifikası
bulunan personelin çalıştırılması.
Kazan Dairesi Bacalarının temizliği itfaiye teşkilatı
tarafından yapılır ya da verdiği izin ve yetkiye haiz özel
kuruluşlara da yaptırılabilir. Raporları dosyasında
muhafaza edilir.
Diğer Tedbirler;
Çalışma saatinden sonra, nöbetçi olan ve mesai
yapan görevlilerden başka binada kimse kalmaz,
çalışmak zorunda olanlar ilgili amirden izin alır.
Yemek pişirme yeri ve çay ocakları daire amirinin
müsaade ve sorumluluğu altına açılabilir.
Daire ve kurumlar en büyük amirin onayı ile memur,
işçi,sözleşmeli ve hizmetli personel arasında;
•
•
•
•
Söndürme ekibi,
Kurtarma ekibi,
Koruma ekibi,
İlk yardım ekibi,
teşkil eder.
• Binaların televizyon, telsiz, kablolu yayın, zil, elektrik,
doğal gaz gibi yangına neden olabilecek tesisattaki onarım
ve değişiklikler yetkili ve ruhsatlı personele yaptırılır.
•
Elektrik, doğal gaz, ısıtma ve havalandırma gibi yangın
ihtimali bulunan mekânlarda gerekli önlemler alınır.
Doğal gazlı kalorifer dairesi ve mutfak ocakların
bulunduğu bölüme gaz algılama detektörü konulur.
•
Yangın önleyici her türlü tedbir alınır, iyi bir yangın
algılama, ihbar ve alarm sistemi kurulur.
•
Yangın söndürme cihaz, araç, gereç ve malzemeleri
noksansız ve çalışır durumda bulundurulur.
•
Her bina ve tesis için ayrı ayrı olmak üzere Yangın
Talimatı hazırlanır ve binanın görülebilecek yerlerine
asılır.
İTFAİYEYLE YARDIMLAŞMA
VE İŞBİRLİĞİ
• İtfaiye ve acil ilk yardım telefon numaraları,
müracaat/nöbetçi memurluğunda kolay görülebilen
bir yerde yazılı olarak bulundurulur.
• Yangına müdahale eden yangın ekipleri görev
yaptıkları sırada, itfaiye teşkilat amirinin olay yerine
gelmesi anından itibaren onun emrine girerler.
• Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından
binanın ana girişi ve civarında itfaiye araçlarının
rahatlıkla yanaşmasının teminine yönelik park yasağı
konulur.

Benzer belgeler