Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Ders

Transkript

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Ders
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl / 1st Semester
Dersin Kodu :
Adı :
Zorunlu Dersler
MAK101
Teknik Resim
Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri, Çizgi Çeşitleri, Geometrik Cisimlerin Çizimleri, Cisimlerin Temel
Görünüşleri Ve Perspektifi, Cisimlerin Kesit Görünüşleri, Boyutlandırma Ve Ölçekler, Eğik Yüzeylerin Gerçek
Büyüklükleri, Üç Görünüşü İle Verilen Cisimlerin Perspektifleri
MAK101
Technical Drawing
MAK103
Makina Mühendisliğine Giriş
Makine Mühendisliğinin eğitim programının ve yönetmeliğinin tanıtımı. Mühendislik mesleği ve makine
mühendisliğinin mühendislik alanı içindeki yeri. Makine mühendisliğinin zaman içindeki gelişimi. Mühendislik
etiği, makine mühendislerinin toplum sorunlarının çözümüne katkısı. Makine mühendisliğinin başlıca uygulama
alanları.
MAK103
Introduction to Mechanical Engineering
Introduction of Mechanical Engineering Program and the regulations. Engineering profession and the place of
mechanical engineering in it. Development of mechanical engineering. Engineering ethics. Contribution of ME to
the solution of societal problems. Principal application areas of ME.
MAK105
Temel Bilgisayar ve Algoritma
Bilgisayarların tanımı, tarihçesi, gelişimi ve çalışma ilkeleri. Donanım ve yazılımlar. Temel terimler ve kavramlar.
İşletim sistemlerine giriş. Sistem koruma ve virüsler. Kelime işlemci yazılımlarının kullanımı (Word). Elektronik
hesaplama tablolarının kullanımı (Excel). Sunum hazırlama programlarının kullanımı (Powerpoint). Veri iletişimi
ve bilgi ağları kullanma. Web ve bilgi tarama sistemleri. İnternette araştırma yapma. İnternet ile bilgi yaymak.
MAK105
Introduction To Computers and Algorithm
History of computers, development and basics of operation principles. Hardware and Software. Basic
terminology, introduction to operating systems. System protection and viruses. Learning Microsoft Office tools
(Word, Excel, PowerPoint). Basic concepts of networks. Search over Internet.
MAK107
Matematik I
Genel bilgiler, fonksiyon, fonksiyonun limiti, fonksiyonun sürekliliği, türev kavramı ve türevin uygulamaları
MAK107
Mathematics I
Preliminaries, functions, limit of a function, continuity, concept of differentiation and applications of
Differentiation
MAK109
Fizik I
Boyut analizi, vektörler, bir ve iki boyutta hareket, tek parçacık sistemleri, Newton kanunları ve uygulamaları, iş
ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, katı cisimlerin dönme hareketi.
MAK109
Physics I
Dimensional analysis, vectors, one and two dimensional motion, single particle systems, Newton laws and its
applications, work-energy principle, conservation of energy, collisions, rotational motion of solid bodies.
MAK111
Genel Kimya
Madde ve Temel Kanunları, Atomik Yapı, Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar ve Geometri, Gazlar, Sıvılar ve
Katılar
MAK111
General Chemistry
The Foundations of Matter, The Structure of Atoms, Chemical Periodicity, Chemical Bonding and Geometry,
Gases, Liquids and Solids
TDB101
Türk Dili I
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil - kültür ilgisi, Türk dilinin dünya
dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları,
Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Hece bilgisi, Yazım
kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil
çekimleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması.
Yabancı dil I
YBD101 İngilizce I
YBD101 English I
YBD103 Almanca I
YBD103 German I
II. Yarıyıl / 2nd Semester
Zorunlu Dersler
MAK102
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Makine Elemanlarının İmalatı İçin Gerekli Teknik Resimler, Montaj Elemanlarının Çizimleri, Komple Sistemlerin
Montaj Çizimleri, Dişli Çarklar, Rulmanlı Yataklar, CAD Yazılımları, Çizim Komutları, Nesne Seçme Düzenleme
Komutları, Taramalar, Bloklar, Katmanlarla Çalışma, Ölçülendirme, Çizimlerin Kâğıda Aktarılması.
MAK102
Computer Aided Technical Drawing
MAK104 Statik
Mekanikte temel kavramlar, skaler ve vektörel büyüklükler ve bunların işlemleri, kuvvet ve moment
kavramları,Mekanik sistemlerin izolasyonu, Farklı sistemlerde denge uygulamaları, Düzlemsel ve uzay kafeslerde
işlemler, Ağırlık merkezi uygulamaları, Akışkanların statiği, Sürtünme durumları, Virtüel iş kavramı
MAK104
Statics
Fundamental concepts in mechanics, Scalar - vectorial magnitude and their operations, Force and moment
concepts, Isolation of mechanical systems, Equilibrium applications in different systems, Operations in planar and
space frame, center of gravity applications, Statics of fluids, Friction situations, Virtual work concept.
MAK106
Bilgisayar Programlama
Programlamaya Giriş, Program Oluşturma, Akış Kontrolü, Fonksiyonlar, Grafikler, Veri ve Dosya İşlemleri, Veri
Tipleri, Hata Ayıklama
MAK106
Computer Programming
Introduction to programming, Program creation, Flow control, functions, graphics, Data and file processes, Data
types, Debugging
MAK108
Matematik II
Belirsiz integral, belirli integral, integralin uygulamaları
MAK108
Mathematics II
Indefinite integrals, definite integrals, applications of integration, sequences, series and convergence tests.
MAK110
Fizik II
Elektrik yük ve elektrik alanlar, Sürekli yük dağılımın elektrik alanı, Gauss Yasası ve uygulamaları, Elektriksel
potansiyel, Sürekli yük dağılımlarının elektriksel potansiyeli, Kapasitans ve dielektrikler, Akım, direnç ve
elektromanyetik kuvvetler, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar ve kaynakları, Elektromanyetik
indüksiyon,Faraday Kanunu, İndüktans, Elektromanyetik dalgalar
MAK110
Physics II
Electric charge and electric fields, Continuos charge distribution of the electric field, Gauss’s law and its
applications, Electric potential, Electric potential of the continous charge distribution, Capacitance and dielectrics,
Current, resistance and electromagnetic forces, Direct current circuits, Magnetic fields and sources of
electromagnetic induction, Faraday’s Law, Inductance, Electromagnetic waves.
MAK112
Lineer Cebir ve Vektör Analizi
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler, Doğrusal Denklem Sistemlerinin çözümleri, determinantlar,Vektör
Uzayları, Alt uzaylar, Doğrusal Bağımsızlık, Taban, Boyut, Doğrusal Dönüşümler, Çekirdek, Rank,
İzoformizmalar, Doğrusal Dönüşümlerin Matris Gösterimi, Taban Değişimi, İç çarpım uzayları, özdeğer öz
vektörler ve uygulamaları
MAK112
Linear Algebra and Vector Analysis
Linear equatians, Matrix, solutions of linear equation systems, determinants,Vector spaces, subspaces, lineer
independent vectors, lineer maps, basis dimension, İzoformizms, lineer maps and matrix
representations,eigenvalues, eigenvectors.
TBD102
Türk Dili II
Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri, Cümle bilgisi, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve
uygulaması, Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili, Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması, Konuşma planı,
hazırlıklı konuşmalar, Güzel konuşma kuralları, Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları, Kompozisyonda
anlatım şekilleri ve uygulaması, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve
bunların düzeltilmesi, lmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili
eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları
Yabancı Dil II
YBD102
YBD102
İngilizce II
English II
YBD104
YBD104
Almanca II
German II
III. Yarıyıl / 3rd Semester
Zorunlu Dersler
MAK201
Malzeme Bilimi
Atomik yapı ve bağlar, Kristal katıların yapısı, Katılardaki kusurlar, Difüzyon, Metallerin Mekanik Özellikleri,
Dislokasyonlar ve mukavemetlendirme mekanizmaları, Hasar
MAK201
Materials Science
Atomic structure and bonding, Structure of crystalline solids, imperfections in solids, Diffusion, Mechanical
properties of metals, Dislocations and strengthening mechanisms, Failure
MAK203
Mukavemet I
Mukavemete giriş ve temel kavramlar, İç kuvvetler ve kesit tesir diyagramları, Gerilme türleri ve bunların şekil
değiştirme olan ilişkileri, Mohr dairesi, Normal kuvvet altında oluşan zorlamalar, Hiperstatik sistemler, Isıl
zorlanmalar, Gerilme yığılması ve çentik etkisi faktörü, Kesme kuvveti ve kayma gerilmesi kavramları,
Mukavemet hipotezleri, Eylemsizlik momenti, Basit eğilme, Tarafsız eksen kavramı, Burulma
MAK203
Strength I
Introduction to strength and fundamental concepts, Internal forces and cross section effect diagrams, Stress types
and their relations with strain, Mohr’s circle, Strain that occur under normal force, Hyperstatic systems, Thermal
strain, Stress concentration and notch factor, Concept of shear force and shear stress, Strength hypothesis, Moment
of Inertia, Bending basics, Neutral axis concept, Torsion
MAK203
Termodinamik I
Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve
Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin
Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı
Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi,
MAK203
Thermodynamics I
Introduction and basic concepts. Thermodynamics and Energy, Zeroth Law of Thermodynamics, Energy
Conversion and General Energy Analysis, Properties of Pure Substances, Energy Analysis of Closed Systems,
Mass and Energy Analysis for Control Volumes, The Second Law of Thermodynamics, Heat Engines,
Refrigerators and Heat Pumps, Carnot Cycle, Entropy and the Principle of entropy increases,
MAK207
Sayısal Analiz
Hata tanımları, denklem köklerinin bulunması, matrisler ve lineer denklem sistemleri, eğri uydurma, sonlu fark
formülleri ile türev, interpolasyon extrapolasyon,nümerik integrasyon, başlangıç değer problemleri.
MAK207
Numerical Analysis
Error definitions, calculation of equation roots, matrices and linear equation systems, curve fitting, derivation with
finite difference equations, interpolation – extrapolation, initial value problems.
MAK209
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler tanımı ve sınıflandırılması, Adi diferansiyel Denklemleri tanımak ve çözüm
yöntemlerini görmek
MAK209
Differential Equations
Differential equations of first order and their applications, linear differential equations of higher order, linear
differential equations with constant coefficients and their applications.
MAK211
Ölçme Tekniği ve Değerlendirme
Mühendislikte ölçme ve değerlendirmenin yeri ve öneminin kavranması. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel
kavramların verilmesi. Ölçme aletlerinde bulunması gereken özellikler. Uluslararası boyut ve birim sistemlerinin
tanıtılması. Boyut, sıcaklık, basınç ve akış ölçüm cihazları ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi. Veri ve hata
analizi yapabilme yeteneğinin kazandırılması. Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi.
MAK211
Measurement Techniques And Evaluation
Insight of the place and importance of measurement and evaluation in engineering. Presentation of fundamental
concepts related to measurement and evaluation. Qualities of measurement instruments. Introduction to
international quantity and unit systems. Learning of size, temperature, pressure and flow measurement devices and
measurement techniques. Gain the ability to make data and uncertainty analysis. The measurement of surface
roughness.
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Temel kavramlar, Osmanlı devleti ve Osmanlı'da yenileşme hareketleri, Osmanlı devleti'nin gerileme nedenleri,
Avrupa'daki gelişmeler: Sanayi inkılabı,Fransız ihtilali, Genç Osmanlılar,Meşrutiyet,İttihat ve Terakki, Meşrutiyet
dönemi,Trablusgarp ve Balkan savaşı , I. Dünya Savaşı, Milli mücadele : Hazırlık dönemi , Cemiyetler,Kuvay-ı
Milliye, Kongreler : Bölgesel kongreler,Erzurum kongresi,Sivas kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve
Misak-ı Milli, TBMM'nin açılması ve Yeni Türk devleti'nin oluşumu, Milli Mücadelede cepheler : doğu,güney ve
batı cepheleri, Mudanya mütarekesi ve Lozan antlaşması
IV. Yarıyıl / 4th Semester
Zorunlu Dersler
MAK202
Mühendislik Malzemeleri
Mühendislik Malzemeleri, metaller, seramikler, polimerler, kompozitler. Çelik, türleri, özellikleri, ısıl işlemleri,
uygulama alanları. Dökme demirler. Demir dışı metaller – alüminyum – özellikleri ve ısıl işlemi, Seramikler.
Polimerler. Kompozitler. Özellikleri ve uygulamaları.
MAK202
Engineering Materials
Engineering materials, metals, ceramics, polymers, composites, types of steel, heat treatment, applications, cast
irons, non-ferrous metals, aluminum properties and applications
MAK204
Mukavemet II
Bileşik zorlanma hallerinin tanıtımı, Normal kuvvet ve eğilme, Burulmalı eğilme, Kesmeli eğilme, Bileşik
zorlanmada mukavemet hipotezleri ve tarafsız eksen, Elastik Eğri, Enerji yöntemleri ve Castigliano yöntemi,
Burkulma, Yorulma, Darbeli Yükler
MAK204
Strength II
Identifying combined strain conditions, Normal force and bending, Bending with torsion, Bending with shear,
Strength hypothesis in combined strain and neutral axis, Elastic curve, Energy methods and Castigliano method,
Buckling, Fatigue, Impact Loads
MAK206
Termodinamik II
Entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Soğutma
çevrimleri. Gaz karışımları. Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme.
MAK206
Termodynamics II
Entropy. Irreversibility and availability. Gas power cycles. Steam power cycles. Cooling cycles. Gas mixtures.
Gas-vapor mixtures and air conditioning
MAK208
Dinamik
Maddesel nokta kinematiği , Uzaysal yörüngede hareket, Bağıl hareket, Bağlı parçaların hareketi, Maddesel
noktanın kinetiği, Newtonun ikinci kanunu, İş güç ve enerji, İmpuls momentum, Çarpışma, Maddesel nokta
sisteminin kinetiği, Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği, Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği, Mekanik
titreşimlerde genel kavramlar
MAK208
Dynamics
Kinematics of particles, Movement in spatial orbital, Relative movement, Movement of connected parts,
Kinetics of particles, Newton’s second law, Work – energy and power, Impulse and momentum, Collision,
Kinetics of particle systems, Planar kinematics of rigid objects, Planar kinetics of rigid objects, General concepts
in mechanical vibrations.
MAK210
Mühendislik Matematiği
Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinin mekanik ve elektrik
uygulamaları, Laplace Dönüşümleri, Fourier Dönüşümleri, Dalga denklemi ve çözüm yöntemi, Isı denklemi ve
çözüm yöntemi, Genel sınır değer problemleri ve uygulamaları, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Bessel
diferansiyel denklemi.
MAK210
Engineering Mathematics
Systems of linear differential equations, mechanical and electircal applications of systems of linear differential
equations, integral transforms: Gamma function, Laplace and Fourier transformsmethod of seperation of
variables, wave and heat equations and their solutions, series solutions of differential equations, Bessel
differential equations
MAK212
Elektroteknik
Temel sembol ve işaret kaynakları, voltaj, akım ve direnç, Ohm Kanunu, Kirchoff Kanunu, voltaj ve akım
analizi, ağ basitleştirmesi, devre analizi, seri ve parallel devreler, üstdüşüm teorisi, mıknatıslama, alternatif akım
ve voltaj analizi, kapasitörler ve endüktörler, trafolar, Direnç-Kapasitör devreleri, Direnç-Endüktör devreleri ve
Direnç-Endüktör-Kapasitör devrelerine giriş.
MAK212
Elektrotechnics
Fundamental symbols, voltage and current sources,resistors, Ohm Law, Kirchoff Law, voltage and current
analysis, circuit analysis, serial and parallel circuits, magnetism, alternative current and voltage analysis,
capasitor and inductor, Resistor-Capasitor circuits, Resistor-Inductor circuits, , Resistor-Capasitor-Inductor
circuits
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyasi inkılaplar, Anayasal hareketler, Çok partili hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan
inkılaplar ve yeni hukuk düzeni, Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, Sosyal alanda yapılan
inkılaplar, Ekonomik alanda yapılan inkılaplar, Atatürk dönemi türk dış politikası (1923-1938), Atatürk
ilkeleri, Bütünleyici ilkeler, Atatürk sonrası Türkiye.
V. Yarıyıl / 5 th Semester
Zorunlu Dersler
MAK301
Makine Elemanları I
Toleranslar, geçmeler, gerilme analizi, emniyet analizleri, malzemelerin mekanik özellikleri ve seçimi, akslar ve
miller. mil - göbek bağlantıları, pimler ve pernolar, cıvata bağlantıları, kaynak bağlantıları, perçin bağlantıları,
lehim ve yapıştırma bağlantıları, elastik bağlantı elemanları, yaylar.
MAK301
Machine Elements I
Tolerances, fittings, strain analyses, safety analyses, mechanical properties and selection of materials, shafts and
hubs, shaft-hub connections, pins, screw connections, welding connections, solder and adhesive bonded joints
elastic connection elements, springs.
MAK303
İmal Yöntemleri I
Üretim yöntemlerinin ve plastik şekil verme yöntemlerinin sınıflandırılması, şekil değiştirme mekanizması ve
dislokasyonların etkisi, akma şartları – akma eğrileri ve akma eğrilerini etkileyen faktörler, plastik
şekillendirmede iş ve kuvvet ihtiyacının hesaplanması, haddelemenin esasları, haddeleme yöntemleri, serbest
dövme ve kalıpta dövme yöntemleri, ekstrüzyon yöntemleri, tel çekme - çubuk çekme ve boru çekme
yöntemleri, derin çekmenin esasları ve derin çekme yöntemlei, sıvama yöntemleri, bükme yöntemleri
MAK303
Manufacturing Methods I
Classsification of manufacturing methods and plastic forming of metals methods, deformation mechanisms and
the effect of dislocations, yield conditions – yield curves and the factors affecting yield curves, calculation of
work and force requriments in plastic forming of metals, fundamentals of roll forming, roll forming methods,
open-die and closed-die forging, extrusion methods, wire drawing – rod drawing and tube drawing methods,
fundamentals of deep drawing and deep drawing methods, metal spinning methods, bending methods
MAK305
Mekanizma Tekniği
Mekanizmaların sınıflandırılması, serbestlik derecelerinin bulunması, harekette mafsalların rolü ve mafsal
çeşitleri, mekanizmalarda kinematik (konum, hız ve ivme) analizi, mekanizmalarda kuvvet etkisi ve volan
tasarımı.
MAK305
Mechanisms
Classification of mechanicsms, calculating degrees of freedom, the role of joints in motion and joint types,
mechanism kinematics (position, velocity and acceleration) analysis, force impact in mechanism and flywheel
design.
MAK307
Akışkanlar Mekaniği
Akışkan tanımı. Akışkanın termofiziksel özellikleri. Akışkan içinde basınç dağılımı. Kontrol hacmi için integral
bağıntılar. Akışkan hareketinin diferansiyel denklemleri. Borularda sürtünmeli akış.
MAK307
Fluid Mechanics
Description of fluids. Thermo-physical properties of fluids. Pressure distribution in fluids. Integral equations of
control volume. Differential equations for fluid motion. Pipe flow with friction.
MAK309
Otomatik Kontrol
Açık çevrim ve kapalı çevrim(geri beslemeli) sistemlerin tanımı ve özellikleri. Dinamik sistemlerin
modellenmesi ve analizi. Sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışlarının analizi. Temel denetim etkileri, P,
PI, PID denetleyiciler. Kararlılık kavramı. Kararlılık inceleme yöntemleri: Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü. Bode
Diyagramları, Nyquist Eğrileri, Kök yer eğrileri.
MAK309
Automatic Control
Definition and properties of open loop and closed loop(feedback) control systems. Dynamic Systems Modeling
and Analysis. Behavioral Analysis of temporary and permanent status of the systems. Basic control effects, P,
PI, PID controllers. The concept of stability. Stability analysis methods: Routh–Hurwitz stability criterion. Bode
Diagrams, Nyquist curves, The Root Locus Method.
Seçmeli Sosyal Dersler
MAK351
MAK353
MAK355
MAK357
MAK359
MAK361
MAK365
Teknik Almanca
Ekoloji
Anadolu Medeniyetleri
Sanat Tarihi
Psikoloji
İletişim
Felsefe
MAK363
Teknik İngilizce I
Malzemelerin yapıları ve özellikleri, Mekanik Özellikler, Demir ve Çelik, Çeliklerin ısıl işlemi, imal yöntemleri
konularındaki metin, kelimeler, kalıplar ve alıştırmalar
MAK363
Technical English 1
Texts, vocabulary, patterns and exercises on Structure and properties of materials, Mechanical properties, Iron
and steel, Heat treatment of steel, Manufacturing methods
MAK367
İş Hukuku
İş kanununda yer alan iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, tarafların iş sözleşmesinden doğan
borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve işin düzenlenmesi gibi konuların yanı sıra sendikalar ve toplu iş
hukuku ile sosyal güvenlik hukuku konularını öğretmek.
MAK367
Labor law
Employment contract types in Turkish labor law, establishment of the employment contract, liabilities arising
from the parties' bargaining, teaching the subjects of termination of the employment contract and as well as
issues such as the organization of labor unions and collective labor law and social security law.
VI. Yarıyıl / 6th Semester
Zorunlu Dersler
MAK302
Makine Elemanları II
Kavramalar. Sürtünme ve Yağlama Teorisi, Triboloji. Kaymalı Yataklar. Rulmanlı Yatakların Seçimi. Dişli
Çarklar. Kayış-Kasnak Mekanizmaları.
MAK302
Machine Elements II
Clutches, friction and lubrication theories, tribology, plain bearings, selection of roller bearings, gears, belt and
pulley mechanisms.
MAK304
İmal Yöntemleri II
Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, kum kalıplara yapılan döküm; model ve maça imalatı, kalıp ve maça
malzemeleri, kalıplama işlemleri, maske kalıp yöntemi , dolu kalıp yöntemi, ergitilerek boşaltılan kalıplara
döküm yöntemi, kokil döküm ve basınçlı döküm yöntemleri, savurma döküm ve sürekli döküm yöntemleri, toz
metalürjisinin esasları, kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması, kaynak kabiliyeti, gaz ergitme kaynağı, arklı
kaynak yöntemleri, döküm kaynağı, cürufaltı kaynağı, ışınlarla yapılan kaynak yöntemleri, elektrik direnç
kaynağı, sürtünme kaynağı, gaz basınç kaynağı, patlamalı kaynak, termik kesme yöntemleri, termik püskürtme
yöntemleri
MAK304
Manufacturing Methods II
Classification of casting methods, sand mold casting; model and core manufacturing, mold and core materials,
molding methods, mask mold method, full – mold method, casting to molds that drained by melting, die casting
and pressurized casting methods, centrifugal casting and continuous casting methods, fundamentals of powder
metallurgy, classification of welding methods, weldability, gas welding, arc welding methods, cast iron welding,
under-slag welding, beam welding methods, electric resistance welding, friction welding, gas pressure welding,
explosion welding, thermal cutting methods, thermal spraying methods
MAK306
Makine Dinamiği
Sürtünmeli ve sürtünmesiz statik-dinamik kuvvet analizi, sanal işler prensibinin hareketli mekanizmalara
uygulanması, döner kütlelerin dengelenmesi, grafik metod mekanizmalarının dengelenmesi, gidip-gelen
kütlelerin dengelenmesi, dişli sistemleri, basit, bileşik ve planet dişliler, hareketli dişlilerde tork analizi.
MAK306
Machine Dynamics
Frictional and frictionless static – dynamic force analysis, applying the virtual work principle to moving
mechanisms, the balancing of rotational masses, the balancing of grafical method mechanisms, the balance of
intermittent masses, gear systems, simple – combined and planet gears, torque analysis of moving gears.
MAK308
Hidrolik Makineleri
Sınıflandırma, turbo makinelerde Euler teorisi, su türbinleri; Pelton, Francis pervaneli ve Kaplan türbinleri,
kavitasyon fenomeni, benzerlik teorisi, pompalar; türleri, çalışma prensipleri ve ilgili tanımlar, santrifüj
pompaları – konstrüksiyonları ve boyutlandırmaları, pompaların karakteristik eğrileri ve işlevsel noktalarının
belirlenmesi, pompa seçimi.
MAK308
Hydraulic Machines
Classification, Euler theory in turbomachines, water turbines; Pelton, Francis propeller and Kaplan turbines, the
phenomenon of cavitation., the theory of similarity, pumps; types, working principles and related definitions,
centrifugal pumps - their constructions and dimensioning, characteristic curves of pumps and determination of
operational points, the selection of pumps.
MAK310
Isı Transferi
Isı tansferinin temelleri. Isı iletimi: Bir boyutlu ısı iletimi, geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı: Dış akışta ısı
taşınımı, iç akışta ısı taşınımı, doğal taşınım. Isı ışınımı. Isı Değiştiricileri.
MAK310
Heat Transfer
Fundamentals of heat transfer. Conduction: one dimensional conduction, transient state convection. Convection:
external flow convection, internal flow convection, natural convection. Heat exchangers.
MAK314
Seminer
Önceden alınmış olan derslerin uygulamalarını kapsayan basit düzeyde makine projeleri, Projelerin sunum
düzeninde topluluğa sunulması, Sunum tekniklerinin tecrübe edilmesi.
MAK314
Seminar
Fundamental level machine projects based on previously taken courses, Presentation of this projects, The
practice of presentation techniques.
Seçmeli Sosyal Dersler
MAK352
MAK354
MAK356
MAK358
MAK360
MAK364
MAK366
Teknik Almanca II
Uygarlık Tarihi
Sosyoloji
Uluslararası İlişkiler
Satranç Kültürü
İşletme
Patent Hakları
MAK362
Teknik İngilizce II
Yoğunlaştırıcılar, Benzin motoru, karbüratör sistemi, akışkanlar konularındaki metin, kelimeler, kalıplar ve
Alıştırmalar
MAK362
Technical English II
Texts, vocabulary, patterns and exercises on The lathe, welding, condensation and condensers, petrol engine,
liquid flow and metering
VII. Yarıyıl / 7th Semester
Zorunlu Dersler
MAK401
Makine Laboratuvarı
Taşınımla Isı Transferi Deneyi, Elastik Eğri Deneyi, İletimle Isı Transferi Deneyi, Aşınma Deneyi, Burulma ve
Eğilme Deneyi, Bernoulli ve Basınç Kayıpları Deneyi, Havadan Suya Isı Pompası Deneyi, Burkulma Deneyi,
Hidrolik – Pnömatik Sistemler Deneyi, Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulamaları Deneyi, Işınımla Isı
Transferi Deneyi
MAK401
Machine Laboratory
Thermal Convection Experiment, Elastic Curve Experiment, Thermal Conduction Experiment, Abrasion
Experiment, Torsion and Bending Experiment, Bernoulli and Pressure Losses Experiment, Air to Water Heat
Pump Experiment, Buckling Experiment, Hydrolics and Pneumatic Systems Experiment, Rapid Prototyping
Technology and Applications Experiment, Thermal Radiation Experiment
MAK403
Makine Proje
Önceden alınmış olan derslerin uygulamalarını kapsayan basit düzeyde makine projeleri ve araştırmalar.
MAK403
Machine Project
Fundamental level machine projects and research based on previously taken courses.
MAK405
Takım Tezgahları
Talaş kaldırma yöntemlerin esası, takım malzemeleri, parça malzemeleri, kesme sıvıları, tornalama, planyalama,
vargelleme, frezeleme, broşlama, taşlama, vidalarının işlenmesi.
MAK405
Machine Tools
Fundamental of metal removal, tool materials, part materials, cutting fluids, turning, planing, shaping, milling,
broaching, grinding, screw machining.
Seçmeli Teknik Dersler (Güz)
MAK411
Makine Konstrüksiyonu
Makine tasarımı için gereken giriş büyüklükleri, boyutlandırma, mil tasarımı, yatak tasarımı, dişli tasarımı,
sızdırmazlık elemanı tasarımı , dişli kutusu tasarımı, bütün bunlar konstrüksiyon ilkeleri dikkate alınarak
yapılacaktır.
MAK411
Machine Construction
Initial design parameters, sizing, shaft design, bearing design, gear and gearbox design, sealing design in
deference to principle of machine design.
MAK413
Bilgisayar Destekli Modelleme I
Montajı yapılmış makine, cihaz ve aletlerin parçalarına ileri mekanik ilişkilendirme ve animasyonunu yapılması,
Levha “Sac” malzemeden yapılmış makine parçalarının modellenmesi.
MAK413
Computer Aided Modelling I
Doing advanced mechanic association and animation of the parts of assembled machines, devices and tools,
Modeling of machine parts made from sheet materials.
MAK415
Plastik Malzemelerde Konstrüksiyon
Polimer malzemeler hakkında temel bilgiler, Polimerizasyon işlemi, Bazı önemli mühendislik plastikleri,
Plastiklerde dolgu, Takviye ve polimer karışımları, Plastikler için gerilme-uzama denklemleri, Sürünme ve
gevşemeye göre hesap ve tasarım kriterleri, Polimer üretim teknikleri, Enjeksiyonla kalıplamada tasarım esasları,
Geçmeli bağlantılar, Pres geçmeler, Esnek mafsallar, Plastik kaymalı yataklar, Plastik dişliler, Kaynak teknikleri
MAK415
Construction in Plastic Materials
Fundamental information about polymer materials, Polymerization process, Some of important engieering
plastics, Plastic fillings, Reinforcement and polymer mixtures, Strength-strain equations for plastics, Calculation
and design criteria based on creep and loosening, Polymer manufacturing methods, Desingn principles in
injection molding, Slip joints, Press-fit, Flexible joints, Plastic plain bearing, Plastic gears, Welding techniques
MAK417
Kaynak Tekniği
Elektrik ark kaynağı, Oksi-gaz kaynağı, Kaynakta temel şekillendirme işlemleri, Kaynakta kalite ve kontrol, Gaz
altı kaynak teknikleri, Katı hal kaynak teknikleri, Isıl kesme yöntemleri, Demir dışı metallerin kaynağı, Kaynak
metalurjisi, Tozaltı kaynak teknikleri, Tamir bakım kaynağı, Kaynak kodları ve standartları.
MAK417
Welding Technique
Electric arc welding, Oxy-gas welding, Fundamental forming processes in welding, Quality control in welding,
Gas metal arc welding, Solid-state welding, Thermal cutting methods, Welding of non – ferrous materials,
Welding metallurgy, Submerged arc welding, Repair and maintenance welding, Welding codes and standarts.
MAK419
Korozyon
Korozyon oluşumu, metallerde korozyon, korozyonu önleme ve korunma yöntemleri, korozyon, metal veya
metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu, metal ve alaşımların kararlı halde
olan bileşik haline dönme eğilimleri.
MAK419
Corrosion
Corrosion, corrosion of metals, corrosion prevention and protection methods, oxidation and / or other chemical
wear of the metal and metal alloys, tendency of metal and alloys to being steady state compounds.
MAK421
Malzeme Seçimi
Malzeme seçim kriterleri. Malzeme seçim tabloları. Dişliler için malzeme seçimi. Çelik ısıl işlemleri. Bazı çelik
yüzey sertleştirme işlemleri. Dökme demirler. Pres kalıpları, eğme kalıpları, cam şekillendirme kalıpları, plastik
kalıpları, civatalar için malzeme seçimi.
MAK421
Materials Selection
Materials selection criteria, materials selection charts, materials selection ofr gears, heat treatment of steel, some
surface hardening processes, cast irons, presssing molds, bending molds, glass shaping molds, plastic molds,
bolts and nuts
MAK423
Toz Metalurjisine Giriş
Toz karakterizasyonu, toz üretimi, şekillendirme ve yoğunlaştırma öncesi toz işlemleri, toz şekillendirme, tozun
sıkıştırılması, sinterleme kavramları, sinterleme pratiği, tam yoğunluk işlemleri, parça karakterizasyonu
MAK423
Powder Metallurgy
Powder characterisation, powder production, powder shaping and consolidation, pressing, sintering, sintering
practice, full density operations, characterisation.
MAK425
Kalite Güvenliği
Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve
standartları, çevre standartlar, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç
yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite
kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar
MAK425
Quality Assurance
The concept of quality, standards and standardization, the importance of manufacturing standarts and service
sectors ,management quality and standards, environmental standards, quality management systems models,
strategic management, participation in management, process management systems, resource management
systems, production quality control, inspection and sampling, total quality control, control charts, statistical
distributions
MAK427
Mekanik Titreşimler
Temel kavramlar, Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri, Titreşim
ölçüm aletleri, Titreşim yalıtımı, İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri, Dinamik titreşim yutucusu, Çok
serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler,
Modal analiz, Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı.
MAK427
Vibration Analysis
Fundamental concepts, Undamped, damped and forced vibrations of single degree of freedom systems, Vibration
measurement devices, Vibration isolation, Vibrations of two degrees of freedom systems, Dynamic vibration
absorber, Free and forced vibrations of multi degree of freedom systems, Approximate methods in natural
frequency calculation, Modal analysis, Whirling shafts and critical rotations per time calculation.
MAK429
Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş
Sayısal yöntemlere giriş, sonlu elemanlar yönteminde uygulanan temel adımlar, Direk formülasyon, bir boyutlu
elemanlar, kafes sistemler, iki boyutlu elemanlar, dörtgensel elemanlar, izoparametrik elemanlar, sonlu
elemanlar modellerinin oluşturulması, sınır koşullarının tanıtılması, çözdürülmesi, üç boyutlu elemanlar ve
yazılımlar aracılığıyla uygulamalar.
MAK429
Introduction to Finite Element Methods
Introduction to numerical methods, Fundamental steps in finite element method, Direct formulation, one
dimensional elements, Trusses, Two dimensional elements, Quadrilateral elements, Isoparametrical elements,
Modelling of finite elements, Identify and solving of boundry conditions, Applications via three dimensional
elements and softwares.
MAK431
Robot Tekniğine Giriş
Giriş, Robotların Sınıflandırılması, Robot Kolu Kinematiği, Robot Kolu Dinamiği, Yörünge Planlaması, Robot
Kontrolu, Robot Sensörleri, Robotlarda Programlama.
MAK431
Introduction to Robotics
Introduction, Classification of Robots, Robotic arm kinematics, Robotic arm dynamics, Trajectory planning,
Robot control, Robot sensors, Programming robots.
MAK433
Hidrolik Pnömatik
Hidroliğin tanımı ve temel ilkeleri. Hidrolik devrelerde kuvvet ve basınç iletimi. Hidrolik devre elemanları ve
sembolleri. Hidrolik pompa ve motorlar. Hidrolik silindirler. Hidrolik valfler. Hidrolik akışkanlar. Hidrolik filtre
ve sızdırmazlık elemanları. Hidrolik devrelerin kurulması ve çalıştırılması. Pnömatik sistem elemanları.
Kompresörler. Pnömatik devrelerin kurulması ve çalıştırılması.
MAK433
Hydraulic Pneumatic
Description and fundamental principles of hydraulic. Force and pressure transmission in hydraulic circuits.
Hydraulic system components and their symbols. Hydraulic pumps and motors. Hydraulic cylinders. Hydraulic
valves. Hydraulic fluids. Hydraulic filters and sealing components. Installation and operation of hydraulic
circuits. Pneumatic system components. Compressors. Installation and operation of pneumatic circuits.
MAK435
Buhar Kazanları
Buhar kazanının tanımı ve sınıflandırılması. Buhar kazanı tesisat elemanları. Yakıtlar. Buhar kazanlarında
yanma. Yanma için gerekli oksijen ve hava miktarının hesaplanması. Yanma ürünleri miktarının hesaplanması.
Yanmanın kontrolü. Yakıtların ısıl değerleri. Ocak boyutlarının hesaplanması. Isıl kayıplar ve ısıl verim. Kazan
ısıtma yüzeylerinin hesabı. Ekonomizerler.
MAK435
Steam Boilers
Description and classification of steam boilers. Components of steam boilers. Fuels. Combustion in steam
boilers. Determination of amounts of oxygen and air required for the combustion. Determination of amounts of
combustion products. Combustion control. Heating values of fuels. Calculation of furnace size. Heat losses and
thermal efficiency. Calculation of heating surface of steam boilers. Economizers.
MAK437
Isı Değiştiricileri
Isı değiştiricilerin sınıflandırılması. Isı eşanjörlerinin konstrüksiyonu. Toplam ısı geçiş katsayısı. Isı değiştiricisi
çözümlemesi: Logaritmik ortalama sıcaklık farkı yöntemi. Etkenlik- NTU yöntemi. Tanımlar ve etkenlik-NTU
bağıntıları. Bir ısı değiştiricisi hesabının metodolojisi. Kompakt ısı değiştiricileri.
MAK437
Heat Exchangers
Classification of heat exchangers. Construction of heat exchangers. Overall heat transfer coefficient. Analysis of
heat exchangers: Log mean temperature difference method. Effectiveness – NTU method. Definitions and
equations of Effectiveness – NTU method. Methodology of the heat exchanger calculations. Compact heat
exchangers.
MAK439
Tesisat
Giriş, uygulama alanları, tesisat türleri ve seçimleri, montajları, tesisatın projelendirilmesi, pompa seçimi.
MAK439
Sanitary
Application fields, sanitary system types and selection, system assembly, system project and pump selection.
MAK443
Soğutma Tekniği
Temel soğutma çevrimleri ve kavramları, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin termodinamiksel analizi,
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin elemanları; kompresörler, buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, genleşme
elemanları, yardımcı elemanlar ve kontrol cihazları. soğutucu akışkanlar, soğutma sistemlerinde ısı geçişi ve
soğutma yükü hesapları, soğutma tesisatında boru çaplarının belirlenmesi, soğuk depo projesi örnekleri,
alternatif soğutma sistemleri.
MAK443
Refrigeration Techniques
Basic refrigeration cycles and concepts, thermodynamic analysis of vapor compression refrigeration system,
components of vapor compression refrigeration system: compressors, evaporators, condensers, expansion
devices, auxiliary and control devices. Refrigerants, heat transfer and cooling load calculations in the cooling
system, determining pipe diameter of the cooling system, cold storage project examples, alternative cooling
systems.
MAK447
Kalıp Tasarımı
İlkel malzeme - demir ve alaşımları, alüminyum ve alaşımları, bakır ve alaşımlarını kullanarak kesme, bükme
çekme ve bileşik kalıplarda otomasyon üretim yapmak. Hacim kalıplarında plastik enjeksiyon, alüminyum ve
alaşımları enjeksiyon üretimi yapmak. Dövme, çekme, hacim kalıplarında otomasyon üretim yapmak - kesme,
çekme, enjeksiyon hesaplarını yapmak.
MAK447
Mold Design
Automatic production in cutting, bending, drawing and combined dies with using primitive materials like iron
and its alloys, aluminum and its alloys, copper and alloys. Plastic injection molds, injection production of
aluminum and its alloys. Automatic production in forging, drawing, plastic injection dies – calculating cutting,
drawing and injection data.
MAK449
Isıtma Tekniği
Isıtılacak ortamda konfor şartlarının belirlenmesi, Isıtılacak ortamın ısı kayıplarının belirlenmesi, Isıtma amaçlı
kurulan sistemler, Sistem seçimi, Isıtma sistemlerinin boyutlandırılması.
MAK449
Heating Technique
Determination of comfort conditions in the environment to be heated, Determination of the heat losses of the
environment to be heated, Established systems with the purpose of heating, System selection, Sizing of heating
systems.
MAK451
İklimlendirme Esasları
Iklimlendirme sistemlerinde temel kavramlar, Konfor ve konfora etki eden faktörler, Merkezi ısıtma ve soğutma
sistemleri, Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin koordinasyonu, Psikrometri ve iklimlendirmedeki
psikrometrik çözümler.
MAK451
Fundamentals of Air – Conditioning
Fundamentals of air – conditioning systems, Comfort and the factors affecting comfort, Central heating and
cooling systems, Coordination of heating, cooling and ventilating systems, Psychrometry and psychrometric
solutions in air – conditioning.
MAK453
Yakıtlar ve Yanma
Yanma türleri, Yakıtların sınıflandırılması, Yakıt teknolojileri, ham katı, sıvı, gaz yakıtlardan teknik yakıtların
üretimi, Yakıt analizleri, Yakıtın gaz fazına geçirilmesi, yakıt-hava karışımı, tutuşma ve sürdürülebilir alev
oluşumu mekanizmaları, Yanma reaksiyonları, kimyasal denge sabitesi hesabı, Yanma hızı ve yanma süresi,
Yakma havası ve yanma ürünleri hesabı, Alev türleri ve oluşumları, Ön karışımlı ve difüzyon alevinin
özellikleri, Yanmanın ısıl performans ve emisyon özellikleri.
MAK453
Fuels and Combustion
Combustion types, Classification of fuels, Fuel Technologies, Production of technical fuels from crude solid,
liquid, gas fuels, Fuel analysis, Passing the fuel to gas phase, fuel – air mixture, ignition and sustainable flame
formation mechanisms, Combustion reactions, Chemical equilibrium constant calculation, Combustion rate and
combustion time, Combustion air and the combustion products calculation, Flame types and their formations,
Properties of premixed diffusion flame, Thermal performance and emission properties of combustion.
MAK457
Biyomedikal Mühendisliği Temelleri
Biyomedikal mühendisliğinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, İnsan anatomi ve fizyolojisi, Biyomekanik,
Biyomalzemeler, Doku mühendisliği, Biyoenstrümantasyon, Biyomedikal algılayıcılar, Biyomedikal işaret
işleme, Biyoinformatik, Medikal görüntülüme, Biyomedikal etik.
MAK457
Fundamentals of Biomedical Engineering
Description, scope and history of biomedical engineering, Human anatomy and physiology, Biomechanics,
Biomaterials, Tissue engineerin, Bioinstrumantation, Biomedical sensors, Biomedical signal processing,
bioinformatics, Medical imaging, Biomedical ethics.
MAK459
Endüstriyel Sistem Kontrolü
Temel kavramlar ve tanımlar, Programlanabilir denetleyicilere giriş – PLC, programlama türleri ve merdiven
diyagramı ile programlama, programlanabilir denetleyicilerde arabirimler, insansız sistemler ve arıza arama,
Bilgisayar ortamında veri toplama ve kontrol sistemi – SCADA, Sistem uygulamaları, PLC – SCADA
etkileşimi.
MAK459
Industrial System Control
Fundamental concepts and descriptions, Introduction to programmable controllers – PLC, programming types
and programming with ladder diagram, Interfaces in programmable controller, unmanned systems and
troubleshooting, Data acquisition and control system in computer – SCADA, System applications, PLC –
SCADA interactions
MAK461
Esnek İmalat Sistemleri
Esneklik kavramı, esnek imalat sistemlerinin tanımı ve temel elemanlarına giriş, Esnek imalat sistemlerini
oluşturan otomasyon teknolojileri, Bilgisayarla bütünleşik imalat kavramı, Esnek imalat sistemlerinde bilgisayar
kontrolü ve bilgisayar ağları, EİS alt disiplinleri; Bilgisayara Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat
(CAM), Bilgisayar Destekli işlem planlama (CAPP), Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), Eş zamanlı
mühendislik (JIT), Robotik, Esnek imalat sistemleri tezgah ve ekipmanlarının seçim kriterleri, Otomatik
malzeme iletimi, depolama ve çekme (AS/RS) sistemleri.
MAK461
Flexible Manufacturing Systems
Introduction to flexible manufacturing systems, automation technologies, Introduction to Computer Integrated
Manufacturing (CIM), Basic concep and terminology of CIM, Components of CIM systems, Computers and
network systems, CNC machining centers, Flexible manufacturing systems, Robotics, Materials handling
systems, Sub – discipline of CIM; Computer aided design (CAD), Computer aided manufacturing (CAM),
Computer aided Process Planning (CAPP), Materials requirements planning (MRP), Just in Time (JIT), Robotic,
System selectin criteria, Automated Storage and Retrieval Material Handling Systems (AS/RS).
MAK463
Metaller İçin Yüzey İşlemleri
Yüzey işlemlerinin gerekliliği, Yüzey sertleştirme yöntemleri, Kabuk sertleştirme yöntemleri, Sementasyon,
Nitrasyon, Borlama, PVD ve CVD kaplama, Metallere uygulanan kaplama türlerine giriş, Kaplama öncesi
metalik yüzeylerin temizlenmesi, Mekanik temizleme, Kimyasal temizleme, Temizleme sonrası işlemler,
Galvanizleme, Krom kaplama, Nikel kaplama, Bakır kaplama, Fosfatlama, Kalay kaplama, Kurşun kaplama,
Altın – gümüş kaplama, Emayeleme, Metallerin redüklenmesi.
MAK463
Surface Treatment of Metals
Necessity of surface treatment, Surface hardening methods, Shell hardening methods, Carburizing, Nitriding,
Boriding, PVD and CVD coatings, Introduction to types of coatings applied to metal, Cleaning of the pre-coating
of metallic surfaces, Mechanical cleaning, Chemical cleaning, Cleaning after processing, Galvanizing, Chrome
plating, Nickel plating, Copper plating, Phosphating, Tin plating, Lead plating, Gold - silver plating, Enameling,
The reduction of metals.
MAK465
Motor Konstrüksiyonu
Motor bloğu konstrüksiyonu, Motor bloğu çeşitleri, Krank-Biyel Mekanizması, Motorlarda farklı strok sayıları,
Piston, silindir, biyel kolu, krank mili, volan, silindir kapağı fonksiyonları, Krank mili, eksantrik mil tasarımları
ve koordinasyonları, Karter tanımı, Motorlarda yağlama, Enerji, güç ve mukavemet hesapları.
MAK465
Engine Construction
Engine block contruction, Engin block types, Slider crank mechanism, Different stroke counts in engines,
Functions of piston, cylinder, connecting rod, crankshaft, flywheel, cylinder head, Shaft, camshaft design and
coordination, Crankcase definition, Lubrication in the engine, Energy, power and strength calculations.
MAK467
Motor Termodinamiği
Sabit hacim çevrimi (Otto çevrimi), Sabit basınç çevrimi (Diesel çevrimi), Otto motorunda termik verim – indike
güç, Diesel motorunda termik verim – indike güç, Motorlarda verim, Güç ve maksimum yakıt ekonomisi, Motor
soğutma yapıları, Otto ve Diesel motorlarda tasarım şartları.
MAK467
Engine Thermodynamics
Constant volume cycle (Otto cycle), Constant pressure cycle (Diesel cycle), Thermal efficiency in Otto engine –
indicated power, Thermal efficiency in Diesel engine – indicated power, Efficiency in engines, Power and
maximum fuel efficiency, Engine cooling systems, Design requirements in Otto and Diesel engines.
VIII. Yarıyıl / 8th Semester
Zorunlu Dersler
MAK402
İş Sağlığı ve Güvenliği
Giriş, Tanımlar, İş kazaları, iş kazalarının genel nedenleri, Kanun-Tüzük Yasalar-Türk Standartları, Kazalar ile
ilgili alınabilecek tedbirler, meslek hastalıkları, koruyucular, Atölyelerde iş Güvenliği, Fabrikalarda iş Güvenliği
MAK402
Working Health and Safety
Introduction, definition, work accidents, general causes of work accident, laws-rules-turkish standards,
precautions about accidents, occupational diseases, safeguards, work safety in machine-shops, work safety in
factory.
MAK404
Bitirme Çalışması
Muhtelif konularda araştırmalar yaptırılması, Tez hazırlanması, Tez savunma sınavı.
MAK404
Diploma Projects
Research on various subjects, Preparation of thesis, Thesis argument exam.
Seçmeli Teknik Dersler (Bahar)
MAK412
Demir Olmayan Malzemeler
Malzeme çeşitleri. Alüminyum ve alaşımları. Bakır ve alaşımları. Titanyum alaşımları. Süperalaşımlar.
Magnezyum ve çinko alaşımları. Seramikler. Polimerler. Kompozitler, özellikleri ve uygulama alanları
MAK412
Non Ferrous Materials
Types of materials, aluminum and its alloys, copper and its alloys, titanium alloys, superalloys, magnesium and
zinc alloys, Ceramics, Polymers, Composites, properties and applications
MAK414
Bilgisayar Destekli Modelleme II
Bir 3 boyutlu unsur tabanlı katı modelleme yazılımı kullanarak; modellenmiş makine parçalarının fiziksel ve
mekanik niteliklerinin belirlenmesi, gerilme, şekil değiştirme ve dayanım analizi yaparak, sonuçlara göre
tasarımda iyileştirmelerin yapılması, Mold Tools eklentisi komutlarını kullanarak bir ürüne ait hacim kalıbı
modelinin oluşturulması.
MAK414
Computer Aided Modeling II
By using a 3D feature-based solid modeling software; determining the physical and mechanical characteristics of
the modeled machinery, by analysing stress, deformation and strength, making improvements in the design
according to the results, the creation of volume model of a product using mold Mold Tools plugin commands.
MAK416
Bilgisayar Destekli Üretim
CNC makinelere genel bir bakış, CNC makineleri sınıflandırılması, CNC sisteminin temel bileşenleri, CNC
sistemi (elektrik bileşenleri), CNC sistemi (mekanik bileşenleri), CNC de işleme teknolojisini öğrenme, CNC de
bağlama teknolojisini öğrenme, G/M uluslar arası kodları ile CNC parça programlaması, CAM programı ile
serbest form geometriler işlenmesi. CNC program doğrulama (similasyon) yöntemleri.
MAK416
Computer Aided Manufacturing
An Overview of CNC machines, Classification of CNC machines, The basic components of CNC system, CNC
system (electrical components), CNC systems (mechanical components), Learning CNC machining technology,
Learning CNC mounting technology, CNC part programming with international G/M codes, Processing of free
form geometry with Cam program, CNC program validation (simulation) methods.
MAK418
Kompozit Malzemeler
Kompozit malzemeler ve uygulama alanları, takviye elemanları ve özellikleri, matris malzemeleri, kompozit
üretim metodları, takviye elemanı ve matris arayüzeyi, kompozitlerin mekanik analizi
MAK418
Composite Materials
Composite materials and their application areas, reinforcement materials, matrix materials, composite production
techniques, matrix-reinforcement interface, mechanical analysis of composites
MAK420
Tahribatsız Muayene
Gözle muayene, girdap akımı, penetran, ultrason, radyografik, akustik emisyon gibi yöntemlerle uygulanan
tahribatsız muayeneler.
MAK420
Non-destructive Testing
Application of non destructive testing methods such as visual inspection, eddie current, penetrant, ultrasonic,
radigraphic, acoustic emission
MAK422
Mekatroniğe Giriş
Temel kavramlar ve tanımlar, Makina, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinin ilişkili konuları ve bunların
birleşimleri, Sistem tanımları ve kontrol, Mekatronik elemanlar, devre ve bağlantıların oluşturulması, ilişkili
programlama teknikleri, Mekatronik sistem tasarımı.
MAK422
Introduction to Mechatronics
Fundamental concepts and definitions, Related isssues and the combinations of Mechanical, Electronic and
Computer Engineering, System definitions and control, Mechatronic components, The generation of circuits and
connections, Related programming techniques, Mechatronic system design.
MAK424
Transport Tekniği
Endüstriyel taşıma ve taşınacak malların gruplandırılması, Tesis içi ve dışında transport işlerinin analizi ve
uygun transport makinalarının seçim esasları, Kaldırma makinaları elemanlarının tasarımı, Kren tasarımı,
Asansör tasarımı, Konveyörlerin tasarımı, Parça yüklerin depolanması.
MAK424
Transport Machines
Industrial transportation and grouping of industrial goods to be transported, Analysis of the transport jobs of the
facility inside and outside and selection principles of appropriate transport machines, The design of the lifting
machinery components, Crane design, Elevator design, Conveyor design, Storage of part loads.
MAK426
Enjeksiyon ve Dövme Kalıpları
Hacim kalıplarında plastik enjeksiyon; alüminyum ve alaşımları enjeksiyon üretimi yapmak. Dövme, hacim
kalıplarında otomasyon üretim yapmak, kesme, çekme, enjeksiyon hesaplarını yapmak.
MAK426
Injection and Forging Molds
Plastic injection molding; production of aluminum and aluminum alloys, Automatic production in forging and
injection molds, Cutting, drawing and injection calculations.
MAK428
Taşıt Tekniği
Lastikler, aerodinamik, yokuş ve ivme dirençleri, Doğrusal taşıt hareketinde oluşan kuvvetler, Frenleme
performansı ve taşıt kullanım karakteristikleri, Taşıt performans kriterleri, Yakıt ekonomisine etkileyen faktörler,
Toplam verimlilik kavramları.
MAK428
Vehicle Technique
Tires, aerodynamics, slope and acceleration resistance, Forces generated in the linear vehicle movement, Brake
performance and vehicle usage characteristics, Vehicle perfomance criteria, The factors effecting fuel economoy,
Total effiency concepts.
MAK430
Bakım Tekniği
Bakımın amacı ve önemi, Ekipman etkinliği oranı, Bakımda 16 kayıp, Önleyici ve koruyucu bakım faaliyetlerinin
temelleri, Bakımda anahtar performans göstergeleri ve önemi, Bakım organizasyonu, Bakım planlaması ve
zamanlaması, Bakım türleri, Arıza esaslı bakım, Koruyucu bakım, Kestirimci bakım, Kestirimci bakımda
kullanılan ekipmanlar, Toplam üretken bakım, Otonom bakım, 5S ve uygulamaları, Kaizen, Bakımda yağ seçimi
ve önemi.
MAK430
Maintenance Technique
The purpose and importance of maintenance, Equipment efficiency ratio, 16 loses in maintenance, Fundamentals
of preventive and protective maintenance activities, Key performance indicators and its importance in
maintenance, Maintenance organization, Maintenance planing and timing, Maintenance types, Fault – based
maintenance, Protective maintenance, Predictive maintenance, Equipment used in predictive maintenance, Total
productive maintenance, Autonomous maintenance, 5S and its applications, Kaizen, Oil selection and its
importance in maintenance.
MAK432
Fabrika Organizasyonu
Temel kavramlar ve organizasyon şekilleri, Ekonomik çevre ve maliyet kavramları, Kâr ve kâr Geliştirme,
Fabrika yerinin seçimi ve düzenlenmesi, Talep tahminleri, Doğrusal programlama ve üretimdeki uygulamaları,
Üretim planlama ve kontrol modelleri, Stok kontrolü ve modelleri
MAK432 Plant Layout and Organization
Fundamental concepts and organization types, Economic environment and cost concepts, Profit and profit
improvement, Selection of plant location and layout, Demand predictions, Linear programming and its
applications in manufacturing, Manufacturing planning and control models, Stock control and its models.
MAK434
Doğalgaz Sistemleri
Doğalgazın mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini, ekonomik sektörlerdeki uygulama alanlarını
tanımak. Doğalgaz iç ve dış tesisatının anlaşılması ve tasarlanması, yanma ve emisyon analizlerini öğretmek.
MAK434
Natural Gas Systems
Explaining importance and position of natural gas systems upon engineering applications and its various
applications on different economical sectors. Make students understand the system and teach them how to design
internal and external mechanical installation of natural gas systems. Teaching combustion and emission analysis.
MAK436
Güneş Enerjisi
Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sınıflandırılması. Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının genel olarak karşılaştırılması. Güneş enerjisi ve güneş enerjisi güç sistemleri hakkında genel
bilgiler. Güneş enerjisi hesaplamaları.
MAK436
Solar Energy
Classification of conventional and renewable energy resources. Comparison of conventional and renewable
energy resources. General information about solar energy and solar power systems. Solar energy calculations.
MAK438
Isı Ekonomisi
Tanımlar ve Temel Kavramlar, Isı Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri, Yalıtım Malzemelerinin Çeşitli
Uygulamaları, Yalıtım Hesapları, Binalarda Su Buharı Yoğuşması, Binaların Isı Yalıtımı, TS 825 ve
Uygulamaları.
MAK438
Heat Economy
Descriptions and fundamentals. Thermal insulation materials and their properties. Various applications of
thermal insulation materials. Insulation calculations. Condensation in the buildings. Thermal insulation of the
buildings. TS 825 standard and its applications.
MAK440
Sayısal Akışkanlar Dinamiği
Sonlu hacimler yönteminin akışkanlar mekaniği ve ısı transferi denklemlerine uygulanışı. Denklemlerin
difüzyon, konveksiyon, zamana bağımlı ve kaynak terimlerinin açıklanması. Sayısal yaklaşımlar, cebirsel
denklemler, sayısal hücre yapısı. Sonlu hacimler metodu, diskritizasyonprosesi, genel kurallar, örnekler.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği; SAD prensiplerine giris, FLUENT HAD kodu,FLUENT nasıl çalışır, sonlu
hacimler metodu, grid geometrisi, cebirsel denklemler,çözüm metodu, sınır şartları, kaynak terimleri. FLUENT'
in bazı mühendislik problemlerine uygulanışı.
MAK440
Computational Fluid Dynamics
Application of the finite volume method to fluid mechanics and heat transfer equations. Explanation of diffusion,
convection, transient and source terms of the equations. Numerical approximations. Algebraic equations,
computational cell structure. Finite volume method, discretisation process, general rules, examples. Introduction
to computational fluid dynamics-CFD- principles, the FLUENT CFD code. Operation of FLUENT, the finite
volume method, grid geometry, algebraic equations, solution procedure, boundary conditions, source terms.
Application of FLUENT to someengineering problems.
MAK442
Gaz Türbinleri
Temel Kavramlar, Brayton çevrimi, Mil gücü üreten gaz türbinleri, Lülelerdeki akış, Rayleigh ve Fanno eğrileri,
Uçak gaz türbini motoru, Etki ve tepki ilkesi, Parametrik analiz, Kompresör ve türbin verimi, Türbin ve
kompresör kanadı tasarımı, Motor performans analizi, Alım ve lülelerde basınç, Yanma sistemleri.
MAK442
Gas Turbines
Fundamental concepts, Brayton cycle, Shaft power generating gas turbines, Flow in nozzles, Rayleigh and Fanno
curves, Plane gas turbine motor, The principle of action and reaction, Parametrical analysis, Compressor and
turbine efficiency, Turbin and compressor blade design, Motor performance analysis, Pressure in intake and
diffuser, Combustion systems.
MAK444
Elektrik Makineleri
Makine Mühendisliğinde elektrik makinelerin yeri, önemi, gerekli motor gücü hesaplamaları, makinelerin temel
fiziksel çalışma prensibi ve seçimi.
MAK444
Electrical Machines
Electrical machines in Mechanical Engineering; their importance and required engine power calculations,
working principle and selection of basic physical machines
MAK446
Termik Turbo Makinaları
Gaz ve buharın bir boyutlu daimi akımında madde, enerji ve momentum denklemlerinin belirlenmesi, Lülelerde
daimi ses altı ve ses üstü akışın incelenmesi ve lüle boyutlandırma, Aksiyon ve reaksiyon türbinleri ile eksenel
ve merkezkaç kompresörlerde verim ve kayıplar, Kanat tasarım prensipleri, hız üçgenleri, karakteristik eğriler,
verim, Vantilatör kanunları, karakteristik eğriler, verim.
MAK446
Thermic Turbo Machines
Determination of energy and momentum equations in one-dimensional continuous flow of gases and vapors,
Examination of permanent subsonic and supersonic flow in the nozzle, Efficiency and losses in axial and
centrifugal compressor with action and reaction turbines, Blade design principles; velocity triangles,
characteristic curves, efficiency, Fans laws; characteristic curves, efficiency.
MAK448
Sonlu Elemanlar ile Modelleme Teknikleri
Analitik, deneysel ve nümerik yöntem karşılaştırmaları, Sonlu elemanlar analizinde temel kavramlar, Ağ yapısı
türleri ve ağ kalitesi, Modellemede simetri kullanımı, Statik – dinamik analiz ayrımı, Dinamik analiz türleri,
Doğrusal analiz ve doğrusal olmayan analiz, Düzlemsel gerilme ve düzlemsel şekil değişimi modellenmesi,
Eksenel simetri modellenmesi, Özel eleman türleri, Temas işlemlerinin modellenmesi, Montaj modellenmesi.
MAK448
Modelling Techniques with Finite Elements
Comparisons of Analytical, experimental and numerical methods, Fundamental concepts in finite element
analysis, Mesh structure quality and mesh refinement, Symmetry usage in modelling, Distinction between static
and dynamic analysis, Dynamic analysis types, Linear and nonlinear analysis, Modelling plnae stress and plane
strain, Modeling Axisymmetry, Spesific element types, Modelling of the contact process, Modelling of the
contact process.
MAK450
Mühendislik Akustiğine Giriş
Titreşimlerde genel kavramlar, Akustikte temel kavramlar, Tanımlar ve ilgili büyüklükler, Biyolojik ve mekanik
olarak ses algılama, Serbest ve kapalı alanda sesin yayılması, Ses ölçümü, Ses haritalarının çıkarılması, Mimari
akustik, Ses emici malzemeler ve uygulamaları, Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri.
MAK450
Introduction to Engineering Acoustics
Fundamental vibration concepts, Fundamental acoustics concepts, Descriptions and related magnitudes,
Biological and mechanical voice recognition, Sound propagation in closed and open space, Sound measurement,
Creating sound maps, Architectural acoustics, Sound absorbing materials and applications, The effect of noise on
human health.
MAK452
Plastik Malzemeler
Plastiklere giriş, Plastiklerin kısa gösterilişi, Plastiklerin sınıflandırılması, Plastiklerin üretim yöntemleri,
Plastiklerin molekül Yapıları, Plastiklerin ortak özellikleri, Plastiklerin kimyasal formülleri, Plastiklerin katkı
maddeleri, Plastiklerin kimyasal dayanımları, Plastiklerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü.
MAK452
Plastic Materials
Introduction to plastics, Short representation of plastics, Classification of plastics, Manufacturing methods of
plastics, Molecular structures of plastics, Common characteristics of plastics, Chemical formulas of plastics,
Plastics additives, Chemical resistance of plastics, The environmental impact of plastics and recycling.
MAK454
Enerji Dönüşümü
Enerji kavramlarının ve enerji dönüşüm sistemlerinin genel tanıtımı, Fosil yakıtlar, biyokütle, nükleer kaynaklar,
güneş enerjisi kaynakları, rüzgar enerjisi kaynakları, jeotermal enerji kaynakları, Buhar güç sistemleri
çevrimlerinin incelenmesi, gaz güç sistemleri ve içten yanmalı motorlar, Yanma, Enerji santralleri, Gaz
türbinleri, Gelişmiş fosil yakıt güç sistemleri.
MAK454
Energy Conversion
A general overview of the energy concepts and enegy conversion systems, Fossil Fuels, biomass, nuclear
resources, solar energy resources, wind energy resources, geothermal energy resources, A review of the cycles of
the vapor power systems, gas power systems and internal combustion engines, Combustion, power plants, gas
turbines, Advanced fossil fuel power systems

Benzer belgeler