CSB 20 - O-PAK

Transkript

CSB 20 - O-PAK
CSB Kendinden Ya¤lamal›
Bak›m Gerektirmeyen Yataklar
CSB-20
JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD.
JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD.
ISO9001&ISO/TS16949 TESC‹LL‹ YATAK KURULUfiUDUR
www.o-pak.com.tr
www.o-pak.com.tr
Y e n i l i k
JIASHAN CSB BEARINGS COMPANY
JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS COMPANY
http: //www.csb-bearing.com
DIN EN ISO 9001: 2000
ISO TS 16949: 2002
Zertifikat: 01 111 029108
www.o-pak.com.tr
Headquarter
Jiashan Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd.
Add : Economic Development Zone Jiashan Zhejiang China
Code : 314100
Tel
: 0086 573 4184540/4184307/4185528
Fax : 0086 573 4183450/418552
The tech. data of this catalogue are base on our current product,
any improved will not notify in separate letter
The tech. data of earlier publications will be rendered if have be changed.
CSB have rights to make changes by technological development.
Sayın O-PAK Müflterisi,
O-PAK ad›yla 1993 y›l›nda faaliyete bafllayan firmam›z, sanayimizin s›zd›rmazl›k ve yatak
2
konulu ihtiyaçlar›n› Perpa Ticaret Merkezinde bulunan 650 m ma€aza ve deposundan
karfl›lamaktad›r.
Ana konumuz muhtelif s›zd›rmazl›k ve yatak elemanlar› ithalat ve pazarlamas› olup, uzun y›llar
boyu edindi€imiz tecrübe ve bilgi birikimimizle muhtelif sektörlere dan›flmanl›k ve pazarlama
hizmeti vermekteyiz. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Demir-Çelik Endüstrisi, Hidrolik ve Pnömatik,
Makine ‹malat›, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri, Baraj ve benzeri teknik yap›lar, G›da, ‹laç, Kimya ve
daha bir çok sektörün ileri gelen firmalar› referans listelerimizi oluflturmaktad›r.
Temsilcisi ve distribütörü oldu€umuz firmalardan temin etti€imiz malzemelerin tümü dünya
standartlar›nda olup, belge ve test raporlar› (DIN, JIS, ANSI, ISO) arflivlerimizde bulunmaktad›r.
Otomotiv a€›rl›kl› çal›flmalar›m›zda özellikle TS 16949 ba€l› PPAP belgelendirme dosyalar›
haz›rlanarak kullan›c›lara teslim edilmektedir.
Faaliyetlerimiz hakk›nda k›saca verilen bu bilgiler ihtiyaç duydu€unuz s›zd›rmazl›k ve yatak
elemanlar›n›n temini aç›s›ndan sizlere yard›mc› olaca€› düflüncesindeyiz. Sektördeki tüm
yenilikleri zaman›nda sizlere aktarabilmek ve yüksek kalitede bir malzemeyi sizlere en uygun
flartlarda ulaflt›rabilmek firmam›z›n ana amac›d›r.
CSB bak›m gerektirmeyen yatak konusunun lider kurulufllar›ndan olup, Türkiye’de O-PAK
taraf›ndan temsil edilmekte ve ayr›ca komflu ülkelere sat›fl hakk› yine firmam›zda bulunmaktad›r.
Bu çal›flmay› yapmaktan mutluluk duyuyor ve gelece€e yönelik projelerimizde bizi motive
edece€ine inan›yoruz.
Ürünlerimiz ve Firmamız hakkında daha fazla bilgi almak için www.o-pak.com.tr web sitesini
ziyaret edebilir veya [email protected] / [email protected] mail adreslerine yazabilirisiniz.
‹fllerinizde baflarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Arden AREVYAN - Erdal EVSEN
O-PAK ‹thalat ve ‹hracat Ltd.fiti.
R
Merkezi teknik birikim & samimi ve ciddi ekip
gelece€i oluflturacakt›r
iashan CSB Bearings Co., Ltd. and CSB self-lub. materials Co., Ltd. kendinden ya€lamal› yataklar
konusunun iki uzman kuruluflu olarak tüm bu ürünlerin üretim ve pazarlamas›n› kendi bünyesinde
yapmaktad›r.
500 çal›flan› ve y›ll›k 60 milyon yatak kapasitesi ile güçlü bir üretim potansiyeli sergilemektedir. 20 y›l› aflan
süre içinde araflt›rma ve gelifltirmeye verilen önem neticesinde birçok yeni ürün ve malzeme sektöre
kazand›r›lm›flt›r.
Ürünlerimizin kullan›m alan› çok genifl olup, büronuzdaki fotokopi makinan›zdan, en a€›r ifl makinalar›na,
otomotivden, g›da sektörüne uzanabilmektedir. K›saca, mekanik hareketin oldu€u her alanda kullan›m imkan›
do€maktad›r.
Hedefimiz, yüksek kaliteye sahip ürünlerimizi, profesyonel ve eksiksiz servis imkanlar›m›zla birlefltirerek
konumuzun lider kurulufllar› aras›nda olmakt›r.
1999 ISO9002 Kalite Belgesi
2002/08 ISO9001 Kalite Belgesi
2003/03 ISO/TS16949 Kalite Belgesi
KEND‹DEN YA⁄LAMALI KOMPOZ‹T YATAKLAR
CSB-20
POM yatak yüzeyli, sinter bronz katmanlı, çelik gövdeli sınırlı burç
Yap›s›
1. POM 0.30~0.50 mm, kısa süreli ya€lamalı ortamda
düflük sürtünme ve yüksek afl›nmaya dayanıklıd›r.
Yatak yüzeyindeki dairesel gözenekler gres ile dolarak
ya€lamada süreklili€i sa€lar.
2. Sinter bronz katman 0.20~0.35 mm POM, reçine
katmanına tutucu zemin oluflturur, termal geçirgenli€i
sayesinde yatak yüzeyinde oluflan ısının hızla
da€›lmasını sa€lar.
3. Düflük karbon çeli€i, elemana yüksek tafl›ma
kapasitesi kazandırır, ısı da€›lımına yardımcı olur.
Özellikleri
Radyal ve eksenel salınım ortamında kullanıma uygundur.
Ya€lama aralıklarının uzunlu€u nedeni ile az bakım
gerektirir. Su emmedi€i için genleflmez. fiok kuvvetlere
ve darbelere karfl› dayanıklıdır.
4. Bakır/Kalay
kaplama 0.002mm,
korozyona karfl›
dayanım sa€lar.
Ya€lama cepleri
b
c
d
e
Teknik Veriler
Düflük H›z
250 N/mm2
140 N/mm2
DönüflSal›n›m
70 N/mm2
Statik
Maksimum
Yük
S›cakl›k S›n›r›
Ön Ya€lamal›
Maksimum
Sürekli Gres
H›z
Ya€lamal›
-40°C ~+110°C
2 m/sn
>2 m/sn
Maksimum PV
3 N/ mm2 *m/sn
Is›l Geçirgenlik
4 W(m*K)-1
Is›l Genleflme Katsay›s›
11*10-6*K-1
Sürtünme Katsay›s›
0.05 ~0.20
Montajda ön ya€lama gereklidir...
Tipik Uygulamalar
Sürekli veya ya€lamalı ortamda kullanılması tavsiye
edilir...
Otomotiv: Süspansiyon ba€lantıları, kingpin ve kamyon
akslarında, direksiyon, arka flasi mentefleleri...
Tarım Makinalar›: Diflli kutu, baskı balata, ön aks pivot
burcu, direksiyon kutusu, kingpin burcu, biçer döverlerde...
‹fl Makinalar›: Delme makineleri, tornalama ve delme
makineleri, presler...
Özellikle sürekli ya€lama yapılamayan ortamlar için
uygundur.
1
CSB-20
Silindirik metrik burçlar
L
h
D
d
min. 0.3
Yar›k
x
Detay X
Birim: mm
Mil
h8
Yuva
H7
10 -0.022 12
12 -0.027 14
14 -0.027 16
15 -0.027 17
16 -0.027 18
18 -0.027 20
20 -0.033 23
22 -0.033 25
25 -0.033 28
28 -0.033 32
30 -0.033 34
35 -0.039 39
40 -0.039 44
45 -0.039 50
50 -0.039 55
55 -0.046 60
60 -0.046 65
+0.018
+0.018
+0.018
+0.018
+0.018
+0.021
+0.021
+0.021
+0.021
+0.025
+0.025
+0.025
+0.025
+0.025
+0.030
+0.030
+0.030
D›fl çap Yerlefltirme Cidar Ya€
tolerans› sonras›
kal›nl›€› Deli€i
iç çap
+0.065
12 +0.030
+0.065
14 +0.030
+0.065
16 +0.030
+0.065
17 +0.030
+0.065
18 +0.030
+0.075
20 +0.035
+0.075
23 +0.035
+0.075
25 +0.035
+0.075
28 +0.035
+0.085
32 +0.045
+0.085
34 +0.045
+0.085
39 +0.045
+0.085
44 +0.045
+0.085
50 +0.045
+0.100
55 +0.055
+0.100
60 +0.055
+0.100
65 +0.055
10.040
10.108
12.040
12.108
14.040
14.108
15.040
15.108
16.040
16.108
18.040
18.108
20.040
20.108
22.040
22.108
25.040
25.108
28.040
28.108
30.040
30.108
35.040
35.108
40.040
40.108
45.040
45.108
50.040
50.108
55.040
55.108
60.040
60.108
f1
L
f2
10
15
20
25
0
-0.40
30
35
40
45
50
60
CSB-20 CSB-20 CSB-20
1010
1015
1020
CSB-20 CSB-20 CSB-20
1210
1215
1220
CSB-20 CSB-20
0.955
0.980
0.6 0.3
1415
1515
4
1420
CSB-20 CSB-20 CSB-20
1520
1525
CSB-20 CSB-20 CSB-20
1615
1620
1625
CSB-20 CSB-20 CSB-20
1815
1820
1825
CSB-20 CSB-20 CSB-20 CSB-20
2015
1.445
1.475
0.6 0.4
2020
2025
CSB-20
CSB-20
2215
2225
2030
CSB-20 CSB-20 CSB-20 CSB-20
2515
6
1.935
1.970
2520
2530
CSB-20
2820
2830
CSB-20 CSB-20 CSB-20
1.2 0.4
3020
CSB-20
8
1.8 0.6
3025
CSB-20
3030
3040
CSB-20 CSB-20 CSB-20
3520
3530
CSB-20
CSB-20
CSB-20
CSB-20
4020
4030
4040
4050
CSB-20
CSB-20
4520
2.415
2.460
2525
CSB-20
3535
3540
CSB-20 CSB-20 CSB-20
4530
4540
CSB-20
CSB-20
5030
5040
CSB-20
CSB-20
5530
5540
CSB-20
CSB-20
6030
6040
4545
4550
CSB-20 CSB-20
5050
5060
CSB-20 CSB-20
5550
5560
CSB-20 CSB-20
6050
6060
2
KEND‹DEN YA⁄LAMALI KOMPOZ‹T YATAKLAR
CSB-20
Silindirik metrik burçlar
Birim: mm
Mil
h8
Yuva
H7
65-0.046 70
70-0.046 75
75-0.046 80
80-0.046 85
85-0.054 90
90-0.054 95
100-0.054 105
105-0.054 110
110-0.054 115
120-0.054 125
125-0.063 130
130-0.063 135
140-0.063 145
150-0.063 155
160-0.063 165
170-0.063 175
180-0.063 185
190-0.072 195
200-0.072 205
220-0.072 225
240-0.072 245
250-0.072 255
260-0.081 265
280-0.081 285
300-0.081 305
+0.030
+0.030
+0.030
+0.035
+0.035
+0.035
+0.035
+0.035
+0.035
+0.040
+0.040
+0.040
+0.040
+0.040
+0.040
+0.040
+0.046
+0.046
+0.046
+0.046
+0.046
+0.052
+0.052
+0.052
+0.052
D›fl çap Yerlefltirme Cidar
tolerans› sonras›
kal›nl›€›
iç çap
70
75
80
85
90
95
+0.100
+0.055
+0.100
+0.055
+0.100
+0.055
+0.120
+0.070
+0.120
+0.070
+0.120
+0.070
+0.120
105+0.070
+0.120
110+0.070
+0.120
115+0.070
+0.170
125+0.100
+0.170
130+0.100
+0.170
135+0.100
+0.170
145+0.100
+0.170
155+0.100
+0.170
165+0.100
+0.170
175+0.100
+0.210
185+0.130
+0.210
195+0.130
+0.210
205+0.130
+0.210
225+0.130
+0.210
245+0.130
+0.260
255+0.170
+0.260
265+0.170
+0.260
285+0.170
+0.260
305+0.170
65.080
65.200
70.080
70.200
75.080
75.200
80.100
80.265
85.100
85.265
90.100
90.265
100.100
100.265
105.110
105.265
110.110
110.265
120.110
120.270
125.110
125.270
130.110
130.270
140.110
140.270
150.110
150.270
160.110
160.270
170.110
170.270
180.110
180.276
190.110
190.276
200.110
200.276
220.110
220.276
240.110
240.276
250.110
250.282
260.110
260.282
280.110
280.282
300.110
300.282
2.415
2.460
Ya€
Deli€i
8
L
f1
1.8
f2
0.6
40
50
CSB-20
6540
6560
CSB-20 CSB-20
7040
7540
8060
8540
9.5
120
7580
8080
8560
8580
CSB-20 CSB-20 CSB-20
9040
9060
9080
9090
CSB-20
CSB-20
CSB-20
10050
10080
10095
CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
10560 10580
10595
105110
CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
11060 11080
11095
110110
9.5
0.6
110
CSB-20 CSB-20
CSB-20
1.8
100
7080
7560
8040
9.5
95
CSB-20 CSB-20
CSB-20
2.385
2.450
90
CSB-20 CSB-20
CSB-20
0.6
80
CSB-20
7050
CSB-20
1.8
60
CSB-20
0
-0.40
CSB-20 CSB-20
CSB-20
12060 12080
120110
CSB-20
CSB-20
12560
125110
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
13050 13060 13080
130100
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
14050 14060 14080
140100
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
15050 15060 15080
150100
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
16050 16060 16080
160100
CSB-20
CSB-20
CSB-20
17050
17080
170100
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
18050 18060 18080
180100
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
19050 19060 19080
190100
190120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
20050 20060 20080
200100
200120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
22050 22060 22080
220100
220120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
24050 24060 24080
240100
240120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
25050 25060 25080
250100
250120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
26050 26060 26080
260100
260120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
28050 28060 28080
280100
280120
CSB-20 CSB-20 CSB-20
CSB-20
CSB-20
30050 30060 30080
300100
300120
3
CSB-20
Metrik sürtünme pulu ve plakalar
Metrik sürtünme pulu
t
h
T
d
M
D
Ya€lama cepleri
Birim: mm
Gösterim
Mil
d +0.25
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
38
42
48
52
62
CSB-20WC10
CSB-20WC12
CSB-20WC14
CSB-20WC16
CSB-20WC18
CSB-20WC20
CSB-20WC22
CSB-20WC24
CSB-20WC26
CSB-20WC28
CSB-20WC32
CSB-20WC38
CSB-20WC42
CSB-20WC48
CSB-20WC52
CSB-20WC62
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
36
40
46
50
60
Pul boyutu
D -0.25
T -0.05
20
24
26
30
32
36
1.5
38
42
44
48
54
62
66
74
78
90
2
M±0.125
15
18
20
23
25
28
30
33
35
38
43
50
54
61
65
76
Yerlefltirme boyutu
h +0.4
+0.1
t±0.2
D1 +0.12
20
24
26
30
32
36
38
42
44
48
54
62
66
74
78
90
1.5
2
1
3
4
1.5
Standart metrik plakalar
T
L
Ya€lama cepleri
W
Birim: mm
Tip
Uzunluk ± 1
Genifllik± 1
Kal›nl›k -0.05
CSB-20SP
500
150
1.0
CSB-20SP
500
150
1.5
CSB-20SP
500
150
2.0
CSB-20SP
500
150
2.5
4
KEND‹DEN YA⁄LAMALI KOMPOZ‹T YATAKLAR
CSB-20
Silindirik Inch burçlar
L
h
Yar›k
D
d
x
Detay X
Birim: Inch"
Tavsiye edilen
Mil
Yuva
Yerlefltirilmifl
yatak
0.3648
0.3639
0.4694
0.4687
0.3694
0.3667
CSB-20
06IB06
CSB-20
06IB08
0.4273
0.4263
0.5319
0.5312
0.4319
0.4292
CSB-20
07IB08
CSB-20
07IB12
0.4897
0.4887
0.5944
0.5937
0.4944
0.4917
CSB-20
08IB06
CSB-20
08IB08
0.5522
0.5512
0.6569
0.6562
0.5569
0.5542
CSB-20
09IB08
CSB-20
09IB12
0.6146
0.6136
0.7195
0.7178
0.6195
0.6167
CSB-20
10IB08
0.6770
0.6760
0.7820
0.7812
0.6820
0.6792
CSB-20
11IB14
0.7390
0.7378
0.8758
0.8750
0.7444
0.7412
0.8639
0.8627
1.0008
1.0000
0.9888
0.9876
Uzunluk±0.010
CSB-20
06IB12
CSB-20
08IB10
CSB-20
08IB14
CSB-20
10IB10
CSB-20
10IB12
CSB-20
10IB14
CSB-20
12IB08
CSB-20
12IB12
CSB-20
12IB16
0.8694
0.8662
CSB-20
14IB12
CSB-20
14IB14
CSB-20
14IB16
0.1258
0.1250
0.9944
0.9912
CSB-20
16IB12
CSB-20
16IB16
CSB-20
16IB24
1.1138
1.1126
1.2822
1.2812
1.1202
1.1164
CSB-20
18IB12
CSB-20
18IB16
1.2387
1.2371
1.4072
1.4062
1.2452
1.2414
CSB-20
20IB12
CSB-20
20IB16
CSB-20
20IB20
CSB-20
20IB28
1.3635
1.3619
1.5322
1.5312
1.3702
1.3664
CSB-20
22IB12
CSB-20
22IB22
CSB-20
22IB28
CSB-20
24IB32
1.4884
1.4868
1.6572
1.6562
1.4952
1.4914
CSB-20
24IB12
CSB-20
24IB20
CSB-20
24IB24
CSB-20
28IB32
1.6133
1.6117
1.7822
1.7812
1.6202
1.6164
CSB-20
26IB12
CSB-20
26IB24
1.7383
1.7367
1.9385
1.9375
1.7461
1.7415
CSB-20
28IB16
CSB-20
28IB24
CSB-20
28IB28
1.8632
1.8616
1.0637
1.0625
1.8713
1.8665
CSB-20
30IB16
CSB-20
30IB30
CSB-20
30IB36
1.9881
1.9863
1.1887
1.1875
1.9963
1.9915
CSB-20
32IB16
CSB-20
32IB24
CSB-20
32IB32
2.2378
2.2360
2.4387
2.4375
2.2463
2.2415
CSB-20
36IB32
CSB-20
36IB36
CSB-20
36IB40
2.4875
2.4857
2.6887
2.6875
2.4963
2.4915
CSB-20
40IB32
CSB-20
40IB40
2.7351
2.7333
2.9387
2.9375
2.7457
2.7393
CSB-20
44IB32
CSB-20
44IB40
CSB-20
44IB48
2.9849
2.9831
2.1889
2.1875
2.9959
2.9893
CSB-20
48IB32
CSB-20
48IB48
CSB-20
48IB60
3.4844
3.4822
3.6889
3.6875
3.4959
3.4893
CSB-20
56IB40
CSB-20
56IB48
CSB-20
56IB60
3.9839
3.9817
3.1889
3.1875
3.9959
3.9893
CSB-20
64IB48
CSB-20
64IB60
CSB-20
64IB76
CSB-20
32IB40
CSB-20
44IB56
5
CSB-20
Inch sürtünme pulu
t
h
T
d
M
D
Ya€lama cepleri
Birim: Inch"
Pul boyutu
Gösterim
CSB-20 WC06IB
CSB-20 WC07IB
CSB-20 WC08IB
CSB-20 WC09IB
CSB-20 WC10IB
CSB-20 WC11IB
CSB-20 WC12IB
CSB-20 WC13IB
CSB-20 WC14IB
CSB-20 WC16IB
CSB-20 WC18IB
CSB-20 WC20IB
CSB-20 WC22IB
CSB-20 WC24IB
CSB-20 WC26IB
CSB-20 WC28IB
CSB-20 WC30IB
CSB-20 WC32IB
‹ç çap
d +0.010
D›fl çap
D -0.010
0.500
0.562
0.625
0.687
0.750
0.812
0.875
0.937
1.000
1.125
1.250
1.375
1.500
1.625
1.750
2.000
2.125
2.250
0.875
1.000
1.125
1.187
1.250
1.375
1.500
1.625
1.750
2.000
2.125
2.250
2.500
2.625
2.750
3.000
3.125
3.250
Yerlefltirme de€erleri
T
0.0660
0.0625
0.0970
0.0935
M
-0.010
0.692
0.786
0.880
0.942
1.005
1.099
1.192
1.286
1.380
1.567
1.692
1.817
2.005
2.130
2.255
2.505
2.630
2.755
h
+0.010
t
±0.010
0.067
0.099
0.130
0.04
0.161
0.192
0.07
D1
+0.010
0.875
1.000
1.125
1.187
1.250
1.375
1.500
1.625
1.750
2.000
2.125
2.250
2.500
2.625
2.750
3.000
3.125
3.250
6

Benzer belgeler

CSB - 10 - O-PAK

CSB - 10 - O-PAK Ürünlerimiz ve Firmamız hakkında daha fazla bilgi almak için www.o-pak.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya [email protected] / [email protected] mail adreslerine yazabilirisiniz.

Detaylı

g ö ç ü h atırlam ak - Att minnas migrationen

g ö ç ü h atırlam ak - Att minnas migrationen hayalleriniz vardı? Doğduğunuz yerdeki hayatınız nasıldı? İsveç’e gelmeden önce sizin için önemli olan ve kendi aileniz, eğitim hayatınız, ilk işiniz yada yaptığınız çeşitli işlerden bahsediniz. Ta...

Detaylı

eski yeni isimler - Egs Petrol | Endüstriyel Madeni Yağları

eski yeni isimler  - Egs Petrol | Endüstriyel Madeni Yağları Bildi¤iniz gibi Shell, müflterilerinin ihtiyaçlarını karflılayacak sadelefltirilmifl kapsamlı ürün portföyü sunmak amacıyla, bafllıca endüstriyel ya¤lar, gresler, otomotiv flanzıman ve diferansiyel...

Detaylı

Saadet Emir Ortaokulu - Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Saadet Emir Ortaokulu - Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. İZMİR VALİLİĞİ Buca Saadet Emir Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

Detaylı

Okul Kayıt Bölgelerimiz - ANKARA - ETİMESGUT

Okul Kayıt Bölgelerimiz - ANKARA - ETİMESGUT T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Karar tarihi : 17/06/2013 Karar No : 2013/4 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL KAYIT BÖLGELERİ

Detaylı

PRODUCT CODE PRODUCTS NAME QUANTITIY MANUFACTURE

PRODUCT CODE PRODUCTS NAME QUANTITIY MANUFACTURE Thioredoxin,Trx ELISA Kit Thr-Ala-Pro-Arg-Atrial Natriuretic Factor (1-28) (human) - EIA Kit, Host: Rabbit, High

Detaylı