2011 - Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

2011 - Türkiye İç Denetim Enstitüsü
C
M
Y
CM
Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü tarafýndan kurulan “Mesleki Geliþim Akademisi-TÝDE Akademi”, iç denetim
eðitiminde ve iç denetçilerin mesleki geliþiminde büyük bir rol oynamaktadýr. TÝDE Akademi, eðitim
ve eðitmen kalitesine iliþkin standartlarýn oluþturulmasýna; sunduðu eðitim programlarýyla
iç denetim mesleðinin geliþmesine ve devamýna katkýda bulunmaktadýr. TÝDE mesleki
geliþim eðitimleri ile üyelerin ve meslek çalýþanlarýnýn mesleki geliþimlere katký saðlamak amacýyla
eðitim hizmetleri sunmaktadýr. TÝDE, IIA tarafýndan hazýrlanan eðitim programlarýný Türkçe’ye tercüme
ettirip materyal olarak kullanmaktadýr. Profesyonel eðitim kuruluþlarýnýn eðitim programlarýndan
faydalanýlmakta ve bu kuruluþlardan destek alýnmaktadýr. TÝDE, farklý sektörlerdeki iç denetim
uygulamalarýnýn verimli þekilde yürütülmesini saðlamak amacýya sektörlere eðitim programlarý da
düzenlemektedir. Bu sektörler arasýnda bankacýlýk, sigortacýlýk, üretim iþletmeleri, turizm ve otelcilik,
lojistik iþletmeleri, saðlýk iþletmeleri ve sivil toplum kuruluþlarý yer almaktadýr. TÝDE, meslek çalýþanlarýnýn
uluslararasý sertifikalara sahip iç denetçiler olmasýný saðlayan ve Türkiye’de TÝDE aracýlýðýyla yapýlan
CIA, CFSA, CGAP ve CCSA sertifika sýnavlarýna hazýrlamak amacýyla eðitimler düzenlemektedir.
MESLEK UNVANLARI REVIZE EDILDI
Ýç denetim mesleðinin uluslararasý geçerliliði bulunan unvan sertifikalarý CIA, CFSA, CGAP, CCSA’dýr.
Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararýyla, meslek unvalarýnýn hem uluslararasý hem de ulusal anlamda
geçerliliðini ortaya koyacak doðru Türkçe karþýlýklarýnýn kullanýlmasýna yönelik bir çalýþma yapýldý.
Buna göre meslek unvanlarýnýn Türkçe karþýlýklarý þu þekilde belirlendi;
CIA
CFSA
CGAP
CCSA
:
:
:
:
Sertifikalý
Sertifikalý
Sertifikalý
Sertifikalý
Ýç Denetçi
Mali Hizmetler Denetçisi
Kamu Denetçisi
Kontrol Özdeðerlendirme Uzmaný
Sertifika sýnavlarýna katýlma koþullarýný öðrenmek ve sýnavlara baþvurmak için TÝDE ofisi ile iletiþime
geçebilirsiniz. (0212 212 55 24)
MY
CY CMY
K
C
XV. TÜRKÝYE ÝÇ DENETÝM KONGRESÝ PROGRAMI
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
TIDE’NIN BASLATTIGI GELENEK;
TURKIYE IC DENETIM KONGRESI
15 YASINDA
Türkiye’de uluslararasý standartlarda mesleki geliþim ve
paylaþým platformu oluþturmak, meslekle ilgili deðiþimi ve
geleceði yönetmek için kurulan Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü,
paylaþarak geliþmek katýlýmla ilerlemek ilkesiyle çalýþmalarýný
aralýksýz olarak devam etmektedir.
Ýç denetimin geliþiminde ve yaygýnlaþtýrýlmasýnda öncü kurum
olma vizyonumuz, uluslararasý iç denetim standartlarý
çerçevesinde meslektaþlar, kurumlar ve toplum için referans
kaynaðý olarak deðer yaratma misyonumuz çerçevesinde
gerçekleþtirdiðimiz Türkiye Ýç Denetim Kongresi’ni bu yýl 15.
kez düzenlemenin mutluluðunu yaþýyoruz.
Yerli ve yabancý önemli konuklarý aðýrladýðýmýz 15. Türkiye
Ýç Denetim Kongresi’nde meslek profesyonelleri, akademisyenler
ve iþ dünyasýndan önemli isimler bir araya geliyor. Her yýl artan
ilgi ile izlenen ve bir gelenek haline gelen Türkiye Ýç Denetim
Kongresi’nde mesleðin geliþmesine yönelik deðiþimler ve öncelikler
dile getiriliyor. Katýlýmcýlarýn tecrübe ve görüþlerini meslektaþlarýyla
paylaþtýðý önemli bir platform haline gelen Türkiye Ýç Denetim
Kongresi’nin ulaþtýðý baþarýdan dolayý gurur duyuyoruz.
Desteklerini esirgemeyen kurumlara ve üyelerimize teþekkür
ediyoruz.
Kamu Ýç Denetim Konferansý Gerçekleþtirildi
Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü’nün, Kamu Ýç Denetçileri
Derneði (KÝDDER) ile birlikte gerçekleþtirdiði 1. Kamu Ýç
Denetim Konferansý "Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik"
ana temasýyla 11 Mart 2011 tarihinde Ankara'da
gerçekleþtirildi. "Kamuda Ýç Denetimin Fonksiyonel
Baðýmsýzlýðý ve Denetim Komiteleri" ile "Ýç Denetimde
Kalitenin Güvence Altýna Alýnmasý" konulu panellerin yer
aldýðý, Bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yönetici
ve iç denetçilerinden 400’ün üzerinde katýlýmcýnýn olduðu
konferansta kamu ve özel sektörden konuþmacýlar
tecrübelerini paylaþtý.
Ýç Denetim Farkýndalýk Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye’deki iç denetim uygulamalarýnýn uluslararasý
standartlara kavuþmasýný ve iç denetim mesleðinin
faaliyetlerini mükemmelliðe taþýmayý hedefleyen Türkiye
Ýç Denetim Enstitüsü (TÝDE) 24 Mayýs Salý günü Sabancý
Müzesi MüzedeChanga’da bu yýl ilk kez düzenlendiði
tören ile TÝDE Ýç Denetim Farkýndalýk Ödülleri’ni daðýttý.
Ödül töreninde, Akademik Ýliþkiler, Ýþ Birliði ve Destek,
En Fazla Sertifikalý Ýç Denetçi Bulunduran Kuruluþ, TÝDE’de
En Fazla Üyesi Olan Kuruluþ, Ýç Denetim Kalite Güvence
kategorilerinde toplam 27 ödül sahiplerine verildi.
IC DENETIM DERGISI 10 YASINDA
2001 yýlýnda okuyucularý ile buluþan Ýç Denetim Dergisi yayýn hayatýnda 10. yýlýný
kutluyor. Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü tarafýndan üç ayda bir yayýnlanan Ýç Denetim
dergisi kendi alanýnda ilk mesleki yayýn olma özelliðini de taþýyor. TÝDE üyeleri,
akademisyenler, meslek profesyonelleri için bir paylaþým platformu özelliðine sahip
olan Ýç Denetim Dergisi ayný zamanda önemli konularýn gündeme taþýndýðý, iç denetim
mesleði ile ilgili yerli ve yabancý uzmanlarýn görüþlerinin aktarýldýðý bir iletiþim aracý,
referans kaynaðý olarak da ön plana çýkýyor. Çeþitli kurum ve üniversitelere, aidat
borcu bulanmayan üyelerimize ücretsiz daðýtýmý yapýlan Ýç Denetim Dergisi, D&R
maðazalarýnda, Remzi, Kabalcý ve Nezih Kitapevleri’nde satýlmaktadýr. .............................
Anýtkabir'i Ziyaret Ettik
Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü’nün kuruluþunun 15. Yýlýnda
Enstitü Baþkanýmýz, Kurucu üyelerimiz, Yönetim, Denetim,
Etik ve Danýþma Kurulu üyelerimiz ve meslektaþlarýmýzla
birlikte Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder, Eþsiz
Devlet Adamý Yüce Atatürk'ün huzurundaydýk. 11 Mart
2011 tarihinde gerçekleþtirilen 1.Kamu Konferansý
öncesinde 10 Mart 2011 tarihinde yaptýðýmýz ziyarette
Atatürk'e þükranlarýmýzý sunduk.
1995 1996 1997
Ýç Denetim
Enstitüsü 19
Eylül 1995
tarihinde
kuruldu
15 YILIN
KÝLOMETRE
TAÞLARI
IIA ve
ECIIA
üyeliðine
kabul
edildi
Ýlk
“Türkiye
Ýç Denetim
Kongresi”
gerçekleþtirildi.
1998
1999
Enstitünün ismi
“Türkiye Ýç Denetim
Enstitüsü (TÝDE)”
oldu. “Uluslararasý
Ýç Denetim
Standartlarý”
dilimize çevrildi.
IIA tarafýndan
“Dünya Çapýnda
En Hýzlý Geliþen
ve Üye sayýsýný
En Hýzlý Artýran
Enstitü” ödülünü
kazandý.
2000
2001
Uluslararasý Ýç
Ýç Denetim
Denetçi (Certified Dergisi yayýn
Internal Auditorhayatýna
CIA) sýnavý
baþladý.
ülkemizde de
yapýlmaya
baþlandý.
2003
2004
2005
2007
2010
2011
Ýç Denetim
Dergisi IIA
tarafýndan
birincilik
ödülü
kazandý.
Türkiye,
Avrupa
Ýç Denetim
Konferansýna
evsahipliði
yaptý.
CIA sýnavlarý Türkçe
olarak da yapýlmaya
baþlandý. Ayný yýl
TÝDE, IIA tarafýndan
“Ulusal Enstitü”
olarak kabul edildi.
TÝDE, IIA tarafýndan
verilen en büyük ödül
olan IMAP
(International
Mastering Advocacy
Program) ödülünü
kazandý.
TÝDE, ilk
Akademik
Forum’u
düzenledi
1. Kamu Ýç
Denetim
Konferansý
Gerçekleþtirildi
Aile Þirketleri Seminerlerine Katký Saðladýk
TÜSÝAD ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneði (TKYD)
iþbirliðinde, Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu
(TÜRKONFED) ve Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü (TÝDE)
katkýlarý ile Ýstanbul, Kayseri, Ankara ve Mersin’de
gerçekleþtirilen “Aile Þirketleri Seminerleri”ne katký saðladýk.
TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun Toplantýsýna Katýldýk
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu’nun
daveti üzerine kurulun 29 Temmuz 2011 tarihli toplantýsýna
katýldýk ve futboldaki kurumsallaþma ve denetim
konusundaki görüþlerimizi paylaþtýk. Toplantý sonrasýnda
kulüplerde kurulacak iç denetim sistemi, kurumsal yönetim
rehberi ve eðitimler konusunda Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) ve Türkiye Ýç Denetim Enstisüsü (TÝDE) arasýnda
iþbirliði yapýlmasý yönünde mutabakata varýldý.

Benzer belgeler

türkiye iç denetim enstitüsü e-‐bülten ağustos – ekim 2011

türkiye iç denetim enstitüsü e-‐bülten ağustos – ekim 2011 Deloitte,   Finansbank,   Ernst&Young,   KPMG,   MÖDAV,   PricewaterhouseCoopers,   TİDE   Akademi,   İç   Denetim   Dergisi,   Türkiye   Kurumsal   Yönetim   Derneği ...

Detaylı