Mutluluk - Relaksoloji

Transkript

Mutluluk - Relaksoloji
:: Relaksoloji ::
Mutluluk
Son Güncelleme Pazartesi, 14 Aðustos 2006
Hintli bilge Sathya Sai Baba'ya göre, gerçekten mutlu olmak için gereken,Tek bir Tanrýnýn varlýðýna inanmak ve onun herþeyi
bildiðini kabul etmek Tek bir sosyal sýnýfýn varlýðýna inanmak ve onun insanlýk olduðunu kabul etmek Tek bir dilin varlýðýna ina
ve onun kalbin dili olduðunu kabul etmek Tek bir dinin varlýðýna inanmak ve onun sevgi olduðunu kabul etmektir. Bir alýntý da Iþ
Özgentürk'den, "…Ýçlerinde sarý saçlýlar, siyah saçlýlar, kahverengi saçlýlar var. Ýçlerinde çekik gözlüler, mavi gözlüler, ye
Kiminin derisi sarý, kiminin derisi siyah, kiminin karbeyaz. Ama hepsinin yürekleri ayný renk. Ve bu rengin söylediði tek bir türkü
var: Barýþ!…" ("Al Gözüm Seyreyle", Cumhuriyet, 23 Nisan 2002)Oysa insan ne yapýyor? Kendi hemcinslerini önce
renklerine, inançlarýna göre ayýrýyor, sonra yaþadýðý topraklara, cinsiyetlerine, ekonomik düzeylerine göre ayýrýyor. Bundan so
kendine benzemeyenleri düþman ilan ediyor. Düþmanlýklar ve kin, ülkeler düzeyinde olduðu gibi kiþiler düzeyinde de yok mu?
Kendileriyle ayný eðitim düzeyinde ya da ayný ekonomik düzeyde olmadýðý için çevrelerindeki kiþileri küçümseyen, deðersiz bul
örneðin.Yine Sathya Sai Baba'yý dinleyelim: "Mutluluðun sýrrý sevdiðimiz bir þeyi yapmak deðil, yaptýðýmýz þeyi sevmektir" diyo
bilge kiþi. Bir þeyi yapmayý çok istediðiniz zaman nedenini hiç sordunuz mu kendi kendinize? Bu isteðin arkasýnda baþkalarýnýn
beðeni dolu bakýþýný görmek, baþkalarýndan üstün olmak, aferin almak, ya da herkes gibi yapmak, herkes gibi olmak mý var
acaba?Ýnsanlarýn mutsuzluklarýnýn baþlýca iki nedeni olduðunu söylüyor düþünürler: cehalet ve baðýmlýlýk. Dünyanýn en büyü
en yüksek derecelerle mezun olmuþ bir kiþi, þayet tüm bilimini kendisine söylenenlere ve okuduðu kitaplardan edindiði kalýp
bilgilere dayandýrýyorsa, hiçbir kuralýn temelini araþtýrmadýysa, yanlýþ önyargýlarla yüklüyse, bilinci bulanmýþ gerçek bir cahild
özgürlükten ve sorumluluk duygusundan yoksundur.Özgürlük, kiþi kalýplarýndan, baðýmlýlýklarýndan kurtulduðunda baþlýyor. Y
duyduðu sevginin baðýmlýlýða dönüþmesi, kiþiyi hükmeden ya da boyun eðen bir insan yapýyor. Öteki olmadan tek baþýna var o
baðýmlý bir varlýða dönüþtürüyor. Tutsaðý olduðu hastalýklar, kahve, þeker, uyuþturucu, alkol, sigara, ilaç, seks … gibi türlü
hepsi kiþinin özgürlüðünü kýsýtlýyor. Herkesin beðendiði, imrendiði gibi olmak, baþkalarý gibi olmak kiþinin özgürlüðünü yok ediy
izlemekten kurtulduðunda "özgür bir balýða" dönüþüyor kiþi. Bir büyük filozofun dediði gibi, "sadece ölü balýklar akýntýya kapýlýp
gider".Sorumluluk ise içimizdeki yargýlama eðilimini kontrol altýna almakla baþlýyor. Kendimizde görmek istemediðimizi baþkasý
eleþtiriyoruz. Yaþamýmýzýn, mutluluðumuzun, saðlýðýmýzýn sorumluluðunu almayý bilmiyor, mutsuzluklarýmýzýn, hatta hastalý
sorumluluðunu baþkalarýna yükleyerek kurtulmaya çalýþýyoruz."Ýnsanlar kendileri dýþýnda herkesten ve her þeyden çok þey be
ama ne yazýk ki, kendilerinden bir þey beklemezler. Oysa doðru beklenti kiþinin her þeyi kendisinden, kendi gücünden, kendi
çalýþmasýndan beklemesidir." diyor, Dr. Erdal Atabek, "Bizim duygusal zekamýz" baþlýklý kitabýnda (Altýn Kitaplar Yayýnevi)Bu
hayatý biz yaþýyoruz ve biz istediðimiz gibi yönlendirebiliriz. Sevgiyi, olumlu düþünmeyi, basit gerçeklerde güzellikler bulmayý öð
kendi yaþamýmýzdan sorumlu olmayý bilelim, evrene olumlu titreþimler yayalým önce. Sonra zaten yaþam bize armaðanlarýný
sunacaktýr.Not: Bu bölümde yararlanýlan kaynak: Abrezol, Dr. Raymond, Vivre heureux ‘ici et maintenant’;
d’amour, de bonheur, de réussite. Trois Fontaines, Les Tattes, 1993.
http://www.relaksoloji.com
Powered by Webpaketim!
Oluþturulma: 12 October, 2016, 13:39