2016PS23-4 2016PS23-4

Transkript

2016PS23-4 2016PS23-4
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
A
2016PS23-4
2015­2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM)
17 Temmuz 2016, Saat 09:30
ADI SOYADI
: .................................................................................
T.C. KİMLİK NO
: .................................................................................
SALON NO
: .................................................................................
SIRA NO
: .................................................................................
Bu kitapçıkta Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarına ait dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1.Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
2016PS23-4
Testin Adı
Soru Sayısı Sayfa No
Avrupa Birliği ve Türkiye
İlişkileri
20
2
Çağrı Merkezi Yönetimi II
20
5
Çağrı Merkezleri İçin Temel
Satış Teknikleri
Depolama ve Envanter
Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri
Muhasebesi
20
8
20
11
20
15
Dış Ticaret Teşvikleri
20
19
Dış Ticarette Yazışma
Teknikleri
20
22
Görsel Programlama II
20
25
Gümrük İşlem ve Uygulamaları
20
28
İçerik Yönetim Sistemi
20
31
İnternet Programcılığı II
20
34
Lojistik Maliyet Analizi
20
37
Nesne Tabanlı Programlama II
20
40
Türk vergi Sistemi
20
43
4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle
işaretleyiniz.
İşaretlerinizi
cevaplama
alanının
dışına
taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler
için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap
kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi
unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2016PS23-4
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. A
A
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Ülke ayrımı yapmaksızın dış caret akımları önündeki tüm
engellerin kaldırılması ve dolayısıyla küreselleşmenin
beslenmesi düşüncesine ne ad verilir?
4.
Avrupa Birleşik Devletleri fikrini ilk defa ortaya atan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) René Descartes
A) Birinci En İyi Teorisi
B) Baruch Spinoza
B) İkinci En İyi Teorisi
C) Immanuel Kant
C) Kutuplaşma Teorisi
D) Victor Hugo
D) Washington Konsensüsü
E) David Hume
E) Serbest Ticaret Teorisi
2.
Soğuk Savaş sürecinde Ba Bloku ülkelerinin askerî kanadı
....... olarak adlandırılır iken, Doğu Bloku ülkelerinin askerî
kanadı ise ........ pak olarak adlandırılır.
5.
İngiltere ve İrlanda hangi tarihte AB üyesi olmuşlardır?
A) 30 Mart 1967
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri ge rilmelidir?
B) 1 Ocak 1973
C) 1 Aralık 1977
A) EFTA - BERLİN
D) 15 Temmuz 1981
B) USAS - SDR
E) 1 Mayıs 1987
C) LAIA - SSCB
D) NATO - VARŞOVA
E) BRÜKSEL - KGB
3.
AB'nin genişleme süreci kapsamında sadece özgürlük,
demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükler ile hukukun
üstünlüğüne saygı duyan Avrupa devletlerinin AB'ye aday
olabileceği hükmü aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile
ge rilmiş r?
6.
Aşağıdaki Avrupa Birliği kurumlarından hangisinin görev ve
sorumlulukları arasında AB'nin ortak dış ve güvenlik
poli kasını tanımlamak ve uygulamak yer almaktadır?
A) Avrupa Komisyonu
A) Maastricht Antlaşması
B) AB Adalet Divanı
B) Amsterdam Anlaşması
C) Ekonomik ve Sosyal Komite
C) Brüksel Anlaşması
D) AB Zirvesi
D) Roma Anlaşması
E) AB Bakanlar Konseyi
E) Nice Anlaşması
2016PS23­4
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
A
AB kurumları ve vatandaşları arasında aracı görevi yürüten
bir AB kurumu olan ve Maastricht Avrupa Birliği Antlaşması ile
kurulan ....... zayıf ya da başarısız olarak nitelendirilebilecek
kötü idare uygulamalarının soruşturulmasında görev
almaktadır.
10. AB üyesi ülkelerde üre cilerin, tüke cilerin ve sa cıların
pazar davranışları üzerine oluşturulan ve bu grupların iç
care bozucu davranışlarını ve anlaşmalarını yasaklayan AB
ortak poli kası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak Ticaret
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Ortak Rekabet
A) Avrupa Veri Koruma Denetmeni
C) Ortak Ulaş rma
B) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
D) Ortak Çevre ve Balıkçılık
C) Avrupa Ombudsmanı
E) Ortak Enerji
D) Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
E) Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
8.
I. Mali piyasalarda ve bankacılık sektöründe tek para birimine
geçiş için hazırlıkların hızlandırılması
11. Monarşik yapıdaki Osmanlı Devle 'nin bir hukuk devle
olacağı ve özel mülkiye n güvence al na alınacağı hükümleri
ilk defa hangi düzenlemede yer almış r?
II. Para birimlerinin değiş rilmesine yönelik mevzua n kabulü
III. Para poli kasının izlenmesi sorumluluğunun AMB'ye devri
A) Tanzimat Fermanı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Tek Para uygulamasına
geçiş takvimi çerçevesinde birinci dönemde (ekonomik ve
parasal birliğe hazırlık) yapılan hazırlıklardan biri değildir?
B) Islahat Fermanı
C) Karlofça Antlaşması
D) II. Meşru yet'in ilanı
A) Yalnız I
E) Kanun-i Esasi
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
9.
Avrupa Birliğinin yerel ve bölgesel yöne m temsilcilerinden
oluşan ve danışma niteliğinde bir AB kurumu olan Bölgeler
Komitesi üyelerinin dağılımında dikkate alınan ölçüt
aşağıdakilerden hangisidir?
12. Yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tar şıldığı ve
savaşlardan yorgun çıkan halkı ve harap olan yurdu
kalkındırmak için yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan kongre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her ülke eşit temsil edilir.
A) Erzurum
B) AB kurucu üye ülke temsilcilerinden oluşur.
B) Sivas
C) Üye ülkenin nüfuslarına göre temsilci seçilir.
C) İzmir İk sat
D) Her ülke iki temsilci ile temsil edilir.
D) Alaşehir
E) Ülkelerin ortak kararı ile yedi temsilci belirlenir.
E) Balıkesir
2016PS23­4
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
13. Ankara Anlaşması çerçevesinde ilişkilerin geliş rilmesi ve ABTürkiye ilişkilerinde siyasi açıdan değerlendirmelerde
bulunulması için oluşturulan kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
17. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde
Türkiye'nin AB ile kamu alımları konusundaki farklılıkların
giderilmesi için yap ğı Kamu İhale Kanunu ne zaman
yürürlüğe girmiş r?
A) Karma Parlamento Komisyonu
A) 1 Temmuz 1999
B) Türkiye-AB Karma İs şare Komitesi
B) 15 Mart 2000
C) Ortaklık Konseyi
C) 31 Aralık 2002
D) Gümrük İş Birliği Komitesi
D) 1 Ocak 2003
E) Ortaklık Komitesi
E) 1 Haziran 2005
14. GB sonrası Türkiye'nin AB ile olan dış care nde 2010-2012
dönemi göz önüne alındığında Türkiye'nin AB'ye ihracat ve
ithala nda en fazla payı hangi sektör almaktadır?
18. 2008 küresel emlak krizi sonrasında 2011 yılı göstergeleri
dikkate alındığında Dünya Bankası verilerine göre işsizlik oranı
%20'nin üzerine çıkan AB üyesi ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sanayi Malları
A) Macaristan
B) Kimyasallar ve İlgili Ürünler
B) İspanya
C) Gıda ve Canlı Hayvanlar
C) İrlanda
D) Çeşitli Mamul Eşya
D) G. Kıbrıs Rum Yöne mi
E) Makine ve Ulaşım Araçları
E) Yunanistan
15. Türkiye Cumhuriye 'nin kalkınması ve sanayi altyapısını
geliş rmesi için uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi
dönemi kapsamaktadır?
19. Üye ülkelerde Merkez Bankasının bağımsızlığının sağlanması,
kamunun Merkez Bankası tara ndan doğrudan veya dolaylı
finanse edilmesinin yasaklanması ve kamu kesimine yönelik
finansal im yazların kaldırılması konularındaki düzenlemeler
hangi faslın kapsamında yer almaktadır?
A) 1924-1928
B) 1933-1937
A) Mali Hizmetler
C) 1937-1941
B) Sermayenin Serbest Dolaşımı
D) 1940-1944
C) Mali Kontrol
E) 1947-1951
D) Mali ve Bütçesel Hükümler
E) Ekonomik ve Parasal Poli ka
16. Gümrük vergileri ile benzer vergilerin kaldırılması, ortak
gümrük tarifesi uygulamasının yürürlüğe konması, çi e
vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının önlenmesi
konularındaki düzenlemeler hangi faslın kapsamında yer
almaktadır?
20. 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların tekrarını önlemek
ve milletlerarası barışı sağlamak amacıyla kurulan bir teşkilat
olan Birleşmiş Milletler ne zaman faaliyete geçmiş r?
A) 15 Ocak 1923
A) Mali ve Bütçesel Hükümler
B) 10 Temmuz 1930
B) Vergilendirme
C) 24 Ekim 1945
C) Şirketler Hukuku
D) 12 Mart 1961
D) Malların Serbest Dolaşımı
E) 1 Eylül 1988
E) Gümrük Birliği
2016PS23­4
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Çağrı Merkezi Yönetimi II
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetimi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezi yöne m modelinin
(organizasyonu) fonksiyonlarndan biri değildir?
5.
Ekip içindeki karmaşanın çözümlendiği, uyuşmazlıkların
ortadan kaldırıldığı ve böylece uyumun sağlandığı aşama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üre m kaybı
A) Kuruluş (forming) aşaması
B) Müşteri kaybı
B) Karışıklık veya karmaşa (storming) aşaması
C) Pazar kaybı
C) Biçimlenme (norming) aşaması
D) İmaj kaybı
D) Başarma (performing) aşaması
E) Güven kaybı
E) Ekibin dağılma (adjourning) aşaması
2.
Mevcut sistemlerin dışına çıkılmasını isteyen ve bunu teşvik
eden, dolayısıyla geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma
dönük liderlik aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Ekiplerin kuruluş aşamasında liderin rolü aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A) Ka lımı teşvik etmek, farklılıkları törpülemek
A) Otokra k liderlik
B) Ekip rol, kural ve değerlerini açıklığa kavuşturmak
B) Stratejik liderlik
C) Görevin başarılmasını kolaylaş rmak
C) Karizma k liderlik
D) Ekipteki sosyal dönüşüm ve gelişimleri kolaylaş rmak
D) Transformasyonel liderlik
E) Ekip ruhunu oluşturmak
E) Sta k liderlik
3.
Bireylerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildikleri, belirli
bir konuda yara cı düşünceler üre kleri, bilgi ve becerilerin
geliş rilmesine yönelik yapılan kısa süreli toplan lara ne ad
verilir?
7.
A) Grup
A) Brifing
B) Liderlik
B) Workshop
C) İş birliği
C) Forum
D) Sinerji
D) Sempozyum
E) Koçluk
E) Panel
4.
Bireylerin belirlenen hedeflere yönlendirilmesi ve ekiple
birlikte kararlaş rılan sonuçlara ulaşması amacıyla
deneyimlerin paylaşıldığı öğrenme aracına ne ad verilir?
"İstenilen yapılabilir ama her şey yapılamaz." anlayışına
dayanan, bireyin planlarını yaparken mevcut performansını ve
yapabileceklerini iyi belirlemesini öngören zaman yöne mi
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezinde por öy
yöne minin işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Sa ş olanaklarını genişletmek
A) Savaşçı Yaklaşımı
B) Hizmet maliye ni düşürmek
B) Hedef Belirleme Yaklaşımı
C) Kampanya ve sa ş kanallarının verimliliğini ar rmak
C) Sihirli Araç Yaklaşımı
D) Değişen müşteri gereksinimlerine hazırlıklı olmak
D) Beceri Yaklaşımı
E) Müşteri taleplerine hızlı tepkiler vermek
E) ABC Yaklaşımı
2016PS23­4
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
A
Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliğiyle ilgili devlet
uygulamalarına bir örnek r?
13. Locke ve Latham tara ndan 1990’da ortaya konulan
Mo vasyon Teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu ya rımları
A) Denge Teorisi
B) Memur alımı
B) Beklen Teorisi
C) E-devlet uygulamaları
C) Hedef Koyma Teorisi
D) Ulaş rma hizmetleri
D) İçsel/Dışsal Mo vasyon Teorisi
E) Sosyal yardımlar
E) Davranış Şartlandırma Teorisi
10. I. Stratejiler
14. Aşağıdakilerden hangisi Benchmarking (kıyaslama) sürecinde
yapılması gerekenlerden biri değildir?
II. Tak kler
A) Her şeyden önce değişimin gerekliliği kabul edilmelidir.
III. Stratejik varsayımlar
B) Başarılı bir kıyaslama için kıyaslanacak bir şeylerin olması
gerekir.
IV. Bütçe
Yukarıdakilerden hangileri stratejik planlamayı oluşturan ana
başlıklardandır?
C) Kıyaslamada ilgili işe ait süreç ve metotlar üzerinde
yoğunlaşılmalıdır.
A) I, II ve III
D) Kıyaslamayı yalnızca çalışılan endüstri dalı ile sınırlamak
gerekir.
B) I, III ve IV
E) Başkalarının bazı işleri daha iyi yapabilecekleri kabul
edilmelidir.
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
11. İşletmenin kaynak dağılımı ve bütçeleme faaliyetlerine direkt
olarak bağlılık gösteren poli kalar aşağıdakilerden hangisinin
kapsamındadır?
15. Bir çağrı merkezinde düşük kârlılık ve ciroda dönemsel
değişiklikler SWOT Analizi kapsamında hangi başlık al nda
değerlendirilir?
A) Pazarlama İşlevine İlişkin Stratejiler
A) Güçlü alanlar
B) Sa n Alma İşlevine İlişkin Stratejiler
B) Zayıf alanlar
C) Araş rma Geliş rme Poli kaları
C) Bilinmeyen alanlar
D) Finans ve Muhasebe İşlevine İlişkin Stratejiler
D) Fırsatlar
E) Hukuksal Konulara İlişkin Poli kalar
E) Tehditler
12. Bilgi birikimini ar rmayı, bilinmeyenleri keşfetmeyi ve
teknoloji okuryazarlığını sağlamayı amaçlayan araş rma türü
aşağıdakilerden hangisidir?
16. Bir çağrı merkezi için yapılacak Benchmarking (kıyaslama)
çalışmalarında çağrı talep tahmini, kapasite planlama, çalışma
lokasyonu gibi bilgileri içeren kıyaslama alanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uygulamalı araş rma
A) Stratejiler ve gelişim kıyaslama alanı
B) Deneysel araş rma
B) İş gücü planlama kıyaslama alan
C) Saha araş rması
C) Operasyon kıyaslama alanı
D) Be msel araş rma
D) Müşteri etkileşim yöne mi kıyaslama alanı
E) Temel araş rma
2016PS23­4
E) Teknoloji kıyaslama alanı
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
17. Aşağıdakilerden hangisi giden çağrı (outbound) merkezlerinin
hizmetlerden biri değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi kriz yöne minde yapılması
gerekenlerden biri değildir?
A) Telefonda sa ş
A) Mevcut durum iyi analiz edilmelidir.
B) Telefonda pazarlama
B) Müşterilerin ih yaçlarına yönelik gerekli değişimler
yapılmalıdır.
C) Sipariş alma
C) Verimlilik ar rılmalıdır.
D) Anket yöne mi
D) Tasarruf sağlayacak önlemler ertelenmelidir.
E) Randevu alma
E) Teknolojinin daha etkin kullanımı gündeme alınmalıdır.
18. Yöne cilerin iç ve dış çevrede meydana gelen ve işletmeyi
tehdit eden işaretleri görebildiği ancak bu değişim ve
gelişmeleri teşhis etme ve tanımlamada yetersiz kaldığı kriz
aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
20. Çağrı merkezi sektöründe en büyük paya sahip sektör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telekomünikasyon
A) Körlük
B) Kamu
B) Atalet
C) Finans
C) Yanlış karar ve faaliyetler
D) Teknoloji
D) Sinyal algılama
E) Turizm
E) Hazırlık ve önleme
2016PS23­4
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi ürün benimseme sürecinin
unsurlarından biri değildir?
5.
Sosyal odaklı bir müşterinin ile şim sürecindeki temel
beklen si aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farkına varma
A) Popüler olmak
B) İlgi
B) Başarıya ulaşmak
C) Değerlendirme
C) Kabul görmek
D) Yeniden alma
D) Bilgilenmek
E) Deneme
E) Takdir edilmek
Göreve yeni atanan sa ş personeline işe, işletmeye ve iş
yerine ilişkin temel bilgilerin verildiği eği m aşağıdakilerden
hangisidir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi diğer kişi veya kişilerin tutum ve
davranışlarını etkileme eylemidir?
A) Sorma
A) Bilgi ve yeteneklerin geliş rilmesi eği mi
B) İkna
B) Orta ve üst kademe yöne ciliğe hazırlama eği mi
C) Ölçme
C) Pazara yönlendirme eği mi
D) Deneyim
D) İşe yönlendirme ve uyumlandırma eği mi
E) Açıklama
E) Orta düzey müşteriye yönelik sa ş eği mi
3.
I. İnsanların güvenini çok hızlı kazanırlar.
7.
II. Dost canlısı ve yardımseverdirler.
Karşımızdakini, savunduğumuz duygu ve düşünceye
inandırmak için ……………… kullanırız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
III. Duygusal yoğunlukları çok yüksek r.
Yukarıda temel özellikleri verilen sa şçı tarzı hangisidir?
A) etkili ile şim tekniklerini
A) İnsan odaklı tarz
B) sorgula cı kavramlar
B) Sosyal odaklı tarz
C) çelişkili cümleler
C) Bilgi odaklı tarz
D) çapraz kontrol yöntemini
D) Sonuç odaklı tarz
E) enformasyon yığını pake ni
E) Zaman odaklı tarz
4.
Kelimeleri doğru söyleme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vejetasyon
Kişisel ya da ailevi ih yaçları karşılamak için işletme
tara ndan piyasaya sunulan mal veya hizme sa n alan veya
sa n alma imkânı olan kişiye ne ad verilir?
B) Akus k
A) Dağı mcı
C) Formasyon
B) Üre ci
D) Diksiyon
C) Tüke ci
E) Akson
D) Tedarikçi
8.
E) Toptancı
2016PS23­4
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
A
Bir kurumun gelirlerinden giderleri çıkarıldığında geriye kalan
aşağıdakilerden hangisidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi müşteri temsilcisinin, müşterinin
ih yaçlarını ve ilgi alanlarını belirlemek için yapması
gerekenlerden biri değildir?
A) Maliyet
A) Her müşteriye standart bir sunum yapmaktan kaçınır.
B) Demirbaş
B) Görüşme yap ğı müşteriyi etkin biçimde dinler.
C) Üre m
C) Her sa ş görüşmesini mutlaka yöne cisi ile tar şır.
D) Kâr
D) Müşterinin ih yaçlarını saptamanın öncelikli olduğunu bilir.
E) Sa ş
E) Ürünün yararlarını müşterinin ih yaçlarına göre açıklar.
10. I. Bireysel hedeflerin belirsizliği
13. Bilgisayarlarda depolanmış enformasyonların birbirine
bağlanmasını olanaklı hâle ge ren HTML dili ve internet
erişim adresi “world wide web”i 1989 yılında bulan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
II. Beklenmeyen ziyaretler
III. Yetki devrinden kaçınma
IV. Sağlıksız çalışma ortamı
A) Danzel Waem
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yöne m anlayışından
kaynaklanan zaman tuzağıdır?
B) Alfred Molina
A) Yalnız I
D) Tim Berners-Lee
B) Yalnız III
E) James Mill
C) John Herschel
C) I ve II
D) I ve IV
E) II ve IV
11. Aşağıdakilerden hangisi script kullanımında yapılan hatalardan
biridir?
14. Bilgiyi bir yerden başka yere taşımak için düzenlenmiş,
birbiriyle uyumlu şekilde çalışan yazılım ve donanımların bir
araya gelerek oluşturduğu bütün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diyalog olarak hazırlanmış me nler
A) Telekomünikasyon sistemi
B) Basit ve anlaşılır cümlelerin yer aldığı me nler
B) Servis sağlayıcı
C) Müşteri temsilcisine cazip gelen me nler
C) Dinamik sistem
D) Duyguların yansı labildiği esnek me nler
D) Hizmet kalite yöne mi
E) Jargon içeren soğuk kavramlara yer veren me nler
E) Ağlaşan servis taşımacılığı
2016PS23­4
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. ……………………; kişilerin sağlığının korunması, teşhis, tedavi ve
bakımları için kişisel veya kurumsal olarak kamu ya da özel
girişimcilik eliyle sunulan tüm hizmetlerdir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A
18. Spora ilgi duyan kişilerin yurt içi ve yurt dışı spor
organizasyonlarını takip etmek ve müsabakaları seyretmek
amacıyla dâhil oldukları turizm türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dinlenme
A) Sigortacılık hizmetleri
B) Kültür
B) Sağlık hizmetleri
C) Sağlık
C) Bakım hizmetleri
D) Sosyal yönlü
D) Sosyal hizmetler
E) Spor
E) Kamu hizme
16. Tek başına yürütülen ve bireyin eğlenme, dinlenme,
sosyopsikolojik bakımdan yenilenme amaçlarına hizmet eden
seyahat ve ta l etkinlikleri aşağıdakilerden hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi sa ş alanında yapılan bir eği m türü
değildir?
A) İşe yönlendirme ve uyumlandırma eği mi
A) Kitlesel turizm
B) Bilgi ve yeteneklerin geliş rilmesi eği mi
B) Sosyal turizm
C) Pazarı yönetme eği mi
C) Geleneksel turizm
D) Orta ve üst kademe yöne ciliğe hazırlama eği mi
D) Bölgesel turizm
E) Pazara yönlendirme eği mi
E) Kişisel turizm
17. Aşağıdakilerden hangisi mo vasyonel sa ş sürecinde sa ş
temsilcisinin yapması gerekenlerden biri değildir?
20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini diğer
hizmetlerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Amaçlarını saptar ve stratejilerini belirler.
A) Sağlık hizmetlerinin tüke mi rastlan saldır.
B) Müşterinin ih yaçlarını belirlemek için doğru sorular sorar.
B) Sağlık hizmetleri ertelenemez.
C) Müşterinin mo vasyonunu ar rır.
C) Sağlık hizmetlerinin çık sı paraya çevrilemez.
D) Müşterinin ilgi alanları ve geçmiş deneyimlerine göre
davranır.
D) Sağlık hizme nin boyutunu ve kapsamını hasta belirler.
E) Sağlık hizmetlerinin bir bölümü toplumsal niteliktedir.
E) Alterna fleri elinden geldiğince sınırlandırır.
2016PS23­4
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Depolama ve Envanter Yönetimi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Depolama ve Envanter Yönetimi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Üre len farklı tür ve özelliklerdeki ürünlerin müşteri talepleri
doğrultusunda bir araya ge rildiği ve müşteri taleplerine göre
değişebilen nitelikte hizmetlerin üre lebildiği depolar, ………….
depolar olarak tanımlanabilmektedir.
4.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) klasik
A) Ekonomik-ekonomik
B) modern
B) Dalgalı-dalgalı
C) üre mi destekleme
C) Sabit-sabit
D) konsolidasyon
D) Ortalama-ortalama
E) birleş rme ayrış rma
2.
I. Uygun tedarikçileri seçmek
……. Sipariş Miktarı Sistemi’nde stoklar önceden belirlenmiş
stok miktarı seviyesine düştüğü zaman, …… oranda sipariş
verilmektedir. Bu yöntemde ne zaman sipariş verileceği
önceden bilinmemekte, fakat sipariş miktarının ne kadar
olacağı baştan belirlenmektedir.
E) Maksimum-maksimum
5.
II. Tedarikçilerle münakaşa yapmak
Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetleri arasında
yer almaz?
A) Sermayenin rsat maliye
III. Seçilen tedarikçiye sipariş vermek
B) Depolama maliyetleri
IV. Siparişin izlenmesi ve kontrolü
C) Bozulma ve fire maliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri sa n alma süreci faaliyetleri
arasında yer alır?
D) Sigorta ve vergiler
E) Talebin karşılanamamasından dolayı oluşan i bar kaybı
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
3.
Bir üre m işletmesinde stok devir hızı rasyosu aşağıdaki
formüllerden hangisi ile hesaplanır?
A) Sa lan mamul maliye /Ortalama stoklar
B) Stoklar/Depolama maliye
C) Ekonomik sipariş miktarı/Ortalama stoklar
D) Stoklar/Net işletme sermayesi
E) Net sa şlar/Hazır değerler
2016PS23­4
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
6.
I. Depo yüksekliği ne kadar olmalı?
A
9.
II. Koridor uzunlukları ne kadar olmalı?
III. Kaç adet koridorun düzenlenmesi gerekiyor?
Aşağıdakilerden hangisi yavaş hareket eden malların
azal lmasında kullanılabilecek diğer teknikler arasında
gösterilemez?
A) Büyük siparişler için indirimler uygulamak
IV. Yerden faydalanma derecesi ne olmalı?
B) Sadece tek günlük sa şlar yapmak
Yukarıdakilerden hangileri depo planı oluşturulurken dikkate
alınması gereken sorular arasında yer alır?
C) Müşterinin dikka ni çekmek için işletme koridorlarındaki
ürünleri kaldırmak
A) I ve II
D) Müşterilerin birçok ürünü inceleyerek alabilecekleri düşük
fiyatlı ürün sepetleri ter p etmek
B) II ve III
E) Göz alıcı ışıklar ve indirim e ketli ürünler hazırlamak
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
7.
Tedarik Zinciri Sistemi içerisindeki konumuna göre depolar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Üre m
10. Mevcut ürünlerin geliş rilmesi ve ürün dizisine yeni
ürünlerin eklenmesi ile mevcut ürünlerin kullanılabilirliğinin
geliş rilmesi için yapılan ya rımları kapsayan maliyet kalemi
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Dağı m
A) Sermaye maliyetleri
C) Merkezî
B) Depolama maliyetleri
D) Perakende
C) Bozulma ve fire maliyetleri
E) Özel Ürün
D) Sigorta ve vergiler
E) Sipariş maliyetleri
8.
Genelde küçük işletmelerde uygulanır. Stok kontrolü işini bilen,
ye şmiş bir ambar memuru tara ndan yapılabilir.
Uygulanması pra k maliye düşük bir stok kontrol yöntemidir.
11. I. Ham maddenin belirli bir fiya an istenildiğinde tedarik
edilebilmesi
II. Sa cı firmaların ham madde tesliminde gösterdiği
Yukarıda özellikleri verilen envanter kontrol yöntemi
hangisidir?
zlik
III. Ham maddenin çok sayıda tedarikçiden sağlanabilmesi
IV. Büyük alımlardan dolayı elde edilecek indirimlerin olması
A) Çi Kutu Yöntemi
Yukarıdakilerden hangileri emniyet stok miktarını etkileyen
faktörler arasında yer alır?
B) Gözle Kontrol Yöntemi
C) A.B.C. Yöntemi
A) Yalnız I
D) Maksimum – Minimum Stok Yöntemi
B) Yalnız II
E) Ekonomik Sipariş Miktarı
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, III ve IV
2016PS23­4
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
12. Aşağıdaki kullanım şekline göre ayrılmış depolardan hangisi
üre m tesisi ile müşteri arasında yer alır?
A
16. Ürünlerin her elleçlenişindeki palet/koli sayısını ifade etmek
için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ham madde depoları
A) SKU (Stock Keeping Unit)
B) Tedarik depoları
B) Batchade
C) Mamul depoları
C) Cross-docking
D) Yarı mamul depoları
D) RFID
E) Üre mi destekleme depoları
E) Cycle-coun ng
13. Poli k veya ekonomik değişmelerin yaşandığı dönemlerde
eldeki veriler, gelecek tahminlerinin yapılması için yetersizse
aşağıdaki talep tahmin yöntemlerinden hangisi kullanılır?
17. Geleneksel bir kabul olan “her mal bir yer ve her mal yerli
yerine” fikrini içeren ve her malın depolanma yerinin sta k
olduğu depo yerleş rme sistemlerine ne ad verilir?
A) Yargısal tahminler
A) Rastgele yerleş rme sistemleri
B) Zaman serileri
B) Sırt sırta yerleş rme sistemleri
C) İlişkisel modeller
C) Sabit yerleş rme sistemleri
D) Nicel karar verme teknikleri
D) Dinamik yerleş rme sistemleri
E) Ağ modelleri
E) Hacme göre yerleş rme sistemleri
14. Aşağıdakilerden hangisi envanter kontrolünde kullanılan
gözle kontrol yönteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Stoklar periyodik olarak kontrol edilir.
18. Stoksuz kalma, fazla stok bulundurarak stok bulundurma
maliyetlerinin artması gibi uç durumlar arasında kalarak
sipariş miktarının ve sayısının toplam talebe bağlı olarak en
uygun düzeyde belirlenmesini sağlayan modele ne ad verilir?
B) Kontrol tecrübeli bir ambar memuru tara ndan yapılır.
A) İşleme Dayalı Model
C) Stokta bir eksilme durumunda derhâl sipariş verilir.
B) Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
D) Genellikle küçük işletmelerde uygulanır.
C) Emniyet Sipariş Modeli
E) Sistem, yedek gözü olan bir benzin deposuna benze lebilir.
D) Ekonomik Miktar Modeli
E) Kapasite Ar rım Modeli
15. Aşağıdakilerden hangisi envanter kontrolünden etkilenen
maliyet unsurlarından biri değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi stok miktarı ar kça azalan maliyet
kalemlerinden biridir?
A) Dağı m stokları
A) Koordinasyon maliyetleri
B) Miktar iskontoları
B) Üre me hazırlık (kurulum) maliye
C) Hazırlık maliyetleri
C) Sermayenin rsat maliye
D) Direkt malzeme maliyetleri
D) Depolama maliye
E) Direkt işçilik maliyetleri
E) Yıpranma, eskime ve modası geçme maliyetleri
2016PS23­4
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
20. Dışarıdan stoklanan ham madde malzemelerin ve parçaların
bir defalık sipariş miktarı büyüdükçe birim fiya a
……………………………………… adı verilen bir indirim söz konusu
olabilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) hazırlık maliye
B) kapasite indirimi
C) yıpranma iskontosu
D) miktar iskontosu
E) vardiya indirimi
2016PS23­4
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Döviz çıkışını kısıtlamak için hükûme n tek taraflı kararları ile
uygulamaya konulan müdahale önlemleri, dış caret poli kası
araçlarından hangisidir?
4.
A) Tarife dışı araçlar
A) Döviz Alım Belgesi
B) Gümrük tarifeleri
B) Döviz Sa m Belgesi
C) İhraca n özendirilmesi
C) Transfer Bildirim Formu
D) Bağlı caret
D) Kambiyo Senedi
E) Sabit kur sistemi
2.
I. Firmaların sa ş ve kârlarını ar rmak
Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncu
komisyonları, yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir
şubelerinin talep e ği komisyonlar için düzenlenen belge
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Antrepo Beyannamesi
5.
I. Karşılaş rılabilir fiyat yöntemi
II. Firmaların iç pazara olan bağımlılığını ar rmak
II. Yeniden sa ş fiya yöntemi
III. Firmaların rekabet gücünü ar rmak
III. Kâr bölüşüm yöntemi
IV. Dış caret açığının azalmasına katkı sağlamak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri geleneksel işlem
metotları arasında yer almaktadır?
Yukarıdakilerden hangileri ihraca n önemli rolleri arasında
yer almaktadır?
A) Yalnız I
A) I ve II
B) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız III
C) III ve IV
D) I ve II
D) I, III ve IV
E) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
3.
Aşağıdakilerden hangisi sevk (taşıma) belgeleri arasında yer
almaz?
6.
Aşağıdakilerden hangisi Diğer Dönen Varlıklar grubunda yer
alan hesaplardan biri değildir?
A) Deniz konşimentosu
A) Devreden KDV
B) Menşe şahadetnamesi
B) İndirilecek KDV
C) FCR (teslim alındı) belgesi
C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
D) Taşıma senetleri
D) Ticari Alacaklar
E) Nakliyeci makbuzları (FIATA belgeleri)
E) İş Avansları
2016PS23­4
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
İleri vadeli çeklerin dönem sonunda senetler hesabına
aktarılıp senetler gibi reeskont ayrılması, ………… kavramı
gereğidir.
A
10. ABC işletmesinin dönem sonu i bariyle 191 İndirilecek KDV
hesabının borç toplamı 35.000,00 TL, 391 Hesaplanan KDV
hesabının alacak toplamı ise 17.000,00 TL’dir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 18.000,00 TL alacaklı
A) ih yatlılık
8.
B) özün önceliği
B) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin leri Hesabı 18.000,00
TL alacaklı
C) dönemsellik
C) 190 Devreden KDV Hesabı 18.000,00 TL alacaklı
D) kişilik
D) 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 18.000,00 TL borçlu
E) sosyal sorumluluk
E) 190 Devreden KDV Hesabı 18.000,00 TL borçlu
Londra Bankalar Arası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek
bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme
işlemlerinde uyguladıkları faiz oranına ne ad verilmektedir?
11. Pamuk, ik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerine
ait tevkifat oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/10
A) İngiltere Merkez Bankası faiz oranı
B) 3/10
B) LİBOR
C) 5/10
C) IMF faiz oranı
D) 6/10
D) Dünya Bankalar Birliği Faiz oranı
E) 9/10
E) ABD Merkez Bankası faiz oranı
9.
Fason olarak yapılan teks l ve konfeksiyon işlerine
uygulanacak KDV oranı 01/06/2007 tarihinden geçerli olmak
üzere % … olarak belirlenmiş r.
12. İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tara ndan talep
edilen banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen
belgeye ……................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) 1
A) Döviz tevdiat belgesi
B) 4
B) Döviz alım belgesi
C) 8
C) Makbuz
D) 10
D) Kambiyo
E) 18
E) Fiili ihracat belgesi
2016PS23­4
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. I. Gümrük Kanunu
II. İthalat rejim kararları
III. Medeni Kanun
A
16. XYZ işletmesi peşin olarak 400.000 TL + %18 KDV tutarında
cari mal sa n almış r. ABC Dış Ticaret işletmesine ise kredili
olarak ihraç kaydıyla 250.000 TL + % 18 KDV tutarında mal
satmış r. Ayı zamanda XYZ işletmesi yurt içine kredili olarak
300.000 TL + % 18 KDV tutarında mal satmış r.
IV. Türk Parasının Kıyme ni Koruma Kanunu
XYZ işletmesinin ödemesi gereken KDV tutarı aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıdakilerden hangileri ithalatla ilgili yasal düzenlemeler
arasında yer alır?
A) 24.000 TL
A) I ve II
B) 27.000 TL
B) I ve IV
C) 32.000 TL
C) II ve III
D) 35.000 TL
D) I, II ve IV
E) 37.000 TL
E) II, III ve IV
14. Aşağıdakilerden hangisi ihraca n taşıdığı risklerden biri
değildir?
17. Üre m işletmelerinde bir ürünün tamamlanması için gerekli
ilave işlemlerin; işletme dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara
yap rılmasıdır.
A) Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisine ai r?
B) Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar kârı
azaltabilir, yok edebilir ha a zarara neden olabilir.
A) Katma değer üre mi
C) Dış caret nedeniyle yurt dışından gelen işçiler kayıt dışı
is hdam yaratarak işsizliğin artmasına neden olur.
B) Toplama üre m
C) Kesin li üre m
D) İhraç edilen mal ya da hizme n alınamaması durumunda
veya sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda yargı süreci masraflı,
zahmetli ve sorunlu olabilir.
D) Dolaylı üre m
E) Fason üre m
E) Savaşlar ya da karşı devlet tara ndan yapılacak
millîleş rme gibi is krarsızlıklar kayıplara yol açabilir.
15. “Kesin sa şı daha sonra yapılmak üzere ithalat yapan
firmalara, yurt dışındaki komisyonculara, ihracatçının yurt
dışındaki şube veya temsilciliklerine emaneten mal
gönderilmesini ifade eder”
18. İthal edilen bir malın maliye hesaplanırken aşağıdakilerden
hangisi dikkate alınmaz?
A) Mal alış bedeli
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisine ai r?
B) Koşulsuz ithalat giderleri
A) Peşin ihracat
C) Kredi giderleri
B) Mal karşılığı ihracat
D) İthalat kur farkları
C) Belge karşılığı ihracat
E) Gümrük müşavirliği ücretleri
D) Konsinye ihracat
E) Akredi fli ihracat
2016PS23­4
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Alıcılar hesabından kaynaklanan, ihracat ile ilgili cari dönemde
ortaya çıkan olumlu kur farkları aşağıdaki hesaplardan hangisi
ile izlenmektedir?
A) 601 YURT DIŞI SATIŞLAR
A
20. İşletmelerin karşılaşabileceği riskler bağlamında muhtemel
giderleri ve zararları için karşılık ayırmaları, muhtemel gelir ve
kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir
muhasebe işlemi yapmamaları muhasebenin temel
kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?
B) 612 DİĞER İNDİRİMLER
A) Maliyet esası
C) 120 ALICILAR
B) Tarafsızlık ve belgelendirme
D) 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
C) Tutarlılık
E) 121 ALACAK SENETLERİ
D) Tam açıklama
E) İh yatlılık
2016PS23­4
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Dış Ticaret Teşvikleri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret Teşvikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
ARGE projelerinde yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Teknoloji Geliş rme Vak
Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kapa lan
izin/belge sahibi firma ne kadar süreyle hariçte işleme
rejiminden yararlandırılmaz?
B) Ekonomi Bakanlığı
A) 6 ay
C) Maliye Bakanlığı
B) 9 ay
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C) 1 yıl
E) İçişleri Bakanlığı
D) 2 yıl
4.
E) 3 yıl
2.
I. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olması
5.
II. Vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişi olması
Aşağıdakilerden hangisi sağlık turizmi sektörüne yönelik
desteklerden biri değildir?
A) Pazara giriş desteği
III. Tüzel kişilik statüsüne sahip olmadan hukuki tasarruf
yapma yetkisine sahip olması
B) Yurt dışı tanı m desteği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir ihracatçıda
bulunması gereken özelliklerdendir?
C) ARGE desteği
D) Belgelendirme desteği
A) Yalnız I
E) Danışmanlık desteği
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
3.
Sınır care ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
6.
A) Sınır care kapsamında çay, şeker, canlı hayvan gibi
ürünlerin ithala na izin verilmez.
Serbest bölgelerin sunduğu avantajlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
A) Serbest bölgeye ge rilen Türkiye veya AB menşeli ya da
buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, Türkiye'ye
veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi
ödenmemektedir.
B) Kota ve dampinge karşı vergi önlemlerine tabi ürünler sınır
care ne konu edilemez.
C) Sınır care kapsamında transit carete müsaade edilmez.
B) Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yalnızca
Türk firmalar yararlanmaktadır.
D) Petrol ve petrol ürünleri care sınır care kapsamında
yer alır.
C) Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme
dövizle yapıldığından firmalara gerçekçi bir enflasyon
muhasebesi imkânı tanınmaktadır.
E) İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış maddeler sınır
care ne konu edilemez.
D) Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üre m yapan
firmalara, ara malı ve ham madde temininde, dünya fiyatları
ve şartları ile kesin siz tedarik imkânları sunmaktadır.
E) Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın
kalabilmektedir.
2016PS23­4
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Almanya'da uygulanan dış caret teşvikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A
11. Aşağıdakilerden hangisi onaylanmış kişi statüsü sahibi
kişilerce eksik beyanda bulunulabilecek belgelerden biri
değildir?
A) Almanya'da uygulanan İhracat Kredi Garan Sistemi'nin adı
Hermesdeckung'dur.
A) Orijinal fatura
B) Alman İhracat Kredi Garan Sistemi 1949 yılında
kurulmuştur.
B) A.TR dolaşım belgesi
C) Menşe ispat belgeleri
C) Alman İhracat Kredi Garan Sistemi kapsamındaki cari
risklerin başında alıcının iflası gelir.
D) Navlun makbuzu ve sigorta poliçesi
E) İşlenmemiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu
D) Alman İhracat Kredi Garan Sistemi'nde ihracat bedelinin
tamamı üstlenilmektedir.
E) Alman İhracat Kredi Garan Sistemi ile Alman şirketlerinin
riskli pazarlara girişi kolaylaşır.
8.
Dünya Gümrük Örgütü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
12. Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihraca türlerinden biri
değildir?
A) Örgütün merkezi Paris' r.
A) Sigortacılık hizmetleri
B) Türkiye 1953 yılında örgüte üye olmuştur.
B) Turizm hizmetleri
C) Mali Komite ile Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi örgütün
temel organlarındandır.
C) Menkul kıymet ya rım hizmetleri
D) Reklam hizmetleri
D) Ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
E) Taşımacılık hizmetleri
E) 1952 yılında Gümrük İş Birliği Konseyi adı ile kurulmuş
bağımsız hükûmetler arası bir kuruluştur.
9.
İthalat Uygunluk Belgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
13. İhraca n ar rılması ve kurumsallaş rılması amacıyla
uygulanan devlet teşvikleri aşağıdaki bakanlıklardan hangisi
tara ndan yürütülmektedir?
A) Sınır care kapsamında ithalat yapma yetkisi veren bir
belgedir.
A) Dışişleri Bakanlığı
B) Belge için il caret odası veya il caret ve sanayi odasına
başvuruda bulunulur.
B) Kalkınma Bakanlığı
C) Ekonomi Bakanlığı
C) Müracaa a istenecek belgeler il değerlendirme komisyonu
kararı çerçevesinde valilikçe belirlenmektedir.
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
E) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D) Müracaatlar, sekreterya tara ndan 5 iş günü içinde il
değerlendirme komisyonuna sunulur.
E) İthalat Uygunluk Belgesi 5 nüsha düzenlenir.
10. Uygulayıcı merkezî /yerel kurumların teşvik edilecek
konularda içerik, büyüklük gibi önemli hususlarda kararlar
verebilmesine imkân tanıyan uygulamalara ne ad verilir?
14. AB ile Türkiye arasında oluşturulan Gümrük Birliği kaç yılında
yürürlüğe girmiş r?
A) 1961
A) Otoma k teşvikler
B) 1980
B) Geçici teşvikler
C) 1988
C) Seçici teşvikler
D) 1996
D) Düzenleyici teşvikler
E) 2002
E) Örtülü teşvikler
2016PS23­4
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. A sını onaylanmış kişi statüsü elde edebilmek için işletmenin
en az kaç işçi is hdam etmesi gerekir?
A
18. Aşağıdakilerden hangisi sınır care yapmaya yetkili
illerimizden biri değildir?
A) 15
A) Gaziantep
B) 25
B) Mersin
C) 50
C) Hatay
D) 100
D) Kilis
E) 250
E) Şırnak
16. Ülkemizde serbest caret bölgelerinde sektörler i barıyla en
fazla dış care gerçekleş rilen ürün aşağıdakilerden
hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütünün
amaçlarından biri değildir?
A) Serbest care n dinamik yararlarından faydalanmak
A) Sanayi ürünleri
B) İs hdamı ar rmak
B) Hayvansal ürünler
C) Geri kalmış bölgelerin imarını sağlamak
C) İşlenmiş petrol ürünleri
D) Gümrük tarifelerini indirmek
D) Su ürünleri
E) Çevre standartları ve sözleşmeleri oluşturmak
E) Orman ürünleri
17. Türk Eximbank'ın yurt dışında iş üstlenecek veya uluslararası
ihalelere ka lacak Türk firmalarına finansal destek
sağlayacağını belirten mektup aşağıdakilerden hangisidir?
20. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden
biri değildir?
A) Sanayi odaları
A) Garan
B) Bireysel iş adamları
B) Niyet
C) Ticaret Bakanlığı
C) Teminat
D) Meslek odaları
D) Kabul
E) Çok uluslu şirketler
E) Sevk
2016PS23­4
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticarette Yazışma Teknikleri testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi "Leave a message" kalıbının Türkçe
karşılığıdır?
5.
Akredi f şartlarına uygun belgelerin amir bankaya veya
görevli bankaya sunulmasına ilişkin İngilizce kavram hangisidir?
A) Mesaj bırakmak
A) Confirming Bank
B) Mesaj almak
B) Reimbursing Bank
C) Ne yazık!
C) Amendment Request
D) Müsait değil!
D) Complying Presenta on
E) Numara bırakmak
E) Presenta on
Aşağıdakilerden hangisi "Dangerous Goods" teriminin Türkçe
karşılığıdır?
6.
Aşağıdakilerden hangisi "Elektronik Veri Değişimi" teriminin
kısaltmasıdır?
A) Yüklemek
A) EFT
B) Mal tanımı
B) ICC
C) Gümrük ofisi
C) S.W.I.F.T.
D) İskonto
D) EDI
E) Tehlikeli yükler
E) MTO
Aşağıdakilerden hangisi Cash on Delivery (C.O.D.) kalıbının
Türkçe karşılığıdır?
7.
Aşağıdakilerden hangisi EUR.1 Dolaşım Ser fikası
bölümlerinden biri değildir?
A) Peşin para
A) İthal belgesi: Import document (1)
B) Teslimat anında ödeme
B) İhracatçı (Adı, açık adresi, ülke)
C) Liman teamülü, usulü
C) Malın gönderildiği şahıs (Adı, açık adresi, ülke)
D) Mal bedeli, sigorta ve navlun
D) Varış ülkesi veya ülkeler grubu
E) Alıcının bulunduğu istasyona teslim
E) Gümrük vizesi
İthalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra mal bedelini,
ihracatçı firmaya ödeme yükümlülüğünü başlatan ödeme şekli
hangisidir?
A) Mal mukabili ödeme
B) Peşin ödeme
C) Vesaik mukabili ödeme
D) Akredi fli ödeme
E) Teslimde ödeme
2016PS23­4
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
I. Fiyat
II. Teslimat
A
12. Amerikan İngilizcesinde tarih düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gün / Ay / Yıl
III. Ödeme
B) Ay / Gün / Yıl
IV. Ekler
C) Ay / Yıl / Gün
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası sa ş
sözleşmelerinde yer alan önemli hususlardan biri değildir?
D) Gün / Yıl / Ay
E) Yıl / Gün / Ay
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve II
E) I ve III
9.
İş mektubunun hangi unsuru kurumsallığı yansıtan iyi bir
başlangıç göstergesidir?
13. "Please excuse us for the error made uninten onally."
cümlesi bankacılıkla ilgili aşağıdaki yazışma türlerinden
hangisine örnek r?
A) Ticari partnere ait bilgiler
A) Garan lere ilişkin yazışmalar
B) Tarih
B) Muhtelif ifadelerle ilgili yazışmalar
C) İmza
C) Özür ile ilgili yazışmalar
D) Firma logo ve cari markasının yer aldığı antetli kâğıt
D) Aksaklıklara ilişkin bildirimler
E) Kapanış metni
E) Evraka ilişkin yazışmalar
10. Aşağıdakilerden hangisi “Forward” anlamına gelmektedir?
14. Aşağıdakilerden hangisi lehine akredi f açılan yani malları
ihraç eden sa cıdır?
A) Kullanıcı adı
A) Kabilirücu
B) İletmek, yönlendirmek
B) Gayrikabilirücu
C) İndirmek
C) Revocable
D) Klasörler
D) Irrevocable
E) Elektronik caret
E) Akredi f lehtarı
11. Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sonundaki kapanış
cümlelerinden biri değildir?
A) Thanking you in an cipa on for your kind reply. (Değerli
yanı nızı bekler, teşekkürlerimizi sunarız.)
15. Akredi fe amir banka dışında, amir bankanın talebi veya
verdiği yetki üzerine, akredi fe kendisinin de kesin ve birincil
derecede yükümlülüğünü teyit vererek ekleyen banka
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rambursman bankası
B) Please do not hesitate to contact me if you need further
informa on. (Daha fazla bilgiye ih yaç duyarsanız lü en
ile şime geçmekten çekinmeyiniz.)
B) Teyit bankası
C) Aracı banka
C) We have received your e-mail. (E-postanızı teslim aldık.)
D) İthalatçı banka
D) We hope to hear from you shortly. (En kısa sürede sizden
haber alma ümidiyle...)
E) İhracatçı banka
E) Awai ng your reply with interest. (İlgiyle cevabınızı
bekliyoruz.)
2016PS23­4
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
16. Bankacılık ile ilgili "The cheque appears to have been lost in
the post and I am sending another in its place."cümlesinin
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A
19. Aşağıdakilerden hangisi cari yazışmalarda paketleme ile ilgili
cümlelerinden biri değildir?
A) Bu çek postada kaybolmuş gözüküyor ve onun yerine size
bir başka çek göndermiyorum.
A) All packages will be marked with consecu ve numbers.
(Tüm ambalajlar birbirini takip eden numara ile
işaretlenecek.)
B) Bu çek postada kaybolmamış gözüküyor ve onun yerine bir
başka çek göndermiyorum.
B) Could you please packing which is secure against breakage?
(Kırılmaya dayanıklı paketleme kullanabilir misiniz?)
C) Bu çek kaybolmuş gözüküyor ve onun yerine bir başka çek
gönderiyorum.
C) We are pleased to have been able to serve you. (Size hizmet
etmiş olmaktan memnunuz.)
D) Bu çek postada kaybolmuş gözüküyor ve onun yerine bir
başka çek gönderiyorum.
D) Packaging will be in crates with waxed cloth lining.
(Paketleme işi muşamba kaplı kutularda olacak r.)
E) Bu çek postada kaybolmuş başka çek gönderiyorum.
E) Please despatch the goods ordered above in foam-lined
packages. (Lü en, yukarıda sipariş edilen malları, içi köpük
kaplı sandıklarda sevk ediniz.)
17. Uluslararası caret ile ilgili aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi
yanlış r?
20. Aşağıdakilerden hangisi borcun ödenmesi için tanınan
maksimum zamanı ifade eder?
A) Amount - Meblağ, miktar
A) Transac on
B) Approval - Red
B) Swi
C) Amend - Düzeltmek
C) Stocks
D) Assurance - Sigorta
D) Withdrawal
E) Bargain - Pazarlık etmek
E) Term
18. Ticari yazışmalarla ilgili aşağıdkilerden hangisi yanlış r?
A) Yazının amacı yazı metninin ortasında yer almalı ve çok
uzun olmalıdır.
B) Yazının amacının belirlenmesi, buna göre cümle kurulması
gerekir.
C) Yazının konusunun ve amacının yazının muhatabının
beklen lerine göre belirlenmesi yazışmanın etkinliğini
ar racak r.
D) Yazının muhatabı olan kişi ya da kurumların beklen lerinin
dikkate alınması önemlidir.
E) Yazının içeriği; okuyucu özellikleri ve yazma amacına göre
sınırlandırılmalı, amaç dışına çıkan şeyler metne dâhil
edilmemelidir.
2016PS23­4
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Görsel Programlama II
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Görsel Programlama II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
Görsel işlemler (şekil, resim çizimi vb.) yapmak için ih yaç
duyulan sınıflar hangi isim uzayı al nda bulunur?
5.
OleDbDataAdapter nesnesini kullanmak için aşağıdaki
sınıflardan hangisinin ilgili dosyaya import edilmesi gerekir?
A) System.Drawing
A) System
B) System.Data
B) System.Data
C) System.XML
C) System.Data.OleDb
D) System.Graphix
D) System.Data.Sql
E) System.Picture
E) System.Date.SqlClient
Visual Basic'de isim uzayları hangi anahtar kelime ile biter?
6.
Veri güncelleme için aşağıdaki SQL komutlarından hangisi
kullanılır?
A) Class
A) Select
B) Namespace
B) Delete
C) End class
C) Update
D) End namespace
D) Insert
E) Return
E) Exists
3.
XML belgesi oluşturmak ve XML belgesine veri kaydetmek
için gerekli metotları ve özellikleri içinde barındıran sınıf
aşağıdakilerden hangisidir?
7.
ADO.Net’te Access'e bağlanmak için aşağıdaki sınıflardan
hangisi kullanılır ?
A) OleDbConnec on
A) XmlReader
B) SqlConnec on
B) XmlTextReader
C) SqlDataReader
C) XmlWriter
D) OleDbDataReader
D) XmlDocument
E) OleDbCommand
E) XmlNode
4.
Bir XML belgesinin belleğe ağaç yapısı şeklinde yüklenmesi ve
bu yapı üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan sınıf
aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Bir veri tabanında bir tablo içerisindeki kayıtları birbirinden
ayırt etmek için kullanılan ve null değeri alabilen sütun hangi
özellikle tanımlanmış r?
A) XmlTextWriter
A) Birincil anahtar
B) XmlDocument
B) Tekil anahtar
C) XmlWriter
C) Referans anahtar
D) XmlTextReader
D) Birleşik anahtar
E) XmlNode
E) Eş anahtar
2016PS23­4
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yöne m sisteminin
kullanılmasının avantajlarından biri değildir?
A
13. Eğer bir sınıf kendi başına değil de türe lerek kullanılırsa
hangi anahtar kelime kullanılarak tanımlanır?
A) Verilerin birbiri ile ilişkilendirilmesi
A) Inherits
B) Verilerin tekrarsız saklanabilmesı
B) NotInheritable
C) Her VTYS’nin her pla ormda barındırılabilmesi
C) MustInherit
D) Verilerin güvenliğinin sağlanması
D) Public
E) Veri paylaşımının kolaylığı
E) Private
10. “açıköğre m fakültesi” metnindeki kelimelerin yalnızca ilk
harflerini büyük harfe çevirmek için kullanılan fonksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Temel sını a tanımlanmış özellik ve metotların, taban
sını an türeyen bir sını a farklı biçimlerde tanımlanarak
kullanılması yani çok biçimliliğin sağlanması için aşağıdaki
anahtarlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) Len
A) Overrides
B) Sign
B) Public
C) Sqrt
C) Private
D) StrConv
D) Sta c
E) StrReverse
11. Hata yakalamada On Error Goto komutu neyi sağlar?
A) Hata olan sa rı gösterir ve çalışmaya devam eder.
E) Property
15. Yıl, ay ve gün bilgilerinden faydalanılarak tarih bilgisi elde
etmek amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Hata olan sa rı atlar ve çalışmaya devam eder.
A) DateSerial
C) Hata olan sa rdan sonra belirlenen bir kod bloğu çalış rılır.
B) DateDiff
D) Program kapanır.
C) DateTime
E) Program tekrar çalış rılır.
D) TimeSerial
E) Date
12. Bir konsol uygulamasında girilen metnin ilk harfinin ASCII
karşılığını veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
16. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bir sayının karekökünü
almak için kullanılır?
A) Console.WriteLine()
A) Int
B) Console.ReadLine()
B) Random
C) Console.Write()
C) Sign
D) Console.Read()
D) Sqrt
E) Console.Flush()
E) Length
2016PS23­4
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. "Görsel Programlama" metni hangi fonskiyona tabi tutulursa
"Görsel" metni elde edilir?
A
19. Bir me nden baştan başlayarak belirli sayıda harfin alınması
için aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?
A) Le ("Görsel Programlama", 6)
A) Le
B) Le ("Görsel Programlama", 5)
B) Right
C) Right("Görsel Programlama", 6)
C) Indexof
D) Right("Görsel Programlama", 11)
D) Toupper
E) Le ("Görsel Programlama", 11)
E) Tolower
18. Dim fakulte as string
fakulte= "Atatürk Üniversitesi"
20. Bir me n içerisinde tüm harfleri büyük harfe çevirmek için
aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?
A) Right
Yukarıdaki me n hangi fonskiyona tabi tutulursa "Atatürk"
metni elde edilir?
B) Le
A) fakulte.Remove(7, 12)
C) Toupper
B) fakulte.Remove(6, 12)
D) Tolower
C) fakulte.Remove(5, 13)
E) Indexof
D) fakulte.Remove(6, 13)
E) fakulte.Remove(7, 13)
2016PS23­4
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Gümrük İşlem ve Uygulamaları
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gümrük İşlem ve Uygulamaları testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Eşyanın yeniden ihraca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
4.
A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük
Bölgesi’nden yeniden ihracı mümkündür.
İlgili kişilerce tebliğ edilen tahlil sonuçlarına karşı, tebliğ
tarihinden i baren kaç gün içinde Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğüne bir dilekçe ile i raz edilebilir?
A) 7
B) Gümrük Müsteşarlığı, caret poli kası önlemleri dâhil olmak
üzere gerekli gördüğü hâllerde yeniden ihraca yasaklayabilir.
B) 15
C) 30
C) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkacak kara taşıtlarına,
serbest dolaşıma girmemiş yakıt ve yağlar yeniden ihracat
hükmünde verilebilir.
D) 45
E) 90
D) Yeniden ihracat kapsamında kara taşıtlarına verilecek yakıt
ve yağlar için gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur.
E) Ticaret poli kası önlemleri dâhil olmak üzere eşyanın ihracı
için öngörülen işlemler, gerek ğinde yeniden ihraç edilecek
eşyaya da uygulanır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük müşavir yardımcısı olabilme
şartlarından biri değildir?
5.
Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri,
cezalar ve idari kararlara karşı yapacakları i razlarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Türkiye Cumhuriye vatandaşı olmak
A) Tebliğ tarihinden i baren on beş gün içinde bir üst makama,
üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile i raz
edebilirler.
B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
C) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından elli veya
üzerinde puan almak
B) İdareye in kal eden i razlar, otuz gün içinde karara
bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.
D) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriye en
çıkarılmış olmamak
C) İ razın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari
yargı mercilerine başvurulabilir.
E) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl
çalışmış olmak
D) İ raz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi
hâlinde, i raz süresinde yapılmamış sayılır.
E) Posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine
yapılacak i razlarda, i raz dilekçesinin i razın yapıldığı
gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi dikkate alınır.
3.
Gümrük müşavirliği görevinde iken, beş yıllık dönem içinde iki
defa mesleki faaliye en alıkoyma cezası ile
cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerek ren fiili yeniden
işleyen meslek mensupları hakkında hangi ceza uygulanır?
6.
İthalat vergilerinden muaf eşyayı 33’üncü madde hükümleri
gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden
izinsiz olarak ithal edenlerden alınacak para cezası ne
kadardır?
A) Meslekten çıkarma
A) Malın CIF değerinin %10’u
B) Adli para
B) Malın FOB değerinin %10’u
C) Kınama
C) Malın CIF değerinin %20’si
D) Kıdem durdurma
D) Malın FOB değerinin %20’si
E) Görev yerini değiş rme
E) Malın CIF değerinin tamamı
2016PS23­4
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri, teminatlı işlemlerinde
her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat
uygulaması kapsamında bir yıllık teminatlı işlem toplamının
yüzde kaçına karşılık gelen tutarda tek bir teminat
verebilirler?
A
11. Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata
bağlanmak şar yla Türkiye Gümrük Bölgesi’nde bir ya da daha
fazla işlem görerek elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin
temel olduğu, ihracat işlemlerinin gerçekleş rilmesiyle
birlikte temina n veya tahsil edilen vergilerin iade edildiği
şartlı muafiyet düzenlemesine ne ad verilir?
A) %1
A) Hariçte İşleme Rejimi
B) %5
B) Önceden İthalat
C) %10
C) Geri Ödeme Sistemi
D) %20
D) Bedelsiz İhracat
E) %50
8.
9.
Onaylanmış kişi olmak için gerekli şartlardan biri, başvuru
tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları; …………….
onaylanmış kişi için 1.000.000, ………….. onaylanmış kişi için
100.000 Türk Lirası olmalıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
E) Dâhilde İşleme Rejimi
12. Hariçte işleme rejimi çerçevesinde gerçekleş rilecek ithalat,
hariçte işleme iznine sahip firma dışında başka bir firma
tara ndan da gerçekleş rilmesi durumunda ithal edilecek
eşyanın tamamı üzerinden hangi verginin tahsil edilmesi
gerekir?
A) A sını - B sını
A) Özel Tüke m Vergisi
B) A sını - C sını
B) İthalat Vergisi
C) B sını - D sını
C) Gelir Vergisi
D) A1 sını - A2 sını
D) Kurumlar Vergisi
E) A1 sını - B1 sını
E) Katma Değer Vergisi
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü hangi
yılda kurulmuştur?
A) 1975
13. İkiden fazla ülkenin tek bir STA’ya taraf olduğu veya ikili STA’
ların birbirleriyle ilişkilendirildikleri, yani birbirlerine bağlı
oldukları durumlarda geçerli olan kümülasyon türüne ne ad
verilir?
B) 1982
A) İkili kümülasyon
C) 1987
B) Çapraz kümülasyon
D) 1992
C) Tam kümülasyon
E) 1997
D) Serbest kümülasyon
E) Bağlı kümülasyon
10. Serbest Bölge Kanunu uygulamasında faaliyet ruhsa alan ve
bölgede belli bir iş yeri bulunan gerçek veya tüzel kişiye ne ad
verilir?
14. Şu anda yürürlükte olan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun
kanun numarası nedir ve TBMM tara ndan hangi tarihte kabul
edilmiş r?
A) Kullanıcı
A) 5324 sayılı Kanun, 01.05.2003
B) İşle ci
B) 4888 sayılı Kanun, 15.09.2005
C) İthalatçı
C) 4250 sayılı Kanun, 23.01.2006
D) İhracatçı
D) 5607 sayılı Kanun, 21.03.2007
E) Gümrük İdaresi
E) 4760 sayılı Kanun, 31.12.2009
2016PS23­4
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Türkiye Cumhuriye siyasal sınırları gökyüzünde neye göre
belirlenir?
A) Karasal alan
B) Fır ha
A
18. Gümrük Kanunu’nun 93. maddesinin 4. krası uyarınca, izin
hak sahibinin depolama yerinin antrepo kabul edildiği veya
depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi
hükümlerinin uygulandığı özel antrepo pi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) A pi antrepo
C) Beyaz hat
B) B pi antrepo
D) Mavi hat
C) C pi antrepo
E) Kıta sahanlığı
D) D pi antrepo
E) E pi antrepo
16. Yürürlükte olan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
TBMM tara ndan hangi yıl kabul edilmiş r?
19. Yunanistan’dan çıkıp Suriye’ye ihraç edilecek olan ürünün
İpsala Sınır Kapısı ile Akçakale Sınır Kapısı arasındaki hareke
…………… kapsamında gerçekleş rilir.
A) 1967
B) 1971
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) 1989
A) ihracat rejimi
D) 1996
B) dâhilde işleme rejimi
E) 2007
C) geçici ithalat rejimi
D) gümrük antrepo rejimi
E) transit rejimi
17. ………….. ; Türkiye’ye ihraç amacı ile yapılan sa şta (Türkiye’ye
ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan sa ş) fiilen
ödenen veya ödenecek fiya r.
20. Dâhilde işleme izninin süresi gemi inşaa , komple tesis ile
savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracında azami ne
kadardır?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) 1 ay
B) 3 ay
A) Royal
C) 2 yıl
B) Gümrük vergisi
D) 5 yıl
C) Sa ş bedeli
E) Proje süresi kadar.
D) İhraç fonu
E) İthal katkısı
2016PS23­4
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
İçerik Yönetim Sistemi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İçerik Yönetim Sistemi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdaki çalışma sistemlerinden hangisinde sayfalar,
sunucuda herhangi bir işleme tabi tutulmadan istemciye
gönderilir ve istemciye gelen bilgiler yorumlanarak tarayıcı
üzerinde görüntülenir?
5.
A) Ayrın lar
A) Sunucu tabanlı
B) Bağlan Türü
B) Görüntü tabanlı
C) Sayfa Görüntüleme
C) İstemci tabanlı
D) Modül Ataması
D) Veri tabanlı
E) Tanımlayıcı Bilgi Seçenekleri
E) Mobil tabanlı
2.
3.
Yerel sunucu üzerinde kurulu Joomla ile yöne len bir sitenin
yöne m panelini açabilmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
Siteye yeni bir menü ögesi eklerken kullanılan Menü Başlığı,
Menü Ögesi veya Hedef Penceresi gibi ayarların bulunduğu
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi sistemin bir parçasıymış gibi çalışan
hem sistem yöne cisine hem de site ziyaretçisine yönelik
Joomla eklen sini ifade eder?
A) h p://joomla
A) Uyumlu ek
B) h p://localhost
B) Bileşen
C) h p://localhost/admin
C) Modül
D) h p://localhost/index
D) Etkinlik
E) h p://localhost/administrator
E) Özellik
Çok uzun bir makaleyi sayfa sayfa bölmeye yarayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Youtube vb video sitelerindeki beğenilen videoları Joomla ile
yöne len bir siteye eklemek için aşağıdaki eklen lerden
hangisi gerekir?
A) Başlık
A) Xmap
B) Kategori
B) VirtueMart
C) Durum
C) AllVideos
D) Öne Çıkan
D) Kunena
E) Sayfa Sonu
E) MyVide
4.
Joomla’da kayıtlı kullanıcı gruplarına toplu olarak mesaj
göndermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
8.
Joomla’ya kurulu olan JForms eklen sinde önceden
oluşturulmuş bir form aşağıdakilerden hangisi kullanılarak
yayından kaldırılabilir?
A) Erişim Seviyeleri
A) Import
B) Kullanıcı Notları
B) Export
C) Yığın Posta Kullanıcıları
C) Edit
D) Kullanıcı Yöne cisi
D) Publish
E) Menü Yöne cisi
E) Unpublish
2016PS23­4
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Joomla için tasarlanan eklen ve temalar genelde hangi
dosya uzan sıyla saklanır?
A) .png
A
13. WordPress ile oluşturulan bir bloğun giriş parolasının kötü
niyetli kullanıcılar tara ndan tespi ni zorlaş rmak için
aşağıdaki parola örneklerinden hangisinin seçimi daha
uygundur?
B) .zip
A) sifre
C) .gif
B) parosifre
D) .jpg
C) 123paro
E) .swf
D) parolasifre
E) ParoSifre12
10. Ar steer tema geliş rme programında oluşturulan blokların
en ve boy oranları aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?
14. WordPress’te tanımlı aşağıdaki kullanıcı rollerinden hangisi
sistemde yer alan bütün yazıları ya da kullanıcıları silme
yetkisine sahip r?
A) Fonts
A) İçerik Sağlayıcı
B) Paints
B) Abone
C) Coloums
C) Yazar
D) Design Layout
D) Editör
E) She Layout
E) Yöne ci
11. Yerel sunucu üzerinde kurulu WordPress ile yöne len bir
sitenin yöne m paneline girebilmek için aşağıdaki
adreslerden hangisi kullanılır?
15. WordPress bloğunun site başlığını, renklerini veya üst
görselini düzenlemek için kullanılan görünüm sekmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) h p://local
A) Bileşenler
B) h p://wordpress
B) Menüler
C) h p://localhost/index.php
C) Arkaplan
D) h p://localhost/wp-admin
D) Düzenleyici
E) h p://localhost/admin
E) Özelleş r
12. WordPress ile oluşturulan bir blog içerisinde İle şim, Vizyon
veya Misyon gibi site içerisinde değişmeyen alanlar
oluşturabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
16. WordPress ile yöne len bir sitede menü elemanına
klanınca bir URL adresine gitmek için aşağıdaki sekmelerden
hangisi kullanılır?
A) Yazılar
A) Genel
B) Görünüm
B) Menü ismi
C) Bağlan lar
C) Bağlan lar
D) Sayfalar
D) Kategoriler
E) Yorumlar
E) Sayfalar
2016PS23­4
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. WordPress ile yöne len bir sitede, yüklü olan bütün
şablonları görmek ve istenen bir şablonun seçilerek
etkinleş rilmesini sağlamak için aşağıdaki sekmelerden
hangisi kullanılır?
A
19. WordPress ile yapılan bir sitenin sayfalarını ziyaretçilerin
sosyal medyada paylaşabilmelerini sağlayan eklen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) WP Polls
A) Temalar
B) Photo Gallery
B) Düzenleyici
C) Share Bu ons
C) Özelleş r
D) Wp Super Cache
D) Bileşenler
E) Smart YouTube Pro
E) Üst kısım
18. WordPress ile yapılmış bir siteyi arama motorları (Google,
Yandex vb.) için op mize eden eklen aşağıdakilerden
hangisidir?
20. Ar steer programında tasarlanan şablonda tüm sayfalarda
yer alan butonların biçimleri aşağıdakilerden hangisi ile
değiş rilir?
A) WP Polls
A) Controls
B) Akismet
B) Footer
C) Wp Super Cache
C) Bloks
D) Share Bu ons
D) Menu
E) All in SEO Pack
E) Ver cal Menu
2016PS23­4
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
İnternet Programcılığı II
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnternet Programcılığı II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
3.
Aşağıdakilerden hangisi Javascript dilinde tanımlanmış bir dizi
(array) örneğidir?
5.
Verilen metnin belirli karakterlerini almak için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) var dizi = true;
A) trim
B) var dizi = 1;
B) replace
C) var dizi = “aof”;
C) length
D) var dizi = [ 1, false ];
D) substring
E) var dizi = 2 + “aof”;
E) toUpperCase
Aşağıdakilerden hangisi çok boyutlu bir dizidir?
6.
Çerez işlemleri için hangi Javascript fonksiyonu kullanılır?
A) Bilgiler[ ]
A) document.cookie
B) bilgiler[ “deger” + 1 ]
B) document.write
C) bilgiler[ “deger1” ]
C) document.href
D) bilgiler[ “deger1” ][ “deger2” ]
D) document.loca on
E) bilgiler[ 2 ]
E) document.body
Aşağıdakilerden hangisi "a" ve "b" değişkenlerinin eşitliğini
kontrol eder?
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir “global” değişkendir?
A) int
A) eval ( a )
B) array
B) func on ( a, b )
C) sehir
C) for ( var a in b)
D) window
D) while ( a )
E) href
E) if ( a == b )
4.
Aşağıdakilerden hangisi parametreli fonksiyon
tanımlamasıdır?
8.
Sayfayı ziyaret eden kullanıcının tarayıcı bilgisi hangi
değişkende saklanır?
A) func on ( ) { }
A) window.navigator.tarayici
B) func on sehir ( ) { }
B) window.navigator.chrome
C) func on sehir ( a ) { }
C) window.navigator.userAgent
D) func on ( a ) { }
D) window.navigator.int
E) sehir ( ) { }
E) window.navigator.var
2016PS23­4
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Sayfayı ziyaret eden kullanıcının ekran genişliği hangi
değişkende saklanır?
A
13. Bir <input /> elemen nin odak olması için aşağıdaki jQuery
fonksiyonlarından hangisi kullanılır?
A) window.screen.height
A) fadeIn
B) window.screen.width
B) focus
C) window.navigator.screen
C) slideUp
D) window.navigator.width
D) remove
E) window.height
E) value
10. Javascript dilinde “sehir” nesnesinde yer alan “me n”
değerine erişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r?
14. Bir <input /> elemen nin değerinin alınması için aşağıdaki
jQuery fonksiyonlarından hangisi kullanılır?
A) sehir.me n
A) fadeIn
B) sehir:me n
B) focus
C) sehir->me n
C) slideUp
D) sehir>me n
D) val
E) sehir-me n
E) get
11. Aşağıdaki durumların hangisinde jQuery kütüphanesini CDN
ile kullanmak doğrudur?
15. Bir sayfada bulunan <input/> element değerlerinin “AOF”
olması için gerekli jQuery fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Me n işlemleri yaparken
A) val( “AOF“ )
B) Man ksal işlem yaparken
B) focus( “AOF” )
C) Matema ksel işlem yaparken
C) slideUp( “AOF” )
D) İnternet bağlan sı yavaş olduğunda
D) set( “AOF” )
E) İnternet bağlan sı hızlı olduğunda
E) get( “AOF” )
12. jQuery kütüphanesi kullanılarak bir cismi gizlemek için
aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?
16. Aşağıdakilerden hangisi Javascript dilinde man ksal veri
pine örnek r?
A) fadeIn
A) true
B) show
B) 1
C) slideUp
C) “aof”
D) remove
D) [ 1, 3 ]
E) value
E) [ { 2, 4 } ]
2016PS23­4
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. HTML5 doküman pi tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
19. Aşağıdaki dosya uzan larından hangisi Javascript dosyasıdır?
A) <!HTML 5>
A) js
B) <!DOCTYPE 5>
B) exe
C) <!DOCTYPE html>
C) bmp
D) <HTML 5>
D) jpg
E) <!5>
E) mp3
18. Aşağıdakilerden hangisi Javascript kütüphanelerinden biri
değildir?
20. Javascript ile tanımlanmış “sehir” değişkenini tarayıcı
ekranına yazdırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) jQuery
A) write.sehir;
B) jQuery UI
B) document.sehir;
C) Bootstrap
C) document.write(sehir);
D) Paint
D) write(sehir);
E) YUI
E) sehir
2016PS23­4
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Lojistik Maliyet Analizi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Lojistik Maliyet Analizi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi lojis ğin birleşme dönemindeki ana
işlevlerindendir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi lojis k faaliyetleri maliyetlendirme
yaklaşımlarından biri değildir?
A) Müşteri hizmetleri
A) Direkt Ürün Kârlılığı
B) Taşıma
B) Standart Maliyetleme
C) Depolama
C) Toplam Sahip Olma Maliye
D) Sipariş işleme
D) Faaliyete Dayalı Maliyetleme
E) Malzeme yöne mi
E) Tedarik Zinciri Maliyetleme
Aşağıdakilerden hangisi lojis k performans ölçümünde
kullanılan nitel performans ölçütleri kapsamında
değerlendirilen tedarik odaklı ölçütlerden biridir?
6.
Birbirine benzer nitelikte olan mamulleri sürekli olarak kitle
hâlinde üreten işletmelerde kullanılan maliyet hesaplama
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit giderlerdeki azalış
A) Tam Maliyet Yöntemi
B) Değişken giderlerdeki azalış
B) Değişken Maliyet Yöntemi
C) Ham madde kalite düzeyi
C) Sipariş Maliyet Yöntemi
D) Stok maliyetlerindeki azalış
D) Direkt Maliyet Yöntemi
E) Kâr marjındaki ar ş
E) Sa a Maliyet Yöntemi
Aşağıdakilerden hangisi tasarımı yapılan performans
ölçütlerinin özelliklerinden biri değildir?
7.
Giderler işletme fonksiyonlarına göre sınıfladırıldığında,
aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
A) Karmaşıklık
A) Pazarlama giderleri
B) Açıklık
B) Finansman giderleri
C) Duyarlılık
C) Üre m giderleri
D) Müşteri odaklılık
D) Ar-Ge giderleri
E) İlgililik
E) Komisyon giderleri
Aşağıdakilerden hangisi bir faaliye n yerine ge rilmesi için
kullanılan ya da yöne len ekonomik unsurlardan biridir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi lojis k kaldıraç rsatlarından biri
değildir?
A) Faaliyet
A) Zaman baskısı
B) Maliyet sürücüsü
B) Kapasite kullanımı
C) Maliyet havuzu
C) Uygun servis
D) Maliyet taşıyıcısı
D) Güvenilirlik
E) Kaynak
E) Varlık devir hızı
2016PS23­4
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
I. Direkt işçilik giderleri
A
12. I. Dengeli Performans Ölçüm Kar
II. Genel yöne m giderleri
II. Performans Prizması
III. Genel üre m giderleri
III. Bütçeler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üre m maliye ni
oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hem finansal hem de
finansal olmayan performans ölçümünde kullanılır?
A) Yalnız I
A) Yalnız II
B) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
10. Sanal lojis k işletmeleri olarak da tanımlanan lojis k
işletmelere ne ad verilir?
13. Kalite fonksiyon göçerimi aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Kalite
A) Birinci par lojis k işletmeler
B) Teknoloji
B) İkinci par lojis k işletmeler
C) Maliyet
C) Üçüncü par lojis k işletmeler
D) Esneklik
D) Dördüncü par lojis k işletmeler
E) Güvenilirlik
E) Beşinci par lojis k işletmeler
11. Aşağıdakilerden hangisi nicel performans ölçütlerinden biri
değildir?
14. Temel Ulaş rma Faaliyetleri ve Maliyet Sürücüleri ile ilgili
olarak aşağıdaki eşleş rmelerden hangisi yanlış r?
A) Maliyet minimizasyonuna yönelik ölçütler
A) Malın boşal lması - Sevkiyat sayısı ve alıcının türü
B) Sa şların maksimizasyonuna yönelik ölçütler
B) Sandıklama - Uzaklık, metrekare
C) Kârın maksimizasyonuna yönelik ölçütler
C) Malın alıcıya gönderilmesi - Uzaklık, metrekare
D) Tedarik odaklı ölçütler
D) Faturalama - Uzaklık ve toplama sayısı
E) Sipariş tedarik etkinliğine yönelik ölçütler
E) Boş paletler ve geri gelen konteynerler - Kaplanan alan ve
gerekli zaman
2016PS23­4
38
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi işlem maliyetlerini tanımlar?
A) Ortak faaliyetler ile ilgili ilişkilerin kurulması, kontrolü ve
adaptasyonundan doğan bilgi ve koordinasyon maliyetleri
A
18. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri yakından etkileyen ve
lojis k faaliyetlerinin önemini daha da ortaya çıkaran
değişimlerden biri değildir?
A) Müşteri hizmetlerindeki ar ş
B) Ürün ile direkt ilişkisi olmayan, ürünün üre lmesine destek
sağlayan veya müşteriye ulaş rılması ile ilgili oluşan genel
maliyetler
B) Zaman baskısı
C) Faaliyet giderlerindeki ar şlar
C) Bir ürünün her bir biriminin içerisinde fiilen yer alan ve
ürünle ilişkili olarak izlenebilen maliyetler
D) Endüstrilerin küreselleşmesi
E) Rekabet avantajı
D) Stok maliyetleri, depolama, dağı m, nakliye gibi maliyetler
E) İşçilik maliyetleri
16. Müşteri kârlılık analizinde kullanılan müşteri kârlılık oranı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r?
19. Lojis kle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Lojis k ilk olarak 1905 yılında ortaya çıkmış r.
A) Gelirler/Sa lan malın maliye
B) Brüt kâr marjı/Sa lan malın maliye
B) Lojis k yöneylem araş rmasının ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
C) Brüt kâr marjı/Gelirler
C) Planlama, lojis ğin ana işlevlerinden biridir.
D) Sa lan malın maliye /Gelirler
D) Şirketlerde lojis k, 1960’lı yıllarda uzmanlaşmış kadrolar
tara ndan yürütülen faaliyetler olarak kendini göstermiş r.
E) Sa lan malın maliye /Brüt kâr marjı
17. Aşağıdakilerden hangisi lojis k maliyetleri kontrol etme
yöntemlerinden biri değildir?
E) Lojis k 1990’lı yıllarda bir bilim olarak kabul görmüştür.
20.
A) İsta s ksel Süreç Kontrolleri
B) Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
C) Verimlilik Standartları
D) Bütçeler
E) Standart Maliyetler
2016PS23­4
39
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Nesne Tabanlı Programlama II
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Nesne Tabanlı Programlama II testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Crystal Reports’ta SQL Server Na ve Client türünde bir veri
tabanına bağlanmak için hangi sağlayıcı kullanılır?
4.
I. while
II. do while
A) ADO.NET(XML)
III. for
B) Access/Excel(DAO)
IV. if
C) Mysql
D) OLE DB (ADO)
Yukarda verilen yapılardan hangisi ya da hangileri koşul ne
olursa olsun en az bir defa çalışır?
E) PDO
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) III ve IV
2.
CheckBox’ın işaretlenmiş olup olmadığı aşağıdaki
özelliklerden hangisiyle kontrol edilir?
5.
Windows formları üzerine grafik işlemlerini yapmak için
kullanılan ve içinde Graphics, Pen, Brush, Color, Point ve Font
sınıfları bulunan kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?
A) CheckAlign
A) using System.Linq
B) Checked
B) using System.Text
C) TextAlign
C) using System.Drawing
D) Appearance
D) using System.Forms
E) FlatStyle
E) using System.Data
3.
Me n kutusuna parola olarak girilecek karakterlerin
görünümünü belirleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
6.
I. MouseUp: Farenin imleci form dışında iken herhangi bir
tuşuna basılması durumu
II. MouseMove: Farenin imleci nesnenin üzerinde iken hareket
e rilmesi durumu
A) WordWrap
B) Mul Line
III. MouseDown: Farenin imleci nesnenin üzerinde iken
herhangi bir tuşuna klanma durumu
C) MaxLength
Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangilerinin açıklaması
doğru verilmiş r?
D) ReadOnly
E) PasswordChar
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2016PS23­4
40
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
I. Graphics: Çizimi oluşturacak metotları içerir.
II. Pen: Çizim için kullanılacak kalemin rengini ve genişliğini
ayarlamak için kullanılır.
A
11. Crystal Reports dosyalarının uzan sı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) .docx
III. Font: Fontu sisteme yüklemek için kullanılır.
B) .xlsx
IV. Path: Birden fazla çizimi tek bir çizim nesnesi al nda
toplamak için kullanılır.
C) .exe
D) .rpt
Yukarıdaki sınıflardan hangilerinin açıklaması doğru
verilmiş r?
E) .xml
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
8.
9.
‘Serdar Aydın’ değerinden yalnızca ‘Serdar’ kısmını
göstermek için aşağıdaki sql ifadelerinden hangisi kullanılır?
12. Türe len sını n türediği sını n tüm özelliklerini devam
e rmesine ne ad verilir?
A) SELECT substring(‘Serdar Aydın’, 1,6)
A) Kalı m (Inheritance)
B) SELECT replace(‘Serdar Aydın’,’Serdar’,’Serdar Aydın’)
B) Çok biçimlilik (Polymorphisim)
C) SELECT Le (‘Serdar Aydın’,6)
C) Kapsülleme (Encapsula on)
D) SELECT Right(‘Serdar Aydın’,6)
D) Public
E) SELECT replace(‘Serdar,’Serdar Aydın’’,’Serdar’)
E) Özellikleri (Proper es)
Queue elemanlarını klasik bir diziye aktaran metot
aşağıdakilerden hangisidir?
13. Tasarım alanına eklenmiş bir kontrolün yazı ve renk gibi
seçenekleri hangi panelden ayarlanabilir?
A) GetAnumerator()
A) Solu on explorer
B) ToArray()
B) Toolbox
C) Dequeue()
C) Proper es
D) Enqueue()
D) New page
E) Peek()
E) Bu on
10. Switch/case karar yapısında “break;” kullanımı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14. Aşağıdakilerden hangisi Form1 nesnesi çi
te klenen olaydır?
A) Switch/case yapısından çıkmak için kullanılır.
A) Form1_Enter
B) Switch/case yapısında programın akışını başa döndürmek
için kullanılır.
B) Applica on.Start
klandığında
C) Form1_DoubleClick
C) Switch/case yapısında break kullanımı yoktur.
D) Form1_Load
D) Switch/case yapısından else bloğuna geçer.
E) Form1_Click
E) Switch/case yapısında programın akışı default‘u izleyen
kısma geçer.
2016PS23­4
41
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi Form1 üzerine bir nesne sürüklenip
bırakılırken te klenen olaydır?
A) Form1_DragDrop
A
18. Normal bir me n kutusundan daha gelişmiş özelliklere sahip
bir kontroldür. Bu kontrolle seçilen yazının rengi, yazı pi, sa r
başı genişliği, madde işaretleri kullanımı gibi ayarların
yapılması mümkündür.
B) Form1_Start
Paragra a açıklanan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
C) Form1_DoubleClick
A) toolStrip
D) Form1_Load
B) openFileDialog
E) Form1_Click
C) RichTextBox
D) fontDialog
E) statusStrip
16. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Label’lerin kenarlıklarının
değiş rilmesi için kullanılır?
19. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıdan me nsel bilgi almak için
kullanılan kontroldür?
A) ImageAlign
A) TextBox
B) RightToLe
B) Label
C) TextAlign
C) Linklabel
D) BorderStyle
D) Bu on
E) Image
E) ComboBox
17. Aşağıdakilerden hangisi me n ile nesneler arasında bağlan
kurmak için kullanılır?
20. C#’ta windows uygulamasına bir menü eklemek için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) TextBox
A) menuStrip
B) Label
B) MDI Form
C) Linklabel
C) Timer
D) Bu on
D) RichTextBox
E) ComboBox
E) CheckBox
2016PS23­4
42
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Türk vergi Sistemi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk vergi Sistemi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi gelir unsurlarından sayılan kazanç ve
iratlardan biri değildir?
A) Ticari kazançlar
Kanunda belir len mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları,
zilyetleri, ir fak ve in fa hakkı sahipleri veya kiracıları
tara ndan kiraya verilmesinden elde edilen gelirlere ne ad
verilir?
B) Zekât ve fitreler
A) Bütünleyici parça
C) Gayrimenkul sermaye iratları
B) Teferruat
D) Menkul sermaye iratları
C) Dalyan yeri
E) Zirai kazançlar
D) Gayrimenkul sermaye iradı
4.
E) Mutasarrıf
2.
Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığı içerisinde yer alan
faaliyetlerden biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi sadece parasal sermaye ve parayla
temsil edilen değerlerden oluşan sermayeyi ifade
etmektedir?
A) Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak millî piyango bile
satanlar
A) Gemi ve gemi payları
B) Sigorta prodüktörleri
B) Menkul sermaye iradı
C) Çalışmalarını gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine
devamlılık ve bağlılık belirtecek biçimde yapmayanlar
C) Telif hakları
D) İh ra bera
D) Motorlu araç kullanmamak şar ile gezici olarak veya bir iş
yeri açmaksızın perakende caretle uğraşanlar
E) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Gerçek ya da tüzel kişilerin mallarını iş sözleşmesi ile bağlı
olmaksızın kapı kapı dolaşarak satanlar
3.
Aşağıdakilerden hangisi kazançtan indirilecek giderler içinde
yer almaz?
6.
Zirai kazançlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çi çilere verilen doğrudan gelir desteği için %1 oranında
vergi kesin si yapılmaktadır.
A) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için
yürütülecek faizler
B) Zirai mahsuller için caret borsalarında tescil e rilerek
sa n alınanlarda %2 oranında vergi kesin si yapılmaktadır.
B) İşçilerin yeme içme, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri
C) Ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin
toplanması, taşınması vb. hizmetlerde %2 oranında vergi
kesin si yapılmaktadır.
C) Vergi Usul Kanunu'na göre ayrılan amor smanlar
D) Kira ve ücret karşılığı kullanılan üre m araçları için yapılan
ödemeler
D) Kara ve su avcılığı mahsulleri için caret borsalarında tescil
e rilerek sa n alınanlarda %2 oranında vergi kesin si
yapılmaktadır.
E) İşletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve
benzeri maddelerin tedariki için yapılan giderler
E) Hayvanlar ve bunların mahsulleri için caret borsalarında
tescil e rilerek sa n alınanlarda %3 oranında vergi kesin si
yapılmaktadır.
2016PS23­4
43
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Aşağıdakilerin hangisi GVK’ya göre indirilebilecek giderlerden
biri değildir?
A
11. Hava taşımacılığı işiyle uğraşan yabancı ulaş rma kurumu
DILEK A.Ş.’nin 2012 yılında elde e ği hasılat 100.000 TL’dir.
Buna göre DILEK A.Ş.’nin vergi kesin si kaç TL’dir?
A) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame e rilmesi için
yapılan genel giderler
A) 100 TL
B) İşletme sahibinin işletmeden çek ği aynı değerler
B) 500 TL
C) İşletme ile ilgili olmak şar yla ödenen ayni vergi, resim ve
harçlar
8.
9.
C) 600 TL
D) VUK hükümlerine göre ayrılan amor smanlar
D) 1500 TL
E) İşverenler tara ndan SK’nın hükümlerine göre sendikalara
ödenen aidatlar
E) 2400 TL
Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespi nde
indirilemeyecek giderlerden biri değildir?
12. Tasfiye döneminin Kurumlar Vergisi matrahını oluşturan
meblağa ne ad verilir?
A) Katma Değer Vergisi
A) Tasfiye dönemi
B) Bazı ilan ve reklam bedelleri
B) Tasfiye beyannamesi
C) Özel İle şim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi
C) Tasfiye kârı
D) Özel Tüke m Vergisi
D) Tasfiyede zaman aşımı
E) Kontrol edilen yabancı kurum kazançları
E) Tasfiyenin tamamlanması
Bir bölünmenin tam bölünme sayılabilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
13. Türkiye’de, uluslararası care n vergilenmesinde hangi
prensip esas alınmış r?
A) Bölünen ve devralan kurumların şahıs şirke olması gerekir.
A) Orijin prensibi
B) Bölünen ve devralan şahıs şirketlerinin tam mükellef olması
gerekir.
B) Çıkış ülkesinde vergilendirme prensibi
C) Varış ülkesinde vergilendirme prensibi
C) Bölünen kurumun bütün mal varlığını, alacaklarını ve
borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden devretmesi gerekir.
D) KDV is snası prensibi
E) Ticaret is snası prensibi
D) Devir alan kurumların mevcut veya yeni kurulacak iki veya
daha fazla tam mükellef şahıs şirke olması gerekir.
E) Devredilen şahıs şirke nin ortaklarına devralan şahıs
şirke nin sermayesini temsil eden iş rak hisseleri verilmesi
gerekir.
10. İş rak hisselerinin kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye
olarak konulabilmesi için ak e yer alan bu kıymetlerin en az
ne kadar süre ile elde tutulması zorunludur?
14. Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’nin genel özelliklerinden biri
değildir?
A) Hizmetler üzerinden alınmamaktadır.
A) 3 ay
B) Genel bir vergi niteliğindedir.
B) 6 ay
C) Oranı, yerli ve ithal mallar için aynıdır.
C) 1 yıl
D) Tek aşamada ve bir kez olmak üzere alınır.
D) 2 yıl
E) Belirli ve az sayıda malları kapsar.
E) 3 yıl
2016PS23­4
44
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi makbuz verilmesi sure yle ödenen
harçlardan biri değildir?
A
18. Tarım yapılamayan sahalar, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma
elverişli hâle ge rilmesi durumunda ne kadar süre arazi
vergisinden muaf tutulur?
A) Noter harcı
A) 2 yıl
B) Tapu harcı
B) 5 yıl
C) Yargı harcı
C) 10 yıl
D) Trafik harcı
D) 15 yıl
E) Pasaport harcı
E) 50 yıl
16. Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi oranı aşağıdakilerden hangisidir?
19. Bayan D., 17.08.2013 tarihinde ikinci el bir araba almış r.
A) %1
Buna göre motorlu taşıtlar vergisi mükellefiye hangi
tarihten i baren başlayacak r?
B) %10
A) 01.01.2013
C) %15
B) 01.08.2013
D) Matrahın binde biridir.
C) 01.01.2014
E) Matrahın yüzde biridir.
D) 01.08.2014
E) 01.07.2013
17. Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması
hâlinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan
araziye ait arazi vergisini tarha yetkili olan belediyeyi kim
belirler?
20. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinin konusunu
oluşturmaz?
A) Otomobiller
A) Büyükşehir Belediyesi
B) Minibüs, otobüs, kamyon gibi kara taşıtları
B) Vali
C) 100 cc’den büyük motosikletler
C) İçişleri Bakanlığı
D) Traktörler
D) Bakanlar Kurulu
E) Uçak ve helikopterler
E) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
2016PS23­4
45
Sınav Bitmiştir.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Öğrenciler sınavlarını tamamlasalar bile ilk 30 dakika ve son 10 dakikada salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya çekildiği saptandığı
takdirde, Atatürk Üniversitesi tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra Soru Kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek Soru Kitapçığının üzerinde ayrılan yere,
Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, bu salonun numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda Soru
Kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen Cevap Kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait Cevap Kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap Kâğıdı üzerinde
ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri
imzalayınız. Kendisine ait olmayan Cevap Kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı
üzerine T.C. Kimlik Numarasını ve Kitapçık Türünü kodlamayan, Adını­Soyadını yazmayan ve imzasını atmayan öğrencilerin
durumları Atatürk Üniversitesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden
dolayı Atatürk Üniversitesi’ne başvurmalarına gerek yoktur. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir.
2016PS23-4
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyen öğrencilerin kimlik bilgileri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez kalem veya dolma­kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız
işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları Cevap Kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve
çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank vb.özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belge­lerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler, ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve
binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan Soru Kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılacağından sınavınız bittiğinde, Cevap Kâğıdınız ve Soru
Kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz.
2016PS23-4
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb . şeyleri istemesi veya bunların alışverişinde bulunulması
kesinlikle yasaktır.

Benzer belgeler