Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait

Transkript

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait
Taþpýnar Muhasebe
Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeþitli Ýþkollarýna Ai
Asgari Ýþçilik Oranlarýný Göst
Çarþamba, 22 Temmuz 2009
Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeþitli
Ýþkollarýna Ait Asgari Ýþçilik Oranlarýný
Gösterir Teblið
21 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayý: 25973
DÜZELTME
29/9/2005 tarihli ve 25951 sayýlý Resmî Gazete'de aslýna uygun þekilde yayýmlanan
Ýþçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeþitli Ýþkollarýna Ait Asgari Ýþçilik Oranlarýný Göster
Teblið"in Elektrik-Montaj bölümünün 34 üncü sýrasýnda bulunan "Radyolink Ýnþaatý" ibaresi "Rady
Plon Ýnþaatý" olarak, Makine-Montaj bölümünün 23 üncü sýrasýnda bulunan "Çimento fabrikalarýnda
paketleme iþi (çimentolarýn torbalanmasý ve silolara doldurulmasý ile istiflenmesi
a) makinalý
40
b) makinasýz
6" þeklinde yer alan ibare "Çimento fabrikalarýnda paketleme iþi (ç
torbalanmasý ve silolara doldurulmasý ile istiflenmesi)
a) makinalý
6
b) makinasýz 40" olarak, Baþbakanlýk Ekonomik ve Mali Ýþler Baþkanlýðýnýn 19/10/20
03348 sayýlý yazýsý üzerine düzeltilmiþtir.
29 Eylül 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayý: 25951
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan:
Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeþitli
Ýþkollarýna Ait Asgari Ýþçilik Oranlarýný
Gösterir Teblið
Amaç
Madde 1 Bu Tebliðin amacý, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde oluþturulan Asgari
Tespit Komisyonunca belirlenen çeþitli iþkollarýna ait asgari iþçilik oranlarý ile bu oranlarýn
belirlenmesinde esas alýnan kriterleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 Bu Teblið, 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayý
ve kuruluþlar tarafýndan ihale yoluyla yaptýrýlan her türlü iþler ile gerçek veya tüzel kiþiler
tarafýndan yapýlan özel bina inþaatý iþlerine uygulanacak asgari iþçilik oranlarý ile ilgili
iþlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 Bu Teblið, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan So
Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 38 inci maddesinin üçüncü fýkrasý il
29/3/2005 tarihli ve 25770 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý
Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 10 uncu madde
hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
Madde 4 Bu Tebliðde geçen;
Bakanlýk: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýný,
Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
Kanun: 17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununu,
Ünite: Kurumun ilgili Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüðünü,
Ýdare: 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayýlan kurum ve
Ýþveren: Sigortalýlarý çalýþtýran gerçek veya tüzel kiþiyi,
Meslek Mensubu
: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayýlý Kanuna göre Türkiye Serbest M
Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliðince ruhsat verilmiþ, çalýþanlar kütüð
kayýtlý serbest muhasebeci mali müþavirler ile yeminli mali müþavirleri,
Asgari Ýþçilik Oraný: Ýhale yoluyla yapýlan iþlerde istihkak tutarý, özel bina inþ
ise maliyet bedeli içerisindeki asgari iþçilik miktarýnýn yüzdesini,
ifade eder.
Çeþitli Ýþkollarýnýn Asgari Ýþçilik Oranlarý
Madde 5 Kuruma yeterli iþçilik bildirilmiþ olup olmadýðýnýn Ünitelerce araþtýrýlm
meslek mensuplarý tarafýndan ihale konusu iþler ile özel bina inþaatý iþyerlerinden dolayý iþye
kayýtlarýnýn incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da gerektiðinde Sigorta
Müfettiþlerince iþin yürütümü için gerekli olan asgari iþçilik miktarýnýn tespitinde dikkate al
üzere, Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeþitli iþkollarýna iliþkin oranlar, bu
Teblið eki listede yayýmlanmýþtýr.
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
Ünitelerce yapýlacak araþtýrma iþleminde, meslek mensuplarýnca iþyeri kayýtlarýnýn
sonucunda düzenlenecek raporlarda ve gerektiðinde Sigorta Müfettiþleri tarafýndan iþin yürütüm
için gerekli olan asgari iþçilik miktarýnýn tespiti hususunda yapýlacak incelemelerde, söz
konusu iþkollarý ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alýnmak suretiyle
iþlem yapýlacaktýr.
Listede Oranlarý Bulunmayan Ýþler
Madde 6 Bu Teblið eki listede oranlarý bulunmayan iþler veya idarece akreditif b
ödenmek ya da ihale bedeli dýþýnda kýsmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptýrýlan
iþlere ait asgari iþçilik oranlarý, Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunun Çalýþma Usul ve Esaslar
Hakkýnda Yönetmeliðin 11 inci maddesinde belirtildiði gibi anýlan Komisyonca tespit
edilecektir. Ayrýca, oraný belli olmayan iþler hakkýnda Üniteler veya Meslek Mensuplarý ya da
Sigorta Müfettiþlerince yapýlacak iþlemlerde, listede benzer bir iþ için belirlenmiþ olan oran
dikkate alýnmayacaktýr.
Ancak, tek sözleþme ile yapýlan ihale konusu iþin birden fazla konuyu kapsýyor olm
bir iþin asgari iþçilik oranýnýn Teblið eki listede mevcut olmasý durumunda, iþverenin yazýlý
isteði de olmak kaydýyla, yapýlacak iþlemde bu iþlerin en yükseðine iliþkin oran dikkate
alýnabilecektir.
Meslek mensuplarýnca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen iþlere
oranlarýn bu Teblið eki listede bulunmamasý halinde, oranýn Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonunc
belirlenmesi amacýyla tespite konu iþe ait olup, idarece her sayfasý onaylanmýþ son hakediþ
raporu ve oranýn tespiti için gerekli olan diðer belgeler (sözleþme, iþ bitirme belgesi vb.)
meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari Ýþçilik Tespit
Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna ve iþverene iadeli taahhütlü bir yazý
ile bildirilecektir.
Ancak, bu þekilde iþlem yapýlabilmesi için, iþveren ile iþyeri kayýtlarýný inceley
meslek mensubu arasýnda bu konuda düzenlenen sözleþmenin aslý veya noterden onaylý bir sureti
de ibraz edilecektir.
Yürürlük
Madde 7 Bu Teblið, yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
Madde 8 Bu Teblið hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkaný yürütür.
ÇEÞÝTLÝ ÝÞKOLLARINA AÝT ÝÞLERÝN ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI
Sýra
No
123456789101112131415161718192021222324252627282930-
ÝÞ KOLU
AÐAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK
Aðaç dikimi (makinasýz)
Aðaç dikimi (makinalý)
Aðaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasýz)
Aðaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalý)
Aðaç (çalý çýrpý) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasýz)
Aðaç (çalý çýrpý) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalý)
Aðaçlandýrma alanlarýnýn sulanmasý (makinalý - arazöz)
Aðaçlandýrma ve erozyon kontrolu (makinasýz)
Aðaçlandýrma ve erozyon kontrolu ( makinalý)
Aðaçtan kozalak toplama
Arazi hazýrlýðý (fidan üretim iþlerinde) (makinalý)
Arazi sulamasý (iþçi ile ark açarak)
Arazi sulamasý (motopomp ve boru ile)
Arazi sulamasý (yaðmurlama sistemi ile)
Arazi toplulaþtýrma ve tarla içi geliþtirme hizmeti (makinalý)
Aþý çalýþmasý
Bakým (fidan üretim çalýþmalarýnda) (makinasýz)
Bakým (fidan üretim çalýþmalarýnda) (makinalý)
Biçer Döver ile hasat
Budama iþi (makinasýz)
Budama iþi (makinalý)
Çobanlýk Hizmetleri
Bank ve çöp kovasý imalat ve montajý
Diri örtü temizliði -yangýn ve emniyet yolu- toprak iþleme (makinalý)
Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasýz)
Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalý)
Fidan Dikilmesi
a) Fidanlarýn Ýdarece verilmesi halinde
b) FidanlarýnMüteahhitçe temin edilmesi halinde
Fidanlýk bakým iþi
Futbol sahasý çimlendirilmesi iþi
Halý döþenmesi (spor sahalarýna)
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
31323334353637383940414243444546474849501234567123456789101112-
12345678910111213141516171819-
Ýlaçlama (iþçi ile) (sýrt pulvarizatörü ile)
Ýlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)
Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalý)
Ot - saman - sap balyalama iþi (makinalý)
Ot alma - ot biçilmesi (makinasýz)
Ot alma - ot biçilmesi (makinalý)
Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiðitlerinin ayrýlmasý, depolanmasý
ve sevk için vasýtaya yüklenmesi
Park alanlarýnýn sulanmasý, cadde ve sokaklarýn yýkanmasý (makinalý)
Park, refüj ve caddelerdeki yeþil alanlarýn sulanmasý
Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalýþmalarýnda)
Süt Saðýmý
a) Makinasýz
b) Makinalý
Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalýþmalarýnda) (iþçi ile ve makinalý)
Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalýþmalarýnda) (makinalý)
Þelale inþaatý
Tohum çýkarma (fidan üretim çalýþmalarýnda) (makinasýz)
Tohum ekimi (aðaçlandýrma ve erozyon çalýþmalarýnda) (makinasýz)
Tohum ekimi (aðaçlandýrma ve erozyon çalýþmalarýnda) (makinalý)
Teraslama (makinasýz)
Teraslama (makinalý)
Yanýk orman sahasý örtü temizliði
AKARYAKIT - DOÐALGAZ - PETRO KÝMYA - RAFÝNERÝ
Akaryakýt depolama tanklarý tesisi
Akaryakýt pompa istasyonu inþaatý
Akaryakýt tanklarý katodik koruma, izolasyon ve boya
Doðalgaz boru hattý (þehir içi malzemeli)
Rafineri asit ve kostik sahalarýnýn anti asit malzeme ile kaplanmasý
Rafineri tank gövde saç deðiþimi kumlama (boya dahil)
Rafineri ve petro kimya tesisleri
BARAJ - GÖLET - SULAMA
Baraj onarýmý (kaya dolgu baraj)
Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inþaatý (beton baraj),
komple (dolgu tünel savak)
Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inþaatý (toprak dolgu baraj),
komple (dolgu tünel savak)
Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inþaatý (kaya dolgu baraj),
komple (dolgu tünel savak)
Dolu savak inþaatý
Hidromekanik teçhizat imal ve montajý (kapak, cebri boru vb.)
Çamurla týkalý çelik borularýn basýnçlý su ile temizlenmesi
Regülatör inþaatý
Sulama tesisi veya kanalý inþaatý (borulu sistem)
Sulama tesisi veya kanalý inþaatý (prefabrik elemanlarla yapýlan kanalet sistemi)
Sulama tesisi veya kanalý inþaatý (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton)
Sulama tesisi veya kanalý inþaatý (sprinker sistem)
BÝNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapýlar, Silo, TV ve
Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,
Eski Eser vb.)
BÝNA - Açýk hava müzesi teþhir alaný geniþletme iþleri
BÝNA - Ahþap kaplama iþi
BÝNA - Ahþap parke yapýlmasý
BÝNA - Alabalýk üretim istasyonu inþaatý
BÝNA - Aerodinamik laboratuvar inþaatý
BÝNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapýmý
BÝNA - Alüminyum giydirme dýþ cephe yapýmý
BÝNA - Alüminyum doðramadan pencere yapýmý
BÝNA - Amblem iþi (bina iç ve dýþ cephelerine)
BÝNA - Andezit plak taþ döþenmesi
BÝNA - Anýt mezar inþaatý
BÝNA - Asansör revizyonu
BÝNA - Asansör tesisatý
BÝNA - Atletizm pisti sentetik kaplama iþi
BÝNA - Banko yapýlmasý iþi
BÝNA - Bayrak direði yapýlmasý
BÝNA - Beton, kalýp, betonarme demiri (münferit)
BÝNA - Cam takýlmasý iþi (cam temini ve takýlmasý)
BÝNA - Cam tuðla örülmesi (cam tuðla temini ve örülmesi)
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788-
BÝNA - Depreme dayanýklýlýk kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü)
BÝNA - Depreme karþý güçlendirme iþi
BÝNA - Döner kapý ve emniyet kapýsý yapýmý ve montajý
BÝNA - Elektrik tesisatý
BÝNA - Epoksi ile kaplama yapýlmasý (makine ile)
BÝNA - Epoksi ile kaplama yapýlmasý (fýrça ve rulo ile)
BÝNA - Granit Plak döþenmesi
BÝNA - Su basman altý temel imalatý
BÝNA - Ýnce inþaat (kabasý biten inþaatýn tamamlanmasý )
BÝNA - Ýnce yonu taþ kaplama yapýlmasý
BÝNA - Elektrikli yangýn ihbar tesisi
BÝNA - Yarý prefabrik (% 50'den az) inþaat
BÝNA - Tam prefabrik (%50'den fazla) inþaat
BÝNA - Tünel kalýp sistemi ile yapýlan inþaat
BÝNA - Betonarme karkas inþaat
BÝNA - Yýðma inþaat
BÝNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama iþi
BÝNA - Karot alma
BÝNA - Laminat parke döþemesi
BÝNA - Paratoner tesisatý iþi
BÝNA - Çatý veya terasýn kurþun kaplamasý
BÝNA - Yýkým ve söküm (insan gücü ile)
BÝNA - Yýkým ve söküm (makine ile veya dinamit ile)
BÝNA - Doðalgaza dönüþüm (daire kombili)
BÝNA - Doðalgaz veya Fuel-oil'e dönüþüm (merkezi sistem-apartman kazanlý)
BÝNA - Traverten kaplama
BÝNA - Boya veya badana yapýlmasý
Büst yapýmý
Cami minaresi inþaatý (betonarme)
Cami minaresi inþaatý (saç demir konstrüksiyon)
Cami minaresi inþaatý (tuðla)
Cami minaresi inþaatý (yontma taþý)
Çatý yaðmur iniþ ve oluklarý temizliði
Çatý yapýmý (ahþap karkas ve kiremitle), Çatý yenileme
Çatýlarýn alüminyum ile kaplama iþi
Çelik çatý yapýmý
Çelik çatý yapýmý (uzay kafes sistemli)
Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapýmý
Çelik silo, tank, çeþitli demir imalat boyama iþleri (kumlama hariç)
Çeþitli demir kontrüksiyon yapýmý
Çimento fabrikasý komple inþaatý (mekanik, elektrik montaj dahil)
Çok katlý otopark inþaatý
Dekorasyon iþleri
Demir korkuluk yapýlmasý
Dýþ cephede mermer kaplama
Doðalgaz santrali inþaatý (komple)
Döner fýrýn tuðlalarý sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)
Endüstri tesisleri inþaatý (Betonarme silolar)
Endüstri tesisleri inþaatý (Betonarme soðutma kuleleri, bacalar)
Endüstri tesisleri inþatý (termik santral) (mekanik, elektrik montajý dahil)
Eski eser görünümlü bina inþaatý
Fabrika elektrik kuvvet tablolarý
Fabrika elektrik kuvvet tesisatý
Fýrýn inþaatý (ateþ tuðlasý ve harç kullanýlarak ekmek, simit vb. yapým amaçlý)
Fosseptik ve rögar onarýmý (sökülen yýkýlan kýsýmlar)
Fosseptik ve rögar onarýmý (yeni yapýlan kýsýmlar)
Fotosel, otomatik kapý yapýlmasý
Güneþ enerjisi tesisatý iþi
Havuz inþaatý (fýskiyeli veya fýskiyesiz her türlü havuz yapýmý)
Hasýr çelik
Hazýr beton
Hipodromda antrenman kum pisti inþaatý (makinalý)
Ýzolasyon iþleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü)
Ýzolasyon iþleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)
Kalorifer tesisatý
Kapalý garaj inþaatý
Kapalý spor salonu inþaatý
Kapý doðramalarý yenilenmesi
Konferans salonu (çok amaçlý) düzenleme ve tefriþi
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
8990-
Kutu profillerle kapý, pencere yapýmý
Lahit inþaatý, kapak açma, toprak mezar kazýsý, cenaze gömü ve mezar
nakil iþinin komple yapýmý
91Merdiven basamaklarýna karo kaplamasý
92Mermer kaplama, döþeme vb. gibi yatay satýhlar
93Mezarlýk bakýmý
94Mezbaha inþaatý (komple)
95Müþterek tesisat (bina içi)
96Otomatik kontrol tesisatý
97Brülör tesisatý
98Hastane tesisatý, oksijen, azot, vakum tesisatý
99Mutfak tesisatý
100- PVC yer döþemesi, jeotekstil kaplama
101- PVC profil, ýsýcam temini ve takýlmasý
102- Sera inþaatý (çelik konstrüksiyon ile)
103- Seramik döþenmesi (yatay ve düþey satýhlarda)
a) Malzemeli
b) Malzemesiz
104- Sera inþaatý (prefabrik sistemle)
105- Sýhhi tesisat (daire içi)
106- Soðuk hava deposu inþaatý (komple)
107- Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanmasý
108- Spor salonu zemininin ahþap parke ile kaplanmasý
109- Stadyum içinde tartan pist yapýmý
110- Su soðutma kuleleri inþaatý (ahþap veya polyester)
111- Þeker fabrikalarýndaki çamur havuzlarýnýn temizlenmesi (makinalý)
112- Tel örgü iþleri (kafes, tel vb.)
113- TV kulesi inþaatý (betonarme)
114- TV kulesi inþaatý (çelik konstrüksiyon)
115- Yangýn merdiveni (çelik konstrüksiyon)
116- Yürüyen merdiven tesisi
117- Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inþaatý
DENÝZ - DERE - LÝMAN - ÝSKELE - MENDÝREK
1Balýk üretim tesisi inþaatý
2Deniz deþarjý kara boru hattý inþaatý
3Denize deþarj tesisi, YYPE deþarj boru döþenmesi, YYPE yayýcýsýnýn
deniz dibine montajý
4Deniz tahkimat inþaatý
5Deniz iskele inþaatý
6Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalý (kil kaplama)
7Dere onarýmý (sel hasarlý) (beton, betonarme istinat duvarý)
8Dere onarýmý (sel hasarlý) (derivasyon yapýlmasý, makinalý)
9Dere onarýmý (sel hasarlý) (kargir istinat duvarý)
10Gemi ile sismik araþtýrma ve petrol arama
11Ýskele onarýmý
12Liman mendirek onarým inþaatý (anroþman, büyük taþ bloklar)
13Liman mendirek onarým inþaatý (beton bloklar)
14Liman ve balýkçý barýnaðý inþaatý
15Rýhtým inþaatý ve dolgu iþleri
16Tersane hücumbot kýzakyolu inþaatý
17Usturmaca yapýlmasý
ELEKTRÝK - MONTAJ
1Ag - Og elektrik tesisi bakým onarýmý
2Ag - Og elektrik tesisi demontaj iþi
3Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj iþleri
4AG - Og elektrik tesisi ve ENH montaj iþleri
a) Beton direkli
b) Galvanizli direk ve aðaç direkli
c) Kaynaklý demir direkli
5Aðaç direklerinin (elektrik, telefon) bakýmý ve emprenyesi
6Ana besleme hatlarýnýn onarýmý
7Ana daðýtým panolarýnýn tadilatý
8Ana daðýtým ve kompanzasyon panolarýnýn montajý (pano imali prefabrikasyon)
9Armatür montajý
10Bara imali ve montajý
11Bilgisayar yazýlýmý
12Bilgisayar donanýmýnýn oluþturulmasý ve kurulmasý
13Data hatlarý, patch, panel rock dolap tesisi
14Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme baðlanmasý
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
1516171819202122-
232425262728293031323334353637383940-
414211234567891011123456789101112131415161718-
Enerji kesme, açma, ihbar býrakma
Endeks okuma iþi
Enerji nakil hattý tel çekimi iþi
Enerji temini, trafo postasý (TRP), alçak gerilim þebekesi (AGÞ)
Giriþ kontrol sistemi tesisi
Güvenlik kamera sistemi tesisi
Hait onarýmý (elektronik data kayýt sisteminin geliþtirilmesi)
Galvanizli direk imali, montajý, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd
iþleri (komple)
a) Direk imalatý fabrikasyon
b) Direk imalatý yükleniciye ait
Havai hatlarýn yer altýna alýnmasý (komple)
Jenaratör revizyonu
Jeneratör montajý
Kapalý devre TV sistemi
Kesici ölçü kabini (KÖK) montajý
Kesintisiz güç kaynaðý montajý
Kompanzasyon tesisi
Kumanda panosu içi iþlemleri
Kablo tavasý döþenmesi
Pano imali ve montajý
Panolara besleme hattý çekilmesi
Radyolink Ýnþaatý
Sayaç sökme, takma iþleri
Telefon santrali montajý
Telekomünikasyon tesisi iþleri
Topraklama tesisatý
Tranþe arýza iþi (komple)
Trafo merkezleri montajý
a) Bina tipi
b) Direk tipi
c) Þalt tipi
Yer altý kablosu döþeme iþi (inþaat iþleri hariç)
Yol, saha, havaalaný, stadyum, havuz vb. aydýnlatýlmasý iþi (komple)
HAMMALÝYE
Hammaliye iþi
HAVAALANI
Hava Alaný (apron betonu, rehabilitasyonu)
Hava Alaný (beton pist yapýmý)
Hava Alaný (bina inþaatý)
Hava Alaný ana pist asfalt çatlak onarýmý
Hava Alaný banketlerin onarýmý ve müteferrik iþler
Hava Alaný ýsý merkezi inþaatý
Hava Alaný radar ikmal inþaatý
Hava Alaný taksi yolu onarýmý
Havaalaný küçük hangar binalarýnýn etrafýna kafes tel örgü yapýmý ve
gelen yolcu çýkýþlarýnda bekleme salonlarýnýn oluþturulmasý
Kule inþaatý (radar ve haberleþme sistemi dahil)
Kule inþaatý (radar ve haberleþme sistemi hariç)
ÝÇME SUYU - KANALÝZASYON (içme suyu arýtma, pis su arýtma,
su deposu, biyolojik arýtma)
Atýksu arýtma tesisi
Atýksu arýtma toplayýcý þebeke ve deniz deþarjý komple
Betonarme rögar kapaðý imali
Biyolojik arýtma
Boru tazyik testi
Ýçme suyu abone baðlantýsý
Ýçme suyu kaçak tespit çalýþmalarý (makinalý)
Ýçme suyu katodik koruma tesisi
Ýçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajý (münferit olarak inþa edilirse)
Ýçmesuyu arýtma tesisi inþaatý
Ýçmesuyu inþaatý (hafriyat, isale hattý, þebeke, dolgu dahil)
Ýçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple)
Ýçme suyu elektrik tesisi iþi
Ýksa (imalat dahil)
Kanalizasyon inþaatý (hafriyat, isale hattý, þebeke, dolgu dahil)
Kanalizasyon temizliði (baca ve rögarlar) (iþçi ile)
Kanalizasyon temizliði borular (makine, pompa ile)
Kollektör inþaatý
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
19202122232425262728-
Kollektör temizliði (makinalý)
PVC su borusu döþenmesi (þebeke)
Sondajlý jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapýmý
Su deposunun bakým ve onarýmý
Su deposu inþaatý (münferit olarak inþa edilirse)
Su deposunun temizlenmesi (iþçi ile)
Su deposunun temizlenmesi (kýsmen makine, kýsmen iþçi ile)
Su kuyusu açma (makinalý)
Su sondaj ve enjeksiyon iþleri
Palpanþlý inþaat (köprü temeli, hendek vb.)
MADEN ÝÞLERÝ
1Galeri açýlmasý (
10 m2 den büyük alanlar)
2Galeri açýlmasý (
10 m2 den küçük alanlar)
3Konveyör ve tartý bandý imal ve montajý þist taþýma, þlam yükleme,
nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye iþi
4Madenlerin kýrýlmasý, istiflenmesi, elenmesi, taþýnmasý
MAKÝNE - MONTAJ
1Agrega kurutucusu (dryer) yapýmý ve yerine montajý
2Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü
3Anten direði boyanmasý (verici istasyonu)
4Asfalt plentinin ýsýnma sisteminin buharlý sistemden kýzgýn yaðlý sisteme
dönüþtürülmesi ile ýsýtma kazanýnýn yapýmý ve montajý
5Baca filtresi temini ve montajý
6Baca filtresi temizliði
7Bacalarýn çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri
8Bacanýn saçla kaplanmasý, boyanmasý iþi
9Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankýnýn yenilenmesi
10Boyler sisteminin eþanjör sistemine dönüþtürülmesi
11Buhar santralý (komple)
12Buharlý kazan onarýmý
13Çamaþýrhane cihazlarýný yenileme
14Çelik borulu sulama hattýnýn onarýmý
15Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajý
16Çelik konstrüksiyon demontajý
17Çelik konstrüksiyon montajý
18Çelik silo-kovalý elevatör yapýmý
19Çelik silo-kovalý elevatör ve red götürücü yapýmý (10.000 ton)
20Çimento deðirmeni boyun yataklarýnýn yaðlanmasý
21Çimento fabrikalarý soðutma kulesine elektro filtre takýlmasý ve baca tesisi iþi
22Çimento fabrikalarý soðutma ve kovalý bantlarýnýn bakýmý
23Çimento fabrikalarýnda paketleme iþi (çimentolarýn torbalanmasý ve
silolara doldurulmasý ile istiflenmesi
a) makinalý
b) makinasýz
24Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliði
25Demiryolu vagon bakýmý ve onarýmý
a) malzemeli
b) malzemesiz
26Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajý
27Döner fýrýn inþaatý
28Döner fýrýn revizyonu
29Elektro pompaj tesisatý
30Eþanjör dairesi yenileme ve onarýmý
31Fabrika fýrýn inþaatý (münferit olarak inþa edilirse)
32Gemi onarýmý (kaynak ve elektrik iþleri, boyama, raspalama ve
çapaklama iþleri)
33Gemilerin temizliði iþi (iþçi ile)
34Gemilerin temizliði iþi (makinalý)
35Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müþtemilatýnýn imal, montaj
ve iþler halde teslimi
36Hafif raylý toplu taþýma sistemi (komple)
37Hammadde temini iþi
38Hastane (týbbi amaçlý) cihaz ve makine alým ve montajý iþi
39Hidrofor sistemi ile su deposu inþaatý ve ana daðýtým borularýnýn deðiþimi
40Araç kiralanmasý
41Ýplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajý
42Kalorifer kazanlarýnýn fuel-oil sisteme dönüþtürülmesi
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
4344454647484950-
Kalorifer tesislerinin bakým, onarým, iþletilmesi (katý yakýtlý)
Kalorifer tesislerinin bakým, onarým, iþletilmesi (sývý ve gaz yakýtlý)
Kazanlarýn basýnçlý su ile temizlenmesi
Kazan dairesi tesisatý ve brülör onarýmý iþi
Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.)
Ön arýtma tesisi
Röntgen ile kaynak kontrolü
Saç bacalarýn temizliði (yatay borularýn sökülmesi, temizlenmesi,
yað ve ziftlerin yakýlmasý ile yerine montajý
51Soðutucu borularýn basýnçlý su ile temizliði
52Stoklanmýþ curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalý vinçle
ayýklanmasý, gerekli boyutta kesilmesi, tartýlmasý ve nakliyesi
53Su borulu paket tipi buhar kazanýnýn onarým iþi
54Su pompalarý ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi
55Su tanký imalatý (saç)
56Þlam havuzlarýnýn hidrolik olarak temizliði
57Tambur bakým onarým ve kaplamasý
58Termik santral kazaný dairesinin revizyonu
59Termik santral kömür kanallarýnýn onarýmý
60Yangýn ihbar sistemi
NAKLÝYE ÝÞLERÝ
1Nakliye iþleri
PROJE - HARÝTA YAPIMI - MÜÞAVÝRLÝK
1Amenejman plan yapýmý
2Aplikasyon çalýþmalarý (total station ve distomat ile)
3Aplikasyon çalýþmalarý (takometre ve nivo ile)
4Fotokopi, ozalit çekilmesi
5Harita plan ve kadastro iþleri (bilgisayarla)
6Müþavirlik hizmeti
7Proje yapýmý (bilgisayarla)
8As-built proje yapýmý
TERZÝLÝK ÝÞLERÝ
1Ýþçi gücü ile terzilik iþi
2Makine ile terzilik iþi
TESÝS ÝÞLETMESÝ
1Trafo merkezi bakým onarým ve iþletmesi
2Otomasyonlu sistemlerin bakým, onarým ve iþletmesi
3Beton santralý iþletmesi (nakliye dahil)
4Ýçme suyu, atýksu arýtma tesisi bakým, onarým ve iþletmesi
TÜNEL ÝNÞAATI - METRO ÝNÞAATI
1Tünel inþaatý (
10 m2 den büyük kesitli)
2Tünel inþaatý (
10 m2 den küçük kesitli)
3Tünel - Metro inþaatý enerji temini ve cer gücü
4Tünel - Metro inþaatý katener sistemi
5Tünel - Metro sinyalizasyon
YOL - DEMÝRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür,
kaldýrým, sanat yapýlarý, dekapaj, kazýk, köprü, tahkimat, trafik
levhalarý, sinyalizasyon )
1Alt temel, temel malzemesi ve stabilize iþleri (hazýrlama, çýkarma, nakli,
figüre, serme, sulama sýkýþtýrma)
2Asfalt kaplama iþleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sýcak karýþým
ve beton asfalt kaplama)
3Asfalt kaplama iþleri (malzeme idareden)
4Asfalt mýcýrý temini ve nakli (ocaktan taþ çýkarma, konkasöre taþýma,
konkasörde kýrýlma ve yola nakli dahil)
5Asfalt plenti alt yapý inþaatý (betonlama)
6Asfalt sökülmesi (makinalý)
7Asfalt tesisleri için kýzgýn yað kazaný yapýmý ve montajý
8Asma köprü inþaatý
9Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, þap vb.)
10Beton bordür, büz, parke imali
11Beton bordür döþenmesi
12Beton yol korkuluðu imali ve montajý
13Beton yol yapýmý
14Cadde ve sokaklara levha yapýmý ve montajý
15Cadde ve sokaklarýn baca ve ýzgara kapaklarýnýn yükseltilmesi
16Çelik köprülerin kumlama yapýlmasý ve boyanmasý
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
17181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980-
Dekapaj, kazý yapýlmasý, kömür çýkarýlmasý (el ve kompresörle)
Demir yolu travers ve ray döþenmesi
Demiryollarýnda hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapýlmasý
Dolgu malzemesi temini ve nakli iþi (stabilize, toprak)
Dolgu yapýlmasý ve sýkýþtýrýlmasý (iþçi ile)
Fore kazýk, betonarme çakma kazýk, çelik çakma kazýk
Greyderle reglaj yapýmý
Ýstinat duvarý onarýmý (beton veya betonarme)
Ýstinat duvarý onarýmý (kargir)
Ýstinat duvarlarý inþaatý (beton veya betonarme) (kalýp, demir, beton dahil)
Ýstinat duvarlarý inþaatý (kargir) (hafriyat, iskele, taþ, harç dahil)
Katlý kavþak inþaatý
Kavþak tanzimi, orta refüj teþkili
Kaya dolgu iþleri (tahkimat, istifli)
Kaya dolgu iþleri (tahkimat, istifsiz)
Keson kuyu açýlmasý (makine ile)
Keson kuyu açýlmasý (iþçi ile)
Köprü, menfez içi temizliði (iþçi ile)
Köprü, menfez içi temizliði (makine ile)
Köprü inþaatý (betonarme)
Köprü inþaatý (çelik)
Köprü inþaatý (kargir)
Köprü inþaatý (kiriþler prefabrik betonarme)
Köprü korkuluk temizliði, yýkanmasý (arazöz, motopomp ve iþçi ile)
Köprü onarým iþi (söküm, yýkým hariç )
a- Betonarme
b- Kargir
Köprü tabliye onarýmý iþi (tabliye kaldýrma iþlemi dahil)
Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve þüt yapýlmasý
Ocaktan taþ çýkarmak (kompresör ve patlayýcý madde ile)
Oto korkuluk montajý (makinalý)
Oto korkuluklarý demontajý (hasarlý)
Oto korkuluklarý tamir ve montajý
Otopark yapýlmasý (açýk otopark, beton)
Otopark yapýlmasý (çok katlý otopark)
Parke ile kaldýrým ve yol yapýmý
Prefabrik köprü inþaatý (% 50 den fazlasý prefabrik)
Refüj, yol bordürü döþenmesi, refüj topraðý nakli ve düzeltilmesi iþi
Renkli kilit taþý parke yapýmý
Sabit asfalt tanklarý, boru yapýmý ve izolasyon iþleri
Sanat yapýlarý (betonarme, menfez, baks)
Sifon yapýlmasý (münferit olarak inþa edilirse)
Sinyalizasyon tesisi (karayollarýnda)
Sokak temizliði, çöp toplanmasý ve nakli (iþçi ile yükleme)
Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi
Tarihi köprü temellerinin mini kazýklarla iyileþtirilmesi
Taþ kýrma iþleri (makinalý)
Týbbi ve katý atýklarýn toplanmasý, nakli ve bertaraf edilmesi (iþçi ile)
Trafik güvenliðinin saðlanmasý (yol inþaat çalýþmalarýnda)
Trafik iþaretlerinin bakým ve onarýmý
Trafik bilgi ve iþaret levhasý yapýmý
Trafik levhalarý için direk yapýmý ve montajý (makinalý)
Trafik levhalarý için direk yapýmý ve montajý (makinasýz)
Tretuvar yapýmý (beton)
Tretuvar yapýmý (karo, plaka)
Yatay delgi makinasý ile karayolu ve demiryolu altýndan boru geçirilmesi
Yol bakým onarýmý (asfalt yollarda)
Yol bakým onarýmý (beton yollarda)
Yol bakým onarýmý (stabilize yollarda)
Yol hendek reglajý ve bakýmý (makinalý)
Yol inþaatý (toprak iþleri, üst yapý, stabilize asfalt dahil) (komple)
Yol kenarlarýna kar direkleri dikilmesi (makinalý)
Yol kenarlarýna kar direkleri dikilmesi (makinasýz)
Yol kenarlarýna kenar dikmesi (makinalý)
Yollara asfalt yama yapýlmasý
a) malzemeli
b) malzemesiz
Yollara yol boyasý ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalý)
YÜKLEME - BOÞALTMA
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20
Taþpýnar Muhasebe
123-
4-
Boþaltma, þeker pancarý vb. boþaltma iþi (makine idareden, mazot
müteahhitten)
Yükleme, boþaltma (elevatör vb. ile)
Yükleme, boþaltma (makine ile kum, çakýl, demir, profil, paket halinde
tuðla, tankerle taþýnan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kýrmataþ,
anroþman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer
pirinci, perlit, gaz beton)
Yükleme, boþaltma (tuðla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin iþçi ile)
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:20

Benzer belgeler