TÜRKİYE`DE ZİHİN ÇÖKERTME SİLAHI (Prof.Dr. Nurullah AYDIN)

Yorumlar

Transkript

TÜRKİYE`DE ZİHİN ÇÖKERTME SİLAHI (Prof.Dr. Nurullah AYDIN)
Türk Kardeþlik Merkezi
TÜRKÝYE'DE ZÝHÝN ÇÖKERTME SÝLAHI (Prof.Dr. Nurullah AYDIN)
H.Prof.dr.Nurullah AYDIN
15 Kasým 2011-ANKARA TÜRKÝYE’DE ZÝHÝN ÇÖKERTME SÝLAHI Batý; dünya coðrafyasýnda sömürüye dayalý
sürdürmek için her toplumu parçalamaktadýr. Ýktidarlarýný batýya borçlu olanlar ise koltuk uðruna batýya biat etmeye devam
ediyorlar. Dünyayý sömürerek zenginleþen, azgýnlaþan batý; deðerler adý altýnda demokrasi insan haklarý, hukuk sloganlarý
ben ve öteki ayrýmcýlýðýný sürdürmeye devam etmektedir. Batý emperyalizmi Müslümanlar içindeki kabileyi-etnik-mezhep dam
canlandýrýp düþmanlýk tohumlarýný yeþertmeye çalýþmaktadýr. Küçük etnisitelere devletler kurduruluyor. ABD-Ýngiltere-Ýsra
baskýsýnýn ve sömürüsünün hissedilmemesi için sürekli gerilim ve çatýþma olmasý istenmektedir. Yerli iþbirlikçiler de buna uyg
etmektedirler. Kavimler arasý husumet asýl düþmana karþý mukavemet hissini ise sarsmaktadýr. Yüzyýllar boyunca Türklerin d
müttefiki olan halklar birer birer koparýldý. Þimdi ise yeni bir oyun da ha sahneleniyor. 100 yýldýr baþarýlmayan sinsi ve hainane
plan; tarih bilgisi, devlet anlayýþý olmayanlar eliyle ise gerçekleþtirilmek isteniyor. Türk Devleti’nin ve Türk
Milleti’nin DNA’larý ile oynanýyor. Terör, Umraniye davasý, Deniz Feneri davasý, derken hukuk-yargý ülke
gündemindedir. Ýsrail karþýtlýðý sonra Suriye karþýtlýðý kafa karýþtýrýcý operasyonlardýr. Makyavelist politikalarla dün dündü
diyenler, dost ve kardeþ dediklerine bir anda arkasýný dönenler kime nasýl güven verebilir ki? Bu zihinlerde acaba sorusunu
sordurtmuyorlar mý? Neyin amaçlandýðý ise gözlerden uzak tutulmaktadýr. Yetkililerin hemen her konuda yaptýklarý açýklama
toplumsal-tarihsel belleðimizde kaos yaratýlmaktadýr. Açýklamalarýn bizzat kendisi bir tür zihinsel kaos yaratma silahýdýr. Topl
olarak hepimiz ayný zihinsel saldýrý altýndayýz. Ýnsan beyni olaylar arasýnda mantýklý matematiksel denklemler kurarak,
eþleþtirme yaparak zihinsel faaliyet yapar. Açýklamalarda ise, bütünsel olan hiç bir þey yok, baðlantý yoktur, parçalar orda bur
uçuþuyor! Yani açýklamalar beyni daðýtmak üzere kurgulanmýþ! Sürekli asimetrik durumlarla insan beyni aptala döner, burada b
amaçlandýðýný açýkça görüyorum. Dikkat ediniz! Yorumlarýn baþý ile sonu arasýnda bað yoktur, sözcükler arasýnda bað yok
suçlandýðýnýzýn bile mantýklý bir tarifi yoktur, iddia edilenler arasýnda bað yoktur, görüþlerin baþý ile sonu arasýnda bað yoktu
baðlantýsýzlýk beyinde kaos yaratýr, Akýl denilen zihinsel faaliyet baðcýklarýný kýrar! Görüþlerdeki tutarsýzlýklara düzgün bir
cevap vermek mümkün deðildir. Parçalarý asla diðerleriyle yan yana gelemeyecek bir pazýl konulmuþtur önümüze ve acaba
düzeltmeyi baþarýr mýyým diye oynadýkça zihinde yaptýðý tahribat derinleþecektir. Bu bozuk pazýlla en zihni açýk insanlarýn
bundan zarar görmesi, bu hukuk kaosunun arkasýndaki güçlerin istediðidir. Hedefleri, ne olup bittiðini anlamakta zorlanan bir
toplum yaratmak, algýlama seviyesini altýnýn altýna çekmektir. Altý, maymunlarýn zeka düzeyidir. Böyle bir kitlesel zihin çöker
silahý ilk kez Türkiye'de bir tarihi hesaplaþmada kullanýlmaktadýr. Bu silahý ters teptirmek üzere; bu hukuk kaosuna cevap
vermeyi reddetmek ve gerekçesini kamuoyuna açýklamak. Çünkü: Zihinsel saldýrý silahýný tesirsiz hale getirmenin tek yolu,
düþmana bu silahý fark ettiðini yüksek sesle söylemektir. Ancak o zaman beynimiz bunu önümüze konulmuþ zehirli yiyecek olar
görür ve kendini korumaya alýr. Yani pazýlýn bozuk olduðunu bilirsen, üzerinde hiç kafa yormazsýn ve böylece beynini de
tehlikeden korumuþ olursun. Bununla mevzi kazanan insan, özgüveni yüksek bir þekilde, açýk zihinle asýl yapmak istediði zihins
faaliyetleri yapabilir. Yani; Adaletin benden yana benden karþý ikilemesine göre daðýtýldýðý, Hukuk-Yargý konusundaki çatýþ
aracýlýðýyla, toplumsal-tarihsel belleðimizi daðýtma ve zihin çökertme tehlikesi ile karþý karþýya bulunmaktayýz. Bu gerekçeyle
somut örneklerle konuþmak ve çeliþkileri ortaya koymak gerekir. Bir þey daha yapýlabilir; Yanlýþlarý bul oyununa çevirmek,
birbiriyle zýt olan, tarihleri örtüþmeyen, sözcük kuralsýzlýklar gibi cümle bozukluklarý gibi denge bozukluklarýný bulmak. Ýþte o
bu bir zeka geliþtirici oyuna dönüþür, zihnimize saldýran tarafý bozguna uðratýr! Cambaza bak oyunu sarhoþluðundan baþka t
kurtulmak mümkün deðildir sanýrým. Günün Sözü: Okuyan, araþtýran, bilen, düþünen insan, biat etmez, oyuna getirilemez.
http://www.tkm.org.tr/main
Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir
Üreten: 12 October, 2016, 17:22

Benzer belgeler

İstanbul Değil Konstantiniyye

İstanbul Değil Konstantiniyye Bu tarihten sonra yabancýlarýn da Ýstanbul adýný kullanmasý talep edilmiþtir. Yurtdýþýndan gönderilen mektuplarda adres olarak Konstantinopolis yazýlý olanlar geri gönderilmiþtir.

Detaylı