(iTV la q.. LMRK*""*AKAMLIĞINA

Transkript

(iTV la q.. LMRK*""*AKAMLIĞINA
T.C.
DİyARBAKIR vALiLiĞi
iı ırtııı Eğtim Müdürlüğü
Sayı
14l08l20l4
: 21072995163913367 526
Konu: Çekim İzni.
(iTV
la q.. LMRK*""*AKAMLIĞINA
(
İtçe
Milli Eğitim Müdürlüğüne
)
İlgi: DiyarbakırValiliği Basrn ve Halkla İlişkiler Müdürliiğüntın 12.08.2014 tarih ve 621,02-14606
sayılı yazısı.
TRT 6 Kanal Koordinatörlüğü ile İnci Grup Yapım Rek. ve Tan. Bilişim Org. San. Tİc.
Ltd. Şti. arasrnda imza|anarı sözleşme gereği TRT 6 Kanalıı-ıdayayınlanan 'KT.İNİK' isimli sağlık
progfaml çekimlerinin 18.08.2014- l0.09.2014 tarihleri arasrnda ilimizde gerçekleştirilmesi
düşiinülmektedir.
Konunun kurumunuz mevzuatr doğrulfusunda değerlendirilerek, gerekli kolaylığın sağlanması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet Baki SEVGİLİ
Vali
a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
DAĞITIM:
Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
17 İlçe
ldır.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmzaKanununun 5 inci maddesi gerğince güvenli elektronikimza ile imzalanmı$ır
Ewak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.t adresinden 5877-0cb2-334d-bl50-80f0 kodu ile yapılabilir.
Mehmet Akif ERsoY Cad.İl Mlti Eğitfun Müd.
2l l 00 Yenişehir/ DİYARBAKIR
www.Diyarbakirmeb. gov.t
[email protected]
ayrıntılıbilgi için: Ömer YALÇIN
Tel: (0 412)2?5 58 50
Faks: (0 412)2265828

Benzer belgeler