II - Radyo Merhaba

Transkript

II - Radyo Merhaba
TOPLUM HABERLER‹
lerine de kavuflmufl oldular. Bu yüzü¤ün
May›s 2001 günü Hull Belediye
hikayesi ilginç asl›nda. Uzun y›llar önce
binas›nda düzenlenecek bir törenle ‹znik
Montreal’de y›k›lan bir köprüde çok insan
Çinilerinden oluflan ve Ottawa’daki
ölmüfl. Kanada’l› Mühendisler bu faciay›
Büyükelçili¤imiz taraf›ndan Belediye’ye
daima hat›rlay›p ifllerinin ne kadar dikkat
arma¤an edilen bir panonun aç›l›fl› yap›ld›.
ve özen istedi¤ini unutmamak için o
Belediye binas›n›n sergi salonu ve çeflitli
köprünün çelik parçalar›ndan yap›lma bir
kültürel etkinliklerin yap›ld›¤› atrium
yüzü¤ü küçük parmaklar›nda tafl›rlar.
kat›na yerlefltirilen bu panonun aç›l›fl›
Dostlar›m›z› sevinçle tebrik ederiz.
vesilesiyle düzenlenen törende Hull
Belediye Baflkan› Yves Ducharme ile
Türkiyenin Ottawa Büyükelçisi Erhan
Ö¤üt birer konuflma yapt›lar. Büyükelçi
Ö¤üt de konuflmas›nda Türk Osmanl›
mimarisinde ve süsleme sanat›nda önemli
yeri olan tarihi ‹znik çinicili¤inin
günümüzde yeniden canland›r›lmas› için
Ayd›n Yurtçu, Tezcan Özdemir
bilimsel yöntemlerle özenli bir çal›flma
yürütüldü¤ünü vurgulam›fl gurur verici Türklerin bar›fl, hoflgörü ve birlik konusanat eseri niteli¤i tafl›yan bu çinilerin lar›ndaki duyarl›l›¤›m›z› ve kararl›¤›m›z›
Hull’da sergilenmesi olana¤›n› verdi¤i icin vurgulad›lar. Say›n Erhan Ö¤üt kamuoyuHull Belediyesine teflekkür etmifl, bunun na yönelik ›l›ml› ve yap›c› giriflimlerimizin
Lale Festivali düzenleyen Ottawa Türklü¤ümüze, kültürümüze ve tarihimize
Belediyesi’ne örnek olmas› umudunu dile karfl› baz› odaklar›n yürütmekte olduklar› Soldan sa¤a: Taner Bilgin - Elektrik Müh.
Bengül Kurtar - Çevre Mühendisi
getirmifltir.
siyasal oyunlardan y›lmayaca¤›n› belirtti. Cem Mekik - Elektrik Mühendisi
Botanical Garden müdürü ve özellikle
Toronto’lu üyelerimizden Yaman Montreal Belediye Baflkan› Say›n Pierre
8 ve 10 Haziran tarihleri aras›nda
Üzümeri, Toronto Belediyesinden otuz Bourque
Türk
Bar›fl
Bahçesinin
Kingston’da her y›l düzenlenen “Folklore”
senenin üzerinde bir hizmetten sonra varl›¤›ndan
mutluluk
duyduklar›n›
emekli olarak ayr›ld›.
Biz Toronto söylediler. Belediye Baflkan› 23 Nisan festivaline, Turkish Canadian Association
of Kingston da kat›l›yor.
Belediyesinde çal›flan arkadafllar› olarak, 8 Ulusal
Egemenlik
Bayram›m›z›n
Haziran, Cuma günü, Yaman flerefine bir Montreal’de uluslararas› törenlerle kutlansürpriz emeklilik partisi düzenlemekteyiz. mas›na ve multikültürel birli¤e katk› Radyomuzun parti organizasyon grubunYaman’›n sayg›ya de¤er hizmetine yapmas›na tan›k oldu¤unu, Atatürk’ün da y›llard›r özveriyle çal›flm›fl olan Letafet
karfl›l›k, belediye parti grubu, partiye çocuklara verdi¤i önemden esinlenerek Güzel’in uzun y›llar önce eflinin vefat›n›
Yaman›n çal›flma arkadafllar› yan› s›ra, özel kendisinin de Montreal'de iki y›ldan beri takiben tek bafl›na çal›fl›p büyüttü¤ü k›z›
arkadafllar›na da açmaya karar verdi. çocuk bayram› düzenledi¤ini sözlerine sevgili Sabiha Humber College'ta Otel ve
Turizmcilik bölümünü baflar›yla bitirdi ve
Partide buluflmak üzere.
ekledi. Tören folklorcu çocuklar›m›z›n
pek cok guzel teklif aras›ndanda Air
Sait Toprak , Toronto
alk›fl toplayan gösterileri ve orkestran›n
Canada Vacation için çal›flmay› seçti ve
güzel konseri ile akflam saatlerine dek
Quebec’den Ayd›n Yurtçu ve Tezcan görkemli ve nefleli biçimde kutland›. görevine bafllad› bile. Tebrik ederiz.
Özdemir Ottawa’daki Türk Yürüyüflünde.
Han›m kardefllerimizin yapt›¤› nefis börekAlmanya’daki Schleswig-Holstein Türk
ler çok be¤enildi. Baklavalar da lezzetli
Toplumu
Derne¤i Çocuk Geliflimi
idiler. En iyi dilekerimizi simgeleyen Türk
Montreal’de yaflam›n› sürdüren Türk Bar›fl Bahçemizin benzerleri inflallah konusunda uzman ça¤›rarak bir seminer
Seminer’de
Çocuklara
toplumu üyeleri Montreal Botanical Kanada’n›n öteki kentlerinde de gerçek- düzenledi.
Gösterdi¤imiz
Tepkisel
Davran›fllar,
Garden'da gerçeklefltirmifl olduklar› Türk lefltirilir.
Çocuklar›m›za Göster-di¤imiz Olumsuz
Bar›fl Bahçesinin birinci y›ldönümünü 19
Davran›fllardan Nas›l Kurtulabiliriz? konuMay›s Cumartesi günü seçkin konuklar›yla Dr. Ayd›n Yurtçu, Montreal
lar ele al›nd›. Daha detayl› bilgi isterseniz
birlikte kutlad›lar. Büyükelçimiz Say›n
kendilerine
internet
adresinden
Erhan Ö¤üt'ün elçilik üyelerinin, Ulusulaflabilirsiniz.
http://www.tgsh.de
lararas› Sivil Havac›l›k temsilcili¤imiz Kanada’ya 4 y›l önce ailesi ileyerleflen
nezdinde Büyükelçimiz Say›n Oya Elektrik Mühendisi Taner Bilgin 3.5 y›ll›k
‹nkaya'n›n ve temsilcilik üyelerinin u¤rafllar›
sonucunda
sonunda
kat›ld›¤›
törende
17
ülkenin Mühendisli¤ini burada kabul ettirdi. Taner
baflkonsoloslar›na, Kanadal› senatörlere, bey radyomuzun gönüllü sunucular›
milletvekillerine, ifladamlar›na ve The aras›nda yer al›yor. 17 May›s günü
Montreal Gazette baflyazar›na Bar›fl Islington & Dundas’taki golf Klübünde
Bahçemizin içerdi¤i olumlu amaçlar yap›lan törenle lisans›n› di¤er iki Türk
anlat›ld›. Baflta Say›n Erhan Ö¤üt olmak Mühendis arkadafl› Bengül Kurtar ve Cem
üzere, Fahri Baflkonsolosumuz Say›n Emin Mekik ile birlikte ald›lar. Ve de böylece
Battika ve Say›n Fatma Sar›kaya biz Kanada’ya özgü çelik Mühendislik yüzük-
30
Gurbetteki
Dostunuz
9