insan hakları brs

Transkript

insan hakları brs
Biz Sodexo’da Neye İnanıyoruz?
2
Biz Sodexo’da Kendimizi Neye Adıyoruz?
3
İnsan haklarına saygı temeli üzerinde duran resmi bir politika
3
Çalışanlarımızla
4
İnsanlara saygı duyuyoruz
Kişisel gelişimi destekliyoruz
Çeşitliliğe kendimizi adıyoruz
4
5
5
Tedarikçilerimizle
7
Müşterilerimizle
8
Ortaklık ruhuyla
Bütünlükle
8
8
Misafirlerimizle
9
Sağlıklı yaşamı destekliyoruz
Toplumlarla bölgesel gelişime destek veriyoruz
9
10
Daha Fazla Bilgi
11
1
Biz Sodexo’da Neye İnanıyoruz?
Sodexo
• 350.000’den fazla çalışanıyla
• 132’nin üzerinde milleti temsil eden
• 29.000 bölgede ve 80 ülkede çalışan
dünyanın en büyük işverenlerinden birisidir.
Global piyasada iş anlaşmalarımız bizi değişik
kültürler, gelenekler ve dillerin yanı sıra değişik
sosyal, politik, finansal, hukuki ve ekonomik
sistemlerle de karşılaştırıyor. Bu yüzden Sodexo
gibi dünyanın dört bir yanında değişik bölgelerde
çalışmakta olan bir şirket için insan haklarına saygılı
olunduğunu ve işin kusursuz bir bütünlükle
yürütüldüğünü teminat altına almak için eksiksiz etik
temellere sahip olmak esastır.
Etik prensiplerimiz; bağlılık, insanlara saygı,
şeffaflık ve illegal işlere karşı tolerans
göstermemektir. Tüm seviyedeki çalışanlarımızın
felsefemize ve günlük işlerimizde her birimize
rehberlik eden bu altı temele bağlı olmaları gerekir.
SODEXO:
• Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları bildirgesine
• İLO üçlü çok uluslu teşebbüsleri ve sosyal politika
bildirgesine
• Birleşmiş Milletler Global Anlaşmasına
imza atmıştır.
Güçlü felsefemiz hem geçmişteki hem de
gelecekteki
başarımızın
temelini
oluşturur.
Felsefemiz altı temele dayanır: Kim olduğumuz, iş
stratejimiz – organik büyüme, misyonumuz,
vizyonumuz, çekirdek değerlerimiz ve etik
prensiplerimiz.
Sodexo’nun misyonu günlük yaşamın kalitesini
arttırmaktır. Kendi iş aktivitelerimizle ve varlığımızla
alakalı gerçek nedenlerle insan haklarını destekleme
konusunda sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.
80 ülkede çalışan, 350.000’den fazla çalışanı olan
Sodexo, insan haklarına saygıyı destekleme konusuyla
gerçek anlamda ilgilenmektedir.
2
Biz Sodexo’da Kendimizi Neye Adıyoruz?
Sodexo günlük yaşamın kalitesini arttırmaya kendisini
adamıştır.
Bunu,
• Kendi operasyonlarımızda ve iş ilişkisi kurduğumuz
kişilerle insan haklarını adres göstererek
• Şehirlerin, bölgelerin ve çalıştığımız ülkelerin
ekonomik ve sosyal gelişimlerine destek vererek
gerçekleştirmiştir.
İnsan haklarına saygı temeli üzerinde
duran resmi bir politika
• Sodexo, Pierre Bellon tarafından kurulduğundan
beri (1966) güçlü felsefesini, temel değerlerini,
350.000 kişiden fazla çalışanımızın günlük aktivitelerinde riayet ettiği etik prensipleriyle yaşıyor.
• 2003 yılında grubumuz, kendisini bazı hissedarlarımıza ilişkin belli amaçlara ulaşmaya ilişkin
resmiyete dayanan bir gelişim politikasını
benimsemiştir. Sodexo üst yönetimi 350.000’den
fazla çalışanıyla etik prensip ve temel değerlerimizi yaymak ve tasdik etmeye kendini
adayarak ‘’Etik Prensipler ve Sürdürülebilir
Gelişim Kontratı” sözleşmesini imzalamıştır.
Bu kontrat 14 dile tercüme edilmiştir.
• Sodexo, kendini sözleşmenin on prensibine ve
insan haklarının sorumluluğunu tanımaya, çalışma
standartlarına uygun ve bozulmaya karşı toleranssız
olmaya adayarak, Birleşmiş Milletler Global
Sözleşmesi’ni imzalamıştır.(2003)
• Sodexo İcra Kurulu Sodexo iş bütünlüğü bildirgesi
adlı bir tüzüğü benimsemiştir. (sodexo.com’da
bulunabilir). Sodexo tüm çalışanlarının bu tüzüğün
temel inançlarını ve iş etiğiyle bağlantılı uygulamalarını anladığını ve grup bağlılığını paylaştığını teminat altına almak için, bu tüzüğü önemsemektedir.
(2007)
• Yönetim kurulu üst yönetim tüzüğünü
benimsemiştir.
Sodexo güçlü bir bağlılıkla, belli amaçlara ulaşmak amacıyla hissedarlarımız için belirlenen,
resmiyete dayalı bir gelişim stratejisi belirlemiştir.
3
Çalışanlarımızla
İnsanlara saygı duyuyoruz
Sodexo’nun kuruluşundan beri insanlar hep
felsefemizin kalbinde yerini almıştır. Sodexo’daki
çalışanların çoğu 80 ülkedeki müşterilerimizle ve
tüketicilerimizle direk olarak her gün iletişim
içindedir. Çalışanlarımızın bağlılığı, uzmanlığı,
çeşitliliği ve işle beraber kendini geliştirebilme
yeteneği Sodexo’nun son kırk yılda elde ettiği
başarının temelleridir. Çalışanlarımızın zenginliği ve
farklılıkları gücümüzün temelini oluşturur.
Biz her çalışanımızın yeteneklerini ve sorumluluklarını
geliştirmesine, kişisel gelişimlerini ilerletmesine
yardımcı oluruz. Ayrıca çalışanlarımızın sürekli
olarak iş memnuniyetlerinin geliştirilmesine büyük
önem veririz.
Vizyonumuz hayat kalitesi hizmetlerinde en iyi
küresel dış tedarikçi uzmanı olmaktır. 2015’teki
hedefimiz ise firmamızı 2005’te bulunduğu
seviyenin iki katı büyüklüğüne çıkarmaktır.
Vizyonumuz, 2015 hedefimize ulaşmak ve yüz milyonlarca tüketiciye hizmet etmek için insan
kaynaklarımızın rekabet edebilme bakımından
önemli bir avantaj olduğundan emin olmaktır. Biz,
insanları cezbetme, geliştirme, işe alma, en iyi
beceriyi muhafaza etme, çeşitlilik ve katılımı
sağlama konularına bağlılık bakımından ölçü olan
bir işveren olmalıyız.
Sodexo gibi dünya çapında varlığı olan bir şirket için
insanların ihtiyaçlarını dinlemek, güvene dayalı
yapıcı bir diyalog kurmak ve işyerindeki her bireye
saygınlık hissi vermek önemlidir. Sodexo’nun
stratejisi ve değerleri kişisel hedefleri ve arzuları
yükseltecek bir şekilde canlandırılmalıdır.
4
Kişisel gelişimi destekliyoruz
Sodexo kurulduğundan beri, kişisel gelişime dönük
olarak, insanlar için bir sıçrama tahtası olmuştur.
Uygun bir aday bulunduğunda şirket içi terfi her
zaman onaylanmıştır. Her çalışan şirketteki seviyesine, şirkete girerken sahip olduğu özelliklere,
çalışmakta
olduğu
yere
veya
milliyetine
bakılmaksızın yeni yetenekler, sorumluluklar ve
kişisel gelişimde başarı edinme fırsatına sahiptir.
Temel hedeflerimizden birisi de çalışanlarımızın
beklentilerini karşılamaktır.
Çalışanlarımızın ne istediğini anlamakta ne kadar iyi
olursak, grup içinde ortaya çıkan fırsatlarda onları o
kadar iyi değerlendirebiliriz.
Biz aradaki engelleri kaldırmanın ve iletişim
kurmanın gerekliliğine inanıyoruz. İnsanlarımızı açık
bir şekilde birbiriyle iletişim kurmaya teşvik ediyoruz.
Çeşitliliğe kendimizi adıyoruz
Sodexo’nun ayrımcılık ve insanlara saygı konularını
içeren bir politikası vardır. Politikamız ırka, renge,
dine, cinsiyete, gebeliğe, milli kimliğe, soya,
vatandaşlığa, yaşa, evlilik durumuna, engelliliğe,
tecrübe düzeyine, cinsel tercihe veya kanunlar
tarafından korunan herhangi bir kişisel hakka
bakmaksızın istihdamın her kademesinde fırsat
eşitliğini sağlamaktır.
etmeye ve terfi ettirmeye çalışmakta ve istihdam
kararları konularında ilgili tüm kanunlara
uymaktayız. Bunlar tanıtım, işe alma, yerleştirme,
terfi ettirme, transfer etme, tazminat ödeme, eğitim,
işten çıkarma, işine son verme, sosyal aktivite ve
eğlence fonksiyonlarında yer alma, işçi tesislerinin
kullanımı gibi konuları içermekte fakat bunlarla
sınırlı kalmamaktadır.
Ayrımcılık, taciz, misilleme yapma benzeri işi kötüye
kullanma gibi kural ihlalleri için sıfır tolerans politikası
uygulamaktayız. Politikalarımızda ayrımcılığı, tacizi,
ırka, renge, dine, cinsiyete, cinsiyet kimliğine,
gebeliğe, milli kimliğe, soya, vatandaşlığa, yaşa,
evlilik durumuna, engelli olmaya, tecrübelilik durumuna, cinsel tercihe veya kanunlar tarafından
korunan herhangi bir hakka dayalı çalışanlara kötü
muamele yapmayı yasaklamaktayız.
Diğer insanlara saygı duymak işimizin özüdür.
Çeşitlilik ve katılım firmamızın etik prensiplerinin,
temel değerlerinin ve misyonunun parçasıdır.
İşgücümüz bünyesinde çeşitliliği destekler ve değerlendirirken her pozisyon için en iyi kişiyi istihdam
5
Sırf kanuna uygun olmaktan daha öte olarak, kendimizi, gurubumuzun gelişimini hızlandıracak bir
rekabet avantajı olan, yetenek çeşitliliğini arttırmaya
kendimizi adamaktayız. Katılım ve çeşitlilikte ölçüt
olmak için, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve
hizmet ettiğimiz toplumlara değeri ulaştırmak için
çaba göstermekteyiz.
Çalışanlarımızı buluşarak açıklık ruhuyla iletişim
kurmaya teşvik ediyoruz. Biz Sodexo’da çalışanlarımızı
tecrübe ve teknik bilgi alışverişine teşvik ederek,
onların zengin çeşitliliğinden gelen becerilerinden ve
kültürlerinden yararlanıyoruz. Sinerji oluşturmak
amacıyla tasarlanan yapılandırmalarımız arasında,
türdeş alanlı çalışma grupları, uluslararası proje
takımları ve araştırma gezileri bulunmaktadır.
Çeşitlilik ve katılımı sağlamaya adanmak
Biz çalışanlarımızdan çeşitli takımları yönetme,
çeşitliliği arttırma ve Sodexo’da tam potansiyeli
sağlamak için katılımı sağlama konusunda kültürel
anlamda bir beceriye sahip olmalarını bekleriz.
Kültürel çeşitliliği destekliyoruz
Biz kültürel çeşitliliği sadece çalışanlarımız arasında
değil aynı zamanda tedarikçilerimiz gibi tüm
hissedarlarımız, müşterilerimiz, misafirlerimiz ve
hizmet ettiğimiz tüm toplumlarda destekliyoruz.
Eşit fırsatlarda ilerlemek
Tüm çalışanlarımıza geçmişlerine veya kimliklerine
bakmaksızın eşit ilerleme şansı veririz.
Bunun yanı sıra grup seviyesinde dört küresel faaliyet alanını açıklamış bulunmaktayız:
Üst yönetimde kadınların temsilinin,
İş yerindeki değişik jenerasyon gruplarının,
Etnik azınlıkların ve engelli insanların arttırılması
için açıklık ruhuyla ilişki kuruyoruz.
Sodexo’da biz kuruluşumuzun süreç odaklı bir firma
olarak kalmasını teminat almaya yardımcı olan,
düşünceleri ve izlenimleri bakış açısı oluşturan
çalışanlarımızı dinleme imkânlarımızı genişletiyoruz.
Şikâyetleri adil olarak ve saygı çerçevesinde ele
alıyoruz. Biz açık iletişime ve aradaki engellerin
kalıcı bir şekilde kaldırılmasının gerekliliğine
inanıyoruz.
6
Tedarikçilerimizle
Etik kaynak sağlamayı ve iş ortaklığını destekliyoruz.
Çevreye ve insanlara saygılı olan etik ortaklıklarımızı daha da güçlendirmek için tedarikçilerimizden bizimle birlikte çalışmalarını ve sürecimize
katkıda bulunmalarını isteriz.
Tedarikçi zincirimizdeki bütün ürünlerin kalitesinden emin olmak için iş aktivitelerimizin içinde bulunan tüm tedarikçilerimizle aramızdaki güveni ve
uzun süreli ilişkileri geliştirmeye çalışırız. Buna ek
olarak tedarikçilerimizi kendi tedarikçilerine yönelik
olarak kültürel ve sosyal çeşitlilik politikasını
benimsemeye teşvik ederiz.
Bütün tedarik yönetimi elemanlarının tüm bölge ve
seviyelerde uygulamak zorunda olduğu bir grup
kuralı resmileştirmeyi hedefleyen, grup tedarikçi
yönetimi politikamızı tebliğ etmiş bulunmaktayız.
Ayrıca ILO standartlarına (Uluslararası Çalışma
Organizasyonu) dayanan grup tedarikçi yönetmeliğini de her ülkede desteklemekteyiz. Bu belge
Sodexo’nun mantıktan, sorumlu, etik ve sosyal
uygulamalardan yararlanan güvenilir ortaklarla
çalışma isteğini göstermektedir.
Tedarikçilerimizden şu alanları içeren bu yönetmeliğe
uymalarını isteriz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çocuk işçi
Zorla çalıştırma
Maaş ve ikramiye
Çalışma saatleri
Sağlık ve güvenlik rehberliği
Ayrımcılık yapmama
Disiplin uygulamaları ve zorlama
Topluluğa katılma
Etik standartlar
Tedarikçilerimizin kendi tüzükleri varsa bunun
minimum standartlarımıza uyması gerekir.
7
Müşterilerimizle
Ortaklık ruhuyla
Bütünlükle
Müşterilerimizle misafirlerimize yüksek kaliteli
ürünler teklif etme, sağlık ve güvenlik alanında iyi
benimsenmiş
çözümler
sunma
anlayışıyla
organizasyonlarının
cazibesini,
ününü
ve
verimliliğini garanti etmek ve geliştirmek için
çalışmaktayız.
Hissedarlarımızla iş uygulamalarımızda yüksek
standartlarımızı devam ettirme sorumluluğunu
benimsemekteyiz. Çalışma bütünlüğü bildirgemizin
yayılması etik prensiplerimizi dünyada iş yaptığımız
her yerde yaşamamıza yardım edecektir.
8
Misafirlerimizle
Sağlıklı yaşamı destekliyoruz
Biz insanlara hizmet ederken her gün hayatlarına
birçok etkimiz oluyor. Bu yüzden obeziteye karşı
açtıkları savaş da dâhil olmak üzere onların sağlık
ve sıhhatiyle ilgili her konuya önem vermemiz çok
doğaldır.
Önde
gelen
yiyecek
hizmetleri
firmalarından birisi olan Sodexo, 50 milyon insanın
parçası olduğu mantıklı bir diyet sağlamaktadır.
Sodexo olarak müşterilerimize besleyici yiyecekler
sunmaya, eğitim yoluyla hizmet ettiğimiz toplumlarda dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının
gelişmesine
kendimizi
adadık.
Faaliyet
yürüttüğümüz
ülkelerdeki
değişik
toplum
segmentlerinin ihtiyaçları küçük yaştaki çocuklar,
ergen veya öğrenci, çalışan insanlar, yöneticiler,
hastanedeki hastalar, engelli insanlar olmalarına
bağlı olarak farklılık göstermektedir.
amacıyla tasarlanmıştır. Bu anlamda yapılan
araştırmalar yukarıda sayılan faktörlerin tekrar suç
işleme oranını %50 oranında düşürebileceğini
göstermiştir.
Sodexo’nun ıslah hizmetleri faaliyetleri sekiz ülkede
ve bağlayıcı etik prensipler altında yürütülmektedir.
Sodexo sadece demokratik prensipleri benimseyen,
idam cezasının olmadığı, personelimizin ateşli silah
kullanmasının gerekmediği, tutuklamanın nihai
hedefinin suçluyu rehabilite etmek olduğu ülkelerde
hizmet sunmaktadır.
Hükümlülerin rehabilitasyonuna ve tutukluların
iyiliğine destek veriyoruz.
Sodexo ıslah evleri otoriteleriyle hapishaneleri,
çocuk ıslah evlerinin, tutuklama merkezlerinin ve
serbest bırakılma sonrası rehabilitasyon merkezlerinin tasarlanmasında, inşasında ve yönetiminde
yakın bir çalışma içindedir. Uzman servislerimiz
mahkûmlara adil ve saygılı davranmak, hayat
şartlarından memnuniyetlerini sağlamak ve serbest
bırakılma sonrasında eğitim, danışmanlık hizmeti
vermek, iş ve ev bulmalarına yardımcı olmak
9
Toplumlarla bölgesel gelişime destek
veriyoruz
Küreselleşme birçok şirketin çalışmalarını gelişen
ülkelerde büyütmesine olanak sağlamıştır. Biz bu
şirketlerin gelişen bu ülkelerdeki yerli topluma
karşı onların var olması sayesinde sağladıkları
büyümeden
bu
toplumları
yararlandırma
sorumluluklarının onduğuna inanıyoruz.
Biz bölgesel ekonomilerin gelişimine bölgesel
kiralamayı, bölgesel ürünlerin satın alınmasını,
bölgesel
girişimlerin
ekonomik
gelişimi
canlandırmasını destekleyerek kendimizi adadık.
Çalışmalarımızı kendini idame ettiren fırsat, işgücü,
istihdam gelişimi ve bölgesel toplumlarla uzun
süreli
işbirliği
kurma
mücadelelerine
odaklandırmaktayız.
Değişik kültürlü, ekonomisi kısmen gelişen ülkelerle çalışmak sıklıkla gerekli endüstrilerin,
altyapının ve telekomünikasyonun eksikliği gibi
birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Belli
ülkelerde ise sosyal ve politik rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. Biz ise dinsel inançlara, geleneklere ve çeşitlilik meselelerine saygıyı teşvik
ederek çalışmaktayız.
Çalıştığımız risk alanı ülkelerinde insan haklarına
saygı gereği bölgesel hissedarlarla çalışmaktayız.
Ayrıca varlığımızın, iş operasyonlarımızın ve bölgesel gelişim girişimlerine katılımımızın yarattığı
pozitif etkilerle de bölgesel gelişim ve ilerlemeye
destek vermeye çalışmaktayız.
Risk alanlarında uygulanan operasyonlarımızda
ilgili tüm kanunlara uygunluk göstermekteyiz ve
Sodexo olarak adaleti geliştirmeyi hedefleyen etik
ortaklıklarla, bölgesel yerli toplumlarla uyumlu
ilişkiler içinde çalışmaktayız. Sodexo olarak biz yerli
istihdamı, yardımcı iş kollarını, bireysel kapasite
oluşumunu, toplumsal ilişkileri geliştirmeye ve yerli
insan ve iş toplumlarına ortak fırsatlar yaratılmasını
arttırmaya kendimizi adadık.
Çalışmalarımız
Bölgesel istihdam ve çalışanları desteklemeyi,
Küçük işlerin kurulması ve bölgesel tedariki
teşvik etmeyi,
Bölgesel ekonomik girişimleri desteklemeyi,
Kısmen acil yiyecek ihtiyacı doğuran doğal afet
olaylarında insancıl çalışmaları desteklemeyi
içermektedir.
Risk bölgelerini yönetiyoruz.
Dünyanın bazı alanlarında resmi kanun ve etik
sistemler hala gelişmektedir. İnsan haklarına ilişkin
bazen ‘’risk alanları’’ olarak da adlandırılan bu alanlarda davranış ve uygulamalar, uygulamaların
birçoğunun belirlenmiş olduğu gelişmiş demokratik
sistemlerden çok farklı olabilir.
10
Daha Fazla Bilgi
Aşağıdaki belgeleri web sitemizden indirebilirsiniz:
www.sodexo.com
• Etik prensipler ve devam ettirilebilir gelişim anlaşması
2003
• Üst düzey yöneticiler tüzüğü
• Grup tedarikçiler yönetim politikası
Ethic
nc
al Pri
iples
e
inabl
Susta
nt
opme
Devel act
r
t
Con
2007
• Grup tedarikçiler tüzüğü
2007
• Sodexo iş bütünlüğü bildirgesi
2007
• FY 07 Kurumsal vatandaşlık raporu
• 2007 İnsan kaynakları raporu
1
01
ry 2
FISCAL 2007
HU
HUMAN RESOURCES
REPORT
ua
Jan
of
ue tices
g
o
tal c
Ca od Pra
Go
Plan e.
orroewtter futur
m
o
T
b
ra
ter
n fo
Bet
Theodexo’s pla orrow Plan:itments,
is S
m
om
com ering
er T
, 14
ov and
Bett
.
ities rd c
The
rior forwa 0 sites loyees
p
y
ee p
0
Thr journe s, 34,0 00 em
one ountrie r 380,0
u
c
o
0
g
8
agin
eng
om
xo.c
ode
w.s
ww
11
Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi
Genel Müdürlük
Koşuyolu, Mahmut Yesari Sokak
No: 32 Kadıköy 34718 İstanbul
Tel: 0216 340 45 00
Faks: 0216 340 44 80
www.sodexo.com.tr
[email protected]

Benzer belgeler

özel mersin doğa okulları resim yarışması

özel mersin doğa okulları resim yarışması 5) YurtdıĢmdan törene Ģahsen katılamayacak adayların ödüllerini Türkiye’de bulunan konsolosluk aracılığıyla, Mersin dıĢından katılan adayların ödüllerini ise Ģahsen almaları gerekmektedir. 6) Ödül ...

Detaylı

2. efes`in “sürdürülebilir tarım”

2. efes`in “sürdürülebilir tarım” tüketiminde %12-%24, yakıt tüketiminde %18-%22, su tüketiminde ise %20-%25 oranında tasarruf sağlamaktadır (dış ortam ve işletme şartlarına da bağlı olarak). Suya daha az ihtiyaç duyan yeni maltlık...

Detaylı