Özürlü ve Yaşlılar İçin Bir Tasarım Dosyası

Transkript

Özürlü ve Yaşlılar İçin Bir Tasarım Dosyası
ÖZÜRLÜ VE YAŞLILAR- İÇİN
»İR TASARIM DOSYASI
Derüyen:
Şükrü iürmeıı
.M:" ar
İstanbul Teknk Üniversitesi
Çevre ve Şehircilik Uyzııama .Araştırma Merkezi
' --6
O . her an bir itedir.'’
M A H İY E T
Birtakım kataloııardan özürlü ve yaşlı insanlar için tasarımlanmış tazı, ürünleri derlemeye
çalıştık. Burada ımaç, henüz ülkemizde üzerine fazla eğilinmemiş br■alana ait çalışmalardan
örnekler vermet ve tasanmcılann fikirlerine bir katkıda bulunmaktır ~ert sayılan ve toplam
nüfustaki oranlat gittikçe artmakta olan sosyal gruplanıl farklı ıhttyraianna tasanmcılann ve
sınaî üretimin ilgsiz kalması düşünülemez
Allan ür ; varlığı ve yokluğu ;sonsuz, sınırsız ve aralıksız elanic yaratma, değiştirme,
dönüştürme ve -enileme eylemi çerçevesinde insan da, verilen emir nucıbince, kendi hayat
düzleminde her tn bir mücadele başlatmaktadır.
İnsanın tasarlaması ve üretmesi, onun dünyasına ait kılınmış niyük değerlerin de bir
hatırlanması ve yüceltilmesi anlamına gelmektedir.
Bir ürürün dünyevî veya pratik faydası yanında; onda birik:tts düşünceler, emekler,
endişeler, sevme er ve nivetier asıi büvük İnsanî deÛer zenginli Sini rr.ev cana getirmektedirler.
Suttu Sürmen
Taraşla, Nisan 1996
V
İÇ İN D E K İL E R
1. Anahtar çevtme yardımcılan
2. Asansörler
3. Atölye
4. Banyo-Duş
5. Elbise-Çorap-ayakkabı
6. Fizik tedavi - Rehabilitasyon - Oyun - Spor
7. İdrar torbalar-Ordekler-Sürgüler
8. İletişim
9. Kaidmcılar-Atkılar
10. Koltuk devrederi - Bastonlar
11. Koltuklar-Sm.dalyeler
12. K ör bastonla-. - Körler için elektronik hissetme cılıazlan
13. Lavabo
14. Makaslar
15. Masalar
16. Musluklar-Enaryalar
17. M utfak
18. Saatler
19. Taşıtlar - Gvmobiller
20. Tekerlekli kanıklar
21. Telefon
22. Tuvalet
23. Yakalama tutuklan
24. Yataklar
25. Yeme-İçme
26. Yürüme arzulan - Yürüme çerçeveleri
(RAKAMLAR 1 ONU NUMARASINI GÖSTERMEKTEDİR.)
U
i’
veya yan duvara kcnattiir.
¡ılı
1
,1
Esimle yükselen asansörler
. ,
En la/Ja .'00 kg laşıvabtirer. Hızlarımla 0,15
¡Í1
____ _
ib
Merdiven tırtılı. Akü iie :alışır.
Yatayda tekerlekler üze-nde
üşüntaz. _-.,j j.jdcr. fjöylcce sahanhkıtrda kolay dönüş yapılır.
pfe
foBsEOT
.1
.
jU-"'
]
H j| r
En fazla bir kat çıkabilir
Tabla 90 x 130 e n ‘
300 kg taşıyabilir —
.
4
________________ - -
-
. . . .
*
. n m
n ı r i f im
metreye kadar çıkabilir Tekerlekli
i l r u m ’ W T r < * i 6 f X ’ i r t i Y - ^ ıB lilT * « W W I r i«
koltuk tablası 0,94 x ,26m
1 S0-250 ctrı arasındaki kot farkla-nda kullanılabilir.
<n
(.
n
y r,
Düşey yükselen asansörler
ti
En fa/la .100 kg taşıvsrnrer. Hıziart en fazla 0.2 metre saniye olaaiiir.
.-t
Tabla 90 x 140cm
200 kg taşır.
rırkaç kat çıkabilen
ıdrolik asansör
; .tpt otomatik.
'-u-'l
Tekerlekli koltuktaki insarr. ran tezgâh
Eğimi ve yüksekliği ayarlanabilen çeşitli tezgâhlar
-j •
" v v k ;yy.c-rv
. -•* -
tj
ín ü ^ r r r r m T T .T T ^ T r *»•» '
¿ ji-'-İ Görme özürlüler için karartma .
—■ işaretli metreler
4. 1,'s : parmağı olmayanlar
Yayla devamlı açık duran keski ¡çjn b.«eklikli eldiven
Şamamda delik olan
aletle-bir somunla
Görme özürIüler icin;^ 4 Ş *
busruge bağlanıyor.
yataylığı , pozitif ve
negatif açılan sinyalle
biidiren terazi
r—
Tezgâhta davandan kolun kayır, iması için destekler
V"‘
1■", _ ~
->r' - t’i
* .V 'T
Sesle bilui veren ölçme aletleri çivilen ve vidalan
Körler için sesli
ölçme aleti
“
bir yayla ucuna
yerleşurip istenen
eğim ce, kısa bir
çelik çubuğa
vuraras çakabildiğini z
düzer.rk
Tek elle çaiışılaii'in
mıknatıslı tornır-ualar
Eli kesik insanın
lehim yapması
Tutma zorluğu olanların
lehim yapması için bilezik
.... « ¡p u s
_ Lehimde kolaylık sağlayan reıpit parçalan
Tek elle lehim yapabilmek icar,
otomatik lehim tabancası
l'rolez kollular,» çal,„«,„<l» ynrdm.c, par:;..r
kk.-.;-,
/
.
.....
Tutma zorluğu olanlann
lehim yapması için bilezik
Küçük metal levhalan kaldırmak
için el mıknatısı
p rotez k o l|u|ann çahşm asm da
p arçS a r
i
::o
U)
Duş köşesi
Küvetin baş tarafında oturma yen
Tekerlekli koltukzakierin de kullanabileceği
kapılı bir oturma ku ni
Duş kabı ni.
Alan 104 \ 10- anı
yükseklik 200 ;m
Duş iskemlesi ::kerlekler
üzerinde iyen s.rulür ve
perde de kapar nca dışarı
İliç su sıçrama;
Oturma ven ~'.rrıa
öne doğru çemarek
tekerlekli kc.r^.tan da
Seçilebilen du; aiıini.
Yataktaki lıasa: :ır
kaldıncı ile
Je
indirilebilir.
Kaldırılabilir oturma yeri Tutunma kollan
:::o--------- 1- /
P
l
Arızca*
i
|
1D
1
¡J iM
o £
Küvetin baş tarantıda oturma yeri
O
■ f? îl
: bj /
Küvete inme sandalyesi
Kullanıcı az bir uueie Kerrclisi dc
mekanik olarak bu alet.e küvete
girebilir.
KÜVET
Tekerlekli koltuktan da geçilebtien
oturma banyosu. Aymcı levha
alttaki yuvaya uirip kayboluyor
<
K£
<
î>
E L BİSE-Ç O R A P-
<
İdrar torbasına kolay
ulaşmak için pantolon
fermuarı
Pantolonun arkası yüksek
1
önü düşük tutulmuş.
Pantolonda yırtmaç mevcut.
Arkada kolayca kap.ıtılabilen özel elbiseler.
Alt kısımda yok. Tuvalete otururken de kolaylık.
Elbiselerin özel kapanış şekilleri
Böbrek ve belin ı
örtülmesi için eteğin
arka tarafı daha uzun.
Beli örtsün diye bluzun
arkası düşük.
Pantolonu çekme-k .an
mandaldan varar zr.nak
Tek elini kullanabilenler için düğme ::ik.*yiciler
Tek kolunu kullanabilenler için
giyinm e çıtası
.•ermuar çekici
Giyinme çıtası
Duvara takılabilen segiyinme çıtası
Elektrikli giyinme sütunu
Elbise bu sütundaki yerine
asılır. Kullanıcı sinini buna
davayarak ellerini elbsenin
koilanna sokar. A yağıyla bir
düğm eye basınca alet elbiseyi
sınma geçirir. Elbisenin kollan
dar olmamalıdır.
Giyinme çıtası
Özürlüler için özel ayakkabılar. Birçc- taraftan geniş şekilde açılabiliner
s1\l
i
\L a f
T ek eke ayakkabı bağlama
tekniği. Çıkmasın diye düğüm
yapılıp 1 den başlanıyor.
Yayı » î t »
Ç « * P ÇekiCİ
çora: tekici.
Ç o rzta r uçlara
astiıyır Çoraplar
dizle-: çekildikten
sonra /avlar biraz
idlere; kurtanlabilivcr.
Ayakkabı giyır.e- A
.çıkarma çubuğa *’
Elastik avakkabı bağı
Çorap giydirme yardımcıları
kvakkabı a v m e
Z
>*
O
ı
Z
O
K.
r-
rJ l
Çalışma topu. Çapı Ifcm.
a
Q
r
L
'M*
sı
Miní-Trampciin
135 cm çapında.
Yuvarlanma hunisi. Gençlerin vs .-ocukların
yardımla veya kendi kendilerine :er.de
yuvarlanarak yer değiştirdikleri k m ızı
plastikten 45cm derinlikteki huni
3
Ji
I!
Fizik tedavi için
askı, hamak
Çocuklar için htreket
mobilyaları, and an
Sakatlar için özel masa tenisi masası
Sakatlık sereniyle raketi
yeteri kaça- tüçle
ka\Tayauu:\m!ar için
yardımcı mezeme
Raket sakat nsanın eline
bir yardtrzc tarafından
özel yumuşat bantlarla
baülanafctiı:
o
yOrtUUHS
¿¡■s rr.-zru-)
—SSH/Wíaw/
-
Kollarım kullanm ayan ve
raketi ağzıyla ratan
oyuncular için sargı-yastık
şeklinde yardımcı parça
&AU-
Y erce: top toplama aleti.
Bir koıserve kutusuna sap
takı tanıt veya bir kartonu
silindir atbi yuvarlayıp
ucuna rrtasında toptan
biraz tana küçük bir delik
bulurun süngersi
maddeten bir ükaç
yeriesrrerek de masa
tenisi unlarım yerden
toplamak için bir alet
hazrrkt'abiliriz.
-
Tedavi, Spor ve Oyun Araçları
ti
ti
:ti
ti
ti
0
01
ı
t i
?
ti
ti
MM
rtii
•aM
O
O;
I
^
“
-
r*
u~
O
t—
Erkek
L c ib g u r t
1 1 ...
1 0 ...
13...
cc^ıtn* ■
Bacağa bağlanan torbalar /
Erkek idrar torbalar
K a r y o l a k e n a r ın a as il/m
i- r ır :o r-jsı
Yatakta yatar::r çin idrar torbalan
a ıi
Zlohventıl
İLETİŞİM
19 kelime öğrcneöiie:
devre kumanda aleni
Bu kelimeler kullanılarak
belli devrelerin açılma;;
yani istenen cihazlar;:
çalıştırılması mümkün olur.
Basılı bilgiyi ( Kitap,
gazete vs.) otomatik
olarak yapay bir sesle
okuyan cihaz
^•jırr
Braille yazısı baskı m azı 1Konuşmakta güçlük çeken
hastaların isteklerini
anlatabilmeleri için
tuşlu elektronik levha
Bilgisayara takılan
konuşma cihazı
Bilgisayara takılar,
konuşma cihazı
Konuşan yazı makımsi
Braille yazısını nom :
yazıya çeviren cihar
Körler ve hem kor irer ic
sağır olanlar için gazeı-, . e
kitap yazılarını Granit' vzısına
çeviren alet. Aletin mır uımeıası
yazının üzerinde 55*22:1 :r. Gir
yüzeyde Oraille yazar maya çıkar.
Graille yazısını ve nema;
yazıyı sese çesiren ate;
Yazı makinesine b a ğ lı.
yaptty bir sesle konuşar:
alet. Yazı yazılırken sesi:
de dinlenip kontrol sağlayabilir.
Korler ve gornıc özürlüler ¡çın br-sayara bağlantı sistemi.
Yazılar sesle alınabilir. Bkranaa ısarten büyütme sağlanabilir
Düşey ve yatay iki sürgü , ekran a. .Tindeki konumu sesle
anlatan bıluıvı verirler.
i
Ellerini hiç kullanamayanlar için, ağıza alınan bir çubukla
özel olarak yapılmış tuşlarına basılarak kumanda edilebüeı
00 kadar kelime bir konuşmacı
ırafından bu cihaza okunur. Konuşm a
.üçlüğü olan şahıs bu kelimeleri
Hediği şekilde dinleyebilir.
J /
Görme özürlüler için yazıları
büyüten çeşitli cihazlar
Parmaklarını rahat
kullanamayanlar için
dikte cihazlan
dem sağır hem de kör olanlar
;:n iletişim cihazı. Braille alfabesini
:ien bir özürlü kendini bununla
azarak anlatabiliyor. Tam o rtadan
• ¡ve katlanan cihaz bir çantada taşmıyor.
R lf
I
,n ıi
’ ~|jJ
i
'İ ı
................
,
Kuvenn içine konan
kaldırıcı. İstenen
yükseklikte kalıyor.
Su basıncı ile çalışıyor.
.A
Ü
i ■
^
I
ıpÖ_
II
JJ
Çevirme Plağı
Felçlileri bir taraftan bir
tarafa alabilmek, mesela
yataktan koltuğa
geçirebilmek için
kullanılan altı sabit kalıp
üstü dönebilen disk faydalı
bir alettir. Alttaki kısım
zemine yapışıyor. Üstteki
kısım üzerinde bedeni
çevirebiliyoruz.
rooa
Hastanın kendisi veya — ü ----- 0
yardımcı kişi tarafından
kullanılabilen tavana asık
elektrikli kaiâıncı
■mam
Otomobile bindirme
Tuvalet-yatak-ctomobil
için kaldırıcı
KOLTUK DEĞNEKLERİ
BASTONLAR
e=r?
I
il
rv
Yuvarlak hale getirilip
\
çantaya konabilen baston (Üstüne abanılamayan tip)
tutma mekanizmas '/ar
(Yerden bir şey aianiir.).
D»* tIftMSMl
r
' v. ( *>- |
j -r>¿v /
lijiSt«
m
r—i
Zj
r_ l
^ S ' M j .-CCJ.omatizma ve eklem
yut
olanlar
.’ît; rahatsızlığı
rahatsı
i ar. koltuk
Yaşlılar için koltuk Kalkmaya yardımcı oluyor. _
vV)
.¿ T ' V'içj
Elektrikle çalışan, oturup
kalkmak için istenen konuma
getirilebilen koltuk. Yanda
kitap, gazete, gözlük vs. için
bir cep bulunuyor.
Çocuklar için koltuk
t “ -1
^
Ç ocuklar
Yaşlı yurtları için "•
dQ,t parçala ayarlanır
koltuk
.....tekerlekli sedye.
OieoptimaDarkapıve
\
>
Sıtzversorı
1 mr
ır
asansörlerden
asansörlerde
. .
:.;p &<*mek ‘î ın-
’ " Bütün ayarlar
..baş tarafında.
• zuHaus« .-/•
• Kîndergarten
Ttuavi sandalyesi
5 tekerlekli yüksekliği
ayarlanabilir tedavi koltuğu 1,.
Küçui. 'apılı insanlar için koltuk
Ayarlanabilir koltuklar
5 a Ç ocuklar için “ Ali Baba™
£Çsandalyesi. H er parçası
ayarlanabilir.
j
Tedavi sandalyesi
>o
" 3
k k ag & Ç j
(A ç .
- .b 9
•'—£' *"--''C ı'^'.: C~-:v---İ4;,ı-«a£\^
. deskobik çubuk
'iç.ç-'-O cm , 30ar. cam iirT)
Çok parçalı baston
(105-145cm, !45gr,
cam lifi boru)
.3
1s; rarçalı baston
(14 ■■— i kadar, 2Ğ0gr,
:aıif metai)
V
VI
rçalı baston
125, 130, 135,
:; 300gr, hafif metal)
5-6 parçalı baston
(130-140cm, alüminyum)
C'-k parçalı baston
10-145cm , 300gr,
.iminyum boru)
‘™
£ .± f
V I **
■** ™
£¿¡
c¿ 5
Cep lambası şeklinde cihaz
Alıcı vena bir göz var.
Minik bir 'ekerieğin dönüşünün
parmak ürerindeki etkisi ile
köre emmi haber verir.
Bastan şerlinde cihaz
Sesle emeli haber verir.
Iı
Î!
gözlük cihazı
İ li r ı
r
Gözlük şeklinde cihaz
Sesle engeli haber verir.
boyuna asılan cihaz
A lıa ve verici
gözler üstüste.
Titreşimle engeli
haber veren bir cihaz
I
Boyna takılan cihaz
Ses ve titreşimle
engeli haber verir.
*
)
Eğimli ve düşey
aynalar yanyana.
Yüksekliği ayarlanabilir l.avabo
1 ekerlekli koltuktakilcrin
daha iyi yaklaşabilecekleri,
içe doğru kavisli lavabo
Tekerlekli koituktake usan
için öne eğilmiş aşna
\ /
Özel termosta::. : m duş
lıoılumlu .sa.-.a: abosu.
!
Eğimli duran aynalar
Mekanı, olarak
avadar.ar ien avna
Lavabo, sürme kapı, tuvalet
(Fürst Donncrsn-srck - Haus)
Lavabo 60 v 52 cm.
40 - 80 cm arasındaki
her yüksekliğe ayarlanabilir.
i
<
i
rJ 1
Tek el masa makası
Dik durması için bir
ahşap) bloğa yerleştirilmiş.
Sağ ve sol elini
kullananlar için rra-as
1
Özürlü çocuk ve baklasının 1
beraber kesme makası.
i
1
I
î
I
Yaylı özel makas
birden fazla parmak sokulabilir.
Akülü makas
i
í!
Destekli masa makası
Kesisen sonra açılan
yayi: nakaslar
*¡1
í 'í
Kesik veya protez
kollular için makas
M
Masa makası
Metal silindirdesteic
yapıyor. Topuz eüe
veya ayakla bastın.krnür.
Özel makas
Elleri zayıf tutabilenler
için bastırma yüzeyi geniş.
1
31,
■)
1:
MUSLUKLAR - BATARYALAR
®—
- I
•\;d
Dokunmadan çalışan
optik-elektronik musluk
©—
Ellerin yaklaşan hareke::
ile açılan musluk son ha_;keuen
3 saniye sonra otomatik tiarak kapanır.
Doku,lmadan yaklaşıldığında
musluğu kendiliğinden akan lavabo
i;ST'-yr '.‘' - V •']
HS*, ^^aM3R**<lS3KaSîCs^
Tek kollu karışım bataryaları
il yaklaşınca açılan musluk >'
GnOHMIX*Thermostat
Empfänger B
Sender A
Bir armatüre otomatik
olarak açıp kapamayı
¿ ¡jf sağlayan parça takılması.
A ve B arasındaki ses
dalgalan yaklaşan el
tarafından kesilince
su akar. Termostat
istenen sıcaklığa ayarlanır.
200
..HQ.
Dokunma ile çalışan musluk.
Yanda sıcaklık ayar düğmesi. Tek kollu karışım b~-rya an
r
Katlanır ütü masası
Oo
oo
Köşe mutfaklar
yaşlı ve özürlüler
için uygundur.
Altına mnlerıiir ocak kısmı ■
Tekerlekli koltuğun ayak
kısmının girmesi için
dolapların vüksek konması.
Sürme dolap kapaklan
körler için de uygundur.
Tutulması kolay
kulplar, tutamaklar
Dolarların üst kenarı en fazla
160 en yükseklikte olmalıdır.
V'.v:;- ıi.
Raylı çekmece-ie-
Elle yükseltilip alçaltılabilen
mutfak dolabı
Sakatlara uygun hazır
mutfak elemanları
f<M)vaaa«a(a aiOKknınKnafa. «a
Sakatlara uygun hazır
mutfak eiemanlan
Rzt.-.r kalın camdan.
Üz:-erinde ne olduğu
altız: görülebiliyor.
Dolapların altı boş.
Alet koymak için uygun,
Sesle zamanı bildiren saatler
G Ö R M E ÖZÜRLÜ SAATLERİ
İŞİTM E ÖZÜRLÜ SA A TLERİ ,,
Yatağın altına bağlanan
bu alet titreşerek kişiyi
uyarır.
İstenen saatte
\ttnan okuma
lambası
Bir uyarıcı işareti titreşime dönüştüren cihaz (Saat, ¡defon.
alarm zili). Bir yastığın altına da konabilir. Normal gürültüden
etkilenmeyıp belli bir sinyale göre uyaran titreşimler yayacak
şekilde de ayarlanabilir.
istenen saatte keskin
bir ışıkla uyarır. Telefon,
, , kapı zil: ve çocuk sesi ile
çalışman da mümkündür.,
Elektrikli bir çalar
__
saate
bağlanabilen
v a s ili"
y
laklı uyan saati.
~ meşen bir yastıkla
nrlikte de kullanılabilir.
1
cs
î
I:
Boyutlar: 249x134x136.
Azmi hız: 50 km/saat. 2 kişilik.
o
"o
S |g ğ Ş g ;
1
71 y
Tekerlekli koltukla gınlip kullanılan mottrlu araç
Silindir 4C0 cm3. Azami hız 6S km/saa: 3oyutlar:
240 x 127 Yükseklik: 15S cm.
J
J
f~*î
t i
O
C
n
I
M
A
Tekerlekli koltuğun şoforıin
y asın a alınabilmesi içir, şoförün
i!
Bagaj için kadıncı.
Kaldırma koı. sonra vatınlabilir.
c />
Arabanın üstüne takılan
eiektromekanik tekerlekli
koltuk kaldırma cihazı.
C
fi ît
Tekerlekli koltuğu arka tarafa alma m ekanizm alar Elektrikle
v e elle kumanda ectiebiliyorlar. A rka kapı sürme -e bir düğme
ile açılıyor. Arka koltuk kısmen veya tamamm kaldınlıyor. j
Mekanik kaldırma aleti
■H Tî
Tekerlekli koltuğur. .çeri alınışı. Arka kapı sürme.
rn
1!
T!
‘Tl
T
i!
Dar tren kapılanndan sakatı
yine de çok kolay değil ( Almanya).
’il
TA K Sİ :Bir taksinin yürüme özürlü - e yaşlı insanları
da taşıyabilmesi için özel tasarımlar ctşünülebilir
(Dışarı çıkan koltuk). Bagajın da tekerlekli koltuğu
alacak genişlikte olması yerindedir
^
. T e k e r le k li k o ltu k t
F
ir
.]!
J!
D r e k s ıy o n
^
d
Tl
■ Jy 2T
Ottnatik vitesli otom obilde elde gaz-fren
döşemeye takılan bir
K a one itilirse gaz, aşağı bastırılırsa iren
g a z -fr e n m e k a n iz m a s ı
m ilin e takılan
p z - f r e n . F re n için k o l so l
e le ö n e itilir. G a z için kol
d ireksiyon a d o ğ r u çekilir.
CJ
Cicıııelcbıuı
Iıulııtitncslr. -I
1120S2 M ooırege
S
H
¿¿ 2
ö <
-i
O
¿
i
şr.nılirse g a z oluyor.
i]
1 -n
J :
Sağ ve sol elle kumanda
Kolu csa insanlara da uygun.
în ı
T!
K:i ileri bastırılınca fren.
çe'Tİünce gaz oluyor.
Kol direksiyonun sağında
olursa sistem daha kar.şık oluyor.
ı
m
TT
Direksiyon simidinin
solunda el freni
1
$ 4 eli iyi çalışmayanlar S d
içir el freni
kla el frenmin kontrolü
J]
îı v
*n,
!
n
1
I
1
r>r
ji
i il ’ıl
Kolunda protez elanlar için direksiyonu çevirmede yardımcı ilaveler
i! fl T|
Bazı tuş ve düğmelerin direksiyon simidine aünması
'‘ 1
r
: |l
If
n il'" ‘
¡ 1)
i It
I,,
i
if
Ş
Büyük tekerlekleri önde
olan tekerlekli koltuk
Tekerlekli koruğa küçük
bir masa takı'ması
Tekerlekli koltuktan
yana geçiş için levha
Tek kollu insanlar iç-in
tekerlekli koltuk
Sporcular için
tekerlekli koltuk
*
Soğuk ve yağmurdan korunmak
için giysiler
Tekerlekli sedye
Daha _zun mesafelere kol gücüyle ulaşmaya yarayan
kollu :ekerlekli koltuk
Üç tekerlekli bisiklet Uzunluk: 205cm, genişlik: 75cm ^ ~ erlekli motosiklet
-------
— ;
Azzr: hız saatte 25 km.
15 ysmı bitiren ve 5. sınıf
ı
eküiy-te sahip olanlar kullanabiliyor.:
O z iir U i a r a ç l a r
U
«
«
m b m k s b h
Yükselten tekerlekli koltuklar
Yüritaeice zorluk çekenler
için eieıtnkii bir araç
Spcrczar için tekerlekli koltuk
Kollarım da kullanamayan çok ağır
sakatlar için çenenin hareketleriyle
veya üfleme ile sürülen araçlar
Elektrikli özürlü araçları
Tekerlekli koltuk sürme bisikleti
Tekerlekli koltuğun dört tekerleği
de yerde.
\
r
n
1*rs
z
.A
Dolayıst ile yapılabilecek
hız, tekerlekli koltuğun ön tekerleklerinin
titreşmeye başlayacağı andaki hız kadar,
» .m a a ıu m ;!
Tekerekli koltuk sürme bisikleti;
5 vitesi; tekerlekli koltuğun ■
tekerekleri havaya kalkıyor.
Bisikletle sürülebilen tekerlekli koltuk
Ü ç tekerlekli tekerlekli
koltuk taşıma bisikleti
Spor müsabakaları icn özel tekerlekli koltuklar
TKLEKON
Yazan telefon. Gelen sinyali küçük bir
ekranda yazıya aktaran bir cihaz.
 t
Tek elini kullanabilenler için
’d üzeyi uıonen konumda tutma kolu
Ntımnnlnn otomatik
vevı ren hafıza
Kolu özürlü olar.ar için
bir tutma yardıması.
'’S İ ' -
Spastikler için telefon tu:; arın a kolay
basmada bir vardımcı
/verDıncfcncs.<aDel
cu.ecnssn
Telefonun sesini yükseltmek için hoparlör l'
—
•
' '•*/; i M v f k . n
A::
"
Telefon numaralarını sesle tenavan sistem
E?
işitme özürlüler için
kulaklıkta ses yükseltici
Telefona bağlı hopırlör 1
Ahizeyi omuza yeri eşti reb i İmik
için yardımcı parça
/
wA
B
e..'.....
Lllerını rahatça kullanana: ınlartn
alıcıyı kaldırabıimesi için .anca
Ağır işitenler için ışıklı telefon sinvaiı
ı
il s
I
'
I
11
'51
r—'"
>
İT
fi »1
i
Tl
İ
1
Seyyar tuvalet
3C0 x 240 cm
’İS
I V>- DİN normuna göre tuvalet
(Ki:. :et kapağı konmuş olarak oturma yüksekliği 50 cm iken bu 47.5 er. ye düşürüldü.)
il)
11
sn
Dirsek t; naşı ile çalışan.
.g;S
yıkama 1:: kurutma yapan
v'|5.ı.
klozet.
Elektrikle çalışan
ve ayak veya elle bir
düğm eye basıldığında
tuvalette oturanı uygun
[ şekilde ayağa kaldıran sistem
Her tuvalet taşına takaia:
oja Suyu ısıtan klozet kapağı
1ve suyla temizlikten sem i
Yandaki bir düğmeye basılınca
kurutma yapan sistem, .-.yağa _ k tenen basınçta su fışkırtılır.
■-=» kalkılınca sıcak hava kr.dıliğinden
■—'V.ZZi’V-;:-*''':-.
rr -+‘t •
• •
- '.'Y*') ' „> kesilir. i|
_^
lV „
' Vyş j - , y;“ !
edilebilen, anal-genital
bölgelerin lemizienmesine
yardımcı su püskunme sistemi
tll
T 'j' ..et kaldırıcıları
ı
1
Tuvalette otum a çerçeveleri
Çocuk tuvaleti
Klozeti yükseltmek
Ayarlanabilir
klozet yükseltme
çerçevesi
n
r
£
\>
¡3
CS
iâD
O
V
<
Ellerini kullanamayanlar
veya elleri kesik olanlar için
bir yakalama çubuğu
1
<
>
Baston - yakalım : çubuğu
¥! *\
I
' r
ru"
Dirseğin akma doğru uzanan
bir destek kaldırmada yardımcı
oluyor.
(Uzunluklar genellikle 4 5-122 cm., ağırlıklar 150-4 0(1 cjr. ar anındadır.
Uzamlamaytn yerlerdeki eşyaları alabilmek
için çene şeklinde bir lutucu uca sahip çubuklar
kullanılıyor. Uçta aynca metalleri yakalayabilmek
için bir mıkaatıs da mevcut. Eli yeterince güçlü
olanlar için r.ekanizma sıkma ile çalışıyor. Eli
gü çsü z olanlar için mevcut diğer modelde ise
tutma yeri ¿a lın ca uçtaki tutma çeneleri açılıyor,
bırakılınca kapanıp cismi yakalıyor.
YATA KI, AK
Sürekli olarak yatağa :ağh hastaların tuvaletlerini
yapabilmelerine de :m:ân veren yatak. Sıcak ve
soğuk su yatağın yzr.na getirilmiş. Kokuya engel
olunmuş. Özel bir parma ile pislik bertaraf ediliyor.
Ü ç parçadan meydana
gelmiş, kendisine istenilen
şekil verilebilen ve yüksekliği
ayarlanabilen tam otomatik
hareketli yatak.
Boyutlar: 99x197-207-217
i
ı
■■■...... ı ■
» . ..... — ..»
Yatalak hastalar için
tuvalet deliöi bulunan
elektrikle kumandalı yatak
tek veya üç aeu —iı şilte,
Nem tutmuyor 'e yıkanabiliyor,
200x90x14 boyularında.
Yataktan
doğrulmak
için tutunma
çubukları
imeheseit
r
,ö k v
İstenildiği gibi havayla
doldurulup yatan insanın
ağırlığından meydana
gelen basıncın
azaltılabildiüi varak.
Basınç yaralarına karı
özel yatak. 85 x 221
boyutlarında. Panraıpolyester karışın:
^ Devamlı yatan hastalar için =
silicor lif dolgulu yatak.
Islaklık ve kir kolayca
oiderilebilir.
Hasta çevirme mekanizması. Yaraşın iki
tarafındaki silindirik çubuklara sanı branda
kalınlığındaki altlığı hastanın ker.dis be bir
uzaktan kumanda aleti ile hareke: er.rebiliyor
Hasta yataklarına takılabilen
çevirme kollu çarşaf değiştirme
mekanizması. Hasta döndürülerek
altındaki kirli çarşaf alınabiliyor.
Hastalar için su yatağı. İstenilen sıcaklık
derecesine kadar ısıtılabilen bu yatak 60-6
^ litre su ile dolduruluyor. Baş tarafı 30°
5 kaldınlabiliyor.
1
Yumuşak köpük
Su
Isıtıcı
i', f•*•*
■
■
!•« r-
7 1
s^>vY V -r-;K v'-‘ / - \
• -W ;U İÖ -Ş Î.r-' \ •'t.'--.
Başucu desteden
irv'
A varlanabilir yatak masası
Yatak korkuluğu
Bakını - (.Vrirme - Ayakta tııtnıa yatağı
Elektrikle v e e'_e kumanda edilebilir,
Yana doğru da -5-70° eğimli hale getirilebilir.
U/.ımlaıııasma üçt-bölünmüş ;
Hasta her iki yana nuru 30°ye 1
eğimlerle yatabilir.
■M ,
Y atak aynast Birtakım aynalar
vasıtasıyla kır.rdayamayan hasta
odaya ve konuştuğu insanlan
görebiliyor, krap okuyabiliyor.
Pahalı bir sistin.
Yatak masalan
O rtopedik Şilte.
Ağır sakat, yaşlı veya
yeni ameliyat edilmiş
insanlar için. Birçok
parçadan meydana gelen
şiltede istenen parça
çıkarılıp bir boşluk, bedene
basınç yapmayan bir bölge
elde edilebiliyor. 19 cm
kalınlığındaki şilte yün,
pamuk dolgudan yapılmış.
Üç parçalı şilte. Hatanın altında
yara açılmaması :cr. hazırlanmış
süngersi malzemecen bu şilte
^
derinlemesine yanmış olduğundan
hava her tarafa ulamış oluyor.
Sırt desteği
Su yatakları
^
YATAKTA YARDIMCI PARÇALAR
YEME-İÇME
*»■
tİİp İİL
ır3--£’^7 * ’i î& v ^ ~ ,
» r-î
Ağır sakatlar (Mesela tetraplejikler) için
çatal - bıçak. Çerçeve pleksigias. Bıçağın
yardımıyla çatal döndürülebiüyor. Böyiece
istenen konumda batırılabiliyor.
Protez kola takılabilen
çatal ve bıçak
Kol ve bileklerinde kireçlenme olanlar
için yemek takımı
N
Tek dini kullanabilen
insarıar için çatal-bıçak
D enge aârlıklı çatal
Bazı kas nnatsızlıkları '
olanlar icn.
r
Çatal sabitleştirici
Masa kenarına takılır.
Tek elini kullanan, taktığı
eti kesebilir veya dilime
yağ sürebilir.
J
Çatalın ucuna yemek
alabilmek için tabağa
takılan çerçeve.
Parmaklarını kullanamayanım için kaşık
çolaklar için kaşık,
çatal, bıçak tutma aleti .
İstenen uzunlukta
sıkıştırılabilir
Bu bıraııiınca bir yay
çatalı o~aya çıkarıyor.
■- ' v'‘''"''\îcî‘ Çm5. ,
-** ■-¿-j'&i-iş&.i
> ? £ $ M nkW 8«
- ■v ^ s s t e M s a g
Kolay tutulabilen,
zor devrilen kadeh
Sıcaktan yatılmaınast
için m ahram ve emme
borulu barok
Yemeğin kolay ahnabilrr.es: cm
kenarlıklı tabaklar
Yataktakiierin kullandım
bardak. Emme borucunu
da takılabilir.
Ellerini hiç kullanamayan
çocuk için tabak ve
yardımcı parçalar.
Ağzındaki kürekle
yemeği yuvaya çekip
sonra oradan vivor.
Elleri ancak belli şekillerde kzvm ’abilenler için özel tutma saplan
tabağı çevinyor. Kaşık dolunca ağızla
ulaşılacak t r konuma yükseliyor.
kaşık kolu. Kaşık daima
yatay kalıyor. Tabak da
Kaşık, çatal ve bıçağaı ele takılması j
diS-ı
Tabağın yükseltilmesi. •
Yemek bir kürekle uca
Tek elliler için
cep bıçağı
Yemeğin kaşığa ve çatala kolay
alınabilmesi için bir kenarı yüksek
ve içe kıvrık tabaklar.
Tek elliler için
katlanır bıçak-çaral
1
.
_____...
. ^ __ ___________
Ellerini rahatça kullanamayan veya tek elini kullanabilenler için ekme: kesme ve ekmeğe
birşey sürme tahtaları. Paslanmaz çiviler ve oyuklar ekmeğin sabit kamasını sağlar.
Tek elle taşman tepsiler. Tabanları kaymaz
malzemeden olduğundan biraz eğik bile
Tekerlekli koltuğu: coluna takılan tepsi
tutulsalar bardak ve şişeler kaymıyor.
jl i
a
İH
__ J
'3 '!
1 fi
l
3
»r
J
N
3
Kavanoz açmak için
kaymaz tutak
Kavanoz kapağı açıcısı
j
ar
.
P|
CJ
O
:/>
İ7>
O
Kavanoz ve şişe açıcı
Şişe kapağı açmak için
duvara asılan açıcı- yuva
Kavanoz ’ e şişe
açmak iç::, ren el
maksatlı ar.cı
i-l
ır«*v.-''
Değişik çapta üç
yuva şeklinde ve 1
tutucu m alzeme j
kaplı açıcı
Sıkıştırılan kavanoz
Duvarda şişe açta
Bir mıknatıs kapağı tutar.
1,2-10 cm ansındaki
kapaklar için ¿cici
^
Şişe ve kavanoz açıcı
'M .
Bir masada sabit
hale getirilen şişekavanoz yuvası.
Vücutla masaya
doğru itilen parça
kavanozu sıkışttnycr.
Tek elle patates ve meyve soymak için masaya tespit edilen bıçaklar
Modeli »Favorıt-K-
Patates ve meyve soyma makin
Tek elle sovmak inn kavmaz rendeler
Çeşitli içme ve tutm a
durumlarına göre yardımın
parçalan bulunan bardak
Çok sıcak, çok soğuk
ve kaygan parçalan
tutmak için
kaymaz tutak
Körler için bardak
Pille çalışan bir mekanizma
bardağın dolduğunu bir
sinyalle haber veriyor.
Tek elini kullanabilenler
için silindir.
Patates fırçası
İki vantuz uçla
buladık teknesine
yapışıyor. Patatesteki
siyahlıkları çıkarmak
için iki de iğnesi var.
J
r
ı1!
1I
T ’l
]n
r*
P tl
v-»
■sımak için katlanır
r--’
«ît
fi
»*■
R J '
I X p|
Ii:
koyabilir.
1
Ayakta durma çerçeveleri I
; J
S
Araba şeklinde
ayakta durma çerçevesi '
Tekerlekli koltuk şeklinde,
^ a k t a durma çerçevesi
J
I
m
YÜRÜME ARABALARI
aldıran tekerlekli koltuk
rJ
Araba şeklinde
ayakta durma çerçevesi