DC Guc Kaynagi kritik hatalarin duzeltilmesi

Transkript

DC Guc Kaynagi kritik hatalarin duzeltilmesi
1.YANLIŞ PARAMETRE DOSYASI
YÜKLEMEYİNİZ!!!
Xml dosyası, bakımda kullanılabilecek bir yazılım ya
da güncelleme dosyası değildir. İçinde alarm
tanımlamalarının ve çeşitli parametrelerin (voltaj
seviyesi, vs) yer aldığı konfigürasyon paketidir.
İçeriğinden emin olmadığınız xml dosyalarını
yüklemeyiniz.
Bilinmeyen xml dosyası yükleyerek istenmeyen ayarlar
da yüklemiş olabilirsiniz.
300A ile 600A sistemin konfigürasyonları farklıdır.
Yanlış parametre listesi yüklenmesi, kalibrasyonu da
bozarak ölçme hatalarına yol açabilir.
2.BSC SAHALARINDA LVBD’Yİ DEVRE DIŞI
BIRAKINIZ!!!
Vodafone, BSC sahalarında LVBD (akü kontaktörü)
özelliğini devre dışı bırakmaktadır. BSC sahalarında
bakım sırasında LVBD’nin devre dışı (<Enable>
kutucuğu boş) olduğundan emin olunuz.
İçeriği tam olarak bilinmeyen xml dosyalarında LVBD
özelliği aktif ise, bu dosyaların yüklenmesi sonucu
LVBD yeniden devreye girebilir!!!
3.AC ENERJİYİ GEREKSİZ YERE KESMEYİNİZ!!!
Bakım ya da arızaya müdahale sırasında akü testi,
akım kalibrasyonu, vb çalışmalar için aküleri deşarj
etmeniz (yükü akülerden beslemeniz) gerekirse, AC
giriş enerjisini kesmek yerine Smartpack’deki “Manuel
Akü Test” özelliğini kullanınız.
“Start test” butonuna basıldığında doğrultucular
bekleme moduna (44.4V) geçer, yük akülerden
beslenmeye başlar ve olası bir akü probleminde çıkış
barasının enerjisiz kalması engellenmiş olur.
Yükü yeniden doğrultuculara vermek için akü testini
sonlandırınız (“Stop test” butonuna basınız).
4.AKÜ ŞARJ AKIM KISITLAMASINI DEVREYE
ALINIZ!!!
Aküleri korumak için akü şarj akım sınırlandırmasını
(Current Limitation) devreye alınız.
“Mains Feed” kısmında <Current limit value(A)>
değeri, akü toplam kapasitesinin %10’u kadar
olmalıdır.
5.SICAKLIK KOMPANZASYONLU ŞARJ
ÖZELLİĞİNİ DEVREYE ALINIZ!!!
Yüksek sıcaklıkta iken akünün iç basıncının aşırı
yükselmesini önlemen amacıyla sıcaklık
kompanzasyonu özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği
devreye alarak aküleri koruyabilirsiniz.
Sıcaklık sensörü, akü sıcaklığını en iyi ölçebileceği
noktaya götürülmelidir. Bulunduğu yerde ezilmeyeceği
ve zarar görmeyeceğinden emin olunması gerekir.
6.ALARM KALDIRMAK İÇİN XML DOSYASI
YÜKLEMEYİNİZ. ALARMI OLUŞTURAN NEDENİ
BULUP GİDERİNİZ!!!
Alarm kaldırmak için parametre dosyaları yüklemeyi
denemeyiniz. Alarmın kaynağı, PowerSuite
menüsünde kırmızı renkli ara yüz ve alt bileşenleri
takip edilerek bulunur. Alarm eşiği değiştirilmeden
problem çözülmeye çalışılır.
7.BAKIM YA DA ARIZA MÜDAHALE SIRASINDA
GEÇMİŞİNİ BİLMEDİĞİNİZ ÇIKMA KONTROL
ÜNİTELERİ KULLANMAYINIZ!!!
Daha önce arıza şüphesiyle sahadan sökülmüş ancak
servis merkezine gönderilmeden yedeğe alınmış
kontrol ünitelerini yeniden kullanmayınız. İlk söküldüğü
zaman, üzerine söküldüğü saha bilgisi, arızası, vs
yazılarak servis merkezine gönderilmelidir.
8.VOLTAJ KALİBRASYONU YAPMAYINIZ!!!
Sahadaki imkanlarla doğru bir voltaj kalibrasyonu
yapılamaz. Eğer voltaj ölçümü yanlışsa Smartpack’i
mutlaka değiştiriniz. Değiştiremiyorsanız, voltaj
ölçümünden kaynaklanabilecek problemleri önleyici
konfigürasyon değişikliklerini yapınız ya da kontrol
ünitesini tamamen sistemden ayırınız.
9.AKÜ KONFİGÜRASYONUNUN DOĞRU
OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ!!!
Akü tampon şarj gerilimi (Float voltage), kullanılan akü
üzerinde yazan değere uygun olmalıdır (2V cinsinden
verilmişse 24 ile, 12V cinsinden verilmişse 4 ile
çarpılarak bulunur)
İşlevsel bir sonucu olmamasına rağmen, doğru
raporlama için akü kapasite ve set sayısının da doğru
olarak girilmesi önerilir.
10.CAN BUS AĞININ ÇALIŞTIĞINDAN EMİN
OLUNUZ!!!
PowerSuite doğrultucuların tamamını yeşil renkte
görmelidir. Aksi takdirde CAN BUS kablosunu kontrol
ediniz. Eğer bağlantılar tamam olduğu halde
doğrultucular görüntülenemiyorsa, kontrol ünitesinin
CAN BUS portu yıldırım, vs nedeniyle zarar görmüş
olabilir. Kontrol ünitesini değiştirerek, çıkan kontrol
ünitesinin arıza nedenini üzerine yazarak servis
merkezine gönderiniz.
11.AKIM ÖLÇÜMLERİNİ KONTROL EDİNİZ!!!
Smartpack’in ölçtüğü akü akımının doğruluğunu
pensampermetre ölçümü ile kıyaslayarak teyit ediniz.
Akım ölçümünde önemli bir sapma tespit edilirse,
kontrol ünitesini o kapasitedeki sistem için önceden
servis merkezinde kalibre edilmiş kontrol ünitesi ile
değiştiriniz. Eğer sapma çoksa ve yedek malzeme
yoksa, gerekli önlemleri alarak akım kalibrasyonu
prosedürüne uygun şekilde kalibrasyon yapınız.
12.KÜÇÜK SİSTEMLER (16Kw-300A) İLE BÜYÜK
SİSTEMLER (32Kw-600A) İÇİN SERVİS
MERKEZİNDE HAZIRLANMIŞ VE ETİKETLENMİŞ
KONTROL ÜNİTELERİ KULLANINIZ!!!
Servis merkezlerinde ayarlanmış ve kalibre edilmiş
kontrol ünitelerine xml parametre dosyası
yüklemeyiniz. Parametreleri gerekirse menüden
kontrol ederek değiştiriniz.
13.LOGLARI KAYDEDİNİZ!!!
Her bakım, arıza müdahale ve periyodik testler
sırasında Smartpack üzerindeki Event Log, Data Log
ve xml parametre dosyasını tarih ve saha adı bilgisi ile
birlikte bilgisayarınızda arşivleyiniz.
14.SPD (PARAFUDR) HASARLI KARTUŞLARI
DEĞİŞTİRİNİZ!!!
Kartuşlar yıldırımdan zarar görmüş ise ön
taraflarındaki göstergede renk değişimi olur. Bu
kartuşları mutlaka yenileri ile değiştiriniz. Kartuşları
tamir etmeye çalışmayınız, yanmış kartuş tamir
edilemez. SPD’nin alarm bağlantısını da kontrol ediniz.
15.TOPRAKLAMAYI KONTROL EDİNİZ!!!
Parafudr’un görevini yapması ve bir çok elektriksel
riskin azaltılması, sağlıklı topraklama ile mümkün
olabilir. Topraklamayı DC Güç Kaynağından toprağa
kadar olan yolunda kesintiye uğramadığından, ya da
kesitinin düşmediğinden (küçük bara, ince kablo, vs)
emin olunuz.
16.SİSTEMİ GEREKSİZ YERE KISITLAYAN
PARAMETRELERİ DÜZELTİNİZ!!!
Rectifier<Configuration>Current limitation menüsü bu
yönde özel bir uygulama olmadığı sürece devre dışı
(<enable> kutucuğu boş) olmalıdır. Bu özellik sistemin
kapasitesini kısıtlamaya yöneliktir ve bazı sahalarda
yanlış bir şekilde ayarlandığı görülmüştür. Bu
durumda, kısıtlanan sistemin gücü yükü beslemeye
yetmezse aküler deşarj olur.
17.SMARTPACK’in TARİH ve SAATİNİN DOĞRU
OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ!!!
Tarih ve saati normal bakım sırasında düzeltiniz. Eğer
olağandışı bir arızadan hemen sonra yanlış olan tarih
saati düzeltirseniz, event log ve data log kayıtları için
doğru referans alınamayabilir. Bu yüzden, kesintiden
sonra fark edildiyse, tarih saat düzeltmeden önce ne
kadar yanlış ölçtüğü (gün, saat ve dakika) not
edilmelidir.