dosyayı indir

Transkript

dosyayı indir
Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý
Çok Fonksiyonlu Sayýcý
TCS7-2200.C
TCS 7 - 2200
TCS 7 - 2200
Set1
Set 1
Prog
Total
Total
Out1
Out2
Reset
Parça sayma,
Uzunluk ölçme,
Akýþkanlarda uygun sensörler ile akýþ miktarý
ölçümünde ve benzeri pek çok iþlemde kullanýlabilir.
Set2
Set 2
Uygulamalar
Set1
Prog
Total
Out1
Out2
Set2
Timer&Counter&Speed
Set 1
Total
Reset
Set 2
Timer&Counter&Speed
Genel amaçlý sayýcý ve BATCH sayýcý
2 x 6 dijit LED Display, 8mm dijit boyu
Giriþ Modlarý
Inc, Dec, Up/Down, Inc - Dec, Inc - Inc
Encoder x1, x2, x4
Çarpým faktörü ( 00.0001 ile 99.9999 arasýnda ayarlanabilir.)
Gösterge nokta pozisyonu seçimi
NPN/PNP seçimi (Bir parametre ile ayarlanabilir.)
Aþaðý veya yukarý sayma seçeneði
Input-1 ve Input-2 hýzlý sayma veya ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing) ile yavaþ sayma
Enerji kesintisinde aktüel deðeri saklama özelliði
Power on reset seçeneði
Reset giriþi için ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing)
Seçilebilir çýkýþ fonksiyonlarý (Manual reset'li veya otomatik reset'li)
Çýkýþlar için pulse'li çalýþma
Çýkýþlar için normalde açýk/kapalý seçimi
Program giriþ kilidi
Ön panel üzerindeki reset fonksiyonunu kapatma özelliði
Set1 ve set2 giriþ kilidi (Farklý parametrelerde ayarlanabilir)
Ön panel üzerinden kolayca set deðerini deðiþtirme ve programlanma özelliði
ÖZELLÝKLER
Gösterge: 2 x 6 dijit LED display, 8mm
Led Ýndikatörler: Set1, Set2, Prog, Out1, Out2
Giriþler: Input1-2 sayma giriþleri, reset giriþi
(NPN/PNP polaritesi program parametresi ile
ayarlanabilir)
Besleme Gerilimi:
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
Güç Tüketimi: 2VA maksimum
Filtre: Input1-2 ve reset giriþi için ayarlanabilir filtreler
Çýkýþlar (Output-1, Output-2):
250VV/8AV 1 NO röle çýkýþý, SSR sürme çýkýþý
veya transistör çýkýþý (Sipariþte belirtilmelidir.)
Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm baðlantý
konnektörü dahil
Panel Kesiti: 68x68mm
Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C
Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan
Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C
Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir.
Kutu: ABS, gri
Aðýrlýk: 300gr.
Rev. 001
Harici
Sigorta
(1A T)
5
6
7
8
9 10
Gate
Reset
15 14
Input-2
17 16
Input-1
18
Output2
GND
19
Output1
10...14Vdc
Terminal Tanýmlamalarý ve Baðlantý Þekli
Sigorta
8A, T
Güç
Anahtarý
L
N
Yük
Güç
N
L
Not: Besleme gerilimi ve çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir.
Boyutlar
Panel Kesiti
9mm
74mm
68mm
66.5mm
72mm
72mm
102mm (minimum)
82mm (minimum)
10mm
68mm
Model özellikleri
TCS 7 - 2 2 0
0 C
A B C D
Ön Panel Boyutu
72x72mm
D- Toplam Sayma Fonksiyonu
Model Numarasý
A-Besleme Gerilimi
1 230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
2 115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
3
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
4
12VZ (-%15;+%10)
5
24VZ (-%15;+%10)
B- Çýkýþ-1(Output 1)
1
2
3
Röle Çýkýþý (8A@250VV)
SSR Sürme Çýkýþý
Transistör Çýkýþý
1
2
Yok
Var
C- Çýkýþ-2 (Output 2)
1
2
3
Röle Çýkýþý (8A@250VV)
SSR Sürme Çýkýþý
Transistör Çýkýþý
Kontrol cihazýna ait sipariþ bilgileri yukarýda verilmiþtir. Kullanýcý
kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod
karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna
dönüþtürebilir.
Belirlediðiniz seçenekleri kod oluþturma kutucuklarýna
yerleþtiriniz.
EMKS ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Selimzade Mah. Kurtuluþ Caddesi No : 44/B 16230 Yýldýrým / BURSA
Tel: 0 (224) 329 74 24 - 0 (224) 329 48 46
Faks: 0 (224) 329 29 62

Benzer belgeler

ENDA CR7421PR - Botek Otomasyon

ENDA CR7421PR - Botek Otomasyon Reset giriþi için ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing) Seçilebilir çýkýþ fonksiyonlarý (Manual reset'li veya otomatik reset'li) Çýkýþlar için pulse'li çalýþma Çýkýþlar için normalde açýk/kapal...

Detaylı