Yoga/Meditasyon

Transkript

Yoga/Meditasyon
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
Yoga/Meditasyon
Yoga·
Yoga" kelimesi Sanskritçe'de hem "bütünlük" (union) hem de "disiplin" anlamina gelen bir kelimedir.
·
Bizi meydana getiren fiziksel, ruhsal (enerji) ve akilsal vücudumuzu bir bütün olarak algilayarak disipline etmemize yarayan
bir çalismadir.
·
Yoga bir din degildir. Bir yasama biçimidir. Bize yasama sanatini ögretir.
·
Yoga kendimizi kesfetmek, huzura kavusmak, bütünlüge ulasmak için yapilan çalismalardir.
·
Yoga evrensel bir sanatdir.
·
Yoga konsantrasyon demektir. Yoga bütünlük demektir.
·
Yoga yaklaþýk 5,000 yildir uygulanmaktadir.
·
Yoga tam anlamýyla uygulayan kiþiye "Yogi" denir. Yoga, bedeni, zihni ve ruhu tamamen eðiten, huzur veren ve kiþinin
kendini tanýmasýný saðlayan, dünyadaki en eski kiþisel geliþim metotlarýndan biridir.
Bedensel ve akil saðlýðýmýzý iyi veya kötü olarak bizzat kendimiz yaratýrýz. Eðer yorgun, dermansýz, sinirli ve üzüntülü bir haya
bunda çoðunlukla kendi kusurumuzun büyük payý vardýr. Ýþte, o zaman hareketlerimizi, yaþayýþ tarzýmýzý tekrar ele alarak de
zorundayýz. Yoga bize bu konuda yol gösterir. Yoga yaparak daha iyi yaþamayý, yorulmaksýzýn daha uzun yaþamayý mümkün
kýlacak saðlýðý ve dengeyi bulabilirsiniz.
Yoganýn Ana Konularý Solunum (Pranayama)Hareket (Asana)Gevþeme Beslenme Meditasyon Yoga ÇeþitleriYoga'nýn birçok
türleri vardýr. Fakat bunlar içinde en çok bilinenleri Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga ve Raja Yoga'dýr. Her
bir yoga türü birbirlerinden birþeyler almýþtýr. Tüm yoga türleri sonuç olarak, ayný amaca yani birleþmeye, bütünleþmeye yönelik
yoga çeþitlerini kýsaca tanýyalým.
Hatha Yoga: Fiziksel hareketler ve duruþlar, nefes alma teknikleri bu çeþide girmektedir. Hatha Yoga üç ana bölümden oluþur.
Bunlar Asanalar (Duruþlar), Pranayama (Nefes egzersizleri) ve Savasana (Gevþeme). Duruþ, nefes alýp verme ve yoðunlaþma
(konsantrasyon) üzerine kurulmuþ olan Hatha Yoga öðretisi, bedenle zihnin birlikteliðini, bütünselliðini içerir.
Raja Yoga: Ayný zamanda “Asil Yol” da denmektedir. Egzersiz ve nefes alma tekniklerini, meditasyon ile
birleþtirip ortaya baþarýlý bir insan çýkarmayý amaçlar. Yoga türleri içinde en seçkin olanýdýr. Hatha Yoga uygulamalarý kiþiyi R
Yoga'ya hazýrlar. Çünkü Hatha Yoga, bedene ruhun egemenliðinin kurulmasý, kontrolun saðlanmasý ve böylece daha üstün bilin
merkezlerine ulaþýlmasý için bir araçtýr.
Jnana Yoga: Bilgeliðe uzanan yol, en zor yol olarak kabul edilir. Bilgi ve bilgelik yoludur. En zor yoldur ve irade ve aklýn
muazzam kuvvetini ister. Jnana Yogi, Vedanta felsefesini öðrenerek zihnini, kendi niteliðini inceleyip araþtýrmak üzere kullanýr.
Bhakti Yoga: Tanrý kavramý üzerinden yola çýkýp, ileri derecede konsantre olup kiþinin kendini tamamen o iþe adamasýný ön gö
yoga çeþididir. Özellikle duygusal bir tabiatý gerektiren, baðlýlýk yoludur. Bhakti yogi, bilhassa sevginin gücü ile güdülenmiþtir. H
Tanrý sevgisinin tezahürü olarak görür. Dua ve ibadet yoluyla kendisini Tanrý'ya teslim eder. Duygularýna yön verip, onlarý koþu
sevgi ve baðlýlýk yoluna çevirir. Karma Yoga: Bu yoga çeþidinde bütün hareketler aklýn kiþisel bir tanrý kavramýna uyarlanmasý
yapýlmaktadýr.
Tantra Yoga: Görünmeyen bilinci belirli kelimeler, diyagramlar ve hareketlerle açýklamaya çalýþýr. Fiziksel ve ruhsal bedenlerin
birleþimini göstermek için kullandýklarý diyagramlardan biri üst üste konmuþ iki üçgendir. Aþaðýya bakan üçgen fiziksel alemi ve
yukarý doðru bakan üçgen ise ruhsal alemi ve enerjiyi sembolize eder.
Kashmir Shavizm: Bu yoga öðretisine göre evrendeki her þeyin hem kadýnsal hem de erkeksel özellikleri vardýr. Bu öðretiye gör
kadýnsal ve erkeksel prensipler birbiriyle iç içe geçmiþ eþit bir ortaklýk oluþtururlar ve bu yüzden birbirinden ayrýlmalarý mümkün
Aralarýndaki çekim zýtlýðýn mutlak birleþimini doðurur ve bu birleþim tadýna doyamadýðýmýz bir karmaþýklýðý bize sunar. Diðe
Kashmir Shavizm akla deðil duyguya dayalýdýr. Entelektüel anlayýþýn Yoga öðreniminde hiçbir zaman tek baþýna yeterli olmaya
iddia eder.Hatha Yoga ve Egzersiz Sistemi Hatha Yoga çalýþmalarý Pranayama (Nefes Egzersizleri), Asana (duruþ postürleri)
ve meditasyon sistemlerinden oluþur.Pranayama / Nefes Egzersizleri
Sanskritçeden incelendiðinde Prana(vital air or energy); hava ve havadaki yasam enerjisi,
Yama(control or direction); kontrol etme ve yönlendirme ve Pranayama; hayat enerjisinin kontrol edilerek yönlendirilmesi
olarak ifade edilebilir.
Solunum kendimizi iyi hissetmek ve saglikli olmak için her zaman kullanabilecegimiz ve karsisiginda bir bedel ödememiz
gerekmeyen inanilmaz bir enerjidir.Yine, Sanskrit kök prana, “nefes” sözcüðünü de karþýlamaktadýr, ancak yogada
Prana salt nefes demek deðildir. Yoga felsefesi evrende görülen her oluþun Prana'nýn tezahürü olduðunu ve evrende tezahür ed
enerjinin bütününe Prana adý verildiðini ifade etmektedir. Prana solunum hareketine neden olan güçtür, nefesteki canlýlýktýr anc
onu salt güç diye adlandýrmak yanlýþ olacaktýr, zira güç sadece onun bir yansýmasýdýr.Nefes yoluyla pranayý alýþ veriþ Pranay
Yoga felsefesinin babasý Patanjali, Pranayamayý bir yöntem olarak kabul etmiþtir.Düzgün nefes alýp verme vücuttaki pek çok
fonksiyonun düzgün iþlemesini saðlamaktadýr. Pranayama çalýþmalarýnda doðru nefes tekniði ile ; Kanýn temizlenmesi, vücutta
maddelerin atýlmasý, Solunum esnasýnda akciðerlerin geniþleyip daralmasý ile karýn bölgesine yapýlan masajýn sindirim organl
karaciðer, böbrekler vb organlarýn olumlu etkilemesi göðüs kafesinin daralmasý ve geniþlemesi sayesinde koroner damarlardaki
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 19:23
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
týkanmalarýn önlenmesi, kronik soðuk algýnlýðý, sinüzit, alerji, horlama vs gibi rahatsýzlýklarýn hafiflemesi söz konusudur.Solun
tekniklerini uygulayýp tam verim alabilmek için; düzenli pratik yapmak, çalýþmalarý dik duruþta (oturarak, ayakta yaslanarak) ve
temiz havada yapmak gerekebilir. Burun kanatlarýnýn kontrollü deðiþimiyle solunum (Anuloma Viloma), diyafram kullanýmýyla
gerçekleþen solunum (Kapalabathi), karýn solunumu, göðüs solunumu gibi çeþitli uygulama biçimleri mevcuttur.Asana / Yoga
Postürleri
“Asana” Hatha Yoga duruþlarýna verilen ad olup, kelime anlamý itibarý ile "rahat duruþ, doðru ve iyi duruþ" olarak
ifade edilmektedir. Hatha Yoga asanalarý koordine edilmiþ beden duruþlarý ve nefes tekniklerinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal
yapý üzerindeki tesirlerini belirli konsantrasyonlar ile ortaya koymaktadýr.Raja Yoga için bir hazýrlýk oluþturan Hatha Yoga
içerisinde birçok Asana varken, Raja Yoga'da sadece birkaç tane Asana vardýr ve nihai olarak tek bir Asana'ya varýlmaktadýr ki
buna Dhyana Asana ya da meditatif duruþ denir.Bunun yanýnda her bir asana, kendi grubuna göre fizik yapýyý dengelemekte,
esnetmekte, gergin ve sert haldeki kas yapýlarýný gerektiði zaman sertleþecek þekilde uzun ve esnek hale getirmektedir. Hatha
Yoga çalýþmalarý bir zayýflama yöntemi olmamakla birlikte vücudun bu þekilde esnetilmesi onun gereksiz dokulardan kurtulmasý
ve böylece form almasýný temin eder. “Asana'lar, Hatha-Yoga'nýn ilk adýmýný oluþturduklarýndan uygulayýcýya ilk aþam
açýklanýr. Asana'lar kiþiyi dayanýklý, hastalýklardan uzak, eklemlere baðlý uzuvlarý da hafif kýlar” Asanalar beden saðlýð
önemli egzersizlerdir ve günlük yaþantýda bedeni zorlamadan rahatlýkla uygulanabilir. Egzersiz sonrasý kaslarda laktik asit
birikmesi beraberinde yorgunluðun azalmasýný saðlayan bir toparlanma sürecini getirir. Oysa Hatha Yoga duruþlarýnda oksijen
alýmý fazla olduðundan oksijen borçlanmasý daha az, toparlanma süreci daha kýsa olacaktýr. Yoga asanalar sinerjik ve
antagonist kaslarýn düzgünlüðünü, esnekliðini ve dayanýklýlýðýný geliþtiren izometrik egzersizlerdir ve araþtýrma sonuçlarý asan
motor performansý, el-göz koordinasyonunu, kardiyovasküler dayanýklýlýðý, anareobik gücü geliþtirdiði, 6-12 aylýk çalýþmanýn
süresi ve dayanýklýlýk performansýnda artýþ, aþýrý bitkinlik hallerinde azalma saðladýðýný göstermiþtir. MeditasyonMeditasyon
meditatio kelimesinden türetilmiþ, sözcük anlamýyla birçok Batý dilinde "derin düþünme" anlamýna gelmekte bir terim olup, mistik
anlamýyla, sözlüklerde, "kiþinin iç huzuru, sükunet, deðiþik þuur halleri elde etmesine ve öz varlýðýna ulaþmasýna olanak veren,
denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanýmlanýr. Meditasyon tekniklerine, ait olduklarý, Budizm
(Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet) ve Zen (Japonya) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre deðiþik adlar
verilmiþtir. Ayrýca günümüzde mevcut farklý inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklý olarak yorumlamakta ve
farklý þekillerde uygulamaktadýrlar. Bu bakýmdan standart ya da tekbiçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksýzdýr.
Meditasyon, Raja Yoga'nýn yedinci basamaðý Hatha Yoga çalýþmalarýnýn son basamaðýndaki uygulamadýr. Meditasyon bir þu
akýþýdýr, þuurun bir sýçrayýþý, bir çekiþi ya da itimi deðildir. Meditasyon, benlik-analizi veya yaþamýn ideallerine olan adanma
denilebilecek kiþinin kendi Özben'ini samimi olarak araþtýrmasý yoludur. Hatha Yoga Pradipika’ da meditasyon
“aklýn doðal durumu” olarak ifade edilmektedir.Meditasyon, yoganýn temel taþlarýndan biridir. Yoga ile ulaþýlacak,
evrenle birleþip bütünleþme haline meditasyon uygulamasý olmadan gelmek mümkün deðildir. Bu meditatif hal aslýnda pek çok d
pratikleri içinde yerini bulmuþ bir uygulamadýr. Örneðin, Ýslam Sufizminde benzer uygulamalara sýklýkla rastlanmaktadýr ki, en
bilinen örnek “sema” meditatif hal saðlanmadan uygulamada devamlýlýðýn kolay kolay gerçekleþmeyeceði bir
çalýþmadýr. Yogada uygulanan mantralarý, yani kutsal sözleri tekrarlayarak gerçekleþtirilen meditasyonun sufizmdeki karþýlýðý
“zikir”dir. Uygulamada solunuma ya da sema veya duaya odaklanma gibi farklýlýklar olsa da, meditatif hale
geçildiðinde karþýlaþýlan fizyolojik deðiþimler aynýdýr. Bunu yanýnda her iki meditasyon esnasýnda da kiþilerin neþeli, güçlü duy
zamansýzlýk hissi, farkýndalýkta artýþ, zihinsel dinçlik, iyi olma hissi ve genel gevþeme hissettiklerini ifade ettikleri
görülmektedir.Meditasyon teolojik felsefedeki görüntüsünün dýþýnda gündelik yaþamda kolaylýkla yer alabilmiþ bir mental aktivit
Duyulardan kaynaklanan düþüncelerin artýk söz konusu olmadýðý bir bilinç durumudur ki buna göre, meditasyon düþüncenin kon
olunan konuda doðru ve düzenli akýþý olup konsantrasyonun hemen arkasýndan ortaya çýkan hal olarak ifade edilmektedir.
Meditatasyon – Oniki PrensipMeditasyon yapmayý öðrenmek, favori yemeðinizi ya da kekinizi nasýl piþirdiðinizi öðrenmey
benzer. Baþlangýçta, bazý zorluklar yaþayabilir ve çok sayýda sorununuz olabilir ve hatta kuþkucu bile davranabilirsiniz.
Umduðunuz bir kekten çok farklý görünen bir kek piþirdiðiniz zaman, kek piþirme keyfinden bile fazgeçebilirsiniz. Fakat, ayný kek
defalarca yapmaya devam ederseniz, kek piþirme yolculuðunuzun oldukça kolay olduðunu ve hatta idealinizdeki mükemmel
keki piþirebildiðinizi bile gerçekleþtirmiþ olabilirsiniz. Daha sonralarý, onu nasýl yapacaðýnýzý ve acaba nasýl olacaðýný hayal bi
etmeden mükemmel kekinizi piþirebilirsiniz, çünkü o deneyimi daha önceden edindiniz…
Meditasyon, temel olarak yukarýdaki benzetmeye benzer bir duygu ve deneyimdir. Baþlangýçta zor olabilir ve hatta
beceriksizce/anlaþýlmasý güç bir duygu/deneyim bile olabilir, fakat pratik yapmayý sürdürdüðünüz taktirde onu kolaylýkla kavrad
hissedeceksiniz.
Kek ya da yemek piþirirken ihtiyaç duyduðunuz bir tarif gibi, Meditasyon için de bir reçeteye-tarife ihtiyacýnýz vardýr. Bunun için
Swami Vishnu-Devananda temel basamaklarda ve pratik aþamada insanlarýn anlamalarýna yardýmcý olmasý için Meditasyonun
Oniki Prensibini tasarlamýþtýr. Meditasyonun Oniki Prensibi Meditasyon için özel bir yer seçin. Beyninizin günlük olaylardan uzak
olduðu bir zamaný tercih edin.Beyndeki karmaþanýn daha çabuk azalmasý için her gün ayný zamaný ve ayný yeri kullanýn. Sýrt,
ve baþýnýz dik, yüzünüz Kuzey ya da Doðu'ya dönük olacak þekilde oturun. Seansýnýzýn süresi için beyninizi sakinleþtirmeye
yönlendirin.Nefesinizi düzenleyin-5 dakikalýk derin soluma ile baþlayýn, daha sonra yavaþlatýn.Ritmik soluma düzenini yakalayýn
yaklaþýk üç saniyede soluk alýn daha sonra verin. Baþlangýçta, beyninizi serbest gezinmeye býrakýn- eðer onu konsantre olmay
zorlarsanýz sadece huzursuzluðu artacaktýr. Sonra beyninizin tercih ettiði ilgi merkezine yoðunlaþýn. Kendi seçtiðiniz tekniði
uygulayýn, seansýnýz boyunca beyninizin ilgi merkezinde konsantrasyon objelerinizi tutmaya çalýþýn. Berrak düþünce durumuna
eriþtiðiniz zaman Meditasyon olur, fakat berrak uyanýklýlýðýnýzý korumaya çalýþýn. Uzun pratikten sonra, berraklýk ve aydýnlan
kendini aydýnlanmýþ durumuna eriþilir. Meditatasyon yapmak kesinlikle size maliyet getirmez, hiçbir zaman paranýzý ve zamaný
çalmaz. Meditasyon yaptýðýnýz yer herhangi bir yer olmak zorunda deðildir. Sadece, meditasyon yaptýðýnýz yerin rahat olduðun
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 19:23
Masaj ve Doðal Terapiler Derneði
emin olmak ve önemli olan rahatsýzlýk vermeyen bir durumda pratik yapabilmektir. Evinizin veya iþyerinizin sakin bir köþesini
bulmak hoþ olacaktýr, çünkü Meditasyon yaptýðýnýz yer beyninizin sakinleþmesine yardýmcý olacaktýr. Meditasyonu günün her
yapmak doðru deðildir. Elbete ki meditasyon için uygun olan zamanlar vardýr. Gün ortasýnda, günlük meþkuliyetinizi yapmak ve
çalýþmak zorunda kaldýðýnýz esnada Meditasyon yapmayýn. Meditasyon için en ideal zaman, ruhsal/manevi enerjinin yoðun old
sabah þafaðý ve akþam karanlýðýdýr.
Önemli olan meditasyonu günlük yaþamýnýzda bir alýþkanlýk haline getirmektir. Düzenli pratik yapýldýðý zaman, meditasyon için
anda beyniniz neye cevap aradýðýnýzýn yanýtýný vermeye baþlayacaktýr. Birkaç zaman sonra, aklýnýz bu sakin an için sorgula
baþlayacaktýr, böylece sizin için Meditasyon yapmak doðal olarak mükemmel olacaktýr. Öðr.Gör.Nihat AYÇEMAN
[email protected]
http://www.madoted.org
Joomla! tarafýndan geliþtirilmiþtir.
Oluþturuldu: 12 October, 2016, 19:23

Benzer belgeler

Huzur Mutluluktur... - Sri Govinda Math Yoga ve Meditasyon Eğitim

Huzur Mutluluktur... - Sri Govinda Math Yoga ve Meditasyon Eğitim Yoganýn Ana Konularý Solunum (Pranayama)Hareket (Asana)Gevþeme Beslenme Meditasyon Yoga ÇeþitleriYoga'nýn birçok türleri vardýr. Fakat bunlar içinde en çok bilinenleri Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnan...

Detaylı

Radiance

Radiance görülmektedir.Meditasyon teolojik felsefedeki görüntüsünün dýþýnda gündelik yaþamda kolaylýkla yer alabilmiþ bir mental aktivit Duyulardan kaynaklanan düþüncelerin artýk söz konusu olmadýðý bir bil...

Detaylı