Eğitim

Transkript

Eğitim
Türkiye 21. Yüzyılda daha hızlı öğrenecek
Dr. Ziya Selçuk
21. YÜZYIL BECERĠLERĠ
Dijital Çağ Okur Yazarlığı
Yaratıcı DüĢünme
Temel, (yazı hariç) bilimsel, ekonomik
ve teknolojik okur yazarlık.
Uyma, KarmaĢayı yönetme ve öz
yönetim
Görsel ve enformasyon okur yazarlığı
Merak, yaratıcılık ve risk alma
Çok kültürlü okur yazarlık küresel
farkındalık
Yüksek seviyeli düĢünme ve akıl
yürütme
Etkili ĠletiĢim
Yüksek Üretkenlik
Takım, iĢbirliği ve kiĢilerarası
beceriler
Öncelikleri bilmek, planlama, Sonuçları
yönetme
KiĢisel, sosyal ve sivil sorumluluk
Gerçek dünya araçlarını etkili kullanma
EtkileĢimli iletiĢim
Uygun ve yüksek kaliteli ürünler
www.21centuryskills.org
21. YÜZYILDA DEĞĠġĠM
ĠĢyerleri: Çiftçiler toprağın nemini
ellerindeki cep bilgisayarından
denetleyecekler ve iĢçiler
robotları yönlendirecekler
Sağlık: Tıbbi veri tabanları ve
network uygulamalarıyla
hatalıkların teĢhisi ve tedavisi
uzaktan yapılabilecek.
Etik: Sadece doğru, yanlıĢ
arasında değil, ölme ve yaĢama
gibi iki hak arasında da saygın bir
Ģekilde tercih yapabilme
Eğitim: Öğretmenler kolaylaĢtırcı
olarak hizmet verecekler, bazı
bilgiler dijital tekniklerle
öğrencilere transfer edilecek.
Hükümet. Bütün yurttaĢlara parasız
ve evrensel bilgiye ulaĢma imkanı,
küresel demokrasiye hizmet edecek
Ģekilde politikaları besleyen ve
biçimlendiren giriĢimlerde
bulunabilme fırsatı.
Computer system policy project (2000). Building the
foundation of the networked world.
http://www.21stcenturyskills.org/
21. YÜZYILIN Ġġ GÜCÜ
Bugün anaokuluna gidenler 2062 yılında emekli olacak
21. Yüzyılın iĢ gücü: Esnek beceri ve yeterliklere sahip yılmaz, bağımsız
öğreniciler olmalı. Potansiyellerinin ötesinde etkinlik gösterebilmek için
kendilerini ve baĢkalarını yönlendirebilen takım çalıĢması yapabilen.
http://www.independentthinking.co.uk
PROFESYONEL BECERĠNĠN ÖMRÜ
ĠġGÜCÜNE
GĠRĠġ YILI
Emekliliğe
kadar 40 yıl
yeten beceri
1900-1950
1970-1990
2000-2010?
Orta yaĢlara
kadar 20 yıl
yeten beceri
Günümüzde
bilgisayar
teknisyenlerinin
becerileri 3 yılda
demode oluyor
30 yaĢında
modası
geçen, 10 yıl
yeten beceri
Dickens, 2005)
21. Yüzyılda Meslekler
20. Yüzyıl
İş sayısı:
İş gerekliliği
Değerlendirme
modeli:
21. Yüzyıl
1 – 2 iş
10 – 15 iş
Belli bir Alanda
Uzmanlık
Disiplinler arası
beceriler
Konu
Alanı
Uzmanlığı
21.Yüzyıl Becerilerini
konu alanı
uzmanlığı ile
bütünleştirmek
Ken Kay, President Partnership for 21st Century Skills
KADĠM
Eğitimin vizyonu:
Nasıl bir insan?, ulusal hedef, ortak istikamet, Toplumsal mutabakat
GELENEKLER,
KÜRESEL
Eğitimin misyonu:
Yürütülen politikalar, görevler, amaçlar, farklılıklar, değerler
GEREKLĠLĠKLER
Eğitimde modeller: Okul modeli, öğretmen yetiĢtirme modeli, örgüt modeli,
insan
kaynakları modeli, finansman modeli, bürokrasi modeli
Eğitimde stratejiler: Kaynak ve kapasite kullanımı yolları, öğrenme stratejileri,
değerlendirme yaklaĢımları, teftiĢ yolları. Ölçme stratejileri, öğrenmede biliĢim.
Eğitimde uygulamalar:
4 yıllık lise, SBS, ÖSS, taĢımalı eğitim, bilgisayar
laboratuarları,
Eğitimde güncel etkinlikler: Keyfi atamalar, demeçler, tacizler, toplantılar, kutlamalar
ÜLKENĠN VĠZYONU:
NASIL BĠR DEVLET?
Avrasyacı devlet
Ulusalcı devlet
Ġslam dünyasıyla
bütünleĢmiĢ devlet
Milliyetçi devlet
(Türk veya Kürt)
Avrupa Birlikçi
devlet
EĞĠTĠMĠN VĠZYONU:
NASIL BĠR ĠNSAN?
YurttaĢların talep ettiği eğitim
Devletin Atatürkçü
eğitimi
Sol siyaset eğitimi
Sağ siyaset eğitimi
Küresel gerekliliklerin eğitimi
No Child Left Behind
Our Children Are Our Future: No Child
Left Behind
A New Era in Education
This isn’t a Republican law.
This isn’t a Democratic law.
This is an American law.
EĞĠTĠMĠN VĠZYONU: NASIL BĠR ATATÜRK?
Kongreler ve Birinci Meclis döneminde
Atatürk
Hilafet, Ahkam-ı diniyye, PadiĢah efendimiz,
hutbe söylemi, eĢraf, aĢiret ve ulema kökenli
vekiller, YaĢasın Sovyet Rusya,
Ġkinci Meclis -1938’e kadar olan Atatürk
Ġnkılapçı karakter, ebedi Ģef, demokrasi arzusu,
atanmıĢ vekiller, katı devletçi-liberal kimlik
çatıĢmaları, kalkınmacı ruh, Batıcı ve Batılı
olmak ikilemi, siyasal zemin-sosyal
örtüĢmesinde kırılma, halk partisi,halkevleri
Ġnönü Dönemi Atatürk’ü
Paralardan ve dairelerden Atatürk resminin
kaldırılması ve resmi nutuklarda Atatürk’e atıf
yapılmaması, Milli Ģef, ezan ve Kuran kurslarında
jandarma takibi. Vali devleti,
Bayar-Menderes dönemi Atatürk’ü
Atatürk’ü Koruma Kanunu, Paralarda ve resmi
dairelerde Atatürk’ün yeniden yer alması, Ġnönü’ye
karĢı Atatürk konumlamasını sağlama, Kominizm
görüldüğü yerde ezilmelidir yaklaĢımı,
1961 Ġhtilal dönemi Atatürk’ü
Salon ve gardırop Atatürkçülüğü, kahrolsun
öteki, sosyalist Atatürk, inkılap yok devrim
var,
12 Eylül Ġhtilalinin Atatürk’ü
Rozet ve heykel fırtınası, gerçek Atatürkçü kim,
sivillere güvenilmez, Yüce Atatürk atıfları,
Atatürk gerçek müslümandı kanıtları, 16
devlet bayrağı, her derste Atatürk,
28 ġubat postmodern darbesinin
Atatürk’ü
Ulusalcı Atatürk, rütbeli siviller, din istismarının
istismarı, 10. yılda kalalım, Bankacılık
sistemi ve Atatürk’çülük,
BEġ AKIL
•
•
•
•
•
The Disciplined Mind:
Disiplinli Akıl
The Synthesizing Mind: Sentezleyici Akıl
The Creating Mind: Yaratıcı Akıl
The Respectful Mind: Saygı Aklı
The Ethical Mind: Etik Akıl
Gardner, H. Five Minds
2008
1993
2008
1993
2008
1927
2008
1969
2007
2008
HÜKÜMET
ÖZEL SEKTÖR
(KAYNAK: http://www.kcenter.com/phls/civil.htm )
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VE VĠZYON-MĠSYON
Cemaatlerin üçüncü sektörü
Ulusalcıların üçüncü sektörü
Partilerin üçüncü sektörü
Askerlerin üçüncü sektörü
Yabancıların üçüncü sektörü
1. sektörün 3. sektörü
2. sektörün 3. sektörü
SĠVĠL TOPLUMUN KAYNAKLARI

Ġnsan kapitali
Bilgi
 Yetenek
 AdanmıĢ zaman
Vakıflar
 Dernekler
 Birlikler

Sosyal kapital
Finans kapitali

Vakıf ya da derneğin kaynakları

BağıĢlar
Eğitimin kalitesi
Eğitim Sisteminin Kalitesi
Sıra
Ülke
12
Tunus
25
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin Kalitesi
Sıra
Ülke
6
Fransa
Ġsrail
7
Tunus
27
Fransa
12
Romanya
28
Hırvatistan
46
Rusya
31
Ġsrail
38
Rusya
47
Ukranya
52
Ġspanya
42
Fas
58
Romanya
44
Ukranya
61
Hırvatistan
50
Bulgaristan
52
Yunanistan
70
Türkiye
59
Ġtalya
60
Türkiye
76
Bulgaristan
Gündüz Ulusoy
Türkiye'de Eğitime
GeliĢmiĢ Ülkelerde
Harcanan Para
Eğitime Harcanan Para
dr.cetiner.org
NASIL BĠR DEĞĠġĠM?
Tedrici değiĢim
STATÜKOCU
Sistemik DeğiĢim
TRANSFORMATĠF
Tam değiĢim
DEVRĠMCĠ
NASIL BĠR YAKLAġIM?
GĠRDĠ TEMELLĠ
SÜREÇ TEMELLĠ
ÇIKTI TEMELLĠ
20 VE 21. YÜYILDA SINIFLAR
20. YÜZYILIN SINIFLARI
21. YÜZYILIN SINIFLARI
•
Zaman temelli
•
Çıktı temelli
•
Ayrık bilgileri ezberleme
•
Bütün ayrıntılar unutulduktan sonra
öğrencilerin bildiği, yapabildiği, ve
hoĢlandığı Ģeyler üzerine odaklanma
•
Dersler bilgi, kavrama uygulama gibi
düĢük düzeyli becerilere odaklanır.
•
Sentez, analiz, yaratıcılık gibi yüksek
becerilere odaklanır.
•
Ders kitabı odaklıdır
•
AraĢtırma odaklıdır
•
Pasif öğrenme
•
Aktif öğrenme
•
Dört duvar arasında öğrenme
•
Küresel sınıfta öğrenme
•
Öğretmen merkezli
•
Öğrenci merkezli
•
Öğrenci özgürlüğü yok denecek kadar az
•
Özgür öğrenciler
•
ParçalanmıĢ müfredat
•
BütünleĢik, disiplinler arası müfredat
20 VE 21. YÜZYILDA SINIFLAR
20. YÜZYILIN SINIFLARI
21. YÜZYILIN SINIFLARI
•DüĢük beklenti
•Yüksek beklenti
•Öğretmen yargıçtır
•Akran, öz ve dıĢ değerlendirme
•Çoğunluğu anlamsız müfredat
•Gerçek dünyayla ilgili, öğrencinin
özelliklerine uygun
•Yazmak öğrenme ve değerlendirmenin
önemli aracı
•Performans ödev, projeler
•Öğrenci farklılıkları dikkate alınmaz.
•Müfredat ve öğretim öğrenci farklılıkların
önemser
•Ortalama notlar
•Öğrencinin öğrenmesine bağlı
NASIL BĠR EĞĠTĠM REFORMU?
Bilgi toplumuna ulaĢmak için
gerekli olan ekonomik ve sosyal geliĢimi
sağlamak amacıyla
önceliklerin
politika seçeneklerinin ve
uygulamaların
eğitim sisteminin dönüĢtürülmesine
hizmet etmesi sağlanmalıdır.
EĞĠTĠM POLĠTĠKA DÖNGÜSÜ
1. Var olan durumun
analizi
8. Bir sonraki politika
döngüsü
2. Politika seçenekleri
üretme
7. Politika etki
değeRlendirmesi
3. Politika seçeneklerinin
değerlendirilmesi
6. Politikaların
uygulanması
4. Politik kararın
alınması
5. Politika uygulamalarının
planlanması
Haddad, Wadi D., 1994; “The Dynamics of Education Policymaking”; The World Bank- Washington, D.C.
Az esnek
Çok esnek
Katı
Orta seviyede
esnek
esnek