2009 - Componenta Corporation

Transkript

2009 - Componenta Corporation
Componenta Dökümcülük A.Ş.
Faaliyet Raporu 2009
İçindekiler
• Genel Kurul Gündemi...................................................................................................... 4
• Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’nun Mesajı.................................................................. 4
• Yönetim Kurulu’nun Raporu ........................................................................................... 6
• Genel Müdür’ün Mesajı................................................................................................... 8
• Componenta A.Ş’nin Müşteri Segmentindeki Yeri..........................................................11
• Componenta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yönetimi...................................... 12
• Kurumsal Yönetim Politikası.......................................................................................... 14
• Yönetim Kurulu Denetçi Raporu.................................................................................... 20
• Bağımsız Denetim Şirketi Raporu................................................................................. 21
• Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar................. 22
• İletişim Bilgileri............................................................................................................... 52
2
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ’NİN
22 Mart 2010 GÜNÜ TOPLANACAK 38.OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.
Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2.
2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ( Pricewaterhouse Coopers – Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) Rapor Özetinin okunması,
müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü
veya reddi.
3.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
4.
Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının genel kurulun
bilgisine sunulması
6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği
Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
7.
2010 yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul’a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçimi.
8. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Denetçilerin
seçimi.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan
Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci
maddeleri gereği izin verilmesi.
11. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki
verilmesi.
12. Dilekler.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
3
Ortak Bir Gelecek
İnşa Etme
2009 yılında ekonomik durgunluğun etkileri Componenta
Grup’ un faaliyetlerinde derinden hissedilmiştir. Birçok müşterimizin sektörlerindeki nihai
ürün talebi düşüşleri, yatırımların durdurulması ve stoklardaki eş zamanlı daralmalar Grup’
un siparişlerini ve üretim hacmini önemli ölçüde azaltmıştır.
Componenta’ nın 2009 net satışı 300 milyon EURO ile bir önceki yılın satışlarından %56 daha az
gerçekleşmiş, Finansman gideri sonrası konsolide net zarar 37 milyon EURO tutarında olmuştur.
Taleplerdeki düşüşün ilk belirtisi, faaliyetlerimizi düşük hacimlere adapte etmeye yönelik ilk adımlarımızı attığımız 2008 sonbahar
döneminde görülmüştür. Biz 2009 yılı boyunca önlemlerimizi almaya devam ettik. Net satışlardaki ani düşüşleri yakalayabilmek için
faaliyet giderlerini azaltmayı başardık. Üretim hacmi düşerken, en
etkin şekilde üretimimize devam etmeye çalıştık ve aynı zamanda
tüm faaliyetlerimizden tasarruffun yollarını aradık. Personele ilişkin
düzenlemelerde, çalışma saatlerini azaltacak tüm uygulamalardan
yararlandık, fakat yine de gönüllü maaş kesintileri ve geçici/sürekli
işten çıkartmalarla maliyetleri düşürmeye mecbur kaldık.
Temel amacımız stokları azaltarak ve alacakların devir hızını arttırarak işletme sermayesini azaltmaktı. Grup’un farklı fonksiyonları
arasındaki üstün işbirliği sayesinde, söz konusu amacı başarıyla gerçekleştirdik ve bütün bir yıl boyunca faaliyetlerimizden gelen nakit
akışının pozitif kalması sağladık. Componenta hissedarları ve yatırımcılarının güven ve taahhütlerinin önemli bir göstergesi de sonbahar döneminde sermaye yapısının sermaye ikrazi ve hisse senedi
ihracı ile güçlenmesi olmuş, 2009 yılının sonunda şirket likiditesi
güç kazanmıştır.
4
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA CORPORATION
NET SATIŞLAR (MEUR)
MEUR
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
COMPONENTA CORPORATION
FAALİYET KARI (MEUR)
MEUR
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
2005
2006
2007
2008
2009
Gelecekte de rekabetçi kalabilmek için, müşteri hizmetini geliştirmeyi sürdürdük ve satış, teknik ve ürün geliştirme kaynaklarımızı
arttırdık. Aynı zamanda, gelecekteki gücümüzü yapılandırmaya yönelik, yeni ve uzman Componenta çalışanı geliştirecek uluslararası
eğitim programları gibi uzun dönem projelere de devam ettik.
Pazardaki düşük talep ve birçok tedarikçinin yaşadığı finansal
zorluklar rekabeti pekiştirmiş, müşterilerin pazarın bu durumundan
yararlanmak istemesi ve alternatif tedarikçi arayışına girmesiyle fiyatlar üzerinde bir baskı oluşarak fiyat teklifi taleplerini arttırmıştır.
Yıl boyunca, rekor sayıda fiyat teklifi verilmiş ve yeni müşteri/ ürüne
yönelik satışlarımızın sayısı artmıştır.
COMPONENTA CORPORATION Satış ve Kar rakamları
31.12.2009
31.12.2008
Net satışlar, MEUR
Faaliyet karı (Tek seferlik kalemler hariç), MEUR
Finasman gideri sonrası kar kar (Tek seferlik
kalemler hariç), MEUR
Hisse başına düşen kar (EPS), EUR
Üretim faaliyetlerindeki yatIrImlar, MEUR
299.6
-15.4
681.4
47.9
-37.2
-2.30
15.5
19.2
1.28
44.6
Personel (taşaron personel dahil)
3,698
4,488
COMPONENTA CORPORATION FİNANSAL HEDEFLERİ
2012 Hedef
Net Satışlar, MEUR
EBIT (Faaliyet karı), % *)
ROI (Yatırımın Geri Dönüş Süresi), %
Equity ratio (Özsermaye oranı) % 2010 için Yeni Yapı
Componenta’nın stratejik hedefi 2012 yılına kadar Avrupa’nın önde gelen döküm tedarikçisi olmaktır. Bu hedefe yönelik olarak,
2010 Şubat ayında organizasyonumuzu satış
operasyonlarımızın faaliyet alanlarına göre
ayrılacak şekilde yeniden yapılandırıyoruz.
“Tek Compenenta” çalışma yöntemi kadar,
faaliyetlerimizi geliştirecek tedarik zinciri
yönetimi, dökümhane ve işleme teknolojisilerinin geliştirilmesi, satınalma ve ürün optimizasyonu gibi grup işlevleri de faaliyetler
alanlarını ve bunların yönetimlerini desteklemiştir. Bu yeni iş modeli kapsamında, bizler mühendislik, döküm ve işlemeden oluşan toplam pakedin daha etkin kullanımını
sağlayarak müşterilerimiz için bir katma değer yaratıyoruz.
Her bir müşteri grubu için tahsis edilen
satış, mühendislik ve ürün geliştirme uzmanları, gelecekte müşteri hizmetlerinden
sorumlu olacaklardır. Müşteri alanlarına yoğunlaşmamız, piyasa ve müşteri anlayışımızı
geliştirerek ve daha iyi hizmet sunabilmemiz sağlanacaktır.
“
Mevcut 2009
800
10
> 20
40
299.6
-5.2
-4.2
26.5
Birçok müşterimizin sektör öngörüleri zayıf olmasına karşın, mali göstergelerde
belirli seviyede düzelme yaşandığını göstermektedir. Geçen yıllara ait üretim hacmine
geri dönülmesi zaman alacaktır. Ancak inanıyorum ki, 2010 yılı bizim için şüphesiz bir
önceki yıla kıyasla daha iyi olacaktır. “Tek
Componenta” artık değişen koşullar altında
faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilen
ve hedeflerine ulaşabilen daha güçlü bir tedarikçidir. Filozof Friedrich Nietzsche’ nin
ünlü sözleri “Öldürmeyen şey, güçlü kılar”
anlamını bir kez daha kanıtlamıştır.
Çalışanlarımız, hissedarlarımız, yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımıza güven ve inançlarından ötürü en içten teşekkürlerimi sunarım.
Heikki Lehtonen
Başkan ve CEO
Componenta Corporation
Componenta’nın misyonu ileriye dönük
çözümler üretmektir.Vizyonumuz 2012 yılında
Avrupanın Lider Döküm Parça tedarikçisi
olmaktır. Bu Uzun vadeli stratejik hedefler
doğrultusunda gelişmeye ve rekabetçiliğimize
2009 yılında da devam ettik.
”
2009 yılında Componenta; operasyonlarını düşen
üretim miktarlarına göre adapte etmek durumun kaldı.
Deneyimli ve yetenekli personeli ile sağladığı güçlü
rekabetçi yapısını 2009 yılındada sürdürdü.”
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
5
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NİN 22 Mart 2010 TARİHİNDE TOPLANAN
38. HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURULU’NA SUNULAN YÖNETİM KURULU RAPORU
Değerli Ortaklarımız,
Componenta Dökümcülük A.Ş.’nin 2009 çalışma yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu’na hoşgeldiniz.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız.
2009 SEKTÖRE BAKIŞ
2009 yılını sektör açısından değerlendirdiğimizde, 2008 yılı son
çeyreğinde derinleşen krizle birlikte azalan üretim ve talep düşüşü
2009 yılında da etkisini göstermiştir.
Piyasadaki talep düşüşüne ek olarak 2008 yılı sonundaki stok etkisi ile tedarik zinciri içindeki 1. seviye ve 2. seviye ürün tedarikçisi
işletmelerde 70%- 80% talep-üretim düşüşü yaşanmıştır.
AB’ de 2009 yılı otomotiv sektörünü incelediğimizde, özellikle
ağır ticari araç talebinde çok büyük bir düşüş yaşanmış, bu talep 48%
oranında azalmıştır.
Ağır ticari araç üreticisi firmalar, bu seviyenin sektör için bir dip
olduğu konusunda hemfikir olmakla birlikte 2010 yılında, stok etkisinin de azalması ile, çok düşük oranda bir iyileşme yaşanmasını
beklenmektedirler.
Avrupa Birliği’ ndeki diğer ticari araç piyasalarında ise, 2009 yılında, 2008 yılına kıyasla, 33% oranında daralma yaşanmıştır. Otomobil piyasalarında ise, 2008 yılı 2. yarısı ve 2009 yılı ilk yarısında
görülen talep azalmasını takiben, hükümetlerin hurda araç teşviği ve
filo yenileme ile ilgili diğer bazı düzenlemeleri neticesinde 2009 yılı
2. yarısında otomobil talebinde artış gözlenmiştir. 2009 yılı toplam
otomobil satışlarında, 2008 yılına göre sadece 1.6% azalma olmuştur.
Aralık 2008 ile Aralık 2009 kıyaslaması yapıldığında ise bu oranda
16% lık artış dikkat çekmektedir.
Türkiye’ de, özellikle ağır ticari araç pazarında yaşanan keskin
düşüşlere bağlı olarak bir önceki yıla göre, 2009 yılında ihracatta %
31 ve toplam üretimde ise % 24 düzeyinde daralma yaşanmıştır.
Türk Otomotiv Sanayii’ nin yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretimini 2008 yılında 1.150 milyon adede yükseltmiş ve bunun % 80 ni ihraç edebilir hale gelmiştir. 2009 yılında ise 24% lük bir
daralma ile, genel toplamda 885 bin araç üretilmiştir.
Hükümetin, 15 Mart- 30 Eylül 2009 tarihleri arasında uyguladığı
ÖTV indirimi sayesinde, 1.600 cc den küçük otomobiller ile kamyonetlerden oluşan hafif ticari araçlarda pazarda talep yıl toplamında
% 23 dolayında artmış ve bu artış toplam pazara % 10 olarak yansımıştır
Diğer ticari araçlarda ve traktörde herhangi bir teşvik uygulanmamış ve pazarda talep sırası ile % 34 ve % 50 gibi yüksek oranda gerilemiştir.Sektörün elindeki stoklar uzun süre yük olarak taşınmış,
tedarik zinciri içindeki tüm işletmeler toplam çalışılan günlerin 2/3
ü oranında üretime ara vermek zorunda kalmıştır.
2009 yılı otomobil üretimi % 18 oranında azalarak 511 bin adet
düzeyine gerilemiştir.
2009 yılında hafif ticari araç üretimi , minibüste % 44 , küçük
kamyon da % 89 ve kamyonette % 27 oranında azalmıştır.
Ağır vasıta üretiminde ; otobüs % 22, büyük kamyon % 74 , midibüs % 75 oranında azalmıştır.
6
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
2009 EKONOMİ’YE BAKIŞ
Krizden çıkış, dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye’ de de vakit
alacaktır. Krizle birlikte çok yüksek seviyelere ulaşmış olan işsizlik
muhtemelen bir süre daha yüksek kalacak ve bu da tüketim harcamalarını frenleyecektir. Kapasite kullanım oranlarındaki düşük seviye yeni yatırım kararlarının kısıtlı kalmasına sebep olacaktır.
2008 yılında 125 milyar USD olarak gerçekleşen Türkiye ihracatı
yaşanan global krizin de etkisiyle 2009 yılında 98.5 milyar USD olarak gerçekleşmiş ve 2008 yılına göre % 21 oranında gerilemiştir.
2009 yılı Aralık ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
%6.53 olarak gerçekleşerek, %7.5 olan yıl sonu hedefinin altında kalmıştır.
Uluslararası piyasalarda artan petrol ve emtia fiyatlarının etkisiyle
ciddi bir şekilde yükselen ÜFE, 2008 yılı ikinci yarısından itibaren
keskin bir düşüş eğilimine girmiş, 2008 Aralık ayında %8.11 olarak
gerçekleşerek, 2009 yılı aralık ayını %5.93 ile kapatmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ nın uyguladığı istikrarlı politikalar çerçevesinde gecelik (O/N) borçlanma faizleri 2008
yılı sonunda düşürülmeye başlanmış ve %16.25 olan borçlanma faizi
,2009 yılı aralık ayında %6.5 seviyelerine kadar düşmüştür.
2008 yılı sonunda TCMB USD alış kuru 1.5123 TL olan dolar, 31
Aralık 2009 tarihinde 1.5057 TL den işlem görerek yılı % 0.44 oranında azalışla kapatmıştır.
TCMB Euro alış kuru 2008 yıl sonunda 2.1408 TL gerçekleşirken,
31 Aralık 2009 tarihinde 2.1603 TL olarak gerçekleşmiş ve yılı % 0.91
artışla kapatmıştır.
MALİ SONUÇLAR
Şirketimizin 2009 yılı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve
Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Tebliğ kapsamında
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Satış cirosu 2008’e göre % 47 azalan şirketimizin 2009 yılı satışları 254.168.643 TL , brüt satış kârı 39,477,329 TL, Esas Faaliyet kârı
ise 831,774 TL kar olarak gerçekleştmiştir.
Şirketimiz 2009 yılında UFRS sonuçlarına göre 7.352.180 TL
amortisman ayırmış, 2008 yılında 22.999.245 TL olan vergi öncesi
faaliyet karı, 2009 yılını -5,980,996 TL zararla kapamıştır.
2008 yılında 17,938,002 TL olan vergi sonrası net kar , yaşanan
global krizin etkisiyle 2009 yılını -5,933,107 TL zararla kapamıştır.
Milyon TL
Satışlar
Faaliyet Karı
Net Dönem Karı 2005
2006
2007
2008
2009
348,7
387,9
454,0
475,4
254,2
8,4
44,0
27,1
29,7
0,8
6,30
55,65
8,89
17,94
-5,93
Sayın Ortaklarımız, 2009 yılının çalışmalarını ve elde edilen sonuçların özetini bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız.
Küresel resesyondan çıkışın kademeli ve yavaş olacağı tahmin edilmektedir. Krizden çıkış, dünya ekonomisinde olduğu gibi
Türkiye’de de vakit alacaktır.
Şirketimiz içinde bulunduğumuz global krizle birlikte döküm
sektöründe yaşanan krizi en az zararla atlatabilmesi için gerekli tüm
önlemleleri almıştır. Ve bu performansı faaliyet karının pozitif yönde olmasıyla ortaya koymuştur.
2009 yılında stratejik faaliyetlerin yanı sıra dört ana konuya
odaklanılmıştır.
Maliyetlerin azaltılması ve operasyonların etkinliğini artırma,
İşletme sermayesinin azaltması ve nakit akışının güçlendirilmesi,
Grup içinde tesisler arası optimum üretimi yapabilmek adına üretim transferleri yapılması, yeni müşterilere odaklanma ve mevcut
satışların arttırılması 2010 yılındada aynı hedeflere odaklanılmaya
devam edilecektir.
Hedefimiz “2012 itibariyle Avrupa’nın lider döküm tedarikçisi
olmaktır.’’ Müşteri odaklı yeni organizasyonlarla bu hedef doğrultusunda daha sıkı adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz.
2010 da sektorde yaşanacak gelişmelere de bağlı olarak , Componentanın Grup bazında sağladığı sinerji ile 2010 yılında performansını hep beraber izleyip göreceğiz.
Gelecek yılların Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile
Bilanço ve Gelir Tablosunu onaylarınıza sunar, muhterem heyetinizi
saygıyla selamlarız.
2009 daki Stratejilerimiz
Operasyonel Verimlilik
ve maliyet düşürme
Verimlilik karılılığı
Nakit akışının
yönetimi
İşletme sermayesinin
düşürülerek, Nakit
Artışının sağlanması
Grup içi ürün
optimizasyonu
Urun optimizasyonu ile
maliyetlerin Düşürülmesi
Satışlar
Yeni satışlara ve
müşterilere odaklanma
Heikki Lehtonen
Yönetim Kurulu Başkanı
Componenta Dökümcülük A.S.
İŞTİRAKLERİMİZ
Ünvani
Faaliyet konusu
Sermayesi
İştirak
Kumsan Döküm Malzemeleri Döküm kumu Üretim 600.000 TL
% 25,1
Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye
ve Ticareti
Componenta UK limited /Ingiltere İthalat İhracat
287.850 GBP
Componenta Dökümcülük A.Ş’nin Sermaye yapisi ve dağılımi
% 100
Sermaye dağılımı
Componenta Corporation
Halk Ortaklığı
93,57 %
62 543 860
6,43 %
4 300 940
100,00 %
66 844 800
Halk Ortaklığı % 6,43
Componenta Corporation % 93,57
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
7
Genel Müdür ‘ün Mesajı
2009, Yeniden Yapılanma Yılı
2008’ in son çeyreğinde tüm
dünyadaki finans piyasaları ile başlayan hızlı daralma
Componenta Türkiye’ de
de 2009 yılında önemli üretim hacmi düşüşlerine neden
oldu. 2008 yılında 242 mn
Euro olan Componenta Türkiye net satışları 113 mn Euro‘
ya geriledi; bu satış hacminde
% 54’ lük bir daralmayı göstermektedir. Hacimdeki bu
düşüş, özellikle İş Makinaları ve Ağır Ticari Vasıta sektörlerindeki
faaliyetin ağırlıklı olması sebebiyle, Orhangazi iş birimlerinde çok
net bir şekilde görüldü. Manisa’daki aluminyum iş birimleri hükümetlerin 2009’ un birinci çeyreği itibariyle Binek Otomobil Endüstrisi’ ne sağlamış olduğu destek programlarından yararlandı ve hatta
Nisan-Mayis aylarından itibaren yeni işçi alımlarına başlandı. İş Makinaları ve Ağır Ticari Vasıta Endüstrileri’ nin tedarik zincirlerindeki stok hacmi, 2009 seyrinde oldukça azalmış ve çok yerde bitmiştir.
Türkiye operasyonlarının krize adaptasyonu da, Componenta
grubu stratejilerine paralel bir şekilde hızlı ve etkili olmuştur. Düşük
iş hacimlerine göre yapılanmalar Ekim 2008’ de başlamış ve Aralık
2009 sonuna kadar mavi yaka çalışanların %35’ i çıkarılmıştır. İçeriye çekilen işler ile, bu oran toplam çalışan sayısında (dış taşeronlar
dahil) % 38’ e denk gelmektedir. Şubat 2009’ dan başlayarak, devletimizin sağlamış olduğu kısa dönem çalışma desteği 12 ay için geniş
çapta kullanılmış, bu da çalışma gücümüzü etkili bir şekilde yapılandırmamıza fırsat tanımıştır. Verimlilik kontrolleri neredeyse günlük yapılmış, enerji tasarrufu için ‘avcı komiteler’ kurulmuş, tüm sabit giderler yakın bir şekilde takip edilmiş, beyaz yakalı çalışanların
maaşlarında gönüllülük esasına dayalı bir % 20’ lik kesintiye yönelik
program başlatılmıştır. Bu yoğun takım çalışmasının sonucunda, birçok Kritik Performans Gösterge (KPI) değerleri neredeyse 2008 ile
aynı seviyede tutularak Türkiye operasyonlarının çok düşük iş hacimlerine rağmen pozitif faaliyet karı yaratması sağlanmıştır.
COMPONENTA Dökümcülük A.Ş / Personel sayısı
2008
2009
Mavi yaka (Blue Collar)
1279
967
Beyazyaka (White Collar)
Orhangazi Mavi yaka (Blue Collar)
Beyazyaka (White Collar)
Manisa Total (Turkey) 166
157
1445
1124
464
476
72
68
536
544
1981
1668
Componenta Türkiye, 4 iş biriminden oluşmaktadır; Orhangazi’
de bir demir döküm fabrikası ve işleme tesisi, Manisa’da bir aluminyum döküm fabrikası ve yine Manisa’da bir hafif alaşımlı jant fabrikası.
Krizin farklı iş alanlarındaki farklı etkisi sebebiyle, 2008 ile kıyaslandığında satış portföyünde farkedilir değişimler olmuştur. Devletimizin yürütmüş olduğu destek programları sayesinde Otomotiv
8
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
sektöründeki payımız 2009 yilinda %40’ tan % 54’ e yükselmiştir.
Buna paralel olarak İş Makinaları’nın payı %46’ dan %34’ e düşerken; Ağır Ticari Vasıta payı da %12’ den %9’ a inmiştir. Bu değişimler
sonucu Manisa İş Birimleri Türkiye içindeki payını %29’ dan %41’
lere çıkarmıştır.
İşletme sermayesinin azaltılmasına da yoğun çaba harcanmış ve
alınan diğer aksiyonlarla beraber işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit akışında 33 mn Euro tasarruf edilmiş, bu da Componenta
Türkiye’nin düşük hacimlere rağmen bilançosunun sağlıklı bir şekilde dengede kalmasını sağlamıştır.
Orhangazi’ de Düşük Talep
Componenta Türkiye, Orhangazi’deki dökümhanede demir döküm
parçalar üretmektedir. 8 farklı ebattaki kalıplama hattı ile gruptaki
en büyük dökümhanedir. 2008’ deki yatırımlar ile Orhangazi Dökümhane’ nin kapasitesi 180,000 tona çıkarılmış ancak 2009 yılında
kapasite kullanım oranı %30’ ların altında kalmıştır.
Orhangazi Pik Döküm Teisleri
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2005
2006
Kapasite
2007
2008
2009
Satışlar
Hacimlerdeki ani düşüş, stokların göreceli artışına sebep olmuş
ve bu da hammadde fiyatlarındaki hızlı düşüşle birleştiğinde karlılık üzerinde ters bir etki yaratmıştır. Hammadde stoklarının karlılık
üzerindeki toplam negatif etkisi 1 MEUR civarlarında hesaplanmıştır. 2008’ in üçüncü çeyreğinden gelen yüksek fiyatlı hammadde stoğundan dolayı ilk pik demir alımı ancak, Eylül ayında yapılmıştır.
Sürecin doğasından dolayı dökümhane faaliyetleri devamlı olduğunda verimlidir. 2009 hacimlerine bakıldığında KPI’ ları makul seviyelerde tutmak büyük bir zorluk idi. Grup calışması ve iyi bir planlama sayesinde bu işin başarılı bir şekilde üstesinden gelinmiştir.
Orhangazi’ deki İşleme İş Birimi, dökümhane faaliyetleriyle birleştirildiğinde, Orhangazi tesisleri komple tedarik noktası haline gelmektedir. Müşterilerimizin işleme faaliyetlerini içeriye alma kararı
sebebiyle işleme atölyesinin iş hacmindeki daralma dökümhaneden
de fazla olmuştur. Bu iş biriminde de verimlilik seviyelerini korumak
için, işçilerin Orhangazi’ deki iki iş birimi arasında paylaşımını sağlayan bir mekanizmayla beraber diğer tüm aksiyonlar alınmıştır.
Halihazırda, Orhangazi İşleme İş Biriminde, dökümhanenin
ham dökümlerinin sadece %6’ sı işlemektedir; rekabet gücü artışı
göz önünde bulundurulduğunda büyüme potansiyeli bir hayli yüksektir.
Grup Üretim Stratejileri, Orhangazi’ nin genellikle üretimin
kaydırıldığı iş birimi olduğu ürün optimizasyonu ve dengeleme projeleri için 2009 yılında da sürdürüldü. 2009 yılının sonlarına doğru
grup stratejisi doğrultusunda Orhangazi ve Pietarsaaari’ deki Disa
hatları için, özellikle Orhangazi Dökümhane ve İşleme Atölyesi’
ndeki büyük serilerin yoğun üretimiyle sonuçlanacak yeni bir proje
başlatıldı. Bu kapsamda 2010 boyunca bazı parçaların Pietarsaari’ de
olan üretimi Orhangazi’ ye transfer edilecek, bu da Orhangazi’ nin
iş hacmini arttıracaktır. Pietarsaari Dökümhane ve İşleme Atölyesi gelecekte küçük ve orta ölçekteki serilerin üretimini tüm grupta
etkinleştirerek müşterilere daha esnek bir hizmet sağlamaya odaklanacaktır.
Orhangazi düşük hacimlerde bile verimli ve etkin olduğunu göstermiştir, artan hacimlerde de elde edilen tüm tasarruflar farkedilir
bir karlılık artışına sebep olacaktir.
Manisa – Otomotiv Endüstrisi’ ndeki Destek
Programlarından Yararlanma
Türkiye kanadının Manisa faaliyetleri iki iş biriminden oluşmaktadır; birisi ham/işlenmiş aluminium parça üretimi ve diğeri de aluminium jant üretimi. Kullanılan üretim teknikleri yüksek basınçlı döküm (YBD), alçak basınçlı döküm (ABD) ve kokil dökümdür
(KD). YBD üretimi büyük seriler için uygunken, ABD ve KD küçük
seriler ve maça kullanımı gerektiren parçaların üretiminde kullanılmaktadır. Aluminyum üretimindeki en önemli elementlerden biri
de Aluminyum İş Birimi içine entegre olan ve ham aluminyum dökümlerin üçte ikisinden fazlasının işlendiği İşleme Atölyesidir.
Aluminyum Döküm İş Birimleri’nin müşterilerinin %95’ i Otomotiv sektöründen, kalan % 5 ise Ağır Ticari Vasıta ve İş Makinaları
‘ndan oluşmaktadır. Demir dökümün yerini aluminyumun almasina
yönelik genel trend ile doğru orantılı olarak Ağır Ticari Vasıta’ daki
payın da artması beklenmektedir.
Devletimizin yürütmüş olduğu destek programları sayesinde
krizin etkileri Mart ayından itibaren azalmış, hacimlerin artmasıyla
beraber mavi yaka personelde yeniden işe alımlar başlamıştır. Sendikalarla yapılan anlaşmalara göre yeni alımlar ağırlıklı olarak daha
önceden çıkarılan personelden yapılmıştır.
Tasarım ve eş zamanlı mühendislik Otomotiv Endüstrisi’ ndeki
tedarikçiler için şimdiden önemli bir yer edinmiştir. Bu bağlamda
takımımız, yeni tasarım projelerinde yeterliliğini kanıtlamıştır. BüMANİSA YUKSEK BASINÇLI ALÜMİNYUM
DÖKÜM TESİSLERİ (Ton)
yük İtalyan müşterilerden birinin karlılığımızı pozitif yönde etkileyecek ve diğer projelerde seçilebilirliğimizi arttıracak bir projesi başarı ile sonuçlandırılmış ve seri imalat safhasına gelmiştir.
Manisa Aluminyum Dökümhanesi için hem kapasite ve hem de
yeterliliği arttıracak yeni yatırım kararı 2008 sonunda durdurulmuştur. Fakat bu yatırımı gerçekleştirme isteğimiz azalmamış, aksine
artmıştır. Yatırım planlarımız hazırdır ve finansal durumlar düzeldiği takdirde hızlıca başlanabilecektir. Bu alandaki rekabet gücümüzün 2008’ e kıyasla daha iyi olduğu düşünülürse, yeni yatırım kararının çok da uzak olmadığına inanıyorum.
Componenta Jant İş Birimi 1.2 milyon adet üretim kapasitesi ile
13’’ den 22’’ e kadar hafif alaşımlı jant üretebilmektedir. Müşteriler
genellikle Avrupa’dandır ve Almanya en büyük pazardır. Tesis ayrıca
kendi ticari markasi olan DJ ve Maxx jantlarını Rusya, Yunanistan,
Ukrayna ve Türkiye iç pazarına da satmaktadır.
MANİSA ALÜMİNYUM JANT
DÖKÜM TESİSLERİ (Adet)
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2005
2007
2006
Kapasite
2008
2009
Satışlar
Diğer iş birimlerinin aksine, Jant İş Birimi için 2009 yılı bir dönüm noktası oldu. Pazardaki rekabet gücünü arttırmaya yönelik,
2008 yılındaki ürün geliştirme teknikleri, ağırlık azaltma, verimlilik, ıskarta oranı ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerle ürün maliyet azaltma çabaları bu yıl geri dönmüştür. Bu da Jant İş Birimi’nin
artan karlılık ve geliştirilmiş KPI’lar ile 2009 yılında Componenta
içindeki en verimli ve etkin iş birimi olarak ödüllendirilmesiyle sonuçlanmıştır.
Yatırımlar (MEUR)
24
14,000
21
12,000
18
10,000
15
8,000
12
9
6,000
6
4,000
3
2,000
0
0
2005
2006
Kapasite
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2009
2009
Satışlar
2009 da yılında yapılan harcaması tutarı 4.9 milyon
EUR dur. Bunun 3.2 milyon EUR su 2008 de başlayan ve
2009 yılında tamamlanan yatırımlardır.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
9
2010’ a Pozitif Bakış
2009 yılı ani hacim düşüşlerinin olduğu ve tüm iş birimlerinin verimlilik ve etkinliklerini korumak için mücadele ettiği bir yıldı.
Grup dökümhaneleri, en iyi uygulamaların katkılarıyla beraber,
daha verimli üretim ve artan rekabetçilik ile çalışmaya başladı.
Gelişme çabaları kriz ile beraber rafa kaldırılmadı; bunun en güzel kanıtı Japon Verimlilik Enstitüsü JIPM-S’ nin Japon uzmanlarının değerlendirmeleriyle, Orhangazi’ nin geçen yılki başarısının
ardından Manisa’daki iş birimlerinin de TPM Mükemmellik Ödülü’ nü almasıdır. Bu çabalar bizim rekabetçiliğimizin temelini oluşturduğu için artan bir şekilde devam edecektir. Grup Stratejisi doğrultusunda Orhangazi’ de 2010 yılında, Manisa’ da da 2011 yılında 6
Sigma yayılım çalışmaları başlayacaktır.
Türkiye operasyonlarındaki kanıtlanmış rekabetçiliğimizin
Componenta’ nın gücü ve tecrübesi ile birleştirildiğinde, 2009’ un
ardından 2010 yılının büyük gelişmelerin yılı olacağına inanıyorum.
Üstün kalite ve üstün sevkiyat performansı bizim rekabetçi tarafımızı oluşturmaya devam edecektir.
2009 yılındaki üstün destek ve katkılarından dolayı başta hissedarlarımız ve personelimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Hakan Göral
Genel Müdür
COMPONENTA DOKUMCULUK A.Ş. SATIŞLARIN DAĞILIMI
Yurtdiçi Satışlar % 65.5
Yurtiçi Satış % 34.5
% 68.3
Yurt dışı
Jant
% 34.9
Orhangazi
% 59.4
Manisa
% 40.6
% 65.1
Presli
Döküm
% 31.7
Yurt içi
Toplam CT Satışlarinda
Yurtdışı Satışlar % 59.5
Yurtiçi Satışlar % 40.5
Componenta Dökümcülük A.S.
Satışların Ülkelere Dağılımı
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş
İHRACAT (Milyon EURO)
200
160
120
80
40
0
10
2005
2006
2007
2008
2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
Türkiye % 41
Fransa % 5
İngiltere % 19
İsveç % 2
Almanya % 18
Belçika % 2
İtalya % 8
Diğer % 6
Yurtdiçi Satışlar % 36.8
Yurtiçi Satışlar % 63.2
Componenta Dökümcülük A.Ş.‘nin Müşteri Segmentindeki Yeri
Componenta Dökümcülük A.Ş. dört faklı müşteri segmentinde faaliyet göstermektedir. Bu sektörler ağır vasıta, iş makinaları, makina
aksamları ve otomotiv gibi üretim sektörleridir.
Componenta Dökümcülük A.Ş., müşteri talebini dizayn, döküm
ve işleme tecrübesiyle birleştirerek, müşteri ve tedarikçi arasında istenildiğinden daha fazla değer sunmayı hedefler. 2012 deki hedefi
ortak tasarım/İleri mühendislik hizmetleriyle çüzüm merkezi olmaktır.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş./
SATIŞLAR (Milyon Euro)
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
AĞIR VASITA
Ağır kamyon endüstrisi için Componenta, şasi, motor, aks, transmisyon ve frenlerde kullanılan montaja hazır parçalar imal etmektedir. Şirket, müşterilerine
üretim tasarımın ve imalattan, yüzey işlemi, boya ve ön montaja kadar tedarik
zincirinin tüm parçalarını sunmaktadır.
2008
2009
9%
Toplam satışlar
içindeki payı
Müşteriler arasında Iveco, MAN, Ford Trucks, Renault ZF, Scania, Volvo, Eaton,
DAF, WOCO, Aston Martin, Getrag, Tramec gibi müşteriler bulunmaktadır.
İŞ MAKİNALARI
Off-road endüstrisinde müşteriler arasında traktör, forklift, orman makineleri,
kombine biçiciler, kazı makineleri ve damperler olup Componenta bunlara motor, güç transmisyonu, tahrik ve şasi için çeşitli parçalar temin etmektedir.
Müşterileri arasında Caterpillar, JCB, New Holland, TTF, Ford, WOCO,
Renault, Valtra, Volvo, Agco Fendt, Bomag, Carraro, Case New Holland, Dana,
Anvis gibi müşteriler bulunmaktadır.
MAKİNA ÜRETİMİ
Makine yapım endüstrisi için şirket, halat ve seyahat tekerlekleri, muhafaza ve
kasalar, dişli çarkı ve gövde gibi çeşitli makine ve ekipman parçaları imal etmektedir. Temin edilen parçalar genelde asansör ve robotlar, çeşitli vinç ve kaldırma
parçalarında kullanılan parçalar gibi müşteri açısından stratejik öneme sahip olup
pompa, beton kırıcılar ve hidrolik motorlar için talep edilen döküm ürünlerdir.
48%
Toplam satışlar
içindeki payı
2%
Toplam satışlar
içindeki payı
Müşterileri arasında ABB, KONE, ZF Passau, Asko Appliance, Bosh Rexroth,
Ingersoll-Rand, Atlas Copco gibi müşteriler bulunmaktadır.
OTOMOTİV
Grup ,yolcu araçları ve hafif ticari araçlarınında dahil olduğu, otomotiv sanayi
için geniş ürün yelpazesinde demir ve alüminyum döküm parçalar ile hafif
alaşım jantlar temin etmektedir.
Manisa alüminyum tesislerinde DJ Wheels ve MAXX ticari markaları ile
jant üretilmektedir.
41%
Toplam satışlar
içindeki payı
Müşteriler ATU, Tofaş, Ford, Fiat, Renault, Valeo,Woco, Visteon, Dana spicer, Aston Martin, Alfa Romeo, KSM, CF Gomma, Paksan, Palsis, Proline
Wheels gibi müşteriler bulunmaktadır.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
11
Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetimi
Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetim KURULU
MİSyONuMUZ
Heikki LEHTONEN: Yönetim Kurulu Başkanı
Harri SAUKKOMAA: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakan Sadık GÖRAL: Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Tezcan YARAMANCI: Yönetim Kurulu Üyesi
İleriye Dönük Çözümler Üretmek
vİZYONUMUZ
2012 yılında Avrupanın Lider Döküm Parça Tedarikçisi Olmak
Componenta Grubu’nun Değerleri
Şeffaflik - Dürüstlük - Saygi
Bu değerlerimizi günlük işlerimize yansıması:
• Yeni fikirlere , değişime ve kendimizi
geliştirmeye açığız. Bu yol ile çalışma
yöntemlerimizi sürekli iyileştirmeye
çalışıyoruz.
• Kendimize ve birbirimize karşı
dürüstüz. Söz verdiğimizi yerine
getiririz.
Soldan Sağa: Harri Saukkomaa, Heikki Lehtonen,Tezcan Yaramanci, Hakan Sadık Göral.
Adil Giray ÖZTOPRAK: Yönetim Kurulu Denetçisi
Ayşegül Eder UYANIKDENİZ: Yönetim Kurulu Denetçisi
Adil Giray Öztoprak
• Çalışanlarımızla,
amirlerimizle,astlarımızla, müşterilerimizle vediğer paydaşlarımızla ilişkilerimiz güven ve karşılıklı saygıya
dayanır.
Ayşegül Eder Uyanıkdeniz
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. ŞİRKET YÖNETİMİ
Heikki LEHTONEN: CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Sadık GÖRAL: Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Pasi VİLHUNEN: CFO
Heikki Lehtonen
Tunçay ŞULAN: Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü
Faruk ÇOKLAR: Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü
Tevfik GÜNHAN: Manisa Aluminyum Parça İş Birim Direktörü
Sabri ÖZDOĞAN: Manisa Jant İş Birimi Direktörü
Sibel BİNİCİ: Hazine Direktörü
Ali Alper ÇELTEK: Satış Direktörü - Otomotiv
Hakan Göral
Pasi Vilhunen
Tunçay Sulan
12
Tevfik Günhan
Sabri Özdoğan
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
Faruk Çoklar
Ali Alper Çeltek
Sibel Binici
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
2008
13
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Kurumsal Yönetim Politikası
1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu
SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul
edilen ve Temmuz 2003’de kamuya açıklanmış olan ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka
açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem
arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır.
14
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
2008
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören
şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri
uygun görülmüştür. Buna göre Componenta Dökümcülük Ticaret
ve Sanayi A.Ş., 2009 Faaliyet Raporu’na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Hazine bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Bu birimde Hazine Direktörü Sibel
BİNİCİ ([email protected] / 02245734263) tarafından
yönetilmektedir. Birim Sorumlusu Hissedarlar Sorumlusu Yıldıray
DOMAÇ’dır ([email protected] / 02245734263282 )
Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:
- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının
yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek
lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin
yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep
edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK’nın Seri VIII, No:39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli
Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SKP’na bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin
ön izinlerin alınarak Genel Kurul’un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen
değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine
sunulması.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de, bilgi alma ve
inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak
elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Dönem
içinde pay sahiplerinden telefonla çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler esas itibariyle genel kurula katılma, bedelsiz hisse dağıtımı, temettü ödemelerine ve kesilen stopaj vergilerine ilişkindir.
Yöneltilen soruların tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.
Şirket sitesinde (www.componenta.com) mali tablolarla birlikte
aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır:
Tübitak-Bilten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan
KAP (Kamuoyunu Aydınlatma Projesi) sistemi Şirket’te kurulmuş
olup, Şirketimizden İMKB’ye bildirimler elektronik imza kullanılarak da gönderilmektedir.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu’na üyelik işlemleri
tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir
adım atılmıştır.
- Şirket ana sözleşmesi
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayımlandığı, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
-
-
-
-
-
-
SPK Özel Durum Açıklamaları
Vekaletname örneği
Şirketin ortaklık yapısı
Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
Sıkça sorulan sorular bölümü
Yatırımcı raporları
Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak
olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir
talep de gelmemiştir. 2009 yılı Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da
tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (PriceWaterhouseCoopers), ve
Genel Kurul’da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimiz 2009 yılı içerisinde sadece bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır. 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 31 Mart 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirket sermayesini temsil eden 6.360.000.000 adet hisseden, 5.928.327.946 adet hisse temsil edilmiştir. (% 93,57) Şirketin menfaat sahipleri (vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır.
Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK’ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Ayrıca Genel Kurul’dan en az 15 gün önce Genel Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır.
Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.
Genel Kurul’da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında
görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte
ve kendisine yanıt verilmektedir.
Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.
2009 yılındaki Genel Kurul’da şirket hakim ortaklarının yaptığı
öneriler dikkate alınmıştır.
Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca
şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık
olup talep edenlere verilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde
bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatlari arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Şirketimizin kar dağıtımı TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 31 Mart 2009 tarihinli Genel
Kurulumuz’da 2008 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt % 5.5 (= net
% 5.5 ) oranında kar payı dağıtımı kararı alınmış ve bu temettünün
sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
15
Kurumsal Yönetim Politikası
karar verilmiştir..
Kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası
Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel
Kurulun tasvibine sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır.
7. Payların Devri
Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari
sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BIY kullanılarak
elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin
kamuya duyurulur
2009 yılı içinde, şirketimizce 9 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK
ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel
Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından
SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.
16
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi adresi www.componenta.com dur. İnternet sitemiz yeniden yapılandırma aşamasındadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.
12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev
alan kişilerin adları her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Yıl içinde vuku bulan değişiklikler de özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır.
Rapor tarihi itibariyle, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki listede gösterilmişlerdir:
Heikki LEHTONEN: Yönetim Kurulu Başkanı
Harri SAUKKOMAA: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakan Sadık GÖRAL: Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Tezcan YARAMANCI: Yönetim Kurulu Üyesi
Adil Giray ÖZTOPRAK: Denetçi
Ayşegül Eder UYANIKDENİZ: Denetçi
Tunçay Şulan: Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü
Faruk ÇOKLAR: Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü
Tevfik GÜNHAN: Manisa Aluminyum Parça İş
Birim Direktörü
Sabri ÖZDOĞAN: Manisa Jant İş Birimi Direktörü
Sibel BİNİCİ: Hazine Direktörü
Ali Alper ÇELTEK: Satış Direktörü - Otomotiv
Ömer Lütfü ERTEN: Grup, iş değerlendirme Direktörü
Uğur DEMİRCİ: Satınalma Direktör Yardımcısı
Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.
Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek
bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında
şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda
gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.
Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika
temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz’
in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi’dir. 2008
yılı Aralık ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında
01.09.2008 - 31.08.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda yürütülen faaliyetler;
Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının
görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.
15.İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;
-
-
-
-
Doğru işe doğru insan
Eşit işe eşit ücret
Başarıya bağlı liyâkat
Herkes için eşit fırsat
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli
geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi
prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.
Her yıl gerçekleştirilen “Çalışan Memnuniyeti Anketi” ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar
tesbit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.
Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri
dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon esas itibariyle İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir.
Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşterinin satın aldığı
ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri
odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak
ölçülür ve Şirket içindeki birimlerce takip edilir.
17. Sosyal Sorumluluk
Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir.
Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalarımıza ilişkin bilgiler
web sitemizde bulunmaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ti-
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
17
Kurumsal Yönetim Politikası
caret Kanunu’nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin
Nitelikleri
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK’nın
18
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve
3.1.5’de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket
Ana Sözleşmesi’nde bu hususa yer verilmemiştir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi
Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış ve gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir.
Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetim yeni yıl hedeflerini kararlaştırır ve kararlar verir.
21. Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması
Şirketimiz’ de finansal risklerin yönetimi Hazine bünyesinde oluşturulan Hazine Direktörlüğü ve finansman bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Mali Kontrolörler tarafından üst yönetime sunulmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler
detaylı olarak belirtilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinin
açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu
üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.
Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Hazine
bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü
dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması
amacıyla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şirket
Hazine Direktörlüğü görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar
almaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy
gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu
türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya
açıklama yapılmamıştır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’le işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda
böyle bir hal söz konusu değildir.
25. Etik Kurallar
Şirketimizin değerleri arasında “Açıklık, Dürüstlük ve Saygı “ bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlerimizi günlük işlerimize aşağıdaki şekillerde yansıtırız:
• Yeni fikirlere ve değişime, kendimizi geliştirmeye açığız. Bu
yol ile çalışma yöntemlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz.
• Kendimize ve birbirimize karşı dürüstüz. Söz verdiğimizi yerine getiririz.
• Çalışanlarla, amirlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve
diğer paydaşlarımızla ilişkilerimiz güven ve karşılıklı saygıya dayanır.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı
ve Bağımsızlığı
Şirketimiz’ de, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu “Denetim Komitesi” oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır. 2008 yılı için Sayın Harri SAUKKOMAA ve Sayın Tezcan
YARAMANCI Denetim Komitesi’ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmiştir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurul’na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmey dayalı
herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
19
Yönetim Kurulu Denetçi Raporu
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Genel Kurulu’na,
Denetçisi bulunduğumuz Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 01.01.2009 –
31.12.2009 dönemine ilişkin hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve
diğer mevzuat çerçevesinde incelemiş bulunmaktayız.
İ ncelemelerimiz sonucunda,
•Şirket muamelelerine ilişkin kayıtların düzgün ve düzenli bir şekilde tutulduğu,
•Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış bulunan Faaliyet Raporunun Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinidoğru bir şekilde yansıttığı,
• Şirketin 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bulunan Bilançosunun kayıtlara uygun bir şekilde
düzenlenmiş olduğu ve Şirketin anılan tarihteki mali durumunu doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde
yansıtmakta olduğu,
• Keza 01.01.2009 – 31.12.2009 dönemine ait Gelir Tablosunun da kayıtlara uygun bir şekilde düzenlenmiş olduğu ve Şirketin anılan dönemine ait faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun olarak
yansıtmakta olduğu,
• Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağitımı önerisi yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını arz ederiz.
03.03.2010
20
Adil G. Öztoprak
Denetçi
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
Ayşegül Eder Uyanıkdeniz
Denetçi
Bağimsiz Denetim Raporu
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Giriş
1. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve bağlı ortaklığının (“Grup”)
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre
hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 4. paragrafta belirtilen husus dışında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal
tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık
içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında
görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların
bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun
bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Şartlı Görüşün Dayanağı
4. Dipnot 10’da açıklandığı üzere, Grup yönetiminin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yurtdışı satışlarından kaynaklanan ticari alacaklarının 15.548.193 TL’lik kısmı için ilgili müşterilerle yapmakta olduğu mutabakat çalışmalarını bu rapor tarihi itibariyle henüz
sonuçlandırmamış olması sebebiyle, 15.548.193 TL tutarındaki yurtdışı ticari alacak bakiyelerine ilişkin gerekli denetim güvencesi
temin edilememiştir. Grup yönetimi, söz konusu mutabakat çalışmalarını hali hazırda yürütmekte olduğundan, çalışmaların sonuçlandırılmasından kaynaklanabilecek olan düzeltmeler ilişikteki konsolide finansal tablolarda yer almamaktadır.
Şartlı Görüş
5. Görüşümüze göre, 4. paragrafta belirtilen hususun konsolide finansal tablolarda gerektirebileceği olası düzeltmeler dışında,
ilişikteki konsolide finansal tablolar, Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle konsolide
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of PricewaterhouseCoopers
Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 5 Mart 2010
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
21
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İçindekiler
KONSOLİDE BİLANÇOLAR...........................................................................................................................................23
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...............................................................................................................24
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI..................................................................................................25
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI.........................................................................................................................26
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR..................................................................27
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
DİPNOT 27
DİPNOT 28
DİPNOT 29
DİPNOT 30
DİPNOT 31
DİPNOT 32
DİPNOT 33
DİPNOT 34
DİPNOT 35
DİPNOT 36
DİPNOT 37
DİPNOT 38
DİPNOT 39
DİPNOT 40
DİPNOT 41
22
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU.....................................................................27
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR..........................................27
İŞLETME BİRLEŞMELERİ....................................................................................................................35
İŞ ORTAKLIKLARI.................................................................................................................................35
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA.....................................................................................................35
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...........................................................................................................36
FİNANSAL YATIRIMLAR........................................................................................................................36
FİNANSAL BORÇLAR...........................................................................................................................36
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................................................37
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR . .........................................................................................................37
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR............................................................................................................37
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR...................................................38
STOKLAR...............................................................................................................................................38
CANLI VARLIKLAR................................................................................................................................38
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR.....................................................38
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR...................................................................38
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER................................................................................................38
MADDİ DURAN VARLIKLAR.................................................................................................................39
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR...............................................................................................40
ŞEREFİYE..............................................................................................................................................40
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI.......................................................................................................40
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................40
TAAHHÜTLER........................................................................................................................................40
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR..............................................................................................40
EMEKLİLİK PLANLARI..........................................................................................................................41
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER...............................................................................................41
ÖZKAYNAKLAR.....................................................................................................................................41
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ.................................................................................................42
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ.......................................................................................42
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER.....................................................................................................43
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER...................................................................................43
FİNANSAL GELİRLER...........................................................................................................................43
FİNANSAL GİDERLER..........................................................................................................................43
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
VE DURDURULAN FAALİYETLER.......................................................................................................43
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL).....................................................................43
HİSSE BAŞINA KAZANÇ.......................................................................................................................45
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI...........................................................................................................46
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ...............................46
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)......................................51
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR.....................................................................................51
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN
YA DA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR
VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR..............51
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
2008
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ
İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
31 Aralık 2009
Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2008
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
146.385.232
149.732.940
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
13.741.452
Ticari Alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar 10,37
1.804.071
-Diğer ticari alacaklar
10
24.149.593
Diğer Alacaklar
-İlişkili taraflardan alacaklar
11,37
59.876.579
Stoklar
13
37.431.147
Diğer Dönen Varlıklar
26
9.382.390
5.962.166
576.210
41.763.191
2.691.946
82.286.182
16.453.245
Duran Varlıklar
155.686.087
150.824.840
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Duran Varlıklar
7,16
18
19
20
26
1.924.697
147.492.214
733.033
1.933.575
3.602.568
1.523.914
138.065.069
375.502
1.933.575
8.926.780
TOPLAM VARLIKLAR
302.071.319 300.557.780
1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 5 Mart 2010 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Dipnot
Referansları
31 Aralık 2009
Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2008
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.389.361
100.931.867
Finansal Borçlar
8
74.667.766
Ticari Borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
37
2.348.399
-Diğer ticari borçlar
10
23.804.205
Diğer Borçlar
-İlişkili taraflara borçlar
37
801.465
-Diğer borçlar
11
2.679.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35
117.257
Borç Karşılıkları
22
1.514.271
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26
6.456.028
50.286.712
2.001.305
26.425.007
7.760.293
3.795.408
1.181.834
9.481.308
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.739.515
19.141.238
Finansal Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8
24
35
-
12.496.334
2.243.181
6.422.400
10.158.660
2.560.178
ÖZKAYNAKLAR
27
174.942.443
180.484.675
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
27
66.844.800
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı
45.195.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.240.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
(1.053.779)
Geçmiş Yıllar Karları
46.648.196
Net Dönem Karı/ (Zararı)
(5.933.107)
63.360.000
45.195.347
22.447.065
(1.444.654)
32.988.915
17.938.002
TOPLAM KAYNAKLAR
302.071.319
300.557.780
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
23
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008HESAP DÖNEM­
LERİNE AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
1 Ocak -
31 Aralık 2009
1 Ocak 31 Aralık 2008
28
28
254.168.643
(214.691.314)
475.358.860
(384.985.796)
BRÜT KAR
39.477.329
90.373.064
29
29
29
31
31
(19.184.200)
(19.841.606)
(788.624)
2.675.482
(1.506.607)
(34.653.144)
(20.723.042)
(1.438.003)
2.131.293
(6.035.936)
FAALİYET KARI
831.774
29.654.232
16
32
33
476.083
11.762.735
(19.051.588)
477.192
47.386.047
(54.518.226)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ (ZARARI)/ KARI
(5.980.996)
22.999.245
35
35
(269.108)
316.997
(5.245.977)
184.734
DÖNEM (ZARARI)/ KARI
(5.933.107)
17.938.002
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
390.875
(232.683)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)(VERGİ SONRASI)
390.875
(232.683)
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR
(5.542.232)
17.705.319
(0,0089)
0,0269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER:
Satış Gelirleri Satışların Maliyeti(-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların kar/zararlarındaki paylar
(Esas faaliyet dışı) finansal gelirler
(Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)
Nominal değeri 0,1 Kr olan
hisse başına (kayıp)/ kazanç (Kr olarak)
36
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
24
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP
DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe,Türk Lirası (‘’TL’’)
olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ilişkin özkaynaklar değişim tablosu
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş
enflasyon
sermayedüzeltmesi farkı
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış Yabancı paraGeçmiş yıllar
yedekler çevrim farkları
karları
Net dönem
Toplam
karı özkaynaklar
1 Ocak 2009
22.447.065
17.938.002 180.484.675
63.360.000
45.195.347
(1.444.654)
32.988.915
Transferler
-
-
793.921
-
17.144.081
Ödenen temettü
3.484.800(*)
-
-
-
(3.484.800)
Döneme ait toplam kapsamlı
(gider)/gelir
-
-
-
390.875
-
31 Aralık 2009
66.844.800
45.195.347
23.240.986
(1.053.779)
46.648.196
(17.938.002)
-
-
(5.933.107)
(5.542.232)
(5.933.107) 174.942.443
(*) Grup’un 31 Mart 2009 tarihli Genel Kurul toplantısında sermayesinin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı 2008 yılı karından
karşılanmak suretiyle 63.360.000 TL’den 66.844.800 TL’ne arttırılması ve 3.484.800 TL tutarındaki temettünün sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse
senedi olarak dağıtılması kabul edilmiştir.
1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ilişkin özkaynaklar değişim tablosu
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş
enflasyon
sermayedüzeltmesi farkı
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış Yabancı paraGeçmiş yıllar
yedekler çevrim farkları
karları
1 Ocak 2008
(daha önceden raporlanan)
Net dönem
Toplam
karı özkaynaklar
63.360.000
45.195.347
22.447.065
(1.211.971)
36.775.209
-
-
-
-
(9.505.320)
63.360.000
45.195.347
22.447.065
(1.211.971)
27.269.889
Transferler
-
Ödenen temettü
-
Döneme ait toplam kapsamlı
(gider)/gelir
-
31 Aralık 2008
63.360.000
-
-
-
-
-
-
8.887.026
(3.168.000)
(8.887.026)
-
(3.168.000)
-
-
(232.683)
-
17.938.002
17.705.319
45.195.347
22.447.065
(1.444.654)
32.988.915
Düzeltmelerin etkisi (Dipnot 2.3)
1 Ocak 2008
8.887.026 175.452.676
-
(9.505.320)
8.887.026 165.947.356
17.938.002 180.484.675
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
25
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
1 Ocak -
31 Aralık
2009
1 Ocak 31 Aralık
2008
(5.980.996)
22.999.245
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan
net nakit akımlarının mutabakatı için
yapılan düzeltmeler:
Amortisman
18
7.352.180
İtfa payları
19
128.070
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri
13
(2.762.943)
Kıdem tazminatı karşılık gideri
24
4.052.547
Maddi varlık satış karı
31
-
Maddi varlık satış zararı
31
1.566
İştiraklerin kar/zararındaki paylar
16
(400.783)
Şüpheli alacak karşılığı-net
(309.680)
Faiz geliri ve menkul kıymet satış karları
32
(1.060.094)
Faiz ve faktoring gideri
10.496.519
Yabancı para çevrim farkları
245.430
Vade farkı geliri
(108.174)
14.504.059
84.375
3.052.261
2.687.128
(21.946)
5.398
(477.192)
(1.584.012)
(666.633)
10.149.490
(137.754)
(44.499)
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi işletme
faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı
11.653.642
50.549.920
Ticari alacaklardaki azalış
10
İlişkili taraflar bakiyelerindeki değişim
37
Stoklardaki değişim
13
Diğer varlıklardaki değişim
26
Ticari borçlardaki ve vergi yükümlüğündeki değişim
Ödenen vergi
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
Ödenen kıdem tazminatları
24,26
17.923.278
(8.916.631)
47.617.978
12.395.067
(2.503.545)
-
(1.085.246)
(4.707.014)
16.340.620
2.281.008
(24.537.261)
(11.333.328)
(9.652.738)
(8.084.839)
1.824.430
(2.292.995)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
72.377.529
15.094.817
Faiz ve vade farkı geliri Maddi duran varlık alımları
18
Maddi olmayan varlık alımları
19
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
satışlarından elde edilen nakit
İlişkili taraflara kullandırılan krediler
1.168.268
(16.641.115)
(485.601)
711.132
(41.216.265)
(196.712)
5.667
(56.107.597)
179.742
-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (72.060.378)
(40.522.103)
Ödenen temettü
Banka kredilerinden sağlanan nakit
Ödenen banka kredileri
Faktoring borçlarında geri ödeme
Ödenen faiz ve faktoring gideri
-
182.769.615
(164.810.961)
-
(10.496.519)
(3.168.000)
111.882.973
(100.436.228)
(6.522.781)
(10.149.490)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/
(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
7.462.135
(8.393.526)
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış /(azalış)
7.779.286
(33.820.812)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
6
5.962.166
39.782.978
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
6
13.741.452
5.962.166
İşletme Faaliyetleri:
Vergi öncesi (zarar)/ kar
Yatırım faaliyetleri:
Finansman faaliyetleri:
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
26
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 VE 2008 HESAP
DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET
KONUSU
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Şirket”) 1973
yılında Bursa Orhangazi’de kurulmuş olup 12 Aralık 2006 tarihine
kadar Koç Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermiştir. Koç Holding A.Ş. elinde bulunan hisseleri 12 Aralık 2006 tarihi itibariyle Finlandiya’da yerleşik Componenta Oyj’ye devretmiştir. Dolayısıyla Şirket o tarihten itibaren Componenta Oyj’nin bağlı
ortaklığı konumuna gelmiştir. Ana faaliyet konusu otomotiv sanayi
için pik, sfero ve alüminyum döküm ve jant imalatı ve ticaretidir.
Şirket üretim ve ticari faaliyetlerini Bursa - Orhangazi ile 1999 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan alüminyum
döküm imalatı tesislerinde sürdürmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir. Şirket’in ana ortaklığı
Componenta Oyj’dir (Dipnot 27).
Şirket’in daha önce Componenta Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olan ticari ünvanı 28 Nisan 2008 tarihi itibariyle
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap döneminde bünyesinde
istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.582’dir (1 Ocak - 31 Aralık
2008: 2.044) (Dipnot 40).
Şirket’in Manisa ve Orhangazi tesislerinin kayıtlı olduğu adresler
aşağıdaki gibidir:
Gölyolu no: 26 P.K. (18) Orhangazi 16801 Bursa.
Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 14, 45030 Manisa.
Componenta UK Ltd. Şirket’in hisselerinin %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundadır. Componenta UK Ltd. İngiltere’de
faaliyet göstermekte olup, Şirket’in faaliyet konusu olan pik, alüminyum döküm ve jant ürünlerinin bu ülkede ticaret ve pazarlamasını
yapmaktadır.
Şirket ve bağlı ortaklığı (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır),
yönetim raporlaması açısından üç ayrı endüstriyel bölüm olarak değerlendirilen yüksek basınç, pik döküm tesisleri ve jant bölümleri
için bölümlere göre raporlama yapmaktadır (Dipnot 5). Grup’un
ana faaliyet konusu olan üretim faaliyetleri Türkiye’de gerçekleştiğinden, coğrafi bir bölümleme söz konusu değildir.
Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle iştiraklerdeki yatırımları
Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Ticaret A.Ş. (“Kumsan”)’den
oluşmaktadır (Dipnot 16).
DİPNOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1.Uygulanan Muhasebe Standartları
Grup’un konsolide finansal tabloları, SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına (“SPK Muhasebe Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile
işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların
hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları
belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri: XI, No: 25 “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yürürlükten
kaldırılmıştır.
2.1.1Uygulanan Muhasebe Standartları (Devamı)
Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS’nin
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan,
TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de
faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun
finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak
2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış
29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.
Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu
tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin
esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK’nın
2008/16, 2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2010/6 sayılı haftalık bültenlerindeki duyurular ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer
nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen
kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün
mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları
üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde
gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, elde ettiği gelirler, işlem veya
olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
27
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve
yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Grup’un
fonksiyonel ve raporlama para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak
hazırlanmıştır.
2.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
2009 yılında değiştirilen veya değiştirilmesi planlanan muhasebe
politikaları bulunmamakta olup, tüm muhasebe politikaları önceki
dönemlerle uyumlu olarak uygulanmaktadır.
2.1.2. Konsolidasyon Esasları
2.3. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali
tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek
üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
konsolide bilançosunu 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanmış
bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2009 dönemine ait konsolide gelir, konsolide nakit akım ve konsolide özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
Grup karşılaştırmalı finansal tablolarında geçmiş yıllar karlarını
aşağıda açıklandığı üzere yeniden düzenlemiştir:
Grup 2009 yılı içinde bir kısmı neticelendirilen, bu rapor tarihi
itibariyle ise devam etmekte olan, yurtdışı satışlarından kaynaklanan
ticari alacaklarının, ilgili müşterilerle yapılan mutabakat çalışmaları
sonucunda, adı geçen alacaklarla ilgili ortaya çıkan geçmiş yıllardan
kaynaklanan mutabakatsızlık neticesinde 31 Aralık 2008 tarihli konsolide bilançosunu ve konsolide özkaynaklar hareket tablosunu geriye dönük olarak düzeltmiştir. Söz konusu hesap mutabakatı çalışmaları sonucunda Grup’un 1998-2006 yılları arasında yurtdışındaki
müşterileri ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerinden kaynaklanan
ticari alacakların 9.505.320 TL tutarındaki bölümünün tahsilatının
mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu alacaklar ağırlıklı olarak
iade edilen mallardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu düzeltmenin
tamamı 2008 öncesindeki dönemlere yansıtılmıştır. Bu durum 8 sayılı Uluslararası Muhasebe Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” kapsamında bir
muhasebe hatası olarak nitelendirilmiş ve 2008 yılı finansal tablolarındaki geçmiş yıl karları ve diğer ticari alacaklar 9.505.320 TL azaltılmak suretiyle düzeltilmiştir.
(i) Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Grup’un doğrudan veya dolaylı olarak işlemleri
üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu şirketlerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay alır.
Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüştürülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur. Bağlı ortaklıkların finansal
tabloları, kontrol gücünün oluştuğu tarihten sona erdiği tarihe kadar
konsolide finansal tablolarda gösterilmektedir.
Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup’un sahip olduğu pay oranları ile birlikte tüm bağlı ortaklıkları göstermektedir:
Componenta UK Ltd.
31 Aralık 2009
Hisse Oranı
%100
31 Aralık 2008
Hisse Oranı
%100
İngiltere’de faaliyet gösteren Componenta UK Ltd.’in varlık ve
yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan, gelir tablosu kalemleri ise yıllık ortalama kurdan Türk Lirası’na çevrilmiştir.
Componenta UK Ltd.’in dönem başındaki net varlıklarının ve döneme ait gelir tablosunun Türk Lirası’na çevriminden kaynaklanan
kur farkları, özsermaye altında yabancı para çevrim farkları hesabına
dahil edilmiştir.
(ii) İştirakler
Grup’un, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu fakat herhangi bir kontrole sahip olmadığı iştirakler, bu etkilerin başladığı tarih ile etkilerin bitiş tarihi arasında özsermaye esasına göre muhasebeleştirilir. Konsolide finansal tablolar,
Grup’un payına düşen ve özsermaye esasına göre muhasebeleştirilmiş olan iştirak gelir ve giderlerini içermektedir.
Aşağıda yer alan tablo, Grup’un iştiraklerdeki yatırımlarındaki
hisse oranlarını göstermektedir:
31 Aralık 2009
Hisse Oranı
Kumsan Döküm Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Kumsan”)
%25,10
31 Aralık 2008
Hisse Oranı
%25,10
(iii) Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, grup içi işlemlerden
dolayı oluşan tüm bakiye ve işlemler ile gerçekleşmemiş her türlü
gelir elimine edilmiştir. Grup içi işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş zararlar da, değer düşüşüyle ilgili kanıt olmadığı hallerde,
gerçekleşmemiş karların arındırılmasında kullanılan yöntemle arındırılmıştır. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve gelir tablosu hesaplarından elimine edilmiştir.
2.4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki
değişiklikler
a) Uluslararası Finansal Raporlama Stantartlarındaki 1
Ocak 2009 tarihinden itibaren başlayan muhasebe dönemlerinde geçerli ve Grup’un faliyetleriyle ilgili olan değişiklikler
* UMS 23 (Değişiklik), “Borçlanma Maliyetleri”: (aktifleştirme
tarihleri 1 Ocak 2009 tarihinde ve sonrasında olan özellikli varlıklar
için geçerlidir.) Değişiklik, özellikli bir varlığın (amaçlandığı şekilde kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlığı ifade eder) iktisabı, yapımı ya da üretimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz konusu varlığın
maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilmesini öngörmektedir. Bu
borçlanma maliyetlerinin oluştuğu dönemde kapsamlı gelir tablosuna gider olarak muhasebeleştirilmesi yöntemi kaldırılmaktadır.
Grup’un özellikli bir varlıkla doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyeti bulunmaması sebebiyle değişikliğin konsolide finansal
tablolarda önemli bir etkisi olmamıştır.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
28
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
* UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”: Değişiklik, özkaynaklarda kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan gelir gider değişikliklerinin özkaynaklar değişim tablosunda gösterilmesini engellemekte, kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan
değişikliklerin ana ortaklık paylarından kaynaklanan değişikliklerden ayrı gösterilmesini öngörmektedir. Tüm kontrol gücü olmayan
paylardan kaynaklanan değişikliklerin ayrı bir performans tablosunda (kapsamlı gelir tablosu) gösterilmesi öngörülmektedir. Ancak, işletmeler tek bir tablo (kapsamlı gelir tablosu) ya da iki tablo (gelir
tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) sunmak konusunda serbest bırakılmışlardır. Geçmiş dönem bilgilerinin değiştirilmesi ya da yeniden
sınıflandırılması durumunda yeniden düzenlenmiş geçmiş dönem
bilançosunun karşılaştırmalı dönem sonu bilançosu ile birlikte verilmesi gerekmektedir. UMS 1 (Değişiklik) Grup tarafından 1 Ocak
2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Grup, performans tablosu olarak kapsamlı gelir tablosunu kullanmaktadır. Karşılaştırmalı bilgiler yeni standartla uygunluk açısından yeniden
düzenlenmiştir.
* UMS 36 (Değişiklik), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü“ (1 Ocak
2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Değişiklik, gerçeğe uygun değerden elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi yönteminin indirgenmiş nakit akımları ile hesaplandığı durumlarda kullanım değeri
hesaplamasıyla aynı açıklamalar yapılmasını öngörmektedir. Grup,
geri kazanılabilir tutar hesaplamalarında kullanım değeri hesaplaması yöntemini benimsediğinden UMS 36 (Değişiklik)’in konsolide finansal tablolarda önemli bir etkisi olmamıştır.
* UFRS 7 “Finansal Araçlar - Dipnotlar (değişiklik) - 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişiklik makul değer ve likidite riskine istinaden daha detaylı ve geniş bir açıklama gerektirmektedir. Değişiklik, makul değer ölçümlerinin makul değer hiyerarşisi kapsamında dipnotlarda açıklanmasını zorunlu kılmaktadır.
Değişiklik, sadece ek açıklamalar gerektirdiğinden, hisse başına kayıp üzerinde herhangi bir etki söz konusu değildir.
* UFRS 8 (Revize), “Faaliyet Bölümleri”, (1 Ocak 2009 tarihinde
ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). UFRS 8
(Revize) kapsamında, Grup faaliyet bölümlerini pik döküm, yüksek
basınç ve jant olmak üzere 3 bölüm halinde raporlamaktadır.
UMSK’nın Mayıs 2008’de yayınlanan yıllık geliştirme projesi
kapsamında aşağıdaki standartlarda küçük değişiklikler meydana
gelmiştir. Grup’un konsolide finansal tablolarına önemli bir etkisi
beklenmediğinden, bu değişiklikler detaylı bir biçimde incelenmemiştir.
* UFRS 7 “Finansal Araçlar - Dipnotlar”,
* UMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklik ve Hatalar,
* UMS 10 “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar”,
* UMS 18 “Hasılat”,
* UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”
* UFRS 2 (Değişiklik), “Hisse Bazlı Ödemeler”
(1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
* UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”
(1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
* UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
(1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
* UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme
ve Ölçümleme” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
b) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından
uygulanmamış, mevcut standartlardaki değişiklikler, yeni
standartlar ve yorumlar:
Aşağıdaki standartlar, yorumlar ve değişiklikler, Grup’un 1 Ocak
2010 tarihinde veya sonrasında başlayan muhasebe dönemleri için
geçerli olup Grup tarafından geçerlilik tarihinden önce uygulanmamıştır:
* UFRS 3 (Revize), “İşletme Birleşmeleri” (1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir). Revize
edilen standart, iktisap yöntemi uygulamasına devam etmekle birlikte önemli değişiklikler getirmektedir. Örneğin, iktisap için yapılan tüm ödemelerin iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile
kaydedilmeleri, borç olarak sınıflandırılan iktisap sonrası yeniden
değerlemeye tabi tutulan şarta bağlı ödemelerin de gelir tablosu ile
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İktisap ile iktisap yapılması durumunda iktisap edilen varlıkta kontrol gücü olmayan paylar, gerçeğe
uygun değerleri ya da iktisap edilen varlığın net varlıkları içindeki
paylarının değeri üzerinden ölçülebilir. İktisap ile ilişkilendirilen
tüm harcamaların giderleştirilmesi gerekmektedir. Grup, UFRS 3
(Değişiklik)’i 1 Ocak 2010’dan itibaren gerçekleşen tüm işletme birleşmeleri için ileriye dönük uygulayacaktır. Söz konusu değişikliğin,
Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
* UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”. Değişiklik UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamında olup Nisan
2009 içerisinde yayımlanmıştır. Değişiklik, işletme birleşmeleri sonucunda elde edilen maddi olmayan varlıkların makul değerlerinin
ölçümüne istinaden detaylı bir rehber içermekte olup, faydalı ömürleri benzer olan maddi olmayan duran varlıkların da gruplandırılmasına izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin, Grup’un konsolide
finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmaması beklenmekte olup, Grup, UMS 38 (Değişiklik)’i, UFRS 3 (Revize)’yi uygulamaya başladığı tarihten itibaren uygulayacaktır.
* UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, (1
Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri
için geçerlidir). İşletme birleşmeleri sonucunda elde edilen ve aktif
bir piyasada işlem görmeyen maddi olmayan duran varlıkların makul
değerinin ölçümü için kullanılacak değerleme tekniklerinin tanımının daha net bir şekilde açıklanması için, UMS 38’in 40 ve 41 nolu
paragraflarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi
bir etkisinin olması beklenmemektedir.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
29
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
* UMS 36 (Revize), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” (1 Ocak
2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, değer düşüklüğü testi için şerefiyenin dağıtılması gereken en büyük nakit üreten birimin (veya birimlerden oluşan grubun), operasyonel faaliyet bölümü olduğunu net bir şekilde
belirtir. Söz konusu değişikliğin, Grup’un değer düşüklüğü testleri
üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
* UMS 7 (Revize), “Nakit Akım Tablosu”, (1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, sadece finansal durum tablosunda varlıklar olarak muhasebeleştirilecek giderlerin yatırım harcaması olarak sınıflandırılmasını
gerekli kılar. Söz konusu değişiklik, Grup’un nakit akım tablosunda
önemli bir etkiye neden olmayacaktır.
* UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” - Finansal Riskten Korunma İşlemi- (1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup
geriye dönük olarak uygulanır). İki önemli değişiklik mevcuttur.
Enflasyonun, sabit faizli borçlanmanın riskten korunma kısmı olarak
tanımlanmasına izin verilmemektedir. Opsiyonların riskten korunma işlemleri olarak tanımlandığı durumlarda tek taraflı riskten korunmada zaman değerinin de dahil edilmesine izin verilmemektedir. Söz konusu değişikliklerin, Grup’un konsolide finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
* UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, (1 Şubat
2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir
etkisinin olması beklenmemektedir.
* UMS 24, (Değişiklik), “İlişkili Taraf Açıklamaları”, (1 Ocak
2011 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Söz konusu değişiklik, dipnot açıklamalarında birtakım
değişiklikler gerektirdiğinden hisse başına kayıp üzerinde herhangi
bir etkisi bulunmamaktadır.
* UFRS 9, “Finansal Araçlar”, (Kasım 2009’da yayınlanmış olup
1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri
için geçerlidir).
* Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Geliştirilmesi (Nisan 2009’da yayınlanmıştır (1 Temmuz 2009 tarihinde ve
sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olmak üzere;
UFRS 2, UMS 38, UFRYK 9 ve UFRYK 16’ya istinaden birtakım
değişiklikler ile;
1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olmak üzere UFRS 5, UFRS 8, UMS 1, UMS 7, UMS
17, UMS 36 ve UMS 39’a istinaden değişiklikler bulunmaktadır.)
Söz konusu değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerindeki etkileri değerlendirilmekte olup bu etkilerin önemli olmayacağı beklenmektedir.
c) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Grup faaliyetleriyle ilgili olmayan, mevcut standartlardaki değişiklikler,
yeni standartlar ve yorumlar:
* UFRS 5 (Revize), “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”, Nisan 2009’da yayımlanan
UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamındadır. Değişiklik, satış
amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlerle ilgili
olarak sunulması gereken açıklamaları netleştirmektedir. Ayrıca, değişiklik, UMS 1’in genel gerekliliklerinin (özellikle doğru ve dürüst
gösterime istinaden 15 nolu paragraf ile tahminlerdeki belirsizliğin
kaynaklarına istinaden 125 nolu paragraf) uygulanması konusuna da
açıklık getirmektedir. Grup, UFRS 5 (Revize)’yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulayacak olup, değişikliğin Grup’un konsolide
finansal tabloları üzerinde önemli bir etkiye neden olmayacağı tahmin edilmektedir.
* UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”. Değişiklik,
Nisan 2009’da yayımlanan UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamında olup sermaye enstrümanları kullanılarak yükümlülüklerin
ödenecek olmasının, söz konusu yükümlülüğün uzun veya kısa vadeli olarak sınıflandırılması açısından herhangi bir etkisinin olmadığına açıklık getirmiştir. Kısa vadenin tanımının değiştirilmesi sonucunda, üçüncü taraflarca işletmenin ilgili yükümlülüğü kısa vadede
ödemesinin gerekli kılınabileceğine bakılmaksızın, değişiklik yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına izin vermektedir
(işletmenin koşulsuz olarak nakit veya diğer varlıkların transfer edilmesi yoluyla yükümlülüğü, raporlama döneminden itibaren 12 ay
süresince erteleme hakkı olması durumunda). UMS 1 (Değişiklik)’i
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişikliğin,
Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
* UMS 27 (Revize), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar” (1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Revize edilen standart, kontrol oranında değişiklik olmadığı durumlarda kontrol gücü olmayan paylarla
yapılan tüm işlemlerin özkaynaklarda gösterilmesini gerektirmektedir ve bu tip işlemler şerefiye ya da gelir ve gider doğurmayacaklardır. Standart, kontrolün sona erdiği işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceğini de belirlemektedir. Kontrolün sona erdiği işletmede kalan
hisselerin gerçeğe uygun değerleri yeniden belirlenir ve ortaya çıkan
kayıp ve kazançlar gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
* UFRS 2 (Değişiklik), “Grup İçi Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödemeler” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir).
UFRYK 8, “UFRS 2’nin Kapsamı”, UFRYK 11, “UFRS 2- “Grup
İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin
İşlemler”’in birleştirilmesinin yanı sıra; değişiklikler, UFRYK 11 içerisinde yer almayan grup içi sözleşmelerin sınıflandırılmasına istinaden olan rehber de geliştirmiştir.
* UFRS 2 (Revize), “Hisse Bazlı Ödemeler”(1 Temmuz 2009
tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”nde tanımlandığı
şekliyle işletme birleşmelerinin yanı sıra, müşterek yönetime tabi
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
30
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
işletmelerin kuruluşuna yapılan katkılar ile ortak kontrol altındaki
işlemlerin, UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler” kapsamında olmadıkları
netlik kazanmıştır.
rasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Söz konusu
değişikliğin, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi
yoktur.
* UFRYK 17, “Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı” (1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri
için geçerlidir). Bu yorum, Nisan 2009’da yayımlanan UMSK’nın
yıllık geliştirme projesi kapsamındadır. Bu yorum, yedeklerin veya
temettünün dağıtımı gibi nakit dışı varlıkların ortaklara dağıtımının
olduğu sözleşmelerin muhasebeleştirilmesine istianden detaylı bir
rehber sunmaktadır. UFRS 5’te yapılan değişiklik de, bir varlığın dağıtım amacıyla elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılması için söz
konusu varlığın mevcut durumunda dağıma hazır olmasıyla birlikte
bu işlemin de kuvvetle muhtemel olmasını gerektirmektedir. Grup,
UFRYK 17’yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulayacak olup, söz
konusu uygulamanın Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde
herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Konsolide mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, aşağıda özetlenmiştir:
* UFRYK 9 (Revize), “Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” (30 Haziran 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan
raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un konsolide herhangi
bir saklı türev ürünü bulunmadığından, söz konusu değişikliğin etkisinin olmaması beklenmektedir.
* UFRYK 9 ve UFRS 3 (Revize), (1 Temmuz 2009 tarihinde ve
sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). UMSK,
müşterek yönetime tabi iş ortaklıklarının kurulması, ortak kontrol
altındaki işletmeler arasında veya işletmeler arasındaki işletme birleşmeleri sırasında elde edilen sözleşmelerin içerisindeki gömülü türev ürünlerinin, satın alma tarihi itibariyle yeniden değerlendirilmesi konusunun, UFRYK 9’un kapsamında olmadığının netleştirilmesi
amacıyla gerekli değişikliği yapmıştır.
* UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi” (1 Temmuz 2009
tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması beklenmektedir.
* UMS 17 (Revize), “Kiralama İşlemleri” (1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir).
Grup’un önemli herhangi bir kiralama işlemi bulunmadığından ötürü, söz konusu değişikliğin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olmaması beklenmektedir.
* UMS 39 (Revize), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme”, (1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). İşletme birleşmeleri sözleşmeleri ile
nakit akım riskinden korunma muhasebesinin kapsam dışında tutulmasına istinaden birtakım değişiklikler bulunmaktadır. Grup’un
herhangi bir işletme birleşmesi sözleşmesi ve nakit akım riskinden
korunma işlemi bulunmadığından, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmaması beklenmektedir.
* UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın
Finansal Riskten Korunması”, (1 Temmuz 2009 tarihinde veya son-
2.5.1. Hazır değerler
Hazır değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likideteye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 6). Hazır değerler makul değerleri ile
gösterilmektedir.
2.5.2.Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Grup
kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari
alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı esas alınarak değerlendirilmiştir.
Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu
karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit
akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak
iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir
durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Dipnot 10).
2.5.3.Vade farkı finansman gelir/giderleri
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler.
2.5.4. Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile
değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir.
Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için
gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen
tutardır (Dipnot 13).
2.5.5. Maddi varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen
kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade
edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 ta-
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
31
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
rihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” kapsamında, şirketler üretim
adetlerini göz önünde bulundurarak amortisman ayırabilmektedir. UMS 16 ile uyumlu olarak, Grup 1 Ocak- 31 Aralık 2009 hesap
döneminde makine ve teçhizatlara ait amortisman giderini kapasite kullanım oranlarını dikkate alarak konsolide finansal tablolarına
yansıtmıştır. Kapasite kullanım oranları 1 Ocak- 31 Aralık 2009 hesap döneminde pik döküm, yüksek basınç ve jant tesislerinde sırasıyla %30, %60 ve %55 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak
1 Ocak-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait makine ve teçhizatların
amortisman gideri 5.093.349 TL olmuştur (1 Ocak-31 Aralık 2008:
12.437.163 TL).
Grubun maddi duran varlıkları ile ilgili faydalı ömürleri aşağıda
belirtilmiştir:
2.5.7. Faktoring işlemleri
Grup, ticari alacaklarının bir bölümünü faktoring yöntemiyle tahsil
etmektedir. Faktoring anlaşmaları uyarınca, ticari alacak ile ilgili tahsilat riskinin Grup’ta kaldığı hallerde söz konusu ticari alacaklarının
faktoring şirketi tarafından tahsil edilme tarihine kadar ilgili tutarlar bilançoda varlıklar altında Ticari Alacaklar kalemi içerisinde ve
yükümlülükler altında Faktoring Borçları olarak takip edilmekte ve
kur değerlemesinde bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru esas alınmaktadır.
Binalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makina ve teçhizat
Döşeme ve demirbaşlar
Motorlu araçlar
2.5.9. M
akul değer değişiklikleri gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal varlıklar/yükümlülükler
Grup, elinde bulundurduğu vadeli döviz alım sözleşmelerini korunma muhasebesi koşullarını karşılamadıkları için makul değer değişiklikleri gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal varlıklar/yükümlülükler olarak sınıflandırmakta, dolayısıyla makul değerleriyle
muhasebeleştirmekte ve söz konusu sözleşmelerin makul değer değişikliklerini gelir tablosuna kaydetmektedir (Dipnot 39).
Faydalı ömür (yıl)
30-50
30
6-15
2-8
3-4
Arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten
doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler.
Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde
muhasebeleştirilir.
Maddi varlıklar değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı
değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi varlığın mevcut kullanımından gelecek
net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul
edilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler
(Dipnot 18, Dipnot 31).
2.5.6. Maddi olmayan varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, elde edilmiş hakları içerir. Bunlar, 1 Ocak
2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık
2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme
maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen
kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve, mevcutsa, kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında
oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır ve elde edildikleri tarihten sonraki
5 yılı geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden
doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler (Dipnot 19).
2.5.8. Banka kredileri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem
masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan faiz gideri, oluştuğu dönemde gelir
tablosuna yansıtılır.
2.5.10. Sermaye ve temettüler
Adi hisseler özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden
dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş karlardan indirilmek suretiyle kaydedilir. Alınacak temettüler ise ilan edildikleri
dönemde gelir olarak kaydedilir (Dipnot 27).
2.5.11. K
urum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem
vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki
vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık
ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz
konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi
matrahını etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenen vergi, konsolide bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi
oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması
beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında konsolide
finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü,
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
32
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenen
vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla konsolide finansal tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir
kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde finansal kar elde etmenin muhtemel olmadığı
ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen
vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak
birbirinden mahsup edilir (Dipnot 35).
2.5.12. Gelirlerin kaydedilmesi
Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk
ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların
Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek
bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Grup, risk ve faydaların transferi ilkesini dikkate alarak yurtdışı müşterilere ve yurtdışı müşterilerinin tedarik zinciri ortaklarına
ait yurtdışında yerleşik depolara gönderilmek üzere ihracatı yapılan
ürünlere ait satış gelirini, söz konusu malların müşterilere veya bahsi
geçen depolara teslimi anında muhasebeleştirmektedir. Net satışlar,
indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle bulunmuştur (Dipnot
28).
Grup tarafından elde edilen faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi
üzerinden hesaplanarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Grup sıvı alüminyum almak üzere tedarikçilere hurda alüminyum satışı gerçekleştirmektedir. Söz konusu hurda satışları satış gelirleri içerisinde gösterilmemekte, satışların maliyeti içerisinde yer
alan hurda alüminyum maliyetiyle netleştirilmektedir.
2.5.13.Yabancı para cinsinden işlemler
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülükler,
dönem sonunda geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiştir. Yabancı
para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.
2.5.14.Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; piyasa riski, (kur riski, makul değer faiz oranı riski,
fiyat riski ve nakit akım faiz oranı riskini içerir), kredi riski ve likitide
riskidir. Grup’un genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların
değişkenliğine ve muhtemel olumusuz etkilerin Grup’un finansal
performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır (Dipnot 38).
2.5.15.Finansal araçların makul değeri
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde, bir finansal aracın alım satımının yapılabileceği
tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiş piyasa fiyatı, makul
değeri en iyi biçimde yansıtır.
Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda
mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak
belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri
tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç
olarak burada sunulan tahminler, her zaman, Grup’un cari bir piyasa
işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Finansal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları
kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Bu bakiyelerin aynı zamanda kısa
vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerler, makul değerleri ile gösterilmektedir (Dipnot 6). Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili
şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları
kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Uzun vadeli dövizli kredilerin makul değeri Dipnot 8’de açıklanmıştır.
2.5.16.Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya
zımni yükümlülüğünün bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların dışa çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve sözkonusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, karşılık tutarı konsolide finansal tablolara alınmaktadır.
Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda,
karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması
beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının
belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın vergi
öncesi oran olması şarttır. İskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam
olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, koşullu yükümlülükler
ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve konsolide finansal tablolara
dahil edilmemektedir.
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanlarının İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının aktüeryal varsayımlar uyarınca şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder (Dipnot 24).
2.5.17.Araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma maliyetleri gerçekleştiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni
ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
33
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak
tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Grup’un araştırma ve geliştirme malzemeleriyle ilgili
teşvik gelirleri olması halinde
araştırma ve geliştirme giderleri söz konusu teşvik gelirleri ile
netleştirilerek gösterilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen
geliştirme maliyetleri sonraki dönemde aktifleştirilemez.
liyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve
elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 6).
2.5.18. İlişkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst
düzey yönetim kadrosu ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar
tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 37).
Dönem sonu itibariyle ilişkili taraf konumunu kaybetmiş işletme ve
şahıslar ile dönem içerisinde girilmiş işlemler, söz konusu şahıs ve işletmeler işlem tarihi itibariyle ilişkili taraf konumunda ise dipnotlarda açıklanmıştır.
2.5.22.Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Grup, örgütsel ve yönetsel yapısında ve yönetim kurulu ile yöneticilerine yönelik iç finansal raporlama sisteminde yer alması sebebiyle,
üç endüstriyel bölüm olan yüksek basınç, jant ve pik döküm endüstriyel bölümleri için bölümlere göre raporlama yapmaktadır (Dipnot
5).
2.5.19. İşletme Birleşmeleri
İşletme birleşmeleri, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesi maliyetinin iktisap edilen tanımlanabilir varlık,
yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerindeki iktisap edenin payını aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana tabi tutulmaz,
bunun yerine yılda ve her yıl aynı dönemde en az bir kez, şartların
değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda ise daha sık aralıklarla
değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur.
İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin makul değeri içerisindeki iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark gelir olarak
kaydedilir.
2.5.20. Hisse başına (kayıp)/ kazanç
Hisse başına kayıp veya kazanç, net zararın veya karın ilgili dönem
içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kayıp veya kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse
ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kayıp veya kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına esas kayıp veya kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.
2.5.21. Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin konsolide nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un
esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faa-
2.5.23.Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki
Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir (Dipnot 2.3). Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin
ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin
ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.6. Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle
raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi
bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe tahminleri şöyledir:
a) Gelir vergileri
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve
hesaplama normal iş akışı sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu
vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır (Dipnot 35). Bu konular
ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi gelir/giderini etkileyebilecektir.
Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2014 yılına kadar taşınabilecek toplam 23.909.635 TL tutarında mali zararı bulunmaktadır.
Yapılan vergilendirilebilir kar projeksiyonlarına göre, bu tutarın tamamı üzerinden hesaplanan 4.781.927 TL tutarındaki ertelenmiş
vergi varlığı kullanılması kuvvetle muhtemel görüldüğünden finansal tablolara yansıtılmıştır.
b) Makine ve teçhizat amortismanları
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
34
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” kapsamında, şirketler üretim adetlerini göz önünde bulundurarak amortisman ayırabilmektedir. UMS
16 ile uyumlu olarak, Grup 1 Ocak- 31 Aralık 2009 hesap döneminde makine ve teçhizatlara ait amortisman giderini kapasite kullanım
oranlarını dikkate alarak konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır.
Kapasite kullanım oranları 1 Ocak- 31 Aralık 2009 hesap döneminde
pik döküm, yüksek basınç ve jant tesislerinde sırasıyla %30, %60 ve
%55 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak 1 Ocak-31 Aralık
2009 hesap dönemine ait makine ve teçhizatların amortisman gideri
5.093.349 TL olmuştur (1 Ocak-31 Aralık 2008: 12.437.163 TL).
c) Varlıklarda değer düşüklüğü
i) Grup, varlıkları için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa
ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri
kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım
veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar satışı gerçekleştirme
maliyetlerinden arındırılmış makul değer ile kullanım değerinden
yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli
kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde
edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en
küçük ayrıştırılabilir varlık grubunu ifade etmektedir.
Bu çerçevede; Grup, global piyasalarda yaşanan ekonomik kriz
ve otomotiv sektöründe yaşanan talep düşüşünden etkilenen pik
döküm endüstriyel bölümünde değer düşüklüğüne işaret eden koşullar mevcut olduğundan olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla değer düşüklüğü testi yapmıştır. Yapılan değer düşüklüğü testi
sonucunda pik döküm endüstriyel bölümüne ait maddi varlıkların
kayıtlı değerinin geri kazanılabilir değerinden yüksek olmadığı sonucuna varılmış ve konsolide finansal tablolarda herhangi bir değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır. Grup pik döküm endüstriyel bölümü için geri kazanılabilir tutar hesaplamasında kullanım değeri
metodunu uygulamış ve 10 senelik nakit akımlarını ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti olarak bulunan yıllık %6,6 oranı ile iskonto etmiştir.
ii)Grup’un 31 Aralık 2009 tarihli konsolide mali tablolarında
Componenta UK Ltd. hisselerinin 2006 yılında alımları sonucu ortaya çıkan 1.933.575 TL tutarında şerefiye bulunmaktadır.
UMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardı kapsamında
şerefiye her yıl değer düşüklüğü için gözden geçirilir ve maliyet değerinden birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki
değeriyle bilançoda taşınır.
Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, Grup’un birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak olan her bir nakit üreten birimine tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer
düşüklüğünün olup, olmadığını kontrol etmek amacıyla her yıl ya
da değer düşüklüğünü göstergesi olduğu durumlarda daha sıklıkta
değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, değer
düşüklüğü ilk olarak nakit üreten birime tahsis edilen şerefiyenin
defter değerini azaltmak için kullanılır ve sonra bir oran dahilinde
diğer varlıkların defter değerini azaltmak için kullanılır. Şerefiye için
ayrılmış değer düşüş karşılığı, daha sonraki dönemlerde iptal edilemez.
Bu çerçevede Grup Componenta UK Ltd. hisselerinin 2006 yılında alımları sonucu ortaya çıkan şerefiyeyi 31 Aralık 2009 itibariyle değer düşüklüğü testine tabi tutmuştur. Yapılan değer düşüklüğü testi sonucunda nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarının
defter değerinden düşük olmadığı sonucuna varılmış ve konsolide
finansal tablolarda herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır. Grup şerefiyenin değer düşüklüğü testi için geri kazanılabilir tutar hesaplamasında kullanım değeri metodunu uygulamış ve 5
senelik bütçelenmiş nakit akımlarını ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak bulunan yıllık %6,4 oranı ile iskonto etmiştir. Bütçelerde kullanılan temel varsayım Componenta UK Ltd.’nin satışlarının
otomotiv sektöründeki beklenen iyileşmeler çerçevesinde 2014 yılında 2008 yılı seviyesine ulaşmasıdır.
DİPNOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (2008 Yoktur).
DİPNOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARI
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, uygulanan muhasebe politikalarında finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasında belirtilen esaslar çerçevesinde ve
Grup’un örgütsel ve yönetsel yapısında ve yönetim kurulu ile yöneticilerine yönelik iç finansal raporlama sisteminde yer alması sebebiyle üç endüstriyel bölüm olan yüksek basınç, pik döküm ve jant
endüstriyel bölümleri için bölümlere göre raporlama yapmaktadır.
Bölüm varlıkları
Pik döküm
Yüksek Basınç
Jant 19.354.509
Bölümlerle ilişkilendirilemeyen
varlıklar (*)
Konsolide finansal tablolara
göre toplam varlıklar
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
152.087.731
69.904.839
27.585.770
190.459.078
78.297.072
60.724.240
4.215.860
302.071.319
300.557.780
(*) Bölümlerle ilişkilendirilemeyen varlıkların 1.924.697 TL’lik kısmı (31 Aralık 2008: 1.523.914 TL) Kumsan’daki finansal yatırımlardan ve 58.799.543
TL’lik kısmı (31 Aralık 2008: 2.691.946 TL) ise Componenta Oyj’ye kullandırılan kredilerden oluşmaktadır.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
35
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Bölüm yükümlülükleri
Amortisman gideri, itfa payı ve yatırım harcamaları :
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
36.972.497
7.450.655
3.446.378
38.778.671
8.019.286
4.244.260
79.259.346
69.030.888
Pik döküm
Yüksek Basınç
Jant
Bölümlerle ilişkilendirilemeyen
yükümlülükler (**)
Konsolide finansal tablolara
göre toplam yükümlülükler
1 Ocak - 31 Aralık 2009
Pik
Yüksek
döküm
basınçJant
Amortisman ve
itfa payları
Yatırım harcamaları
127.128.876
120.073.105
(**) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bölümlerle ilişkilendirilemeyen yükümlülüklerin 74.667.766 TL’lik kısmı banka kredilerinden (31 Aralık 2008:
56.709.112 TL), 2.243.181 TL’lik kısmı vergi karşılıklarına ilişkin yükümlülüklerden (31 Aralık 2008: 2.560.178 TL), 2.348.399 TL’lik kısmı ilişkili taraflara borçlardan (31 Aralık 2008: 9.761.598 TL) oluşmaktadır.
Toplam
4.406.858
2.306.634
766.758
7.480.250
10.583.065
6.400.676
142.975
17.126.716
Amortisman gideri, itfa payı ve yatırım harcamaları :
1 Ocak - 31 Aralık 2008
Pik
Yüksek
döküm
basınçJant
Toplam
Amortisman ve
itfa payları
1 Ocak - 31 Aralık 2009 dönemine ait bölüm analizi :
Yatırım harcamaları
Pik
Yüksek
döküm
basınçJant
69.051.039
34.796.623
(161.305.723) (61.970.260) (31.229.761) (254.505.744)
(10.984.742)
7.080.779
1.168.875
Finansal giderler, net
(7.288.853)
İştiraklerdeki yatırımların karlarındaki paylar
476.083
Vergi öncesi zarar
(5.980.996)
Vergi geliri
47.889
Net zarar
(5.933.107)
Grup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Pik döküm bölümünü değer
düşüklüğü testine tabi tutmuş ve söz konusu test sonucunda konsolide finansal tablolarda herhangi bir değer düşüklüğü ayrılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır (Dipnot 2.6).
1 Ocak - 31 Aralık 2008 dönemine ait bölüm analizi :
Pik
Yüksek
döküm
basınçJant
Toplam
Grup dışından
99.733.165
28.215.244
475.358.860
(322.847.974) (89.818.257) (29.133.754) (441.799.985)
24.562.477
9.914.908
(918.510)
Diğer faaliyet giderleri, net
Finansal giderler, net
İştiraklerdeki yatırımların karlarındaki pay
7.752
704
735.372
61.570
10.357.843
2.640.485
13.741.452
5.899.892
5.962.166
Kasa Banka
vadesiz mevduatlar-TL
vadesiz mevduatlaryabancı para
vadeli mevduat - TL
Vadeli mevduatların vadeleri bir aydan azdır. ( 2008: Vadeli mevduat yoktur.). TL vadeli mevduatın yıllık ağırlıklı etkin faiz oranı
%7,21’dir.
DİPNOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Dipnot 16’da açıklanmıştır.
33.558.875
(3.904.643)
(7.132.179)
477.192
Vergi öncesi kar 22.999.245
Vergi gideri (5.061.243)
Net kar 17.938.002
31 Aralık 2009
347.410.451
31 Aralık 2008
DİPNOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR
1 Ocak - 31 Aralık 2008
31 Aralık 2009
254.168.643
Diğer faaliyet gelirleri, net
41.412.977
150.320.981
(337.101)
Faaliyet giderleri
14.588.434
246.468
DİPNOT 6 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.566.862
sağlanan gelirler
2.184.758
Toplam
Grup dışından
Faaliyet giderleri
4.568.849
10.712.411
1 Ocak - 31 Aralık 2009
sağlanan gelirler
7.834.827
30.454.098
Yıllık ortalamaVade
etkin faiz oranı %
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
TL
Kısa vadeli banka kredileri
TL Krediler
9,22
1-12 ay
68.075.166
EURO krediler
5,57
1-12 ay
3.051.706
6.592.600
Toplam
74.667.766
68.075.166
31 Aralık 2009 itibariyle Grup’un uzun vadeli banka kredisi bulunmamaktadır.
Kısa vadeli finansal borçların makul değerlerinin taşınan değerlerine
yaklaşık olduğu varsayılmaktadır.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
36
Orjinal
(Dipnot 38) para birimi
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
31 Aralık 2008
Yıllık ortalamaVade
etkin faiz oranı %
(Dipnot 38)
para birimi
TL
Kısa vadeli banka kredileri
TL Krediler
EURO krediler
21,41
5,67
Vadesi geçen süre
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
0-1 ay arası
1-3 ay arası
3 ay ve üzeri
866.068
874.906
1.031.804
2.772.778
Orjinal
1-12 ay 28.173.106 28.173.106
1-12 ay 10.329.599 22.113.606
2.946.619
4.167.315
2.371.588
9.485.522
Toplam 50.286.712
Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde
sona eren yıllar içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli banka kredileri
2009
1 Ocak
2.973.548
EURO krediler
3.000.000
6.422.400
Toplam
5,57
24 ay
6.422.400
Uzun vadeli banka kredilerinin 31 Aralık 2008 itibariyle makul değeri 6.777.036 TL’dir.
DİPNOT 9 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari alacaklar:
Ticari alacakların 1.804.071 TL’lik (31 Aralık 2008: 576.210 TL) kısmı ilişkili taraflardan alacaklardan, 24.149.593 TL’lik bölümü ise diğer ticari (31 Aralık 2008: 41.763.191 TL) alacaklardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
Yurtiçi müşteriler
Yurtdışı müşteriler
Çek ve senetli alacaklar
4.803.622
23.534.920
316.718
28.655.260
4.335.658
41.044.957
78.236
45.458.851
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Eksi: Vadeli satışlardan
kaynaklanan gerçekleşmemiş
finansal gelir
(2.663.868)
(2.973.548)
(37.728)
25.953.664
(145.902)
42.339.401
Ticari Alacaklar için yaşlandırma analizi
31 Aralık 2009 itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
91-120 gün vadeli
121 gün ve üzeri
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
2.772.778
14.735.174
7.755.110
690.602
-
-
25.953.664
9.485.522
928.889
12.660.054
12.439.999
5.886.522
938.415
42.339.401
Ayrılan şüpheli alacak karşılığı
Yıl içinde gerçekleşen tahsilatlar
Silinen alacaklar
31 Aralık
1.089.432
(400.000)
(999.112)
2.663.868
2008
4.557.560
2.973.548
(4.557.560)
2.973.548
Ticari alacaklar, genel olarak ortalama 1-3 ay vadeye sahiptir (31 Aralık 2008: 4-5 ay). Grup’un TL ve detayları Dipnot 38’de verilen, Euro,
ABD Doları ve GBP cinsinden olan ticari alacakları için uygulanan
etkin yıllık faiz oranları sırasıyla %7,23, %0,47, %0,25 ve %0,55’dir (31
Aralık 2008: yıllık %13,7, %2,8, %1,2 ve %2,7).
Yurt dışı müşterilerden ticari alacakların 15.548.193 TL tutarındaki
kısmı için ilgili müşterilerle hali hazırda yapılmakta olan mutabakat
çalışmaları bu konsolide finansal tabloların onay tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamıştır.
Ticari borçlar:
Yurtiçi satıcılar
Yurtdışı satıcılar
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
20.021.918
3.782.287
23.804.205
21.111.332
5.313.675
26.425.007
Ticari borçlar genel olarak ortalama 1-2 ay (31 Aralık 2008: 2-3 ay)
vadeye sahip olup Grup’un TL ve detayları Dipnot 38’de verilen
Euro, ABD Doları ve GBP cinsinden ticari borçları için uygulanan
etkin yıllık faiz oranları, sırasıyla, %7,21, %0,48, %0,25 ve %0,50’dir
(31 Aralık 2008: %15,5, %2,8, %1 ve %2,5). Ticari borçların vadeleri nispeten kısa olduğundan vadeli alımlar üzerinden oluşmamış finansman maliyeti, önemlilik ilkesi doğrultusunda, hesaplanmamıştır.
DİPNOT 11 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar:
İlişkili taraflardan finansal
alacaklar-Componenta Oyj(*)
(Dipnot 37)
Personelden alacaklar
(Dipnot 37)
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
58.799.543
2.691.946
1.077.036
59.876.579
2.691.946
(*)
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esas-
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
37
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
lar Hakkında Tebliğ” uyarınca ilişkili taraflar arasındaki varlık toplamının
%10’unu geçen varlık transferi işlemlerinin adil ve makul olması gerekmektedir. Bu kapsamda, Grup Componenta Oyj’ye tahsis ettiği kredilerin
faiz oranını, EURO para birimi cinsinden kredinin açık olduğu döneme isabet eden vadeli mevduat faiz oranını baz alarak belirlemiştir. Componenta Oyj’ye tahsis edilen kredilerin etkin faiz oranı yıllık Euribor+%2,13’dür.
İlişkili taraflardan finansal alacaklar 18 Aralık 2009 ve 28 Aralık 2009 tarihinde Componenta Oyj’e tahsis edilmiş toplam 27.200.000 EURO tutarındaki kredilerden ve bu kredilerin faiz tahakkukundan oluşmakta olup
12.000.000 EURO tutarındaki kısmı 4 Ocak 2010 tarihinde geri ödenmiştir. 15.200.000 EURO tutarındaki kısmın vadesi ise 28 Şubat 2010’dur.
Diğer Borçlar:
Ödenecek vergi,
resim ve harçlar
Ödenecek sosyal
güvenlik primleri
Temettü borçları
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
1.618.578
2.036.395
975.070
86.322
2.679.970
1.659.087
99.926
3.795.408
DİPNOT 12 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN
ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (2008: Yoktur).
Hammaddeler
-Maliyet bedelinden taşınan
-Net gerçekleşebilir
değerinden taşınan
Yarımamuller
- Maliyet bedelinden taşınan
Mamuller
- Maliyet bedelinden taşınan
- Net gerçekleşebilir
değerinden taşınan
Diğer (*)
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 15 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE
İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
İştiraklerdeki yatırımlar:
İştiraklerdeki
yatırımlar
Kumsan
31 Aralık 2009
İştirak
oranı %
tutarı
25,10 1.924.697
2009
Toplam
Varlıklar
Kumsan
10.730.503
16.922.318
39.807.245
-
6.050.917
191.634
513.365
14.565.312
26.917.789
2.206.335
3.545.548
37.431.147
5.554.286
3.442.580
82.286.182
Satış
3.062.389 8.432.638
Cari dönemde satışlar
Cari dönemde ayrılan değer
düşüklüğü karşılığı
31 Aralık
651.839
(3.704.100)
(651.839)
941.157
941.157
3.704.100
3.704.100
Karı
1.813.417
DİPNOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
38
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
Net Dönem
1.896.745 9.886.268
2008
3.704.100
Satış KarıGelirleri
Değer düşüklüğü karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
2.361.269
2008
Net Dönem Gelirleri
9.926.445
Toplam
YükümlülüklerVarlıklar Yükümlülükler
Yoktur (2008: Yoktur).
2009
Toplam
2009
Kumsan
2008
Toplam
(*) Diğer stoklar, sipariş üzerine üretilen model ve kalıplardan oluşmaktadır.
oranı %
tutarı
25,10 1.523.914
Kumsan’ın finansal tabloları ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
31 Aralık 2008
İştirak
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 31
Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl için 476.083 TL’dir (1 Ocak- 31
Aralık 2009: 477.192 TL).
DİPNOT 13 - STOKLAR
DİPNOT 14 - CANLI VARLIKLAR
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
DİPNOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yeraltı ve yerüstü
Makina ve
Döşeme ve
Motorlu
Arsalar
Binalar
düzenleri
teçhizat demirbaşlar
araçlar
1 Ocak 2009
Maliyet
767.606
56.267.220
9.606.626 447.391.122
14.984.492
1.171.085
Birikmiş amortismanlar
- (32.599.933)
(5.500.390) (346.288.309) (11.211.570)
(1.017.787)
Net defter değeri
767.606
23.667.287
4.106.236 101.102.813
3.772.922
153.298
Yapılmakta
olan
yatırımlar
Toplam
4.494.907 534.683.058
- (396.617.989)
4.494.907
138.065.069
31 Aralık 2009 tarihinde sona
eren hesap dönemi için
Açılış net defter değeri 767.606
23.667.287
4.106.236 101.102.813
3.772.922
153.298
4.494.907 138.065.069
Girişler (*)
-
20.288
15.713
16.352.965
252.149
-
-
16.641.115
Yabancı para
çevrim farkları
-
112.340
17.712
7.264
-
8.129
-
145.445
Transferler
-
-
-
1.977.266
-
-
(1.977.266)
Çıkışlar -
-
-
(1.802.081)
-
(28.949)
-
(1.831.030)
Cari dönem amortismanı
-
(1.183.060)
(212.792)
(5.093.349)
(827.838)
(35.141)
-
(7.352.180)
Birikmiş amortismanlardan çıkışlar
-
-
-
1.802.081
-
21.714
-
1.823.795
Kapanış net
defter değeri
767.606
22.616.855
3.926.869 114.346.959
3.197.233
119.051
2.517.641 147.492.214
31 Aralık 2009
Maliyet
767.606
56.399.848
9.640.051 463.926.536
15.236.641
1.150.265
2.517.641 549.638.588
Birikmiş amortismanlar
- (33.782.993)
(5.713.182) (349.579.577) (12.039.408)
(1.031.214)
- (402.146.374)
Net defter değeri
767.606
22.616.855
3.926.869 114.346.959
3.197.233
119.051
2.517.641 147.492.214
(*) 2009 yılı girişleri ağırlıklı olarak Orhangazi işleme ve pik döküm ve Manisa yüksek basınç tesislerinin kapasite artırımı ve modernizasyonu için cari
dönemde yapılan harcamalardan oluşmaktadır.
Yeraltı ve yerüstü
Makina ve
Döşeme ve
Motorlu
Arsalar
Binalar
düzenleri
teçhizat demirbaşlar
araçlar
1 Ocak 2008
Maliyet
767.606
48.965.596
9.463.680 417.575.274
13.179.041
1.295.662
Birikmiş amortismanlar
- (31.635.210)
(5.276.342) (334.629.845) (10.400.602)
(1.135.158)
Net defter değeri
767.606
17.330.386
4.187.338
82.945.429
2.778.439
160.504
Yapılmakta
olan
yatırımlar
Toplam
3.441.284 494.688.143
- (383.077.157)
3.441.284
111.610.986
31 Aralık 2008 tarihinde sona
eren hesap dönemi için
Açılış net defter değeri 767.606
17.330.386
4.187.338
82.945.429
2.778.439
160.504
3.441.284 111.610.986
Girişler (*)
-
7.376.394
154.961
30.676.390
1.815.325
139.572
1.053.623
41.216.265
Yabancı para çevrim farkları
-
(74.770)
(12.015)
(3.375)
-
(4.769)
-
(94.929)
Çıkışlar -
-
-
(857.167)
(9.874)
(259.380)
-
(1.126.421)
Cari dönem amortismanı
-
(964.723)
(224.048) (12.437.163)
(819.148)
(58.977)
- (14.504.059)
Birikmiş amortismanlardan çıkışlar
-
-
-
778.699
8.180
176.348
-
963.227
Kapanış net defter değeri767.606 23.667.287
4.106.236 101.102.813
3.772.922
153.298
4.494.907 138.065.069
31 Aralık 2008
Maliyet
767.606
56.267.220
9.606.626 447.391.122
14.984.492
1.171.085
4.494.907 534.683.058
Birikmiş amortismanlar
- (32.599.933)
(5.500.390) (346.288.309) (11.211.570)
(1.017.787)
- (396.617.989)
Net defter değeri
767.606
23.667.287
4.106.236 101.102.813
3.772.922
153.298
4.494.907 138.065.069
(*) 2008 yılı girişleri ağırlıklı olarak Orhangazi işleme ve pik döküm tesislerinin kapasite artırımı ve modernizasyonu için cari dönemde yapılan harcamalardan oluşmaktadır.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
39
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
DİPNOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2009
31 Aralık 2009
Açılış
İlaveler
Çıkışlar
Kapanış
1.452.223
485.601
-
1.937.824
(1.076.721)
(128.070)
-
(1.204.791)
375.502
-
733.033
Maliyet
Haklar
Konusu Kalmayan
1 Ocak
Dava karşılıkları
Kullanılmamış
izin karşılığı
Toplam
2009
İlaveler
Karşılık/
31 Aralık
Kullanım
2009
435.495 (281.007)
1.059.117
277.205
1.745.747(1.567.798)
1.181.834
455.154
1.514.271
904.629
Birikmiş itfa payları
Haklar
Net defter değeri
1 Ocak 2008
31 Aralık 2008
Açılış
İlaveler
Çıkışlar
Kapanış
1.255.511
196.712
-
1.452.223
Maliyet
Haklar
Birikmiş itfa payları
Haklar
Net defter değeri
(992.346)
(84.375)
-
(1.076.721)
263.165
-
375.502
Koşullu varlık ve yükümlülükler:
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Verilen teminat mektupları
Verilen teminat senetleri
Verilen teminatlar
7.187.697
2.327.175
9.514.872
6.789.621
6.789.621
Verilen teminat mektupları, gümrük müsteşarlığına, gümrük müdürlüklerine, ticaret odasına, vergi dairelerine, elektrik ve doğalgaz
dağıtım firmalarına, hammadde alımı yapılan tedarikçilere ve devam
eden davalara ilişkin mahkemelere verilen teminatlardan oluşmaktadır.
DİPNOT 20 - ŞEREFİYE
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
31 Aralık 2009 itibariyle şerefiye 1.933.575 TL (31 Aralık 2008:
1.933.575 TL) tutarındadır ve Componenta UK Ltd. hisselerinin
2006 yılında alımları sonucu ortaya çıkmıştır.
Alınan teminat çekleri
ve senetleri
Alınan teminat mektupları
Alınan teminatlar
7.032.876
1.206.000
8.238.876
7.351.776
4.139.833
11.491.609
DİPNOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Alınan teminatlar müşteri, tedarikçi ve taşeronlardan alınan teminatlardan oluşmaktadır.
Grup 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl içinde 291.362 TL
(2008: 520.873 TL) tutarında AR-GE teşviği kullanmıştır.
DİPNOT 23 - TAAHHÜTLER
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 22 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
DİPNOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Borç karşılıkları:
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dava karşılıkları (*)
Kullanılmamış izin karşılığı
1.059.117
455.154
1.514.271
904.629
277.205
1.181.834
(*) Meydana gelmiş iş kazaları ile ilgili olarak Grup’un aleyhine açılmış bulunan davalar bulunmaktadır. Grup yönetimi tahminleri uyarınca, ilgili karşılıklar konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
12.496.334
12.496.334
10.158.660
10.158.660
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve
Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 (kadınlarda 20) hizmet
yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için
kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve
bu tutar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2.365,16TL (31 Aralık 2008:
2.173,18 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi
değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
40
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin aşağıda
açıklanan aktüer öngörüler doğrultusunda tahmin edilmesiyle hesaplanır:
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına ilişkin oran (%)
%5,92
%97
%6,26
%97
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının
enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece, uygulanan iskonto
oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir. Grup’un kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
geçerli olan 2.427,03 TL (1 Ocak 2009: 2.260,05 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki
gibidir:
2009
2008
1 Ocak
Faiz maliyeti
Aktüeryal zararlar
Yıl içindeki artış
Dönem içinde ödenen
31 Aralık
10.158.660
601.393
1.960.120 1.491.034
(1.714.873)
12.496.334
9.764.527
611.259
1.238.659
837.210
(2.292.995)
10.158.660
Ayrıca 5 Ocak 2009 tarihi itibariyle işten çıkartılan işçiler için 31
Aralık 2008 tarihli bilançoda diğer kısa vadeli yükümlülükler içine
dahil edilen 2.992.142 TL tutarındaki kıdem ve ihbar tazminatları
dönem içerisinde ödenmiştir (Dipnot 26).
DİPNOT 25 - EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 26 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar: Katma Değer Vergisi
(“KDV”) alacakları
Satıcılara yapılan ön ödemeler
Stok alımları ile ilgili verilen
avanslar
Personelden alacaklar
Vadeli döviz işlemleri gelir
tahakkukları
Gelecek aylara ait giderler
Peşin ödenen vergi (Dipnot 35)
Diğer
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
5.110.015
1.271.950
9.101.514
1.477.192
931.787
807.970
1.274.196
891.527
762.995
323.788
-
173.885
9.382.390
142.812
3.354.721
211.283
16.453.245
Diğer duran varlıklar:
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Duran varlık alımları
ile ilgili verilen avanslar
Verilen depozito ve teminatlar
3.599.956
2.612
3.602.568
8.924.168
2.612
8.926.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İade edilecek KDV 4.098.889
Alınan avanslar
1.040.989
Gider tahakkukları
638.476
Satış komisyon sözleşmesi iptallerinden
kaynaklanan yükümlülükler 486.068
İşten çıkarılacak personele ilişkin kıdem
ve ihbar tazminatı yükümlülüğü (Dipnot 24)-
Prim karşılıkları
-
Ertelenmiş gelir -
Diğer 191.606
111.533
6.456.028
1.883.221
729.515
385.297
2.568.960
2.992.142
436.000
374.640
9.481.308
DİPNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR
Grup’un 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerindeki hissedarları
ve sermaye içindeki payları aşağıdaki gibidir:
Ortaklık
Ortaklık
31 Aralık
payı
31 Aralık
2009
(%)
2008
(%)
62.543.860
4.300.940
93,57
6,43
59.260.232
4.099.768
93,53
6,47
Componenta Oyj
Halka Açık Kısım
Ödenmiş sermaye
toplamı
66.844.800 100,00
Ödenmiş sermaye enflasyon
düzeltmesi farkı
45.195.347
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler
23.240.986
Yabancı para çevrim
farkları
(1.053.779)
Geçmiş Yıllar Karları
46.648.196
Net dönem (zararı)/ karı
(5.933.107)
Toplam 174.942.443
payı
63.360.000 100,00
45.195.347
22.447.065
(1.444.654)
32.988.915
17.938.002
180.484.675
31 Aralık 2009 itibariyle nominal değeri 0,1 Kr olan 66.844.000.000
adet (31 Aralık 2008: 63.360.000.000 adet) hisse senedi mevcuttur.
Grup’un imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve
nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları
ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade
eder.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na
göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan
karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde
sınıflandırılması gerekmektedir. Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı özkaynakların
altında sınıflandırılmış 17.359.091 TL (31 Aralık 2008: 17.359.091 TL)
tutarındaki iştirak satış kazançları da dahil olmak üzere 23.240.986
TL’dir. (31 Aralık 2008: 22.447.065 TL)
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
41
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ
ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç
Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan
farklılıklar gibi):
- “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye
ilave edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek
üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;
- “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç
Primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye
artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal
Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir
kullanımı yoktur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 sayılı kararı gereğince 2009 faaliyetlerinde geçerli olmak üzere payları borsada
işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu
getirilmemiştir (31 Aralık 2008: %20). Karın dağıtılması durumunda bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı
olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut
ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü
dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle
payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Ayrıca, 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca;
SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden
SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda
yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın
tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net
dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre
hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde
dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.
Grup’un 31 Mart 2009 tarihli Genel Kurul toplantısında sermayesinin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı 2008 yılı karından karşılanmak suretiyle 63.360.000 TL’den
66.844.800 TL’ne arttırılması ve 3.484.800 TL tutarındaki temettünün sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması
kabul edilmiştir.
DİPNOT 28 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satış gelirleri (brüt)
Tenzil: İndirimler ve iadeler
2009
103.087.983
150.062.202
7.611.411
260.761.596
(6.592.953)
(8.460.639)
Satış gelirleri (net)
254.168.643
475.358.860
Satışların maliyeti
(214.691.314)
(384.985.796)
39.477.329
90.373.064
Brüt esas faaliyet karı
Satışların maliyeti masraf nitelikleri bazında aşağıda detaylandırılmıştır:
2009
2008
Direkt İlk Madde ve
Malzeme Maliyetleri
Direkt İşçilik Maliyetleri
Enerji
Amortisman
Genel Üretim Maliyetleri
Diğer Satışların Maliyeti
91.627.163
27.363.820
21.249.858
6.846.789
63.755.558
3.848.126
214.691.314
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
198.823.895
39.560.407
41.375.817
14.103.967
85.049.240
6.072.470
384.985.796
DİPNOT 29 - A
RAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ,
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:
2009
Navlun ve gümrük işlemleri
ile ilgili sigorta primleri
Ambalaj
Lisans giderleri (Dipnot 37)
Depolama
Nakliye
Personel
Satış komisyonları
Diğer
7.226.969
3.254.995
2.264.940
1.611.090
1.484.077
1.394.027
1.163.146
784.956
19.184.200
Genel yönetim giderleri:
2009
Ana ortaklık hizmet giderleri
8.163.940
Personel
5.682.566
Dava takip ve müşavirlik giderleri
653.624
Amortismanlar ve itfa payları
633.461
Tamir, bakım ve temizlik
625.514
İdari taşeron giderleri
570.198
İşletme taşeron giderleri
432.145
Kıdem tazminatları 411.557
Denetim
318.508
Aidatlar
266.929
Seyahatler
184.618
Vergi, resim ve harçlar
181.919
Dava gider karşılığı-net (Dipnot 22) 154.488
İhbar tazminatı gideri
121.292
Diğer (*)
1.440.847
19.841.606
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
42
2008
160.590.329
311.551.260
11.677.910
483.819.499
2008
14.902.243
7.963.664
2.962.170
2.869.761
1.903.713
3.307.175
744.418
34.653.144
2008
7.372.225
4.406.417
392.525
484.467
1.095.082
1.057.532
1.063.740
839.597
449.147
254.757
346.590
290.504
296.480
877.793
1.496.186
20.723.042
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
(*) Diğer kalemi büyük çapta posta, sigorta, araç, bilişim teknolojleri ve
Componenta UK’e ait kira giderlerinden oluşmaktadır.
Araştırma ve geliştirme giderleri:
2009
Personel
672.981
Malzeme
107.654
Araştırma geliştirme proje bedelleri
-
Diğer
7.989
788.624
2009
Hammadde ve malzeme
94.882.158
Genel üretim maliyetleri
63.755.558
Personel
35.113.394
Enerji21.249.858
41.375.817
Nakliye, komisyon ve sigorta giderleri9.874.192
Ana ortaklık hizmet giderleri
8.163.940
Amortisman ve itfa payları
7.480.250
Lisans gideri
2.264.940
Depolama
1.611.090
Şüpheli alacak giderleri
1.089.432
Diğer
10.527.539
256.012.351
1.060.094
108.174
23
11.762.735
666.633
47.386.047
2008
791.041
532.882
114.036
44
1.438.003
DİPNOT 30 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Faiz gelirleri
Vade farkı gelirleri
Diğer
(*) Söz konusu tutar Grup’un 2009 yılı boyunca yaptığı vadeli döviz alım
işlemleri (forward anlaşmaları) sonucu ortaya çıkan finansman gelirini ifade etmektedir.
DİPNOT 33 - FİNANSAL GİDERLER
2008
207.320.441
85.049.240
46.661.578
23.648.139
7.372.225
14.588.434
2.962.170
2.973.548
15.884.329
447.835.921
2009
Kur farkı giderleri
Faiz giderleri
Faktoring giderleri
Vadeli döviz alım işlem gideri Vade farkı giderleri
Diğer
(8.420.392)
(7.758.687)
(2.737.832)
-
-
(134.677)
(19.051.588)
2008
(42.486.628)
(4.317.247)
(5.832.243)
(1.601.610)
(44.499)
(235.999)
(54.518.226)
DİPNOT 34 -SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN
VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (2008: Yoktur).
DİPNOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/GİDERLER
DİPNOT 35 -VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)
Diğer faaliyet gelirleri:
2009
Karşılık iptal gelirleri
1.399.112
Ana ortaklık hizmet gelirleri(*)
617.444
AR-GE teşvik primleri (Dipnot 21) 291.362
Maddi duran varlık satış karı
-
Diğer
367.564
2.675.482
2008
809.984
520.873
21.946
778.490
2.131.293
(*) Ana ortaklık hizmet gelirleri grup çalışanlarının Componenta Oyj’ye verdiği hizmetlerin yansıtılmasından kaynaklanmaktadır.
Diğer faaliyet giderleri:
2009
Şüpheli alacak gideri
(1.089.432)
Maddi duran varlık satış zararı
(1.566)
Satış komisyon sözleşme iptal gideri
-
Diğer
(415.609)
(1.506.607)
2008
(2.973.548)
(5.398)
(2.568.960)
(488.030)
(6.035.936)
DİPNOT 32 - FİNANSAL GELİRLER
Kur farkı gelirleri
Vadeli döviz alım işlem geliri (*)
2009
8.907.408
1.687.036
2008
46.719.414
-
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ödenecek kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
117.257
-
4.730.118
(8.084.839)
Vergi karşılığı/ (Peşin ödenen vergi)117.257
(3.354.721)
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve
iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon
kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2009 yılı için %20’dir (2008:
%20). Grup’un İngiltere’deki bağlı ortaklığı için uygulanan vergi
oranı %28’dir. (31 Aralık 2008: %30). Kurumlar Vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin
(arge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde
eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali
zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
43
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi
beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine
verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl
zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna
bulunmaktadır. Bu istisnalardan Grup’a ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az
iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından
doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir.
Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna
kadar tahsil edilmesi gerekir.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının
katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.
Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri
kazançları ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini
artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin
üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları
kurumlar vergisinden istisnadır.
Dolayısıyla ticari kar rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazanç/ (kayıplar) kurumlar vergisi hesabında dikkate alınmıştır.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar vergisi Kanunu’nun 14 ve mükerrer 14.
maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate alınır.
Transfer fiyatlandırması
Kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat
veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline
uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat
ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat
edici kâğıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile
yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek şekilde
bir rapor hazırlayacaklardır.
Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya
fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulması
halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç söz konusu
13. maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son
günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır.
Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının net kar
payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen
oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç
dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş
olması gerekmektedir. Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır.
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıda özetlenmiştir:
2009
-Cari dönem kurumlar vergisi gideri(269.108)
-Ertelenmiş vergi geliri
316.997
Toplam vergi geliri/ (gideri)
47.889
1 Ocak -31 Aralık 2009 ve 2008 hesap dönemlerine ait vergi geliri ve
giderinin mutabakatları aşağıdaki gibidir:
2009
2008
Vergi öncesi (zarar)/ kar
Vergi öncesi kar üzerinden
hesaplanan vergi geliri/ (gideri)
Kanunen kabul edilmeyen
giderlerin vergi etkisi
Componenta UK’e
uygulanan vergi oranı etkisi
Diğer vergi etkileri
Toplam vergi geliri/ (gideri)
(5.980.996)
22.999.245
1.196.199
(4.599.849)
(818.176)
(275.873)
(153.704)
(176.430)
47.889
(185.521)
(5.061.243)
Ertelenmiş gelir vergileri:
Grup, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında
oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış
vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. Geçici farklar için uygulanan oran %20’dir (31 Aralık 2008: %20). Grup’un İngiltere’deki
iştiraki için uygulanan vergi oranı %28’dir (31 Aralık 2008: %30).
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ilgili ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki
gibidir:
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
44
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
2008
(5.245.977)
184.734
(5.061.243)
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Birikmiş
geçici farklar
31 Aralık
31 Aralık
2009
2008
Maddi ve maddi olmayan
varlıkların kayıtlı değerleri ile
vergi matrahı arasındaki fark
49.898.775
37.839.814
Componenta UK Ltd’a ait stokların
kayıtlı değerleri ile vergi matrahı
arasındaki fark
(357.112)
(1.739.409)
Kıdem ve ihbar tazminatı karşılığı (Dipnot 24)
(12.496.334)
(13.150.802)
Stokların kayıtlı değerleri ile
vergi matrahı arasındaki fark
(112.039)
(1.431.098)
Kullanılmamış izin karşılığı
352.816
614.322
Gelirin kaydedilmesindeki
zamanlama farkları
(14.276)
(1.068.856)
Devam etmekte olan davalara
ilişkin karşılık (Dipnot 22)
(1.059.117)
(904.629)
Tahakkuk etmemiş finansman
geliri (Dipnot 10)
(37.728)
(145.902)
Şüpheli alacak karşılılığı
(1.676.650)
(975.383)
Fiyat farkları
119.629
(2.629.259)
Sözleşme iptal gider karşılığı (Dipnot 26)
(486.068)
(2.568.960)
Gelir tahakkukları
917.736
-
Devreden mali zararlar (*)
(23.909.635)
-
Diğer
218.755
3.596
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - net
Ertelenmiş
vergi varlıkları /
(yükümlülükleri)
31 Aralık
31 Aralık
2009
2008
(9.979.755)
(7.533.397)
99.991
2.499.267
521.823
2.630.161
22.408
(70.564)
286.220
(122.864)
2.856
213.771
211.824
180.926
7.546
335.330
(23.926)
97.214
(183.548)
4.781.927
(43.751)
29.180
195.077
525.852
513.792
(719)
(2.243.181)
(2.560.178)
(*) Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2014 yılına kadar taşınabilecek toplam 23.909.635 TL tutarında mali zararı bulunmaktadır. Yapılan vergilendirilebilir kar projeksiyonlarına göre, bu tutarın tamamı üzerinden hesaplanan 4.781.927 TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı kullanılması kuvvetle muhtemel görüldüğünden finansal tablolara yansıtılmıştır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2009
2008
1 Ocak
Cari dönem geliri
31 Aralık
(2.560.178)
316.997
(2.243.181)
(2.744.912)
184.734
(2.560.178)
Net Dönem (Zararı)/ Karı (TL)
Nominal değeri 0,1Kr olan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı
Nominal değeri 0,1 Kr olan
hisse başına (kayıp)/
kazanç (Kr olarak)
2009
2008
(5.933.107)
17.938.002
66.844.800.000
66.844.800.000
(0,0089)
Dönem sonları itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içerisindeki ilişkili taraflarla yapılan
işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
DİPNOT 36 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ
DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
0,0269
i) Ticari alacaklar
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Componenta Oyj
1.804.071
1.804.071
ii) Diğer Alacaklar
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Finansal alacaklarComponenta Oyj (*) (Dipnot 11) 58.799.543
Personelden alacaklar
1.077.036
59.876.579
576.210
576.210
2.691.946
2.691.946
(*) Söz konusu tutar 18 Aralık ve 28 Aralık 2009 tarihinde Componenta
Oyj’e tahsis edilmiş toplam 27.200.000 EURO tutarındaki kredilerden ve
bu kredilerin faiz tahakkukundan oluşmakta olup 12.000.000 EURO tutarındaki kısmı 4 Ocak 2010 tarihinde geri ödenmiştir. 15.200.000 EURO
tutarındaki kısmın vadesi ise 28 Şubat 2010’dur.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
45
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
b) İlişkili taraflara ticari borçlar:
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Componenta Oyj
Kumsan
Toplam kısa vadeli borçlar
2.285.286
63.113
2.348.399
2.001.305
2.001.305
c) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Personele borçlar
Finansal borçlar-Componenta Oyj
801.465
-
801.465
1.731.193
6.029.100
7.760.293
d) İlişkili taraflara yapılan satışlar:
2009
Componenta Oyj(*)
5.346.188
5.346.188
2008
3.167.189
3.167.189
(*) Componenta Oyj’ye satışlar dönem içerisinde Grup tarafından Componenta Oyj’ye yapılan bitmiş ürün satışlarını ve sağlanan yönetim hizmetlerini ifade etmektedir.
e) Mal ve hizmet alımları:
Componenta Oyj (*)
2009
10.279.373
10.279.373
2008
7.372.225
7.372.225
(*) Componenta Oyj’den alımlar dönem içerisinde Componenta Oyj tarafından sağlanan yönetim hizmetleri ve Componenta Oyj’ye ödenen lisans
bedeli ile ilgilidir. Lisans bedeli 2009 yılında ilk defa jant segmentindeki satışlar hariç net satışların %1’i üzerinden hesaplanmıştır (1 Ocak-31 Aralık
2009: 2.264.940 TL).
f) Finansman geliri ve gideri:
i. Finansman geliri:
Componenta Oyj(*)
Toplam
2009
597.505
597.505
2008
18.822
18.822
(*) İlişkili taraflardan finansman geliri Componenta Oyj’ye sağlanan kredilerden elde edilen faiz gelirini ifade etmektedir (Dipnot 11).
DİPNOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii. Finansman gideri:
Componenta Oyj
Toplam
2009
142.059
142.059
2008
411.178
411.178
g) Temettüler:
i. Ödenen temettüler:
Componenta Oyj
Toplam
2009
3.260.580
3.260.580
2008
2.963.012
2.963.012
Çalışanlara sağlanan
kısa vadeli faydalar
İşten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
İşten çıkarılma nedeniyle
sağlanan faydalar
Hisse bazlı ödemeler
Toplam
2009
2.455.353
-
149.388
2.075.388
121.325
-
-
2.604.741
2.196.713
DİPNOT 38 -FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN
RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Faiz oranı riski
Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin
vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme
prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım
araçlarında değerlendirmektedir.
Grup’un faiz oranı riski, kısa ve uzun dönemli finansal borçlarından kaynaklanmaktadır.
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
-
20.186.866
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
58.799.543
54.480.900
22.005.098
Grup’un bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken
faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihinde EURO ve TL para birimi cinsinden olan faiz %1 oranında yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi öncesi zarar 27.702 TL (31 Aralık 2008:
107.040 TL) yüksek/düşük olacaktı.
Grup’un bilançosunda ilişkili taraflardan finansal alacaklar olarak
sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz
riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihinde EURO para birimi cinsinden olan faiz %1 oranında yüksek/düşük olsaydı ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi öncesi zarar 15.650 TL (31 Aralık
2008: Yoktur) düşük/ yüksek olacaktı.
b) Kredi riski
Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar yurtiçi ve yurtdışı
müşterilerden alacaklardan oluşmaktadır. Grup, herhangi bir müşterisi ile tahsilat sorunu yaşaması durumunda söz konusu müşteri ile
olan işlemlere sınırlama getirerek kredi riskini sınırlandırılmaktadır.
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:
Üst düzey yöneticiler; genel müdür ve direktörlerden oluşmakta
olup bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
2.691.946
40.733.114
Değişken Faizli Finansal Araçlar
h) Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar:
46
2008
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Alacaklar
31.12.2009
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da
değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların değeri C. Vadesi geçmiş ancak
değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların defter değeri (Dipnot 10)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Bankalardaki
Mevduatlar
Toplam
1.804.071
24.149.593
58.799.543
-
13.733.700
98.486.907
-
1.206.200
-
-
-
1.206.200
1.804.071
21.376.815
58.799.543
-
13.733.700
95.714.129
-
-
-
-
-
-
-
-
2.772.778
-
-
-
-
-
-
-
2.772.778
-
-
-
-
-
2.663.868
(2.663.868)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.663.868
(2.663.868)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
47
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Alacaklar
31.12.2008
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da
değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların değeri C. Vadesi geçmiş ancak
değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların defter değeri (Dipnot 10)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Bankalardaki
Mevduatlar
Toplam
576.210
41.763.191
2.691.946
-
5.961.462
50.992.809
-
1.151.000
-
-
-
1.151.000
576.210
32.277.669
2.691.946
-
5.961.462
41.507.287
-
-
-
-
-
-
-
-
9.485.522
-
-
-
-
-
-
-
9.485.522
-
-
-
-
-
2.973.548
(2.973.548)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.973.548
(2.973.548)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c)Likidite riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, 6 haftalık nakit çıkışını karşılayacak miktarda nakit, kredi taahhüdü ve faktoring kapasitesi tutmaktadır. Bu kapsamda Grup’un, bankalarla yapılmış olan, ihtiyacı olduğu
anda kullanabileceği 45 milyon Euro tutarında kredi taahhüt anlaşması ve 25 milyon Euro tutarında faktoring anlaşması bulunmaktadır.
Grup’un yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizlerinin de dahil edildiği yükümlülüklerinin, kalan vadelerine göre dağılımı izleyen sayfada açıklanmıştır:
Sözleşme uyarınca vadeler:
Türev olmayan finansal yükümlülükler:
Banka kredileri
31 Aralık 2009
74.667.766
Toplam
74.667.766
Sözleşme uyarınca
Defter
Nakit Çıkışlar
Değeri
Toplamı
Sözleşme uyarınca vadeler:
Türev olmayan finansal yükümlülükler:
Banka kredileri
56.709.112
Toplam
56.709.112
3 aya
kadar
3-12 ay
arası
76.624.684
63.230.837
13.393.847
-
-
-
76.624.684
63.230.837
13.393.847
-
-
-
5-10 yıl
arasıVadesiz
31 Aralık 2008
Sözleşme uyarınca
Defter
Nakit Çıkışlar
Değeri
Toplamı
3 aya
kadar
3-12 ay
arası
1-5 yıl
arası
58.012.169
40.060.063
11.299.047
6.653.059
-
-
58.012.169
40.060.063
11.299.047
6.653.059
-
-
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
48
1-5 yıl
arası
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
5-10 yıl
arasıVadesiz
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Beklenen vadeler:
Türev olmayan
finansal yükümlülükler:
Ticari borçlar Diğer borçlar
Diğer yükümlülükler Toplam 31 Aralık 2009
Defter
Değeri
Beklenen
Nakit Çıkışlar
Toplamı
3 aya
kadar
3-12 ay
arası
26.152.604
3.481.435
6.456.028
26.152.604
3.481.435
6.456.028
26.152.604
3.481.435
6.456.028
-
-
-
-
-
-
-
36.090.067
36.090.067
36.090.067
-
-
-
3 aya
kadar
3-12 ay
arası
1-5 yıl
arasıVadesiz
Beklenen vadeler:
Türev olmayan
finansal yükümlülükler:
Ticari borçlar Diğer borçlar
Diğer yükümlülükler Defter
Değeri
Beklenen
Nakit Çıkışlar
Toplamı
31 Aralık 2008
28.426.312
11.555.701
9.481.308
28.426.312
12.098.621
9.481.308
28.132.568
5.426.675
2.992.142
23.632
6.671.946
6.489.166
-
-
-
-
Toplam 49.463.321
50.006.241
36.821.497
13.184.744
-
-
1-5 yıl
arasıVadesiz
Ticari borçların, diğer borçların ve diğer yükümlülüklerin vadeleri kısa olduğundan vadeli alımlar üzerinden kazanılmamış finansman gideri
hesaplanmamıştır.
d) Kur riski
Grup, yurtdışı müşterilerinden olan dövizli alacakları ve yurtdışı tedarikçilere olan dövizli borçları ile yabancı para cinsinden kredileri
bulunması sebebiyle, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan
meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan
döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu risk, Yönetim Kurulu’nca
yapılan düzenli toplantılarda takip edilmektedir. Grup yabancı para
borç ve alacaklarını dengelemek suretiyle doğal bir korunma sağlanmaktadır. Likidite riskiyle ilişkili olarak kullanılan yurtdışı ticari alacakların faktoringi bu dengeleme işleminde önemli bir unsur teşkil
etmektedir.
Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Grup
tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Toplam İhracat
Toplam İthalat
Toplam Döviz
Yükümlülüğünün Hedge
Edilme Oranı
150.062.202
34.729.966
311.551.260
122.558.327
%0
%0
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
49
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5.Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
TL Karşılığı TL Karşılığı
(Fonksiyonel
ABD
(Fonksiyonel
ABD
para birimi)
Doları
EuroGBP
Diğer
para birimi)
Doları
EuroGBP
23.273.586
-
9.964.168
731.623
-
39.853.941 89.200
10.364.569
-
58.799.543
92.437.698
-
-
-
-
-
92.437.698
31.894
-
-
31.894
-
-
-
-
-
31.894
3.471.844
-
27.218.230
40.654.242
-
-
-
-
-
40.654.242
1.178.772
-
-
1.910.395
-
-
-
-
-
1.910.395
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.900.597
-
2.761.022
48.515.560 -
-
-
-
-
48.515.560 184.713
-
-
273.913
-
-
-
-
-
273.913
10. Ticari Borçlar
9.003.016
11. Finansal Yükümlülükler
6.592.600
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
3.494.959
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
-
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 19.090.575
14. Ticari Borçlar
-
15. Finansal Yükümlülükler
-
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
-
16. b Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
-
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19.090.575
160.917
-
127.577
-
288.494
-
-
-
-
-
288.494
3.537.904
467.851
3.051.706
-
1.501.136
25.097
-
-
8.090.746
492.948
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.090.746
492.948
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.044.138
28.142.706
5.187.118
-
46.373.962
-
6.422.400
-
-
6.422.400
52.796.362
1.426.505
-
-
-
1.426.505
-
-
-
-
-
1.426.505
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net
Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(19a-19b)
(54.871.620)
19.a. Aktif Karakterli Bilanço
Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
-
19.b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 54.871.620
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
18.475.503
21. Parasal Kalemler Net Yabancı
Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11 12a-14-15-16)
14.547.580
22. İhracat
150.062.202
23. İthalat
34.729.966
31 Aralık 2009
Toplam (3+6+9)
31 Aralık 2008
1.049.358
-
1.245.358
-
800.000
19.524.072 -
-
-
-
-
19.524.072 1.347.926
-
478.189
2.875.473
-
-
-
-
-
2.875.473
-
4.329.489
738.125
10.329.599
2.750.000
2.254.681
164.339
-
-
16.913.769
3.652.464
-
-
3.000.000
-
-
-
-
3.000.000
-
19.913.769
3.652.464
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.400.000
-
-
-
-
-
-
-
(256.600)
7.163.496
1.417.447
-
(4.280.802)
(1.152.592)
(389.697)
(776.991)
-
(256.600)
227.882
11.915.505
5.345.266
50.410.372
7.558.868
1.417.447
19.036.117
5.028
-
-
106.993
(7.041.824)
311.551.260
122.558.327
(1.152.592) (1.189.697)
3.304.246 113.600.830
63.464.366 22.351.470
(1.255.180)
44.426.253
51.380 3.608.762
Kar/ZararÖzkaynaklar Yabancı Paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
değer kazanması
değer kaybetmesi
(38.636)
-
(38.636)
38.636
-
38.636
-
-
-
-
7.034.692
(5.487.162)
1.547.530
(7.034.692)
5.487.162
(1.547.530)
-
-
-
-
338.656
-
338.656
(338.656)
-
(338.656)
-
-
-
-
1.847.550
(1.847.550)
-
-
Yabancı Paranın
değer kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4. Euro net varlık/yükümlülüğü
5. Euro riskinden korunan kısmı (-)
6. Euro Net Etki (4+5)
GBP’nin TL karşısında %10 değişmesi halinde
7. GBP net varlık/yükümlülüğü
8. GBP riskinden korunan kısmı (-)
9. GBP Net Etki (7+8)
(170.348)
-
(170.348)
Toplam (3+6+9)
(428.080)
(174.306)
-
(174.306)
(83.426)
-
(83.426)
Kar/ZararÖzkaynaklar Yabancı Paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
değer kazanması
değer kaybetmesi
174.306
-
174.306
-
-
-
-
-
-
-
-
170.348
-
170.348
-
-
-
-
428.080
-
-
83.426 -
83.426 İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
50
17.478.714
- (25.400.000)
Yabancı Paranın
değer kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4. Euro net varlık/yükümlülüğü
5. Euro riskinden korunan kısmı (-)
6. Euro Net Etki (4+5)
GBP’nin TL karşısında %10 değişmesi halinde
7. GBP net varlık/yükümlülüğü
8. GBP riskinden korunan kısmı (-)
9. GBP Net Etki (7+8)
Diğer
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
e) Fiyat riski
Grup bulunduğu sektör nedeniyle pik demir ve alüminyum fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanabilecek emtia fiyat riskine maruz
kalmaktadır. Grup, pik demir ve alüminyum alımlarını dönem başındaki üretim hacmi tahminlerini dikkate alarak sözleşmeye bağlamakta ve alım fiyatlarını sabitleyerek, fiyat riskini sınırlandırmaktadır.
Parasal yükümlülükler
Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları
kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Uzun vadeli dövizli kredilerin makul değeri Dipnot 8’de açıklanmıştır.
DİPNOT 40 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
f) Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak
ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını
sürdürerek Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup
ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak
için varlıklarını satabilir.
Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi finansal yükümlülük/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Grup bu oranlara ilişkin belirli bir hedef tespit etmemiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa
koşullarını değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejilerini belirleme yoluna gitmektedir.
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Finansal yükümlülükler
110.757.833
Tenzil: Nakit ve nakit
benzerleri (Dipnot 6)
(13.741.452)
Net Borç
97.016.381
Toplam özkaynaklar
174.942.443
Finansal yükümlülük/özkaynaklar oranı%63
106.172.433
(5.962.166)
100.210.267
180.484.675
%59
DİPNOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN
DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Vadeli Döviz Alış-Satış İşlemleri
Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle açık durumda 25.400.000
EURO vadeli döviz satış sözleşmeleri bulunmaktadır. 2009 yılında gerçekleşen vadeli döviz alım ve satım işlemleri sonucunda net
1.687.036 TL tutarında gelir konsolide mali tablolarda ‘‘Finansman
Gelirleri’’ içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle açık vadeli döviz alış veya satış
sözleşmesi bulunmamaktadır. 2008 yılında gerçekleşen vadeli döviz
alım ve satım işlemleri sonucunda net 1.601.610 TL tutarında gider
konsolide mali tablolarda ‘‘Finansman Giderleri’’ içerisinde gösterilmiştir.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem
ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Finansal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurları
kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Bu bakiyelerin aynı zamanda kısa
vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerler, makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak
karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı öngörülmektedir.
Yoktur. (2008: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle şirket çalışan sayısı
toplam 1.980 kişidir. Bilanço tarihinden sonra 425 kişi işten çıkartılmıştır. Bu kişilere ödenen kıdem ve ihbar tazminatları Dipnot 26’da
belirtilmiştir).
DİPNOT 41 -KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ
ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
31 Aralık 2009:
a) Grup 2009 yılı içinde bir kısmı neticelendirilen, bu rapor tarihi
itibariyle ise devam etmekte olan, yurtdışı satışlarından kaynaklanan
ticari alacaklarının, ilgili müşterilerle yapılan mutabakat çalışmaları
sonucunda, adı geçen alacaklarla ilgili ortaya çıkan geçmiş yıllardan
kaynaklanan mutabakatsızlık neticesinde 31 Aralık 2008 tarihli konsolide bilançosunu ve konsolide özkaynaklar hareket tablosunu geriye dönük olarak düzeltmiştir. Söz konusu hesap mutabakatı çalışmaları sonucunda Grup’un 1998-2006 yılları arasında yurtdışındaki
müşterileri ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerinden kaynaklanan
ticari alacakların 9.505.320 TL tutarındaki bölümünün tahsilatının
mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu alacaklar ağırlıklı olarak
iade edilen mallardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu düzeltmenin
tamamı 2008 öncesindeki dönemlere yansıtılmıştır. Bu durum 8 sayılı Uluslararası Muhasebe Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” kapsamında bir
muhasebe hatası olarak nitelendirilmiş ve 2008 yılı finansal tablolarındaki geçmiş yıl karları ve diğer ticari alacaklar 9.505.320 TL azaltılmak suretiyle düzeltilmiştir.
b) UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” kapsamında, şirketler üretim
adetlerini göz önünde bulundurarak amortisman ayırabilmektedir. UMS 16 ile uyumlu olarak, Grup 1 Ocak- 31 Aralık 2009 hesap
döneminde makine ve teçhizatlara ait amortisman giderini kapasite kullanım oranlarını dikkate alarak konsolide finansal tablolarına
yansıtmıştır. Kapasite kullanım oranları 1 Ocak- 31 Aralık 2009 hesap döneminde pik döküm, yüksek basınç ve jant tesislerinde sırasıyla %30, %60 ve %55 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak
1 Ocak-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait makine ve teçhizatların
amortisman gideri 5.093.349 TL olmuştur (1 Ocak-31 Aralık 2008:
12.437.163 TL).
31 Aralık 2008:
Yoktur.
İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009
51
www.componenta.com
Merkez
Componenta Türkiye
Componenta Corporation
Panuntie 4
FI-00610 Helsinki
Finlandiya
Tel +358 10 403 00
Faks +358 10 403 2721
Componenta
Dökümcülük
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer iletişim bilgilerine
internetteki
www.componenta.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
Merkez ve Pik
Döküm Tesisleri
Gölyolu no: 26 (PK18)
Orhangazi
16801 Bursa Türkiye
Tel +90 224 573 4263
Faks +90 224 573 4273
+90 224 573 5458
Aluminium Tesisleri (Döküm & Jant)
Organize Sanayi Bölgesi
Sakarya Cad no: 14
Manisa
Türkiye
Tel +90 236 233 8057
Faks +90 236 233 80 61
Orhangazi İşleme Tesisleri
Gölyolu no:26 (PK18)
Orhangazi
16801 Bursa
Turkey
Tel +90 224 573 4263
Faks +90 224 573 4273
+90 224 573 5458
Componenta UK Ltd.
Unit 3, Upper Keys Business
Park
Keys Park Road
Hednesford
Staffordshire
WS12 2GE
UK
Tel. +44 1543 495555
Fax +44 8700 512 061

Benzer belgeler

201 - Componenta

201 - Componenta İçindekiler Componenta Grup Hakkında (Componenta Oyj /Finland)

Detaylı