Prospektüs - Medicavet

Transkript

Prospektüs - Medicavet
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DANOCIN
Enjeksiyonluk Çözelti
Sistemik Antibakteriyel
BĠLEġĠMĠ
DANOCIN Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 25 mg Danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat içeren
steril, berrak, akışkan, soluk sarı renginde, enjeksiyona uygun bir çözeltidir.
FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ
Danofloksasin özellikle sığırlarda solunum ve sindirim sistemi hastalıklarına neden olan Enterobacteriaceae
ailesindeki Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus somnus, Manhnheimia (Pasteurella)
haemolytica ve Pasteurella multocida gibi erobik Gram negatif bakterilere karşı in vitro etkinliği çok iyi olan
sentetik antibakteriyeldir.
Danofloksasin, mikroorganizmalarda DNA jiraz (topoizomerazlar) enzimini inhibe ederek bakterilerin
çoğalmasında hayati öneme sahip DNA sentezini ve kopyasının çıkarılmasını önlemek suretiyle bakterisit
etki gösterir. Gram negatif bakterilerde DNA jiraz asıl hedef iken Gram pozitif bakterilerde topoizomeraz
IV’ün hedef enzim olduğu son zamanlarda ortaya konulmuştur.
Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp.,
Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp.,
Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve
gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil Neisseria
gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi ve Mycobacterium sp. orta
derecede duyarlılık gösterir. Anerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila
kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
DANOCIN uygulama sonrası enjeksiyon bölgesinden hızla emilir ve akciğer, enterik ve lenfatik dokuda
yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Akciğer dokusunda 1 saat içinde ulaştığı konsantrasyon plazma
konsantrasyonunun yaklaşık 4 katıdır. Biyoyararlanım yaklaşık % 90’dır.
KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI
Sığırlarda ve buzağılarda: Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve
sindirim sistemi enfeksiyonlarında (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus)
ve buzağı septisemilerinde (Escherichia coli) kullanılır.
KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU
„Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;‟
Deri altı, kas içi ya da damar içi yolla 1.25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı)
uygulanır. DANOCIN Enjeksiyonluk çözeltiyle tedavi günde 1 defa ve 3 gün süre ile devam edilir. İlk 3
enjeksiyona rağmen arzu edilen derecede iyileşme sağlanamayan ağır vakalarda tedavi iki gün daha devam
ettirilebilir. Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan sığırların tedavisi için, doz her enjeksiyon bölgesine 20 ml’den
fazla uygulanmayacak şekilde bölünmelidir. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır. Kullanırken asepsi ve
antisepsiye dikkat edilmelidir.
ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ
Florokinolonların fenikoller ve rifampin ile birlikte uygulamalarında antogonistik bir etkileşim gösterdikleri
görülmüştür. Florokinolonların karaciğer mikrosomal enzim aktivitesini azaltmasına bağlı olarak, teofilin ve
kafein gibi preparatların eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Staphylococcus, Enterococcus ve Pseudomonas’a
bağlı enfeksiyonların tedavisinde beta-laktam ve aminoglikozid grubu antibiyotikler ile birlikte
kullanıldığında sinerjik bir etki görülür.
Barbiturat ve iyonofor antibiyotiklerle birlikte kullanıldıklarında yan etkilerin oluşması muhtemeldir.
GIDALARDA ĠLAÇ KALINTI UYARILARI
Ġlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden
buzağılar ve sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan ineklerde tedavi
süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine
sunulmamalıdır.
KONTRENDĠKASYONLAR
Florokinolon grubu ilaçlara duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlara uygulanmamalıdır. Yüksek dozların (50
mg/kg) eklemlerde kıkırdak dokusunda erozyona neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle gelişme çağındaki
hayvanlarda tedavi dozunun uygulanmasına dikkat edilmelidir. Eklem hastalığı ve kıkırdak gelişim
bozukluğu olan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Damızlık boğalarda güvenliği ile ilgili çalışmalar
yapılmamıştır. Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir. Atlarda ve damızlık
olarak kullanılacak olan genç hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Kinolonlar istenmeyen etkileri nedeniyle gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’
‘Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.’
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKĠMLER ĠÇĠN UYARILAR
İlacın uygulanması esnasında bir şeyler yenip içilmemelidir. Deri ile temas durumunda, vakit geçirmeden bol
su ile bölge yıkanmalıdır. Kaza ile göze temas olursa, gözün vakit geçirmeden bol ve temiz suyla yıkanması
gereklidir. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER ĠÇĠN UYARILAR
Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12
ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda
kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
DOZ AġIMI
Önerilen dozun 3 katı uygulandığında, burun ve göz mukozalarında eritemler oluşmuş ve yem alımı
düşmüştür. Daha yüksek dozlarda eklem kıkırdağında hasar ve bazı vakalarda parezis gözlenmiştir.
Florokinolonların yüksek dozu hayvanlarda konvülziyon, defekasyon, ürinasyon ve emezis’e neden
olmaktadır.
MUHAFAZA ġARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalajında 25 ºC’nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır. Kullanıma
başladıktan sonra renk değişikliği oluşan şişeler kullanılmamalıdır.
TĠCARĠ TAKDĠM ġEKLĠ
Karton kutu içerisinde 25, 50 ve 100 ml’lik amber renkli şişelerde sunulmuştur.
SATIġ YERĠ VE ġARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARĠHĠ: 04.06.2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA ĠZNĠ TARĠHĠ VE NO: 14.05.201225/099
RUHSAT SAHĠBĠ ADI / AÇIK ADRESĠ:
MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cad. No:1 Tepeören-Tuzla/ İstanbul
ĠMAL YERĠ ADI /AÇIK ADRESĠ:
İDOL İLAÇ DOLUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No: 20
TOPKAPI/ İSTANBUL
ĠÇ ETĠKET (25 ml):
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DANOCIN
Enjeksiyonluk Çözelti
Sistemik Antibakteriyel
BĠLEġĠMĠ:
Her ml’sinde 25 mg Danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat içerir.
KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI:
Sığırlarda ve buzağılarda: Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve
sindirim sistemi enfeksiyonlarında (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus)
ve buzağı septisemilerinde (Escherichia coli) kullanılır.
KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU:
Deri altı, kas içi ya da damar içi yolla 1.25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı)
uygulanır.
PROSPEKTÜS ONAY TARĠHĠ: 04.06.2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA ĠZNĠ TARĠHĠ VE NO: 14.05.201225/099
RUHSAT SAHĠBĠ ADI / AÇIK ADRESĠ:
MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cad. No:1 Tepeören-Tuzla/ İstanbul
Ġmal Tarihi/ Seri No:
Son Kullanma Tarihi:
ĠÇ ETĠKET (50 ml, 100 ml):
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DANOCIN
Enjeksiyonluk Çözelti
Sistemik Antibakteriyel
BĠLEġĠMĠ:
Her ml’sinde 25 mg Danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat içerir.
KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI:
Sığırlarda ve buzağılarda: Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve
sindirim sistemi enfeksiyonlarında (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus)
ve buzağı septisemilerinde (Escherichia coli) kullanılır.
KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU:
Deri altı, kas içi ya da damar içi yolla 1.25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı)
uygulanır.
Ġlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden
buzağılar ve sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan ineklerde tedavi
süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine
sunulmamalıdır.
‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’
‘Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.’
Orijinal ambalajında 25 ºC’nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır. Kullanıma
başladıktan sonra renk değişikliği oluşan şişeler kullanılmamalıdır.
Karton kutu içerisinde 25, 50 ve 100 ml’lik amber renkli şişelerde sunulmuştur.
Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA ĠZNĠ TARĠHĠ VE NO: 14.05.201225/099
RUHSAT SAHĠBĠ ADI / AÇIK ADRESĠ:
MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cad. No:1 Tepeören-Tuzla/ İstanbul
ĠMAL YERĠ
İDOL İLAÇ DOLUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPKAPI/ İSTANBUL
DIġ ETĠKET (25 ml)
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DANOCIN
Enjeksiyonluk Çözelti
Sistemik Antibakteriyel
BĠLEġĠMĠ
Her ml’sinde 25 mg Danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat içerir.
KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI
Sığırlarda ve buzağılarda: Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve
sindirim sistemi enfeksiyonlarında (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus)
ve buzağı septisemilerinde (Escherichia coli) kullanılır.
KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU
“Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;”
Deri altı, kas içi ya da damar içi yolla 1.25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı)
uygulanır.
GENEL UYARILAR
‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’
‘Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.’
GIDALARDA ĠLAÇ KALINTI UYARILARI
Ġlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden
buzağılar ve sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan ineklerde tedavi
süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine
sunulmamalıdır.
Orijinal ambalajında 25 ºC’nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır. Kullanıma
başladıktan sonra renk değişikliği oluşan şişeler kullanılmamalıdır.
Karton kutu içerisinde 25, 50 ve 100 ml’lik amber renkli şişelerde sunulmuştur.
Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA ĠZNĠ TARĠHĠ VE NO: 14.05.201225/099
RUHSAT SAHĠBĠ ADI / AÇIK ADRESĠ:
MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cad. No:1 Tepeören-Tuzla/ İstanbul
ĠMAL YERĠ
İDOL İLAÇ DOLUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPKAPI/ İSTANBUL
KDV Dahil Perakende SatıĢ Fiyatı:
Ġmal Tarihi/ Seri No:
Son Kullanma Tarihi:
DIġ ETĠKET (50 ml, 100 ml)
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DANOCIN
Enjeksiyonluk Çözelti
Sistemik Antibakteriyel
BĠLEġĠMĠ
DANOCIN Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 25 mg Danofloksasine eşdeğer danofloksasin mesilat içeren
steril, berrak, akışkan, soluk sarı renginde, enjeksiyona uygun bir çözeltidir.
KULLANIM YERĠ VE ENDĠKASYONLARI
Sığırlarda ve buzağılarda: Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve
sindirim sistemi enfeksiyonlarında (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus)
ve buzağı septisemilerinde (Escherichia coli) kullanılır.
KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU
„Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;‟
Deri altı, kas içi ya da damar içi yolla 1.25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı)
uygulanır. DANOCIN Enjeksiyonluk çözeltiyle tedavi günde 1 defa ve 3 gün süre ile devam edilir. İlk 3
enjeksiyona rağmen arzu edilen derecede iyileşme sağlanamayan ağır vakalarda tedavi iki gün daha devam
ettirilebilir. Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan sığırların tedavisi için, doz her enjeksiyon bölgesine 20 ml’den
fazla uygulanmayacak şekilde bölünmelidir. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır. Kullanırken asepsi ve
antisepsiye dikkat edilmelidir.
GENEL UYARILAR
‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’
‘Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.’
GIDALARDA ĠLAÇ KALINTI UYARILARI
Ġlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden
buzağılar ve sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan ineklerde tedavi
süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine
sunulmamalıdır.
MUHAFAZA ġARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalajında 25 ºC’nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır. Kullanıma
başladıktan sonra renk değişikliği oluşan şişeler kullanılmamalıdır.
TĠCARĠ TAKDĠM ġEKLĠ
Karton kutu içerisinde 25, 50 ve 100 ml’lik amber renkli şişelerde sunulmuştur.
SATIġ YERĠ VE ġARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA ĠZNĠ TARĠHĠ VE NO: 14.05.201225/099
RUHSAT SAHĠBĠ ADI / AÇIK ADRESĠ:
MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cad. No:1 Tepeören-Tuzla/ İstanbul
ĠMAL YERĠ
İDOL İLAÇ DOLUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPKAPI/ İSTANBUL
KDV Dahil Perakende SatıĢ Fiyatı:
Ġmal Tarihi/ Seri No:
Son Kullanma Tarihi: