BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon

Transkript

BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
BACTİMOX LA Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Bactimox LA Enjeksiyonluk Süspansiyon krem beyaz renkli steril, yağlı ve akışkan
bir süspansiyon olup beher ml'de 150 mg amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin
trihidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Amoksisilin trihidrat, ß-laktam halkası içeren geniş spektrumlu yarı sentetik bir
penisilindir. Bakterisidal etkisini bakteri hücre duvarının yapısal elemanı olan
peptidoglikanla etkileşerek peptidoglikan biyosentezinin son basamağında bulunan
enzimlerden transpeptidaz ve DD-carboxypeptidazı inhibe ederek gösterir.
Bakterinin lizisi çoğu zaman, duvarı oluşturan elementler arasındaki bağları hidrolize
eden enzimlerin (otolizin, N-asetilmuramil-L-alanin amidaz ve muramidaz)
aktivasyonu sonucu meydana gelir.
Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp.’leri de içeren çoğu gram pozitif
bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S.
uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix
rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu
Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus
somnus, Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella
sp., Pasteurella sp., Mannheimia haemolytica).
Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış bağışıklık nedeniyle
değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır; Actinobacillus sp., Borrelia
sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp.,
Taylorella equigenitalis, Serpulina sp. Campylobacter sp., Enterococci.,
Rhodococcus equi.. Enterobacteriaceae’da direnç gelişimi yaygındır.
Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp.,
Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa,
Serratia sp., Yersinia enterocolitica. Penisilinaz salgılayan bakteriler de amoksisiline
karşı dirençlidir.
Kas içi yolla verildiğinde uygulamadan sonra çok kısa bir sürede emilen amoksisilin
yaklaşık 2 saat sonra serumda pik seviyeye ulaşır. Kan ve dokulara hızlı ve iyi bir
şekilde dağılır. Özellikle akciğer, karaciğer ve böbreklerde yoğunlaşır. Serum
proteinlerine bağlanma oranı düşüktür. İdrar ve safra yoluyla aktif etkin madde
halinde atılır. Bactimox LA’nın yağlı süspansiyon tarzındaki farklı formülasyonu,
amoksisilinin belirtilen dokulardaki bakterisit etkisinin 48 saat devamını sağlar.
ENDİKASYONLARI
Bactimox LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır ve koyunlarda Corynebacterium sp.,
Erysipelas sp., Fusiformis sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Streptococci sp.,
Salmonella sp. ve Staphylococci gibi amoksisiline duyarlı bakterilerin meydana
getirdiği, yumuşak doku, solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonların
tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Bactimox LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır ve koyunlara 10 kg canlı ağırlığa 1 ml
(1 kg canlı ağırlığa 15 mg amoksisilin) oranında, tek enjeksiyon şeklinde kullanılır.
Sadece derin kas içi yolla uygulanır.
Hayvan Türü
Sığır
Buzağı
Koyun
Kuzu
Doz
10 ml/100 kg Canlı Ağırlık
5 ml/50 kg Canlı Ağırlık
2,5 ml/25 kg Canlı Ağırlık
1 ml/10 kg Canlı Ağırlık
Uygulamadan sonra enjeksiyon sahasına bir miktar masaj yapılır. Erişkin sığırlarda
bir bölgeye 20 ml’den fazla, koyunlarda 5 ml’den fazla uygulanmamalı, artan kısım
başka bir bölgeye
enjekte edilmelidir. Gerekirse uygulama üçüncü günde tekrarlanır. Kullanmadan
önce iyice çalkalayınız.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ
Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az
şiddette ama daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörotik
ödem gibi) görülebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Fenikoller ve tetrasiklinler gibi bakteriostatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.
Betalaktamlar genel olarak aminoglikozidlerle sinerjist olarak etkilidirler. Ancak
betalaktamlar ile aminoglikozidler eş zamanlı uygulanacağı zaman aynı enjektör
kullanılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır. Diüretikler, amoksisilinin atılımını
hızlandırdıklarından dolayı, antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler.
Allopurinol gibi ürik asit sentezi inhibitörleri, kutanöz reaksiyon oluşumu riskini
artırırlar.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Amoksisilin oldukça güvenli bir antibiyotiktir. Akut ve kronik toksisitesi düşüktür,
karsinojenik ve mutajenik etkisi bildirilmemiştir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç
uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime
gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün
(10 sağım) boyunca elde edilen sığır sütü ve 7 gün (14 sağım) boyunca elde
edilen koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
Enjeksiyon noktası için kalıntı arınma süresi koyun ve sığırlarda 50 gündür.
Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle sütü insan tüketimine
sunulan koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.
KONTRENDİKASYONLARI
Penisilin ve sefalosporinlere aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Damar içi yolla kullanılmamalıdır. Anüri veya oligoüri ile seyreden ciddi renal
bozukluklarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN
UYARILAR
Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde
temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz
kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin
meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Kullanımdan sonra ellerinizi
yıkayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Güneş ışığından uzak, 25°C’nin altında ve dondurulmadan muhafaza edildiği
takdirde ilacın raf ömrü 3 yıldır. Açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklamak koşuluyla
28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Ürün prezervatif madde içermemektedir, kullanım
sırasında kontaminasyondan koruyunuz.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Tavşan, kobay, hamster gibi küçük kemirgenlerde, kaz, ördek gibi perde ayaklılarda
ve ergin atlarda kontrendikedir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 50 ve 100 ml'lik şeffaf cam flakonlarda sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır
(VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ
06.07.2004
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO.
27.03.2000 – 7/636
RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SANOVEL İlaç San. ve Tic. A.Ş., Maslak 34398 Şişli/İstanbul
ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ
Univet Limited, Tullyvin, Co. Cavan, İrlanda

Benzer belgeler

megasil la prospektüs

megasil la prospektüs Veteriner Sistemik Antibakteriyel BİLEŞİMİ: Megasil LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, beyazımsı, yağlı süspansiyon olup, her ml’sinde 150 mg amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir. FARMA...

Detaylı

betamox la - Etkin İlaç

betamox la - Etkin İlaç kullanılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır. Diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından dolayı, antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler. Allopurinol gibi ürik asit sentezi inhibit...

Detaylı

VETAMOKS Oral Çözelti Tozu

VETAMOKS Oral Çözelti Tozu Amoksisilin, tetrasiklinler, sulfonamidler ve fenikoller gibi bakterisidal etki gösteren diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından...

Detaylı

VETAMOKS %50 Oral Çözelti Tozu

VETAMOKS %50 Oral Çözelti Tozu Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp’leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillus anthrac...

Detaylı

prospektus

prospektus aminoglikozidler eş zamanlı uygulanacağı zaman aynı enjektör kullanılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır. Probenecid, amoksisilinin tubular sekresyonunu yavaşlatır; eliminasyon yarı ömrünü uzatır. Diü...

Detaylı

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETİMİSİN

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETİMİSİN Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz v...

Detaylı