Ulusal Metroloji Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

Ulusal Metroloji Enstitüsü
TÜBİTAK
Ulusal Metroloji Enstitüsü
TÜBİTAK UME
2014
1
TÜBİTAK UME: Görevleri
TÜBİTAK
Ulusal Metroloji Enstitüsü
•
•
•
•
•
Ulusal ölçüm standartlarını uluslararası birim sistemine (SI) göre
oluşturmak ve korumak,
Ulusal ölçüm standartlarının uluslararası izlenebilirliğini sağlamak,
Endüstrinin ölçüm problemlerine çözüm olabilecek Ar-Ge
faaliyetlerinde bulunmak,
Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesini arttırmak için gerekli ulusal
ölçüm sistemini kurmak,
Laboratuvarlara kalibrasyon, eğitim, danışmanlık, ölçüm cihazı
üretim hizmetleri sunmak,
2
Türkiye’de Metrolojinin Tarihçesi
TÜBİTAK
1502
Kanuname-i İhtisab-ı Bursa (Yasal Metroloji, II. Beyazid)
1869
Metrik Sistemin Kabulü Sultan Abdülmecit
1875
Metre Konvansiyonunun Kuruması ve İmzası
1931
Metrik sistemin Yasal metroloji kapsamında yeniden kabulü
1950
THK’de Metroloji Faaliyetleri
1960
Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Kuruluşu
1970
Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler (Fiat ve Renault)
1982
Bilimsel Metroloji İçin Fizibilite Çalışmaları
1986
TÜBİTAK'a bağlı Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları
Merkezi (MFÖSM) kuruldu.
1992
MFÖSM’nin ismi UME olarak değiştirildi.
1999
Türk akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kuruldu
1999
CIPM-MRA İmzalandı
Ulusal Metroloji Enstitüleri
TÜBİTAK
4
Ulusal Metroloji Enstitüsü
Ülkesi
Kuruluş Yılı
PTB
Almanya
1887
NPL
İngiltere
1900
LNE
Fransa
1901
NIST
ABD
1901
INRIM
İtalya
1960
INMETRO
Brezilya
1973
KRISS
G. Kore
1975
TÜBİTAK UME
Türkiye
1986
Ölçümlerin Eşdeğerliliği
TÜBİTAK
A Ülkesi
B Ülkesi
Antlaşma
CIPM MRA (1999)
UME
Kalibrasyon ve
Deney
Laboratuvarları
Ulusal Referans
Standartların Eşdeğerliliği
Akreditasyon
Kurumu
ILAC MRA
(2004)
Akreditasyon
Kurumu
Akreditasyonun
Eşdeğerliliği
UME
Kalibrasyon ve
Deney
Laboratuvarları
Ürün
Ürün
Deneylerin ve Ölçümlerin
Eşdeğerliliği
Tek Ölçüm – Her Yerde Kabul
Ulusal Metroloji Sistemi
TÜBİTAK
Başbakanlık
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
TÜBİTAK
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırmalar Kurumu)
TÜBİTAK UME
(Ulusal
Metroloji
Enstitüsü) NMI
TÜBİTAK MAM
(Malzeme Ens.
Sualtı Akust. Lab)
DI
MSGM
(Metroloji ve
Standardizasyon
Genel Müdürlüğü)
TSE
(Türk
Standartları
Enstitüsü)
TAEK
(Türkiye Atom
Enerjileri
Kurumu) DI
TÜRKAK
(Türk
Akreditasyon
Kurumu)
ÜGDGM
(Ürün Güvenliği
ve Değerlendirme
Gnl Müdürlüğü)
6
TÜBİTAK UME Organizasyon Şeması
TÜBİTAK
Bilim Kurulu ve T ÜBİTAK Başkanı
3 Grupta
21 Lab ve
TÜ BİT AK U ME Yönetim Kurulu
Kalite Yönetim
Güvenlik
8 İdari Birim
Enstitü Kurulu
1 Destek Birimi
T ÜBİTAK UM E M üdürü
Danışm a Kurulu
Müdür Yardım cısı (T eknik )
Müd ür Yardım c ıs ı (Tek nik)
Müdür Yardım cısı (T eknik )
Fiz ik Grup Koordinatörü
(Grup I)
M ekanik Grup Koordinatörü
(Grup II)
Kimy a Grup Koordinatörü
(Grup III)
Müdür Yardım cısı (İdari)
Kurums al Geliş im Birimi
Mali Hiz metler Birim i
Gerilim Laboratuvarı
Kütle Laboratuvarı
Organik Kim ya Lab oratuvarı
Bilgi v e Belge Yönetim Birim i
Güç ve Enerji Laboratuvarı
Kuv vet Laboratuvarı
İnorganik Kim ya Laboratuvarı
Bilgi İşlem Birim i
Yük s ek Gerilim Lab oratuvarı
Ak ustik Laboratuv arı
Ele ktrok imy a Laboratuvarı
Bina İş l. Bakım Onarım Birim i
Empedans Laboratuvarı
Bas ınç Laboratuvarı
Biyoanaliz Laboratuvarı
İdari v e Sos yal Hiz metler Bir.
Elektromanye tik Laboratuvarı
Boy uts al Laboratuvarı
Referans Malz emeler Lab.
İnsan Kaynak ları Birimi
M anyetik Laboratuv arı
Ak ış kanlar Laboratuv arı
Gaz Metrolojisi Laboratuv arı
Zaman/F rekans ve DalgaBoy u L.
Optik Laboratuvarı
Sıc aklık Laboratuv arı
Laboratuv ar D estek Birimi
Satınalm a Birim i
TÜBİTAK UME: Sayılar ve Çıktıları
TÜBİTAK
Personel Kadro Grubu Dağılımı
• 12 500 m2’de 21 Laboratuvar
Teknik
Destek; 29;
12%
İdari; 36;
15%
• 113 birincil seviye ölçüm standardı ile 74 değişik ölçüm
Araştırmacı
; 172; 73%
büyüklüğü ölçülebilmekte
• 236 personel (%54’ü lisans üstü dereceye sahip)
• Yıllık Bütçesi Yaklaşık 50 milyon TL
• Yıllık ortalama 3500 kalibrasyon hizmeti
Personel Eğitim Durumu
Diğerleri;
26; 11%
Ön Lisans;
32; 13%
• Türkiye ve Yurtdışından Müşteri Portföyünde 700 firma
Yük. Lis.; 73;
31%
Lisans; 51;
22%
• 70 değişik konuda metroloji eğitimi
Dr+; 55; 23%
Bütçe
Hizmet
Gelirleri
25 MTL
50%
Devlet
Desteği
25 MTL
50%
8
TÜBİTAK UME: Uluslararası Faaliyetleri
TÜBİTAK
• 1999 Yılında CIPM MRA (Mutual Recognition
Arrangement) imzalandı
• 392 ölçüm kabiliyeti 87 ülkede tanınıyor
Listesi için: http://www.bipm.org/kcdb
• EURAMET Kurucu Üyesi
• 23 Ülke’nin Ulusal Metroloji Enstitüsü ile
Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı
• 33 Ülkeye Hizmet Sunuluyor
9
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
•EURAMET ÜLKELERİ
•AZERBAYCAN
•ARNAVUTLUK
•BIPM,
•BOSNA HERSEK
•BREZİLYA
•BURKİNE FASO
•FAS
•ENDONEZYA
•ETİYOPYA
•İTALYA
•KAZAKİSTAN
•KIRGIZİSTAN
•KORE
•KOSOVA
•KÖRFEZ ÜLKELERİ
•LİBYA
•MAKEDONYA
•MISIR
•ALMANYA
•MOLDOVA
•BAE
•ROMANYA
•GÜNEY AFRİKA
•SIRBİSTAN
•HİNDİSTAN
•SUDAN
•KOLOMBİYA
•SURİYE
•MISIR
•SUUDİ ARABİSTAN •ÖZBEKİSTAN
•TUNUS
•PAKİSTAN
•YUNANİSTAN
•RUSYA
•ÜRDÜN
TÜBİTAK
EURAMET, IMEKO
EURAMET Ülkeleri
MoU İmzalanan Ülkeler
10
Hizmet Sunulan Ülkeler
• 23 Mutabakat Zaptı (MoU)
imzalamıştır
• 33 değişik ülkeye hizmet
sunmaktadır
Diğer Ülkelerin Ulusal
Metroloji Enstitülerine;
• 390 Kalibrasyon
• 105 Eğitim
• 7 Danışmanlık
• 7 Referans Cihaz Yapım
Hizmeti sunulmuştur
Turkey at Key Comparison Database (CMCs)
TÜBİTAK
Number of Calibration and Measurement Capabilites (CMC) Entries
of TÜBİTAK UME on the BIPM Database
AUV Acoustics, Ultrasonics and Vibration
116
120
85
Number
80
51
50
EM
Electrcity and Magnetism
L
Length
M
Mass and Related Quantities
PR
Photometry and Radiometry
QM
Chemistry
T
Termometry
TF
Time and Frequency
35
40
25
20
10
0
AUV
L
EM
M
PR
T
TF
QM
Total of 392
CMCs
11
TÜBİTAK UME: Ar-Ge Faaliyetleri
TÜBİTAK
TÜBİTAK UME Ar-Ge projelerinde giderek artan bir yer edinmekte
European Metrology Research
Programme (EMRP) : TÜBİTAK UME 28
projeye girmiş ve 2 projede Koordinatör
Olmuştur
Ar-Ge Öncelikli Alanları:
• Endüstriyel Ölçümler– İleri teknolojiler kullanarak ölçüm standardı ve
teknikleri geliştirmek
• Kimyasal Metroloji– Çevre, Gıda, Sağlık ve İhraç Ürünleri için Sertifikalı
Referans Malzemeler Üretmek
• Sağlık ve Biyolojik Ölçümler– Medikal tedavi ve cihazlar için güvenliği ve
güvenilirliği artırmak
Üretilmiş Ölçüm Standartları
TÜBİTAK
GERİLİM GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
AC/DC TRANSFER STANDARTLARI
AC GÜÇ ÖLÇÜM SİSTEMİ (Sayısal Örnekleyici Wattmetre)
ELEKTRONİK KOMPANZASYONLU AKIM KOMPARATÖRÜ
ROGOWSKI VE LPCT TİPİ ELEKTRONİK AKIM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
ÖLÇÜM SİSTEMİ
ÜÇ FAZLI ELEKTRİK SAYAÇLARI İÇİN ELEKTRONİK KOMPANZASYONLU
İZOLASYON AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
AC AKIM ŞÖNTÜ
TRANSFORMATÖR SARGI ORANI KALİBRATÖRÜ
ÖLÇÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN STANDART YÜK SETİ
ÖLÇÜ GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN STANDART YÜK SETİ
AC/DC Transfer
Standardı
SICAKLIK GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
SUYUN ÜÇLÜ NOKTASI HÜCRELERİ
SABİT NOKTA HÜCRELERİ
REFERANS ISILÇİFTLER (R, S ve Pt/Pd Tipi)
REFERANS ISILÇİFTLER (K, J, E, T ve N Tipi)
AC Güç Ölçüm Sistemi
Üretilmiş Ölçüm Standartları
TÜBİTAK
BASINÇ GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
BİRİNCİL ÇOK AŞAMALI STATİK GENLEŞME SİSTEMİ
BOYUTSAL GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
TÜBİTAK UME-5m BENCH ŞERİTMETRE VE ÇELİK CETVEL
KALİBRASYON SİSTEMİ
TÜBİTAK UME-1m SİNÜS ÇUBUK
KUVVET GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
1 kNm’lik ULUSAL TORK REFERANS STANDARDI MAKİNASI
500 N ÖLÜ AĞIRLIKLI ELLE YÜKLEMELİ KUVVET STANDARDI
SİSTEMİ
600 N ÖLÜ AĞIRLIKLI KUVVET STANDARDI MAKİNASI
EKSTANSOMETRE KALİBRASYON SİSTEMİ
ELEKTROMANYETİK GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
780 ve 852 nm DALGABOYU STANDARDI
UZUN MASTAR BLOK ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN KÖSTER
İNTERFEROMETRESİ
DOPPLER HIZ ÖLÇÜM RADAR KALİBRATÖR SİSTEMİ
ZAMAN DAĞITIM SİSTEMİ
1 kNm’lik Tork Referans Standart Makinası
Üretilmiş Ölçüm Standartları
TÜBİTAK
EMPEDANS GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
4 DEKAT KAPASİTÖR STANDARDI
7 DEKAT OTOMATİK İNDÜKTİF GERİLİM BÖLÜCÜ
DC DİRENÇ STANDARDI
HACİMSEL-YÜZEYSEL ÖZDİRENÇ ÖLÇÜM APARATI
OTOMATİK SICAKLIK ÖLÇER
4 TERMİNAL AC DİRENÇ STANDARDI
AZOT DİELEKTRİKLİ STANDART KAPASİTÖR
DÜŞÜK DEĞERLİ DC DİRENÇ STANDARDI
MİKA DİELEKTRİKLİ STANDART KAPASİTÖR
OTOMATİK SICAKLIK-NEM ÖLÇER
OTOMATİK DİRENÇ KARŞILAŞTIRMA KÖPRÜSÜ (2007A)
MPS34 MİKRODALGA GÜÇ ALGILAYICISI
LAZER MESAFE ÖLÇER SİSTEMİ
YÜKSEK GERİLİM GRUBU LABORATUVARI CİHAZLARI
100 kV’luk SF6 GAZ YALITIMLI STANDART KAPASİTÖR
100 kV’luk DC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ
20 Mayıs Dünya Metroloji Günü
TÜBİTAK
TÜBİTAK
Teşekkür ederim
ÖLÇÜMİÇİN
DOĞRUMERKEZ
www.ume.tubitak.gov.tr
T: 0 262 679 50 00
F: 0 262 679 50 01
[email protected]

Benzer belgeler