UFRS 16 Yeni Kiralama Standardı

Transkript

UFRS 16 Yeni Kiralama Standardı
www.pwc.com.tr
Yeni kiralama
standardı
UFRS 16
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Danışmanlığı
Hizmetleri
Kiralama muhasebesinde
değişiklikler
Yeni Standart Yeni Uygulamalar
Ocak 2016’da Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurumu (UMSK)
“UFRS 16 Kiralama İşlemleri”
standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren
geçerli olacak şekilde yayımladı.
Böylece, yeni standart ile kiracıların
neredeyse bütün kira sözleşmelerini
bilançolarında kullanım hakkı
varlıkları olarak, aynı zamanda ilgili
kira yükümlülüklerini de kullanım
hakkı modeline göre yükümlülük
olarak muhasebeleştirmeleri
gerekecek.
Kiralama, önemli ve kullanımı yaygın bir
finansman çözümüdür. Şirketlerin mülk
ve ekipmanları kullanımını ve erişimini,
başlangıçta önemli bir nakit çıkışı
olmadan sağlar.
Kiralama işlemi operasyonel olarak
esneklik sağlamanın dışında, kiracı için
eskime ve kalıntı değer risklerini de
ortadan kaldırır. Hatta, bazı zamanlarda
kiralama, alımı mümkün olmayan
varlıklar için kullanım hakkını elde
etmenin tek yöntemidir.
Şu anda geçerli olan standart ile kiracı,
kiralama işlemlerini operasyonel
veya finansal kiralama olarak
muhasebeleştirmekte ve bu ayrıma bağlı
olarak finansal kiralama işlemlerini
bilançosuna yansıtmakta, operasyonel
kiralama işlemlerine konu sözleşmesini
ise bilançosuna yansıtmamaktadır.
Yeni kiralama standardının finansal
raporlama, varlık finansmanı, bilgi
teknolojileri, sistemler, süreçler ve
kontroller üzerinde önemli etkileri
olması beklenmektedir. Bir çok şirket
araç, mağaza, ofis ve hatta uçak gibi
varlık kullanımları için kiralama
işlemleri yapmaktadır. Bu noktada
kiralama işlemleri yeni kiralama
standardı tarafından büyük ölçüde
etkilenecektir.
Kiraya veren tarafında ise, UFRS 16
muhasebe prensipleri halihazırda
geçerli olan UMS 17’deki finansal ve
operasyonel kiralama uygulamalarını
takip etmektedir. Öte yandan kiraya
veren şirketlerin iş yapış modellerini ve
ürünlerini ihtiyaçlara göre değiştirmeleri
gerekebilir.
Kira sözleşmelerinin muhasebesel
uygulamaları kiracı ve kiraya veren
açısından bilanço ve gelir tablosu
özelinde farklılık gösterebilir. Örneğin;
ilişkili şirketler arasında gerçekleşen
kiralama işlemleri özellikle dikkat
edilmesi gereken bir konudur.
5 adımda yol haritası
Proje planlaması
Durum analizi
1.Farklı sektör uygulamaları ile
durum analizinin yapılması
1.Varolan ERP, süreçler, kontroller ve
veri durum analizi
2.Şirket içerisindeki temel bilgilerin
toplanması
2.Varolan kira sözleşmelerinin analizi
3.Performans ölçümlerine ve
finansal uyum rasyolarına etkilerin
değerlendirilmesi
3.Gömülü kiralamaların belirlenmesi
4.Şirket içerisinde etkilenecek tüm
birimlerin belirlenmesi
5.Şirket içerisinde yapılacak olan
sunumlar ile ilgili tüm birimlerde
farkındalık yaratılması
Yapılanma hedefi
1.Hedef kiralama sürecinin modellenmesi
2.Profesyonel ve teknik gerekliliklerin
tanımlanması
3.Tüm birimler için gerekliliklerin
birleştirilmesi ve önceliklendirilmesi
4.Veri eksikliklerinin belirlenmesi
5.İhtiyaçlara uygun ERP çözümünün
belirlenmesi
6.Grup raporlama sistemlerine uyum
değerlendirilmesinin yapılması
Yeni kiralama standardına genel bakış
•Hemen hemen tüm kira sözleşmeleri kiracı
tarafından bilançoda muhasebeleştirilmeli
•Kiralamaların sınıflandırılması halen kiraya
veren için mecburi
Yeni kiralama standardı finansal tablo
rasyolarında önemli değişikliklere sebep
olacak. Kiralama sözleşmelerinin doğru
sunumu için detaylı çalışmalar yapılması
gerekecek.
•Bazı alanlarda UFRS ve US GAAP arasında
farklılıklar mevcut
Yeni kiralama standardı uygulamasında
dikkat edilmesi gereken alanlar
• Sözleşme envanteri
• Proje yaklaşımı
Tüm sözleşmeler değerlendirilme kapsamına alınmalı
Süreçlerin ve sistemlerin üzerindeki etkilerin analizi ve
gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması
• ERP
Varolan bilgi işlem sistemlerinin adaptasyonu ya da
yeni sistem geçişi
• Bilgi kalitesi
Baz verilerin güvenli akışı
Uygulama
1.Verilerin (gerekirse farklı
sistemlerden) toplanması
• KPI
Performans değerlendirmelerine ve finansal uyum
rasyolarına etkilerinin değerlendirilmesi
• Uygunluk
Sonuca ulaşırken uygunluğun değerlendirilmesi
İlk kullanım
1.İlgili bölümlere eğitim ve soruların
cevaplandırılması
2.ERP güncelleme ya da yeni kurulum
3.Verilerin ERP’ye taşınması
4.Geniş çaplı test uygulaması
Size özel yol
haritanızı
oluşturmak
için bize
ulaşabilirsiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yeni kiralama standardının gerekliliklerini sistematik
ve etkin bir şekilde yerine getirin...
Cihan Harman
Finansal Raporlama ve Muhasebe
Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı
+90 212 326 6190
[email protected]
Can Başak
Finansal Raporlama ve Muhasebe
Danışmanlığı Hizmetleri, Direktör
+90 212 326 6255
[email protected]
www.pwc.com.tr
PwC Turkey
© 2016 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers
International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ticari unvanları ile Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
2016-0061

Benzer belgeler