.lASllill

Transkript

.lASllill
Kat Miilkiyetli I apular
Mti$TERi ADrNA CTKARTLACAK TAlu iCiN isrENEN
DVRAKLAR LISTESI
SIRA
NO
#
ISTENEN BELGEL[,R
NOTERDEN Dr.lZltNLt.Mr.r
ASLI.
VEKAI,ETNAME
$FlKl.INDE
(Ektc iirncEi bulunan ig bu vekaletnNme T.C kimlik nosu yazrh olan kimlikle
diizcnlcnecektir.)
MUSTERi ADINA (]IKARII,N CAK APIJ SENEDiNE Y,\PI$lIRILMAK [IZI.]RE
I ADET (SON ALTI AYDA CEKiLMi$ OLACAK) V[SIKAt.IK ITO I'(XiRAI.'
siT[ M0DURLtrctr BoRCSt]zl,tJK BDLcIsi.(ciinccl
olacaktrr.)
MU$ I'IlRi ADINA TAIIAKK(JK IJI)I']CI']K ()I,AN HARCLARIN ODENMESI
Harf miktarlan 8.000 TL iizcrindc isc asagrdaki KiPTA$ hcsaplarma
Yatrrrlacaktrr.
caranti llankasr BayrampaF $ubcsi (IBAN: IR6600062000 1400 0006 2980 l3)
(IUAN:1R92 0001 5001 5800 7287 9226 63)
Vakrfbank Valide Sultan $ubesi
IBAN:TR0? 0001 2009 7610 0010 2602 3l
Halk Bankasr Maslak Subesi
DASK
ZORIJNI-I.J DEPREM SIGORTN POI,iCI' SIJR}.]'I'i
r)r;(;i$iKr.i6i oLMASI HALiNDE $iRKr.-'riMiZ
isiM YADA SOyADT.lASllill
isl.EMi YAPILACAK'l-lR. Bu islem
KAYITLARINDA iSiM
igin
Finansman Miidiirliigiine Miiracaat []dilcccklir.(lstcncn BclSeler)
- Mrhkeme kararr
- Niifus MaidiirlnEiinden ahnscak vukutll niifus ksytt iirneEi ash (son altr ayhk)
-KRf Dt BOR( l I Bi rMi$ iSr il.(;il.i BANKASINI)AN tloR( sl r,/l I rK
BEI-CIlSiNiN ASLI
-DEVAM IlDl-lN KRIIDiLER i('iN il.Gil-i IIANKAI)AN iPOTEK
Bhl.chl-ERlNlN ALINMASI
NOT: I ) HarQ miktarlafl $irketimiz Tapu ve Ruhsat $clligindcn dgrenilebilir.
2) Iapu Evr;*lan ve Harqlarr hcryrl 30 KASIM larihine kadar altnmaktadrr.
3) Bu tarjhlen sonra dcvam eden ytltn harglafl ii7crirdcn harqlar tahsil edilmek
suretiyle iSlemlere devam cdilcccktir.
iRTiBAT r('iN |r.r.Ll-ONLARTMIZ
:
(0212) 414 98 98
DAHiLIr9824,9825, 9934,9935,9936,9937,9938, 9939, 9940, 994 t.9912
FAKS : (0212) 416 45 82
M,\iL : tapukiptasa4kiptas.com.tr
iMAR vE KENTSET. DoNti$rJM MT.iDURLUCU l Apu vFl RTJHSAT $EFLici
DUZENLEME VEKALETNAME ORNEIli
(BoRcu B|TEN 0YELER ieiN)
VEKiLLER:
si.iheyla GER|$ ozAwAz T.c. 37528933954
T.C. 28265367942
Aykut GEN9
T.C.32146810038
Emine
Mahmur GUMRUKCU T.c. 52294662556
T.c.45994638198
Enes
(Miinferiden yetkili olmak iizere)
GULER
6NAL
(Kadir krzr 1985 Niksar dooumlu)
(Kurtbey oolu 1989 Bafra dogumlu)
(Muzaffer krzr 1992 $arkdy dogumlu)
(Hasan O0lu 1984 Yomra dogumlu)
(Ahmet o0lu 1990 Kadrkity dooumlu)
lstanbul ili ve mulhakal hudutlan dahilinde diledigi yer ve yorelerden, diledigi bedel ve
dilediOi gartlarla, diledigi kimselerden, gergek veya tuzel kigilerden, bilumum gayri
menkulleri satrg bedellerini pegin ddemek suretiyle satln almaya, yine diledigi gayri
menkullerden hisse daire kat irtifaklt veya mulkiyetli bilumum baolmslz bolumler dahi
herhangi bir gekilde borglandrrma yapmakstztn satln almaya, bedellerini ddemeye,
mahalli tapu sicil mudurlugu nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i
feraO takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, sattn alma yoluyla iktisap edeceoim gayri
menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harglarlnt ddemeye maliye,
vergi dairesi, emlak vergi dairesi, defferdarhk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde
beni ilzam ve temsile, namtma dilekqe, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her
turlu evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, lazla yatrnlan veya
iglemi
harglart geri almaya gerektiginde yeniden yatlrmaya,
sonuQlandrnlamayan vergileri ve
sufh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlarda beni temsile
birlikte veya ayn ayrt ifayt
vekalete.mezun ve yetkili..olmak iizere; Siiheyla GERig OZAWAZ, Aykut GENq,
Emine G0LER, Mahmut GUMRUKQ0 ve Enes 6NAL'| miinferiden hareketle vekil ve
nasp tayin ettim."Diye soziinii bitirdi.
Not:
f
.
2.
igbu vekaletname Herhangi bir noterlikten verilecek ve T.C. kimlik nosu yaztll
kimlik ile dtizenlenecektir..
Fotoorafsrz vekaletname gegersiz olacakttr..
DTizENLEME vEKALETNAME orue6i
(BoRcU DEVAM EDEN UYELER iQiN)
VEKiLLER:
StirreviiGEnis 6zAw M T.c. 37528933954 (Kadir krzr 1 985 Niksar dogumlu)
T.C. 28265367942 (Kurtbey oolu 1989 Bafla dogumlu)
GEN9
T.C.32146810038 (Muzaffer krzr 1992 $arktty dooumlu)
GULER
Mahm.ut GUMRtiKgti T.C. 52294662556 (Hasan oolu 1984 Yomra dooumlu)
T.C.45994638198 (Ahmet oolu 1990 Kadrkoy dooumlu)
Enes 6NAL
Aykut
Emine
(Miinferiden yetkili olmak Uzere)
ISTANBUL i1i,............................ ilgesi stntrlart dahilinde diledi0i bedel ve gartlarla,
diledioi kimselerden, gergek veya tiizel kigilerden, bilumum gayri menkulleri ipotekli veya
ipoteksiz olarak satrn almaya, Sattn almakla sahibi bulundugum veya bulunacaolm
Lehine kullandrgrm veya
tagrnmazrml
kullanacagrm kredilerin teminatlartnr tegkil etmek tizere diledigi derece, bedel ve gartlar ile
ipotek etmeye, ipotek belgelerini almaya, yine diledigi gayri menkullerden hisse daire kat
irtifaklr ve mulkiyetli bilumum baOrmstz bdlumler dahi satln almaya, bedellerini tidemeye,
mahalli tapu sicil mudiirluou nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i
ferao takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, sattn alma yoluyla iktisap edeceoim gayri
menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harqlartnt odemeye maliye, vergi
dairesi, emlak vergi dairesi, defterdarllk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde beni
ilzam ve temsile, namrma dilekge, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her turlti
evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, fazla yatlrtlan veya iglemi sonuglandlrllamayan vergi
ve harglafl geri almaya gerektioinde yeniden yatlrmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza' bu
hususlarda beni temsile birlikte veya ayrt ayrt ifayl vekalete mezun ve yetkili olm.ak uzere;
siiheyla GER|$ 6zAw M, Aykut GENg, Emine GULER, Mahmui GUMRUKQU ve
Enes oNAL'| milnferiden hareketle vekil ve nasp tayin ettim." diye sdziinij bitirdi.
NOT:
l.Fotoorafsrz vekaletname geqersiz saytlacaktlr.
2.lgbu vekaletnamede herhangi bir noterlikten verilecek ve T.C.kimlik nosu yaztlt
kimlik ile dtizenlenecektir.
3.lloili bankanrn Genel Mudurliik 0nvanl noksanslz olarak vazllacak sube adl
avnca belirtilmevecektir.
BANKA UNVANLARI
-Tilrkiye Garanti Bankasr A.9,
-Denizbank A.$.
-Akbank T.A.$.
-Tiirkiye Vakrflar Bankasr T.A.O.
-Kuveyt Turk Katrlim Bankasr A.$.
-Turkiye Finans Katrlrm Bankasr A.$.
-Turkiye Halk Bankasr A.$.
Kullanrlan kredi yukanda yaztlt bankalartn haricinde bir bankadan kullantlmtg ise bu
bankanrn tam adr yazrlacaktrr.
N
+Dj
I 9
- 6
_o
I
g
9
6
6 6 6 t 6
o 6 6 6 6 6 E
F
-6
6
6-o
a
F
F
F
di di
di di
q>
=
dl
=
E E
E
E
E E
E
E
E E E E E E E
E E E E
E
iEar
e:
:H.
=El
-6W
6i
*;i
d
E
5r E
€Ea
-9;!t
Ez
E
9i
g
=z
ln9
N
ez
o
z
I I I I I
r
I I I I I I
r
I I I I I I
r r
I I I I
E
z
z
Y
o
J
I
Y
E
o
o
.l! s -q -g _9 -9 .E
-q -g _p
! -q -g .E _9 E
6
o o o
A
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o o
_9 _g
z!J
- x
o-
.E
* - :
L
o
E
I
6 6 6 a
diz
()-
6 ;
5
(I
tt
d
-
6
d
()- o-
g
()- o-
6
(I (I
()-
6
(!
l<4
\=;
Ea4
I
JB\
d>F
I
4D:
6
'6 '6
.G
-o
'6
E
E
6 6 6 6
ai
E
E
E E E
E
E
E
E
E E
u
E
o
,l o
,l -6
dt
I ;
F
=
E
g
E
E
o
I L I I I I I I I I
r
I I
T.
I
l
(=I
N
x
5
J
F
z
x
o
o
-g .g -q -g -9 _9 -g
E
6
6
o o o o o o o o o o o o o o o
zul
: 5
(!
(l I! o-
- ; = 6
c d
(l (l
f,
E9
e
,Yt
€'-€
o
!!
I
6 6
6 6
J
e 9
I
6 6 6
F
-6
-o
6
I
i
:o
I g
9
6 6 6 6 t
'6 -6 6
e
6
-
o
6 6 6
q>
,fl
=
E
E
E
E E E E E E E E E E E E E E
!z
g
o
=
=
ei
,l ;i^
6Z
Fg
E
55 o
EE3
:q'
ii
=Z
o
E
=z
ur! - -
o
I I
r
T I I I I I I I
I
T.
s
-q -q -9 -g
I
I
z
Ez
N
o-
Y
z
e
F
z
z
Y
o
g
o
=
o-
z
9
o o o o o o o o o o o o o o o o o
<[email protected] \.
* = t
5 (). ()-
A
/'!
\i
c
6
ttb
iiz
I!
t
TL
I!
()-
(!
(}-
()- ()- ()-
6
c
=\:
>E..-\
E;x
t -.*,
- -J
_o
6
!
6
I '69
9
6
6
6
4D:
9
-6
6 6 E G
E o o 6 T
IE
=
s
e
6
6
o
6
'6 '6
:o
E E E
E
E
E
I
9 9 '6
-o
-6
'6
o
6 6
6 6 6 o 6 '6
E
ai
ai di
di
=
o
I
'6
E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Y -)l
{ c'i
i;
dB,
5i
P: \
is6l /
Eii0
.E€3
'Ez
9!
dl
E
E
'tz
m9
o I
N
:<
I
I
= T I I I I
I
-
I
r
I I I
r
I
I
I
I
r r
I I
l
O
f,
(l
cez
s
z
z
lll
J
F
z
o-
g
o
Y
E
!
-q -g -g -g _9
-g -9 _9 -9 _g
o o o o o o o o o o o o o o o o o A o o o o o o o
E
z
UJ
;
I)-
(s
;1
- 5
c c
()- ()- o-
6 6 6 6
iiz
d
()-
tt
6 6 6 6
()-
4
; = 5
(I
o-
5
()- ()-
(I o-
6 6 6 6
\>
\<s=
EP
-iF\
i>i'
/
I
6
!
+.*:
6
:o
: 6 6 '6I 6I
6
o
o
F
e
e
9
6
6
'6 '6
6
-
I I
e
6 6 G 6
6 o o o
F F
ai
E>
=E
E E E
E E E E E E E E
E E E E
g
{e l
6
YE'C,'/1
F'
o
,l ;i
Pi
E9
=
EI o
583
.q,
'Zz
9!o
ti
't2
,ri
o
dt
=
6
N
I I I I I
-
r
I I
-
I I I
r
I I I I
az
e.
F
z
z
Y
o
3
o
v
o
=
zu,
o-
ttr
F
!
- -
- -
; 5
I! I!
I! t!
(L {! (!
6 6 6 6
(
I
_g s -q s -E _9 !
! -q s s _9 6
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
aiz
6
6
= 5
c
(l

Benzer belgeler

iSiM YAI)A VhL LLI NAME

iSiM YAI)A VhL LLI NAME istanbul ili ve mulhakatr hudutlan dahilinde diledigi yer ve ydrelerden, diledioi bedel ve diledigi gartlarla, diledi0i kimselerden, gergek veya ttizel kigilerden, bilumum gayri menkulleri satrg be...

Detaylı

) i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ

) i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, fazla yatlrtlan veya iglemi sonuglandlrllamayan vergi ve harglafl geri almaya gerektioinde yeniden yatlrmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza' bu hususlarda beni tem...

Detaylı

isiM YADA soy^rr DEe i$iKr.i6i or.MAsr r rAl-iNDD

isiM YADA soy^rr DEe i$iKr.i6i or.MAsr r rAl-iNDD istanbul ili ve mulhakatr hudutlan dahilinde diledigi yer ve ydrelerden, diledigi bedel ve dilediOi gartlarla, diledi0i kimselerden, gergek veya tuzel kigilerden, bilumum gayri menkulleri satrg bed...

Detaylı