İhraççı Bilgi Dokümanı

Transkript

İhraççı Bilgi Dokümanı
SEKERBANK TURK ANONIM SiRICETi
ihracci Bilgi DoMimam
Bu ihraca bilgi doktimant Sermaye Piyasast Kurulunca otaintarth
21/46... sap lie onaylannnstw. Bu ihracci bilgi doktimant cercevesinde ihrac edilecek
borclanma araclanna iliskin thaw tavant 500.000.000 TL olarak belirlenmistir.
Bu ihraca bilgi dokiimant cercevesinde thaw edilecek borclanma araclan, halka
an yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka an edilmelcsizin de satwa sunulabilir.
Bu ihracct bilgi dokiimant, sermaye piyasast araa notu y e &et ile birlikte gecerli
bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasast araclanna iliskin yahnm
kararlan ihracci bilgi dokUmant, sermaye piyasast arace notu ye Ozetin bir blitfin olarak
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
thaw bilgi doktimanmin Rwandan s6z konusu doktiman kapsammda halka an
filemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amactyla sermaye
piyasast arm' notu sunuluncaya kadar gecen sure boyunca bu ihraca bilgi dokumantom
gUncellenmesi gerekmez.
Dingo bilgi dokifinantom onaylanmast, ihraca bilgi dokUmanmda yer alan
bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffUlti anlamma gelmeyecegi gibi, ihrac edilecek
sermaye piyasast araclanna ilisldn Mr ta y siye olarak da kabul editemez. Bu ihraca bilgi
doktimant cercevesinde ihrag edilecek borclanma araclarma iliykin ihracamn
yafinmalara karst olan 8deme yukumlulugu, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu
tarafindan garanti altma almmanfisfir.
Bu ihracci bilgi dokUmam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh
ozelliklerde ihrac edilecek olup her ihraca ilisldn kosullar, ihraan ozellikleri, ihrac
tutan, satts surest ve esaslan gibi bilgiler ihractan once Ilan edilecek olan sermaye
piyasast aract notu y e tizet arachglyla kamuya duyurulacakfir.
Bu Hiram bilgi dokiimam ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast aract
notu ve ozet, ortaIdigimum y e halka arzda satwa araalik edecek Seker Yatmm Menkul
Degerler A.S.'nin www.sekerbank.com.tr ve www.sekervatirim.com admit internet
siteleri ile Kamuyu Aydudatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayunlannustcr.
Aynca basvuru yerlerinde incelemeye acik tutulmaktadw.
Sermaye Piyasast Kanunu(SPKn)'nun 10'uncu maddest uyarmca, izahnameyi
olusturan belgeler y e bu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yandfia y e eksik
bilgilerden kaynaldanan zararlardan; ihraca sorumludur. Zarann ihracadan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceginin aakca bell olmast halinde; halka arz edenler, ihraca
aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garanttir y e thrum= yonetim kurulu tiyeleri
kusurlanna y e durumun gerelderine gore zararlar kendilerine ytikletilebildigi Mciide
sorumludur. Baptism denetim, derecelendirme y e degerleme kuruluslan gibi
izahnameyi olusturan belgelerde yer almak tizere hazwlanan raporlan hazwIayan
y
Ian yanhs, yandfia ve eksik bilgilerden
e kurumlar da hafirlachldan raporlarda
SPKn hUldfinleri cercevesinde sorumlu
i
j lemma 2
. KE SAWN MENKUL IJE IRLER A.$
Genet Mildcin - u
k-kde re Cad Nn 171 Mel
A Elm K dr5
Esenteper5.411/1. A BUL
7
7+0217 33.1 33 33 Pbx1
EKEREC
tscl; Gen& k
I
GELECECE YONELIK ACTICLAMALAR
Bu ihracci Loki doktimani, "thisfintimektedir", "planlanmaktadir",
"hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade
edilen gelecege yonelik acildamalar icermektedir. Bu tür aciklamalar belirsizlik y e risk
icermekte olup sadece Mucci bilgi dokfimanmm yaynn tarihindeki fingortileri ye
beklentileri gostermektedir. Bircok (akar, ihraccmm gelecege yonelik acildamalarm
ougarillenden ;elk dabs farkh sonuclanmasma yol acabilecektir."
Ttirkiye'de faaliyet gosteren bankalartn yurt igi subelerinde gergek kisiler adina açi1mi olan
y
e miinhasiran gek keside edilmesi dIsmda ticari islemlere konu olmayan Turk Liras', doviz
ve kiymetli maden cinsinden tasarruf mevduan hesaplanrun anaparalan lie bu hesaplara
iliskin faiz reeskontlan toplamnun 100.000 Turk Lirasrna (TL) kadar olan lusmt, Tasarruf
Mevduati Sigorta Fonu (TMSF) aractliglyla sigorta kapsamindathr.
Ancak, Banka tarafindan ihrag editecek bono ve/veya tahvillerle iigih olarak Bankalarca
yatinmolara ridenecek tutarlar, Bankacilik Dtizenleme ve Denetleme Kurumu'nun
30.09.2010 tarih y e 3875 sap!' Kurul Karan'tun 1-b) maddesinde de belirtildigi tizere,
TMSF tarafmdan sigortalanmarrus oldugundan Tasarruf Mevduan Sigorta Fonu sigortasi
kapsammda degildir. Bu hususun gergek kisi yatinmalar tarafmdan yatinm karan verilirken
dikkate alinmasi gerekmektedir.
rICERBA
I
KER YATIR I M MENKUL DEGERLER
Genel Muclizr u.gu
•
dere Cad No 171 Mc
Esentepe 51}1,
S
e
l
0212 714
it A
Nt11.1
1/4.7 ere
Pb.'
2
iciNDEKILER
1. IHRAccl BILGI DOKOMANININ SORUMLULUOUNU YCJKLENEN KISILER
7
2. BACIMSIZ DENETOLER
8
3. SEcILMIS FINANSAL BILGILER
8
4. RISK FAKTORLERI
10
5. IHRAccI HAKKINDA BILGILER
14
6. FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER
15
7. GRUP HAKKINDA BILG1LER
19
8. MUM BILGILERI
21
9. KAR TAHMINLERI VE BEKLENTILERI
22
10. !DAM YAPI, YONETIM ORGANLARI VE UST DOZEY YONETICILER
22
11. YONETIM KURULU UYGULAMALARI
25
12. ANA PAY SAMPLER]
27
13. I HRAccININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONUcLARI HAKKINDA
BILGILER
29
14. DIGER BILGILER
30
15. ONEMLI SOZLESMELER
31
16. UZMAN RAPORLARI VE OcCINCO KISILERDEN ALINAN BILGILER
31
17. INCELEMEYE AcIK BELGELER
31
18 EKLER
31
10
2
KERB WA..5.
A ere! M
YATIRIM MENKUL GEE
PL I n ,
Genel MOdur
kdere Cdd No-171 Mer t 1 A r. s r r
Eserriteperi ll , ISTrk,
l
e r ri212 334 k3 33
(1:cR
3
KISALTMA VE TANIMLAR
Tanun
Anonim $irket
Bankacilik Duzenleme y e Denetleme Kurumu
Borsa Istanbul Anonim Sirketi
Knaltma
A.$.
BDDK
Borsa, 131ST, BIAS veya Borsa
Istanbul
BSMV
DIBS
EUR, EURO ya da AVRO
EURIBOR
GM
GMY
Grup
Banka y e Sigorta Muamele Vergisi
Devlet ic Borclanma Senedi
Avrupa Birligi Oyelerinden 17' sinin Kullanchgt Ortak Para Birimi
Avrupa Bankalararam Faiz Oram
Genet Mudur
Genet Mud& Yarcluncrsi
$ekerbank T.A.$. ile birlikte istirakleri Seker Yatinm Menkul
Degerler KS., Seker Finansal Kiralama A.$., $eker Faktoring
A.$., $ekerbank International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage
Finansman A.$., $ekerbank Kibns Ltd. y e Zahlungsdienste GmbH
der $ekerbank T.A.$.
Gelir Vergisi Kanunu
TUrkiye Cumhuriyeti Hazine Miistesarbil
International Finance Corporation
Uluslararasi Menkul Klymet Tarumlama Numarasi
$ekerbank Turk Anonim $irketi
Icra Iflas Kanunu
Kamuyu Aydinlatma Platformu
Kreditanstalt Rlr Wiederaufbau
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Ktictlk y e Orta BilyttkItikteki isletme
Kredi Riskine Esas Tutar
Sermaye Piyasasr Kurulu
Londra Bankalararas, Faiz Gram
Merkezi Kaytt Kurulusu A.$.
Operasyon Riskine Esas Tutar
Piyasa Riskine Esas Tutar
Sabit Getirili Menkul Ktymet
$eker Yatinm Menkul Degerler Anonim Sirketi
6362 sap!' Sermaye Piyasasi Kanunu
TUrkiye Cumhuriyeti
TUrk Liras'
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu
6102 sayill Turk Ticaret Kanunu
TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Uluslararasi Finansal Ftaporlama Sistemi
Amerika Birle ' evletleri Para Birimi/ ABD Dolan
Vergi Us
'yasasi
Vadeli em,veSE
GVK
Hazine
IFC
ISIN
thracci, Banka veya $ekerbank
IIK
KAP
KfW
KKTC
K0131
KRET
Kurul veya SPK
LIBOR
MKK
ORET
PRET
SGMK
$eker Yatinm, Aram Kurum
SPKn
TC
TL
TMSF veya Fon
TIK
TFSG
UFRS
USD
V.U.K
VICIP
R YAPRIM MENKUL DEEIE
Gene! Mbci lugu
el e Cad el
r
:to
l
isente e
l ei
P
0212 33: 33
NieJ
!c'
VTMK
YK
YP
Varlik Teminath Menkul 1C/ymetler
Yonetim Kurulu
Yabanci Para
I. BORSA GORC$C7
Borsa Istanbul A.$.'nin Sermaye Piyasasi Kurulu'na muhatap
1465 sayill yansinda;
29.05.2014
tarih y e
131.99-
"Borsama Yinetim Kurulunun 29.05.2014 tarihli toplanturnda, ihraccct
tarafindan hallca arz yoluyla vet veya hallca arz edilrneksizin nitelikli yattrunetlara
ihrac edilecek 500.000.000 TL tutara kadarborclanma araclanndan,
A) Hal/ca arz edilecek h mn, Kotasyon Yonetmeliginin 16. maddesinin (b) e (c)
bentlerinde yer alan sartlann, her Mr serinin hallca arzinda saglanman e salts
sonuclanmn Borsanuza ulasttnlmast Icaychyla Borsa Genel
onaymt takiben Borsa Icotuna altnarak, KAP:ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci
4 giiniinden itibaren Borclanma Araclarz Piyasast Kesin Ahm Scrum Pazan 'nda
kot ici olarak 4/em gOrmeye baslayabilecegi,
y
y
y
B) Nitelikli yemrtmalara ihrac yoluyla ihrac yoluyla sattlacak kanun ise Borsama
380 sayth"Kota Almmama Borclanma firaclannur Borclanma Araclart
Piyasast'nda klem Gormesine Riskin Esaslar" Genelgesi cercevesinde, ihrac
belgesinin Kurul tarafindan onaylanman kosuluyla ve sans sonuclaruun
Borsamaa ulastatImasz lcaychyla kot dicz pazar kaycluza ahnarak KAP 'ta
yaptlacak duyuruyu izleyen ikinci 4 guniinden itibaren Borsama Borclanma
Araclarz Piyasan'nda nitelikli yatinmolar arasmda tfiem gOrmeye
baslayabilecegi
C) Kurula iletilecek Borsama gOrUsiinde, "kbu Borsa Istanbul GOrtisii, Borsa
Istanbul A.S. YOnetim Kurulunun verecegi Icarara dont& herhangi bir taahhat ya
da baglaywthk olusturmamak sartzyla, sadece SPK'nm ger4 talebine cevap
vermek amanyla stmrh olmak iizere mevcut bilgi ve belgeler diklcate ahnarak
hazirlanmatzr. Isbu Borsa Istanbul A.S. gor q ne dayamlarak ahnacak Icararlar
sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle Borsa Istanbul 'un herhangi bir
sorumlulugu bulunmamaktadm" ifadesinin de yer alms, hususlanntn Kurulunuza
bildirilmesine karar verilmistir.
g
denilmektedir.
SE l y
Y TIRIM MENKUL DEGL I '. T IT . n ';
Gen& MildUr atI.i
RUn kd e Cad No 1 7 : Me
it)' A SiOK K .
Eaentepe ikl] 1 . I NBlil
el- 0212 33-1 333 (Pbx1
!
'
5
g
II. O MER KURUMLARDAN ALINAN GURUS YE ONAYLAR
Bardcacilik Diizenleme e Denetleme Kurumu'nun 15/05/2014 tarih e 20008792 -101.02.01
[38]- 12605 midi yam lie bildirilen gorUU asagida yer almaktadir;
y
y
"10/08/2012 tarihli ve 16501 say& yazumzda bankalarm Turk Liras: cinsinden bono/tahvil
ihrag izin tutarmda degisiklik olmast durumunda Kurulunuza bilgi verilecegi behrtilmis olup,
22/04/2013 tart/ill ve 10257 say& yannuz lie talebi dogrultusunda Bankaya toplamda
1.000.000.000 TL 'ye kadar hanky bonoszdtahvil ihract izin verilmesinin uygun gOridchigh
Kurulunuza
Ole yandan, yaptlan degerlendirme sonucunda, Bankaca mezkur Manton yapdmasznda, 5411
sayll Bankacthk Kanunu y e ilgi mevzuat Hz& Inca sakutca bulunmachgt sonucuna
ulasdrmstm."
cNitEKERE
TIMM MENKUL
- ' REEK p
Genel MOdurlu u
Liet-J3
re Lad No 71 Met r o y
Es, rtepr2-c0,
'
212 Ei" 1 2.
6
1) IHRAccl Baia DOKUMANININ SORUMLULU6UNU YUKLENEN Ki$1LER
Kanuni yetki e sorumluluklarmuz dahilinde y e gorevimiz cercevesinde bu ihracct bilgi
dokfimant e eklerinde yer alan sorumlu o1dugumuz lusunlarda bulunan bilgilerin
verilerin gercege uygun oldugunu e Hiram bilgi dokiimanmda bu bilgilerin anlammi
degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaman icin her tfirlfi makul ozenin gosterilmis
oldugunu beyan ederiz.
y
y
y
Hiram
Sekerbank T.A.S. Yetkilisi
(0
n VIS14 1..)1 U 901
G r
+JP
e
Sorumlu Oldugu Kmm:
(A bn 6(frptii Gete,..
Gzei /./4, . Yrd
gishaet n
i
•-
AERBAN
G ,rte M..
IHRACCI IIII,Gi
DOKUMANININ TAMAM1
-
24.06.2014
Halka Arm Araetbk Eden Yetkili Kurulus
Sorumlu Oldugu Insun:
$eker )(at= Menkul Degerler A.S.
—
--taCi
6
t.r
ircznAcr
rlsk% r .....)-
ti..1.
et
:7
't 71
0.4.4 Cyr
..-..7 .. tS .11a,,-4.
r
TIMM MENKUl DECARLER A
/ J( , LI r r d
'u t_.
dcre Cr.. Na.I I Mtr c4 Hr AB
1
e
L i c pc
}
Lit
4 33 3i 1 ZLX)
Tel: P 2 1 2 3
IHRAccl BILG1
DOKEMANININ TAMAMI
$
h
24.06.201
..
•
1
7
0 regn7
•
2. BACIMSIZ DENETOLER
2.1. Bagnmsiz denetim kurulusunun ticaret unvani, adresi e sorumlu ortak
basdenettinin ach soya&
31.12.2012 e 31.12.2013 yili hesap donemlerine ait finansal tablolara ilikin bagunsiz
denetim raporlan Aids Bagunsiz Denetim e Serbest Muhasebeei Mali Mtisavirlik KS.
tarafindan ham-lathing ve soz konusu raporlara olumlu gains verilmistir. Sorumlu ortak
basdenetyi Erdal Tikrnaletir.
y
y
y
Bagimstz Denetim Kurulusu Adres:
Akis Bagunsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A.$.
Kavacik Ritzgarli Bahce Mah. Ka ak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul
y
2.2. Baiminz denetim kuruluslannuthorumln ortak basdenettinin gare den animas',
gore den cekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi:
y
y
Yoktur.
3. SEC11LM1$ FINANSAL 1311.,G1LER
Bankanm 31.12.2012 e 31.12.2013 tarihleri itibanyla temel konsolide bilanco
bUyUkluklerineasagida yet verilmektedir:
y
AKTIF KALEMLER (Bin TL)
NAKIT DEtERLER VE MERKEZ BANKASI
AL1M SATIM AMACL1 FINANSAL VARLIKLAR
BANKALAR
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMATh HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net)
KREDILER
FAKTOR1NG ALACAKLAR/
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIR1MLAR (Net)
i$TIRAKLER (Net)
BAtLI ORTAKLIKLAR (Net)
B1RLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR(1$
ORTAKLIKLARIBNet)
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR
MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
YATIRIM AMACLI GAYR1MENKULLER (Net)
VERGE VARLItl
SAT1$ AMACLI ELDE TUTULAN YE DURDURULAN
FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARL1KLAR (Net)
DICER AKTIFLER
AKT1F TOPLAMI
W a
eriteltst
YATIRIM MENKUL GFRI En A
Genel Mud
gu
kdere Cad No1 7 1 NI
oty A ONI r
Esentepe-5f kli
NOIR
Tel 0217 1i
3
ebk,
31.12.2013
Bagimsa
Denetimden
Geemit
2.338.952
131.521
207.809
4.012
466.659
13.879.035
204.268
1.219.329
4.236
621
31.12.2012
Bagimsa
Denetimden
Geemia
1.512.052
51.317
215.294
325.139
602.298
46.718
181.967
429.008
28.197
15.070
14.605
672
-
229.722
233.342
19.676.061
15.212.853
1.026.090
10.335.010
186.935
994.179
4.236
621
-
PAS& KALEMLER (Bin TL)
MEVDUAT
ALIM SATIM AMACLI TCREV FINANSAL BORCLAR
ALINAN KREDiLER
PARA PIYASALARINA BORCLAR
DIRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net)
FONLAR
MUHTELIF BORCLAR
DICER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORING BORCLARI
KIRALAMA i$LEMLERINDEN BORCLAR
KARSILIICLAR
VERO' BORCU
SAT1$ AMACLI ELDE TUTULAN YE DURDURULAN
FAALiYETLERE DAWN DURAN VARLIK BORCLARI (Net)
SERMAYE BENZERI KREDILER
OZKAYNAKLAR
Odenmis Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
Azinlik Hakki
PAW' TOPLAMI
31.12.2013
Bagimmz
Denetimden
Geemia
12.729.520
16.047
1.761.623
894.257
996.793
1.903
213.438
160.553
123
304.873
65.644
413.449
2.117.838
1.000.000
173.956
688.126
215.413
40.343
19.676.061
31.12.2012
Bagtmsa
Denetimden
Gegml;
10.238.099
15.769
1.198.596
75.971
989.609
3134
211.058
133.855
90
340.463
60.705
70.446
1.874.358
1.000.000
152.101
440.614
242304
39.339
15.212.853
Banka'nm 31.12.2012 e 31.12.2013 tarihleri itibanyla segilmi§ konsolide gelir tablosu
kalemlerine a§agicla yer verilmektedir:
y
01.01.2013 31.12.2013
Bagtmstz
Denetimden
Geemia
1.663.871
01.01.2012 31.12.2012
Baptism
Denetimden
Gemnia
1.829.692
1.490.323
1.507.834
292
347
2.489
1.850
660
53
Menkul Degerlerden Alman Faizler
138.296
285.758
Finansal Kiralama Gelirleri
21.830
21.533
Diger Faiz Gelirleri
9.98/
12.317
FA1Z GIDERLERI
Mevduata Verilen Faizler
796.965
931.446
608.749
Kullandan Kredilere Verilen Faizler
50.078
47.345
680.224
49549
GELIR YE GIDER KALEMLERI (Bin TL)
FA1Z GELIRLER1
ICredilerden Annan Faizler
Zorunlu Karmliklardan Annan Faizler
Bankalardan Alman Faizler
Para Piyasasi lalemlerinden Annan Faizler
Pam Piyasam Islemlerine Verilen Faizler
1
Edilen Menkul Ki metlere Verilen Faizier
Diger Faiz Giderleri
NET FAIZ GELIRI
,
YA RIM MENKUl DE
Gene; MGthirlii
ukr .3r", `....uf No I
e :
RLER
Met,
ts A S4 343 S 4
:
"UL
4 4 }v. , (IS
'
Tel 021? 3' I 33 33 Pbs)
333 3134
r-a I'.
89.691
81.308
104.593
9.485
7.389
866.906
898.246
NET CCRET VE KOMISYON GELIRLEIO
TEMETTO GEL/RLER1
TICARI KAR / ZARAR (Net)
DIOER FAAL/YET GELIRLERI
FAAL/YET GELIRLERI TOPLAMI
KREDI VE DitER ALACAKLAR DEER DCSOS KAR$ILIOI
(-)
DICER FAALIYET CIDERLERi (-)
NET FAALiYET KARUZARARI
SORDUROLEN FAALIYETLER VERGi KAR$1LICI (±)
SORDUROLEN FAAL/YETLER DONEM NET KJZ (XVIXVI)
NET DONEM KARUZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kan / Zaran
Arun* Hakim Kan / Zaran (-)
Hisse Boma Kar / Zarar
242.572
219.160
1.546
52
8.147
17.216
173.857
1.293.028
199.361
241.154
1.334.035
346.893
774.839
660.312
277.035
326.830
(55.799)
-73.637
221.236
253.193
221.236
253.193
219.174
250.041
2.062
0,00022
3.152
0.00025
Yatirtmet, yahrtm karartm vermeden once 1hr:smut' tinansal durum e faal'yet
sonuclarma iliskin ayrultdi bilgilerin yer aldsgs isbu ihracct bilgi dokiimanunn 13 nolu
baltimunii de dikkate ahnalidtr.
y
4. RISK FAKTORLER1
isbu 'brace' bilgi dokiimam cercevesinde ihrstel vandacak olan borclanma araclanna
iliskin ihracemm vatrimcdara karst olan Odeme vftkftmIuluu herhangi bir kamu
kurulusu taraftndan garanti Ann almmanns olup vafinm karannm, ihraccum
finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir.
$ekerbank, finansman saglarnak amamyla, faiz karsiliginda teminatsiz borelamna araci
cikarmakta e bu borelanma araclanm satin alacalc yatinmcdara ihrac etmektedir. Borclaruna
araci sahibinin anapara e faiz alacagl disinda hiebir talep e $ekerbank'm genel lcurullanna
veya y6netimine katilma gibi higbir ortalchk haldu yoktur.
y
y
y
$ekerbank'm borclanma arael ihracma kablan yatinmalar yarn-1m karanm olustunirken
asag la yer verilen rislderle smut olmamak kaych lie borclanma araci yatmmindan
kaynaldanan ban rislclere maruz kalabilecelclerdir.
g
4.1. ihraccinin Borclanma Araclarma iliskin Yilkiimlillillderini Yerine Getirme Gfictinii
Etkileyebilecek Riskier
Bankanin finansal yamsimn kur degerleri, faiz oranlan ile yurt dri piyasalardaki capraz
kurlar (pariteler) gibi piyasa degiskenlerine olan duyarhhgi nedeniyle, bu degiskenlerin
Banka'nin finansal yamsmda ongorfilebilenden daha fazla etki yapmasi durumunda
yfikilmlillaklerini tam veya lusmen zamantnda yerine getirememe riski bulunmaktadir.
Onemh risklere iliskin ozet aciklamalara ise asagida yer verilmistir.
Kredi riski
Kredi riski, krediyi kullanan kisinin ya da lcurulusun, yamlan sozlesme gereklerine uymayarak
yfikumlulUgUnu kismen veya tamamen, zamarunda yerine getirememesinden dolayi Bankamn
maruz kalabilecegi zarar
31 AraIlk 2013 tarihi itibanyla, bankanm
olan alacak tutan 2,860,884 Bin IL ol
krediler icindeki pay'
20.6I'dir (31
/RIM MENKUL DE R i!H —
Genel Muciurl u
r•
A
ere Cad No 71 Me
L
IS A
Esentepe
dr P
l'21)
•
btiyfik 100 nakdi kredi miisterisinden
— 2,163,960 Bin IL), toplam nakdi
4). Bankanm ilk bib/ilk 200 nakdi
-iKER
h41/4
e re
kredi masterisinden olan alacak tutan 3,691,534 Bin TL (31 AraIlk 2012 - 2,796,103 Bin TL)
olup toplam nalcdi Icrediler icindeki pay' %26.60'dir (31 Aral& 2012 - % 27.05).
31 Aral& 2013 tarihi itibanyla, bankamn konsolide ilk bilytlk 100 gayrinakdi lcredi
mtisterisinden olan alacak tutan 2,434,060 Bin TL olup (31 AraIlk 2012 — 1,946,045 Bin TL),
toplam gayrinakdi lcrediler icindeki payi % 39.20'dir (31 AraIlk 2012 - % 41.29). Bankamn
ilk bilyiik 200 gayrinakdi kredi mtisterisinden olan alacak 3,146,606 Bin TL (31 Aralik 2012 2,451,727 Bin TL ) olup toplam gayrinakdi lcrediler icindeki pay' % 50.68'dir (31 AraIlk
2012 - %52.01). 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla, bankamn ilk bilytik 100 lcredi miisterisinden
olan nakdi y e gayrinakdi alacalc tutantun bankanin konsolide toplam bilanco içi y arliklar ye
nazim hesaplar icindelci pap % 1.42'dir (31 AraIlk 2012 - % 1.87). Bankamn ilk biiyiik 200
kredi mtisterisinden olan nakdi y e gayrinakdi alacak tutannin toplam bilanco ici varliklar ve
nazim hesaplar icindeki pay' % 1.83'ttir (31 Arahk 2012 - % 2.39).
31 Arahk 2013 tarihi itibanyla, Banka tarafindan iistlenilen lcredi riski icin aynlan genel
karsilik tutan 136,436 Bin TL'dir (31 Arahk 2012 — 133,771 Bin TL).
Bankanlik hesaplarmdan kaynaklanan faiz oral's riski
Faiz cram riski, piyasa faiz oranlanndaki harekener nedeniyle Bankantn yaptsal pozisyon durumuna
bagll olarak maruz kalabilecegi zarar olastitgldtr.
Sermaye Yeterliligi cereevesinde faiz oram riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak
"Standart Yontem" kullamlarak hesaplamnaktachr.
Banka; asagicla siralanan unsurlara bagh olarak banIcacilik hesaplanndan kaynaklanan faiz
oram riskine maruz kalabilmektedir:
•
BanIca= aktif y e pasif kalemleri lie faize duyarli bilanco dii kalemlerin vadeleri
(sabit faizli kalemler) y e yeniden fiyatlama donemleri (degisken faizli kalemler)
arasmdaki uyumsuzluklardan dogan yeniden fiyatlama riski,
•
Piyasa faiz oranlarmdaki degisimin farkh vade dilimleri itibanyla farlch dilzeylerde
geweklesmesi sonucu getiri egrisinin egiminin ve/veya seklinin degismesinden dogan
getiri egrisi riski,
• Vade y e yeniden flyatlama donemleri benzer tizellikler gristeren alctif y e pasif
kalemleri ile faire duyarli bilaneo dist kalemlere uygulanan faiz oranlantun farkh
zamanlarda ve/veya farkh tutarlarda degismesi sonucu spreadlerin de degismesinden
dogan temel risk,
•
Kredilerin vadeden evvel (kismen / tatnamen) kapatilmasi, sendikasyon kredilerinin
geri cagnImasi, vadesiz ve vadeli mevduatm eekilmesi veya yenilenmesi vs. hallerde,
Banka aktif y e pasif kalemleri lie faize duyarll bilanco dist kalemlerin sazlesme
vadelerinden daha da farkh davrams ozellikleri gostermesinden dogan opsiyon rislci.
Likidite riski
Likidite riski, nakit aluslanndaki dengesizlik sonucu nakit ciluslarim tam olarak y e zatnatunda
karsilayacak dtlzeyde y e niteliklerde nalcit mevcuduna veya nakit girisine sahip olmamasl
sonucu Bankamn maruz kalabilecegi zarar
Alctif y e pasif kalemlerin kalan vadelerine g ore g osterim 31 12 2013
(Bin IL)
31.12.2013
Toplam Varliklar
Top lam
VinctImInInkler
Likidite MO
▪
Vadesiz
881.032
1 Aya
Kadar
3-12 Ay
1-3 As
2.536.400
titer
•
4
1
Dagitilamayan
(*)
Toplam
1.741.138
1.017.695
19.676.061
651.947
903.180
5.813.315 1.089.191
2.117.838
-1.100.143
19.676.061
-
598 6.716.495
*
"- ;2.1i7.0
1.876.350
8.246.73 3. 3010.
-995.318 -5.710.33 c 121078 jr1115.5
MENKUL D (RUH
• •
Gene/ %Awl Ju
0 J
Nan
ukd re (.id rie 111 Mrtr ,A.
F,entepe
T
el
0212
1-5 Yil
5 Vil ye
Ozer'
(*) Bilancoyu olusturan aktif hesaplardan sabit lay/metier, istirak y e baglt ortakhklar, ayniyat mevcudu, pesin
Odenmis giderler y e takipteki alacalclar gibi bankamlik faaliyetinin sOrdOrtilmesi icin gerelcsinim duyulan, kisa
zamanda nakde dOntIsme sansi bulunmayan diger aktif nitelikli hesaplar He itzkaynalc hesaplan dagitilamayan
olarak gOsterilmistir.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine g ore g osterim 31.12.2012
(Bin IL)
1 Aya
Kadar
Vadesiz
5 Yil
y
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yil
Ozeri
e
Dagitilamayan
(*)
Toplam
31.12.2012
Toplam Varliklar
Top lam
YuktimItlItIkler
642.134
1.769.670
3.788.364
1.886.617
5.210.498
1.229.207
686.363
15.212.853
1.677.890
6.555.408
2.422.910
1.581.730
836.907
263.650
1.874.358
15.212.853
Likidite Mt
1.035.756
4.785.738
1.365.454
304.887
4_373.591
965.557
-1.187.995
Operasyonel risk
Operasyonel risk, lc stireclerin, sistemlerin veya insan unsuruntui yetersizliginden ya da
deprem, yangm ve sel gibi felaicetlerden veya ter& salchnlan gibi di § etkenlerden dolayi
Bankamn maruz kalabilecegi zarar
Operasyonel riske esas tutar, Bankalann Sermaye Yetediliginin Olgtilmesine ye
Degerlendirilmesine iliskin YOnetmelik'in 23 ye 24'6=0 maddesi uyannca temel g6sterge
yentemine gore hesaplamms olup can &nem itibanyla kullandan operasyonel riske esas tutar
1,592,974 Bin TL'dir (31 Aral& 2012 — 1,382,814 Bin IL).
Piyasa riski
Piyasa riski, aim satim hesaplannda izlenen finansal enstdimanlann degerinde, piyasa
fiyatlanndaki hareketlilige bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi
Bankanm maruz kalabilecegi zarar
Sermaye Yeterliligi gergevesinde piyasa riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olaralc
"Standart Yontem" kullantlarak hesaplanmalctadir. Bu hesaplamada Bankamn bilango igi ye
bilango dist aim sawn hesaplanm olusturan atm satim amagli menkul ktymet portfoyleri ile
tiirev iiemieri dikkate ahnmaktachr.
DOnem icerisinde ay sonlan itibanyla hesaplanan piyasa riskine iliskin ortalama piyasa riski
tablosu
(Bin TL)
Toplam Risk y Mann
Deer
31.12.2013
Ortalama En Yalcsek
275,188
344,173
31.12.2012
En dilsiik
201,575
Ortalama
143,063
En Yllksek
145,900
En Mist*
140,163
31 Aral* 2013 itibanyla bankaran konsolide ortalama Piyasa Riskine Esas Tutar 275.188 bin
TL'dir (31 Arahk 20121 ibanyla; 143.063 bin IL).
Kur Riski
Kur risid, bilango ici y e bilanco dist hesaplarda izlenen &viz pozisyonlantun degerlerinde,
&viz kurlanndaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi
Bankamn maruz kalabilecegi zarar olastligichr.
Sermaye Yeterliligi cergevesinde kur riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak
"Standart Yontem" kullamlarak hesaplanmaktachr. Bu hesaplamada Bankanin turn doviz
akin pozisyonu dikkate almmaktachr.
varliklan, yintimliiliikleri y e vadeli dOviz isl
Bankamn doviz pozisyonu, 31 Aralik 20 tail-rites, 892,800 Bin TL'si bilango agik
3E
tRIM MENKUL- DERJR
Genel Mtadurl
He Cad No:171 ME n
k/I
Kerilepe
1
Tel: 0212 33; 31
pozisyonundan (31 AraIlk 2012 — 543,130 Bin TL awk pozisyon) e 1,008,193 Bin TL'si
nazun hesap kapah pozisyondan (31 Aralik 2012 — 574,842 Bin TL kapah pozisyon) olmak
iizere 115,393 Bin TL net kapali pozisyondan (31 Arabic 2012 —31,712 Bin TL net kapali
pozisyon) olusmaktadir.
y
Dtiyiz Kuru Du arid& Analizi Tablosu
31.12.2013
Kar/Zarar (Bin TL)
Yabano Paranm %III
Deter Kazanmam
15,070
-4,426
ABD Dolan Net Etki
Avro Net Etki
31.12.2012
Yabana Paramn %UP
Deter 1Caybetmesi
-15,070
4,426
Kar/Zarar (Bin TL)
Yabana Paranm %10
Yabana Paramn %10
Deer Kazanmam
Deter Kaybetmesi
251
-251
1,558
-1,558
ABD Dolan Net Etki
Avro Net Etki
4.2. Diger Riskier
Sekerbank T.A.S. 5411 sayth Bankaultk Kanunu htiktimleri uyannca faaliyet gestermelcte
olup aym lcanun hificumleri uyannca BDDK'tun dilzenleme e denetimine tabidir.
y
Bankacilik Kanunu'nun 71'inci maddesinde saplan durumlann gereeklesmesi halinde
Bankacilik Dtizenleme e Denetleme Kurulu banIcanin faaliyet iznini kalchrabilir ve/veya
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na devredilmesine karar verebilir. YOnetim ve denetimi
Fon'a intikal eden banka halckinda Fon haricinde tictIncti kisiler tarafindan aellnus turn dava,
icra e iflas takipleri mahkeme, icra e iflas dairesi tarafindan derhal Fon'a bildirilir. Fon,
yOnetim e denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortall mevduati e sigortah katilun
fonunu dogrudan veya Wan edecegi baska bir banka araciligi ile odeyerek, mevduat e katihm
fonu sahipleri yerine bankanm dogrudan dogruya iflasuu ister.
Banka hakkmda iflas karan verilmesi halinde Fon, iflas maws= 2004 sayill 'era e Iflas
Kanunu'nun (11K) 206'na maddesinde yer alan iieiincii wradaki turn imtiyazli alacalchlardan
Once ancak Devletin ve sosyal giivenlik kuruluslannin 6183 sayth Amme Alacaklannin
Tahsili Usulii Hakkmda Kanun kapsammdaki alacalclanndan sonra gelmek Uzere imtiyazh
alacakh sifatiyla istirak eder. his karan verilmeyen hallerde banIcatun iradi tasfiyesi, banka
genel kurul karan aranmalcsizin e Turk Ticaret Kanunu'nun anonim sirketlerin infisah ye
tasfiyeye iliskin htiktimlerine tabi olmaksizin tasfiye kurulu tiyelerinin Fon tarafindan
atanmasi suretiyle gerceklestirilir.
Rehin e ipotek gibi ayni hak sahiplerinin hak sahibi olduklan varldclar ilzerinden tahsil
edecekleri alacaklar odendikten sonra 111C'nin 206'nci maddesi uyannca kalan mal varligi
asagidaki siraya uygun olarak paylastmlacaktir:
y
y
y
y
y
y
y
p
y
y
(1) Birinci stra; isci alacaklan
(2) ficinci sira: Aile hukukundan dogan alacaklar
(3) Hetincii sira; (a) 6183 say'!' kanwi md. 21 geregi Devletin e sosyal giivenlik
kuruluslannm adi geeen lcanun kapsamindaki alacaklan, (b) Tasarruf Mevduati e Sigorta
deniyle yaptiklan odemelerden dogan
Fonunun mevduat sahiplerine mevduat
(c) Mevduat sahiplerinin mevduat
alacaklan (Bankacilik Kanurtu md. 63
cilik Kanunu md. 106 geregi ) (d)
sigortast kapsami disinda Icalan mevd
y
y
EKfrFYATjflJM MENKUL DjE RLER ,O
Genel MUcluit Ou
U C ad No:1 ; 1 "Ic
Lo ntepo }yi lc
,ch
SEKE,R2
Cis,le:
T.A..5
(.,
.
()La,
yukanda a, b, y e c'de belinilen alacaklardan sonra gelmek tizere ozel lcanunlarla imtiyazli
hale getirilmis alacalclar
(4) Tah y il sahipleri ye imtiyazsa diger alaeakhlar.
istiraklerden kaynaklanan Riskier: $ekerbank $eker Yattnm Menkul Degerler
A.$., $eker Faktoring A$., Seker Finansal Kiralama A.$, $ekerbank (Kibns) Ltd., $ekerbank
International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage Finansman A.$. y e Zahlungsdienste GmbH
der Sekerbank T.A.$. olmak iizere bagh ortakliklan bultuunalctathr. Bu finansal kuruluslann
maniz kalchgl riskier de Bankayi dolayll olarak etkilemektedir.
5. HIRACCI HAKKINDA BILGILER
5.1. Hiram haklunda genet bilgi:
5.1.1. ihragginm ticaret unvani:
$ekerbank Turk Anonim $irketi
5.1.2. thraconm kapth oldugu Heard skill y e skit numaran:
ihracemm;
Ticaret sidlin g tescil edilen merkez adresi:Buytikdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok
34330 Esentepe-Mecidiyekoy-Istanbul
Bagh Bulundugu Ticaret Sicil Mi
: Istanbul
Ticaret Sicil Numaran
: 536973
5.1.3. ihraggmm kurulus tarihi y e sfiresiz degilse, Snot-Men sfiresi:
Sureii Olarak Kuruldu ise Stiresi
: Sfiresiz
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
: 06.10.1953
5.1.4. ihragginm hukuki statilst tabi oldugu mevzuat, ihragganm kuruldugu iilke,
kayak merkezinin y e flu yonetim merkezinin adresi, internet adresi y e telefon y e fax
numaralan:
ihragganm hukuki stadia
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat
Ihraggimn Kuruldugu elke
Merkez Adresi
Blok 34330 Esentepe-Mecidiyekoy-istanbul
Telefon y e Faks Numaralan
(Tel)
(Faks)
Internet Adresi
: Anonim $irket
: T.C. Kanunlan
: Tilrkiye
: Btlytikdere Cad. No: 171 Metrocity A: 0212 319 70 00
: 0212 319 70 41
: www.sekerbank.com.tr
5.1.5. Ihradmin Bann glictintin degerlendirilmesi igin onemli olan, ihragnya iliskin son
zamanlarda meydana gelmil olaylar haldunda bilgi:
$ekerbank uluslararast Icredi derecelendirme kuruluslan olan Fitch Ratings, Moody's ye
JCR Eurasia Rating'den derecelendirme (rating) hinneti almalctachr. Kredi notlannm
son durumu asag'iclaki gibidir.
Fitch Ratings (10.07.2013)
Uzun vadeli yerel para cinsinden notu: BBUzun vadeli yabancl pan cinsind
Ktsa vadeli yerel para cinsinde
Uzun vadeli ulusal notu: `A+(t
ATIMM MENKUL UtOJALER A
Genel MuJurItigu
cre cmd No "7
e iterv.
I 021)
I M
I "
r
ty A I
Moody's (20.05.2013)
Uzun vadeli yerel para cinsinden notu: A2.tr
Kisa vadeli yerel pan cinsinden notu: TR-1
Yerel para cinsinden mevduat notu: Bal
JCR Eurasia Rating (01.07.2013)
Uzun Vadeli Uluslararam Yabanct Para Notu : BBBUnlit Vadeli Uluslararam Yerel Para Notu: BBBUzun Vadeli Ulusal Notu: AA-(Trk)
Kisa Vadeli Uluslararam Yabanct Para Notu : A-3
Ktsa Vadeli Uluslararast Yerel Para Notu: A-3
Kisa Vadeli Ulusal Now : A -1+(Trk)
5.2. Yahrunlan
5.2.1. %racyi bilgi doklimanmda yer almsi gereken son finansal tablo tarihinden
itibaren yapilmis olan basfica yatinmlara Riskin anklama:
01 Ocak — 31 Mayo 2014 Denemine Ait Yatirualar
Sube Hizmet Binalan Tadilat Yatmmlan
Tutar (It)
13,472,965
7,935,087
3,929,802
TOPLAM
25,337,854
IT YamInn ye Lisans Yationtlari
IT Donamm, Biro Makinalari y e Diger Demirba§ Yatounlari
5.2.2. ihraccmm yonetim organ. tarafindan gelecege yonelik onemli yatiremlar haldunda
ihracnyi baglaylo olarak alman kararlar, yapdan sozlesmeler ve diger girisimler
haklunda bilgi:
Yoktur.
5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen baglayin taahhfitleri yerine getirmek kin gereken
finansmanm planlanan kaynaldanna iIikin bilgi:
Yoktur.
5.2.4. thraccuun borclanma arao sahiplerine karsi ylikilm101111derini yerine
getirebilmesi kin tinemli olan we grubun herhangi bir uyesini yilkiim11110k alhna sokan
veya ona haklar tamyan, olagan ticari faaliyetler dismda imzalannin olan turn onemli
siizlesmelerin 1usa &eh:
Yoktur.
6. FAALIVETLER IMICKINDA GENEL BiLGILER
6.1. An faaliyet alanlan:
6.1.1. thracn bilgi doktimatunda yer airnasi gereken finansal tablo difnemleri itibariyle
ana iiriin/hizmet kategorilerini de icerecek sekilde ihragn faaliyetleri haklunda bilgi:
$ekerbank T.A.$ miisterilerine her thrift bankactlik faaliyeti veren ozel sahipli bankalar
icerisinde bulunmaktachr. Bireysel, Ticari y e Kurumsal Bank=lik alanlannda faaliyet
gosteren $ekerbank, ozelikle ktictIk ve orta aleckli ialetmelere hizmet vermekte olup kredi
portfoyantin %37,25'i bu tut- ialetmeler.
aktachr. $ekerbanktn uzman oldugu
tireticiler y e KOBVIer ia plamnda
segmentler de dikkate ahnarak, ktietlk
trace
stratejik alan olarak belirlerunistir.
SE R YATIMM IV1ENKUL DE Genel Mudur gu
e Tad Na 171 Met
zy A it I
Lsentepe
())12
Banka bireysel bankacilikta konut, tait, lcredi karti y e ihtiyac Icredisi basta olmak tizere cok
cesitli bireysel &fin gammda mtiterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal y e Ticari
Bankacilik alarunda da faaliyetlerini yilnitmektedir. Mevduatim tabana yayarak kUçQk Olcekli
mevduat toplama amacmi tasimaktachr.
31.12.2013 yil sonu itibariyle bankarun net faiz gelirleri 2012 plum gore %3,5 darahrken net
Ucret y e komisyon gelirleri %0.5 azalmistir. Banka'run net kar ralcarm ise %12,6 dustisle
221.236 bin TL seviyesinde gerceklesmistir.
31.12.2013 (Bin TL)
Net Fatz Gender
Net Deret y e Komisyon Gan ye
Diger Fealtyet Gelirleri
Ternetta Geltrleri
Ticari ICar/(Zarar)
Kredi y e Diger Alaeaklar Deger
Diger Faaliyet Giderleri
,
Vergi Oncesi Kar/(Zarar)
Vergi Karvitgi
Kurumsal 1
Kobi
Bireysel !
Diger
Toplam
;
200 492 1
607.81$
(93.533) E
152 132
866 906
111 460
52.05
131.377
147.781
(226 440)
(767 082)
416-429
1 346
8.147
S241.134)
(774 839)
(562.232)
-
277.035
55.799J
121 577 '
1
I 546 '
123-542
(7 191)
(1538):
(263-617)
(7.341)
(6 219)
438.425
442.088
451 I
(179)
(41246)
i
Net Donna Kart
Kurumsal
31.124012 (Bin Tty
1.
I
221.236
Kobi
Birgsel l
3I&087
478.868
_1193304)
138.6234i
89.368
52 i
(23.757)1
33.385
Net DO Gelideri
NetgOcret y e Komisyon Gettri y e Diger i
Fa: iver Gelirleri
Temetta Gelirleri
Ticari Kargarar)
Kredi ve Diger Alacaklar Deger Daps
Kasidigi
Diger Faaliyet Giderled
(3.373) '
(1.565) .
(11.587)
Vera' Oates' Kart(T.arall_ ;
424.067
584.653
i
Diger
..... Toplam
298,995 1_
898.246
34.590
155.940
(1.268)
8.856
418.521
52
17.216
(22
(331.911)
(653 366)
(346.893)
(660 12)
(521.486)
336.830
(73.637)
-
253.193
_0.3817
(160.404) I
Vcrgi Katilligi
Net Daum Kan
6.1.2. Arastirma y e geligirme sfireci devam eden tinemli nitelikte tartan y e hizmetler ile
sin konusu firfin y e hinnetlere Riskin arastwma y e gefistirme sfirecinde gelinen asama
hak1unda ticari swn agga gkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmus bilgi:
Yoktur.
6.2. Bashea sektfirleripazarlar:
6.2.1. Faaliyet gasterilen sektfirleripazarlar y e ihracomn bu sektorlerdeki/pazarlardaki
yen ile avantaj y e dezavantajlan halclunda bilgi:
Sekerbanlun Sektfirdeki Yen:
Anadolu Bankaelligma yaptms oldugu yatinmlan y e stratejisi cercevesinde subelesmeye
devam eden Sekerbank'm 31.03.2014 tarihi itibanyla, TUrkiye capinda 312 subesi, 3'ti
i.
tidtirltigii bulunmaktadir. $ubelerinin
Istanbul y e 8'i Anadolu'da olmak tizere
it
da $eker Yannm Menkul Degerler
ytizde 65'i Anadolu'da bulunan Bank
Sekerbank International Banking
A.S., Seker Finansal Kiralama A.$., $
•ns Ltd. y e Zahlungdieste GmbH
Unit Ltd., $eker Mortgage Finansm
SE
J Eh
Y
J
J RJM MENKLIL DE6 'I ER A
Genel MuuttrItt
0
'7 ir ri)
La .
' fff7flfl
Pu
der Sekerbank T.A.S. yer almaktadm
Sektor mil-mn TL
Ratifier
,
2013/12
2012/12
2011/12
- AWIer
1.047.428
945.770
1.732.413
193.744
794.756
772.217
1.370.690
181.940
682.893
695.496
1.217.695
144.646
kerbank m
T
r
ill
lier M
on TL
1 Muffin
Kied
2013112
2012/12
2011112
Tat%
.... ... r
12.639
18.725
2.055
10.085
10.138
14.518
1.825
8.728
9.078
14.399
.. .. 1.462
I
ekerbank Pazar Pa
Ft
Atiflér
Krediier M
2013/12
2012/12
2011/12
Odirrrior
13.546
Oilkaymilkbr
1,29%
1,34V
1,08%
1,06%
1,27%
1,31%
1,06%
1,00%
1,28%
1,31%
1,18%
1,01%
Kaynak:BDDK/ Sekerbank
Turk bankaalik sektora global piyasalarda yasanan krize ragmen, 31.12.2013 tarihi itibanyla
lcredilerde gegen yilin aym donemine g6re 253 milyar TL artis (%31.8) olmustur. Buna
karsilik mevduatlarda 174 milyarlik TL artis (%22.5) gergeklesmistir. Aym d8nemde
$ekerbankm Icredileri 3.5 milyon TL arts (%34.3) gosterirken mevduatlan ise 2.5 milyon TL
(%24.7) artis gostermistir.
31.12.2013 doneminde gegen yilin aym donemine g6re bankacilik sektorti toplam aktifleri
361.7 milyar TL (%26) ve ozIcaynalclan 11.8 milyar TL (%6.5) artis gOstertnistir.
donemler arasmda Sekerbankin aktifleri 4.2 milyon TL (%29) btlyame gOsterirken
ozkaynaklanndaki bilytime 231 milyon TL (%12.6) olarak gerceklesmistir.
Sektar (adet)
Tarih
2013/12
2012/12
2011/12
$
11bli S
ATM Ssyisi Ferrel
. .
era
11.903
40.112
213.466
11.061
34.709
201.453
10.517
31.662
195.271
Kaynalc:BDDK/ $ekerbank
Sekerbank (adet)
MS
2013/12
2012/12
2011/12
312
272
272
469
4.150
300
294
3.565
3.530
Kaynak:BDDIC/ $ekerbank
Sekerbank Pazar Pap
Tett
2013/12
F3L
R YAT[aFM MENKUL DEG
Genel 1,46c1BrICI
U
M k1C Cad ! n2 121 rvia ,aFaentepa .151; /1ST
a
do! 02 2 32:. 3 33
ATM la ' tasel
2,62%
1,17%
17
94%
1'cc. ec• c...
2012/12
2011/12
2,46%
0,86%
1,77%
2,59%
0,93%
1,81%
Kaynak:BDDK/ $ekerbank
Turk bankaellik sektiirtnnin toplam sube saps' Araltk 2013 itibanyla gegen ytIm
donemine gore 842 adet (%7.6) artarken personel saps' 12.013 Idsi (%5.9) artnustir, aym
clOnemde ATM sarsinda ise 5.403 adet (%15.6) ants olmustur. Ilgili dfinem araliginda
Sekerbankm sube say:1st 40 adet (%14.7), personel sayist 585 adet (%16.4) y e ATM saps'
169 adet (%56) anis giistermistir.
Sektor (milyon TL)
2013/12
2012/12
2011/12
248.357
94.942
271.422
193.370
71.593
199.743
167.020
55.489
162.803
2013/12
2012/12
2011/12
1.504
211
5.046
1.251
159
4.885
1.085
128
4.110
$ekerbank Pazar Pam
Tanis
Tfiketiei WedBari
2013/12
2012/12
2011/12
i
0,61%
0,22%
1,86%
0,65%
0,22%
2,45%
0,65%
0,23%
2,52%
Kaynak:BDDK/ Sekerbank
Turk bankamlik sektortintin toplam tilketici Icredileri Arabic 2013 itibanyla gegen ythn aym
dfinemine gtire 54.9 milyar IL (%28.4) artarken KOBI lcredileri 71.6 milyar TL (%35.89)
artmistr, aym denemde lcredi kartlanndaki borc bakiyesinde 23 milyar TL (%33) artts
olmustur. Ilgili &Mem arallginda $ekerbankm toplam tiiketici lcredileri 1,504 milyon TL,
KOIM lcredileri 5,046 milyon TL y e lcredi kartlanndald bow bakiyesi 211 milyon IL olarak
gergeklesmistir.
6.3. ibraccunn rekabet konumuna WOW, olarak yaptigt aelklamalann dayanagn
Sektor bilgileri Bankamlik Duzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aylik raporlan ve
BDDK'nm Turk Bankacilik Sektoril interaktif Aylik Billteninin ven tabam
(http://ebulten.bddlc.orgir/ABMVC/) kullandarak hazirlannnstir.
$ekerbank T.A.S. halclandaki veriler ise Kamuyu Aydmlatma Platformunda (ICAP)
(www.kap.gov.tr) yer alan finansal tablolar bfiliimtinde $ekerbank T.A,$.'nin, 2012/12 ve
2013/12 konsolide mali tablo ve dipnotlari
annustr.
YtiTIMA MENKUL DttrH
enel Mddu
.44i No1714444
Hentepe-rs. 1; I IS
C212 334 -+.4
▪
•
7. GRUP HA1UUNDA 1311,GiLER
7.1. thracemm dahil oldugu grip halcluoda fizet bilgi, grup Orketlerinin faaliyet
konulan, ihraenyla olan iIikiIeri y e ihraennin grup inudeki yen:
$ekerbank, 1953 yrlinda seker pancan theficisinin finansal ihtiyaclanru karsilamak amacryla
Pancar Kooperatifleri Bankasr Anonim $irketi adi alimda Eskisehir'de kurulmustur. $eker
pancan fireticilerinin, Pancar Kooperatifleri'ndeki birilcimlerinden olusan sermaye ile
faaliyetlerine baslayan Banka, 1956 yilmda Ankara'ya tasmarak $ekerbank Turk Anonim
$irketi adun almistr. 1993 yilinda ozel banka statiisti Icazannus y e 1997 yilinda hisseleri
halka arz edilmistir. $ekerbank, 2004 yilinda merkezini Istanbul'a tasumstir.
ekerbank'm serma e y a p isi 24.06.2014
Toplam
Nominal Deger
Pay Orem
Pay Adedi
(IL)
(°4)
339.787.080,00
339.787.080,00
33,9787
219.310.353,00
219.310353,00
21,9310
117.638.674,00
117.638.674,00
11,7639
835.677,57
835.677,57
0,0836
Balks An
322.428.215,43
322.428.215,43
32,2427
Toplam
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Pay SaMpleri
$ekerbank T.A.$. Personeli Munzam
Sosyal GOvenlik y e Yardimlasma Sandigi
Vakfu
Samruk ICazyna Kazakistan Devlet Varlik
Fonu
BTA Securities JSC
Panear Kooperatifleri
100,0000
BTA Securities ISC'nin hisselerinin tamamt BTA Bank JSC'ye aittir. Samruk — Kazyna, 13
Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varliklan YOnetimi Holdingi y e Kazina Stirdtirtilebilir
Kalkmma Fonunun birlestirilmesiyle iilke ekonomisinin stUdfirillebilir buyiimesini saglamak
ve ekonomiyi cltinya piyasalannda olusan olumsuz ekonomik kosullardan korurnak icin
kurulmustur. Bu amacla, dfinya ekonomisindeki rekabet gtictintl y e uzun dtinemli
degerliliklerini artirmak icin bfinyesinde bir cok ulusal sirketi yonetmelctedir.
$ekerbank T.A.$. mtlsterilerine her [trill bankacilik faaliyeti veren ozel sahipli bankalar
icerisinde bultuunaktadir. Bireysel, Ticari ve Kurtunsal Bankacilik alatilarmda faaliyet
gOsteren $ekerbank, ozelilde !dicta ve orta filcekli isletmelere hizmet vermekte olup lcredi
portfOyiintin %37.25'i bu tfir isletmelerden olusmalctachr. Sekerbankm uzman oldugu
segmentleri de diklcate ahnarak, kUçftk isletmeleri, zirai Oreticileri y e KOBI'leri is plarunda
stratejik alan olarak belirlemistir.
Bireysel bankacilikta konut, tasit, lcredi kar p y e ihtiyac kredi basta olmak tizere cok cesitli
bireysel tirtin gamunda miisterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal y e Ticari Bankacilik
alarunda da faaliyetlerini basan ile yiittitmektedir. Mevduatim genis tabana yayarak kiaciik
oicekli mevduat toplama arnacim tasimaktachr. Anadolu Bartkacillgina yapmis oldugu
yannmlan ve stratejisi cercevesinde subelesmeye devam etmektedir.
Sekerbankm 31.03.2014 itibanyla, Ttirlciye capinda 312 subesi, 311 Istanbul ve 8'i
Anadolu'da olmalc iizere 11 bolge mudUrlUgti bulumnaktachr. $ubelerinin yiizde 65'i
Anadolu'da bulunan Bankanm istiralderi arasmda $eker Yalu= Menkul Degerler A.$., $eker
Finansal Kiralama A.$., $eker Faktoring A.S., Sekerbank International Banking Unit Ltd.,
Seker Mortgage Finansman A.$., $ekerbank Kthns Ltd. y e Zahlungsdienste GmbH der
Sekerbank T.A.S. yer almaktadir.
Sekerbankm bagh ortakhklan, faaliy
gibidir.
5EK
YA5M4 MENKUL DE
Gene] Mudul
E! No
i*tirak paylan nagolaki
9
a
a 4.
A
eN
ran-
4
-94
2014
Unvani
Faaliyet Konusu
$eker Yatinm Menkul Degerler AS.
$eker Faktoring A.$.
$eker Finansal Kiralama A.$.
$ekerbank (Ktbris) Ltd
$ekerbank International
Banking Unit Ltd.
$eker Mortgage Finansman A.$.
Zahlungsdienste GmbH Der
$ekerbank T.A.$.
$eker Yatiritn Menkul Degerler A
Sermayesi (TL)
htirak
Dram
(%)
99,04
Borsa Aracilik
Hizmetleri
Faktoring
Finansal Kiralama
Bankactlik
Bankacilik
30.000.000
16.000.000
45.000.000
21.550.000
5.000000 USD
99,99
54,13
Mortgage
Odeme Sistemleri
26.000.000
62,31
100,00
S.
250.000 EURO
95,72
84,30
!
($eker Yatinm)
$eker Yatinm, 125 bin TL sermaye lie Sermaye Piyasasi Kurulunun 1996 yilinda atm§
oldugu like karan geregince kurulmugtur. 24 Aral& 1996 tarihinde Ticaret Siciline tescil
edilerek 1997 yill baginda faaliyetlerine baglamignr. Sermayesi 30 milyon TL'dir. $irket,
Sermaye Piyasasi Kurulunun BIST, VIOP y e Kalchrach iglemler icin verdigi tiim yetki
belgelerine sahiptir. Genel mtidtirliigil Istanbul' da bulunan $eker Yatinmin bin Ankara'da
digeri Izmiede olmak tizere iki gubesi bulturmaktachr. Aynca, $ekerbank ile acentelik
sezlegmesi yapilmig olup Bankamn yurt cap= yayilmig 312 gubesinde aracr kurum-acente
igbirliginde hizmet verilmektedir. Ttirkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 70 acentenin
yarn sin tiim $ekerbank gubelerinden yatmm hesabr aerlarak yatinm iglemleri yapilmasma
olanak saglanmaktadm
$eker Faktoring A.S. ($eker Faktoriug)
Yurt lei y e yurt cligi faktoring hizmetleri sunmalc iizere 2000 yilmda kurulan $eker
Faktoring' in merkezi Istanbul' dachr. Ankara, Izmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ye
Antalya'da toplam yedi gubesi bulunmaktadu.
Seker Finansal Kiralama A.$. ($eker Leasing)
Her tUrIU finansal kiralama faaliyetinde bulunmak ilzere 1997 plinda kurulan $eker Leasing
farkh sektOrlerde faaliyet gosteren cok sayida girketten olugan milsteri portfayiine sahiptir.
Ankara, Bursa y e inniede tie temsilciligi bulunan $eker Leasingin hisseleri 21 Temmuz 2004
tarihinden bu yana Borsa istanbulda iglem gormelctedir.
Sekerbank (Mims) Ltd.
1996 yilinda Leficoga'da bir Sekerbank igtiralci olarak kurulan Sekerbank (Klbris) Ltd.
Leficoga Merkez, Gazimagosa, Gime, iskele y e Akdogan gubeleri olmak Uzere toplam beg
gube ile Ozel sermayeli yerel bir ticari banka stattistinde faaliyetlerini stirdtinnektedir.
Sekerbank International Banking Unit Ltd.
Sekerbank Offshore Ltd. unvarnyla 1994 plinda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Lefkoga'cla
kurulan bankamn unvarn, 2009 phinda $ekerbank International Banking Unit Ltd. olarak
degistirilmigtir. $ekerbank International Banking Unit Ltd. klyi bankacillgt alaninda
faaliyetlerini stirdiirmektedir.
$eker Mortgage Finansman A.$. ($
!,
R V RIM MENKUL DE' ER,', m •.?
E0,ATT
Gene! Muciurl Ju
I,
ele Cad No 171 Mot on, A , IL I . '
1
0. r
Lseritepe- 1 C ICI
,
Trd
0217 33% 1 i t n 110c
41:,
Cre"L.
0
$eker Mortgage Finansman A.$. 2008 plinda Istanbul Mortgage Finansman A.S. unvamyla
mortgage sisteminin oztine uygun olaralc fonlama yapmak y e menkul loymetlestirmeye uygun
nitelikte konut kredileri vermek (Mere kurulmus, 2010 yilinda Mr Sekerbank istiralci olmus ye
unvani Seker Mortgage Finansman A.$. olarak
Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.S.
1973 yihndan 1998 yilina kadar temsilcilik, 1998 yilindan 2011 yilinin Haziran ayma kadar
finansal hizmetler subesi clank Koln'de faaliyet gasteren $ekerbank T.A.$. KOln, 2011
Haziran ayindan itibaren Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.$. unvam lie hizmet
vermektedir. $irket, %100 $ekerbanIc istiraki olarak Alman yasalarma gore kurulmus olup
yalluzca finansal transfer hizmeti (havale iiem1eri hizrneti) vermektedir.
Gmbun dahil oldugu risk grubuna
islemlerin hacmi, donem sonunda sonuclanmamis
kredi ve mevduat iiem1eri lie doneme iliskin gelir y e giderler asagida verilmistir.
Ana Ortaklik Bankam
Dogrudan ve Dolayli
Onaklan
Nakdi ,4 G.Nakdi
Ana Ortakhk Bankamn Dahil Oldugu
istirak ve Bagh Ortakhklar
Risk Grubu
(Bin TL)
Krediler y e Diger Alacaklar
31.12.2012
Nakdi
31.12.2013
/Oman Faiz ve Komisyon Gelirleri
1
G.Nakdi
Nakdi
11,378
843
187,567
17,463
12,875
654
!
317,083i
40,751
1,0201
8
15,697
1
Ana Ortaklik Bankanin Dahil Oldugu Risk Grubu
1
1,785,
20
istirak ve Bagh
Ortakliklar
;Bin TL)
31.12.2012
Meyduat
Mevdtiat Faiz Gideri
G.Nakdi
-
32
Ana Ortaklik Banka in
Risk Gmbuna Dahil
Dogrudan y e Dolay i
Olan Diger Unsurlar
Ortaklan
stirak ve Bap
Ortakliklar
,Bin TL)
31 12.2013
Mevduat
Mevduat Faiz Olden
Ana Onaklik Banka'nm Dahil Oldugu
Risk Grubu
Risk Grubuna Dahil Olan
Diger Unsurlar
193, 53
14, 88
Ana Ortaklik
Risk Grubuna
Banka'nin
Dahil Olan Diger
Dogrudan ye
Unsurlar
Dolayli Ortaklan
/,152
11
82,738
4,780
7.2. %raw= grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden
(meta Meade etkilenmesi durumunda bu husus haklunda bilgi:
Yoktur.
8. ECiLiM BiLGiLEM
8.1. Bagunsa denetimden geemis son fmansal tab10 doneminden itibaren ihraccuun
olmadtma &skin beyan:
finansal durumu lie faaliyetlerinde olum
Sekerbank olarak bagirnsiz denetimde ectilUfn al tablo tarihi olan 31.12.2013'ten
uz bir degisiklik olmachgmi beyan
e.621
itibaren Banka'ninfinansal durumu ye
ederiz.
-11fr.•..v.,
Yr IIHM NIENr,t1L D- IN
11/
Gene! faluduilu,1 •
7
,
.hl Na.1 1 Met c;
:
. n-ritepe .51 1.
,
HI ,'
r) .,
,•I 012 "On ,2
•
z
AO
ch(kr '
a 2014
8.2. Ihraccufin bekleutilerini onemli olefide etkileyebilecek egilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhfitler veya olaylar hakkmda bilgiler:
Yoktur.
9. 1CAR TAHMINLERI YE BEKLENTILERI
9.1. Ihraccinin kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dfinemlerine
Riskin kar tahminIeri:
Yokuir.
9.2. thracemm kar tahminleri e beklentilerine esas teskil edeu varsarmlar:
Yoktur.
y
9.3. Kar tahmin e beklentilerine Riskin bagimslz gfivence raporu:
Yoktur.
y
9.4. Kfir tahmini veya beklentilerinin, geemis finansal bilgilerle karplastinlabilecek
sekilde hazirlaudigma iIikin acildama:
Yoktur.
10. !BARI YAPI, YONET134 ORGANLARI VE DST DCZEY YONETICILER
10.1. Ihracemin genet organizasyou semi=
24.06.2014 tarihi itibariyle Bankarun organizasyon yaps' asagidaki gibidir..
ale Waft
I•1•A
mnisk
0•11114
a Willa
ma
NS WON
ma
Temgimi
're
tr"n"
leeIMO
Fa'
ira•
Milt•
ammo*
&Yaw.
ROW*.
[al
.0.••••n
m.tuss on
'-;
P
l
(),"„ YA{Ibi‘ " ;,11114 .Ut ,
Clumei 'Autlin:
2
r
r
rkder e r- o I lr . 1 , m 1:
. C
I F . T1tP')C l..1 Hi'
1
HI 0/12 11( + , .
Mom.
uelium
moult!
10.2. idari yapu
10.2.1. ihraccuun Seim kurulu Oyeleri haldunda bilgi:
26.03.2014 tarihinde yapilan Genel Kureda Yonetim Kurulu belir1emn4 olup, Genel Kurul
sonrasi YOnetim Kuralu Gyelerine iIikin bilgiler a§agalaki gibidir.
Gterevi
Ade Soyade
YOnetim Kurulu
Hasan Basil GOKTAN
Baskarn
Ydnetim Kurulu
Baskan YardmicistBaginna (lye
Vador ROMANYUK
Son 5 Veit
Ihracewla
estlendigi
Garayler
.
Gorey Snresi /
Sermaye Par
KaIan Gem
Suresi
3 rl / 3 yil
(TL)
( %)
477.999,99
0,08
3 yil / 3 yil
Genel MOdUr
Yardmen'
.
.
-
-
Halit Haydar YILDIZ
Genet meda l. , Oye
Khosrow Kashani ZAMANI
(lye
Emin ERDEM
Nariman ZHARKINBAYEV
Oye
oye
Erdal BATMAZ
tlye
Hall! Can YESILADA
Bagunsiz Oyu
3 yil / 3 y il
Ulf WOKURKA
Bagunsa Oye
3 yd / 3 yil
Ozeyir BAYSAL
Murat ISHMUKHAMEDOV
Basu Ilya
3 yil / 3 yil
-
-
oye
3 yil/ 3 yt1
-
-
Daniyar AMANOV
(lye
-
-
-
3 yd
13
yil
122 001,99
0,012
3 vil / 3 yil
-
3 ytl / 3 yil
-
3 yil / 3 yil
-
3 yil / 3 yil
YOnetim Kurulu Oyelerinin Son 5 1/1Ida Ortakhk chainda estlendigi Goreyler
YEmetim kurulu
ilyekrinin ihraem
thmuda
yfiriittillderi
mIrevler
Hasan Basil
GOKTAN
Gorevi
$eker Yannm Menkul Degerler A5. Yon. Kurulu Baakani, Seker Finansal
Kurulu Baskam Kiralama A.S. Yon. Kurulu Baakani. Seker Faktoring KS. Yon. Kurulu
Baskani. $ekerbank International Banking Unit Ltd. YOnetim Km Baakam.
SK Danube AG. Yon. Kurulu Baakani. Metis Yatinin Holding A.$. Yon.
Kundu Baakant. Ulus Vadi Ins.San.A.S. Yon. Kurulu Baskani. Promesa
Ina. Vat. y e Yon. A.$. Yon. Kurulu Baakani. Desmer Gilvenlik
Hiz.Tic.A.S. Yam Kurulu Baakant. Desmer Bilgi ve iletiaim Hit Tic. A.S.
Yon.Kuruluijairms_
Ydnetim
YATON: MENKUL !)
. Goner Itelludlifi,I
it
harem Dtginda Yfirtittilgii Gorevler
ad No. YI lett:
Esentepe lC";
'el P212 33e
Vilaor ROMANYUK
ETA Bank JSC YOnetici Mildar, !era Kurulu eyesi
YOnetim
ZAO "BTA Bank" Kapah Anonim $irketi (GOrcistan) YOnetim Kurulu
Kurulu Baskan Oyesi.
Yardmen'
ZAO "BTA Bank" Kapali Anonim $irketi (Beyaz Rusya) Yfinetim Kurulu
Baskam.
CIAO "BTA Kazan" Actk Anonim $irketi (Rusya) YOnetim Kurulu Oyesi.
"SK Leasing" (Kazakistan) YOnetim Kurulu eyesi.
ZAO "BTA Bank" Kapali Anonim $irketi (Ermenistan) Yenetim Kurulu
Baskam.
SK Leasing JSC - YOnetim Kurulu Baskarn
London-Almaty Sigorta $irketi JSC - YOnetim Kurulu tiyesi
Halit Haydar YILDIZ G- enel MOdUr,
Uye
e ye
$eker Falaoring A.$. YOnetim Kurulu (hest, $eker Mortgage Finansman
A.$. YOnetim Kurulu Baskant
Anglo Asian Mining Ltd. YOnetim Kurulu Baskam. Sabistan Kornmereiala
Bankasi YOnetim Kurulu Oyes'. Borusan Makine Caterpillar Grubu
YOnetim Kurulu Oyesi
Emin ERDEM
Nariman
ZHAFUCINBAYEV
eye
SK Danube AG YOnetim Kurulu eyesi
Erdal BATMAZ
eye
IChosrow Kashani
ZAMANI
eye
Futbol Adamlart Demegi Denetei. Istanbul MOlkiyeliler YAM Yrinetim
Kurulu Oyes'. $eker Yaurtm Menkul Degerler A.5. Yonetim Kurulu Oyes'
Halt! Can YE$ILADA Baptism eye
Ulf WOKURKA
- ye
Bagimstz U
Ozeyir BAYSAL
Sagan= Oye
Deutsche Bank AG (Deutsche Bonne LSE ve NYSE)
Halyk Bank JSC (KASE y e LSE). Kazakhstan Development Bank JSC —
Baptism eye
National Investment Corporation of NBK 1SC - Bagunsm eye
Kazyna Capital Management JSC - Bagimsa eye
Soda San.A.S. Yonetim Kurulu Dyesi. Denizli Cam.A.S. Yonetim Kurulu
Oyesi. Seleuk Ecza Dep.A.$. Yonetim Kurulu Osesi
Murat
eye
ISHMUKHAMEDOV
TRG Petrol Ticaret A.S. Finans Madura
Daniyar AMANOV
BTA Bank 1SC YOnetim Kurulu Baskan Danismant.
Standard Sigona A.$. Ytinetim Kurulu Oyesi
eye
10.2.2. Yonetimde soz sahibi olan personal haldunda bilgi:
Ads Soya&
Gorevi
Orhan KARAKA$
Genel Mild& Yardmen'
Cetin AYDIN
A.YUcel AKBULUT
Gene/ Maar Yardmen'
Genel Mtklik Yardmen'
Ramazan KARADEMIR
Genel Mild& Yardmen'
S.Zeki ONDER
Nejat BILGINER
Genel MUclOr Yardmen'
Gene! Mild& Yardmen'
Gene! Mild& Yet
Son 5 Yilda
thracenla Ustlendigi
Cbrevler
...
Selim GUray CELIK
Gene! Mud& arddh 'I C*
Fatin Resat KARAKA$
Gene! Mud YarletnS\ I.
Feyza ONEN
$0...,
ER YATWIM MENKUL DEG LI
(send Mudurlu d
' yu dut (ad NoillMcr(t
A
.
IL,entepo ',.1 11
I 0212
,
I H U
,- 3
Sermaye Pays
(TL)
-
-
Olge Mlichirii
p Baskarn
r`r-: KERL
km 2014
-
(%)
Nihat BOYDICBOZKOYUN
Genel Width. Yardmen'
Golchan ERTDRIC
Genel Mildar Yardmen'
Fillseyin SERDAR
Gene! Sekreter
Grup Baalcani
.
26.666,66
%0,003
10.3. Son 5 ydda, ihracemin yonetim kurulu iiyeleri lie yonetimde yetkili olan
personelden alman, iigiii kisiler haklunda sermaye piyasast mevzuati, 5411 sap!'
Bankanlik ICanunu ve/veya Turk Ceza Kanununun 53 jinni maddesinde belirtilen
siireler gecmis olsa bile; kasten islenen bir suctan dolay hes yil veya daha fazla sfireyle
hapis cezasma ya da zimmet, irtikap, rfiret, hirstzlik, dolantbncilik, sahtecilik, giiveni
kittiiye kullanma, hileli alas, ihaleye fesat kansfirma, verileri yok etme veya degistirme,
banka veya kredi kartlannm kotilye kullandmasi, kacaketlik, vergi kayakoligi veya
hakstz mat edinme suclanndan dolayi aiinm. cezai kovusturma ve/veya
hUkUmlillUgUitiin y e ortakhk isleri ile iigiii olarak taraf olunan dava konusu hukuld
uyusmazlik ve/veya kesinlesmi$ hilkom bulunup bulunmadigma dair
YOnetim Kurulu tiyeleri (Hasan Basri GOKTAN, Viktor ROMANYUK, Halit Haydar
YILDIZ, Khosrow ICashani ZAMANI, Emin ERDEM, Nariman ZHAR1UNBAYEV, Erdal
BATMAZ, Haiti Can YESILADA, Murat ISHMUKHAMEDOV, Ulf WOKURKA, Daniyar
AMANOV, y e Ozeyir BAYSAL) y e fist yonetimde bulunan kisiler (Orhan KARAKAS„
cetin AYDIN, A.Yticel AICBULUT, Ramazan ICARADEMM, S.Zeld ONDER, Nejat
BiLGINER, Selim Giiray cELIK, Feyza ONEN, Fatin Rasta ICARAICAS, Nihat
BOYOKBOZKOYUN, Gelchan ERTORK y e Htiseyin SERDAR) haldonda sermaye piyasasi
mevzuati, 5411 sayth Bankactlik Kanunu ve/veya Turk Ceza Kanununun 53 tincii maddesinde
belirtilen stireler gegmis olsa bile; kasten islenen bir suctan dolap be veya daha fazla
sikeyle hapis cezasma ya da zimmet, irtikap, tilsvet, Mrsalik, dolandincihk, sahtecilik,
giiveni kordye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanstirma, verileri yok etme veya
degistirme, banka veya lcredi kartlannm kdrilye kullandmast, kacakcilik, vergi kayakciligi
veya haksiz mat edinme suclanndan dolayi almnus cezai kovusturma ve/veya
htiktimItiltlgtinan y e ortaklik iieri lie ilgili olarak taraf olunan dava konusu hulcuki
uyusmazItk ve/veya kesinlesmis hiilciim bulurunamaktachr.
Bankamiz Yonetim Kurulu Baskam Hasan Basri GOktan lie ilgili ytiz luzartici suclardan
dolayi almmis cezai kovusturma ve/veya hiikiimliiltigtin ve Banka iieri lie ligili olarak taraf
oldugu dava konusu hukuki uyusmazlik ve/veya kesinlesmis hilkiirn bulunmamalcla birlikte;
Bankamn istiraklerinden Sekerbank International Banking Unit lie ilgili olarak taraf oldugu
iki dava ile banka y e istiralderi ile ligili olmayan valuf davasi bulumnaktadd.
10.4. Yonetim kurulu fiyeleri ile yonetimde soz sahibi personelin ihragnya kant
gUrevleri ile sahsi etkarlare veya diger gerevleri arasmda bulunan olast nkar catismalan
haidunda bilgi:
Yonetim Kurulu ilyeleri lie yonetimde soz sahibi kisilerin sahsi menfaatleri veya diger
gerevleri aramnda hicbir fiili veya potansiyel menfaat catismast yoktur.
11. YONETiM KURULU UYGULAMALAIII
11.1. ihraccmm denetimden sorumlu komite Uyeleri ile diger komite Uyelerinin adt,
soya& y e bu komitelerin gores , tammlan:
Denetim Komitesi:
Adi Soysull
Hail! Can YE MADA
Viktor ROMANYUK
S 1.,ER YATIRDA MENKUE DEC, :
•
.
Genel 7Milcilld
7
tfr
‘A "
krliv.- Cad
o t
,
F ri en H I
Garevi
Baginniz Yenetim Runk' Dyesi
Bagunsiz %au Uyesi
*1k.
••
t
Denetim Komitesi Gore y lerk 5411 sayill Bankacilik Kanunu'nun 24'iincii maddesi geregi
kurulan Denetim Komitesi, Yonetim Kurulu'nca, denetim ve gdzetim faaliyetlerinin yerine
getirilme stlrecinde kendisine yarclunci olmak tizere ilyeleri arasmdan sececegi, icrai gorevi
bulunmayan y e Bardcalann Ic Sistemleri Haklundaki Yonetmeligin 6'ncl maddesinde
belirtilen nitelikleri tasiyan asgari iki ilyesinden olusan komitedir.
Kurumsal Yonetim Komitesi
Adi Sorach
Ulf WOKURKA
Garevi
Baginisiz Yonetim Kurulu Uyesi
Hasan Basri GOKTAN
Khosrow Kashani ZAMANI
Hafil Can YESILADA
Murat ISHMUKHAMEDOV
Yenetim Kurulu Baskam, Murahhas Oye
YOnetim Kurt& Oyesi
Bagimsiz Yonetim Kurulu Oyesi
Yttnetim Kurulu Oyesi
Kurumsal Yonetim Komitesi Corerleri:
Ytinetim Kurulu Oyelerinin gezetimini y e Kurumsal Yonetim proseslerini y e etkinligini
saglamalc, hissedarlar y e menfaat sahiplerinin, Hanka personeli icin prim sistemi y e motive
edici dtizenlemeler yaparak, hak y e menfaatlerini korumak icin olusturulmustur.
ICredi Komitesi
Adt Soya&
Hasan Basri GOKTAN
Emin ERDEM
Haiti Haydar YILDIZ
Nariman ZHARKINBAYEV
Murat ISHMUKHAMEDOV
G5revi
YOnetim Kurulu Baskam, Murahhas Oye
Yenetim Kurulu Murahhas Uye
Genel Mildfir, YOnetim Kurulu Oyes'
YOnetim Kurulu Murahhas Oyes'
Yonetim Kurulu Oyesi
Kredi Komitesi Goreyleri:
Banka'run kredi olustuntlan strateji y e YOnetim Kurulu'nun belirledigi limitler
cercevesinde gerceldestirilmesini saglar. Komite Onerileri degerlendirir, kendi yetki simian
icinde olanlan onaylar, reddeder veya Yonetim Kurulu'na sevk eder. Aynca, kredi silrec ve
kalitesinin gelismesi ile
sistemleri gortiserek Ytinetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
Aktif-Pasif Komitesi
Komite, her hafta Genet Mild& Baskanliginda Hazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ye
Risk Yonetimlnden sorumlu Gene! Mild& Yarchmcilannin katilumyla toplamr.
&ref Yonetimi Komitesi
Atli Soyadt
Hasan Basri GOKTAN
Viktor ROMANYUK
Ozeyir BAYSAL
Halit Haydar YILDIZ
Gorevi
YOnetim Kurulu Baskani, Murahhas Dye
Yonetim Kurulu Baskan Yardimeisi
BaAnnsiz YOnetim Kurulu Oyesi
Genet Mtidttr, YOnetim KuruIu Oyesi
Vera Ytinetimi Komitesi Goreyleri:
Ocret Yonetimi Komitesi, BDDK'nin Kurumsal Yftnetim ilkeleri'ne iliskin yftnetmeliginin
altinci ilkesi kapsammda faaliyet gostermek amaci ile Banka'nin ticret sistemi halclundalci
Yg
' 2,YAHRIM MLNKUL DEC
Gene! l+Audurlu
-..- d er a Cad dlo.171
Esentepe _51 1!!ISTA
E H 0217 la : ... d z
26
di
politikalannin y e uygularnalamun Yonetimi Kuralu altmda izienmesi ye denetlenmesi
amaciyla kurulmustur..
11.2. thracrum Kurulun kurumsal y5netim ilkeleri kannmdaki durumunun
degerlendirilmesi baklunda anklama:
Banka, Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yarmlanan lcurumsal ytinetim ilkelerine bagh
olup, uyulmasi zorunlu ilkelerin uygunlarunasi y e gelistirilmesine azami Ozen gastermelctedir.
SPK'run belirlemis oldugu Kurumsal Yonetim Ilkeleri uygulanmkata, uygulanmyan husular
olur ise gerekceleri ile birlikte Kurumsal Yonetim Ilkeleri Uyurn Raporu'nda
aciklanmaktachr.
$ekerbank T.A.S. Kurumsal Yonetim Ilkelerine uygunlugunun olçUlmesi iglu Sermaye
Piyasasi Kurulu tarafindan yetki verilmis sirketlethen, uluslararasi kurumsal YOnetim
derecelendirme sirketi ISS Corporate Services, Inc sirketi ile sozlesme inizalamistm
Bankanin 2013 yili kun.unsal ytinetim derecelendirme notu, Sermaye Piyasasi Kurulu onayli
uluslararasi derecelendirme sirketi "ISS Corporate Services, Inc." (ICS) tarafmdan yapilan
yin& olagan degerlendirme Mired neticesinde 9,09 (% 90,91) olarak aciklanmistm Bu
derecelendirmede SPK'nm direktifieri dogrultusunda yeni metodoloji kullaniImi olup 2013
kunimsal yonetim derecelendirme notunun alt bashIclar itibanyla dagilum asagidaki
sekildedir:
Alt Kategoriler
Pay Sahipleri
Kamuyu Aychnlatma y e Seffaflik
Menfaat Sahipleri
Yeinetim Kurulu
Toplam
AgIrlik
0.25
0.25
0.15
0.35
1.00
Almon Not
9,77 (%97,79)
8,57 (%85,78)
9,43 (%94,39)
8,81 (%88,I 7)
9,09 (%90,91)
Kurumsal Yonetim Ilkeleri sercevesinde hazulanan Kummsal Yonetim ilkeleri Uyum
Raporlan y e ISS Corporate Services, Inc." (ICS) tarafindan yapilan yillik Kurumsal Yonetim
Derecelendirme Raporlanna htty://www.sekerbank.com.trivatirimci/lcurumsalvonetim.iso
adresinden ulaplabilmektedir.
12. ANA PAY SAHiPLERI
12.1. Son genet kurul toplantni y e son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
hada icindeki paylan dogrudao veya dolayli olarak °/05 y e farlasi olan genek y e tinel
kniler ayn olarak gosterilmek karhyla ortakhk ya m:
Ortagm;
Ticaret Un y am
Sermaye Par / Oy Haklu
24.06.2014
26.03.2014
(Son
genel kurul top anti tarihi)
(Son durum)
(FL)
(%)
(TL)
CAO
8ekerbank T.A.S. Personeli Munzam
Sosyal GUvenlik ve Yarchmlasma
Sancho Vakfi
339.787.080,00
33,9787
339.787.080,00
33,9787
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varhk Fonu
219.310.353,00
21,9310
219.310.353,00
21,9310
1 7639
117.638.674,00
11,7639
let
BTA
Securities JSC
11
38,ria
Pancar Kooperatifleri
835.677,57
0,0836
835.677,57
0,0836
Halka Arz
322.428.215,43
32,2428
322.428.215,43
32,2428
1.000.000.000,00
100,00
1.000.000.000,00
100,00
TOPLAM
Dolaeli Pay Sabipligiae Bilkin Bilgi
Ortagm;
Ticaret UnvandAdt Soyade
Sermaye Pay' b y Hokin
26.03.2014
(Son genel kurul top anti tarihi)
(TL)
(TL)
(%)
117.638.674,00
BTA Bank JSC
24.06.2014
(Son durum)
117.638.674,00
11,7639
Sermayedeki veya toplam oy haldu icindeki paylan
ortaklann birbiriyle akrabalik iliskileri:
12.2.
(%)
°Ats ve
11,7639
(mitts' elan gercek kisi
Yoktur.
12.3.
Sermayeyi temsil eden paylar bakkinda bilgi:
Grnbu
Nama/Hamiline
Olduku
initiyarlan
(Kimin sahip oldugu,
Sara)
Pay Nominal
Deteri (TL)
Toplam (TL)
Sermayeye
Oran! ( %)
-
Mama
-
1
1.000.000.000,00
100,00
TOPLAM
1.000.000.000 00
100 00
ihraccmtn ydnetim hakimiyetine sahip olanlarm ach, soyach, ticaret unvam,
Scum hakimiyetinin kaynagi y e bu Odin kottlye kulIandmasmi engellemek icin
ahnan tedbirler:
12.4.
Ortagm
Ticaret Unvam
Sermayedeli Pay'
Tutar (TL)
Kontrollin
Oran (%)
Kaynagi
Tedbirler
17K hinctimleri dist/Ida
alumus bir tedbir
yoktur.
Sekerbank T.A.S. Personeli
Munzam Sosyal Gtivenlik y e
Yarchm1asma Sancligi Vakfi
339.787.080,00
33,98
Pay
Sanwa Kazyna Kazakistan
Devlet VarhIc Fonu
219.310.353,00
21,93
Pay
BTA Securities JSC
117.638.674,00
11,76
Pay
baldmiyetinde
yonetim
ihraccoun
anlasmalar/dUzenlemeler hakkinda bil
12.5.
Yoktur.
1
.
E ft
' R ) AIIP NREN
,1
KJE DEG
Gene r Rrindrirrn
Fsentepe-,,,Isi
r
(= C217 39.1
degisiklige
17K hilktimleri diginda
alum§ bir tedbir
yoktur.
17K halcUrnleri disinda
ahnnus bir tedbir
yoktur.
yol
acabilecek
13. IHRACCININ FINANSAL DURUMU VE FAALiYET SONIJCLARI HAKKINDA
BILGILER
13.1. ihraccumn Kuruluo muhasebe/finansal raporlama standartlan uyannca
hazirlanau e ihram bilgi dokfimaninda yer almast gerekeo fioansal tablolan lie
bunlara iliskin bagmniz denetim raporlan:
y
ihracci bigi dokilmaninda yet alms' gereken finansal tablo donemleri; 31.12.2013, ye
31.12.2012 olup stiz konusu donemlere iIikin bagimsz denetim raporlan e Bankanm
flnansal tablolan www.sekerbank.com.tr e www.kap.gov.tr intemet sitelerinde sirasiyla
26.02.2014 e 27.02.2013 tarihlerinde ilan edilmistir.
y
y
y
13.2. ihracci bilgi doktimamoda yer almast gerekeo finausal tablo dbnemlerinde
bagunsiz denetimi gerceklesfireo kuruluslann uuvaolan, bagonstz denetim gorush we
denetim kurulusunun/sorumlu ortak bas denetcinth degismis olmast halinde nedenleri
haklunda bilgi:
ihragcci bilgi dokiimarunda yet alan finansal tablolann bagunsiz denetimi Akis Bagnnsiz
Denetim e Serbest Muhasebeci Mali Mthsavirlik Anonim Sirketi tarafindan gerceklestirilmis
olup 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren yillik hesap dOnemine ilikin bagunsiz
denetim raporlannda "OLUMLU" goats vermislerdir.
y
13.3. Son 12 ayda ihramom ve/veya grubun finansal durumu veya karldigt tizeriode
anemia etkisi olmus veya izleyen dooemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim islemleri:
Davao
Taraf
Davah
Taraf
Mahkeme Dosya No Yil
Konusu
$ekerbank T.A.$
AND
Tekstil
Ankara 2.Asliye
Hukuk Mahkemesi
203/614 esas
MOdahalenin
men'i
$ekerbank T.A.$
AND
Tekstil
AnIc. 13. Asliye Hukulc
Mah. 2013/371
Ecrimisil
Davao
Taraf
Hazine
Dave'
Taraf
$ekerbank
T.A.$.
Adil ()nal
$ekerbank
T.A.S.
$ekerbank T.A.$.
Personeli Sosyal
Sig.Sandigi Van)
Sekerbanlc
T.A.$,
Silkran Kose
Sekerbank
T.A.S.
Mahkeme Dosya No Yil
Konusu
Risk
Tutan
Gelinen
Asama
5,000,000-TL
Devam
etmektedir
219,000-TL
Devam
etmektedir
Risk
Tutan
Antalya 2.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/28 esas
(eski) 2013/274 esas (yeni)
Alacak
1,060,615-TL
Adana 1.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/287
Tazminat
I ,000,000-TL
Istanbul 20.Asliye Haul(
Mahkemesi 2012/476 esas
Alacak
31,500,000-TL
Alacak
5,000,000-TL
Gelinen
Mama
Devam
etmektedir
Devam
etmektedir
Davalar sulh ile
sonuclanmi4nr.
3. Asliye Hulculc
Mahkemesi 2007/511
Istanbul 5.Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012/317
Sisli
Ankara 9.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2009/189 esas
(eski)
Ankara 10.Asliye Ti
Mahkemesi 201176
(yeni)
/
YATIRIM MENKUL DEC
Gene! Mudurl: Cad No 17 1 MI t:C)
scA ntepeIi / IS On) 11,1
0,,
• i. ,:*
Devam
etmektedir
Botas
$ekerbank
T.A.$.
Istanbul 8.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/95 esas
Tazminat
5,296,223.64-TL
Devam
etmektedir.
Ulastirma
Bakanligt
$ekerbank
T.A.S.
Istanbul Kartal 4.Asliye
Hulcuk Mahkemesi
2011/473 esas
Kamulasurma
1,I61,189.37-TL
Devam
etmektedir.
Liberty Sigorta
$ekerbank
T.A.S.
Istanbul 28.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011187 esas -
Tazminat
1,016,000-TL
Devam
etmektedir
(rUcu)
Istanbul 7. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/497
Bulutlar Du s
Ticaret
$ekerbank
T.A.$.
Istanbul 35.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/182 esas
Menfl tespit
1,300,000-TL
Devam
etmelctedir
Metro Gross
Market
$ekerbank
T.A.$.
Istanbul 40.Asliye Ticaret
Mahkemesi 201118 esas
Alacak
2,2I3,515-TL
Devam
etmelctedir
Adil (Mal
$ekerbank
T.A.S.
Adana 3.Asliye Ticaret
Mahkemesi 20121305 esas
itirazm iptali
7,610,190.68-IL
nevem
etmeldedir
Gani Var
$ekerbank
T.A.$.
Seydisehir Asliye Hulcuk
Mahkemesi 20121300
Alacak
1,302,116.90-TL
Devam
etmektedir
13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraccunn ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu fuerinde etkili olabilecek önemli degisildilder
(firetim, satn, stoldar, siparisler, maliyet ve subs fiyatlan halclundaki gelismeleri de
Bankamatn cikanlmq sermayesinin 125.000.000 IL nakden arttnlarak 1.000.000.000
TL'den 1.125.000.000 TL'ye cikanlmast kapsammda hazirlanan izahnamenin onaylanmast
talebiyle SPK'ya bapuru yamlnu§, Kurulun 05.06.2014 tarihli toplantimnda bawuru olumlu
sonuclannuntr.
$ekerbank Yonetim Kurulu 26.02.2014 tarihli Yonetim Kurulu Karan lie mevcut Vail&
Teminath Mertkul Klymet program= 800.000.000 TL olan tavan luta 1.500.000.000
TL'ye yiikseltilmesi; aynca, bir yilIik denem icerisinde yurt icinde, halka arz edilerek, halka
an edilmeksizin, nitelilcli yatinmellara sattlmalc itzere tahsisli olarak veya yurt ch=da
satilmak tizere çeitli tertip ve vadelerde, ihrac tarihlerindeki piyasa kopllanna gate
belirlenecek sabit ve/veya degigken faiz oranlanna sahip, toplamda 750.000.000 TL'ye kadar
yeni VTMK ihraç etmek iizere SPK'ya 04.04.2014 tarihinde ilgili izin bawurusu yamlmOr.
SPK tarafindan onay shred devam etmektedir.
Varlik Teminath Menkul Kiymet program kapsaminda 3 yil vadeli y e 361.846.000 IL
tutanndaki ihrac gerceklenirilmi§ olup hazine finansmarn iiemi de dahil olmak ilzere yapmm
gerektirdigi diger ilemler de gereekle§tirilerek fmansman saglannunir.
14. DiOER BILGILER
14.1. Sermaye haklunda bilgiler
cskardmis Sermaye
: 1.000.000.000 TL
14.2. Kayith sermaye tavam:
Kayith Sermaye Tavatu
: 1.250.000.000 IL
14.3. Esas sozlesme ve iç yonergeye ifiskin onemh bilgile
Tam metni Banka intemet sitesi www.sekerbank.comm y e Katnuyu Aydnilatma Platformu
intemet sitesi www.kap.gov.tr'de yet alan esas sozlevneye ili§kin ozeç bi1iAer ”agicla
!RIM iviLNKUL DECGene! Mu du du Ill No 171 N1-tro
FlelltPp0
02 1 2
ISTAN
fl4 !3
30
verilmektedir. Yonetime iliskin olarak Banka ic yonergesi dtizenlenmemis olup yOnetim
Yonetim Kurulunun tamamnun yetkisindedir. TTK'nun 419'uncu maddesine gore hazirlanan
Sekerbank Tit& Anonim $irketi Genel Kurulunun caltsma Esas ve Usulleri Ha/Janda lc
Yonerge 21.03.2013 tarihli Olagan Genel KuruPda kabul edilerek 04.04.2013 tarihinde tescil
Genet
edilmistir.
Kurul
lc
Yenergesi
BanIca'nm
internet
sites'
(http://www.sekerbank.com.tr/files/yatirimci/Sekerbank-Genel-Kurul-ic-yonerge.pdf)
ve
/CAP'ta (www.kap.gov.tr) yayinlanmistir.
14.4. Esas stizlesmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraccuun amac ye
faaliyetleri:
Bankanm amac ve faaliyetleri esas sozlesmenin 4. maddesinde yeralchgt
mevzuat uyannca bankacilik alaninda y e hankalara tanman diger alanlarda faaliyette
bulunmalctir.
14.5. Sermayeyi temsil eden paylarm herhangi Mr borsada 'stem gtiriip gormedigi
hakkmda bilgi:
Sermayeyi temsil eden paylann Ttirlciye'de Borsa Istanbul Ulusal Pazarda islem
gounektedir. Sermayeyi temsil eden paylar yurt clismda herhangi bir borsada islem
garmemektedir.
15.ONEMLi SOZLESMELER
Yoktur.
16.UZMAN RAPORLARI YE UcUNCU ICIOLERDEN ALINAN BiLGiLER
ihracci bilgi dektimaninda sektiir haldunda yeralan bilgiler Bankacilik Diizenleme ye
Denetleme Kurumu (BDDK) y e Tiirkiye Banlcalar Birligi gibi Opine° kisilerflcurumlanndan
ahnan bilgiler olup stizkonusu bilgiler kendilerinden almchgt sekilde aynen lcullamirmstir.
$ekerbank, bildigi veya ilgili UçUncU ahstn yayinladigt bilgilerden kanaat getirebildigi
kadanyla, actklanan bilgileri yanlis veya yaniltio hale getirecek herhangi bit eksikligin
bulunmadigun beyan eder.
Ilgili ilciincti kisilere asag glaki intemet adreslerinden
•
•
•
Bankactlik Dtizenleme y e Denetleme Kurumu: www.bddk.oruir
Tikkiye Bankalar Birligi : www.tbb.oricir
Kamuyu Aydnilatma Platformu: www.kao.uov.tr
BanIca'nin son 2 yil itibariyla y e en yakm ara demem fmansal tablolan www.sekerbank.com.tr
e www.kap.gov.tr Internet adreslerinden de incelemeye actic tutulmalctadm
y
17. INCELEMEYE ACIK BELGELER
Asagidaki belseler Bilyt&dere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok 34330 EsentepeMecidiyek6y-Istanbul adresindelci ihraccuun merkezi y e basvuru yerleri ile ihraccmm
intemet sites; (www.sekerbank.com.tr ) ile Kamuyu Aythnlatma Platformunda (1CAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine acik tutulmaktachr:
1) thracci bilgi doktimanmda yer alan bilgilerin dayanaguu olusturan her thrill rapor ya da
belge ile degerleme y e gornsler (degerleme, uzman, faaliyet ve bagimmz denetim raporlan ile
yetkili kuruluslarca hamrlanan raporlar, esas sozlesme, vb.)
fmansal tablolan
2) ihraccuun ihracci bilgi doktimmunda yer
18. EICLER
Yoktur.
TIMM MENKUL DEC
Gen& Muciudu u
Can NO
91'
-U.
1,
If A

Benzer belgeler

SEKFK İBD

SEKFK İBD Bu Hiram bilgi dokiimam ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast aract notu ve ozet, ortaIdigimum y e halka arzda satwa araalik edecek Seker Yatmm Menkul Degerler A.S.'nin www.sekerbank.co...

Detaylı

SEKFK IBD Tadil Metni

SEKFK IBD Tadil Metni Seker \tannin. 125 bin It. scrinaye lie Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 1996 yilinda almi§ oldugu like karan geregince kurulmustur. 24 Aralik 1996 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilerek 1997 ph ba...

Detaylı