16"o.t15 - tc millî eğitim bakanlığı

Transkript

16"o.t15 - tc millî eğitim bakanlığı
T.C.
MEZİTlJ KA YMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim :Vlüdürlüğü
, i'
Sayı:
631406699/821/497162
Konu: Kısa Film Yarışması
16/0112015
..... ,............. MÜDÜRLÜOÜı-.:E ilgi
:İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih ve 394 i 96 sayılı yazısı.
Bakaıılı~ımız
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün "8. Gençliğin
Gözünden Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması" ile ilgili yazısı ekte gönderilmiş olup.
r~smi!özel tüm lise öğrencilerine duyurularak katılacak eserlerin doğrudan şartnamedeki
adrese gönderilmesi hususunda;
Bilgderinizi rica ederim.
Ahmet Y ALKIN Müdür a. Şube Müdürü f:KLER: ı-ilgi Yazı
ve Ekler; (9 Sayfa DAOlTl\l: I-Tüm Resmi ;Özel Lise Okul Müdürlükleri ,
r;'"
.
16"o.t15
1\,ELITl1 II (,E 7-.HL!J LOiTIM MOOüRLOC-ü
Yoı' Malı (,)d,K Bı.ıı\'arı Mezııli S;ıni1yii Sitesi GIriŞi Çdik Apı K.lı'2
MEZrfU/MERSJN
r:aks ((;324)3)Q7444 e-posta ınezıtl,;[email protected]ınc!>_!;!ovtr \\eb hnıı-I'mezıt,i.!1h:b_gov:r
'rUbat \1Cs'd"j ,:e Teknik E';;!lim ŞUbeSi ,H ORANLl
'~--;lcron cı~-lJ;'58;;4(j4
;\:-~;ntı,ı bıı 2 1 :çın
ıLı ,,',nk gU\;:1 I, eleLro ıık
ImZ;3
ıte iıtızill:;ınmı~:ıc hıı?-/Icvmk.sorgu ınd:ı bovJr ııJresi'ldenC667-7bdc-3a22-96cS-91 Oe ~;)du ı~e k': llı'dık!);I;,
T.C.
\(ıi'l(!.# ..
~;
MERSİN VALİLIGİ
İl Milli ERitim MüdürlüRü
Sayı
: 93525931/821.05/394 i 96
Konu: Kısa Film Yanşması
14/01/2015
KA YMAKA.ı'\fLıGINA
(İlçe Milli ERitim Müdürlüğü)
.......u ........................
İlgi: Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, 12.01.2015 tarihli
ve 322287 sayılı
yazısı.
Bakanlığımız Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, " 8. Gençliğin
Gözünden Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması" ile ilgili, ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Söz konusu
yanşma şartnamesi
dengi öğrencilerine duyurulmasını,
gönderilmesini rica ederim.
ekte gönderilmiş olup; ilçeniz resmi ve özel tüm lise ve
katılacak eserlerin doğrudan şartnamede belirtilen adrese
Ahmet A YDOGAN Vali a. Müdür Yardımcısı EKLER: lIgi yazı ve ekleri (5 sayfa) DAGITIM:
13 tlçe Kaymakamhklanna
-13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
Adr« : Mersin Iı Milli E~itim MüdürlOgü Dumlupınar Mah. GMK. Bulvan 33 i 30 YenişehirIMERSiN
Tel: O (324)32914 SI -S4
Dahili: 309
Fax: 0(324) 327 35 IS - 19 E-posta: [email protected]
Bilgi Için: Koman N. ŞAHili (Memur)
H.ı evrak guvenlı elektronık ımza de imzalanmıştır
httpJlevraksorgu mcb go\< tr adresinden5c98-90ff-3023-98i c~a300 kodu ıle teyıt edılebılır
T.C. MİLLi EGİTİM BAKAl"lLIGI Yenilik ve 1<2ğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı:
88013337/821.051322287
Konu: Kısa Film Yanşması
12/01/2015
............................... vALİLİGINE
(II Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi: Ankara II Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23.12.2014 tarihli ve 63971525/820/6817608
sayılı yazısı.
Çankaya Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli resmi/özel lise ve dengi
okul öğrencilerine yönelik "8. Gençliğin Gözünden Türkiye Liseler Arası Kısa Film
Yarışması'" düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkinliğin
yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ Bakana. Genel Müdür EK: İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
DAGITIM: Gereği:
B
Bilgi: Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Planı
Konya YoluJT.OkullarlANKARA
ElektronikAğ:
'\'Iw\\.meb.gov.tr
}egiıek'@meb.gov,tr
Aynntılı
bilgi için: Yaşar ŞAHIN (Birim Koord.)
Tel: (0312)2969440
Faks: (O 312) 2238736
Au e"rak guvenlı 1!1\!ktronık imza ıle ımzalanmıştır. httpJlevraksorgu.meb,goy,tr adresındene697-279d~3d9b-9758-bd75 kodu ılc !.Cyıt edilebııır
T.C. ANKARA VALiLlGİ Milli Eğilim Müdürlüğü Sa~ı
: 1>39" i S:5,'ı\106817608
Konu: R, Gen,lığin Gözünden Türkiye
Lıs~kr ''.msı i\"a Film Yan;;ması
23!l2120!4
MiLLi EGITiM BAKANLlGI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlUğü
Ilgi:
Çankaya Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nUn 03/1ı,20141arilı ve (>017632
,ayılı yazısı.
ilımiz Çankaya İlçe Milli Eğitim Miıdürlüğü organizasyonuyla '8. Gençliğin
Gözünden Türkiye Liseler Arası Kısa Filın Yanşması' nın ekli şanname esasları
cerç:\'csi""k Türkiye'nin 81 il ve Ilçelerinde bulunan !Üm resmi ve özel örgün eğitim
klıruınlarımlailı,;elerindc'J öğrenim gören !Üm öğrendIeri kapsayacak şekilde düzenlenme~i
,le ilgili ilBi yazı Ye ekferi i1işikte sunulmuştur.
Gereğını arz ederim,
EroIBOZKURT
Vali a,
Milli Eğitim Müdürü
EK 'iaJ1nmne Chayfa)
"'ynnnll bilgi Iyin:
.Onaögr:=tı'ın
.
!::ı.:ı .Jr,Hıık A~' hıtp" ,mkarlı.meb,gov_IT
,;.po:.-t;:r (lrtaoğrcnmoti(a meb.gov.u­
C;;p il 5(1; Si" ıı,l:;
YıJma7
Şub.c $<!fı)
Td.(o31~l22;ı599
Faks: (O Jt2}223 25 99
ytlDIR.IM
ÇANKA.YA KA.YMAKAMuGa
ILÇE MILLi EGiTiM Mt'DÜıu,tlGtı "GEıvÇL1(;!N G()ZCNDlll" TEXJVOLOJI" TtMALI, N. (;ı:;!IIçu(;h GÖZtıNDEN TÜRKiYE LtsF.LER ARASI KISA FiLı.t YARlSMA PROJESİ (;.:S.EL HEDii.: ~n"tsal Yarah:"ııjiı ,'(: ereıım, {leliştim!,k
III:DEr KITLE: Turkıye'nin sı LI 'e jlçc~iml~ bulıman tum r~n;i '" 02ei 6rgilO egıtim ,,':"'umlarındtl( :l,>clı.;flndc)OAfi'lum
gören tüm ögreneiler' KONlSı.:: Y ""ımanın konusu "veli'iliğin GöZiln,k,1 T ckl)(\l~ji" olMaktır Ttll(:: Kı,~ 1'11'" PRO,ffSi"i -,\'\fAO.ARI, C"nka)'a K.}m.kemlı~, ıı,. Mdi Eğilim 'vlüdllrlü!\ü tarahmlAn dÜ1.enl"",,"
bu : .nma ık i u:k Mill1 E~itim Si$Wcmi'nin i!""cl am", 'c temel ilkelerj d"ı;rultu.uııda ö~n;:il<ri"
:,I~>Hk' ar;1l:'ıt;ml<1":', ~"'fıet. encclektUel merak s.ahıbL yemllkçi ,,·e ;:kip lfalışm9s1 ;-apabjleç~ niıclikk'fd;
-, '.::l~~1::,lmekt ~ :çn~: yamlandmı.:ı bir atl(ayı~la >eniden gt'ii'Ş"tiıııen ''Ötretim Pmgrıuntan"na pittiticl (\Iana.
L~"!r.. Il;':1 ı:nn.
1. Kıi.<11iiru yapımını öıtn:dinnek.
2, "<nd'!" g.lijıınne5inc Katkıda buluurnııl<.
3. Smen13 se~'tÖnınll_ımalannı '" ilişkileırini i1I1lmıı>lıvm' sııglamıık, [:;h.-ıiı.. t!u~ um ;,-e tıecenilerini geHŞtirmek~ 5, Kulttı,e) degerlerine ve çe"""ye karşı Ju)arlı birer bire} olarak >'etıŞtirilmesine Katkıda bulunm.I" b. D\:Y~J; ı.:. Jü~,ınceıeriıu ~N5e1 sanat çah~malan aıac.hğı ile :,crgil,::)<-t;hllmclt'fi .. ~ ç~\'r'cdtI;,JlC'rk:
payla ,mdkuıı ze\·k alabilmeleri ıçin IJrtam ~ağlts!YtiıK,
[".,....,~ .t'~ı )".'4f!$hAI etkinlfklerde bulunma a.lışkanh~ı ve ıctvkinin olu~.Mın3 kın"-ı ~Atatrıak,
.4.
S. Sanilt ~_r.h': ıtı~t ıle istenmiyıtn ı1i:1'H'ıim~(ardae Uti,j,.J3ş!ıunaJc
9. OrA :""ı,m ,iı",ciııde paylaşma, birlikte Uretme, !ıoş~önl, başkaı,.""" "'Yılı. bılgıııın )aşaıu
~\k!nr'im~1 iL. kendini ifudı.:: etme. ün:tiıenlcl'tn geı«ek kuşaklar.ı aktanlması gibi k.aıırıırnhltııı
',,)~\<I'j!im~, ;mı.ııçlanT'l'l~lIf
)'!tüIENiN SO:-tt:ÇLARI:
• On"ı Ilr.ıim ,Ure,in<le payl..,ma,
hirlikı. ürelım. hoşgörO. başkalarına S"~I' bilginın
.;.s,m"
ckta:.hh kcııdıni ,fade etmeleri içın kı"" rıımler;" 'i"kılme:>i.
• KL"·~1 filr·,;\,"fln çe"-,rnin\1c okul dC5tCg.. 'ii: katdlimilIn arttırılmaıil,
• t~ ri.::l kn IIImkr-ın gele.;;e~ ku.,aklarn aktarılması İçın &lüHeodırtlrMsı.
I'ROJF. ... I" fA,\Ll\El'Lı::ıu,
• Türl-h·el1ln 81 il ve ilçesiııd~ bııluııa .. ınm relllıi ve /lzel .. ~ (örgü.. eaııinı)
ögl'c"dk>I'i"i. btdau... , ~nııt Elllim ıı..ı....,ltt, Onayı ve Kilitir ". Tari,m aakımhiı'nıu
Ic.. luı~,,~ıı. ("nkaya KaymakamhiP 11çt> Milli Egitim MOdllrtBlli! lanıftada .. dü,."ı ...."
"Ccnçlij:ın
GlizÜ"d.>O
Tekllolo.;I"
Irın.lıS.Türkiy.
Liseler
Anuı
Kısıt
Film
Yarı$lll~sl':1morgal1rtC cdiluıe,,-ı \~ Jlullol'! .:ht')ı..ırulınl1!)]'
• ! h\.' ;:~t;';fj.::ih:Tınin kısa ftimleri çelmes'.
• ,,,. (tlmkrin "Kutla< tMaf,ndan (alıkay. ııı;e \Hli Eğilim MUdilrliiğiı'ne ,,,.Iim edilme,i 'o)a
'....I;!!U 1\..":I,'iııô:rilıne'ı,
• l",m ;;:n,i'yi1
kıuılim
l!~a
filmlerin
Se.çıciler
Kurutu{JUti.}
uırahndan
deter1ı.:odirilcrcl
J:,;rı.~;.(;!':: l'linr 1 -'1ıın ::-aptlnH,sı,
• Ö,,"
Ji.ızen1>Jl
oia" eserlerin ""çieilel' KuruluılUri) ıarafındon değerlendıril ..... i ve (ldul T,)rCil'
H.'')..
KAnım K()Ş\'l.l.ARl:
"liIrt Eilitim tI~kanlıiı. Oaa~ı "e Kültiir ve 'furiLm Balııııiliğt'nlJt kat1ularl}1a ÇaDkırı~ ..
"J.~ m. ı.2nlh~ı ııç. Milli Etmm Müdiirliiııii ta....rındsıı "mııltn.... "Ge"çlili" (;ıızü .. dcıı
rd,,)UI~ji" "'ma" 8, nırld"o U..tcr .'tast Kı •• film YanşIlWlI. TllrIdye'nin 81 iı "' lkesiOM
bulunan tüm I'CSOll ve aırl !Itglin ejltim kurumumnd» (liselerinde) ııı14-1015 etıtım-öğrellm
)'ıhatlıı ött",nim "örfn tüm öt,"rtftcih.'..e açıktır.
i. Ya","' .. y,ı ~ölıdcTII'1l im.. fiimler; Milli Ej!iıım Temel ""'nunu'llda iıiıde"ni bul.n mr\. Mılli
E~hnir.i" (,e"el Am""I." ve Türk MılIl eğıtıminin T.mel Ilkderıne uygun oJmalı<lır, A)rı<A,
ı"ıl!lT1
,
küıü
,,{'naryc>sunun argO' "e
kuhınımnH
madde
fizendirit:i
ibıtreleri ;",'t:nnt-Oleı;ı, pnlıtik
:!1(' ~d; ~ı~ımi:.;n",;ı;; gı.::ccJ.,;mckıedir
:ii"""
Kı, i
<)hr~iıdlf
ko"u.", "(;enç!itin Gii.wnden
Tekııoloji"dir,ı<.ı..
film, en
faılalO
dakika
J ~knoli'jin(n ~n~ler Uzerindeki r.:tkiknnirı toplum tarafıoda" tal'tlşudığl gunümtıırk',
toı.:kıınk:i'ın;a
g~tiHjikkd
inwilara
Dh,,;ııııdrı:a:ahc
Hi".4.~·1.~
\.C"/vt:,a götü:"'dükieri tema~mdan hareketle özı6n bir tK':DMI)'O
önemli olan: k.aral<tef gelişiminden zi~'3de fikrı cn çarpıcı ve
nl,'l;m.bilex:ek şekiıd<: ,kıam",kcır. Gö.tilJlliı .,ç ~"rgu bA$UI ıı.~I~n ""Iatım ôjjelerid;r. Vıdc",
an'.ma~~~lr: n:iır..;:ya h.aş.ka serbest bir tekniK kuılanilarak bazıdamnahdır. Grafik ve anim,BsY<Jn
lull::.nlahilir (im.terimt' lt)'~"lHl rı:~im "e 'Sf" L\!ilt!!!1 \!l}unn$t ?orunludur,
3. 'ı u~:ı;cıh~: "": ö~kti anlatımtnı wrla}'8f1, inSAnlar ve tutkularının buyUk bir beceri ile anlauldıgi
fi::,ı (~j \t,; il)nf zam.ıtnda dııha k.iHamsııl dO'${1r,'('!t,'L iılc},,,;),,r! bir miktar zorhı)'a\.-al \c üntm
t(ı..~.ı..:d, h('l;rlenmi$ oıan kvrıu)'x ll~'2ı)n ttk.rler oimalıdır. Kısa filmin ama;et, gençterlc
hnll,,' ~e,;-~·re~-, \>nt~rı )2~!r!:mi,lar! ve hç:veo:anlnnr'1tıtMTm ~ağlamaktır.
4, .... ~ı\lln"ı .. Gerekti"." Yafl~ıııa:a katıl"".. !. 01art filmler 3 kopya halinde hazırlanltl"l' '"
~(\;1,h:(1;en fı;mh:rin dıjıta1
gösterim formaıı DVD HD vey:ı MPEG cInııdı 'fC Or$~'h llaş\uru
T\,m'u :iı.:; ;':1 iiktt g5nck'rHO'M;iidır, Yanıtma s.e'yk:iicr Kdrulu 'na (.lUN) sunuhnak llze,re gönderıkil
>;cıbın
K".
';/en_d"ki
ellkeılerde Il)hlmın
t\J.,
'0"'''',.,, ;"nı!eri. d) Ok,,1 Adı, .)Ii ve h,e
... ;j~\~n;il'.,' g,,)"dl-('tl(~<ı
hı Süresı. <jyön"ı.mıni, Yap,nıcL
Sen.,i".<
'\dımn 1ıclirttl.....; gerekırıektedlr.
ItUf hakkı 018a materyal "'-t' mitLikier izin abult.,.",
(um k\)nui.'ııdan !ilmin }«pımcl.'yônetmenj wrum!udur.
Y;ııı,mi\," !..alılaıı !ilmltfin ı,~.ri olmaya" h<r lilriO gôsterimde lullanım hakkı Çankaya Iıç.
MiIIil'liiıiın Müdlrllltl'ıı< "itt,,. Y,rışm. "'",,,,ullda 1-'C~i~1i ödilııer ",",.ı ,:"kıit,
titrnde
kuii::ioıhıı'1 nhnahdır
; y :11 :"rOi:n rı ::.n ı ..
8, ).\
,>m;w.
t 11,\~r:.ılc",;
kuUmil;'i1l1 ... c
lelıılc i1ııih
..
\"C .:!QI5yillnL:ıtb ~1,:fdlmj:$
~dı.ian
KuııCr
IiImlcr,
Hlrnler katııabilif.
,,, fun/m
Bakanlığı Sineımı
GtlIlcl \.1ik!urli.!l.u,
03ıi
lIetışim f'akUhesı ve ('ankaya ı<aytnakamhQ.tll.ç'c MHH Eğitim MooUrlüğii lftflifınÔlin
~f~td~(':1di~\kC\ i)h.Şıurula.cak olan 6 ki~ili:" bit Ôn
p Lıl,
,1:aıı:;n mnı,
'-.;: 1
;w;>ık~ır srihai
,yine'
lur! tarafından dt!:~erlcndır"trek tn yüksek
Seçkiler K.uTUhı~!~a (f 'Wi.'- htrl1
prufç'~Y4:)fiCUetden üh.:ştm...ıb\:ftk Y.1rışJl).!
dckcrlendirme Yah}trra ~ex:ı~iler Kurulu(Eısa.~ lürı) tarafından ~'apılurd~ ilı.: :0
filın ,-~ı:ı..:(;,'iendiriı~ı.:~J1tr>
~), rtı:,;>!'
s-enarl'>l. h.ursu elemanı. Ş(.~ı. jıı~çı~ k.,aınf'raınan~ sd ı:lt:t!\~mlan
ognmd olma !,ürunhJtu~u yoktur.
lU, '~,r 1~1 ..~~:1 ~',;.tıl1lfl )Öflctmcm öğn.:ndler ~'f: okullar y:.ırt$ın& katılım fQrmhn 1!1I ck!'iJ.,.,~,]
.:le ;L;r:~ıa;ı;jlLA~nc1i, tum ~hşmaUırda okul müdürünün onayı turunludur,
t"meh.
i';:: "<.. ı:,;.,
ıL
\'~~n yo;let~1jen.
»~;:1ahd:r, O:-un.:ulaıir'
,...~ ti1C>\'I:!l"tı!aı a Y'~:1't'ımenin ölgt'Ç!'\ı.l-şL ı adet fowğrart \.'C b~fenci beig~i ekk:fII'.u~"idir Aynç:<ı
tiln~ lı.;m H~ijı Ba~\'uru Fonnu(3 a\İco. :\ küpyanımıe bırlık\c ~Ö1\dcrilmeHdir.
v 1:ı~;~1.:.;.:ı gönderıkn fiım ~flel'in <..:anka}:\ Kaymakamh~t llt,ı: Mith Eğ\tım "iucüriuğii
j \
, eı
12,
;., t!ir,d
,It u)ftUtl »ıılunmas1
zIJiunluch,if',
13. Y ıı ışınti~a
gonderıkn llinller iade edilmeL
14, Y F!.mıı)LI ~""ru içiııooo tarllt,lO Mart 21115 Cuma aı<~ı ....t: 17.00',.. kodal'dır,
::' ıııka~a Ilçe :\otim Q..lh!71 Müduriüğü"nd:o 8$ftğıda belirtilen adJ~inc gönderilecektır
15. Y :;il"lna, PHıj":!::.ilh! ... e Kütdım Koşullaruıa u~r.~~:<m filmler yarışma dı~ı; kalacaklır
Eseri.."
lH: q:IU.ESDlıy.U: KUlWU;; Sttjdlrr Kuoı1u(JCRh
".u~mr Baka!ll~} Sınema GCMI Müdür Ya.rdımtı;.;
llildr ,% \'Ş.'R' G~2:t Ünj"",rslte.:t! Ucü~im Fak.ülle:ü DeklHtI
\h i\ rLIIIAN
Prot Dr
ün, Ur,
ll",. Ur,
()oc; Or.
GGI<.11 SEÇKiN, G.ı; t:niv."'ı.,i tı.,<;iıtı
fukoııe,: Og,.."ın l!~ .. i
M.bm .. ~.zai TORK: Gni On;vc',.,ıle,; ilct;fir., ~·akUk." öğret'In Üye"
A~t.lan ÜZSOY f (ıarj Ü",o,t\!r~ill'::a,i lh.1i;;~i1t FakJ;!I(,:5J (t.rcnm Cyes ı
'rd noÇ, Or..,<,ıara Cf,viJ( "{;iı/.i Urıi"'milt:Sı litlişim Fakıllıes; öt:t'!'tim (j}'~ı
{ı74l"r KALıN ";:nı.:tnı;:!~
Hıial KIR[\1ITCi ' Ktilmr It'e Turizm Bakan}ı"ı Smem.ıı Gene! \h.ldurlligiL Uınısn
(",m).u,n ÖNAL g (Jt:~I,ll~iH (ıô,rot1d~n TUı:Xiyt Lisefer /~fa....' h,;}..:! Film YarışIM!{' Genel Koon:1inatOCU
t1ıfd. MJ~~lı::L .~[,\( ; -6_Ger..çH~ln Gö:ıtinden Ttirkire :.ıSt<ef i\rası KM.ıl fılın Yar1şınllS!'" G~nel KoonJınalÖf'Ü
ö,
.ıÜRİ: I"LtJ«_ Dt, .tydan tlL"'iOY ,: :Jaz: Ünıversıtes} liett.}:ım F-akuhe::.J (}~r..·w::\ ('yesi A;~. Gör. 1)(, Dt!"9 .'\ .:\.CARoGtX : G:ı7! Üm\'tr'Sltl!sı lh.!t1:;;m Fa.kı.1ltc!., ,:~ ("('ır. ı:mr,,~ f)ZT(:RK' Gn.; r;r;i,'er~itl's-i ii,..-ü§im f":ıkıJh{,;;
·\t~ (;&1'. Iı:kırı (-17Rl LOCK KfLIÇ Gazı Chl\'ı:r..Ü k5) iıctj~lJn l.ıkOltes,
\ !'~ (.m TeJcar K-\Pl.>\"t i (Laf.] Üni"cr.ı.iccs{ H~işinl ı'akUhes(
\' ~ Chr. Sım;.:ı.il O'\1L R ' Ga,n ~:):ıı1rt.TIi((·<s:i Ileti~im F~kHltes:(
ı 'r(;'f:RLI'. ... DiR~JE ŞEKLi:
~n;r~0--"" - - - ~ ~
39 f~Ml __,
~ıH'JJk"a
30 Pwın
I\.u:lıını:nı
.,,-----~._---"
K!!rgL. _.
----._---,,--­
"""'1"'0.:.,='--___
LO PUII.
10 Puıın
10
Pwın
,0"
IlA')\l ın f;\RİHl: L9 MART 2015
.
iH!( L ın'C "i:: ~l1Kl_;.ru:De["c"F gLT'en:rk:iI fiim,'. y"netmeni kanıera rle Mü lIendiri k",ekıir Üd,,1
Jbı; filmku< \ ,:::cıırcni
tJfJttnJJii
\'t!'
darlişman ögrermeni. Çanka) ,1 Kaymabm! Ji-çe "f\.f;ltj F.~ltJm Müdünüğu
{ldU i :~rerı:'i1C U~f\,eı edileçekl.cn:Hr
@n. TÖRp:i;:-1.)'"ıuıS.ANKARA
!ı.\~\'l:Rl'Nl" \' AI'I\.AC,\Cı VER:
('''~')' ltç< VI,III E~Iı;nıl\1ndOr1jJtd
k.lJl'1rular ('a(ıcrs.}. .l 50kak
Kırıl ..,_'..\."'KARA
iurlsiM BILljiLf&1.
\ ""ır GEZGi'\,"'i,,1>< .'ıadllr!l
l'!Jii~~İi-Il (,;\_:\Lt'ı ınşmfl
Genel Koordinat(jri:ı
Llil(" ~Ö:-; \1tl (.I':'\,( ;'Y.lrI1m,a Grnd Kourdinatör&
(,nk... {Iç. MillI t~itim Miiddrlüta
it .. t.tonçhğin (ıti-ıunden" TÜdJ,t U~kT Arası Kııa Film Y.\Il'"ışmaSl KilOr4im1törUltü
humrilla,.- C.ıttfu('!<-I • .'.t.S4ıutk
K ınt., \ 'A!'KARA
:;11.";1:'".1 k iı:;n fl)w: 'ri' hnım ... tL;;,lm
\;lnHf~2 ııt~Hjr1 Ti:!'! GS\1 O~3"!g90l031 (O~N.':.-l'1:00af"a,..ı}
1'_'ı:.al~6!'ı-;
14-ı
•
~",r~
Sah. MüdürO
. /'1.;
0c.n.
ya~~.ı6n,

Benzer belgeler