Çiftçi ve Tohum - Bible for Children

Transkript

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
Çiftçi ve
Tohum
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus
Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S.
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
Bir gün İsa göl kenarõnda
öğretiyordu. Birçok insan
İsa’yõ dinlemek için bir
araya geliyordu.
Kalabalõk gittikçe
büyüyordu. İsa ne
yaptõ?
İsa yakõnda bir kayõk gördü, kayõğa
bindi. Şimdi insanlarõ görebiliyordu
ve insanlarda O’nu görüp
duyabiliyordu.
İnsanlara Tanrõ’yõ öğretmek için
örnekler, olağandõşõ şeyler
hakkõnda hikâyeler
anlatmaya başladõ.
“Çiftçinin biri tarlasõna tohum ekmiş”.
İsa’nõn hikâyeleri resim çizmekten çok
kelimelerden oluşan resim gibiydi.
İnsanlar çalõşan bir çiftçiyi hayal
edebiliyorlardõ – çünkü
çalõşan çiftçiyi çok kez
görmüşlerdi.
Tohumlarõn bazõlarõ
kaldõrõmlara düştü. Vaaav!
Kuşlar gelip hemen yediler.
Bazõ tohumlar tarlanõn taşlõ yerlerine
düştü. Hemen çöp gibi çelimsiz
bitkiler olarak büyüdüler. Sõcak
güneş kõsa bir süre sonra
onlarõ büzdü çünkü sõğ
toprakta kök
salamazdõlar.
Diğer tohumlar dikenler
arasõnda kök saldõlar.
Ürün vermediler. Dikenler
küçük bitkilerin etrafõnõ
sardõlar, ihtiyacõ
olan güneş õşõğõnõ ve
yağmuru engellediler.
Geri kalan tohumlarda iyi toprağa
düştüler. Zaman geçtiğinde filizler ürün
veren bitkiler oldular. Çiftçi bu duruma
çok sevinmiş olmalõydõ.
Hikâyenin sonunda, öğrenciler İsa’nõn yanõna
geldiler. “Niçin benzetmelerle
öğretiyorsun?” diye sordular.
İsa, benzetmeler insanlarõn Tanrõ’yõ anlamalarõna
yardõm eder eğer gerçekten O’nu
seviyorlarsa
dedi.
İsa benzetmenin anlamõnõ
açõkladõ. Tohumun Tanrõ’nõn Sözü
olduğunu söyledi. Kaldõrõma düşen tohum,
Tanrõ’nõn Sözünü
duyan ama
anlamayan
kişilerdir.
Şeytan onlarõn
Tanrõ’nõn
Sözünü
unutmasõnõ
sağlar.
Bazõ insanlar Tanrõ’nõn Sözünü hemen kabul
ederler. Bunlar kaya üzerindeki tohum gibidirler.
Ama onlar Tanrõ’yõ sevdiklerinden dolayõ insanlar
onlarla alay edip onlara zorluk
çõkardõklarõnda tam o anda
üzücü bir şey olur.
Bunun gibi insanlar sevinçle İsa’yõ izlemeye
başlayan ama geri dönen ve Tanrõ’nõn Sözünü
itaat etmeyi bõrakanlardõr. İsa’yõ izlemenin
bedelini ödemek istemezler. Ne yazõk ki
onlar Tanrõ’dan çok arkadaşlarõnõ hoşnut
etmeyi severler.
Benzetmedeki
dikenler dünyasal
kaygõlarõ ve
insanlarõn hayatlarõnõ
dolduran para
sevgisini simgeliyor.
Onlar daha çok para
kazanmakla ve diğer
şeylerle meşguller ki
Tanrõ’yõ hayatlarõnõn
dõşõnda bõrakõyorlar.
Ama iyi toprağa düşen ve iyi ürün veren
tohumlar Tanrõ’nõn Sözü yüreklerine giren ve
yaşamlarõ değişen kişilerdir. Bu kişiler Tanrõ’ya
hizmet ederler ve Ona saygõ duyarlar.
Halk ayrõlmak istemedi. Birçoğu Tanrõ’yõ izlemek ve
O’nu hoşnut etmek istediler. İsa’nõn benzetmeleri
Tanrõ’ya nasõl itaat edeceklerine yardõm eder.
“Çiftçi ve Tohum”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Matta 4
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
43
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor

Topluluk Zorlukla Karşılaşıyor tohumlar Tanrõ’nõn Sözü yüreklerine giren ve yaşamlarõ değişen kişilerdir. Bu kişiler Tanrõ’ya hizmet ederler ve Ona saygõ duyarlar.

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor tohumlar Tanrõ’nõn Sözü yüreklerine giren ve yaşamlarõ değişen kişilerdir. Bu kişiler Tanrõ’ya hizmet ederler ve Ona saygõ duyarlar.

Detaylı

Jesus and Zaccheus Turkish CB

Jesus and Zaccheus Turkish CB Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir hikaye Luka 19

Detaylı