(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Transkript

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Sayfa No 1 / 14
GBF No. : 179503
V001.7
Loctite 7471
Revizyon: 05.05.2014
Yayınlanma tarihi: 02.09.2014
BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı
1.1 Ürün tanımı
Loctite 7471
İçerir:
Aseton
1.2 Malzeme veya karışımın önerilen kullanımı ve kullanılmaması gereken durumlarla ilgili tavsiyeler
Öngörülen kullanım:
Primer, solventler içerir
1.3 Ürün güvenlik bilgi formunu sunan firma hakkında bilgi
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589
Düsseldorf
Germany
Telefon:
Faks
numarası:
+49 (211) 797 0
+49 (211) 798 4008
[email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
Turk Henkel + 90 216 579 40 00 (24h)
BÖLÜM 2: Tehlike Tanımı
2.1 Malzemenin veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (CLP):
Tutuşabilir özellikte aerosol
H222 Son derece tutuşabilir özellikte aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtılırsa patlayabilir
Gözde ciddi tahrişe neden olur.
H319 Gözde ciddi tahrişe neden olur.
Spesifik hedef organ toksisitesi- bir defalık maruz kalma
H336 Sersemlik yada baş dönmesine neden olabilir.
Hedef organ: Merkezi sinir sistemi
Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri
H412 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır.
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 3
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 2 / 14
Sınıflandırma (DPD):
F+ - Çok kolay alevlenebilir
R12 Çok kolay alevlenir.
Xi - Tahriş Edici
R36 Gözleri tahriş eder.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Çevreye Zararlı
R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
2.2 Tehlike işaretli malzemeler
Etiket Elemanları (CLP):
Tehlike işareti:
İşaret cümlesi:
Tehlike
Tehlike cümlesi:
H222 Son derece tutuşabilir özellikte aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtılırsa patlayabilir
H319 Gözde ciddi tahrişe neden olur.
H336 Sersemlik yada baş dönmesine neden olabilir.
H412 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır.
Ek bilgi
EUH066 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
İçerir Benzotiazol-2-tiol. Alerjik tepkimelere yol açabilir
Önlem cümlesi:
P251 Kullandıktan sonra dahi, delmeyin veya yakmayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C 'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P211 Açık alevin ya da başka bir ateşlyeici kaynağın üzerine püskürtmeyin.
P210 Isıdan/kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzakta tutun - Sigara
içilmez.
P102 Çocuklardan uzakta tutun.
***Sadece kullanıcı kullanımına uygundur: P101 Eğer tıbbi tavsiyeye gerek varsa,
elinizin altında ürün kabını ya da etiketini bulundurun. P102 Çocuklardan uzakta tutun.
P501 Atıkları ve kalıntıları yasal gerekliliklere göre uzaklaştırın***
Önlem cümlesi:
Önlem
P261 Spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye salınmasına mani olun.
Önlem cümlesi:
Reaksiyon
P337+P313 Eğer gözlerdeki tahriş devam ederse: Tıbbi tavsiye/yardım alın.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 3 / 14
Tehlike işaretli malzemeler (DPD):
Xi - Tahriş Edici
F+ - Çok kolay
alevlenebilir
Risk uyarıları::
R12 Çok kolay alevlenir.
R36 Gözleri tahriş eder.
R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik uyarıları::
S23 Aerosolü solunmamalı.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S37 Uygun koruyucu eldiven takın.
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna bakın.
İlave etiket bilgisi:
Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve 50°C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım sonrası dahi boş tüpleri delmeyin,
yakmayın. Açık alev üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan
uzak tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerledern uzak tutun.
Sadece kullanıcı kullanımına uygundur: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S46 Yutma halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
İçerir Benzotiazol-2-tiol. Alerjik tepkimelere yol açabilir
2.3. Diğer tehlikeler
Aerosol kutu basınçlıdır. Yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız
BÖLÜM 3: İçerik hakkında bilgi
Genel kimyasal tanımlama:
Primer, solventler içerir
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 4 / 14
CLP (EC) No 1272/2008 e göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi:
Tehlikeli terkip maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
EC Numarası
REACH-Kayıt No
200-662-2
İçerik
Sınıflandırma
>= 75- <= 100 %
propan
74-98-6
200-827-9
>= 10- < 25 %
Tutuşabilir sıvılar 2
H225
Gözde ciddi tahrişe neden olur. 2
H319
Spesifik hedef organ toksisitesi- bir defalık
maruz kalma 3
H336
yanıcı gazlar 1
H220
Basınç altındaki gazlar
Propan-2-ol
67-63-0
200-661-7
>= 10- < 20 %
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
205-736-8
>= 0,3- < 1 %
Tutuşabilir sıvılar 2
H225
Gözde ciddi tahrişe neden olur. 2
H319
Spesifik hedef organ toksisitesi- bir defalık
maruz kalma 3
H336
Deri duyarlaştırıcı 1
H317
Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 1
H410
Sulu ortam üzerindeki akut tehlikeleri 1
H400
H- cümlelerinin ve diğer kısaltmaların uzun metinleri için bölüm 16 "Diğer Bilgiler" e bakınız.
Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur.
DPD (EC) no 1999/45 ya göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi:
Tehlikeli terkip maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
EC Numarası
REACH-Kayıt No
200-662-2
İçerik
Sınıflandırma
>= 75 - <= 100 %
propan
74-98-6
Propan-2-ol
67-63-0
200-827-9
>= 10 - < 25 %
F - Kolay Alevlenir; R11
Xi - Tahriş Edici; R36
R66
R67
F+ - Çok kolay alevlenebilir; R12
200-661-7
>= 10 - < 20 %
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
205-736-8
>= 0,3 - < 1 %
F - Kolay Alevlenir; R11
Xi - Tahriş Edici; R36
R67
R43
N - Çevre Icin Tehlikeli; R50/53
Kodlari verilmis R-tanımlamalarının tam metni icin bölüm 16'ya 'Diger Bilgiler' bölümüne bakiniz.
Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur.
BÖLÜM 4: İlk yardım Önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımları:
Solunursa:
Temiz havaya çıkarınız. Etkiler sürüyorsa, tıbbi yardım alınız.
Cillt ile temas ederse:
Su ve sabun ile durulayın.
Tıbbi yardım isteyin.
Göz ile temas ederse:
Bol su ile 10 dakika boyunca yıkayınız, eğer gerekliyse tıbbi yardım alınız.
Yutulursa:
Ağzı çalkalayın, 1-2 bardak su için, kusturmaya çalışmayın.
Tıbbi yardım isteyin.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 5 / 14
4.2 En önemli semptom ve etkileri, akut ve uzun süreli
Buharlar uykuşukluğa veya başdönmesine yol açabilir.
Göz Tahrişi ve iltihabı
tekrarlanan maruz kalınma cilt kuruluğuna ve çatlamalarına yol açabilir.
4.3 Acil medikal önlem ve tedavi gerektiren durum belirtisi
Kısıma bakınız: İlk yardım önlemlerinin tanımları
BÖLÜM 5: Yangınla mücadele
5.1 Söndürücü malzemeler
Uygun yangın söndürücü malzemeler:
karbondioksit, köpük, toz
Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları:
Bilinmiyor
5.2 Malzeme veya karışımdan kaynaklanabilecek özel tehlikeler:
İlgili değil.
Karbon oksitleri, nitrojen oksitleri, tahriş edici organik buharlar.
5.3 İtfayecilere öneriler
Kendinden solunum sistemli ve tam korumalı elbise giyiniz, örneğin yanmaz özellikli elbise.
İlave bilgi:
Yangın durumunda,konteynerleri su jeti ile serin tutun.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Meydana Gelen Olaylarda Alınacak Önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri
Cilt ve göze temasını engelleyin
Yeterli havalandırma yapıldığından emin olun.
6.2 Çevresel önlemler
Ürünün kanalizasyona karışmasını önleyiniz.
6.3 Temizlemek ve kontrol altına almak için metodlar ve malzemeler
Küçük miktardaki sızıntıları kağıt havlu ile siliniz ve artıkları bertaraf için ayrılmış konteynere koyunuz.
Büyük miktardaki sızıntılar inert emici bir malzeme ile emdirilmeli ve bertaraf için kapaklı bir konteynerde tutulmalıdır.
Kontamine olmuş malzemenin atık gibi bertaraf et, madde 13 e göre.
6.4 Diğer kısımlara ilişkin
Tavsiyeleri görmek için bölüm 8 e bakınız.
BÖLÜM 7: Kullanım ve Depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
Sadece havalandırması iyi olan alanlarda kullanınız.
Cilt ve göze temasını engelleyin
Tavsiyeleri görmek için bölüm 8 e bakınız.
Hijyen önlemleri:
İş molalarından önce ve çalışmanın bitmesinden sonra ellerinizi yıkayın.
Çalışırken yemek yemeyin, herhangi birşey ve sigara içmeyin
Endüstriyel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
7.2 Güvenli depolama koşulları, birlikte depolanmaması gereken malzemeleri de içerecek şekilde
Kabı serince iyi havalandırılan bir yerde bulundurunuz
Isı ve direkt gün ışığından uzak tututunuz.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 6 / 14
7.3 Son kullanım amaçları
Primer, solventler içerir
BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma
8.1 Kontrol parametreleri
Mesleki maruz kalma limiti
Belirtilen tarihe kadar geçerli
Turkey
Bileşen
ACETONE
67-64-1
ESETON
67-64-1
Aseton
67-64-1
İZO-PROPILALKOL
67-63-0
ppm
500
mg/m3
1.210
1.000
2.400
500
1.210
200
500
Çeşit
Zaman Ağırlıklı Ortalama
(TWA):
Izin verilen maksimum
konsantrasyon (MAK)
Zaman Ağırlıklı Ortalama
(TWA):
Izin verilen maksimum
konsantrasyon (MAK)
Sınıflandırma
Gösteren
Yorumlar
ECTLV
TR MAK
TR OEL
TR MAK
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Listedeki ismi
Environmental Maruz
Compartment kalma
süresi
Aseton
67-64-1
Aseton
67-64-1
Aseton
67-64-1
Aseton
67-64-1
Aseton
67-64-1
Aseton
67-64-1
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
Propan-2-ol
67-63-0
su (aralıklı
bırakılan)
STP
Değer (%)
mg/l
Yorumlar
ppm
mg/kg
diğerleri
21 mg/L
100 mg/L
tortu (tatlı su)
30,4 mg/kg
tortu (deniz
suyu)
yer
3,04 mg/kg
29,5 mg/kg
su (tatlı su)
10,6 mg/L
su (deniz suyu)
1,06 mg/L
su (tatlı su)
140,9 mg/L
su (deniz suyu)
140,9 mg/L
tortu (tatlı su)
552 mg/kg
tortu (deniz
suyu)
yer
552 mg/kg
28 mg/kg
su (aralıklı
bırakılan)
STP
140,9 mg/L
ağız yoluyla
160 mg/kg
food
2251 mg/L
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 7 / 14
Derived No-Effect Level (DNEL):
Listedeki ismi
Application
Area
işçi
Route of
Exposure
soluma
Aseton
67-64-1
işçi
dermal
Aseton
67-64-1
işçi
soluma
Aseton
67-64-1
genel nüfus
dermal
Aseton
67-64-1
genel nüfus
soluma
Aseton
67-64-1
genel nüfus
ağız
yoluyla
Propan-2-ol
67-63-0
işçi
dermal
Propan-2-ol
67-63-0
işçi
soluma
Propan-2-ol
67-63-0
genel nüfus
dermal
Propan-2-ol
67-63-0
genel nüfus
soluma
Propan-2-ol
67-63-0
genel nüfus
ağız
yoluyla
Aseton
67-64-1
Health Effect
akut/kısa süreli
maruz kalmalokal etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
uzun süreli maruz
kalma-sistematik
etki
Exposure
Time
Değer (%)
Yorumlar
2420 mg/m3
186 mg/kg VA/gün
1210 mg/m3
62 mg/kg VA/gün
200 mg/m3
62 mg/kg VA/gün
888 mg/kg VA/gün
500 mg/m3
319 mg/kg VA/gün
89 mg/m3
26 mg/kg VA/gün
Biyolojik Sınır:
hiçbiri
8.2 Maruz kalma kontrolleri:
Solunum Yollarının Korunması:
Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullan.
Filtre tipi: P2
Ellerin Korunması:
Kimyasallara dirençli koruyucu eldiven (EN 374). Kısa süreli temas veya sıçramalarda uygun malzemeler (tavsiye edilen:
koruma indeksi en az 2, EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen) : nitril kauçuk (NBR;>=0.4 mm
kalınlık). Uzun süreli ve direkt temas için uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi 6, (EN 374e göre asgari 30
dakika nüfuz etme süresine denk gelen): nitril kauçuk (NBR;>= 0.4 mm kalınlık) Bu bilgi eldiven üreticileri tarafından
sağlanan literatür referanslarına dayanmaktadır veya benzer maddelere kıyaslanarak derlenmiştir. Çalışma esnasındaki dış
faktörlerin (örneğin sıcaklık) varlığının, kimyasallara dayanıklı koruyucu eldivenlerin EN 374'de belirtilen dayanım
sürelerinin daha altında hizmet vermesine neden olabileceğini lütfen unutmayınız. Eskime ve yırtılma belirtilerinde eldivenin
değiştirilmesi gerekir.
Gözlerin Korunması:
Koruyucu gözlük kullanın.
Derinin Korunması:
Uygun koruyucu kıyafet giy.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 8 / 14
BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüş
Aerosol
sarı
Keskin
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Koku
Koku baslangic noktasi
Uygulanabilir değil.
56 °C (132.8 °F)
Uygulanabilir değil.
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
230 mm/hg
pH
Kaynama noktası
Parlama noktası
Bozunma sıcaklığı
Buhar basıncı
(20 °C (68 °F))
Yoğunluk
()
Hacim ağırlığı
Vizkozite
Viskozite (kinematik)
Patlayıcı özellikleri
Çözünürlük (kalitatif)
(Çözücü: Su)
Çözünürlük (kalitatif)
(Çözücü: Aseton)
Katılaşma sıcaklığı
Erime noktası
Tutuşabilirlik
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Parlama limitleri
Ayrışma katsayısı : n-oktanol/su
Buharlaşma hızı
Buhar yoğunluğu
Oksitleyici özellikleri
0,8 g/cm3
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
karıştırılabilir
çözünür
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
9.2 Diğer bilgiler
Herhangi bir bilgi mevcut değildir / Uygulanamaz/ Uygun değil
BÖLÜM 10: Kararlılık ve Reaktivite
10.1. Reaktivite
Kuvvetli asitler ile reaksiyon
Kuvvetli okside ediciler ile reaksiyona girer.
10.2. Kimyasal kararlılık
Tavsiye edilen depolama şartları altında stabil.
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Tepkime bölümüne bakınız.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Stabil
10.5. Birlikte depolanmaması gereken malzemeler
Tepkime bölümüne bakınız.
10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Tahriş edici organik buharlar
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 9 / 14
BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgiler
11.1. Toksikolojik etkiler için bilgiler
Genel toksikolojik bilgi:
Karışım 1272/2008/EC Annex I' egöre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik
bilgiler aşağıdadır.
STOT tek maruz kalma:
Sersemlik yada baş dönmesine neden olabilir.
Ağız yolu ile zehirlenme:
Yutulduğu takdirde düşük zehirleyici üründür.
Solunum yolu ile zehirlenme:
Baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir.
Cilt irritasyonu:
Solvent cilt üzerindeki yağı uzaklaştırabilir ve cilt diğer kimyasallara karşı daha fazla hassasiyet gösterebilir.
Uzun süreli veya tekrarlanan temasta cildi tahriş edebilir.
Göz irritasyonu:
Gözde ciddi tahrişe neden olur.
Hassasiyet oluşturucu:
Alerjik reaksiyona sebep olabilir.
Akut oral toksisite:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
Değer
tipi
Değer (%)
Uygulama
yöntemi
Maruz
kalma
süresi
Türler
LD50
5.800 mg/kg
oral
sıçan
LD50
5.338 mg/kg
oral
sıçan
Metod
Akut solunum toksisite:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
Değer
tipi
Değer (%)
Uygulama
yöntemi
LC50
76 mg/l
Solunum
Maruz
kalma
süresi
4h
Türler
LC50
72,6 mg/l
Solunum
4h
sıçan
Uygulama
yöntemi
Maruz
kalma
süresi
Türler
Metod
sıçan
Akut dermal toksisite:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
Değer
tipi
Değer (%)
LD50
> 15.688 mg/kg
Dermal
tavşan
LD50
12.870 mg/kg
Dermal
tavşan
Metod
Cilt korozyon/tahriş:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Propan-2-ol
67-63-0
Sonuç
hafif tahriş edici
Maruz
kalma
süresi
4h
Türler
Metod
tavşan
OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 10 /
14
Ciddi göz hasarı/tahriş:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
Sonuç
Maruz
kalma
süresi
Türler
Metod
tahriş edici
tavşan
Orta şiddetli tariş edici
tavşan
OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)
OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)
Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Propan-2-ol
67-63-0
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
Sonuç
Test tipi
duyarlılığa neden olmayan
Türler
Buehler
kobay
testi
Buehler
kobay
testi
Hint
kobay
domuzu
makimizas
yon testi
hassaslaştırıcı
hassaslaştırıcı
Metod
OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)
OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)
Üreme hücresi mutajenitesi:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
propan
74-98-6
Propan-2-ol
67-63-0
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
Sonuç
İnceleme tipi /
Uygulama yolu
negatif
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)
negative with cap tüpte memeli
metabolic
kromozom hata
activation
testi
negatif
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)
negatif
periton kesesiyle
bağlantılı
Metabolik
aktifleştirme /
Maruz kalma
süresi
onunla ve onsuz
Türler
Metod
OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)
OECD Guideline 473 (In vitro
Mammalian Chromosome
Aberration Test)
onunla ve onsuz
onunla ve onsuz
fare
Tekrarlanan dozlarda toksisite:
Tehlikeli terkip
maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
Sonuç
Uygulama
yöntemi
NOAEL=2500 ppm oral yolla:
içme suyu
NOAEL=1500
Soluma
NOAEL=375
mg/kg
oral
yolla:sonda
ile beslenme
Maruz kalma süresi
/ tedavi sıklığı
Türler
13 weeks
sıçan
13 weeks 6
hours/day, 5
days/week
13 weeks 5
days/week
fare
Metod
sıçan
BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgiler
Genel ekolojik bilgiler:
Karışım 1272/2008/EC Annex I' egöre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik
bilgiler aşağıdadır.
12.1. Zehirlilik
Ekotoksisite:
Kanalizasyona, yer yüzü ve yer altı sularına boşaltmayınız.
Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 11 /
14
Tehlikeli terkip maddeleri
CAS No.
Değer tipi
Değer (%)
Aseton
67-64-1
LC50
Aseton
67-64-1
Maruz
kalma
süresi
96 h
Türler
Metod
8.120 mg/l
Akut
toksisite
araştırması
Fish
Pimephales promelas
EC50
6.098,4 mg/l
Daphnia
48 h
Daphnia magna
Propan-2-ol
67-63-0
LC50
9.640 mg/l
Fish
96 h
Pimephales promelas
Propan-2-ol
67-63-0
EC50
13.299 mg/l
Daphnia
48 h
Daphnia magna
Propan-2-ol
67-63-0
EC50
> 1.000 mg/l
Algae
96 h
NOEC
1.000 mg/l
Algae
96 h
Propan-2-ol
67-63-0
NOEC
30 mg/l
chronic
Daphnia
21 days
Scenedesmus subspicatus (new
name: Desmodesmus
subspicatus)
Scenedesmus subspicatus (new
name: Desmodesmus
subspicatus)
Daphnia magna
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
LC50
1,6 mg/l
Fish
96 h
Brachydanio rerio (new name:
Danio rerio)
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
EC50
4,1 mg/l
Daphnia
48 h
Daphnia magna
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
EC50
0,25 mg/l
Algae
96 h
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
NOEC
0,34 mg/l
chronic
Daphnia
21 days
Selenastrum capricornutum
(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)
Daphnia magna
OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
OECD Guideline
202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
OECD Guideline
202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
OECD 211
(Daphnia magna,
Reproduction Test)
OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
OECD Guideline
202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
OECD 211
(Daphnia magna,
Reproduction Test)
12.2. Kararlılık ve parçalanabilirlik
Kalıcılık ve biyolojik ayrışabilirlilik:
Herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Tehlikeli terkip maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
Sonuç
biyolojik olarak
yıkılabilir
Propan-2-ol
67-63-0
biyolojik olarak
yıkılabilir
Uygulama
yöntemi
kolay aerob
Parçalanabilirlik
Metod
81 - 92 %
kolay aerob
70 - 84 %
EU Method C.4-E (Determination
of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
EU Method C.4-E (Determination
of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
OECD Guideline 301 C (Ready
Biodegradability: Modified MITI
Test (I))
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
aerob
2,5 %
12.3. Biyotoplanma Potansiyeli / 12.4. Topraktaki mobilite
Hareketlilik:
Kolay buharlaşan ürün.
bioakümülasyon potansiyeli:
Herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Tehlikeli terkip maddeleri
CAS No.
LogKow
Biyo
konsantrasyon
faktörü (BCF)
Maruz
kalma
süresi
Türler
Sıcaklık
Metod
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Aseton
67-64-1
Propan-2-ol
67-63-0
0,24
Benzotiazol-2-tiol
149-30-4
2,34 2,5
Sayfa No 12 /
14
0,05
OECD Guideline 107
(Partition Coefficient (noctanol / water), Shake
Flask Method)
12.5. PBT ve vPvB sonuçlarının değerlendirilmesi:
Tehlikeli terkip maddeleri
CAS No.
Aseton
67-64-1
propan
74-98-6
Propan-2-ol
67-63-0
PBT/vPvB
Kalıcı değildir,Biyolojik biriken ve toksik(PBT),çok kalıcı ve çok biyolojik biriken
kiriteri(vPvB).
Kalıcı değildir,Biyolojik biriken ve toksik(PBT),çok kalıcı ve çok biyolojik biriken
kiriteri(vPvB).
Kalıcı değildir,Biyolojik biriken ve toksik(PBT),çok kalıcı ve çok biyolojik biriken
kiriteri(vPvB).
12.6. Diğer yan etkiler:
Herhangi bir bilgi mevcut değildir.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık İmha yöntemleri
Ürünün Bertarafı:
Lokal ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
Temizlenmemiş Ambalajların İmhası:
Bertarafı yasalara göre yapılmalıdır.
Atık Kodu:
14 06 03
EAK atık cetvelleri ürün ile ilgili değil, geliş yeri ile ilgilidir. Bu nedenle üretici, farklı branşlarda kullanılan ürünler için
hiçbir atık anahtarı belirtemez. Belirtilen anahtarlar kullanıcı için tavsiye niteliğinde algılanmalıdır.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 13 /
14
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgileri
14.1.
Un No
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA
14.2.
AB uygun sevkiyat adı
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA
14.3.
AEROSOLLER
AEROSOLLER
AEROSOLLER
AEROSOLS
Aerosols, flammable
Taşımacılıktaki tehlike sınıfı(ları)
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA
14.4.
1950
1950
1950
1950
1950
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Paketleme Grubu
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA
14.5.
Çevresel Tehlikeler
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA
14.6.
Kullanıcı için özel önlemler
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA
14.7.
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
Tünel kodu : (D)
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
uygulanamaz/ uygun değil
Ek II'ye göre MARPOL 73/78 bulk olarak sevkiyatı ve IBC kodu
uygulanamaz/ uygun değil
BÖLÜM 15: Yönetmeliklere İlişkin Bilgiler
15.1. Malzeme veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yönetmelikler/düzenlemeler
UOK içeriği (1999/13/EC)
99 %
(EC)
15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmeleri
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.
SDB No.:: 179503
V001.7
Loctite 7471
Sayfa No 14 /
14
BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler
Ürünün işaretlemesiyle ilgili bilgiler bölüm 2 de belirtilmiştir. Kodlarla belirtilmiş tüm kısaltmaların uzun metinleri aşağıdaki
şekildedir;
R11 Kolay alevlenir.
R12 Çok kolay alevlenir.
R36 Gözleri tahriş eder.
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
H220 Son derece tutuşabilir özellikte gaz.
H225 Yüksek derecede tutuşabilir özellikte sıvı ve buhar.
H317 Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur.
H319 Gözde ciddi tahrişe neden olur.
H336 Sersemlik yada baş dönmesine neden olabilir.
H400 Sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir.
H410 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için çok toksiktir.
İlave bilgi:
Bu bilgi için güncel bilgi düzeyimiz temel alınmıştır ve tüm bilgiler ürünün teslim edildiği anki durumu ile ilgilidir. Ürünün
güvenlik gereksinimleri yönünden tanımlanmasına çalışılmıştır ve bilgiler belirli bir niteliği garanti etmek amaçlı değildir.

Benzer belgeler

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu kalınlık). Uzun süreli ve direkt temas için uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi 6, (EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen): nitril kauçuk (NBR;>= 0.4 mm kalınlık...

Detaylı

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Cilt veya göz ile temas riskini en aza indirmek için uygulama ekipmanı kullanımı tavsiye edilir.

Detaylı

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hijyen önlemleri: Endüstriyel hijyen kurallarına uyulmalıdır. İş molalarından önce ve çalışmanın bitmesinden sonra ellerinizi yıkayın. Çalışırken yemek yemeyin, herhangi birşey ve sigara içmeyin 7....

Detaylı

Filtrap EFK yapışkan tuzak msds TR Tip

Filtrap EFK yapışkan tuzak msds TR Tip Ortamdan mekanik yolla uzaklaştırın Kontamine olmuş malzemenin atık gibi bertaraf et, madde 13 e göre. 6.4 Diğer kısımlara ilişkin Tavsiyeleri görmek için bölüm 8 e bakınız.

Detaylı

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 `e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Cilt veya göz ile temas riskini en aza indirmek için uygulama ekipmanı kullanımı tavsiye edilir. Cilt ve göze temasını engelleyin Bölüm 8'deki tavsiyelere bakın. Hijyen önlemleri: İş molalarından ö...

Detaylı