ViewPad 10pro

Transkript

ViewPad 10pro
ViewPad 10pro
Kullanιcι kιlavuzu
Model No. VS14140
Uygunluk Bilgisi
Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu
Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj
Yönergesi ile uyumludur.
R&TTE Uygunluk Beyanı
2200
Bu kablosuz modül cihazı Avrupa Birliği R%TTE (1999/5/EC) Yönergesinin Temel
Şartlarına uygundur. Bu cihaz aşağıdaki uygunluk standartlarını karşılamaktadır:
EN 301 489
EN 301 489
EN50361
EN301448
EN301908
EN301489
EN300328
EN62311
Dikkat
Yanlış bir batarya takılırsa patlama tehlikesi mevcuttur.
Kullanılmış bataryaları talimatlar doğrultusunda tasfiye edin.
Onaylayan Ülkeler: Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, İrlanda, Portekiz, Yunanistan, Luüksemburg,
Letonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Polonya ve Malta.
Aşağıdaki bilgi sadece AB üyesi ülkeler içindir:
Sağda gösterilen işaret Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi
2002/96/EC (WEEE) ile uyumludur.
İşaret, cihazın belediye atıkları ile ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine
yerel yasalara gore toplama sistemlerine bırakılması gerektiğini gösterir.
Bu cihazda bulunan pil, batarya ve saat pillerinde Hg, Cd veya Pb
kimyasal sembolleri bulunuyorsa, bu pilin %0.0005 Civa’dan daha fazla,
%0.002 Kadmiyum’dan daha fazla ya da %0.004 Kurşun’dan daha fazla
ağır metal içeriğine sahip olduğu anlamına gelmektedir.
2.4–GHz Kablosuz LAN Cihazlı Ürünler
Bu ürünün 2.4–GHz kablosuz LAN kullanımı açısından belirli kısıtlamalar mevcuttur.
Bu donanım, iç mekan uygulamalarında 2400–MHz ila 2483,5–MHz frekans aralığını
bütünüyle kullanabilir (1. ila 13. kanallar). Dış mekanda kullanımında ise sadece
2400-2454 MHz frekans aralığı (1-9 kanallar) kullanılabilir. En güncel gereksinimler
için lütfen http://www.art-telecom.fr adresini ziyaret ediniz.
i
Önemli Güvenlik Talimatları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ekranı çizebileceğinden ViewPad’in üzerine herhangi bir nesne
YERLEŞTİRMEYİN.
ViewPad’, kirli ya da tozlu yerlerde BIRAKMAYIN.
ViewPad’i dengesiz ya da eğik yüzeylere KOYMAYIN.
ViewPad’in içine yabancı bir nesne SOKMAYIN.
ViwPad’i güçlü manyetik ya da elektrik alanlara maruz BIRAKMAYIN.
LCD ekrana zarar verebileceğinden ViewPad’i doğrudan güneş ışığına maruz
BIRAKMAYIN.
Isı kaynaklarından uzak tutun.
GÜVENLİ SICAKLIK: Bu ViewPad, ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ila 40°C(104°F)
arasında olan çevrelerde kullanılmalıdır.
ViewPad’i yağmur altında KULLANMAYIN.
Elektronik ürünlerin doğru şekilde tasfiye edilmesi hususunda lütfen Yerel
Sorumlu ile ya da bayiinizle temas kurun.
ViewPad ve adaptörü normal çalışma ve şarj sırasında ısı üretebilir.
Rahatsızlıkları ve ısıya maruz kalmanıza bağlı yaralanmaları önlemek için
ViewPad’i kucağınızda BIRAKMAYIN.
GÜÇ GİRİŞİ DEĞERİ: ViewPad üzerindeki etikete bakın ve güç adaptörünün
bu değere uygun olduğundan emin olun. Sadece imalatçı tarafından belirtilen
aksesuarları kullanın.
Ekrana tıklamak için kalem ya da keskin bir nesne KULLANMAYIN.
Dokunmatik ekranı yumuşak bir bez ile temizleyin. Gerekli olması halinde
temizlik işleminden önce bezi hafifçe nemlendirin. Asla aşındırıcı ya da temizlik
solüsyonu kullanmayın.
Takılıp çıkartılmayı desteklemeyen harici cihazları takarken ya da çıkartırken
ViewPad’i daima kapatın.
ViewPad’i temizlemeden önce ViewPad’i elektrik prizinden çekin ve kapatın.
ViewPad’i parçalarına AYIRMAYIN, sadece yetkili bir servis teknisyeni tamir
işlemlerini yapmalıdır.
ViewPad’in ısı yayan parçaları bulunmaktadır. ViewPad’in havalandırma
deliklerini TIKAMAYIN, ViewPad ısınabilir ve sonuç olarak arızalanabilir.
yanlış pil tipi kullanılırsa, patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri yönergelere
göre atın.
Kullanıcılar USB arabirimlerine bağlantıyı USB 2.0 ya da daha yükseği ile
yapmalıdır.
TAKILABİLİR DONANIM, priz-fiş donanımın yanında olmalı ve kolaylıkla
erişilebilir olmalıdır.
ii
RoHS Uyum Beyanı
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını
sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/
EC numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmıº ve üretilmiºtir ve Avrupa Teknik
Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aºağıda gösterilen azami
yoğunlaºma değerlerine uyacağı beklenmektedir:
Madde
Önerilen Maksimum Yoğunluk
Kurºun (Pb)
%0,1
Civa (Hg)
%0,1
Kadmiyum (Cd)
%0,01
Heksavalent Krom
%0,1
(Cr6+)
Polibrominat bifeniller
%0,1
(PBB)
Polibrominat difenil
%0,1
eterler (PBDE)
Gerçek Yoğunluk
< %0,1
< %0,1
< %0,01
< %0,1
< %0,1
< %0,1
Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileºenler aºağıda belirtildiği üzere RoHS
Yönergelerinin Eki doğrultusunda çıkarılmıºtır:
Çıkarılan bileºenlerin örnekleri:
1. Lamba baºına 5 mg’ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS
Direktifinin Ekinde özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva.
2. Katot ıºın tüplerinin, elektronik bileºenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik
seramik parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurºun.
3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurºun (örn. Ağırlığının %85’i veya
daha fazlası kurºuna dayalı olan alaºımlar).
4. Ağırlığının %0.35’ine kadar çelik, ağırlığının %0.4’ü kadar alüminyum ve ağırlığının
%4’ü kadar bakır bulunan alaºımdaki kurºun.
iii
Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2011. Tüm Hakları saklıdır.
ViewSonic in üç kuþlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic
Corporation þirketinin tescilli ticari markalarýdýr.
Android Google Inc.’ın ticari markasıdır. Bu ticari markanın kullanımı Google’ın iznine
tabidir.
Bu ürün JME tabanlı uygulama türündeki bir yazılım ile genişletilebilen Linux tabanlı
bir Android™ platformuna sahiptir.
Bu cihazda kullanılan tüm ürünler ve burada adı geçen ticari markalar ilgili
sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli markalarıdır.
Google™, Google logosu, Android™, Android logosu ve Gmail™, Google Inc.’ın ticari
markalarıdır. Bu ticari markanın kullanımı Google’ın İznine tabidir.
Wi-Fi ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Kablosuz Alan Birliği’nin Ticari Markalarıdır.
microSD™ SD Kartları Derneği’nin ticari markasıdır.
Bluetooth ve Bluetooth logosu Bluetooth SIG, Inc.’ın mülkiyetindeki ticari markalardır.
Giriş yönteminin tahmin motoru COOTEK tarafından sağlanan TOUCHPAL’dır.
Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayýnsal hatalardan
sorumlu olmayacaktýr; ve bu malzemenin ifþa edilmesi veya bu ürünün kullanýlmasý
ve uygulanmasý sonucu oluþan rastlantýsal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu
olmayacaktýr.
Ürünün sürekli olarak geliþtirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir
bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý
tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan deðiþiklik yapýlabilir.
Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation’dan önceden alýnan yazýlý izin
olmaksýzýn kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir þekilde iletilemez.
Ürün Kaydı
Gelecekteki gereksinimlerinizi karşılaması ve hazır olduğunda ek ürün bilgilerini alabilmeniz
için lütfen ürününüzü aşağıdaki web adresinde kaydediniz: www.viewsonic.com. ViewSonic
Sihirbazı CD-ROM’u kayıt formunu ViewSonic’e posta ile gönderebilmeniz ya da faks
çekebilmeniz için formu yazdırabilmenize olanak sağlamaktadır.
Kayıtlarınız için
Ürün Adı:
Model Numarası:
Belge Numarası:
Seri Numarası:
Satın Alınma Tarihi:
ViewPad 10pro
VS14140
ViewPad 10pro_UG_TRK Rev. 1A 04-20-11
_______________________________
_______________________________
Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı,
Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla
bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
iv
İçindekiler
Bölüm 1: Ürün Tanıtımı
-
Paket İçeriği
-
Kumanda Düğmeleri ve Bağlanılabilirlik
Bölüm 2: Kurulum
-
Güç ve Pil
-
Bellek Kartı Yüklemesi
-
SIM Kart Yüklemesi ve Hizmet Etkinleştirmesi
-
Ağ Kurulumu
-
Bölüm 3: Temel İşlemler
-
Başlatma, Bekletme ve Kapatma
Ekler
A. BIOS Menüsü
B. Gösterge Tablosu
C. Sorun Giderme
D. Bakım Önerileri
1
Bölüm 1: Ürün Tanıtımı
Paket İçeriği
ViewPad 10pro
AC Adaptörü
User Guide and
Installation Software
ViewPad Series Tablet
View
Qu Pad
ick
10
Star pro
t Gu
ide
PC System Requirements
Intel® Pentium® processor or
greater running on Windows®
Platform, 4x CD-ROM drive;
64MB or more of available
RAM; 800x600 color display.
Microsoft® Windows® 7 Professional
For distribution only with
a new ViewSonic® PC.
This disc contains 32-bit software only.
External Recovery Media Disc 1 of 1
Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks,
registered
or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer:
Support for these products
proViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or
vided by ViewSonic®. omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting
from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the
For technical support interest
informaof continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the
right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM
tion, visit www.viewsonic.com
may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or
transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of
ViewSonic Corporation.
Portions © 2011 Microsoft
Corpo03/14/11
• ViewPad_CD • Made in China
ration. All rights reserved. © 2011
ViewSonic
Part No. 03/14/11_VPD_Ver.1
Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks,
registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer:
ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or
omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting
from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the
interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the
right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM
may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or
transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of
ViewSonic Corporation.
03/14/11 • ViewPad_CD • Made in China
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
1.
2.
3.
4.
Kurtarma DVDsi & Sürücü CDsi
ViewPad 10pro Tablet
Evrensel AC Güç Adaptörü x1 (4 birbiriyle değiştirilebilir priz)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kurtarma DVDsi & Sürücü CDsi
2
Kumanda Düğmeleri ve Bağlanılabilirlik
Ön
Sol
Üst
Sağ
Alt
1.
Ortam Işığı Sensörü
12. Mikro SD Kartı Yuvası
2.
Webcam (Video Kamera)
13. Sıfırlama
3.
Arama
14. Hoparlörler
4.
Dön
15. Güç Göstergesi
5.
Ana Menü
16. Şarj Göstergesi
6.
Ayarlar Menüsü
17. Güç Düğmesi
7.
Şarj Cihazı Jakı
18. Kilit ve Ctrl+Alt+Del Tuşları
8.
Kulaklık Jakı
19. Sesi KIS
9.
Mini HDMI Çıkışı
20. Sesi YÜKSELT
10. USB Bağlantı Noktası
21. Mikrofon
11. SIM Kart Yuvası
22. Yerleştirme Bağlantı Noktası
3
Bölüm 2: Kurulum
Pil Değişimi
Pil sürekli olarak cihaza sabitlenmiş şekilde bulunmaktadır. Pil değişimi yetkili bir
ViewSonic hizmet merkezi tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel
ViewSonic müşteri servisine başvurun.
Pili Şarj Etme
Yeni pil kutuda yalnızca kısmi olarak şarj edilmiş bir halde bulunmaktadır. Pili
tamamen şarj etmek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz.
1.
2.
AC adaptörünün bir ucunu şarj cihazı jakına bağlayın.
AC adaptörün öteki ucunu prize takın ve şarj etmeye başlayın.
Şek. 2.1 Pili Şarj Etme
Pil şarj olurken, şarj göstergesinin LED'i kehribar renkte bir ışıkla yanıp sönecektir,
ayrıca pil simgesi durum çubuğunda görüntülenecektir. Pil tamamen şarj olduğunda,
şarj göstergesinin LED ışığı maviye dönecek ve eğer cihaz kapalı ise pil simgesi
tamamen şarj olmuş şekilde görüntülenecektir.
Not: Pili şarj etmek için sadece sunulan AC güç adaptörünü kullanınız. Pil ömrü kullanıma bağlı olarak
değişebilir.
4
3G SIM Kart & Bellek Kartı
SIM kart ağ hizmet detaylarınızı içerir. MikroSD bellek kartı ekstra veri saklama alanı
sağlar.
SIM/mikroSD kart yüklemesi
1.
Sadece MikroSD için: Kart yuvası kapağını açınız.
2.
SIM/MikroSD kartı gösterildiği gibi yerleştiriniz. Altın renkli bağlantıların olduğu
yüzün yukarı baktığına emin olunuz.
3.
Sadece MikroSD için: Kart yuvası kapağını kapatınız.
Şek. 2-2 SIM & Mikro SD Kartları
SIM kartı çıkarmak için
1.
SIM kartın yuvadan çıkması için karta bastırınız.
Bellek kartını çıkarmak için
1.Güvenli kaldırma için, Windows görev çubuğuna gidip
simgesine sağ
tıklayın. Eject MicroSD (MikroSD kartı çıkar) seçeneğine dokunun.
2. Windows "The device is now safe to remove (Cihaz güvenle kaldırılabilir)"
mesajını verdikten sonra kart yuvası kapağını açınız.
3. MikroSD kartın yuvadan çıkması için karta bastırınız.
Not: Bellek kartında işlem yapılırken kartı çıkartmayınız. Bellek kartının ani çıkartılması veri kaybına
ya da beklenmeyen sistem davranışlarına sebep olabilir.
5
Cep Telefonu Veri Ağı (3G Verileri) Kurulumu
Uyarı: ZTE 3G tak-.ıkar algılamasını desteklememektedir. Lütfen SIM kartı takarken
cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Cihaz açıkken SIM kartı yerleştirmek
sistemin shutdown kapanmasına sebep olacaktır.
1.
Cihazı kapatınız.
2.
SIM kartı yerleştiriniz (altın renkli bağlantıların yüzü yukarı bakacak şekilde)
3.
Cihazı açınız.
4.ZTE 3G kontrol merkezini açmak için Windows masaüstündeki
dokunun.
Şek. 2-3 ZTE 3G Kontrol Merkezi
5.
Başlattıktan sonra SIM kart algılanacaktır.
Fig. 2-4 SIM Kart Tanındı
6.
3G bağlantısını sağlamak için
düğmesine dokunun.
Şek. 2-5 3G Verileri Bağlandı
6
simgesine
Yeni APN Eklemek İçin
Eğer bir veri bağlantısı sağlayamıyorsanız, elle yapılandırma yapmanız gerekir.
Fig. 2-6 Taşıyıcı APN bulunamadı
Not: B
u cihaz 700'den fazla dünya çapınad APN ayarı içermektedir. Eğer sizin taşıyıcı erişim
noktanızın ismi listede değilse, lütfen ağ hizmet sağlayıcınızdan aşağıdaki bilgileri
edininiz.
-
-
-
Erişim Noktası İsimleri (APN)
User Name (Kullanıcı Adı)
Password (Parola)
1.
Kurulum menüsünü açmak için
2.
Yeni APN eklemek için
simgesine dokunun.
düğmesine dokunun.
Şek. 2-7 Yeni APN Ekleme
3.
Bağlantı Menüsünde bulunan Dial Number (Çevrilecek Numara) (*99#)
anahtarı ve Config Name (Yapılndrm Adı); APN anahtarı, (User name) Kullanıcı
adı ve Password (Parola)yı ağ hizmet sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
Şek. 2-8 Connection Menu (Bağlantı Menüsü)
4.
APN ayarlarını kaydetmek için
düğmesine tıklayınız.
5.
Veri bağlantısı yapmak için ana menüye dönün ve
7
düğmesine dokunun.
Dokunmatik Panel Kurulumu
Bu cihazın dokunmatik paneli fabrikada kalibre edilmiştir. Birçok durumda yeniden
kalibrasyon gerekmemektedir. Fakat, sığal dokunmatik panelin doğası gereği,
coğrafi değişiklikler yeni çevre koşullarına uyum sağlanması için yeniden kalibrasyon
gerektirebilir.
Eğer dokunmatik panel uygun olmayan davranışlar sergiliyor ise, lütfen dokunmatik
panel kalibrasyonunu aşağıda belirtildiği gibi yapınız.
1. Dokunmatik panel kalibrasyon menüsünü açmak için (ILITEK)
dokunun.
simgesine
Şek. 2-9 Dokunmatik Panel Kalibrasyon Menüsü
2. Cihazı düz bir yüzeye yerleştiriniz. Kalibrasyon işlemi süresince dokunmatik
panele herhangi bir temastan kaçınınız.
3. İşlemi başlatmak için "Calibration (Kalibrasyon)" seçeneğine dokunun.
4. Kalibrasyon tamamlandığında, "Calibration OK (Kalibrasyon Tamamlandı)" mesaji
görüntülenecektir.
8
Kablosuz Kurulumu
1.Uygun erişim noktalarını görmek için Windows görev çubuğunda
dokunun.
2. Uygun kablosuz ağlar listesinden kablosuz erişim noktanızı seçin.
3. Eğer gerekliyse, ağ için belirlenen şifreyi girin.
4. Bağlantıyı tamamlamak için "Connect (Bağlan)" tuşuna dokunun.
simgesine
Bluetooth
Bluetooth Control Panel (Denetim Masası) sekmesinden yapılandırılabilir. Bluetooth
özelliğini etkinleştirmek için lütfen Control Center (Kontrol Merkezi) bölümüne
bakınız.
Bluetooth Cihazlarını Eşleştirme
1. Eşleşme cihazlarında Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
2.Bluetooth menüsünü açmak için Windows görev çubuğundaki
simgesine çift
dokunun.
3.Alandaki bütün kullanılabilir Bluetooth cihazlarını aramak için "Add New Device
(Yeni Cihaz Ekle)" düğmesine çift dokunun.
4. Bulunan cihazlar içerisinden bağlanmak istediğiniz cihazı seçiniz.
5. Ekran size bağlanan Bluetooth cihazı için bir PIN kodu sağlayacaktır. Bağlanan
cihaza bu kodu giriniz. Eğer bir işlem yapılmazsa ekran zaman aşımına
uğrayacaktır.
6.Protokollerin uyuştuğu doğrulandığında, işlemi tamamlamak için "Next
(Sonraki)"ye dokunun.
7. Eğer yalnızca HSP/HFP (A2DP) destekleyen bir ses aygıtı bağlanacak ise
"Connect to phone audio (Telefon sesine bağlan)" seçeneği görüntülenecektir.
Not: Protokol uyuşması bir kere doğrulandığında, aynı cihazın tekrar bağlanması durumunda PIN
kodu sorulmayacaktır.
9
Control Center (Kontrol Merkezi)
Control Center (Kontrol Merkezi) hızlı bir şekilde sistemin ayrıntılı durumunu
görmenizi ve iletişim protokol (3G, Kablosuz ve Bluetooth) kurulumlarını yapmanızı
sağlar.
Main Menu (Ana Menü)
Şek. 2-10 Kontrol Merkezi, Ana Menü
Alt-menüye girmek için bir simgeye dokunun.
-
-
-
-
-
-
System Info (Sistem Bilgisi)
Battery (Pil)
Thermal Condition (Termal Şartlar)
Display (Ekran)
Power Management (Güç Yönetimi)
Device Controller (Cihaz Denetim Aygıtı)
10
System Info (Sistem Bilgisi)
OS, BIOS, CPU ve HD bilgilerini içerir.
Battery (Pil)
Pil durumunu görmenizi ve pil ayarlarını düzenlemenizi sağlar.
Şek. 2-11 Pil, Alt-Menü
Düşük Pil Uyarısı Seviye Ayarı: Düşük pil seviyesi için
kaydırma çubuğunu ayarlayın.
Uyarı bildirim tipini seçin
1. OSD (Visual) Warning (OSD (Görsell) Uyarı): Sessiz
2. Sound Warning (Ses Uyarısı): Sesli.
Değişiklikleri kaydet.
Pil ayarlarını varsayılana döndür.
Pil dayanıklık hesaplamaları için pil kullanım verilerini
topla.
11
Display (Ekran)
Ekran bilgilerini görmenizi ve ayarlamalar yapmanızı sağlar.
Şek. 2-12 Ekran, Alt-Menü
Eğer tak-çalıştır algılanmadıysa dış video çıkışını el ile
etkinleştirmek için dokunun.
Parlaklık seviyesini belirleyin.
Power Management (Güç Yönetimi)
Güç yönetimi seçenekleri.
12
Device Controller (Cihaz Denetim Aygıtı)
Şek. 2-13 Cihaz Denetim Aygıtı, Alt-Menü
Wireless Card (Kablosuz Kartı): Kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için dokunun.
Bluetooth: Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için dokunun.
3G: 3G bağlantısını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için
dokunun.
G-Sensor (G Sensörü): G Sensörünü etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için dokunun.
Light Sensor (Işık Sensörü): Işık Sensörünü etkinleştirmek ya da
devre dışı bırakmak için dokunun. Ekran parlaklığının odanın ortam
ışığı durumuna göre otomatik ayarlanmasını sağlayın.
Kısayol tuşlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunun.
13
Bölüm 3: Temel İşlemler
Açma ve Kapama
1. Cihazı açmak için cihazın üst kısmında bulunan
düğmesine basın.
Uyarı: C
ihaz açılma işlemini bitirmeden cihazı kapatmanız bir sonraki açılış işlemi
esnasında cihazın hata vermesine sebep olabilir.
2.Kapatmak için eğer Windows 7 kullanıyorsanız Start(Başlat)>Shutdown(Kapat)
simgesine dokunun.
a gidin ya da
Not 1: Windows
düğmesine tek basışta kapanmak için otomatik olarak ayarlanmış olabilir. Daha
detaylı yapılandırma bilgisine erişmek için lütfen Windows yardım&destek sekmesini kullanın.
(Keyword: Power-Güç)
Not 2: Kapatma
simgesine 4 saniyeden fazla basılı tutarak yapılabilir.
Dokunmatik Ekran Kontrolü
Dokunma: Hızlı bir şekilde tek parmakla dokunma hareketi. Faredeki
sol tıklama hareketine benzer.
Dokun & Beklet: Açık bir alana 4 saniyeden uzun bir süre
parmağınızla bastırın. Faredeki sağ tıklama
hareketine benzer.
Kaydırma: Hızlı yönlendirme hareketi. Faredeki kaydırma hareketine
benzer.
Sürükleme: S
imgeye 4 saniyeden uzun bir süre bastırın ve
yönlendirme hareketi uygulayın.
Farenin sol tuşa basılı tutma hareketine benzer.
Sıkıştırma: İki taraftan içeri doğru hareket. Yakınlaştırır.
Yayma: İki taraftan dışarı doğru hareket. Uzaklaştırır.
Not: Uygulama desteğine bağlı olarak, çeşitli uygulamalar daha karışık el hareketleri gerektirebilir.
14
Sanal Klavye
Sanal klavye Windows masaüstünün sol üst köşesinde yer alır. Klavye girişinde
bulunmak için sanal klavyeyi Windows masaüstünün merkezine sürükleyin.
Şek. 3-1 Masaüstünde Sanal Klavye
Sanal klavye simgesi metin girişi olacağı zaman da ortaya çıkar. Sanal klavyeye
ulaşmak için klavye simgesine dokunun.
Şek. 3-2 Sanal Klavye simgesi
Windows 7 Professional: Kullanıcı girişi menüsü etkinleştirildiğinde cihazın
altında bulunan
düğmesine 4 saniyeden uzun süre basarak Ctrl+Alt+Del işlevi
kullanılabilir.
15
Navigasyon, Ön ve Yan Kumanda Düğmeleri
Dış düğmeler farklı işletim sistemlerinde farklı işlevlere sahiptir.
Düğme
Konumu
BIOS & DOS
Windows
Bluestacks (Android)
Ön
Yukarı Ok
Ağ Gezginini Aç
Ağ Gezginini (TBD) Aç
Ön
Aşağı Ok
Öncekine Dön
Öncekine Dön
Ön
ESC
Masaüstüne Git
Ana Masaüstüne Git
Ön
Enter
Tablet Denetim
Masasını Aç
Android Ayarları Menüsünü Aç
Üst
Sağ Ok
Sesi Yükselt
Sesi Yükselt
Üst
Sol Ok
Sesi Kıs
Sesi Kıs
Windows'ta Android
1. Windows masaüstünde bulunan
simgesine dokunun.
2.İlk seferde başlatma işlemi kurulum yapılacağından normalden daha uzun
sürecektir (Bir kerelik kurulum)
3. Android işletimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen BlueStacks kullanım
kılavuzuna başvurun.
4.
Windows'a geri dönmek için
simgesine dokunun.
16
Bölüm 4 Ekler
Ek A: BIOS Menüsü
Main Menu (Ana Menü)
-
-
Saat ve tarihi ayarlamayı sağlar.
Aşağıdaki sistem yapılandırma bilgilerine erişimi sağlar:
1.
BIOS Sürümü
2.
EC Sürümü
3.
PCB Sürümü
4.
İşlemci Tipi
5.
İşlemci Hızı
6.
Sistem Bellek Hızı
7.
L2 Cache RAM
8.
Toplam Bellek
Advanced Menu (Gelişmiş Menü)
Quick Boot
(Hızlı Başlat)
Hızlı başlatmayı etkinleştirir.
Diagnostic Splash
Screen (Açılış Ekranı
Tanılama)
Açılış ekranı seçimini açar; grafik ya da metin olarak.
Diagnostic Summary
Screen (Özet Ekranı
Tanılama)
Özet ekranı tanılama etkinleştirme/devre dışı bırakma.
SATA Port (SATA
Bağlantı Noktası)
SATA aygıt bilgisi.
17
Security Menu (Güvenlik Menüsü)
Supervisor Password
(Yönetici Parolası)
Set (Belirle)= Etkinleştirir; Clear (Yok)= Parola
Yok.
User Password
(Kullanıcı Parolası)
Set (Belirle)= Etkinleştirir; Clear (Yok)= Parola
Yok.
Set Supervisor Password
(Yönetici Parolası Belirle)
En yüksek güvenlik seviyesine sahip parola.
Setup (Kurulum) hizmet programından parola
kısıtlamasını seçiniz.
Set User Password
(Kullanıcı Parolası Belirle)
Setup (Kurulum) hizmet programından parola
kısıtlamasını seçiniz.
Authenticate User on boot
(Açılışta kullanıcıyı doğrula)
Başlangıç parola kontrolünü etkinleştirin.
HDD Password State
(HDD Parola Durumu)
HDD için parola kısıtlamasını belirleyin.
Uyarı: Lütfen parolalarınızı aklınızda tutunuz. Parola sıfırlaması yapmak için BIOS sıfırlaması
gereklidir. BIOS sıfırlama hakkında bilgi için lütfen Bilgi İşlem Bölümünüze ya da bir PC
uzmanına danışın.
Exit Menu (Çıkış Menüsü)
Exit Saving Changes
(Değişiklikleri
Kaydederek Çık)
Bütün değişiklikleri kaydeder ve BIOS menüsünden
çıkar.
Exit Discarding
Changes (Değişiklikleri
Kaydetmeden Çık)
Yapılan hiçbir değişikliği kaydetmeden BIOS
menüsünden çıkar.
Load Setup
Defaults (Kurulum
Varsayılanlarını Yükle)
Fabrika varsayılan ayarlarına geri döner.
Discard Changes
(Değişiklikleri Kaydetme)
Bütün yapılan değişiklikleri görmezden gelir ve en
son kaydedilen ayarlara döner.
Save Changes
(Değişiklikleri Kaydet)
BIOS menüsünden çıkmadan bütün yapılan
değişiklikleri kaydeder.
18
Ek B: Gösterge Tablosu
1.
Güç Göstergesi LEDi (
, cihazın üst kısmında bulunur)
LED Rengi
Güç Durumu
Sabit Mavi
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
Yanıp Sönen Mavi
Uyku Modu
2.
Pil Göstergesi LEDi (
, cihazın üst kısmında bulunur)
LED Rengi
Pil Durumu
Sabit Kehribar
Şarj Oluyor
Sabit Mavi
Pil Tamamen Şarj Olmuş Durumda
OFF (KAPALI)
Eğer cihaz açıksa pil gücü kullanıldığını gösterir.
OFF (KAPALI)
Eğer cihaz kapalıysa; kapalı olduğunu gösterir.
19
Ek C: Sorun Giderme
Semptom
Olası Nedenler
Dokunmatik
ekran düzgün
çalışmıyor
1. Ç
evresel etkenler fabrika
varsayılanından çok farklı olabilir.
Dokunmatik ekran
rekalibrasyonu uygulayın.
2. D
okunulan yüzeyde yeterli
elektriksel güç bulunmuyor
olabilir.
- Parmağınızın kuru ve
temiz olduğundan emin
olun.
- İşaretleme kaleminizin
sığal dokunmatik ekran
kullanımı için uygun
olduğuna emin olun.
Pil şarj
olmuyor
Cihazla birlikte verilen AC
1. Yetersiz özgül güçte bir AC güç
adaptörü kullanıyor olabilirsiniz ya güç adaptörünü kullanın.
da kullandığınız priz yanlış olabilir.
3G veri
bağlantısı
yok
ÇokDokunuşlu
Ekran
çalışmıyor
Çözüm
2. USB Kullanımı.
Bu aygıt USB bağlantısı ile
pil şarjı için uygun değildir.
1. E
rişim noktanız cihazın APN
listesinde bulunmuyor.
Erişim noktanızı el ile
ekleyin.
2. 3
G hizmeti aktive edilmemiş
olabilir.
Ağ hizmet sağlayıcınız ile
görüşün.
3. H
asar görmüş ya da kayıp SIM
kartı.
Geçerli bir 3G SIM kartının
düzgünce yerleştirildiğinden
emin olun.
1. Windows 7 Starter ya da Basic
kullanımı sebep olabilir. (Sadece
tek dokunuşa izin veren sistemler)
İşletim Sistemini Windows
7 Home Premium ya da
daha gelişmiş bir sisteme
yükseltin.
2. Uygulama desteklemiyor olabilir
Çok-dokunuşlu Ekran
işlevini destekleyen bir
uygulama kullanın.
3. Uygun olmayan el hareketi
El hareketini düzgün
yaptığınıza emin olun.
20
Dış ekran
çalışmıyor
Sistem
kilitleniyor
1. H
asar görmüş ya da düşük kaliteli
HDMI kablosu
HDMI kablosunu değiştirin.
2. Çıkış çözünürlüğü ve resim karesi
hızı bağlanan ekran tarafından
desteklenmiyor olabilir
Seçilen çıkış çözünürlüğü
ve resim karesi hızını
destekleyen bir ekran
kullanın.
Bir çok olası sebep var: Windows
kodu, Intel cihaz hatası, aygıt
sürücüsü, fazla ısınma ya da
uygulama kodu.
Sistemi yeniden başlatmak
için reset(sıfırlama) tuşuna
basın. Düzenli olarak
Windows'un önerdiği
son sistem ve aygıt
güncellemelerini uygulayın
ve en yeni aygıt sürücüleri
ve uygulama sürümlerini
kullanın.
1. Sıvı teması zarar verebilir: Bu cihaz su geçirmez değildir. Herhangi bir sıvıya
daldırmak ya da maruz bırakmak aygıta kalıcı hasar verebilir (örn. Dökülen
içecekler, buhar, buğulanma vs.)
2. Çizikler zarar verebilir: Aşırı derecedeki çizikler dokunmatik ekranda
duyarlılık ve isabetlilik problemlerine yol açabilir. Kullanılmadığı zamanlarda
dokunmatik ekranı her zaman koruma kılıfı ya da kumaşla kapatınız.
3. Isı zarar verebilir: Elektronik aygıt serin bir ortamda daha uzun süre
dayanacaktır. Uzun süreli olarak direkt günışığına maruz bırakmaktan
kaçının. Kullanım esnasında yeterli serin hava dolaşımı olduğundan emin
olun.
4. Pil Boşaltımı: Pilin sıklıkla sonuna kadar boşaltımı pil ömrünü kısaltır. Kontrol
Merkezine sekmesine gidip, güvenli bir düşük pil uyarısı seviyesi belirleyin.
Aygıtı her zaman serin ve iyi havalandırılmış bir ortamda saklayın.
21
Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile
temasa geçiniz.
NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.
Ülke
Türkiye
Web sitesi
Telefon
E-posta
http://www.viewsoniceurope. www.viewsoniceurope.com/ [email protected]
com/tr/
tr/support/call-desk/
com
22
Sınırlı Garanti
ViewSonic® ViewPad
Garanti kapsamı:
ViewSonic, garanti süresince malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti
etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza
bulunduğu kanıtlanırsa, ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da
benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen
veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. İkame parça, müşterinin
orijinal sınırlı garantisinde kalan süreye göre temin edilecektir. ViewSonic, müşteri
tarafından kurulan ya da ürüne dahil edilen üçüncü şahıs yazılımları hususunda
herhangi bir garanti vermemektedir.
Garanti ne kadar geçerlidir:
ViewSonic ViewPad’in ik satın alım tarihinden itibaren en az 1 yıl boyunca işçilik
açısından ari olacağı garanti edilir.
Kullanıcı, üniteyi servise vermeden önce verilerini yedeklemekle yükümlüdür.
ViewSonic veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.
Garanti neyi kapsamamaktadır:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir.
Garanti neyi kapsamamaktadýr:
1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.
2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:
a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler,
ürünün izinsiz değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine
getirilmemesi.
b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar.
c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu.
d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen
kaynaklanmayan sebepler.
e. ViewSonic’in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.
f. Normal yıpranma ve yırtılma.
g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.
3. Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluþtuðunda meydana gelen ve genel
olarak “görüntü yanmasý” olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün.
4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar.
Nasıl hizmet alırım:
1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için ViewSonic Müşteri Desteği
ile temasa geçiniz (lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).Ürünün seri
numarasını vermeniz gerekecektir.
2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a)
satış tarihi
bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e)
ürünün seri numarası.
3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya
ViewSonic’e orijinal kutusunda gönderin.
4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için
ViewSonic® ile temas kurunuz.
23
Zımni garanti sınırlaması
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da
dahil olmak üzere zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır.
Hasarların hariç bırakılması
ViewSonic’in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır.
ViewSonic aşağıdakiler için sorumlu değildir:
1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun
olmama, ürünün kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı,
iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer
ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar.
2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar.
3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar.
4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya
onarılmaya çalışılması.
4.3: ViewSonic TPC Warranty
TPC_LW01 Rev. 1A 06-20-08
24

Benzer belgeler

VX1945wm-3 User Guide, Turkish

VX1945wm-3 User Guide, Turkish RoHS Uyum Beyanı Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine...

Detaylı