2008 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme

Transkript

2008 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVESİTESİ
2008 YATIRIM İZLEME
VE DEĞERLENDİRME
RAPORU
Sayfa 1 / 36
2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
1. Yönetici Özeti
Üniversitemiz Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 9 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokulda 1.424
öğretim elemanı ve 647 idari olmak üzere toplam 2.071 personel ile 23.300’e yakın öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
Yıldız Merkez ve Ayazağa kampüslerimizde bulunan eğitim ve hizmet binaları; iç içe geçmiş, büyüme olanağı bulunmayan, deprem riski yüksek eski bina ve tarihi
yapılardan oluşmakta ve eğitim-öğretim hizmetlerini sunmada yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine Üniversitemizin yeni yapılanma mekanı olan Davutpaşa kampusünde
artan öğrenci sayısına paralel olarak, kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmak amacıyla gelişen mimariye uygun eğitim ve hizmet binaları ile açık ve kapalı spor tesisleri
yapılmakta ve makine-teçhizat, bilgi teknolojileri gibi donanımlarının tamamlanmasına çalışılmaktadır.
Üniversitemiz; stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma
alt yapı kapasitesini ve araştırmacı insan gücünü artıracak projelere öncelik vermektedir.
Teknolojik araştırma projeleri kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygun programlarda çalıştırılarak, akademik eğitimlerinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarına
katılımları sağlanmış; böylece Üniversitemizin araştırmacı gücünün ve yayın kapasitesinin desteklenmesi, genç girişimci ve araştırmacı kadroların yetiştirilmesi, ülkemiz
için gerekli olan yetişmiş uzman açığının kapatılması amaçlanmıştır.
Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin kalitesinin arttırılarak yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü
maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.
2. Genel Değerlendirme
 Kuruluşun Vizyonu : Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.
 Kuruluşun Misyonu : Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı,
girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir üniversite oluşumu gerçekleştirmektir.
 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :
Yıldız Teknik Üniversitesinin 2 inci Dönem Stratejik Planında (2007 – 2010), stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.
Amaç 1: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 2: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,
olarak belirlenmiştir.
Belirlenen amaçlar altında; Eğitim-Öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinin 17, Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesinin 7, İdari ve Destek Süreçlerinin
İyileştirilmesinin 17 ve Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesinin 14 olmak üzere toplam 55 adet Stratejik Hedef bulunmaktadır.
Amaç 1: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 1.1: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yeni derslik ve laboratuar mekan ihtiyaçlarının %50 sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.
Hedef 1.2: 2010 yılı sonuna kadar akademik birimlerin eğitim araç-gereç (tepegöz, projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının %90’ı
karşılanacaktır.
Hedef 1.3: 2010 yılı sonuna kadar, yürütülen dersler içeriklerinin %100’ünün Üniversitemiz ile TÜBA tarafından imzalanan “Ulusal Açık Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu” protokolüne göre web ortamına aktarılması ve aktarılmış olanların da güncellenmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.4: Uluslararası öğrenci değişim programından yararlanacak lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının, 2010 yılı sonuna kadar toplam %75 arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.5: Uluslararası değişim programından yararlanacak ders veren öğretim elemanı sayısının, 2010 yılı sonuna kadar %30 arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.6: 2010 yılı sonuna kadar üniversitemiz Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili anlaşmalar her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
Hedef 1.7: 2010 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin mevcut altyapısı iyileştirilecek, eksikler tamamlanacak ve yeni programlar açılacaktır.
Hedef 1.8: 2008 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki süreli yayınların, YTÜ mensuplarına kütüphane dışı ulaşımı (elektronik ortamda) sağlanacaktır.
Hedef 1.9: 2008 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki süreli yayınların ve tezlerin içindekiler tablosu ve özetlerinin elektronik kataloga aktarılması
sağlanacaktır.
Hedef 1.10: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Kütüphanesindeki kullanıcıların gör-işit yöntemi ile eğitim-öğretim-araştırma-boş zaman değerlendirme amaçlarına
yönelik bir görsel-işitsel materyaller dermesi (katalog) ve hizmet alanının açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.11: Üniversitemiz Kütüphanesindeki yıllık kitap sayısı, 2010 yılı sonuna kadar toplamda %4 arttırılacaktır.
Hedef 1.12: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemizin lisans programlarında ulusal ve uluslararası akredite olan program sayısının %10 olması sağlanacaktır.
Hedef 1.13: 2010 yılı sonuna kadar disiplinler arası eğitim-öğretim yapacak yeni bir Fakülte ve/veya Lisans Programlarının açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.14: 2007 yılı sonuna kadar yeni bir Meslek Yüksek Okulu açılması sağlanacaktır.
Sayfa 2 / 36
Hedef 1.15: 2010 yılı sonuna kadar Meslek Yüksek Okulunda yeni programlar açılması sağlanacaktır.
Hedef 1.16: 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında daha önce açılmış fakat, eğitim-öğretime başlamamış Lisans Programı/Programlarına öğrenci alınması sağlanacaktır.
Hedef 1.17: 2010 yılı sonuna kadar Enstitülerimizde yeni Doktora Programlarının Senatoca belirlenmiş kriterlere uygun olarak açılması sağlanacaktır.
Amaç 2: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 2.1: 2007-2008 yıllarında AYDEK’in kriterlerinin stratejik hedeflere ve değişen yeni yönetmeliklere göre gözden geçirilmesi, yeni sistemlere uyumunun sağlanması
ve ADEK’in de bu sistemde yer alması ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
Hedef 2.2: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Araştırma Projelerine ayrılan kaynak % 50 artırılacaktır.
Hedef 2.3: Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projesi toplam bütçesi 2010 yılı sonuna kadar %50 arttırılacaktır. (SANTEZ, TUBİTAK, DPT vb.)
Hedef 2.4: Üniversite - İş dünyası ile işbirliği çalışmalarının 2010 yılı sonuna kadar her yıl %2 oranında arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 2.5: 2008 yılından itibaren Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri tarafından yaptırılan doktora tezler Senatomuzca kabul edilen yönerge gereği yayına
dönüştürülecektir.
Hedef 2.6: Her bütçe döneminde UYGAR Merkezlerinin Araştırma ve Bilimsel toplantılarına %2 kaynak yaratılması ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.
Hedef 2.7: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı %10 arttırılacaktır.
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 3.1: 2007 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde 1.760 öğrenci kapasiteli 8 anfi, 8 normal sınıfın teknik donanımı sağlanacaktır.
Hedef 3.2: 2008 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 6.770 m2 Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi odaları yapımı %100 tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.3: 2008 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 7.350 m2 Kimya Metalurji Fakültesi için ek bina tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.4: 2010 yılı sonuna kadar Davutpaşa ve Maslak Kampuslerindeki Sağlık Merkezi hizmetlerinin %10 iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.5: 2007 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan 2,5 km yolun asfaltlanması tamamlanmış ve otoparkları düzenlenmiş olacaktır.
Hedef 3.6: Davutpaşa Kampusündeki Menza’nın 2007 yılı sonuna kadar çevre düzenlemesinin %100’ü tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.7: 2008 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde bulunan Menzada akbil sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
2
Hedef 3.8: 2010 yılı sonuna kadar yeni gelişmekte olan Davutpaşa Kampusünde Eğitim-Öğretim ve hizmet verecek binalarımızın toplam 20.000 m si tamamlanmış
olacaktır.
Hedef 3.9: 2008 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesinin öğrenciye hizmet veren faaliyetlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.10: 2010 yılı sonuna kadar mevcut sınıfların %20’si gelişmekte olan Eğitim-Öğretim sistemine uygun geliştirilen teknolojik sınıf haline getirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.11: 2008 yılı sonuna kadar Basımevi bünyesindeki makineler modernize edilecektir.
Hedef 3.12: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının iç donanımının %90 yenilenmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.13: 2010 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol gereği 3.000 kişilik Yurt projesinin 1.000 kişilik kısmı inşa
edilecektir.
Hedef 3.14: 2010 yılı sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği Davutpaşa Kampusündeki tarihi eserlerden Otağı Hümayun ve Osmanlı Fırını
binaları mevzuat çerçevesinde Restore edilecektir.
Hedef 3.15: 2010 yılı sonuna kadar İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi tarafından verilen eğitim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki eğitim programları sayısının
%10 arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 3.16: 2010 yılı sonuna kadar Davutpaşa Kampusünde toplam 15.000 m2 lik alanın internet alt yapısının kablolama çalışmaları tamamlanmış olacaktır.
Hedef 3.17: 2010 yılı sonuna kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının Döner Sermaye kanalıyla dışarıya satılması sağlanacaktır.
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi
Hedef 4.1: 2007 yılı sonuna kadar Yıldız Kampusteki B Blokta, toplamı 300 kişilik olmak üzere, 6 adet AutoCAD Laboratuarların % 100’ü tamamlanmış olacaktır.
Hedef 4.2: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Fakültelerine verilen laboratuar yenileme desteği bütçe olanakları doğrultusunda her yıl %5 arttırılarak devam edecektir.
Hedef 4.3: 2010 yılı sonuna kadar Akademik Personel için Eğiticilerin Eğitimi Semineri yılda en az 1 defa verilecektir.
Hedef 4.4: 2010 yılına kadar idari personele hizmet içi eğitim seminerleri yılda en az 2 defa verilecektir.
Hedef 4.5: 2007 yılı sonuna kadar Üniversitemiz taşınır mal sayımı tamamlanmış olacaktır.
Hedef 4.6: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yönetişim çalışmaları içerisinde temel teşkil edecek Yönetim Bilgi Sisteminin hayata geçilmesi ve uygulamaya konulması
sağlanacaktır. Bu sistemi kurmakla ilgili alt yapı ve program çalışmaları 2008 yılında tamamlanmış olacaktır.
Hedef 4.7: 2010 yılı sonuna kadar evrakta barkot sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Hedef 4.8: 2008 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler tarafından üniversiteyi tanıtıcı Türkçe ve İngilizce doküman ve CD hazırlanması sağlanacaktır.
Hedef 4.9: 2007 yılı sonuna kadar akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketleri yapılacak ve her sene bu anketlerin periyodik olarak yapılması ve
kıyaslanması sağlanacaktır.
Hedef 4.10: 2008 yılı sonuna kadar kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi ve 2010 yılı sonuna kadar sonuçlarının alınması sağlanacaktır.
Hedef 4.11: 2010 yılı sonuna kadar Üniversitemiz idari personel sayısı %10 arttırılacaktır.
2
Hedef 4.12: 2007 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Merkez Kampusünde laboratuar ve hizmet amaçlı 500 m prefabrik binanın yapımının tamamlanması sağlanacaktır.
Hedef 4.13: 2008 yılı sonuna kadar ADEK Süreç iyileştirme çalışmalarının başlatılması ve 2010 yılı sonuna kadar sonuçlarının alınması sağlanacaktır.
Hedef 4.14: Davutpaşa Hizmet Binaları kapsamında YTÜ Teknopark projesini destekleyecek ek bir ödeneğin sağlanabilmesi için 2008, 2009, 2010 yılları için 7.000.000
YTL olmak üzere toplam 21.000.000 YTL destek kaynak yaratılması için Maliye Bakanlığı ve DPT nezdinde ek ödenek girişimlerinde bulunmak.
 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :
Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek
Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.
Özel Bütçe
Hazine Yardımı
Öz Gelir
32.761.470,00
26.634.470,00
6.127.000,00
 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :
Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş),
Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) kampuslerinde yer alan 9 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 14 akademik birim
bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 70 lisansüstü, 9 Fakültede 42 lisans, 1 Yüksekokulda 2 hazırlık, 2 Meslek Yüksekokulunda 24 ön lisans programında eğitim verilmektedir.
Sayfa 3 / 36
2
2
2
Üniversitemiz 1.426.560,60 m alan üzerinde kurulu 207.265,00 m kapalı mekana ve 15.725 m açık spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2008-2009 Eğitim-Öğretim
yılında 1.424 öğretim elemanı (181 Profesör, 73 Doçent, 329 Yardımcı Doçent, 172 Öğretim Görevlisi, 85 Okutman, 543 Araştırma Görevlisi, 41 Uzman) ve 647 idari
olmak üzere toplam 2.071 personel ile 23.266 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
2
Üniversite Kampüs Alanı: 1.426.560,60 m
2
2008 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M )
Eğitim Alanları
Birimler
Sosyal Alanlar
İdari Bina Alanları
Derslik
Laboratuar
Lojman +
M.hane
Y.hane
Spor Alanları
Toplam
Yurtlar
Garaj
Açık
Kapalı
Rektörlük
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Kütüphane
Sosyal Tesisler
Atölye-Depo
8.637
54.411
964
1.333
0
2.711
1.440
0
56.559
2.343
1.333
6.065
1.388
0
0
33.488
293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.457
0
0
0
0
0
0
2.730
0
0
0
0
0
0
6.243
0
0
5.344
0
0
0
0
0
0
3.053
0
0
0
12.672
0
0
0
0
0
0
5.526
0
8.637
152.855
3.600
2.666
6.065
47.727
1.440
TOPLAM
69.496
67.688
33.781
16.457
2.730
6.243
5.344
15.725
5.526
222.990
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 YIL SONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ
Sayı
Sıra No.
Taşıtın Cinsi
Plakası
Modeli
Markası
34 BCA 63
1986
Doğan - Füme
1
34 EBY 93
34 KKB 27
1990
1990
Doğan - Siyah
Doğan - Füme
1
1
34 KKB 28
1990
Doğan - Füme
1
34 KKB 29
1990
Doğan - Füme
1
34 KSY 30
1991
Ford Taunus - Metalik Gri
1
34 KSY 28
1991
Doğan - Siyah
1
Döner
Sermaye
Bütçe
Fon
Hibe
34 KSY 27
1991
Doğan - Siyah
1
T02
T02
T02
T02
T02
Binek otomobil (2009 Yılında Hurdaya
Ayrılması Planlanıyor.)
Binek otomobil
Binek otomobil
Binek otomobil (2009 Yılında Hurdaya
Ayrılması Planlanıyor.)
Binek otomobil
Binek otomobil (2009 Yılında Hurdaya
Ayrılması Planlanıyor.)
Binek otomobil
Binek otomobil (2009 Yılında Hurdaya
Ayrılması Planlanıyor.)
Binek otomobil
Binek otomobil
Binek otomobil
Binek otomobil
Binek otomobil
34 MNL 20
34 RMU 96
34 RCZ 25
34 EBY 94
34 AA 004
1992
1993
1993
1997
2001
Renault Spring - Siyah
Opel Vectra - Lacivert
Brodway - Beyaz
Doğan - Füme
Audi-6 - Siyah
1
1
1
1
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0382
2007
Renault Clio Symbol Duman Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0383
2007
Renault Clio Symbol Duman Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0384
2007
Renault Clio Symbol Platin Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0385
2007
Renault Clio Symbol Platin Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0386
2007
Renault Clio Symbol Platin Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0387
2007
Renault Clio Symbol Duman Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0388
2007
Renault Clio Symbol Platin Gri
1
T02
Binek otomobil
34 ER 0390
2007
Renault Clio Megane Siyah
1
T02
T02
T02
T02
T02
T02
T02
T02
13
T05
T05
Minibüs(Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) (2009
Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.)
Minibüs(Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) (2009
Yılında Hurdaya Ayrılması Planlanıyor.)
34 RCZ 41
1993
Suzuki - Beyaz - 7 Kişilik
1
34 RCZ 40
1993
Suzuki - Beyaz - 7 Kişilik
1
0
0
8
T05
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
34 RIZ 84
1999
Ford - Beyaz - 14 Kişilik
T05
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
34 UH 3510
2007
Ford Minibüs - Buz Beyazı
- 13 Kişilik
1
T05
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
34 UH 3520
2007
Ford Minibüs - Buz Beyazı
- 13 Kişilik
1
Sayfa 4 / 36
1
Sayı
Sıra No.
Taşıtın Cinsi
Plakası
Modeli
Markası
Döner
Sermaye
Bütçe
Fon
Hibe
T05
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
34 VL 5108
2007
Volkswagen Trnsprtr Met. Sedef Siyah -10
Kişilik
1
T05
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
34 UH 5412
2007
Ford Minibüs - Buz Beyazı
- 13 Kişilik
1
2
0
1
4
T07
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AKZ 19
1985
Dodge Kamyonet
1
T07
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AC 0266
1997
Dodge Kamyonet
(Kabinli)
1
T07
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 EL 2576
2007
Isuzu Kamyonet - NKR 55
- LOW - Beyaz - 3 Kişilik
1
T07
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 34 EL 2577
2007
Isuzu Kamyonet - NKR
W66 - STD - Beyaz - 3
Kişilik
1
0
0
2
2
T09
Panel
34 ER 0389
2007
Renault Kango - Yandan
Camlı Kmynt. - Yıldız Gri
- 4 Kişilik
1
T09
Panel
34 UH 3517
2007
Ford Kmynt. - Kısa Şasi 330M Van - Buz Beyazı 3 Kişilik
1
T10
T11-a
T11-a
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40
kişilik) (2009 Yılında Hurdaya Ayrılması
Planlanıyor.)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40
kişilik)
34 ARF 06
1985
0
0
0
2
0
0
1
1
0
Magirus - 17 Kişilik
34 RCV 69
1993
Belde - Ü.Beyazı - 29
Kişilik
34 RIZ 77
1999
Belde - 36 Kişilik
1
1
Isuzu - Q-BUS31
(Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı
- 32 Kişilik
Isuzu - Q-BUS31
(Turkuaz) - Beyaz Kuşaklı
- 32 Kişilik
T11-a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40
kişilik)
34 EL 2578
2007
T11-a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40
kişilik)
34 EL 2579
2007
T11-a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40
kişilik)
34 EL 2580
2007
Isuzu - MD 27SA Roybus
C A/C - Beyaz - 28 Kişilik
1
T11-a
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40
kişilik)
34 EL 2581
2007
Isuzu - MD 27SA Roybus
C A/C - Beyaz - 28 Kişilik
1
1
1
1
1
1
T11-b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
34 ESZ 77
1987
Otokar - Mavi Beyaz - 45
Kişilik
T11-b
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
34 AC 0305
1997
Otokar - Mavi Beyaz - 41
Kişilik
T15
Ambulans (Tıbbi donanımlı)
34 ROZ 93
1999
0
44 Taşıt
Sayfa 5 / 36
4
0
0
2
0
0
0
1
1
0
16
0
8
20
Peugeot Ambulans
TOPLAM
1
 2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha detaylı
bilgiler "2008 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.
AÇIKLAMA
Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular
Çeşitli Bileş. Hid. Üret. Ve Yak. Pil. Geliştirilmesi
Foto Kırıcı Pelimeri, Holografik Bil. Depo. Tekn. Gelişt.
Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. Uyg. Mer.
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
(2008 YILI ÖNCESİ)
50%
50%
60%
40%
0%
2008 YILI YATIRIMLARINDA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
50%
30%
50%
20%
40%
25%
50%
40%
100%
0%
PROJENİN TOPLAM
FİZİKİ DURUMU
80%
70%
85%
80%
0%
Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan projelerin fiziki gerçekleşme durumları aşağıda belirtilmiş olup, daha
detaylı bilgiler "2008 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde yer almaktadır.
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi :
* 2008 Yılı Haziran ayı itibariyle Davutpaşa Kampusu Kongre ve Kültür Merkezi binası 11.000 m2 uygulama projeleri hazırlanmıştır.
* 2008 Yılı Kasım ayı itibariyle Davutpaşa Kampusu Yurt Binası Yapımı İçin Temel Araştırması, Zemin Etüdü Yapılması.
* 2008 Yılı Aralık ayı itibariyle Davutpaşa Kampusu Tarihi Hamam Binası Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması.
Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binaları Projesi:
* Kimya Metalurji Fakültesi B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13 Blokları İnşaatı (30.020 m²), Proje toplam 13 blok (30.020 m²) olup, B1-B2-B3-B4-B5
blokları (10.528 m²) 2001 yılında ihale edilmiş ve 2005 yılında tamalanarak hizmete açılmıştır. Proje kapsamında B6-B7-B10 blokların (6.987 m²) ihalesi 2007 yılında
yapılarak, inşaatın % 80'nin 2007 yılında, % 20'nin 2008 yılı Mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
* Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi B Blok İnşaatı (6.500 m2) 2008 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.
* Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fakültesi A Blok İnşaatı (6.500 m2) 2008 Yılı Temmuz ayında işin yapımına başlanmış ve inşaatın 4.050 m2'si 2008 yılında
tamamlanmış olup, geriye kalan 2.450 m2'si 2009 yılı Mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.
* İnşaat Fakültesi A-B-C-D-D1-F-G-H Blokları İnşaatı (39.330 m²) Proje toplam 8 blok (39.000 m²) olup, D-D1-H blokları ihale dışı bırakılarak A-B-C-F-G blokları (28.482
m²) 2004 yılında ihale edilmiştir. İhale edilen inşaatın; % 80'i 2004-2007 yılları arasında tamamlanmış olup, geriye kalan % 20'si 2008 yılı Mayıs ayında tamamlanarak
hizmete açılmış ve 30.05.2008 Tarihinde Geçici kabulü yapılmıştır.
Davutpaşa Kampüs Alt Yapısı:
* Davutpaşa Kampüsü Yüzme Havuzu, Lojman ve Yurt Binası Pissu Bağlantısı işinin yapımı tamamlanarak 21.07.2008 tarihi itibariyle Kullanıma Hazır Duruma
Getirilmiştir.
* Davutpaşa Kampüsü PE doğalgaz boru hattı ve akademik ofis kombi montajı, doğalgaz bağlantısı işi için çeşitli Tesisat Tadilat İşlerinin yapımı 26.06.2008 tarihi
itibariyle tamamlanarak gerekli eksiklikler giderilmiştir.
* Davutpaşa Kampüsü Sennur Selçuk Öztap Kız Öğrenci Yurdu doğalgaz elektirik su tesisatlarının eksiklikleri 11.09.2008 tarihi itibariyle giderilerek kullanıma hazır
duruma getirlmiştir.
Büyük Onarım Projesi:
* YTÜ B blok Pan. KAKS, Fizik Laboratuarı elektrik tesisatı. aktarımı ofis ana besleme hattı ve Fen Edebiyat Fakültesi arka yol aydınlatma işleri yapılmıştır.
* YTÜ Merkez Kampus Oditoryum binasında Çeşitli Onarımlar yapıldı.
* YTÜ Merkez Kampus Mimarlık Fakültesi çatısı onarım ve tadilat işleri yapıldı.,
* YTÜ Merkez Kampus A Blok güvenlik odaları ve ÖREM mekanlarında tadilat işleri yapılmıştır.
* YTÜ Kiler-i Hümayun, Maslak, Davutpaşa Çeşitli Onarım İşleri yapıldı.
* YTÜ Merkez Kampus C Blok Endüstri Mühendisliği laboratuarına havalandırma tesisatı yapılması işi.
* YTÜ Maslak Kampusu B Blok (erkek öğrenci yurdu) ahşap oturtma çatı işinin yapılması.
* YTÜ Merkez Kampus Çukursaray M Blok doğalgaz tesisatı, B blok tadilatı ve kazan yenilenmesi yapıldı.
* YTÜ Merkez Kampus Sanat ve Tasarım Fakültesi ve G Blok çatı onarım, KOSGEB Önü İlave Kanalizasyon Hattı Yapıldı.
* YTÜ Merkez Kampus C Blok doğalgaz tesisatı ve kazan yenileme işi yapıldı.
Sayfa 6 / 36
Makine ve Teçhizat Alımı Projesi:
* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış olup, projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili
detaylı bilgileri "2008 Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
Yayın Alımı Projesi:
* Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2008 yılında hedeflenen 1.730 adet Türkçe ve Yabancı Dilde basılı kitap alımı ile toplam kitap sayısını
26.928'e çıkarmış, 32 adet elektronik yayının aboneliği ile toplam veri tabanı aboneliği 48'e ulaşmıştır. Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2008
Yılı Proje Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
Bilgi Teknolojileri Projesi:
* Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu 236 adet bilgisayar, 61 adet dizüstü bilgisayar, 343 adet monitör, 1 adet bilgisayar yazılımı, 1 adet lisans
alımı, Swich 17, Bilgi İşlem disk aktarımı 1 ve Bilgi İşlem network alımı yapılmıştır. Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme ile ilgili detaylı bilgileri "2008 Yılı Proje
Uygulamaları" bölümünde belirtilmiştir.
Sayfa 7 / 36
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2008 YILI
PROGRAMI
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2008 YILI
REVİZE PROGRAMI
BLOKE
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
2.695
0
10
0
0
0
0
1.836
0
258
0
0
4.273
0
10
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
4
0
11.245
0
8.540
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
1
0
4.202
0
2.366
0
0
258
0
0
5
0
15.189
0
10.906
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
0
4.273
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
0
10
Hazine Yardımı
0
2.897
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
0
1.376
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
0
10
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
107
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
68
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
0
68
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe
yer alan 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesi kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans
Spektrometre (NMR) Cihazının alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Burker Bıospin GMBH) 1.158.720,00.- YTL.lık
akreditif açılmış olup, 31.12.2008 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2008 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest
(Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 68 olmuştur.
İlgili projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 1.158.720,00.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince
Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BOPAM)" projesinin ödeneğine devren ödenek kaydedilerek, akreditifin mahsubu yapılınca 2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
Sayfa 8 / 36
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2008 YILI
PROGRAMI
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2008 YILI
REVİZE PROGRAMI
BLOKE
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
14.633
0
3.467
0
0
0
0
7.728
1.100
735
0
0
21.626
0
4.567
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
8
0
90.051
0
67.701
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
28.574
0
0
0
0
0
0
0
8
0
118.625
0
67.701
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
0
21.626
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
0
4.567
Hazine Yardımı
0
19.041
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
0
3.492
Hazine Yardımı
0
2.585
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
0
1.075
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
124
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
86
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
0
86
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe
yer alan 2008H035100 numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" projesi kapsamında muhtelif laboratuar cihazlarının alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest
Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (GSI group Ltd.) 521.850,00.- YTL.lık ve 2008H035110 numaralı "Yayın Alımı" projesi kapsamında yabancı dilde basılı yayın
alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Swets Informatıon Services) 172.672,50.- YTL.lık iki adet akreditif açılmış olup,
31.12.2008 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2008 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine
Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 86 olmuştur.
İlgili projelerin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış iki adet akreditifin bedeli olan 694.522,50.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi
gereğince Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2009H032560 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine
devren ödenek kaydedilerek, akreditifin mahsubu yapılınca 2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
Not: (1) Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035130 numaralı "Taşıt Alımı" projesinin tutarı olan
140.000,00.- YTL. hibe olarak karşılanacak olup, toplama dahil edilmemiştir.
Not: (2) Üniversitemizin 1998 - 2007 Yıllarına Ait Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1998H031590 numaralı "Merk. Kamp.
Hünkar Dai. ve Tar. Bin. Köşk. Rest." projesi, 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035090 numaralı "Büyük
Onarım" projesine dahil edilmiştir.
Sayfa 9 / 36
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2008 YILI PROGRAMI
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2008 YILI REVİZE PROGRAMI
BLOKE
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
PROJE TUTARI
DIŞ
TOPLAM
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
0
735
0
0
0
0
0
0
0
1.550
0
0
0
735
0
1.550
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
1.550
734
1.541
1
9
310
100
100
Hazine Yardımı
1
0
5.839
0
3.400
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5.839
0
3.400
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Sayfa 10 / 36
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU
(KURUM GENELİ)
(BİN YTL.)
SEKTÖR ADI
FİNANSMAN KAYNAĞI
PROJE
SAYISI
(ÖZEL BÜTÇE)
TOPLAM
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2008 YILI
PROGRAMI
Hazine Yardımı
EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2008 YILI
PROGRAMI
Hazine Yardımı
EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2008 YILI PROGRAMI
Hazine Yardımı
4
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
11.245
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
0
90.051
0
0
5.839
0
Y.T.Ü. 2008 YILI REVİZE PROGRAM
TOPLAMI
BLOKE
0
10
0
14.633
0
3.467
0
735
3.400
0
0
Hazine Yardımı
0
18.063
0
3.477
0
0
0
0
9.564
2.650
993
0
0
26.634
0
6.127
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
13
0
107.135
0
79.641
Öz Gelir
REVİZE
2.695
Öz Gelir
Y.T.Ü. 2008 YILI PROGRAM TOPLAMI
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
TOPLAM
0
67.701
Öz Gelir
1
DIŞ
8.540
Öz Gelir
8
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
1
0
32.776
0
2.366
0
0
258
0
0
14
0
139.653
0
82.007
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
0
26.634
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
0
6.127
Hazine Yardımı
0
22.672
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
0
5.033
Hazine Yardımı
0
3.962
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
0
1.094
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
129
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
0
85
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
0
85
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe
yer alan 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesi kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans
Spektrometre (NMR) Cihazının alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Burker Bıospin GMBH) 1.158.720,00.- YTL.lık,
Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035100 numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" projesi kapsamında muhtelif laboratuar cihazlarının alımı amacıyla,
projenin 2008 Yılı Serbest Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (GSI group Ltd.) 521.850,00.- YTL.lık ve 2008H035110 numaralı "Yayın Alımı" projesi
kapsamında yabancı dilde basılı yayın alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Swets Informatıon Services) 172.672,50.YTL.lık üç adet akreditif açılmış olup, 31.12.2008 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2008 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle
Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 85 olmuştur.
İlgili projelerin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış üç adet akreditifin bedeli olan 1.853.242,50.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi
gereğince Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma
ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesinin ödeneğine 1.158.720,00.- YTL. ve Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2009H032560 numaralı "Muhtelif İşler"
projesinin ödeneğine 694.522,50.- YTL. devren ödenek kaydedilerek, akreditiflerin mahsubu yapılınca 2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
* Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :
Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması. Bu nedenle yatırım projeleri zamanında
bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması. Bu nedenle
yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acıl ve zorunlu ihtiyaçlar zamanın karşılanamamaktadır.
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun
sürmesi ve taleplerin yeterince karşılanmaması.
Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması nedeniyle ödenekler sınırlı veya izne bağlı kullanılmakta yada bloke nedeniyle kullanılamamaktadır. Bu
nedenle bürokratik işlemler uzamakta, yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.
Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması. Personelin mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri
olumsuz yönde etkilemektedir.
Sayfa 11 / 36
3. 2008 Yılı Proje Uygulamaları :
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI PROJE UYGULAMALARI
(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN YTL.)
PROJE NO
2005K120730
REVİZE
2005K120730
BLOKE
PROJE ADI
Biyomedikal Malzemeler
ve Yapay Dokular
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Biyomedikal Malzemeler
ve Yapay Dokular
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
TOPLAM
2005-2008
1
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
9.450
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
2.085
7.365
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
89
0
183
0
0
1.991
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.991
0
1.814
0
177
0
87
91
91
-----
0
0
89
0
0
-----
0
0
183
0
0
2005-2008
1
0
9.356
0
7.365
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2005K120730 Numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" Projesi
REVİZE:
EKLENEN: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2008 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.04-26/700 sayılı yazısı ile projede sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2008 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2005K120730 numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" projesinin
ödeneğinden 183.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 150.500,00.- YTL. ve 38.10.00.02-09.8.8.00-2-02.2
Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 32.500,00.- YTL. olmak üzere toplam 183.000,00.- YTL. ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma işleminin yapılmasını uygun
bulmuştur.
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2008 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/530-9721 sayılı yazısı ile ilgili projede 11 adet sözleşmeli
personelin çalıştırılabilmesini, giderleri proje ödeneğinden karşılanmak kaydı ile eki Sözleşmeli Personelin Vize Cetveli dahilinde 5724 sayılı 2008 Mali Yılı Bütçe
Kanunu'nun 23 üncü maddesi ve Bakanlar Kurulu'nun 7/15754 sayılı Kararı ekinde yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Esaslarının 14 üncü maddesi
uyarınca uygun bulmuştur.
İlgili proje kapsamında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin vize işlemlerinin uzun sürmesi ve sözleşmeli personellerin 4,5 ay çalıştırılabilecek olması
nedeniyle; 2005K120730 numaralı “Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular” projesinin ödeneğinin yer aldığı 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları
tertibinin ödeneğinden 94.000,00. YTL.nın düşülerek, yeni açılan 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 77.000,00.- YTL., 38.10.00.0209.8.8.00-2-02.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 17.000,00.- YTL. eklenmek suretiyle aktarma işlemi gerçekleştirilmiş olup, aktarılamadığı için geriye kalan
89.000,00.- YTL.nın ilgili projenin ödeneğine tekrar eklenmesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlüğü'nden talep edilmiştir.
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2008 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.04-191/4373
sayılı yazısı ile 2005K120730 numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" projesinin ödeneğinden sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili aktarılamayan
89.000,00.- YTL.nın ilgili projenin ödeneğine tekrar eklenmesi talebimizi uygun bularak 2008 Yılı Yatırım Programımızı revize etmiştir.
DÜŞÜLEN: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2008 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.04-26/700 sayılı yazısı ile projede sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2008 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2005K120730 numaralı "Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular" projesinin
ödeneğinden 183.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 150.500,00.- YTL. ve 38.10.00.02-09.8.8.00-2-02.2
Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 32.500,00.- YTL. olmak üzere toplam 183.000,00.- YTL. ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma işleminin yapılmasını uygun
bulmuştur.
HARCAMA BİLGİLERİ:
:
1.136.445,18
06.1 Mamul Mal Alımları
:
497.988,73
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
:
27.123,48
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
:
152.820,94
06.9 Diğer Sermaye Giderleri
:
1.814.378,33
Harcamalar Toplamı
Sayfa 12 / 36
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
MİKTAR
BİRİM
19
kalem
malzeme
(ethanol,
aseton 2,5
kloroform
2,5 lt,Hücresi,
oleik asit
% 90Fırın,
1 lt, iyot
1 kg…)
Cam
Reaktör
Seti Tüm
Ataşmanları
İle lt,
Komple
(Reaktör
Isıtıcı
Teflon
Karıştırıcı ve Karıştırıcı
Yatağı..)
52 kalem malzeme (kriko, desikatör 30 cm, gaz yıkama şişesi 500 ml, raptiye, rotary şaftı, kuvart küvet 10x10, ….)
19
1
52
Kalem
Adet
Kalem
2.800,14
22.184,00
21.742,68
24 kalem malzeme (THF , 1-iodobutane, lithium aluminium hydride, zinc powder, ter-butillityus, thiophene, extra pure
99 +% ….)
24
Kalem
10.050,18
4
Kişi
8.131,58
5
1
9
1
1
21
Kalem
Adet
Kalem
Kişi
Kişi
Kalem
531,00
3.540,00
4.928,65
100,00
256,50
3.016,08
4
Kalem
4.484,00
37
Kalem
8.767,40
35
Kalem
26.190,71
3
Kişi
1.020,70
19
14
1
1
1
1
1
20
1
Kalem
Kalem
Kişi
Adet
Kişi
Kişi
Adet
Kalem
Adet
22.633,08
1.660,50
397,50
7.788,00
151,90
53,00
1.416,00
4.189,00
2.150,00
3
Kalem
23.137,44
2
2
1
1
1
1
2
Kişi
Kişi
Adet
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
376,80
500,80
259.600,00
2.691,72
5.909,00
2.705,02
7.850,15
4
Kişi
20.979,56
1
1
2
1
10
1
Kişi
Adet
Kalem
Kişi
Kalem
Adet
2.417,46
5.133,00
1.475,00
3.137,48
14.184,78
7.068,67
30
Kalem
11.634,80
1
2
53
48
14
12
30
1
4
9
2
1
Adet
Adet
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
11.351,60
1.257,88
12.118,78
11.886,32
800,00
339,34
5.310,00
15.642,08
24.455,50
20.414,00
7.000,00
206,50
637.766,28
Kendisi 2.226,67, Yrd.Doç.Dr.Zeynep AKDESTE-1783,25 , Arş.Gör.Mehmet Burçin PİŞKİN-2007,62 , Arş.Gör.Emek
DERUN-2114,04 -14-18 Nisan 2008 - Ukrayna
5 kalem malzeme (etilen glıkol, brom gresol green 5 gr…)
Monitör pompası
9 kalem malzeme (mineral oil 500 ml, urea 250 gr, raloxifen 500 mg…)
Arş.Gör.Zafer ÖZDEMİR - 100,00, 4-25 Nisan İTÜ 8 Ulusal Kimya kongresi
Arş.Zafer ÖZDEMİR (256,50),
30 Nisan-1 Mayıs 2008
21 kalem malzeme (vakumlu desikatör 30 cm, bullu soğutucu 40cm, mezur 5 ml, erlen 1 silifli…)
4 kalem malzeme (balon ısıtıcı G2-200 ML ISOPAD- 750,00 , Kontak Termometre Max 200 C - 1210,00 , Mekanik
Karıştırıcı RZR1 Model- 1.300,00, Mekanik Karıştırıcı Şaftı HR 18 - 2 Adet - 270,00-540,00 )
37 kalem malzeme (cımbız, petri kabı, toz maskesi, parafilm,pipet ucu, puar…)
35 kalem malzeme (ammınıum formate, amonıum acetate, sodıum carbonate, brıj , nitric acid extra pure, potassium
sulfate…)
Arş.Gör.Sezen Canım (341,90),Arş.Gör.Banu MANSUROĞLU (341,90), Arş.Gör.Serap Acar DERMAN (336,90)30
Nisan - 2 Mayıs 2008 Şanlıurfa
19 kalem malzeme (bromoacetic acid, dimethyl sulfoxide, azabenzotrıazol, bromopionic acid, …)
14 kalem malzeme (manyet, piset 100 ml, puar eldiven, silikon hortum…)
Yrd.Doç.Dr.Sevil YÜCEL (3-7 Mayıs 2008) Uluslararası 14. Biyomed 2008
Özel İmalat Çift Ceketli Cam Reaktör
Yrd.Doç.Dr.Sevil DİNÇER (1-2 Mayıs 2008-İzmir)
Arş.Gör.Zafer ÖZDEMİR-Muğla-4-7 Mayıs 2008
Cam Reaktör
20 kalem malzeme(dikloro metan, sodium carbonate, nitric acid, metanol …)
Radyasyon Ölçer (El tipi harici detektörlü, menü özel
Etüv Cihazı (2668),Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (2810), Manyetik Karış. Isıt. Hei. Standart (3 Adet- Tanesi: 1610, Top:
4830, Islak Kuru Elek. Mak. Aparatları İle Komple (9300)
Prof.Dr.Huriye KUZU(208,90) -İzmir (1-2 Mayıs 2008), Arş.Gör.Candan ARIÖZ (170,90)
Prof.Dr.Huriye KUZU (187,90)-Muğla 3-4 Mayıs 2008, Arş.Gör.Candan ARIÖZ (312,90), Muğla-3-7 Mayıs 2008
raman spektrofotometresi
Yrd.Doç.Dr.Zeynep AKDESTE-1-16 Haziran 2008- - Bakü Azerbeycan Bilimler Akademisi
Alexander Demchenko (2 Aylık Maaş)
Yasemin Budama BATTAL (28 Haziran -3 Temmuz 2008-Atina-Yunanistan)
Zeynep Akdeste (Tayvan-29 Haziran-4 Temmuz 4056,50), Zafer Özdemir (Tayvan-29 Haziran-4 Temmuz - 3793,65)
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN (Amerika 23 Haziran -5 Temmuz , 5477,60), Arş.Gör.Emek Moröydor DERUN (5359,22),
Arş.Gör.Mehmet B. PİŞKİN (5071,37), Arş.Gör.Nurcan Tuğrul (50711,37)
Arş.Gör.Candan ARIÖZ (28 Haziran-3 Temmuz Atina - Yunanistan)
Çeker Ocak
2kalem malzeme (otoklav cihazının tuş takımı ve sıcaklık sensör değişimi…)
Prof.Dr.Huriye KUZU (28 Haziran-3 Temmuz) Atina
10 kalem malzeme (spektroskopi cihazı için x ray film polyesterpetp 156, aktif karbon, final filtre, ro filtre, up filtre…)
Sıvı Azot
30 kalem malzeme (desikatör 30 cm, raptiye, 29/32 cam kapak, kriko, termometre silifli,i desikatör 30 cm, üç yollu
puar, cam kapak 29/32, balon joje 1000 ml…)
Vizkozimetre Banyosu
Otomatik Pipet 1-10 ul, otomatik pipet 1-100 ul
53 kalem kimyasal malzeme (safranin, trypan blue, kloroform, orsein…)
48 kalem kimyasal mlzeme (asetik asit, glisin, bis-tris, pürivat…)
14 kalem sarf malzeme (disseksiyon seti ,kanül, penset..)
12 kalem sarf malzeme (öze , petri kabı, elldiven pamuk…)
30 kalem sarf malzeme (gaz ocağı, aygaz, eldiven, pamuk pens…)
Soğutmalı santrifüj cihazı
Karbondioksitli
Etüv (12600,00),
Etüv
Cihazı (2785,00),
İnkübatör
Komple
(5.340,00)
Kapaklı
Tip Su Banyosu
(1.200,00),
Laboratuar
SoğutucuÇalkalamalı
400 lt (1410,00),
Manyetik
Karıştırıcı
Isıt. Hei. Standart
Heidolph (1050,00), PH Metre Cihazı (1050,00), Vortex Cihazı 2400 Devir Alman Malı (520,00), Analitik Terazi
2 kalem malzeme (compact laminat…)
rekasiyon balon kapağı
TOPLAM
Sayfa 13 / 36
TUTAR
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
NAKLİ YEKÜN
14 kalem malzeme ( silifli dirsek 29/32, reaksiyon kelepçesi, vakum adaptörü, kriko 150x150 mm, soğutucu spiral iki
ns 40 cm…)
Yüksek Sıcaklık Reaktörü
Paslanmaz Çelik Manyetik Karıştırıcı
Yüksek Basınç Sıcaklık Reaktörü 1 Gallon Kapasiteli
Bidistile Cihazı (10.950,00), 8 Lt Mando Destilasyon Cihazı (3982,00)
15 kalem malzeme (tup test cam 180x18, tüp standı pp 20 mm, saf su bidonu 20 lt, mavi kapaklı şişe 500 ml, enjektör
5 CC..)
Yapılan Yurtdışı Alımı İhalesine Gümrük Masrafı Olarak Ödendi
15 Kalem malzeme alımı (sodyum hidrit, silikagel, hekzan, starch 1 kg, asetik asit 2,5lt, hexane 2,5 lt, …)
Bilgisayar Kontrollü Reaktör kontrol Sistemi
Prof.Dr.Mualla ÖNER - Japonya -22 Ağustos-2 Eylül 2008
Arş.Gör.Mehmet PİŞKİN 5.858,49.- YTL., Arş.Gör.Halit EREN 6.458,50.- YTL., Arş.Gör.Özgül DERE 5.858,49.YTL., Arş.Gör.Aysel KANTÜRK 5.868,59.- YTL., Arş.Gör.Müge SARI 5.868,59.- YTL., Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
7.282,65.- YTL. -Japonya - 22 Ağustos-03 Eylül 2008
Yrd.Doç.Dr.ÖzlemB.DOĞAN
(22(2970,72),
Ağustos -2
Eylül 2008) Acar Derman (2950,47), Arş.Gör.BanuMANSUROĞLU
Arş.Gör.Yasemin
BATTAL
Arş.Gör.Serap
(3591,83), Yrd.Doç.Dr.Zeynep AKDESTE (3630,97), Arş.Gör.Zafer Özdemir (3.394,09) -1-5 Eylül 2008- Finlandiya
ısıtıcılı manyetik karıştırıcı
9.000 BTU Split Klima 4 Adet (500,00-4 Adet 2.000,00), 12.000 BTU Split Klima (590,00-4 Adet-2360)
19 kalem malzeme erlen 500 ml, puar 3 yollu, 40x 40 filtre kağıdı, etiket, numune poşetleri, erlen 500 ml …)
Laminar Flow (Emniyet Kabini ve Aksesuarları-Heraus Gaz Musluğu…)
Biyolojik Mikroskop (Halojen Lamba 50 Adet, 25 Adet Mikroskp-Tanesi: 1.550,00…)
Kuvvetli Manyetik Karıştırıcı, SC Serpentine Soğutma Birimi RTC Reflux Take Off Kondansör AS Anchor Karıştırıcı,
T 316 SS Sistem İçin Gerekli Bilgisayar
Yrd.Doç.Dr.Sevil DİNÇER (Yunanistan-Atina, 7-11 Eylül 2008)
Diferansiyel Refraktometre (DN/DC Cihazı Wyatt Marka Optilab Rex model )
4 kalem malzeme (lineolik asit, palmitik asit..)
Deney Hayvanı (Fare Satış Hizmeti 400 Adet Fare)
39 kalem kimyasal malzeme (alkol 30 lt, , sodyum hidroksit 1k g, methanol 2,5 lt, sudyum sulphate 2,5 kg, toluene 2,5
lt, aktif kömür 1 kg , nitric acid 2,5 lt ..)
Tek Kapılı Ecza Dolabı (194,00), Oksijen Tüpü (65,00), Tansiyon Aleti (85,00), Ezca Dolabı Küçük Boy (14 Adet
Tanesi-33,00 Top: 462)….
17 kalem malzeme (ambu pvc, otoskop, gaz hidrofil 30*80, pamuk…)
Viskozimetre Banyosu 6.175,00, Flash Point Cihazı - 8.975,00, Yoğunluk Tayin Cihazı - 10.250,00
Yangın battaniyesi- 6 Adet 96 YTL Top: 576,00, Termometre Higrometre Barometre Ser. Komple 14 Adet Tanesi:
302- Top: 4228,00
Arş.Gör.Candan ARIÖZ, Yeliz BAŞARAN (Kıbrıs 06-10 Ekim 2008-615,40)
MİKTAR
BİRİM
TUTAR
637.766,28
14
Kalem
1.936,38
1
1
1
2
Adet
Adet
Adet
Kalem
35.400,00
3.540,00
27.140,00
17.619,76
15
Kalem
24.677,45
1
15
1
1
Adet
Kalem
Adet
Kişi
5.900,00
3.434,39
27.140,00
5.840,31
6
Kişi
37.195,31
1
5
1
8
19
2
76
Kişi
Kişi
Adet
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
6.039,89
16.538,08
2.360,00
5.144,80
5.003,20
21.240,00
41.850,00
5
Kalem
24.780,00
1
1
4
400
Kişi
Adet
Kalem
Adet
3.107,87
53.999,16
294,75
4.425,00
39
Kalem
4.472,20
17
Kalem
951,08
17
3
Kalem
Kalem
557,08
29.972,00
20
Kalem
5.668,72
2
Kişi
1.230,80
PH Metre Cihazı Komple (1123,00), 300 ml laboratuar tipi blender (400,00), Tek gözlü halka kapaklı buhar banyosu
(645,00)
3
Kalem
2.558,24
Rotary Cihazı (5.800,00), Yoğunluk Tayin Cihazı (3800,00), Distilasyon Cihazı (4300,00), 500 ml balon ısıtıcı (2 Adet975,00-Toplam 1950,00), Azot Tüpü Yük Saflıkta 10 m gaz ile(650,00)
6
Kalem
19.470,00
5
Kalem
7.257,00
15
Kalem
21.830,00
1
1
1
Adet
Adet
Adet
10.319,10
8.732,00
17.263,40
4
Kişi
1.116,60
1
Kişi
247,40
6
Kalem
11.800,00
1
4
Adet
Kalem
2.006,00
1.427,80
110
Kalem
9.189,19
6
Kalem
17.700,00
Etüv Cihazı (Binder Ed 53 Model-1850), Vakum Pompası (KNF 810 FT 18 Model Ful Teflon-2200, Ph Metre Cihazı
(WTW Marka PH 315 İ Model- Adet Tanesi: 1050, Top. 2.100)
Balon ısıtıcı 1 lt-600, refraktometre 190, analitik terazi max 210 gr-2150, hassas terazi 4100 gr kapasiteli 1450, 115
model etüv cihazı 3260, laboratuar ısıtıcısı 110, laboratuar soğutucusu 2000, mekanik karıştırıcı rzr1 model 1200, 20+70 kryostat cihazı 4000, laboratuar tipi kuru tip hava pompası 2550, termometre dijital -10+410 c 490, eppendorf
10-100 ul otomatik pipet 500
Viskozimetre Su Banyosu (Dijital 4 lü komple)
Hassas
Terazi
(Sartorius
"CPA 224S)
baca
gazı
analiz
cihazı (Greenline
8000 7848-1-2-4-5-6-0-0-0-2-0-1-/ENG INDUSTRIAL PROBE 7852-2-6-4-2-0/ENG)
Olga Nehir ÖZTEL (308,90), Rabia ÇAKIR (308,90), Sezen CANIM (251,40), Serhat ELÇİÇEK (247,40)-15-18 Ekim
2008-İzmir Yolluk Ödemesi
Mithat ÇELEBİ -İzmir-15-18 Ekim 2008 Yolluk Ödemesi
HPLC kolonu (LiChorspher 100 RP -18 Ec C18 250x4,6 mm 5um (875,00), HPLC Kolonu (Shimpack Diol 300, 50 cm
(5850,00), HPLC Guard Kolonu Pre Column 300 Guard (760,00), HPLC kolonu Discovery BIO C18 150x2,1 mm, 5
um (1860), HPLC Guard Kolon Kiti Discovery BIO C 18 Spelguard 20x2,1 mm, 5 um (655,00)
Leica Application Sulte Görüntü Analiz Programı
Kesintisiz Güç Kaynağı (790,00), Dijital Kronometre 2 Adet-60 YTl, Top: 120,00 , Fritish 90 Mikron Elek. 300,00
110 kalem malzeme (huni 100 lük, 3 ayak stand, raptiye, üç parmak kıskaç, beher 2000 ml, laboratuar eldiveni, çöp
kovası, 1 lt şişe, erlen 500 ml….)
6 kalem malzeme (6 kalem malzeme (S Tipi ısıl çift 30 cm 1.200 , kalibrasyon fırını (Protherm PZF12/75/700 Model 3
Zonlu)-10.100, Sigma II Model Termohigrograf 1150, TFA 100 kutur Higrometre, Barometre, Termometre - 1150,
Derinlik Kumpası ve Kalibrasyonu Ölçüm Aralığı 0-150 mm, 840, Ölçme Lokması Takımı.2 Adet Tanesi: 755,00
Toplam 1510, 00.)
TOPLAM
Sayfa 14 / 36
1.186.141,24
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
NAKLİ YEKÜN
Bilgisayar sistemi (Pentium C2D (18 Tane, 1148, Top: 20664, Asus P5KPL G31 1600 Mainboard , Intel 2,53 Ghz
(E7200) İşlemci, 320 Gb Sata2 Hard Disk, 2 GB DDR2 800 Mhz Kingston, Yazıcı (HP Lazerjet 1005 Yazıcı 10 Adet172, Top.1720)
2 kalem malzeme (supelco 37 compotent fame mix, sodium borohydride…)
Uçucu kül (coal ash) referans maddesi
7 kalem bilgisayar programı (Comsol Heat Transfer Module Academic 9.754,75, Chemical engineering Module
NSL/FNL Aca 2244,75, Comsol Script FNL-NSL Academic 2244,75, Comsol Optimization Lab Academic NSL
1.117,25, Reaction Engineering Lab NS / FNL Acad 2.244,75, Comsol Multiphysics Academic 9.754,75 , Material
Library NSL / FNL Acad. 2.244,75)
2 kalem malzeme ( pure kit içeriği proguard 2 kartuş, PE tank vent filtresi…)
15 kalem malzeme alımı (Tris 1 kg, SDS 1 Kg, Tris HCL 1 kg, temed 100ml…)
21 kalem malzeme alımı (tetrazolium red, acrylamide, cormonic acid, corconim, bromoghanel…)
pompa istasyonu deney düzeneği
Hassas Terazi (RADWANG AS 220 C2)
17 kalem malzeme (nikel kroze, maske, pastör pipeti, nikel kroze, mezür cam 2000 ml,özel yapım cam…)
2 kalem malzeme (tripsin gibco 100 gr…)
2 kalem malzeme (scalpel blades (neşter ucu) 100EA
Bilgisayar Dizüstü (HP Pavillion DV7-1640OET P6400 ve Çantası 3 Adet 2334,81 Tanesi)
18 kalem lab. Malzemesi (enjektör 5 ml, cam boncuğu, petri kabı 100 lük, özel platin uçlu …)
26 kalem malzeme alımı (silicagel 1 kg, maleimide, zinc dust, petrol eteri 2,5 lt, petroleum benzine 5 lt …)
6 kalem malzeme alımı (NAD, NADH, Agarose MP, 500 g …)
Horizantal Electrophoresis system, midi yata. (800,00)-KDV 8, Güç kaynağı electrophoresis power supply 1200 KDV
18 , uv transılluminatör ecx-20 .m 312 nm, UV Table 1950-KDV 18,)
13 kalem malzeme (sodium chloride 1 kg, acetic acid Acs reagent 500 ml, concavalin 25 ml..)
7 kalem malzeme (bizmut 100 gr, kadmiyum 250 gr, bor 25 gr…)
20 kalem malzeme alımı (SDS 100 G, TEMED 25 ml, ethanol ACS reagent…)
3 kalem malzeme (Ni-NTA Agorase 100 ml…)
Akışkan Akım Deney Düzeneği (5900), Kondüksiyonla Isı İletimi Deneyi Düzeneği (4500)
Yoğunluk Tayin cihazı
Kabuk Boru Tipi Isı Değiştirici Deneği Düzeneği-13750, Absorbsiyon Deney Düzeneği -9100
21 kalem malzeme (sülfirik asit, hidroklorik asit, demir standart solüsyonu, sözleşme seti komple, üç yollu puar …)
7 kalem malzeme (T4 Dna Ligaz, pst ı 3000i ıptc …)
Rotary Cihazı (Heidolp Laborata 4000)
Power guard 0-10-EL KVA DSP Kontrollü(Kesintisiz Güç Kaynağı…)
Laboratuar tipi su arıtma cihazı (3 Adet- 1650-Top: 4950, Laboratuar tipi ıslak kuru vakumlayıcı 2150, laboratuvar tipi
sert zemin otomatı 4.740…
11 kalem malzeme alımı (eppendorf tüp 1,5 ml, beyaz pipet ucu (10 mllik..)
Kolon reaktör deney düzeneği -1450, hava akış ölçer - 350, çözünmüş oksijen ölçer , WTW, OXI 315U, Durox 3251850, Hava Kompresörü - 150
15 kalem malzeme alımı (% 3 O2 balans N2, 950 ppm NO2 Balans N2, M49 % 3 02 Bal N2 10 lt…)
19 kalem malzeme alımı (methanol 1 lt, ethanol 2,5 lt, acetone 4x2 lt, methanol 1 lt…)
4 kalem malzeme (kuvartz boru 5 mm çap 120 mm, nafion membrane 1 EA..)
Bilgisayar (QUAD CORe Super Performance PC Sistem İçeriği, Intel Qcore Q9550 2,83 CPU, Asus P5Q Pro P45
DDR2 Mainbo…) 3 Adet 2649-Top.7947
26 kalem malzeme (piset 500 ml, spatül, beher 50 ml, kıskaç, nivo, kıskaç, damlalık, büret 50 ml, havan porselen
90mm…)
15 kalem malzeme alımı (sodyum karbanot, nitric acid 25, lt, etilen glikol…)
16 kalem malzeme (pipet standı, porselen havan; iyon değiştirici kolonu…)
8 kalem malzeme (benzoik asit C723, yakma teli C8, conta 15-90-200…)
Arş.Gör.Mehmet B. PİŞKİN (5212,57), Arş.Gör.Yasemin B. BATTAL (5181,49), Arş.Gör.Zeynep AKDESTE
(5181,49), Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN (5711,25)-Amerika 06-17 Aralık 2008
Fermentör
Ceker Ocak (150x80x240 h cm Ölçülerinde Galvaniz Saç Üzeri Boyalı)
76 kalem malzeme (teknik alkol, diethyl ether, methanol for hplc, sodium sulfate extra pure, formaldehyde, asetik asit,
…)
4 kalem malzeme (UV Lamba 25 nm, silica gel 60 (Alum. Plates)…
10 kalem
malzeme
alımı n(arsenik
tayin camı,
300
ml, cam eter yağ tayin
HPLC
kolonu
(Shımazdu
Marka Shimpack
Dioldesikatör
300, 50 vakumsuz
cm Kat. No:
228-14776-92)-5800
YTLkolonu…)
, HPLC Guard kolonu
(Shimazdu Marka Pre-Column 300 (Guard) Kat. No. 228-16367-91)-800 YTL
Grafit 1Ea (Program Alımı)
11 kalem malzeme (BIS-TRIS , Trizma Base, Imidazol, TEMED, Glycine 1 Kg…)
15 kalem malzeme alımı (coolant, jector, cover, blank cartridge assembly, pcr vial holder, aperture 800 um…)
Su Banyosu (Titreşimli 28 Lt Hacimli Tahliye Vanalı)
TOPLAM
Sayfa 15 / 36
MİKTAR
BİRİM
TUTAR
1.186.141,24
33
Kalem
26.413,12
2
1
Kalem
Adet
619,50
719,28
7
Kalem
23.424,18
2
15
21
1
1
17
2
2
3
18
26
6
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
Adet
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
1.463,20
12.672,07
6.838,10
1.180,00
3.540,00
12.390,00
1.534,00
1.534,00
8.265,25
7.993,32
12.980,00
2.554,00
3
Kalem
4.386,00
13
7
20
3
2
1
2
21
7
1
1
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
Adet
10.915,00
9.440,00
6.936,04
5.292,00
12.272,00
23.600,00
26.963,00
2.124,00
3.092,78
7.434,00
4.307,00
5
Kalem
13.971,20
11
Kalem
12.095,00
7
Kalem
4.484,00
15
19
4
Kalem
Kalem
Kalem
27.702,86
11.210,00
6.625,11
3
Kalem
9.377,46
26
Kalem
2.360,30
15
16
8
Kalem
Kalem
Kalem
3.540,00
2.950,00
791,78
4
Kişi
21.286,80
1
1
Adet
Adet
42.999,20
14.749,41
76
Kalem
20.650,00
4
10
2
1
11
15
1
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
Kalem
Kalem
Adet
1.180,00
2.360,00
7.788,00
1.693,30
3.835,00
29.983,80
7.434,00
1.676.090,30
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
NAKLİ YEKÜN
ısıtıcılı manyetik karıştırıcı (Heid. Standart)- Adet 990-3 Adet.Top: 2970, ektraksiyon yakma ocağı (Kerman 8x30 ml
dijital termostatlı)- 4200, su banyosu (Kerman -30+70-4,5 lt soğutmalı)-4730
2 kalem malzeme (disposable zeta cell.9..)
80 mlik Tungsten Carbide Havan 10 mm'lik TungstenCarbide Öğütücü Bilye İle birlikte
balance beam set socket 2pc/set TG/DTA 6200 6300
3 kalem malzeme alımı (strired ultrafiltration cell …)
fıd Upgrade Bedeli (Alev İyonizasyon Dedektörü-FID)
Perkin Elmer Marka Lambda 35 Model UV-VIS Spektrofotometre ve Aksesuarları
Main Column -5090, Guard column--1560, Pompa Seti 2 Adet-897-Top: 1794, Ls Noaylon filtre -165, Vial Seti- 20 Ad136-Top. 2720, Metal tubing-2 Ad. 39-Top: 78, Feb tubing 2 Tane-27-Top: 54, Ferrule 360
Analitik Terazi(Ohaus Pa 214 C)-1510-2 Adet:3020, Dijital Terazi Ohaus SPU 4001 -460- 2 Adet: 920, Heıdilph Mr
Heı Stand. Manyetik Karış. -900, Masaüstü santrifüj 1-14 - 2100, Çalkalamalı Su Banyosu 1083-5100, Bakteriyolojik
Etüv BD 53-2300, Laboratuvar soğutucusu 800, Dijital Kontak Termometre -350
46 kalem lab . Malzemesi (spatül, cam kalemi, 15 li silikon yağ, eppendof tüplük, parafilm, kronometre, falkontüpü...)
40 kalem lab. Malzemesi (beher 25 ml, balon joje 50 ml, cam pipet 25 ml deney tüpü, pipet 2 ml, baget, erlen 50 ml,
test tüpü, damlatma hunisi 50 ml…)
Yrd.Doç.Dr.Zeynep AKDESTE (21-25 Aralık 2008-Azerbeycan)-1.681,50 , Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN (21-25 Aralık
2008-Azerbeycan)-1857,89
Hellma Kuartz Suprasil Makro Küvet Model:100-QS 100 mm ışık yollu….
Polyvinylalcohol mw 9500
MİKTAR
BİRİM
TUTAR
1.676.090,30
6
Kalem
14.042,00
2
2
1
3
1
1
Kalem
Kalem
Adet
Kalem
Adet
Adet
2.522,84
11.210,00
4.672,80
2.183,00
8.061,76
35.872,00
29
Kalem
13.948,78
10
Kalem
18.278,20
46
Kalem
17.700,00
40
Kalem
3.835,00
2
Kişi
3.539,39
1
1
Adet
Adet
2.102,52
319,74
GENEL TOPLAM
1.814.378,33
PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
(2008 YILI ÖNCESİ)
Projenin başlangıcından günümüze kadar devam eden süresi
içerisinde bütün alımlar bütçe durumuna göre kademeli olarak
yapılmıştır. Çalışmaların gerektirdiği kimyasal malzemeler, sarf
malzemeleri, cihazlar ve bu cihazların ek modülleri kademeli
olarak alındığından,buna paralel olarak çalışmaların gelişmesi
için ek süreye ihtiyaç duyulmuştur. Sürdürülmekte olan projeler
çok kapsamlı stratejik projeler olup altyapı tam anlamı ile
kurulmadan tamamlanmaları mümkün değildir. Çalışmaların
çok yoğun ve bazen hafta sonu da dahil olmak üzere devam
etmesine rağmen projenin tam olarak sonuçlandırılabilmesi için
ek süre, ek bütçe ve özellikle araştırmacı elemana ihtiyaç
duyulmaktadır. Projenin başlangıcında çalışmaların verimli
devam etmesi için bursiyer öğrenciler görev almıştır. Bursiyer
öğrencilerimiz ayrılmış olması çalışmaların yavaşlamasına
neden olmuştur. Bunun dışında havuz projesi olarak sunulan bu
projede çalışan bazı araştırmacılar alt projeler ile ilgili rapor
verilmedikleri için bu projeler tekrar revize edilerek, raporu
vermeyenler proje dışında bırakılmış ve bunun sonucunda
zaman kaybı yaşanmıştır. Dahil edilen yeni araştırmacılar ile
projeler tekrar hız kazanmıştır. Herşeye rağmen altyapı kademeli
olarak büyük oranda kurulmuş ancak bu kademeli kuruluma
paralel olarak yürütülmek zorunda olunan araştırma çalışmaları
sürdürülmektedir.
50%
Sayfa 16 / 36
2008 YILI YATIRIMLARINDA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
50%
30%
PROJENİN TOPLAM
FİZİKİ DURUMU
80%
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: 2008 yılı sonunda bütçe kullanım durumuna göre, proje bütçesinde kullanılamayan ödenek kalmıştır.
2008 YILINDA TAMAMLANMASI PROGRAMLANAN ANCAK TAMAMLANAMAYAN PROJELERİN TAMAMLANAMAMA NEDENİ:
Açıklama:Projenin başlangıcından günümüze kadar devam eden süresi içerisinde bütün alımlar bütçe durumuna göre kademeli olarak yapılmıştır. Çalışmaların gerektirdiği
kimyasal malzemeler, sarf malzemeleri, cihazlar ve bu cihazların ek modülleri kademeli olarak alındığından, bu kademeli alımlara paralel olarak çalışmaların gelişmesi için
ek süreye ihtiyaç duyulmuştur. Sürdürülmekte olan projeler çok kapsamlı stratejik projeler olup altyapı tam anlamı ile kurulmadan tamamlanmaları mümkün değildir. Proje
kapsamında çalışılan ve özellikle insan sağlığını ilgilendiren konular değişiklik gösterme özelliğinde olduğundan elde edilen yeni bulgulara göre yöntemlerin yeniden
uygulanıp çalışmaların yeniden düzenlenmesi zaman almıştır. Bilindiği gibi insan sağlığı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda yeni teknolojilerin oluşturulmasını belirli ay
ve yıllar ile sınırlandırmak güçtür. Çalışmaların çok yoğun ve bazen hafta sonu da dahil olmak üzere devam etmesine rağmen projenin tam olarak sonuçlandırılabilmesi için
ek süre, ek bütçe ve özellikle araştırmacı elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Projenin başlangıcında çalışmaların verimli devam etmesi için bursiyer öğrenciler görev almıştır.
Bursiyer öğrencilerimiz ayrılmış olması çalışmaların yavaşlamasına neden olmuştur. Bunun dışında havuz projesi olarak sunulan bu projede çalışan bazı araştırmacılar alt
projeler ile ilgili rapor verilmedikleri için bu projeler tekrar revize edilerek, raporu vermeyenler proje dışında bırakılmış ve bunun sonucunda zaman kaybı yaşanmıştır.
Dahil edilen yeni araştırmacılar ile projeler tekrar hız kazanmıştır. Herşeye rağmen altyapı kademeli olarak büyük oranda kurulmuş ancak bu kademeli kuruluma paralel
olarak yürütülmek zorunda olunan araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Kuş gribi, domuz gribi, hepatit, kanser, leishmania, sıtma ,biyosensör, biyomalzeme, gen terapisi,
insan vücuduna takılan katater, implant ve kalp kapakçıkları ile ilgili çalışmaların da dahil olduğu birçok çalışma özveri ile devam ettirilmektedir.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
REVİZE
İleri Araştırma Projeleri
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
315
0
230
TOPLAM
0
85
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
659
0
0
0
0
744
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
744
0
742
0
2
0
873
100
100
2003-2008
1
0
3.025
0
2.366
-----
0
0
0
0
0
İleri Araştırma Projeleri
2003-2008
2
0
3.340
0
2.596
Öz Gelir
BLOKE
DIŞ
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2003K121070
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Sayfa 17 / 36
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
İleri Araştırma Projeleri
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1
DIŞ
0
TOPLAM
315
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
0
85
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
83
0
2
0
98
98
98
0
TOPLAM
230
Öz Gelir
Foto Kırıcı Polimeri,
Hazine Yardımı
Holografik Bil. Depo. Tekn.
Öz Gelir
Gelişt.
REVİZE
BLOKE
2006-2008
1
0
315
EKLENEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(+)
Öz Gelir
DÜŞÜLEN
Hazine Yardımı
----0
0
0
(-)
Öz Gelir
Foto Kırıcı Polimeri,
Hazine Yardımı
Holografik Bil. Depo. Tekn.
2006-2008
1
0
315
Öz Gelir
Gelişt.
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
0
230
0
0
0
0
0
230
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2003K121070 Numaralı "İleri Araştırma Projeleri" Kapsamında Alt Projesi Olan
"Foto Kırıcı Polimeri, Holografik Bil. Depo. Tekn. Gelişt."
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
06.9 Diğer Sermaye Giderleri
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
70.446,00
12.545,76
0,00
0,00
82.991,76
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Argon Gazı Tüpü
3 kalem malzeme alımı (schott optik cam filtre-RG610 …)
Elmas Kesme Diski
4 Kalem malzeme alımı (Indium tin Oxide (ITO) Kapalı Cam Lameller, Ph Metre Elektrodu, Hassas Maşa, Koruyucu
Maşa…)
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
3 kalem malzeme (QD-CS-VIS Core Shell Evidot Test Kit…)
Isıl Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sistemi
TOPLAM
MİKTAR
BİRİM
TUTAR
1
3
1
Adet
Adet
Adet
767,00
5.310,00
1.255,52
4
Adet
1.732,24
1
3
1
Adet
Adet
Adet
649,00
4.248,00
69.030,00
82.991,76
Sayfa 18 / 36
PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
(2008 YILI ÖNCESİ)
AÇIKLAMA
Proje kapsamında üretilmesi planlanan fotokırıcı polimer
malzemeler üretilmiş, bunların geçirgenlik elipsometrisi ve iki
dalga çiftlenimi deneyleri ile fotokırıcılık kapasiteleri sınanmış,
holografik bilgi kaydetme potansiyelleri değerlendirilmiştir.
2008 YILI YATIRIMLARINDA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
yaklaşık % 60
gerçekleşme
40%
PROJENİN TOPLAM
FİZİKİ DURUMU
25%
85%
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Projemizde kullandığımız demirbaşların satın alınmasında uzun ihale süreçleri takip edildiği ve projemizin yurt dışında bir üniversite ile bağlantılı yürütülmesi
nedeniyle olan aksamalar ve gecikmelerden dolayı, projemizin 1 (bir) yıl süre ile uzatılması ve eksiklerimizin tamamlanması için 35 000.00 TL ek bütçe talep edilmiştir.
2008 YILINDA TAMAMLANMASI PROGRAMLANAN ANCAK TAMAMLANAMAYAN PROJELERİN TAMAMLANAMAMA NEDENİ:
Açıklama: Projemizde kullandığımız demirbaşların satın alınmasında uzun ihale süreçleri takip edildiği ve projemizin yurt dışında bir üniversite ile bağlantılı yürütülmesi
nedeniyle olan aksamalar ve gecikmelerden dolayı, projemizin 1 (bir) yıl süre ile uzatılması ve eksiklerimizin tamamlanması için 35 000.00 TL ek bütçe talep edilmiştir.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2003K121070
İleri Araştırma Projeleri
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2003-2008
PROJE
SAYISI
TOPLAM
1
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
315
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
Hazine Yardımı
REVİZE
BLOKE
0
0
0
DIŞ
TOPLAM
0
85
0
0
0
0
230
Öz Gelir
-----
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
0
0
Öz Gelir
0
0
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
659
0
0
0
Çeşitli Bileş. Hid. Üret. Ve
Yak. Pil. Geliştirilmesi
Hazine Yardımı
0
659
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
659
0
659
0
0
0
0
100
100
2003-2008
1
0
3.025
0
2.366
-----
0
0
0
0
0
2003-2008
1
0
3.025
0
2.366
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2003K121070 Numaralı "İleri Araştırma Projeleri" Kapsamında Alt Projesi Olan
"Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi"
REVİZE:
EKLENEN: Üniversitemin 2007 Yılı Yatırım Programında; 2003K121070 numaralı “İleri Araştırma Projeleri” altında yer alan “Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen
Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi” projesi kapsamında Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazının alımı amacıyla, proje ödeneğinin yer aldığı Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 2007 Mali Yılı Bütçesinin 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden yurtdışına (Obducat Camscan
Ltd.) 659.110,25.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığı için 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince Üniversitemizin 2008
Mali Yılı Bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilmesi gerekmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 28.03.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/405 sayılı yazısı ile Rektörlük Makanının Onayı
Alınmak suretiyle; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 5724 sayılı Kanun'un 10/3. maddesinin hükmü uyarınca 2003K121070 numaralı “İleri Araştırma Projeleri”
kapsamında “Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi” projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü'nün 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 659.110,25.- YTL. ve Üniversitemizin (F) İşaretli
Cetvelindeki 38.10-05.0.0.00 Net Finansman tertibine 659.110,25.- YTL.nın devredilen akreditif artıkları karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Sayfa 19 / 36
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 09.04.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/452 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilerek, Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı revizyonunun yapılması talep
edilmiştir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
:
:
:
:
:
06.1 Mamul Mal Alımları
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
06.9 Diğer Sermaye Giderleri
Harcamalar Toplamı
659.110,25
0,00
0,00
0,00
659.110,25
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Taramalı Elektronik Cihaz
MİKTAR
BİRİM
1
ADET
TUTAR
659.110,25
TOPLAM
659.110,25
PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
(2008 YILI ÖNCESİ)
DPT bütçesi çerçevesinde bazı cihazların 2008 yılı sonu itibariye
satın alınması nedeniyle, deneysel çalışmalar hedeflenen
tarihten daha ileriki döneme ertelenmiş ve ancak başlanılmıştır.
Bunun yanında, mevcut sistemlerin değişen teknolojiyle beraber
modifiye edilerek mevcut çalışmaların daha derinlemesine
araştırlmasına olanak sağlanmıştır. Bu nedenle, projenin toplam
fiziki gerçekleştirme oranı % 70 olarak belirlenmiştir.
50%
2008 YILI YATIRIMLARINDA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
50%
PROJENİN TOPLAM
FİZİKİ DURUMU
20%
70%
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Proje içeriği itibariyle oldukça geniş kapsamlı bir araştırma ve geliştirme çalışmalarını içermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe kapsam
genişlemekte ve gelişmektedir. Bu gelişmeleri takip etmek ve başarılı bir şekilde ülkemizin yararına sunmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bundan dolayı
mevcut sistemler modifiye edilmiş ve mevcut araştırma alanları geliştirilmiştir. Bununla beraber 2008 yılı sonu itibariye satın alınan cihazlarla, önceki dönemlerde
gerçekleştirilemeyen çalışmaların yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Cihazların yeni satın alınmasından ve mevcut çalışma alanlarının geliştirilmesi sebebiyle, deneysel
çalışmalar programlanan tarihten daha ileriki döneme sarkmıştır.
2008 YILINDA TAMAMLANMASI PROGRAMLANAN ANCAK TAMAMLANAMAYAN PROJELERİN TAMAMLANAMAMA NEDENİ:
Açıklama: Mevcut altyapı ve imkanlar değerlendirildiğinde 2008 yılında projenin hedeflenen fiziki gerçekleştirme oranı % 50 olarak belirlenmiştir. Ancak 2008 yılı sonu
itibariyle gerçekleşen oranı % 20'dir. 2008 yılında tamamlanması gereken projenin, tamamlanamama nedeni planlanan deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli
olan cihazların 2008 yılı sonunda satın alınabilmesidir. Ayrıca, önceki dönmelerde yapılmış deneysel çalışmalarda tamamlanamayan çalışmalar, yeni temin edilen cihaz ve
ekipmanlarla tamamlanabilecektir.
Sayfa 20 / 36
(BİN YTL.)
PROJE NO
2007K121360
REVİZE
2007K121360
BLOKE
PROJE ADI
Bitkisel Orjinli Pestisitler
Araş. ve Uyg. Mer.
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Bitkisel Orjinli Pestisitler
Araş. ve Uyg. Mer.
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007-2009
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1
DIŞ
0
TOPLAM
1.470
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
525
945
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
1.088
0
75
0
0
1.538
-----
0
0
1.088
0
0
-----
0
0
75
0
0
2007-2009
1
0
2.483
0
945
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.538
0
341
0
1.197
0
65
22
22
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2007K121360 Numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araş. ve Uyg. Mer." Projesi
REVİZE:
EKLENEN: (1) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2008 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.04-54/1240 sayılı yazısı ile projede sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2008 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama
Merkezi (BOPAM)" projesinin ödeneğinden 75.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 61.500,00.- YTL. ve
38.10.00.02-09.8.8.00-2-02.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 13.500,00.- YTL. olmak üzere toplam 75.000,00.- YTL. ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma
işleminin yapılmasını uygun bulmuştur.
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2008 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/530-9721 sayılı yazısı ile ilgili projede 6 adet sözleşmeli
personelin çalıştırılabilmesini, giderleri proje ödeneğinden karşılanmak kaydı ile eki Sözleşmeli Personelin Vize Cetveli dahilinde 5724 sayılı 2008 Mali Yılı Bütçe
Kanunu'nun 23 üncü maddesi ve Bakanlar Kurulu'nun 7/15754 sayılı Kararı ekinde yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Esaslarının 14 üncü maddesi
uyarınca uygun bulmuştur.
İlgili proje kapsamında çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin vize işlemlerinin uzun sürmesi ve sözleşmeli personellerin 4,5 ay çalıştırılabilecek olması
nedeniyle; 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesinin ödeneğinin yer aldığı 38.10.00.02-09.8.8.00-206.1 Mamul Mal Alımları tertibinin ödeneğinden 25.000,00. YTL.nın düşülerek, yeni açılan 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine
20.000,00.- YTL., 38.10.00.02-09.8.8.00-2-02.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 5.000,00.- YTL. eklenmek suretiyle aktarma işlemi gerçekleştirilmiş olup,
aktarılamadığı için geriye kalan 50.000,00.- YTL.nın ilgili projenin ödeneğine tekrar eklenmesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nden talep edilmiştir.
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2008 tarih ve B.02.1.DPT.0.09.04-191/4373
sayılı yazısı ile 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesinin ödeneğinden sözleşmeli personel
çalıştırılması ile ilgili aktarılamayan 50.000,00.- YTL.nın ilgili projenin ödeneğine tekrar eklenmesi talebimizi uygun bularak 2008 Yılı Yatırım Programımızı revize
etmiştir.
(2) Yüksek Planlama Kurulu'nun 30.06.2008 tarih ve 2008/30 sayılı Kararı ile 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
19 ve 20 inci maddeleri ve 2007/12701 sayılı 2008 Yılı Program Kararnamesinin 6 ve 7 inci maddelerine göre Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında, DKHSosyal- Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesine
1.038.000,00.- YTL. ek ödenek tahsis edilmiş olup, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1
Mamul Mal Alımları tertibinin ödeneğine ekleme işlemi yapılmıştır.
DÜŞÜLEN: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2008 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.04-54/1240 sayılı yazısı ile projede sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün 2008 Mali Yılı
Bütçesindeki 38.10.00.02-09.8.8.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinde yer alan 2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama
Merkezi (BOPAM)" projesinin ödeneğinden 75.000,00.- YTL. düşülerek, 38.10.00.02-09.8.8.00-2-01.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 61.500,00.- YTL. ve
38.10.00.02-09.8.8.00-2-02.2 Sözleşmeli Personel tertibinin ödeneğine 13.500,00.- YTL. olmak üzere toplam 75.000,00.- YTL. ödeneğin eklenmek suretiyle Aktarma
işleminin yapılmasını uygun bulmuştur.
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
06.9 Diğer Sermaye Giderleri
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
Sayfa 21 / 36
291.238,00
895,40
0,00
48.875,24
341.008,64
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan
2007K121360 numaralı "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM)" projesi kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre
(NMR) Cihazının alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına (Burker Bıospin GMBH) 1.158.720,00.- YTL.lık akreditif
açılmış olup, 31.12.2008 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2008 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir)
Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 22 olmuştur.
İlgili projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 1.158.720,00.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince
Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan "Bitkisel Orjinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BOPAM)" projesinin ödeneğine devren ödenek kaydedilerek, akreditifin mahsubu yapılınca 2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ-06.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ-06.9 DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Yolluk-Prof.Dr.Nezhun GÖREN Ankara-27-28 Mayıs 2008
Endemik bitki toplama tanımlama hizmeti bedeli
3 kalem malzeme alımı (cam boru parçaları, evaporatör balonu 1 lt…)
YOLLUK Ödemesi (Prof.Dr.Nezhun GÖREN-Tokat , 27 Haziran-16 Temmuz 2008)
Benzin Alımı 1554,11 Kırtasiye (156,00) ve Tüketim ( 213,97) Poster Baskı, Saklama Kabı, koli gönderme, çapa,
resim baskısı…) Avans İle
Taşıma Gideri- Koli
Prof.Dr.M.Oktay GÜRKAN 05-13 Temmuz 2008 Afrika
VAKUM POMPASI PROF.WB.C. BUCHI V-700- 9.000,00 YTL, REGÜLATÖR (BUCHI BACK PRESS 2 BAR)
450,00 YTL
İki Kademeli Arıtma Sistemi
Hava Sirkülasyonlu ısıtmalı Soğutmalı Kolon Fırını Ünitesi
Yarı Otomatik Örnekleme Cihazı - Tam otomatik gradient işlemleme sistemi (İnce Tabaka Kromotografi Sitemi)
refraktometre
Çalıştay Hizmeti Alımı
Mikro Dalga Fırın
3 kalem malzeme alımı hk (dntp 4x0,2, pcr 0,2 lik treeflad pk/1000…)
21 Gün Araç Kira Bedeli , 27 Haziran 16 Temmuz 2008 Tokat
MİKTAR
BİRİM
TUTAR
1
1
3
1
Kişi
Adet
Kalem
Kişi
170,90
17.700,00
531,00
1.113,00
3
Kalem
1.924,08
1
1
Adet
Kişi
184,21
5.186,05
2
Adet
11.151,00
1
1
1
1
1
1
3
21
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kalem
Gün
767,00
8.850,00
265.500,00
4.720,00
18.880,00
250,00
364,40
3.717,00
TOPLAM
341.008,64
PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU:
AÇIKLAMA
PROJENİN MEVCUT
FİZİKİ DURUMU
(2008 YILI ÖNCESİ)
2008 yılında Merkezin alt yapısının tamamının kurulması,
araştırma bitkilerinin tamamının toplanması, toplanan bitkilerin
insektisit aktivite testlerinin başlatılması, patent aldığımız
bitkinin fraksiyonlandırılması öngörülmüştür.
40%
2008 YILI YATIRIMLARINDA
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
50%
PROJENİN TOPLAM
FİZİKİ DURUMU
40%
80%
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama:Merkezin alt yapısı için gerekli olan makine teçhizatın bir kısmı alınamamıştır.
2008 YILINDA TAMAMLANMASI PROGRAMLANAN ANCAK TAMAMLANAMAYAN PROJELERİN TAMAMLANAMAMA NEDENİ:
Açıklama:2008 yılı için talep etmiş olduğumuz ek bütçe onaylanmıştır. Ancak döviz kurlarındaki beklenmeyen artışlar, öngörülen makine teçhizatın bir kısmının
alınamamasına neden olmuştur. Bu nedenle 2009 yılı için ek bütçe isteğinde bulunulmuştur. Ancak henüz bir yanıt alınamamıştır.
Sayfa 22 / 36
(BİN YTL.)
PROJE NO
2008K120910
REVİZE
2008K120910
BLOKE
PROJE ADI
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2008-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
1
DIŞ
0
TOPLAM
10
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
TOPLAM
0
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
0
0
Öz Gelir
0
10
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
Rektörlük Bilimsel
Araştırma Projeleri
Hazine Yardımı
0
0
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2008-2008
1
0
10
0
0
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
0
10
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
0
0
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008K120910 Numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
06.9 Diğer Sermaye Giderleri
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan
2008K120910 numaralı "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri"nin ödenekleri; Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılacak paylardan (Öz Gelirden) karşılanacağı için
ödeneği düşük tutulmuş, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak, ödenek kaydının ve Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulünün yapılması planlanmıştır.
Ancak yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerinin beklenen düzeyede olmaması nedeniyle; Bilimsel Araştırma Projeleri yatırım programı kapsamına alınamamış ve 2008
Yılında Nakdi Gerçekleşme olmamıştır.
Sayfa 23 / 36
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN YTL.)
PROJE NO
2008H035080
REVİZE
2008H035080
BLOKE
PROJE ADI
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
175
0
0
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
175
Öz Gelir
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
0
156
0
19
0
89
89
89
2008-2008
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2008-2008
1
0
175
0
0
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035080 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi"
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
:
:
06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri
Harcamalar Toplamı
155.642,00
155.642,00
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI
25.04.2008 04.06.2008
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Kongre ve Kültür Merkezi
Binası (11.000 m2)
Uygulama Projelerinin
Hazırlanması.
AÇIKLAMA
PROJENİN
2008 YILI YATIRIMLARINDA
(2008 Yılında Tamamlanan İşlerle
MEVCUT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Nelerin Gerçekleştirildiği,
TOPLAM
FİZİKİ
HARC.
Tamamlanması Programlanan Ancak BÜYÜKLÜĞ DURUMU
TUTARI
GERÇKL
HEDFLN.
Tamamlanamayan İşlerin
Ü
(2008
BİRİM
.
Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
Kongre ve Kültür Merkezi Yapım İhalesi
İçin Uygulama Projesi Hazırlatılmıştır.
1
0
1
1
Adet
105.964,00
26.11.2008 26.12.2008
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Tarihi Hamam Binası
Röleve, Restitüsyon,
Restorasyon Projelerinin
Hazırlanması.
Tarihi Binanın Restore Edilebilmesi İçin
Proje Hazırlatılmıştır.
1
0
1
1
Adet
34.810,00
07.11.2008 14.11.2008
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Yurt Binası Yapımı İçin
Temel Araştırması, Zemin
Etüdü Yapılması.
Yurt Binası için Temel Araştırması, Zemin
Etüdü Yapılması.
1
0
1
1
Adet
14.868,00
TOPLAM
Sayfa 24 / 36
155.642,00
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
(BİN YTL.)
PROJE NO
1997H031070
REVİZE
1997H031070
BLOKE
PROJE ADI
D.Paşa Kamp. Eğitim ve
Hizm. Bin. (107.482 M2)
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
D.Paşa Kamp. Eğitim ve
Hizm. Bin. (107.482 M2)
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
1997-2009
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
67.000
0
55.513
DIŞ
TOPLAM
0
10.068
0
1.000
0
0
0
0
1.735
0
0
0
0
11.803
0
1.000
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.803
1.000
11.802
710
1
290
113
98
98
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
1997-2010
0
0
21.481
0
0
-----
0
0
0
0
0
1997-2010
1
0
88.481
0
55.513
Hazine Yardımı
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H031070 Numaralı "D.Paşa Kamp. Eğitim ve Hizm. Bin. (107.482 M2)" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2008 tarih ve
B.02.1.DPT.0.09.02-87/1570 sayılı yazısı ile Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan 1997H031070 numaralı "Davutpaşa Kampusü Eğitim ve Hizmet
Binaları (107.482 m2)" projesi kapsamında 2008 - 2010 yılları arasında yapılması planlanan Kongre Merkezi Binası, Fen Edebiyat Fakültesi Derslik Binası ve
Davutpaşa Kampusu Merkez Laboratuar Binası işlerinin ihalesinin yapılabilmesi amacıyla ilgili projenin bitiş yılını 2010 ve maliyetini de 88.481.000,00.- YTL.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 19.03.2007 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/373-566 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 15.08.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/854 sayılı yazı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nden; Bakanlar Kurulu’nun 2008/13862 sayılı Kararı ile değiştirilen 2007/12701 sayılı "2008 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı’nın" 7 inci maddesinin d bendi hükmü uyarınca Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan 2000H031620
numaralı “Davutpaşa Kampüs Altyapısı” projesinin kullanılamayan ödeneğinden 735.000,00.- YTL.nın düşülerek, Davutpaşa Kampüsünde yapımı devam eden Fen
Edebiyat Fakültesi Laboratuar ve Derslik Binası A – B Blokları İnşaatlarının tamamlanabilmesine yönelik olarak 1997H031070 numaralı “Davutpaşa Kampüsü
Eğitim ve Hizmet Binaları (107.482 m2)” projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işleminin Bakan Onayı talep edilmiştir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nün 15.09.2008 tarih ve B.08.0.YÖG.0.16.01.0.10(266)-21212 sayılı yazısı ile söz konusu aktarılma
işleminin Bakan Onayı alınmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 17.09.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/938 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
(3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 27.10.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/1056 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı
Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 5724 sayılı Kanunun 10/3. maddesi ve 2007/12701 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesinin hükmü uyarınca,
Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki Bütçe Gelirlerinden Ertesi Yıla Tahakkuk Artığı olarak Devreden ve 2008 Mali Yılı Bütçesinde ödenek kaydı
yapılabilecek Hazine Yardımlarının tutarından, Davutpaşa Kampüsünde yapımı devam eden Fen Edebiyat Fakültesi Derslik Binası A Blok İnşaatının
tamamlanabilmesine yönelik olarak 1997H031070 numaralı “Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binaları (107.482 m2)” projesinin ödeneğine eklenmek amacıyla,
ilgili projenin ödeneğinin yer aldığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.11-09.4.1.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye
Üretim Giderleri tertibine ihtiyaç duyulan 1.000.000,00.- YTL.nın ödenek, finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle
ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 04.11.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/1065 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
DÜŞÜLEN:
Sayfa 25 / 36
HARCAMA BİLGİLERİ:
:
:
06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası
Harcamalar Toplamı
12.512.197,22
12.512.197,22
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
AÇIKLAMA
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2001 - 2005
15.06.2007 30.05.2008
24.01.2008 30.09.2008
PROJENİN
2008 YILI YATIRIMLARINDA
(2008 Yılında Tamamlanan İşlerle
MEVCUT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Nelerin Gerçekleştirildiği,
TOPLAM
FİZİKİ
YAPILAN İŞİN ADI
Tamamlanması Programlanan Ancak BÜYÜKLÜĞ DURUMU
GERÇKL
HEDFLN.
Tamamlanamayan İşlerin
Ü
(2008
BİRİM
.
Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
Proje toplam 13 blok (30.020 m²) olup, B1B2-B3-B4-B5 blokları (10.528 m²) 2001
yılında ihale edilmiş ve 2005 yılında
Kimya Metalurji Fakültesi
tamalanarak hizmete açılmıştır.
B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B830.020
16.118
1.397
1.397
M²
Proje kapsamında B6-B7-B10 blokların
B9-B10-B11-B12-B13
(6.987
m²)
ihalesi
2007
yılında
yapılarak,
Blokları İnşaatı (30.020 m²)
inşaatın % 80'nin 2007 yılında, % 20'nin
2008 yılı Mayıs ayında tamamlanarak
hizmete açılmıştır.
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Fen Edebiyat Fakültesi B
Blok İnşaatı (6.500 m2)
2008 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlanarak
hizmete açılmıştır.
HARC.
TUTARI
1.518.231,62
6.500
0
6.500
6.500
M²
4.909.557,03
6.500
0
4.050
4.050
M²
3.187.614,20
39.330
22.786
5.696
5.696
M²
2.896.794,37
82.350
38.904
17.643
17.643
M²
12.512.197,22
2008 Yılı Temmuz ayında işin yapımına
14.07.2008 14.05.2009
31.12.2004 30.05.2008
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Fen Edebiyat Fakültesi A
2
Blok İnşaatı (6.500 m )
başlanmış ve inşaatın 4.050 m2'si 2008
yılında tamamlanmış olup, geriye kalan
2
2.450 m 'si 2009 yılı Mayıs ayında
tamamlanarak hizmete açılması
planlanmaktadır.
Proje toplam 8 blok (39.330 m²) olup, D-D1H blokları ihale dışı bırakılarak A-B-C-F-G
blokları (28.482 m²) 2004 yılında ihale
İnşaat Fakültesi A-B-C-D-D1edilmiştir. İhale edilen inşaatın; % 80'i
F-G-H Blokları İnşaatı
2004-2007 yılları arasında tamamlanmış
(39.330 m²)
olup, geriye kalan % 20'si 2008 yılı Mayıs
ayında tamamlanarak hizmete açılmış ve
30.05.2008 Tarihinde Geçici kabulü
yapılmıştır.
TOPLAM
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
Sayfa 26 / 36
PROJE NO
2000H031620
REVİZE
2000H031620
BLOKE
PROJE ADI
Davutpaşa Kampus
Altyapısı
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
2000-2009
1
DIŞ
0
TOPLAM
12.000
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
820
8.810
Öz Gelir
0
0
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
735
0
Davutpaşa Kampus
Altyapısı
Hazine Yardımı
0
85
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
81
0
4
0
10
95
95
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2000-2009
1
0
12.000
0
8.810
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2000H031620 Numaralı "Davutpaşa Kampus Altyapısı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 15.08.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/854 sayılı yazı ile T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nden; Bakanlar Kurulu’nun 2008/13862 sayılı Kararı ile değiştirilen 2007/12701 sayılı "2008 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı’nın" 7 inci maddesinin d bendi hükmü uyarınca Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan
2000H031620 numaralı “Davutpaşa Kampüs Altyapısı” projesinin kullanılamayan ödeneğinden 735.000,00.- YTL.nın düşülerek, Davutpaşa Kampüsünde yapımı
devam eden Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuar ve Derslik Binası A – B Blokları İnşaatlarının tamamlanabilmesine yönelik olarak 1997H031070 numaralı “Davutpaşa
Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binaları (107.482 m2)” projesinin ödeneğine eklenmek suretiyle aktarılması işleminin Bakan Onayı talep edilmiştir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nün 15.09.2008 tarih ve B.08.0.YÖG.0.16.01.0.10(266)-21212 sayılı yazısı ile söz konusu aktarılma
işleminin Bakan Onayı alınmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 17.09.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/938 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
HARCAMA BİLGİLERİ:
:
:
06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri
Harcamalar Toplamı
80.714,36
80.714,36
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
23.06.2008 21.07.2008
26.08.2008 11.09.2008
17.06.2008 26.06.2008
YAPILAN İŞİN ADI
YTÜ Davutpaşapaşa
Kampusu Yüzme Havuzu,
Lojman, Yurt Binası Pissu
Bağlantısı Yapılması.
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Sennur Selçuk Öztap Kız
Öğrenci Yurdu Doğalgaz
Elektirik Su Tesisatlarının
Yapılması.
YTÜ Davutpaşa PE
Doğalgaz Boru Hattı ve
Akademik Ofis Kombi
Montajı Doğalgaz Bağlantısı
Yapımı.
AÇIKLAMA
PROJENİN
2008 YILI YATIRIMLARINDA
(2008 Yılında Tamamlanan İşlerle
MEVCUT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Nelerin Gerçekleştirildiği,
TOPLAM
FİZİKİ
HARC.
Tamamlanması Programlanan Ancak BÜYÜKLÜĞ DURUMU
TUTARI
GERÇKL
HEDFLN.
Tamamlanamayan İşlerin
Ü
(2008
BİRİM
.
Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
Yüzme Havuzu, Lojman ve Yurt Binasında
Çeşitli Tesisat Tadilatları Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
23.482,00
Yurt Binasında Tesisat İşleri Yapılarak
Kullanıma Hazır Duruma Getirildi
-----
-----
-----
-----
-----
22.113,20
Hizmet Binaları İçin Çeşitli Tesisat Tadilat
İşlerinin Yapımı.
-----
-----
-----
-----
-----
35.119,16
TOPLAM
Sayfa 27 / 36
80.714,36
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2008H035090
Büyük Onarım
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2008-2009
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
6.500
0
3.378
DIŞ
TOPLAM
0
1.400
0
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
0
261
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400
261
1.400
9
0
252
85
85
85
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
2008-2009
1
0
6.500
0
3.378
Hazine Yardımı
2008H035090
Büyük Onarım
Öz Gelir
BLOKE
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
Not: Üniversitemizin 1998 - 2007 Yıllarına Ait Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 1998H031590 numaralı "Merk. Kamp. Hünkar
Dai. ve Tar. Bin. Köşk. Rest." projesi, 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035090 numaralı "Büyük Onarım"
projesine dahil edilmiştir.
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035090 Numaralı "Büyük Onarım" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN:
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.7.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri
Harcamalar Toplamı
:
:
Sayfa 28 / 36
1.409.420,53
1.409.420,53
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
AÇIKLAMA
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
YAPILAN İŞİN ADI
PROJENİN
2008 YILI YATIRIMLARINDA
(2008 Yılında Tamamlanan İşlerle
MEVCUT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Nelerin Gerçekleştirildiği,
TOPLAM
FİZİKİ
Tamamlanması Programlanan Ancak BÜYÜKLÜĞ DURUMU
HEDFLN. GERÇKL
Tamamlanamayan İşlerin
Ü
(2008
BİRİM
.
Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
HARC.
TUTARI
18.02.2008 18.04.2008
YTÜ B blok Pan. KAKS,
Fizik Laboratuarı Elektirk
Tesisatı. Aktarımı Ofis Ana
Besleme Hattı ve Fen
Edebiyat Fakültesi Arka Yol
Aydınlatma.
Elektrik Tesisatı Ana Besleme Hatları ve
Yol Aydınlatma İşleri Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
32.743,82
24.03.2008 01.04.2008
YTÜ Merkez Kampus
Oditoryum Çeşitli Onarımlar
Oditoryumda Çeşitli Balım Onarım İşleri
Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
26.432,00
26.06.2008 25.08.2008
YTÜ Merkez Kampus
Endüstri Bölümü
Laboratuvarlarında Çeşitli
Onarım İşleri
Laboratuar Mahalinde İlaveler , Onarım ve
Tadilatlar Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
126.658,20
11.07.2008 24.09.2008
YTÜ Merkez Kampus
Mimarlık Fakültesi Çatısı
Onarım Ve Tadilat İşi.
Fakülte Binası Çatısında Onarım ve Tadilat
İşleri Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
951.885,49
16.06.2008 04.07.2008
YTÜ Merkez Kampus A
Blok Güvenlik Odaları ve
ÖREM Mekanlarında Tadilat
İşleri.
Çeşitli Mekanlarda Onarım Tadilat İşleri
Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
25.606,00
05.08.2008 27.08.2008
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Kız Öğrenci Yurduna
Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi
ve Onarım İşleri
Yurt Binasına Doğalgaz Tesisatı Çekildi.
-----
-----
-----
-----
-----
22.821,20
28.07.2008 11.09.2008
YTÜ Kiler-i Hümayun,
Maslak, Davutpaşa Çeşitli
Onarım İşleri
Merkez Kampus-Maslak Kampusu ve
Davutpaşa Kampuslerinde Çeşitli Tadilat
Onarım İşleri
-----
-----
-----
-----
-----
28.497,12
28.07.2008 08.09.2008
YTÜ Merkez Kampus C
Blok Endüstri Mühendisliği
Havalandırma Tesisatı
Yapılması İşi.
Endüstri Mühendisliği Laboratuar
Havalandırma Tesisatı Yapımı.
-----
-----
-----
-----
-----
11.581,70
28.10.2008 05.11.2008
YTÜ Maslak Kampusu B
Blok (Erkek Yurdu) Ahşap
Oturtma Çatı Yapılması İşi.
Yurt Binasına Çatı Yapılması.
-----
-----
-----
-----
-----
80.240,00
18.11.2008 28.11.2008
YTÜ Merkez Kampus
Çukursaray M Blok
Doğalgaz Tesisatı, B Blok
Tadilatı ve Kazan
Yenilenmesi İşi.
Çeşitli Bloklarda Onarım ve Tadilat İşleri
Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
35.164,00
19.11.2008 15.12.2008
YTÜ Merkez Kampus Sanat
ve Tasarım Fakültesi ve G
Blok Çatı Onarım, KOSGEB
Önü İlave Kanalizasyon
Hattı Yapımı
Fakülte Binası Tesisat, Çatı ve Çeşitli
Onarım Tadilat İşleri Yapıldı.
-----
-----
-----
-----
-----
34.467,80
22.10.2008 21.11.2008
YTÜ Merkez Kampus C
Blok Doğalgaz Tesisatı ve
Kazan Yenileme İşi.
Doğalgaz Tesisatı ve Kazan Yenileme
İşleri.
-----
-----
-----
-----
-----
33.323,20
TOPLAM
Sayfa 29 / 36
1.409.420,53
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2008H035100
Makine ve Teçhizat Alımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2008-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
2.506
0
0
REVİZE
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Makine ve Teçhizat Alımı
750
1.756
0
0
0
0
5.520
700
0
0
0
6.270
0
2.456
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.270
2.456
4.086
2.127
2.184
329
248
71
71
-----
0
0
6.220
0
0
-----
0
0
0
0
0
2008-2008
1
0
8.726
0
0
Öz Gelir
BLOKE
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
TOPLAM
0
Hazine Yardımı
2008H035100
DIŞ
0
Öz Gelir
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035100 Numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 15.05.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/561 sayılı yazısı ile Rektörlük
Makamının Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 5724 sayılı Kanunun 10/3. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş Öz Gelirlerinden (03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler), Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde gösterilen ve ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme
olması nedeniyle, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın Öz Gelirlerinin Net Finansman Fazlalığı olarak, Üniversitemizin ihtiyacı olan laboratuar
cihazlarının, makine teçhizatların ve anfi sıralarının alımlarına yönelik olarak 2008H035100 numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" projesine eklenmek amacıyla
700.000,00.- YTL., Üniversitemizin bilgi sistemlerinin yükseltilmesinde ihtiyaç duyulan network cihazlarının alımına yönelik olarak 2008H035120
numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesine eklenmek amacıyla 400.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 1.100.000,00.- YTL.nın ilgili projelerin ödeneklerinin yer aldığı
38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 21.05.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/581 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 20.11.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.00.00/1139 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı
Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 5724 sayılı Kanunun 10/3. maddesi ve 2007/12701 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesinin hükmü uyarınca,
Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki Bütçe Gelirlerinden Ertesi Yıla Tahakkuk Artığı olarak Devreden ve 2008 Mali Yılı Bütçesinde ödenek kaydı
yapılabilecek Hazine Yardımlarının tutarından, Davutpaşa Kampüsünde kurulacak olan “Merkez Laboratuarı” için gerekli olan muhtelif laboratuar cihazlarının
alınabilmesine yönelik olarak 2008H035100 numaralı “Makine ve Teçhizat Alımı” projesinin ödeneğine 5.520.000,00.- YTL., muhtelif bilgisayar ve bilgisayar
yazılımlarının alınabilmesine yönelik olarak 2008H035120 numaralı “Bilgi Teknolojileri” projesinin ödeneğine 280.000,00.- YTL. eklenmek amacıyla, ilgili projelerin
ödeneğinin yer aldığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.04-09.4.1.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine
5.720.000,00.- YTL., 38.10.02.04-09.4.1.00-2-06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertibine 80.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 5.800.000,00.- YTL.nın ödenek ve
finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 21.11.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.00.00/1147 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06.9 Diğer Sermaye Giderleri
Harcamalar Toplamı
:
:
:
:
:
Sayfa 30 / 36
6.026.379,41
187.066,07
0,00
0,00
6.213.445,48
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan
2008H035100 numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" projesi kapsamında muhtelif laboratuar cihazlarının alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest Kullanılabilir)
Ödeneğinden yurtdışına (GSI group Ltd.) 521.850,00.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2008 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2008 Yıl Sonu Nakdi
Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 71 olmuştur.
İlgili projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 521.850,00.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince
Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2009H032560 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine devren
ödenek kaydedilerek, akreditifin mahsubu yapılınca 2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI - 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ - 06.6 MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ - 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ)
AÇIKLAMA
Sekreter Koltuğu
İnşaat Fakültesi Laboratuvar Cihazları Alımı
Davutpaşa Kampüsü Switch Kablolama
Barkovizyon
Öğrenci Sırası (Basamaklı)
Yazıcı
Kablosuz Telefon
Telefon Makinası
Giyotin Yazı Tahtası (Duvara Monte Çelik Emaye)
Giyotin Yazı Tahtası /Giyotin Çelik Emaye)
Baskı Makinası (Renkli)
Muhtelif Laboratuvar Cihazları
Pvc Bantlama Makinası
Menteşe Delme Makinası
Perde Alımı
Soğuk Oda Alımı
Fotokopi
Yangın Malzemesi
Elektrik Malzemesi Alımı
Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı
Muhtelif Marangoz Malzemesi Alımı
Muhtelif Laboratuvar Malzemeleri Alımı
Muhtelif Kağıt Malzemesi Alımı
Yurt Ranza
Makam Koltuğu
Misafir Koltuğu
Cep Sineması-İnşaat Fakültesi Koltuk
İnşaat Fakültesi (3 D Gözlük)
Fakülte Laboratuar Cihazı (Kimya metalurji Fakültesi)
Fakülte Laboratuar Cihazı (Makine Fakültesi)
Fakülte Laboratuar Cihazı (Elektrik Elektronik Fakültesi)
Fakülte Laboratuar (Fen Edebiyat Fakültesi)
Kimya Metalurji Fakültesi Malzeme (İhale Artanı)
Elektrik Elektronik Fakültesi Malzeme (İhale Artanı)
Elektrik Elektronik Fakültesi Malzeme (İhale Artanı)
Masa Tablası-Ayağı-Metal Perde
Meslek Yüksek Okulu
Davutpaşa Swich Kablolama (SKS)
Konteyner
Öğrenci Sırası (Davutpaşa)
Öğrenci Sırası (Düz)
Sanat Tasarım Laboratuar Cihazı (RUHİ AYANGİL)
Kamera Sistemi (Merkez-Davutpaşa-Maslak)
Fotokopi (30 sayfa)
Fotokopi (15 sayfa)
Faks
Güneş Enerjisi Arabası (Elektrik Elektronik Fakültesi)
Gyotin Yazı Tahtası (Çiftli Çelik Emaye)
Baskı Makinesi (Matbaa)
TOPLAM
MİKTAR
BİRİM
880
1
1
96
960
197
405
100
43
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58
70
30
300
1
1
1
1
1
1
1
1
450
1
1
1
400
2.090
1
1
2
12
10
1
27
1
Adet
Kalem
Kalem
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kalem
Adet
Adet
Kalem
Kalem
Adet
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
2.701
Sayfa 31 / 36
TUTAR
83.376,44
176.536,26
6.702,40
125.414,65
139.900,80
49.806,59
16.726,50
1.298,00
11.873,16
5.605,00
55.785,07
3.184.172,90
35.400,00
32.491,30
20.563,55
35.872,00
22.361,00
26.449,70
30.170,24
70.410,01
31.729,02
22.484,90
32.271,90
20.060,00
14.012,51
6.522,80
60.512,76
16.747,74
246.710,60
303.277,60
272.104,46
157.937,10
20.650,00
16.520,00
35.105,00
116.820,00
72.334,00
18.894,16
22.066,00
88.018,56
288.545,40
33.039,94
29.957,84
10.620,00
18.502,40
2.478,00
7.532,38
30.267,00
86.807,84
6.213.445,48
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2008H035110
Yayın Alımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2008-2008
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
820
0
0
DIŞ
TOPLAM
0
820
0
0
0
0
0
0
170
0
0
0
0
990
0
0
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
990
0
758
0
232
0
92
77
77
Öz Gelir
REVİZE
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
-----
0
0
170
0
0
-----
0
0
0
0
0
2008-2008
1
0
990
0
0
Hazine Yardımı
2008H035110
Yayın Alımı
Öz Gelir
BLOKE
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035110 Numaralı "Yayın Alımı" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: Üniversitemin 2007 Yılı Yatırım Programında yer alan 2007H033710 numaralı “Yayın Alımı" projesi kapsamında yabancı dilde basılı yayın alımı
amacıyla, proje ödeneğinin yer aldığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesinin 38.10.02.07-08.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları
tertibinden yurtdışına (Swets Informatıon services) 170.388,12.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığı için 5018 sayılı Kanun'un
35. maddesi gereğince Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilmesi gerekmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 28.03.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/405 sayılı yazısı ile Rektörlük Makanının Onayı
Alınmak suretiyle; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 5724 sayılı Kanun'un 10/3. maddesinin hükmü uyarınca 2008H035110 numaralı “Yayın Alımı” projesinin
ödeneğine eklenmek amacıyla, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.07-08.2.0.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları
tertibine 170.388,12.- YTL. ve Üniversitemizin (F) İşaretli Cetvelindeki 38.10-05.0.0.00 Net Finansman tertibine 170.388,12.- YTL.nın devredilen akreditif artıkları
karşılığı olarak ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 09.04.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/452 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilerek, Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı revizyonunun yapılması talep
edilmiştir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1.6.01 Mamul Mal Alımları (Basılı Yayın Alımları ve Yapımları)
06.1.6.03 Mamul Mal Alımları (Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve
Yapımları)
06.1.6.04 Mamul Mal Alımları (Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları)
Harcamalar Toplamı
:
:
292.089,58
465.918,36
:
:
0,00
758.007,94
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgili Açıklama: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan
2008H035110 numaralı "Yayın Alımı" projesi kapsamında yabancı dilde basılı yayın alımı amacıyla, projenin 2008 Yılı Serbest Kullanılabilir) Ödeneğinden yurtdışına
(Swets Informatıon Services) 172.672,50.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2008 tarihinde mahsubu yapılamadığından 2008 Yıl Sonu Nakdi Gerçekleşme Tutarı
içerisinde gösterilememiş, bu nedenle Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme Oranı % 77 olmuştur.
İlgili projenin 2008 Yılı Serbest (Kullanılabilir) Ödeneğinden açılmış akreditifin bedeli olan 172.672,50.- YTL.sı; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi gereğince
Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programında Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2009H032560 numaralı "Muhtelif İşler" projesinin ödeneğine devren
ödenek kaydedilerek, akreditifin mahsubu yapılınca 2009 Yılı Nakdi Gerçekleşme Tutarı içerisinde gösterilecektir.
Sayfa 32 / 36
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI)
AÇIKLAMA
MİKTAR
Türkçe ve Yabancı Dilde Basılı Kitap ve Süreli Yayın
Elektronik - CHEMNETBASE Elektronik Kitap Veritabanı
Elektronik - Wiley Interscience Veritabanı
Elektronik - MATHNETBASE - ENVIRONETBASE - STATSNETBASE Elektronik Kitap Veritabanları
Elektronik - Blackwell Synergy Veritabanı
Elektronik - American Chemical Society Veritabanı
Elektronik - Springer Link Veritabanı ve Lecture Notes Elektronik Kitap Veritabanları
Elektronik - Sage Veritabanı
Elektronik - Oxford Online Journals ve Grove Art Online Veritabanları
Elektronik - Swetswise Veritabanı
Elektronik - Cambridge Online Veritabanı
Elektronik - Mathscienet Veritabanı
Elektronik - Jstore Veritabanı
Elektronik - Safari Elektronik Kitap Veritabanı ve Proquest Digital Dissertations Tez Veritabanları
Elektronik - Springer Elektronik Kitap Veritabanları
Elektronik - ASTM Standards Veritabanı ve ASTM Digital Library Veritabanı
Elektronik - EBRARY Elektronik Kitap Veritabanı
Elektronik - Proquest 5000 Veritabanı
Elektronik - Scifinder Scholar Veritabanı
Elektronik - Engineering Village 2 Veritabanı ve ENGNETBASE Elektronik Kitap Veritabanı
Elektronik - Periodicals Archive Online Veritabanı
Elektronik - TDNET Federe Arama Motoru
1.730
1
1
3
1
1
5
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
TOPLAM
BİRİM
TUTAR
Adet
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
292.089,58
11.208,81
10.642,74
12.344,42
30.216,20
6.257,16
44.082,58
11.659,26
7.206,75
5.077,96
5.883,70
3.985,29
2.045,01
51.207,92
40.385,82
17.244,91
10.058,19
65.944,46
54.206,60
37.488,74
24.040,45
14.731,39
758.007,94
1.762
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 2008 yılı yatırım ve proje uygulamalarında karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, 0.6 Yatırımlar faslındaki
ödeneğin üç aylık dilimler halinde açılmasıdır. Bu durum, özellikle elektronik yayın alımlarının ödemesinde sorun yaratmaktadır. Ödeneğin önemli bir yüzdesini kapsayan
bu yatırımlar Ocak ayından itibaren başlatıldığı için, serbest bırakılan ödenek yetmediğinde ödemeler gecikmekte ve bazı firmalar yayınlara erişimizi kapatmaktadır. Buna
ek olarak yatırım projelerinin uygulama aşamasında, özellikle ihalelerin gerçekleştirilmesinde görev alan personelin sayıca yetersiz oluşu da bir sorundur. Diğer kamu
ihalelerinden farklı olarak İhale otomasyon programına bir defada binlerce kalem malın girilmesi sürecin çok uzamasına ve hataların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Açıklama: 0.6 Yatırımlar faslından karşılanan elektronik yayın alımı ödemelerinin yıl sonuna kalmadan ödenebilmesi için, ödeneğin son altı aylık diliminin tümünün her yıl
Temmuz ayında serbest bırakılması önerilir. Basılı kitap ihalelerinde ihaleye konu olan malın çeşitliliği ve kalem sayısının fazlalığından kaynaklanan sorunların çözümü
için, kütüphane yayın alımı ihaleleri için Kamu İhale Mevzuatı altında farklı bir mevzuat oluşturulması önerilir.
(BİN YTL.)
PROJE NO
PROJE ADI
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
2008H035120
REVİZE
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
TOPLAM
0
600
Öz Gelir
0
450
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
303
400
0
0
0
903
0
850
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903
850
758
646
145
204
134
80
80
2008-2008
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
1.050
0
0
-----
0
0
703
0
0
-----
0
0
0
0
0
2008-2008
1
0
1.753
0
0
Hazine Yardımı
2008H035120
Bilgi Teknolojileri
Öz Gelir
BLOKE
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
Bilgi Teknolojileri
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
Sayfa 33 / 36
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 2008H035120 Numaralı "Bilgi Teknolojileri" Projesi.
REVİZE:
EKLENEN: (1) Üniversitemin 2007 Yılı Yatırım Programında yer alan 2007H033720 numaralı “Bilgi Teknolojileri" projesi kapsamında bilgisayar yazılım alımı
amacıyla, proje ödeneğinin yer aldığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesinin 38.10.02.04-09.4.1.00-2-06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
tertibinden yurtdışına (Dspace Digital Signal) 22.971,85.- YTL.lık akreditif açılmış olup, 31.12.2007 tarihinde mahsubu yapılamadığı için 5018 sayılı Kanun'un 35.
maddesi gereğince Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilmesi gerekmektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 28.03.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/405 sayılı yazısı ile Rektörlük Makanının Onayı
Alınmak suretiyle; 5018 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 5724 sayılı Kanun'un 10/3. maddesinin hükmü uyarınca 2008H035120 numaralı “Bilgi Teknolojileri” projesinin
ödeneğine eklenmek amacıyla, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.04-09.4.1.00-2-06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertibine
22.971,85.- YTL. ve Üniversitemizin (F) İşaretli Cetvelindeki 38.10-05.0.0.00 Net Finansman tertibine 22.971,85.- YTL.nın devredilen akreditif artıkları karşılığı
olarak ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 09.04.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/452 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilerek, Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı revizyonunun yapılması talep
edilmiştir.
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 15.05.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/561 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı
Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 5724 sayılı Kanunun 10/3. maddesinin hükmü uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş Öz Gelirlerinden (03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler),
Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde gösterilen ve ödenekleştirilen tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması
nedeniyle, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın Öz Gelirlerinin Net Finansman Fazlalığı olarak, Üniversitemizin ihtiyacı olan laboratuar cihazlarının,
makine teçhizatların ve anfi sıralarının alımlarına yönelik olarak 2008H035100 numaralı "Makine ve Teçhizat Alımı" projesine eklenmek amacıyla 700.000,00.YTL., Üniversitemizin bilgi sistemlerinin yükseltilmesinde ihtiyaç duyulan network cihazlarının alımına yönelik olarak 2008H035120
numaralı "Bilgi Teknolojileri" projesine eklenmek amacıyla 400.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 1.100.000,00.- YTL.nın ilgili projelerin ödeneklerinin yer aldığı
38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 21.05.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/581 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
(3) Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 20.11.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.00.00/1139 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının Onayı
Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 5724 sayılı Kanunun 10/3. maddesi ve 2007/12701 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesinin hükmü uyarınca,
Üniversitemizin 2007 Mali Yılı Bütçesindeki Bütçe Gelirlerinden Ertesi Yıla Tahakkuk Artığı olarak Devreden ve 2008 Mali Yılı Bütçesinde ödenek kaydı
yapılabilecek Hazine Yardımlarının tutarından, Davutpaşa Kampüsünde kurulacak olan “Merkez Laboratuarı” için gerekli olan muhtelif laboratuar cihazlarının
alınabilmesine yönelik olarak 2008H035100 numaralı “Makine ve Teçhizat Alımı” projesinin ödeneğine 5.520.000,00.- YTL., muhtelif bilgisayar ve bilgisayar
yazılımlarının alınabilmesine yönelik olarak 2008H035120 numaralı “Bilgi Teknolojileri” projesinin ödeneğine 280.000,00.- YTL. eklenmek amacıyla, ilgili projelerin
ödeneğinin yer aldığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 2008 Mali Yılı Bütçesindeki 38.10.02.04-09.4.1.00-2-06.1 Mamul Mal Alımları tertibine
5.720.000,00.- YTL., 38.10.02.04-09.4.1.00-2-06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertibine 80.000,00.- YTL. olmak üzere toplam 5.800.000,00.- YTL.nın ödenek ve
finansman tertibine 38.10-05.0.0.00 Net Finansman kaydedilmek suretiyle ekleme işlemi yapılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 21.11.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.65.00.00/1147 sayılı yazısı ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.1 Mamul Mal Alımları
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
Harcamalar Toplamı
:
:
:
1.220.470,77
183.084,56
1.403.555,33
Nakdi Gerçekleşme Seviyesinin Düşük Olması İle İlgi Açıklama:
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
HARCAMALARLA SAĞLANAN FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
2008 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM
(06.1 MAMUL MAL ALIMLARI - 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI)
AÇIKLAMA
Bilgisayar
Notebook
Monitör (LCD Ekran)
Switch
Bilgi İşlem Disk Birimi Artırımı
Bilgi İşlem Network
Muhtelif Lisans alımı
Bilgisayar Yazılımı Alımı
TOPLAM
MİKTAR
BİRİM
236
61
343
17
1
1
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Kalem
Adet
Kalem
Kalem
661
Sayfa 34 / 36
TUTAR
343.298,12
122.834,24
98.505,03
69.431,20
267.802,18
318.600,00
81.934,41
101.150,15
1.403.555,33
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
(BİN YTL.)
PROJE NO
2008H035130
PROJE ADI
Taşıt Alımları
FİNANSMAN
KAYNAĞI
Hibe
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
1
0
(140)
0
0
0
(140)
0
0
2008-2008
2008 SONU GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
Not: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2008H035130 numaralı "Taşıt Alımı" projesinin tutarı olan
140.000,00.- YTL. hibe olarak karşılanacak olup, toplama dahil edilmemiştir.
GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer
alan 2008H035130 Numaralı "Taşıt Alımları" Projesinde Hibe Olarak Karşılanacağı Öngörülen Aşağıda Bilgileri Mevcut Taşıtlar Temin Edilememişti.
T-11a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
:
:
TOPLAM
1 Adet
1 Adet
140.000
140.000
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI PROJE UYGULAMALARI
(EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI)
(BİN TL.)
PROJE NO
1997H050240
REVİZE
1997H050240
BLOKE
PROJE ADI
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
FİNANSMAN
KAYNAĞI
(ÖZEL
BÜTÇE)
Hazine Yardımı
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
SAYISI
TOPLAM
1997-2009
1
PROJE TUTARI
DIŞ
0
TOPLAM
5.839
2007 SONU
TAHMİNİ
HARCAMA
DIŞ
0
TOPLAM
2008 YATIRIM
ÖDENEĞİ
DIŞ
TOPLAM
0
735
3.400
Öz Gelir
0
0
EKLENEN
(+)
DÜŞÜLEN
(-)
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
Öz Gelir
0
0
0
0
0
1.550
0
0
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
Hazine Yardımı
0
735
0
1.550
Hazine Yardımı
0
0
Öz Gelir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
1.550
734
1.541
1
9
310
100
100
-----
0
0
0
0
0
-----
0
0
0
0
0
1997-2009
1
0
5.839
0
3.400
Öz Gelir
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2008 Tarih ve 16084
Sayılı Yazısı ile Yayımlanan "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi'ne (Sıra
No: 4) İstinaden Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Bloke Tutulmuştur.
Hazine Yardımı
Öz Gelir
Hazine Yardımı
2008 YIL SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI
Öz Gelir
Hazine Yardımı
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN)
Öz Gelir
2008 YILI PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
2008 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )
2008 YILI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE
SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK
NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER: 1997H050240 Numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" Projesi.
REVİZE:
Sayfa 35 / 36
EKLENEN: Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 28.07.2008 tarih ve B.30.2.YIL.0.70.82.01/802 sayılı yazısı ile Rektörlük Makamının
Onayı Alınmak suretiyle, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 5724 sayılı Kanunun 10/3. maddesi ve 2007/12701 sayılı Program Kararnamesinin 7 inci maddesinin
hükmü uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 2007 Mali Yılı Bütçesindeki kullanılmamış ve ödenekleştirilmemiş Öz Gelirlerinden
(03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler), Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin (F) İşaretli Cetvelinde gösterilen ve ödenekleştirilen
tahmini 05.0.0.00 Net Finansmanın üzerinde gerçekleşme olması nedeniyle, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın Öz Gelirlerinin Net Finansman
Fazlalığından, Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programında yer alan 1997H050240 numaralı "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi kapsamında "500 Seyircili
Kapalı Spor Salonu İnşaatının" yapım işinde kullanılmak üzere 1.550.000,00.- YTL.nın 38.10.02.09-09.6.0.07-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri tertibine ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.
DÜŞÜLEN:
HARCAMA BİLGİLERİ:
06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Tesisleri
Harcamalar Toplamı
:
:
2.275.393,98
2.275.393,98
FİZİKİ GERÇEKLEŞME:
AÇIKLAMA
BAŞLAMA
VE BİTİŞ
TARİHİ
03.07.2008 10.12.2008
YAPILAN İŞİN ADI
YTÜ Davutpaşa Kampusu
Kapalı Spor Salonu Yapım
İşi (4.080 m2)
PROJENİN
2008 YILI YATIRIMLARINDA
(2008 Yılında Tamamlanan İşlerle
MEVCUT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Nelerin Gerçekleştirildiği,
TOPLAM
FİZİKİ
Tamamlanması Programlanan Ancak BÜYÜKLÜĞ DURUMU
HEDFLN. GERÇKL
Tamamlanamayan İşlerin
Ü
(2008
BİRİM
.
Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)
ÖNCESİ) MİKTAR
MİKTAR
2008 yılı Temmuz ayında yapımına
başlanarak Aralık ayı itibariyle yapımı
4.080
0
4.080
4.080
M²
tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
4.080
TOPLAM
0
4.080
M2
HARC.
TUTARI
2.275.393,98
2.275.393,98
PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR:
Açıklama: Yatırım ödeneklerinin planlanan kurum tekliflere göre tahsis edilmemesi, Ayrıntılı Finansman Programlarının hazırlanmasında yatırım ödenekleri ile ilgili
kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması, yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması, ihale süreçlerinin uzun olması ve personel sayısındaki
yetersizlik proje uygulamalarında ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasında sorunlar yaratmaktadır.
4. Öneriler :
Yatırım projelerinin ödenekleri bütçe tavan rakamlarına göre değil, kurumların teklif etmiş olduğu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin
kısa sürede karşılanması.
Yatırım ödeneklerinin tasarruf tedbirleri kapsamına alınmaması.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmayacak şekilde yeniden
düzenlenmesi.
Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için kurum ihtiyacına göre kadro tahsisinin
yapılması ve personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.
HAZIRLAYANLAR
Celal AYRAL
Zekayi SAĞLAM
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Sayfa 36 / 36

Benzer belgeler

yıldız teknik 2014 yılı yatırım izleme ve

yıldız teknik 2014 yılı yatırım izleme ve  Kuruluşun Vizyonu : Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.  Kuruluşun Misyonu : Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu ...

Detaylı

2007 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme

2007 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme ve verimli bir şekilde, öngörülen stratejik plan doğrultusunda ve etkin bir kamu mali yönetimi bilinciyle kullanılması konusunda azami gayret gösterilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontro...

Detaylı

yıldız teknik ünivesitesi 2013 yılı yatırım izleme ve

yıldız teknik ünivesitesi 2013 yılı yatırım izleme ve Üniversitemiz; stratejik amaçları doğrultusunda her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yatırım projelerinin seçiminde eğitim-öğretim ile araştırma alt yapı kapasitesini ve araştır...

Detaylı