SDS Plus - fotografik.com.tr

Transkript

SDS Plus - fotografik.com.tr
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
SERV‹S
EK‹PMANLARI
ÜRÜN & F‹YAT L‹STES‹
2014
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
ÖLÇÜ ALETLER‹
1-19
1
SO⁄UTUCU EK‹PMANLAR
21-37
2
SO⁄UTUCU GAZLAR
39-40
3
SO⁄UTMA GRUBU AKSESUAR MALZEMELER‹
41-45
4
KOMPLE TAKIM ÇANTALARI & OZON JENERATÖRÜ & ELEKTR‹KL‹ SU POMPASI
5
47-51
ELEKTR‹KL‹ EL ALETLER‹
53-59
6
EL ALETLER‹
81-99
7
ÜRÜN TAfiIMA EK‹PMANLARI & ‹fi GÜVENL‹K 101-107
8
SARF MALZEMELER‹
109-111
9
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
SATIfi B‹LG‹LER‹M‹Z
≥
Listemizde bulunan USD ($), EURO (), ‹SV‹ÇRE FRANGI
(CHF) para birimleri Merkez Bankas› efektif sat›fl kuru üzerinden
hesaplan›r.
≥
Elektrikli El Aletleri (6. Bölüm) liste fiyatlar› olup
kampanyalar dahilinde iskonto oranlar› de¤ifliklik gösterebilir.
≥
Di¤er ana gruplar net fiyatt›r.
≥
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
≥
Kargo al›c›ya aittir.
≥
Gerekti¤inde listelerdeki fiyatlar› de¤ifltirme hakk›m›z
sakl›d›r.
≥
Ürünler hakk›nda daha ayr›nt›l› soru ve istekleriniz için
her zaman arayabilirsiniz.
≥
Firmam›za göstermifl oldu¤unuz ilgiye teflekkür ederiz.
Gözde H›rdavat & Makine Tel: 0216 441 76 28 & 29
Fax: 0216 370 49 43
fiuayip Yaman
0532 231 37 06
Saadettin Kazan
0533 817 84 28
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
ÖLÇÜ
ALETLER‹
01
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
ARC SY1012 WATTMETRE
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Çal›flma Voltaj›
Performans Ölçüm Ekran›
Çal›flma Ak›m›
Frekans
Enerji Kullan›m› Görüntüle
Ekran
Gücün Do¤rulu¤u
Zaman›n Do¤rulu¤u
Kimlik No
Batarya
Çal›flma S›cakl›¤›
A¤›rl›k
Cihaz Boyutlar› (UxGxY)
SIRA
NO
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
2
TAR‹H
11/11/13 8:05
11/11/13 8:04
11/11/13 8:03
11/11/13 8:02
11/11/13 8:01
11/11/13 8:00
11/11/13 7:59
11/11/13 7:58
11/11/13 7:57
11/11/13 7:56
11/11/13 7:55
11/11/13 7:54
11/11/13 7:53
11/11/13 7:52
11/11/13 7:51
11/11/13 7:50
11/11/13 7:49
11/11/13 7:48
11/11/13 7:47
11/11/13 7:46
: 150 V / AC to 288 V / AC
: 0.1 - 368 W / 16A
: 0.01 - 16A
: 45Hz - 65 Hz
: 0.000 - 9999 kWh
: LCD
: 5 - 3500W (±%1)
2-5 W (±%5)
2 W (±15%)
: Günde 2 saniye
: 0000 - 9999
: 3 V, CR1620
: 0 ila 50 oC
: 240 g
: 164 x 82 x 83 (mm)
GÜÇ
INDEX
VOLTAJ AMPER ÇARPANI DE⁄ER‹
226.3
0.41
0.83
77.00989
227.3
0.41
0.84
78.28212
230.7
0.42
0.83
80.42202
231.3
0.42
0.82
79.65972
230.5
0.43
0.83
82.26545
228.8
0.43
0.84
82.64256
229.9
0.45
0.86
88.9713
231
0.49
0.87
98.4753
229.3
0.05
0.61
6.99365
228.8
0.05
0.61
6.9784
226.1
0.05
0.61
6.89605
227.3
0.05
0.61
6.93265
229.8
0.05
0.61
7.0089
229.3
0.05
0.61
6.99365
227.5
0.41
0.82
76.4855
225.1
0.41
0.83
76.60153
226.5
0.41
0.82
76.1493
231.7
0.42
0.81
78.82434
230.1
0.42
0.82
79.24644
230
0.42
0.83
80.178
≥ Tüm elektriksel de¤erleri (güç, voltaj,
ak›m, frekans) de¤erleri on-line olarak
görüntüler
≥ Görüntülenen bu de¤erleri haf›zaya
al›r ve özel bir yaz›l›mla bunlar› grafik
haline getirir
≥ Ürünlerin günlük ve y›ll›k enerji
tüketim de¤erlerini kw-saat ve parasal
olarak hesaplar (TL/$/)
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
VOLTCRAFT 4000 WATTMETRE
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Tüketim Ölçümü
Çözünürlük
Ekran
Görüntü Alan›
Çal›flma Gerilimi
Aktif Güç Aral›¤›
Frekans
Aktif Ak›m Aral›¤›
Do¤ruluk S›n›f›
Self-Tüketim
A¤›rl›k
Yükseklik
Genifllik
Haf›za Kart›
1 Wh - 9999 kWh
0.1 W
LCD
0.001 - 9.999 kWh
230 V / AC
1.5 - 3500 W
50 Hz
12:01 - 15 A
± (1% + 1 Say›m)
1.8 W
240 g
82 mm
164 mm
SD
≥ Tüm elektriksel de¤erleri (güç, voltaj,
ak›m, frekans) de¤erleri on-line olarak
görüntüler
≥ Görüntülenen bu de¤erleri haf›zaya
al›r
≥ Ürünlerin günlük ve y›ll›k enerji
tüketim de¤erlerini kw-saat ve parasal
olarak hesaplar (TL/$/)
≥ Teknik verileri aktarma ifllemini SD
kart› kullanarak yapabilirsiniz
3
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
ARC SF 1100 MULTIMETRE
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
Okuma
Çözünürlük
DC Voltaj
DC Voltaj
Kademe
AC Voltaj
AC Voltaj
Kademe
DC Ak›m
DC Ak›m
Kademe
AC Ak›m
AC Ak›m
Kademe
Direnç
Direnç
Kademe
Kapasite
Kapasite
Kademe
Frekans
Frekans
Kademe
S›cakl›k
Diod Testi
Transistor
Testi
Sesli ‹kaz
Autorange
RS-232
Boyut
Pil
Standart
Donan›m
4
3999 Count
3 3/4 Dijit
1000 V
400 mV, 4 V, 40 V, 400 V,
1000 V...± (0.5%+4)
750 V
400 mV, 4 V, 40 V, 400 V,
750 V...± (0.8%+10)
10 A
400 μA, 4000 μA, 40 mA, 400 mA,
10 A..± (1.2%+4)
10 A
400 μA, 4000 μA, 40 mA, 400 mA,
10 A...± (1.5%+4)
40 MΩ
400 Ω, 4 KΩ, 40 KΩ, 400 KΩ,
4 MΩ, 40 MΩ ...± (0.8%+4)
200 μF
40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF,
200 μF...± (3.5%+8)
30 MHz
100 Hz, 1 kHz, 10 kHz,
1 MHz, 30 MHz± (0.5%+10)
-20 oC~1000 oC± (1.5%+15)
191 x 93 x 48 mm
1.5 x 2 V
Kullanma K›lavuzu, Test Problar›,
Transistör Test Aparat›, Pil,
TP01 S›cakl›k Probu
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
PROTEK 506 MULT‹METRE
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
Okuma
Çözünürlük
DC Voltaj
DC Voltaj
Kademe
AC Voltaj
AC Voltaj
Kademe
DC Ak›m
DC Ak›m
Kademe
AC Ak›m
AC Ak›m
Kademe
Direnç
Direnç
Kademe
Kapasite
Kapasite
Kademe
Frekans
Frekans
Kademe
S›cakl›k
Diod Testi
Transistor
Testi
Sesli ‹kaz
Autorange
RS-232
Boyut
Pil
Standart
Donan›m
3999 Count
3 3/4 Dijit
1000 V
400 mV, 4 V, 40 V, 400 V,
1000 V...± (0.5%+2)
750 V
400 mV, 4 V, 40 V, 400 V,
750 V...± (1.5%+5)
20 A
400 μA, 40 mA,
20 A..± (1%+2)
20 A
400 μA, 40 mA,
20 A...± (1.5%+2)
40 MΩ
400 Ω, 4 KΩ, 40 KΩ, 400 KΩ,
4 MΩ, 40 MΩ ...± (0.5%+2)
100 μF
40 nF, 4 μF,
100 μF...± (3%+5)
100 MHz
10 kHz,
10 MHz± (0.01%+1)
-17...1200 oC
-
203 x 91.5 x 38 mm
9V
Kullanma K›lavuzu, Test Problar›,
Tafl›ma Çantas›,
RS-232 Kablosu ve Yaz›l›m
5
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
FLUKE 287 MULT‹METRE (ELEKTRON‹KTE KULLANIM ‹Ç‹N)
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
≥ Tek elle çal›flabilme
≥ Ekran ayd›nlatmas›
≥ Analog bar gösterge
≥ Autovolt
≥ Frekans / kapasite diod
≥ Direnç / Süreklilik
≥ 600V CATIII
≥ 6kV peak koruma
6
DC VOLTAJ
Kademe
Çözünürlük
50.000 mV
0.001 mV
500.00 mV
0.01 mV
5.0000 V
0.0001 V
50.000 V
0.001 V
500.00 V
0.01 V
1000.0 V
0.1 V
1000.0 V
0.1 V
AC + DC VOLTAJ (45 Hz ~ 1 kHz)
Kademe
Çözünürlük
50.000 mV
0.001 mV
500.0 mV
0.01 mV
3000.0 mV
0.1 mV
5.0000 V
0.0001 V
50.000 V
0.001 V
500.00 V
0.01 V
DC Do¤ruluk
±0.5%+80
±0.5%+80
±0.5%+80
±0.5%+80
±0.5%+80
±0.5%+80
DC AKIM
Kademe
500.00 μA
5000.0 μA
50.000 mA
400.00 MA
5.0000 A
10.000 A
Çözünürlük
0.01 μA
0.1 μA
0.001 mA
0.01 mA
0.0001 A
0.001 A
DC Do¤ruluk
±0.075%+20
±0.075%+2
±0.05%+10
±0.15%+2
±0.3%+10
±0.3%+2
DC Do¤ruluk
±0.05%+20
±0.025%+2
±0.025%+2
±0.025%+2
±0.03%+2
±1%+20
±0.5%+80
REZ‹STANS
Kademe
50.000 Ω
500.00 Ω
5.0000 kΩ
50.000 kΩ
500.00 kΩ
5.0000 MΩ
30.000 MΩ
50.000 MΩ
100.0 MΩ
500.0 MΩ
KAPAS‹TE
Kademe
1.000 nF
10.00 nF
100.0 nF
1.000 μF
10.00 μF
100.0 μF
1000 μF
10.00 mF
50.00 mF
Çözünürlük
0.001 Ω
0.01 Ω
0.0001 kΩ
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.0001 MΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
DC Do¤ruluk
±0.15%+20
±0.05%+10
±0.05%+2
±0.05%+2
±0.05%+2
±0.15%+4
±1.5%+4
±1.5%+4
±3%+2
±8%+2
Çözünürlük
0.001 nF
0.01 nF
0.1 nF
0.001 μF
0.01 μF
0.1 μF
1 μF
0.01 mF
0.01 mF
DC Do¤ruluk
±1.0%+5
±1.0%+5
±1.0%+5
±1.0%+5
±1.0%+5
±1.0%+5
±1.0%+5
±1.0%+5
±2.0%+20
ISI
Kademe
-200 ~ +1350 0C
-328 ~ +2462 0F
Çözünürlük
0.1 0C
0.1 0F
DC Do¤ruluk
±%+1 0C
±%+1.8 0F
‹LETKENL‹K
Kademe
50.00 nS
Çözünürlük
0.01 nS
DC Do¤ruluk
±1.0%+10
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
UT61E MULTIMETRE (ELEKTRON‹KTE KULLANIM ‹Ç‹N)
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Temel Fonksiyonlar
DC Voltaj
AC Voltaj
AC Ak›m
DC Ak›m
Direnç
Kapasite
Frekans
Frekans Yan›t›
Görev Döngüsü
Özel Fonksiyonlar
Otomatik S›ralama
Diyod
RMS
Sürekli Buzzer
Max Hold
Tepe De¤eri
Arka Ekran Ayd›nlatma
REL
Uyku Modu
Analog Çubuk Grafi¤i
RS232
Girifl Korumas›
Input Impedance for DC
Düflük Pil Göstergesi
Max Ekran
De¤er Aral›¤›
Sapma
±(0.1%+2)
200 mV / 2.2 V / 22 V / 220 V / 1000 V
±(0.8%+10)
220 mV / 2.2 V / 22 V / 220 V / 750 V
±(0.8%+10)
220 mA / 2200 mA / 2.2 mA / 220 mA / 2.2 A / 10 A
±(0.5%+10)
220 mA / 2200 mA / 2.2 mA / 220 mA / 2.2 A / 10 A
220 W / 2.2 kW / 22 kW / 220 kW / 2.2 MW / 22 MW / 220 MW ±(0.5%+10)
22 nF / 220 nF / 2.2 mF / 22 mF / 220 mF / 2.2 mF / 22 mF / 220±(3.0%+5)
mF
±(0.01%+5)
10 Hz-220 MHz
45 Hz-10kHz
0.1%-99.9%
Yaklafl›k 15 dakika
46
Yaklafl›k 10 MW
7.5 V
22000
GENEL ÖZELL‹KLER
Güç
LCD Boyutu
Renk
Net A¤›rl›k
Boyut
Standart Aksesuarlar
Paket Tipi
3 V Batarya (AAAx2)
65 x 43 mm
Red and Grey
370 g
180x87x47 mm
Tafl›ma Çantas›, Piller
Kullan›m Kitap盤›, Test Problar›
Çift Box
7
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
ARC 4210AC PENSAMPERMETRE
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
Çene Aç›kl›¤›
Okuma
Çözünürlük
DC Voltaj
DC Voltaj
Kademe
AC Voltaj
AC Voltaj
Kademe
DC Ak›m
AC Ak›m
AC Ak›m
Kademe
Direnç
Direnç
Kademe
Kapasite
Kapasite
Kademe
Frekans
Frekans
Kademe
Boyut
Pil
8
30 mm
1999 Count
3 1/2 Dijit
600 V
200 mV, 2 V, 20 V, 200 V,
600 V...±1.2
600 V
200 mV, 2 V, 20 V, 200 V,
600 V...±1.5
500 A
500 A
500 AC...±2.0
20 MΩ
200 Ω, 2 KΩ, 20 KΩ,
2 MΩ, 20 MΩ...±1.2
10 MHz
40 Hz - 400 Hz
180 x 55 x 36 mm
AAA 1/2 V x 2
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
UT202 PENSAMPERMETRE
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Temel Fonksiyonlar
DC Voltaj
AC Voltaj
AC Ak›m
Direnç
S›cakl›k (oC)
S›cakl›k (oF)
Özel Fonksiyonlar
Otomatik S›ralama
Diyod
Sürekli Buzzer
Max Hold
Veri Saklama
Tam Ekran Gösterge
Uyku Modu
Düflük Pil Göstergesi
Input Impedance for DC
Voltage Measurement
Max Display
De¤er Aral›¤›
200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
2 V / 20 V / 200 V / 600 V
2 A / 20 A / 200 A / 400 A
200 W / 2 kW / 20 kW / 200 kW / 2 MW / 20 MW
-40 oC ~ 1000 oC
-40 oF ~ 1832 oF
Sapma
±(0.8%+1)
±(1.2%+5)
±(1.5%+5)
±(1%+2)
±(1%+3)
±(1%+6)
Yaklafl›k 10 MW
1999
GENEL ÖZELL‹KLER
Güç
LCD Boyutu
Renk
Net A¤›rl›k
Boyut
Standart Aksesuarlar
Paket Tipi
3 V Batarya (AAAx2)
35.6 x 18 mm
Red and Grey
220 g
210x75.6x30 mm
Tafl›ma Çantas›, Piller
Kullan›m Kitap盤›, Test Problar›
Çift Box
9
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
PR‹ZDEN TOPRAKLAMA ÖLÇER
≥ ‹ki renkli büyük LCD ekran
≥ Uzatmal› kablosu ile 6m mesafeye
kadar topraklama kontrolü yapabilme
imkan›
≥ ‹lgili tüm standartlara uygun
≥ Ölçüm aral›¤› O - 1999Ω
≥ Çal›flma voltaj›; 230 V (ph/N)-10/+6%
≥ 50/60 Hz çal›flma frekans›
≥ 340 gr a¤›rl›k
≥ 210x72x50 mm boyut
FIRIN ‹Ç ORTAM SICAKLI⁄I ÖLÇME ALET‹
≥ LCD ekran
≥ Aç›k devre sensör gösterge
≥ -50 ... 750 oC ölçüm aral›¤›
≥ 1 oC çözünürlük
≥ ±(1%+4) oC do¤ruluk
≥ 1 girifl adedi
≥ K tipi prop
≥ 9V pil
≥ Boyut 24x72x108 mm
≥ AYRICA TEK PROP OLARAKTA MEVCUTTUR
10
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ARC A 505-CH DATALOGER
≥ S›cakl›klar› 1’ aral›kla ölçer, kaydeder ve 5 günlük kay›t al›r. Al›nan
bu kay›tlar› özel bir yaz›l›mla grafik haline kolayl›kla dönüfltürür
≥ Kay›t moduna geçmek için önceden program ayarlar›n› yapman›z
gerekmez
≥ LOG tufluna bast›n›z an cihaz kendili¤inden kaydetmeye bafllar
≥ Di¤er kay›t cihazlar›nda önceden ölçüm süresini bilgisayar
program› vas›tas›yla ayarlama yapman›z gerekmektedir
11
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
TESTO 174T SICAKLIK KAYIT C‹HAZI
TESTO 174T
s›cakl›k kay›t cihaz› seti
(USB ba¤lant› + yaz›l›m+cihaz)
TEKN‹K B‹LG‹
Haf›za
Depolama S›cakl›¤›
Çal›flma S›cakl›¤›
Batarya Türü
Boyutlar
16.000 ölçüm de¤eri
-40 ... +70 oC
-30 ... +70 oC
2 lityum batarya (CR2032)
60 x 38 x 18.5 mm
NTC
Ölçüm Aral›¤›
Do¤ruluk
Çözünürlür
12
-30 ... +70 oC
±0.5 oC (-30 ... +70 oC)
0.1 oC
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ARC A-10500 TERMOMETRE
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
≥ ÖLÇÜM ARALI⁄I: ISI: ‹Ç: -10 0C ~ 60 0C (14 0F ~ 140 0F)
DIfi:-50 0C ~ 70 0C (-58 0F ~ 158 0F)
≥ HASSAS‹YET:
ISI: ‹Ç/DIfi: ±1 0C (±1.8 0F) 0 0C ~ 35 0C (32 0F ~ 95 0F) ARALI⁄INDA
±2 0C (0 0C ~ 35 0C) ARALI⁄ININ DIfiINDA
NEM: % 5R.H. % 40 ~ % 80 R.H. 0 0C ~ 35 0C ARALI⁄INDA, % 8 (0 0C ~ 35 0C)
≥ ÇÖZÜNÜRLÜK: 0,1 0C (0,1 0F)
≥ ISI SENSÖRÜ KABLO UZUNLU⁄U: 1 METRE
≥ P‹L: 1.5V AAA
≥ AZAM‹ VE ASGAR‹ DE⁄ERLER‹N OKUNMASI: MAX / MIN TUfiUNA BASTI⁄INIZDA EN
SON SIFIRLAMADAN O ANA KADAR KAYDED‹LEN EN YÜKSEK, EN DÜfiÜK ISI VE BA⁄IL
NEM DE⁄ERLER‹N‹ Ö⁄RENEB‹L‹RS‹N‹Z.
13
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ
≥ Tüm so¤utucu gazlar için
s›z›nt› kaçak kontrolü yapar
≥ Yüksek hassasiyet
≥ Otomatik kapama
≥ Gaz s›z›nt›n›n yerini h›zl›ca belirler
≥ Sesli alarm
≥ Tepki süresi 2 saniyedir
≥ 0-50 0C çal›flma s›cakl›¤›
≥ Gaz probu 38 cm uzunlukta
≥ 330 gr A¤›rl›k
≥ Boyut 172x70x46 mm
REFCO STARTEK GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ
≥ Mikro ifllemci kontrollü
≥ Tüm so¤utucu gazlar› algılar
≥ SAE J1627 standardına göre onaylıdır
≥ ‹ki farkl› hassasiyet seviyesi
≥ Pil ömrünü korumak için otomatik kapanma özelli¤i
Teknik Bilgiler:
Pil ömrü:
Hassasiyet:
Sensör ömrü:
Çalıflma sıcaklı¤ı:
Isınma süresi:
Tepki süresi:
Süreyi Sıfırla:
Prob uzunlu¤u:
14
40 saat
3g / yıldan az (0.1oz/year)
yaklaflık.30 saat
0 °C ile 50 °C
2 saniyeden az
Hemen
Hemen
30 cm
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
TESTO 317-2 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ (ISITMA)
(LPG - DO⁄ALGAZ ‹Ç‹N)
ÜRÜN B‹LG‹S‹
Gaz sızıntı tespiti, gaz borularındaki sızıntıların belirlenmesi için yapılması
gereken önemli bir ifllemdir. Korunmasız kısımlardan herhangi bir gaz sızıntısı
yoksa, gaz borusu: sızdırmaz olarak tanımlanır. Bu demektir ki; korunmasız
gaz boruları, harici sızdırmazlık için kontrol edilir. Sızıntılar; tesisat, birleflme
yeri, vida yerleri ve gaz kontrol vanaları gibi ba¤lantı noktalarının kontrolü ile
tespit edilir. Bunun yanı sıra, evlere giren ve hava çıkıfllarına ba¤lanan gaz
borularının kontrolü de çok önemlidir . Uygulama farklı yollarla çalıfltırılabilir.
Daha yaygın ve kullanıfllı bir yöntem ise, sızıntı oldu¤u anda köpük üreten köpük
ortamını (sızıntı tespit ortamı) kullanmaktır. Gaz sızıntılarının tespiti için en yeni
yöntem, elektronik gaz dedektörü kullanmaktır .
TEKN‹K B‹LG‹
Depolama S›cakl›¤›
Çal›flma S›cakl›¤›
Batarya Ömrü
-20 ... + 50 OC
-5 ... + 45 OC
4 sa (LR03)
TESTO 316-3 GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ (SO⁄UTUCU GAZLAR ‹Ç‹N)
ÜRÜN B‹LG‹S‹
Testo 316-3; so¤utkanlar için güvenilir ve her profesyonelin so¤utma ekipmanları
arasında olması gereken bir kaçak dedektörüdür.
Yüksek seviye 4 g/a duyarlılı¤ı sayesinde, en küçük kaçakları bile algılar ve SAE
J1627, EN 14624 standartları gibi F-gazı yönetmeli¤ini de yerine getirir. Cihaz
karakteristik e¤risi seçilmesine gerek kalmadan, açıldıktan hemen sonra
kullanım için hazırdır.
TEKN‹K B‹LG‹
Depolama S›cakl›¤›
Çal›flma S›cakl›¤›
Batarya Ömrü
0 ... + 50 OC
-20 ... + 50 OC
16 sa
15
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
A-501 DIGITAL KOMB‹ MANOMETRES‹
≥ 10 adet ölçüm birimi
≥ Maksimum / Minimum / Ortalama, gerçek zamanl› ölçüm
≥ Büyük ayd›nlatmal› LCD ekran
≥ S›f›rlama ve veri karfl›laflt›rma
≥ Zay›f pil ikaz› ve otomatik kapanma
≥ Veri saklama ve hata kodu uyar›s›
≥ Ölçüm aral›¤› 0-100 hpa
≥ Do¤ruluk 0.3%
≥ Çözünürlük 0.01 hPa
≥ Maximum statik bas›nç 1.5 bar
≥ Pozitif bas›nç 500 mbar
≥ Çal›flma s›cakl›¤› 32 derece F 122 derece (0...+50 derece)
≥ Saklama s›cakl›¤› -40 derece ... +70 derece
≥ Seçilebilir bölümler hPa - mbar - Pa - mm H20 - inH20 - inHg - mmHg - psi - m/sn - fpm
≥ Batarya tipi 2AA batarya
≥ Batarya ömrü 50 sa (Ekran ayd›nlatmas› olmadan)
≥ Koruma s›n›f ‹P 40
≥ Ölçüm s›kl›¤› 0.5 sn
≥ Boyutlar 170x55x33 mm
≥ A¤›rl›k 165 gr
≥ Aksesuarlar; hortum seti - ba¤lant› hortumu
TESTO 510 D‹G‹TAL KOMB‹ MANOMETRES‹
Sensör Tipi
Ölçüm Aral›¤›
Do¤ruluk ±1t dij
Çözünürlük
Fark Bas›nç Sensörü
0 ... 100 hPa
±0.03 hPa (0... 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31... 1.00 hPa)
± (0.1 hPa + 1.5% ölç. de¤.) (1.01 ... 100 hPa)
0.01 hPa
Genel Teknik Veriler
Pozitif Bas›nç
Maks. Statik Bas›nç
Çal›flma S›cakl›¤›
Saklama S›cakl›¤›
Seçilebilir Birimler
Koruma S›n›f›
Batarya Tipi
Batarya Ömrü
Ölçüm S›kl›¤›
Boyutlar
A¤›rl›k
Garanti
16
500 mbar
1.5 bar
0 ... + 50 oC
-40 ... +70 oC
hPa, mbar, Pa, mmH2o,
inH2o, inHg, mmHg, psi, m/sn, fpm
IP40
2 AA batarya
50 sa (ortalama, ekran ayd›nlatmas› olmadan)
0.5 sn
119x46x25 mm
90 g (batarya ve koruyucu bafll›k ile)
2 y›l
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
M‹KRODALGA KAÇAK DEDEKTÖRÜ
≥ Mikrodalga f›r›nlar›n yayd›¤› radyasyon
oran›n› h›zl› ve pratik flekilde görmenize
imkan sa¤lar
≥ F›r›nlar›n % 56’s› 2 y›ll›k kullan›m
sonunda radyasyon s›zd›rmaya bafllar,
bu s›z›nt› FDA taraf›ndan 5 mW/Cm2 ile
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ölçümünüzü rahatl›kla
bu cihazla yapabilirsiniz.
≥ 0-9.900 mW/cm2 ölçüm aral›¤›
≥ 5.0 mW/cm2 uyar› de¤eri
≥ ±1 dB do¤ruluk
≥ 9V pil
≥ 151 gr
≥ 160x60x42 mm boyut
DESIBELMETRE (SES GÜCÜ DÜZEY‹ ÖLÇÜM C‹HAZI)
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Ölçüm Aral›¤›
Ölçüm Kademeleri
Çözünürlük
Do¤ruluk
Pil
Boyut
Standart Donan›m
30 ... 130 dB
30...80 dB, 50...100 dB, 80...130 dB,
30...130 dB (Auto)
0.1 dB
±1.4 dB
9V
210x55x32 mm
Kullan›m kitap盤›, tafl›ma çantas›, pil
17
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
LAZERL‹ MESAFE ÖLÇME 60 METRE
≥ Ölçüm mesafe 0.1 m ~ 60 m (~197 ft 4)
≥ Ölçüm h›z› 3 time / s
≥ Pil tipi 2xAAA (1.5V)
≥ Pil ömrü minimum 3.000 ölçüm için
≥ 116x49x28 mm boyut
≥ 100 gr a¤›rl›k (pil dahil)
≥ Lazer tipi 635 nm
≥ Lazer s›n›f› SINIF 11
≥ 3 dakika sonra otomatik kapanma
≥ Otomatik lazer kapama 0.5 dk sonra
≥ Çal›flma s›cakl›¤› 0 oC ila+50 oC (+32 oF +104 oF)
≥ m2 ve m3 olarak ölçüm yapar
LAZERL‹ MESAFE ÖLÇME 30 METRE
≥ Menzil: 0.1 m ile 30 m aras›
≥ Ölçüm hassasiyeti (2): tipik +-2.00
≥ Lazer S›n›f›: 2
≥ Lazer tipi: 635 nm, 1 nm
≥ Kendili¤inden Kapanma: 180 sn sonra
≥ Sürekli Ölçüm: Evet
≥ Toplama/Ç›karma: Evet
≥ Alan Hesaplama: Evet
≥ Hacim Hesaplama: Evet
≥ Dolayl› Yükseklik Ölçümü: Evet
≥ Ölçüler (YxDxG): 123x50x26 mm
≥ Pilin Çal›flma Ömrü (2 adet AAA): 3000 ölçüme kadar
≥ A¤›rl›k: 100 gram
≥ S›cakl›k Aral›¤›: Saklama: -25... +70 oC aras›
Çal›flt›rma: 0... +40 oC aras›
18
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
SU SERTL‹K ÖLÇÜM K‹T‹
≥ Deney kab› analiz edilecek su ile çalkalan›r.
5 ml çizgisine kadar numune doldurulur.
≥ ‹ndikator Buffer Solüsyonu’ndan üç damla damlat›l›r.
Çalkalan›r.
≥ Su sert ise erguvani k›rm›z› renk oluflur.
≥ Titrasyon Solüsyonu damla damla ilave edilir ve
her damladan sonra çalkalan›r.
≥ Titrasyon bafllang›c›ndaki erguvani k›rm›z› renk
yeflile dönüfltü¤ü anda deney sonuçlanm›fl olur.
Damlatma ifllemi dik tutularak yap›lmal›d›r.
SU MANOMETRES‹ VE ADAPTÖR 1/4” - 3/4”
19
SO⁄UTUCU
EK‹PMANLAR
02
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
TÜM GAZLAR ‹Ç‹N SET
D‹J‹TAL MANIFOLD GRUBU
ÖZELL‹KLER
So¤utucu
Bas›nç Göstergesi
S›cakl›k Göstergesi
S›cakl›k Çözünürlü¤ü
Bas›nç Hassasiyeti
S›cakl›k Hassasiyeti
Ortam Nem
Maksimum Afl›r› Bas›nç
Güç
Boyut
A¤›rl›k
22
DE⁄ER
R11, R123, R404A, R414B, R600A, R428A
R12, R124, R406A, R744, R426A, R417A
R13, 134a, R407A, R422A, R1234fy, R437A
R22, R290, R407C, R422D, R424A,
R23, R401A, R408A, R427A, R434A, D728
R32, R401B, R409A, R502, R422B
R113, R402A, R410A, R507A, R416A
R114, R402B, R413A, R508B, R420A
psi bar Kpa Mpa
oC oF
1 oC ; 1 oF
± 0.75 %
±2k
10~90 % RH
75 bar, 7500 kPa, 7.5 MPa, 1087 psi
4x1.5 V
210x130x75 mm
1.2 kg
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
TÜM GAZLAR ‹Ç‹N SET
REFCO D‹J‹TAL MANIFOLD GRUBU
DIGIMON-SE-3-PLUS-CLAMP-VAC
≥ Yeni seri elektronik LCD ekranl›
≥ Digital 2 yollu manifold
≥ R410a dahil 50 so¤utucu gaz
≥ D›fl s›cakl›k sensörü superheat ve subcool ölçümleri
≥ 150 cm 5 adet (2 adet R410a için) hortum seti
≥ Klamp ve Vakum Sensör ile çantas›
23
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ANALOG VAKUM SAAT‹
KOD
ÜRÜN
GZDSE001
GZDSE002
ARC TECHNIC VG80
REFCO 19800 - SV
R600 ALÇAK BASINÇ SAAT‹
KOD
ÜRÜN
GZDSE004
GZDSE005
ARC TECHNIC
REFCO R600
REFCO MANOMETRELER 68 MM
KOD
ÜRÜN
GZDSE006
GZDSE007
GZDSE008
GZDSE009
GZDSE010
GZDSE011
GZDSE012
GZDSE013
R22/134A/404A ALÇAK BASINÇ
R22/134A/404A YÜKSEK BASINÇ
R134A/404A/507 ALÇAK BASINÇ
R134A/404A/507 YÜKSEK BASINÇ
R22/407C/410A ALÇAK BASINÇ
R22/407C/410A YÜKSEK BASINÇ
R410A ALÇAK BASINÇ
R410A YÜKSEK BASINÇ
ARC TECHNIC MANOMETRELER 68 MM
KOD
ÜRÜN
GZDSE014
GZDSE015
GZDSE016
GZDSE017
GZDSE018
GZDSE019
GZDSE020
GZDSE021
GZDSE022
GZDSE023
R22/134A/407C ALÇAK BASINÇ
R22/134A/407C YÜKSEK BASINÇ
R22/404/407C ALÇAK BASINÇ
R22/404/407C YÜKSEK BASINÇ
R22/134A/410A ALÇAK BASINÇ
R22/134A/410A YÜKSEK BASINÇ
R22/407C/410 ALÇAK BASINÇ
R22/407C/410 YÜKSEK BASINÇ
R410A ALÇAK BASINÇ
R410A YÜKSEK BASINÇ
24
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
REFCO VAKUM POMPALARI
≥ ‹ki kademeli döner kanatlı pompa
≥ Ya¤ seviyesi kolay görüntüleme için gözetleme camı
≥ Her 20 çal›flma saatinde ya¤ de¤ifltirilmelidir
RL-2 REFCO VAKUM POMPASI
KOD
ÜRÜN
RL-2
2.1 m3 / h
A⁄IRLIK
SERBEST HAVA HACM‹
FABR‹KA M‹KRON
MOTOR
BA⁄LANTI
: 3.8 KG
: 35 I / dakika (1.25 cfm)
: 15 mikron
: 0.16 KW (1/2 HP, 2400 rpm)
: 1/4’ SAE
RL-8 REFCO VAKUM POMPASI
KOD
ÜRÜN
RL-8
9.0 m3 / h
A⁄IRLIK
SERBEST HAVA HACM‹
FABR‹KA M‹KRON
MOTOR
BA⁄LANTI
: 11.8 KG
: 150 I / dakika (5.3 cfm)
: 15 mikron
: 0.37 KW (1/2 HP, 2800 rpm)
: 1/4’ SAE + 3/8” SAE ile entegre küresel vana
25
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
VAKUM POMPASI Ç‹FT KADEMEL‹ VX-21215
2.1 m3 / h
Çift Aflamal› Vakum Pompas›
Model
Voltaj
Serbest CFM
Hava Yer
De¤iflimi L/Min
En
Yüksek
Vakum
2XZ-1(A)
2XZ-1.5(A)
2XZ-2(A)
2XZ-3(A)
2XZ-4(A)
2XZ-5(A)
110V
~60Hz
1.8
220V
~50Hz
2.5
110V
~60Hz
3.0
220V
~50Hz
3.5
110V
~60Hz
4.0
220V
~50Hz
4.5
110V
~60Hz
5.0
220V
~50Hz
6.0
110V
~60Hz
7.0
220V
~50Hz
8.0
110V
~60Hz
9.0
220V
~50Hz
10
110V
~60Hz
12
42
50
70
84
100
114
128
142
170
198
226
254
283
340
K›smi
Bas›nç
3x10-1Pa
3x10-1Pa
3x10-1Pa
3x10-1Pa
3x10-1Pa
3x10-1Pa
3x10-1Pa
Toplam
Bas›nç
22.5 Mikron
22.5 Mikron
22.5 Mikron
22.5 Mikron
22.5 Mikron
22.5 Mikron
22.5 Mikron
1/4
1/4” Alev
180
270x120x225
6
1/3
1/4” Alev
270
275x120x235
6.5
1/3
1/4 & 3/8” Alev
360
320x135x250
11
1/2
1/4 & 3/8” Alev
360
320x135x250
11.5
3/4
1/4 & 3/8” Alev
650
370x148x265
14.8
1
1/4 & 3/8” Alev
650
370x148x265
15.3
1
1/4 & 3/8” Alev
750
390x148x265
16
Motor (HP)
Girifl Ba¤lant›s›
Ya¤ Kapasitesi
Boyutlar (cm)
Net A¤›rl›k (kg)
26
2XZ-0.5(A)
220V
~50Hz
1.5
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
VALUE VAKUM POMPASI Ç‹FT KADEMEL‹
VE 215 N
VE 280 N
2.5 m3 / h
12.7 m3 / h
ELEKTR‹K GÜCÜ
AKIfi HIZI
VAKUM GÜCÜ
KADEME
GÜÇ
EMME BORUSU ÇAPI
YA⁄ KAPAS‹TES‹
ÖLÇÜLER
A⁄IRLIK
50 Hz
10.20 m3/h
170 I/min
2*10 -1 Pa
15 micron
‹ki Kademe
1/4 HP
1/4” Flare
200 ml
308 * 124 * 230
7.5 kg
ELEKTR‹K GÜCÜ
AKIfi HIZI
VAKUM GÜCÜ
KADEME
GÜÇ
EMME BORUSU ÇAPI
YA⁄ KAPAS‹TES‹
ÖLÇÜLER
A⁄IRLIK
50 Hz
13.60 m3/h
226 I/min
2*10 -1 Pa
15 micron
‹ki Kademe
1 HP
1/4” & 3/8”Flare
590 ml
400 * 145 * 270
16.7 kg
27
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
OTOMAT‹K KES‹C‹L‹ GAZ fiARJ S‹STEM‹
Sadece R-600a gaz için
YAKINDA
D‹J‹TAL GAZ TERAZ‹S‹ 0-2 KG R600 ‹Ç‹N
≥ 0-5000 gr ölçüm aral›¤›
≥ Display 6 dijit ›fl›kl›
≥ Ölçüm hassasiyeti % 0.5 gr
≥ Her ölçü birimde tart› yetene¤i (gr, oz, lb)
≥ Kolayca kalibrasyon özelli¤i
≥ Üst üste miktar tart›m yetene¤i
28
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
REFCO 10500
0-2000 GR KAPAS‹TEL‹ ±1 GR HASSAS‹YETL‹
ÜRÜN
R134a-R22a-R410a-R12a
GAZ TERAZ‹S‹ 100 KG
100 KG KAPAS‹TEL‹ 2 GR HASSAS‹YETL‹
ÜRÜN
R134a-R22a-R410a-R12a
GAZ TERAZ‹S‹ OTOMAT‹K KESMEL‹ 100 KG
100 KG KAPAS‹TEL‹ 2 GR HASSAS‹YETL‹
ÜRÜN
R134a-R22a-R410a-R12a
29
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
GAZ TERAZ‹S‹ 50 KG
ÜRÜN
F‹YATI
R134a-R22a-R410a-R12a
≥ 50 kg tart›m aral›¤›
≥ 2g/0.01 Ib/0.1oz hassasiyet
≥ % 0.05 do¤ruluk
≥ LCD (7 segment) ekran
≥ -10 oC ~ 40 oC (14 oF ~ 104 oF)75%
000
RH çal›flma ortam›
≥ 237x237 mm platform boyutu
≥ 5 kg cihaz a¤›rl›¤›
GAZ TERAZ‹S‹ OTOMAT‹K KESMEL‹ 50 KG
ÜRÜN
F‹YATI
R134a-R22a-R410a-R12a
000
≥ 50 kg tart›m aral›¤›
≥ 2g/0.01 Ib/0.1oz hassasiyet
≥ % 0.05 do¤ruluk
≥ LCD (7 segment) ekran
≥ -10 oC ~ 40 oC (14 oF ~ 104 oF)75%
≥ 237x237 mm platform boyutu
≥ 5 kg cihaz a¤›rl›¤›
30
RH çal›flma ortam›
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
GAZ GER‹ KAZANIM ÜN‹TES‹
≥ 1 HP, ya¤s›z kompresör ile ekonomik kurtarma
≥ R410A dahil olmak üzere tüm yayg›n olarak
kullan›lan so¤utucu için uygundur
≥ ARI ve CE sertifikas› onayl›
KARAKTER‹ST‹K
DE⁄ER
So¤utucu
Kategori III: R12, R134a, R401C, R406A, R500
Kategori IV: R22, R401A, R401B, R407C, R407D,
R408A, R409A, R411A, R411B, R412B, R502, R509
Kategori V: R402A, R404A, R407A, R407B, R407A, R507
220 V / 50 Hz
Güç Kayna¤›
3/4 HP
Motor
1450 dev @ 50 Hz
Motor H›z›
5A @ 220 V
Maksimum Ak›m Çekimi
Oli -daha az, hava so¤utmal›, 1- piston tarz›
Kompresör
Kapama Otomatik Güvenlik 38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)
Kategori III
Kategori IV
Kategori V
‹yileflme Oran›
0.23 kg/dk.
0.25 kg/dk.
0.26 kg/dk.
Buhar
1.57 kg/dk.
1.80 kg/dk.
2.20 kg/dk.
S›v›
4.64 kg/dk.
5.57 kg/dk.
6.22 kg/dk.
‹tme / Çekme
0 C ile -40 C
Çal›flma S›cakl›¤›
400 x 250 x 355 mm
Boyutlar
VRR12L
13 KG
KOD
ÜRÜN
VRR12L
GAZ GER‹ KAZANIM ÜN‹TES‹
VRR12L-OS
14.2 KG
KOD
ÜRÜN
VRR12L-OS
GAZ TEKRAR KULLANIMI ‹Ç‹N
31
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
REFCO GAZ GER‹ KAZANIM ÜN‹TES‹
REFCO ENVIRO
KOD
ÜRÜN
VRR12L
GAZ GER‹ KAZANIM ÜN‹TES‹
≥ R410a gaz› dahil tüm CFC, HCFC ve HFC gazlar› için ya¤s›z
3/4 HP kompresörlü geri toplama istasyona 378 kg/saat Push-Pull.
138 kg/saat likit ve 22 kg/saat buhar kapasiteli
REFCO ENVIRO-DUO
KOD
ÜRÜN
VRR12L
GAZ GER‹ KAZANIM ÜN‹TES‹
≥ R410a gaz› dahil tüm CFC, HCFC ve HFC gazlar› için ya¤s›z
1 HP kompresörlü geri toplama istasyona 570 kg/saat Push-Pull.
210 kg/saat likit ve 33 kg/saat buhar kapasiteli
32
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
GAZ fiARJ HORTUMLARI
R410a
Gaz Aparat›
R410a 800 PS‹
KIRMIZI 1/4” - 5/16” TEKL‹
R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV‹
3’LÜ SET 1/4” - 1/4”
ÜRÜN
ÜRÜN
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
225 CM
R410a 800 PS‹
SARI 1/4” - 5/16” TEKL‹
R 410a SARI, MAV‹, KIRMIZI
3’LÜ SET 1/4” - 5/16”
ÜRÜN
ÜRÜN
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
R410a 800 PS‹
MAV‹ 1/4” - 5/16” TEKL‹
R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV‹
TEK 1/4” - 1/4”
ÜRÜN
ÜRÜN
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
225 CM
‹stenilen boyda ve renkte (sar›, siyah, mavi ve k›rm›z›)
33
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
REFCO GAZ fiARJ HORTUMLARI
R410a 800 PS‹
KIRMIZI 1/4” - 5/16” TEKL‹
R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV‹
3’LÜ SET 1/4” - 1/4”
ÜRÜN
ÜRÜN
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
R410a 800 PS‹
SARI 1/4” - 5/16” TEKL‹
R 410a SARI, MAV‹, KIRMIZI
3’LÜ SET 1/4” - 1/4”
ÜRÜN
ÜRÜN
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
R410a 800 PS‹
MAV‹ 1/4” - 5/16” TEKL‹
R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV‹
TEK 1/4” - 1/4”
ÜRÜN
ÜRÜN
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
90 CM
120 CM
150 CM
180 CM
300 CM
‹stenilen boyda ve renkte (sar›, siyah, mavi ve k›rm›z›)
34
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
OKS‹JEN KAYNAK SET‹ (LPG TÜP HAR‹Ç)
ELÇEK VE
AY fiALUMA
ELÇEK VE
NORMAL BEK
35
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
AYGAZ OKS‹JEN SAAT‹
KOD
ÜRÜN
GZDSE024
AYGAZ OKS‹JEN SAAT‹
ELÇEK SAP
KOD
ÜRÜN
GZDSE025
ELÇEK SAP
ALEV GER‹ TEPME EMN‹YET VALFLER‹
KOD
ÜRÜN
GZDSE026
GZDSE027
HORTUM ARASI ‹Ç‹N - OKS‹JEN
HORTUM ARASI ‹Ç‹N - YANICI GAZ
2 NO AY fiALUMA
KOD
ÜRÜN
GZDSE028
2 NO AY fiALUMA
3 NO AY fiALUMA
KOD
ÜRÜN
GZDSE029
3 NO AY fiALUMA
36
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
GAZ KAYNAK DÖNÜfiÜM SET‹
KOD
ÜRÜN
GZDSE030
GAZ KAYNAK DÖNÜfiÜM SET‹
ALÜM‹NYUM-ALÜM‹NYUM &
ALÜM‹NYUM-BAKIR ‹Ç‹N
≥ 6 MM X 4 METRE MAV‹ HORTUM
≥ 6 MM X 4 METRE KIRMIZI HORTUM
≥ 2 ADET ALEV GER‹ TEPME EMN‹YET VALF‹
≥ 1 ADET EL ÇEK SAP
≥ 1 ADET 2 NO AY fiALUMA (AL-AL / AL-CU) KAYNAK ‹Ç‹N
≥ 2 ADET 3 NO AY fiALUMA BEK UCU (CU-BUNDY-TÜM BAKIR ÇAPLARI)
≥ 8 ADET HORTUM KELEPÇES‹
≥ KAYNAK ISISI KORUMA ÖRTÜSÜ (PORSELEN YÜN)
(DRAYER - KONDENSER - DE⁄‹fi‹MLER‹NDE YANMAYI VE SARARMAYI ÖNLEMEDE KULLANILIR)
37
SO⁄UTUCU
GAZLAR
03
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
R-410a DUPONT SUVA OR‹J‹NAL TÜP (11.34 KG)
≥ MARKA: SUVA
≥ ÜRÜN GRUBU: SO⁄UTUCU AKIfiKANLAR
≥ ÜRET‹C‹: DUPONT
≥ ÜRET‹M YER‹: AMER‹KA
≥ ASHRAE NO: 410A
≥ YA⁄ T‹P‹: POE
≥ GWP: 2.088
≥ YER‹NE GEÇT‹⁄‹ AKIfiKAN: 22
≥ GÜVENL‹K GRUBU: A1
≥ AMBALAJ TÜRÜ: KULLAN AT S‹L‹ND‹R
R-134a DUPONT SUVA OR‹J‹NAL TÜP (13.62 KG)
≥ MARKA: SUVA
≥ ÜRÜN GRUBU: SO⁄UTUCU AKIfiKANLAR
≥ ÜRET‹C‹: DUPONT
≥ ÜRET‹M YER‹: AMER‹KA
≥ ASHRAE NO: 134A
≥ YA⁄ T‹P‹: POE
≥ GWP: 1.430
≥ YER‹NE GEÇT‹⁄‹ AKIfiKAN: 12, 22
≥ GÜVENL‹K GRUBU: A1
≥ AMBALAJ TÜRÜ: KULLAN AT S‹L‹ND‹R
R600a C-GAZ (420 GR)
≥ MARKA: CANTAfi - C GAZ
≥ ÜRÜN GRUBU: SO⁄UTUCU AKIfiKANLAR
≥ ASHRAE NO: 600A
≥ YA⁄ T‹P‹: POLY-ALPHA OLEFIN, MO
≥ GWP: 3
≥ YER‹NE GEÇT‹⁄‹ AKIfiKAN: 12B1, 114
≥ GÜVENL‹K GRUBU: A3
≥ AMBALAJ TÜRÜ: KULLAN AT S‹L‹ND‹R
R 600a C-GAZ OR‹J‹NAL TÜP VANASI (420 GR)
40
www.hirdavatgrup.com
SO⁄UTMA
GRUBU
AKSESUAR
MALZEMELER‹
04
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
HANSEN SOKET
KOD
ÜRÜN
ARC101022
ARC101023
KAP‹LER‹ HANSEN SOKET
SERV‹S BORUSU HANSEN SOKET
P‹NÇOFF PENSE
KOD
ÜRÜN
ARC101010
P‹NÇOFF PENSE
‹⁄NEL‹ P‹NÇOFF PENSE
KOD
ÜRÜN
ARC101011
‹⁄NEL‹ P‹NÇOFF PENSE
KAP‹LER‹ KESME MAKASI
KOD
ÜRÜN
ARC101012
KAP‹LER‹ KESME MAKASI
KOMPRESÖR SÖKME - TAKMA APARATI
Kompresör de¤iflim ifllemi yaparken bükülü olan
saclar› aç›p yeni kompresörü takt›ktan sonra
tekrar saclar› bükmemize yarar
KOD
ÜRÜN
GZDKS001
SÖKME - TAKMA APARATI
42
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
BAKIR BORU BÜKME SET‹ 3/8”-7/8”
KOD
ÜRÜN
ARC101015
BAKIR BORU BÜKME SET‹
TORKLU ANAHTAR TAKIMI
KOD
ÜRÜN
GZDSA001
TORKLU ANAHTAR TAKIMI
KADEMEL‹ BORU fi‹fi‹RME
KOD
ÜRÜN
GZDSA002
1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 & 3/4
fi‹fi‹RMEL‹ HAVfiA TAKIMI
KOD
ÜRÜN
GZDSA003
000
‹NOX SAC KESME MAKASI VE BIÇA⁄I
KOD
ÜRÜN
GZDSA004
GZDSA005
SAC KESME MAKASI
YEDEK BIÇA⁄I
43
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
BAKIR BORU TORKLU HAVfiA
KOD
ÜRÜN
ARC101016
BAKIR BORU TORKLU HAVfiA
BAKIR BORU KESME KÜÇÜK T‹P
KOD
ÜRÜN
ARC101017
BAKIR BORU KESME KÜÇÜK T‹P
BAKIR BORU KESME BÜYÜK T‹P
KOD
ÜRÜN
ARC101018
BAKIR BORU KESME BÜYÜK T‹P
KL‹MA TEM‹ZLEME SIVISI 5 LT.
KOD
ÜRÜN
ARC101024
KL‹MA TEM‹ZLEME SIVISI
KL‹MA TEM‹ZLEME POMPASI
KOD
ÜRÜN
GZDSA004
GZDSA005
2 LT
5 LT
44
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
R-600 TÜP VANASI
KOD
ÜRÜN
ARC101019
R-600 TÜP VANASI
REFCO VACUM POMPA YA⁄I
KOD
ÜRÜN
ARC101020
1 L‹TRE
KL‹MA TARA⁄I
KOD
ÜRÜN
ARC101021
KL‹MA TARA⁄I
NO-FROST SOKET SÖKME TORNAV‹DASI
KOD
ÜRÜN
ARC101013
SOKET SÖKME TORNAV‹DASI
S‹BOP SÖKME TORNAV‹DASI
KOD
ÜRÜN
ARC101014
S‹BOP SÖKME TORNAV‹DASI
45
KOMPLE TAKIM
ÇANTALARI &
OZON JENERATÖRÜ &
ELEKTR‹KL‹
SU POMPASI
05
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
BEYAZ EfiYA TAKIM ÇANTASI KOMPLE SET
≥ ABS TAKIM ÇANTASI
≥ MULTIMETRE
≥ WATTMETRE
≥ TERMOMETRE
≥ DATA LOGER (2 ADET)
≥ B‹TS UÇ TAKIMI
≥ EL FENER‹
≥ TELESKOP‹K AYNA
≥ 5 METRE F‹SCO
≥ 8” KURBA⁄CIK ANAHTAR
≥ 12” KURBA⁄CIK ANAHTAR
≥ 0/10 BAR SU MANOMETRE VE ADAPTÖR
≥ 0/60 MBAR DO⁄ALGAZ MANOMETRES‹ VE ADAPTÖR
≥ ÜNYON KUTUSU
≥ M‹N‹ SU TERAZ‹S‹
≥ AÇIK A⁄IZ ANAHTAR (8X9-10X11-12X13-14X15-16X17)
≥ 190 MM KONTROL KALEM‹
≥ KLEMENS TORNAV‹DA NO: 1
≥ TOPAÇ YILDIZ VE TOPAÇ DÜZ TORNAV‹DA
≥ PENSE 180 MM
≥ KARGABURUN 160 MM
≥ YANKESK‹ 160 MM
≥ SOKET SÖKME TORNAV‹DASI
≥ B‹TS TORNAV‹DA SAPLI
≥ GALOfi (10 ADET)
≥ S‹BOP ANAHTARI
48
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
KL‹MA EfiYA TAKIM ÇANTASI KOMPLE SET
≥ ABS TAKIM ÇANTASI
≥ MULTIMETRE
≥ PENSAMPERMETRE
≥ TERMOMETRE
≥ R 410 YÜKSEK BASINÇ SAAT‹ VE 90 CM fiARJ HORTUMU
≥ R 22 YÜKSEK BASINÇ SAAT‹ VE 90 CM fiARJ HORTUMU
≥ B‹TS UÇ TAKIMI
≥ 5 METRE F‹SCO
≥ 8” KURBA⁄CIK ANAHTAR
≥ 160 MM YAN KESK‹
≥ ÜNYON KUTUSU
≥ 4-5-6 MM ALLEN ANAHTAR KISA T‹P
≥ KLEMENS TORNAV‹DA 1 NO
≥ TOPAÇ YILDIZ VE TOPAÇ DÜZ TORNAV‹DA
≥ 190 MM KONTROL KALEM‹
≥ GALOfi (10 ADET)
≥ S‹BOP ANAHTARI
49
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
OZON JENERATÖRÜ
SU SEB‹L‹ VE BUZDOLABI DEZENFEKTASYONU
ÖZELL‹KLER
≥ 200 mgr/h KAPAS‹TEL‹ 2 FARKLI HÜCREYE SAH‹PT‹R
≥ TOPLAM KAPAS‹TE 400 mgr/h’d›r
KULLANIM ALANLARI
≥ ARAÇ DEZENFEKS‹YONUNDA
≥ OTEL ODALARI DEZENFEKS‹YONUNDA
≥ AR-GE UYGULAMALARINDA
≥ ORTAM HAVASI DEZENFEKS‹YONUNDA
≥ KOKU G‹DER‹M‹NDE
≥ SU SEB‹L‹ DEZENFEKS‹YONUNDA
50
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ELEKTR‹KL‹ SU POMPASI
≥ P›narl› buzdolaplar›ndan sa¤l›kl› so¤uk su ve buz elde etmek için kullan›l›r.
≥ Ayr›ca çay kahve makinalar›, yat mutfaklar› ve karavanlar ile genifl bir kullan›m alan›na sahiptir.
≥ Size sa¤l›kl› suyu kesintisiz iletir
≥ Su pompas›n›n ba¤l› olud¤u sistemden su almak istendi¤inde, pompa üzerindeki bas›nç
anahtar› alçak bas›nç ile kapal› konumuna gelir. Otomatik olarak devreye giren ürünümüz,
damacanadaki suyu, buzdolab› veya benzeri cihaza pompalar. Su ak›fl› kesildi¤inde, bas›nç
anahtar› yüksek bas›nç ile aç›k konum al›r ve pomya otomatik olarak durur.
≥ Damacana içindeki emme borusu ucunda bulunan iletken alg›lay›c›, su bitti¤inde pompay›
otomatik olarak durdurur ve emme borusundaki çek valf de su geri dönüflünü önler.
51
ELEKTR‹KL‹
EL ALETLER‹
06
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
Ç‹FT AKÜ fiARJLI TORNAV‹DA
DC740KA
PNÖMAT‹K MATKAP
D25123K SDS-PLUS
Elektronik Sa¤/Sol
Gücü
Yüksüz H›z›
Darbe Oran›
Darbe Gücü
Betonda Delme Kap.
A¤›rl›k
Elektronik / Sa¤-Sol
Akü
Maksimum Tork
Yüksüz H›z›
Mandren Kapasitesi
Tafl›ma Çantas›
Çift Akü
/
800 Watt
0-1150 dev/dak
0-4300 dar/dak
0-3.4 J
26 mm
2.9 Kg
DARBEL‹ MATKAP
KIRICI-DEL‹C‹
DWD024
D25501K SDS-MAX
Elektronik Sa¤/Sol
Gücü
Yüklü H›z›
Darbe Oran›
Darbe Gücü
Betonda Delme Kap.
A¤›rl›k
/
12 V/1.3 Ah NiCd
26 Nm
0-350/0-1200 dev/dak.
10 mm
Elektronik Sa¤/Sol
Gücü
Yüksüz H›z›
Maksimum Tork
Mandren Kapasitesi
Tafl›ma Çantas›
-/1100 Watt
400 dev/dak
2740 dar/dak
11 J
40 mm
6.15 Kg
/
650 Watt
0-2800 dev/dak
8.6 Nm
13 mm
-
AVUÇ ‹Ç‹ TAfiLAMA MOTORU
Ç‹FT AKÜ fiARJLI TORNAV‹DA
D28111
DC733K1
Elektronik / Sa¤-Sol
Akü
Maksimum Tork
Yüksüz H›z›
Mandren Kapasitesi
Tafl›ma Çantas›
Çift Akü
54
/
14.4 V/1.5 Ah NiCd
30 Nm
0-400/0-1300 dev/dak.
10 mm
Toz Atma Sistemi
Elektronik
Gücü
Yüksüz H›z›
Disk Çap›
Titreflimi Emen Yan Sap
850 Watt
10000 dev/dak
115 mm
-
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
SICAK HAVA TABANCASI
D26411
fiARJLI DARBES‹Z V‹DALAMA/MATKAP
EPC12CABK50
Gücü
Hava Ak›m›
Is› Ayar›
S›cakl›k
Aksesuar
1800 Watt
250/450 lt/dak
Elektronik
50-400/50-600 0C
Elektronik (Sa¤/Sol)
Voltaj
Akü fiarj Süresi
Yüksüz H›z›
Mandren Kapasitesi
Tork Ayar›
Anahtars›z Mandren
Çift Akü
Tafl›ma Çantas›/Aksesuar
DEKUPAJ TESTERE
DW341
12.0 V/1.2 Ah
3 saat
0-750 dev/dak
10 mm
24 kademe
DARBEL‹ MATKAP
KR604CRES
Elektronik
Gücü
Yüksüz Darbe H›z›
Kesme Kapasitesi
Derinlik Hareketi
Pandül Hareketi
550 Watt
0-3100 dar/dak
85 mm
20 mm
4
Elektronik (Sa¤/Sol)
Gücü
Yüksüz H›z›
Mandren Kapasitesi
Anahtars›z Mandren
Mil Kilidi
Tafl›ma Çantas›
600 Watt
0-2800 dev/dak
13 mm
Manuel
-
DEKUPAJ TESTERE UCU
METAL / A⁄AÇ
TAfiLAMALAR
CD115
5’L‹ METAL UÇ
5’L‹ A⁄AÇ UÇ
CD115
Gücü
Yüksüz H›z›
Disk Çap›
Mil Kilidi
Tafl›ma Çantas›
710 Watt
10000 dev/dak
115 mm
-
55
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
PNÖMAT‹K MATKAP SDS PLUS
KD990KA
KOMPRESÖR
CP2525
Elektronik (Sa¤/Sol)
Gücü
Yüksüz H›z›
Darbe Oran›
Tek Darbe Gücü
Beton Delme Kapasitesi
Motor Gücü
Voltaj
Çal›flma Bas›nc›
Hava Girifl Kapasitesi
Tank Kapasitesi
Gürültü Düzeyi
A¤›rl›k
850 Watt
0-980 dev/dak
0-5180 dar/dak
2.4 J
26 mm
2 Hp
230 V / 50 Hz
8 Bar
240 lt/dak
24 lt
75 dB (A) 4 m
25 kg
KOMPRESÖR
DEKUPAJ TESTERES‹
CP5050
KS800S
Elektronik
Gücü
Yüksüz H›z›
Pandül Hareketi
Lazer K›lavuzu
450 Aç›l› Kesim
Toz Emme/Üfleme
Tafl›ma Çantas›
Motor Gücü
Voltaj
Çal›flma Bas›nc›
Hava Girifl Kapasitesi
Tank Kapasitesi
Gürültü Düzeyi
A¤›rl›k
520 Watt
0-3000 dev/dak
-
-
2 Hp
230 V / 50 Hz
8 Bar
240 lt/dak
50 lt
75 dB (A) 4 m
31 kg
KOMPRESÖR
CP100/2
SICAK HAVA TABANCASI
KX2000K
Gücü
Hava Ak›m›
Is› Ayar›
Çal›flma S›cakl›¤›
Tafl›ma Çantas›/Aksesuar
56
2000 Watt
300/650 lt/dak
Elektronik
50 0C / 600 0C
Motor Gücü
Voltaj
Çal›flma Bas›nc›
Hava Girifl Kapasitesi
Tank Kapasitesi
Gürültü Düzeyi
A¤›rl›k
2 Hp
230 V / 50 Hz
10 Bar
250 lt/dak
100 lt
77 dB (A) 4 m
56 kg
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
DEKUPAJ TESTERE
DARBEL‹ MATKAP
4327
HP1641 K
Sürekli Ak›m Girifli
Kapasite
Sürekli Ak›m Girifli
Kapasite
Boflta Devir
Net A¤›rl›k
Ak›m
680 W
Beton: 16 mm
Çelik: 13 mm
Ahflap: 30 mm
0-2.800 Devir/Dk.
2 kg
3.0 Ah
Vurufl Uzunlu¤u
Vurufl Say›s›
Net A¤›rl›k
Ak›m
450 W
Çelik: 6 mm
Ahflap: 65 mm
18 mm
500-3.100
1.9 kg
2.1 Ah
AVUÇ ‹Ç‹ TAfiLAMA
PNÖMAT‹K MATKAP SDS PLUS
GA4530
HR2470
Sürekli Ak›m Girifli
Kapasite
Boflta Devir
Net A¤›rl›k
Ak›m
Enerji
780 W
Buat: 65 mm
Beton: 24 mm
Çelik: 13 mm
Ahflap: 32 mm
0-1.100 Devir/Dk.
2.6 kg
3.4 Ah
2.7 Joule
Sürekli Ak›m Girifli
Kapasite
Boflta Devir
Mil Çap›
Net A¤›rl›k
Ak›m
720 W
115 mm
11.000 Devir/Dk.
M14
1.4 kg
3.2 Ah
AVUÇ ‹Ç‹ TAfiLAMA
PNÖMAT‹K MATKAP SDS MAX
9557HNX
HR3540C
Sürekli Ak›m Girifli
Kapasite
Boflta Devir
Net A¤›rl›k
Ak›m
Enerji
850 W
Beton: 35 mm
Karot: 90 mm
315-630 Devir/Dk.
4.8 kg
8.2 Ah
6.2 Joule
Sürekli Ak›m Girifli
Kapasite
Boflta Devir
Mil Çap›
Net A¤›rl›k
Ak›m
840 W
115 mm
11.000 Devir/Dk.
M14
1.6 kg
3.8 Ah
57
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
AKÜLÜ MATKAP V‹DALAMA
6281DWAE
SAC KESME MAK‹NESI
JN1601
Sürekli Ak›m Girifl
400 N.m ile Çelik Kesme
600 N.m ile Çelik Kesme
800 N.m ile Çelik Kesme
200 N.m ile Alüminyum Kesme
Minimum Kesme Çap›
Kesme Say›s›
A¤›rl›k
Ak›m
Kapasite
Çelik: 10 mm
Ahflap: 25 mm
Boflta Devir
0-400 / 1300 d/d.
Maxsimum Tork 36 / 20 N.m
Net A¤›rl›k
1.6 Kg
Güç-Kapasite
14.4 V / 2.0 Ah / Ni-Cd
Akü
1.422
Mandren
3/8” - 24 difl
660 Watt
3.2 mm
2.5 mm
1.5 mm
4.0 mm
50 mm
1.600 dev/dk
3.5 kg
3.0 Ah
SICAK HAVA TABANCASI
HG551VK
AKÜLÜ MATKAP V‹DALAMA
6271DWAE
Sürekli Ak›m Girifli
S›cakl›k De¤eri
Net A¤›rl›k
Hava Ak›m›
1800 W
100 - 500
0.63 kg
250 / 550 L / Dk.
PROMAX TAfi MOTORU
PM71001
Kapasite
Çelik: 10 mm
Ahflap: 25 mm
Boflta Devir
0-400 / 1300 d/d.
Maxsimum Tork 18 / 30 N.m
Net A¤›rl›k
1.6 Kg
Güç-Kapasite
12 V / 1.3 Ah / Ni-Cd
Akü
1.222
Mandren
3/8” - 24 difl
58
Çal›flma Voltaj›
Motor Gücü
Tafl Ölçüsü
A¤›rl›k
Ebatlar
220 V.AC / 50 Hz
150 Watt
125x16x12.7 mm
5.2 kg
285x180x205 mm
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
LAWOR YIKAMA MAK‹NASI
N‹NJA PLUS 130
Max. Bas›nç
130 Bar
Debi
420 lt./s
Motor Gücü
1800 Watt
Oto. Stop Sistemi Mevcut
Hortum
4 mt
A¤›rl›k
8 kg
Ölçü
39x26x52
MONOFAZE TEZGAH T‹P‹ MATKAP
OUANTUM B13
Motor Gücü
300 W 230 Volt ~ 50 Hz
Delme Kapasitesi (max) Ø 13 mm
Çal›flma Aral›¤›
104 mm
‹fl Mili Hareketi
50 mm
‹fl Mili H›zlar›
520-2.620 d/dak.
Kademe
5
‹fl Mili Ba¤lant›s›
Sabit B16
Tabla UxG
160x160 mm
Slot Geniflli¤i
14 mm
Tabla E¤imi/Dönüflü 45O ± / 360O
Tabla-Mil Mesafesi 240 mm
Stand-Mil Mesafesi 325 mm
Sütun Çap›
Ø 46 mm
UxGxY
420x220x580 mm
Net A¤›rl›k
19 kg
Ç‹FT AKÜ fiARJLI TORNAV‹DA fiARJLI MATKAP L‹-ON P‹L
AKÜLÜ fiARJLI
Model: 14-6281
1200 Devir
Tip:14,4 V 2,0 Ah
Çift Vitesli Vidalama
Çift Bataryal›
Sa¤ sol dönüfllü
Anahtars›z Mandren
Ayarlanabilir devir h›z›
Otomatik frenleme
Çantal›
Pil fiarj Cihaz› Makita ile uyumludur
0-400 / dakika 0-1400 / dakika Devir
Tip:12 V 10 mm
Çift Vitesli Vidalama
Çift Bataryal›
Sa¤ sol dönüfllü
Anahtars›z Mandren
Ayarlanabilir devir h›z›
Otomatik frenleme
Çantal›
59
EL ALETLER‹
07
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
CERPA X-PLUS
KOMB‹NE PENSE
≥Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
Standart: DIN / ISO 5746 TS 11068
≥ Mat krom kaplama
KOD
ÜRÜN
≥Yumuflak ve
sert teller
için derin diflli
tutucu ve
kesici a¤›zlar
2007 40 7160 160 MM
2007 40 7180 180 MM
2007 40 7200 200 MM
‹ZELTAfi
KOMB‹NE PENSE
≥Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
≥ Mat krom kaplama
KOD
ÜRÜN
1070 04 0809 160 MM
1070 04 0810 180 MM
1070 04 0811 200 MM
62
≥Yumuflak ve
sert teller
için derin diflli
tutucu ve
kesici a¤›zlar
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
CERPA X-PLUS
YANKESK‹
≥Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
Standart: DIN / ISO 5749 TS 11071
≥ Mat krom kaplama
KOD
ÜRÜN
≥Yumuflak ve
sert teller
için kesici a¤›zlar
2007 41 7116 160 MM
2007 41 7118 180 MM
‹ZELTAfi
YANKESK‹
≥Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
KOD
ÜRÜN
1070 05 0812 160 MM
1070 05 0813 180 MM
≥ Mat krom kaplama
≥Yumuflak ve
sert teller
için kesici a¤›zlar
63
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
CERPA X-PLUS
KARGABURUN
≥Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
Standart: DIN / ISO 5745 TS 60-7
≥ Mat krom kaplama
KOD
≥Yumuflak ve
sert teller
için derin diflli
tutucu ve
kesici a¤›zlar
ÜRÜN
2007 42 7216 160 MM
2007 42 7220 200 MM
‹ZELTAfi
KARGABURUN
≥Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
KOD
ÜRÜN
≥ Mat krom kaplama
1070 06 0814
1070 06 0815
1070 06 0816
1070 06 0817
140 MM
160 MM
180 MM
200 MM
≥Yumuflak ve
sert teller
için derin diflli
tutucu ve
kesici a¤›zlar
64
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
X-PLUS
DÜZ UÇLU TORNAV‹DA
≥ Mat krom kaplamal›
krom vanadyum süngü
Standart: DIN / ISO 2380 - 1/2 TS 59-1/3/4
≥ Manyetik düz uç
KOD
ÜRÜN
≥ Endüstriyel
kullan›m
1006 01 3060
1006 01 3080
1006 01 4080
1006 01 4100
1006 01 5100
1006 01 5125
1006 01 5150
1006 01 6100
1006 01 6125
1006 01 6150
1006 01 7150
1006 01 8175
3.0 X 60
3.0 X 80
4.0 X 80
4.0 X 100
5.0 X 100
5.0 X125
5.0 X 150
6.0 X 100
6.0 X 125
6.0 X 150
7.0 X 150
8.0 X 175
X-PLUS
YILDIZ UÇLU TORNAV‹DA
≥ Mat krom kaplamal›
krom vanadyum süngü
Standart: DIN / ISO 8764 - 1/2 TS 59-1/5/6
≥ Manyetik y›ld›z uç
KOD
ÜRÜN
1006 02 3060
1006 02 3080
1006 02 4580
1006 02 4510
1006 02 4512
1006 02 4515
1006 02 6100
1006 02 6125
1006 02 6150
1006 02 8150
PH0 X 60
PH0 X 80
PH1 X 80
PH1 X 100
PH1 X 125
PH1 X 150
PH2 X 100
PH2 X 125
PH2 X 150
PH3 X 150
≥ Endüstriyel
kullan›m
65
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
X-PLUS
TORX UÇLU TORNAV‹DA
≥ Mat krom kaplamal›
krom vanadyum süngü
≥ Manyetik torx uç
KOD
ÜRÜN
1006 04 0908
1006 04 0909
1006 04 0910
1006 04 0915
1006 04 0920
1006 04 0925
1006 04 0927
1006 04 0930
1006 04 0940
T8 X 50
T9 X 60
T10 X 80
T15 X 80
T20 X 100
T25 X 100
T27 X 115
T30 X 115
T40 X 130
≥ Endüstriyel
kullan›m
X-PLUS
LOKMA UÇLU TORNAV‹DA
≥ Mat krom kaplamal›
krom vanadyum süngü
Standart: DIN 3125, ISO 2236, TS 3793-4
≥ Derin lokma uçlar
KOD
ÜRÜN
≥ Endüstriyel
kullan›m
1006 06 6040
1006 06 6050
1006 06 6055
1006 06 6060
1006 06 6070
1006 06 6080
1006 06 6090
1006 06 6100
1006 06 6110
1006 06 6120
1006 06 6130
1006 06 6140
4.0 X 125
5.0 X 125
5.5 X 125
6.0 X 125
7.0 X 125
8.0 X 125
9.0 X 125
10.0 X 125
11.0 X 125
12.0 X 125
13.0 X 125
14.0 X 125
66
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
X-PLUS
TORNAV‹DA TAKIMLARI
KOD
≥ Mat krom
kaplamal›
krom
vanadyum
süngü
ÜRÜN
1006 22 6007 7 PARÇA DÜZ / YILDIZ
1006 22 6700 7 PARÇA TORX TORNAV‹DA
≥ Endüstriyel
kullan›m
X-PLUS
TOPAÇ DÜZ UÇLU TORNAV‹DA
Standart: DIN ISO 2380 - 1/2 TS 59-1/3/4
KOD
≥ Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
ÜRÜN
≥ Mat krom kaplama
1008 01 4025 4.0 X 25
1008 01 5025 5.0 X 25
1008 01 6025 6.0 X 25
≥ Endüstriyel
kullan›m
X-PLUS
TOPAÇ YILDIZ UÇLU TORNAV‹DA
Standart: DIN ISO 8764 - 1/2 TS 59-1/5/6
≥ Sertlentirilmifl, özel
alet çeli¤i
KOD
≥ Mat krom kaplama
ÜRÜN
1008 02 5025 PH1 X 25
1008 02 6025 PH2 X 25
≥ Endüstriyel
kullan›m
67
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
LOKMA ANAHTAR TAKIMI
18 PARÇALI - 1/2” (Metal Çantal›)
4000 30 1218
10-11-12-13-14-15-16
17-19-22-24-27-30-32
C›rc›r Kolu 255 MM
T Kol 300 MM
Uzatma Kolu 125 MM
Universal Mafsal 72 MM
LOKMA ANAHTAR TAKIMI
18 PARÇALI - 1/4” (Metal Çantal›)
4000 30 1418
4-4.5-5-5.5-6-7
8-9-10-11-12-13
C›rc›r Kolu 150 MM
T Kol 115 MM
Uzatma Kolu 100 MM
Universal Mafsal 35 MM
KONTROL KALEM‹
Standart: DIN 57180-6
≥ Krom vanadyum
çelik
KOD
≥ Özel tasar›ml›
dü¤me uçlar
ÜRÜN
1010 13 3075 145 MM
1010 13 3520 185 MM
68
≥ 90-500V aras›
gerilimi test eder
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
KURBA⁄ACIK ANAHTAR
Standart: DIN 3117, TS ISO 6787
KOD
ÜRÜN
6000 57 0150
6000 57 0200
6000 57 0250
6000 57 0300
(6”) 150 MM
(8”) 200 MM
(10”) 250 MM
(12”) 300 MM
≥ S›cak dövülmüfl
sertlendirilmifl özel
alet çeli¤i
≥ Siyah fosfalt gövde
≥ Dald›rma PVC
saplar, metrik skala
MANfiONLU BORU ANAHTARI 900
Standart: DIN 5234, TS 3796
KOD
ÜRÜN
5000 48 0320
5000 48 0425
5000 48 0560
(1”) L=320 MM
(1- 1/2”) L=425 MM
(2”) L=560 MM
≥ Sertlefltirilmifl
krom-vanadyum
çelik
≥ Kaymay› engelleyen
derin diflli tutucu
a¤›zlar
SPES‹YAL MAFSALLI FORT PENSE
Standart: DIN / ISO 8976
KOD
ÜRÜN
2002 47 0250
250 MM
≥ Sertlefltirilmifl
krom-vanadyum
çelik siyah fosfat
kaplamal› gövde
≥ 7 pozisyonlu spesiyal
mafsal
ÜN‹VERSAL AYARLI PENSE
≥ Sertlefltirilmifl
krom-vanadyum
çelik a¤›z
KOD
ÜRÜN
2005 51 2400
240 MM
≥ Özel alet çeli¤inden
parlak krom
kaplamal› gövde
69
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ELTA (‹ZELTAfi)
AÇIK A⁄IZLI ANAHTAR
KOD
ÜRÜN
GZDEL001
GZDEL002
GZDEL003
GZDEL004
GZDEL005
GZDEL006
GZDEL007
GZDEL008
6X7
8X9
10X11
12X13
14X15
16X17
18X19
20X22
ELTA (‹ZELTAfi)
KOMB‹NE ANAHTAR
KOD
ÜRÜN
GZDEL009
GZDEL010
GZDEL011
GZDEL012
GZDEL013
GZDEL014
GZDEL015
GZDEL016
GZDEL017
GZDEL018
GZDEL019
GZDEL020
GZDEL021
GZDEL022
GZDEL023
GZDEL024
GZDEL025
6 MM
7 MM
8 MM
9 MM
10 MM
11 MM
12 MM
13 MM
14 MM
15 MM
16 MM
17 MM
18 MM
19 MM
20 MM
21 MM
22 MM
ELTA (‹ZELTAfi)
ANAHTAR TAKIMLARI
KOD
ÜRÜN
GZDEL026
GZDEL027
GZDEL028
AÇIK A⁄IZ TAKIM 8’L‹ (6X7-20X22)
AÇIK A⁄IZ TAKIM 12’L‹ (6X7-30X32)
KOMB‹NE TAKIM 12’L‹ (8 MM-22 MM)
70
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
X-PLUS
T SAPLI ALLEN ANAHTAR
KOD
ÜRÜN
1006 08 5820
1006 08 5825
1006 08 5830
1006 08 5840
1006 08 5850
1006 08 5860
1006 08 5880
2.0 X 80
2.5 X 90
3.0 X 100
4.0 X 125
5.0 X 150
6.0 X 150
8.0 X 175
X-PLUS
T SAPLI TORX ALLEN ANAHTAR
KOD
ÜRÜN
1006 04 3510
1006 04 3515
1006 04 3520
1006 04 3525
1006 04 3527
1006 04 3530
1006 04 3540
T10 X 90
T15 X 100
T20 X 125
T25 X 150
T27 X 150
T30 X 150
T40 X 150
X-PLUS
1/4” B‹TS UÇ TORNAV‹DA
KOD
ÜRÜN
1006 07 1200 1/4” B‹TS UÇ TORNAV‹DA
‹ZELTAfi
DÜZ YILDIZ UZUN T‹P TORNAV‹DA
KOD
ÜRÜN
GZDEL029
GZDEL030
6X300 YILDIZ
6X350 DÜZ
71
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
CERPA
ELEKTRON‹KÇ‹ DÜZ UÇLU TORNAV‹DA
Standart: DIN 8320
KOD
ÜRÜN
1005 09 1540
1005 09 2060
1005 09 2580
1005 09 3080
1005 09 3580
1005 09 4080
1.5X40
2.0X60
2.5X80
3.0X80
3.5X80
4.0X80
≥ Krom-Vanadyum
kaplama
≥ Manyetik uçlar
≥ Döner bafll›k
CERPA
ELEKTRON‹KÇ‹ YILDIZ UÇLU TORNAV‹DA
Standart: DIN 5260
KOD
ÜRÜN
1005 02 2060
1005 02 3080
1005 02 4080
PH00 X 60
PH0 X 80
PH1 X 80
≥ Krom-Vanadyum
kaplama
≥ Manyetik uçlar
≥ Döner bafll›k
CERPA
ELEKTRON‹KÇ‹ TORX UÇLU TORNAV‹DA
KOD
ÜRÜN
1005 04 0540
1005 04 0640
1005 04 0740
1005 04 0840
1005 04 0960
1005 04 1060
1005 04 1560
1005 04 2060
T5 X 40
T6 X 40
T7 X 40
T8 X 40
T9 X 60
T10 X 60
T15 X 60
T20 X 60
72
≥ Krom-Vanadyum
kaplama
≥ Manyetik uçlar
≥ Döner bafll›k
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
CERPA
M‹KRO ELEKTRON‹KÇ‹ PENSE
≥ Sertlefltirilmifl özel
alet çeli¤i
KOD
≥ Mat krom kaplama
ÜRÜN
≥Hassas tutucu ve
kesici a¤›zlar
2001 40 0110 110 MM
CERPA
M‹KRO ELEKTRON‹KÇ‹ YANKESK‹
≥ Sertlefltirilmifl özel
alet çeli¤i
KOD
≥ Mat krom kaplama
ÜRÜN
≥Hassas tutucu ve
kesici a¤›zlar
2001 41 0110 110 MM
CERPA
M‹KRO ELEKTRON‹KÇ‹ KARGABURUN
≥ Sertlefltirilmifl özel
alet çeli¤i
KOD
ÜRÜN
2001 46 0130 130 MM
≥ Mat krom kaplama
≥Hassas tutucu ve
kesici a¤›zlar
73
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
CERPA
ALLEN ANAHTAR - KISA
Standart: DIN / TS / ISO 2936
KOD
ÜRÜN
1040 08 1015
1040 08 1002
1040 08 1025
1040 08 1003
1040 08 1035
1040 08 1004
1040 08 1005
1040 08 1006
1040 08 1007
1040 08 1008
1040 08 1009
1040 08 1010
1040 08 1012
1.5X45
2.0X50
2.5X56
3.0X63
3.5X68
4.0X70
5.0X80
6.0X90
7.0X95
8.0X100
9.0X106
10X112
12X125
≥ Sertlefltirilmifl
krom-vanadyum çelik
≥ Siyah fosfat kaplama
≥ Yuvarlat›lm›fl uçlar
CERPA
ALLEN ANAHTAR - UZUN
Standart: DIN / TS / ISO 2936
KOD
ÜRÜN
1041 08 0015
1041 08 0002
1041 08 0025
1041 08 0003
1041 08 0004
1041 08 0005
1041 08 0006
1041 08 0008
1041 08 0010
1041 08 0012
1.5X90
2.0X100
2.5X113
3.0X127
4.0X140
5.0X159
6.0X180
8.0X200
10X223
12X248
≥ Sertlefltirilmifl
krom-vanadyum çelik
≥ Siyah fosfat kaplama
≥ Yuvarlat›lm›fl uçlar
CERPA
ALLEN ANAHTAR TAKIMI
Standart: DIN 5260
KOD
ÜRÜN
1040 00 44
1041 00 44
1041 50 44
8 PARÇA KISA
8 PARÇA UZUN
9 PARÇA TORX TAKIM
≥ Sertlefltirilmifl
krom-vanadyum çelik
≥ Siyah fosfat kaplama
≥ Yuvarlat›lm›fl uçlar
74
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
KABLO SIYIRMA PENSES‹
≥ Saplar ergonomik yap›lar› sayesinde
minumum bas›nç ile maksimum performans
sa¤lar
KOD
ÜRÜN
RKS0165
250 MM
≥ Özel olarak dizayn edilmifl çeneler, kabloyu
s›k›flt›rma süresince emniyetli bir flekilde tutar
≥Kal›nl›¤› 0.5-0.2 mm2 aral›¤›ndaki
kablolarda mikro ayarlama dü¤mesi kullan›r
NETWORK BA⁄LANTI PENSES‹
KOD
ÜRÜN
RKS0068
195 MM
≥ Saplar ergonomik yap›lar› sayesinde
minumum bas›nç ile maksimum performans
sa¤lar
≥ Network kablolar› için s›y›rma, kesme ve
s›k›flt›rmada kullan›l›r
PABUÇ SIKMA PENSES‹
KOD
ÜRÜN
RKS0062
247 MM
≥ C›rc›rl› mekanizma ile çok yönlü kullan›m
için uygundur
≥ C›rc›rl› mekanizma ile s›kma sonunda
otomatik b›rakma
75
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
6’LI SAATÇ‹ TORNAV‹DA SET
≥ Yüksek vas›fl› krom vanadyum çelikten
üretilmifltir
KOD
ÜRÜN
RST0106
PH0 - PH1 - 1.4 - 2 - 2.4 - 3 MM
KANCA ÇEL‹K MENGENE
KOD
RMT0100
RMT0125
RMT0150
RMT0175
76
ÜRÜN
100 MM
115 MM
125 MM
135 MM
≥ Uçlar vida bafl›na tam oturacak flekilde
hassas ölçülerde ifllenmifl siyah oksit
kaplamal›d›r
≥ Plastik kutu
≥ Yanlardaki zaviye somunlar› sayesinde
çenelerin paralelli¤i ve k›zaklar›n yataklamas›
gerekti¤inde kolayca ayarlanabilir
≥ Çeneler üzerindeki derin difl yap›lar›
sayesinde ürünleri daha s›k bir flekilde
kavrama özelli¤ine sahiptir
≥ Yüksek kalite çekilen dövme yöntemi
kullan›larak imal edilmifltir
≥ Komple sulama (sertlefltirme) yap›ld›¤› gibi
çeneler ve örs k›s›mlar› ayr›ca indüksiyonla
sertlefltirilmifltir
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
HAVYA ‹STASYONU
50 USD
≥ Genifl LCD ekran
≥ Is› kontrol özelli¤i
≥ Sesli uyar› özelli¤i
≥ S›cak ayar›
≥ Ayarlanabilir s›cakl›k aral›¤› 150 ~ 450 C
≥ Hassasiyet 5%
≥ Sigorta de¤eri 1A / 250 V
≥ Güç kayna¤› 220 - 240 V
≥ Boyut 195 x 87 x 165 mm
≥ 2 kg a¤›rl›k
≥ 48 W havya gücü
WELLER WHS 40 LEH‹M ‹STASYONU
KOD
ÜRÜN
GZDEL031
WHS 40
WELLER WHS 40D D‹J‹TAL LEH‹M ‹STASYONU
KOD
ÜRÜN
GZDEL032
WHS 40 D
77
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
LEH‹M EM‹C‹ POMPA
KOD
ÜRÜN
GZDEL033
LEH‹M EM‹C‹ POMPA
WELLER KALEM T‹P‹ DÜZ HAVYA
KOD
GZDEL034
GZDEL035
GZDEL036
GZDEL037
ÜRÜN
15 W 2.0 MM
25 W 0.8 MM
40 W 6.3 MM
80 W 9.5 MM
KALEM T‹P‹ HAVYA
KOD
GZDEL038
GZDEL039
GZDEL040
78
ÜRÜN
30 W
40 W
60 W
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
33 PARÇA B‹TS SET
KOD
ÜRÜN
GZDEL041
B‹TS SET
LEH‹M TEL‹ SOLDEX
KOD
ÜRÜN
GZDEL042
GZDEL043
GZDEL044
Sn 60 Pb 40 1 MM 200 gr
Sn 60 Pb 40 1.2 MM 200 gr
Sn 60 Pb 40 1.6 MM 200 gr
LEH‹M TEL‹ PASTASI
KOD
ÜRÜN
GZDEL045
GZDEL046
GZDEL047
50 GR
100 GR
POP PERÇ‹N TABANCASI
KOD
ÜRÜN
GZDEL048
POP PERÇ‹N TABANCASI
POP PERÇ‹N (100 ADET)
ÜRÜN
ÜRÜN
3X8 MM
3X10 MM
3X12 MM
3X15 MM
4X8 MM
4X10 MM
4X12 MM
4X15 MM
4.X18 MM
79
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
MASA T‹P‹ BÜYÜTEÇL‹ LAMBA
KOD
ÜRÜN
GZDEL049
BÜYÜTEÇL‹ LAMBA
TELESKOP‹K AYNA
KOD
ÜRÜN
GZDEL050
TELESKOP‹K AYNA
M‹N‹ EL FENER‹
KOD
ÜRÜN
GZDEL051
M‹N‹ EL FENER‹
80
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
SIVI YA⁄DANLIK
KOD
ÜRÜN
GZDEL052
400 CC
PLAST‹K TAKIM ÇANTALARI
KOD
ÜRÜN
GZDEL053
GZDEL054
GZDEL055
GZDEL056
13” METAL K‹L‹TL‹
16” METAL K‹L‹TL‹
19” METAL K‹L‹TL‹
22” METAL K‹L‹TL‹
TEKERLEKL‹ TAKIM ÇANTASI
KOD
ÜRÜN
GZDEL057
TEKERLEKL‹
81
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
R-43 (Sökülebilir) / R-70 (Sökülemez)
C‹VATA SAB‹TLEY‹C‹
ÜRÜN
50 ML
250 ML
1 LT
≥ Düflük Mukavemetli, kolay sökülebilir
≥ Hava ile temas›n kesildi¤i yerdekurudu¤u için parçalar birbirine s›k›ca geçmelidir
≥ Vibrasyon ve floklara mukavemet göstermesine karfl›n istenildi¤inde kolayca sökülebilir
≥ Tüm küçük ba¤lant›larda, ayar vidalar›nda küçük çaptaki civata ve somunlarda kullan›l›r
LOCTITE 262
LOCTITE 262 50 ML
ÜRÜN
50 ML
≥ Yüksek gerilim ve yük alt›ndaki vida, civata, somun ve saplamalar›n titreflim ile gevflemesini
engeller ayn› zamanda s›zd›rmazl›k sa¤lar
≥ Düzenli söküm ifllemi istenmeyen ba¤lant›lar için uygun
≥ Yüksek Mukavemetli
≥ Stick ambalajda anaerobik vida gevflemezlik ürünü
LOCTITE 401
LOCTITE 401 20 GR
ÜRÜN
HIZLI YAPIfiTIRICI
≥ Plastik, lastik, metal, mukavva, ahflap gibi pekçok malzemenin
yap›flt›r›lmas›nda kullan›lan genel amaçl› h›zl› yap›flt›r›c›d›r.
LOCTITE 577
LOCTITE 577 50 ML
ÜRÜN
SIVI TEFLON
≥ Metal ba¤lant›lar için orta mukavemet anaerobik
boru s›zd›rmazl›k ürünü. Düflük s›cakl›ktak› uygulamalar için uygun.
82
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
502
502 EVOBOND YAPIfiTIRICI
ÜRÜN
20 GR
≥ Yap›flt›r›lacak yüzeyler pürüzsüz, temiz ve kuru olmal›d›r.
≥ Tek yüzeye çok az miktarda sürülmelidir.
≥ Yüzeyleri birbirine bast›rarak bir kaç saniye tutulmal›d›r.
MEMOCHEM
MEMOCHEM EPOXY K‹MYASAL DÜBEL
ÜRÜN
300 ML
345 ML
410 ML
≥ Tan›m›: Çok h›zl› kürleflen, yüksek mukavemetli, düflük kokulu,
stirol içermeyen epoksi akrilat polyester kimyasal dübel
≥ Kullan›m Yerleri: Deprem kolon filizlerinin güçlendirilmesinde Beton,
Tu¤la , Mermer, Tafl ve mekanik dübelleme sistemlerinde güvenle kullan›l›r.
Kablo kanallar› ve rayl› sistemlerin montaj›nda kullan›l›r.
≥ Özellikleri: Kuru ve serin ortamda depolama ›s›s› 5 derece ile 25 derece aras›d›r.
Depolama ömrü 12 ayd›r.
HENKEL
WD-40 PAS SÖKÜCÜ
ÜRÜN
200 ML
400 ML
≥ Nem atar, pas çözer
≥ Pastan korur, temizler, ya¤lar
83
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
S‹MES
S‹MES MUM S‹L‹KON
ÜRÜN
12X300
≥ TANIM: Genifl kullan›m alanl›, etilvinil asetat esasl›
yar› saydam çubuk halinde hot melt yap›flt›r›c›d›r.
≥ KULLANIM ALANLARI: Ahflap, metal, plastik, ka¤›t, kumafl,
deri, karton yüzeyler için idealdir. Mobilya tamirat,
kablo sabitleme, çerçeve ek yerleri, yapma çiçek ve
bijuteri uygulamalar›nda kullan›l›r.
≥ ÖZELL‹KLER‹: Kokusuzdur. Kullan›m› kolayd›r.
H›zl› yap›flma istenen ifllerde kullan›l›r.
≥ UYGULAMA: Simes mum silikon çubuk tabancaya yerlefltirilir.
Tabancan›n ›s›nmas› için 5 – 7 dakika beklenir.
Yeterince ›s›n›nca yap›flt›rma ifllemine geçilir.
Yüzeyler hemen bir araya getirilip kuvvetle preslenir.
≥ UYGULAMA ISISI: +5 / - 40 C
≥ YO⁄UNLUK: 1.02 g/mt
≥ KABUK BA⁄LAMA ZAMANI: 10 DAK‹KA
≥ DONMAYA DAYANIKLILIK: *15 C’YE KADAR
≥ V‹SKOZ‹TE: 8.000 GRS / (180 C )
≥ ER‹ME ISISI: 80 / 85 C
≥ KIRILMA D‹RENC‹: 36 Kg / cm2 ( 20 C )
≥ GENLEfiME: 850 %
40 WATT
GLUE GUN MUM S‹L‹KON TABANCASI
ÜRÜN
40 WATT
84
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
CANDAN MAK‹NA
CM 06 PPRC KAYNAK MAK‹NASI SET‹
ÜRÜN
CM 06
≥ 750+750: 1500 Watt (Çift Rezistans)
≥ 220-240V besleme gerilimi
≥ 50-60 Hz. Frekans
≥ 270 C çal›flma s›cakl›¤›
≥ Paslanmaz çelik rezistans malzemesi
≥ 16 A (elektrik ba¤lant› hatt› üzerinde) ana sigorta de¤eri
≥ Üç adet pafta ayn› anda ütüye monte edilebilir.
≥ Kaynak makinas› seti içerisinde 20, 25, 32, 40 mm pafta,
16-42 mm plastik boru makas› ve PPRC kayna¤› için
ihtiyaç duyaca¤›n›z di¤er aparatlar bulunmaktad›r.
CANDAN MAK‹NA
TEST POMPASI
ÜRÜN
CM 60
≥ 60 Bar, 820 psi
≥ Test bas›nc› ayar›n› kolaylaflt›rmak için çiftli kapama ve temizleme valf sistemi
≥ Tam s›zd›rmazl›k
≥ Sistemdeki kaçak riskini azaltan kombine yuvarlak bafl ve monoblok pirinç
≥ Kapama subap› sistemi
≥ Distorsiyona dayanan su geçirmez poliyamit piston
≥ Darbeye dayan›kl›, su ve so¤uk geçirmez galvanize çelik ile
≥ Duramant
≥ Epoksi kaplamal› tank
≥ Ayar sertifikala haz›r bulunan bas›nç göstergeleri
85
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
SDS Plus Matkap Ucu
SDS Plus 110 mm
SDS PLUS MATKAP UCU
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
≥ Spiral Yüzey
KOD
ÜRÜN
GZD1500
GZD1501
GZD1502
GZD1503
GZD1504
GZD1505
5 MM X 110 MM
6 MM X 110 MM
7 MM X 110 MM
8 MM X 110 MM
9 MM X 110 MM
10 MM X 110 MM
≥ Uzun Ömür
SDS
Plus
SDS Plus 160 mm
SDS PLUS MATKAP UCU
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
KOD
ÜRÜN
≥ Spiral Yüzey
GZD1510
GZD1511
GZD1512
GZD1513
GZD1514
GZD1515
GZD1516
GZD1517
GZD1518
GZD1519
5 MM X 160 MM
6 MM X 160 MM
7 MM X 160 MM
8 MM X 160 MM
9 MM X 160 MM
10 MM X 160 MM
11 MM X 160 MM
12 MM X 160 MM
13 MM X 160 MM
14 MM X 160 MM
≥ Uzun Ömür
86
SDS
Plus
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
SDS Plus Matkap Ucu
SDS Plus 210 mm
SDS PLUS MATKAP UCU
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
KOD
ÜRÜN
GZD1520
GZD1521
GZD1522
GZD1523
GZD1524
GZD1525
GZD1526
GZD1527
GZD1528
GZD1529
GZD1530
GZD1531
5 MM X 210 MM
6 MM X 210 MM
7 MM X 210 MM
8 MM X 210 MM
9 MM X 210 MM
10 MM X 210 MM
11 MM X 210 MM
12 MM X 210 MM
13 MM X 210 MM
14 MM X 210 MM
15 MM X 210 MM
16 MM X 210 MM
≥ Spiral Yüzey
≥ Uzun Ömür
SDS
Plus
SDS Plus 260 mm
SDS PLUS MATKAP UCU
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
KOD
ÜRÜN
GZD1540
GZD1541
GZD1542
GZD1543
GZD1544
GZD1545
GZD1546
GZD1547
GZD1548
GZD1549
GZD1550
GZD1551
GZD1552
6 MM X 260 MM
7 MM X 260 MM
8 MM X 260 MM
9 MM X 260 MM
10 MM X 260 MM
11 MM X 260 MM
12 MM X 260 MM
13 MM X 260 MM
14 MM X 260 MM
15 MM X 260 MM
16 MM X 260 MM
18 MM X 260 MM
20 MM X 260 MM
≥ Spiral Yüzey
≥ Uzun Ömür
SDS
Plus
87
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
SDS Plus Matkap Ucu
SDS Plus 31 0 mm
SDS PLUS MATKAP UCU
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
KOD
ÜRÜN
GZD1550
GZD1551
GZD1552
GZD1553
GZD1554
GZD1555
GZD1556
GZD1557
GZD1558
GZD1559
8 MM X 310 MM
9 MM X 310 MM
10 MM X 310 MM
11 MM X 310 MM
12 MM X 310 MM
13 MM X 310 MM
14 MM X 310 MM
15 MM X 310 MM
16 MM X 310 MM
18 MM X 310 MM
≥ Spiral Yüzey
≥ Uzun Ömür
SDS
Plus
SDS Plus 450 mm
SDS PLUS MATKAP UCU
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
≥ Spiral Yüzey
KOD
ÜRÜN
GZD1561
GZD1562
GZD1563
GZD1564
GZD1565
GZD1566
GZD1567
GZD1568
GZD1569
10 MM X 450 MM
11 MM X 450 MM
12 MM X 450 MM
13 MM X 450 MM
14 MM X 450 MM
16 MM X 450 MM
18 MM X 450 MM
20 MM X 450 MM
22 MM X 450 MM
88
≥ Uzun Ömür
SDS
Plus
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
SDS Max Matkap Ucu
SDS Max 340 - 400 mm
SDS MAX MATKAP UCU (4 Elmasl›)
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Kesici
Elmas Uç
KOD
ÜRÜN
GZD1600
GZD1601
GZD1602
GZD1603
GZD1604
GZD1605
GZD1606
14 MM X 340 MM
16 MM X 340 MM
18 MM X 340 MM
20 MM X 340 MM
22 MM X 400 MM
24 MM X 400 MM
25 MM X 400 MM
≥ Spiral Yüzey
≥ Uzun Ömür
SDS
Max
SDS Max 540 mm
SDS MAX MATKAP UCU (4 Elmasl›)
KOD
ÜRÜN
GZD1610
GZD1611
GZD1612
GZD1613
16 MM X 540 MM
18 MM X 540 MM
20 MM X 540 MM
22 MM X 540 MM
SDS Max 600 mm
SDS MAX MATKAP UCU (4 Elmasl›)
KOD
ÜRÜN
GZD1616
GZD1617
GZD1618
GZD1619
GZD1620
GZD1621
GZD1622
GZD1623
GZD1624
22 MM X 600 MM
24 MM X 600 MM
25 MM X 600 MM
28 MM X 600 MM
30 MM X 600 MM
32 MM X 600 MM
35 MM X 600 MM
38 MM X 600 MM
40 MM X 600 MM
89
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
SDS Plus 250 MM
SDS
SDS PLUS KESK‹
Plus
KOD
ÜRÜN
GZD1570 Keski 14 MM X 250 MM X 22 MM
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Uzun Ömür
SDS Plus 250 MM
SDS
SDS PLUS MURÇ
Plus
KOD
ÜRÜN
GZD1571 Murç14 MM X 250 MM
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Uzun Ömür
SDS Max
SDS
SDS MAX KESK‹
Max
KOD
ÜRÜN
GZD1574 18 MM X 400 MM X 25 MM
GZD1576 18 MM X 600 MM X 25 MM
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
≥ Uzun Ömür
SDS Max
SDS
SDS MAX MURÇ
Max
KOD
ÜRÜN
GZD1575 18 MM X 400 MM
GZD1577 18 MM X 600 MM
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
90
≥ Uzun Ömür
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
SDS Plus Ahflap Matkap Ucu
SDS Plus 250 mm
≥ Tavlanm›fl Yüksek
Çelik Kalitesi
AHfiAP MATKAP UCU
≥ Sertlefltirilmifl kesme
Kenarlar›
≥ Spiral Merkez Nokta
KOD
ÜRÜN
GZD1440
GZD1441
GZD1442
GZD1443
GZD1444
GZD1445
GZD1446
8 MM X 250 MM
10 MM X 250 MM
12 MM X 250 MM
14 MM X 250 MM
16 MM X 250 MM
18 MM X 250 MM
20 MM X 250 MM
≥ Talafl tahliyesi
Extra derin oluklar
SDS
Plus
SDS Plus 500 mm
AHfiAP MATKAP UCU
KOD
ÜRÜN
GZD1450
GZD1451
GZD1452
GZD1453
GZD1454
GZD1455
GZD1456
GZD1457
GZD1458
8 MM X 500 MM
10 MM X 500 MM
12 MM X 500 MM
14 MM X 500 MM
16 MM X 500 MM
18 MM X 500 MM
20 MM X 500 MM
22 MM X 500 MM
24 MM X 500 MM
91
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
BETON BUAT AÇMA SET‹
KOD
ÜRÜN
GZD1421
GZD1422
GZD1423
GZD1424
GZD1425
GZD1426
GZD1427
GZD1428
GZD1429
GZD1430
GZD1431
GZD1432
GZD1433
GZD1434
GZD1435
GZD1436
GZD1437
30 MM
35 MM
40 MM
45 MM
50 MM
55 MM
60 MM
65 MM
70 MM
75 MM
80 MM
85 MM
90 MM
95 MM
100 MM
110 MM
120 MM
SDS
≥ Yüksek kalite
≥ Uzun ömür
Plus
≥ Kesici elmas difller
BETON BUAT AÇMA ADAPTÖRÜ
KOD
ÜRÜN
GZD1581 SDS PLUS 200 MM
GZD1582 SDS PLUS 350 MM
GZD1583 SDS MAX 350 MM
SDS
SDS
≥ Yüksek kalite
≥ Uzun ömür
Plus
92
Max
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
MAKARALI UZATMA KABLOSU
KOD
ÜRÜN
GZD2100
GZD2101
GZD2102
GZD2105
GZD2106
GZD2107
3 X 1.5 / 20 METRE
3 X 1.5 / 35 METRE
3 X 1.5 / 50 METRE
3 X 2.5 / 20 METRE
3 X 2.5 / 30 METRE
3 X 2.5 / 40 METRE
≥ 4 Adet monofaze toprakl› fifl
≥ Krom kaplama metal gövde
≥ Darbelere dayan›kl› özel alafl›ml› malzeme
ÇEL‹K fiER‹T METRE
KOD
ÜRÜN
GZD2000
GZD2001
GZD2002
GZD2003
3 M X 16 MM
5 M X 19 MM
5 M X 25 MM
10 M X 25 MM
ÇEL‹K fiER‹T METRE
FISCO
KOD
ÜRÜN
GZD3000 3 METRE
GZD3001 5 METRE
BMI A⁄AÇ METRE
KOD
ÜRÜN
GZD4001 2 METRE KIRMALI
93
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
YILDIZ UÇLU B‹TS
KOD
ÜRÜN
GZD1826
GZD1827
GZD1828
GZD1829
GZD1830
PH2 / 25 MM
PH2 / 50 MM
PH2 / 75 MM
PH2 / 100 MM
PH2 / 150 MM
Cr-V
POZ‹DR‹V UÇLU B‹TS
KOD
ÜRÜN
GZD1831
GZD1832
GZD1833
GZD1834
GZD1835
PZ2 / 25 MM
PZ2 / 50 MM
PZ2 / 75 MM
PZ2 / 100 MM
PZ2 / 150 MM
Cr-V
MANYET‹K B‹TS UÇ ADAPTÖRÜ
KOD
ÜRÜN
HEX
Plus
GZD1836 1 / 4 UZATMA
MANYET‹K SOMUN ADAPTÖRÜ
KOD
ÜRÜN
GZD1850
GZD1851
GZD1852
GZD1853
GZD1854
GZD1855
GZD1856
GZD1857
6 X 45 MM
7 X 45 MM
8 X 45 MM
10 X 45 MM
11 X 45 MM
12 X 45 MM
13 X 45 MM
14 X 45 MM
Cr-V
HRC: 50-52 0
94
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
LAST‹K TOKMAK PROFESYONEL
KOD
ÜRÜN
GZD151
GZD152
NO: 40
NO: 60
≥ Özel kauçuk malzeme
≥ Kullan›m konforu sa¤layan ergonomik sap
ÇEK‹Ç
KOD
ÜRÜN
GZD153
GZD154
GZD155
300 GR
500 GR
1000 GR
DEM‹R TESTERE KOLU
KOD
ÜRÜN
GZD201
GZD202
TESTERE A⁄IZLI KOL
HSS DEM‹R TESTERE A⁄ZI
95
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
TEFLON BANT PROFESYONEL
KOD
ÜRÜN
GZD1201 0.35 GR/CM3 12 MM X 10 MT
≥ S›v› ve hava hatlar›ndaki tüm diflli ba¤lant›larda kullan›l›r
≥ ‹çme suyu hatlar› için uygundur
GAZ TEFLON BANT PROFESYONEL
KOD
ÜRÜN
GZD1203 1.00 GR/CM3 12 MM X 8 MT
≥ Benzin, petrol ya¤lar›, gaz ve do¤algaz borular›n›n ba¤lant› ve
montaj›nda kullan›l›r
ELEKTR‹KÇ‹ BANDI
KOD
ÜRÜN
GZD1202 S‹YAH / BEYAZ
MAKET BIÇA⁄I ALÜM‹NYUM
KOD
ÜRÜN
GZD155
MAKET BIÇA⁄I BÜYÜK
≥ Alüminyum gövde, darbeye dayan›kl› dizayn, otomatik kilitleme sistemi
96
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
SU TERAZ‹S‹ ALÜM‹NYUM
KOD
ÜRÜN
GZD1710
GZD1711
GZD1712
GZD1713
GZD1714
GZD1715
40 CM
50 CM
60 CM
80 CM
100 CM
M‹N‹ SU TERAZ‹S‹
≥ Yüksek hassasiyet
≥ Bas›nca dayan›kl› alüminyum gövde
≥ Birinci s›n›f elektrostatik boya
≥ Darbe emici kapaklar
MIKNATISLI M‹N‹ SU TERAZ‹S‹
≥ Anti - dayan›kl› serigraf bask›
≥ Extra fonksiyon su terazisi
≥ 900 - 450 aç›larda milimetrik çal›flma
ALÜM‹NYUM GÖNYE
KOD
ÜRÜN
GZD1700
GZD1701
GZD1702
GZD1703
GZD1704
GZD1705
250 MM
300 MM
350 MM
400 MM
500 MM
600 MM
97
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
≥ Alüminyum gövde
≥ Yüksek bas›nca dayan›kl›
≥ Birinci s›n›f elektrostatik boya
≥ Krom kaplama mil
S‹L‹KON TABANCASI ALÜM‹NYUM
KOD
ÜRÜN
GZD272
S‹L‹KON TABANCASI
≥ Alüminyum gövde
≥ Yüksek bas›nca dayan›kl›
≥ Birinci s›n›f elektrostatik boya
≥ Krom kaplama mil
EPOKS‹ TABANCASI ALÜM‹NYUM
KOD
ÜRÜN
GZD274
GZD273
345 ML
410 ML
GENEL AMAÇLI S‹L‹KON
98
KOD
ÜRÜN
GZD271
280 ML fiEFFAF / BEYAZ
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
KADEMEL‹ SAC DELME
KOD
ÜRÜN
GZDEL058
KADEMEL‹ SAC DELME
A⁄AÇ YAPRAK MATKAP UCU MAK‹TA
KOD
ÜRÜN
GZDEL059
GZDEL060
GZDEL061
GZDEL062
GZDEL063
GZDEL064
16 MM
18 MM
20 MM
25 MM
30 MM
35 MM
AHfiAP PANÇ ELMAS UCLU
KOD
ÜRÜN
GZDEL065
GZDEL066
GZDEL067
30 MM
50 MM
65 MM
99
ÜRÜN TAfiIMA
EK‹PMANLARI &
‹fi GÜVENL‹K
08
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ÜRÜN TAfiIMA EK‹PMANLARI
≥ Her türlü ambalajl› ve ambalajs›z
beyaz eflya ürünü tafl›mas›nda kullan›l›r
≥ Tüm ürünlerde ifl güvenlik sertifikas› ve
CE belgesi mevcuttur
TAfiIMA SET‹
2 ADET PARAfiÜT T‹P‹ BEL VE OMUZ DESTEKL‹ EMN‹YET KEMER‹
2 ADET 12” HAVALI VANTUZ
2 ADET 10 MT SARGI KEMER‹
2 ADET 50 CM TAfiIMA KEMER‹
2 ADET 1.5 MT TAfiIMA KEMER‹
102
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
N‹TR‹L ELD‹VEN
KOD
ÜRÜN
GZDIS001
N‹TR‹L ELD‹VEN
Nitril kaplamal› kal›n ve örgü bileklidir. Anotomik kal›b› ve ekstra kal›nl›¤› sayesinde üstün koruma sa¤lar.
Montaj, otomotiv, yükleme ve hafif sanayi ifllerinde güvenle kullan›labilir.
ÇEL‹K ELD‹VEN TEK
KOD
ÜRÜN
GZDIS002
ÇEL‹K ELD‹VEN TEK
El hareketlerini k›s›tlamaz. Eli tam olarak kavrar.
Dikkatsizlikten do¤an yaralanmalara son verir. Çift yüz kullan›m.
Paslanmaz çelikten üretilmifltir. EN1082-1 normlar›na uygun üretilmifltir.
KAYNAKÇI ELD‹VEN
KOD
ÜRÜN
GZDIS003
KAYNAKÇI ELD‹VEN‹
Kaynak ifllerinde kullan›l›r. Uzunluk 35 cm. Mekanik ve termal risklere karfl› koruyucudur.
89/686/EEC normlar›na uygundur. EN 388 ve EN 407
EMN‹YET KEMER‹ PARAfiÜT T‹P
KOD
ÜRÜN
GZDIS004
EMN‹YET KEMER‹ PARAfiÜT T‹P
CE 0511 Sertifikal› EN-361, EN358 standartl›
ISO 9011:2008 kalite yönetim belgeli
Kemer üzerinde 1 adet 22kN kapasiteli EN-362 standartl› çelik karabina ve
1.20 metre uzatma halat› dahil
103
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
KORUYUCU GÖZLÜK fiEFFAF
KOD
≥ UV filtreli
≥ Yüksek etkili polikarbon lens
≥ Darbeye dayan›kl› termo plastik
≥ ANSI EN 166 F
ÜRÜN
GZDIS005 fiEFFAF
KORUYUCU GÖZLÜK FÜME
≥ UV filtreli
≥ Yüksek etkili polikarbon lens
≥ Darbeye dayan›kl› termo plastik
≥ ANSI EN 166 F
KOD
ÜRÜN
GZDIS006 FÜME
KORUYUCU GÖZLÜK S‹YAH
KOD
ÜRÜN
GZDIS007 S‹YAH
104
≥ UV filtreli
≥ Yüksek etkili polikarbon lens
≥ Darbeye dayan›kl› termo plastik
≥ ANSI EN 166 F
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS008
VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
Burun k›skac› özelli¤i sayesinde maske daha iyi oturur.
Ventex valfi maskenin nemini ve ›s›s›n› azalt›r, maskenin içi serin kal›r.
Ventilin d›flar›ya verilen havay› afla¤›ya yönlendirmesiyle göz koruyucunun bu¤ulanmas› engellenir.
3M 8822 VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS009
VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
3M 6800 TAM YÜZ MASKES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS010
TAM YÜZ MASKES‹
3M GAZ MASKES‹ F‹LTRES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS011
Ç‹FT F‹LTRE
105
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
YA⁄MURLUK
KOD
ÜRÜN
GZDIS012
YA⁄MURLUK 028A
Su geçirmez impertex kumafltan üretilmifltir.
Renk seçenekleri yeflil, sar›, lacivert
XL - XXL
KULAK TIKACI KORDONLU
KOD
ÜRÜN
GZDIS013
KULAK TIKACI
Polipropilen malzemeden üretilmifltir. EN 352-2 normlar›na uygundur.
EMN‹YET fiER‹D‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS014
50 MM X 500 METRE (KIRMIZI-BEYAZ)
Endüstriyel alanlarda, tesis depolar›nda, hastane depolar›nda, üretim hatlar›nda.
‹kaz özelli¤i vas›tas›yla yüksek görünürlük sa¤layan uyar› bantlar›d›r.
106
www.hirdavatgrup.com
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ÇEL‹K BURUNLU ‹fi AYAKKABISI (KIfiLIK)
KOD
ÜRÜN
GZDIS015
S1-S1P-S2-S3
Taban: poliüretan, antistatik, ya¤ ve petrole dayan›kl›
Ba¤lama: metal kufl gözü kapsül
Çelik Bombe: 200 joule - 1500 N bask› mukavemet
Hakiki deri, nefes alabilen astar,
38-47
ÇEL‹K BURUNLU ‹fi AYAKKABISI (YAZLIK)
KOD
ÜRÜN
GZDIS016
S1-S1P-S2-S3
Taban: poliüretan, antistatik, ya¤ ve petrole dayan›kl›
Ba¤lama: metal kufl gözü kapsül
Çelik Bombe: 200 joule - 1500 N bask› mukavemet
Hakiki deri, nefes alabilen astar,
38-47
BARET
KOD
ÜRÜN
GZDIS017
BARET
Darbelere, +50 C ›s›ya, -10 C so¤u¤a ve neme karfl› dayan›kl›d›r.
Standartlardaki tüm mekanik testlere karfl› mukavametlidir.
Ense band›, ayar yeri ile bafl ölçülerine göre ayarlanabilir.
107
SARF
MALZEMELER‹
09
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
GALOfi
KOD
ÜRÜN
GZDSM001
GALOfi (1000 ADET)
20 x 40 cm ebatlar›nda birinci s›n›f naylon, lastik ve iflçilikten oluflmaktad›r.
60 mikron kal›nl›¤›ndad›r.
DO⁄ALGAZ MACUNU
KOD
ÜRÜN
GZDSM002
DO⁄ALGAZ MACUNU
STREÇ F‹LM 17 M‹CRON
KOD
ÜRÜN
GZDSM003
50 CM X 190 MT
C‹VATA & SOMUN & BA⁄LANTI ELEMANLARI
KOD
ÜRÜN
GZDSM022
BA⁄LANTI ELEMANLARI
110
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
KABLO PAPUCU SF1D
KOD
ÜRÜN
GZDSM004
KABLO PAPUCU 6.3 D‹fi‹ TERM‹NAL SOKET
PLAST‹K CIRT KELEPÇE
KOD
ÜRÜN
ADET
GZDSM005
GZDSM006
GZDSM007
GZDSM008
GZDSM009
GZDSM010
GZDSM011
GZDSM012
GZDSM013
GZDSM014
GZDSM015
GZDSM016
GZDSM017
GZDSM018
GZDSM019
GZDSM020
GZDSM021
2.5x100
2.5x150
2.5x200
3.6x150
3.6x200
3.6x250
3.6x300
4.8x200
4.8x250
4.8x300
4.8x350
4.8x380
4.8x450
7.2x450
8.0x300
8.0x380
8.0x450
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
111
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS008
VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
F‹YATI
1.40
Burun k›skac› özelli¤i sayesinde maske daha iyi oturur.
Ventex valfi maskenin nemini ve ›s›s›n› azalt›r, maskenin içi serin kal›r.
Ventilin d›flar›ya verilen havay› afla¤›ya yönlendirmesiyle göz koruyucunun bu¤ulanmas› engellenir.
3M 8822 VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS009
VENT‹LL‹ TOZ MASKES‹
F‹YATI
1.80 3M 6800 TAM YÜZ MASKES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS010
TAM YÜZ MASKES‹
F‹YATI
94.73 3M GAZ MASKES‹ F‹LTRES‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS011
Ç‹FT F‹LTRE
F‹YATI
11.96 105
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
YA⁄MURLUK
KOD
ÜRÜN
GZDIS012
YA⁄MURLUK 028A
F‹YATI
4.80 USD
Su geçirmez impertex kumafltan üretilmifltir.
Renk seçenekleri yeflil, sar›, lacivert
XL - XXL
KULAK TIKACI KORDONLU
KOD
ÜRÜN
GZDIS013
KULAK TIKACI
F‹YATI
0.86 Polipropilen malzemeden üretilmifltir. EN 352-2 normlar›na uygundur.
EMN‹YET fiER‹D‹
KOD
ÜRÜN
GZDIS014
50 MM X 500 METRE (KIRMIZI-BEYAZ)
F‹YATI
8.00
Endüstriyel alanlarda, tesis depolar›nda, hastane depolar›nda, üretim hatlar›nda.
‹kaz özelli¤i vas›tas›yla yüksek görünürlük sa¤layan uyar› bantlar›d›r.
106
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
ÇEL‹K BURUNLU ‹fi AYAKKABISI (KIfiLIK)
KOD
ÜRÜN
F‹YATI
GZDIS015
S1-S1P-S2-S3
32.00
Taban: poliüretan, antistatik, ya¤ ve petrole dayan›kl›
Ba¤lama: metal kufl gözü kapsül
Çelik Bombe: 200 joule - 1500 N bask› mukavemet
Hakiki deri, nefes alabilen astar,
38-47
ÇEL‹K BURUNLU ‹fi AYAKKABISI (YAZLIK)
KOD
ÜRÜN
F‹YATI
GZDIS016
S1-S1P-S2-S3
37.50
Taban: poliüretan, antistatik, ya¤ ve petrole dayan›kl›
Ba¤lama: metal kufl gözü kapsül
Çelik Bombe: 200 joule - 1500 N bask› mukavemet
Hakiki deri, nefes alabilen astar,
38-47
BARET
KOD
ÜRÜN
F‹YATI
GZDIS017
BARET
38.00
Darbelere, +50 C ›s›ya, -10 C so¤u¤a ve neme karfl› dayan›kl›d›r.
Standartlardaki tüm mekanik testlere karfl› mukavametlidir.
Ense band›, ayar yeri ile bafl ölçülerine göre ayarlanabilir.
107
SARF
MALZEMELER‹
09
[email protected]
www.hirdavatgrup.com
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
GALOfi
KOD
ÜRÜN
F‹YATI
GZDSM001
GALOfi (1000 ADET)
18.00
20 x 40 cm ebatlar›nda birinci s›n›f naylon, lastik ve iflçilikten oluflmaktad›r.
60 mikron kal›nl›¤›ndad›r.
DO⁄ALGAZ MACUNU
KOD
ÜRÜN
GZDSM002
DO⁄ALGAZ MACUNU
F‹YATI
6.50
STREÇ F‹LM 17 M‹CRON
KOD
ÜRÜN
F‹YATI
GZDSM003
50 CM X 190 MT
10.00
C‹VATA & SOMUN & BA⁄LANTI ELEMANLARI
KOD
ÜRÜN
GZDSM022
BA⁄LANTI ELEMANLARI
110
F‹YATI
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE
www.hirdavatgrup.com
KABLO PAPUCU SF1D
KOD
ÜRÜN
F‹YATI
GZDSM004
KABLO PAPUCU 6.3 D‹fi‹ TERM‹NAL SOKET
0.04
PLAST‹K CIRT KELEPÇE
KOD
ÜRÜN
ADET
GZDSM005
GZDSM006
GZDSM007
GZDSM008
GZDSM009
GZDSM010
GZDSM011
GZDSM012
GZDSM013
GZDSM014
GZDSM015
GZDSM016
GZDSM017
GZDSM018
GZDSM019
GZDSM020
GZDSM021
2.5x100
2.5x150
2.5x200
3.6x150
3.6x200
3.6x250
3.6x300
4.8x200
4.8x250
4.8x300
4.8x350
4.8x380
4.8x450
7.2x450
8.0x300
8.0x380
8.0x450
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
F‹YATI
1.00
1.20
1.40
1.85
2.10
2.90
3.20
3.10
4.00
4.70
5.80
6.00
9.00
22.00
10.60
13.50
18.00
111
GÖZDE HIRDAVAT & MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Cevizli Mah. Ba¤dat Cad. No: 500/C Maltepe/‹STANBUL
Tel: 0216 441 76 28 - 29
Fax: 0216 370 49 43
[email protected]
www.hirdavatgrup.com

Benzer belgeler