Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе

Transkript

Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе
Kazakistan'da Cumhurbaшkanыnыn gюrev
sцresinin 6 Aralыk 2020
tarihine kadar uzatыlmasы iчin referandum yapыlmasы teklif edildi
Ïðåçèäåíò
âûñòóïèëà íà
çàñåäàíèè ÆÊ
Ñòð.
3.
Сайфа
6’да.
№ 11 (57) АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011. www.туркийещабераъанси.com
www.ahiskapress.com
Сайфа
17’de
Eski Pasaportla Vize
Almak 31 Ocak 2011’den
Sonra Mцмкцн Деьил
www.ватанpress.com
turkelyeni @ yahoo.com
ыrgыzistan'da yaшayan vatandaшlarыmыzыn
Yeni Yыlыnы en iчten dileklerimle kutlar, 2011
K
yыlыnda saьlыklы, mutlu ve huzurlu gцnler
geчirmelerini dilerim.
Æà»û êèðèï êåëå æàòêàí 2011æûëû»ûç ìåíåí
÷ûí æ¾ðýêòýí êóòòóêòàéìûí!
Æà»û æûë æàêøûëûêòûí, èéãèëèêòèí, òûí÷òûêòûí, äîñòóêòóí æûëû áîëñóí!
Áóë æûë Ñèçãå äåí-ñîîëóêòó, èøè»èçãå àëáàí-àëáàí èéãèëèêòåðäè, ¾é-á¾ë¼»¾çã¼ áàêûò-òààëàéäû,
æàëïû ýëå êûðãûç ýëèìå áàêóáàò òóðìóøòó àëûï
êåëñèí.
Йени Йылынызы, Тцрк Дцнйасы ве Тцм
Инсанлыьа Саьлык, Барыш, Щузур, Мутлулук ве
даща фазла Рефащ Эетирмеси Дилеклеримизле
Кутларыз.
Îðõàí Èíàíäû
Ýë àðàëûê
"Ñåáàò"áèëèì
áåð¾¾ ìåêåìåñèíèí
ïðåçèäåíòè,
Áèøêåê øààðû.
Æà»û Æûëû»ûçäàð ìåíåí áààðûíûçäàðäû
êóòòóêòàéì!
Æà»û æûëäà Æà»û
óé áóëîíóçäîðãî Áàêûò, æà»û èéãèëèêòåðäè æà»à æåòèøêåíäèêòåðäè
êààëàéì! Êåëàòêàí æûë
Áààðûíûçäàð ó÷óí
Yeni Yыlыn ayrыca, dцnyamыza barыш ve istikrar,
tцm insanlara refah getirmesini temenni eder, bu
vesileyle, kardeш Kыrgыz halkыnыn da Yeni Yыlыnы en
samimi dileklerimle kutlar, esenlikler dilerim!
Nejat Akчal
T.C. Biшkek Bцyцkelчisi.
Яziz hяmvяtяnlяr! Hюrmяtli soydaшlarыmыz!
Sizi 31 dekabr - Dцnya Azяrbaycanlыlarыnыn Hяmrяylik Gцnц vя Yeni il mцnasibяtilя сяfirliyin kollektivi vя шяxsяn юz adыmdan sяmimi qяlbdяn tяbrik edirяm.
Tяmяli Цmummilli Liderimiz Heydяr Яliyev tяrяfindяn 1991-ci ildя qoyulmuш
Dцnya Azяrbaycanlыlarыnыn Hяmrяylik Gцnц dцnya azяrbaycanlыlarы arasыnda milli
birliyin daha da gцclяnmяsi vя hяmvяtяnlяrimizin tяшkilatlanmasы цчцn geniш
imkanlar yaradыr.
Qыrьыzыstanda yaшayan soydaшlarыmыz da юlkяmizin inkiшafыna, qarшыya чыxan problemlяrin hяllinя yaxыndan kюmяk gюstяrmяyя чalышыrlar. Bu kюmяyin sяmяrяli
olmasы mяhz hяmvяtяnlяrimizin mюhkяm birliyi, mцtяшяkkilliyi vя yaxшы tяшkilatlanmasы sayяsindя mцmkцndцr.
Azяrbaycan dюvlяti diaspor quruculuьu iшinя bюyцk яhяmiyyяt verir vя bu prosesя hяrtяrяfli yardыm gюstяrir. Sevindirici haldыr ki, Qыrьыz Respublikasыndakы hяmvяtяnlяrimiz arasыnda azяrbaycanчыlыq ideyalarы, milli mяnяvi dяyяrlяrimiz getdikcя
daha dяrin kюk salыr. Soydaшlarыmыz Qыrьыzыstanыn ictimai-siyasi, mяdяni vя игтисади
hяyatыnda юz tюhfяlяrini verirlяr.
Яziz soydaшlarыmыz, bu bayram mцnasibяtilя Sizi sяmimi qяlbdяn tяbrik edir, hяr
birinizя xoшbяxtlik, firavanlыq vя bцtцn iшlяrinizdя uьurlar arzulayыram!
Ариф Aьayev,
Hюrmяtlя, Азярбайжанын Гырьызыстан сяфири.
ýí æàêøû æûëäàðäàí áîëñóí!
Ýí æàêøû òèëåêòåðèì ìåíåí ñèçäåðäè
óðìàòòàï
Ãóñåèí ÌÓÑËÓ.
luk versin! Hayatыnыz
ve iшinizde bol bol
BAШARILAR, Allahtan huzur ve mutluluklar dilerim!
En iчten dileklerimle
Щцсейин МУСЛУ
Yeni Yыlыnыz Kutlu
КЫТИАД Йюнетим
Olsun!
Курулу Башканы
Yeni Yыl Sizlere ve
ailenize huzur mutlu- Ïîçäðàâëÿþ âàñ c
Íîâûì ãîäîì!
Æåëàþ âñåì ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è ìîðå
óñïåõîâ! Ïóñòü Íîâûé ãîä áóäåò ñàìûì óñïåøíûì äëÿ
âàñ!
Ñ Óâàæåíèåì
Ãóñåèí ÌÓÑËÓ,
ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ ÊÛÒÈÀÄ.
Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе улаштырыйор!
KKTC Иstanbul'a sefer yapan THY ait uчakta havadayken "Uчak 45 dakika sonra patlayacak" yazыlы kаьыt parчasы bulundu. Учak Atatцrk Havalimanы'na indikten sonra yapыlan aramada patlayыcы madde rastlanmadы.
2
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
BAШ EДИТЮР'ЦН
КЮШЕСИ
Рауф ДЕНКТАШ Кузей Кыбрыс Тцрк Жумщурийети
Ðàóô ÄÅÍÊÒÀØ (Ñåâåðíàÿ Òóðåöêàÿ
Ðåñïóáëèêà Êèïð)
Prof. Dr. Sulayman
KАЙЫПОВ - КТМЦ ректюрц
( Kыrgыzistan)
Ñóëàéìàí ÊÀÉÛÏÎÂ äîêòîð, ïðîôåññîð, ðåêòîð
ÊÒÌÓ
( Êûðãûçñòàí)
Олъас СУЛЕЙМЕНОВ
Kазакистан
Îëæàñ ÑÓËÅÉÌÅÍÎÂ
WЫKЫLEAKS
Wiki'nin anlamы "Benim bildiьime gюre" demekmiш. Hani
birisi bir шey sorduьunda sюze
bu kelimelerle baшlarыz ya, iшte
onu ifade ediyor. Leaks ise sыzыntы. Wiki deyimi internette
markalaшtы ve юnemli bir portalыn
adы oldu. Adы Wiki ile baшlayan
internet sayfalarы yeryцzцnцn
belki de -bazen haksыz yere de
olsa- en чok gцven duyulan
bilgi daьarcыklarы.
Bugцn dцnyada herkes
ABD'yi sevmiyor. Fanatik anti
Amerikanistleri bir kenara bыrakalыm. Ama yine ABD'nin birtakыm siyasi tercihlerini, bazы siyaset adamlarыnы ve ABD'nin kцresel hegemonyacы yaklaшыmыnы
rahatsыz edici gюrenler var. Bu
bir vaka ve bunun юnlenmesi
olasыlыьы yok.
Wikileaks iчin birbirine taban
tabana zыt ama kendi iчinde tutarlы hikаyeler uydurulabilir. Her
biri de kiшiye gerчek gibi gюrцnebilir. Kцresel bir юrgцt…
Enformasyon savaшы…
Enformasyon terюrizmi…
Asimetrik enformatif tehdit…
Bir шey daha var… Pek чok
kimse bunun цzerinde durmuyor; Wikileaks ABD'nin gizli belgelerini yayыnladы. Gizli belge
yayыnlamak suчtur. Aynы шekilde
bir suчu юvmek ve onu yaygыnlaшtыrmak da suчtur. Шayet bir
цlkede bir mahkeme Wikileaks
hakkыnda ve Wikileaks aleyhine
karar alыrsa… Ondan sonra kцresel юlчekte "cadы avы", "sцrek
avы" veya "sцpцrme harekаtы"
gelebilir!
Wikileaks'in yayыnladыьы bilgiler
doьru veya yanlыш olabilir. Aslыnda bunun чok fazla bir юnemi
de yok. Чцnkц en doьru bilgi
dahi dikkatsiz bir zamanlama ile
kullanыlыrsa, insan ve toplum hafыzasы onu ret eder, yok sayar.
Bir yalan ise шayet zamanlama
doьru ise veya insanыn ve toplumun bir beklentisini karшыlыyorsa, tartышmasыz ve tereddцtsцz
kabul gюrebilir.
Wikileaks belgeleri yayыnlanmaya baшladыьы ilk gцnden itibaren adы geчen kiшileri, kesimleri
ve цlkeleri ciddi anlamda sarstы.
Sюz konusu internet yayыnlarы
psikolojik, sosyal ve politik yan
etkiler цretti. Bireysel ve toplumsal kanaatlere mцdahale
etti.
Wikileaks'in Sordurduьu
Sorular…
Sadece gюnцllцlerden oluшan
ve muhtemelen birbirini hiч gюrmemiш kiшilerden oluшan bu
grup hiчbir ticari faaliyet yцrцtmeden Wikileaks'in finansmanыnы nasыl saьlыyor?
Acaba ABD'li yetkililer Wikileaks'in yerini tespit etmek istiyorlarsa, her gцn basыnda yayыnlanan adresi kullanamazlar
mы?
Acaba Wikileaks ile kцresel
bir "шok terapi" mi uygulanыyor?
Bu sцreci baшlatanlar, durdurabilir mi?
Acaba bu sцreч "dцzenin
buhranla gelmesini"mi hedefliyor?
(Êàçàõñòàí)
Еднан КАРАБАЙЕВ Кырэызистан
Професор Др.
Ýäíàí Êàðàáàåâ äîêòîð, ïðîôåññîð
(Êûðãûçñòàí)
Низами ЖАФАРОВ -
Azerbaycan'ыn Kыrgыzistan Bцyцkelчiliьi tarafыndan bir tюren dцzenlendi ve 31 Aralыk Azerbaycanlыlar'ыn
Dayanышma Gцnц vesilesiyle tюrene
чok sayыda davetli katыldы.
Проф.др.Азербайжан Милли
Билимлер Академиси, Ататцрк
Меркези Башканы, Миллет Векили
Íèçàìè Äæàôàðîâ -
Tюrende gцnцn anlam ve юnemini
dile getiren konuшmayы Azerbaycan'ыn Kыrgыzistan Bцyцkelчisi Arif
AЬAYEV yaptы. Bцyцkelчi AЬAYEV, tюrende yaptыьы konuшmada
'31 Aralыk Dцnya Azerbaycanlыlar
Dayanышma Gцnц'nцn aynы zamanda Tцrk dцnyasыnыn dayanышma
gцnц olduьunu' sюyledi. AЬAYEV
bu gцnцn merhum Haydat Aliyev'in
halkыna bыraktыьы en юnemli miraslardan biri olduьunu kaydetti. Bцyцkelчi, Aliyev'in gюsterdiьi yolda ilerleyen Azerbaycan'ыn bugцn dцnya
arenasыnda юnde gelen цlkeler aradцnya Azerbaycanlыlarыnыn bu gцnцnц tebrik
sыnda kendine yer edinmiш ve iftihar edilecek bir ediyorum" diye konuшtu ve Tцrk Dцnyasыnыn
kalkыnmышlыk dцzeyine geldiьini dile getirdi.
цnlц шairi Zelimhan YAGUB'UN 'Biz Birleшmesek' шiirini sюyledi.
Tюrende daha sonra Azerбайжанлы sanatчы
Шahmar TAPTЫK tarafыndan mцzikal bir proTюrende sunuculuk yapan Ramiz MEШEDИgram sunuldu. Sahne alan Azerbaycan ve HASANLЫ, "Bugцn bцtцn Tцrk dцnyasыnыn birKыrgыz sanatчыlar seslendirdikleri parчalarla da- leшme gцnцdцr. Bugцn sadece Azerbaycanlыvetlilere hem duygulu ve hem de neшeli anlar larыn deьil; Anadolu Tцrklerinin, Kerkцk
yaшattы. Ahыska Basыn Bilim Merkezi'ne konuшan Tцrklerinin, Tцrkmenlerin ve Kыrgыzlarыn birdavetliler bu anlamlы gцnц kardeш bir цlkede leшme gцnцdцr. Tцrkцn bayramыdыr bugцn.
kutlamaktan duyduklarы memnuniyeti dile Чцnkц bugцn mц yarыn mы sonunda birleшmeligetirdiler.
yiz" diye duygularыnы dile verdi.
Davetlilerden Akif REFИBEYLИ, "Kыrgыzistanda yaшayan Azerbaycanlыlar olarak bu gцnц
hasretlerle beklemiшtik. Bugцn bu bayramыmыzы
kutluyoruz. Bizlere bu gцnleri gюsteren Allaha
шцkцrler olsun" dedi.
Ahыska Basыn Bilim Merkezi eшbaшkanы
Hюkцme HALИLOVA ise, "Bize bu gцnleri
hediye eden merhum cumhurbaшkanыmыz
Haydar Aliyev'e 50 milyon Azerбайжан halkы
adыna minnet ve шцkranlarыmыzы sunuyoruz. Tцm
\Tаsisжi ве сащиби: “TЦРКЕЛ” - Иctimai Tешkilatы
Башкан, baш Едитюр йардымжысы - Hюkцmе Щалилова
Эенел Йайын Йюнетмени - Ramiz Mешеdihаsаnlы
Baш Щукукжу - Умуд МИЩМАНДАРЛЫ (Тцркийе)
MУЩАБИРЛЕР - Айфер Аксу, Талип ЮЗ (Тцркийе), Mira
Jeniшbayeva, др.Афэан Велийев (Истанбул).
Menecerlяr - Rahib Mешеdiyev, Seymur Щалилов
Bilgisayar-dizayn - Р. Аббасоьлу, А.Терешкина,
С.Карабейли
Эазете Кыrэыz Жумщурийети Адалет
Баканлыьында кайtdan keчib
Кайыt: No1062 ГР 001979
Адрес: Кырэызиstan 720051 Biшkek, Будйонов Жад. 181a
Telefon: Бишкек: (+996312) 36 76 22, (+996772) 27 77 88,
(+996555) 66 52 52; Бакц: (+99450) 7998710, 6492688
(Ращиб); Истамбул:+(90543) 4738644 (А.Каплан);
Алматы:(+7701) 344 27 71, 344 27 72; Ташкент:(+99897)331
15 51 (Ю.Салман). Москова:+(7926) 511 48 97
E-mail: [email protected]
(Н.Новрузов).
Kыrgыzistan'da faaliyette bulunan 'AZERИ'
Azerbaycan derneьi baшkanы, emektar doctor
Akif ALAFERDOV, Tцrkчe Konuшan Цlkelerin
Siyasetine Destek vakfы baшkanы Nusret
MEMMEDOV, 'TЦRKEL', 'VATAN' gazeteleri,
'ALTЫN KЮPRЦ' dergisi baш editюrц, Ahыska
Basыn Bilim Merkezi eшbaшkanы Ramiz
MEШEDИHASANLЫ Azerbaycan'ыn Kыrgыzistan
Bцyцkelчisi Arif AЬAYEV tarafыndan Fahri
Diploma ile юdцllendirildi.
Ahыska Basыn Bilim Merkezi.
Ó÷ðåäèòåëü: ÎÔ “ТЦРКЕЛ”
Ïðåçèäåíò è çàì.ãëàâ.ðåäàêòîða - Õîêóìà Õàëèëîâà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ðàìèç Ìåøåäèãàñàíëû
Þðèñò-êîíñóëüòàíò - Áàéðàìàëû Àõìåäîâ
Ïðåäñòàâèòåëè: - Ò. Îç (Òóðöèÿ), Ì. Æåíèøáàåâà (ÖÀ)
Ìåíåäæåðû - Ñåéìóð Õàëèëîâ, Ðàãèá Ìåøàäèåâ
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà - Ð.Àááàñîãëó, À. Òåðåøêèíà.
Çàðåãèñòðèðîâàíà â ÌÞ ÊÐ
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹1062 ÃÐ 001979
Àäðåñ: 720051, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
ã. Áèøêåê, óë.Áóäåííîãî 181à
Òåë: +(996 312) 36-76-22, +(996 772) 27-77-88, 0555 66-52-52.
Òåë.êîð.ïóíêòîâ; Áàêó: +(99455)2095555; Àíêàðà: (Ñ.Àëòàéëû);
Ñòàìáóë: +(90543) 4738644 (À.Êàïëàí); Àëìàòû: +(7701)
3442771, 3442772; Òàøêåíò:+(99897)3311551 (Î.Ñàëìàíîâ),
Ìîñêâà: +(7926) 511 48 97 (Í.Íîâðóçîâ)
E-mail: [email protected], [email protected]
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ôîíäà “Öåíòð ïîääåðæêè ÑÌÈ”
Çàêàç - ¹ 2
Ò.2 Ò.20
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Êàçàõñòàíå,
Êûðãûçñòàíå, Óçáåêèñòàíå, Öåíòðàëüíîé Àçèè,
Òóðöèè, Àçåðáàéäæàíå, Ðîññèè,
íà Ñåâåðíîì Òóðåöêîì Êèïðå è â äðóãèõ ñòðàíàõ.
äîêòîð, ïðîôåññîð,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÍ
Àçåðáàéäæàíà, ïðåçèäåíò
öåíòðà Àòàòþðêà â Áàêó,
äåïóòàò Àç.ïàðëàìåíòà
Ащмет КАПЛАН Тцркейе Щабер Аъансы
Эенел Йайын Йюнетмени
Àõìåò ÊÀÏËÀÍ ãåí.äèðåêòîð Òóðåöêîãî
èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà
Щайдарбек БОБОБЕКОВ Юзбекистан Мащпират ад. Орта
Асйа Щалклары Тарыщы Инст.
мцдцрц, Тарищ бил. пр. док. “Турон тарищи” дерэ.Едитюрц
Õàéäàðáåê Áîáîáåêîâ äèðåêòîð Èíñò. èñòîðèè íàðîäîâ Öåíòð.Àçèè èì. Ìàõïèðàòà, ä-ð,ïðîô., ãëàâ.ðåä. æóðíàëà “Òóðîí òàðèõè” è “Èñòîðèÿ Òóðàíà” (Óçáåêèñòàí)
Др. Зийаеддин Исмищаноьлу (Казакистан)
Дцнйа Ащыска Тцрклери
Бирлиьи Башканы
Ä-ð Çèÿòäèí
Èñìèõàíîãëû ïðåçèäåíò Âñåìèðíîé
àññîöèàöèè òóðîê-àõûñêà
(Êàçàõñòàí)
Др.Юмер САЛМАН Юзбекистан Ащыска Тцрклери
Дернеьи Башканы “Щалк Бирлиьи”
щарекети Ешбашканы
Ä-ð Óìàð Ñàëìàíîâ ïðåäñåäàòåëü ÒÍÖÊ Óçáåêèñòàíà “Àõûñêà”,
ñîïðåäñåäàòåëü ÖÑ
äâèæåíèÿ “ Õàëã Áèðëèãè”
Абiлфаs МЦСЛЦМОЬЛУ Казакистан “Азербайжанлылары
ассосиасийа’сы”
Бирлиьи башкакы
Àáèëôàñ Õàìåäîâ ïðåçèäåíò ÐÎÎ
“Àññîöèàöèÿ àçåðáàéäæàíöåâ” (Êàçàõñòàí)
Сейфетдин АЛТАЙЛЫ Тцркийе’нин сеси Радйосу,
Анкара
Ñåéôåòäèí Àëòàéëû Ðàäèî “Ãîëîñ Òóðöèè”
(Àíêàðà)
Аллащйар ЙОЛЧИЙЕВ Професор-доктор, Азербайжан
Àëëàõÿð Éîë÷èåâ äîêòî, ïðîôåññîð
(Àçåðáàéäæàí)
“ТЦРКЕЛ”пресс, АзярТАж, Кабар,ТРЕНД, ЕФРАСЙАП, Казинформ, Кщабар, Уза.уз, АПА, АА, Акипресс, РИА, “Media forum”ун материалларындан истифадя олунуб.
3
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Êûðãûçñòàíà Îìóðáåê Áàáàíîâ â õîäå ïîåçäêè â Áàêó îáñóäèë
äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ ñ Àçåðáàéäæàíîì, â
òîì ÷èñëå îòêðûòèå ïîñîëüñòâà Êûðãûçñòàíà
â ÀÐ, ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû
ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñòàíà.
 õîäå ïîåçäêè Îìóðáåê Áàáàíîâ ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Àçåðáàéäæàíà
Àðòóðîì Ðàñè-çàäå. Âî âðåìÿ âñòðå÷è áûëè
îáñóæäåíû âîïðîñû ãðàíòîâîé ïîìîùè ñî
ñòîðîíû Àçåðáàéäæàíà, ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé, â òîì ÷èñëå àêòèâèçàöèÿ âçàèìíîé òîðãîâëè, ëüãîòíûå ïîñòàâêè ÃÑÌ â
Êûðãûçñêóþ Ðåñïóáëèêó, âçàèìíîå ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé, óñêîðåíèå ðàòèôèêàöèè ñîãëàøåíèÿ îá èçáåæàíèè äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè.
 öåëÿõ àêòèâèçàöèè òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Îìóðáåê Áàáàíîâ ïðåäëîæèë ïðîâåñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïåðâîå çàñåäàíèå Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êûðãûçñêîàçåðáàéäæàíñêîé êîìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó è êóëüòóðíîãóìàíèòàðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. "Êûðãûçñòàí
ïðèäàåò áîëüøîå çíà÷åíèå ðàçâèòèþ äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñ Àçåðáàéäæàíîì íà
îñíîâå âçàèìíîãî äîâåðèÿ, óâàæåíèÿ èíòåðåñîâ äðóã äðóãà è âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà", - ñêàçàë îí.
Íà âñòðå÷å îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî
âîïðîñó ñîçäàíèÿ êûðãûçñêî-àçåðáàéäæàíñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà â Êûðãûçñòàíå, öåëüþ êîòîðîãî áóäåò ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â
ïðèîðèòåòíûå ñåêòîðû ýêîíîìèêè ñòðàíû.
Àçåðáàéäæàíñêàÿ ñòîðîíà, èìåÿ îïûò â ñîçäàíèè ïîäîáíûõ ôîíäîâ, âûðàçèëà íàìåðåíèå îáðàçîâàòü ýêñïåðòíóþ ãðóïïó, êîòîðàÿ
áóäåò èçó÷àòü âîïðîñ îðãàíèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà â ÊÐ è íàïðàâèò ñâîè ðåêîìåíäàöèè Êûðãûçñòàíó â ôåâðàëå 2011 ãîäà.
"Ìû âíèìàòåëüíî íàáëþäàåì çà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â Êûðãûçñòàíå è èñêðåííå ïåðåæèâàåì çà âàñ. È ìû
ãîòîâû ïîìî÷ü è ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì.
È òîò ôàêò, ÷òî âû ïðèåõàëè ê íàì â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà÷àëî
àêòèâíî ðàáîòàòü", - ñêàçàë âî âðåìÿ âñòðå÷è ïðåìüåð-ìèíèñòð Àçåðáàéäæàíà Àðòóð Ðàñè-çàäå.
 õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè Îìóðáåê Áàáàíîâ
òàêæå âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Àçåðáàéäæàíà
Ðîâíàãîì Àáäóëëàåâûì, ñ êîòîðûì ñîñòîÿëîñü áîëåå äåòàëüíîå îáñóæäåíèå âîïðîñîâ
ïîñòàâêè ÃÑÌ â Êûðãûçñòàí, à òàêæå ñ ïåðâûì
çàìåñòèòåëåì ïðåìüåð-ìèíèñòðà Àçåðáàéäæàíà ßãóáîì Ýéþáîâûì.
Ïîäâîäÿ èòîãè ðàáî÷åé ïîåçäêè, ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî äàííàÿ ðàáî÷àÿ ïîåçäêà ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíîé äëÿ
îáåèõ ñòðàí, ïîñêîëüêó äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ òðåáóþò àêòèâèçàöèè è äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ. Òåì áîëåå, ÷òî âî âðåìÿ ïîñëåäíåé
âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ äâóõ ñòðàí â Ñòàìáóëå
ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î ïðîâåäåíèè âñòðå÷
ïðàâèòåëüñòâåííûõ äåëåãàöèé, è ýòîò âèçèò
ñòàë ñâîåãî ðîäà ïåðâûì øàãîì â ðåàëèçàöèè
äàííîé äîãîâîðåííîñòè.
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Êûðãûçñòàíà ñ
Àçåðáàéäæàíîì çà ÿíâàðü-îêòÿáðü 2010 ãîäà
ñîñòàâèë 51,5 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, ÷òî áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà
â 10,7 ðàçà, â ò.÷. ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè â Àçåðáàéäæàí ñîñòàâèëè 1,2 ìèëëèîíà äîëëàðîâ è
îñòàëèñü íà óðîâíå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà, èìïîðò - 50,4 ìèëëèîíà
äîëëàðîâ, ÷òî îçíà÷àåò ðîñò â 13,6 ðàçà.
Ñåãîäíÿøíåå èçáðàíèå ñïèêåðà Æîãîðêó
Êåíåø, îïðåäåëåíèå
ñîñòàâà ïðàâèòåëüñòâà, íàçíà÷åíèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà - ýòî
èòîãè îïûòà, íàêîïëåííîãî çà äâà ïîñëåäíèõ ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ, ïîêàçàòåëü òîãî, êàê ìû
ó÷èìñÿ
ðàáîòàòü,
ó÷èòûâàÿ èíòåðåñû
ãîñóäàðñòâà è áóäóùåãî íàðîäà.
Ïðåçèäåíò Êûðãûçñòàíà Ðîçà Îòóíáàåâà âûñòóïèëà
íà çàñåäàíèè Æîãîðêó Êåíåøà, ãäå
ïîçäðàâèëà äåïóòàòîâ ñ ôîðìèðîâàíèåì íîâîãî ëåãèòèìíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Òàêæå
îíà ïîæåëàëà óñïåõîâ Àëìàçáåêó
Àòàìáàåâó è Àõìàòáåêó Êåëäèáåêîâó, èçáðàííûõ íà
ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñòðà è ñïèêåðà
ïàðëàìåíòà ñîîòâåòñòâåííî. Îáðàùàÿñü ê Îìóðáåêó
Áàáàíîâó, ãëàâà ãîñóäàðñòâà âûðàçèëà åìó ñâîþ áëàãîäàðíîñòü çà
ôîðìèðîâàíèå êîàëèöèè è óòâåðæäåíèå ïðàâèòåëüñòâà. Íèæå ïðèâîäèì òåêñò âûñòóïëåíèÿ ïîëíîñòüþ.
Íå âñå ïðèõîäèò ñðàçó, ìû ñòîèì
ó èñòîêîâ íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî
öèêëà, íîâûé ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà äîëæåí ñêîðåå ïðèñòóïèòü ê
ðàáîòå, ñîñðåäîòî÷èâøèñü íà ñàìûõ âàæíûõ âîïðîñàõ. Íàñòàëî
âðåìÿ ðàáîòàòü, çàñó÷èâ ðóêàâà,
"Óâàæàåìûå äåïóòàòû,
ðàäè íàøåãî íàðîäà, ïåðåæèâøåãî
óâàæàåìûé òîðîãà,
òÿæåëûå èñïûòàíèÿ, íåò ìåñòà
Óâàæàåìûé Àõìàòáåê Êåëäèáåêî- àìáèöèÿì è êîðûñòíûì èíòåðåâè÷, èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ èç- ñàì.
áðàíèåì íà äîëæíîñòü òîðîãà ÆîÂåëèêèé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü
ãîðêó Êåíåø ñîãëàñíî íîâîé ÊîíÈñõàê
Ðàççàêîâ ãîâîðèë: "Óõîäè îò
ñòèòóöèè, æåëàþ Âàì êðåïêîãî
âðàæäû,
íå îòñòóïàé îò ñïðàçäîðîâüÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå.
âåäëèâîñòè". Ñåé÷àñ íå âðåìÿ
Óâàæàåìûé Àëìàç Øàðøåíîâè÷, äëÿ äîëãèõ è áåñöåëüíûõ ñïîðîâ,
èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ òåì, íåêîíñòðóêòèâíûõ äåáàòîâ.
÷òî Âàì áûëî îêàçàíî âûñîêîå äîÌîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòâåðèå íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ è Âû
ðåòü
â áóäóùåå, íàáëþäàÿ çà âàâîçãëàâèëè
ïðàâèòåëüñòâî
â
ñòîëü íåïðîñòîå âðåìÿ. Æåëàþ øåé ãîòîâíîñòüþ ïðèñòóïèòü ê
áîëüøèõ óñïåõîâ ñîñòàâó ïðàâè- ðàáîòå.
òåëüñòâà, êîòîðîå âû âîçãëàâèëè.
Óâàæàåìûå äåïóòàòû,
Óâàæàåìûé Îìóðáåê ÒîêòîãóëîÂàì â áëèæàéøèå äíè áóäåò ïðåäâè÷, âûðàæàþ Âàì áëàãîäàðíîñòü
çà ôîðìèðîâàíèå êîàëèöèè áîëü- ñòàâëåí äîêëàä î ðàáîòå Âðåìåíøèíñòâà è óòâåðæäåíèå ïðàâè- íîãî, à çàòåì è òåõíè÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðîäåëàííîé ñ àïðåëÿ
òåëüñòâà.
ýòîãî ãîäà â îáëàñòè ñîöèàëüíîé
Ïðîøëî äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà ñ è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. ×ëåíû
ìîìåíòà, êîãäà ìû ïðîâåëè ïàðëà- âðåìåííîãî è òåõíè÷åñêîãî ïðàâèìåíòñêèå âûáîðû, íàðîä ñ íåòåð- òåëüñòâà ðàáîòàëè íå ïîêëàäàÿ
ïåíèåì æäàë ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâè- ðóê, õî÷ó îòìåòèòü ýòî îñîáî.
òåëüñòâà.
Óâàæàåìûå äåïóòàòû, õî÷ó ïîÑåãîäíÿ ìû ïåðåõîäèì íà íîâûé çäðàâèòü Âàñ âñåõ ñ íîâûì øàãîì
ýòàï ïîëèòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà, íàêàíóíå íîâîãî ãîäà, âåðèì, ÷òî
ñòðàíà äåëàåò ïåðâûå øàãè íà ïó- íîâûé ïàðëàìåíò è íîâîå ïðàâèòè ñèñòåìíûõ èçìåíåíèé, îñíî- òåëüñòâî áóäóò ïðèëàãàòü âñå ñèâàííûõ íà ðåàëüíûõ äåìîêðàòè÷å- ëû â íîâîì ãîäó äëÿ ñòðîèòåëüñòñêèõ öåííîñòÿõ. Ðå÷ü íå î çàòÿíóâ- âà íîâîãî Êûðãûçñòàíà. Ïóñòü âñå
øåìñÿ íà÷àëå ðàáîòû Æîãîðêó Êå- íîâîå ïðèíåñåò íàøåìó íàðîäó
íåøà - ðå÷ü î ñòàíîâëåíèè èñòèí- ìèð è áëàãîïîëó÷èå.
íûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Ñïàñèáî çà âíèìàíèå".
Êàê áû íè áûëî ñëîæíî è òÿæåëî,
ìû äîëæíû ïðîéòè ýòîò ïóòü äëÿ
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
òîãî, ÷òîáû óâåðåííî øàãíóòü
Ïðåçèäåíòà
ÊÐ.
âïåðåä, äëÿ òîãî, ÷òîáû óñâîèòü
óðîêè äåìîêðàòèè.
Åäèíñòâåííîå, ÷åãî íàì íå õâàòàåò, åäèíñòâà ëèäåðîâ...
Baшbakan Recep Tayyip Erdoьan,
Kыrgыzistan Baшbakanlыьы'na atanan Almazbek Atambayev'i telefonla arayarak tebrik
etti.
Baшbakanlыk Basыn Merkezi'nden yapыlan
aчыklamayara gюre Baшbakan Erdoьan,
Kыrgizistan Baшbakanlыьыna atanmasы nedeniyle Almazbek Atambayev'i telefonla
arayarak, yeni gюrevinden dolayы tebrik etti
ve baшarы dileklerinde bulundu.
Atambayev ise, Baшbakan Erdoьan'ыn
aramasыndan dolayы memnuniyetini ifade
ederek, Baшbakan'a ve Tцrk halkыna teшekkцrlerini iletti.
Ïðåçèäåíò Òóðöèè Àáóëëàõ Ãþëü ïîçäðàâèë
Àëìàçáåêà Àòàìáàåâà ñ íàçíà÷åíèåì íà
äîëæíîñòü ïðåìüåð-ìèíèñòðà
"Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà ïîñëå óñïåøíîãî
ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà ïî íîâîé Êîíñòèòóöèè, ïðîâåäåííîãî â ðàìêàõ äåìîêðàòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ è âûáîðîâ â ïàðëàìåíò, ïîëíîñòüþ çàâåðøèëà ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà. Óâåðåí, ÷òî ïàðëàìåíòñêàÿ äåìîêðàòèÿ â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ
óñòàíîâèòñÿ â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå è óñêîðèò ðàçâèòèå Âàøåé ñòðàíû", - îòìå÷àåòñÿ â
òåëåãðàììå Ïðåçèäåíòà Òóðöèè.
Tцrkiye'nin Biшkek Bцyцkelчisi Nejat
Akчal, Kыrgыzistan'ыn yeni Baшbakanы
Almazbek Atambayev'i ziyaret etti.
Baшbakanlыk'ta gerчekleшen
gюrцшmeye;
Bцyцkelчi
Akчal'a 2.Katip Seyfullah Шahin ve
3.Katip Melek Mehtap Шahin eшlik etti.
Basыna kapalы olarak gerчekleшen gюrцшme sonunda gazetecilere aчыklamada bulunan Akчal,
ziyaretin
tebrik
amaчlы
olduьunu
belirtti. Akчal, Baшbakan Atambayev ile
gюrцшmesinde somut bir konu ele alыnmadыьыnы kaydetti. Tцrkiye Bцyцkelчisi iki цlke iliшkilerin Kыrgыzistan ile юnceki dюnemlerinde olduьu gibi bundan sonra da artarak
devam edeceьini sюyledi. Akчal, "Kыrgыzistan siyasi ve ekonomi aчыdan zor bir dюnemi geride bыraktы. Tцrkiye olarak Kыrgыzistan'ыn her zaman yanыnda olacaьыz".
dedi.
Almazbek Atambayev Sosyal Demokrat
Partisi (SDP) Baшkanы olarak, oluшturulan
цчlц parti koalisyonu чerчevesinde 120 milletvekilinin 92 kabul oyu ile baшbakan
olarak atanmышtы.
Kыrgыz Devlet Dili Milli Komisyon Baшkanы
Azimcan Иbrahimov'un aчыklamasыna gюre,
Kыrgыzistan чыkышlы internet sayfalarыnыn
sadece %10'u Kыrgыzca. Kыrgыz Ulusal Kabar
Ajansы'na yaptыьы aчыklamada Иbrahimov:
цlkemizde devlet dili kanunu чalышmыyor.
Devlet kurumlarыnda devlet dilinin uygulamaya geчmesiyle ilgili aktif faaliyetler hayata geчirilmelidir. Bu konuyla ilgili hazыrlanan
proje "Devlet Dili Kervanы" projesi; fakat
uygulama baшarыlы deьil. Иnternet sayfalarыnыn bцyцk чoьunluьu, malцmatы Rusчa
sunuyorlar. Rusчa bilgiler toplamыn %90'nы
oluшturuyor. Son zamanlarda profesyonel
sюzlцkler oluшturduk, Kыrgыzca-Rusчa, Rusчa-Kыrgыzca sюzlцklerinin elektronik versiyonlarыnы ve Kыrgыzca bilgisayar programlarы
hazыrladыk. Kыrgыzca ofis programlarы hazыrlamak amacыyla Мicrosoft шirketiyle iшbirliьi
yapmaktayыz, dedi.
4
Tengrinews.kz muhabiri, Tцrkiye Cumhurbaшkanы Abdullah Gцl'цn, AGИT Zirvesi'nin baшarыlы bir шekilde geчmesinden
dolayы Kazakistan'ы tebrik ettiьini aчыkladы.
Kazakistan Baшbakanы ve Tцrkiye
Cumhurbaшkanы'nыn ECO zirvesi юncesinde
yaptыklarы baшbaшa gюrцшmede, iki цlke
arasыndaki ticaret hacminin arttыrыlmasы ве
ekonomik iшbirliьi konularы gцndeme getirildi.
Baшbakanlыk Basыn Merkezi'nden verilen
bilgiye gюre, Kazakistan Baшbakanы Karim
Masimov ile Tцrkiye Baшbakanы Recep
Tayyip Erdoьan arasыnda telefon gюrцшmesi yapыldы.
Kazakistan ile Tцrkiye Baшbakanlarыnыn
yaptыklarы telefon gюrцшmesinde ikili ticari ve
ekonomik iшbirliьi konularы gюrцшцldц.
Kazakistan'a Gelen
Vatandaшlarыmызыn Dikkatine
1. Kazakistan'a giren yabancыlarыn 5 (beш)
gцn iчinde Ичiшleri Bakanlыьы'nыn ilgili birimlerine, Kazakistan'da kalыш sцrelerini de
belirterek kayыt yaptыrmalarы gerekmektedir.
Vatandaшlarыmыzыn bu hususa dikkat etmeleri юnemlidir. Bu kayыt yapыlmadыьы ve kalыш
sцresi ihlal edildiьi takdirde, yetkili Kazakistan makamlarы Kazak mevzuatы uyarыnca,
yцkцmlцnцn "idari sorumluluьa tabi tutulacaьыnы" kaydetmektedirler.
2. Pasaportlarыnы kaybeden vatandaшlarыmыzыn, Baшkonsolosluьumuzca yeni
pasaport dцzenlenme iшlemi sonuчlandыrыlыncaya kadar en kыsa zamanda Kazak
emniyet makamlarыna dilekчeyle baшvurarak "Kayыp Belgesi" almalarы gerekmektedir.
Kazak makamlarыnca verilen bilgilere
gюre, pasaportlarыnы kaybeden vatandaшlarыmыzыn kendilerini Kazak makamlarыna
tanыtmalarы iчin dцzenlenen Kayыp Belgesi
yeterli olmakta, юnceleri Baшkonsolosluьumuzca dцzenlenen Belge (Spravka)'nin ise
geчerliliьi bulunmamaktadыr.
T.C. Almatы Baшkonsolosluьu.
Dik tut baшыnы Tцrkiyem; ben юlmedim,
bekчisiyim hala bu topraklarыn
Ki benden юncede dюkцldц kanlarы
nice atalarыmыn
Dinle bak, haykыrыyor шehidin
Hep ileri, hep yцksцklerde yeri milletimin
Haydi Tцrk evladы bu senin de yeminin
Bir kere deьil, bin kere olsun
Varlыьыm Tцrk Varlыьыna Armaьan
Olsun!
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Baшbakan Recep Tayyip Erdoьan, ''Tцrkiye,
gцчlц ve kararlы adыmlarla daha mutlu, daha
mцreffeh bir geleceьe doьru ilerlemektedir''
dedi. Tцrkiye olarak her yыlы bir юnceki yыldan
daha ileri bir seviyede tamamladыklarыnы, her
yeni yыla daha bцyцk bir gцvenle ve daha bцyцk
hedeflerle girdiklerini vurgulayan Erdoьan,
шюyle konuшtu:
''Her yыlыn sonunda bildiьiniz gibi bir sonraki
yыlыn bцtчe чalышmalarы yapыlыyor, bu vesileyle
hцkцmetimiz iчin geчen bir yыlыn karnesi de
ortaya чыkmыш oluyor. Tahminlerimize gюre 2010
yыlыnы en az yцzde 6,8'lik bir bцyцme oranыyla
tamamlayacaьыz, uluslararasы kuruluшlar bu
oranыn yцzde 8'e kadar чыkabileceьini sюylцyorlar. Bu gюstergeler, Tцrkiye'nin ne kadar saьlam ve dinamik bir ekonomik yapыya kavuшtuьunun aчыk delilidir.''
Baшbakan Erdoьan, шunlarы sюyledi:
''Dцnyada istihdam alanыnda чok bцyцk gerilemeler yaшanыrken bizde iшsizlik чok ciddi
oranlarda aydan aya ilerleme kaydetmiшtir.
Sanayi цretim endeksi 2010 yыlы ekim ayыnda
tцm zamanlarыn rekorunu kыrarak 128,9 seviyesine kadar ulaшmышtыr. Tekrar ediyorum, bцtцn
Cumhuriyet tarihimizde bюyle bir aylыk bцyцme
oranы yoktur. Иmalat sanayi 2010 yыlы kasыm ayыnda bir юnceki yыlыn aynы ayыna gюre 6,1 puan
artarak yцzde 75,9 seviyesine ulaшtы. Bu oran,
krizden bu yana elde ettiьimiz en yцksek seviye
ve sanayide de iшlerin artыk yoluna girmeye
baшladыьыnы gюsteriyor. Yine kriz dюneminde
birчok цlke hazinesi ЫMF kaynaklarыna baшvururken, biz ЫMF'den borч almak шюyle dursun,
bizden юnceki hцkцmetlerin yaptыklarы borчlarы
da юnemli юlчцde azalttыk.''
Baшbakan Erdoьan, шunlarы kaydetti:
''Bakыn bu gюstergeler шunu aчыkчa gюsteriyor.
Tцrkiye, gцчlц ve kararlы adыmlarla daha mutlu,
daha mцreffeh bir geleceьe doьru ilerlemektedir. 2011 yыlы bцtчesi de iшte bu dinamizmin, bu
kararlыlыьыn, bu ilerleme azminin bir belgesi
olarak hazыrlanmышtыr. Bundan юnce hazыrladыьыmыz 8 bцtчe gibi, bu 9. bцtчemiz de milletimize sюz verdiьimiz Gцчlц Tцrkiye, Yeniden
Bцyцk Tцrkiye vizyonuyla uyumlu bir bцtчedir.
2011 bцtчesi, toplumsal duyarlыlыьы olan,
sosyal yюnц kuvvetli, maьduriyetleri gюzeten,
цretimi, yatыrыmы, ticareti, ihracatы destekleyen bir
bцtчedir. 2011 bцtчesi, iшчi, esnaf, memur,
чiftчi, emekli, юьrenci, yatыrыmcы ve sanayiciler
gibi tцm kesimlerin ihtiyaчlarыnы ve sыkыntыlarыnы
dikkate alan bir bцtчedir. Цcretli kesimin reel
alыm gцcцnц artыrmaya yюnelik bir bцtчedir.
Bu bцtчemizde de bюlgesel kalkыnmaya,
sosyal katыlыmcыlыьa юnem verilmiшtir. 2011
bцtчesi, vatandaшtan aldыьыnы vatandaшa veren;
birlikte kalkыnmayы, hakчa paylaшmayы hedefleyen, ayaklarы saьlam basan, yarыnlarы dцшц- Azerbaycan Cumhurbaшkanы Aliyev ve Afganistan Cumhurbaшkanы Karzai ile de bir araya gelnen, geleceьi tasarlayan bir bцtчedir.''
erek чeшitli meseleler hakkыnda gюrцш alышveriшinde bulunduklarыnы sюyledi.
-DЫШ ИLИШKИLERBu gюrцшmeler sыrasыnda, цlkeler arasыndaki
Baшbakan Erdoьan, юzellikle 23 Aralыkta
gerчekleшtirilen 11. Ekonomik Ишbirliьi Teшkilatы iliшkilerin geliшtirilmesi baшta olmak цzere чeшitli
Zirvesi nedeniyle bir чok lider ve devlet adamыnы bюlge ve dцnya meselelerini detaylarыyla ele
aldыklarыnы belirten Erdoьan, yine Kazakistan
Tцrkiye'de misafir ettiklerini anыmsattы.
Bu zirveye, dюnem baшkanlыьыnы цstlenen Baшbakanы Kerim Massimov ile de gюrцшtцьцnц
Tцrkiye ile birlikte, цye цlkeler Pakistan, Иran, bildirdi. Uzunca bir gюrцшme gerчekleшtirdiьini
Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kыrgыzis- belirten Erdoьan, ''Kazakistan-Tцrkiye arasыntan, Tцrkmenistan, Tacikistan ve Юzbekistan'ыn daki ikili iliшkiler aчыsыndan чok юnemsiyorum''
temsilcilerinin katыldыьыna iшaret eden Erdoьan, dedi.
Erdoьan sюzlerini шюyle tamamladы:
цye цlkelerin yanы sыra KKTC, Ыrak, Katar,
''2010 yыlыnыn bu son programыnda Tцrkiye'nin
Цrdцn, Lцbnan ve Suriye de misafir цlkeler
gidiшatыna iliшkin чeшitli bilgileri sizlerle paysыfatыyla zirveye iшtirak ettiklerini hatыrlattы.
Zirve sonunda, teшkilatыn geleceьe dюnцk laшtыm. Samimiyetle inanыyorum ki her yeni yыl
vizyonuna zengin katkыlar saьlayacak, iшbirliьi Tцrkiye’ye daha aydыnlыk, daha mutlu, daha
temelinde yцrцtцlecek ortak чalышmalara mцreffeh gцnler getirecektir.
Bu vesileyle yeni yыlыnыzы kutluyor, 2011 yыlыnыn
istikamet kazandыracak bir de bildiri yayыmlandыьыnы ifade eden Erdoьan, bu zirve sыrasыnda цlkemize, milletimize ve bцtцn insanlыьa hayыrayrыca Tцrkiye'de bulunan Иran Cumhurbaшkanы lar, bereketler ve barыш getirmesini temenni
Anadolu Ajansы.
Ahmedinejad, Ыrak Cumhurbaшkanы Talabani ve ediyorum.''
tezlerini deьiшtirip, bu шartlar altыnda adil,
yaшayabilir ve kapsamlы чюzцm bulunmasыnda iшbirliьi yapmasы iчin, Tцrkiye'ye
nцfuz ve baskы uygulanmasы iчin,
Tцrkiye'nin AB цyelik sцrecinin kullanыlmasыnы da kapsыyor.
Biz, чюzцme katalizюr olarak iшlemesi
iчin Tцrkiye'nin цyelik sцrecini deьerlendirmeye kararlыlыkla devam edeceьiz.''
Kыbrыs Rum yюnetimi Lideri Dimitris
Hristofyas, Tцrkiye'nin Avrupa Birliьine
(AB) karшы yцkцmlцlцklerini yerine getirmesinde ыsrar edeceklerini ifade ederek,
''Tцrkiye'nin AB цyeliьi, Kыbrыs'tan
geчer'' dedi.
Hristofyas, Rum Haravgi gazetesine
yaptыьы aчыklamada, ''Kыbrыs sorunu чюzцlmeden Tцrkiye цyeliьi umut edemez.
Avrupa perspektifi Kыbrыs'tan geчer''
ifadelerini kullandы.
Rum iч siyasetine Kыbrыs mцzakerelerinde, ''sadece istemediklerini юne
чыkarmalarы halinde yalnыz kalacaklarы''
uyarыsыnda bulunan Hrsitofyas, ''Bunu yapmakla kalыrsak yalnыzlaшacak ve geride
kalacaьыz. Politika yapmak ve hedefleri
ileri gюtцrmek, inisiyatifler ve bazы somut
hareketler gerektirir. Biz bunu yapыyor ve
юne чыkыyoruz'' diye konuшtu.
Mцzakerelerde Eylцl 2008'den Mart
2010'a kadar Yюnetim ve Gцч Paylaшыmы,
Avrupa Konularы ve Ekonomi baшlыklarыnda
''юnemli gюrцш birlikleri saьlandыьыnы'', bu
konulardaki gюrцш birlikleri ve anlaшmazlыklarыn bir uzlaшы belgesinde kaydedildiьini ve
bu belgenin Rum Ulusal Konsey цyelerine
de verildiьini anlatan Hristofyas, KKTC
Cumhurbaшkanlыьы ve Kыbrыs Tцrk tarafыnыn
mцzakereciliьini Derviш Eroьlu aldыktan
sonra mцlkiyet baшlыьыnыn mцzakeresine
baшlandыьыnы hatыrlatarak, bu baшlыkta hiч
ilerleme kaydedilemediьini ifade etti.
-''MЦLKИYETTE
FELSEFELERИMИZ FARKLЫ''-
Hristofyas, mцlkiyet baшlыьыnda iki tarafыn
felsefelerinin farklы olduьunu belirterek,
''Biz, Kыbrыs Rum tarafы olarak mцzakere
masasыna koyduьumuz tezlerle yasal mal
sahibinin malыyla ilgili tercih hakkыna sahip
olmasыnы gцvence altыna alыyoruz. Юte yandan Kыbrыs Tцrk tarafы юnerisi ile aslыnda
malы elde etme avantajыnы kullanыcыya veriyor. Bu konuda hiч ilerlemedik ve BM Genel
Sekreteri'nin bizleri New York'ta gюrцшmeye davet etmesinin nedeni de budur''
dedi.
Kыbrыs sorununda Rum tarafыnыn gerilediьi
ve юdцn verdiьi yюnцnde kendisine
yюneltilen eleшtirileri reddeden Hristofyas,
''Rum tarafыnыn mцzakere masasыna koy-
''Tцrkiye'nin шu anda чюzцme hazыr
duьu юnerilerin, Rum tarafыnыn ezeli tezleri''
gюrцnmediьi'' iddiasыnda da bulunan
olduьuna iшaret etti.
Hrsitofyas, юzetle шюyle devam etti:
Hristofyas, Rum tarafыndan aldыьы eleшtir''Sayыn Erdoьan'ыn partisi AK Parti aчыsыnilerin, yaklaшmakta olan genel seчimlerle
dan seчimlerin kritik юnemi vardыr bu
de alakasы olduьunu sюyledi.
nedenle karшы karшыya bulunduьu sorunlar
arasыnda Kыbrыs sorununun da olmasыnы
-''KЫBRЫSLЫ TЦRK'ЦN
istemiyor. Шu anda Kыbrыs sorunu Tцrk liBЫЧAKLANMASЫNDAN
derliьinin юncelikleri arasыnda цst sыralarda
Bu, bizim pasif шekilde hazirana kaENDИШE DUYMUYORLAR deьil.
dar zamanыn geчmesini bekleyeceьimiz
MЫ?''anlamыna gelmez. Tцrkiye'nin AB'ye karшы
Aчыklamasыnda, Rum tarafыnda son yцkцmlцlцklerini yerine getirmesinde ыsrar
dюnemlerde artan ve ''ыrkчыlыk'' olarak nitele- edeceьiz. Bunu yapmak zorundadыr, Avnen olaylara da deьinen Hristofyas, rupa Birliьi de Tцrkiye'den, istisnasыz bцtцn
''Milliyetчiliьin шovenizmin, ыrkчыlыьыn hortla- AB цyesi bцtцn цlkelere yюnelik yцkцmmasыyla ilgili hiч bir yorum veya aчыklama lцlцklerini yerine getirmesini talep etmek
yapыlmыyor. Gюzlerini kapatыyorlar ve yalnыz zorundadыr.''
mцphem шekilde ifade юzgцrlцьцnden sюz
ediyorlar. Bizi her gцn eleшtirenler aшыrы mil-''AVRUPA PERSPEKTИFИ
liyetчi sloganlarы ve aшыrы ve чok tehlikeli
KЫBRЫS'TAN GEЧER''davranышlarы gюrmцyorlar mы? Bazы
''Kыbrыs sorunu чюzцlmeden Tцrkiye
unsurlarыn yollarda maskelerle, coplarla,
kasklarla yцrцdцьцnц gюrцyorlar mы?'' цyeliьi umut edemez. Avrupa perspektifi
Kыbrыs'tan geчer'' gюrцшцnц savunan Rum
ifadelerini kullandы.
lider, шunlarы kaydetti:
Hristofyas, шюyle devam etti:
''Biz Tцrkiye'ye yardыm etme konusunda
''Larnaka'daki etkinlikte (5 Kasыmda)
Kыbrыslы Tцrk'цn bычaklanmasыndan endiшe iyi niyete sahibiz ancak onun da her шeyduymuyorlar mы? Kыbrыslы Tцrklerin ara- den юnce kendisine yardыmcы olmasы gebalarыna yapыlan vandallыktan endiшe duy- rekir, шu ana kadar bunu yapmadы. Dolamuyorlar mы? Чok цzgцnцm ama bunlar- yыsыyla, karшыlaшtыьы zorluklar konusunda
dan sюz ettiьimizde Tцrk propagandasыna Kыbrыs Cumhuriyeti'ni suчlamasыn.
Tцrkiye'nin tutumu, Kыbrыs sorununun
gerekчe saьladыьыmыz iddiasы tahriktir.
Tцrkiye'ye bahane verenler, olaylarы чюzцmцnц asla kabul etmemek ise o
чыkaranlar ve шiddet uygulayanlardыr. zaman bu gюrцшe sahip olanlar Kыbrыs
Milliyetчiliьin ve ыrkчыlыьыn hortlamasыna gюz halkыna чюzцmцn olamayacaьыnы sюyleyumanlar, milliyetчilik ve ыrkчыlыьыn meli. Tцrkiye kabul etmezse чюzцm nasыl
sюzcцlцьцnц yapanlarla aynы шekilde bulunacak; savaшla mы? Tцrkiye ya чюzцm
bulunmasыnыn kendisinin de чыkarыna oldusorumludur.''
ьunu anlar ve bunda iшbirliьi yapar veya
iшbirliьi yapmaya zorlanыr. Biz mцzakere
-TЦRKИYE'YE BASKЫ
masasыnda esneklik gюstererek ve yapыcы
UYGULANMASЫNЫ ИSTИYOR- tezler koyarak ve Kыbrыs Cumhuriyeti'nin
Hristofyas, mцzakere masasыnda KKTC eriшebildiьi her uluslararasы kцrsцyц kullaCumhurbaшkanы ile karшыlыklы kabul edile- narak ve iшbirlikleri ihdas ederek bu yюnde
bilecek ve ayrы ama eш zamanlы yapыlacak чalышыyoruz.''
referandumlarda iki toplumun onayыna
sunulacak bir чюzцme varmaya чalышtыkHristofyas, чюzцmsцzlцk ve bюlцnlarыnы belirterek шюyle devam etti:
mцшlцьцn Kыbrыs halkыnыn iшine gelmeyeceьini ifade ederek, bu nedenle ''iшgale ve
''Чabalarыmыz bununla sыnыrlы kalmыyor. kolonizasyona son vermek, цlkeyi, halkы,
Tцrkiye, чюzцm iчin hareket etme kararы kurumlarы ve ekonomiyi yeniden biralmadan hiчbir noktaya ulaшamayacaьыmыz leшtirmek iчin mцcadele etmekten asla
genel kabul gюren bir шeydir. Bu nedenle vazgeчmeyeceklerini'' sюyledi.
Kыbrыs sorunundaki stratejimiz; geleneksel
Anadolu Ajansы.
KAYNAYAN KAZAN KAPAK TUTMAZ...
5
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Óõîäÿùèé ãîä áûë óñïåøíûì äëÿ Àçåðáàéäæàíà. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â 2010 ãîäó â ìèðå
âñå åùå ïðîäîëæàëñÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, Àçåðáàéäæàí â ýòîì ãîäó äîáèëñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ, çàÿâèë Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà Èëüõàì Àëèåâ â ñâîåì ïîçäðàâëåíèè ïî ñëó÷àþ Äíÿ ñîëèäàðíîñòè àçåðáàéäæàíöåâ ìèðà è Íîâîãî ãîäà.
Ïî åãî ñëîâàì, â 2010 ãîäó â ñîöèàëüíîé ñôåðå áûëà ïðîäåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà. Áûëî ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 45 ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî áîëåå 70 øêîë, âîçâåäåíî 5 Îëèìïèéñêèõ
ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ.  2010 ãîäó ïîëèòè÷åñêèå
ïðîöåññû â Àçåðáàéäæàíå ðàçâèâàëèñü â ïîçèòèâíîì íàïðàâëåíèè. Áûëè ïðåäïðèíÿòû áîëüøèå è óñïåøíûå øàãè íà ïóòè ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè â Àçåðáàéäæàíå. Â 2010 ãîäó ïàðëàìåíò-
Zaman'a konuшan Azerbaycan'ыn yeni
Ankara Bцyцkelчisi Faig Bagirov,
Tцrkiye ve Azerbaycan'ы sevmeyen bazы
kesimlerin iliшkilere zarar verme чabasыnda
olduьunu belirterek, "Bunlara fыrsat vermeyelim." чaьrыsыnda bulundu. Karabaь
meselesinde Tцrkiye'nin verdiьi desteьin
kendileri iчin чok kыymetli olduьunu kaydeden Bagirov, iki цlke arasыnda Yцksek
Dцzeyli Stratejik Ишbirliьi Konseyi'nin mart
ya da nisan ayыnda Bakц'de toplanacaьы
bilgisini de verdi.
Ankara'nыn Ermenistan'la iliшkileri normalleшtirmek iчin protokol imzaladыьы
dюnemde geчici sыkыntыlar yaшayan Tцrkiye
ile Azerbaycan, o sцreci geride bыraktы.
Artыk iki taraf da iшbirliьini geniшletme ve
geliшtirmeye yoьunlaшmыш durumda. Geчtiьimiz aylarda gюrevine baшlayan Azerbaycan'ыn Ankara Bцyцkelчisi Faig Bagirov, Zaman'a verdiьi mцlakatta Tцrkiye ile
iliшkiler hakkыnda чok umutlu konuшtu. Иki
цlke arasыndaki iшbirliьinin artarak geliшeceьini vurgulayan Bцyцkelчi, юzellikle ekonomi, ulaшtыrma ve enerji alanlarыnda ortak
projelerin sayыsыnыn artacaьыnы kaydetti.
Bцyцkelчi Bagirov, rюportajыn hemen
baшыnda Ermenistan'la sыnыrыn aчыlmasы
tarышmalarыndan dolayы yaшanan yanlыш
anlamalarыn geride kaldыьыna iшaret ederek,
"Иki цlke arasыndaki dostluk ve gardaшlыk
sarsыlmaz." diyor. Yukarы Karabaь ve iшgal
altыndaki topraklarыn Azerbaycan iчin aьыr
bir sorun olduьunu belirten Bцyцkelчi,
mevcut durumdan rahatsыzlыklarыna dikkat
чekiyor. Meselenin sulh yoluyla чюzцmц
iчin чalышmalarыn sцrdцьцnц hatыrlatan
Bagirov, "Ancak biz hiчbir olumlu geliшme gюrmцyoruz." diyerek, чюzцm iчin
umutsuz konuшuyor. Bцyцkelчi Bagirov,
"Biz bu konuda Tцrkiye'nin desteьini
her zaman hissetmiшizdir, her zaman
gюrmцшцzdцr. Bu desteьi biz чok yцksek kыymetlendiriyoruz." diye ekliyor.
Tцrkiye'nin gюsterdiьi bu dostluk sayesinde Azerbaycan'ыn bюlgede gцn gцn iktisadi potansiyelinin arttыьыna dikkat чeken
Faig Bagirov, Gцrcistan'ыn da katыlыmыyla
bюlgede ortak projeler geliшtirdiklerini belirtiyor. "Ermenistan yalnыz bir цlke gibi
bюlgede." diyen Bagirov, izlediьi siyaseti
aчыsыndan Erivan'ыn Kafkasya'daki tцm
ñêèå âûáîðû â Àçåðáàéäæàíå áûëè ïðîâåäåíû â
ïðîçðà÷íîé è ñïðàâåäëèâîé ôîðìå. Âîëÿ àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà â ïîëíîé ìåðå íàøëà ñâîå
îòðàæåíèå â ðåçóëüòàòàõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ.
"Ðàñòåò ÷èñëî íàøèõ äðóçåé, ñòðàí, æåëàþùèõ
ñîòðóäíè÷àòü ñ Àçåðáàéäæàíîì. Ìû âåäåì óñïåøíóþ âíåøíþþ ïîëèòèêó è â äâóñòîðîííåé
ïëîñêîñòè, è â ðåãèîíàëüíîì, è â ìíîãîñòîðîííåì ôîðìàòàõ. Íàøè ñâÿçè ñ ìåæäóíàðîäíûìè
îðãàíèçàöèÿìè - ýòî óæå óñòîÿâøèåñÿ ñâÿçè, ýòî
îòíîøåíèÿ, ïîñòðîåííûå íà âçàèìíîì óâàæåíèè, âçàèìíîì äîâåðèè è âçàèìíûõ èíòåðåñàõ", ñêàçàë Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà.
"Ðåøåíèå àðìÿíî-àçåðáàéäæàíñêîãî, íàãîðíîêàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ ñàìîé
ãëàâíîé çàäà÷åé, ñàìîé áîëüøîé ïðîáëåìîé.
Ìû ñòðåìèìñÿ ðåøèòü âîïðîñ ìèðíûì ïóòåì,
ïóòåì ïåðåãîâîðîâ. Ñî ñâîåé ñòîðîíû Àçåðáàéäæàí ïðèëàãàåò âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîò
âîïðîñ áûë ðåøåí â ñêîðîì âðåìåíè. ×òîáû áûëà âîññòàíîâëåíà ïðèçíàííàÿ ìåæäóíàðîäíûì
ñîîáùåñòâîì òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñòíîñòü íàøåé ñòðàíû. Âîññòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé
öåëîñòíîñòè íàøåé ñòðàíû äîëæíî íåïðåìåííî
ïðîèçîéòè. Àçåðáàéäæàí íèêîãäà íå ïðèìèðèòñÿ
ñ ýòîé ñèòóàöèåé, íèêîãäà íå äàñò ñîãëàñèÿ íà
ñîçäàíèå íà íàøåé èñêîííîé çåìëå - â Íàãîðíîì
Êàðàáàõå - âòîðîãî àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Âñå
ìû õîðîøî çíàåì, ÷òî íûíåøíåå àðìÿíñêîå ãîñóäàðñòâî áûëî ñîçäàíî íà èñòîðè÷åñêèõ àçåðáàéäæàíñêèõ çåìëÿõ. Èðåâàíñêîå õàíñòâî, Çàíãåçóðñêèé ìàõàë, äðóãèå ðåãèîíû - ýòî íàøè èñòîðè÷åñêèå çåìëè. Àçåðáàéäæàíñêîå ãîñóäàðñòâî è àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä íèêîãäà íå äàäóò
ñîãëàñèÿ íà ñîçäàíèå íà àçåðáàéäæàíñêèõ çåìëÿõ âòîðîãî àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ýòîò êîíôëèêò äîëæåí áûòü ðåøåí ëèøü íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ íîðì, â ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Àçåðáàéäæàíà. Æèâóùåå
â Íàãîðíîì Êàðàáàõå íàñåëåíèå è àçåðáàéäæàí-
öû, êîòîðûå âîçâðàòÿòñÿ òóäà, áóäóò æèòü â ðàìêàõ ñòàòóñà àâòîíîìèè, è ýòî åäèíñòâåííûé âàðèàíò ðåøåíèÿ âîïðîñà", - çàÿâèë îí.
"Äîðîãèå äðóçüÿ, ñåãîäíÿ òàêæå Äåíü ñîëèäàðíîñòè àçåðáàéäæàíöåâ ìèðà. ß õî÷ó ñåðäå÷íî ïîçäðàâèòü ñ ýòèì ïðàçäíèêîì âñåõ æèâóùèõ â ìèðå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Îíè
äîëæíû çíàòü è çíàþò, ÷òî çà íèìè ñòîèò ñèëüíîå, ìîãóùåñòâåííîå, ñîâðåìåííîå, ñâîáîäíîå
àçåðáàéäæàíñêîå ãîñóäàðñòâî. Àçåðáàéäæàí
ÿâëÿåòñÿ èõ îïîðîé è íàäåæäîé. Îíè òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò Àçåðáàéäæàí â ñòðàíàõ ïðîæèâàíèÿ è ñâîåé ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòüþ âíîñÿò âêëàä â îáåñïå÷åíèå èíòåðåñîâ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Âñå æèâóùèå â ìèðå àçåðáàéäæàíöû çíàþò, ÷òî àçåðáàéäæàíñêîå ãîñóäàðñòâî ïîñòîÿííî ðÿäîì ñ íèìè, íàáëþäàåò çà èõ äåÿòåëüíîñòüþ, æèâåò èõ çàáîòàìè. Äåéñòâóþùèå
â ìèðå àçåðáàéäæàíñêèå äèàñïîðñêèå îðãàíèçàöèè òàêæå ñâîåé ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðèóìíîæàþò íàøó ñèëó. Äîðîãèå äðóçüÿ, â
2010 ãîäó â íàøåé ñòðàíå, â åå ñòîëèöå ïðîèçîøëî î÷åíü çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå.  Áàêó
áûëà ñîçäàíà ïëîùàäü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà, óñòàíîâëåí ñàìûé áîëüøîé è âûñîêèé Ôëàã
â ìèðå. Íàø Ôëàã ÿâëÿåòñÿ íàøèì íàöèîíàëüíûì ñèìâîëîì, ñèìâîëîì ãîñóäàðñòâà, èñòî÷íèêîì íàøåé ãîðäîñòè. Íàø Ôëàã äîëæåí è áóäåò ðàçâåâàòüñÿ íàä çåìëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ
ñåãîäíÿ ïîä îêêóïàöèåé. Íàø Íàöèîíàëüíûé
ôëàã äîëæåí è áóäåò ðàçâåâàòüñÿ íàä Øóøîé è
Õàíêåíäè. Âñå ìû äîëæíû ïðèáëèæàòü ýòîò
äåíü, âñå ìû äîñòèãíåì ýòîãî äíÿ. Àçåðáàéäæàí âîññòàíîâèò ñâîþ òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü, è àçåðáàéäæàíñêîå ãîñóäàðñòâî áóäåò
è âïðåäü èäòè òîëüêî è òîëüêî ïî ïóòè ðàçâèòèÿ
è ïðîãðåññà. Åùå ðàç ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ýòèìè ïðåêðàñíûìè ïðàçäíèêàìè, æåëàþ êàæäîìó èç âàñ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ", - çàÿâèë Èëüõàì Àëèåâ.
Îòäåë ïîëèòèêè.
26 Шubat 1992'de 600'den fazla kadыn,
чocuk ve sivilin katledildiьi Hocaali katliamыnыn arkasыndaki gerчekler yavaш yavaш
ortaya чыkыyor. Azeri 1news.az haber portalыna konuшan Azeri Albay Mehmed Gedirov, 1980'lы yыllarda Sovyet yюneticilerinin
yardыmыyla Ermenilerin Yukarы Karabaь
savaшыna adыm adыm hazыrlandыьыnы iddia etti.
Eski Sovyet lideri Mihail Gorbaчov'un
ekonomi danышmanы Abel Aganbekyan baшta olmak цzere, bazы yetkililerin yurtdышыndaki Ermeni diasporasыyla sыkы baьlantы iчinde
olduьunu anlatan Gedirov, o dюnem bюlgede subay olarak gюrev yapыyormuш. Gedirov, "Arшivimdeki чok sayыda belge ve
dosyalar, etkili Ermeni yetkililerinin
SSCB daьыlmasы olasыlыьы цzerine katliama hazыrlandыьыnы ortaya koyuyor. Ermeni diasporasы etnik kavgalarы kышkыrtmak
yoluyla SSCB'nin daьыlmasыnы kюrцklemeyi kararlaшtыrmышtы. Иlk deneme de
Yukarы Karabaь'da yapыldы" dedi.
O yыllarda Yukarы Karabaь'ыn merkez kenti
Hankenti'ndeki Sovyet 366 no'lu alayыn чok
sayыda askeri teknolojiyle donatыldыьыnы ifade
eden Gedirov, "O dюnem Fizuli Bюlge Askeri Komiser Yardыmcыsы olarak gюrev
yapыyordum. Aynы zamanda rezerv birliklerinin, Yukarы Karabaь Юzerk Bюlgesi'nde bulunan askeri birliklerinin lojistik
desteьi ile ilgili konulardan sorumlu
idim. Bana ihtiyaч duyduklarы listeyi
gюnderiyorlardы. O yыllarda Hankenti'ndeki 366 nolu alayы kendilerine ait olmayan askeri teknoloji isteьinde bulunmaya baшladы. Zira bu alayыn hedefi tamamen farklы idi. Daha юnce de kцчцk bir
kimyasal savunma taburu iken sonradan
motorize piyade alayыna dюnцшtцrцlmцшtц." diye konuшtu.
bцyцk projelerden mahrum kaldыьыnы dile
getiriyor. Azeri Bцyцkelчi, Tцrkiye'nin
Ermenistan'la yakыnlaшma sцreci ve sыnыrlarыn aчыlmasы gibi konularыn Erivan yюnetiminin tutumu sebebiyle olumlu seyretmeyeceьini ifade ediyor. Bagirov, "Bunlar
Ermenistan'ыn siyasetinde bir netice, bir
deьiшiklik vermeyecek. Чцnkц zaman
gюsterdi, biz bunu yaшadыk." gюrцшцnц
savunuyor. Faig Bagirov, Tцrkiye'nin iyi
niyetli tutumuna raьmen Ermenistan'ыn
yapыcы olmayan siyaseti sebebiyle meselenin sцrdцьцnц dцшцnцyor.
BAKЦ-TИFLИS-KARS
DEMИRYOLU 2012'DE Ачыlabilir
Tцrkiye baшta olmak цzere bюlge
цlkeleriyle ekonomik iliшkileri geliшtirmeyi
sцrdцreceklerini vurgulayan Bцyцkelчi,
inшasы sцren Bakц-Tiflis-Kars demiryolunun
юnemine iшaret ediyor. "Bu proje Azerbaycan'ы Avrupa'ya, Tцrkiye'yi de Orta
Asya'ya baьlayacak чok bцyцk bir
proje." diyen Faig Bagirov, hattыn 2012'de
aчыlmasыnыn beklendiьini sюyledi. Bцyцkelчi,
demiryolu hattыnыn цч цlke arasыndaki
mцшterek faaliyetlere чok bцyцk destek
saьlayacaьыnыn altыnы чizdi. Azeri Sefir, bunlarыn son projeler olmadыьыnы ve baшka ortak
чalышmalarыn sцreceьini sюzlerine ekledi.
Bagirov, iki цlke arasыnda yaшanan
bayrak kriziyle ilgili юnemli deьerlendirmelerde bulundu. Bunlarыn geride kaldыьыnы ve
ehemmiyet vermeye gerek olmadыьыnы
kaydeden Bцyцkelчi, "Bunu daha fazla
шiшiren kesimler var. Azerbaycan'ы da,
Tцrkiye'yi de sevmeyen kesimler var.
Bunlara чok hassas ve dikkatli davranmalыyыz. Bюyle шeylere imkаn vermemeliyiz." ikazыnda bulunuyor. Bagirov,
iki tarafыn da dikkatli davranmasы gerektiьini tekrarlayarak, "Onlara, aramыzda yanlыш
sюz ve hareketlere yol aчabilecek en
kцчцk bir fыrsat dahi vermemeliyiz." diye
ekliyor. Azeri Sefir'e gюre iki цlke yetkililerine ve medya mensuplarыna bu konuda
bцyцk rol dцшцyor. Tцrkiye-AzerbaycanИran dышiшleri bakanlarы Иstanbul'da gerчekleшen Ekonomik Ишbirliьi Teшkilatы zirvesinde цчlц bir toplantы gerчekleшtirmiшti.
Azerbaycan ve Ermenistan arasыnda
1988'li yыllardan bu yana devam eden Yukarы Karabaь sorununa henцz bir юzчцm
bulunabilmiш deьil. Bюlgede tansiyonun
Sovyetler Birliьi dюneminde nasыl yцkseltildiьi ile ilgili ilginч aчыklamalar geldi.
Bцyцkelчi Bagirov, bu цчlц toplantыnыn
dцzenli hale getirileceьini ifade ederek,
ikinci buluшmanыn ocak sonunda Tahranda, bir sonrakinin de Bakц'de yapыlacaьыnы
bildirdi. Bu konuda teшebbцsцn Tцrkiyeden geldiьini kaydeden Bцyцkelчi, bu iшbirliьinin bюlgedeki problemlerin tez zamanda
чюzцlmesi iчin faydalы olacaьыnы dile getirdi.
Vize anlaшmasы bu sene olabilir
Tцrkiye ile Azerbaycan arasыnda Yцksek
Dцzeyli Stratejik Ишbirliьi Konseyi (YDSK)
kurulmasыna yюnelik anlaшma eylцl ayыnda
imzalanmышtы. Bцyцkelчi Bagirov, YDSK'nыn
ilk uzmanlar toplantыsыnыn ocak ayыnda
Ankara'da gerчekleшeceьini belirterek, iki
цlke arasыnda imzalanacak anlaшmalarыn
gюzden geчirileceьini kaydetti. Bagirov'un
verdiьi bilgiye gюre Baшbakan Erdoьan ve
birчok bakandan oluшan Tцrk heyeti, mart
ya da nisan ayыnda Bakц'ye gelerek YDSK
toplantыsыnы gerчekleшtirecek. Иki цlke arasыnda vize muafiyet anlaшmasы imzalanmasы iчin iki tarafta da siyasi irade mevcut.
Azeri tarafы bu konuda iч hukuki prosedцrleri yerine getirmek iчin чalышmalarыnы sцrdцrцyor. Bagirov, anlaшmanыn yakыn zamanda imzalanmasыnы istediklerini belirtirken, "2011'de olabilir." dedi.
HASTA YATAN ЮLMEZ ECELИ YETEN ЮLЦR...
Giderek 366 nolu alayыn daha fazla askeri
teknoloji ile gцчlendirildiьini anlatan Gedirov, "Sovyet Savunma Bakanlыьы'nыn Bakц'deki 4. Ordu Karargahы'ndan Ermeni
asыllы general Aslanyan, Hankendi'deki
askeri birliklerden sorumlu gюrevine
getirildi. Sюz konusu alayыn gцчlendirilmesine bir bahane uyduruldu. Yukarы
Karabaь Tцrkiye ve Иran'a yakыn olduьu
iчin bu цlkelerden gelen saldыrыyla
hemen anыnda karшыlыk verilebilsin. NATO
цyesi Tцrkiye saldыrыrsa, alay ilk olarak
Tцrk sыnыrыna doьru hareket edecek.
Fakat askeri iшlerden az чok anlayan
birisi daьlыk alanda bюyle bir amaч iчin
alayыn kurulmasыnы anlamsыz olduьunu
anlar. Daha sonra ise bu alayыn neden
gцчlendirildiьini anladыk. Bu planыn
mimari General Aslanyan idi. Aslanyan
366 nolu alayda deьiшiklikler yaptы. 1988
yыlыna doьru alayda komutanlarыn чoьu
artыk Ermeni idi. Aslanyan alayы юyle bir
hale getirdi ki, denetlenemez ve bilgi
ulaшtыrыlamaz oldu. Karabaь'daki ilk bюlцcцlцk gюsterileri baшladыьы zaman чoьu
Ermenilerden oluшan bu alayыn orada ne
gibi tehlikeli rol oynadыьыnы farkettik" diye
konuшtu.
Dюnemin Azeri yюnetiminin tehlike
karшыsыnda bir шey yapmadыьыndan yakыnan
Gedirov, "Haydar Aliyev'in yokluьu hissediliyordu. Aliyev, Moskova'da yюnetici
gюrevinden uzaklaшtыrыlmышtы. Yukarы Karabaь'da Ermeniler ilk terюr eylemlerine
baшladыьы zaman baшta 366 nolu alay
olmak цzere Sovyet birlikleri sivil Azeri
halkыna yюnelik шiddet uygulamaya
baшladы" dedi. 366 nolu alay 1992'de ise
Azeri halkыna karшы Hocali katliamыna giriшti.
Faciada 106'sы kadыn, 83'чц чocuk olmak
цzere toplam 613 Azeri hayatыnы kaybetмiшti.
6
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Æà»à æûëäà áàðëûºòàðû»ûç¹à çîð òàáûñ,
äåíñàóëûº ïåí øåêñiç ºóàíûø òiëåéìií!
Æà» Æûëû»ûç Êóòòû áîëñûí!
Kazakistan'da Cumhurbaшkanыnыn gюrev sцresinin 6 Aralыk 2020 tarihine
kadar uzatыlmasы iчin referandum yapыlmasы teklif edildi.
Doьu Kazakistan eyaleti kamuoyu temsilcileri tarafыndan юne sцrцlen bu inisiyatif,
toplum adamlarы ve milletvekilleri tarafыndan destek gюrdц.
Kazakistan'ыn ilk Cumhurbaшkanы'nыn gюrev sцresinin uzatыlmasыna iliшkin referandum yapыlmasыnы isteyen inisiyatif grubu
tarafыndan Юskemen'de dцzenlenen toplantыda konuшan Tцmgeneral,
Tцrkiye'nin Astana Bцyцkelчisi Lale
Цlker, Kazakistan Baшbakanы Karim Masimov ile gюrцшtц. Kazakistan Baшbakanlыk
Basыn Dairesi'nden yapыlan yazыlы aчыklamada, Baшbakan Karim Masimov ve Tцrkiye'nin Kazakistan Bцyцkelчisi Lale Цlker'in
iki цlke arasыnda imzalanan Stratejik
Ortaklыk Anlaшmasы чerчevesinde KazakTцrk ticaret ve ekonomik iliшkilerin daha da
geliшtirilmesi konularыnы ele aldыьыnы duyurdu.
Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan
Nazarbayev'in Ekim 2009’da Ankara'ya
yaptыьы resmi ziyaret sыrasыnda imzalanan
Stratejik Ortaklыk Anlaшmasы, Cumhurbaшkanы Abdullah Gцl'цn Mayыs 2010’da
Kazakistan'a yaptыьы ziyaret sыrasыnda tekrar
gюzden geчirilmiшti. Dцnyada yaшanan
ekonomik krizden dolayы iki цlke arsыndaki
ticaret hacmi 4 milyar dolardan 2 milyar
dolara geriledi. Иki цlke cumhurbaшkanыlarы
yaptыklarы gюrцшmeler sonrasыnda bu
rakamыn юnцmцzdeki yыlda 10 milyar dolara
чыkarыlmasыnы kararlaшtыrыlmышtы.
Щабер Меркези.
Tцrk mцteahhitlerin de yoьun bir шekilde
чalышыp tamamladыьы, 220 kilometre uzunluьu
olan Astana-Burabay otobanыnыn inшaatы
kыsa zaman юnce sona ermiшti. Otobanыn
yeni ve son teknoloji denetim sistemiyle
donatыlmыш ve цcretsiz olarak hizmete girmiшti. Цcretsiz kullanыm чok uzun sцrmedi…
Kazakistan Ulaшtыrma ve Komцnikasyon
Bakanы Abelgazi Kusainov'un konu ile yaptыьы aчыklamaya gюre; 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Astana-Burabay otobanыnы kullanыm цcretli olacak. Otoban kenarlarыnda
bulunan yerleшim sakinlerinden ise, otoban
kullanыmы цcreti alыnmayacaьы aчыklandы.
(Bunun iчin ne tцr bir yюntem izleneceьi
aчыklanmadы). Bakanыn aчыklamasыna gюre
цcret belirlemede kыstas km olacak. Buna
gюre hafif araчlardan km baшыna 1-2 tenge,
bцyцk araчlardan ise 5-15 tenge arasы цcret
alыnmasыnыn planlandыьы aчыklandы.
Tцrkkazak.com
Halk Kahramanы Bahыtjan Ertayev,
Nursultan Nazarbayev'in dцnyada tanыnan
bir шahыs olduьunu, Semey'deki poligonun
kapatыlmasыnda ve "nцkleer silahsыz
Kazakistan" ve Orta Asya'da nцkleer
silahtan arыndыrыlmыш bir bюlgenin oluшturulmasыnda чok юnemli bir rol oynadыьыnы ifade
etti. Ayrыca, nцkleer silahsыz bir dцnya iчin
mцcadelede toplumlarы bir araya getiren
Nazarbayev'in dцnyadaki yцksek otorite-
2020 yыlыna kadarki sцreyi kapsayan
Sanayi Yenilikler Programыnыn hayat
geчirilmesinin Nazarbayev iчin bцyцk bir
юnem arz ettiьini bildiren Ermuhamet
Etisbayev, 2012 yыlыnda Cumhurbaшkanlыьы
sinin, huzuru ve barышы destekleme konu- seчimleri yerine referandum yapыlacaьы
sunda, цlkesinin refahы iчin yapыcы adыm- sюylentilerini yalanlamышtы.
larыnda liderlik vasfыnы sergilediьini dile
Anayasa'yы kimsenin gюrmezlikten gelegetirdi.
meyeceьini, Cumhurbaшkanы'nыn yetkisinin
Kazakistan'ыn ilk Cumhurbaшkanы'nыn gю- uzatыlmasыna veya kaydыhayat yetkilere
rev sцresinin uzatыlmasыna iliшkin referan- iliшkin referandumun yapыlmayacaьыnы ifade
dumun yapыlmasыnы Kazakistan Halk Asam- etmiшti. Ayrыca, 2007 yыlыnda Anayasa'da
blesi цyeleri, etnik kцltцr merkezlerinin yapыlan deьiшiklik gereьi ilk Cumhurbaшkanы
yюneticileri, senatюr Anatoliy Baшmakov, seчimlerde bir чok kere kendi adaylыьыnы
eyalet meclis цyeleri desteklediler. Refe- ileri sцrebileceьini ifade etmiшti.
randum taraftarlarыnыn fikrine gюre, цlkede
Nursultan Nazarbayev 1990 yыlыnыn Nisan
diьer bir alternatif kiшiliьin bulunmadыьыnы
ayыndan
buyana Kazakistan Cumhurbaшbelirttiler. Referandumun yapыlmasы цlkenin
modernizasyonu iчin gerekli olan hem kanы'dыr.
zaman, hem enerji tasarrufu saьlayacaьыnы
1995 yыlы Nisan ayыnda yapыlan ulusal
ifade ettiler.
referandum ile Cumhurbaшkanlыьы yetkisi
Daha юnce, Cumhurbaшkanы'nыn yetk- 2000 yыlыna kadar uzatыlan Nazarbayev,
isinin uzatыlmasыna iliшkin referandumun 1999 ve 2005 yыllarыndaki Cumhurbaшkanyapыlmasыnыn sюz konusu olmadыьыnы belir- lыьы seчimlerinde zafer kazanmышtыr.
ten Cumhurbaшkanы Politik Konular DanышNazarbayev'in Cumhurbaшkanlыьы yetki
manы Ermuhamet Etisbayev, Nursultan
sцresi
2012 yыlыnda sona erecektir.
Nazarbayev'in 2012 yыlыnda yapыlacak
seчimlerde kendi adaylыьыnы юne sцreceьini
ifade etmiшti.
Kazakhstan Today.
Kazakistan Cumhurbaшkanы Danышmanы
Yermuhamet Yertisbayev, Nursultan
Nazarbayev'in de referanduma hazыr
olduьunu belirtti. Dцn yayыnladыьыmыz haberde, Nazarbayev'in gюrev sцresinin 6
Aralыk 2020 tarihine kadar uzatыlmasы giriшimiyle Цst Kamenogorsk'ta baшlayan
200.000 imza toplayыp referanduma gitme
dцшцncesine Merkez Seчim Komisyonu
Baшkanы da yeterli imza toplanыrsa onay
verileceьini belirtmiшti.Son olarak, Merkez
Seчim Kurulu tarafыndan referandum
dцzenlemesine yeшil ышыk yakыldы imza
toplama baшvurusu resmi olarak onaylandы. Referandum чalышmalarы ile ilgili
ayrыntыlar da yavaш yavaш ortaya чыkmaya
baшladы. 27 Aralыk tarihinde Referandum
Чalышma Grubu'nun ilk toplantыsыnыn
yapыldыьы ve toplantыya Kazakistan
Cumhurbaшkanы Danышmanы'nыn da katыldыьы
belirtildi.
Kazakistan Cumhurbaшkanы dahil olmak
цzere tцm цlkenin referanduma hazыr
olduьunu ve ne Batы'nыn ne de iч muhalefetin referandum dцzenlenmesine ciddi bir
baskы yapmasыnыn da beklenmediьini
sюyleyen Yermuhamet Yertыsbayev, yarыn
цlkede cumhurbaшkanlыьы seчimleri yapыlsa
Nazarbayev oylarыn % 90'nыnы alacak.
Seчimler 2012 yыlыnda yapыlыrsa
Nazarbayev daha da чok oy alacak. Ич
muhalefetten referandum iчin tepki geldi,
fakat bu konuda aчыkчasы konuшmaktan
usandыm artыk. Yertiшbayev шюyle devam
etti: Azat Muhalefet Partisi cumhurbaшkanыnыn yetkilerinin uzatыlmasы kabul
edilemez diye bir aчыklama yapmыш.
Цlkede mevcut yюnetimden memnun
deьillerse, yюnetimi kendi ellerine alsыnlar.
Tabii ki, yeterli oy alabilirlerse.Son
cumhurbaшkanlыьы seчimlerinin sonuчlarыna
bakыlыrsa muhalefet partilerine toplam
oylarыnыn sadece % 9'u verildi, dedi.
tцrkkazak.com
Kazakistan, yeni yыlы tatillerle baшlыyor. Yыl
baшыnda toplam 7 gцn tatil yapыlacak.
Kazakistan'da, yeni yыl kutlamalarы чerчevesinde 4 gцn, Rojdestvo (Ortodok Noel
Bayramы) bayramыnda ise, 3 gцn tatil
yapыlacak. 2011 yыlыnыn 1- 2 Ocak gцnlerinin cumartesi ve pazar gцnlerine denk
gelmesinden dolayы tatil gцnleri Kazakistan
Cumhuriyeti mevzuatыna uygun olarak
pazartesi ve salы gцnleri de tatil yapыlacak.
Bюylece, Kazakistan'da yeni yыl nedeniyle
1- 4 Ocak tarihleri arasыnda tatil olacak. 7
Ocak tarihinde цlke nцfusunun Ortodoks
kesiminin kutladыьы yeni yыlы bayramыnыn
(Rojdestvo) Cuma gцnцne denk gelmesin-
den dolayы 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde de
tatil yapыlacak. Kazakistan'da 2005 yыlыnda
Kazakistan parlamentosu tarafыndan 7
Ocak'ыn resmi bayram listesine eklenmiшti.
Damlaya damlaya gюl olur...
7
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Kыrgыzistan ile Юzbekistan arasыnda,
2010 yazыnda Kыrgыzistan'ыn gцneyindeki
Oш ve Celalabad kentlerinde yaшanan
kanlы etnik чatышmalar nedeniyle soьuk bir
havanыn hаkim olduьu bir sыrada Biшkek'ten jest haberi geldi. Kыrgыzistan,
Юzbekistan Cumhurbaшkanы Иslam Kerimov'u 1990 ve 2010'da Kыrgыzistan'ыn
gцneyinde Kыrgыzlarla Юzbekler arasыnda
yaшanan etnik чatышmalarda gюsterdiьi
saьduyulu ve barышчыl tavыrlarыndan dolayы
devlet niшanыna aday gюsterdi.
Konuyla ilgili haber Oш ve Celalabat'ta
yaшan etnik olaylarы araшtыran milli komisyon baшkanы Tabыldы Akerov'dan geldi.
Akerov, Юzbekistan Cumhurbaшkanы Kerimov'un sюz konusu etnik olaylardaki saьduyulu tavrыndan dolayы Kыrgыzistan devler
niшanыna aday gюsterildiьini dile getirdi.
Akerev, Kerimov'un akыllы, saьduyulu ve
barышчыl tutumu цzerine patlak veren alevin
yeni yangыnlara yol aчmadan ve geniшlemeden sюnmesinde etkili olduьuna
dikkat чekti.
Юzbekistan Cumhurbaшkanы Kerimov, en
son Kыrgыzistan'ыn gцneyinde 10 Haziran
2010'da yaшanan etnik чatышmalar цzerine
yaptыьы aчыklamada, saьduyu чaьrыsыnda
bulunmuш, kana kanla cevap verilemeyeceьini, Юzbekistan'dan шiddete karшы шiddet cevabы bekleyenleri ise dцшman olarak
kabul ettiьini dile getirmiшti. Kerimov, olaylarыn arkasыnda цчцncц gцcцn olduьuna
dikkat чekmiш ve Юzbekistan'ыn bilinчli
olarak bu ateшin iчerisine чekilmek istediьine dikkat чekmiшti.
Kыrgыzistan'ыn gцneyindeki Oш ve Celalabad kentlerinde yaшanan etnik olaylarda
resmi verilere gюre 420 dolayыnda kiшi hayatыnы kaybetmiшti. Bцyцk miktarda maddi
hasarыn da yaшandыьы olaylarda toplam 500
bin dolayыnda kiшi yerinden olmuшtu.
Щабер Меркези.
Yeni yыl iчin herhangi юzel bir kutlama
etkinliьinin dцzenlenmediьi Юzbekistanda Taшkent'te kent sakinleri yeni yыla sessiz sedasыz bir шekilde girdi. Baшkent
Taшkentliler Mustakillik (Baьыmsыlыk) Meydanы'nda dikilen cam etrafыnda toplanarak
yeni yыla merhaba dedi. Kentte yeni yыl
dolayыsыyla herhangi bir havai fiшek gюsterisi ve konser programы da yapыlmadы.
Sisli ve soьuk bir havanыn hаkim olduьu
kentte, dышarы чыkma cesareti bulanlar ise
Orta Asya'nыn en yцksek yeni yыl чamыnыn
dikildiьi Mustakillik Meydanы'na geldi.
Meydanda toplanan halk kendi baшыna
eьlenmeyi tercih etti.
Bu arada balon ve sцs lambalarы satan
seyyar satыcыlar ise ilerleyen saatlere raьmen bir шeyler satmaya чalышtы. Meydana
gelen kent sakinleri, herhangi bir programыn yapыlmadыьы alanda gцn anыsыna
yeni yыl чam aьacы fonunda bol bol hatыra
fotoьraf чektirdi.
Cihan Haber Ajansы'na konuшan Юzbek
vatandaшlarы yeni yыlыn insanlыk adыna
hayыrlar getirmesini dilediler.
Saitmurat Saitliyev TИKA'nыn Юzbekistan
Koordinatюrц Bekir Demir daha sonra 600
bin doz aшыnыn teslim aktini imzaladы.
Tцrkiye Saьlыk Bakanlыьы'nыn desteьiyle
Tцrk Ишbirliьi ve Kalkыnma Ajansы'nыn (TИKA)
temin ettiьi 300 bin doz Hepatit B ve 300
bin doz MMR aшыsы, Юzbekistan Saьlыk
Bakanlыьы'na tюrenle teslim edildi.
Tюrene Юzbekistan Saьlыk Bakanы
Yardыmcыsы Saitmurat Saitliyev, TИKA'nыn
Юzbekistan Koordinatюrц Bekir Demir,
Tцrkiye'nin Юzbekistan Bцyцkelчiliьi Baшkatibesi Yasemin Иpek Юztцrk ve kalabalыk
bir davetli kitlesi iшtirak etti.
Tюrende konuшma yapan Юzbekistan
Saьlыk Bakanы Yardыmcыsы Saitaliyev, yeni
yыl arifesinde TИKA'nыn hayыrlы bir iш yaptыьыnы
sюyledi. Saitaliyev, sadece 2009'da TИKA
tarafыndan 1 milyon 100 bin doz aшыnыn hibe
edildiьini hatыrlattы. Bu yыl zarfыnda 10 milyon
dolayыnda чocuьun чocuk felcine karшы aшыlandыьыnы da hatыrlatan Saitaliyev, yцrцtцlen
Otomotiv sektюrцne yыldan yыla daha
чok yatыrыm yapan Юzbekistan, 2011’de
yeni model otomobiller цretecek. Orta
Asya'nыn tek otomobil цretim merkezi olan
Amerikan General Motors (GM) Ortaklы
Asaka otomobil fabrikasы business sыnыf
iчin dцшцnцlen Chevrolet GSVEM modeli
araч цretecek. Bu amaчla mevcut fabrikada 136 milyon dolarlыk ek teknik donanыm
takviyesinde bulunulacak. Fabrikada yeni
modelden yыlыna 50 bin adet dolayыnda
otomobil цretimi hedefleniyor. Bunlardan
20 bin adedi ihracat edilecek. Bu yыl
zarfыnda ise Aьustos ayыnda цlke baьыmsыzlыьыnыn 19. yыl dюnцmцne atfen 'Chevrolet Spark' modelinden seri araч цretimine
baшlanmышtы. Fabrikada ayrыca Nexia,
Damas, Lacetti ve Chevrolet markasыyla
da Captiva, Epica ve Tacuma modellerinden araчlar цretiliyor. Yыllыk 250 bin
adet otomobil цretim kapasiteli olan fabrikada цretilen otomobiller, iч pazarыn yanы
sыra baшta Rusya olmak цzere, Ukrayna,
Azerbaycan, Kazakistan, Beyaz Rusya,
Cihan Haber Ajansы'na konuшan Devlet
Epidemioloji Kontrol Merkezi Doktoru
dцzenli aшы uygulamalarы neticesinde цlke- Husana Cemalova ise "Bugцn TИKA
de herhangi bir чocuk hastalыьы salgыnыnыn tarafыndan hibe edilen ve deьiшik hastalыkvuku bulmadыьыnы kaydetti.
lara karшы kullanыlacak aшыlar цlke genelinde
15 ayrы noktasыna gюnderilecek. Bu hibenin
TOPLAM 2 MИLYON 900 BИN
yeni yыl arifesinde bize iyi bir hediye
olduьunu dцшцnцyorum. TИKA'ya derin
AШЫ HИBE EDИLDИ
шцkranlarыmыzы sunuyoruz" diye konuшtu.
TИKA'nыn Юzbekistan Koordinatюrц Demir
Son hibe aшыlarla birlikte 2008'den
ise TИKA'nыn faaliyete geчtiьi 1992'den beri
Юzbekistan'da hemen hemen tцm sektюr- itibaren iki цlke saьlыk bakanlыklarы arasыnda
lerde proje ve faaliyetler gerчekleшtirdiьini baшlatыlan aшы desteьi projesi kapsamыnda,
dile getirdi. Юzbekistan'la saьlыk alanыnda Tцrkiye tarafыndan Юzbekistan'a toplam 2
son dюnemlerde sыkы bir iшbirliьi iчerisinde milyon 900 bin doz aшы hibe edilmiш oldu.
olduьunu hatыrlatan Demir, "2008'den bu
TИKA'nыn
Юzbekistan'da
faaliyete
yana Юzbekistan'a toplam 2 milyon 900 bin
doz farklы tцrlerde aшы hibe edildi" dedi. baшladыьы 1992'den bu yana ekonomik,
Demir, Юzbekistan Saьlыk Bakanlыьы'nыn ticari, teknik, eьitim, sosyal ve kцltцrel
talebi olan diьer aшыlarыnыn da 2011 yыlы iшbirliьi alanlarыnda hayata geчirdiьi proje
ve faaliyetlerin toplam maliyeti ise 10 miliчerisinde teslim edileceьini kaydetti.
yon dolarы aшtы.
Cihan Haber Ajansы.
Юzbekistan Saьlыk Bakanы Yardыmcыsы
ifadeleri ve giyim tarzыyla bugцn dцnya
genelinde 120 dolayыnda цlkede ilgilenen
bir global spor dalы haline geldiьini
aktardы. Uluslararasы Kurash Birliьi Genel
Sekreteri Yakupov, dцnya olimpiyatlarыna
girme yolundaki engellerinden Dцnya Anti
Merkezi Taшkent'te bulunan Uluslar- Doping Ajansы (WADA)'na цye olma aшaarasы Kurash Birliьi (ИKA), (Ыntenational masыnыn da geчildiьini ve ИKA'nin
Kurash Association) Genel Sekreteri WADA'ya цye olduьunu ifade etti.
Цmid Yakupov Юzbekistan'la юzdeшen
Yakupov, son aчыlыmlarla daha юnce
Юzbek Gцreшi'nin dцnya olimpiyat oyunlarыna girme arifesinde olduьunu sюyledi. Asya ile sыnыrlы olan Юzbek Gцreшi'nin
bugцn Afrika, Avrupa, Avustralya ve
ИKA genel merkezinde dцzenlediьi yыllыk Ameri kыtalarыnda onlarca цlkede binlerce
deьerlendirme toplantыsыnda aчыklamada insanыn ilgilendiьi spor tцrц konumunda
bulunan Yakupov, yeniden yapыlanma olduьunu dile getirdi.
sцrecinin baшladыьы 1998'den bu yana
1998'de kurulan ИKA'nыn beш kыtada 114
Юzbek Gцreшi'nin 2010 itibariyle olimpiyatlara girmeye aday global spor dalы цye цlkesi bulunuyor. Юzbekistan'da ata
sporu olarak kabul edilen Юzbek Gцreшi,
haline geldiьini kaydetti.
mцsabakalarыnda, gцreшчiler birbirlerine
Юzbek Gцreшi'nin dцnya olimpiyat oyun- karшы yerel diller 'tembih', 'чele' ve 'halal'
larыna girmesi adыna юnlerinde duran denilen hareketleriyle цstцnlцk saьlaчalышmalarda sona gelindiьine dikkat maya чalышыyor.
Жищан.
чeken Yakupov, bu gцreшin kendine has
13 yыl юnce yeniden yapыlanma ve
geliшme sцrecine giren Юzbek Kurashi
(Gцreшi) dцnya olimpiyatlara gireceьi
gцnц bekliyor.
Moldova, Afganistan ve Tцrkmenistan
gibi цlkelere ihraч ediliyor. Юzbekistan,
2010'un ilk dokuz ayыnda цrettiьi otomobillerden 54 bin 564 adet adedini
Rusya'ya ihraч etti. Bu yыlыn ilk dokuz ayыnda 160 bin binek otomobil цretiminin
yapыldыьы Юzbekistan'da bu rakamыn 2010
yыlы sonu itibariyle 210 bin adetin цzerinde
olmasы bekleniyor.
Tцrkiye'nin Юzbekistan Bцyцkelчisi
Mehmet
Sertaч Sюnmezay, Юzbekistan
hцkцmetinin Tцrk
iшadamlarыndan
daha чok yatыrыm
beklediьini sюyledi. Taшkent'te Tцrk iшadamlarыna yюnelik
konuшma yapan Bцyцkelчi Sюnmezay, Tцrk
iшadamlarыnы sabыrlы olmaya ve maruz kaldыklarы sыkыntыlar karшыsыnda hemen pes etmemeye чaьыrdы. Bцyцkelчi, Юzbekistan'ыn ilgili
makamlarыnыn Tцrk iшadamlarыnыn son dюnemlerde yaшadыklarы bazы endiшelerini paylaшtыьыnы aktardы. Юzellikle Tцrklere yюnelik
bir menfi politikanыn ise bulunmadыьыnы hatыrlatan Bцyцkelчi, tam tersine, Юzbek tarafыnыn gelecekte daha fazla Tцrk iшadamыnыn
Юzbekistan'a yatыrыm yapmasыnы arzuladыьыnы dile getirdi. Sюnmezay: "Юzbekistan'la
olan ticari iliшkilerimiz юnemli mesafe
kaydetmiшtir. Ticaret ve ekonomik iшbirliьi alanыnda pek чok anlaшma imzalanmыш, bюylece iшbirliьimizin hukuki alt
yapыsы tamamlanarak karшыlыklы menfaatler doьrultusunda saьlam temeller oluшturulmuшtur." dedi.
'Tцrk firmalarыnыn Юzbekistan'da bugцne
kadar yaklaшыk 2 milyar dolarы mцteahhitlik
olmak цzere toplam 3 milyar Dolar civarыnda yatыrыm yaptыьыnы hatыrlatan Bцyцkelчi,
binlerce insanыn Tцrk iшyerlerinde istihdam
edildiьine dikkat чekti. Bцyцkelчi Sюnmezay, iki цlke arasыndaki yыllыk ticaret
hacminin ise bir milyar dolara dayandыьыnы
dile getirdi. Bu rakamlarыn Юzbekistan ile
Tцrkiye arasыndaki gerчek potansiyeli yansыtmadыьыna da dikkat чeken Bцyцkelчi "Bu
durum, Tцrk-Юzbek herkes tarafыndan
kabul edilmektedir. Ancak, karшыlыklы anlayыш ve dostlukla, bu rakamlarыn giderek
artacaьыna inanыyorum." deьerlendirmesinde bulundu. Tцrk iшadamlarыnыn maruz
kaldыklarы sыkыntыlara da deьinen Bцyцkelчi
Sюnmezay, "Bu olumsuz gidiшatыn durdurulmasы amacыyla, bunu, her vesileyle
her dцzeyde gюrцшtцьцmцz yetkililerin
dikkatine getirmekteyiz. Yetkililer endiшelerimizi paylaшmakta, юzellikle Tцrklere yюnelik bir menfi politikalarы bulunmadыьыnы ifade etmekte. Tam tersine,
gelecekte daha fazla Tцrk iшadamыnыn
Юzbekistan'a yatыrыm yapmasыnы arzuladыklarыnы belirtmektedirler." ifadelerini
kullandы.
Cihan Haber Ajansы.
Hayыr dile komшuna - Hayыr gele baшыna...
8
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Tцrkmenistan'da Her Yыl Dцzenlenen Uluslararasы Baшkanlыk Kupasы, 2011'де Шubat'ta
Yapыlmasы Kararlaшtыrыldы.
Tцrkmenistan'da her yыl dцzenlenen Uluslararasы Baшkanlыk Kupasы, 2011'де Шubat'ta yapыlmasы kararlaшtыrыldы. Devlet Baшkanы Gurban-guli
Berdimuhamedov, sюzkonusu futbol turnuvasыnыn yapыlmasыnы юngюren kararnameyi imzaladы.
Юnцmцzdeki yыl Шubat ayыnda dцzenlenmesi
kararlaшtыrыlan 17. Baшkanlыk Kupasы'nыn para
юdцlц toplam 35 bin dolar. Birinci olan takыma
kupa ile birlikte 20 bin дolar, ikinci olana 10 ve
цчцncц olana 5 bin дolar para юdцlц verilecek.
Bakanlar Kurulu'nda konuшan Tцrkmen lider
Berdimuhamedov, her yыl dцzenlenen futbol turnuvasыnыn her geчen yыl daha da heyecana
sahne olduьunu kaydederek, юnцmцzdeki yыl
dцzenlenecek turnuvaya 8 farklы цlkeden 10
takыmыn katыlacaьыnы belirtti.
Geleneksel Uluslararasы Baшkanlыk Kupa-sы'na
bugцne kadar, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gцrcistan, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Moldova,
Rusya, Tacikistan, Ukrayna, Юzbekistan, Estonya, Иran, Tцrkiye, Gцney Kore, Чin, Tayland,
Kыrgыzistan ve Tцrkmenistan'dan takыmlar katыldы.
15 yыl iчerisinde Cumhurbaшkanlыьы Kupasы'nы цч
kez yabancы цlke takыmlarы mцzesine gюtцrцrken, kalan yыllarda kupayы Tцrkmen takыmlarы kazandы. 1998 yыlыnda Иran'ыn Иsteglal, 2002'de Gцrcistan'ыn Torpedo ve 2006'da Moldova'nыn Daчiya takыmlarы kupayы mцzelerine gюtцrdцler.
2010.Йылда 16'ncыsы dцzenlenen Baшkanlыk
Kupasы'nы yine Tцrkmenistan'ыn Altыn Asыr takыmы
kazanmышtы. Turnuvay'ya Tцrkiye'den katыlan
Ulusal Karma Milli Takыmы, 3.'lцk-4.'lцk maчыnda
Kazakistan'ыn Okjetpes takыmы 3-0 yenerek turnuvayы 3. sыrada tamamlamышtы.
Tцrkmenistan'da 2010 yыlыna enerji
yatыrыmы ve uluslar arasы doьal gaz boru
hattы projeleri damgasыnы vurdu. 11
Aralыk'ta imzalanan TцrkmenistanAfganistan-Pakistan-Hindistan (TAPИ)
doьalgaz boru hattы projesi, yыlыn en
bцyцk olayы oldu.
2010 yыlы, Tцrkiye ile Tцrkmenistan
iliшkileri aчыsыndan da verimli bir yыl
oldu. Tцrkiye Cumhurbaшkanы Abdullah Gцl, Кasыm ayыnda Tцrkmenistan'ы
ziyaret etti. Иki цlke arasыndaki enerji,
eьitim, kцltцr ve saьlыk alanlarыnda
iшbirliьinin geliшtirilmesi adыna somut
kararlar alыndы.
Tцrkmenistan Devlet Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov, eylцl ayыnda Tцrk Dili Konuшan Цlkeler Zirvesi
iчin Tцrkiye'yi ziyaret etti.
Aralыk ayыnda Dышiшleri Bakanы Ahmet
Davutoьlu Tцrkmenistan'ы ziyaret etti.
Yыl iчinde Tцrkiye tarafыndan Tцrkmenistan'a bakan dцzeyinde чeшitli
ziyaretler gerчekleшtirildi. Ocak ayыnda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanы
Taner Yыldыz, Tцrkmenistan ile Иran
arasыndaki ''Devletabad-Serahs-Hangeran'' doьalgaz boru hattыnыn resmi
aчыlыш tюrenine katыlmak цzere Aшkabat'a geldi. Dыш Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanы Zafer Чaьlayan hem
Nisan hem de Eylцl ayыnda 'Tцrk Иhraч
Цrцnleri Fuarы' aчыlышыna iшtirak etti.
TЦRKMENИSTAN'DA 2010
YЫLЫNDA ЮNE ЧЫKANLAR:
OCAK
5 Ocak: Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanы Taner Yыldыz, Tцrkmenistan ile
Иran arasыndaki ''Dovletabad-SerahsHangeran'' Doьalgaz Boru Hattы'nыn
resmi aчыlыш tюrenine katыlmak цzere
Aшkabat'a geldi.
5 Ocak: Иran Cumhurbaшkanы Mahmud Ahmedinejad, Tцrkmenistan'da
resmi temaslarda bulundu.
6 Ocak: Tцrkmenistan ile Иran
arasыnda yeni inшa edilen 'DovletabatSerahs-Hangeran' doьal gaz boru
hattы tюrenle hizmete aчыldы. Aчыlыш tюrenine; Tцrkmenistan Devlet Baшkanы
Gurbanguli Berdimuhamedov, Иran
Cumhurbaшkanы Mahmud Ahmedinejad ve Tцrkiye'yi temsilen Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanы Taner Yыldыz
katыldы.
Tцrkmenistan'daki 3 yыllыk diplomatik gюrevi sona eren Tцrkiye'nin Aшkabat Bцyцkelчisi Hцseyin Avni Bычaklы, Devlet
Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov'a
veda ziyaretinde bulundu. Gюrцшmede iki
цlke arasыndaki iшbirliьinin yeni bir anlam
kazandыьыnы belirten
Baшta baшkent Aшkabat
olmak цzere цlke genelinde
sokaklar ve parklar чam
aьaчlarыyla sцslendi.
Aшkabat'ta sirk binasыnыn
юnцndeki meydana 33
metre yцksekliьinde
dev Yыlbaшы aьaч
dikildi.
Цlkede юnceki yыllardan farklы olarak
sene yeni yыl kutlamalarыna daha чok
юnem veriliyor. Her yыl Baшkanlыk Sarayы
юnцndeki Tarafsыzlыk Meydanы'nda yapыlan Yыlbaшы kutlamalarы, meydandaki
tribцn чalышmasы nedeniyle bu sene sirk
binasы юnцndeki meydanda yapыlыyor.
Meydana dikilen Yыlbaшы aьacыnыn etrafыnda шimdiden kutlamalar baшladы. Devlet
Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov'un katыldыьы etkinliklerde renkli gюrцntцler yaшanды. Berdimuhamedov, meydanda dikilen dev чam aьacыnыn etrafыnda
yapыlan etkinliklerde чocuklar ile birlikte
eьlendi. Berdimuhamedov'u чam aьacыnыn yanыnda Noel Baba ve чocuklar
karшыladы. Tцrkmen liderin yeni yыlыnы kutlayan чocuklar, шiirler okudu. Berdimuhamedov daha sonra чocuklar ile birlikte
чam aьacыnыn etrafыnda tur attы. Devlet
Baшkanы Berdimuhamedov, daha sonra
Tцrk шirketi tarafыndan inшa edilen Иlham
Parkы'ndaki yeni yыl kutlamalarыna katыldы.
Parktaki kutlamalara Tцrkmenistan'daki
yabancы misyon шefleri de davet edildi.
9 Ocak: Tцrkmenistan, uzun bir
aradan sonra Rusya'ya doьal gaz
sevkiyatыna tekrar baшladы. Tцrkmen
gazыnыn Rusya sevki 2009 yыlыnыn Nisan
ayыnda SAS-4 doьal gaz boru hattыnda
meydana gelen patlama yцzцnden
durdurulmuшtu.
25 Ocak: Tцrkmenistan Devlet
Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov, 2010 yыlыnыn ilk yurtdышы ziyaretini Belarus'a gerчekleшtirdi.
27 Ocak: Tцrkmenistan'ыn baшkenti
Aшkabat'ta, sadece Tцrk inшaat ve
inшaat sanayii шirketlerinin katыldыьы
'Ashgabad Expo Build 2010' fuarы
dцzenlendi.
ШUBAT
2 Шubat: Tцrkmenistan Devlet Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov,
kalabalыk bir heyetle Fransa'ya ilk
ziyaretini gerчekleшtirdi.
9 Шubat: Devlet Baшkanы Gurbanguli
Berdimuhamedov, Birleшik Arap Emirlikleri'ne iki gцnlцk resmi ziyarette
bulundu. Berdimuhamedov, dцnyanыn
en yцksek gюkdeleni 'Burj Halife'yi
ziyaret eden ilk lider oldu.
MART
18 Mart: Tцrkmen lider Berdimuhamedov, Tacikistan'da iki gцnlцk
resmi temaslarda bulundu.
28 Mart: Иran, Tцrkmenistan, Tacikistan, Afganistan ve Ыrak devlet
baшkanlarы Nevruz bayramыnы Иran'da
birlikte kutladы.
NИSAN
1 Nisan: Birleшmiш Milletler(BM)
Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Orta
Asya цlkelerini kapsayan ilk resmi
ziyaretini Tцrkmenistan'dan baшladы.
14 Nisan: Tцrkmenistan Uluslararasы Doьalgaz Kongresine ev sahipliьi yaptы. Иlk defa dцzenlenen bu
organizasyona, Avrupa Birliьi Enerji
Komiseri Alman bakan Gцnther Oettinger, Bulgaristan Ekonomi, Enerji ve
Turizm Bakanы Trayчo Traykov,
Birleшik Arap Emirlikleri Enerji Bakanы
Mohamed Bin Dhaen Al Hamli,
Macaristan enerji gцvenliьinden
sorumlu bцyцkelчisi Vаclav Bartuсka,
Gцney Kore enerjiden sorumlu
bцyцkelчisi Kim Jong-Young yanы sыra
30 цlkeden 500 temsilci katыldы.
16 Nisan: Dыш Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanы Zafer Чaьlayan,
Tцrkmenistan'da iki gцnlцk resmi
Иlham Parkы'ndaki etkinliklerde aчыk hava
tiyatro gюsterisi bцyцk ilgi gюrdц. Bu
arada, yeni yыla hazыrlыklar чerчevesinde
Aшkabat'ыn en iшlek caddelerinde, kamu
kurum ve kuruluшlarda, parklarda ve
ticaret merkezlerinin юnцnde yцzlerce
чam aьacы sцslendi.Yыlbaшы etkinlikleri
чerчevesinde Aшkabat'taki dev Yыlbaшы
aьacыnыn etrafыnda чeшitli etkinlikler dцzenlenecek.
Жищан.
temaslarda bulundu.
21 Nisan: Tцrkmenistan'ыn tek
havayolu taшыmacыlыk kurumu olan
Tцrkmen Havayollarы, Aшkabat-Иstanbul-Aшkabat aralыьыnda tarifeli kargo
uчak seferlerini baшlattы.
28 Nisan: Tцrkmenistan'ыn baшkenti
Aшkabat'a 80 kilometre mesafedeki
Kelete ilчesinde "Kalkan-2010" isimli
askeri tatbikat dцzenlendi.
MAYЫS
1 Mayыs: Berdimuhamedov, Шanghay'daki 2010 Dцnya Fuarы'nыn
(EXPO) aчыlышыna katыldы. Tцrkmenistan'da ilk defa 2010 Expo Dцnya
Fuarы'nda stant aчtы.
09 Mayыs: Devlet Baшkanы Gur-banguli Berdimuhamedov, Rusya Federasyonu Devlet Baшkanы Dmitri
Medvedev'in daveti цzerine bu цlkede
temaslarda bulundu.
15 Mayыs: Tцrkmenistan'ыn Daшoьuz
eyaletinde Yaшlыlar Meclisi dцzenlendi.
Mecliste gцndeme alыnan 5 konu
yasalaшtы.
26 Mayыs: Tцrkmenistan Devlet
Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov, ilk defa Hindistan'a resmi ziyaret
gerчekleшtirdi.
31 Mayыs: Tцrkmenistan'da 30 milyar metrekцp doьal gaz kapasitesine
sahip olacak yeni boru hattыnыn temeli
atыldы.
HAZИRAN
11 Haziran: Berdimuhamedov, Юzbekistan'da yapыlan Шanhgay Ишbirliьi
Юrgцtц'nцn 10. devlet baшkanlarы
zirvesine onur konuьu olarak katыldы.
18 Haziran: Чin Komцnist Partisi
Merkez Komitesi Siyasi Bцrosu Daimi
цyesi He Guoqiang Aшkabat'ы ziyaret
etti. Temaslarda Чin'e sevkedilen
Tцrkmen doьalgazыnыn miktarыnыn arttыrыlmasы amacыyla ikinci hattыn inшa
edilmesi konusu gюrцшцldц.
24 Haziran: Tцrkmenistan'ыn baшkenti Aшkabat'ta "Orta Asya ve Hazar
Havzasы'nda Silahsыzlanma" konulu
uluslararasы konferans dцzenlendi.
30 Haziran: Ferhat Gючer ve Serdar
Ortaч, Berdimuhamedov'un doьum
gцnц dolayыsыyla Aшkabat'ta konser
verdiler.
TEMMUZ
24 Temmuz: Tцrkmenistan, mutlu
цlkeler sыralamasыnda ilk 20 цlke
arasыnda yerini aldы.
Berdimuhamedov, цlkeler arasыndaki
dцzenli ziyaretlerin ve imzalanan anlaшmalarыn ikili mцnasebetlerin geniшletilmesine юnemli katkы saьladыьыnы bildirdi.
Tцrkiye'nin Aшkabat Bцyцkelчiliьi'nin
faaliyetlerine verdiьi destekten dolayы
Tцrkmen lidere teшekkцr eden Bычaklы,
Tцrkmen halkыnыn elde ettiьi baшarыlarыndan
gurur duyduklarыnы kaydetti. Bцyцkelчi
Bычaklы ise Tцrkiye'nin Tцrk шirketlerinin
Tцrkmenistan'daki faaliyetlerinden gurur
duyduьunu ifade etti. Gюrцшmeden sonra
basыna aчыklamada bulunan Bцyцkelчi
Bычaklы, Tцrkmenistan'dan gцzel anыlar ile
ayrыldыьыnы ve bundan sonra da iki kardeш
цlke arasыndaki iliшkilerin daha da gцчlendirilmesi iчin чalышacaьыnы kaydetti. Son yыllarda iki цlke arasыndaki ticari iliшkiler yeni
bir ivme kazandы. Son цч yыlda iki цlke
arasыndaki diш ticaret hacmi 1 milyar dolardan 2 milyar dolara чыktы. 2009 yыlы itibariyle
Tцrkiye'nin Tцrkmenistan'a ihracatы 945
milyon дolar, bu цlkeden ithalatы ise 329
milyon dolarы buldu. 2010 yыlыnыn ilk 9
ayыnda sюz konusu ihracat 832 milyon
дolar, bu цlkeden ithalat ise 241 milyon
dolara ulaшtы. 2008 yыlыndan bu yana
Tцrkiye'nin Tцrkmenistan'a ihracatыnda
ciddi artышlar yaшandы. Tцrk mцteahhit firmalarы bugцne kadar 17 milyar дolar
deьerinde, toplam 608 projeyle Orta
Asya'da en чok proje цstlendikleri цlke olan
Tцrkmenistan'da Tцrkiye, en fazla taahhцt
цslenen yabancы цlke konumunu koruyor.
27 Temmuz: Tцrkmenistan ile
Tцrkiye arasыndaki hцkцmetlerarasы
ekonomik komisyon цчцncц dюnem
toplantыsы Ankara'da yapыldы.
AЬUSTOS
1 Aьustos: Tataristan Cumhurbaшkanы Rustam Minnihanov, Tцrkmenistan'ы ziyaret etti.
30 Aьustos: Dыш Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanы Zafer Чaьlayan,
Aшkabat'ta 2. Tцrk Иhraч Цrцnleri Fuarы
ve Tцrkmen-Tцrk Иш Konseyi'nin 2.
ortak toplantыsыna katыldы.
31 Aьustos: Tцrk шirketi tarafыndan
Tцrkmenistan'da 2008 yыlыnda inшa
edilen Oьuz Han ve 6 oьlu Ay Han,
Gцn Han, Yыldыz Han, Daь Han, Deniz
Han ve Gюk Han'ыn heykellerinin
bulunduьu havuz ve fыskiye kompleksi
Guinnes Rekorlar Kitabы'na girdi.
EYLЦL
4 Eylцl: Berdimuhammedov, цlkesinde geleneksel hale gelen Kadir
Gecesi affыndan bu yыl 3 bin 999
mahkum affetti.
16 Eylцl: Devlet Baшkanы Berdimuhamedov, Иstanbul'da dцzenlenen
Tцrk Dili Konuшan Цlkeler Zirvesi'ne ilk
defa katыldы.
21 Eylцl: BM Genel Kurulu toplantыsыnda Aшkabat'ыn yeni dыш politika
inisiyatiflerini sunan Berdimuhamedov, BM Enerji Konseyi'nin kurulmasыnы teklif etti.
28 Eylцl: Berdimuhamedov, Tцrkmenistan'ыn doьusundaki Lebap
vilayetine baьlы Hocambaz ilчesindeki
Bagtыyarlыk mevkiinde doьalgaz kompresюr santralinin aчыlышыnы yaptы. Bu
santral, Tцrkmenistan'ыn Чin'e gaz
ihracatыnы юnemli юlчцde arttыrdы.
EKИM
09 Ekim: Tцrkmenistan'da askerlik
yapmanыn yaш sыnыrы 27’ye dцшцrцldц.
Daimi tarafsыzlыk statцsц olan цlkede
zorunlu askerlik sцresi 24 ay.
11 Ekim: Berdimuhamedov, Katar
devletine ilk ziyaretini gerчekleшtirdi.
15 Ekim: Fransыz шirketi, Tцrkmenistan'da Orta Asya'nыn en iyi ve lцks
otelini inшa etti. Toplam 14 kral
odasыnыn bulunduьu otel yaklaшыk 270
milyon Euro'ya mal oldu.
18 Ekim: Tцrkmenistan 2. Uluslararasы Yatыrыm Forumu'na ev sahipliьi
yaptы. Tцrkmenistan Ticaret ve Sanayi
Odasi ile Иngiltere merkezli ЫC enerji
шirketi tarafыndan organize edilen foruma, 50 цlkeden 600 temsilci katыldы.
19 Ekim: Юzbekistan Devlet Baшkanы Иslam Kerimov, Tцrkmenistan'da
iki gцnlцk resmi temaslarda bulundu.
21 Ekim: Rusya Devlet Baшkanы
Dmitri Medvedev, Tцrkmenistan'ыn
Hazar Denizi kыyыsыndaki Tцrkmenbaшы
kentinde чalышma ziyaretinde bulundu.
27 Ekim: Tцrkmenistan, Baьыmsыz
Bayramы'nыn 19. yыldюnцmцnц цlke
Zengin daьlar aшar, olmayan yolda чaшar...
genelinde dцzenlenen tюrenlerle kutladы.
KASЫM
5 Kasыm: Tцrkmenistan'da inшa
edilecek olan Orta Asya'nыn ilk ve tek
olimpiyat kюyцnцn temeli atыldы. Tцrk
шirketi tarafыndan inшa edilecek spor
kompleksin ilk etabыnыn maliyeti 2 milyar dolarы bulacak.
11 Kasыm: Cumhurbaшkanы Abdullah Gцl, Tцrkmenistan'ыn Hazar Denizi
kыyыsыndaki Tцrkmenbaшы kentinde чeшitli temaslarda bulundu.
18 Kasыm: Tцrkmen lider, Azerbaycan'da dцzenlenen Hazar Denizine
kыyыsы olan цlke devlet baшkanlarы zirvesinde katыldы.
24 Kasыm: Ermenistan Devlet Baшkanы Serj Sarkisyan, Tцrkmenistan'da
iki gцnlцk resmi ziyarette bulundu.
28 Kasыm: Tцrkmenistan Devlet
Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov, Иran'da Serahs-Sangbast doьalgaz boru hattыnыn aчыlышыna katыldы.
ARALЫK
1 Aralыk: Tцrkmenistan Devlet
Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov, Kazakistan'ыn baшkenti Astana'da
dцzenlenen Avrupa Gцvenlik ve Ишbirliьi Teшkilatы (AGИT) Devlet ve Hцkцmet Baшkanlarы Zirvesi'ne katыldы.
10 Aralыk: Berdimuhamedov, 12
Aralыk Tarafsыzlыk Bayramы mцnasebetiyle 2 bin tutuklunun serbest kalmasы yюnцnde bir kararname imzaladы.
11 Aralыk: Dышiшleri Bakanы Sayыn
Ahmet Davutoьlu 11-12 Aralыk 2010
tarihlerinde Tцrkmenistan'ы ziyaret
ederek ikili temaslarda bulundu.
11 Aralыk: Tцrkmen gazыnы Gцney
Asya цlkelerine ulaшtыracak Tцrkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan
(TAPИ) doьalgaz boru hattыnыn hayata
geчirilmesi aчыsыndan юnemli kararlar
alыndы.
16 Aralыk: Vanasы 14 Aralыk 2009'da
tюrenle aчыlan Tцrkmenistan-Чin doьal
gaz boru hattы ile bu цlkeye sevk
edilen doьal gazыn miktarы, 3.5 milyar
metrekцpe ulaшtы.
20 Aralыk: Tцrkmenistan, 2017 yыlыnda 5. Asya Kapalы Spor Oyunlarы'na ev
sahipliьi yapacak. 19 Aralыk 2010 tarihinde Kuveyt'te, Asya Olimpiyat
Komitesi ile Tцrkmenistan Milli Olimpiyat Komitesi arasыnda 2017 yыlыnda 5.
Asya Kapalы Spor Oyunlarы'nыn yapыlmasыna yюnelik anlaшma imzalandы.
23 Aralыk: Tцrkmenistan'daki 3 yыllыk
diplomatik gюrevi sona eren Tцrkiye'nin Aшkabat Bцyцkelчisi Hцseyin
Avni Bычaklы, Devlet Baшkanы Gurbanguli Berdimuhamedov'a veda ziyaretinde bulundu
Щабер МЕРКЕЗИ.
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
9
Tцrkiye Cumhuriyeti Kцltцr ve Turizm biчimde tanыtыlmasыnыn ve Kuzey Kыbrыs'ыn
Bakanlыьы ile Kuzey Kыbrыs Tцrk Cumhuriyeti чekim merkezi haline gelmesinin amaчTurizm, Чevre ve Kцltцr Bakanlыьы 2011'i landыьы kaydedildi.
"Tцrkiye'de Kuzey Kыbrыs Yыlы" ilan etme
kararы aldы.
Sюz konusu anlaшma kapsamыnda 2011
yыlы boyunca Tцrkiye, turizm alanыnda yaptыьы
Kцltцr ve Turizm Bakanlыьы'ndan yapыlan tцm tanыtыmlarda ve katыldыьы tцm kцltцrel
aчыklamaya gюre, "Tцrkiye'de Kuzey etkinlik ve faaliyetlerde Kuzey Kыbrыs'a da
Kыbrыs Yыlы"nыn ilanы, 27 Aralыk'ta Ankara'da yer verecek. Aynы zamanda yыl genelinde iki
yapыlaн basыn toplantыsыyla duyurulду.
цlkenin vatandaшlarыnыn birbirini daha iyi
anlamalarы ve tanыmalarы iчin her iki цlke
Ev sahipliьini TC Kцltцr ve Turizm Bakanы sanatчыlarыnы ve turizm sektюrцnц bir araya
Ertuьrul Gцnay ile Turizm, Чevre ve Kцltцr getirecek etkinlikler ve organizasyonlar
Bakanы Kemal Dцrцst'цn yapaн toplantыya gerчekleшtirilecek.
Baшbakan Иrsen Kцчцk de katыlды.
Kцltцr ve Turizm Bakanlыьы'nыn aчыklaAчыklamada, Tцrkiye'de ''Kuzey Kыbrыs masыnda, Kasыm ayыnda Kuzey Kыbrыs ile
Yыlы'' ilan edilerek KKTC'nin sahip olduьu imzalanan ''Turizm Ишbirliьi Eylem Plakцltцrцn ve turizm potansiyelinin gerek nы''nы daha ileriye taшыmak iчin iki цlke
Tцrkiye'de gerekse dцnyada etkili bir arasыnda protokol imzalanдыьы bildirildi.
Kuzey Kыbrыs Tцrk Cumhuriyeti Baшbakanы
Иrsen Kцчцk, Ыrak Tцrkmen Cephesi Tцrkiye
Temsilcisi Dr. Hicran Kazancы'yы, makamыnda kabul etti. Gюrцшmede Kazancы, "Иki kardeш toplum arasыnda Bayrak, Mцcadele
sцreci gibi benzerliklerin olduьunu
belirterek, aynы kaderi paylaшan Kыbrыs ve
Ыrak Tцrkleri arasыndaki iliшkileri resmi-
leшtirmeyi temenni ederim" dedi.
KKTC Baшbakanы Иrsen Kцчцk, ziyaretten
memnun olduьunu dile getirerek iliшkilerin
devam etmesini iletti.
KHA Ankara Temsilcisi Ersan Sarыkahya'nыn da gюrцшmede hazыr bulundu.
Dцnyanыn sayыlы zenginleri arasыnda yer
alan Daьыstan asыllы iшadamы ve milletvekili
Sцleyman Kerimov, Tцrkiye sahillerinde
ve KKTC'de iki lцks otel yapacak.
Tцrkiye'de arazi arayышlarыnы sцrdцren
Kerimov'un, юnцmцzdeki birkaч yыl iчinde
inшaata baшlayacaьы ve 'kusursuz' olmasыnы
istediьi otel iчin yaklaшыk 600 milyon dolar
harcayacaьы юьrenildi.
YATЫRЫMLAR TЦRKИYE
VE KЫBRЫS'A
Rusya Federasyonu Parlamentosu
Duma'da Daьыstan'ы temsil eden Liberal
Demokrat Parti Milletvekili ve milyarder
iшadamы Sцleyman Kerimov'un, Tцrkiye'ye
yatыrыm yapmayы uzun sцredir istediьi ve
sonunda kararыnы verdiьi kaydedildi. Yaklaшыk 18 milyar dolarlыk servetiyle dцnyanыn
sayыlы zenginleri arasыnda yeralan Kerimov'un, Akdeniz ya da Ege sahillerinde
arazi arayышlarыnы sцrdцrdцьц юьrenildi.
Kerimov'a yakыn kaynaklar, yapыlacak otelin,
Azerбайжан asыllы iшadamы Telman Иsmailov'a ait Mardan Palace denginde olacaьыnы
ve arsanыn satыn alыnmasы halinde 2011 yыlы
iчinde giriшimlere baшlanarak birkaч yыl
iчinde tamamlanmasыnыn planlandыьыnы
sюylediler.
Kerimov'un 'kusursuz' olmasыnы istediьi
otel iчin yaklaшыk 600 milyon dolar harcayacaьы, yine KKTC'nin Gazimagusa kentinde yapacaьы otel iчin de en az 500 milyon dolar harcamayы dцшцndцьц belirtildi.
Mцslцman цlkelere destek vermekten kaчыnmayacaьыnы her fыrsatta dile getiren Kerimov'un bюylece, Gazimagusa'nыn 1970'lerde kaybolan turistik шюhretini yeniden canlandыrmayы ve Kuzey Kыbrыs'ыn zamanla
Rusya Federasyonu da dаhil birчok цlkeden turist чeken Kыbrыs Rum Kesimi ile aynы
popцlerliьe eriшmesini цmit ettiьi vurgulandы.
dahil 12 bin kiшinin aynы anda namaz kыlabileceьi Moskova Merkez Camii inшaatыnыn
юncцlцьцnц цstlenmiш ve 100 milyon dolar
baьышlamышtы. Rusya Mцslцmanlarыnыn merkezi olacak caminin 2012 sonunda ibadete
aчыlmasы hedefleniyor. Kerimov ayrыca,
bugцne kadar yaklaшыk 20 bin kiшiyi hacca
gюnderen hayыrsever olarak biliniyor.
180 MИLYON DOLARLЫK
YATЫ VAR
Moskova'nыn yakыtыnыn юnemli bюlцmцnц
saьlayan Nafta Moskova шirketinin sahibi
olan 3 чocuk babasы Kerimov'un, юzel jeti ve
helikopterinin yanы sыra 180 milyon dolarlыk
yatы bulunuyor. Kerimov, Иngiltere bayraklы
90 metrelik "ЫCE" adlы yatыyla son olarak,
geчtiьimiz aylarda ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapmышtы. Bodrum'a юzel jetiyle
geldikten sonra helikopterle yata giden
Sцleyman Kerimov ve eшi Firuza Kerimov,
Rusya'nыn юnde gelen ses sanatчыlarыndan
Vladimir Maslov, besteci Dmitriy Klinskih ve
misafirleriyle birlikte, Bodrum, Gюkova'daki
CAMИYE 100 MИLYON
Sedir Adasы, Иngiliz Limanы ve Datчa Knidos
DOLAR BAЬЫШLADЫ
ile Orak Adasы aчыklarыnda deniz keyfi yapGeчtiьimiz yыllarda 2 milyar dolar yatыrыm mышtы.
yaparak, Moskova'da beш yыldыzlы 30 otelin
Щабер Меркези.
iшletmesini alan Sцleyman Kerimov, avlu
Avrupa ve ABD'de
1980'li yыllarda onlarca Tцrk diplomatы
шehit eden Ermeni
terюristlerin Rumlardan yardыm aldыьы
ortaya чыktы.
Gizliliьi 30 yыl sonra
kaldыrыlan Иngiliz milli
arшivleri bir gerчeьi
daha ortaya чыkardы:
Tцrkiye'ye karшы
Rum-Ermeni ittifakы.
Иngiltere'nin Bonn
Bцyцkelчiliьi'nden
baшkent Londra'ya
gюnderilen bir kriptoda, 1980'li yыllarda
Avrupa ve ABD'de
Tцrk diplomatlarыna
karшы kanlы eylemlerde bulunan
Ermeni terюristlerin
Rumlarla ittifak yaptыьы belirtiliyor.
Milliyet gazetesinin haberine gюre 8
Ocak 1980 tarihli Иngiliz belgesinde,
Ermenilerin Tцrk diplomatlara yюnelik
kanlы saldыrыlarыna geniш bir шekilde yer
veriliyor. Alman politikacы Dr. Bensch ile
yapыlan bir sohbetin konu edildiьi kriptoda Иngiliz diplomat, Ermenilere kimin
yardыm ettiьi konusunda bir bilgisi olup
olmadыьыnы soruyor.
Almanlarыn ellerinde bu konuyla ilgili
bazы bilgiler bulunduьunu belirten Dr.
Bensch, bu bilgilerin pek gцvenilir kaynaklardan gelmiш olmamasыna karшыn,
son saldыrыlardan sorumlu Ermeni gruplarыn Dr. Lyssarides tarafыndan korunduklarыnы sюylцyor.
Иngiltere Dышiшleri Bakanlыьы tarafыndan
bu kripto цzerine dцшцlen notta ise, Rum
politikacы Lyssarides hakkыnda kapsamlы
bir dosya hazыrlanmasы gerektiьine dikkat
чekiliyor. Kriptoda adы geчen Dr. Lyssarides'in Kыbrыs Rum Kesimi'ndeki Sosyalist
Parti'nin kurucusu olan Vassos Lyssarides olduьu ifade ediliyor.
Lyssarides'in aшыrы bir Tцrk karшыtы
olduьunun altы чizilen kriptoda, Rum politikacыnыn 1972 yыlыnda Yunanistan'daki
diktatюrlцьe karшы kullanыlmak цzere patlayыcы madde satarken Almanya'da
gюzaltыna alыndыьы, dюnemin Kыbrыs Cumhurbaшkanы Makarios'un mцdahelesiyle
serbest bыrakыldыьы belirtiliyor. Bu bilgiler
цzerine Иngiltere Dышiшleri Bakanlыьы kripto
цzerine dцшцlen bir notta Lyssarides
hakkыnda юzel bir dosya hazыrlanmasы
gerektiьine dikkat чekiyor.
1970'li ve 1980'li yыllardaki saldыrыlar
deyince akla Ermeni terюr юrgцtц
ASALA geliyor. Tцrk vatandaшlarыna yюnelik Ermeni saldыrыlarы 1973'te baшladы.
Tцrkiye'nin Los Angeles Baшkonsolosu
Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadыr
Demir, 78 yaшыndaki Amerikan uyruklu
Ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan
tarafыndan шehit edildi. Tцrkiye'nin Atina
Bцyцkelчiliьi Иdari Ataшesi Galip Юzmen
ile kыzы Neslihan Юzmen (14), bir terюristin silahlы saldыrыsы sonucu katledildiler.
ASALA'nыn Tцrkiye iчinde ilk terюr eylemi
1982'nin 7 Aьustos tarihinde Ankara
Esenboьa Havalimanы'nda gerчekleшtirdiьi bomba saldыrыsы olmuшtur. Saldыrыda 9 kiшi hayatыnы kaybetmiш, 72 kiшi
yaralanmышtыr. Galip Юzmen'in eшi Sevil
Юzmen ve oьullarы Kaan Юzmen olaydan
yaralы olarak kurtuldu. Saldыrыyы ASALA
цstlendi. Ermeni terюristler, 21 цlkenin
38 kentinde, 39'u silahlы, 70'i bombalы,
biri de iшgal шeklinde olmak цzere
toplam 110 terюr olayы gerчekleшtirmiшlerdir. Bu saldыrыlarda Tцrkiye'nin 42
diplomatы шehit olurken, 4 yabancы uyruklu kiшi de hayatыnы kaybetmiш, 15 Tцrk ve
66 yabancы uyruklu kiшi de yaralanmышtы.
Bu barbarca saldыrыyы birkaч kiшiye mal edip
Rum halkыnы bundan soyutlamak mцmkцn
deьildir. Шoven Rum liderliьi ve Rum Kilisesinin teшvik ve desteьi ile Rum halkы Tцrk
dцшmanlыьы ile beslenerek Tцrklцьц yok etme
hedefiyle yetiшtirilmiш bir halktыr.
Bunun iчin Birleшik Kыbrыs formцlцne hayыr,
hayыr, hayыr diyoruz. Sonucun ne olacaьыnы
hem yaшadыk hem tarihten юьrendik; Rumlarla
bir arada yaшamayы reddediyoruz. KKTC
Devletinden, egemen varlыьыmыzdan ve
Anavatan Tцrkiye'nin fiili ve etkin garantюrlцьцnden asla vazgeчmeyeceьiz. Hiчbir tehdit
ve ambargo Kыbrыs Tцrk halkыnы Rum'un egemenliьi altыna sokamaz, geleceьimizi ipotek
altыna alamaz.
Kыbrыs Tцrk Mцcahitler Derneьi dцn yaptыьы
yazыlы aчыklamada Gцney Kыbrыs'ta Tцrk basketbolculara yapыlan saldыrыya чok sert tepki
gюsterdi. Genel Baшkan Vural Tцrkmen imzasыyla yayыnlanan aчыklamada шюyle denildi;
"Юnceki gцn Gцney Kыbrыs Rum
Yюnetimi'nde oynanan Pыnar Karшыyaka Apoel basketbol maчыnda Rumlarыn Tцrk
sporcu ve yюneticilerine karшы yaptыklarы ыrkчы
saldыrыlarы шiddetle kыnыyor, lanetliyoruz.
Bu barbarca saldыrыyы birkaч kiшiye mal edip
Rum halkыnы bundan soyutlamak mцmkцn
deьildir. Шoven Rum liderliьi ve Rum
Kilisesinin teшvik ve desteьi ile Rum halkы Tцrk
dцшmanlыьы ile beslenerek Tцrklцьц yok etme
hedefiyle yetiшtirilmiш bir halktыr.
2003 Nisan'ыnda aчыlan sыnыr kapыlarыndan
KKTC topraklarыna geчen hiчbir Rum'a karшы
saldыrыda bulunulmamышtыr. Ancak чok sayыda
Tцrk, Gцney Kыbrыs'ta saldыrыya uьramыш,
bedeni, maddi ve manevi hasar gюrцшtцr.
Rum Polisi ise bu olaylara kayыtsыz kalmышtыr.
Bizler bu filmleri 1960 Kыbrыs Cumhuriyeti
dюneminde de gюrdцk. Rumlarla bir arada
yaшamanыn mцmkцn olmadыьыnы ve olamayacaьыnы чok aьыr bedeller юdeyerek yaшadыk.
Devletimizin varlыьыnыn ve Kыbrыs Tцrk
Halkыnыn egemenlik hakkыnыn dikkate alыnmayacaьы, Tцrkiye'nin fiili ve etkin garantюrlцьцnцn sulandыrыlacaьы bir чюzцmde bu son
olayы baшыmыza geleceklerin bir gюstergesi
olarak deьerlendiriyoruz.
Kыbrыs gerчeklerini gюrmezden gelerek tek
devlet, tek halk ve tek egemenlik temelinde
sюzde чюzцm diye bюyle bir dayatmanыn sonu
geчmiшten чok daha fazla kan ve gюzyaшы
demek olacaktыr.
Bunun iчin Birleшik Kыbrыs formцlцne hayыr,
hayыr, hayыr diyoruz. Sonucun ne olacaьыnы
hem yaшadыk hem tarihten юьrendik; Rumlarla
bir arada yaшamayы reddediyoruz. KKTC
Devletinden, egemen varlыьыmыzdan ve
Anavatan Tцrkiye'nin fiili ve etkin garantюrlцьцnden asla vazgeчmeyeceьiz. Hiчbir tehdit
ve ambargo Kыbrыs Tцrk halkыnы Rum'un egemenliьi altыna sokamaz, geleceьimizi ipotek
altыna alamaz.
KKTC Devletine, halkыmыzыn egemen varlыьыna karшы olasы saldыrыlara, nereden gelirse
gelsin, vaki olacak tehdidi bertaraf etme
konusunda kararlыlыьыmыzы dost-dцшman herkese hatыrlatmakta bцyцk yarar gюrцyoruz. Bu
Mцcadele ve Шehitler Haftasыnda; Rum'a arka
чыkmayы sцrdцren iч ve dыш odaklarы bir kez
daha uyarыyoruz."
Вolkan gazetesi.
AKACAK KAN DAMARDA DURMAZ...
10
Prof. Dr. Bayram KODAMAN
Manas Цniversitesi, Edebiyat
Fakцltesi Tarih Bюlцmц Юьretim
Цyesi
Dцnya tarihine ve dцnya haritasыna
baktыьыmыzda gюrцlen manzara шudur:
Yer yцzцnde, pek чok, kavmin, milletin,
etnik topluluьun, bunlara paralel olarak
da pek чok medeniyetin, kцltцrцn bulunduьunu gюrцrцz. Tarihi sцreci iчinde, bu
kavimlerden, medeniyetlerden kцltцrlerden pek чoьu ya yok olmuш, ya da юnemini kaybetmiшtir. Pek чoьu da gцnцmцze kadar varlыьыnы devam ettirebilmiшtir. Bugцn yer yцzцnde 3000
civarыnda etnik grup, 190'na yakыn
devlet, 30 kadar da millet mevcuttur.
Bu kadar чok millet, devleti etnik grup
olmasыna raьmen tarihte ve gцnцmцzde
dцnya siyasetinde sюz sahibi olan, dцnya siyasetine yюn veren, dцnya kцltцr
ve medeniyetine damgasыnы vuran,
kыsaca cazibe merkezi olan ve tarihte iz
bыrakan millet, devlet sayыsы pek azdыr.
Bunlarыn sayыsы beш altыyы geчmez. Bu
milletlerin siyasette, menediyette, kцltцrde iddialarы, hedefleri vardыr. Dolayыsыyla gerчek rekabet de bunlar arasыnda
olmakta, dцnya siyasi haritasыnыbunlar
cizmektedir. Zaten bu devletler veya
milletler bцyцk millet, bцyцk devlet veya
sцper gцч olarak nitelendirmektedir.
Иster kabul edelim, ister etmeyelim bu
tarihi ve siyasi bir realitedir. Ancak
bцyцk devlet veya millet veya bцyцk
(sцper) gцч olmak, her milletin arzu ve
iradesine baьlы bir husus olmayыp, tamamen gюzle gюrцlen, elle tutulan somut
шartlardan kaynaklanmaktadыr. Bunlarm
baшыnda milletlerin sahip olduьu nцfusun чokluьu (saьlыklы, kцltцrlц, zengin
nцfus) coьrafyanыn geniшliьi ve zenginliьi, kюklц yani millileшmiш bir
kцltцrцn (dil birliьinin, tarih шuurunun) varlыьы, ilimi ve teknolojik seviye, iktisadi zenginlik ve nihayet askeri gцч, yani caydыrыcы gцчlц bir ordu
gelir.
Tarihte ve gцnцmцzde bu юzelliklere
sahip olupta sцper gцч haline gelen milletlerin baшыnda bugцn A.B.D.'leri (Anglo Saksonlar), 1990'lara kadar eski
Sovyetler Birliьi (Ruslar veya Slavlar)
1930-1945 tarihleri arasыnda Almanya
(Germenler), XVЫ yцzyыlda Tцrkler, daha eski zamanlarda da Araplar ve Чinliler gelmektedir. Bu saydыьыmыz milletlerin hepsi de bцyцk gцч olma potansiyeline ve шansыna her zaman sahiptirler. Gюrцldцьц цzere Tцrkler yani Tцrk
dцnyasы tarihte sцper gцч olduklarыnы,
daha XVЫ. yцzyыlda ispat etmiшlerdir.
Batы'da Osmanlы Иmparatorluьu, Иran'da
Safevi Devleti, Hindistan'da Babur Tцrk
Иmparatorluьu, Kuzeyde Altыn Ordu
Devleti, Tцrkistan'da ise Tцrk Hanlыklarы
mevcuttu. Dцnya siyasetine batы'da
Avrupa'da; doьu ve kuzeyde Asya'da;
Akdeniz'de, Hint Okyanыsыnda, Karadеnez'de Tцrkler hakimdi. Bu itibarla XVЫ.
yцzyыl Tцrk yцzyыlы olarak tarihe geчmiшtir. Bu чaьda Tцrk dцnyasы cazibe
merkezi durumunda olup, nцfus, coьrafya, kцltцr, medeniyette цstцn; askeri,
ilmi ve iktisadi alanlarda da ileri ve
dinamik idi. Fakat bu цstцnlцk, ilerilik
юzellikle Osmanlыlarda, her шeyde en
ileri, en цstцn olduklarы dцшцncesini
yarattы. Artыk deьiшmek deьil muhafaza
etmek kaygыsыna dцшцldц. Bюylece
Osmanlы, her alanda kaideleшmiш, kalыplaшmыш, dыш dцnyaya kapыlarыn kapatmыш
ve deьiшmeye karшы tavыr almышtыr. Bu
tavыr oldukчa uzun sцrmцшtцr.
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
ileri giderek, nцfusunu eьitmiш, coьrafyasыnы iшlemiш, kцltцrel ve medeniyet
kaynaklarыnы harekete geчirmiш ve her
alanda цstцnlцьц elde etmiш idi. Kыsaca
ilim ve teknoloji sayesinde юnce kendi
coьrafyasыna, insanыna, kцltцrцne, medeniyetine, sonra de dцnya coьrafyasыna, baшka milletlere, kцltцrlere hakim
olmanыn vasыtalarыnы bulmuш veya yaratmышtыr. Bunun neticesinde dцnyayы,
baшka milletleri sюmцrgeleшtirme harektlerine giriшmiш, bu arada Tцrk-Иslam
dцnyasыna taarruza geчmiшtir. Bюylece
Hindistan'da Babцr Tцrk devleti, Иran'da Safevi devleti, Altmordu devleti,
Tataristan, Baшkцrdistan, Tцrkistan'daki Hanlыklar sыrasыyla teker teker
yыkыlmышlar ve sюmцrgeleшtirilmiшlerdir.
Batы'nыn taarruzuna en fazla Osmanlы
Devleti direnmiш ise de, o da Ы. Dцnya
Harbi sonunda yani 1918'de maьlup
dцшmцш, paylaшыlmыш ve iшgal edilmiшti.
1918 yыlыnda yeryцzцnde devletini ve
istiklalini muhafaza eden ne bir islam
devleti ne de bir Tцrk devleti kalmышtы.
Bu vaziyet karшыsыnda sadece Anadolu
Tцrkleri Mustafa Kemal Atatцrk юnderliьinde istiklаllerini kurtarmak ve korumak iчin mцcadeleye baшlamыш ve 1923
tarihinde mцstakil yeni bir Tцrk devletini, Tцrkiye Cumhuriyeti adы altыnda kurmayы baшarmышtыr. Bu bakыmdan Tцrkiye
Cumhuriyetinin baьыmsыz devlet olarak
ayakta kalmasы hem Tцrk hem de Иslam
dцnyasы iчin юnemlidir. Юzellikle TцrkИslam dцnyasы iчin hem цmit hem de
sevinч kaynaьы olmuшtur. Zaten bцtцn
Tцrkistan, Tataristan, Kыrыm, Kafkasya,
Balkan Tцrklerinin Mustafa Kemal'in
yцrцttцьц istiklal savaшma madden ve
manen destek vermelerinin sebebi; hiч
olmazsa yer yцzцnde mцstakil bir Tцrk
devletinin kalmasыnы ve bir Tцrk bayraьыnыn dalgalanmasыnы arzu etmeleri,
baшka bir ifade ile Anadolu ve Trakya'da
Tцrk dцnyasыnы temsil edecek hцr bir
devleti ve bayraьы gюrmek istemeleridir.
1919-1923 yыllarы arasыnda dцnya
Tцrkleri'nin, kurulmasыnы arzu ettikleri ve
1990 yыlыna kadar Tцrk dцnyasыnы шerefle
temsil eden mцstakil milli Tцrk Devleti
veya Tцrkiye Cumhuriyeti, 1923'te
Mustafa Kemal Atatцrk tarafыndan teшkil
edilmiшtir.
Hыristiyan olduklarы, Avrupa'da oturduklarы iчin ileri deьildi. Bizim geriliьimiz ilmi
metot ve zihniyetin yokluьu, Avrupa'nыn
ileriliьi ise, ilmi zihniyet ve metodun
hakim olmasы idi. Avrupa'nыn gцcц ve
serveti ilimden kaynaklanыyordu. Zira
ilim, insanыn zihnini aчar, dцшцnce
ufkunu geniшletir ve servet edinme iч
gцdцsцnц tahrik eder. Иlim gцчtцr, iktidardыr. Иlim gцcцn ve iktidarыn vasыtalarыnы verir ve deney, юlчцm, gюzlem,
tecrцbe ile insanlarы bilgiye ulaшtыrыr.
Bir toplum, bir insan, bir kafa шayet
ilme kapalы ise, bilgiye ulaшmasы, gцcц
yakalamasы, modernleшmesi mцmkцn
deьildir. Иlme kapalы toplumu ideolojiler
ve diktatюrler de kurtaramaz. Zaten
ilmin en bцyцk dцшmanы ideolojilerdir.
Tenkide, шцpheye, araшtыrmaya yer vermez. Bu sebepledir ki Atatцrk, hiч bir
ideolojiyi kendine rehber almamыш,
rehber olarak ilmi tercih etmiшtir.
Fakat, Tцrkiye Cumhuriyetinin ilk yыllarыnda ilmi zihniyetin юnцne en bцyцk
engel, cehalet, kalыplaшmыш юn yargыlar,
gelenekler, alышkanlыklar vardы. Bunlar
kalkmadan ne ilim yerleшir, ne millileшme, ne de modernleшme gerчekleшebilirdi. Bunun iчin Atatцrk, юnce bu
engelleri, bazen ikna yolu ile, bazen
zecri tedbirlerle, bazen de kanunlaшtыrma youluyla kaldыrmaya чalышtы. Bu iшler
чok vaktini aldы. Цstelik bazы konularda
istediьi baшarыyы elde edemedi. Zira,
bцtцn bunlar vakit isteyen konulardы;
Atatцrk'цn de fazla vakti yoktu. Buna
raьmen millileшmenin, modernleшmenin
yolunu aчtы. Kыsmen de olsa ilmi zihniyeti ve metodu yerleшtirdi ve modern
Tцrkiye imajыnы ya rattы. Atatцrk'цn kurduьu Tцrkiye Cumhuriyeti'nin юnemi
gerek Tцrk dцnyasыnda gerekse Иslаm
dцnyasыnda ilk юrnek, ilk model oluшundan ileri gelmektedir. Hala gцnцmцzde
de demokratik, laik, hukuk devleti aчыsыndan da Tцrk-Иslam dцnyasыna юrnek
olmaya devam ettiьi kanaatыndayыz.
Atatцrk'цn hedefi milli devlet, modern
devlet ve gцчlц devletti. Falat milli
devlet milletin, millet ise kцltцrцn, milli
dilin ve milli tarih шuurunun цrцnцdцr.
Modern ve gцчlц devletler, her шeyden
юnce yine milli devlet demektir.
Bununda юtesinde bilgili, keшf ve icat
eden, tцkettiьinden fazla цreten,
юzenen deьil юzenilen, taklit eden deьil
taklit edilen, dцnyaya aчыk bir toplumun
kurduьu siyasi, iktisadi bir teшekkцldцr.
Toplumun milletleшmesi, kцltцrцn millileшmesi ve yine toplumun bilgili, yaratыcы
ve цretken olabilmesi iчin ise akla, ilme,
teknolojiye dayanmasы icab eder. Ишte
Atatцrk'цn юnцnde, Иstiklаl savaшыndan
ve devlet kurmaktan da zor milli
шuuru,ilmi zihniyeti ve ilmi metodu yerleшtirmek meselesi vardы. Nitekim,
Atatцrk "Hayatta en hakiki mцrшit
ilimdir. Иlim ve fennin dышыnda mцrшit
aramak gaflettir, dalalettir... Benim
manevi mirasыm ilim ve akыldыr" dцsturunu benimseyerek, ilimden yana tavrыnы
koyduьunu gюsterdi.
Netice itibarыyla, 1923'te kurulan
Tцrkiye Cumhuriyetine, 1990'dan sonra
kurulan Kыrgыzistan, Tцrkmenistan,
Kazakistan, Юzbekistan, Azerbeycan
ve Kuzey Kыbns Tцrk Devleti gibi altы
Tцrk devleti daha ilave olmuшtur. Bюylece Tцrk Dцnyasы, Birleшmiш Milletlerde
yedi Tцrk devleti ile temsil edilir hale
gelmiшtir. Bugцn dцnyada yedi Tцrk
devleti, iki yцz milyon Tцrk, on iki
milyon kilometre kare Tцrk topraьы
vardыr. Bцyцk gцч olmak iчin yeterli
nцfus, yeterli coьrafya, yeterli kцltцr
ve tarih vardыr. Tцrk Dцnyasыnda шu an
iчin olmayan, ilim, teknoloji, zenginlik ve
askeri gцчtцr. Иlk yapыlacak iш, ilmi zihniyeti Tцrk dцnyasыnda hakim kыlmak ve
geleceьe, ilmi rehber alarak barыш iчinde
hazыrlanmaktadыr. Tцrk devletlerinin bu
istikamette ve bu шuurla gayret gюstermesi temennimizdir Avrupa birleшirken,
Чin birinci dцnya gцcц olmaya чalышыrken, Hindistan ikinci sцpergцч olmaya
talipken, ABD sцper gцч olarak Ыrak'ta,
Afganistan'da Tцrk alemine komшu
olmaya gayret ederken, bцtцn Tцrkler
de yedi Tцrk devletinin Cumhurbaшkanlarыndan, Baшbakanlarыndan ve Dышiшleri
Bakanlarы'ndan bir araya gelip, bir
шeyler цretmelerini beklemekteler.
Atatцrki niчin ilme юncelik verme
ihtiyaчnы duydu? Чцnkц Atatцrk шunun
farkыnda idi: Biz Tцrk olduьumuz iчin,
Mцslцman olduьumuz iчin, Tцrkчe
konuшtuьumuz iчin, Asyalы olduьumuz
Bu arada Avrupa ilim ve teknolojilerde iчin geri deьildik; Batы milletleri de
Bu yazы, Atatцrk Araшtыrma Merkezi
tarafыndan Atatцrkцn 120. doьum yыl
dюnцmцne armaьan edilen Atatцrk
ve Modern Tцrkiye (Ankara 2001, s.
33-37) adыyla yayыnlanan makaleden
alыnmышtыr.
Yola giden yorulmaz...
Rusya Devlet Baшkanы Dmitri Medvedev'in 2012
Cumhurbaшkanlыьы seчimlerinde ikinci dюnem koltuьunu
koruyacaьы yada Rusya Baшbakanы Vladimir Putin'in
Kremlin'e geri dюneceьi tartышmalarы sцrerken, kamuoyu
araшtыrma шirketi VTsЫOM ilk kez iki lideri karшыlыklы olarak
halka sordu. Yыlыn politikacыsы anketine katыlan halkыn
yцzde 55'i Putin'i iшaret ederken, Medvedev yцzde 37 ile
ikinci sыrada yer aldы.
VTsЫOM'un yaptыьы ankette цlke halkы yыlыn politikacыsы
ve olaylarыnы seчti. Haber ajansы Иnterfaks'ta araшtыrma
sonuчlarыnы aчыklayan шirket sюzcцsц Olga Kamenчuk,
"Ankete katыlanlarыn yцzde 55'i Putin'i yыlыn politikacыsы
olarak nitelendirdi. Baшkan Medvedev'e ise vatandaшlarыn yцzde 37'si oy verdi. Цчцncц sыrada ise Rusya
Liberal Demokrat Partisi Baшkanы ve parlamento alt
kanadы Duma Baшkan Yardыmcыsы Vladimir Jirinovski
(yцzde 5) geliyor. Bunun nedeni Jirinovski'nin karizmasы.
Hatta onun siyasi gюrцшlerini paylaшmayan vatandaшlar
bile Jirinovski'yi daha fazla karizmatik buluyor" deьerlendirmesinde bulundu.
Moskova Belediye Baшkanы Sergey Sobyanin yцzde
4'le listede dюrdцncц sыrada yer alыrken, Komцnist Partisi
Baшkanы Gennadi Zyuganov yцzde 2 ile beшinci ve Acil
Durum Bakanы Sergey Шoygu ise yцzde 2 ile altыncы oldu.
Dышiшleri Bakanы Sergey Lavrov'a ise yцzde 1 destek
чыktы.
Lujkov'un gюrevden
alыnmasы yыlыn olayы
Ankette vatandaшlar Rusya'da yыlыn olayыnы da seчti.
Vatandaшlara gюre 2010'da yыlыn olayы Moskova eski
Belediye Baшkanы Lujkov'un Medvedev tarafыndan
gюrevinden alыnmasы ve yerine Sobyanin'in getirilmesi.
VTsЫOM Sюzcцsц Kamenчuk, "Yaz aylarыnda Rusya'da
aшыrы sыcaklыklar nedeniyle чыkan orman yangыnlarы
2010'nun ikinci юnemli olayы seчildi. Bu olay чoьu aile
iчin trajik oldu. Цчцncц sыrada ise 11 Aralыk'ta
Moskova'da Manej meydanыnda yaшanan gюsteri
bulunuyor. Bu olay kuшkusuz чoьu vatandaшы tedirgin
etti, чцnkц цlkenin kalbinde merkezinde ortaya чыktы.
Daha sonra ise Rusya'nыn 2018 Futbol Kupasы шampiyonluьuna ev sahipliьi iчin hak kazanmasы ve Soчi 2012
Olimpiyat oyunlarыna hazыrlыklar geliyor" dedi.
VTsЫOM'un 2008 ve 2009 yыllarыndaki anketlerde
vatandaшlar uluslararasы finans ve ekonomik krizi yыlыn
юnemli olayы olarak deьerlendirirken, bu yыlki ankette kriz
listenin sonlarыnda yer aldы. Katыlыmcыlar birden fazla
seчeneьi iшaretleyebiliyor.
Fuad Seferov, Moskova, Cihan.
ABD'deki Ermeni kuruluшu Amerikan Ermeni Ulusal
Komitesi (ANCA), ABD Baшkanы Barack Obama'nыn,
цlkesinin Bakц Bцyцkelчiliьine aday gюsterdiьi Matthew
Bryza'yы, Senato'da yeni yasama dюnemi юncesinde verilen
arada Bakц Bцyцkelчisi olarak atamasыna tepki gюsterdi.
ANCA Иcra Direktюrц Aram Hamparian, yaptыьы yazыlы
aчыklamada, "Obama'nыn, Senato'da Demokrat Partili senatюrler Barbara Boxer ve Robert Menendez'in baшыnы чektiьi
muhalefete raьmen, Bryza'yы Bakц Bцyцkelчisi olarak
atadыьыna" iшaret etti.
Hamparian, "Amerikalы Ermeniler, Baшkan Obama'nыn
Senato'yu atlatarak aldыьы bu atama kararыndan bцyцk
rahatsыzlыk duyuyor" ifadesini kullandы.
"Obama'nыn, Senato'nun onayыnы almadan Bryza'yы
Bakц'ye gюnderme kararыnыn, ABD'nin Kafkasya bюlgesindeki чыkarlarы ve deьerlerini ilerletme kabiliyetini
zayыflatarak, Amerikan diplomasisine zarar vereceьini" ileri
sцren Hamparian, aчыklamasыnda, "ABD yюnetiminin geчen
hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde Ermeni tasarыsыnыn kadцk
hale gelmesine yardыm etmesinin ardыndan, Obama yine,
seчim kampanyasы sыrasыnda Ermeni konularыyla alakalы
verdiьi taahhцtleri gюrmezden gelmeye devam ediyor"
gюrцшцne yer verdi.
Tцrkiye'de de yakыndan tanыnan bir isim olan Matthew
Bryza, daha юnce ABD Dышiшleri Bakanlыьыnыn Avrupa ve
Avrasya Ишlerinden Sorumlu Mцsteшar Yardыmcыlыьы ve
Yukarы Karabaь sorununun чюzцmц amacыyla kurulan
AGИT Minsk Grubunun Amerikalы eшbaшkanlыьы gibi kilit
gюrevler цstlenmiшti.
ANCA, Azerbaycan hцkцmeti yetkilileriyle "normalin
юtesinde" yakыn baьlarы olmakla suчladыьы Bryza'nыn
Bakц'ye atanmasыna, 1915 olaylarы ve Yukarы Karabaь gibi
bazы konulardaki tavыrlarыna da ciddi eleшtiriler yюnelterek
шiddetle karшы чыkыyor ve Bryza aleyhine bir sцredir yoьun
kampanya yцrцtцyordu.
Amerikalы diplomat Bryza, Ermeni lobisine yakыn bazы
senatюrlerin engellemeleri yцzцnden Senato'dan onay alamamasы nedeniyle Bakц'deki gюrevine baшlayamыyordu.
Anadolu Ajansы.
11
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Afganistan Tцrklerinin Lideri
ve Afganistan Silahlы Kuvvetleri
Baшkomutanlыьы Kurmay Baшkanы Orgeneral Abdurraшid Dostum'un, Sekizinci Tцrk Dцnyasы
Genчlik Buluшmasы Mцnasebetiyle Mesajы
Bu Buluшmanыzыn asыl amacы; Balkanlardan
Чin Seddi'ne kadar olan bцyцk coьrafyamыzыn genчlerini bir araya getirip sadece
birbirini tanыmasыyla sыnыrlы kalmak olmayыp
bu coьrafya genчlerinin fikir gцcцnц ortak
bir hedef iчin birleшtirmek, bu topraklardaki
potansiyelleri ortaya чыkarmak ve Tцrk
Dцnyasыnы daha parlak bir geleceьe taшыyarak Bцyцk Tцrk Milletini daha gцчlц ve
daha huzurlu bir millet haline gelmesini
saьlamaktыr.
Bu nedenle Tцrk Dцnyasы'nыn ortak deьeri
olan merhum Иsmail Bey Gaspralы'nыn
'BИRLИK' mesajыndan yola чыkarak sorunlarыmыzы ortak sorun kabul etmeniz ve daha
bцyцk hedeflere doьru ilerlemeniz gerekmektedir.
Kuшkusuz birчok цlkede siyasal hayatta
ve bцrokraside genчlerimize yol verilmemektedir. Ben шahsen genчlere yalnыz
yol deьil, aynы zamanda rol verilmesi gerektiьine inanыyorum. Nitekim geчtiьimiz parlamento seчimlerinde Afganistan'ыn birчok
bюlgesinden adaylыьыnы aчыklayan bazы
genчleri bizzat destekleyerek parlamentoya
girmelerini saьladыm.
Aynы zamanda bazы genчleri valilik
dцzeyine kadar yцkselmesini saьladыm.
Yakыn gelecekte de bazы genчleri diplomat
olarak yurt dышыna gюndermeyi ve gerчekleшtirilmesi planlanan Parti kongresinde de
partinin цst dцzey yюnetimine getirmeyi
hedefliyorum. Чцnkц ben genчlerimize
bцtцn samimiyetimle gцveniyorum.
ðóêîâîäñòâîì õèðóðãà Àëåêñàíäðà Ðàçóìîâñêîãî.
 îòâåòíîì ïîñëàíèè, ñîñòàâëåííîì
ïî ïîðó÷åíèþ àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ, ÷òî "â
ïðåäâàðèòåëüíîì ïëàíå äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü ñ Ìèíçäðàâîì Ðîññèè î
ïðèåìå Âàøèõ äî÷åðåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ó÷åáû â 9-îì êëàññå â îäèí èç ìåäèöèíñêèõ êîëëåäæåé áåç âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ äëÿ îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò
ðîññèéñêîãî áþäæåòà (ïî íàïðàâëåíèþ
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè).
Ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå ëþäè äî ñèõ ïîð ïîìîãàþò ñåìüå Ðåçàõàíîâûõ ðåøàòü ìíîãèå
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñî çäîðîâüåì
áëèçíåöîâ. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè èõ
ëè÷íî êóðèðóþò Åëåíà Ìàëûøåâà - âåäóùàÿ ïðîãðàììû "Çäîðîâüå" íà ÎÐÒ,
Àíäðåé Ìàëàõîâ - âåäóùèé òîê-øîó
"Ïóñòü ãîâîðÿò", áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä ÀèÔ "Äîáðîå ñåðäöå", áûâøèé
ñîîòå÷åñòâåííèê Áîðèñ Ñèëàåâ, à òàêæå
ìíîãèå ðîññèéñêèå æóðíàëèñòû, àðòèñòû è ïðîñòûå ãðàæäàíå. Ê áîëüøîìó
ñïèñêó äîáðûõ èìåí òåïåðü äîáàâèëîñü
è èìÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, îòêëèêíóâøåãîñÿ íà ïðîñüáó Çóìðèÿò Ðåçàõàíîâîé.
Ïîñëå îïåðàöèè ó äåòåé îñòàëîñü ïî
îäíîé íîãå, ïî îäíîé ïî÷êå, ïî ïîëîâèíå òàçîâîãî êîëüöà, ïîëîâûå îðãàíû íå
ñîõðàíåíû (êèøå÷íèê è ìî÷åòî÷íèê âûâåäåíû íà áîê, ïîýòîìó äåòè ïîëüçóþò ïèñüìå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü: "ß ñÿ ñïåöèàëüíûìè êàëîïðèåìíèêàìè).
ðåøèëàñü ïîïðîñèòü Âàøåé ëè÷íîé
ïîìîùè è Âàøåãî ó÷àñòèÿ â èõ
Ñåñòðû ñ äåòñòâà ìå÷òàþò ïîëó÷èòü
äàëüíåéøåé ñóäüáå, ñâÿçàííîé ñ ïî- ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå - õîòÿò ñòàòü
ëó÷åíèåì îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè, ïî- âðà÷àìè-ÓÇÈñòàìè, ÷òîáû ïðè ìèíèòîìó ÷òî õîðîøî ïîíèìàþ: êðîìå ìàëüíûõ ïåðåäâèæåíèÿõ íîãàìè äåëàòü
Âàñ, Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, íèêòî õîðîøåå è ïîëåçíîå äëÿ ëþäñêîãî çäîíå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü ýòó ïðîá- ðîâüÿ îáñëåäîâàíèå è òåì ñàìûì ïîëåìó".
ìîãàòü áîëüíûì âûçäîðàâëèâàòü.
Sekizinci Tцrk Dцnyasы
Buluшmasыna katыlan deьerli
konuklar,
Юncelikle hepinizi selamlar ve bu
muhteшem etkinliьi dцzenleyen
tertip komitesine teшekkцrlerimi
sunarыm.
Tцrk Dцnyasы'nыn geleceьine yюn
verecek olan чok deьerli genчler,
Ben uzun yыllar boyunca,
yaшadыьы bцyцk savaшlarla binlerce gencini
kaybetmiш bir цlkeden, sadece Afganistandaki Tцrk genчlerinin deьil, aynы zamanda
Tцrk Dцnyasы genчlerinin manevi atasы
olarak size sesleniyorum:
Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-öåíòðó Ìèíçäðàâà Çóìðèÿò Ðåçàõàíîâà, ìàòü ðàçäåëåííûõ ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ Çèòû è Ãèòû,
íà äíÿõ å¸ èçâåñòèëè î òîì, íà å¸ èìÿ
ïðèøåë îòâåò íà ïèñüìî Ïðåçèäåíòó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó.
Lideri olduьum Afganistan Milli ve Иslami
Hareketi'nin de Afganistan'daki Tцrk genчlerinin kanlarы ve canlarыyla kurulduьunu
biliyorum. Шu noktayы da belirtmekte fayda
vardыr: Bundan 35 yыl юnce Afganistan'da
Tцrk lehчelerinin hiч biri ile neredeyse
konuшmak bile mцmkцn deьildi. Ama шu
anda Tцrk lehчeleri Tцrklerin yoьunlukta
yaшadыьы bюlgelerde Afganistan'ыn цчцncц
resmi dil olarak anayasada yerini almышtыr.
Kuшkusuz bunlar kaybettiьimiz genчlerin
kanы pahasыna elde edilmiшtir. Bu nedenle
genчlere юnem veriyor ve onlarыn gerчek
mцcadeleci olduklarыna gюnцlden inanыyorum.
Bu doьrultuda, Tцrk Dцnyasы Genчlerinin
manevi atasы olarak size ve sizin aracыlыьыnыzla bu Buluшmada olmayan tцm Tцrk
genчliьine olan tavsiyem; hedeflerinizi
bцyцk tutmanыz, bu hedefler iчin чok чalышmanыz ve Tцrk dцnyasыnы daha parlak bir
geleceьe ulaшtыrmak iчin gece gцndцz
demeden emek harcamanыzdыr.
Unutmayыn ki ilerlemekte olduьunuz Tцrk
Dцnyasыnы birleшtirme yolu bцyцk gцчlцklerle doludur. Bu yolda bцyцk engellerle
karшыlaшmanыz mцmkцndцr. Bu yolda dostlarыnыz olduьu gibi dцшmanlarыnыz da fazladыr.
Sыkыlmadan ve yorulmadan ilerleyin, чцnkц
onurlu ve шerefli bir yol olduьunu unutmayыn.
Bir kez daha hepinizin gюzlerinden юper
ve baшarыlar dilerim. Gelecek Buluшmalardan birini Afganistan'da gerчekleшtirerek
buradaki genчlerle de daha yakыndan irtibat
kurmanыzы umut ediyorum.
Orgeneral Abdurraшid DOSTUM
Afganistan Tцrklerinin Lideri ve
Afganistan Silahlы Kuvvetleri
Baшkomutanlыьы Kurmay Baшkanы.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ Çèòà è Ãèòà ó÷àòñÿ â âîñüìîì êëàññå Âîåííî-Àíòîíîâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà Êûðãûçñòàíà.
Îáðàçîâàíèå çäåñü ìîæíî ïîëó÷èòü
òîëüêî íåïîëíîå ñðåäíåå.  Êûðãûçñòàíå, ê ñîæàëåíèþ, íåò ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ ìîãëè áû
æèòü, îáó÷àòüñÿ è îäíîâðåìåííî ïîëó÷àòü ëå÷åíèå èíâàëèäû.  ïîñëåäíåå
âðåìÿ äåâî÷êè, îñîáåííî Çèòà, ñòàëè
÷àùå áîëåòü. Ñêàçûâàþòñÿ íåïðèñïîñîáëåííûå óñëîâèÿ áûòà èõ ïðîæèâàíèÿ â èíòåðíàòå. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû âûäåëèëà èì îòäåëüíóþ êîìíàòó, â òóàëåò äàæå â ãîëîëåä íà ïðîòåçàõ ïðèõîäèòñÿ âûõîäèòü
íà óëèöó. Íå óãëóáëÿÿñü â äåëèêàòíûå
ïîäðîáíîñòè, ìàìà áëèçíåöîâ îòìåòèëà, ÷òî ïîñëå ðàçäåëåíèÿ å¸ äåòè íóæäàþòñÿ â áîëåå òùàòåëüíîé ãèãèåíå è
óõîäå, ÷åì èõ çäîðîâûå ñâåðñòíèöû.
Òåì áîëåå Çèòà è Ãèòà óæå ïîâçðîñëåëè, îñåíüþ äåâóøêàì èñïîëíèëîñü 19
ëåò.
"È ýòî íå ñêàçêà è íå ñîí!" - íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòüñÿ òàêîé îòçûâ÷èâîñòè
ñî ñòîðîíû ðîññèéñêîãî Ïðåçèäåíòà
êûðãûçñòàíñêàÿ ñåìüÿ. Íàñòîÿùåå íîâîãîäíåå ÷óäî! "Ìîæåò, êòî-íèáóäü åùå
îòêëèêíåòñÿ…" - ñ íàäåæäîé ïðîãîâàðèâàåò ìàòü Çèòû è Ãèòû. Âåäü
ìíîãèå ïèñüìà, êîòîðûå îíà íå ðàç
íàïðàâëÿëà "áîëüøèì ëþäÿì" ó ñåáÿ
íà ðîäèíå, äî ñèõ ïîð îñòàëèñü áåç îòâåòà.
Ïîõîæå, ÷òî íåêîòîðûì êûðãûçñòàíñêèì ÷èíîâíèêàì è ïîëèòèêàì íå äî
ïðîñòûõ ÷åëîâå÷åñêèõ çàáîò. Äåíü èíâàëèäîâ, êîòîðûé îòìåòèëè 3 äåêàáðÿ,
óæå â ïðîøëîì, à íà íîâîãîäíèå ÷óäåñà
èñ÷åðïàí ëèìèò äóøè è ñåðäöà.
Ñåé÷àñ â èíòåðíàòå ïðîæèâàåò è îáóÂìåñòå ñ òåì ñàì ôàêò ðàçäåëåíèÿ
÷àåòñÿ òîëüêî îäíà Ãèòà. Ñ èþíÿ íû- Çèòû è Ãèòû è òî, ÷òî äåâî÷êè ïðîäåðíåøíåãî ãîäà Çèòà íàõîäèòñÿ íà ëå÷å- æàëèñü ïîñëå îïåðàöèè ñåìü ëåò è ïðîíèè â îäíîé èç ìîñêîâñêèõ êëèíèê.
äîëæàþò áîðîòüñÿ çà ïîëíîöåííóþ
æèçíü, óæå ÿâëÿåòñÿ ÷óäîì. Ñâîèì ïðèÇíàìåíèòûõ íà âåñü ìèð ñèàìñêèõ ìåðîì îíè âäîõíîâëÿþò ñîòíè äðóãèõ
áëèçíåöîâ èç Êûðãûçñòàíà óñïåøíî ëþäåé, ïîòåðÿâøèõ âñÿêóþ íàäåæäó íà
ðàçäåëèëè 26 ìàðòà 2003 ãîäà âðà÷è èç âûçäîðîâëåíèå.
Äåòñêîé Ôèëàòîâñêîé áîëüíèöû ¹13
ã.Ìîñêâà (êîìàíäà èç 30 ÷åëîâåê) ïîä
Ïðåññ-öåíòð Ìèíçäðàâà ÊÐ.
22 Aralыk 2010 tarihinde gюrevi baшыnda саьолсун! Мерщум Касым КАРАЩАН'А исе
Cenab-ы Hakk’ыn rahmetine kavuшan Кырэызис- Аллащ'тан ращмет дилийоруз.
тан-Тцркийе Манас Цниверситеси Rektюr
Yardыmcыsы ve Иktisadi Иdari Bilimler Fakцltesi Щер юлцм еркен юлцмдцр. Факат шу бир эерчектир
Dekanы, Degerli Hocamыz Prof. Dr. Kasыm ки, не кадар узун йада кыса йашарсак йашайалым.
олан эериде бырактыьымыз издир. Чцнкц о из
KARAHAN gюz yaшlarы arasыnda ebe- Юнемли
бизден даща узун юмцрлц олабилир. Щаккын
diyete uьurlandы.
ращметине ковушан Проф.Др. Касым КАРАЩАН
да Кырэызистан'да чалыштыьы сцре ичинде бир из быракты.
Cengiz Aytmatov Kampцsц Иktisadi Иdari Еминиз ки, о чок инсанын щатыраларында чок даща
Bilimler Fakцltesi Fuayesinde dцzenlenen узун ве сайэын йашайажактыр.
tюrende merhum iчin okunan Kuran-ы Kerim ve
yapыlan dualarыn ardыndan мerhumun cenazesi
Biшkek’ten memleketi Kayseri’ye gюnderilди.
Аллащ ращмет етсин, йакынларына
Деьерли Касым КАРАЩАН аилесинин башы
сабырлар дилийоруз!..
GЮRЦNEN DAЬЫN UZAЬЫ OLMAZ...
12
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
2011 yы
size ve s
lerinize
mutlulu
baшarы ge
si dilekl
Йeni Йы
kutluyo
Òåë. + 996312 25 16 81,
25 16 84.
Yeni Yыlыnыzы en iчten duygu larыmызla kutlar; baшarыlы, mutlu
ve esenlikli nice yыllar dileriз!
Æà»û Æûëû»ûçäàð ìåíåí!
Êèðèï êåëå æàòêàí 2011-æûë
áààðûáûç ¾÷¾í òûí÷òûêòûí,
òîê÷óëóêòóí æàíà èøåíèìäèí
æûëû áîëñóí!
Æà»û æûë Ñèçãå áàêûò, äåíñîîëóê, èéãèëèê àëûï êåëñèí!
SABЫR EDEN DERVИШ MURADЫNA ERMИШ...
www.aygun.
13
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
ыlыnыn
sevdiksaьlыk
uk ve
etirmeeri иle
ыlыnыzы
oruз!
.kg
Sюz gцmцш sцkut altыn...
14
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Kыrgыzistan Devlet Arabayev Цniversitesi
Юьretim Gюrevlisi Prof. Dr. Erhan Arыklы
yaklaшan Noel Bayramы ile ilgili чok ilginч
ve tartышma yaratacak tezler ileri sцrdц.
Kыrgыzistan'da yayыn yapan Almas Radyoda
bir sюyleшi yapan Prof. Dr. Erhan Arыklы, Noel
Baba'nыn Tцrk Kцltцrцnden Batы Kцltцrцne
geчip Hыristiyanlaшtыьыnы sюyledi. Arыklы, bu iddianыn sadece kendisine ait olmadыьыnы belirterek, baшta цnlц Kazak araшtыrmacы Murat Aci
olmak цzere birчok araшtыrmacыnыn da bu tezi
savunduьunu sюyledi.
Arыklы, sюyleшisinde шunlarы kaydetti:
"Цnlц Rus arkeolog ve araшtыrmacыlarыndan
юzellikle Okladinikov, S.И.Rudenko ve Kazak
alim A.Margulan'ыn araшtыrmalarы incelediьimizde Tцrk Kцltцrцnцn kюkenlerini ve bu
Kцltцrцn batыya etkisini gюrebiliyoruz. Bu
araшtыrmalardan yola чыktыьыmыzda, yalnыzca
"Noel Baba" inancыnыn deьil, bugцn Hыristiyanlara ait kabul edilen pek чok dini ritцel ve
inancыn Tцrkler tarafыndan batыya armaьan
edildiьini gюrцyoruz. Mesela bakыnыz eski
чaьlardan itibaren чam aьacы Tцrklerde kutsal
aьaч sayыlmышtыr. Bu durum, Sibirya'da
yaшayan diьer halklar iчin de aynы olmuшtur.
Bu aьaч evin iчine sokulmuш, aьacыn etrafыnda
Шamanlar ayin yapmыш ve kюtц ruhlarы evlerden kovmuшtur. Bu ritцel, Sibirya'da Шamanist
diye adlandыrыlan gayri mцslim Tцrk Halklarыnda hala yaygыn olan bir ritцeldir. Hыristiyanlыkta чam aьacы, geyik, Noel Baba ve Hediyeler юnemli yer tutar. Bu kavram ve sembollerin tamamы eski Tцrk Kцltцrцnden alыnmadыr."
25 Aralыk'ta, gece ile gцndцz arasыnda uzun
ve чekiшmeli mцcadeleden sonra gцndцzцn
galip gelip gцneшin eskisinden daha fazla
yeryцzцnц aydыnlattыьы gцn olan 25 Aralыk'ta
eski Tцrkler, Ulgen'e dualar ederlerdi.
Tцrkler Gюk Tanrы inancыnы kabul ettikten
sonra dahi, 25 Aralыk'ы yыlыn en bцyцk bayramыTanrы'nыn doьuш gцnц olarak kutlamышlardы.
Avrupa'ya giden Hunlar da 25 Aralыk tarihini
bayram olarak kutluyordu. Tцrklerin bu milli
bayramы ,daha sonra Batы Kцltцrцne geчti ve
daha sonra da Hыristiyanlaшtы.
Netice itibari ile 25 Aralыk'ta Tцrkler, Цlgen'i
beklerlerdi. Geyiьe binmiш Цlgen evin bacasыndan iчeri girecek ve чam aьacыna hediyeler
koyacaktы. Ишte Avrupa'nыn Noel Baba dediьi
kiшi aslыnda Цlgen Ata'nыn deьiшik bir versiyonudur.
Шimdi bakыn Hыristiyanlar, 25 Aralыk'ta Noeli
kutluyorlar. Oysa 25 Aralыk tarihinin Hыristiyanlыkta hiчbir kutsallыьы yoktur. Hz. Иsa'nыn
doьum tarihinin 6 Ocak olduьu iddia edilmektedir. Peki, 25 Aralыk nereden чыktы?
"Kaftan, Bюrk ve Чizme, Batы
kцltцrцnde ne arar?"
Шimdi Noel Baba olarak resmedilen kiшiyi bir
gюzцnцzde canlandыrыn. Uzun kaftanы, ayaьыnda чizmesi ve baшыnda bюrkц olan Noel
Baba'nыn цzerindeki hangi giysinin Avrupa ile
ilgisi vardыr. Kaftan, Bюrk ve Чizmenin Batы
kцltцrцnde ne iшi var. O dюnemlerde Avrupa
erkekleri etekli elbise giyiyordu. Ayaklarыnda
ise sandalet vardы. Pantolon da Tцrk
Kцltцrцnцn Batыya armaьanыdыr. Atы ehlileшtiren
Tцrkler, ona binecek en uygun kыyafet olarak
pantolonu icat ettiler. Milattan yцzlerce yыl
"Цlgen Tanrыsal bir varlыktыr"
Erhan Arыklы, Tцrk kцltцrцnцn Hыristiyanlыьa юnce ecdadыmыzыn чizdiьi bцtцn kaya resimarmaьan ettiьi ritцeller hakkыndaki konuш- lerinde Tцrkler, pantolonlu olarak resm
edilmiшtir."
masыnы шюyle sцrdцrdц:
"Eski Tцrk Kцltцrцnde "ЦLGEN" diye uhre- "Biz kendi kцltцrцmцzц bilmiyoruz"
vi varlыk kavramы vardыr. Цlgen, Tanrыsal bir
Tцrk Kцltцrцnцn Hыristiyanlыьa etkisinin
varlыktыr. Иyiliьin sembolцdцr. Onun karшыsыnda sadece Noel Baba ile sыnыrlы olmadыьыnы da
ki шeytani varlыk ise "ERLИK"tir. Eski Tцrk sюyleyen Prof. Dr. Erhan Arыklы, "Biz kendi
efsanelerine gюre, pahalы kaftan giymiш ihtiyar Kцltцrцmцzц bilmiyoruz. Elimizdeki bilgilerin
Ulgen, evin чatыsыna kadar yцkselen muazzam чoьu da yabancыlarыn bize ikramы. Tцrk
чam aьacыnыn bittiьi bюlgede bulunmaktadыr.
Kцltцrцnцn yaшandыьы yerler olan bюlgeler,
Eski Tцrk efsaneleri Ulgen'le ilgili bir чok eskiden SSCB iчerisinde idi. Bu dюnemde
шeyleri koruyarak gцnцmцze kadar ulaшtыr- yapыlan araшtыrtmalarda "Tцrk" adыnы kullanmышtыr. O, tцm mevsimlerde bembeyaz uzun mak sakыncalы idi. Onun iчin Okaldinikov ve
sakalы ve kaftanы ile dolaшыr. Иyi ruhlarыn baшы Rudenko gibi bцyцk araшtыrmacыlar sansцr
olan Ulgen altыn kюшkte oturarak gцneшi ve ayы korku ve baskыsыndan dolayы чalышmalarыnda
yюnetir.
Tцrk Kцltцrц yerine "Altay Kцltцrц vs." gibi
Äîðîãèå è óâàæàåìûå ìîè ñîãðàæäàíå!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Íàäåþñü, ÷òî îí ñòàíåò íàñòîÿùåé ãàâàíüþ
äëÿ íàøèõ äóø è ñåðäåö è ìû âîññòàíîâèì
óòðà÷åííûå ñèëû äëÿ
ñîçèäàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà íîâîé æèçíè, â êîòîðîé íå áóäåò ìåñòà
êîíôëèêòàì è ðàñïðÿì,
íåñòàáèëüíîñòè è íåóâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.
Óõîäÿùèé ãîä ñòàë äëÿ íàñ áîëüøèì èñïûòàíèåì. ß ãîðæóñü òåìè, êòî ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèò ñâîþ ñòðàíó è íå îñòàâèë, íå áðîñèë å¸ â áåäå, à ñ äîñòîèíñòâîì ïðîäîëæàë
âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè ïàòðèîòà è ãðàæäàíèíà.
×åñòü è õâàëà ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, âñåì, êòî äî êîíöà îñòàâàëñÿ íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå è áîåâîì ïîñòó.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü âñåì, êîãî ìû ïîòåðÿëè…
Êàê ãëàâíûé äîêòîð ñòðàíû æåëàþ, ÷òîáû â Íîâîì ãîäó
âñå áûëè çäîðîâû! ×òîáû íå óìèðàëè íàøè ìàòåðè è äåòè!
×òîáû íå îñòàâàëèñü áåç ëåêàðñòâ è âíèìàíèÿ íàøè ïîæèëûå ëþäè! ×òîáû íàøà ìîëîäåæü âåëà çäîðîâûé îáðàç
æèçíè è óêðåïëÿëà ñâîé äóõ!
Äàâàéòå áóäåì áåðå÷ü äðóã äðóãà è âìåñòå çàáîòèòüñÿ î
íàøåì îáùåì äîìå - Êûðãûçñòàíå!
Íîâûé ãîä óæå ñòó÷èòñÿ
À íà óòðî ñîëíöå âíîâü
â äâåðè,
âçîéäåò!
È â Áèøêåêå òîæå âûïàë ñíåã.
Ïóñòü íè â ÷åì è íèêîãäà
Íå íóæíû íàì áóðíûå ìåòåëè,
íóæäû íå çíàåò
Ìû õîòèì æèòü áåç ïîòåðü è
Ãîðäûé è íåïðåêëîííûé ìîé
áåä!
íàðîä!
Ïóñòü ñèÿþò çâåçäû ÿðêî-ÿðêî,
Ñàáûðáåê Äæóìàáåêîâ,
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
tabirler kullandыlar hep" diye konuшtu.
Arыklы, sюzlerini шюyle sцrdцrdц:
"4.yy a kadar Hыristiyanlыьa ait dini ritцel ve
hatta inanч diyebileceьimiz ciddi bir olgu yok.
Aчыn Иncilin tek bir satыrыnda dahi Haч -Иstavroz
чыkarmak ritцeli yoktur. Ayin yapыlan yer veya
Kilise kavramы da yoktur Hыristiyanlыьыn kutsal
kitabыnda. Hatta daha ileri giderek sюyleyeyim
5.yy ыn sonlarыna kadar bir Hыristiyan akaidinden, inanч esasыndan dahi bahsetmek
mцmkцn deьildir. Шimdi size bir komediyi
anlatayыm. 325 yыlыnda Ekцmenik Konsey
toplantыsыnda da Иmparator Konstantin, Иsa
Mesihi Tanrы ile eшit tutmayы emretti. 451 yыlыnda ise Halkidos Konseyi ikii inancы ret ederek
ona birde kutsal ruhu ekledi ve bюylece
"Teslis" inancы oluшtu. Oysa 268 yыlыnda
Antiohiy Konseyi bu tip tartышmalarыn dinden
sapma olduьunu sюyleyerek ret etmiшti.
etkisi" konulu son чalышmasыnda, bu tarihi
gerчekleri tцm aчыklыьыyla ele aldыьыnы anlatan
Arыklы, чok чarpыcы bir юrnek daha verdi. Kilise
kelimesinin ve kavramыnыn Tцrkler Avrupa'ya
gidinceye kadar Avrupa'da olmadыьыna dikkat
чeken Arыklы, "Eski Tцrkler, daьlara kutsiyet
atfederdi. Юzellikle 4 daьыn zirvesi чok kutsaldы
Tцrkler iчin. Bunlar; Tibet civarыndaki Kaylasa,
Kыrgыzistan civarыndaki Han -Tengri, Altay bюlgesindeki Цc Sцmer, ve Borus zirveleri.
Tцrkler periyodik zamanlarda bu zirvelere
чыkar ve ayin yaparlardы.Bu zirvelerde avlanmak bile yasaktы.
Bozkыr'da yaшamaya baшlayan Tцrkler,
daьlara olan saygыlarыnы eksik etmemiшlerdir.
Юyle ki dцz arazilerde kutsal daьlarыn benzerlerini yapmышlardы. Hюyцkler (kurgan) oluшturmuш ve bunlarыn etrafыna toplanarak ibadetlerini gerчekleшtirmiшlerdi. Tцrkler etrafыnda ibadet yaptыklarы bu hюyцklere o daьlarыn adыnы da
veriyorlardы. Bana gюre "Kaylese Hюyцkleri"
"Haч da Tцklerin semboldцr"
Ишte Hыristiyanlыьыn siyasetinde etkisi ile bir Hыristiyanlыkta Kilislerin oluшumuna юncцlцk
din haline geldiьi o dюnem, Atilla ile birlikte etti" diye konuшtu.
Tцrklerin Avrupa'yы kasыp kavurduьu dюnemdir.. Avrupalыlar kendilerini istila eden bu gцчlц Arыklы sюzlerini шюyle tamamladы:
"Bizim bu tezlerimize itiraz edenler,
Tцrk Kцltцrцnden юylesine etkilenmiш ve onlarы
юylesine taklit etmiшlerdir ki bilahare onlardan Tцrklerle karшыlaшыncaya kadar niчin Avrupa'da
aldыklarы bu шeyler, hayatlarыnыn ve dinlerinin ve Hыristiyan dцnyasыnda Noel Baba, Чam
vazgeчilmez unsuru haline gelmiшtir. Юyleki Aьacы, Haч, Kilise, vs. gibi kelime ve kavrambu inanaч ve sembolleri nereden aldыklarыnы larыn kullanыlmadыьыnы ve niчin Tцrklerle karsorgulamamышlardыr bile. Mesela bu gцn HAЧ, шыlaшыldыktan sonra kullanыlmaya baшlandыьыnы
Hыristiyanlыьыn en temel sembolцdцr. Oysa da aчыklamak zorundadыrlar.
Ben Noel Baba veya Haч gibi kavramlar eski
Haч, Hыristiyanlыktan yцzlerce ve hatta binlerce
yыl юnce Tцrk coьrafyasыnda, Altaylar'da Tцrk Kцltцrцnden Batыya geчmiш derken, bu
Sibirya'da bir sembol olarak kullanыlыyordu. Bu kavramlarыn artыk Hristiyan kцltцrцnцn bir
gцn dahi milattan yцzlerce yыl юncesine ait pek parчasы olduьunu inkаr etmiyorum. Sadece
чok mezar ve kurganыn цzerinde "Haч" sem- kaynaьыna iшaret ediyorum. Bizden alыnan bu
bolц bulunuyor. Atilla, Avrupa'ya gelirken kavramlar artыk bize yabancыdыr. Bizi dцшman
onun bayraklarыndan birisi de Haчlы bir bayrak ya da en hafif tabiri ile rakip gюren baшka bir
idi. "Eш Kenarlы Haч" Tцrklerin KEREY boyu- dinin kцltцr юьesidir. Ben, sadece gerчeklerin
nun sembolцydц. Atilla da bu boydandы. Цnlц ortaya чыkmasыna katkы koymaya чalышыyorum
Rus araшtыrmacы Okladinikov'a gюre Haч .Иnsanыmыz kompleks iчerisinde. Bizler Tariiшaretli bayraklar Tцrklerde Milattan biraz himize inmeli ve geчmiшimizle yцzleшmeliyiz.
Tarihimiz ve Kцltцrel derinliklerimiz, baшka
юnce kullanыlmaya baшlamышtыr."
Lena nehri kыyыlarыndaki Шiskino kюyцndeki Milletleri цrkцtecek boyutta. SSCB yыllarca
kaya resimlerinde, ellerinde bayraklar tutan, Tцrk Kцltцrцnцn araшtыrыlmasыna engel oldu.
цzengiler kuшanmыш atlы askerler tasvir Шu anda Чin aynы шeyi yapыyor. Чin'deki Tцrk
edilmiшtir. Bu tasvirlerde sцvari giysilerinin Piramitleri цzerinde araшtыrma yapыlmasыna
ufak detaylarы bile чizilmiш durumda. Bu sцvar- mцsaade edilmiyor. Oysa geчmiшimiz bu
ilerin ellerindeki sopalarda bayrak tuttuklarы coьrafyada gizli. Milyonlarca tarihi belge gцn
gюrцlцyor. Bu Kaya resimlerinden anlыyoruz ki yцzцne чыkarыlmayы bekliyor. Tцrk tarihi tam
Tцrklerde Bayrak sembolц nerdeyse 3000 yыl aydыnlatыldыьыnda sanыrыm dцnya tarihini yeninюncelerine dayanыyor. Avrupa da bayrak sem- den yazmak gerekecek."
bolцnцn baшlamasы ve yaygыnlaшmasы Tцrklerin Avrupa'da gюrцlmesinden sonra olmuшtur."
Kaynak: Gazete 5.
"Hыristiyanlыk Иnancы Цzerine Tцrk Kцltцrцnцn
ve eьitim komisyonlarыnda yer
aldыьыnы belirterek, gючmenlerin
Alman toplumuna uyumuna ve
шehir kalkыnma projelerine aьыrlыk
vermek istediьini sцyledi.
SOL PARTИ ADAYLARЫ
Almanya'nыn Hamburg kentinde
20 Шubat 2011 tarihinde yapыlacak eyalet meclisi erken
seчimleri iчin 8 Tцrk kцkenli
doьrudan milletvekili adayы
seчildi.
Yaklaшыk 1 yыl юnce Sosyal
Demokrat Parti'den (SPD) "Yeшil
Alternatif Liste" (GAL) adlы Yeшiller
partisine geчen ve Hamburg Tцrk
Toplumu (TGH) Yюnetim Kurulu
Цyesi olan Murat Gюzay,
Hamburg-Mitte 2. seчim bюlgesi
iчin partisi tarafыndan 1. sыradan
doьrudan milletvekili adayы seчildi.
Hamburg-Mitte seчim bюlgesinin
milletvekili adayы seчilmesine raьmen tцm Hamburglularыn milletvekili olmak istediьini belirten Gюzay,
gючmenlerin yoьun olarak yaшadыьы
Wilhelmsburg ve Vedel ilчelerinde
genчlik чalышmalarыna aьыrlыk vermek ve цniversite юьrencilerine
yюnelik bir юьrenci yurdu projesini
hayatа geчirmek istediьini ifade
etti.
Orhan, "Biz Aleviler artыk yeter
diyoruz. Sorunlarыmыzы bir baшka
politikacыya iletmek yerine doьrudan kendimiz bazы шeyleri belirlemek istiyoruz. Bu konuda
юzellikle Alevi toplumu ve
derneьimize baьlы цye derneklerin de tavsiye ve desteьini
almыш bulunuyorum. Hangi
sыradan gюsterilirsem gюsterileyim, eyalet meclisine girebilmek
iчin var gцcцmle чalышacaьыm"
dedi.
Orhan, юzellikle gючmenlerin Alman toplumuna uyumu, eьitimi ve
iшsizliьe karшы mцcadele gibi konularыn yanы sыra ыrkчыlыk ve yabancы
dцшmanlыьыna karшы mцcadeleye
aьыrlыk vereceьini kaydetti.
Sosyal Demokrat Parti (SPD)
цyesi olarak 20 yыl boyunca gюrev
yapan ve kыsa bir sцre юnce partisinden ayrыlarak "Yeшil Alternatif
Liste" (GAL) adlы Yeшiller partisine
geчen Hamburg-Mitte Belediye
Meclisi Цyesi Bayram Иnan (56),
Hamburg-Mitte 2. seчim bюlgesi
Hamburg Alevi Toplumu Baшkanы iчin 8. sыradan doьrudan milletvekili
adayы seчildi.
Cengiz Orhan da GAL tarafыndan
Eimsbюttel seчim bюlgesi iчin 4.
Иnan, yaptыьы aчыklamada, daha
sыradan doьrudan milletvekili adayы
юnce SPD'de iken partinin genчlik
seчildi.
NAZAR ИNSANЫ MEZARA, HAYVANЫ KAZANA GЮTЦRЦR...
Sol Parti Hamburg Eyalet Meclisi
Цyesi Mehmet Yыldыz'ыn aьabeyi
Юzay Yыldыz da Altona seчim bюlgesi iчin parti tarafыndan doьrudan
milletvekili adayы seчildi.
Bir matbaada iшчi olarak чalышan
Yыldыz, юnceleri aday olmak istemediьini, ancak юzellikle Sol Parti
Altona ilчe teшkilatыndan gelen
yoьun talep цzerine aday olduьunu
sюyledi.
Sol Parti Altona 3. seчim bюlgesi
iчin Yыldыz'ыn yanы sыra daha юnce
milletvekili aday adaylыklarыnы
aчыklayan чevirmen Иrfan Cцre ile
emekli Hamide Scheer de parti
tarafыndan doьrudan milletvekili
adayы seчildi.
Sol Parti'nin uzun yыllardan beri
цyesi olan Hamiyet Kцse de
Rahlstedt-Wandsbek seчim bюlgesi
iчin 2. sыradan doьrudan milletvekili
adayы seчildi.
Sol Parti Altona ilчesi 4. seчim
bюlgesi iчin de цьretmen olmak
isteyen 22 yaшыndaki Cansu
Юzdemir, doьrudan milletvekili
adayы seчildi. Юzdemir, 2 yыldan
beri Sol Parti Hamburg Altona ilчe
teшkilatыnda aktif чalышmalar yapыyor.
15
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
BИР АДАМ КЮПРЦ КУРАР БИН АДАМ ЭЕЧЕР
Benim Saygыdeьer HALKЫM!
Her takvim юnemli bir olayы
baшlangыч olarak almышtыr. Bugцn
dцnyada genel olarak kullanыlan
takvim, Иsa Peygamber'in doьumunu baшlangыч olarak alan Miladi
Takvimdir. Yeni bir yыl baшlarken:
Biten yыl neler yaptыьыmыzы, neler
юьrendiьimizi gюzden geчiririz.
Чevremize yararlы olup olmadыьыmыzы, zamanыmыzы iyi kullanыp kullanmadыьыmыzы, Ahыskalы Tцrklerin
problemlerini чюzцp чюzmediьimizi
dцшцnцrцz. Цmit ediyorum ki bu
yeni yыl biz Ahыskalыlar iчin yeni
atыlыmlar, yeni umutlar, kыsaca yenilikler yыlы olacaktыr. Иnsanlыk her yeni
yыlda tarihini yeni baшarыlar, yeni
buluшlar, her alanda ilerlemelerle
zenginleшtirir. Bizler de bюyle
yapacaьыz. Bizim de bu hыzlы gidiшe
ayak uydurmamыz, yeni yыlda daha
чok чalышarak daha baшarыlы
olmamыz, tam birleшmemize nail
olmamыz gerekir.
Halkыmыzыn yaшadыьы sorunlar bitmedi, yenileri eklendi. Vatanыmыz
Ahыska'ya dюnmek isteyen hemшerilerimizin bu istekleri hala
gerчekleшtirilemedi.
Gцrcistan
devletini uluslar arasы hukukun
gereklerini yerine getirmeye ve
цzerine dцшen yцkцmlцlцkleri yerine getirmeye davet ediyoruz!
Kыrgыzistan'da yaшanan iч karышыklыklardan halkыmыz huzursuz oldu.
Tцrkiye'ye yerleшen hemшerilerimiz чalышma ve iш bulmak baшta
olmak цzere bir чok konuda zorluklar yaшamaktadыrlar. Halkыmыzыn
yaшadыьы hemen her цlkede
yaшadыьы sorunlar da farklыlыk
gюstermektedir. Bu sorunlarыn
цstesinden gelebilmemiz iчin birlik
iчinde olmamыz, birbirimize destek
olmamыz gerekmektedir. Bu sebeple ortaya чыkan yeni шartlarы da
gюzeterek daha bцyцk bir gayret
ve emekle yolumuza devam
etmemiz gerekmektedir.
yaшadыklarы sorunlarыn kolayca
чюzцlebilmesi iчin bцtцn derneklerimizi bizim юnderliьimiz altыnda
birleшmeye davet ediyorum. Bu
yolda юnemli ilerlemeler saьladыьыmыzы gюrdцkчe durumdan
bцyцk bir memnuniyet duyuyorum.
Ne yapmalыyыz? Nasыl davranmalыyыz? Юncelikle vatandaшы olduьumuz цlkelerin iyi birer vatandaшы olmalыyыz. Bizler, Ahыska'lы
Tцrkler olarak чalышkanlыьыmыz
herkesчe takdir edilmektedir.
Чalышkan, dцrцst samimi ve gцvenilir insanlar olarak hem iчinde
yaшadыьыmыz topluma hem de чevremize юrnek olmalыyыz. Birbiri-
B.МАНЧО Ащыскалы Тцрклерле
mizin
kusurlarыnы
hoш gюrmeli, gцчlerimizi birleшtirmeliyiz. Bulunduьumuz
her yerde hangi
meslekten olursak
olalыm, en iyi ve en
gцzelini hedeflemeliyiz. En юnemli
yazarlar, en baшarыlы
iш adamlarы, en iyi
edebiyatчыlar, en iyi
bilim insanlarы bizim
aramыzdan чыkmalыdыr. Hepimiz bu
bilinчte olmalыyыz!
Ащыскалы Тцрклер (Азербайжан)
Saygыdeьer Hemшerilerim,
Hem Vatanыmыz Ahыska'ya dюnцш
ve hem de dцnyanыn neresinde
yaшarsak yaшayalыm, baшarыlы ve
mutlu olmamыz, чocuklarыmыza
onurlu bir gelecek saьlamamыz birlikte hareket etmemize baьlыdыr.
Bunu hiчbir zaman unutmamalыyыz.
Bцtцn Halkыmыzы sevgi ve saygы ile
selamlыyorum.
Bildiьiniz gibi 1944'te vatanыmыz
Ahыska'dan haksыz olarak sцrцldцьцmцz gцnden beri юnce
Kazakistan, Юzbekistan ve Kыrgыzistan, daha sonra Azerbaycan,
Rusya Federasyonu, Ukrayna,
Amerika Birleшik Дevletlerine
daьыlmыш durumdayыz.
Zor gцnlerin baшlangыcыnda
Halkыmыza yardыm eden Kazak,
Kыrgыz ve Юzbek kardeшlerimize,
bizlere desteьini hiчbir zaman
esirgemeyen Azerbaycanlы kardeшlerimize ve dar zamanlarыmыzda da geniш gцnlerimizde de hep
yanыmыzda olan Tцrkiye devletine
her zaman minnettarыz.
Deьerli Hemшerilerim, Ahыska
Tцrkleri olarak 1960'lardan beri
haklarыmыzыn geri verilmesi ve
Halkыmыzыn daha iyi gцnlerde yaшamasы iчin bцyцklerimiz hep mцcadele ettiler. Onlar bu amaчla
юrgцtlendiler. Uьradыьыmыz haksыzlыklarыn giderilmesi ve yaшadыьыmыz
цlkelerdeki problemlerimizin чюzцme kavuшturulmasы iчin ellerinden gelen her tцrlц gayreti
ortaya koydular. Onlarы minnetle
yad ediyoruz.
Ащыскалы Тцрклер (Анталйа)
Dцnya Ahыska Tцrkleri Birliьi de
2008'den beri dцnya цzerinde 9
ayrы цlkeye yayыlmыш bulunan
halkыmыzыn yaшadыьы problemleri
dцnyaya duyurmak ve bu problemlerin чюzцlmesi amacыyla
Halkыmыzыn temsilcilerinin ortak
kararы ile юrgцtlenme faaliyetini
baшlattы.
Yeni yыlda, Her шeyin gюnlцnцzce
olmasыnы dilerim, tцm beklentilerinizin gerчekleшmesini temenni
2010 yыlы acыlarыmыzla, sevinчler- ederim. Mutlu Yыllar!
imizle geride kalacak. Aziz soyZiyatdin ИSMИHANOЬLU
daшlar! 2011 daha fazla umut,
DATЦB Genel Baшkanы,
daha fazla sevinч, daha fazla mutluluk getirsin herbirinize ve her ail- Kazakistan Ahыska Тцрклери Milli
Merkezi Baшkanы.
eye. Yaшamыnda gцzel yыllar, mutlu
Ahыska Basыn Bilim Merkezi.
yarыnlar, gerчek dostluklar hep
sizlerle olsun. Yeni yыlыn Ahыskalы
Ащыскалы Тцрклер (Бурса)
Deьerli Hemшerilerim, ben
Dцnya Ahыska Tцrkleri Birliьi
baшkanыnыz olarak Ahыska'lы bцtцn
hemшerilerimizin hem bulunduklarы
yerlerde rahat etmeleri hem de
Aradan geчen 66 yыllыk zamanda Vatana dюnmek isteyenlerin
Kыlыч kыnыnы kesmez...
halkыmыza ve tцm Tцrk Dцnyasыna
saьlыk, mutluluk, neшe, baшarы,
sevgi ve huzur getirmesini dilerim.
2010 yыlы юyle bir yыl olsun ki, 2011
yыlыnыn tцm olumsuzluklarыnы bize
unuttutabilsin.
16
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Tцrk Dili Konuшan Devletler
Ишbirliьi Konseyi (TDDИK) ticari
Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan
Nazarbayev, yatыrыmcыlara yeterli gerekчe
olmadan planlanmamыш yapыlan denetlemeleri yasakladы.
Nazarbayev: Daha юnce verdiьim talimat
gereьince Kazakistan Parlamentosu tarafыndan цlkedeki kolluk gцчlerinin gюrev ve
yetkilerini belirleyen yeni bir yasa hazыrlandы. Mecliste kabulцnden sonra, kыsa
zaman iчerisinde sюz konusu yasa tasarыsыnы imzalayacaьыm. Yasa ile amaчlanan;
yatыrыmcы ve giriшimcilerin haklarыnыn korunmasыnы arttыracak, idari engelleri kaldыrmayы
saьlayacak ve iшyeri teftiшlerini azaltacak,
dedi. Kazakistan Cumhurbaшkanы, risk alыp
ve sorumluluk цstlenmeye hazыr ulusal giriшimciye юzen ve saygы ile davranmak gerektiьini sюyledi.
Nazarbayev, iшadamlarы devletin verdiьi
hibeleri almaktan чekiniyor. Diyorlar ki, bitmeyen denetim ve teftiшlerden kurtulamayыz. Bu nedenle, "Иш Alemi Yol Haritasы
Devlet Kalkыnma Programы" чerчevesinde
verilecek hibeler bankalar цzerinden verilmeli. Mali sorumluluьunu da bankalar цstlensin. Giriшimcilere dokunmayыn, dedi.
Bu yыl baшыnda Kazakistan Cumhurbaшkanlыьы Resmi Sitesi'nde цlkede faaliyet
gюsteren yatыrыmcыlarыn korunmasыna yюnelik юzel bir bюlцmцn aчыldыьыnы sюyleyen
Nazarbayev, yыl baшыndan bu yana site
цzerinden tarafыma yaklaшыk 2.000 шikayet
dilekчesi gюnderildi. 2.000 dilekчeden
960'ыnda denetim sыrasыnda yatыrыmcыlar
haklarыnыn ihlal edildiьini sюyleyip, uygulamalarы шikayet ediyordu. Bana ulaшan tцm
шikayetler incelendi ve araшtыrыldы. Шikayetlerin incelemesi sonucu suчlu olanlara ciddi
cezalar verildi. Yatыrыmcы ve giriшimcilerin
iшlerine karышanlarы baskыncы olarak algыlыyoruz ve bu nedenle Devlette belli kurumlarda 27 kiшi gюrevden alыndы, dedi.
Kaynak: Nur Haber Portalы
Rusya ve Tцrkiye 'tren-feri' hattы ile de birbirine baьlandы. Rusya Devlet Baшkanы Dmitri
Medvedev'in mayыs ayыnda gerчekleшtirdiьi
Tцrkiye ziyaretinde imzalanan SamsunKavkas tren-feri hattыndan ilk sefer 25 Aralыkta gerчekleшti. Bundan sonra Tцrkiye'den
Orta Asya'ya trenler Иran, Tцrkmenistan,
Юzbekistan ve Kazakistan gцzergahыnы izleyip
her цlke gцmrцklerinde bekleme yapmaksыzыn
Rusya'dan ilgili цlkenin gцzergahыna baьlan-
entegrasyon чalышmalarыnы
geniшletmek istiyor.
sonra gittiьi Bakц'de dцzenlenen basыn toplantыsыnda yaptыьы
konuшmada teшkilatыn, цye
devletlerin menfaatleri dikkate
alыnarak kurulan gюnцllц bir
kuruluш olduьunu ifade etti.
Halil Akыncы, vizesiz dolaшыm ve
diьer bцtцnleшme inisiyatiflerinin uygulanacaьы Gцmrцk
Birliьi'ni oluшturmayы dцшцndцklerini, ancak bu uygulamalarыn
tцm devletlerin чыkarlarыnы korumaya yюnelik olmasы ve bu
konu цzerinde mutabakat saьlanmasы gerektiьini dile getirdi.
Ayrыca, bu Konsey'in Sovyet
sonrasы цlkelerde faaliyette
bulunan tцm diьer benzer
oluшumlardan farklы olacaьыnы,
hiч kimsenin "aьabey" rolц
цstlenmeyeceьini,
karшыlыklы
Щюкцме ЩАЛИЛОВА, Щалил АКЫНЖЫ ве Рамиз МЕШЕДИЩАСАНЛЫ чыkarlarыn korunacaьыnы ifade
etti.
Tцrk Dili Konuшan Devletler reteri Halil Akыncы Kazakistan ve
Akыncы, 2011 yыlы Ekim ayыnda
Ишbirliьi Konseyi Genel Sek- Kыrgыzistan
ziyaretlerinden
Bunu Kazakistan'ыn Azerbaycan'daki
Bцyцkelчisi Serik Primbetov dцzenlediьi
basыn toplantыsыnda sюyledi. Primbetov:
"Biz genelde petrol цreten bir цlkeyiz.
Шuan bizde yeterince doьalgaz yoktur.
Sahip olduьumuz doьalgazы petrol цretimi sыrasыnda basыncыn artыrыlmasы iчin
tekrar kuyulara pompalыyoruz" dedi.
Astana'da Tцrk Dili konuшan
Devletler'in yыldюnцmц Zirvesinin yapыlacaьыnы bildirdi. Azerbaycan'ыn Tцrkiye'ye чok yakыn
ve kardeш bir devlet olduьunu
ifade eden Halil Akыncы, 2009
yыlыnda Nahчыvan'da dцzenlenen Tцrk Dili konuшan Devletler
Zirve'sinin sembolik bir anlamы
olduьunu ve bu Zirve toplantыsыnda Tцrk Dili Konuшan
Devletler Ишbirliьi Konseyi'nin
oluшturulmasыyla ilgili Anlaшma'nыn imzalandыьыnы ifade etti.
Nahчыvan'da dцzenlenen Zirve,
Nahчыvan'ыn Azerbaycan'ыn bюlцnmez bir parчasы olduьu dюrt
devlet tarafыndan teyit edilmesi
aчыsыndan чok юnem arz ettiьini
dile getirdi. Tцrk Dili Konuшan
Devletler Ишbirliьi Konseyi'ne
Tцrkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kыrgыzistan цye.
“Тцркел пресс”.
bu da geчen seneki rakamыn yaklaшыk 3
katы.
Primbetov'un ifadesine gюre, Nabucco
iчin doьal gaz цreten цlke Gцney Eloten
doьalgaz yataьыna sahip Tцrkmenistan'dыr.
Deьeri 7.9 milyar Euro olan Nabucco boru
hattыnыn inшaasыna 2012'de baшlanmasы
planlanыlыyor, ilk doьalgaz taшыma iшlemi
Bцyцkelчi, Kazakistan'da цlkenin gцney 2015'te gerчekleшtirilecek. Nabucco boru
bюlgelerinin doьalgaz ihtiyacыnыn gider- hattыnыn yыllыk taшыma gцcц 31 milyar m3 olailmesinde sorunlarы var, bu ihtiyaч cak.
Юzbekistan doьalgazы ile gideriliyor.
Proje iшtirakчileri Avusturya'nыn OMV,
Шuan bu sorunun чюzцlmesi iчin doьal- Macaristan'ыn MOL, Bulgaristan'ыn "Bulgaz boru hattыnыn inшasыyla ilgili чalышmalar gargaz", Romanya'nыn "Transgaz", Tцryapыlыyor. BP'nin 2009 raporlarыna gюre, kiye'nin "Botaш" ve Almanya'nыn RWE шirKazakistan'ыn 1.82 trilyon m3 doьalgaz re- ketleri. Ve her bir шirket eшit olarak %16,67
zervi var. Geчen sene 32.2 milyar m3 paya sahip.
doьalgaz цretildi. Kazakistan'da bunun
19.6 m3'ц kullanыldы. 2010'da Kazakistan 9
milyar m3 doьal gaz ihracatы gerчekleшtirdi,
Kaynak: 1news.com.tr
abilecek. Bu durum ulaшыmda belki sцrenin
kыsalmasыnы saьlamakla beraber, Tцrkiye'nin
Orta Asya ile ticaretinde Rusya'yы dolaylы bir
aracы durumuna da getirme riskini de iчermekte. Haberler.com'daki haber шюyle;
Rusya'nыn Karadeniz kыyыsы Kavkaz ve Tцrkiye'nin Samsun limanlarы arasыnda uluslararasы
demiryolu feribot ulaшыmы iчin hazыrlыklar
tamamlandы. Иlk sefer 25 Aralыk'ta Samsun
limanыndan baшlayacak. Иki цlkeyi ulaшыm
aчыsыndan birbirine baьlayacak hatla ilgili
daha юnce Rusya ve Tцrkiye ulaшtыrma
bakanlыklarы arasыnda anlaшma imzalanmышtы.
Demiryolu feribot ulaшыmыnы Rus Black Sea
Ferry Ыnvestment taшыmacыlыk шirketi yapыyor.
Шirketin yцzde 51’i Rusya Demiryollarы (RJD)
kurumuna, yцzde 49’u Reserve Capital
Enterpising Corporation шirketine ait. Cihan
Haber Ajansы'na konuyla ilgili aчыklamalarda
bulunan Black Sea Ferry Ыnvestment шirketi
Genel Mцdцrц Hokim Matчanov, proje
цzerinde beш yыldыr чalышtыklarыnы sюyledi.
Matчanov, "Kavkaz-Samsun feribot ulaшыmыnыn чok avantajlarы var. Bugцn demiryolu taшыmacыlыьы, Tцrkiye'den Moskova'ya 20 gцnde
yapыlыyor. Burada Bulgaristan, Romanya,
Moldova, Ukrayna ve Rusya gцzergahы kullanыlыyor. Шimdi ise Samsun hattы ile 7-10
gцnde yapыlacak. Kavkaz-Samsun sefer sцresi 24 saat. Seferler haftada iki gцn gerчekleшecek, bu da ayda 640 vagon demek." шeklinde konuшtu.
Samsun limanыnda gцчlц bir feribot iske-
HARMAN YEL ИLE, DЦЬЦN EL ИLE OLUR...
lesinin kurulduьunu kaydeden yetkili,
"Gюnderilecek sevkiyat arasыnda Tцrkiye'den
Rusya'ya inшaat malzemeleri, gыda, meyve ve
sebze yer almasы bekleniyor. Rusya'dan
Tцrkiye'ye ise pamuk, tekstil, kimyasal,
metal, kюmцr, sыvы gaz ve petrol цrцnleri ve
чeшitli yaьlar var. Шimdilik Feruz ve Smat
isimli feribotlar чalышacak." dedi.
Kavkaz-Samsun hattыnыn Rus-Tцrk iliшkilerine юnemli katkы saьlayacaьыnы kaydeden
Matчanov, "Moskova-Ankara iliшkileri her
yюnцyle geliшiyor. Burada ticari-ekonomik
iliшkilerin юnemi bцyцk. Yeni iшletime aчыlan
Kavkaz-Samsun hattы, bu iliшkilerin artmasыna
ivme kazandыracak. Ayrыca Rusya ve Tцrkiye
baшka цlkeler iчin ticaret kюprцsц olacak. Bu
hat sayesinde sadece Tцrkiye deьil, Suriye,
Ыrak ve Иran'a da sevkыyat yapыlacak. Ayrыca bu
ulaшыm yoluyla Tцrkiye'den Rusya, Kazakistan ve baшka Orta Asya цlkelerine sevkыyat юngюrцlцyor." deьerlendirmesinde bulundu.
Tцrkkazak.com
17
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Dikkat! Eski Pasaportla Vize
Almak 31 Ocak 2011’den
Sonra Mцмкцн Деьил
olarak belirlenen sцreч erkene alыndы. Yeni
dцzenlemeyle 2011 yыlы itibariyle eski pasaportlar tamamen kullanыmdan kalkacak.
Uluslararasы Sivil Havacыlыk Юrgцtцnцn(ЫCAO)
belirlediьi
standartlarda
makinede okunabilen e-pasaportlar 1
Haziran 2010 tarihinden itibaren kargo
aracыlыьыyla adreslere gцnderilmeye baшlanmышtы. Bununla beraber kullanыlan eski tip
pasaportlar da 24 Kasыm 2015 tarihine
kadar geчerli olacaktы.
Yыl biterken vatandaшlarыmыza чok юnemli
bir uyarы: Eski pasaportlarыn deьiшtirilmesi
iчin tanыnan sцre erkene alыndы. Yeni dцzenlemeyle 2011 yыlы itibariyle eski pasaportlar
tamamen kullanыmdan kalkacak. Eski pasaportlarla vize almak 31 Ocak 2011 tarihinde sona erecek.
Ишte ayrыntыlar: Чipli pasaport uygulamasы
nedeniyle eski pasaportlarыn deьiшtirilmesi
kapsamыnda tanыnan ve sцresi 2015 yыlы
T.C.Astana Bцyцkelчisi Lale ЦLKER
Kazakistan Eьitim ve Bilim Bakanы Sayыn
Bakыtcan JUMAGULOV'U makamыnda
ziyaret ederek yeni gюrevinde baшarыlar
diledi. Ziyaret sыrasыnda Sayыn Цlker, iki
dost ve kardeш цlke olan Kazakistan ile
Tцrkiye arasыndaki iliшkilerin Kazakistan'ыn
baьыmsыzlыьыnы kazandыьы 1991 yыlыndan beri
her geчen gцn daha ileriye taшыndыьыnы, iki
цlke Cumhurbaшkanlarы arasыnda yыl iчinde
4-5 kez karшыlыklы ziyaretlerin yapыlmasыnыn
bu dostluьun ve kardeшliьin gюstergesi
Dцnyanыn saygыn kanser araшtыrma merkezlerinden biri kabul edilen Londra Ыmperial
College Kanser Araшtыrma Merkezi Baшkanы
Prof. Mustafa Camgюz, kanserin daьыlmasыnы
юnleyici, solid tцmюrlerin yayыlmasыna son verecek yeni nesil bir ilaч geliшtirdiklerini, gelecek yыl
klinik deneylere baшlayacaklarыnы aчыkladы.
Prof. Camgюz, "Kanser hastalыklarыnda юlцme
yol aчan ana neden kanserin yayыlmasыdыr. Bizim
hedefimiz de tцmюrleri yok etmek yerine yayыlmasыnы юnlemek. Bюylece kanseri юlцmcцl
hastalыk olmaktan чыkarыp, 'birlikte yaшanabilir' bir
kronik hastalыk haline getirmeyi hedeflendik. Bu
yeni nesil ilaчlarla kanser, diyabet, astыm, kalpte
ritim bozukluьu gibi ciddi, ancak 'birlikte yaшanabilir' hale gelebilecek" dedi.
Kanserin yayыlmasыnы юnleme fikri цzerinde 12
Nisan ayыnda yцrцrlцьe giren kanunun
ardыndan, yasa чыkmadan цnce alыnan pasaportlarla цzellikle Avrupa Birliьi( AB)
цlkelerine gitmek iчin vize baшvurusunda
bulunan vatandaшlarыn olumsuz cevap
almasы ve yeni tip pasaportlarыn yцrцrlцьe
girdiьi ilk gцnlerdeki yoьunluьun azaldыьы
gerekчesiyle eski pasaportlarыn kullanыm
sцresi 2011’e чekildi. Eski pasaportlarla
vize almak 31 Ocak 2011 tarihinde sona
erecek. Vize almak isteyen vatandaшlarыn
maьdur olmamalarы iчin bu uyarыyы dikkate
almalarы istendi.
olduьunu belirtti. Gюrцшmede юzellikle
eьitim alanыndaki iшbirliьinin diьer alanlardaki iшbirliklerine temel oluшturduьunu,
genчlere yapыlan yatыrыmыn iki цlkenin geleceьine yatыrыm yapmak demek olduьunu
belirtti.
Ayrыca, Tцrkiye'deki gerek devlet gerekse
юzel цniversitelerde, geliшmiш цlkelerin
eьitim kalitesinde eьitim verildiьini,
Tцrkiye'de dцnya цniversiteleri arasыnda ilk
200'e giren цniversitelerin bulunduьunu
ifade ederek Kazakistan'ыn Bolaшak Burs
Programыndan Tцrkiye'ye Kazak юьrenci
beklediklerini sюzlerine ekledi.
Kazakistan Eьitim ve Bilim Bakanы Sayыn
Bakыtcan JUMAGULOV gюrцшmede yaptыьы
konuшmada, Bцyцkelчinin ziyaretinden
duyduьu memnuniyeti ifade ederek
Tцrkiye'nin ve Tцrkiye Cumhuriyeti vatandaшlarыnыn Kazakistan'daki eьitim faaliyetlerine verdiьi desteьe teшekkцr etti.
Юzellikle Yesevi Цniversitesi ve 28 tane
Kazak Tцrk Lisesinin Kazakistan'ыn eьitim
sistemi iчinde kalite yюnцyle юnemli
katkыlarыnыn olduьunu belirtti. Ayrыca, deьiшik
vesilelerle Tцrkiye'de bulunduьunu, 2011
yыlыnda da Tцrkiye'yi ziyaret etmekten
bцyцk memnuniyet duyacaьыnы ifade etti.
“ТЦРКЕЛ ПРЕСС”.
yыldыr чalышtыklarыnы anlatan Prof. Camgюz, tekniьi
шюyle anlattы: Юnce mekanizmayы keшfettik,
sonra bunu ilaчla nasыl kontrol edebileceьimiz
цzerinde чalышtыk. Benim nюroloji uzmanlыьыmla
onkolojiyi birleшtirdik. Bu bize kanserin yeni bir
resmini чizdi. Yayыlan kanser hцcrelerinde
'hiperaktif' elektrik sinyalleri geliшtiьini gюrdцk.
Sara hastalыьыnda vцcut nasыl kontrolden
чыkarsa, kanserde de benzeri hareketler gюrdцk.
Hiperaktif hцcreler etraflarыnы sindirip yayыlыyorlar.
Bulduьumuz ilaч bu hiperaktiviteyi bloke ediyor,
tцmюrlerin yayыlmasыnы durduruyor.
Prof. Camgюz, "Yeni nesil ilaчlar, 40 yыldыr
чalышtыьыm Ыmperial College'da geliшtirildi ve
patentlendi. Yeni ilaч toksik deьil ve kemoterapi
gibi юldцrцcц etkisi yok. 5 yыl iчinde de tesirlerini
gюreceьiz" mцjdesini verdi.
Îáðàùåíèå Ìèíèñòåðñòâà âíóòÑëåäóåò îòìåòèòü îñîáî âñå áîëåå
ðåííèõ äåë ê ñðåäñòâàì ìàññîâîé ïîïóëÿðíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñóáêóëüèíôîðìàöèè:
òóðó ñåòè Èíòåðíåò. Èç-çà íåâîçìîæíîñòè îòñëåæèâàòü âåñü ïîòîê èíôîðìà“Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ðàäèî, ãàçåò, öèè â ñåòè ìû îáðàùàåìñÿ ê âëàäåëüòåëåâèäåíèÿ è ñåòè Èíòåðíåò!
öàì è àäìèíèñòðàòîðàì ñàéòîâ, óæå
èìåþùèõ èìÿ è ïîñòîÿííóþ àóäèòîÂàøà ðîëü, òðóä è òàëàíò ñåãîäíÿ, êàê ðèþ, ñ ïðîñüáîé âçÿòü çà ïðàâèëî ñîíèêîãäà, îòìå÷åíû îñîáûì âíèìàíèåì áëþäàòü íà ñâîèõ ðåñóðñàõ ìîðàëü,
è âàæíîñòüþ. Ñîáûòèÿ â ðåñïóáëèêå çà- ýòèêó è âçàèìíîå óâàæåíèå ÷èòàòåëåé è
ñòàâëÿþò ëþäåé â÷èòûâàòüñÿ è âñëóøè- ïîñåòèòåëåé. Íå ïîçâîëÿòü èñïîëüçîâàòüñÿ â êàæäîå ñëîâî, ïðîçâó÷àâøåå â âàòü Èíòåðíåò êàê èíñòðóìåíò îãóëüíîïðåññå, îñîáåííî äîâåðÿÿ îôèöèàëü- ãî îñêîðáëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè
íûì èñòî÷íèêàì. Ñðåäñòâà ìàññîâîé è çà÷àñòóþ îòêðîâåííîé êëåâåòû (ï.ï.è
èíôîðìàöèè ôîðìèðóþò îáùåñòâåí- ê ñò. 23 Çàêîíà "Î ÑÌÈ").
íîå ìíåíèå è îò ýòîãî çàâèñèò î÷åíü
ìíîãîå - ñóäüáà è æèçíü ëþäåé.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÑÌÈ, ìû îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé âçâåøåííî
Äàííîå îáðàùåíèå ÌÂÄ Êûðãûçñêîé è îáúåêòèâíî ðàññìàòðèâàòü ëþáóþ èíÐåñïóáëèêè âûçâàíî ïóáëèêàöèÿìè ðÿ- ôîðìàöèþ, ïîñòóïèâøóþ èç íåîôèöèäà ìàòåðèàëîâ, ãðóáî íàðóøàþùèõ àëüíûõ èñòî÷íèêîâ, ÷üå-ëèáî ëè÷íîå
òðåáîâàíèÿ ÷. 2 ñò. 18 (Ñëó÷àè íåðàç- ñóáúåêòèâíîå ìíåíèå èëè àíîíèìíóþ
ãëàøåíèÿ èíôîðìàöèè) Çàêîíà "Î èíôîðìàöèþ, à òàêæå îòêàçûâàòüñÿ îò
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè", êîììåíòàðèåâ â ñëó÷àÿõ, êîãäà èíôîðò.å. î íåðàçãëàøåíèè äàííûõ äîçíàíèÿ, ìàöèÿ íàïðàâëåíà îôèöèàëüíî.
ïðåäâàðèòåëüíîãî è ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ îðÌèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Êûðãàíà äîçíàíèÿ, ñëåäîâàòåëÿ, ïðîêóðîðà ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îáðàùàåòñÿ ê Âàì
è ñóäà è ñò. 20 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà. ñ ïðîñüáîé âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê
Æóðíàëèñò îáÿçàí ïðîâåðÿòü äîñòî- ñîäåðæàíèþ ïóáëèêóåìûõ è ðàçìåùàåâåðíîñòü ïóáëèêóåìîé èíôîðìàöèè.
ìûõ â ýôèðå ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ñîáëþäàòü çàêîííîñòü è ïðàâîìî÷íîñòü
Òàêæå îòìå÷åí ðîñò ÷èñëà ìàòåðèà- ïðè ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè è ðàçìåëîâ êëåâåòíè÷åñêîãî è ïðîâîêàöèîííî- ùåíèè â ÑÌÈ.
ãî õàðàêòåðà. Ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè èëè
ïðèâîäÿòñÿ öèòàòû, íàïðàâëåííûå íà
Ñî ñâîåé ñòîðîíû ÌÂÄ Êûðãûçñêîé
âîçáóæäåíèå íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé Ðåñïóáëèêè ãîòîâî äàòü ïðåäâàðèòåëüâðàæäû, óíèæåíèå íàöèîíàëüíîãî äî- íûé àíàëèç ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè,
ñòîèíñòâà, à òàêæå âûñêàçûâàíèÿ îá à òàêæå îôèöèàëüíî ïîäòâåðæäåííûé
èñêëþ÷èòåëüíîñòè ãðàæäàí ïî ïðèçíàêó èëè îïðîâåðãíóòûé îòâåò. Ìû îòêðûòû
èõ íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè.
äëÿ äèàëîãà è ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ íàõîäÿùåéñÿ â êîìïåòåíÑ íåãîäîâàíèåì îòìå÷àåì ðàçìåùàå- öèè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâìóþ èíôîðìàöèþ èç òàê íàçûâàåìûõ ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðàÿ
Ïî ññûëêå ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíòàêòñâîåé ïóáëèêàöèåé çà÷àñòóþ ìåøàåò íûå äàííûå ïðåññ-ñëóæá:
ïðîâåäåíèþ ñëåäñòâåííûõ è îïåðàòèâhttp://mvd.kg/index.php?option=com
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàêæå ìû ñòàëêèâà- _content&view=article&id=1494%3A20
åìñÿ ñ ïóáëè÷íûì îáíàðîäîâàíèåì â 1 0 - 1 2 - 2 2 - 0 6 - 0 6 ÑÌÈ èìåí, ôàìèëèé è àäðåñîâ ó÷àñò- 28&catid=72%3Aannouncements&Ite
íèêîâ ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ è îïåðàòèâ- mid=523&lang=ru
íî-ñëåäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðåñòóïíèêàì, èõ ñî ñëó÷àÿõ ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè,
ó÷àñòíèêàì è ïîñîáíèêàì óäàåòñÿ íàðóøàþùèõ íîðìû äåéñòâóþùåãî çàñêðûòüñÿ îò ïðàâîñóäèÿ, ñêðûâàÿ ñëå- êîíîäàòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèäû ñâîåé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, êè, âñÿ îòâåòñòâåííîñòü ëîæèòñÿ íà
âûåçæàÿ çà ïðåäåëû Êûðãûçñêîé Ðåñ- ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ êàê èñòî÷íèê èíïóáëèêè.
ôîðìàöèè”.
ÌÂÄ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Rusya'nыn baшkenti Moskova'da don
ve elektrik kesintileri nedeni ile hava
ulaшыmыnda yaшanan kriz sцrцyor.
Cumartesi akшamdan itibaren 30 saatten fazla elektrikleri kesik kalan Domodedova Havalimanы ve don nedeni ile 300'e
yakыn seferin iptal olduьu Шeremetyevo
Havalimanы'nda yolcular mahsur kaldы. Yыl
baшы tatili kaosa dюnцшen 20 binden fazla
yolcuya hava yolu шirketleri tazminat юdemeye hazыrlanыyor.
Rusya'nыn en bцyцk havayolu шirketi
Aeroflot'un Tцrkiye uчuшlarы da yaшanan
krizden etkilendi. Son кач gцndцr Tцrkiye'ye sыnыrlы uчuшlar gerчekleшtiren Aeroflot'tan bilet alan Tцrkler de havalimanlarыnda maьduriyet yaшadы. THY'nin
cumartesi ve pazar gцnц seferleri iptal
olurken, pazartesi gцnden itibaren daha
bцyцk uчak getiren шirket maьduriyeti
giderdi. Daha bцyцk uчaklar ve ek seferlerle yolcularыn taleplerini karшыlamaya
чalышan THY, seferleri iptal olan yolcularы
otele taшыyarak sыkыntыlarы asgariye indirdi.
Aeroflot'la iшbirliьine giden THY, maьdur olan Aeroflot yolcularыnы ek seferlerle
Tцrkiye'ye taшыmaya baшladы. Чarшamba
akшam saatlerinde ek sefer dцzenleyen
CAN ЧЫKMADAN ЦMИT KESИLMEZ...
THY, iki
saatlik bir
sцre iчinde
uчaьы doldurdu. Talep olmasы
durumunda
yarыn ve
sonraki gцnler de ek
sefer dцzenenecek.
Cihan'a
aчыklamada
bulunan THY Rusya Temsilcisi Mefail
Deribaш, "Aeroflot'la iшbirliьi yapmaktan
memnunuz. Moskova'da maьdur Tцrkiye
vatandaшы kalmadы. Charter ve diьer
seferlerle Tцrkiye'ye gidecek yolcular da
шirketimize baшvurabiliyor. Talep yoьun
olduьu iчin uчak tiplerimizi de bцyцttцk"
deьerlendirmesinde bulundu.
Rusya Baшbakanы Vladimir Putin, havayollarыnda yaшanan kriz nedeni ile yюneticileri suчluyor. Putin, sorun чюzцlцnceye kadar yetkililerin yыlbaшы tatilini iptal
etti. Havalimanы yюneticileri krizin юnцmцzdeki bir kaч gцn iчinde tamamы ile
чюzцleceьini kaydederken, meteoroloji
uzmanlarы kar, don ve fыrtыna konusunda
uyarыyor.
18
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
miyor. Afganistan'a uчakla 1,5 saat mesafedeki Manas Amerikan Цssц'nden her
gцn yцzlerce asker geчiш yapыyor. Afganistan'la Manas arasыnda ulaшыm C-17 askeri
kargo uчaklarыyla saьlanыrken, Manas'la
Avrupa'daki Amerikan цsleri arasыnda
seferler sivil yolcu uчaklarыyla yapыlыyor.
Kыrgыzistan, Sovyetler Birliьi'nin 1991'de
daьыlmasыndan sonra, Orta Asya'da чok
partili demokrasiye ve parlamenter rejime
"Biшkek ve Tцrk Okullarы" baшlыklы
Havaalanы'nы Amerikan ordusunun ikmal
юzellikle de Washington'un ve Moskoilk geчiш yapan цlkeydi. Komшu cumhuriyazыmda kыsaca deьindiьim Kыrgыzistan'da
цssц olarak kullanmasыna izin veren Kыrgыz va'nыn cevabыnы merak ettiьi soru, yeni
yetler Sovyet dюneminden kalma katы bir
geчtiьimiz aylarda yaшanan karышыklыklaryюnetimi, Moskova'yы yatышtыrmak iчin
Kыrgыz yюnetiminin Manas'taki Amerikan
dikta yюnetimi kurmuшken, Kыrgыzistan daha
dan, Kыrgыzistan'da boy gюsteren ABD ve
Rusya'ya da Biшkek'te ayrы bir цs tahsis
цssцnц kapatыp kapatmayacaьы.
baьыmsыzlыьыn ilk yыllarыndan itibaren aчыk bir
Rusya чekiшmesinden bu yazыmda ayrыntыlы etti. Bюylece Kыrgыzistan, iki rakip bцyцk
Yeni Kыrgыz yюnetimi шimdilik Rusya
toplum oluшturmaya doьru yol almaya baшolarak bahsedeceьim.
gцcцn цs sahibi olduьu bir цlke haline
yanlыsы gюrцnse de ileride nasыl bir tutum
ladы. Ancak 1990'lы yыllarыn ortalarыndan
gelmiш oldu. Aslыnda Moskova daha ilk
takыnacaьыnы kestirmek doьrusu zor.
itibaren Askar Akayev daha totaliter bir
Kыrgыzistan'da binlerce kiшinin юlцmцyle
baшtan Kыrgыzistan'daki Amerikan varlыьы
Bakiyev yюnetimi de kendisinden юnce
tutum benimsedi. Devlet ihalelerini yakыnsonuчlanan чatышmalardan sonra Roza
konusunda bir ikilem iчindeydi.
Askar Akayev yюnetiminin ABD'ye
larыyla aile цyeleri arasыnda paylaшtыrыrken,
Otunbayeva liderliьindeki Kыrgыz muhalefeti
Manas'ta цs aчma izni vermesine karшы
yюnetime el koydu. 5,5 milyonluk nцfusuyla
Amerikan ordusunun Afganistan'da El
чыkmыш ve цssцn kapatыlacaьыnы aчыklamышtы. yюnetiminin yolsuzluklarыnы ve yasadышы
Orta Asya'nыn en yoksul цlkelerinden olan
Kaide ve Taliban'a karшы yцrцttцьц mцcaAma Bakiyev цssц kapatmak yerine Rusya iшlerini eleшtiren gazetecileri ve muhalifleri
hapse atarak sindirmeye чalышtы. Цlke ekoKыrgыzistan'da, halkыn yolsuzluklara,
dele Rusya'nыn чыkarlarыyla юrtцшцyordu.
ile ABD arasыndaki rebaket ve pazarlыьы
nomik olarak iflasыn eшiьine gelirken binekonomik sorunlara, baskыlara ve
ABD ve NATO'nun Afganistan'da baшarыsыz kыzышtыrarak, Manas цssцnцn yыllыk 20 millerce Kыrgыz daha iyi bir hayat iчin komшu
olaylardan юnceki son haftada artan gaz
olmasы, radikal akыmlarыn Orta Asya'nыn
yon dolar olan kirasыnы 3 katыna yani 60
Kazakistan'a ve Rusya'ya gitti. Akayev'den
ve elektrik fiyatlarыna tepki olarak sokaklara sыnыrlarыna dayanmasы, hatta bюlgeye
milyona yцkseltmiшti. ABD ayrыca Manas
kurtulmak iчin fыrsat kollayan Kыrgыzlar 2005
dюkцlmesi шeklinde dцnya kamuoyuna
sыzmasы anlamыna geliyordu ki bu da
Havaalanы'nыn teknik donanыmыnыn geliшyansыyan olaylarda, Amerika-Rusya
Rusya'nыn hiч istemeyeceьi bir шeydi.
tirilmesi iчin yaklaшыk 70 milyon dolarlыk bir seчimlerine hile karышtыrыldыьы iddialarы цzeriчekiшmesinin payы kesinlikle gюzardы
harcama vaadinde bulunmuшtu. Eьer yeni ne ayaklanыnca Akayev цlke dышыna kaчmak
zorunda kaldы ve yerine цlke tarihinde teedilmemelidir. Ancak maalesef bu
Bakiyev yюnetimini deviren 59 yaшыndaki Kыrgыz yюnetimi Manas цssцnц kapatыrsa,
miz bir sayfa aчma vaadinde bulunan
чekiшmeden pek de sюz eden olmadы
Roza Otunbayeva Kыrgыzistan'ыn en temiz
ABD'nin Юzbekistan, Azerbeycan veya
Bakiyev geldi. Ancak чok geчmeden Bakiцlkemiz medyasыnda.
siyasetчilerinden biri olarak gюrцlцyor ve
Gцrcistan'da yeni bir цs kurma arayышыna
yev de Akayev'i aratыr oldu. Hцkцmeti
bu yцzden de цlkesinde "bayan temiz"
gitmesi bekleniyor. Ancak bu zor gюrцeleшtiren gazeteciler yine tutuklanmaya ve
Geчen Mart baшыnda, ABD ordusunun
lakabыyla adlandыrыlыyor. 40 yыllыk siyasi ve
nцyor чцnkц цs, kira gelirinin dышыnda
baшыndaki Orgeneral Kыrgыzistan'a gittiьi ve diplomatik kariyeri boyunca adы hiчbir
yцzlerce Kыrgыz'a iш imkаnы saьlыyor. Ayrыca ortadan kaybolmaya, rцшvet iddialarы ortalыkta dolaшmaya baшladы. Ve 2010'da bu
ABD'nin, gцneydeki Batken bюlgesinde
yolsuzluk olayыna karышmamыш. Aynы zaman- 2005'e dek Akayev ailesi, sonrasыnda ise
kez Bakiyev halk tarafыndan alaшaьы edildi.
terюrle mцcadele amaчlы askeri eьitim
da цlkenin en deneyimli politikacыlarыndan
Bakiyev ailesi цssцn yakыt, temizlik ve
merkezi kurmak iчin 5,5 milyon dolar
biri. Baьыmsыz Kыrgыzistan'ыn ilk dышiшlerы
diьer ihtiyaчlarыnы karшыlamak цzere Ameri- Eьitim oranыnыn yцksek olduьu halk ise
цmitsiz... Цmitsiz olduklarы iчin seчimlere
vereceьi dцnya ajanslarыna yansыdы. Bu
bakanы olan Otunbayeva sonraki yыllarda
kalыlar'dan чok kаrlы ihaleler aldыlar. Bu da
de ilgi gцstermedi insanlar ve seчimlere
geliшme doьal olarak Rusya'yы kыzdыrdы.
ABD, Kanada, Иngiltere ve Иrlanda'da
kaybedilmek istenmeyecek kadar юnemli
katыlыm yarы yarыya oldu цlkede. KыrgыzisЧцnkц Kыrgыzistan, Rusya ile de geчen yыl
bцyцkelчi olarak gюrev yapmыш. 2006'nыn
bir gelir anlamыna geliyor. Buna karшыn,
tan'daki olaylarыn, 1991 sonrasыnda toparaynы bюlgede bir askeri цs kurmak цzere
baшыnda muhaliflerin yanыnda yeniden
Amerikan цssцnцn birkaч kilometre ilerianlaшmышtы. Yыllardыr Kыrgыzistan'a yolladыьы
siyasete dюndцьцnde yыldыzы tekrar parlasinde bulunan Rus цssц Kыrgыzistan'a hiчbir lanamayan Orta Asya'yы nasыl etkileyecepetrolden hiч vergi talep etmeyen Rusya,
maya baшlayan Otunbayeva zamanla
kira юdemediьi gibi, чevresindeki insanlara ьini юnцmцzdeki aylar gцsterecek. Ancak
Orta Asya iчin "patlamaya hazыr bomba"
Kыrgыzistan'da yaшanan olaylarыn bir hafta
Bakiyev yюnetiminin en sert muhalifi oldu,
herhangi bir iш imkаnы da saьlamыyor. Rus
ifadesini kullananlarыn bile olduьu dцшцюncesinde yцzde 30 vergi uygulamaya
her fыrsatta yюnetimin yolsuzluklarыnы ve
цssц, Rusya ile Kыrgыzistan arasыnda
nцlцrse Orta Asya'nыn iшi чok daha zor gibi
baшladы. Rusya kendi arka bahчesi olarak
Bakiyev ailesinin yasadышы iшlerini gцndeme imzalanan gцvenlik anlaшmasы чerчevegцrцnцyor.
gюrdцьц Kыrgыzistan'a Amerikan uчaklarыnыn getirdi ve bюylece halkыn gюzцnde adeta bir sinde bu цlkede bulunuyor ve Rusya, цs
inip kalkmasыnы istemiyordu. Baшkent
kahraman haline geldi. Ancak iшi чok da
aracыlыьыyla doьrudan Kыrgыzistan'ыn iч ve dыш
Erden ЦZKANT.
Biшkek'in hemen dышыndaki Manas
kolay deьil Otunbayeva'nыn. Herkesin,
gцvenliьine katkы saьladыьы iчin kira юdebiyle olmuшtur.
Protokolleri iki цlke imzalasa da,
uygulamasы bu
iki цlkeye
TurkishNY: Tцrk-Ermeni protokollerinin geleceьini nasыl gюrцyor- baьlы desunuz? Protokol sцrecinin Karabaь ьildir.
probleminin чюzцmц sцrecine ivme Karшыmыza
цчцncц
kazandыrdыьы gюrцшцne katыlыyor
bir цlke,
musunuz?
Abil Иbrahimov: 10 Ekim 2009'da Rusya
чыkыyor.
Иsviчre'de Tцrkiye ile Ermenistan
Rusya'nыn
arasыnda imzalanan protokoller
bюlgede en etkin sюz sahibi olmasы
ekleriyle birlikte шu altы maddeyi
tartышыlmaz. Ermenistan imzayы tek
kapsamaktadыr:
baшыna atsa da, onu tek baшыna hayata geчiremez. Rusya'nыn geчti1- Иki цlke arasыnda юnce konsoьimiz Aьustos ayыnda Ermenislosluk ve sonra da elчilik seviyetan'daki askeri цslerinin konuшlansinde diplomatik iliшkilerin kuruldыrma sцresini 49 yыl da artыrmasы
masы
buna iшatettir. Ermenistan tam
2- Sыnыrlarыn karшыlыklы olarak tanыnanlamda Rusyanыn hiч olmadыk
masы
шekilde etki alanыndadыr.
3- Иki ay iчinde Tцrkiye'nin sыnыrыnы
Protokollerin geleceьi de karanaчmasыnыn saьlanmasы
lыk gюrцnцyor. Bir yыl юnce proto4- Sюzde Ermeni soykыrыmы konusunda Tцrkiye, Ermenistan, Иsviчre koller imzalandыьыnda, Ermenistan
Cumhurbaшkanы Sarkisyan ulusa
ve diьer bazы Avrupalы tarihчilerin
sesleniш konuшmasыnda protokoldahil olacaьы bir tarih alt komisyolerin "soykыrыm"la hiчbir iliшkisinin
nunun kurulmasы.
olmadыьыnы ve Tцrkiye'den bu yюn5- Terюr konusunda iшbirliьinin
de юne sцrцlecek hiч bir koшulu
saьlanmasы
kabul etmeyeceklerini sюylemiшti.
6- Kцltцrel, ekonomik ve ticari koBu aчыklamasыyla protokolleri en
nularda iшbirliьinin yapыlmasы ve
baшыndan юldцrmцш oldu.
Ermenistan'ыn Avrupa'ya enerji
Ermenistan protokol sцrecini
nakil projelerine dahil edilmesinin
Karabaь sorunundan baьыmsыz
юnцndeki Tцrk vetosunun kaldыrыlyцrцtmeye чalышыyor. Ama unuttuьu
masыn saьlanmasы
bir шey var: Tцrkiye Daьlыk KaraAnlaшma saьlanan bu altы
baь sorunu чюzцlmeden ve Ermemaddenin hiч birinde ne Karabaь
nistan iшgal ettiьi Azerbaycan topsorunu, ne Ermenistan'ыn sюzde
soykыrыm iddialarыndan vazgeчtiьine raklarыndan чыkmadыьы sцrece en
azыndan protokollerdeki цчцncц
dair hiч bir husus yer almamakmadde asla uygulamaya geчemez.
tadыr. Halbuki, Tцrkiye'nin ErmeBюylece protokol sцrecinin Karanistan'la olan sыnыrыnы kapatmasы
Karabaьыn iшgaliyle ilgili bir mesele baь sorununun чюzцmцne ivme
iken Ermenistan'la diplomatik iliшki kazandыrdыьы dцшцncesine katыlmыyorum.
kurulmamasы ise Ermenistan'ыn
sюzde soykыrыm iddialarыnы dыш politiABD'de yeni bir Ermeni tasarыkasыnыn temel amacы olarak gюrmesы gцndeme gelmesi durumunda
si ve bunu her fыrsatta Tцrkiye
aleyhinde kullanыp Tцrkiye'ye dцш- Tцrk-Ermeni sцrecinin yeniden
diriltileceьine inanыyor musumanca bir tavыr takыnmasы sebe-
Azerbaycan merkezli, Tцrkчe
yayыn yapan 1news.com.tr yazarlarыndan Uluslararasы Иliшkiler Uzmanы Sayыn Dr. Abil Иbrahimov'a
Ermeni sorunu, Tцrk-Ermeni iliшkileri ve Azerbaycan'a iliшkin sorular
yюnelttik.
bu gerчeklere inandыrmak gerekiyor. Ermeniler zayыf ve mazlum
olduklarыnы gюstermekle medyayы
yanlarыna чekebiliyorlar. Bizim
baшarmadыьыmыz, hatta baшaramadыьыmыz kendimizi zayыf ve
mazlum olarak gюstermektir. Biz
ABD'de Ermeni tasarыlarы gebunu baшarmыyoruz. Tarihte
nelde 24 Nisan'a yakыn tarihlerde
gцndeme geliyor. Ama geчen sene Tцrkцn kendini bюyle gюstermesi
gюrцlmemiшtir. Hem Ermeni
imzalanan protokoller bu sцrecin
yalanlarыna destek veren Batы
tasarыlardan baьыmsыz olduьunu
medyasы Tцrkiye'yi zayыflatmaya
gюsterdi. Tцrk-Ermeni sцreci hala
чalышыyor. Avrupa'da gцчlц
devam ediyor. Yine de tasarыlarыn
Tцrkiye'yi kim ister? Tцrkiye'nin
sцrece az da olsa etki edeceьini
AB'ye alыnmamasыndaki en юnemli
dцшцnцyorum. Tasarы gцndeme
nedenlerden birinin de bu oldugeldiьinde Azerbaycan yюnetimi
ьunu dцшцncesindeyim.
her zaman olduьu gibi Tцrkiye'yi
Rus-Azeri-Ermeni Cumhurbaшdestekleyecek. Azerbaycan yюnekanlarыnыn цчlц gюrцшmelerini tatimi az da olsa kuшku iчinde olsa
kiben Karabaь sorunu Astana'daki
da, Tцrk yюnetimine gцveniyor.
AGИT zirvesinde bir kez daha
Sыnыrlarыn aчыlmasы konusunda
taraflarca ele alыnды. Sunucsuz.
kuшku vardы, ama Azerbaycan ve
Tцrk toplumunun Tцrk yюnetimine
Daьlыk Karabaь probleminin
baskыsы sonucu konunun askыya
чюzцmц sцrecinde kayda deьer
alыndыьы kanыsыndayыm.
bir ilerleme bekliyor musunuz?
Sюzde Ermeni soykыrыmыnы tanыyan devletler bir yana, yayыn
Er ya da geч bu sorun чюzцme
politikasы olarak Ermeni iddialarыnы
kavuшacak. Azerbaycan her ne
tarihsel bir gerчek olarak tanыyan
pahasыna olursa olsun, sorunu
birчok uluslararasы yayыn kuruluшu
чюzmekte, daha doьrusu iшgal
ve haber ajansы var. Bu kuruluшlar, altыndaki topraklarыnы geri almakta
konuya iliшkin her haberlerinde
ыsrarlы. Ama Rusya'nыn ondan
1915 olaylarыna iliшkin Ermeni idbaьыmsыz olarak bu sorunun
dialarыnы sayfalarыna taшыyorlar.
чюzцlmesine ihtimal vermeyeceьini
Tцrkiye, yabancы цlkelerin parladцшцnцyorum. Dцnyada artыk
mentolarыndan Ermeni tasarыlarыnыn kimse savaш istemiyor. Bюlgeden
geчirilmesini engellemek iчin
geчen Bakц-Tiflis-Ceyhan petrol
yoьun чaba sarfediyor. Diьer
boru hattы bu savaшtan zarar
taraftan medyanыn verdiьi zarar
gюrebilir. Demek ABD de bюlgede
чok daha derin. Batы medyasыnыn
savaш istemiyor. Шu an Azerbaybu konudaki tavrыnы deьiшtirebilmek can Ermenistan'la deьil, onun
iчin ne yapыlabilir?
arkasыndaki gцчlerle savaшыyor.
Geчeklerin Batы medyasыna gюs- Bunun da kolay olduьunu
terilmesi yetmiyor. Batы medyasыnы
sюylemek mцmkцn deьildir. Tekrar
nuz? Bюyle bir durum sюz konusu olursa Azeri yюnetiminin nasыl bir tavыr takыnacaьы konusunda bir fikriniz var mы?
Azerbaycan yюnetimi Tцrk
yюnetimine gцveniyor mu?
BЦYЦK LOKMA YE, BЦYЦK SЮZ SЮYLEME...
ediyorum, er ya da geч bu
topraklar gerчek sahiplerine geri
dюnecek.
Ermeni iшgali altыndaki Daьlыk
Karabaь'da terюrist gruplarыn
yerleшtiьi iddialarы doьru mu?
PKK'nыn bюlgeye yerleшme
olasыlыьы var mы?
Bununla ilgili basыnda haberler
yer alsa da, buna pek inanmыyorum. PKK iшgal altыndaki Daьlыk
Karabaь'a yerleшirse, bundan
kazancы nedir? Veya Ermenilerin
bundan kazancы nedir? Ermenistan
zaten Tцrkiye'den toprak iddialarы
ve sюzde soykыrыm iddialarы nedeniyle tabiri caizse Tцrkiye'nin
gazabыna uьramыш durumda. Bir de
PPK terюristlerini iшgal ettikleri
Azerbaycan topraklarыnda yerleшtirmekle sцrece olumsuz yюnde
etki edebilir. PKK terюristlerinin
iшgal altыndaki Daьlыk Karabaь'a
yerleшmesi ile ilgili somut deliller
gerekiyor.
Tцrkiye ve Azerbaycan'ыn Ermeni sorunu konusunda birbirine yeterince destek olduьunu
dцшцnцyor musunuz?
Tцrkiye ve Azerbaycan bu konuda gцчleri yettiьi kadar mцcadele
veriyorlar. Unutmamak gerekir ki,
bu iki devlet Ermenilerin bulunduьu her цlkeyle ayrы ayrы mцcadele ediyor. Bu, Tцrkiye ve Azerbaycan'ыn zayыflыьыyla deьil, Ermeni
lobisin gцчlц olmasыyla ilgilidir.
Sanыrыm Azerbaycan petrol kozunu
iyi kullanabilse, durum daha farklы
olurdu.
Иbrahim H. Aydoьan Turkishny.com
19
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
 Ìèíçäðàâå
ïîçäðàâèëè
àêàäåìèêà Äóéøå
Êóäîÿðîâà ñ îðäåíîì
"Ìàíàñà" II ñòåïåíè
ïðîòÿæåíèè 20 ëåò, ÷ëåí Âñåìèðíîé àññîöèàöèè ïåäèàòðîâ, Àññîöèàöèè ïåäèàòðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàçàõñòàíà.
Íàó÷íûå òðóäû àêàäåìèêà íå óòðàòèëè
ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè îáîãàùåíèÿ ïðîäóêòîâ ïîâñåäíåâ-
Tцrkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marшы olan
Иstiklаl Marшы'nыn gцftekаrыdыr. "Vatan шairi"
ve "milli шair" unvanlarы ile anыlыr. Чanakkale
Destanы, Bцlbцl en юnemli eserlerindendir.
ЫЫ. Meшrutiyet dюneminden itibaren Sыrat-ы
Mцstakim (daha sonraki adыyla Sebil'цrReшad) dergisinin baшyazarlыьыnы yapmышtыr.
Kurtuluш Savaшы sыrasыnda milletvekili olarak
1. TBMM'de yer almыш, Иstiklal Madalyasы
sahibi bir vatanseverdir. Mehmet Аkif, son
yыllarыnы Mыsыr'da Tцrkчe dersleri vererek ve
Kur'an'ыn Tцrkчeye чevrilmesi konularы ile
uьraшarak geчirdi. Чevirdiьi nцshayы yaktыьы
sюylenir.
 Ìèíçäðàâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ïîçäðàâèëè àêàäåìèêà, âèöå-ïðåçèäåíòà ÍÀÍ ÊÐ Äóéøå Êóäîÿðîâà. Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
"Ìàíàñ" II ñòåïåíè.
Âèäíûé ó÷åíûé, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÊÐ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè,
ä.ì.í., ïðîôåññîð, àêàäåìèê, âèöå-ïðåçèäåíò ÍÀÍ ÊÐ Äóéøå Êóäîÿðîâ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì è ðóêîâîäèòåëåì áîëüøîé íàó÷íîé øêîëû äåòñêèõ ãåìàòîëîãîâ
â Êûðãûçñòàíå. Åãî øêîëà íàñ÷èòûâàåò
15 äîêòîðîâ è 34 êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ
íàóê. Îñíîâíûå íàó÷íûå òðóäû àêàäåìèêà ïîñâÿùåíû èçó÷åíèþ âîçðàñòíûõ àñïåêòîâ ôîðìèðîâàíèÿ, äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè àíåìèè ó äåòåé â
ðàçíûõ êëèìàòîãåîãðàôè÷åñêèõ çîíàõ
ðåñïóáëèêè.  ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå
ïðåäëîæåíû è àïðîáèðîâàíû íîâûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ æåëåçîäåôèöèòíûõ àíåìèé áèîëàêòîì, îáîãàùåííûì ìèêðîýëåìåíòàìè è âèòàìèíàìè, ýðèòðîïîýòèíîâîé ïëàçìîé â êîìïëåêñå ñ ïðåïàðàòàìè
æåëåçà.
Äóéøå Êóäîÿðîâ - àâòîð áîëåå 280 íàó÷íûõ ðàáîò, 15 ìîíîãðàôèé, ñâûøå 10
èçîáðåòåíèé è ïàòåíòîâ, áåññìåííûé
ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ïåäèàòðîâ ÊÐ íà
Mehmet Аkif Ersoy, (d. Mehmet Ragif,
28 Aralыk 1873, Иstanbul. 27 Aralыk 1936,
Иstanbul), Cumhuriyet Dюnemi шairi,
dцшцnцr, veteriner, юьretmen, vaiz,
hafыz, Kur'an mцtercimi, yцzцcц, milletvekili.
Edebи Hayatы
íîãî ñïðîñà äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ,
ïðåæäå âñåãî æåíùèí è äåòåé, íå ñõîäèò
ñ ïîâåñòêè äíÿ Ìèíçäðàâà ÊÐ.  ðåñïóáëèêå óæå íà÷àëñÿ ïðîöåññ ïî îáîãàùåíèþ ìóêè õëåáîïåêàðíîé ïðåìèêñîì, à
òàêæå ïèùåâîé ñîëè éîäàòîì êàëèÿ.
Ïðåññ-öåíòð Ìèíçäðàâà ÊÐ.
Mehmet Аkif, шiir yazmaya Baytar
Mektebi'nde юьrenci olduьu yыllarda
baшladы. Yayыmlanan ilk шiiri Kur'an'a Hitap
baшlыьыnы taшыr. 1908’den itibaren aruz
юlчцsц kullanarak manzum hikаyeler yazdы.
Hikаyelerinde halkыn dert ve sыkыntыlarыnы
anlattы. Balkan Savaшы yыllarыndan itibaren
destansы шiirler yazmaya baшladы. Иlk bцyцk
destanы, "Чanakkale Шehitleri'ne" baшlыklы
шiiridir. Иkinci bцyцk destanы ise Bursa'nыn
iшgali цzerine yazdыьы "Bцlbцl" adlы шiiridir.
Цчцncц olarak da Иstiklаl Marшы'nы yazarak
Иstiklаl Savaшы'nы anlatmышtыr. "Sanat sanat
iчindir" gюrцшцne karшы чыkan Mehmet Аkif,
dinи yюnц aьыrlыkta bir edebiyat tarzы benimsemiшti. Edebiyat dili olarak Millи Edebiyat
akыmыna karшы чыkan bir tutum sergilemiшtir.
Иslamcыlыk tezini savunmuш ancak bu tezin
чцrцyцшцne bizzat tanыk olmuшtur. Bir чok
kesimce чok yanlыш anlaшыlmaktadыr. Yobaz
topluluklarыn kendi tarafыnda ve юnder
olarak lanse ettikleri bu yazarыmыz, MИLLИ
ШAИR UNVANЫNЫ ALMЫШTЫR.
Sebat Eьitim Kurumlarы Ayчцrюk Kыzlar lisesi Kцltцr Gцnleri чerчevesinde dцzenlenen "Kыrgыzistan Okuyor" Kampanyasы ile
yazar ve юьrenciler buluшmaya devam ediyor. Buluшma halkalarыnыn bu haftaki
biraz olsun kitap okuyarak deьerlendirebilsek dцnyanыn gidiшatы bugцnkцnden daha
gцzel olacaktыr. Osmanlы padiшahlarыndan
Yavuz Sultan Selim gцnde 8 saat kitap
okuyordu." dedi. Чaьыmыzda nitelikli insan
Eserleri
Шairin Safahat adы altыnda toplanan шiirleri
7 kitaptan oluшmuшtur. Шair, Иstiklаl Marшы'nы
,
bюlцmцnde, Mustafa Armaьan ile Sibel
Eraslan юьretmenlere ve юьrencilere hitap
etti.
Konuшmasыnda maddi ve kцltцrel beslenmede dikkat edilmesi ve gюzden uzak tutulmamasы gereken hususlara deьinen
Armaьan, "Иnsanыn bir beden saьlыьы bir de
ruh saьlыьы vardыr. Nasыl ki beden saьlыьыna
dikkat ederek hastalыklara karшы kendimizi
hazыr ve savunulabilir bir pozisyonda bekleriz. Onun gibi ruh saьlыьыmыzы da tehdit
eden unsurlara karшы ruhun saьlыklы bir
beslenmeye ve dinamik bir yapыya ihtiyaч
vardыr." dedi. Konuшmasыnda kitabыn ve okumanыn ruhun beslenmesinde чok юnemli
olduьuna
dikkat
чeken
Armaьan,
"Televizyon baшыnda harcanan vakitleri
olma yolunun "irade sahibi insan" olmak
olduьunu belirtti.
Sibel Eraslan da yaptыьы konuшmada
"Gцnboyu Aladaьlardan чыkыp geleceьini
sandыьыm Anne Geyiьin gюzlerini 11. Sыnыf
юьrencisi Aruke'nin gюzlerinde gюrmez
miyim? Bize Sezai Karakoч'un "Sevgili, En
Sevgili, Ey Sevgili" шiirini okudu. Иnsanыn
gюzleri yaшarыyor шiirin gцcц karшыsыnda...
Kыrgыzistan'daki Tцrk kolejleri ve цniversiteleri, цlkenin parlak geleceьi olduьu
kadar toplumsal barыш imkanы da..." diyerek
ilgililere teшekkцr etti.
Okul Mцdцrц Юmer Юzkaya, okula gelerek юьrencilere hitap etmesi dolayыsыyla
yazar Иbrahim Refik ve Sibel Eraslan'a
teшekkцr etti.
Ïóñòü Íîâûé ãîä ê Âàì â äîì
âîéä¸ò,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòíûì è
ñâåòëûì,
Ñ÷àñòëèâûì áóäåò, äîáðûì,
ùåäðûì!
Óëûáêó, ðàäîñòü ïðèíåñ¸ò!
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò Âàì
âñåãäà!
Ïóñòü âåê Âàø äî ñòà ëåò
ïðîäëèòñÿ!
Ïóñòü â Âàøè äâåðè íèêîãäà
Ïå÷àëü è ãîðå íå ñòó÷èòñÿ!
Ïóñòü âñå æåëàíèÿ
ñâåðøàòñÿ!
Ïóñòü ãîä ãðÿäóùèé íå
ïîçâîëèò îãîð÷àòüñÿ!
È ïóñòü îïÿòü ïðîéäóò
çèìà, âåñíà è îñåíü, ëåòî,
Íî â æèçíè âàøåé áóäåò
ìíîãî ðàäîñòè è ñâåòà!!!
Òóðåöêèé êóëüòóðíûé öåíòð
èìåíè Þíóñà Ýìðå,
Êàçàõñòàí, ã.Àñòàíà,
BИRИ EШИKTE, BИRИ BEШИKTE...
Safahat'a koymamышtыr. Nedenini ise шюyle
aчыklar: "Чцnkц ben onu milletimin
kalbine gюmdцm".
Кerkцk feneri
1.Kitap: Safahat (1911) - 44 manzume
iчerir. Siyasal olaylar, mistik duygular,
dцnyevi gюrevlerden bahsedilir.
2.Kitap: Sцleymaniye Kцrsцsцnde
(1912) - Sцleymaniye Camisi'ne giden iki
kiшinin sюyleшileri ile baшlar, kцrsцde
Seyyah Abdцrreшit Иbrahim'in konuшturulduьu uzun bir bюlцmle devam eder.
3.Kitap: Hakkыn Sesleri (1913) - Topluma
Иslami mesajы yaymaya чalышan on
manzumedir. Ateizme, ыrkчыlыьa, umutsuzluьa чatыlmaktadыr.
4.Kitap: Fatih Kцrsцsцnde (1914) - Fatih
Camisi'ne giden iki kiшinin sюyleшileri ile
baшlar, vaizin uzun konuшmasы ile devam
eder. Tembellik, irtica (gericilik), batы
taklitчiliьi eleшtirilir.
5.Kitap: Hatыralar (1917) - Аkif'in gezdiьi
yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler
karшыsыnda Allah'a yakarышыnы iчerir.
6.Kitap: Asыm (1924) - Hocazade ile
Kюse Иmam arasыndaki konuшmalar шeklinde tasarlanmыш tek parчa eserdir. Eьitimюьretim, ыrkчыlыk, savaш vurgunculuьu,
batыcыlыk, gibi pek чok konudan bahseder.
7.Kitap: Gцlgesada (1933) - 1918-1933
arasыnda yazыlmыш 41 adet manzumeyi
iчerir. Herbiri, yazыldыklarы dцnemin izlerini
taшыr. Цч tanesi ayet yorumu шeklindedir.
8.Kitap: Safahat (Toplu Basыm) (ilki
1943) - 6 Safahatы'ы bir araya getirir.
1943’teki toplu basыmыnыn sonuna Аkif'in
hayattayken basыlmamыш шiirlerini iчeren
Damadы Юmer Rыza Doьrul tarafыndan bir
araya getirilmiш 16 manzumeden ibaret
Son Safahat baшlыklы bюlцm EKLENMИШTИR.
20
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
Bцtчe gюrцшmesi iчin toplanan
Kыrgыzistan meclisi, цlke tarihinde bцyцk
юnem taшыyan Kыrgыz kadыn kahramanы
Kurmancan Datka filminin galasы iчin
genel oturuma ara verdi. Kurmancan
Datka Vakfы tarafыndan чekilen belgesel
filminde, Ruslar karшыsыnda mцcadele
eden Kurmancan'ыn kahramanlыklarы
anlatыlыyor. Ala-Too Sinemasы'nda vizyona giren yeni filmin gala tюrenine milletvekillerinin yanы sыra Cumhurbaшkanы
Roza Otunbayeva, Meclis Baшkanы
Akmatbek Keldibekov, Kurmancan Datka Vakfы Baшkanы Cыldыz Coldoшeva, filmin
yюnetmeni ve oyuncularы ile чok sayыda
davetli katыldы.
Devlet Bakanы ve Baшbakan Yardыmcыsы Ali Babacan, 2010 yыlыnыn юzellikle
geliшmiш цlkelerde bцyцk problemlerin,
sыkыntыlarыn yaшandыьы bir yыl iken Tцrkiye'de gцven ve istikrar ortamыnda, bцyцmenin, istihdamыn saьlandыьы ve refahыn
ciddi юlчцde arttыьы bir yыl olduьunu bildirdi.
2011 yыlыnыn ise yine geliшmiш ekonomilerde risklerin arttыьы bir yыl olacaьыna
dikkat чeken Babacan, ''Tцrkiye, bu riskli
ortamda, gцven ve istikrar ortamыnы koruyarak, makul oranda bцyцmeyi, istihdamы saьlayacak bir цlke olacak'' diye
konuшtu.
Baшbakan Yardыmcыsы Ali Babacan,
2010 ve 2011 yыlы Tцrkiye ve dцnya
ekonomisine iliшkin sorularыnы yanыtladы.
Tцrkiye'de 2009 yыlыndan itibaren mali
disipline юnem verdiklerini ve kamu
maliyesini чok sыkы uyguladыklarыnы, bцtчe
aчыьыnы azalttыklarыnы, borч stoьunu kontrol
altыnda tuttuklarыnы anlatan Babacan, yыl
sonu itibariyle toplam kamu borcunun
milli gelire oranыnыn yцzde 41 kцsцre
ineceьini ve Tцrkiye'nin Avrupa'da milli
gelire oranla borcunu dцшцren tek цlke
olduьunu sюyledi.
Merkez Bankasы'nыn para politikalarыnы
чok dikkatli gюtцrdцьцnц ifade eden
Babacan, bankacыlыk sektюrцne iliшkin
atыlan adыmlarla finans sektюrц ile ilgili
tedbirleri aldыьыnы kaydetti.
-''KREDИ HACMИ ARTSЫN, AMA
ЮLЧЦLЦ OLSUN''Babacan, kredi hacminin 2009'da 392
milyar lira iken, bu yыl 508 liraya чыktыьыnы
belirterek, bu yыl yцzde 24-30 arasыnda
bir kredi hacmi geniшlemesinin olacaьыnы
sюyledi.
''Kredi hacmi artsыn, ama юlчцlц olsun''
diyen Babacan, bu yыlki kredi geniшlemesinin 125 milyar lirayы bulacaьыnы ve
2011'deki kredi artышыnыn da bu civarda
artmasыnы istediklerini kaydetti.
-''EN AZ 3 NЦKLEER SANTRAL''Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun
чыktыьыnы hatыrlatan Babacan, asыl bцyцk
kapasitenin ise nцkleer enerjide olduьunu, Tцrkiye'nin 2023 yыlыna kadar en az
Tюrende konuшma yapan Otunbayeva,
tarihten чok ders чыkartыlmasы gerektiьini
vurguladы. Kurmancan Datka'nыn kendisi
iчin юrnek bir kadыn kahraman olduьunu
sюyleyen Otunbayeva bцyцk alkыш aldы.
Otunbayeva'ya Kurmancan Datka'nыn
portesi hediye edildi. Vakыf Baшkanы
Cыldыz Coldoшeva ise 19’uncu asыrda
Rusya'nыn saldыrыlarыna karшы halkы mцcadeleye чaьыrana Kurmancan'a шцkran
borчlu olduklarыnы dile getirdi. Coldoшeva
Kыrgыzistan'ыn bayan Cumhurbaшkanы
Otunbayeva'yы da Kurmancan Datka'ya
benzetti. Meclis Baшkanы Akmatbek
Keldibekov, Kurmancan Datka'nыn Kыrgыz
tarihinde altыn harflerle yer aldыьыnы hatыr-
lattы. Film yюnetmeni ve diьer katыlыmcы
oyuncularыn konuшmalarыndan sonra film
beyaz perdeye yansыdы. 1811-1907 yыllarыnda yaшayan Kurmancan Datka, Alay
kraliчesi olarak anыlыyor.Vatanыna юlцnceye kadar юnderlik eden ve mцcadele
veren Kurmancan, milletinin юzgцrlцьц
iчin kцчцk oьlu Kamчыbek'ыn Ruslar
tarafыndan idam edilmesine razы olmuш.
Kыrgыz para birimi Som'un цzerinde
Tцrkistan coьrafyasыnыn ilk kadыn generali
цnvanыna da sahip olan Kurmancan
Datka'nыn resmi bulunuyor.
Kaynak: zaman.com.tr
Devlet olarak, gelir kaynaьыmыz tamamen vergi. Devletin petrol geliri olsa biz
deriz ki dцшцrelim. Akaryakыtыn esnekliьi
чok az, fiyat hassasiyeti чok чok dцшцk.
Bizim doьrudan gelirlerimiz yok denecek
kadar. Beyana dayalы gelir vergisi
Tцrkiye'de 2 milyar civarыnda. Sadece
sigaranыn ЮTV'si 15 milyar. Doьrudan
vergileri alamayыnca, bu sefer ister istemez dolaylы vergiler yцksek.
Bu hoшnut olduьumuz bir tablo deьil,
mutlaka zaman iчinde deьiшmesi
gereken bir tablo ama akшamdan sabaha
bunlarы deьiшtiremiyorsunuz. Belli bir
zaman gerektiriyor, belli bir reform sцreci, kцltцrel deьiшim gerekiyor. Tablo bu,
hoшnut deьiliz, deьiшmesi gerekiyor,
kayыt dышыnыn azalmasы gerekiyor.''
-ЮNE ЧЫKAN BAШLЫKLAR- ''Aynы Merkez Bankasы Baшkanыnы atamamыzыn юnцnde hiчbir hukuki engel yok.
Burada sadece yaш sыnыrы var. Иsmi daha
юnce aчыklamamыz ise bizim sistemimizde olmaz.''
-''Merkez Bankamыz bцtцn gюrцшleri
dinliyor, kulaklarыnы da tыkamыyorlar. Иhracatчыlarыmыzdan gelen, bakanlarыmыzdan
Р.МЕШЕДИЩАСАНЛЫ, А.BАБАЖАН ве Щ.ЩАЛИЛОВА
gelen bцtцn gюrцшleri hepsini dinliyor,
dikkate alыyor. Ama son sюzц, son kararы
3 nцkleer santrale sahip olmasы gerek- caksыnыz. Kamu bankalarы doьal rekabet da kendisi baьыmsыzca veriyor.''
tiьini sюyledi.
avantajlarыnы, kredi faizlerine yansыtmamalы'' diye konuшtu.
-''Merkez Bankamыzыn her tцrlц kararы
Babacan, ''Belki Kore ya da Japonya
eleшtiriye aчыk. 'Her шeyi чok doьru yapыюrneьinde bir miktar sermaye koyacaьыz
-''ZAMAN ИЧИNDE DEЬИШMESИ
yorum, zamanыnda gцzel шeyler yaptыm.'
Tцrkiye olarak. Иhtimal olarak gюrцnцyor.
GEREKEN TABLO''Hiчbir zaman bu iddiada da olmadы
Rus юrneьinde ise yok. Gюrцшmelerin
Babacan, akaryakыttaki ЮTV'nin 1 Ocak arkadaшlarыmыz.''
netleшip, yatыrыmlarыn yapыlmasы юnemli. 2010 tarihinden beri maktu ve sabit
Asыl cari denge sorunumuzu enerji olduьunu belirterek, bu uygulamayы 2011
- ''Bu yыl sonu itibariyle tцm kamunun
aчыsыndan чюzecek en юnemli somut sonuna kadar da deьiшtirmeyeceklerini net dыш borч stoьunun 9,7 milyar dolar
adыm bu olacak'' dedi.
bildirdi.
olacaьы tahmin ediliyor. Dыш borcumuza
bakыyoruz bir de dюviz varlыklarыmыza
Kamu bankalarыnыn kullandыrdыьы
Akaryakыttaki ЮTV'nin en юnemli vergi bakыyoruz. Aшaьы yukarы baшa baш nokkredilere iliшkin olarak, kamu banka- kalemlerinden biri olduьunu ifade eden taya getirmiшiz.''
larыnыn bilanчo yapыsыnыn deьiшtiьini ve Babacan, iki yыl цst цste bu oranlarыn
aьыrlыklы olarak Hazine kaьыdы taшыrken, artыrыlmamasыnыn чok ciddi bir fedakarlыk
- ''CHP Genel Baшkanы Kыlычdaroьlu,
hazinenin borчlanma ihtiyacыnыn ve iч olduьunu, bцtчe giderlerinin en az 'sen devletsin al' diyor. Takыlmыш
borч dюndцrme oranыnыn dцшmesiyle enflasyon artы bцyцme kadar arttыьыnы 1970'lere, 1980'lere. Devlete her yыl 100
beraber, bunu krediyle telafi ettiьini sюyledi. Babacan, шюyle devam etti:
bin kiшi alыyorsunuz, bir 100 bin kiшi daha
anlattы.
alsanыz ne yazar. Юzel sektюr istihdam
''Maliye Bakanы Шimшek, шu aчыdan etmedikten sonra iшsizlik sorununu
Kamu bankalarыnыn her yыl kredi hacmi- haklы; petrol fiyatlarы 40 dolara kadar чюzmek mцmkцn deьil.''
ni sektюr ortalamasыndan daha fazla dцшtцьцnde durum baшkaydы, bugцn ise
bцyцtmesinin normal olduьunu belirten 95 dolar ve durum baшka. Petrolцn fiyatы
- ''Avrupalыlarыn bir bцyцk doьal felaket
Babacan, ''Ama biz kamu bankalarыna ne varile baьlы, Tцrkiye iчin kura baьlы. baшыmыza geldi ruhuyla hareket etmeleri
diyoruz, toplam aktif bцyцklцьцnц, sek- Petrolцn varil fiyatы deьiшmese dahi dolar lazыm. Bugцn gюstergeler o kadar tedbir,
tюrdeki payыnы deьiшtirme diyoruz. Aчыk bir bir юnceki aya gюre yцzde 10 daha yцk- konuш konuш ama piyasalarы ikna
talimatыmыz'' dedi.
sek. Kur etkisi var burada. Ama toplam edemiyorlar.''
iчerisinde vergi sabit ve diьer rakam
Kamu bankalarыnыn doьal olarak diьer bцyцdцьц iчin oransal olarak vergi
- ''(иki dil tartышmalarы) en чok kullanыlan
bankalara gюre daha dцшцk faizle mevd- dцшmцш oluyor, Maliye Bakanыmыz haklы. ortak dil Tцrkiye'de Tцrkчe. Dolasыyla
uat topladыьыnы kaydeden Babacan, ''Biz 2002 sonuyla bugцnц karшыlaшtыrыn, bu bundan doьal bir resmi dil yok.''
2003'de dedik ki bu doьal avantajыnыzы, 2002'den de aшaьы bir noktada.
asla ve asla kredi faizlerine yansыtmaya-
Herkes aklыnы pazara чыkarmыш, yine kendi aklыnы beьenmiш...
21
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
altыnda toplanmaya karar vermiшlerdir.
Tцrkiye'de bulunan Tцrkmen
sivil toplum юrgцtleri, fikir ve
sюylem birliьi yapmak, ortak
чalышmalar dцzenlemek ve birlik,
beraberliьi pekiшtirmek amacыyla
bir araya gelerek Tцrkmeneli
Federasyonu'nu kurdu.
Ankara Dedeman Otelinde
gerчekleшen mцzakerelerde Tцrkmen kuruluш baшkan ve temsilcileri,
Federasyonun ana hatlarы цzerinde
anlaшma saьladы.
kulцpleri adы altыnda Ыrak Tцrkmenlerinin sahip olduьu bцtцn sivil
toplum kuruluшlarы, 23 Aralыk 2010
Perшembe gцnц Keчiюren
Belediyesi tarafыndan Kerkцk
Parkыnda yaptыrыlan ve Tцrkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaшkanlыьыnыn
himayesi altыnda gerчekleшtirilen
Ыrak Tцrkmen Шehitleri Anыtыnыn
aчыlышы gюrkemli biчimde yapыlmышtыr.
Bu mцnasebetle Sayыn Cumhurbaшkanlыьыnыn yцce makamыna ve aчыlышы
onurlandыran Genel Sekreter Sayыn
Prof. Dr. Mustafa Иsen'e, Keчiюren
Belediye Baшkanы Sayыn Mustafa
Ak'a en iчten шцkranlarыmыzы ve
saygыlarыmыzы arz ediyoruz.
Tцrkmeneli Dernekler
Federasyonu Kurucu
Kuruluшlar:
Ыrak Tцrkleri Kцltцr ve
Yardыmlaшma Derneьi
Mehmet TЦTЦNCЦ
Иzzettin Kerkцk Kцltцr ve
Araшtыrma Vakfы
Prof. Dr. Suphi SAATЧИ
Ыrak Tцrkmen Basыn Konseyi
Derneьi
Kemal BEYATLЫ
Toplantыda Federasyonun tцzцk
taslaьы ve чalышma prensipleri konularы цzerinde mutabakata varыlыrken,
oluшumun tamamlanmasы iчin цye
kuruluшlarыn gerekli yasal prosedцrBu anlamlы tюren mцnasebetiyle
leri yerine getirmeleri iчin sцre veril- Ankara'da bulunan Ыrak
di.
Tцrkmenleri Sivil Toplum kuruluшlarыnыn temsilcileri bir araya gelMerkezinin Ankara'da olmasы
erek iki gцnlцk toplantы yapmышlar
kararlaшtыrыlan Federasyonun, genel ve bцtцn Tцrk-men toplumunun tek
kurula kadar olan oluшum sцrecini
yцrek ve tek ses olarak Tцrkiye'de
yюnetmek цzere, temsilciler arasыn- kamuoyuna birlik ve beraberlik
da yapыlan oylamada Prof. Dr. Цmit mesajы vermeyi oy birliьi ile dile
Akkoyunlu, Dr. Cцneyt Mengц ve
getirmeyi uygun gюrmцшlerdir.
Dr. Kцrшat Чavuшoьlu seчildi.
Bu vesileyle Ыrak Tцrkmenlerinin
Yakыn tarihte resmen kurulacak
ana hedeflerinin gerчekleшmesine
olan Tцrkmeneli Federasyonu
ivme kazandыrmak, dayanышma biradыna toplantы sonunda bir bildiri
liьine inanarak Tцrkmenlerin tarihiyayыnlandы.
ni, kцltцrцnц, sanatыnы, folklorunu,
edebiyatыnы, aile birliьini ve TцrkTцrkmeneli Federasyonu men toplumunun yararыna ne
gerektiriyorsa юrgцtlenip Tцrkiye,
Bildirisi
Ыrak ve bцtцn dцnyada giriшimlerde
bulunmak dцшцncesiyle, tцm kuruTцrk Kamuoyuna
luшlar arasыnda sюylem birliьi,
dayanышma ve yardыmlaшma, her
Tцrkiye'de faaliyet gюsteren ve
mцcadele eden dernek, vakыf, birlik, alanda etkin bir yapы saьlamak iчin
Tцrkmeneli Federasyonu чatыsы
oda, sosyal, spor, sanat ve fikir
Tцrkmeneli Иnsan Haklarы
Derneьi
Dr. Nefi DEMИRCИ
Kazakistan'da Tцrkчe'ye duyulan ilgi her geчen gцn artarak
devam ediyor. Цlkede Tцrkiye
Tцrkчesi Eьitim Юьretim
Merkezi'nde (TTEЮM) eьitim
gюren 113 юьrenci sertifikalarыnы
tюrenle aldы. Sertifika tюrenine
TTEЮM мцdцrц Muammer
Иьdeш, юьretmenler, юьrenciler ve
davetliler katыldы. TTEЮM Mцdцrц
faaliyetlerinin artarak devam edeceьini ifade etti. Konuшmasыnda
ayrыca sadece TTEЮM merkezinde deьil, Almaata'nыn чeшitli
цniversitelerinde de TTEЮM'ye
baьlы юьretmenlerin Tцrkiye
Tцrkчesi derslerini verdiьini kaydetti.
Ortadoьu Ишadamlarы ve
Sanayicileri Derneьi
Dr. Cцneyt MENGЦ
Ыrak Tцrkmenleri Kardeшlik ve
Kцltцr Derneьi
Selman NALBANT
Ыrak Tцrkleri Adalet Yardыmlaшma ve Dayanышma Derneьi
Mithat ИBRAHИM
Tцrkmeneli Saьlыk ve Sosyal
Yardыmlaшma Derneьi
Dr. Aydыn BEYATLЫ
Tцrkmen Birliьi ve Dayanышma
Derneьi
Dr. Kцrшat ЧAVUШOЬLU
Tцrkmeneli Aydыnlarы Derneьi
Fuat TИЬИN
Tцrkmeneli Danышma Meclisi
Prof. Dr. Цmit AKKOYUNLU...
- KKTC'DE Ajda Pekkan-Tarkan DЦETИ
ИLE 2011'E GИRDИLER
KKTC'de Cratos
Premium Otel'de dцzenlenen eьlenceye
katыlanlar 2011' e Ajda
Pekkan ve Tarkan dцeti
ile girdi.
Aчыldыьы gцnden
buyana yaptыьы organizasyonlarla adыnы sыk sыk
duyuran Cratos
Premium Hotel'de Ajda
Pekkan ve Tarkan
sahne aldы. Gecede ilk
olarak Ajda Pekan sahne aldы ve sevilen parчalarыnы
seslendirdi. Daha sonra 2010'un son dakikalarыnda sahneye Tarkan чыktы. Иki yыldыz 2011'e sahnede dцet
yaparak girdi.
Muammer Иьdeш, tюrende yaptыьы
konuшmada, 113 kursiyerin A, B
ve C seviyelerinde Tцrkiye
Tцrkчesi kurslarыnы tamamlayarak
sertifika almaya hak kazandыklarыnы
belirtti. Mezun olan юьrencilerin
Kazakistan-Tцrkiye arasыndaki
kцltцr alышveriшinde birer kюprц ve
birer gюnцl elчileri olacaklarыnы vurgulayan Иьdeш, TTEЮM'nin
Her шakanыn altыnda bir gerчek yatar...
Cihan Haber Ajansы.
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
ЙАШАМ.. .
Arabanыzыn markasы ne olursa olsun, onu zorlu kыш
koшullarыna hazыrlamak iчin bazы юnlemler almak
gerekir. Bu юnlemler arabanыzы yaьmur, kar ve soьuk
havalara karшы daha dayanыklы hale getirirken, kыш шartlarыnda mцmkцn olan en sorunsuz ve gцvenli sцrцшц
yapmanыza olanak verir. Aslыnda arabanыzыn pеriyodik
bakыmlarыnыn sцrekli olarak yapыlmasы da чok юnemlidir
ancak, kыш bakыmы periyodik bakыmlara ilaveten dikkatle takip edilmelidir.
Kыш lastikleri, юzel olarak geliшtirilmiш tasarыmы ve hamuru ile en
dцшцk hava sыcaklыklarыnda bile
yumuшaklыklarыnы ve dayanыklыlыklarыnы koruyan ve sыcaklыk dцшцшlerinde performanslarыnы kaybetArabanыzыn kыш bakыmыnda ilk meyen lastiklerdir.
sыrada lastikler yer alыyor. Lastiklerin uygun basыnч seviyesinde
olmasы hem yaьmurlu ve karlы
zeminlerde yol tutuш, hem de
zeminden kaynaklanabilecek haMotor yaьыnыzыn seviyesi ve yosarlarыn azaltыlmasы anlamыnda
ьunluьunu
kontrol edin. Kышыn zor
юnemli. Lastiklerinizin iчerisinde
шartlarы
motorunuzu
yaz gцnlerine
nihayetinde bir gaz bulunmaktadыr.
gюre
чok
daha
fazla
zorlamaktadыr.
Юzellikle kышыn dцшцk ыsы nedeniyle
soьuk olan lastiьin hava basыncы Motorunuz, en ciddi yыpranmayы
dцшmektedir. Gazlar ыsыndыklarыnda soьuk kыш sabahlarыnda ilk чalышtыrgenleшir, soьuduklarыnda da dara- mada yaшar. Tek dereceli (monolыrlar. Doьru lastik basыnч ayarlarыnы grade) bir yaь, vizkozitesi, dцшцk
otomobilinizin kullanыm kitapчыьыn- veya yцksek, tek bir ыsы derecesinde belirlenmiш bir yaьdыr. Чok
da bulabilirsiniz.
dereceli (multigrade) bir yaь, hem
dцшцk hem de yцksek ыsы gereksinimlerini aynы anda karшыlamalыdыr.
Bu durum, sыcak yazlar ve sert
kышlar yaшayan sцrцcцlerin, tцm yыl
boyunca kullanmak iчin чok dereceli yaьlarы seчmesini saьlamaktadыr. Bu yaьlar, чift vizkozite
ibaresi ile (юrn. 10W-30, 10W
dцшцk sыcaklыьы veya kыш шartlarыnы
ve 30 da en yцksek sыcaklыьы ifade
etmektedir) kolayca ayыrt edilebilirler. Vizkozite dцzenleyici, yцksek
ыsыlarda bir kalыnlaшma saьlar ancak dцшцk ыsыlarda pasif kalыr.
1. LASTИK
BASЫNCЫ
KONTROLЦ
3. MOTOR YAЬЫ
KONTROLЦ
2. LASTИK DИШ
DERИNLИЬИ
KONTROLЦ
4. SИLECEK
KONTROLЦ
Lastiklerde basыnч kontrolцnden
daha da юnemli olan diш derinliьi
ve desendir. Цreticiler yaz ve kыш
шartlarы iчin farklы desen ve hamurlarda lastikler imal etmektedir.
Ayrыca trafik kanunlarы ve de
gцvenli sцrцш gereьi lastik diш
derinliьinizin minimum 3 mm
olmasы gerekmektedir. Diш derinliьi
zemine tutunma, hareket kabiliyeti
ve de frenleme aшamasыnda bцyцk
юnem kazanыr. Ancak, en doьru
adыm, havalar soьumaya ve
mevsim dюnmeye baшladыьыnda
arabanыza kыш lastikleri taktыrmanыzdыr. Bюylece karlы yollarda
zincir takma sыkыntыsыndan da kurtulursunuz. Цstelik pek чok lastikчi,
kыш lastiьi satыn aldыьыnыzda eski
lastiklerinizi sizin iчin цcretsiz
muhafaza etmektedir.
Kыш lastikleri, yalnыzca karlы ve
buzlu yollarda deьil, юzellikle
Kasыm ve Nisan aylarы arasыnda
deьiшken hava ve yol koшullarыnda
aracыn dengeli ve gцvenli hareket
etmesini saьlar.
Yaьmur ve kar yaьышы sыrasыnda
gюrцшцnцzц aчan silecekler hayati
юnem kazanыrlar. Yolu mцmkцn
olan en iyi шekilde gюrebilmek,
doьru ve gцvenli bir sцrцш yapmanыzы saьlar. Silecekler sыcak yaz
gцnlerinde sertleшir ve bюylece
kышa girdiьinizde kabiliyetleri bir
hayli azalmыш olur. Yaьmur ve
karda camda tam silme gerчekleшmez, sizde юnцnцzц gюrebilmekte чok zorlanыrsыnыz. Hatta
юzelliьini kaybetmiш silecekler
zamanla camыnыzы чizerek telafisi
mцmkцn olmayan zararlar verebilir. Kыш bakыmыnda sileceklerinizi
mutlaka yenileri ile deьiшtirmeniz
gerekir. Bu maliyeti чok dцшцk bir
iшlem olmasыna raьmen hem
gцvenli sцrцшц arttыrыr hem de sizi
bцyцk sыkыntыlardan kurtarыr.
5. CAM SUYU
KONTROLЦ
Cam suyunuzun yaz kыш dolu
olmasыna юnem vermeniz gerekir.
Sileceklerin yardыmcы unsuru olan
cam suyu soьuk kыш gecelerinde
donarak sabah kullanыlamaz duruma gelebilir. Bunu engellemek iчin
cam suyu katkыlarы kullanmalыsыnыz.
Bu katkыlar iчerilerinde bulunan
ÐÅÀ ËÈÈ ÆÈÇÍÈ...
antifiriz sayesinde suyun don- dыьыnы kontrol edin.
masыnы юnler. Suya belli oranlarda
KЫШ sцresince gцvenli sцrцш iчin
eklenen bu katkыlarы, cam suyunu
her doldurduьunuzda tamamla- aracыnыzыn sert hava koшullarыna
юnceden hazыr olmasы bцyцk юnem
mak юnemlidir.
taшыr. Bu sebeple aracыnыzыn saьlam durumda olduьundan, doьru
lastiklerin takыlы olduьundan ve
юzel kыш zorluklarы ile mцcadele
etmek iчin yardыmcы olacak malArabanыzыn hayati organlarыndan zemeleri aracыnыzda bulundurbirisi olan akцler, enerjiyi depo- duьunuzdan emin olunuz.
6. AKЦ SЫVЫSЫ
KONTROLЦ
layabilme юzelliklerini devam
ettiriyor olmalыdыr. Soьuk havalarda akцlerin performansы yaklaшыk
yarы yarыya dцшer. Akцler saf su ve
asit birleшimi sayesinde enerji
tutarlar. Akцnцzцn asit ve su
oranыnы mutlaka юlчmeniz gerekir.
Asit oranы azaldыkчa enerjiyi tutma
юzelliьi de zayыflar. Doьrusu bu
aшamaya gelmeden akцnцzц sыk
sыk kontrol ettirmek ve doьru oranlarda sыvыlarыnы tamamlatmaktыr.
7. AKЦ KUTUP
BAШLARЫ
KONTROLЦ
yыpranmadыьыnы kontrol edin. Eьer
bюyle bir yыpranma varsa bu arabanыn шasi sцspansiyon ayarыnыn
bozuk olduьunun bir gюstergesi
olabilir. Bu durumda araba servisinize danышыn.
* Lastikler yыprandыkчa performanslarы deьiшir ve bu aracыn fren
mesafesini etkileyebilir; bu nedenle lastiklerin diш derinliьini dцzenli
olarak kontrol edin. Karlы kыш yollarыnda yeteri kadar kavrama
saьladыьыndan emin olmak iчin kыш
lastikleri en az 4 mm. diш derinliьine sahip olmalыdыr. Aracыn lastik
basыncыnы kontrol etmeyi ihmal
etmeyin. Ayrыca, tцm lastiklerde
valf kapaklarы olup olmadыьыnы kontrol edin. Bunlar, lastiьi kir ve
neme karшы koruyacaktыr.
Tцm kapы
lastiklerini yaьlayыn
Arabanыzы kышa hazыrlamak iчin
en doьru zamanыn sonbaharыn
sonu olduьunu hatыrlatan СОНАХ
Казакистан, "Kыш sцrцшц son derece zorlayыcы olabilir. Kыш koшullarыnda araba kullanan sцrцcцlerin,
tцm dikkatlerini yola vermesi son
derece юnemlidir. Ancak, doьru
kыш ekipmanы ve bazы юnemli hazыrlыklarla sцrцcцlerin endiшe etmesine gerek kalmaz" diyerek
sцrцcцleri hem kendilerinin hem
de sevdiklerinin yol gцvenliьi iчin
uyarыyor.
* Donmalarыnы юnlemek iчin tцm
kapыlarыn lastiklerini kыш gelmeden
yaьlayыn.
* Buharlanmыш юn camы kurutmak
ve arabada rahat etmek iчin iyi bir
ыsыtma sistemine ihtiyacыnыz olacaktыr. Ayrыca arka cam buz чюzцcцyц
kontrol edin.
Arabanыza gerekli
malzemeleri koyun
* Иlk yardыm takыmlarы, buz
kazыyыcы, arabanыn karыnы temizlemek iчin bir fыrчa, akц dolum kabloAracыnыzы nasыl
su, yoьun karlы bюlgelere gitmeyi
planlыyorsanыz kar zinciri, acil
hazыrlarsыnыz?
Sцrцcцlerin kыш iчin yapmasы durumda kullanыlmak цzere bir
gereken en юnemli hazыrlыklardan fener ve ideal olarak bir flaш ышыьыnы
biri arачalar iчin bir kыш saьlыk arabanыzda bulundurun.
check-up'ы yaptыrmaktыr. Bu kon* Ayrыca, aracыn kapыlarыnыn aчыltrolц kendisi yapmayы tercih eden
deneyimli ve teknik eьitimli sцrцcц mamasы durumunda garajda da
iчin aшaьыdaki юьelerin ayrыntыlы bir bir buz чюzцcцnцn bulundurulmasы
шekilde kontrol edilmesi юneriliyor: юnerilmektedir.
Akцlerin eksi ve artы kutup
baшlarы dыш etkenlere aчыk olduьu
iчin zaman zaman oksitlenmelere
maruz kalmaktadыr. Oksitlenme,
akцnцn kablolar vasыtasыyla enerjisini aktarmasыnы engellediьi iчin,
akц dolu olduьu halde marшa
bastыьыnыzda arasыra arabanыz
чalышmaz. Bu problemi, piyasada
* Yedek lastik dahil olmak цzere
satыlan kaliteli pas чюzцcцler ile
tцm lastikleri kontrol edin. Gцчюzebilirsiniz.
nцmцzde modern lastikler binlerce
kilometreye dayanacak шekilde
geliшtirilmektedir. Ancak kaldыrыm
taшlarы, kenarlar ve yol цzerindeki
keskin maddeler lastiьe zarar
Radyatюr suyunuz ve antifiriz verebilir.
seviyesi kontrol edilmelidir. Arabanыzda motorun ыsыsыnыn dцzen* Tцm lastik yanaklarыnы ve diшlenmesini saьlayan su, radyatюr lerini, yыrtыk ve чatlak gibi zararlarыn
aracыlыьыyla soьutulur. Bu su soьuk olup olmadыьыnы anlamak iчin
kыш шartlarыnda donma eьilimin- gюrsel olarak denetleyin. Lastiьin
dedir. Bu yцzden fabrika чыkышыn- diшleri arasыna saplanabilecek
dan itibaren radyatюr suyunuzda keskin maddelerin olup olmadыьыnы
mutlaka antifiriz takviyesi bulun- kontrol edin. Lastik diшlerinin eшit
maktadыr. Eьer antifiriz kullan- olmayan bir шekilde yыpranыp
mazsanыz, saf su araч park halindeyken sыfыr derecede donarak
radyatюre zarar verir. Antifiriz ise
su ile aynы oranda kullanыlыr ve eksi
36 dereceye kadar donmayы
engeller.
8. ANTИFRИZ
KONTROLЦ
9. Farlarыnыzы
kontrol ettirin
Birчok otomobil servisi ve otomobil шirketi, aracыn farlarыnыn diьer
sцrцcцleri rahatsыz etmediьinden
emin olmak iчin sonbaharda цcretsiz far kontrolleri ve ayarы yapmaktadыr.
HER yыl ilk kar yaьышы birчok sцrцcцyц hazыrlыksыz yakalar. Oysa
kышыn hava ve yol koшullarы hыzlы ve
beklenmedik bir шekilde deьiшebilir.
Yollar gюrцnцrde kuru durumdan
birkaч dakika iчinde buzlu ve kaygan hale dюnцшebilir. Beklenmedik
kar yaьышы saatler sцrecek trafik
sыkышыklыьыna ve saatlerce arabalarы
baьlы bыrakacak tыkalы yollara neden
olabilir. Bu yцzden biran юnce
aracыnыzыn kышa hazыr olup olma-
DИBИ GЮRЦNMEYEN SUDAN GEЧME...
Yakыtыnыzы
ihmal etmeyin
* Trafik tыkanыklыьыnda yolda
kalmamak iчin yakыt depolarы sцrekli dolu tutmaya юzen gюsterin.
Yaz lastiklerinizi
doьru depolayыn
Kыш lastiklerine geчiш yapmak,
yaz lastiklerinin bir sonraki bahara
kadar gцvenli bir шekilde depolanmasы gerektiьi anlamыna gelir.
Birчok lastik bayisi satыш sonrasы
hizmetlerinin bir parчasы olarak
lastik depolama hizmeti sunar.
Девам едежек.
СОНАХ Казакистан
22
23
№ 57 АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
ЩЯР ЙЕРДЯН . . . ЩЯР ШЕЙДЯН...
ФУТБОЛ
ÔÓÒÁÎË
Beшiktaш,
Yыldыzlarыna
Kavuшuyor
Цst Цste Gerчekleшtirdiьi
Transferlerle Bцyцk Sцkse
Yapan Beшiktaш, Yeni
Portekizli Oyuncularыna
Yarыn Kavuшacak.
Spor Toto Sцper Lig'de
ilk yarыnыn bitmesinin ardыndan цst цste gerчekleшtirdiьi transferlerle bцyцk
sцkse yapan Beшiktaш,
yeni Portekizli oyuncularыna yarыn kavuшacak.
Beшiktaш Kulцbц'nden
yapыlan aчыklamada, yeni
transferler Simao Sabrosa,
Hugo Almeida ve Manuel
Fernandes'in Tцrkiye'ye
geleceьi bildirildi.
Aчыklamada Portekiz'in
baшkenti Lizbon'dan futbol
komitesi цyesi Cengiz
Zцlfikaroьlu ile uчakla
Иstanbul'a hareket edecek
yeni oyuncularыn Atatцrk
Havalimanы'ndan
Tцrkiye'ye giriш yapacaьы
kaydedildi.
Siyah-beyazlы takыmыn
yeni Portekizli oyuncularыndan Simao ve Almeida, 3
Ocak Pazartesi sabah
saatlerinde Acыbadem
Maslak Hastanesinde
saьlыk kontrolцnden
geчecek.
Beшiktaш'ыn bir diьer yeni
transferi Fernandes ise
daha юnce saьlыk kontrolцnden geчmiшti.
Иlk yarыnыn bitmesinin
ardыndan transfer чalышmalarыna hыzlы baшlayan ve
Иspanya'dan Valencia
takыmыndan Fernandes,
Atletico Madrid ekibinden
de Simao'yu renklerine
baьlayan siyah-beyazlы
ekip, daha sonra Almanya'nыn Werder Bremen
takыmыndan Almeida'yы
kadrosuna dahil etmiшti.
Anadolu Ajansы.
ÍÀØÈ ÐÅÊËÀÌÍÛÅ
ÐÀÑÖÅÍÊÈ:
Katar'ыn baшkenti Doha'da dцzenlenen Asya Futbol Шampiyonasы 7
Ocak'ta baшlыyor. Kыtayы шimdiden
futbol heyecanы sarmыш durumda.
Шampiyonaya katыlan цlkeler ise
adeta bir hazыrlыk yarышыnda. Takыmlar,
yapmakta olduklarы son hazыrlыk
maчlarыyla шampiyonaya en iyi perfor-
oynanacak Юzbekistan ev sahibi Katar
maчыyla start alacak.
Шampiyonanыn ikinci maчы ise 8
Ocak'ta A grubunda yer alan bir diьer
iki takыm Чin ve Kuveyt arasыnda
yapыlacak.
Шampiyonada yer alan цlkelerin gruplara gюre daьыlыmы шюyle:
Âíóòðåííèå öåëûå ïîëîñû (8, 9, 12, 13 è 17
ñòð. öâåòíûå) - $800 ÑØÀ - ñòð.24 - $1000
ïîëïîëîñû - $500 ÑØÀ
÷åòâåðòü ïîëîñû - $200 ÑØÀ
Âíóòðåííèå ïîëîñû (÷/áåëûå) - 1 ñì2 =
0,30$ ÑØÀ
Íà öâåòíîé ïîëîñå 1 ñì2 = $1 ÑØÀ
Ïîçäðàâëåíèå â ãàçåòå íà ÷åðíî-áåëîé ïîëîñå - $25 ÑØÀ
Íà öâåòíîé - $50 ÑØÀ
Äèçàéí è ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî ìîäóëÿ $70 ÑØÀ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
“TЦRKEL”
mansa girmeye чalышыyor. Bu son hazыrlыk maчlarы aynы zamanda takыmlarыn
sahada kendilerine gюrev verecekleri
futbolcu kadrolarыnы da netleшtirmedeki
son шanslarы olacak.
Шampiyonada mцcadele edecek
цlkeler, 3 Ocak'a kadar sahaya sцrecekleri 23 kiшilik futbolcu kadrosunu
Asya futbol шampiyonasыna bildirmeleri
gerekiyor.
Heyecanla beklenen Asya Futbol
Шampiyonasы 7 Ocak'ta yapыlacak
gюrkemli aчыlыш merasiminin ardыndan
A Grubu: Юzbekistan, Katar, Чin ve
Kuveyt
B Grubu: Цrdцn, Japonya, Suriye ve
Suudi Arabistan,
C Grubu: Hindistan, Avustralya,
Bahreyn ve Gцney Kore
D Grubu: Kuzey Kore, Иran, Ыrak ve
Birleшik Arap Emirlikleri(BAE)
Katar'ыn ev sahipliьinde 7 Ocak'ta
baшlayacak шampiyonada 16 цlke 4
ayrы grupta mцcadele edecek.
Шampiyonanыn final maчы ise 29
Ocak'ta oynanacak.
haber verdiьini belirten Fatih Terim,
evde temizlikчi olarak чalышan
Tцrkmenistan uyruklu Mustafa
Redzbebov Mustavof'un ise kaчtыьыnы
ileri sцrdц. Иki temizlik gюrevlisi de
шцpheli olarak kayыtlara geчerken, polis
Mustavof'un peшine dцшtц. Evin gцvenlik kamera gюrцntцlerine de polis
tarafыndan el konuldu.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Щяр шянбя эцнц saat
17:00-dяn 18:00-dяk
“Manas
FM-102.9”
dalьasыnda
Ïåðåäà÷ó ìîæíî ïîñëóøàòü â Èíòåðíåòå ïî
E-mail: www.kazradio.kz
Siyah-beyaz sayfa - $25 USD
Rengli sayfa - $50 USD
YILLIK ABONE
FИYATLAR’Ы
Kыrgыzistan - 500 som
Kazakistan - 5000 tenge
Azerbaycan, Русйа,
Юzbekistan ve Тцркмянистан
Tцrkiye - $80 USD
$50
УСД
BENEFICIARY BANK
EFИRDЯ “MANAS”
RADИOSUDUR
Àâòîðû è âåäóùèå ïðîãðàììû "Ä îñòûê" Ð àìèç Ìåøåäèãàñ àíëû è Õîêó
ìà
Õîêóì
Õàëèëîâ
à. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê +7701-344Õàëèëîâà.
27-71.
TEBRИK MESAJLAR’I
INTERMEDIARY BANK
Âíèìàíèå!
Íàïîìèíàåì, ÷òî êàæäóþ
ñóááîòó â 17:06 âûõîäèò â
ýôèð ðàäèîïåðåäà÷à "Äîñòûê". Ýòî ïðîãðàììà ÐÎÎ
“Àññîöèàöèÿ àçåðáàéäæàíöåâ”. Êàæäûé
÷åòâåðã â 17:06 íà ò ó ðåöêî
ðåöêîì ÿçûêå
âûõîäèò ïåðåäà÷à òåëåðàäèîêîðïîðàöèè
"Êàçàõ
ñòàí".
àí".
"Êàçàõñò
Siyah-beyaz sayfa 1sm/2= $0,30 USD
=
$0,80
Rengli
sayfa
1sm2
USD
AMERICAN EXPRESS BANK LTD., NEW York,
USA
SWIFT BIC: AEIBUS33XXX Routing number:
124071889
Address: 23 rd Floor, American Express Tower,
200 Vesey str, New York. NY 10285, USA
Fatih Terim'in evinde 1 yыldыr чalышan
Tцrkmenistan uyruklu Pavlovna
Emelov, akшam bir dцьцne giden
Terim'i cep telefonundan arayarak
evdeki kasanыn kapыsыnыn aчыk olduьunu
iletti. Цnlц teknik adam da Иstanbul
Sarыyer'de bulunan Dalyan Sitesi'ndeki
evine dюndц.
Hыrsыzlыk olayыnы, Pavlovna Emelov'un
REKLAM FИYATLAR’I
“ТЦРКЕЛ”IN БАНКА ЩЕСАП
NУМАРАЛАР’Ы
A Milli Futbol Takыmы eski Teknik
Direktюrц Fatih Terim'in kasasыnы
soydular..!
Yatak odasыndaki чelik kasadan 50
bin TL deьerindeki ziynet eшyalarыyla
paranыn чalыndыьыnы gюren Fatih Terim
hemen polisi aradы. Asayiш Шube
Hыrsыzlыk Bцro ve Olay Yeri Иnceleme
ekipleri, evde parmak izi ve kriminal
incelemelerde bulundu.
Ñòîèìîñòü ïî Êûðãûçñòàíó - çà ãîä $15
ÑØÀ (500 ñîìîâ)
Ïî Êàçàõñòàíó - çà ãîä $45 ÑØÀ (5000
òåíãå)
Ïî Àçåðáàéäæàíó, Ðîññèè, Óçáåêèñòàíó
è Òóðêìåíèñòàíó - $60 ÑØÀ
Ïî Òóðöèè - $80 ÑØÀ
“DОСТЛУГ KЮРПЦСЦ” (Азярбайжанжа) proqramыnы dinlяyя
bilяrsiniz.
+99(6312) 36 76 22 saylы telefona
zяng vurmaqla, ялагя сахламаг
олар.
Proqramыn aparыcыlarы
Hюkцmя Tovuzlu vя
Ramiz Мяшяdihяsяnlidir.
CORRESPONDENT ACCOUNT: 740464
DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK,
BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC
SWIFT BIC: DEMIKG22XXX
Address: Prospect Chui, 245
BENEFICIARY'S NAME: TURKEL PUBLIC
FUND
BENEFICIARY'S ACCOUNT # OR PASSP
INFO: 1181000500115485
INTERMEDIARY BANK
CITIBANK N.A., NEW York,USA
SWIFT BIC: CITIUS33XXX Routing number:
021000089
Address: ADR Department, 399 Park Avenue,
NEW York, NY 10043. USA
BENEFICIARY BANK
CORRESPONDENT ACCOUNT: 361000089
DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK,
BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC
SWIFT BIC: DEMIKG22XXX
Address: Prospect Chui, 245
BENEFICIARY'S NAME: TURKEL PUBLIC
FUND
BENEFICIARY'S ACCOUNT # OR PASSP
INFO: 1181000500115485
INTERMEDIARY BANK
COMMERZBANK AG, FRANKFURT, GERMANY
SWIFT BIC: COBADEFFXXX BLZ: 50040000
Address: Neu Mainger str., 32-36, 60311
Frankfurt am Main, Germany
BENEFICIARY BANK
CORRESPONDENT ACCOUNT:
400887192300USD (USD)
400887192300EUR (EURO)
DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK,
BISHKEK, KYRGYZ REPUBLIC
SWIFT BIC: DEMIKG22XXX
Address: Prospect Chui, 245
BENEFICIARY'S NAME: TURKEL PUBLIC
FUND
BENEFICIARY'S ACCOUNT # OR PASSP
INFO: 1181000500115485
РЕКЛАМ РЕЗЕРВАСЙОНУ - Тел: +996(555) 66 52 52, +996(312) 36 76 22; +7701 3442771; +99455 6879025.
24
№ 11 (57) АРАЛЫК 2010 - ОЖАК 2011
2011'in TЦM ИNSANLЫЬA ve ЦLKEMИZE
BARЫШ, MUTLULUK, HUZUR GETИRMESИ
ve DOSTLUKLARЫN ЧOЬALDЫЬЫ BAШARЫNЫN
SЦREKLИ OLDUЬU, SEVGИNИN HИЧ
EKSИLMEDИЬИ, ШANSЫNЫZЫN BOL
OLDUЬU BИR YЫL OLMASЫ DИLEЬИYLE...
Òå ë . : + 7 7 0 1 2 2 7 3 2 1 5 , + 7 3 2 7 7 0 2 2 2 9 8
YENИ YЫLЫNЫZЫ EN ИЧTEN DИLEKLERИMИZLE
TEBRИK EDER, 2011 YЫLЫNDA HER ШEYИN
GЮNLЦNЦZCE OLMASЫ ARZUSU ИLE SAЬLЫK,
NEШ'E, MUTLULUK, BAШARЫ VE HUZUR DOLU
BИR YЫL OLMASЫNЫ DИLERИЗ.
Pàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Êàçàõñòàíå, Êûðãûçñòàíå, Óçáåêèñòàíå, Öåíòðàëüíîé Àçèè, Åâðîïå, Òóðöèè, Àçåðáàéäæàíå, Ðîññèè è â äðóãèõ ñòðàíàõ...
“Тцркел” Казакистан, Кырэызистан, Юзбекистан, Орта Асйа Жумщурийетлери, Азербайжан, Русйа, Кузей Кыбрыс Тцрк Жумщурийети ве башка цлкелери ащате едийор...

Benzer belgeler

В Баку открылся памятник выдающемуся оперному певцу

В Баку открылся памятник выдающемуся оперному певцу Celalabad bюlgesini ziyaret etti. Hцkцmet Baшkanы, ziyareti kapsamыnda

Detaylı

Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе

Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе Ä-ð Çèÿòäèí Èñìèõàíîãëû ïðåçèäåíò Âñåìèðíîé àññîöèàöèè òóðîê-àõûñêà (Êàçàõñòàí)

Detaylı

премьер-министр Путин в Кыргызстане

премьер-министр Путин в Кыргызстане Ïðåçèäåíòà Êóðìàíáåêà Áàêèåâà "Çà íåäîñòàòêè â ðàáîòå". Ñ 2008 ãîäà ðàáîòàë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎñÎÎ "Êàòåë".

Detaylı

Атамбаев с официальным визитом посетил Казахстан

Атамбаев с официальным визитом посетил Казахстан îòíîøåíèé ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Êûðãûçñòàíîì è Òóðöèåé, âçàèìîîòíîøåíèå ìåæäó íàðîäàìè íàøèõ ñòðàí ñ êàæäûì ãîäîì óêðåïëÿåòñÿ", - îòìåòèë òîðàãà è ïîä÷åðêíóë, ÷òî Êûðãûçñòàí ïðèäàåò îñîáîå çíà÷åíèå ...

Detaylı

duyuru - Ahıska Press

duyuru - Ahıska Press НАЗАРБАЙЕВ’ИН карары иле ДАТЦБ Эенел Башканы Зийатдин КАССАНОВ “ДОСТЛУК” Мадалйасы иле юдцллендирилди.

Detaylı

Biшkek`te Nevruz Шenliьi

Biшkek`te Nevruz Шenliьi Ä-ð Çèÿòäèí Èñìèõàíîãëû ïðåçèäåíò Âñåìèðíîé àññîöèàöèè òóðîê-àõûñêà (Êàçàõñòàí)

Detaylı

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! Agayev ile gюrцшtц. Cumhurbaшkanы Aygыtы'nыn basыn hizmeti bilridiьine gюre, Cumhurbaшkanы цlkedeki iшleri iчin Agayev'e minnettarlыьыnы dile getirdi. Atambayev, "Bu yыllar iчerisinde Kыrgыzistan v...

Detaylı

Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе

Tцrk Hava Yollarыnыn uчaklarы “Tцркел”i dцnyanыn hеr yerinе Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà - Ð.Àááàñîãëó, À. Òåðåøêèíà. Çàðåãèñòðèðîâàíà â ÌÞ ÊÐ Ðåãèñòðàöèîííûé ¹1062 ÃÐ 001979 Àäðåñ: 720051, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë.Áóäåííîãî 181à Òåë: +(996 312) 36-76-2...

Detaylı

Зankaya Kцşkьnde Nevruz Bayramı

Зankaya Kцşkьnde Nevruz Bayramı Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå ïðèçâàë ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîìíèòü, ðàäè ÷åãî ìû æèâåì. «Ìû æèâåì íå òîëüêî ÷òîáû íàáèâàòü ñâîè êàðìàíû. Òîëüêî îò íàñ âñåõ çàâèñèò, êàêèì áóäåò áóäóùåå ñòðàíû è íàøèõ äåòåé....

Detaylı