1 ANKARA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Madde 1

Transkript

1 ANKARA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Madde 1
ANKARA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
Madde 1. Ankara Araştırmaları Dergisi, Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) altı ayda bir
yayımlanan hakemli, süreli yayın organıdır.
Madde 2. Ankara Araştırmaları Dergisi, Ankara’yı ve çevresini merkez alarak
hazırlanan özgün araştırma makalelerinin ve bu kapsama giren görüş
makalelerinin yer aldığı disiplinlerarası bir dergidir.
Madde 3. Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilecek
olan makaleler, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha
önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır. Makale eğer çeviri ise yazar ve yayıncısından izin
alındığını gösterir belge ile gönderilmelidir. Yazarlar makalelerini derginin ilk
bölümünde mi yoksa görüş bölümünde mi yayımlatmak istediklerini
önyazılarında bildirmelidirler.
Madde 4. Yayımlanan makalenin sorumluluğu yazara aittir. Makaledeki hiçbir
görüş ve düşünce dergiye, editörlere, hakemlere veya Koç ÜniversitesiVEKAM’a yüklenemez.
Madde 5. Yayımlansın ya da yayımlanmasın hiçbir makale iade edilmez.
Madde 6. Basımı uygun bulunan makalelerin derginin hangi sayısında
yayımlanacağına editörler karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla
bilgilendirilir.
1
Madde 7. Makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yazılabilir.
Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu yazım kurallarına, İngilizce makalelerin
ise İngilizce dil yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Madde 8. Hakemli bölüm için gönderilen makaleler tek aralıklı (varsa görsel
malzeme, tablo, şekil dahil) 30 sayfayı, görüş makaleleri ise tek aralıklı (varsa
görsel malzeme, tablo, şekil dahil) 20 sayfayı aşmamalıdır. Makalelerde
kullanılacak görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 DPI olmalıdır.
Madde 9. Makaleler, bu maddenin bendlerinde belirtilen formatta yazılmalıdır:
(Bu formata uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
9.1. Makaleler, “Arial” yazı karakteri, tek satır aralığı ve 12 punto ile
yazılmalıdır.
9.2. Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde verilmelidir.
9.3. Eğer çalışma bir bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı ise veya
daha önce başka bir yerde sunulmuşsa bu bilgi makale metni içerisinde
yer almamalı, sisteme yüklenirken mutlaka "editöre notlar" kısmına
eklenmelidir.
9.4. Makalenin “öz ve abstract”ı araştırmanın amacını, yöntemini ve elde
edilen bulguları yansıtacak şekilde, sözcük sayısı 150 ile 250 arasında
olmalıdır. Çalışmayı tanımlayacak en az 3, en fazla 7 “Anahtar
Sözcük/Keyword” yazılmalıdır.
9.5. Metin içerisinde tablolara (Tablo 1, Tablo 2 gibi) şekillere de (Şekil 1,
Şekil 2 gibi) numara verilmeli; tabloların başlığı, şekillerin de
açıklamaları olmalıdır. Ayrıca metin içinde göndermesi bulunmayan
tablo ve şekil kullanılmamalıdır.
9.6. Alıntılar tırnak içinde yazılmalıdır.
9.7. Metin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği satırda önce açık hali ve
parantez içinde kısaltması ile yer almalı, metnin geri kalan kısmında
sadece kısaltması kullanılmalıdır.
9.8. Metin içinde yazarlar tarafından özellikle belirtilmek, vurgulanmak
istenen sözcükler italik yazılmalıdır.
2
9.9. Dergimiz yazım kuralları açısından APA (American Psychological
Association) standartlarını benimsemiştir. Metin içi göndermeler ve
kaynakça APA kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olmalı, kaynakça
yazar soyadına göre alfabetik düzende verilmelidir.
Madde 10. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri, “Kör
hakem” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Editörler tarafından incelenen ve
değerlendirilmesi uygun bulunan makaleler, iki ayrı hakeme gönderilmektedir.
İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne
başvurulmaktadır. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda makalenin
yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenmesine ya
da makalenin reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara
iletilmektedir. Reddedilen makaleler, hakem raporlarıyla birlikte (hakem
isimleri belirtilmeksizin) yazarlarına gönderilir. Düzeltme istenen makaleler
hakem raporlarıyla birlikte (hakem isimleri belirtilmeksizin) yazarlarına
gönderilir. Yazar istenen düzeltmeleri gerçekleştirdikten sonra makale ilgili
hakeme tekrar iletilir. Süreç, ilgili hakemlerin/hakemin basılabilir onayı alınana
kadar devam eder.
Madde 11. Derginin görüş makaleleri bölümünde yayımlanmak üzere
gönderilen makaleler, derginin editörlerince değerlendirilir. Editörler gerek
görürlerse makale hakkında ilgili hakemlerin değerlendirmesini alabilir.
Madde 12. Gönderilen makalelerin dergide yayımlanmasına karar verildikten
sonra yazar, makalesine ilişkin tüm fikri haklarını Koç Üniversitesi-VEKAM’a
devreder.
Madde 13. Dergi hakemlerine değerlendirdikleri makale başına yayıncı KOÇ
ÜNIVERSITESI-VEKAM tarafından o yıl için belirlenen ücret ödenir. Verilen
süre içerisinde makaleyi değerlendirmeyen hakem yerine başka bir hakeme
görev verilebilir. Ayrıca hakemlik görevini zamanında gerçekleştirmeyen
hakemin görevi KOÇ ÜNIVERSITESI-VEKAM tarafından gözden geçirilir.
3
Madde 14. Yayımlanan makaleler için yazarlara ilgili makalenin yayımlandığı
sayıdan 2 adet, hakemlere 1 adet ücretsiz olarak verilecektir.
Madde 15. Makalelerin tamamının kullanılması KOÇ ÜNIVERSITESIVEKAM’ın iznine bağlıdır. Yayımlanan makalelerden alıntı yapılması halinde
kaynak belirtilmesi zorunludur.
Madde 16. Yazarların makalelerini, JournalAgent çevrimiçi dergi yönetim
sistemindeki yönlendirmeleri takip ederek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
.
4

Benzer belgeler

Yayın İlkeleri - Güzel Sanatlar Fakültesi

Yayın İlkeleri - Güzel Sanatlar Fakültesi açıklamaları olmalıdır. Ayrıca metin içinde göndermesi bulunmayan tablo ve şekil kullanılmamalıdır. 9.6. Alıntılar tırnak içinde yazılmalıdır. 9.7. Metin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği satırd...

Detaylı