1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ - İTÜ Kuzey Kıbrıs

Transkript

1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ - İTÜ Kuzey Kıbrıs
1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
İTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) stratejik plan çalışması,
2014-2018 dönemlerine ait projeksiyonların yapılabilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtilen; “Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü çerçevesinde, “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik
Planlama Kılavuzu” ile belirlenmiş olan şablona göre hazırlanmıştır.
Stratejik Plan çalışmaları 09.05.2013 tarihli Rektör onayı ile başlatılmıştır. İlk olarak Mayıs’13te İTÜKKTC’nin Lefkoşa’daki Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Binası’nda İTÜ Rektörü, İTÜ Genel Sekreteri, İTÜKKTC Rektörü, İTÜ-KKTC Rektör Danışmanları ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
ile KKTC’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya;
KKTC Mimarlar Odası Başkanı,
KKTC Turizm Planlama Dairesi Müdürü,
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı,
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı,
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı,
Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolleri Derneği Temsilcisi,
KKTC Meteoroloji Derneği Başkanı,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı,
Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği (BİLTED) Başkanı ve
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği KKTC Temsilcisi katılım sağlamıştır.
Diğer taraftan, fiziki planlama için bir müşavir firma İTÜ-KKTC Rektörlüğü tarafından
görevlendirilmiştir. KKTC’de kurulacak olan Yeni Erenköy Kampüsü ile renove edilecek Gazimağusa
Kampüsü ile ilgili master planlar hazırlanmış, bu süreçte İTÜ ve İTÜ-KKTC Rektörü ile toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti ile toplantılar yapılarak çalışmalar
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi, Haziran’13 döneminden
itibaren çalışmalara başlamış, milletvekilliği seçimlerinin ardından 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde KKTC’de
paydaş kurumlar ile birebir görüşmeler yapmıştır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan
ziyaretlerde, İTÜ-KKTC’den beklentiler, eğitim, araştırma ve sosyal olanaklar ile ilgili ihtiyaçlar,
KKTC’deki mevcut durum analizi ve İTÜ-KKTC’ye yönelik algılar üzerine bilgi edinilmiştir.
4
Stratejik plan hazırlama sürecinin tamamında objektif veriler ve başarılı uygulamalar referans alınarak
hareket edilmiştir. KKTC gibi ada ülkesi konumundaki ülkelerin yanı sıra Avrupa ve Amerika’daki
başarılı üniversitelerin vizyon, misyon, eğitim programları ve stratejik planları incelenmiştir.
Ülke
İncelenen Kaynaklar
Malta
Malezya
Singapur
Yeni Zelenda
Filipinler
İngiltere
İsviçre
Amerika
University of Malta-2020 Vision or Optical Illusion?
University of Malta-Student Statistics and Annual Reports
Malta-Further and Higher Education Strategy 2020-NCHE
Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST)
University of Malaysia Strategic Plan 2011-2015
National Higher Education Strategic Plan-Malaysia
National University of Singapore
Singapore Management University
The University of Auckland Strategic Plan 2013-2020
Massey University, The Road to 2020
The Silliman Strategic Plan 2008-2016
University of Southeastern Philippines Strategic Plan 2007-2021
University of Oxford Strategic Plan 2013-2018
The University of Nottingham Strategic Plan 2010-2015 (UK, China, Malaysia)
ETH Zurich Strategic Orientation
Penn State Strategic Plan 2009-2014
Penn State Sustainability Strategic Plan
Transforming UCLA for the 21st Century
Yale Sustainability Strategic Plan 2010-2013
Yale Design Requirements
Cornell University at its Sesquicentennial, A Strategic Plan 2010-2015
Carnegie Mellon 2008 Strategic Plan
Creating a Brilliant Future for the University of Illinois, Strategic Plan
Framework 2006
Boston University Strategic Plan 2007
Planın kritik aşamalarından biri beş yıllık periyotta açılması planlanan bölümlere yönelik projeksiyon
çalışması olmuştur. Bunun için öncelikle, birincil ve ikincil verilere dayanan objektif bir yöntem
geliştirilmiştir. Sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek amacıyla aşağıdaki adımlar takip edilmiştir:

Birincil Verilerin Analizi: ÖSYM yerleştirme sonuçları incelenerek KKTC ve Türkiye’deki
kontenjan doluluk oranları analiz edilmiş, son yıllarda en çok talep gören bölümler
belirlenmiştir. Ayrıca kontenjanların belirlenmesi için de ilgili bölümlerin KKTC ve ardından
Türkiye’deki üniversitelerdeki yerleştirme rakamları baz alınmıştır.1
1
Hâlihazırda KKTC üniversitelerinde bulunmayan bölümler için Türkiye verileri kullanılmıştır.
5

İkincil Verilerin Analizi: İTÜ-KKTC’nin global üniversite olma ve KKTC’ye üçüncü ülkelerden
öğrenci kazandırma hedefi doğrultusunda Asya, Afrika, Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Avrupa
bölgelerinde gelişen trendleri ve işgücü ihtiyacını anlamaya yönelik raporlar incelenmiştir. İktisadi
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Bankası, Asya Gelişim Bankası ve Afrika Ekonomik
Görünümü (African Economic Outlook) gibi kurumların bölgeler ve ülkeler bazında hazırladığı
raporlardan aşağıdaki verilere ulaşılmıştır:
o ülke ve bölgelerdeki mevcut ekonomik durum
o sektörlerin ekonomi ve istihdamdaki payları
o gelişmesi beklenen ve hükümetlerin öncelikli yatırım hedefinde yer alan sektörler
o nitelikli işgücü eksikliğinin yaşandığı iş alanları

Yurtdışı Tanıtım Çalışmalarına İlişkin Veriler: İTÜ-KKTC akademisyenlerinin katıldığı yurtdışı
eğitim fuarları ve fuarlarda eğitim temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılardan edinilen görüş
ve değerlendirmeler; potansiyeli yüksek ülkeleri ve bu bölgelerde ihtiyaç duyulan eğitim
alanlarını belirlemek için analize dâhil edilmiştir.2

İTÜ Markası: Projeksiyon çalışmasının son bileşeni olarak İTÜ markasının ulusal ve uluslararası
etkisi dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Tüm bu veriler konsolide edilerek gelecekte ihtiyaç duyulacak bölümlere ait bir matris
oluşturulmuştur.3 Son olarak gelir-gider projeksiyonları yapılarak KKTC’deki paydaşlarla yapılan
görüşmelerden edinilen bilgiler ile beraber stratejik plan hazır hale getirilmiştir.
2
Fuar katılımları ve temsilciler ile çalışmaları içeren detaylı bilgiler, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin
Belirlenmesi Kısmında Eğitim-Lisans başlığı altında yer almaktadır.
3
Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Kısmında Eğitim-Lisans başlığı altında ilgili verilere yer
verilmiştir.
6
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Fuat Erdal
İTÜ Rektör Danışmanı - İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı
Doç. Dr. Salim Atay
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE GÖRÜŞ ALINAN AKADEMİSYENLER
İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca
İTÜ-KKTC Rektörü
Prof. Dr. Ercan Kahya
İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Murat Budakoğlu
İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Serdar Kum
İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Burçkin Dal
İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı
Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
İTÜ-KKTC Rektör Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Göksenin İnalhan
7
2. DURUM ANALİZİ
2.1 Tarihçe
İTÜ-KKTC, 19 Ocak 2008’de imzalanan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) kurmasına ilişkin Çerçeve Protokolü ile
kurulmuştur.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri
Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5756 sayılı Kanun,
17 Nisan 2008’de TBMM’de kabul edilmiştir.
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Mart 2009 tarihli 44. birleşiminde kabul edilen 38/2009 sayılı
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (Kuruluş, Görev, Çalışma ve
Denetleme) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de
yayımlanmak suretiyle ilan olunmuştur.
Son olarak 5 Ocak 2010’da, 19 Ocak 2008 tarihinde imzalanan ve 17.04.2008 tarih ve 5756 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü’nün
onaylanması, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 01.12.2009 tarih ve HUMŞ/1574 sayılı yazısı üzerine
31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, T.C. Bakanlar Kurulu’nca 15.12.2009
tarihinde kararlaştırılmış ve karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Hazırlık Okulu faaliyete girmiş ve 2012 yılında Temel
Bilimler ve Mühendislik eğitimi lisans programlarına ilişkin altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 20122013 öğretim yılı itibari ile “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği”, “Deniz Ulaştırma ve İşletme
Mühendisliği” ile “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” bölümlerinde eğitim verilmeye
devam edilmektedir.
Gelenekten geleceğe ilkesi ve İTÜ’nün 240 yıllık köklü geçmişinden referans alınarak, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin stratejileri ve İTÜ-KKTC’nin global bir üniversite olma hedefi ile uyumlu yeni
programlar geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
8
2.2 Örgütlenme
İTÜ-KKTC organları, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Mart 2009 tarihli 44. birleşiminde kabul edilen
38/2009 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (Kuruluş, Görev,
Çalışma ve Denetleme) Yasası ile belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu
İTÜ-KKTC yönetim kurulunun oluşumu ilgili kanunun 7. Maddesine göre şu şekilde tanımlanmıştır:
1. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu, İTÜ-KKTC ve üniversitenin en yüksek karar organıdır; bir Başkan
(Rektör) ve altı üyeden oluşur.
2. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin öğretim üyeleri arasından atanacak olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nezdinde yetki ve sorumluluk açısından Rektör sıfat ve statüsünü haiz İTÜ-KKTC Yönetim
Kurulu Başkanı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından atanacak olan dört üye
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın eğitim ile ilgili
kişiler arasından atayacağı iki üyeden oluşur.
3. Rektör, İTÜ-KKTC ve üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi ve en yüksek ita amiridir.
4. Rektör ve üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri biten üyelerin yerine aynı usullerle üç
yıl için yeniden atama yapılır. Eski Rektör ve üyeler yeniden atanabilirler.
5. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin üyeliğinin herhangi bir şekilde boşalması
halinde, en geç bir ay içinde aynı usul ile yenileri atanabilir. Atanan üye, yerine atandığı
üyenin süresini tamamlar.
6. Rektör Yardımcıları da oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
İTÜ-KKTC yönetim kurulunun görev ve yetkileri aynı
kanunun
9.
Maddesi’ne
göre
şunları
içermektedir:
1. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu, aşağıdaki konular da dahil olmak üzere, Protokolde belirtildiği
şekilde ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetkili kurulları tarafından onaylanan yönetmeliklerle
kendisine devredilen yetki çerçevesinde doğrudan veya İstanbul Teknik Üniversitesi
Senatosu, İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu veya İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörü’nün onayı ile karar alır.
2. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a. İTÜ-KKTC Fonunun amaçlarına uygun olarak kurulması ve yönetilmesinin sağlanması
b. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkanı (Rektör) tarafından hazırlanan yıllık faaliyet programı
ve yıllık bütçenin kabul edilmesi, bütçe yılı içinde fasıllar arasında aktarma yapılması ve yıl
sonunda kesin hesapların kabul edilmesi
9
İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşecek bütçe dışında
harcama yapılamaz ve taahhüde girilemez.
c. İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkanı’nca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının müzakere
edilmesi ve yılsonu kesin hesaplarının kabul edilmesi
d. Öğrenim ücretlerinin belirlenmesi amacıyla İTÜ Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması
e. İTÜ Senatosu’nun onayı ile akademik program veya birim açma,
kapatma veya
birleştirme kararlarının alınması
f.
Akademik ve yönetsel kadro tahsislerinin yapılması
g. Rektör’ün üniversite içinden veya dışından önereceği adaylar arasından fakülte, enstitü,
yüksek okul ve diğer birimlerin dekan ve müdürlerinin atanması için İTÜ Yönetim
Kuruluna öneride bulunulması
h. İTÜ-KKTC’de görev alacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı
uyruklu akademik ve idari personelin sözleşme esas ve usulleri ile ücret sistemlerinin
belirlenmesi
i.
Rektör’ün önerisi ile İTÜ-KKTC akademik personelinin atama ve terfileri için İTÜ Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunulması
j.
İTÜ-KKTC ve Üniversiteye yurt içinden ve dışından yapılacak her türlü taşınır ve taşınmaz
hibe ve yardımların kabul edilmesi ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması
k. İTÜ-KKTC ile diğer kurumlar arasında işbirliği anlaşma ve Protokollerin yapılması
l.
Bu yasa ve protokol çerçevesinde belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için vakıf,
şirket, kooperatif, dernek, birlik, döner sermaye işletmeleri ve/veya başka tüzel kişilikler
kurulmasına karar verilmesi
m. Bu yasa ve protokolde belirtilen ve İTÜ-KKTC yönetim, eğitim-öğretim, araştırma ve diğer
faaliyetlerini düzenleyecek yönetmeliklerin hazırlanması ve
n. Bu yasada ve protokolde belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi
Rektör
Aynı kanunun 14. Maddesi gereği Rektörün başlıca görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
1. Üniversite’nin, İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun kararları uyarınca bir bütün olarak kuruluş ve
çalışma amaçlarını gerçekleştirmek için yönetme yetkisini kullanmak; Türkiye Cumhuriyeti
Yükseköğretim Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yönetim Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü ile konuları ile ilgili doğrudan istişarelerde
bulunmak; İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu, Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu’nun
öngördüğü plan, program, rapor ve karar suretlerini uygulatmak
10
2. Üniversite öğretim üyeleri ile diğer personeli denetlemek
3. Üniversitenin kurum ve birimlerinin çalışma koşullarını, verimliliklerini, standartlarını, akademik
ve yönetsel personelinin etkinliğini izlemek, denetlemek, özlük dosyalarını tutturmak, iş
tanımlarına göre iş değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak
4. İTÜ-KKTC Yönetim Kuruluna, Akademik Konseye ve gerektiğinde diğer Üniversite kurullarına
başkanlık etmek; Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak; Üniversiteye
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak
5. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım, toplumsal hizmetler ve diğer faaliyetleri hakkında İTÜ-KKTC Yönetim
Kuruluna bilgi vermek
6. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını hazırlayıp yetkili kurulların
onayına sunmak
7. Gerekli gördüğü hallerde İTÜ-KKTC’yi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli akademik,
yönetsel ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek ve
8. Bu yasa ve protokol ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
11
Rektör Yardımcıları
Kanunun 13. Maddesi 3. Fıkrasına göre Rektör, İTÜ-KKTC’de görevli öğretim üyeleri arasından
kendine en çok üç yardımcı seçer. Rektör yardımcıları, rektörün göstereceği biçimde ona yardım
ederler. Rektörün yokluğunda rektör tarafından görevlendirilecek bir rektör yardımcısı, rektöre
vekalet eder. Rektör yardımcıları, rektör tarafından görev süreleri dolmadan da görevden alınabilirler.
Rektör Danışmanları
Mevcut organizasyon yapısı içerisinde İstanbul’da iki ve KKTC’de üç rektör danışmanı görev
almaktadır.
Akademik Konsey
Akademik konseyin oluşumu ve toplanma şekilleri ilgili kanunun 15. maddesince düzenlenmiştir:
1. Akademik Konsey, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Rektörlüğe bağlı
Enstitü ve Yüksekokul Müdür’lerinden; profesörler,
doçent ve yardımcı doçentlerin de kendi
aralarından seçecekleri birer temsilciden oluşur.
2. Akademik Konsey, her eğitim-öğretim yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere ve Rektör’ün
gerekli gördüğü hallerde toplanır.
Akademik Konsey’in Görevleri
1. Üniversite bünyesindeki akademik programlar ve akademik birimlerin açılması, kapatılması,
değiştirilmesi, birleştirilmesi hakkındaki önerileri değerlendirmek ve Rektöre görüş bildirmek
2. Üniversitenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esaslarına ilişkin
konularda program ve birimler arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla Rektör’e öneriler
sunmak
3. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programı ve takvimi hakkında Rektör’e önerilerde
bulunmak
4. Rektörlükçe veya Akademik Konseyce oluşturulan çalışma grupları tarafından hazırlanan
akademik plan-program, rapor ve diğer benzeri karar önerilerini görüşmek, karar oluşturmak
ve bu kararları Rektör eliyle İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve
5. Bu Yasa ve Rektörlükçe kendisine verilen diğer görevleri yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
Fakülte Kurulu
Akademik bir organ olup görev ve yetkileri kanunun 19. Maddesinde belirlenmiştir:
1. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanmasının,
programa bağlanmasının ve uygulanmasının sağlanmasında Dekana görüş bildirmek, sunulan
önerilere ilişkin karar oluşturmak
2. Öğrencilerin kabulü ve okuldan çıkarılmaları ile eğitim- öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler
hakkında karar vermek
3. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmek ve
4. Bu Yasa ile Dekan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak
12
İTÜ-KKTC ÖNERİLEN ORGANİZASYON ŞEMASI
REKTÖR
Kalite Koordinatörlüğü
Rektör Danışmanları (İstanbul)
Hukuk Müşavirliği
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Genel Sekreter
Rektör Danışmanı
Rektör Danışmanı
Rektör Danışmanı
Mühendislik Programları
Araştırma ve Geliştirme
Merkezleri
İnsan Kaynakları Md.
Kariyer Merkezi
Öğrenci İşleri Md.
Kurumsal İletişim Md.
Denizcilik Programları
BAP Ofisi
İdari ve Mali İşler Md.
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Birimi
Kütüphane
Dokümantasyon Md.
Sosyal ve Kültürel İşler Md.
Sosyal Bilimler Programları
Konservatuar
Sürekli Eğitim Merkezi
Bilişim Teknolojileri Md.
13
Öğrenci Merkezi
Sağlık ve Spor Md.
Yapı ve Teknik İşler Md.
Mezunlar Derneği
Yurtlar
Hazırlık ve Yabancı Diller
Yazı İşleri Ofisi
Enstitüler
Güvenlik Ofisi
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Kongre ve Kültür
Merkezleri
2.3 Fiziki Durum
İTÜ-KKTC; Gazimağusa, Yeni Erenköy ve Lefkoşa olmak üzere üç farklı lokasyonda hizmet verecektir.
Gelecek üç yıl boyunca sürecek inşaat ve yenileme çalışmaları sonunda halihazırda eğitimin devam
ettiği Gazimağusa kampüsü toplam 24.730m2 kullanım alanına kavuşurken; KKTC’nin deniz kıyısında
yer alan ilk kampüsü olacak Yeni Erenköy’de, 192.748m2 büyüklüğünde bir yaşam alanı yaratılacaktır.
GAZİMAĞUSA KAMPÜSÜ
BİRİM
Konservatuar (Derslikler ve Akademik Birimler)
Kongre ve Kültür Merkezi
Kütüphane
Sürekli Eğitim Merkezi
Yemekhane (ilave)
Kapalı Spor Salonu
Misafirhane
Öğrenci Misafirhanesi
İbadethane
KULLANIM ALANLARI TOPLAMI
ALAN (m2)
11.000
3.500
1.500
1.700
400
1.600
2.415
2.415
200
24.730m2
Planlanan Tarih
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2014
YENİ ERENKÖY KAMPÜSÜ
BİRİM
Eğitim Birimleri
Mühendislik Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu
İdari Birimler
Rektörlük - İdari İşler
Öğrenci İşleri - Bilgi İşlem Merkezi
Kongre Merkezi
Kongre Merkezi
Oditoryum - Merkez Derslik
Kütüphane
Müze
Yemekhane
Sağlık Merkezi
Çarşı
Öğrenci Merkezi
Kapalı Spor Salonu
Lojman
Yurtlar
Misafirhane
İbadethane
KULLANIM ALANLARI TOPLAMI
ALAN (m2)
62.348
17.160
14.040
22.880
8.268
3.000
2.000
1.000
10.500
7.000
3.500
3.500
500
3.500
500
500
2.000
4.000
27.000
70.000
5.000
400
192.748m2
Planlanan Tarih
I.Etap
II. ve III.Etap
2016
2017
2016
2017
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2015
2015
14
Öğrencilerimizin zamanının önemli bir kısmını geçireceği kampüslerimiz, üniversitemizin eğitim ve
yaşam algısını yansıtacak nitelikte, değerli yapılardır. Bu nedenle üniversitemiz kampüslerinin doğal
güzellikleri korunarak, İTÜ-KKTC kimliğini yansıtan çağdaş yaşam alanları olarak kurgulanması,
yönetim prensiplerimiz arasında önemli bir yere sahiptir. Gelişen bir üniversite olmamız nedeniyle,
kampüslerimizin başlangıçtan itibaren fonksiyonel biçimde planlanması, gelecek yıllarda sağlıklı
büyüyen bir kampüs olabilmenin de ön koşuludur. Söz konusu hedeflerle uyumlu bir kampüs algısının
oluşturulabilmesi için, yerleşke planlamada multidisipliner bir yaklaşım benimsenerek kampüslerin
fiziksel özelliklerinin yanı sıra bireyler üzerinde bırakacağı etkilerin bütünü dikkate alınmıştır.
Mimarlık ve mühendislik alanındaki uzmanların yaptığı kampüs planlama çalışmaları, örgütsel
davranış ve psikoloji alanlarında uzman akademisyenlerin ve İTÜ-KKTC yönetiminin katıldığı
toplantılarla geniş bir perspektifte değerlendirilmiştir. Bu süreçte stratejik planlama ekibi dünyaca
ünlü üniversitelerin kampüs planları ve stratejileri ile ilgili verileri mimari ekip ve yönetim ile
paylaşmıştır.4
Kampüslerimizin planlanması ve yerleşiminde, dünyaca başarılı tüm üniversitelerde olduğu gibi, İTÜKKTC ilkeleriyle uyumlu temel dayanaklar oluşturulması kararlaştırılmıştır. Ele alınan başarılı modeller
ve örnekler; üniversitemizin değerleri, içinde bulunduğu coğrafya ile fiziksel ve sosyo-kültürel altyapı
ile sentezlenerek İTÜ-KKTC kampüsleri için baz alınacak prensipler şu şekilde tanımlanmıştır:

Enerjik Kampüs

Kampüs İçindeki Etkileşim

Açık Alanlara Öncelik Verilmesi

Doğa ile Uyumlu Kampüs Karakteristiği

Ulaşımda Çoklu Modelleme

Toplumla Entegrasyon

Sürdürülebilirlik
Elbette başarılı bir kampüs planlamada, bu maddelerin birbiri ile ilişkisi ve dengesi önemli olacaktır.
4
Cornell Physical Structure, Cornell Landscape Design Guidelines, Penn State Guiding Princiles for Campus
Plans, Yale Campus Planning Framework, UCLA Recreational Space Needs, Harvard Institutional Master Plan,
Carnegie Mellon Instutitonal Master Plan
15
 Enerjik Kampüs
İTÜ-KKTC’nin enerjik kampüs algısı; öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, KKTC halkı
ve üniversitemize gelen ziyaretçiler için 24 saat yaşanılabilir bir kampüs oluşturulmasını
amaçlamaktadır.

Kampüs planlarının enerjik bir yaşam alanı yaratacak şekilde oluşturulması: Yaşam alanlarının
kampüsün merkezinde ve tüm eğitim birimleri ile yurtlardan kolay erişilebilir şekilde
konumlandırılmasını içermektedir.
Yaşam alanları şu birimlerden oluşmaktadır:
o
Rekreasyon alanları: Spor, sosyo-kültürel aktiviteler, hobi faaliyetleri gibi çalışmalara
ayrılan alanlar
o
Yemek Alanları: Yemekhane, kafe, restoran vb.
o
Kütüphane
o
Öğrenci kulüpleri
o
Yurtlar ve lojmanlar
Tasarla
Gerçekleştir
Yaşat
-Yerleşim planlarının
enerjik kampüs
algısına uygun
şekilde yapılması
- Gerekli fiziksel ve
teknik altyapı
sağlanarak yaşam
alanlarının faaliyete
geçirilmesi
- Kampüs içinde
etkileşimi teşvik
eden ve düzenleyen
yaşam alanlarında
kaliteli hizmet
verilmesi için gerekli
bakımların düzenli
olarak yapılması
- Öngörülen
birimlerin fiziki
olarak inşaa edilmesi
- Yaşam alanlarının
kampüsün tamamı
ile bağlantısının
kurulması
- Yaşam alanlarının
iyileştirilmesi ve
artırılması
Gazimağusa ve Yeni Erenköy kampüslerinin yerleşim planlarında söz konusu birimler, hedeflere
uygun biçimde konumlandırılmıştır.
 Kampüs İçindeki Etkileşim
Üniversitemizin yaşayan kampüs algısının dayandığı değerlerden birisi, kampüs içinde etkileşimin ön
planda olması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bunun için eğitim birimleri, yaşam alanları ve idari
birimlerin yerleşimine ve birbirleri ile bağlantılarının kurulmasına özen gösterilecektir. Birimler
arasındaki ulaşımın olabildiğince yaya ve bisiklet yolları ile sağlanmasına dikkat edilecektir.
16
 Açık Alanlara Öncelik Verilmesi
İTÜ-KKTC kampüslerini ön plana çıkaran bir diğer özellik açık alanlara öncelik verilmesidir. Zamanla
gelişmesi ve artması planlanan açık alanlar;
o
bahçe
o
avlu
o
spor sahaları
o
botanik bahçeleri
o
hobi bahçeleri gibi farklı kurgulara sahip olabilecektir.
İlk kampüs planından itibaren açık alanlara öncelik verilmesi, kampüs içindeki popülasyonun artışına
bağlı olarak bu alanların genişletilmesi esasını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca açık alanlar
arasındaki geçişlerin kesintiye uğramaması ve binaların bu geçişlere engel olmaması da tüm stratejik
planlarda temel alınacak kriterlerden biri olacaktır. Böylece kampüslerimiz, herkesin rahat nefes aldığı
açık alanları ile ön planda olmaya ve gelişmeye devam edecektir.
 Doğa ile Uyumlu Kampüs Karakteristiği
Kampüslerimizin yerleşim planları oluşturulurken, sahip olduğumuz alanların doğal yapıları ile birebir
uyum sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda dikkat edilecek kriterler şöyle özetlenebilir:
o
Arazinin doğal yapısı ile uyumlu yerleşim planları
o
Gün ışığından mümkün olan en üst düzeyde faydalanılması
o
Kampüsün oturduğu alandaki doğal manzaranın korunması, farklı panoramik
manzaraların ortaya çıkarılması
o
Arazi üzerindeki doğal bitki örtüsünün ve ekolojik dengenin korunması
o
Arazi içerisinde tarihi bina, ağaç vb. yapıların korunması ve yaşatılması
Bu çerçeveden yola çıkılarak; üç farklı koya sahip kıyı şeridinde yer alan Yeni Erenköy kampüsünün
yerleşiminde, sahilin ve arazi yapısının sunduğu eşsiz manzaradan en üst düzeyde faydalanılması esas
alınmıştır. Doğal manzara ve panoramaların ön planda olduğu, deniz ve gün ışığı güzelliklerinin en
uygun şekilde hayata geçirildiği bir proje geliştirilmiştir. Diğer taraftan, Gazimağusa kampüsünde yer
alan tarihi hastane binası orijinaline sadık kalınarak korunacak ve kültürel etkinlikler için
kullanılacaktır. Böylece başta öğrencilerimiz olmak üzere kampüsümüzde zaman geçiren herkesin;
Kuzey Kıbrıs’ı doğal güzellikleri ve tarihinin taşıdığı değerler ile birlikte yaşaması sonucu, üniversitemiz
ve Kuzey Kıbrıs ile arasındaki sosyo-kültürel bağların ve aidiyet duygularının güçlenmesine katkıda
bulunulacaktır.
17
İTÜ-KKTC kampüs karakteristiğinin bütünlük sağlaması ve standartların korunması için master plana
uygun şekilde inşa edilecek binaların tasarımı için proje yarışmaları düzenlenecektir. Mayıs’13te
başlatılan fiziksel planlama çalışmaları sonucunda Eylül’13te Gazimağusa Kampüsü Mimari Proje
yarışmasına çıkılmış olup Yeni Erenköy Kampüsü için de aynı süreç izlenecek ve bu aşamanın ardından
yapım işleri başlatılacaktır.
 Ulaşımda Çoklu Modelleme
İTÜ-KKTC kampüsleri Kuzey Kıbrıs’ın farklı şehirlerinde konumlanmış durumdadır. Ana ve bölgesel
arterlerden ulaşımın mümkün olduğu kampüslerimizde yoğun araç, yaya ve bisiklet trafiği olması
beklenen bir durumdur. Özellikle Kuzey Kıbrıs halkının araç kullanım alışkanlığı dikkate alındığında,
kampüs içindeki ulaşımın doğru planlanması ve yönetilmesi daha önemli hale gelmektedir.
Üniversitemiz kampüs içi ulaşımda çoklu modellemeyi tercih ederek araçlar, yayalar ve bisiklet
kullanıcıları için en iyi çözümleri üretmeyi hedeflemiştir. Bunun için kampüs genelinde yayaların ve
araçların güvenli ve efektif şekilde hareket etmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalışılmıştır. Kampüs
içinde her yere kolay ulaşım ilkesinin benimsendiği bu süreçte, yaya ve çevre dostu bir ulaşım ağı
oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bahsedilen kriterler doğrultusunda kampüs planlamada ulaşım
ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde tanımlanmıştır:

“Yaya odaklı” bir kampüs algısı ile kampüs içerisindeki araç, yaya, bisiklet kullanımı ile ilgili
düzenlemelerin yapılması

Kampüs ve şehirlerarası ulaşım için ring servisler gibi alternatifler üretilmesi ve böylece
kampüs sakinlerinin değişen taleplerinin ekstra yatırıma gerek kalmadan karşılanabilmesi

Can güvenliğini artırmak amacıyla yaya ve araç trafiğinin olabildiğince ayrıştırılması

Kampüs içindeki geçişlerin (özellikle merkez alana) yürüyerek ya da bisiklet gibi alternatif
araçlar ile sağlanması

Yaya ve bisiklet yolu ağının tüm kampüse yayılması

Kampüs içinde bisiklet kiralama sistemlerinin kurulması ve kampüs sakinlerinin bu araçları
kullanmaya teşvik edilmesi

Araç trafiği akışının kampüsün çeperlerinden sağlanması; böylece kampüs içi araç trafiğinin
minimize edilmesi

Yaşam alanlarının bulunduğu merkezi bölgeye araç girişinin önlenmesi

Park alanlarının olabildiğince kampüsün çeperlerine doğru konumlandırılması ve buralardan
kampüs merkezine yürüyerek ya da bisiklet vb. alternatiflerle bağlantıların sağlanması
18

Araç trafiğinden kaynaklı yakıt tüketimi ve gaz emisyonu gibi çevresel zararların minimum
düzeyde tutulması

Ambulans, itfaiye gibi acil durum araçları için uygun geçiş yollarının oluşturulması

Kampüs içi yönlendirme ve işaret tabelalarının etkin kullanımı
 Toplumla Entegrasyon
Yüzyıllardır süregelen İTÜ geleneği ve sosyal rolümüzün bilincinde olarak, üniversitemizin toplumla
entegrasyonunu önemsiyoruz. Sahip olduğumuz bu misyonla üniversite içinde öğrenci, akademisyen
ve idari personel etkileşiminin artırılması ile beraber; bölge halkı ile etkileşimi regüle edecek ve
sağlamlaştıracak çalışmalar planlıyoruz. Bu bağlamda öne çıkan bazı prensipler şöyle özetlenebilir:

Üniversitenin ve kampüslerin birer “toplumsal kaynak” olduğu algısının yerleştirilmesi

Kampüslerimiz içerisinde halkın faydalanabileceği eğitim birimleri, sosyal alanlar ve ihtiyaca
uygun ticari yapılar oluşturulması

Kampüslerimizin bulunduğu bölgenin sosyo-kültürel merkezi haline getirilmesi

Üniversitenin gelişim planlarının; yerel ve bölgesel büyüme, toplumsal öncelikler ve
beklentiler ekseninde şekillendirilmesi
19
 Sürdürülebilirlik
İTÜ-KKTC fiziksel planlama sürecinde temel çabamız, toplum ve çevre ile uyumlu kampüslerimizin
gelecek nesillere aktarılması yönündedir. Kampüslerimizin çağın gereklerine göre adapte edilerek ve
kaynak tüketimi optimum düzeyde tutularak; on yıllar ve hatta yüz yıllar boyu yaşatılabilmesi için
sürdürülebilirlik ilkelerinin tanımlanması şarttır. Bu konsept gereği temel ilkelerimiz şu başlıklara
dayanmaktadır.

Enerji Tasarrufu
o
Planlama, tasarım, yapım ve yenileme çalışmalarının tamamında enerji tasarrufunun
desteklenmesi
o

Alternatif enerji kullanımının yaygınlaştırılması
Kaynak Kullanımı
o
Kampüs planlama ve yerleşim aşamalarında doğanın herhangi bir erozyona
uğramamasına dikkat edilmesi
o
Kaynakların (su, enerji, malzeme vb.) etkin şekilde kullanılması ve bunun teşvik
edilmesi
o
Geri dönüşüm çalışmalarının artırılması
o

Kampüslerde bu yönde bilinç oluşturulması
Atık Yönetimi
o
Atık yönetimi planının oluşturulması
o
Kampüs içinde gerekli atık toplam ünitelerinin yerleştirilmesi
o
Sera gazı emisyonun ölçülmesi ve azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması
2.4 İnsan Kaynakları
Üniversitemizin hedeflediği vizyon ve misyona ulaşmasında en belirleyici faktör insan kaynağıdır. İTÜKKTC’nin eğitim ve araştırma alanlarında öncülük etmesi, öğrencilerimizin İTÜ-KKTC’li olmanın farkını
hissetmesi ve toplumla bütünleşmesi süreçlerinin tamamında insan kaynağı niteliğimizin etkili olacağı
açıktır. Bu bilinçle nitelikli insan kaynağının kuruma kazandırılması, akademik ve idari tüm
personelimizin kurumsal aidiyetinin, memnuniyetinin ve motivasyonunun sağlanması ve artırılmasına
yönelik çalışmalar öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
İnsan kaynaklarına yönelik olarak ilk aşamada üniversite personelinin özlük ve diğer haklarını
düzenleyen sicil yönetmeliği hazırlanacaktır. Eğitim kadrosunun olabildiğince KKTC’de yerleşik
olmasına özen gösterilecek; KKTC’deki istihdama katkıda bulunmak açısından idari görevlerde
bulunacak personelin özellikle bölgeden istihdam edilmesine dikkat edilecektir. İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi kurularak;

Seçme-yerleştirme

Atama-terfi

Eğitim

Kariyer yönetimi gibi süreçler tanımlı hale getirilecektir.
Akademik ve idari kadro dağılımlarına göre 2013 Ağustos itibari ile 2 yönetici, 7 akademik ve 32 idari
personel istihdam edilmektedir.
Gelecek beş yıl içerisinde öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak istihdam edilmesi planlanan
akademik ve idari personel dağılımı tabloda yer almaktadır.
20
İTÜ-KKTC PERSONEL PROJEKSİYONU
Akademik Personel
2014 2015 2016 2017
Toplam Öğretim Üyesi Yardımcısı (Araştırma görevlisi, mühendis,
2018
0
0
5
25
35
Okutmanlar
7
7
20
50
60
Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi (Ek Ders Ücretli)
5
6
7
7
0
Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi (Daimi Kadro)
0
0
5
16
27
Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi (İTÜ ve Diğer
0
0
0
2
5
Konservatuar Akademik Personel (Daimi Kadro)
0
0
29
35
35
Konservatuar Akademik Personel (İTÜ ve Diğer
0
0
29
37
37
Mühendislik Fakültesi Akademik Personel (Daimi Kadro)
0
0
0
30
30
Mühendislik Fakültesi Akademik Personel (İTÜ ve Diğer
0
0
0
30
32
Sosyal Bilimler Akademik Personel (Daimi Kadro)
0
0
0
25
30
Sosyal Bilimler Akademik Personel (İTÜ ve Diğer
0
0
0
20
20
12
13
95
277
311
2014 2015 2016 2017
2018
uzman v.s.)
Üniv.Görevlendirmesi)
Üniv.Görevlendirmesi)
Üniv.Görevlendirmesi)
Üniv.Görevlendirmesi)
Toplam
İdari Personel
Yönetici (Rektörlük)
2
3
3
3
3
Memur (Rektörlük)
21
21
17
27
30
Teknik Personel (Rektörlük)
7
9
11
11
11
İşçi (Güvenlik, Temizlik, Şoförler) (Rektörlük)
6
8
10
15
20
Denizcilik Fakültesi İdari Personel
0
0
5
6
6
Konservatuar İdari Personel
0
9
5
6
11
Mühendislik Fakültesi İdari Personel
0
0
0
8
8
Sosyal Bilimler İdari Personel
0
0
0
13
13
Kütüphane
0
0
1
1
1
Öğrenci İşleri
0
0
1
1
1
Öğrenci Merkezi
0
0
1
1
1
Kariyer Merkezi
0
1
1
1
1
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
0
1
1
1
1
Sağlık Merkezi
0
1
1
1
1
Yemekhane
0
0
1
1
1
Spor Salonları
0
0
2
2
2
Kongre Merkezleri
0
0
2
2
2
Mezunlar Derneği
0
0
1
1
1
İTÜ-İstanbul Tanıtım Ofisi
0
0
1
1
1
Araştırma Merkezi
0
1
1
1
1
36
54
65
103
116
Toplam
21
2.5 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
İTÜ-KKTC’nin yasal yükümlülükleri 38/2009 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC EğitimAraştırma Yerleşkeleri (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası ile belirlenmiştir.
38/2009 sayılı yasanın 3. maddesinde, İTÜ-KKTC’nin kuruluş ve amacı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
“Bu Yasa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tahsis ettiği ve/veya edeceği kiraladığı ve/veya
kiralayacağı araziler üzerinde, yatırım finansmanı ve işletme masrafları Protokolde belirtilen şekilde
karşılanan, akademik ve idari yönden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı, özerk “İstanbul Teknik
Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri”, özel tüzel kişiliği kurulur. Bu özel tüzel kişilik,
Protokol ve bu Yasa amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulacak her türlü vakıf, şirket, kooperatif,
dernek, birlik, döner sermaye işletmeleri ve diğer tüm tüzel kişilikleri kapsar.”
Aynı kanunun 4. maddesi uyarınca İTÜ-KKTC’nin amaçları;
1. Merkezi İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki mevcut işbirliği ve dayanışma çerçevesinde,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğrenim kalite kapasitesini ve öğrenci sayısını
artırma hedefleri doğrultusunda ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlayacağı mali destek ile eğitim
birimleri kurmak ve geliştirmek
2. Akademik ve idari yönden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı ve bu üniversitenin öngöreceği
programları uygulayan Üniversite ve diğer eğitim kurumları açmak; bu kurumlara bağlı olarak
araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak; Protokol ve bu Yasanın öngördüğü diğer
amaçları gerçekleştirmek
3. Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere her türlü
vakıf, şirket, kooperatif, dernek, birlik ve döner sermaye işletmeleri kurmak şeklinde
tanımlanmıştır.
İTÜ-KKTC’nin eğitim ve araştırmada esas alacağı temel ilkeler İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri
Yasası 5. maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1. Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı kalmak
2. İnsan haklarına dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda
yerleşmesine ve gelişmesine yardımcı olmak; din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı gözetmemek
3. Türk ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını öngören Atatürk ilke ve devrimlerinin
toplumda yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak
4. Ulusal güvenlik ve genel ahlakın gereklerini ve ulusal gelenekleri gözetmek
22
5. Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve ulusal kültür ve
eğitim görevlerini yerine getirirken, Türk ulusal eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine
uymak ve
6. Herhangi bir siyasal parti ve/veya organlarına açık veya zımni taraf olmamak
Üniversitenin kuruluş ve amacı, aynı yasanın 6. Maddesi gereğince şu şekilde tanımlanmıştır:
1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve bölgenin yükseköğrenim gereklerine yönelik eğitimöğretim ve araştırma çalışmalarında bulunan; sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilerin
gelişmesine yardımcı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dünya uygarlığı içinde saygın
bir yer almasını ve bu amaçla çalışırken toplum yararına diğer doğal kazançların sağlanmasına
yardımcı olan ve bu Yasanın öngördüğü diğer amaçları gerçekleştirmek üzere “İstanbul Teknik
Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri” özel tüzel kişiliği kurulur.
2. İTÜ-KKTC’nin kuruluş ve işlevindeki amaçları Kıbrıs Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel
ilkeleri doğrultusunda şunlardır:
a. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin eğitim ve akademik prensipleri gözetilerek uluslararası nitelikte ve çeşitli
düzeyde ortaöğretime dayalı eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, üretim, yayın ve danışmanlık
yapmak
b. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ihtisas gücü, teknik birikimi ile oluşturacağı diğer kaynaklarını
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda
ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek
c. Türk halkının yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve
diğer araçlarla yaymak
d. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini etkileyen
sorunları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim- öğretim ve araştırma konusu yapmak;
sonuçlarını halkın yararına sunmak; kamu kuruluşlarınca ve özel kuruluşlarca bir ücret
karşılığı istenecek araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek ve kalite kontrol ve
diğer bulguları rapor halinde ortaya koymak, yorumlar üretmek
e. Eğitim teknolojisi üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaymak ve
f.
Yükseköğretimin uygulamalar yapılması ile ilgili eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, vakıf,
şirket, kooperatif, dernek, birlik, döner sermaye işletmeleri ve diğer tüzel kişilikler kurmak;
verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak
23
2.6 Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
Üniversitemizin sunduğu ürün ve hizmetler dört ana başlık altında ifade edilebilir:

Eğitim

Araştırma ve Teknoloji Transferi

İdari Hizmetler

Sosyal Sorumluluk: Öğrenci Kulüpleri, Mezunlarla İletişim, Burslar, Sağlıklı Yaşam Hizmetleri
2.6.1 Eğitim
İTÜ-KKTC, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 1773 yılına dek uzanan köklü geçmişinin getirdiği bilgi,
birikim ve deneyimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretim kalitesini dünya standartlarına
taşıma ve nitelikli öğrenci ve akademisyenler yetiştirme yönünde en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu
vizyonla eğitim stratejimiz, dünyadaki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenen
müfredat ve yenilikçi teknolojilerin güçlü birlikteliğine dayanmaktadır. Global üniversite ilkesinden
yola çıkarak, araştırmanın yön verdiği bir eğitim algısını benimsiyor ve öğrencilerimizin yeni fikir
üretmelerini, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler içinde yer almalarını önemsiyoruz. Eğitimi, bilgi
aktarmanın ötesinde; beceri kazandırma ile öğrencilerimizin pedagojik ve kariyer gelişimlerini de
içeren bir bütün olarak ele alıyoruz.
Eğitim İlkelerimiz

Multidisipliner öğrenim fırsatı sunma

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını anlama ve geri bildirimlerine değer verme

Reel sektörün ihtiyaçlarına cevap veren ve öğrencilerimizin iş yaşamına geçişini
kolaylaştıracak programlar tasarlama

Kaliteli eğitim için güncel trendleri, araçları ve pedagojik yaklaşımları takip etme ve uygulama
Geleceğe Dönük Çalışmalar

Klasik sınıf eğitiminin ötesinde bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanarak karma eğitim
araçları geliştirilmesi; uzaktan eğitim ve çevrimiçi eğitim sistemleri kurulması

Kamu ve özel sektör ile ortak çalışmaların yer aldığı projelerin uygulanması
2.6.1.1 Lisans Programları
İTÜ-KKTC, 2012-2013 öğretim yılı itibarı ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve
İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programlarını yürütmektedir. Bu
bölümlerde toplam 94 öğrenci 3. yarıyıl eğitimine devam edecek olup 68 öğrenci yabancı dil eğitimini
tamamlamış durumdadır.
24
Devam Eden Programlar
Öğrenci Sayıları*
Bölüm
Gemi Makineleri
İşletme
Mühendisliği
Deniz Ulaştırma
ve İşletme
Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve
Gemi Makineleri
Mühendisliği
Genel Toplam
E
27
K
1
Toplam
28
31
2
33
31
2
33
89
5
94
*2012-2013 öğretim yılı verileri
Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları*
Bölüm
Gemi Makineleri
İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma ve
İşletme Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri
Mühendisliği
Genel Toplam
E
21
K
1
Toplam
22
21
1
22
23
1
24
65
3
68
*2012-2013 öğretim yılı verileri
YÖK’ün 10.04.2012 tarihli ve 5387 sayılı yazısı ile açılması uygun görülebilecek programların bilgileri
tabloda yer almaktadır.
Açılması Onaylanan Programlar
Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi
Çalgı
İnşaat Mühendisliği
Ses Eğitimi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Türk Halk Oyunları
Bilgisayar Mühendisliği
Tiyatro
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İşletme
25
Eğitim Programları Projeksiyonu
Gelecek dönemlerde açılması planlanan programların belirlenmesi için objektif verilere dayanan bir
değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. İlk aşamada ÖSYM yerleştirme verileri baz alınarak
bölümlerin KKTC ve Türkiye’deki kontenjan doluluk oranları incelenmiştir. Veriler doğrultusunda son
yıllarda yüksek talep gören bölümler belirlendikten sonra, yerleştirme sonuçlarına göre her bir
bölümdeki ortalama öğrenci sayısı hesaplanmış ve buna göre İTÜ-KKTC için kontenjanlar
netleştirilmiştir. İTÜ-KKTC Rektörü’nün yönetiminde rektör danışmanları ve stratejik planlama ekibi
ile 13.09.2013 ve 23.09.2013 tarihlerinde yapılan toplantılar sonucunda ilk aşamada 2015-2016
döneminde açılması planlanan bölümler şu şekildedir:
Kontenjan
I. AŞAMA (2015-2016)
Ortalama
min.
max.
Kontenjan
Konservatuar
1
Ses Eğitimi
25
20
30
30
2
Çalgı
18
15
21
25
3
Türk Halk Oyunları
25
20
30
30
4
Modern Dans
30
30
30
30
5
Müzikoloji
15
10
20
20
Ara Toplam
135
Sosyal Bilimler
6
Psikoloji
130
72
180
120
7
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
137
93
195
120
8
Sosyal Hizmetler
40
34
48
40
9
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
70
49
107
60
10 Hukuk
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
11
İlişkiler
12 İşletme
170
105
245
120
54
-
-
30
20
5
46
30
13 Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi
32
-
-
30
Ara Toplam
550
Mühendislik
14 İnşaat Mühendisliği
28
13
77
30
15 Mimarlık
37
10
64
30
16 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
20
5
62
30
17 Petrol-Doğalgaz Mühendisliği
47
23
52
30
18 Bilgisayar Mühendisliği
16
5
53
30
Ara Toplam
150
26
Programlarla ilgili projeksiyon için ikincil verilerin analizi kapsamında; Orta Asya, Afrika (Kuzey,
Güney, Orta ve Batı Afrika), Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Asya Pasifik ve Avrupa için aşağıda belirtilen
kurumlarca hazırlanan bölge ve ülke raporları referans alınmıştır

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organisation for Economic Co-operation and
Development-OECD)

Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (The European Centre for the Development of
Vocational Training-CEDEFOP)

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization-ILO)

Dünya Bankası (World Bank)

Asya Gelişim Bankası (Asian Development Bank)

Afrika Ekonomik Görünümü (African Economic Outlook)
Gelecek dönemlere ait projeksiyonları içeren raporlar aşağıdaki kriterler doğrultusunda incelenmiştir:

Bölgelerin mevcut ekonomik durumu ve istihdam yapısı

Sektörlerin ekonomi ve istihdamdaki payları

Gelişmesi beklenen ve hükümetlerin öncelikli yatırım hedefinde yer alan sektörler

Nitelikli işgücü eksikliği yaşanan ve yaşanacak olan iş alanları
27
Raporlar doğrultusunda öne çıkan veriler bölgeler bazında özetlenmiştir.
 Orta Asya
1. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Orta Asya Rekabetçilik Görünümü5
Bölgenin rekabet gücü enerji, tarım ve doğal kaynaklara dayanmaktadır (s.22). Afganistan haricindeki
ülkelerde üniversite eğitim oranı yüksek olsa da mezunlar, iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan
becerilere sahip durumda değildir. Özbekistan eğitime en çok bütçe ayıran ülke iken Afganistan
eğitim sistemi ve eğitime ayırdığı bütçe bakımından en dezavantajlı ülke durumunda
değerlendirilmektedir (s.77).
Kazakistan'da yabancı yatırımlar inşaat, finansal hizmetler, metalurji ve tarımı hedef almaktadır
(s.23). Kazakistan tarım (özellikle buğday) ve gıda ürünleri (et, süt) işlemede avantajlı görülmektedir.
Ayrıca tarım için gerekli kimyasal/tohumları üretebilecek fosfat, doğalgaz, sülfür gibi kaynaklara sahip
olduğundan bu konuda da şanslı olduğu belirtilmektedir (s.154). Diğer taraftan Kazakistan, bilgi
teknolojileri ve ticari faaliyetlerde de Orta Asya'nın merkezi olabilecek potansiyelde ilerlemektedir
(s.155).
5
OECD Central Asia Competitiveness Outlook
2. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Orta Asya Rekabetçilik Görünümü-Temel Notlar 6
İşgücü, sektörün ihtiyaçlarına uygun becerilere sahip olmadığından mesleki ve sürekli eğitimin
artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ekonomi büyük ölçüde doğal kaynaklara endeksli olup;
Kazakistan toplam ihracatının %65'ini petrol ve petrole bağlı ürünlerden, Kırgızistan altından,
Moğolistan ise bakırdan elde etmektedir (s.6-8).
3. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Orta Asya Bakanlar Konferansı7
Orta Asya ülkelerinden bakanlık düzeyinde katılım sağlanan konferans sonuçlarına göre Afganistan
yatırımlarını tarıma, kırsal kalkınma ve altyapının geliştirilmesine aktarmayı planlamaktadır (s.9).
Kazakistan’da devlet yatırımları emlak ve gıda güvenliğine odaklanırken (s.10); Tacikistan’da
hükümetin öncelik verdiği sektörler hidro-elektrik, madencilik, tarım, tarım ürünlerinin işlenmesi,
hafif sanayi, ulaşım ve altyapıyı içermektedir (s.13).
4. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kazakistan Sektörel Rekabetçilik Stratejisi8
Kazakistan için rekabet edebilirliği arttırmada enerji dışındaki sektörler şu şekilde tanımlanmaktadır:

Tarımsal işletmeler: Tarım ekonomisi ve tarım işletmeciliği hakkındaki bilgilere ihtiyaç
duyulduğu; özellikle tahıl, et ve süt ürünleri ile rekabet edilebileceği belirtilmektedir (s. 4-7).

Kimya: Bu alanda öncelik tarımsal işletmelere yönelik gübre üretimine aittir (s.9).

Lojistik: Özellikle tarım sektörünü desteklemesi amaçlanmaktadır (s.11).

Bilgi teknolojileri: Kamu sektöründen yerel işletmeler ve yabancı yatırımcılara kadar geniş bir
kitlenin bu sektöre yönelik büyük bir talebi olduğu ifade edilirken bilgi teknolojileri alanında
formal eğitim almış işgücünün de yetersiz olduğu vurgulanmaktadır (s.13).
 Afrika
5. Afrika Ekonomik Görünümü Eğitim ve Beceri Uyumsuzluğu 9
İş bulma kurumları verilerine göre madencilik, lojistik, kimya, eczacılık, imalat ve tarımsal işletme
alanlarında üniversite düzeyinde eğitim almış nitelikli işgücü bulmakta zorlanılmaktadır.
Tarımın GSYİH'deki payı %14 gibi yüksek bir orana sahip olmasına rağmen bölge üniversitelerinde
tarım işletmeciliği alanında eğitim alan öğrenci sayısının azlığına dikkat çekilmektedir (s.4).
6
OECD Central Asia Competitiveness Outlook Keynotes
OECD Central Asia Ministerial Conference
8
OECD Kazakhstan Sector Competitiveness Strategy
9
African Economic Outlook Education & Skills Mismatch
7
28
6. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Güney Afrika’da Yeşil Meslekler için Beceriler 10
Bölgede eksikliği yaşanan nitelikli işgücü alanları mimarlık, enerji ve çevre olarak tanımlanmaktadır.
İnşaat, makine ve tarım alanlarında ise tekniker düzeyinde işgücü ihtiyacı söz konusudur (s.88, 95).
 Kuzey Afrika
7. Afrika Ekonomik Görünümü Kuzey Afrika 201311
Cezayir: İhracat kaynaklarının %97’sini petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. Tarımdaki büyümenin
devam etmesi ve GSYİH'ın %10’unu oluşturması beklenmektedir.
Son dönemde özellikle 2012
yılından itibaren demir, çelik, mekanik, elektrik-elektronik ve inşaat malzemeleri alanında iyi bir
performans söz konusudur (s.6).
Mısır: GSYİH'in artışında belirleyici sektörler tarım, inşaat, telekomünikasyon ve emlak olarak ifade
edilmektedir (s.14).
Libya: Ekonominin yeniden yapılanması sürecinde tarım, turizm, balıkçılık, madencilik ve doğalgaz
alanlarına odaklanılmaktadır (s.23.)
Moritanya: Kriz sonrasında tohum satışı ve inşaat sektörü ekonominin itici gücü olurken; madencilik
(altın, demir ve bakır) ve inşaat alanında gelişmeler beklenmektedir. Balıkçılık alanında ise Çin
merkezli firmalar aracılığıyla anlaşmalar yapılmaya devam edilmektedir (s.30).
Fas: Tarımsal üretim birincil sektör olmakla beraber madencilik (fosfat) , otomotiv ve havacılık
alanındaki çalışmalar tarım dışı geliri artırmaktadır. Tarım işletmeciliği ise ekonominin ikinci büyük
gücü durumundadır (s.38).
Tunus: Birincil sektör tarım olmakla beraber 2012’de özellikle fosfat işlemeden iyi bir ihracat geliri
sağlandığından bahsedilmektedir. Madencilik ve enerji üretiminde iyi bir büyüme yakalandığı ve
hidrokarbon ihracatının artış gösterdiği belirtilmektedir (s.46).
 Orta Afrika
8. Afrika Ekonomik Görünümü Orta Afrika 2013 12
Kamerun: Ekonomi temelde petrol, doğalgaz ve ardından tarıma (ağaç/odun, kahve, kakao, pamuk)
dayanmaktadır. Yatırım programı çerçevesinde enerji, ulaşım, telekomünikasyon ve imalat sektörüne
odaklanılmaktadır (s.8).
10
ILO Skills for Green Jobs in South Africa
African Economic Outlook North Africa 2013
12
African Economic Outlook Central Africa 2013
11
29
Orta Afrika Cumhuriyeti: Ekonomi tarıma dayalı (pamuk, kahve ağırlıklı) olup GSYİH'ın %50’si
tarımdan elde edilmektedir. İkincil sektörler ise inşaat, sanayi ve elektrik olarak kendini
göstermektedir (s.14).
 Batı Afrika
9. Afrika Ekonomik Görünümü Batı Afrika 2013 13
Nijerya: Doğal kaynak açısından zengin olan (34 farklı maden) ülkenin ekonomisi tarım ve ham petrol
ürünlerine odaklanmış durumdadır (s.87).
Senegal: Tarım, ülkede birincil sektör konumunda iken 2012 itibariyle balıkçılık da gelişimini
sürdürmektedir. İkincil sektör imalata dayalı olup şeker üretimi, tekstil, fosfat, yağ, un ve çimento gibi
ürünleri içermektedir. Finansal hizmetler, telekomünikasyon ve ticari faaliyetleri kapsayan kamu
gelirleri ise GSYİH'ın %58.2’sini oluşturmaktadır (s.95).
 Orta Doğu
10. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) MENA Bölgesinde Yeni Girişimciler ve Büyüyen
İşletmeler: Sonuçlar ve Politika Uygulamaları14
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 21 ülkeyi kapsayan bölgede bilgi teknolojileri, danışmanlık ve
muhasebe gibi alanlara odaklanılması önerilmektedir (s.42).
MENA-OECD Business Council: Task Force on Energy and Infrastructure raporuna göre MENA
ülkelerinde alternatif enerji yatırımlarının başlatılması planlanmaktadır.
11. Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler 15
Tunus: Ülkede 2012 yılı sonrasında, doğrudan yabancı yatırımların büyük kısmı enerji sektörüne
yönelik olup, turizm gelirlerinde düşüş söz konusudur. Enerji ve fosfat ihracatının yavaş da olsa
artacağı belirtilmektedir (s.11).
Libya: Yaşanan 2008 krizi sonrasında ticaret, inşaat ve finans sektöründe büyüme söz konusudur.
(s.16).
12. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Fas Yatırım Politikası İncelemeleri 16
Krizden en çok etkilenen sektörler tekstil ve turizm olurken, hükümet yatırımlarını yerel taleplere
yönlendirmektedir. Yol ve tren yolu gibi altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sürdürülebilir
enerji politikaları ve suya yapılan yatırımlar hızlanmaktadır (s.14).
13
African Economic Outlook West Africa 2013
OECD New Entrepreneurs And High Growth Enterprises In The MENA Region Conclusions And Policy
Implications
15
World Bank Middle East and North Africa Region Economic Developments & Prospects
16
OECD Investment Policy Reviews Morocco
14
30
2007 Doğrudan Yabancı Yatırım verilerine bakıldığında yatırımlar sırasıyla telekomünikasyon, imalat,
banka ve sigorta sektörlerine dağılmaktadır (s.15).
Yabancı yatırımlar Fas'ı Fransızca konuşan offshore hizmet merkezi haline getirirken-35.000 kişi
burada istihdam ediliyor, 2013 sonuna kadar bu sayının 100.000 kişiye ulaşması hedeflenmektedir.
Bu durum Ar-Ge (elektronik sektörü) ve otomotiv sektöründe de yeni yatırımları beraberinde getirmiş
durumdadır. Yine yabancı yatırımcılar Fas Havacılık Becerileri Enstitüsü çalışmalarını da başlatmış
durumdadır (s.21).
Ulaştırma programı kapsamında 2015'e kadar 600km. otoyol, 2035'e kadar 1.500km. tren yolu
yapılması planlanmaktadır. Ayrıca liman kapasitesinin artırılması ve yeni havalimanı kurulması da
planlar arasında yer almaktadır (s.72).
 Asya & Asya Pasifik
13. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Asya’da Beceri Geliştirme Yolları 17
İşgücü talebinin yüksek olduğu sektörler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (s.16-17).
Tarım: Kamboçya, Hindistan, Myanmar ve Nepal'de istihdamın büyük kısmı tarıma bağlı olup
Viyetnam, Çin ve Moğolistan'da tarımda gerilemeden bahsedilmektedir.
Sanayi: Çin, Japonya ve Malezya'da sanayinin istihdamdaki payı yüksek iken özellikle Vietnam’da
imalat ve inşaat sanayinde ilerleme söz konudur.
Ülkeler bazında ele alındığında Singapur, Avustralya ve Kore’nin yeşil ekonomi kapsamında enerji ve
çevre programlarına önem verdiği göze çarpmaktadır. Singapur 2030 yılına kadar inşaat ve yapı işleri
için "yeşil uzman"a ihtiyaç duyacağını belirtirken, su ile ilgili de işgücünün yetişmesi ve teknolojiler
geliştirilmesi de gündemdedir. Avustralya düşük-karbon ekonomisi politikası sonucu yüzlerce yeni iş
fırsatının ortaya çıkacağına ve bu yönde beceri sahibi işgücü ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Son olarak
Kore’nin su, atık kontrolü, enerji verimliliği ve yüksek binalar gibi alanlara odaklanan ekonomik paket
hazırlığı içerisinde olduğu aktarılmaktadır (s.33).
14. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Güneydoğu Asya’da İstihdam ve Beceri Stratejileri
18
Sektörlerin istihdamdaki paylarına göre sıralamasında ilk beş aşağıdaki gibidir (s.99-101):





17
18
Tarım ve balıkçılık
Toptan-perakende satış, otel ve restoranlar
İmalat
Ulaştırma
İnşaat
OECD Skills Development Pathways in Asia
OECD Employment and Skills Strategies in Southeast Asia
31
15. Asya Gelişim Bankası: Gelişen Asya-Pasifik’te Kapsamlı ve Sürdürülebilir Büyüme İçin Beceri
Geliştirme 19
Yeşil ekonomi politikası doğrultusunda çevre ve enerji alanındaki teknik becerilerle beraber yönetim,
girişimcilik ve finansa yönelik bilgi ve becerisi gelişmiş uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır (s.143, 187).
Eğitimde; alternatif enerji (güneş, rüzgâr, biyoenerji, jeotermal, okyanus vb.), enerji verimliliği ve
çevre kirliliğinin azaltılması gibi konuların önceliği vurgulanmaktadır (s.274).
 Avrupa
16. Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) Yeşil Ekonomi için Gelecekteki Beceri
İhtiyaçları 20
Enerji Sistemleri: Avrupa Birliği (AB) yeşil ekonomi politikaları kapsamında, teknik becerilerin yanı sıra
özellikle danışmanlık ve iletişim becerileri gelişmiş mühendislere ihtiyaç söz konusudur (s.38, 73).
Alternatif enerji (özellikle rüzgâr), karbon yakalama ve depolama, arıtma ve geri dönüşüm öncelikli
ihtiyaç duyulan beceriler arasında yer almaktadır (s.74).
Raylı Sistemler: Bu alandaki nitelikli işgücünün giderek azaldığı ve 2030'da daha da fazla kendini
göstermesi öngörülmektedir (s.74).
Tarım ve Balıkçılık: Bu alanda yetişmiş işgücü ihtiyacı 2015 yılı için 2,2 milyon kişi olarak ifade
edilmektedir (s.74).
17. Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) Avrupa için Gelecekteki Beceri İhtiyaçları
21
AB ülkeleri için 2015 yılına kadar yapılan projeksiyonda yönetim ve hizmet sektöründe istihdamın
artacağından bahsedilmektedir.
2006-2015 trendlerine bakıldığında yükselişte olan sektörler şu şekildedir (s.90-95).
19

Yönetim

Dağıtım/Lojistik

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

İnşaat

Eğitim
Asian Development Bank: Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific
CEDEFOP Future Skill Needs for the Green Economy
21
CEDEFOP Future Skill Needs for Europe
20
32
YURTDIŞI RAPORLARA GÖRE İHTİYAÇ MATRİSİ
Rapor
no.
Toplam Puana Göre İhtiyaç Sıralaması
Tarım Ekonomisi/İşletmeciliği
Tarım-Balıkçılık
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Petrol-Doğalgaz Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
Gıda Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Raylı Sistemler
Lojistik
Metalurji Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İşletme
12
3
9
7
7
6
6
5
5
4
4
2
2
2
ORTA ASYA
AFRİKA
1
2
3
4
5
6
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ORTA DOĞU
8
X
X
10
X
X
11 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33
X
X
X
X
X
AVRUPA
X
X
X
X
13
X
X
X
X
9
ASYA-ASYA PASİFİK
X
X
X
X
İkinci ve üçüncü aşamada açılması planlanan bölümleri belirlemek için izlenen bir sonraki adım,
yurtdışı fuar ve tanıtım çalışmalarından elde edilen sonuçların incelenmesi olmuştur. Yurtdışı öğrenci
potansiyelini belirleme ve İTÜ-KKTC’ye üçüncü ülkelerden öğrenci kazandırma amacıyla İTÜ-KKTC
akademisyenleri Şubat 2013-Kazakistan, Nisan 2013-Azerbaycan, Nisan 2013-Dubai ve Mart-2013
Kore eğitim fuarlarına katılım sağlamıştır. İTÜ-KKTC tanıtım stantlarının açıldığı fuarlarda, yoğun
yabancı öğrenci kitlesine ulaşılmış ve öğrenci ajansları temsilcileri ile görüşülmüştür. Eğitim fuarları
dışında, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kamerun, Senegal, Fas, Tunus ve
Cezayir’de üst düzey temasların resmi olarak başlatılması planlanmaktadır.
Tanıtım organizasyonları ve temsilcilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan,
Özbekistan, Fas, Kamerun, Senegal ve Cezayir'in yabancı öğrenci açısından yüksek potansiyel taşıdığı
tespitinden yola çıkarak; raporlardan edinilen objektif veriler ve İTÜ markası bir araya getirildiğinde,
gelecek dönemler için öngörülen bölümler şu şekildedir:
II. AŞAMADA AÇILMASI PLANLANAN
BÖLÜMLER
Kontenjan22
Ortalama
min.
max.
Kontenjan
Konservatuar
1
Kompozisyon
10
10
10
10
2
Tiyatro
20
20
20
20
3
Müzik Teknolojileri
20
20
20
20
Ara Toplam
50
Denizcilik
4
Balıkçılık
30
Ara Toplam
30
Mühendislik
5
Enerji Sistemleri Mühendisliği
38
36
48
30
6
Gıda Mühendisliği
63
14
151
40
Ara Toplam
II. Aşama Toplam
III. AŞAMADA AÇILMASI PLANLANAN
BÖLÜMLER
Mühendislik
22
70
150
Kontenjan23
1
Raylı Sistemler Mühendisliği
67
-
-
30
2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
54
23
103
30
İTÜ-KKTC Rektörü yönetiminde Rektör Danışmanları ve stratejik planlama ekibinin katıldığı 13.09.2013 ve
23.09.2013 tarihli toplantıların sonuçları
23
İTÜ-KKTC Rektörü yönetiminde Rektör Danışmanları ve stratejik planlama ekibinin katıldığı 13.09.2013 ve
23.09.2013 tarihli toplantıların sonuçları
34
Ara Toplam
Sosyal Bilimler
3 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
50
26
60
82
30
Ara Toplam
III. Aşama Toplam
30
90
İTÜ-KKTC FAKÜLTELER BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ortalama
min.
max.
23.09.2013
Toplantıda
onaylanan
Planlanan
Dönem
1
Deniz Ulaştırma İşletme Müh.
-
-
-
40
Mevcut
2
Gemi Makineleri İşletme Müh.
-
-
-
40
Mevcut
3
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
-
-
-
40
Mevcut
4
Balıkçılık
-
-
-
30
II. Aşama
Ara Toplam
150
Yabancı Öğrenciler Dâhil Toplam (%30 ekleme ile)
195
5 yıllık periyotta toplam
975
KONSERVATUAR
5 Ses Eğitimi
25
25
30
30
I. Aşama
6 Çalgı
25
25
30
25
I. Aşama
7 Kompozisyon
10
10
10
10
II. Aşama
8 Türk Halk Oyunları
30
30
30
30
I. Aşama
9 Tiyatro
20
20
20
20
II. Aşama
10 Modern Dans
30
30
30
30
I. Aşama
11 Müzikoloji
20
20
20
20
I. Aşama
12 Müzik Teknolojileri
20
20
20
20
II. Aşama
Ara Toplam
185
Yabancı Öğrenciler Dâhil Toplam (%20 ekleme ile)
222
5 yıllık periyotta toplam
1.100
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
13 Psikoloji
130
72
180
120
I. Aşama
14 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
137
93
195
120
I. Aşama
15 Sosyal Hizmetler
40
34
48
40
I. Aşama
16 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
70
49
107
60
I. Aşama
17 Hukuk
170
105
245
120
I. Aşama
18 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
54
-
-
30
I. Aşama
19 İşletme
20
5
46
30
I. Aşama
30
I. Aşama
82
30
III. Aşama
Ara Toplam
580
20 Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi
21 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
50
26
35
Yabancı Öğrenciler Dâhil Toplam (%30 ekleme ile)
5 yıllık periyotta toplam
754
3.770
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
22 İnşaat Mühendisliği
28
13
77
30
I. Aşama
23 Mimarlık
37
10
64
30
I. Aşama
24 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
20
5
62
30
I. Aşama
25 Petrol-Doğalgaz Mühendisliği
47
23
52
30
I. Aşama
26 Bilgisayar Mühendisliği
16
5
53
30
I. Aşama
27 Enerji Sistemleri Mühendisliği
54
11
70
40
II. Aşama
28 Gıda Mühendisliği
63
14
151
40
II. Aşama
29 Raylı Sistemler Mühendisliği
67
-
-
30
III. Aşama
30 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
54
23
103
30
III. Aşama
Ara Toplam
290
Yabancı Öğrenciler Dâhil Toplam (%30 ekleme ile)
5 yıllık periyotta toplam
Toplam
Yabancı Öğrenci Dâhil Toplam (%30 ve %20 ilaveli)
Genel Toplam (5 yıllık toplam)
Gazimağusa Toplam (5 yıllık periyotta)
Yeni Erenköy Toplam (5 yıllık periyotta)
377
1.885
1.205
1.548
7.740
1.110
6.630
2.6.1.2 Lisansüstü Programları
Gelecek beş yıllık periyotta, KKTC’deki bölgesel ihtiyaçlara ve yurtdışındaki olası alternatiflere yönelik
araştırmalar yapıldıktan sonra farklı alanlarda yüksek lisans programları açılması planlanmaktadır.
2.6.1.3 Doktora Programları
İTÜ ve KKTC için öncelikli araştırma konularının belirlenmesinin ardından yüksek lisans programlarına
olan talep de dikkate alınarak, aşamalı şekilde doktora çalışmaları için gerekli prosedürler
izlenecektir.
2.6.1.4 Sürekli Eğitim
İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi (SEM); bireysel ve mesleki gelişim programları ile danışmanlık
hizmetlerini bireylerin gereksinimlerine uygun olarak düzenlemeyi, bireylerin iş alanlarındaki
değişime ve gelişime ayak uyduran insan gücünü oluşturmalarına katkıda bulunmayı ve yaşam boyu
öğrenim kavramını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede SEM, eğitim
programları geliştirmek, düzenlemek ve koordine etmekle yükümlüdür.
36
Mevcut yapıda Lefkoşa’da bulunan tarihi binamızda faaliyetlerini sürdüren Sürekli Eğitim Merkezi,
2015 yılı sonunda Gazimağusa Kampüsü’müzdeki yeni binasında da hizmet vermeye devam edecektir.
2.6.1.5 Konservatuar
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı, Türkiye’de bu alandaki en köklü ve
deneyimli kurumdur. Mühendislikteki deneyimini toplumla bütünleşmenin en etkili araçlarından biri
olan sanata da taşımayı ilke edinmiş bir üniversite olarak İTÜ, bu deneyim ve kültürünü Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti kampüsüne aktararak konservatuar birimi kuracaktır.
Konservatuar, KKTC’deki tüm üniversite öğrencilerine ve halka hizmet verecektir. Bölgedeki sosyal
olanakların yeter düzeyde olmaması nedeniyle İTÜ-KKTC Konservatuarı, lisans eğitiminin ötesinde
Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde farklı eğitim programları ve müzik dinletisi, konser vb.
organizasyonlar düzenleyecektir. Hâlihazırda Gazimağusa Belediyesi ile yapılan görüşmelerde, yeni
Kültür Merkezi’nde halka açık düzenlenecek aylık kültür ve sanat etkinliklerinde İTÜ Konservatuarı’nın
da çeşitli programlarla yer almasına karar verilmiştir.
Gazimağusa kampüsündeki konservatuar binasının 2015 yılı sonunda aktif olarak kullanıma açılması
ile birlikte Ses, Çalgı, Kompozisyon, Türk Halk Oyunları, Tiyatro, Modern Dans, Müzikoloji ve Müzik
Teknolojileri eğitimleri aşamalı olarak verilebilecektir.
2.6.1.6 Kütüphane
37
İTÜ-KKTC kütüphanesindeki mevcut yayınlara ait bilgiler tablodaki gibidir.
Kütüphane Kaynakları
Sayı
Kitap Sayısı
220
Basılı Periyodik Yayın Sayısı
196
Optik Yayın Sayısı
Toplam Kitap Sayısı
229 adet CD
416 adet
Aynı zamanda öğrencilerimiz, İTÜ elektronik kütüphane olanaklarından faydalanabilmektedir. Bu
kapsamda Yabancı Diller Okulu (YDO) öğrencileri, "İTÜ Elektronik Kütüphaneye Nasıl Ulaşırız?" konulu
seminer ile elektronik veri tabanlarına erişmek için kullanacakları yöntemler ve elektronik ortamda
kaynakça taraması hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerimizin İTÜ bünyesinde bulunan 130 veri
tabanı, 44.646 bilimsel elektronik dergi, yaklaşık 104.000 elektronik kitap, 1.200.000 elektronik tez,
170.000'in üzerinde standart ve binlerce elektronik konferans bildirilerine ulaşabilmesi sağlanmıştır.
Önümüzdeki dönemlerde de bu uygulama devam ederken Yeni Erenköy ve Gazimağusa
kampüslerinde kurulacak kütüphaneler, geniş kaynakları ile öğrenci, akademisyen ve bölge halkına
hizmet verecektir.
2.6.2
Araştırma ve Teknoloji Transferi
İTÜ-KKTC’nin toplumsal gelişimin önünü açacak ve yüksek katma değer üretecek araştırmalara imza
atması, akademik bağlamdaki öncelikli hedeflerimizden biridir. Bunun için sahip olduğumuz değerli ve
nitelikli insan kaynağımızın ve öğrencilerimizin farkında olarak ve fiziksel, teknolojik ve finansal
kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak, devlet ile vatandaş arasında kolaylaştırıcı rolü üstlenecek;
ulusal kalkınma ve politikalara yön verecek projeler geliştirilmesine öncülük edeceğiz.
Tamamen proje bazlı ilerleyecek olan bu süreçte; İTÜ-KKTC Araştırma ve Geliştirme Merkezi; kamu,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı ile aktif iletişim halinde olacak, onların ihtiyaç,
beklenti ve önerilerini uygulanabilir projelere dönüştürmeye çalışacaktır. Bu amaçla öncelikle fizibilite
çalışmaları ve ihtiyaç analizlerini yapacak, proje fikirleri üretecek ve uygulama süreci için KKTC,
Türkiye ve uluslararası kurumlardan kaynak tahsis edilmesini sağlayacaktır. Sanayi ile işbirliğini önemli
ölçüde destekleyecek olan bu yapı, İTÜ-KKTC akademik birikiminin uygulamada hayat bulmasına
aracılık edecektir.
İTÜ-KKTC’nin odaklanmayı planladığı tematik alanlar temel olarak şemadaki gibi özetlenmekte olup;
önceliklendirme yapılması ve bölgesel ve ulusal rekabet edebilirliği destekleyecek yeni alanların
belirlenmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışmalar
sürdürülecektir.
Mühendislik
38
Denizcilik
Sosyal
Bilimler
Konservatuar
2.6.3 İdari Hizmetler
2.6.3.1. Öğrenci İşleri
Öğrencilerimizin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, mezuniyet,
kimlik, burs işlemleri ve mezunlar ile iletişimin sürdürülmesine yönelik çalışmalar Öğrenci İşleri
Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir.
2012-2013 akademik yılı için yeni müfredata uygun olarak derslerin dökümü yapılmış ve öğrenciler
için örnek ders programları hazırlanmış, her üç bölümde eğitim gören I. sınıf öğrencilerinin ders
kayıtları yapılmıştır.
Yeni dönemde işlemlerin daha hızlı ve hatasız yapılması, verilerin sağlıklı şekilde arşivlenmesi ve takip
edilebilmesi amacıyla İTÜ-KKTC otomasyon sistemi kurulması planlanmaktadır. Ayrıca gelecek
dönemlerde hizmet kalitesi ve sürekliliğini artırmak amacıyla aşağıdaki yönetmelik ve standartlar
oluşturulacaktır:

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri “Akademik Onur Sözü” Yönetmeliği

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Arşiv Yönetmeliği

İTÜ-KKKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Bütünleme Sınavlarının Uygulamasına Dair
Yönetmelik

İTÜ-KKTC Lisans İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına Eşdeğer İngilizce Dil Puanları

İTÜ – KKTC Eğitim - Araştırma Yerleşkeleri Lisans Programlarına İlişkin Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Lisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığına İlişkin
Yönetmelik

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının
Yapılışına Dair Yönetmelik

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Denizcilik Programları için Staj Yönetmeliği

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Bitirme Tasarım Projesi Alınması, Teslimi ve Sınavı
Hakkında Yönetmelik

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Yaz Öğretimi Yönetmeliği
2.6.3.2 Bilgi Teknolojileri
İTÜ-KKTC bilgi teknolojileri altyapısı ve sistemleri ile ilgili stratejiler, uzun dönemde üniversitemizin
operasyonel ve finansal verimliliği ile akademik rekabet edebilirliğini etkileyecektir. Bunu göz önünde
bulundurarak öncelikle idari ve akademik bağlamda teknoloji ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, bu
ihtiyaçlara cevap verecek modellerin ortaya konulması ve uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.
Belirlenen hedefler bağlamında tamamlanan ve devam etmekte olan bazı temel çalışmalar;

internet hızının artırılması ve fiber teknolojiye geçilmesi

yeni web sayfası tasarımı ve intranet kurulumu

personelin yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulumu

bilgisayar laboratuvarının merkezi sisteme geçirilmesi
39

doküman yönetim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi

merkezi kullanıcı girişi

IP telefon kurulumları

maaş bordrosu yazılım programı alımı ve kurulumu

öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili hazırlıkların başlatılması

kart baskı sistemi
2.6.4
Sosyal Sorumluluk
2.6.4.1 Burslar
Öğrencilerimizin burs başvuruları ile ilgili bilgilendirilmesi, başvuru süreçlerinin takibi ve gönüllü kişi
ve/veya kurumlarla görüşülerek burs desteği alınmasını sağlamak üzere Öğrenci İşleri Biriminin
görevlendirilmesi planlanmaktadır. Yeni dönemde ayrıca bir burs ofisi açılması ve bu faaliyetlerin
daha yoğun ve etkin şekilde yürütülmesi planlanmaktadır.
2.6.4.2 Yurtlar
Yurtlarla ilgili öğrencilerimizin memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan “Yurt
Memnuniyet Anketi” ilk defa 2012-2013 döneminde öğrencilere uygulanmıştır. Anket sonuçlarının
değerlendirilmesi ve mevcut özel yurtların belirlenmiş kriterler doğrultusunda incelenmesi
tamamlanarak,
yeni
kayıt
döneminde
öğrencileri
yönlendirmek
üzere
yurt
katalogları
oluşturulmuştur. Ayrıca kayıt döneminde öğrencileri yerleştirmeye gelecek veliler için de tavsiye
niteliğinde olmak üzere söz konusu yurt idarelerinden uygun konaklama fiyatları alınmıştır.
Yeni yerleşim planları çerçevesinde Yeni Erenköy Kampüsü’nde 70.000m2 alana, 3.500 kişilik
kapasiteye sahip öğrenci yurtları inşa edilecektir. Çalışma odası, televizyon odası gibi alanların da
bulunacağı yurtların ilk etabının 2016 ikinci ve üçüncü etaplarının ise 2017 yılında kullanıma açılması
planlanmaktadır.
2.6.4.3 Lojmanlar ve Misafirhaneler
Öğrencilerimiz gibi personelimize sağlayacağımız sosyal olanakları da önemsiyoruz. Bunun ilk gereği
olarak; Yeni Erenköy kampüsünde 300 daire kapasiteli ve toplam 27.000m2 alana sahip lojman inşa
edilecektir. Lojman inşaatının kademeli olarak 2016 ve 2017 yıllarında tamamlanması ve öğretim
üyelerimizin hizmetine sunulması planlanmaktadır. Ayrıca başta öğrenci velilerimiz olmak üzere
konuklarımızın kampüslerimizde rahatlıkla konaklayabilmesi için misafirhaneler inşa edilecektir.
40
2.6.4.4 Öğrenci Kulüpleri
Yaşayan kampüs algımızın temel bileşenlerinden biri; öğrencilerimizin üniversite ortamına ve yeni
çevrelerine adaptasyonunu kolaylaştıracak, aynı zamanda beceri ve ilgi alanları doğrultusunda
sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak öğrenci kulüpleridir. Öğrencilerin aktif
katılımının esas olduğu bu süreçte; öncelikle, kurulacak kulüplerin belirlenmesi için 2012-2013
akademik yılı süresince periyodik olarak “Öğrenci Buluşma Günleri” düzenlenmiştir. İlk aşamada
kurulması kararlaştırılan Denizcilik ve Fotoğrafçılık Kulüpleri 2012-2013 öğretim yılında faaliyetlerini
başlatmış ve yeni dönemlerde daha yüksek katılımla çalışmalarını sürdürecektir.
Kulüplerin faaliyete geçmesi kadar sürekliliğinin sağlanması da önemli olduğundan, bu yönde
hazırlıklar da planlanmıştır. “Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği”, kulüpler bünyesindeki faaliyetlerin
sistematiğini tanımlamaktadır. Kulüp faaliyetlerinin yönetmeliğe uygun yürütülmesi için, öğrencilerin
kendi aralarında belirledikleri üyelerin oluşturduğu Kulüp Yönetim Kurulları ve Kulüp Tüzükleri yer
almaktadır. Finansal sürdürülebilirlik için oluşturulacak “Öğrenci Aktivite Fonu” ile öğrenci
kulüplerinin sayıca artması, sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi ve sivil toplum örgütleri
ile işbirliği hedeflenmektedir.
Tüm bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacıyla Yeni Erenköy Kampüsü’nde öğrenci kulüpleri için
2.000m2 kullanım alanına sahip müstakil bir “Öğrenci Merkezi” birimi tahsis edilecektir. Kampüsün
merkezinde yer alacak bu birim, tüm öğrencilerin kulüplere erişimi, faaliyetlere katılımı ve böylece
sosyalleşmesi ve gelişiminin en belirgin destekleyicilerinden biri olacaktır.
2.6.4.5 Beslenme
Gazimağusa’da kampüs sakinlerinin ve vatandaşların faydalanabileceği kafeterya, 2013 yılından
itibaren hizmet vermektedir. Kantin-kafeterya hizmet memnuniyetinin ve kalitesinin artırılması için
“Kantin/Kafeterya Memnuniyet Anketi” kullanılmaktadır. Menü alternatifleri, servis seçenekleri,
yemeklerin sunumu gibi pek çok faktör analiz edilerek kafeterya yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Yemek
menüsünün şartnameye uygunluğu düzenli olarak kontrol edilmekte, tüm gıda ürünlerinin kontrolü
sağlık garanti belgelerinin incelenmesi suretiyle şartnamede belirtildiği şekilde düzenli olarak
gerçekleştirilmektedir.
Yeni yerleşim planı çerçevesinde Gazimağusa Kampüsü’ndeki mevcut yemekhaneye 400m2 alan ilave
edilirken, Yeni Erenköy Kampüsü’nde 3.500m2 alana sahip modern bir yemekhane inşa edilecektir.
Ayrıca kafeterya ve restoranlar gibi birimler için 500m2 büyüklüğünde bir alan, çarşı olarak
kurgulanacaktır.
41
2.6.4.6 Spor Faaliyetleri
Öğrencilerimizin ve tüm kampüs sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmesi, kampüs içinde kaliteli zaman
geçirebilmesi için; açık ve kapalı alanlar, olabildiğince farklı spor faaliyetine olanak sağlayacak şekilde
planlanmaktadır. Yapılanma sürecinin devam etmesi nedeniyle öğrencilerimizin spor aktivitelerini
gerçekleştirebilmeleri için Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Gençlik Merkezi’nde (MAGEM)
spor alanları rezerve edilerek ara çözüm geliştirilmiştir.
Yerleşim planları çerçevesinde Gazimağusa’da 1.600m2 ve Yeni Erenköy’de 4.000m2 alana sahip kapalı
spor salonları inşa edilecektir. Buna ek olarak özellikle Yeni Erenköy Kampüsü’nde açık spor alanları
da oluşturulacaktır. Yeni Erenköy’ün KKTC’deki deniz kıyısında yer alan tek kampüs konumunda
olması avantajından yararlanılarak özellikle su sporlarına odaklanılması planlanmaktadır. Spor
faaliyetlerinin sayı ve çeşit olarak artırılması sonucu gençlerin kumar turizminin olası olumsuz
etkilerinden de uzaklaştırılması amaçlanmaktadır.
2.6.4.7 Kültür-Sanat Faaliyetleri
İTÜ-KKTC, kültür ve sanat faaliyetlerini planlarken kampüste yaşayanların yanı sıra bölge halkının da
bu faaliyetlerden yararlanabilmesini ilke edinmektedir. Farklı dallardaki sanat gösterileri ile birlikte
sergi, söyleşi, seminer ve konferanslar gibi çok çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesi sonucunda sadece
kampüs içinde değil çevrede de yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Her iki kampüste de
bölge halkının kullanımına açık olacak; ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması
planlanan Kongre ve Kültür Merkezi binalarının inşaatı için gerekli planlama yapılmış ve yerleşim
planına eklenmiştir. Gazimağusa’da 3.500m2, Yeni Erenköy’de 7.000m2 alana sahip olacak bu modern
birimlerin, sırasıyla 2015 ve 2016 yılı sonunda hizmete açılması öngörülmektedir.
2.6.4.8 Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerimize ve personele yönelik sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlama süreci
tamamlanmış olup kademeli olarak uygulamaya geçirilecektir. Bu kapsamda öğrencilerimizin
KKTC’deki sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 2012-2013 akademik yılı başlangıcında Sağlık
Bakanlığı’ndan sağlık pulları temin edilmiştir. Öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak acil
müdahaleler için revir odası oluşturulmasına yönelik çalışmalar projelendirilmiştir.
Yeni yerleşim planı çerçevesinde Yeni Erenköy Kampüsü’nde 500m2 alana kurulu, tam zamanlı doktor
ve hemşirenin istihdam edildiği, donanımlı bir sağlık merkezi oluşturulacaktır.
42
2.6.4.9 Kariyer Merkezi
İTÜ-KKTC Kariyer Merkezi; öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademisyenlerimizin kariyerlerini doğru
planlaması, yönetmesi ve iş yaşamına en doğru şekilde hazırlanarak başarılı bireyler olmaları yönünde
profesyonel destek sağlamayı amaç edinecektir. Bu kapsamda sunulacak hizmetler:

bireysel danışmanlık

grup danışmanlığı

kariyer günleri

iş yaşamına hazırlık eğitimleri

iş ve staj olanaklarının takibi şeklinde farklılaşacaktır.
Gazimağusa Kampüsü’nde 2015 yılı itibari ile hizmete başlayacak olan Kariyer Merkezi, yapım işlerinin
tamamlanmasını takiben Yeni Erenköy Kampüsü’nde faaliyetlerine devam edecektir.
2.6.4.10 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin üniversitemiz öğrencilerine hizmet verebilmesi için
gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin temel olarak aşağıdaki
konularla ilgili destek alabileceği bir merkezin oluşturulması amaçlanmaktadır:

psikolojik danışmanlık

kişilik gelişimi
Yeni Erenköy Kampüsü’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi için ayrı bir alan oluşturularak
öğrencilerimiz ve personelimizin hizmete almaya devam etmesi sağlanacaktır.
43
2.7 Paydaş Analizi
Paydaşlar
Akademik Personel
İdari personel
Öğrenciler
Öğrenci Aileleri
Mezunlar
İTÜ Senatosu
Üniversiteler Arası Kurul
YÖK
ÖSYM
YÖDAK
KKTC Başbakanlık
KKTC Cumhuriyet Meclisi
TC Lefkoşa Büyükelçiliği
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
KKTC Devlet Planlama Örgütü
KKTC Ekonomi Bakanlığı
KKTC Turizm Bakanlığı
KKTC Tarım Bakanlığı
KKTC Kültür Bakanlığı
KKTC Çalışma Bakanlığı
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı
Diğer KKTC Bakanlıkları
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası
Yerel Yönetimler
KKTC Yayın Yüksek Kurulu
Sivil Toplum Kuruluşları
TÜBİTAK
KOSGEB
TC Milli Eğitim Bakanlığı
TC Bilim ve Sanayi Bakanlığı
TC Avrupa Birliği Bakanlığı
Diğer TC Bakanlıkları
Üniversiteler (Yurtiçi ve
Yurtdışı)
İşverenler
Siyasi Partiler
Medya Kuruluşları
Sosyal Medya/Ağlar
Kamuoyu
Yabancı Konsolosluklar/Ülke
Temsilcilikleri
Potansiyel Öğrenciler
Paydaş Türü
İP: İç Paydaş
DP: Dış Paydaş
Y: Yararlanıcı
Neden Paydaş?
T: Temel Ortak
S: Stratejik Ortak
H: Hizmet Alanlar
Önceliği
A: İzle-Zayıf/Önemsiz
B: Bilgilendir-Güçlü/Önemsiz
C: Çıkarlarını gözet-Zayıf/Önemli
D: Birlikte çalış-Güçlü/Önemli
D
D
D
C/D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
İP
İP
İP/DP
DP
DP
İP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
T
T
T
S
S/H
T
T
T
T
T
S
S
S
S
T
T
T
T
T
S
T
DP
DP
DP
DP
S
S/H
S/H
S/H
D
D
D
D
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
S/H
S
S
S
S
T
S
S
S
S/H
D
D
C/D
D
D
D
D
D
D
D
DP
DP
DP
DP
DP
DP
S/H
S/H
S
S
S/H
S
D
D
D
D
C/D
D
DP
H
C/D
44
PAYDAŞ – ÜRÜN/HİZMET MATRİSİ
Paydaşlar
Eğitim
Araştırma
İdari Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Akademik Personel
X
X
X
X
İdari personel
X
X
X
X
Öğrenciler
X
X
X
X
Öğrenci Aileleri
X
X
X
Mezunlar
X
X
X
X
İTÜ Senatosu
X
X
X
Üniversiteler Arası Kurul
X
X
X
YÖK
X
X
X
ÖSYM
X
X
X
YÖDAK
X
X
X
KKTC Başbakanlık
X
X
KKTC Cumhuriyet Meclisi
X
X
TC Lefkoşa Büyükelçiliği
X
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
X
X
X
KKTC Devlet Planlama Örgütü
X
X
X
KKTC Ekonomi Bakanlığı
X
X
X
KKTC Turizm Bakanlığı
X
X
X
KKTC Tarım Bakanlığı
X
X
X
KKTC Kültür Bakanlığı
X
X
X
KKTC Çalışma Bakanlığı
X
X
X
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma
X
X
X
Bakanlığı
Diğer KKTC Bakanlıkları
X
X
X
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
X
X
X
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
X
X
X
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
X
X
X
Odası
Yerel Yönetimler
X
X
X
KKTC Yayın Yüksek Kurulu
X
X
X
Sivil Toplum Kuruluşları
X
X
X
TÜBİTAK
X
KOSGEB
X
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
X
T.C. Bilim ve Sanayi Bakanlığı
X
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
X
Diğer TC Bakanlıkları
X
Üniversiteler (Yurtiçi ve Yurtdışı)
X
X
X
İşverenler
X
X
X
Siyasi Partiler
X
X
X
Medya Kuruluşları
X
X
X
Sosyal Medya/Ağlar
X
X
Kamuoyu
X
X
X
Yabancı Konsolosluklar/Ülke
X
X
X
Temsilcilikleri
Potansiyel Öğrenciler
X
X
Eğitim: Lisans, lisansüstü, doktora programları ile Konservatuar ve Sürekli Eğitim Merkezi eğitimlerini
Araştırma: Araştırma, proje, bilimsel yayınlar, Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetlerini
İdari Hizmetler: Akademik ve idari süreçlerle ilgili öğrenci işleri, bilgi teknolojileri gibi altyapı hizmetlerini
Sosyal Sorumluluk: Kampüslerde sağlanan olanaklar, spor, kültür, sanat ve kongre merkezi faaliyetlerini ve
sosyal sorumluluk projelerini içermektedir.
45
2.8 GZFT Analizi
İTÜ-KKTC kampüsü GZFT analizini oluşturacak veriler, 05-06 Eylül 2013 tarihleri arasında KKTC’deki
paydaş kurumlarla yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Stratejik Plan ekibi, KKTC’deki kamu ve sivil
toplum kuruluşlarını ziyaret etmiştir. İTÜ-KKTC kampüsündeki akademisyenlerin de zaman zaman
eşlik ettiği görüşmelerde kurumların İTÜ-KKTC hakkındaki görüş, beklenti ve değerlendirmeleri
alınmış; aynı zamanda yükseköğretim başta olmak üzere KKTC’deki ekonomik ve sosyal durum, ulusal
düzeyde yaşanan sorunlar ve olası çözüm alternatifleri üzerine bilgi ve görüş alışverişinde
bulunulmuştur. Görüşmelerde her bir kurumun çalışma alanına göre özelleştirilen yarı yapılandırılmış
formlar kullanılmıştır. Formlar, İTÜ-KKTC’nin stratejik amaçlarının yanı sıra ilgili kurumun ihtiyaçları,
üniversitemizden beklentileri, olası işbirliklerinin kapsamı ve KKTC’deki sosyo-ekonomik yapıya ilişkin
değerlendirmelerini anlamaya yönelik açık uçlu soruları içermiştir.
GZFT analizi ve çevre analizi için KKTC’nin demografik, sosyal ve ekonomik yapısını anlamaya yönelik
ikincil veriler de incelenmiştir. Bu kapsamda incelenen raporlar aşağıdaki gibidir:
KAYNAK
İLGİLİ KURUM
Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı 2013-2015
Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı Matrisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla Gerçekleşme ve Tahmin Çalışma
2008 Yılı Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
KKTC’de Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma-Özel
Sektör Stratejisi
KKTC Nüfus ve Konut Sayımı 2011 Basın Bildirisi
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
KKTC Devlet Planlama Örgütü
KKTC Devlet Planlama Örgütü
KKTC Devlet Planlama Örgütü
İTÜ-KKTC STRATEJİK PLAN GÖRÜŞMELERİ
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon Gazimağusa Belediyesi
ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Devlet Planlama Örgütü
Yardım Heyeti Başkanlığı
Eğitim Bilimleri Derneği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
KKTC Yayın Yüksek Kurulu
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
46
2.8.1 Güçlü Yönler
 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, geçmişi 1773 yılına dayanan güçlü imajı, markası, bilgi ve
deneyimi
 İTÜ’nün mühendislik alanında Türkiye’ye yön veren öncü kurumlardan biri olması
 Eğitim ve araştırmadaki İTÜ kalite ve standartlarını, KKTC kampüsünde de sürdürme
 Türkiye’nin en köklü Türk Müziği konservatuarına sahip olma
 KKTC’de deniz kıyısında kampüse sahip tek üniversite olma
 Nitelikli insan kaynağı
 Öğrenci profili
2.8.2 Zayıf Yönler
 Kampüslerdeki inşaat ve yenileme çalışmalarının devam etmesi
 İTÜ-KKTC kampüslerinin faaliyete başlamasında yaşanan gecikmenin, bölge halkının beklentileri
üzerinde yarattığı etki
 İdari ve yönetsel düzeyde, istenen profesyonelliğe sahip personel istihdamında yaşanan sorunlar
 Sosyal alanlardaki akademisyen istihdamının yeni başlatılacak olması
 Bilgi ve otomasyon sistemlerine yönelik çalışmaların devam etmesi
2.8.3 Fırsatlar
 KKTC’nin eğitim adası olma vizyonu
 İTÜ’nün uluslararası akreditasyonu ve tanınırlığı
 Ülkedeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının; eğitimin KKTC’deki en güçlü sektör
olması yönündeki ortak beklenti ve motivasyonu
 Bölge halkının ve paydaş kurumların (kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları) İTÜ imajına olan
güveni ve İTÜ-KKTC hakkındaki olumlu görüşleri
 İTÜ-KKTC’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim kalitesini artırma ve uluslararası arenada
imajının güçlenmesine sağlayacağı katkı
 Son yıllarda, yükseköğretim için üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısında yaşanan düzenli artış
 Ada ülkesi olmanın sağladığı güvenlik avantajı sayesinde bölge halkının kampüslere erişim kolaylığı
 KKTC ve Türkiye’deki İTÜ mezunları
 KKTC’deki yeni siyasi ve teknik altyapı çalışmalarının getireceği fırsatlar
2.8.4 Tehditler
 KKTC yükseköğretim stratejisinin henüz hazırlık aşamasında olması
 KKTC dışındaki üniversitelerin, üçüncü ülkelerden gelmesi planlanan öğrenci sayısını düşürmesi
 Kumar turizminin özellikle Türk aileler üzerinde yarattığı olumsuz imajın ve endişenin devam
etmesi
 Mevcut kampüslerin çevresinde yeterli sosyal olanak ve gelişmişlik düzeyinin yakalanamaması
 Fiziksel çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle; İTÜ ailesinin, KKTC kampüsüne karşı ilgi ve
inancının istenen düzeye ulaşamamış olması
 KKTC’deki siyasi yapıda yaşanan değişkenliğin bürokratik işlemler ve prosedürleri yavaşlatması
47
2.9 Çevre Analizi
2.9.1
KKTC’deki Üniversiteler
KKTC’de hâlihazırda sekiz üniversite faaliyette olup, Türkiye’deki bazı üniversitelerin KKTC kampüsü
açması yönünde planlar söz konusudur. Bu üniversiteler arasında KKTC kökenli olanlar, ÖSYM
sınavına girme şartı aramaksızın da öğrenci kabul etmektedir. Eğitime ağırlık verilen bu
üniversitelerde araştırma ve bilimsel yayın çalışmalarının gelişmesi ve uluslararası düzeye ulaşması
için yöntem desteğine ihtiyaç vardır.
2.9.2
Yurtdışında Artan Rekabet
Eğitim, KKTC’de olduğu gibi pek çok farklı ülkede de öncelikli sektör konumundadır. Asya, Avrupa ve
Amerika kıtasındaki üniversiteler, global çapta öğrenci ve akademisyen çeken cazibe merkezleri
olmayı hedef edinmiştir. Özellikle Malta, Singapur, Yeni Zelanda ve Malezya gibi ada ülkeleri,
uluslararası ortak programlar ve akreditasyonlarını artırarak rekabet güçlerini artırma çabasındadır.
Eğitimde multidisipliner yaklaşım, yetkinlik temelli olma, yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimciliği
destekleme gibi trendler öne çıkmaktadır. Araştırma konusunda toplumun gerçek sorunlarına çözüm
üreten, bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürmeyi performans kriteri edinen ve disiplinler arası
çalışmaları teşvik eden bir yaklaşımın yaygınlaştığı görülmektedir. Bu doğrultuda üniversiteler; kamu,
reel sektör, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalara yön vermekte; mümkün olabildiğince yurt
dışındaki üniversiteler ya da araştırma kuruluşları ile işbirliklerini artırmaya çalışmaktadır. Toplumla
etkileşimi artırmak üniversitelerin diğer temel stratejik amaçlarından biri olup yaşam boyu
öğrenmeye yönelik programlar ile kültür, sanat, spor gibi sosyal faaliyetlere halkın katılımı teşvik
edilmekte; kampüsler bölge halkının da aktif faydalandığı merkezler haline getirilmektedir. Ayrıca
toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri de geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
2.9.3
Bölgedeki Sosyal Olanaklar
KKTC’de faaliyet gösteren sekiz üniversite, farklı şehirlerdeki kampüslerde hizmet vermektedir.
Kampüsler eğitim birimleri, yurtlar ve bazı sosyal alanları öğrencilere sağlamakla beraber öğrencilerin
KKTC’ye uyum sağlaması, bölge halkı ile etkileşimi ve sosyalleşmesi için kampüs çevresindeki
olanakların da yeter düzeye ulaşması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında bazı bölgelerde
kampüslere yakın noktalarda kafe, restoran, kuru temizleme vb. yerlerin sayıca arttığı görülmekle
birlikte sosyo-kültürel etkinlikler kısıtlı kalmaktadır. Üniversitelerde kapsamlı bir konservatuar
bulunmaması, bölgede kültür-kongre merkezlerinin yenice kuruluyor ve faaliyete geçiyor olması, bu
noktadaki
çalışmaların
önceliğini
ortaya
koymaktadır.
Öğrencilerin
ve
bölge
halkının
faydalanabileceği, görsel-işitsel sanat ve spor faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılmasının,
48
öğrencilerin ve akademisyenlerin KKTC’de yaşamaktan duyduğu memnuniyet düzeyini artırması ve
üniversitelerin bölge halkı ile bütünleşmesini kolaylaştırması beklenmektedir.
2.9.4
Kumar Turizmi
Turizm, KKTC ekonomisi için lokomotif sektörlerden biri durumundadır ve gelişmesi için de yatırımlar
devam etmektedir. Ancak eğlence ve kumar turizmi, öğrenci aileleri üzerinde olumsuz bir imaj
yaratmaktadır. Son yıllarda casino ve bahis ofisleri sayısındaki artış, öğrencilerin güvenliği konusunda
endişelere yol açmaktadır.
2.9.5
KKTC’nin Siyasi Konumu
KKTC’deki siyasi konjonktür ve seçimlerden kaynaklı yaşanan değişiklikler; kamu kurumlarının
inisiyatifindeki işlemlerin sonuçlanma süresini uzatabilmektedir. Ayrıca adada, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında siyasi bir uzlaşı sağlanmamış olmakla beraber;
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, KKTC’de gelişme ve refahın artması için gerekli çalışmaları
sürdürmektedir.
49
3. STRATEJİK PLAN
3.1 Misyon
 Çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilecek becerilerle donanmış, başarılı ve lider öğrenciler
yetiştirmek
 KKTC'de üniversiteler arası işbirliği ve koordinasyonu geliştirerek rol model olmak
 Bölgesel ve global düzeyde rekabet edilebilirliğe, nitelikli ve sürdürülebilir destek sağlamak
3.2 Vizyon
Miras & Gerçek: Köklerinden aldığı güçle; eğitim, araştırma, yenilik ve işbirliğine öncülük ederek
geleceğin tasarımına katkı sağlamak
3.3 Temel Değerler

İTÜ Kalitesinin KKTC’ye Taşınması ve Sürdürülmesi

Global Yaklaşım ve Uluslararası Rekabet Edebilirlik

Şeffaflık, Fırsat Eşitliği ve Katılımcılık

Sosyal Sorumluluk

Yenilikçilik ve Girişimcilik

Sürekli Gelişim

Çevresel Sürdürülebilirlik
50
3.4 Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler
Stratejik Program 1: Eğitim ve Öğretimde Mükemmeli Yakalamak
Stratejiler
 İTÜ-KKTC’nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına öncelik verilecek, yerinde tanıtım
çalışmaları ile yurtdışındaki öğrenci potansiyelini anlama ve İTÜ-KKTC’ye öğrenci çekmeye
yönelik faaliyetlere odaklanılacaktır.
 Devlet üniversitesi olmanın sağladığı avantajı doğru kullanarak yurtdışı tanıtım çalışmalarında
kültür ataşelikleri, aracı kurumlar ve temsilciler ile etkili işbirlikleri kurulacaktır.
 İTÜ-KKTC ve Türkiye’nin ihtiyaçları ile uyumlu, global düzeyde pazarlık gücüne sahip eğitim
programları tasarlanacak ve uygulanacaktır.
 Tüm bölümlere İTÜ kalitesinin sürdürülmesi ve yetkinlik bazlı eğitim algısı yerleştirilecektir.
 Eğitim içeriklerinin güncelliği ve anlaşılırlığını artırmak için, iç ve dış paydaşların yer aldığı bir
değerlendirme sistemi kurulacaktır.
 Bölgesel gelişim ve reel sorunların çözümünü destekleyen, yenilikçilik ve girişimciliği motive
eden içeriklerin sayısı artırılacaktır.
Stratejik Amaç 1: İTÜ-KKTC Tanınırlık ve Tercih Edilirlik Oranının Artırılması
Hedef 1.1. İTÜ-KKTC’nin ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak için Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve
öğrenci potansiyelinin yüksek olduğu diğer ülkelerde her yıl tanıtım günleri & ziyaretleri
düzenlenmesi
Performans Göstergeleri
 Kamuoyu bilgilendirme toplantıları sayısı (Hedef: KKTC için yılda 4 toplantı)
 Düzenlenen tanıtım günü sayısı (Hedef: KKTC için 2, Türkiye için 1,yurtdışında 8 hedef ülkede
16 ziyaret)
 Tanıtım günleri katılımcı sayısı
Hedef 1.2. Eğitim fuarları takip edilerek her bir ülkede yılda en az 2 organizasyona katılım
sağlanması
Performans Göstergeleri
 Katılım sağlanan fuar sayısı (Hedef: Her yıl ortalama 10 fuar)
 Fuar süresince ziyaretçi sayısı
 Fuar sonrası geri dönüş oranları
51
Hedef 1.3. Öğrenci potansiyelinin yüksek olduğu ülkeler araştırılarak farklı lokasyonlarda İTÜ-KKTC
tanıtım ofisleri kurulması ve sayısının artırılması
Performans Göstergeleri
 Öğrenci potansiyelini belirlemeye yönelik pazar araştırması ve seyahat sayısı
 İstanbul tanıtım ofisinin kurulması (Hedef: 2014 yılı)
 Tanıtım ofisi kurulması için iletişime geçilen ülke sayısı
 Tanıtım ofisi kurulan ülke sayısı
 Tanıtım ofisleri ziyaretçi sayısı
 Tanıtım ofislerine gelen arama sayısı
 Aracı kurum görüşme ve anlaşma sayısı (Hedef: Her yıl 12 görüşme, ortalama 4 anlaşma)
 Yurtdışı kültür ataşelikleri görüşme sayısı (Hedef: Her yıl 6 görüşme)
Hedef 1.4. İTÜ-KKTC’nin ve eğitim programlarının tanıtımına yönelik dijital ortam, medya ve yazılıgörsel materyallerin etkin kullanılması
Performans Göstergeleri
 İTÜ-KKTC web sitesi ziyaretçi sayısı
 Web sitesi güncellenme sıklığı
 Fakülte ve bölüm web sayfalarının hazırlanması ve güncellenmesi (Hedef: Mevcut bölümler için
2014 yılı, planlanan bölümler için 2016, 2017 ve 2018 yılları)
 Sanal turun güncelliği ve izlenme oranı
 Türkçe tanıtım kitlerinin (broşür, kitapçık, lisans programları vb.) hazırlanması (Hedef: 2014 yılı)
 KKTC ve Türkiye’deki ulusal televizyon, dergi ve gazetelerde reklam verme sıklığı (Hedef: Her yıl
düzenli olarak akademik dönem öncesinde)
 Yurtdışına yönelik tanıtım kitlerinin (broşür, kitapçık, lisans programları gb.) hazırlanması
 İstanbul’daki İTÜ yayınlarında (kampüs içindeki dergi, gazete vb.) İTÜ-KKTC ile ilgili haberlere
yer verilmesi (Hedef: Her yayında en az 2 haber)
 İstanbul’daki tanıtım materyallerinde İTÜ-KKTC yerleşkelerine yer verilmesi
 İTÜ-KKTC tanıtım kitlerinin KKTC’deki firmalar, STK’lar, ortaöğretim kurumları ve dershanelere
ulaştırılma oranı
 Yurtdışına yönelik tanıtım filmi/televizyon filmi sayısı (Hedef: Her yıl ortalama 5 tanıtım filmi)
 Dijital medya reklam sayısı
52
Stratejik Amaç 2: Eğitim Kalitesinin Dünya Standartlarına Taşınması
Hedef 2.1. İTÜ-KKTC yetkinlik alanları ile örtüşen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için stratejik
önem ve önceliğe sahip alanlara yönelik lisans, yüksek lisans ve doktora programları oluşturulması
ve kademeli olarak açılması
Performans Göstergeleri
 KKTC ‘deki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşme sayısı (Hedef: Her
ay ortalama 3 toplantı: bir kamu, bir STK, bir özel sektör)
 Planlanan eğitim programlarının gerçekleştirilme oranı
 Birinci aşamada planlanan programların öğrenci almaya başlaması (Hedef: 2015-2016
akademik yılı)
 İkinci ve üçüncü aşamada planlanan programların öğrenci almaya başlaması (Hedef: 2016-2017
ve 2017-2018 dönemleri)
 Yeni programlara uygun akademisyen istihdamı
 Yeni lisans programlarının öğrenci sayısı ve doluluk oranı
 Yüksek lisans programlarına başvuru sayısı ve doluluk oranı
 Doktora programlarına başvuru sayısı ve doluluk oranı
53
Hedef 2.2. Eğitim içeriklerinin yetkinlik bazlı, yenilikçi, girişimciliği destekleyen, bölgesel ve
sektörel ihtiyaçlara cevap veren nitelikte oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması
Performans Göstergeleri

İTÜ-KKTC genelinde ve bölümler özelinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel
yetkinliklerin belirlenmesi (Hedef: İTÜ-KKTC öğrencilerinin temel yetkinlikleri 2014 yılı,
bölümler bazında yetkinlik grupları kademeli olarak 2015, 2016 ve 2017 sonu)

Yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimcilik ile ilgili seminer sayısı (Hedef: Akademisyenler için her yıl
2 odak grup çalışması, öğrenciler için her dönem 2 seminer)

Bölüm ve fakültelerin belirlenen yetkinliklere göre eğitim içeriklerinin gözden geçirilme oranı

Eğitim içeriklerinin güncellenmesi için kurulan akademik komisyon sayısı

Ders içeriklerinin anlaşılırlığı ile ilgili öğrencilerden alınan geribildirim sayısı, bölümlerdeki
öğrenci temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı (Hedef: Her bölümle yıl içinde 2 toplantı)

İçeriklerle ilgili görüş ve değerlendirmelerin alınması için iletişime geçilen üniversite sayısı

İTÜ-KKTC eğitim kalitesi ve standartları ile ilgili düzenlenen toplantı sayısı (Hedef: Dönem
başlangıçlarında olmak üzere bölümlerle yılda 2 toplantı)
Hedef 2.3. Eğitim içerik ve kalitesinin global oyuncularla rekabet edebilir düzeyde tutulması ve
uluslararası akreditasyon çalışmalarının başlatılması
Performans Göstergeleri

Karşılaştırmalı değerlendirme (benchmark) çalışması için
o
yapılan araştırma, düzenlenen rapor sayısı
o
iletişime geçilen ve ortak çalışmayı kabul eden üniversite sayısı (Hedef: Her yıl
ortalama 3 yurtdışı üniversite seyahati)

Eğitim programlarının karşılıklı değerlendirildiği yabancı üniversite sayısı

Yükseköğretim ve akreditasyondan sorumlu uluslararası kurumlarla yapılan görüşme ve
alınan geribildirim sayısı

Uluslararası düzeyde kabul gören kuruluşlarca akredite edilmesi için başvurulan program
sayısı (Hedef: Her yıl 2 program)

Akredite edilen program sayısı (Hedef: Her yıl 2 program)
Stratejik Amaç 3: Güncel Eğitim Yöntemlerinin Kullanılması
Hedef 3.1. Eğitim teknolojileri ve pedagojik yöntemlerdeki yeniliklerin teşvik edilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlayacak kurumsal yapıların oluşturulması
54
Performans Göstergeleri

Eğitim teknolojileri ve yükseköğretimde gelişen trendlerle ilgili incelenen araştırma ve rapor
sayısı, bu konuda görüş alışverişi ve en iyi uygulama (best practice) çalışması yapılan kurum
sayısı (Hedef: Her yıl ortalama 3 üniversite ile ortak çalışma)

Akademik birimlerin yeni pedagojik yöntemler ve eğitim teknolojilerini denemeye motive
edilmesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısı ve uygulama amaçlı atölye çalışması sayısı
(Hedef: Bölümlerle yılda 2 defa toplantı, yılda bir defa yurtdışından kurumlarla ortak çalıştay)

Eğitim yöntemleri ile ilgili öğrenci ve akademisyenlerin görüşlerini içeren değerlendirme ve
geri bildirim sistemlerinin kademeli olarak tanımlanması (Hedef: 2015 sonu)

Derslerde kullanılan teknolojik araç ve yöntemlerin sayı ve çeşitliliği (Hedef: Her derste en az
bir yöntem)

Online içeriği oluşturulan ders sayısı (Hedef: Her bölümden bir ders)

Uzaktan eğitim altyapısının hazırlanması (Hedef: 2015-2016 akademik yılı)

İTÜ ile ortak yapılan uzaktan eğitim ders sayısı

İTÜ dışındaki üniversitelerle ortak yürütülen uzaktan eğitim sayısı
Stratejik Amaç 4: Öğrenci Başarısı ve Niteliğinin Artırılması
Hedef 4.1. Öğrencilerin araştırma ve aktif öğrenme süreçlerine katılımını destekleyecek imkanların
artırılması
Performans Göstergeleri

Üniversite bünyesindeki araştırma çalışmalarında görev alan lisans öğrencisi sayısı

Öğrenci asistanlığı sisteminin oluşturulması ve bu kapsamda bölümlerde çalışan öğrenci sayısı
(Hedef: Her bölümden 3 öğrenci asistanı)

Yurtdışı araştırma projelerine katılan öğrenci sayısı

Staj veya işyerinde öğrenmeye yönelik program ve bu programlara katılan öğrenci sayısı

Öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik geliştirilen ve uygulanan yöntemlerin sayısı

Öğrencilerin akademik gelişimini takip edecek sistemlerin kurulması ve (Hedef: Otomasyon
sistemine paralel olarak 2015 yılı sonu)
Hedef 4.2. Kariyer danışmanlığı hizmetleri ile öğrencilerin iş yaşamına hazırlanması ve rehberlik
çalışmaları ile öğrencilere psikolojik destek sağlanması
Performans Göstergeleri

Kariyer Merkezi’nin hizmete başlaması ve Yeni Erenköy’deki birime taşınarak kapasitesini
artırması (Hedef: 2014 ve 2016 yıl sonu)

Kariyer danışmanlığı hizmeti alan öğrenci sayısı

Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artıracak becerilerin tanımlanma ve eğitim
programlarına eklenme oranı

Öğrencilere temel etkileşim ve işbirliği becerilerini kazandıracak takım çalışması, problem
çözme, yazılı ve sözlü iletişim gibi eğitim programlarının hazırlanması (Hedef: 2015 sonu)

Kariyer Merkezi için iş ve staj olanaklarının da takip edilebileceği web sayfası hazırlanması
(Hedef: 2016 yılı)

İletişim ve takım çalışması becerisi seminerlerine katılan öğrenci sayısı ve düzenlenen
organizasyon sayısı (Hedef: Her bir başlıkla ilgili yılda 2 seminer)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak
büyümesi (Hedef: 2016 sonunda Yeni Erenköy’de hizmete devam etmesi)

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti alan öğrenci sayısı
Hedef 4.3. Öğrenci ve akademisyenlerin üniversiteye bağlılık ve memnuniyet oranının artırılması
Performans Göstergeleri

Kalıcı akademisyen kadrosundaki artış (Hedef: Her yıl ortalama %15)
55

Öğrenciler için oryantasyon programı sayısı ve katılım düzeyi (Hedef: Her dönem başında yeni
katılan öğrencilere yönelik birer program)

Lisans programları doluluk oranı (Hedef: %90)

Kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye yerleşme ve eğitime başlama oranı (Hedef: %95)

Eğitimin ilk yılında üniversiteden ayrılma oranı (Hedef: max. %5)

Öğrenci ve personel memnuniyet düzeyindeki artış (Hedef: Her yıl %20 artış)
Stratejik Program 2: Gelişime ve Değişime Öncülük Edecek Araştırma ve Projeler Gerçekleştirmek
Stratejiler

İTÜ-KKTC, paydaşları ile etkin işbirlikleri kurarak bölgedeki gelişim ve değişimin öncüsü
projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlenecektir.

Yüksek standart, eğitim ve etik değerlerin oluşturduğu bir çerçevede araştırmaların orijinalite
ve kalitesi sürdürülecektir.

Araştırma ve bilgi transferinde İTÜ-KKTC’nin dünyaca kabul gören sıralamalarda yer almasına
çalışılacaktır.

Araştırma sonuçlarının faydalı ürün ya da modele dönüşmesi İTÜ-KKTC akademisyenleri için
temel performans kriterlerinden biri olacaktır.

İTÜ-KKTC kaynaklı yayınlar ve araştırmalar ile ilgili başarılar, üniversite mensupları ile
paylaşılarak bu kültürün yaygınlaşması teşvik edilecektir.
Stratejik Amaç 5: Global trendleri takip ederek ve ulusal ihtiyaçları gözeterek İTÜ-KKTC için
tematik alanların belirlenmesi ve bu yönde araştırma, bilgi ve teknoloji transferinin
gerçekleştirilmesi
Hedef 5.1. KKTC için toplumun faydasına olacak ve reel problemlerin çözümüne katkı sağlayacak
en az üç farklı öncelikli araştırma alanı belirlenmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi ve
çalışmaların bu yönde odaklanması
Performans Göstergeleri

Yeni araştırma konuları ve olanakları için fakültelerde oluşturulan “danışma grupları” sayısı

İTÜ-KKTC Araştırma-Geliştirme Merkezi’nin kurulması (Hedef: Lefkoşa-2015 yılı, Gazimağusa2016 yılı)

Tematik alanlarla ilgili makale, bildiri, kitap, kitapta bölüm, patent, lisans, özgün ürün, faydalı
model vb. ürünlerin sayısındaki artış:
o
Uluslararası yayın (makale, bildiri, poster vb.) hazırlık ve başvurularının teşvik edilmesi
(Hedef: Her yıl %10 artırılması)
56
o
Uluslararası kabul gören yayın sayısının düzenli olarak artırılması (Hedef: Öğretim üyesi
başına 0,5 yayın)
o

Bilimsel araştırma projelerine sağlanan desteğin artırılması (Hedef: Her yıl %10 artış)
Reel sektörün gelişimi ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmaların toplam araştırmalar içindeki
yüzdesi (Hedef: %20)
Hedef 5.2. Araştırma kalitesinin artırılması ve sonuçlarının ürüne dönüştürülmesinin
desteklenmesi
Performans Göstergeleri

Bölüm ve fakültelerdeki araştırma, özgün ürün, faydalı model vb. bilimsel çalışmaların
değerlendirilmesi ve takip edilmesine yönelik kriterlerin belirlendiği yönetmeliklerin
tamamlanma oranı (Hedef: 2016 yılı)

İTÜ-KKTC kaynaklı yayınların aldığı atıf sayısındaki artış ve üniversite genelinde bu tür
başarıların paylaşılma sıklığı (Hedef: Yıl boyunca öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı
ortalama 3 organizasyon)

İTÜ-KKTC kadrolu öğretim üyelerinin saygın dergilerin yayın kurullarında görev alma oranı
(Hedef: %10)

Araştırma sonuçlarının patent, lisans, özgün ürün ve faydalı modele dönüştürülme oranı

İhtiyaç analizleri sonucunda reel sektöre teklif edilen proje sayısı (Hedef: Her yıl ortalama 6
teklif)

Reel sektörden gelen ortak çalışma talebi sayısı

Faydalı ürün veya model olarak hayata geçirilen araştırmaların sahibi akademisyenler için
ödül/prim sistemi oluşturulması (Hedef: Araştırma-proje-yayın desteği bütçe kaleminin
%30’u)
Stratejik Amaç 6: Araştırmaya yönelik yatırımların artırılması ve alternatif kaynaklar oluşturulması
Hedef 6.1. Araştırmalar için tüm paydaşların ihtiyaçlarına cevap verecek, mali açıdan efektif fon ve
süreç yönetim sistemleri kurulması
Performans Göstergeleri
 Üniversite bünyesindeki tüm araştırmaların mali ve operasyonel takibinin yapıldığı sistemin
hayata geçirilmesi (Hedef: 2017 yılı)
 Araştırma ve projeler için üniversite bütçesinden ayrılan payın artırılması (Hedef: Her yıl %10
artış)
 Uluslararası kurum/kuruluş, kamu ve özel sektörden sağlanan fiziki ve finansal kaynakların
miktarı (Hedef: Toplamın %20’si)
57
 Araştırma merkezleri, atölye ya da laboratuvar benzeri birimlerin kuruluşunda reel sektörün
katkı payı (Hedef: Toplamın %10’u)
 Araştırmacıları desteklemek ve öğrenci ile akademisyenleri bu yönde motive etmek için burs
olanaklarındaki artış tutarı (Hedef: Her yıl %20 artış)
Hedef 6.2. Kütüphanelerin üniversite genelindeki araştırma ihtiyaçlarına cevap verecek niteliğe
ulaştırılması
Performans Göstergeleri
 Gazimağusa ve Yeni Erenköy kütüphane inşaatlarının tamamlanması (Hedef: Gazimağusa için
2014, Yeni Erenköy için 2016 sonu)
 Kütüphanelerin yayın, fiziksel ve elektronik ihtiyaçlarının tamamlanma oranı (Hedef: Gazimağusa
için 2014 sonu, Yeni Erenköy için 2017 yılı)
 Uluslararası veri tabanlarına üyelik sayıları
 İTÜ başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kütüphanelere erişim olanaklarının artırılması
 Kütüphanelerin araştırma ve proje çalışmalarına katkısı
Stratejik Amaç 7: Yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimciliğin gelişmesine uygun bir ortam oluşturulması
ve İTÜ-KKTC kimliğinin temel parçalarından biri haline getirilmesi
Hedef 7.1. Öğrenci ve akademisyenler arasında yenilikçilik ve yaratıcılığın teşvik edilmesi
Performans Göstergeleri
 Bu alanda düzenlenen seminer, çalıştay, grup çalışması sayısı (Hedef: Her yıl 2 seminer ve
çalıştay)
 Bölüm ve fakültelerin gerçekleştirdiği disiplinler arası çalışmaların sayısı
 KKTC ve Türkiye kampüslerindeki öğrencilerin ve akademisyenlerin ortak çalışmalarının sayısı
 Farklı üniversitelerden bilim adamları, araştırmacılar ve uluslararası kurumlarla geliştirilen ve
uygulanan proje sayısı
 Araştırma merkezlerinin üniversite dışındaki kurumlarla geliştirdiği ya da uyguladığı proje sayısı
 Bu alanda katılım sağlanan ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sempozyum gibi
organizasyonların sayısı ve sürekliliği
 Araştırma, proje vb. çalışmalar için yurt dışına giden akademisyen ve öğrenci sayısı
 Bu alandaki yarışma, oyun vb. organizasyonlara katılım oranı
Hedef 7.2. Üniversitenin girişimcilik kapasitesinin artırılması
Performans Göstergeleri
58
 Girişimci fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak için kamu ve özel sektördeki ürün ve
hizmetlere yönelik pazar araştırmalarının sayısı (Hedef: Yıllık ortalama 6 rapor)
 Tüm bölümlerin tercih edebileceği “Girişimcilik” dersinin lisans programlarına eklenmesi
(Hedef: 2015-2016 akademik yılı)
 Girişimcilik ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, yarışma vb. organizasyonlara
katılım düzeyi ve sıklığı
 İş fikirlerinin hayata geçirilmesi için girişimcilere yönelik kaynak ve destek sağlayan kurumlarla
işbirliği ve bu verilerin öğrenci ve akademisyenlere aktarılma düzeyi
o
Donör kuruluşlarla yapılan görüşme sayısı
o
Düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı
 Girişimcileri desteklemek amaçlı bütçe havuzu oluşturulması
o Üniversite bütçesinden ayrılan pay
o
Donör kuruluşlardan sağlanan mali katkının payı
o
Kamu kurumlarından sağlanan mali katkının payı
o
Özel sektörden sağlanan mali katkının payı
Stratejik Program 3: Global Üniversite Olmak
Stratejiler
 Yabancı öğrenci ve akademisyen sayısı artırılarak farklı kültürlerin yer aldığı ve herkesin eşit
fırsatlara sahip olduğu bir kampüs dokusu oluşturulacaktır.
 Öğrencilere dünya vatandaşı olma ve global ölçekte iş yapabilme yetisinin önemiyle ilgili
farkındalık kazandırılacaktır.
 Bilimsel çalışmaların uluslararası etkisi artırılacaktır.
 Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması için gerekli altyapı ve tanıtım çalışmalarına
öncelik verilecektir.
 Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak eğitim, sertifika ve araştırma programları yapılması için
girişimlerde bulunulacaktır.
 İTÜ-KKTC kaynaklı yayın ve bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde kabul edilme ve
uygulanma oranı artırılacaktır.
Stratejik Amaç 8: Global düzeyde tanınan ve öğrenci-akademisyen çeken bir üniversite haline
getirilmesi
Hedef 8.1. Öğrenci ve akademisyen mobilitesinin artırılması
59
Performans Göstergeleri

Yabancı öğrenci ve öğretim üyesi sayısının toplam içindeki oranı (Hedef: Öğrencilerde %30,
öğretim üyelerinde %50)

Uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. organizasyonları yapan kurumlar ile yapılan
görüşme ve anlaşma sayısı

Yurtdışına eğitime giden öğrenci sayısındaki artış (Hedef: Her yıl %15, her fakültede toplam
öğrenci sayısının %20’si)

Yabancı üniversitelerde dönemsel olarak görev alan İTÜ-KKTC kadrolu akademisyen sayısı ve
artış oranı (Hedef: %10)

İTÜ-KKTC kadrolu öğretim üyelerinin yurtdışı kongre ve sempozyumlara davetli konuşmacı
olarak katılım oranı (Hedef: %10)

Öğrenci ve akademisyenlere değişim programları ile ilgili bilgi vermek için düzenlenen
toplantı ve katılımcı sayısı (Hedef: Her dönem 2 toplantı)

Yabancı öğrenciler için ayrılan bütçe payı (Hedef: Toplam burs bütçesinin %30’u)
Hedef 8.2. Uluslararası işbirlikleri kurulması ve sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
60

Türkiye ve diğer yurtdışı üniversiteler ile yapılan değişim programı ve eğitim anlaşması sayısı

Türkiye ve yurtdışındaki paydaşlar ile yürütülen ile ortak araştırma ve proje sayısı

Türkiye ve yurtdışındaki kurum veya kişilerden gelen ortak proje/araştırma teklifi sayısı

İTÜ-KKTC’nin global üniversite sıralamalarında yer alması

İTÜ-KKTC kaynaklı yayın ve bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde kabul edilme ve
uygulanma oranı
o
Uluslararası otoritelerce kabul edilen ve alıntı yapılan yayınların sayısı
o
Yabancı bilim adamı, araştırmacı, akademisyen veya kurumlar ile yapılan araştırma ve
proje sayısı
Stratejik Program 4: Yaşayan Kampüs Konsepti Oluşturmak
Stratejiler
 Yerleşim planlarında kampüs sakinlerinin keyifli zaman geçirebileceği yaşam alanlarının ön
planda olduğu çalışmalar tercih edilecektir.
 Yapım işleri İTÜ-KKTC kimliğini yansıtacak ve genel yerleşim planını koruyacak şekilde
tasarlanacak ve planlanacak; yapım ve yenileme çalışmalarında stratejik planın devamında
bahsedilen çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri esas alınacaktır.
 Peyzaj çalışmalarında binalar arası estetik ve doğa ile uyumlu bağlantılar kurulmasına özen
gösterilecektir.
 Araç trafiği, mümkün olan en düşük düzeyde ve kampüs merkezinden olabildiğince uzakta
tutulacaktır.
 Yaya ve bisiklet yolları, kampüs içi tüm birimler arasında rahat ulaşım sağlayacak şekilde
düzenlenecektir.
 Ulaşımın çevresel etkileri takip edilecek ve kontrol altında tutulacaktır.
 Öğrenciler, personel ve misafirler için çağdaş koşullarda ve yeterli konaklama, beslenme, sağlık
ve spor imkânı sunulacaktır.
 Misafirhaneler sayesinde velilerin KKTC’de konaklama sorunu yaşamaması ve kampüslerimizde
rahat zaman geçirebilmesi sağlanacaktır.
 Öğrenci kulüpleri sayıca ve işlerlik açısından artırılacaktır.
 Mezunlar Derneği kurulacak, İTÜ ve İTÜ-KKTC mezunlarının aktif katılımı teşvik edilecektir.
 Öğrenciler, mezunlar ve personelin etkileşimini artıracak sosyalleşme (networking) aktiviteleri
düzenlenecektir.
 Yabancı öğrencilerle etkileşimi artırmak ve kültürel kaynaşma amaçlı organizasyonlara ağırlık
verilecektir.
 İTÜ kampüsleri arasındaki etkileşim ve paylaşımın artırılması sağlanacaktır.
Stratejik Amaç 9: İTÜ-KKTC kimliğini yansıtan, yaşam alanlarının ön planda olduğu kampüsler
kurulması
Hedef 9.1. Kampüs planlarında yaşam alanlarına önem verilerek yeni yerleşim planlarının
uygulamaya geçirilmesi
Performans Göstergeleri

Eğitim birimlerinin fiziksel planlara uygun şekilde sırası ile tamamlanması
Gazimağusa
Hedef: Planlanan Tamamlanma Tarihi
Konservatuar
Yeni Erenköy
Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu
Mühendislik Fakültesi (I. Etap)
Denizcilik Fakültesi (I. Etap)
Sosyal Bilimler Fakültesi
Merkezi Derslik
Mühendislik Fakültesi (II. ve III. Etap)
Denizcilik Fakültesi (II. ve III. Etap)
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
61

Rektörlük ve diğer idari birimlerin tamamlanması (Hedef:2015 sonu)

Yeşil alanların kampüs alanı içindeki oranı

Açık alan ve spor alanlarının kampüs alanı içindeki oranı

Peyzaj çalışmalarının tamamlanma süresi
Hedef 9.2. Kampüs içinde yaya odaklı ve çevreci bir ulaşım ağı kurulması
Performans Göstergeleri

Kampüs içindeki araç sayısı ve araç kullanım yoğunluğu

Park alanları doluluk oranı

Yaya yollarının yoğunluğu

Bisiklet ve yaya yollarının tamamlanması (Hedef: 2016 sonu)

Bisiklet yollarının kullanım oranı

Kampüslere ulaşım için ring servisler düzenlenmesi

Ulaşım ile ilgili karbon ayak izi ölçümleri ve takibi (Hedef: 2017 itibari ile)
Stratejik Amaç 10: Kampüs içinde sağlıklı ve mutlu yaşam koşullarının oluşturulması
Hedef 10.1. Kampüs sakinleri için kaliteli ve sürekli konaklama, yemek, spor ve sağlık hizmetleri
sunulması
Performans Göstergeleri

Yeni Erenköy yurt bloklarının tamamlanma süresi (Hedef: İlk etap 2016, ikinci ve üçüncü etap
2017 yılı)

Yeni Erenköy Kampüsü’ndeki lojman inşaatının tamamlanma süresi (Hedef: İlk etap 2016,
ikinci ve üçüncü etap 2017 yılı)

Gazimağusa Kampüsü’ndeki misafirhane ve ibadethane binalarının tamamlanma süresi
(Hedef: Öğrenci Misafirhanesi 2015 sonu, Misafirhane 2015 sonu, İbadethane 2014 sonu,)

Yeni Erenköy Kampüsü’ndeki misafirhane ve ibadethane binalarının tamamlanma süresi
(Hedef: Misafirhane ve İbadethane 2015 sonu)

Yurt ve lojman yönetmeliklerinin hazırlanması, öğrenciler ve personel ile paylaşılması (Hedef:
2016 yılı)

Gazimağusa Kampüsü’ndeki ilave yemekhane inşaatının zamanında tamamlanması (Hedef:
2015 yılı)

Yeni Erenköy Kampüsü’ndeki yemekhane binasının hizmete açılma süresi (Hedef: 2015 yılı)

Gazimağusa ve Yeni Erenköy kampüslerindeki kantin/kafeterya sayısı
62

Yemekhane ve kafeterya hizmetlerinin denetlenme sıklığı ve sonuçları (Hedef: Aylık
denetimler)

Açık spor alanlarının tamamlanma oranı (Hedef: 2016 sonu)

Gazimağusa kapalı spor salonu inşaat ve tefrişatının tamamlanma düzeyi (Hedef: İnşaatın
tamamlanması 2015 yılı, tefrişatın tamamlanması 2016 yılı)

Yeni Erenköy kapalı spor salonu inşaat ve tefrişatının tamamlanma düzeyi (Hedef: İnşaatın
tamamlanması 2015 sonu, tefrişatın tamamlanması 2016 yılı)

Düzenlenen spor müsabakaları sayısı (Hedef: Üniversite içinde yılda 4, üniversiteler arası yılda
2 organizasyon)

Öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik planlanan kurs sayısı ve katılım oranları (tenis, step,
pilates vb.)

Gazimağusa sağlık merkezinin personel ve donanım gereksinimleri tamamlanarak hizmete
açılması (Hedef: 2014 yılı sonu)

Yeni Erenköy sağlık merkezinin personel ve donanım gereksinimleri tamamlanarak hizmete
açılması (Hedef: 2015 yılı sonu)

Ücretsiz sağlık taraması hizmeti için yapılan anlaşma ve tarama sayısı
Stratejik Amaç 11: Kampüs içinde sosyal etkileşimin sürekliliğinin sağlanması
Hedef 11.1. Öğrenci, mezun ve personel etkileşimini artırmaya yönelik sosyo-kültürel faaliyetlerin
planlanması ve gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri

Yeni Erenköy Kampüsü’ndeki Öğrenci Merkezi’nin zamanında tamamlanması ve faaliyete
geçmesi (Hedef: 2015 yılı)

Öğrenci kulüplerinin sayısı, çeşitliliği ve aktivite oranı

Öğrencilerin kulüp faaliyetine katılım düzeyi (Hedef: Öğrencilerin en az yarısının bir kulüpte
etkin görev alması)

Mezunlar Derneği üye sayısı ve etkinlik düzeyi (Hedef: Yılda 2 organizasyon)

Kampüs içindeki networking aktivitelerine öğrenci ve personelin katılım düzeyi (Hedef:
Dönem başlarında, İTÜ günü gibi önemli tarihlerde toplu indoor/outdoor aktiviteler)

Kültür, müzik ve sanat programları sayısı ve katılım düzeyi

Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi binasının planlanan şekilde hizmete açılması (Hedef:
2015 sonu)

Yeni Erenköy Kültür ve Kongre Merkezi binasının planlanan şekilde hizmete açılması (Hedef:
2016 sonu)
63
Hedef 11.2. İTÜ kampüsleri arasında öğrenci ve personel etkileşiminin artırılması
Performans Göstergeleri

İTÜ İstanbul’dan kısa ve uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesi oranı (Hedef: Her yıl
öğretim üyelerinin %20’si)

İTÜ-KKTC kadrolu öğretim üyelerinin İstanbul kampüslerinde verdikleri seminer/konferans
sayısı (Hedef: Her yıl öğretim üyelerinin %10’u)

İTÜ-KKTC kadrolu öğretim üyelerinin eğitim ve araştırma amacıyla İstanbul’da geçirdikleri
dönem (Hedef: Her öğretim üyesi için yılda 2 defa)

İTÜ İstanbul Kampüsü ile öğrenci değişim programının etkinliği (Hedef: Her yıl programa
İstanbul’dan katılan öğrenci sayısının KKTC’den katılanların en az yarısı olması)

İTÜ Türkiye ve KKTC kampüsleri arasında karşılıklı düzenlenen kültür, müzik, sanat vb.
programların sayısı (Hedef: Her yıl en az 2 organizasyon)
Stratejik Program 5: Sürdürülebilir İşbirlikleri Kurmak ve Yaşatmak
Stratejiler
 İTÜ-KKTC; rakiplerinden, iş dünyası ile olan aktif işbirlikleri ve hizmet kalitesi düzeyinde
farklılaşacaktır.
 Üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetlere yönelik kaynakları kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarına etkin şekilde tanıtılacaktır.
 İş dünyası ile etkili iletişim ağları oluşturulması ve network faaliyetleri düzenlenmesine öncelik
verilecektir.
 Toplumla entegrasyon, İTÜ-KKTC eğitim felsefesinin ayırt edici bir özelliği haline getirilecektir.
 KKTC’nin ulusal stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişim ve değişime öncülük edecek
çalışmaların planlanması için, üniversitenin bilgi ve deneyimi ilgili paydaşlara aktarılacak; ortak
akıl ve sinerji oluşmasına aracılık edilecektir.
 Topluma ilham vermek, eğitim olanağı sağlamak ve sosyo-kültürel yaşamı zenginleştirmek için;
üniversitenin fiziksel ortam ve kaynakları, halkın kullanımına açık tutulacaktır.
 Bölge halkının sosyo-kültürel etkinliklere katılımı için tanıtım çalışmalarına önem verilecektir.
 İTÜ-KKTC insan kaynağından en verimli şekilde faydalanarak sosyal sorumluluk projeleri
üretilecek ve uygulanacaktır.
 Aktif ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirilmesine özen
gösterilecektir.
64
Stratejik Amaç 12: İş dünyasının gelişimi ve eğitim-araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında İTÜKKTC’nin aktif rol alması
Hedef 12.1. İş dünyası ile İTÜ-KKTC bilgi ve birikimini bir araya getiren, sürdürülebilir iletişim ağları
kurulması
Performans Göstergeleri
 İTÜ-KKTC Araştırma Geliştirme Merkezi’nin iş dünyası ile yürüttüğü ortak çalışma sayısı
 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının SEM hizmetlerinden faydalanma düzeyi
 Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan ziyaret sayısı (Hedef: Her ay birer
ziyaret)
 Kampüslerin ve İTÜ-KKTC hizmet ve ürünlerinin yerinde tanıtıldığı sektörel toplantı, heyet
kabulü vb. organizasyon sayısı
 Paydaş kurumlar ile kurulan e-posta grubu, çalışma grubu, komisyon vb. sayıları
Stratejik Amaç 13. Toplumla etkileşim ve işbirliğinin ön planda olduğu, sosyal sorumluluk
bilincinin gereğini yerine getiren bir İTÜ-KKTC kimliği oluşturulması
Hedef 13.1. Toplumla etkileşim mekanizmalarının oluşturulması ve entegrasyonun sağlanması
Performans Göstergeleri
 Kentsel ya da bölgesel yönetim organlarında görev alan üye/danışman/yönetici sayısı
 Toplumun üniversiteye bakış açısı ve beklentilerini anlamak amaçlı yapılan toplantı, çalıştay,
anket ve araştırma sayısı (Hedef: Her yıl bir araştırma)
 Bölge halkının katılımıyla düzenlenen tanıtım günleri sayısı (Hedef: Her dönem başında bir
organizasyon)
 Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programı ve bu programlara katılımcı
sayısı
 Konservatuar başta olmak üzere, her yıl düzenlenen kültür-sanat-gösteri organizasyonlarının
sayısı ve katılım düzeyi
 Yerel yönetimlerle yapılan işbirliği/protokol sayısı ve bu kapsamdaki etkinlik sayısı
 İTÜ-KKTC sosyo-kültürel faaliyetleri ile ilgili bölge halkına yönelik tanıtım faaliyetlerinin sıklığı
 İTÜ-KKTC radyo ve televizyonunun kurulması, yayına başlatılması
65
Hedef 13.2. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri
 Akademik yıl bazında planlanan ve uygulanan sosyal sorumluluk projesi sayısı (Hedef: Her yıl 2
proje)
 Sosyal projeler için üniversite tarafından tahsis edilen kaynakların oranı
 Sosyal projeler için destek alınan ulusal ve uluslararası kurum sayısı
 Öğrenciler ve personelin sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılım düzeyi
Stratejik Program 6: Hizmet Kalitesi ve Verimliliğini Sürdürmek
Stratejiler
 Nitelikli personel istihdamına öncelik veren bir bilinç ile akademik ve idari personeli kapsayan
sağlıklı bir insan kaynakları yönetim sistemi kurulacaktır.
 Personelin eğitimi ve yetkinliklerinin gelişimi için hayat boyu öğrenme felsefesi temel
alınacaktır.
 Personelin kuruma aidiyeti ile motivasyon düzeyinin yüksek tutulması için çağdaş
uygulamalardan faydalanılacaktır.
 Paylaşımcı bir yönetim algısı benimsenerek İTÜ-KKTC kurum kültürü ve imajının yaşatılmasında
tüm üniversite mensuplarının katılımı sağlanacaktır.
 Akademik ve idari süreçlerde bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak veri kaybını
önleyen, verimli ve izlenebilir sistemler kurulacaktır.
 Personelin görüş ve önerileri alınarak, kurulacak sistemlerin işlerliği artırılacaktır.
 Üniversite bünyesindeki tüm verilerin sağlıklı bir biçimde depolanması, analiz edilmesi ve takip
edilmesini sağlayacak kurumsal hafıza çalışmaları yürütülecektir.
Stratejik Amaç 14: İTÜ-KKTC hizmet kalitesinin en temel teminatı olan insan kaynağının, doğru
şekilde planlanması ve yönetilmesini sağlayacak politikaların benimsenmesi
Hedef 14.1. Nitelikli insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanması
Performans Göstergeleri
 İnsan kaynağı planlamasının akademik yıllar bazında tutarlılık oranı (Hedef: %80)
 İTÜ-KKTC insan kaynakları yönetim sisteminin kurulma ve uygulanma düzeyi (Hedef: 2015
sonu)
 İdari ve akademik personele yönelik oryantasyon & eğitim programlarının sayısı ve katılımcı
düzeyi
66
o
Hazırlık Okulu akademisyenleri için özel oryantasyon programı (Hedef: Her yıl,
tüm hazırlık okutmanlarının katılımı)
o
İdari personel için hizmet içi eğitimler (Hedef: Her yıl tüm idari personelin katılımı)
o
Yurtlar ve öğrenci işleri gibi yabancı öğrencilere hizmet veren birimlerde görevli
idari personelin İngilizce düzeyi (Hedef: İlgili birimlerdeki personel için her yıl kurs
programı)
o
Akademisyenler için “Eğiticinin Eğitimi” programı oluşturulması ve öğretim
üyelerinin katılım düzeyi (Hedef: Öğretim üyelerinin %50’sinin katılımı)
o
Akademik personel için hizmet içi eğitimler (kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımlar
vb.) (Hedef: Her yıl ihtiyaca uygun 2 program)
o
Yönetim kadrosundaki personel için düzenli eğitim programları (risk yönetimi,
müşteri ilişkileri yönetimi, temel yönetim becerileri gb.) (Hedef: Her yıl ihtiyaca
uygun 2 program)
 Kurum kültürünü yaygınlaştırmayı ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlamayan
faaliyetlerin sayısı ve katılım düzeyi (Hedef: Her yıl en az 2 aktivite)
Stratejik Amaç 15: Akademik ve idari süreçler için etkin altyapılar oluşturulması
Hedef 15.1. Akademik ve idari süreçlerin verimli ve izlenebilir hale getirilmesi
Performans Göstergeleri
 Akademik ve idari birimlerin yetkileri çerçevesinde kullanabileceği otomasyon sisteminin
tamamlanma ve kullanım yüzdesi (Hedef: 2016 yılı, kullanım hedefi %90)
 Personel özlük bilgilerinin dijital ortama aktarılması ve bordro yazılım programı ile entegre
edilmesi (Hedef: 2018 yılı II. yarısı)
 Yabancı uyruklu akademisyenlerin işlemleri ile ilgili hatasızlık oranı
 Bakım-onarım işlemlerinin merkezi takibini sağlayan sistemin tamamlanma oranı (Hedef: 2017
sonu)
 Satın alma planlarının tutarlılık düzeyi
 Satın alma taleplerinin toplandığı ve takip edildiği merkezi yazılımın kurulması (Hedef: 2018 yılı)
Hedef 15.2. Kurumsal hafıza altyapısının oluşturulması (devam eden yapının güçlendirilmesi)
Performans Göstergeleri
 Akademik ve idari süreçlerin/yönetmeliklerin tanımlanma düzeyi (Hedef: 2017 yılı)
 Elektronik arşiv altyapısının kurulma ve uygulanma oranı (Hedef: 2018 yılı)
67
Stratejik Program 7: Finansal Sürdürülebilirliği Sağlamak
Stratejiler
 Uzun ve kısa dönemli bütçe planlama algısı benimsenecektir.
 Bütçe performansı takibi için yöntemler oluşturulacaktır.
 Ek kaynak ya da ihtiyat akçesi aktarımı en aza indirilecektir.
 Tasarruf edilebilir gider kalemleri belirlenecek ve kontrol altına alınacaktır.
 Ticari kurumlar ile sözleşme koşulları tanımlanarak ihtiyaçlara göre farklılaştırılabilecek esnek
çalışma modelleri geliştirilecektir. (insan kaynakları, telif hakları, patent, lisans vb. konular)
 KKTC’de yerleşik firmalar için uluslararası rekabet edebilirliklerini artırmaya yönelik araştırma
ve raporlar hazırlanarak, olası işbirlikleri için firmalara alternatif teklifler sunulacaktır.
 Ortak çalışmalar kapsamında laboratuvar, atölye ya da araştırma merkezi kurulması için reel
sektörden finansal destek sağlanmaya çalışılacaktır.
 Kongre Merkezi’nin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda tercih edilirliğinin artırılmasına
odaklanılacaktır.
 Ulusal ve uluslararası donör kişi, kurum veya kuruluşların sağlayacağı finansal desteklerle ilgili
KKTC’de gerekli yasal mevzuatın oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Stratejik Amaç 16: Üniversite kaynak yönetiminin şeffaf ve standart bir yapıya oturtularak finansal
sürdürülebilirlik ve güvenliğin artırılması
Hedef 16.1. Üniversite için 5 yıllık bütçe planları hazırlanması ve bütçe performansının takip
edilmesi
Performans Göstergeleri
 Planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki fark (Hedef: max. %15)
 İhtiyat akçesi kullanımının toplam bütçe içindeki payı
 Planlanan bütçe dışında yapılan harcama tutarı
 Üniversite geneli kâğıt tüketimindeki düşüş oranı (çıktı ve fotokopi)
 Enerji giderlerindeki tasarruf oranı (aydınlatmalar, su, elektrik, ısınma)
Stratejik Amaç 17: Bütçe için ek gelir kaynakları oluşturulması
Hedef 17.1. Özel sektör işbirlikleri sonucunda; sürekli eğitim, araştırma, analiz, danışmanlık vb.
hizmetlerden elde edilecek gelirlerin artırılması
Performans Göstergeleri
68
 Özel sektöre yönelik çalışmalardan elde edilen gelir tutarı ve toplam gelirler içindeki payı
(Hedef: Her yıl 6 rapor)
 Araştırma birimleri için özel sektörden aktarılan fon tutarı
Hedef 17.2. Ulusal ve uluslararası kuruluşların hibe ve diğer yatırım desteklerinden faydalanılması
Performans Göstergeleri
 Ulusal ve uluslararası donör kuruluşlardan alınan destek tutarı ve toplam gelirler içindeki payı
(Hedef: Her yıl 4 görüşme/toplantı)
 İlgili kurumlarla yapılan protokol sayısı
 KKTC’deki yükseköğretimden sorumlu YÖDAK vb. kurumların, üniversiteler için gerekli mevzuat
altyapısını oluşturması yönünde yapılacak toplantı sayısı
Hedef 17.3. Kampüs içindeki birimlerin gelir getirecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda
kullanılması
Performans Göstergeleri
 Düzenlenen organizasyon sayısı
 Kongre Merkezi’nden elde edilen kira geliri
 Konaklama hizmetinden elde edilen gelir
Stratejik Program 8: Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamak
Stratejiler
 Yapım ve yenileme çalışmalarında kampüslerin yerleşik olduğu bölgelerin ekolojik dengesinin
korunmasına dikkat edilecektir.
 Laboratuvarlar, inşaat, temizlik ve bakım işlerinde çevre dostu ürünlerin kullanım oranının
artırılmasına özen gösterilecektir.
 Kampüslerdeki atık miktarının (katı, kimyasal, laboratuvar vb.) düzenli takip edilmesi ve
azaltılması için gerekli çalışmalara öncelik verilecektir.
 Geri dönüşüm çalışmaları için bölgesel olanaklar değerlendirilecek ve ihtiyaca göre kampüs
içinde özerk birimler kurulacaktır.
 Tüm birimlerde enerji tüketim miktarları düzenli takip edilecek, raporlanacak ve tüketimin
azaltılmasına yönelik tedbirler ele alınacaktır.
 Bina içlerinde sensörlü ve elektrik tüketiminin daha az olduğu aydınlatmalar kullanılmasına
dikkat edilecektir.
 Kampüs sakinlerinin enerji tasarrufuna yönlendirilmesi için eğitim birimleri, yurtlar, lojmanlar,
laboratuvarlar gibi binalarda uyarıcı ve bilgilendirici notlara yer verilecektir.
69
 Bina tasarım ve yapımında alternatif enerji kaynaklarının kullanılması öncelikli tercih
sebeplerinden biri olacaktır.
Stratejik Amaç 18: Çevresel koruma sistemlerinin kurulması ve yönetimi
Hedef 18.1. Ekosistemin korunması ve çevre dostu ürünler kullanılması
Performans Göstergeleri
 Ekosistem planının oluşturulması ve uygulanma düzeyi (biyolojik çeşitlilik, boşaltma havzaları,
arazi kullanımı gibi)
 Bitki örtüsüne uygun şekilde dikilen ağaç sayısı
 Laboratuvar, inşaat, temizlik ve bakım işlerinde kullanılan çevre dostu ürünlerin oranı
Hedef 18.2. Atıklarla ilgili kontrol ve takip sistemleri kurularak atık oranlarının düşürülmesi ve geri
dönüşüm oranlarının artırılması
Performans Göstergeleri
 Yeni Erenköy Arıtma Tesisi’nin planlandığı şekilde tamamlanması (Hedef: 2016 sonu)
 Kampüslerdeki kentsel katı atık miktarı ve yıllar bazında değişim oranı
 Sera gazı ve kimyasal atık ölçümlerinin sıklığı (Hedef: Yıllık periyotlarda ölçüm)
 Kimyasal atık oranı ve yıllar bazında değişim oranı
 Kampüslerdeki sera gazı emisyon oranı ve yıllar bazında değişim oranı
 Geri dönüşüm oranının artırılması
 Kentsel atıklar arasından ayıklanan kullanılabilir eşya miktarı (ofis eşyaları, üniversiteden
ayrılan öğrencilerin bıraktığı eşyalar, laboratuvar ekipmanları vb.)
Stratejik Amaç 19: Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve alternatif enerji kaynaklarından
faydalanma
Hedef 19.1. Binaların brüt kullanım alanlarına göre enerji tüketiminin azaltılması
Performans Göstergeleri

Tüm birimlerdeki aylık elektrik, su ve ısınma giderleri ile bu giderlerin değişim oranları

Yeni inşa edilen kampüslerde sensörlü aydınlatma kullanım oranı

Enerji tasarrufuna yönelik yapılan bilgilendirici toplantı ve yazılı bilgilendirmelerin sayısı
(Hedef: Her yıl 2 toplantı)
Hedef 19.2. Kampüslerde alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve bu oranın artırılması
Performans Göstergeleri


Yeni yapılacak binalarda güneş enerjisinden faydalanma oranı
Yeni Erenköy Kampüsü’nde dalga ve rüzgâr enerjisinden faydalanma oranı
70
4. MALİYETLENDİRME
2014
Stratejik
Program I
Stratejik
Amaç 1
Hedef 1.1
Hedef 1.2
Hedef 1.3
Hedef 1.4
Stratejik
Amaç 2
Hedef 2.1
Hedef 2.2
Hedef 2.3
Stratejik
Amaç 3
Hedef 3.1
Stratejik
Amaç 4
Hedef 4.1
Hedef 4.2
Hedef 4.3
Stratejik
Program II
Stratejik
Amaç 5
Hedef 5.1
Hedef 5.2
Stratejik
Amaç 6
Hedef 6.1
Hedef 6.2
Stratejik
Amaç 7
Hedef 7.1
Hedef 7.2
Stratejik
Program III
Stratejik
Amaç 8
Hedef 8.1
Hedef 8.2
Stratejik
Program IV
Stratejik
Amaç 9
Hedef 9.1
2015
2016
2017
2018
3.313.706,20
4.854.964,74
9.917.931,49
24.510.718,28
27.130.696,81
403.866,00
81.400,00
196.250,00
20.000,00
106.216,00
538.920,00
91.860,00
215.875,00
124.185,00
107.000,00
964.464,50
113.095,00
256.316,50
463.785,00
131.268,00
1.590.890,20
218.990,18
302.550,23
802.425,00
266.924,80
2.081.525,72
276.755,99
335.763,85
1.143.615,00
325.390,88
2.862.265,00
2.806.190,00
25.000,00
31.075,00
3.977.757,50
3.878.175,00
57.900,00
41.682,50
8.539.398,25
8.295.080,00
197.532,50
46.785,75
22.145.513,83
21.357.064,00
733.725,75
54.724,08
24.147.110,92
23.278.270,40
804.558,33
64.282,20
14.200,00
14.200,00
166.020,00
166.020,00
74.622,00
74.622,00
64.140,20
64.140,20
70.554,22
70.554,22
33.375,20
817,20
7.650,00
24.908,00
172.267,24
33.832,24
104.415,00
34.020,00
339.446,74
176.176,24
122.506,50
40.764,00
710.174,05
536.894,50
123.957,15
49.322,40
831.505,95
649.657,92
125.552,87
56.295,17
71
126.250,00
222.020,00
369.139,00
769.321,85
536.910,76
9.400,00
5.875,00
3.525,00
45.215,00
32.150,00
13.065,00
61.046,50
43.300,00
17.746,50
113.571,15
91.050,00
22.521,15
170.875,38
144.975,00
25.900,38
60.750,00
30.750,00
30.000,00
107.500,00
37.500,00
70.000,00
222.000,00
128.000,00
94.000,00
466.000,00
392.000,00
74.000,00
122.150,00
48.150,00
74.000,00
56.100,00
10.175,00
45.925,00
69.305,00
16.530,00
52.775,00
86.092,50
20.772,00
65.320,50
189.750,70
25.937,40
163.813,30
243.885,38
29.282,55
214.602,83
353.425,00
433.117,50
521.532,25
642.577,63
761.885,40
353.425,00
322.500,00
30.925,00
433.117,50
390.150,00
42.967,50
521.532,25
468.993,00
52.539,25
642.577,63
565.124,70
77.452,93
761.885,40
674.228,58
87.656,82
43.044.866,00 157.113.235,00 109.538.847,50 75.423.708,25
19.632.244,09
21.650.150,00
21.611.150,00
13.534.127,87
12.916.367,87
78.565.515,00
78.448.515,00
55.712.106,50
55.583.406,50
39.879.607,15
39.364.807,15
Hedef 9.2
Stratejik
Amaç 10
Hedef 10.1
Stratejik
Amaç 11
Hedef 11.1
Hedef 11.2
Stratejik
Program V
Stratejik
Amaç 12
Hedef 12.1
Stratejik
Amaç 13
Hedef 13.1
Hedef 13.2
Stratejik
Program VI
Stratejik
Amaç 14
Hedef 14.1
Stratejik
Amaç 15
Hedef 15.1
Hedef 15.2
Stratejik
Program VII
Stratejik
Amaç 16
Hedef 16.1
Stratejik
Amaç 17
Hedef 17.1
Hedef 17.2
Hedef 17.3
Stratejik
Program VIII
Stratejik
Amaç 18
Hedef 18.1
Hedef 18.2
Stratejik
Amaç 19
Hedef 19.1
Hedef 19.2
TOPLAM
39.000,00
117.000,00
128.700,00
514.800,00
617.760,00
21.179.350,00
21.179.350,00
75.902.375,00
75.902.375,00
51.026.062,50
51.026.062,50
32.680.563,75
32.680.563,75
5.690.230,70
5.690.230,70
215.366,00
160.350,00
55.016,00
2.645.345,00
2.556.385,00
88.960,00
2.800.678,50
2.702.423,50
98.255,00
2.863.537,35
2.716.248,85
147.288,50
407.885,52
241.328,52
166.557,00
139.616,00
275.440,00
353.692,00
508.327,20
604.647,36
44.266,00
44.266,00
46.755,00
46.755,00
51.358,50
51.358,50
152.127,15
152.127,15
200.240,58
200.240,58
95.350,00
92.350,00
3.000,00
228.685,00
214.085,00
14.600,00
302.333,50
281.533,50
20.800,00
356.200,05
334.400,05
21.800,00
404.406,78
381.506,78
22.900,00
767.999,00
960.888,50
1.630.236,83
3.211.633,65
3.976.489,53
82.275,00
82.275,00
103.002,50
103.002,50
125.922,75
125.922,75
155.077,90
155.077,90
185.586,82
185.586,82
685.724,00
622.200,00
63.524,00
857.886,00
797.246,00
60.640,00
1.504.314,08
1.320.374,08
183.940,00
3.056.555,75
2.454.415,75
602.140,00
3.790.902,72
3.120.102,72
670.800,00
337.155,00
360.037,50
443.476,25
534.835,50
574.616,25
236.280,00
236.280,00
234.000,00
234.000,00
244.800,00
244.800,00
298.800,00
298.800,00
315.000,00
315.000,00
100.875,00
750,00
27.250,00
72.875,00
126.037,50
11.100,00
34.775,00
80.162,50
198.676,25
13.800,00
39.307,50
145.568,75
236.035,50
15.300,00
45.958,00
174.777,50
259.616,25
15.750,00
52.972,40
190.893,85
70.500,00
93.550,00
129.525,00
150.550,00
155.613,00
32.000,00
0,00
32.000,00
43.200,00
0,00
43.200,00
59.400,00
0,00
59.400,00
59.400,00
0,00
59.400,00
59.400,00
0,00
59.400,00
38.500,00
32.000,00
6.500,00
48.153.517,20
50.350,00
43.200,00
7.150,00
164.313.253,24
70.125,00
59.400,00
10.725,00
122.904.380,32
91.150,00
68.840,00
22.310,00
105.751.672,35
96.213,00
70.728,00
25.485,00
53.373.103,20
72
5. KAYNAK İHTİYACI
Kaynaklar
T.C. Yardım
Heyeti
Özgelir
 Öğrenci
Harçları
 Sürekli
Eğitim
Merkezi
 Kira
 Döner
Sermaye
 Yurt
Dışkaynaklar
2014
2015
2016
2017
2018
47.116.704,70
161.693.753,24
114.558.630,32
81.990.922,35
11.788.678,20
1.036.812,50
2.619.500,00
8.345.750,00
23.760.750,00
41.584.425,00
983.312,50
2.540.000,00
8.140.250,00
23.509.250,00
41.004.425,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
125.000,00
150.000,00
3.500,00
4.500,00
5.500,00
26.500,00
30.000,00
0
0
0
0
100.000,00
0
0
100.000,00
100.000,00
300.000,00
(AB, TÜBİTAK,
vb.)
TOPLAM
48.153.517,20 164.313.253,24 122.904.380,32 105.751.672,35 53.373.103,20
73
6. İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İTÜ-KKTC, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin öngörüldüğü şekilde ve bütçeye uygun olarak
gerçekleştirilmesini temel bir ilke olarak benimsemiştir. Bunun için her bir stratejik programın hangi
birimin sorumluluğunda takip edileceğine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
Stratejik Program (SP)
SP1: Eğitim ve
Öğretimde Mükemmeli
Yakalamak
Stratejik Amaç (SA)
SA1: İTÜ-KKTC Tanınırlık ve Tercih Edilirlik
Oranının Artırılması
SA2: Eğitim Kalitesinin Dünya Standartlarına
Taşınması
SA3: Çağdaş Eğitim Yöntemlerinin Kullanılması
SA4: Öğrenci Başarısı ve Niteliğinin Artırılması
SP2: Gelişime ve
SA5: Global trendleri takip ederek ve ulusal
Değişime Öncülük
ihtiyaçları gözeterek İTÜ-KKTC için tematik
Edecek Araştırma ve
alanların belirlenmesi ve bu yönde araştırma, bilgi
Projeler
ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi
Gerçekleştirmek
SA6: Araştırmaya yönelik yatırımların artırılması ve
alternatif kaynaklar oluşturulması
SA7: Yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimciliğin
gelişmesine uygun bir ortam oluşturulması ve İTÜKKTC kimliğinin temel parçalarından biri haline
getirilmesi
SP3: Global Üniversite SA8: Global düzeyde tanınan ve öğrenciOlmak
akademisyen çeken bir üniversite haline gelinmesi
SP4: Yaşayan Kampüs SA9: İTÜ-KKTC kimliğini yansıtan, yaşam
Konsepti Oluşturmak
alanlarının ön planda olduğu kampüsler kurulması
SA10: Kampüslerde sağlıklı ve mutlu yaşam
koşullarının oluşturulması
SA11:
Kampüslerde
sosyal
etkileşimin
sürekliliğinin sağlanması
SP5: Sürdürülebilir
SA12: İş dünyasının gelişimi ve eğitim-araştırma
İşbirlikleri Kurmak ve
ihtiyaçlarının karşılanmasında İTÜ-KKTC’nin aktif
Yaşatmak
rol alması
SA13. Toplumla etkileşim ve işbirliğinin ön planda
olduğu, sosyal sorumluluk bilincinin gereğini
yerine getiren bir İTÜ-KKTC kimliği oluşturulması
SP6: Hizmet Kalitesi ve SA14: İTÜ-KKTC hizmet kalitesinin en temel
Verimliliğini Sürdürmek teminatı olan insan kaynağının doğru şekilde
planlanması
ve
yönetilmesini
sağlayacak
politikaların benimsenmesi
SA15: Akademik ve idari süreçler için etkin
altyapılar oluşturulması
SP7: Finansal
SA16: Üniversite kaynak yönetiminin şeffaf ve
Sürdürülebilirliği
standart bir yapıya oturtularak finansal
Sağlamak
sürdürülebilirlik ve güvenliğin artırılması
SA17: Bütçe için ek gelir kaynakları oluşturulması
SP8: Çevresel
SA18: Çevresel koruma sistemlerinin kurulması ve
Sürdürülebilirliği
yönetimi
Sağlamak
SA19: Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve
alternatif enerji kaynaklarından faydalanma
Sorumlu Birim
Kurumsal İletişim Md.
Akademik Birimler
İTÜ-KKTC Araştırma &
Geliştirme Merkezi
BAP Ofisi
Sürekli Eğitim Merkezi
Akademik Birimler
Akademik Birimler
Kurumsal İletişim Md.
Yapı ve Teknik İşler
Md.
Sağlık ve Spor Md.
Kurumsal İletişim Md.
Sosyal ve Kültürel İşler
Md.
Kurumsal İletişim Md.
Araştırma&Geliştirme
Merkezleri
Sürekli Eğitim Merkezi
İnsan Kaynakları Md.
Öğrenci İşleri
Genel Sekreterlik
İdari ve Mali İşler Md.
İdari ve Mali İşler Md.
Araştırma &
Geliştirme Merkezleri
Sürekli Eğitim Merkezi
Yapı ve Teknik İşler
Md.
74
Birimlerin hedeflerine ne derece ulaştığı üst yönetim için hazırlanan ilerleme raporları ile izlenirken,
İTÜ Senatosu ve Yönetimi’ne de yıllık raporlar sunulacaktır. Planın uygulama sürecinde ilgili
aşamalarda kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının
görüş ve önerilerinin alınacağı çalışmalar da söz konusu olacaktır. Ayrıca yıllık periyotlarda hazırlanan
faaliyet raporları da üniversitemiz hedeflerinin ne derecede gerçekleşmekte olduğuna ilişkin ikincil bir
veri kaynağı olacaktır.
Çapraz kontrol olanağını beraberinde getiren bu yöntem ile üniversitemizin ulaşmak istediği misyon
ve vizyon tüm birimlerin, yönetimin ve paydaşların katılımı ile hayata geçirilmeye başlanacaktır.
75

Benzer belgeler