112 InStyle Home / EYLÜL

Transkript

112 InStyle Home / EYLÜL
Prenses!n
Gözünden
112
InStyle Home / EYLÜL 2013
Mücevher tasarımcısı ZEYNEP EROL’un eş" SAMİ,
çocukları MİNA ve SİNA "le yen" taşındığı Ortaköy Em"n
Vaf" Korusu’ndak" ev"nde tasarımlarında olduğu g"b" raf"ne
b"r tarz var. Tasarımcı kend" dekore ett"ğ" bu ev" özel
konumu kadar, yaydığı ruhan" boyutuyla da
çok sevm"ş
SER R A A K A R FOTOĞR AFLAR
SER R A M Ü BECCEL GÜ LTÜ R K
YAZI
InStyle Home / EYLÜL 2013
113
E
Erol ailesi Ortaköy Emin Vafi Korusu’nda
\HUõDODQõEXõPVWDNLOõHYHõJHoWLøLPL]õNöûõ
WDûöQPöûODUõ'DKDõ|QFHõ*|NWUNõ.HPHUõ
&RXQUW\·GHõõ\öOõ\DûDGöNODUöQöõDQODWDQõ
=H\QHSõ(UROõoRFXNODUöQöQõE\PHVL\OHõ
ûHKUHõ\DNöQõ%RøD]·öõJ|UHQõELUõ\HUHõWDûöQPDõ
YDNWLQLQõJHOGLøLQLõX]XQõ]DPDQGöUõ
GûQGøQõV|\O\RUõ´6KRZURRPõYHõ
DW|O\HPõ1LûDQWDûö·QGDõ7UDILNõROGXøXQGDõ
*|NWUN·WHQõLûHõJLGLSõG|QPHNõLNLõVDDWLPLõ
DOöUGöõúHKLUõPHUNH]LQHõWDûöQDUDNõKD\DWöPöõ
GDKDõD]õ\RUXFXõKDOHõJHWLUPHNõLVWHGLPõ
2UDGDõGDõJ]HOõJQOHULPL]õYHõGRVWODUöPö]õ
ROGXõDPDõûHKUHõG|QPHõ]DPDQöõJHOPLûWLõ
114
DUWöNõ%LUõGHõLoLPGHõ%RøD]·öõJ|UPHõ|]OHPLõ
\öOODUGöUõKHSõYDUGöµõGL\HõDQODWPD\Dõ
EDûOö\RUõ'|UWõ\öOOöNõX]XQõDUD\öûWDQõVRQUDõ
ELUõHPODNoöõVD\HVLQGHõNDUûöVöQDõWDPõLVWHGLøLõ
NULWHUOHUHõX\JXQõEXõHYõoöNPöûõ
´%HNOHGLøLPHõGHøGLõ+HUõûH\LQõNöVPHWõ
ROGXøXQDõoRNõLQDQöUöPõùoLQHõLONõJLUGLøLPõ
DQõHYLQõPWKLûõELUõKX]XUõYHUGLøLQLõ
KLVVHWWLPõ6DORQõLOHõ\HPHNõRGDVöQöõD\öUDQõ
GXYDUGDõ$EGOPHFLW·LQõ´$OODKµõ\D]DQõ
WXøUDVöQöõJ|UGøPGHõYHõHYLQõKLND\HVLQLõ
|øUHQGLøLPGHõLoLPGHQõ¶EXUDGDõ
\DûDPDOö\öP·õGHGLøLPLõKDWöUOö\RUXPµõGL\Hõ
DQODWPD\öõVUGU\RUõKH\HFDQODõ
·OHUGHõLQûDõHGLOPLûõELQDQöQõELUõ|QFHNLõ
VDKLEHVLõõ\öOõEXUDGDõ\DûDPöûõYHõKD\DWDõ
YHGDõHWPLûõVRQõ2VPDQOöõSUHQVHVLõ1HVOLûDKõ
6XOWDQ·Pöûõ´$EGOPHFLWõ1HVOLûDKõ6XOWDQ·öQõ
GHGHVLõD\Qöõ]DPDQGDõ2õ\]GHQõWXøUDõ
EXUDGD\Göõ'ROPDEDKoHõ6DUD\ö·QGDõ
EDûOD\DQõELUõKD\DWöQõEXõHYGHõVRQõEXOPDVöõ
EHQLõROGXNoDõHWNLOHGLõ1HVOLûDKõ6XOWDQõJLELõ
JoOõELUõNDUDNWHULQõUXKXQXQõYDUOöøöQöQõEXõ
InStyle Home / EYLÜL 2013
115
“Yaşanmışlığı olan
objeler ve ahşap olarak
kestane, etrafımda
görmeyi
sevdiklerimden. Neyse
ki mevcut parçalarım da
bu evin dokusuna ve
ruhuna aykırı durmadı.”
HYGHõJH]LQPHVLõILNULQLõVHYGLPõJDOLEDõ(YLQõ
\DûDQPöûOöøöõYHõEXUD\DõWDûöPöûõROGXøXõ
HQHUMLõEDQDõoRNõL\LõJHOGLµõGL\RUõ=DWHQõ
WDûöQöUõWDûöQPD]õLONõLûLõ0XUDWõ%DUGDNoö·QöQõ
NDOHPHõDOGöøöõCumhuriyet Devrinde Bir
2VPDQOöõ3UHQVHVLõ1HVOLûDKõDGOöõNLWDEDõ
EDûODPDNõROPXûõ´(QWHUHVDQõYHõGHUVOHUOHõ
GROXõELUõKD\DWõ2NXPDQö]öõWDYVL\HõHGHULPõ
2QXõoRNõDQö\RUXPõEXUDGDµõGL\RUõJ|]OHULõ
SDUOD\DUDNõ
õP 2·OLNõLNLõNDWOöõHYLQõPXD]]DPõELUõ
%RøD]õPDQ]DUDVöõEXOXQX\RUõ(YLQõJLULûLQGHõ
1HVOLûDKõ6XOWDQ·GDQõNDOPDõoHûPHVLõLOHõ
GLNNDWõoHNHQõDYOXVXQXõGDõoRNõVHYPLûõ(UROõ
´%\NõEDKoHVLõRODQõELUõHYGHQõJHOL\RUGXPõ
%XUDQöQõNRPSDNWõDYOXVXõEDKoHPLõ
DUDWPö\RUµõGL\RUõQHûH\OHõ(YõLNLõD\OöNõVöNöõ
ELUõWDGLODWWDQõVRQUDõWDPõLVWHGLøLõKDOLõDOPöûõ
0XWIDNõYHõEDQ\RODUõEDûWDQõWDVDUODQPöûõ
(VNL\HQõWPõWHVLVDWõ\HQLOHQPLûõ(YHõ
NDUDNWHULQLõYHUHQõNDSöõPHUGLYHQõYHõ
WöUDE]DQODUõHOGHQõJHoLUWLOHUHNõRULMLQDOLõJLELõ
NRUXQPXûõ3DUNHOHUõVLVWUHõROPXûõ(YLQõWPõ
GXYDUODUöõGDõJUL\HõER\DQPöûõ´%XõD\Qöõ
]DPDQGDõHYLQõJHQHOLQHõKDNLPõDKûDSODõGDõ
X\XPõVDøOD\DQõYHõEXUD\Dõ\DNöûDQõELUõUHQNõ
ROGXµõGL\RUõ(UROõ0RELO\DõYHõDNVHVXDUODUöQõ
oRøXQXQõHVNLõHYLQGHQõJHOGLøLQLõYHõEXUD\Dõ
X\GXøXQXõV|\O\RUõ6DGHFHõVDORQGDNLõ
RWXUPDõJUXEXQXõ\HQLõ\DSWöUPDNõ]RUXQGDõ
NDOPöûõ(YHõVL\DKEH\D]õPHUPHUõNDSOöõ
IHUDKõELUõDQWUHGHQõJLULOL\RUõ0XWIDNõ
PLVDILUõWXYDOHWLõ\HPHNõRGDVöQDõDoöODQõ
116
InStyle Home / EYLÜL 2013
VDORQõHûLQHõDLWõoDOöûPDõRGDVöõYHõ
\DUGöPFöõRGDVöõEXõNDWWDõEXOXQX\RUõ
$VPDõNDWWDõLVHõLoLQGHõFDPõELUõ
NLWDSOöNõEXOXQDQõRWXUPDõRGDVöõYHõ
LoOHULQGHõEDQ\RODUöQõ\HUõDOGöøöõoõ
\DWDNõRGDVöõGDKDõ\HUõDOö\RUõ(YLQõHQõ
VUSUL]OLõ\HULõLVHõGDUõPHUGLYHQOHUOHõ
YDUöODQõJHQLûõWHUDVöõ%XUDVöõ
HWNLOH\LFLõGHNRUDV\RQXõNDGDUõVDKLSõ
ROGXøXõPDQ]DUDVöõLOHõGHõLQVDQöõ
E\OH\HQõELUõDODQõ´7HUDVWDõYDNWLQõ
QDVöOõJHoWLøLQLõoRøXõ]DPDQõ
DQODPö\RUXPõ$NûDPõ]HUOHULõ
SIUõSIUõHVLQWLõROX\RUõ.LWDEöPöõ
ûDOöPöõYHõûDUDEöPöõDOöSõEXUDGDõ
JQQõ\RUJXQOXøXQXõDWPD\öõoRNõ
VHYL\RUXPõRõ]DPDQODUµõGL\Hõ
DQODWö\RUõHYõVDKLEHVLõ<D]öQõYHUPH\Lõ
SODQODGöøöõLONõWHUDVõSDUWLVLõLoLQõGHõ
'DUMROLHõYHõ<DUJöFö·GDQõVHoWLøLõûöNõ
DNVHVXDUODUODõJ]HOõELUõG]HQOHPHõ
\DSPD\öõLKPDOõHWPHPLûõEXUDGD
(YLQõGHNRUDV\RQXQGDQõYHõKD\DWDõ
EDNöûõIHOVHIHVLQGHQõ(URO·XQõ\öOODUGöUõ
JLWWLøLõ8]DNGRøXõVH\DKDWOHULQLQõ
L]LQLõGHõVUPHNõPPNQõ%XUPDõ
+LQGLVWDQõdLQõ7D\ODQGõYHõ7LEHW·Hõ
G]HQOLõ\DSWöøöõVH\DKDWOHUGHQõ
WRSODGöøöõREMHõYHõDNVHVXDUODUõHYLQõ
HNOHNWLNõoL]JLVLQGHõDøöUOöNOöõELUõ\HUHõ
VDKLSõJ|]N\RUõg]HOOLNOHõGHõVWõ
EDQ\RõYHõHEHYH\Qõ\DWDNõRGDVöQGDõ
´hQLYHUVLWHõ\öOODUöQGDõGHNRUDV\RQõ
PHUDNöPõEDûODPöûWöõ2NXOXPXQõ
\DNöQõROGXøXõ+RUKRU·GDQõKLoõ
oöNPD]GöPµõGL\RUõ$LOHGHQõNDOPDõ
Hû\DODUDõ8]DNõ'RøXõ
VH\DKDWOHULQGHQõWRSODQDQõREMHõYHõ
DNVHVXDUODUDõDøöUOöNOöõ'HFROLEUDõYHõ
+DNDQõ(]HU·GHQõDOöQDQõDKûDSõYHõ
GHULõPRELO\DODUõHûOLNõHWPLûõ6DORQõ
YHõ\HPHNõRGDVöõGXYDUODUöQGDõLVHõ
ùEUDKLPõdDOOöõ+RFDõ$OLõ5ö]Dõ
1D]PLõ=L\Dõ)LNUHWõ0XDOODõYHõ=HNLõ
)DLNõù]HUõJLELõ7UNõUHVVDPODUöQöQõ
WDEORODUöõ\HUõDOö\RUõ.HQGLõ\DSWöøöõ
SLULQoõKH\NHOOHUõGHõVDORQDõJ]HOõELUõ
öûöOWöõNDWPöûõ%XGL]PõIHOVHIHVLõLOHõ
KD\DWöQGDõ\DNDODPD\DõoDOöûWöøöõLoõ
KX]XUõGHQJHõYHõFRûNX\XõHYLQLQõ
GHNRUDV\RQXQDõGDõJ]HOõ\DQVöWPöûõ
(UROõ%XõNRQXODUGDõoRNõNLWDSõ
RNX\DQõYHõ8]DNGRøX·GDõVHPLQHUOHUHõ
NDWöODQõELULõ*HoWLøLPL]õPD\öVõ
InStyle Home / EYLÜL 2013
117
118
“Zeminde halı yerine post görmek, hele de böyle orijinal parkeleri olan bir evde
daha çok hoşuma gidiyor.”
%RUXVDQ·GDõDoWöøöõ5XKXQõ
.DWPDQODUöõDGOöõWDNöõVHUJLVLõGHõ
\öOODUGöUõ\DSWöøöõLoõ\ROFXOXøXõ
WDVDUöPODUöQDõ\DQVöWö\RUGXõõ
\öOOöNõWDVDUöPõPDFHUDVöQGDõKLND\HVLõ
RODQõWDNöODUõ\DSPD\Dõ|QHPõ
YHUGLøLQLõV|\O\RUõ<DûDPöõGHQJH\Lõ
\LWLUPHGHQõLQLûOHUõYHõoöNöûODUõ
DUDVöQGDõ\DSöODQõGDQVDõEHQ]HWL\RUõ
´.RQWUROõHGHPHGLøLPL]õQRNWDGDõ
WHVOLPL\HWoLõROPD\öõGDõELOPHOL\L]õ
Ama bu tembellikle asla
NDUöûWöUöOPDPDOöõgQHPOLõRODQõLoõ
GHQJH\LõER]PDPDNõGHøLOõPLGLU"µõ
GL\HõGHõKD\DWõIHOVHIHVLQLQ·GDõDoWöøöõ
5XKXQõ.DWPDQODUöõDGOöõWDNöõVHUJLVLõ
GHõ\öOODUGöUõ\DSWöøöõLoõ\ROFXOXøXõ
WDVDUöPODUöQDõ\DQVöWö\RUGXõõ
\öOOöNõWDVDUöPõPDFHUDVöQGDõKLND\HVLõ
RODQõWDNöODUõ\DSPD\Dõ|QHPõ
YHUGLøLQLõV|\O\RUõ<DûDPöõGHQJH\Lõ
\LWLUPHGHQõLQLûOHUõYHõoöNöûODUõ
DUDVöQGDõ\DSöODQõGDQVDõEHQ]HWL\RUõ
´.RQWUROõHGHPHGLøLPL]Q·GDõDoWöøöõ
5XKXQõ.DWPDQODUöõDGOöõWDNöõVHUJLVLõ
GHõ\öOODUGöUõ\DSWöøöõLoõ\ROFXOXøXõ
WDVDUöPODUöQDõ\DQVöWö\RUGXõõRODQõ
\LWLUPHGHQõYHõoöNöûODUõDUDVöQGDõ
<DNDODPD\DõoRNõoDEDõVDUIõHWWLøLQLõ
V|\OHGLøLõEXõGHQJHõYHõLoõKX]XUõ
VRQXFDõEDNöOöUVDõHYLQLQõKHUõELUõ
N|ûHVLQGHQõKHUNHVHõJHoL\RUõ]DWHQõõ
Q
DEKO FİKİR
UZAKDOĞU
KOKUSU
Zeynep&Sami Erol çiftinin Ortaköy Emin Vafi Korusu’ndaki
evindeki mobilya ve aksesuarlarından ilham alın
Eklek tik tarzıyla
k
öne çıkan evde ipe
r
kla
stı
ya
şlı
ma
ku
yer alıyor.
Hasır fenerler, adedi
190 TL- 240 TL, Yargıcı;
(0212) 344 11 31.
Koton yastıklar, adedi 95 TL,
BS Creation; (0212) 385 60 06.
Buda heykeli,
3.000 Dolar,
Modern Tarih;
(0212) 292 72 96.
Ahşap bank,
3.800 TL, Decolibra;
(0212) 296 05 70.
120
InStyle Home / AĞUSTOS 2013
Kemik pirinç kapaklı
şekerlik, 350 TL- 490 TL,
Da Paola Interiors;
(0212) 296 26 56.
Ayaklı servis
masası, 279 TL,
evdebir.com
Evin girişindeki
oturma grubun
da
Yargıcı’dan alın
an
zevkli şemsiyel
er
kullanılmış.
Eviniz için
çarpıcı
aksesuarlar
arıyorsanız bu
çiçeklik şık
bir seçim
HA ZIRLAYAN HANDE RAKICI
Mermer çiçeklik,
2.250 TL, Öney;
(0212) 231 72 52.
L koltuk, 5.450 TL,
Mudo Concept; (0212) 285 23 90.
InStyle Home / AĞUSTOS 2013
121

Benzer belgeler