yap› 296 Temmuz 2006

Transkript

yap› 296 Temmuz 2006
296icindekilerweb6.0
yap›
6/29/06
2:34 PM
Page 1
296 Temmuz 2006
Görüfl-Tart›flma
6
• Yabanc› mimarlar ve ‹stanbul’un
sorunlar›
• Beni Türk mimarlar›na emanet ediniz!
• Kartal Kent Tasar›m Yar›flmas›’n›
anlamaya çal›flmal›y›z veya Kartal Kent
Tasar›m› Yar›flmas›’n›n düflündürdükleri..
• “Project Muten ‹stanbul”
Haberler
12
• Bir milyar kifli gecekonduda yafl›yor
• Türk müteahhitler yurtd›fl›nda 12 milyar
dolarl›k proje üstlenecek
• Tarihi yap›lara deprem önlemi
• TOK‹’den inflaata “can suyu”
• ‹mars›z arazilerin sat›fl›
maliye denetiminde
• Müzeler yolgeçen han›
• Ankara’n›n simgelerinden biri daha
yok oldu
• Yedikule de Arap yat›r›mc›ya
sunuluyor
• Banliyö trenleri iki y›l rötarl›
• “Haydarpafla dünya projesi olacak”
• Valideba¤ Korusu ne olacak?
• ‹stanbul masal›nda Ayasofya yok
• Tarihi Çelik Palas’a 31.6 milyon dolar
• 3. Ulusal Tasar›m Kongresi yap›ld›
• ‹stanbul sokaklar›nda seramik
edebiyatla bulufltu
• Mimarl›k Müzeleri Atina’da bulufltu
• Can Alüminyum Ö¤renci Proje
Yar›flmas›
• Silverline - 2006 Mutfak Tasar›m
Yar›flmas›
• “2057’de Beyo¤lu Nereye?” Yar›flmas›
sonuçland›
• Beton Tasar›m Yar›flmas›:
Plastic-OPACITY sonuçland›
• Su Dostu Tasar›mlar Yar›flmas›
sonuçland›
• K›zyakup Kent Park› Proje Yar›flmas›
sonuçland›
• 7. Uluslararas› Avrupa Tasar›m Akademisi
Konferans›
• “Anadolu’nun Renkleri”
• Gülsün Sa¤lamer’e Da Vinci Madalyas›
• ULI Ödülleri belli oldu
• “Monet’den Grosz’a Soka¤›n Zapt›” sergisi
• Foster ve Nouvel Walbrook
Meydan›’nda birlikte
• Klimt’in “Adele Block-Bauer’in
Portresi I” rekor k›rd›
• Serpentine Gallery’ye Koolhaas imzas›
• Quai Branly Müzesi aç›ld›
• “Haydarpafla’y› kimlik de¤ifltirmeden
görün”
Büyüteç
20
• Yanl›fl budanan a¤açlar can çekifliyor..
Bas›ndan
22
• Hasankeyf Ebu Simbel Gibi Olmas›n
• Haydarpafla Gar›
• TOK‹ Zorda
• K›y›lar›n ‹mara Aç›lmas›
• Mimartoryal
Bir Konu
24
• ‹stanbul’a 2008’e kadar bir flans daha..
Derya Nüket Özer
Ürünler
26
• ÇanakkaleSeramik&Kalebodur’dan
Tekstil Koleksiyonu
• Botanika’dan Birdnet
• Land Porselen’den Origin Gris
• ‹CA Home&Garden’dan
Gloster flezlonglar›
• Dow Türkiye’den “Great Stuff Pro”
ürün grubu
Türk Karikatürü
28
• Haslet Soyöz
Sanat
29
• “Tarlatanlar” Tophane-i Amire’de
• “Celebration - Celeb-Ration”
• Ahmet Yeflil’in “Dokunufllar”›
• “Süreklili¤in S›n›rlar›” Karfl› Sanat’ta
• PG Art Gallery’de yaz karmas›
• Galeri Nev’de “Yaz Sergisi”
Yay›nlar
30
• Gecekondu ve Kentsel Yenileme
• Küreselleflen ‹stanbul ve Haydarpafla
• Dekoratif Boyama
• Dünden Bugüne Mobilya Tasar›m› ve
Teknolojisi
296icindekilerweb6.0
yap›
6/29/06
2:34 PM
Page 2
296 Temmuz 2006
“Türkler ‹nce Zevkten Anlam›yor”
ya da
“Her Terzi ‹pek Kumafl
Dikemez”
33
Do¤an Hasol
Gelelim bir türlü anlatamad›¤›m›z as›l
soruna: Baflkan’a yabanc›lar› niçin
getirdi¤ini soran yok. Sorun yabanc›lar›
yar›flt›r›rken yerlileri yar›fl d›fl› b›rakmakta.
Biz, Türk mimarlar›n›n yar›fla girmelerinin
niçin engellendi¤ini sorguluyoruz. Yar›fla
girerler, “ipek kumafl› dikemezlerse”
elenirler. Konu bu kadar basit.
2006 Pritzker Ödülü Sahibi
Mendes da Rocha ile Söylefli 35
Söylefli: Derya Nüket Özer - Sena Özfiliz
“Mimarl›ktan bütün sorunlar› çözecek
reçeteler bekleyemezsiniz. O, bir durumu
yans›tan bir araç olabilir, gelece¤in kentine
ya da gelecekte yoksullara ait olacak bir
flehre iliflkin birfleyler söyleyebilir.”
Tarihsel Kentsel Alanlar›n
Korunmas›nda “Sürdürülebilir
Canland›rma” Yaklafl›m›
38
Befler Oktay - fiebnem Önal Hoflkara
Tarihsel kentsel alanlarda,
“sürdürülebilir kentsel koruma ve
canland›rma” birçok boyutu içinde
bar›nd›r›r.
Tarihsel Çevrelerdeki Yap›lar›n
Perdelenen Cephelerinin
Kent Esteti¤ine Etkileri
43
Aynur Çiftçi
Yap›lar›n infla ve onar›mlar›nda cephelerinin
geçici olarak kapat›lmas› için kurulan
iskeleler ve kullan›lan örtü malzemeleri
kamu güvenli¤i aç›s›ndan önem tafl›d›¤›
kadar kent esteti¤ini de etkilemektedir.
Berlin’de Bir Yap-Boz Oyunu:
Cumhuriyet Saray›
47
Sinan Özgen
Tarih sahnesinde parlamas› amaçlanan
bir devletin merkezi olarak infla edilen
ve önemli kararlara sahne olan
Cumhuriyet Saray› tarihten tamamen
silinmek üzere...
Figge Sanat Müzesi, ABD
52
Mimari Tasar›m: Dav›d Ch›pperf›eld
Arch›tects
Kente ait simgesel bir bina yaratmay›
hedefleyen Müze’nin tasar›m› yekpare
cam bir strüktür olarak düflünülmüfl;
nehir k›y›s›n›n gelifltirilmesinde bir
nirengi noktas› olacak biçimde
tasarlanm›flt›r.
Clinton Baflkanl›k Merkezi, ABD 57
Mimari Tasar›m: Polshek Partnersh›p
Arch›tects
Derleyen: Burçin Y›lmaz
Yap› “21. yüzy›la bir köprü” slogan›yla
tan›t›lm›fl. Yeni bir “kente ba¤lanma
noktas›” oluflturmak, Little Rock’›n do¤u
bölgesini gelifltirmek, terk edilmifl
antrepolar›n bulundu¤u sahipsiz,
metruk bölgeyi rehabilite etmek için
bu alan seçilmifl.
Kanyon Levent, ‹stanbul
64
Mimari Tasar›m: Tabanl›o¤lu Mimarl›k
Jerde Partnersh›p Int.
‹nflaat›na 2003’te bafllanan “Kanyon”
30 May›s’ta aç›ld›. Murat Tabanl›o¤lu proje
sürecinde yaflananlar› anlat›rken, Suha
Özkan da Tabanl›o¤lu’na, Kanyon’la ilgili
sorular›n› YAPI dergisi okurlar› için yöneltti.
ODTÜ KKTC Yerleflkesi
Kültür ve Kongre Merkezi
72
Mimari Tasar›m: ‹lhan Kural - Ali Kural
Yap›, hem üniversitenin kurumsal
ilkelerini do¤rulamas›, hem de kurumun
süregelen Modernist dilini yorumlayarak
aflmaya çal›flmas› nedeniyle ayr›cal›kl›
bir niteli¤e sahiptir.
ODTÜ MATPUM Binas›,
78
Mimari Tasar›m: Abdi Güzer
Yap›n›n tasar›m›nda “yer” ve “yön” verileri
do¤rudan bir girdi oluflturmufl. Bu tasar›m
özelinde yap›n›n içinde bar›nd›raca¤›
araflt›rmalar›n da önemli bir bölümünü
oluflturan çevre ve enerji duyarl›l›¤›
bask›n bir tasar›m çerçevesi olarak kabul
edilmifl.
Ankara
ODTÜ Enformatik Enstitüsü
83
Mimari Tasar›m: Atabafl Mimarl›k
Yeni yerleflkede, üniversiteye da¤›t›lm›fl
bulunan bilgisayar çal›flma salonlar›n›n
bir araya toplanmas› ve iletiflim ortam›n›
art›ran bilgisayar temelli bir kütüphane
oluflturulmas› düflünülmektedir.
Ankara
Günümüz Do¤altafl Malzemesi
ve Tasar›mc›n›n Olanaklar› 87
Nimet Öztank
Do¤al tafl binlerce y›ld›r mimarl›¤›n ana
yap› malzemelerinden biri olma
özelli¤ini korumufltur. Özellikle son
yirmi y›ld›r do¤al tafl sektöründe
yads›namayacak biçimde büyük
teknolojik geliflmeler gerçekleflmifltir.
“‹çindeki Çocu¤u Uyand›r”
90
Haz›rlayan: Burçin Y›lmaz
Bosch’un, tasar›m alan›nda yarat›c›
gençleri keflfetmeyi ve mesleki
geliflimlerine destek vermeyi amaçlad›¤›
oyuncak tasar›m yar›flmas›n›n ödülleri
sahiplerini buldu.
Güncel Sanat, Genç Sanatç› ve
Tasar›mc›lar, Yeni Önermeler 93
Devabil Kara
Evrensel olma ve yerelli¤ini koruma
çizgisinde ö¤rencilerine küresel
dünyada yarat›c› kimliklerini özgüvenle
kan›tlama yolunu açan bir etkinli¤e ev
sahipli¤i yapan Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ortam›na
yeni önerilerle hareket
kazand›rmaktad›r.

Benzer belgeler

yap› 278 Ocak 2005

yap› 278 Ocak 2005 • K›zyakup Kent Park› Proje Yar›flmas› sonuçland› • 7. Uluslararas› Avrupa Tasar›m Akademisi Konferans› • “Anadolu’nun Renkleri” • Gülsün Sa¤lamer’e Da Vinci Madalyas› • ULI Ödülleri belli oldu

Detaylı

yap› 295 Haziran 2006

yap› 295 Haziran 2006 • Brüksel’de ‹stanbul sergisi: “Kentin Kalbindeki Surlar” • Galataport için bir senaryo önerisi: “Project MUTEN Istanbul” Garanti Galeri’de... • Sergi: “Dersaadet ve Üç ‹stanbul” • Bursa Kent Müzes...

Detaylı

yap› 292 Mart 2006

yap› 292 Mart 2006 kurullar› • Allianoi için bilim kurulu • ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri ve Louvre iflbirli¤i yap›yor • Koruma Kurullar›nda yeni düzene geçildi • Prof. Müfit Yorulmaz’›n ard›ndan… • Alt›n Çekül baflvur...

Detaylı