Papağan Kuruyem ş, Logo M nd le raporlama ve anal z kab l yet n

Transkript

Papağan Kuruyem ş, Logo M nd le raporlama ve anal z kab l yet n
Papağan Kuruyemş Logo Mnd Projes
BİR BAKIŞTA PAPAĞAN KURUYEMİŞ
Logo Mnd Projes
Dünün htyacı
Ø Tger Enterprse le tam uyumlu çalışacak, HTML tabanlı br İş Zekası
çözümü elde etmek
Ø Çok sayıda ürün kalem ve satış aded olmasından dolayı, özellkle saha
satışlarında sonuçları hızla almak
Ø Özet ve anlaşılır raporlar üretmek
Ø Özellkle mobl ortamda kullanılablecek, sahada müşter zyaret sürecn
yleştrecek br uygulamayı devreye almak
Bugünün ve yarının çözümler
Ø ERP süreçlernde Logo Tger Enterprse
Ø İş Zekası çn Logo Mnd
Somut fayda
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
www.logo.com.tr
444 56 46
Çalışanların Logo Mnd üzernde kend raporlarını hazırlayablmeler
Şrket ç vermllkte artış
Daha kısa analz süreler
Raporlama çn harcanan şgücü ve zamanın başka alanlara aktarılması
Şrket ç telefon/e-posta trafğnde yüzde 80 azalma
Mobl platformlardan rapor ve analzlere erşm mkanı
Sahada vermllk ve hız artışı
Yalın raporlar, sade blgler
Papağan Kuruyemş,
Logo Mnd le raporlama ve
analz kablyetn artırdı
Hem Türkye çapında satış ve dağıtım ağı
bulunan hem de hracat yapan Papağan
Kuruyemş, Logo Yazılım’ın İş Zekası çözümü Logo
Mnd le özellkle saha satış ekbnn raporlama
ve analz süreçlern kolaylaştırdı. Logo Mnd
sayesnde Papağan Kuruyemş öneml ölçüde
zaman tasarrufu sağlarken, ş yükünü de azalttı.
Papağan Kuruyemş’te Logo Mnd
İş Zekası Çözümü’nün raporlama ve
analz becersyle vermllk artışı
Papağan Kuruyemş ay çekrdeğnden fındığa, fıstıktan kuru üzüme, kuru erkten kabak çekrdeğne, yer fıstığından leblebye dek zengn br yelpazede paketlenmş kuruyemş sunuyor. Emekçoğlu
Grubu bünyesndek Papağan, Çorlu-Tekrdağ’da 40 bn metrekare açık ve 9 bn 500 metrekare
kapalı alana sahp, en yen teknoloj le donatılmış modern tessnde, ISO 9001:2000 ve HACCP
Uluslararası Gıda Güvenlk Sstem kurallarına uygun şeklde üretm gerçekleştryor. Şrket, güçlü
dağıtım ağıyla ürünlern Türkye’nn yanı sıra Almanya, İsvçre, İngltere, İsveç, Avusturya, Fransa,
Kanada, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Cezayr, Gürcstan, Irak, Azerbaycan, Türkmenstan ve Kazakstan’da satışa sunuyor.
BEKLENTİ ve HEDEFLER
Papağan Kuruyemş, bünyesndek sparş, üretm ve sevkyat süreçlernn tamamını Logo’nun Kurumsal Kaynak Planlama çözümü (ERP) Tger Enterprse üzernden kayıt ve takp edyor. Bu yapılandırmada, ERP’de kurgulanan altyapı ve şlemler kadar, sonuçların hızlı alınablmes, özet ve anlaşılablr blgler üretlmes açısından ş zekası, analz ve raporlama şlemler de büyük önem taşıyor.
Papağan Kuruyemş de bu nedenle br ş zekası çözümüne htyaç duyuyordu. Tger Enterprse le tam
uyumlu çalışacak, HTML tabanlı br çözüm arayışına gren Papağan Kuruyemş Blg İşlem Brm ve
üst yönetm kadrosu, seçlecek çözümün özellkle sahada, yan mobl ortamda da rahat br şeklde
kullanılmasını styordu.
SEÇİM AŞAMASI
Papağan Kuruyemş’le yaklaşık üç yıldır çalışan ve şrketn Tger Enterprse çözümünden tam anlamıyla
faydalanmasını sağlayan Bnsal Blşm, İş Zekası projes çn de Logo Mnd çözümünü önerd. Logo
Mnd, HTML tabanlı olması ve Logo le entegre çalışmasıyla beraber tüm tanımlama ve yapılandırmalarını da kend çersnde ayrıca barındırablmes nedenyle uygun br çözüm olarak terch edld.
Logo Yazılım’ın sektörde 30 yıllık deneymyle ürettğ çözümlern pek çok farklı sektörde kullanılıyor
olmasının yanı sıra yaygın br hzmet ağının bulunması da bu kararda etkl oldu. Papağan Kuruyemş,
Bnsal Blşm’n deneymne ve 12 yıldır farklı yazılımlarını kullandığı Logo Yazılım’ın gücüne güvenerek
seçmn Logo Mnd çözümünden yana yaptı.
KULLANILAN ÇÖZÜMLER
ØERP süreçlernde zaten Logo Tger Enterprse kullanılmaktaydı.
ØLogo Mnd İş Zekası Çözümü hayata geçrld.
Cem Cengiz Yılmaz, İş Analitiği Çözümleri Satış Direktörü, Logo Yazılım, Hülya Yanık, Projeler Koordinatörü, Binsal Bilişim
Hüseyin Hatır, Bilgi İşlem Yöneticisi, Papağan Kuruyemiş
PROJE SÜRECİ
Papağan Kuruyemş çn ERP ve İş Zekası çözümler seçlrken ana hedef, şlemlern kaydedldğ ve raporlandığı platformların brbryle uyumlu ve mümkünse tek br frmadan olmasıydı. Bunun çn öncelkle
Tger Enterprse ERP uygulamasının doğru şeklde yapılandırılması gerekyordu.
Yapılandırma sırasında, sadece yönetmn veya tek br departmanın talepler yerne, şrket bünyesndek
tüm departmanların talep ve beklentlernn öğrenlmesyle sürece başlandı. Dğer br deyşle, tüm brmlern manuel olarak uyguladıkları şlemlern blgler alındı ve raporlama-analz süreçler bu doğrultuda
kurgulandı.
Logo Mnd İş Zekası paketnn tamamı yapılandırılıp devreye alındıktan sonra, her departmana, taleplerne
lşkn olarak gelştrlen çözümün nasıl uygulanacağı konusunda eğtm verld. Böylece, sadece yönetmn
ve dar kadroların değl, ofs çnde ya da sahada kayıt üreten veya nceleyen tüm Papağan Kuruyemş çalışanlarının ssteme dahl olması ve bundan faydalanması sağlandı. Bu sayede ortak br raporlama-analz
dl oluşturuldu.
ELDE EDİLEN FAYDALAR
“Logo’nun sunduğu yeterli veri alanları, esnek yapı ve destek hattının
hızlı yardımları, projenin planlanan süreden de erken sonuçlanmasına
yardımcı oldu. Gerek Tiger Enterprise’ın tüm avantajlarından
faydalanılması, gerekse Logo Mind kurulumu sürecinde de Binsal Bilişim
takvime eksiksiz şekilde uydu. Her iki şirketin de özenli ve profesyonel
yaklaşımının yanı sıra asıl fark yaratan unsur, aktif olarak çalışan bir
sistem üzerinde, yapılması gereken tüm teknik müdahale ve değişiklikleri
yapabilmeleri oldu. Bu bize zaman kazandırdığı gibi, düşündüğümüz
çözümlerin sonuçlarını anında görebilmemizi de sağladı.”
Hüseyin Hatır,
Bilgi İşlem Yöneticisi, Papağan Kuruyemiş
ØKullanıcılar Logo Mnd üzernden kend raporlarını hazırlayablyorlar.
Ø Raporlama yükünün tek br kşde toplanması ya da departmanların brbrnden ver/blg talep etmes önlenyor. Böylece şrket çndek telefon/e-posta trafğnn yüzde 80 oranında azaltılması sağlanıyor. Ayrıca blg üreten departmanlar da bu trafk çersnde kaybettğ zamanı ve nsan kaynağını
başka şlere aktarablyor.
Ø Logo Mnd mobl platformlarda da çalışabldğ çn tabletler veya akıllı telefonlarla da blgye anında
ulaşılablyor. Bu sayede saha satış ekplernn vermllğ ve hızı artıyor.
Ø Raporlamalarda yalınlık, ulaşılan blglerde sadelk elde edlyor.
Ø Kullanıcılar mevcut rapor tasarımlarında değşklk yaparak stedkler raporları oluşturabldğ çn,
Offce uygulamalarına duyulan htyaç azalıyor.
Ø Logo Mnd le şrket ç vermllk artıyor, analz süreler kısalıyor. Yönetcler de stedkler verlere
dashboard’lar üzernden erşeblyor.
GELECEK PLANLARI
Papağan Kuruyemş, ERP ve İş Zekası adımlarını tamamladığı projenn lerleyen aşamalarında, Logo
dışındak uygulamalarda yapılan şlemler de Logo’ya taşımayı planlıyor. Yne Bnsal Blşm danışmanlığında, öncelkl olarak mobl satış ve sonrasında arşvleme çalışması yapılması hedeflenyor.

Benzer belgeler

Özr ze Gıda, raporlama ve anal z süreçler n Logo M nd le y leşt rd

Özr ze Gıda, raporlama ve anal z süreçler n Logo M nd le y leşt rd İş süreçlern daha y yönetmek konusunda Logo Yazılım’a güvenen Özrze Gıda, ek rapor çözümler, Navgator Smart gb uygulamaları da kullanıma almıştı. Şrket; hzmet kaltes, mobl chazlardan...

Detaylı